Taşıma Koşulları

Taşıma Koşulları

Taşıma Koşulları


ÖNEMLİ DUYURU

Bu Taşıma Koşulları, FedEx ve çalışanları veya acentelerinin belirli durumlardaki kayıp, hasar ve gecikmeleri SORUMLULUK HARİCİNDE TUTAR ve sorumluluğun kabul edildiği ve kesin süre sınırları içerisinde HASAR İHBARI GEREKTİĞİ durumlarda belirtilen tutarlar ile SORUMLULUĞU SINIRLANDIRIR. Göndericiler, bu Koşullara dikkat etmeli ve kendi menfaatlerini korumak için gerektiğinde sigorta yaptırmalıdırlar.

Gönderiler, yerel tarifelere ve FedEx iştiraki, şubesi veya Gönderiyi kabul eden bağımsız yüklenici koşullarına tabidir.

AVRUPA, ORTA DOĞU, HİNDİSTAN YARIMADASI VE AFRİKA İÇİN FEDERAL EXPRESS TAŞIMA KOŞULLARI 6 AĞUSTOS 2012 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR (28 Temmuz 2018 tarihinde güncellenmiştir)


1. UYGULAMA

1.1 İşbu Koşullar, Avrupa, Orta Doğu, Hindistan Yarımadası ve Afrika ("EMEA") kıtalarındaki ülkelerden ve bu ülkeler arasında EMEA'daki belirtilen lokasyonlardan ve bu lokasyonlar arasında aşağıdaki FedEx (uygun olduğunda) hizmetleri veya hizmet seçenekleri kullanılarak yapılan gönderilerin taşınmasında geçerlidir: FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight and FedEx Standard Overnight. Bu hizmetler, muhtelif zamanlarda FedEx tarafından değiştirilebilir. Talep üzerine, müşterilere FedEx tarafından hizmet sunulan bölgeler hakkında bilgi verilebilir. Bu koşullar, ayrı taşıma koşullarının geçerli olduğu Birleşik Krallık ve Hindistan içerisinde yapılacak gönderiler için geçerli değildir. Birleşik Krallık içerisindeki yurtiçi gönderilerde uygulanan taşıma koşulları hakkında bilgi almak için lütfen fedex.com/in/domestic/services/terms/ sayfasını Hindistan içerisindeki yurtiçi gönderilerde uygulanan taşıma koşulları hakkında bilgi almak için lütfen www.fedex.com/in/domestic/services/terms/ sayfasını ziyaret edin (Not: fedex.com URL'leri değişebilir). EMEA veya diğer uluslararası varış noktaları için EMEA dışından yapılan gönderiler yerel tarifeler ve FedEx iştiraki, şubesi veya gönderiyi kabul eden bağımsız yüklenicilerin şart ve koşullarına tabidir. FedEx Global Returns sistemi kullanılarak iade edilen gönderiler, gönderinin iade edildiği ülke için geçerli gönderi şart ve koşullarına tabidir. Bu hizmet şart ve koşulları ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için fedex.com/globalreturns sayfasına veya Müşteri Hizmetlerine başvurun.

1.2 Gönderinin hava yoluyla taşınması, 28 Eylül 1955 tarihli Lahey Protokolü ile tadil edildiği şekliyle 12 Ekim 1929 tarihli Varşova Sözleşmesi ve müteakip tüm geçerli Protokoller veya 18 Eylül 1961 tarihli Guadalajara Sözleşmesi’nin yanı sıra 28 Mayıs 1999 tarihli Montreal Sözleşmesi ve müteakip tüm geçerli Protokollere tabi olabilir. Tadil edildiği şekliyle Uluslararası Karayolu Taşıma Sözleşmesine taraf olan bir ülkede, ülkeye veya ülkeden - açık bir sözleşmeye göre veya diğer türlü - kısmen veya tamamen karayoluyla taşınan gönderiler bunlarla ilgili şartlar ve koşullara tabidir. Bir ülke içerisinde belirtilen konumlardan ve bu konumlar arasında taşınan gönderiler, ilgili ülke yasalarının öngördüğü zorunlu kurallara tabidir.

1.3 Bu Koşullar, uygulanacağı FedEx hizmetinin daha önce yayınlanmış olan tüm hüküm ve koşullarının yerini alır. FedEx, bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak bu koşulları düzeltme, tadil etme, değiştirme veya bu koşullara ekleme yapma hakkını saklı tutar. Bu Koşullar, yazılı şekilde ve elektronik olarak fedex.com adresinde yayınlanmaktadır. fedex.com adresindeki elektronik versiyon hakimdir. Bu Koşullar, (Havayolu) Konşimentosunun arkasındaki genel şart ve koşulları tamamlar ve detaylandırır. Bu Koşullar ve FedEx havayolu konşimentosu, beyannamesi, gönderi etiketi veya diğer tür geçiş belgelerine ilişkin şart ve koşullar arasında bir uyuşmazlık olması durumunda, Varşova veya Montreal Sözleşmeleri ve müteakip Protokolleri, yürürlükteki diğer sözleşmeler veya yürürlükteki herhangi bir tarife ile öngörülen uluslararası taşıma sorumluluğuna veya bir ülke içerisinde belirtilen yerlerden ve bu yerler arasında yapılan gönderiler için ilgili ülke yasaları tarafından öngörülen taşıma sorumluluğuna ilişkin mecburi kurallara muhalif olmamak şartıyla bu Koşullar geçerlidir.

1.4 Burada açıkça belirtilen anlaşmalar ve sözleşmeleri kapsayan bu Koşullar, taraflar arasındaki tüm sözleşmeyi temsil etmekte olup Bölüm 1.3'e tabidir ve diğer tüm yazılı veya sözlü şart veya koşullar ve özellikle Gönderici tarafından dahil edilmek istenen tüm şart veya bu Koşullara ilişkin diğer tüm yazılı veya sözlü beyanların üzerinde olup bunların yerine geçer. Gönderici, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin kullanımına ilişkin başka hiç bir hüküm, teminat, koşul veya beyana dayanmadığını veya bu yönde bir talebi olmadığını teyit eder.

1.5 Gönderici ve ilgili konuda açık yazılı yetkiye sahip FedEx temsilcisi arasındaki yazılı açık anlaşma ile aksi belirtilmedikçe, bu Koşullar iptal edilmeyecek veya değiştirilmeyecek veya hiçbir ilave yapılmayacaktır.

Çalışanlarının, görevlilerinin ve acentelerinin (Havayolu) Konşimentosu üzerindeki imzaları Gönderici için bağlayıcı olacaktır.


2. TANIMLAR

"Tacirden Tüketiciye Gönderiler", bir tacir-Gönderici (ticari amaçlarla hareket eden) ve bireysel tüketici-Alıcı (ticari olmayan amaçlarla hareket eden) arasındaki ticari işleme uygun Gönderileri ve (Havayolu) konşimentosunun 'firma adı' alanında hiçbir ayrıntının tamamlanmadığı Gönderileri ifade eder.

"Tacire Teslimat"; evler, özel konutlar ve Tacirden Tüketiciye Gönderiler hariç olmak üzere ticari yerleşkelere veya firma yerleşkelerine yapılan teslimatları ifade eder.

"Koşullar", burada açıkça belirtilen ve muhtelif zamanlarda FedEx tarafından güncellenen bu anlaşmalar, yasalar ve kuralları da kapsayacak işbu Taşıma Koşullarını ifade eder.

FedEx", Federal Express Corporation, bağlı ortaklıkları ve şubeleri, çalışanları ve acenteleri ve bağımsız yüklenicileri ifade etmektedir. Taşıma sözleşmesi, göndericiden gönderiyi kabul eden FedEx iştiraki, şubesi ya da bağımsız yüklenicisi arasındadır.

“FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight and FedEx Standard Overnight Gönderileri", Gönderici ve Alıcının her ikisinin de aynı ülke içinde olduğu EMEA'daki seçilmiş ülkeler içerisindeki yurt içi gönderileri ifade eder.

"Gönderici" ya da "gönderen", adı ya da ünvanı havayolu konşimentosu üzerinde gönderici olarak geçen (gerçek veya tüzel) kişi anlamına gelir.

"Alıcı" ya da "gönderici", adı havayolu konşimentosu üzerinde alıcı olarak geçen (gerçek veya tüzel) kişi anlamına gelir.

."Paket", gönderici tarafından FedEx otomasyon sistemleri, göstergeleri, manifestoları veya havayolu konşimentoları kullanılarak teslim edilen her tür eşya dahil, FedEx tarafından kabul edilen tek bir paket (gönderi) veya parça anlamına gelir.

"Gönderi", tek bir (Havayolu) Konşimentosu ile gönderilen bir veya daha fazla sayıda paket ya da yük anlamına gelir.

"Havayolu konşimentosu", FedEx taşıma sisteminde kullanılan herhangi bir gönderi belgesi, manifesto, etiket, damga, elektronik giriş veya benzeri öğe anlamına gelir.

"Eve Teslimat"; işin evden yapıldığı konumlar ve/veya Göndericinin teslimat adresini ev olarak belirlediği teslimat dahil olmak üzere eve veya özel konuta yapılan teslimatı ifade eder.

"Taşıma Ücretleri", işbu Koşullar veya diğer tüm koşullar uyarınca FedEx tarafından gönderi için tayin edilen veya konulan ücret, masraf ve miktarlar ile beyan edilen değer ücretleri, özel işleme ücretleri, gümrük vergileri, harçlar ve ek ücretler gibi (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tayin edilebilecek diğer ücret ve masraflar hariç olmak üzere sonradan konulan ücretler anlamına gelir.

"İş günü", gönderinin yapılacağı ülke, bölge, varış ülkesi veya bölgesindeki işletmelerin faaliyete açık olduğu herhangi bir gün anlamına gelir. İş günleri ve tatiller, varış ülkesi veya bölgesine göre değişebilir. Müşteriler, bu konuda etkilenebilecek teslimat taahhütleri için FedEx ile irtibata geçmelidir.

"Ücretler", işbu koşullar ve güncellenmiş koşullarda ayrıntılı olarak belirtilen Yan Ücretler, beyan edilmiş değer ücretleri, özel işleme ücretleri ve diğer ek ücretler ve varsa gümrük vergileri ve harçlar ve gönderiye ilişkin FedEx tarafından tahakkuk ettirilebilecek diğer ücretler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işbu Koşullar doğrultusunda gönderinin taşınması ile ilgili tayin edilen ve konulan taşıma ücretleri ve diğer tüm masraf veya ek ücretler anlamına gelir.

"Taşıma için Beyan Edilen Değer", Paketin gönderilmesi ile bağlantılı olarak azami FedEx yükümlülüğünü teşkil eden (Havayolu) Konşimentosunda Gönderici tarafından belirtilen değer anlamına gelir.

"Gümrük için Beyan Edilen Değer", gümrük çekimi amaçları doğrultusunda gerekli gönderi içeriklerinin satış fiyatı ya da yenileme değeri anlamına gelir.

"Teslim Taahhüt Süresi", yayınlanmış FedEx hizmeti teslim taahhüdü ya da sevk edilen ürün, sevk tarihi, varış yeri, ağırlık ve değerini dikkate alan söz konusu Gönderi için Müşteri Hizmetleri tarafından teklif edilen teslim taahhüdü anlamına gelir.

"FedEx Hesap Numarası" veya "FedEx Hesabı", hesap hareketinin FedEx sistemi tarafından özetlenmesini ve ödeme yapan tarafa gerektiği şekilde fatura kesilmesini sağlayan FedEx tarafından müşteriye verilen numara anlamına gelir.

"Avrupa İçi Gönderiler", fedex.com sayfasında muhtelif zamanlarda FedEx tarafından tanımlanan Avrupa içerisindeki seçili ülkeler arası gönderiler anlamına gelir.


3. ÜCRETLER

FedEx çalışanları ve acenteleri tarafından verilen ücretler ve hizmet fiyatlandırmalarında müşteri tarafından sağlanan bilgiler temel alınacaktır fakat nihai fiyat ve hizmet bedelleri asıl fiyat verilen gönderi ve işbu Koşulların uygulanması temelinde değişebilmektedir. FedEx, Gönderi için fiyat verilmesinden önce yapılmış herhangi bir ücret veya hizmet fiyatlandırması ile müşteriye fatura edilen fiyat ve diğer masraflar arasındaki herhangi bir farklılıktan sorumlu değildir ve bunların sonucunda hiç bir ayarlama, para iadesi veya ödeme yapmayacaktır. FedEx, fedex.com adresindeki FedEx Global Trade Manager sayfasındaki Tahmini Vergi ve Harçlar özelliği ile Gümrük vergi ve harçlarına ilişkin sadece tahmini oranlar verecektir ancak nihai vergiler ve harçlar farklı olabilir.

Geçerli ücretler, taşıma sözleşmesinin yapılmış olduğu tarihte geçerli ve yürürlükte olan ücretler olacaktır.


4. FATURALAMA

4.1 FedEx işbu Koşullar uyarınca belirtildiği üzere ücretlerin peşin olarak ödenmesini talep etme hakkını saklı tutmakla birlikte, ödenmemiş tüm ücretlerin faturaları fatura tarihinden itibaren 15 gün veya fedex.com adresinde muhtelif zamanlarda FedEx tarafından belirtilen diğer süreler içerisinde indirimsiz olarak ödenir. Harç ve vergilerin faturaları alındığında ödenir. FedEx, vadesinde ödenmeyen tüm ücretleri önceden bildirimde bulunmaksızın idari masraflara ait maktu tazminatlar olarak % 15 oranına (veya yürürlükteki yerel şart ve koşullar gereğince FedEx tarafından uygulanan miktarda) kadar ve düşük olması durumunda ilgili mevzuat kapsamında başlamış olan ay veya izin verilen maksimum faiz oranı temelinde hesaplanacak Avrupa Merkez Bankası Kuru üzerinde (veya yürürlükteki yerel şart ve koşullar gereğince FedEx tarafından uygulanan oranda) yıllık % 6 oranına kadar artırma hakkını saklı tutar.

4.2 "Gönderici Ödemeli" veya "ihracatçı Ödemeli", ücretlerin göndericiye fatura edileceği anlamına gelir.4.3 "Alıcı Ödemeli" veya "Gönderilen Ödemeli", ücretlerin alıcıya fatura edileceği anlamına gelir. Ücretleri alıcıya fatura etmek için, alıcının geçerli bir FedEx Hesap Numarası olmalıdır ve bu numara (Havayolu) Konşimentosunun ilgili bölümüne girilmelidir. Alıcı ödemeli gönderiler, sadece belirtilen lokasyonlar için kabul edilmektedir. Alıcı ödemeyi reddederse, ücretler otomatik olarak göndericiye fatura edilecektir.

4.4 "Üçüncü Şahıs Ödemeli", ücretlerin gönderici veya alıcı dışında başka birine fatura edileceği anlamına gelir. Üçüncü şahsın geçerli FedEx hesap numarası, (Havayolu) konşimentosunun ilgili bölümüne girilmelidir. Bu numara girilmez ya da üçüncü şahıs ödemeyi yapmaz ise, taşıma ücretleri otomatik olarak alıcıya ve varsa vergi ve harçlar da göndericiye fatura edilecektir.

4.5 "Gönderici Ödemeli", "Alıcı Ödemeli" veya "Üçüncü Şahıs Ödemeli" işlemlerde (Havayolu) konşimentosuna geçerli bir FedEx hesap numarası girilmeden paketler kabul edilmeyecektir. FedEx hesap numaraları devredilemez. Farklı kişilere ait gönderilerin yetkisiz konsolidasyonu dahil olmak üzere bu numaranın amacının dışında kullanılması, yapılan indirimlerin geri alınmasına ve hizmetin engellenmesine neden olabilir. Kendisine bir FedEx hesabı verilen müşteri, yetkisiz kullanımından kaynaklananlar dahil olmak üzere hesabı ile ilgili tüm ücretlerden sorumludur. Hesap sahibi, hesap numarasının güvenliğinden kendisi sorumludur. FedEx hesap numarası, sadece gönderi yapmaya yetkili kişilerle paylaşılmalıdır. FedEx hesabının güncel tutulmaması, hesabın "sadece nakit" durumuna geçirilmesine neden olabilir. Hesabın "sadece nakit" durumuna geçirilmesi, ödeme ayarlamaları tamamlanana kadar paketlerin gecikmesi, reddedilmesi veya iade edilmesine neden olabilir.

4.6 Mümkün olduğunda, masraf ve vergiler gönderilerin içeriğine göre değerlendirilebilir. FedEx, vergi ve harçları peşin ödemek zorunda değildir ve vergi ve harçlar FedEx tarafından ödenmeden önce gönderici, alıcı veya sorumlu üçüncü şahıstan bu ödemelerin FedEx'e yapılmasını talep edebilir. Havayolu konşimentosunda "Gönderici Ödemeli Masraf ve Vergiler" veya "Üçüncü Şahıs Ödemeli Masraf ve Vergiler" kutusu işaretlenmediği ve (Havayolu) konşimentosunda geçerli bir FedEx hesap numarası girilmediği sürece bu tür vergi ve harçlar alıcıdan tahsil edilecektir. Bu tür seçenekler, sadece belirtilen lokasyonlar için geçerlidir. Talep üzerine lokasyonlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilebilir.

4.7 AKSİ ÖDEME TALİMATLARI VEYA HÜKÜMLERİNE BAKILMAKSIZIN, VERGİ VE HARÇLARA İLİŞKİN SORUMLULUK HER ZAMAN GÖNDERİCİYE AİTTİR.

4.8 Ödeme yapan tarafın faturalandırıldığı para birimi dışında başka bir para birimine dönüştürülmesi gereken ücretler, bir internet döviz kuru servisi olan OANDA'dan alınan ortalama fiyat ile günlük olarak hesaplanır. Ortalama fiyat, belirtilen süre içerisinde alıcıların dövizleri satıcılardan satın almak için teklif verdiği ortalama fiyattır. Bu para birimi dönüştürme oranlarına oanda.com adresinden ulaşılabilir. Avrupa Birliği ülkeleri döviz kurlarının EURO'ya dönüştürmedeki oranları yasalara uygun olacaktır. ABD dolarından herhangi bir para birimine dönüştürme işlemi için % 2,3 ve ABD doları dışındaki tüm dönüştürme işlemleri için % 2,0, herhangi bir para biriminden ABD dolarına dönüştürme işlemleri için %1,75 oranında ek bir dönüştürme ücreti alınır. EURO ile ilgili para birimleri arasındaki dönüştürme işlemleri için hiç bir dönüştürme ücreti yoktur. Serbest bir şekilde dönüştürülemeyen ABD doları dışındaki para birimlerindeki ücretler, FedEx'in opsiyonunda ya serbest piyasa kuru ya da FedEx'in ABD doları satın alması için izin verilen resmi kur üzerinden ABD dolarına dönüştürülür ve ödeme yapan tarafın hesabına fatura edilir. Yüksek enflasyonlu olmayan para birimlerine dönüştürme işlemlerinde gönderi tarihinde geçerli olan kur kullanılacaktır. Bununla birlikte, kurun değişken olduğu ülkelerde gönderi tarihinin aksine fatura tarihindeki döviz kurunu kullanma hakkımız saklıdır.

4.9 fedex.com’daki FedEx Ship Manager™ üzerinden “İthalat Gönderisi Oluşturma” özelliği ile yapılan gönderiler için, FedEx’e verilen herhangi bir ödeme talimatına bağlı olmaksızın, FedEx ile ithalat gönderisi işlemini başlatan taraf, gönderi ile alakalı özel işlem ücretleri, gümrük vergi ve masrafları dahil olmak üzere tüm masrafları ve ücretleri ödeme ile yükümlü olduğunu ve tarafına fatura edileceğini kabul eder.

fedex.com’daki İthalat Gönderisi Oluşturma özelliği aracılığıyla yapılan gönderiler, gönderinin çıkış ülkesindeki şart ve koşullarla yönetilir. Bu hizmet şart ve koşulları ülkeden ülkeye değişebilir. Daha detaylı bilgi için çıkış ülkesindeki yerel ofisimize başvurun.


5. FATURA AYARLAMALARI / HACİMSEL AĞIRLIK

5.1 FedEx, seçilen hizmeti ve Paket / Gönderi ağırlığını teyit etmek için her (Havayolu) Konşimentosunu kontrol edebilir. Seçilen hizmet ya da girilen ağırlık yanlış ise, FedEx, (Havayolu) Konşimentosunda gerekli düzeltmeleri ve faturada gerekli ayarlamaları yapabilir ve bu tür düzeltme ve ayarlamaları yapmak zorunda kaldığı için özel bir işlem ücreti talep etme hakkına sahip olacaktır.

5.2 Havayolu konşimentosunun gönderici tarafından herhangi bir otomatik gönderi cihazı ile hazırlandığı durumlarda, paketlerin ağırlık veya numarası ile ilgili havayolu konşimentosunda herhangi bir ihmal ve yanlış girdi yapılması, FedEx tarafından belirlenen ve talep üzerine temin edilebilecek olan FedEx'in taşınan paket sayısı tahmini ve ya faturalandırma tarihindeki hacimsel ağırlık ya da her paket tahmini için standart varsayılan ağırlık temelinde faturalandırılma yapılmasına neden olacaktır.

5.3 Ücretler, hacimsel ağırlığa göre değerlendirilebilir. Hacimsel ağırlık, paketin uzunluk x yükseklik x genişlik (hepsi santimetre olarak) değerlerinin çarpılması ve elde edilen değerin 5000'e veya fedex.com adresinde muhtelif zamanlarda FedEx tarafından belirtilen bu tür farklı bir sayıya bölünmesiyle hesaplanır. Elde edilen sonuç gerçek ağırlığı aşıyorsa, hacimsel ağırlık baz alınarak ek ücretler tahakkuk edebilir. Bu tür ek ücret oranları, talep üzerine temin edilebilir ve FedEx tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.


6. GÖNDERİNİN REDDEDİLMESİ VEYA KABUL EDİLMEMESİ

FedEx’in diğer gönderilere, ürünlere veya kişilere zarar verebileceğini veya geciktirebileceğini düşündüğü ya da kanunen yasak olan veya işbu Koşulları ihlal eden gönderileri ya da FedEx Hesabı kredibilitesi iyi olmayan kişi veya kurumların gönderilerini reddetme, bekletme, iptal etme, erteleme ya da iade etme hakkı saklıdır. FedEx'in bir gönderiyi kabul etmesi bu gönderinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere veya mevcut koşullara uygun olduğu anlamına gelmez.


7. KISITLAMALAR

7.1 Paket boyut ve ağırlık kısıtlamaları, ülke veya FedEx hizmetlerine göre farklılık göstermektedir. Konuya ilişkin ayrıntılar talep üzerine temin edilebilir.

7.2 Gönderinin içerisindeki her paketin varış yeri için belirtilen paket ağırlık sınırını aşmaması şartıyla çok parçalı gönderilerin toplam ağırlığı ile ilgili herhangi bir sınırlandırma yoktur. 225 kiloyu aşan gönderiler için FedEx ile önceden planlama yapılması gerekir. Konuya ilişkin ayrıntılar talep üzerine temin edilebilir.

7.3 Ekstra büyük paketler, uzunluk ve genişlik olarak 330 cm'yi (veya varış ülkesi sınırını) aşan 68 kg'dan (veya varış ülkesi sınırından) hafif olan parçalardır. Bu parçalar reddedilebilir ya da FedEx tarafından kabul edildiği takdirde FedEx'in takdirine bağlı olarak FedEx International Priority Freight ya da FedEx International Economy Freight gönderileri olarak kabul edilebilir ve asıl ağırlığa bakılmaksızın asgari 68 kg ağırlık ücretlendirmesi uygulanabilir.

7.4 FedEx Envelope ve FedEx Pak gönderileri, uygun FedEx paketlerinde iletilmelidir.

7.5 (Havayolu) Konşimentosunda birden fazla hizmet türü belirtilemez ve tek bir (Havayolu) Konşimentosuyla birden fazla FedEx Envelope, FedEx 10kg Box veya FedEx 25kg Box gönderilemez.

7.6 Göndericinin, tek bir (Havayolu) Konşimentosu ile on farklı emtiaya kadar gönderi yapmasına izin verilir.

7.7 Göndericinin tek bir (Havayolu) Konşimentosu ile 9998 pakete kadar gönderi yapmasına verilir.


8. TAŞINMA İÇİN KABUL EDİLMEYEN MADDELER

8.1 Aksi FedEx tarafından kabul edilmedikçe, aşağıdaki kalemlerin herhangi bir varış noktasına taşınması kabul edilmez:

 • PARA (madeni para, nakit para, kağıt para ve ciro edilmiş hisse senedi, tahvil ve transit çekleri gibi nakit paraya eşdeğer kıymetli evraklar),KOLEKSİYONLUK MADENİ PARALAR VE PULLAR;
 • PATLAYICILAR (FedEx, 1.3 Sınıfı patlayıcıların taşımasını kabul etmemektedir. Bazı ülkelerde 1.4 Sınıfı patlayıcı maddelerin taşınması kabul edilebilmektedir, ayrıntılar için Gönderi öncesinde Müşteri Hizmetleri ile temasa geçilmelidir), HAVAİ FİŞEKLER VE YANICI VEYA TUTUŞABİLİR NİTELİĞE SAHİP DİĞER MADDELER;
 • İNSAN CESETLERİ, ORGANLARI VEYA VÜCUT UZUVLARI VE HAYVAN EMBRİYOLARI, YAKILAN VEYA MEZARDAN ÇIKARILAN İNSAN KALINTILARI;
 • ASKERİ POSTANE / DONANMA POSTANE ADRESLERİNE YAPILAN GÖNDERİLER;
 • TESLİMATTA NAKİT ÖDEMELİ GÖNDERİLER;
 • ATEŞLİ SİLAHLAR, SİLAHLAR, MÜHİMMAT VE BUNLARIN PARÇALARI;
 • SOĞUTMA VEYA DİĞER TÜR ÇEVRE DENETİMİ GEREKTİREN GIDALAR, BOZULABİLİR GIDA MADDELERİ VE İÇECEKLER;
 • TOHUMLAR VE KESME ÇİÇEKLER (KESME ÇİÇEKLER BAZI YERLER İÇİN KABUL EDİLEBİLMEKTEDİR, TALEP EDİLMESİ ÜZERİNE KONUYA İLİŞKİN BİLGİLER TEMİN EDİLEBİLİR) DAHİL OLMAK ÜZERE BİTKİ VE BİTKİSEL MALZEMELER;
 • PİYANGO BİLETLERİ, YASALARLA ÖZELLİKLE YASAKLANAN KUMAR MAKİNELERİ;
 • Önceden planlamaya tabi ((7) KAPSAMI DIŞINDAKİ) DAYANIKSIZ MALLAR;
 • PORNO VE / VEYA MÜSTEHCEN MALZEMELER;
 • Önceden planlama yapılmadıkça aşağıdakiler KAPSAMINDA İŞLENEN GÖNDERİLER:

  • KARNELER (vergisiz olarak teşhir vb için geçici ithalata izin veren);
  • GÜMRÜK VERGİSİ İADE TALEPLERİ (ihracat sırasındaki ithalat vergileri için iade talepleri);
  • GEÇİCİ İTHALAT TAHVİLLERİ (onarım, vb için geçici ithalata izin veren);
  • Akreditif Mektupları. FedEx Genişletilmiş Hizmet Uluslararası (Havayolu) Konşimentosu kullanılarak sevk edilen ve USP 600 Madde 25 ile tanımlandığı üzere bir ''kargo alındı belgesi'' gerektiren Akreditif Mektubuna tabi gönderiler hariç, Akreditif Mektubuna tabi gönderiler genelde yasaktır;
 • KULLANILMIŞ İĞNE VE / VEYA ŞIRINGALAR VEYA TIBBİ ATIKLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN TEHLİKELİ ATIKLAR;
 • ISLAK BUZ (DONDURULMUŞ SU);
 • FEDEX'İN TAŞIMA, İTHALAT VEYA İHRACATI İÇİN HERHANGİ ÖZEL BİR RUHSAT ALMASINI GEREKTİREN GÖNDERİLER;
 • TAŞINMASI, İTHALATI VEYA İHRACATI HERHANGİ BİR YASA, KANUN VEYA TÜZÜK İLE YASAKLANAN GÖNDERİLER;
 • BEYAN EDİLEN GÜMRÜK DEĞERİ İZİN VERİLEN SINIRI AŞAN GÖNDERİLER (Bkz. Bölüm 18: BEYAN EDİLEN DEĞER VE SORUMLULUK SINIRLARI);
 • BÖLÜM 9 "TEHLİKELİ MADDELER" KAPSAMINDA İZİN VERİLENLER HARİÇ TEHLİKELİ MADDELER;
 • ÖLÜ VEYA DOLDURULMUŞ HAYVANLAR;
 • ISLAK, SIZDIRAN VEYA KOKU YAYAN PAKETLER;
 • AMBALAJ KAĞIDINA SARILI PAKETLER;
 • GÖNDERİNİN FEDEX CANLI HAYVAN MASASI TARAFINDAN KOORDİNE EDİLDİĞİ VE ONAYLANDIĞI DURUMLAR HARİÇ CANLI HAYVANLAR VE BÖCEKLER. MÜŞTERİLER, DAHA FAZLA YARDIM İÇİN YEREL FEDEX TEMSİLCİSİ İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİR. EVCİL HAYVANLAR VE CANLI BALIKLAR KABUL EDİLMEZ;
 • EKİPMAN, PERSONEL VEYA DİĞER GÖNDERİLERİN HASAR GÖRMESİNE VEYA GECİKMESİNE NEDEN OLABİLECEK GÖNDERİLER.

FedEx, (yanlışlıkla veya eksik beyan ile kabul edilenler dahil) bir şekilde kabul edilmiş bu gibi emtiaların sevkiyatına ilişkin hiç bir sorumluluk kabul etmez.

8.2 Varış noktası ve kullanılan hizmet ve hizmet seçeneğine bağlı olarak ek kısıtlamalar uygulanabilir ve bazı emtialar için çeşitli düzenleyici ve gümrük formaliteleri gerekebilir ve dolayısıyla taşıma süresi uzayabilir. FedEx, bu kısıtlamalara dayanarak ya da güvenlik veya emniyet nedeniyle paketleri reddetme hakkını saklı tutar. FedEx, reddedilen paketler ve göndericiye iade edilen paketler için ek ücret talep etme hakkına sahiptir. Konuya ilişkin ek bilgi talep üzerine temin edilebilir.

8.3 Para İade Garantisi (bkz. Bölüm 17), taşınması kabul edilmeyen maddeler için geçerli değildir.


9. TEHLİKELİ MADDELER

9.1. FedEx lokasyonlarının hepsi tehlikeli maddeleri kabul etmez, bazı FedEx lokasyonları belirli sınıftaki tehlikeli maddeleri kabul etmez ve tehlikeli maddeler tüm FedEx hizmetleri ile gönderilemez. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi (ADR) kapsamına giren gönderiler için özel taşıma düzenlemeleri gerekir ve göndericinin gönderi öncesinde gönderi onayı / planlaması için FedEx'e başvurması gerekir. FedEx, yürürlükteki yasalar uyarınca kabul edilmeyen lokasyonlar için tehlikeli maddeleri reddetme hakkını saklı tutar.

9.2 Tehlikeli madde içeren tüm paketlerin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) Tehlikeli Maddelerin Hava Yolu ile Güvenli Taşımasına ilişkin Teknik Talimatları, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği, mevcut IATA tarifesi veya diğer mevzuatlarda belirtilen tüm FedEx Express varyasyonlarına uymalıdır. Gönderici, yürürlükteki IATA mevzuatları veya diğer mevzuatlara uymamasından kaynaklanan zararlardan tek başına sorumlu olacaktır. Gönderici, sınıflandırmalar, ambalajlama, işaretleme ve etiketleme, dokümantasyona ilişkin tüm şartlar ve yürürlükteki diğer kanunlar, yönetmelikler ve kurallar uyarınca ve tüm tehlikeli maddelerin tamamıyla kurallara uygun olarak paketlenmesini sağlamalı ve bunlarında paketlenmesinden sorumlu tutulmalıdır. Gönderici, Alıcının da yürürlükteki tüm kanunlara, yönetmeliklere ve kurallara uymasını sağlamaktan sorumludur. Kağıt (Havayolu) Konşimentosu kullanıldığı yerlerde tehlikeli malların uluslararası gönderimi, sadece FedEx Genişletilmiş Hizmet Uluslararası (Havayolu) Konşimentosu kullanılarak yapılabilir (ayrıca bkz. Bölüm 14.5: GÜZERGAH VE TESLİM).

9.3 Gönderici, bulaşıcı olup olmadığına bakılmaksızın kan ve kan ürünleri gönderilerinin paketlenmesi, işaretlenmesi ve etiketlenmesine ilişkin yürürlükteki tüm yasa, yönetmelik ve kurallara uymalıdır.

9.4 Tehlikeli maddelerin (FedEx BM 3373 Paketi ile sevk edilebilir Kategori B [BM 3373] Biyolojik Maddeler hariç) paketlenmesinde FedEx paketleri kullanılmayabilir (ayrıca bkz. Bölüm 10.3 ve 10.4: PAKETLEME VE İŞARETLEME).

9.5 Birinci Derecede Tekrar Şarj Edilemeyen Lityum pillerin (BM 3090) gönderimi için ön onay alınması gerekir. Ayrıntılar için, fedex.com sayfasına giriniz ve "lityum pil" yazarak arama yapınız.

9.6 Gerekli olduğu durumlarda her sevkiyata IATA Tehlikeli Madde Gönderici Beyanı eklenmelidir.

9.7 Not: Yürürlükteki yasalar, FedEx'in yanlış beyan edilmiş veya beyan edilmemiş tehlikeli madde sevkiyatlarını ilgili yerel yetkili makamlara bildirmesini isteyebilir. Yürürlükteki yasalar kapsamında göndericiye para cezası ve diğer cezalar verilebilir. Tehlikeli madde mevzuatları, FedEx veya başka bir hava yolu kargo şirketine tehlikeli madde gönderisini iletmeden önce her göndericinin işe özel tehlikeli madde eğitimi almış olmasını gerektirir. Tehlikeli madde içeren bir gönderi verildiğinde, düzgün olarak sınıflandırılmış, paketlenmiş, işaretlenmiş, etiketlenmiş ve tehlikeli madde olarak tanımlanmış olması ve doğru tehlikeli madde belgelerini içermesi gerekir.

9.8 FedEx, tüm araçlar ve uçaklar üzerindeki uyumsuz tehlikeli maddelerin düzgün bir şekilde ayrımını yapmaktan sorumludur. Bu gereklilik, sevkiyatın uygun ayrımın yapılabileceği bir sonraki kara yolu veya uçuş ile yola devam etmesine neden olabilir.

9.9 Para İade Garantisi (bkz. Bölüm 17) tehlikeli madde sevkiyatlarında geçerli değildir.


10. PAKETLEME VE İŞARETLEME

10.1 Tüm Paketler, ekspres taşımacılık ortamında taşıma için gerekli asgari özen gösterilerek hava ve kara yolu ile emniyetli taşıma için ve paketleme, işaretleme ve etiketleme ile ilgili olanlar dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yasalar, yönetmelik ve kurallara uygun olarak Gönderici tarafından hazırlanmış ve paketlenmiş olmalıdır. (Havayolu) Konşimentosunun usulünce doldurulması göndericinin sorumluluğundadır. Gönderici ve alıcının posta kodu dahil olmak üzere isim, cadde/sokak, şehir ve ülke bilgileri okunaklı ve dayanıklı bir şekilde her gönderinin üzerinde belirtilmelidir. Uluslararası gönderilerde, göndericinin adresi sevkiyatın FedEx'e verildiği ülkeyi belirtmelidir.

10.2 Gönderici, sıcaklık veya atmosferik basınç değişiklikleri gibi hava taşımacılığı sırasında karşılaşılabilecek herhangi bir durum sonucu zarar görmesi muhtemel tüm maddeler için yeterli derecede koruma temin etmeli ve bunları uygun şekilde paketlemelidir. FedEx, sıcaklık veya basınç değişikliklerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

10.3 FedEx, ısı kontrollü taşımacılık hizmeti vermez. Müşteri ya da FedEx'den aksi yönde hiç bir sözlü veya yazılı beyana bakılmaksızın, FedEx hiçbir koşulda gönderilere kuru buz eklemek veya yeniden buzlama hizmeti vermekle yükümlü olmayacaktır. FedEx, soğutucu olarak ıslak buz kullanımını (donmuş su) tavsiye etmez.

10.4 Alıcının sızdıran, hasarlı veya koku yayan (topluca "Sızıntı") bir paketi reddetmesi durumunda, mümkünse paket göndericiye iade edilecektir. Paket Gönderici tarafından reddedilir ya da sızıntı nedeniyle iade edilemezse, paketin temizlenmesi ve / veya imhası ile bağlantılı olarak tahakkuk eden tüm masraf, ücret ve giderlerin sorumluluğu göndericiye aittir ve Gönderici, bu masraf, ücret ve giderler karşısında FedEx'i tazmin etmeyi kabul eder. FedEx, Sızıntı belirtileri gösteren paketleri yükümlülük altına girmeden reddetme veya imha etme hakkını saklı tutar.


11. GÖNDERİLERİN DENETİMİ

11.1 FedEx, kendi takdirine bağlı olarak ya da yetkili makamların talebi üzerine, herhangi bir zamanda haber vermeksizin herhangi bir gönderiyi açıp denetleyebilir; bu işlemler nedeniyle FedEx'e herhangi bir yükümlülük tahakkuk etmez.

11.2 Yürürlükteki mevzuat gereğince, FedEx’in (rastgele) X-ray taraması yapması gerekir. FedEx, bu tür tarama işlemlerini üstlenebilir ve Gönderici ve Alıcı tarama sonucu meydana gelebilecek olası hasar talepleri veya gecikmelerden (Para İade Garantisi dahil ancak bununla ile sınırlı olmayarak) feragat eder.


12. GÜMRÜK ÇEKİMİ

12.1 Ulusal sınırları aşan gönderilerin alıcıya teslimatından önce varış ülkesindeki gümrükte işlem görmesi gerekebilir. Gümrükleme işleminin FedEx tarafından yapıldığı durumlarda, FedEx, talep üzerine Gönderici tarafından sağlanan gümrükleme için gerekli tüm verileri gümrüğe sunar (bkz. Bölüm 26: VERİ KORUMA).

12.2 Gönderilen malların varış ülkesine girişinin kabulünün sağlanması sorumluluğu göndericiye aittir. Gönderi ve girişine izin verilmeyen ülkelerden iade ile ilgili tüm masraflar göndericinin sorumluluğundadır.

12.3 FedEx, kendi takdirine bağlı olarak bazı durumlarda, alıcıdan FedEx dışında tayin edilmiş bir gümrük müşaviri veya Gönderici tarafından tayin edilmiş müşavir dışında bir gümrük müşaviri kullanma talimatlarını kabul edebilir. Her halükarda, müşavir tayin edilememesi veya müşavirin gümrüklemeyi yapmaması veya doğru ve tam müşavir bilgilerinin (isim, adres, telefon numarası ve posta kodu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) sağlanmaması durumlarında, FedEx gönderinin gümrüklemesini yapma hakkını saklı tutar.

12.4 (Havayolu) Konşimentosuna ek olarak tüm gerekli belgelerin gönderinin yapılacağı, gönderileceği, içinden veya üzerinden geçeceği ülke gümrük yasaları, ithalat ve ihracat yasaları ve resmi mevzuatları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yürürlükteki tüm yasa, kural ve mevzuatlara uygun olarak sağlanması ve doğru bir şekilde tamamlanmasını sağlamak gönderenin sorumluluğundadır. Üçüncü bir ülkeye gönderilen tüm FedEx Global Returns hizmeti gönderilerinin de ilk hareket ülkesi ihracat denetim gerekliliklerine uyması gerekir. Tüm bu belgelerin ((Havayolu) Konşimentosu dahil) sağlanması ve/veya gereğince tamamlanmaması durumunda, FedEx, göndericinin bu hükme uymamasından kaynaklanan kayıp, masraf veya gecikmelerden dolayı göndericiye veya başka herhangi bir kişiye karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Gönderilerin yanlış ya da eksik belgeler nedeniyle gümrükte tutulduğu durumlarda, FedEx, ilk önce alıcıya bildirimde bulunabilir. Yerel yasalar doğru bilgi veya belgelerin Alıcı tarafından ibraz edilmesini talep eder ve Alıcı FedEx tarafından belirlenebilecek makul bir süre içerisinde bu bilgi ve belgeleri ibraz edemez ise, gönderi teslim edilemiyor olarak kabul edilebilir (bkz. Bölüm 16: TESLİM EDİLEMEYEN GÖNDERİLER). Alıcının gerekli bilgi veya belgeleri temin edememesi ve yerel yasaların bu bilgi ve belgeleri göndericiden talep etmesi durumunda, FedEx göndericiyi bilgilendirmeyi deneyebilir. Göndericinin de FedEx tarafından belirlenebilecek makul bir süre içerisinde bu bilgi ve belgeleri ibraz edememesi durumunda, gönderi teslim edilemiyor olarak kabul edilebilir. Alıcı veya göndericinin bildirimde bulunmayı deneyip denemediğine bakmaksızın, FedEx, yanlış ya da eksik belgeler nedeniyle teslim işlemini tamamlayamaması nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmez. FedEx bu gibi düzeltici veya tam bilgilerin temini için idari bir ücret talep etme hakkına sahiptir.

12.5 Mümkün olduğu durumlarda, Avrupa Birliğinde ikamet eden / yerleşik bir Gönderici, tüm riskleri göndericiye ait olmak üzere Gönderici adına ve hesabına ihracat (yeniden ihracat) beyannamelerini vermesi ve ilgili tüm işlemleri yapması için FedEx veya acentelerine doğrudan temsilcisi olarak yetki verebilir.

12.6 FedEx, gümrükleme için veya gönderilerin gümrüklemesine ilişkin yardımcı hizmetler için ekstra ("Yardımcı Gümrükleme Hizmet Ücreti") talep etme hakkını saklı tutar. Müşteriler, Yardımcı Gümrükleme Hizmet Ücretleri hakkında daha fazla bilgi için FedEx ile irtibata geçmelidir.

12.7 FedEx, gümrükte bırakılan gönderiler ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez ve bu tür gönderiler teslim edilemiyor olarak kabul edilebilir (bkz. Bölüm 16: TESLİM EDİLEMEYEN GÖNDERİLER).


13. GÜMRÜK VERGİLERİ VE MASRAFLAR

13.1 4.6 ve 4.7. Bölüme halel getirmeksizin, mümkün olduğunda, FedEx, Gümrük İdaresi tarafından tahakkuk ettirilen tüm vergi ve harçları ödemeden sorumlu taraf ("Ödeyen") adına peşinen ödemeyi tercih edebilir. Tüm gönderilerde, FedEx, peşin ödenecek meblağların geri ödenmesi ile ilgili düzenlemeleri onaylamak için gümrükleme işlemi tamamlanmadan önce ödemeyi yapacak taraf ile irtibata geçebilir. FedEx, kendi takdirine bağlı olarak, güvenilir olduklarına kanaat getirmediği alıcılara yapılacak teslimatlar ve beyan edilen değeri yüksek teslimatlar durumları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla gümrükleme ve teslimatın tamamlanması şartı olarak geri ödeme düzenlemelerinin teyidini talep edebilir.

13.2 Geri ödeme düzenlemelerinin teyidinin talep edildiği bir alıcı veya üçüncü şahsın gönderinin gümrükten çekilmesi için gerekli harç ve vergileri ödemeyi reddetmesi durumunda, FedEx gönderici ile irtibata geçebilir. Gönderici, FedEx'e yapılacak gerekli geri ödeme düzenlemelerini yapmayı reddederse, gönderi göndericiye iade edilecek ya da genel bir depo veya gümrük antreposuna konulacak ve gönderi teslim edilemiyor olarak kabul edilecektir (bkz. Bölüm 16: TESLİM EDİLEMEYEN GÖNDERİLER). Bu durumda gönderici hem asıl ücretler hem de iade ücretlerini ödemeden sorumlu olacaktır. FedEx'in asıl varış yeri ya da iade yerinde vergi ve harç olarak herhangi bir peşin ödeme yapması durumunda, gönderici hem bu tutarlar hem de FedEx'in vergi ve harçlara ilişkin yaptığı peşin ödeme ile ilgili tüm ücret ve ilave ücretleri de ödemekten sorumlu olacaktır.

13.3 FedEx'in vergi ve harçlar için peşin ödeyeceği miktarların geri ödenmesi ile ilgili düzenlemelerin onaylanmaması durumunda gönderilerde gecikmeler yaşanabilir. Bu gecikmeler veya diğer türlü işbu Koşullara uyulmaması öngörülen sorumluluklardan ve Hizmet Eksikliklerinden değildir ve Para İade Garantisi kapsamında yer almamaktadır (bkz. Bölüm 17: PARA İADE GARANTİSİ POLİTİKASI ve Bölüm 19: ÖNGÖRÜLMEYEN YÜKÜMLÜLÜKLER).

13.4 FedEx vergi ve harçları peşin öder ise, ek bir ücret tahakkuk ettirme hakkını saklı tutar. Gönderici, gönderi sırasında geçerli ücret bilgileri için FedEx'e başvurmalı veya ek ücretlere ilişkin bilgilendirme için FedEx'i aramalıdır. FedEx geri ödenmeyen ücretleri tahsil etmek için malları açık artırma ile satma veya başka türlü kullanma hakkını saklı tutmakla birlikte, Gönderici bu ücretlerden sorumlu kalacaktır.

13.5 Gönderi ile ilgili olarak sunulan fatura, gümrük değeri, para birimi veya ürün kodu gibi gümrük çekim bilgileri ve/veya evrakları yanlış veya eksik olduğunda, gümrük dairesi FedEx’e gümrük masrafı ve/veya ithalat KDV’si veya ilgili masraf ve vergiler gibi ödenmemiş borçları rücu ettirebileceği gibi para cezası, yaptırım ve/veya geç ödeme faizi de uygulayabilir. Eğer yanlış veya eksik olan bilgi/evrak FedEx’e gönderici veya alıcı namına, talimatıyla ya da sorumluluğu altında sunulmuş ise; alıcı, gönderici ve - eğer uygulanabilirse - sorumlu üçüncü şahıs, FedEx’e karşı bu meblağ için müşterek ve müteselsil olarak sorumludur.


14. GÜZERGÂH VE TESLİMAT

14.1 FedEx, gönderi için uygun gördüğü şekilde gidiş yolu belirleme hakkını saklı tutar. Gönderinin verilmesi sırasında mutabık olunan güzergâh üzerinde hiçbir duraklama yoktur. Bazı gönderiler, üçüncü şahıs araç, üçüncü şahıs hava taşıyıcıları ile veya FedEx'in kendi takdirine göre belirleyeceği kiralama ya da aktarma ile taşıma için FedEx tarafından birleştirilebilir veya yönlendirilebilir. FedEx, gönderiyi üçüncü bir ülkeye yönlendirme veya belirtilen uçak veya başka bir araç ile taşıma ya da belirli bir yol üzerinden götürme veya herhangi bir programa göre herhangi bir noktada bağlantı kurmaya ilişkin herhangi bir yükümlülük üstlenmez. FedEx, önceden haber vermeksizin, alternatif bir nakliye şirketi, uçak veya araç kullanabilir, belirtilen güzergah veya güzergahlardan sapabilir ya da gönderiyi motorlu araç ile taşıtabilir. Gönderici, teslimatı hızlandırmak amacıyla FedEx'in gönderiyi başka bir güzergahtan taşıma (diğer taşıyıcıların kullanımı dahil) hakkına muvafakat eder.

14.2 FedEx, Havayolu konşimentosunda bahsedilen adresteki alıcıya veya alıcının adına gönderiyi kabul etmek üzere görünür yetkiye sahip, hava yolu konşimentosunda adı geçen kişi veya kuruluştan başka bir kişiye teslim edebilir. Gönderi adreslerinde her zaman alıcının tam adresi, telefon ve faks numaraları bulunmalıdır. Gönderici, bazı varış ülkelerinde teslimatın üçüncü tarafa, posta kutusuna veya alıcının ulaşabileceği başka bir yere yapılabileceğinin farkındadır ve bunu açıkça kabul eder. (Posta kutusu adresleri, belli uluslararası lokasyonlar için kullanılabilir ancak havayolu konşimentosunda geçerli bir telefon, faks veya teleks numarası içermelidir. FedEx, Askeri Postane ve Donanma Postanesi gibi ABD askeri posta kutusu adreslerine teslimat yapamaz).

14.3 FedEx, gümrük veya diğer hükümet yetkilileri tarafından geçiş sırasında mallara el konulması veya malların alı konulmasına ilişkin taleplerden hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

14.4 Oteller, hastaneler, devlet daireleri ya da tesisler, üniversite kampüsleri veya posta odası ya da merkezi teslim alma noktasına sahip diğer tesislere yapılacak gönderiler, aksi Gönderi öncesinde FedEx tarafından onaylanıp kabul edilmedikçe posta odası ya da merkezi teslim alma noktasına teslim edilebilir.

14.5 Tehlikeli maddelerde, Gönderici tarafından belirtilen alıcının asıl amaçlanan adresinden başka bir adrese yeniden yönlendirme yapılmayabilir. (Not: Gönderiler, alınmak veya göndericiye iade edilmek üzere bekletilebilir.)

14.6 Yeniden yönlendirme veya bir adres düzeltmesi olmayan adres değişiklik talepleri yeni bir gönderi anlamına gelir ve yeni Taşıma Ücretlerine tabidir.

14.7 Cumartesi gününün resmi iş günü olmadığı ülkelerde Cumartesi günü yapılacak teslimatlar özel bir işlem ücretine tabi olacaktır.

14.8 Sabah erken teslimat için FedEx Europe First hizmet seçeneği ek bir teslimat ücretine ("FedEx Europe First Teslimat Ücreti") tabidir.

14.9 FedEx, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, hizmetlerinin yürürlükteki yasa, mevzuat veya kurallara aykırı olarak kullanılıyor olabileceğine kanaat getirdiği durumlarda, çalışanlarının güvenliğini sağlamak için, herhangi bir gönderiyi almayı veya teslim etmeyi ya da alternatif teslim alma veya teslimat düzenlemeleri kullanmayı reddedebilir.

14.10A Göndericiden Teslimat Talimatları:
FedEx, göndericiye hava yolu konşimentosunu doldururken seçilebileceği bir veya birden fazla teslimat imza seçeneği sunar. Teslimat imza seçenekleri tüm gönderiler için geçerli değildir, coğrafi ve diğer sınırlamalara tabidir ve önceden bir bildirim yapılmadan FedEx tarafından zaman zaman değiştirilebilir. Teslimat imza seçenekleri kullanılabilirliği ve şartları hakkında fedex.com’dan bilgi alınabilir. 

Gönderici ve Alıcıdan her biri, Gönderici tarafından seçilen Teslimat İmza Seçeneklerinin bu sayılanlar dahil fakat sınırlı olmamak üzere, (i) Gönderinin imzasız teslimatı; (ii) bir komşu, kapıcı/apartman yöneticisi ya da benzer bir kişiye teslimat; (iii) Firmadan Tüketiciye yapılan gönderilerin teslimat adresindeki (yasal olarak) yetişkin bir kişiye teslimat; (iv) ya da yukarıdaki talimatların kombinasyonu şeklinde olabileceğini kabul eder. Göndericinin seçtiği Teslimat İmza Seçeneği, Alıcıdan alınan herhangi bir ilave teslimat talimatlarına göre öncelikli olacaktır. Gönderici ve Alıcılar Taşıma Koşulları’nın 19.4. maddesine başvurmalıdır. 

Teslimat İmza Seçenekleri için ek ücretler talep edilebilir. Gönderici ve Alıcılar Taşıma Koşulları’nın 22. maddesine başvurmalıdır. 

Teslimat İmza Seçeneği seçilmediği hallerde, FedEx standart teslimat prosedürlerini uygular.

14.10B Alıcıdan Teslimat Talimatları:
FedEx, Firmadan tüketiciye yapılan gönderiler için, seçilmiş lokasyonlarda söz konusu firmadan tüketiciye yapılan gönderilerin alıcı tarafından verilecek ek talimatlara göre yapılması olanağını sunacaktır. Gönderici bu talimatların BAŞLANGIÇTA ÜZERİNDE ANLAŞILAN TESLİMAT TALİMATLARINDAN VE/VEYA TAAHHÜT EDİLEN TESLİMAT SÜRELERİNDEN farklı olabileceğini açıkça onaylar ve kabul eder. Gönderici ve alıcıdan her biri, alıcı tarafından verilecek talimatların, bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, (i) teslimat zamanının ertelenmesi, (ii) bir komşuya teslimatın yapılması, (iii) ilgili diğer adresin hava konşimentosunda belirtilen adresle aynı ülkede olması koşuluyla başka bir adrese ve/veya başka bir kişiye teslim edilmesi, (iv) teslimat için imza almadan firmadan tüketiciye yapılan gönderilerin nereye bırakılacağı hakkında verilmiş talimatlar, (v) firmadan tüketiciye yapılan gönderilerin bir teslim alma noktasına bırakılması (örn. yerel şube) ya da (vi) bu belirtilen talimatların farklı kombinasyonu şeklinde olabileceğini onaylar ve kabul ederler. Taraflar, alıcının talimatları uyarınca FedEx’in gönderiyi geçici olarak tutmasının, (örn. teslimatın ertelenmesi) taşıma sözleşmesinin bir parçası olarak kabul edileceğin hususunda mutabıktırlar. 

İşletmeden Tüketiciye gönderilerin uygun teslimat seçenekleri zamansal, coğrafi ve diğer kısıtlamalara tabidir ve önceden bir bildirim yapılmadan FedEx tarafından zaman zaman değiştirilebilir. Uygun teslimat seçenekleri ve şartları hakkında fedex.com’dan bilgi alınabilir. Ücret İade Garantisi (Bölüm 17’ye bakınız) Alıcı’nın bu hüküm uyarınca ek teslimat talimatları verdiği İşletmeden Tüketiciye gönderiler için uygulanmayacaktır.

FedEx sadece Firmadan Tüketiciye yapılan gönderiler için ek teslimat talimatlarını kabul edecektir. ANCAK ALICININ FİRMADAN TÜKETİCİYE GÖNDERİLER HARİCİNDE EK TESLİMAT TALİMATI VERMESİ DURUMUNDA, GÖNDERİCİ VE ALICIDAN HER BİRİ BU HÜKÜMLERLE BAĞLI OLMAYI ONAYLAR VE KABUL EDERLER.


15. YENİDEN TESLİMAT HİZMETİ

15.1 Ticari Teslimatlar. FedEx şu durumlarda otomatik olarak veya istek üzerine teslimatı yeniden dener: (1) Alıcı adresinde veya komşu adreste paketi imzalayacak biri yoksa ve dosyada imza bulunmuyorsa; (2) gönderici bir FedEx Teslimat İmzası Seçeneği'ni seçmişse ve paketi imzalayacak uygun Alıcı yoksa; veya (3) FedEx, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, paketin bırakılamayacağına karar verirse. Firma Teslimatı üç (3) teslimat denemesinden sonra veya ilk teslimat denemesinin ardından beş (5) İş Günü bekletildikten sonra ve geçerli olduğunda varış ülkesinde gümrük işlemleri tamamlanmışsa, teslim edilemez olarak kabul edilebilir (bkz. Bölüm 16: Teslim Edilemeyen Gönderiler).

15.2 Eve Teslimatlar ve Firmadan Tüketiciye Gönderiler. Eve Teslimat veya Firmadan Tüketiciye Gönderi ilk denemede teslim edilemezse, FedEx kendi takdirine bağlı olarak teslimatı yeniden deneyebilir, Alıcıdan başka teslimat talimatlarını gelene kadar gönderiyi tutabilir veya FedEx tarafından belirlenecek bir konuma teslim edebilir. Eve Teslimat veya Firmadan Tüketiciye Gönderi yeniden denendiğinde teslim edilemezse veya Alıcı teslimata ilişkin daha fazla talimat sağlamazsa veya FedEx, FedEx tarafından belirlenecek başka bir yere teslimatı gerçekleştiremiyorsa, gönderi teslim edilemez olarak kabul edilebilir (bkz. Bölüm 16: Teslim Edilmeyen Gönderiler).


16. TESLİM EDİLEMEYEN GÖNDERİLER

16.1 Teslim edilemeyen gönderiler, aşağıdakiler nedenler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla teslim edilemeyen gönderilerdir: (i) Alıcının adresi eksik, yanlış, okunaksız veya bulunamıyor, (ii) gönderi, FedEx'in hizmet vermediği bir bölgeye gönderilmiş, (iii)alıcının iş yeri kapalı,(iv) teslimat, ilk teslimat veya müteakip teslimat denemelerinde teslimatı kabul edecek veya imzalayacak uygun bir kişinin bulunmaması veya reddi nedeniyle teslimat yapılamıyor, (v) gönderi gümrükten geçemiyor, (vi) gönderi diğer sevkiyatlara veya mallara muhtemelen hasar verecek veya geciktirecek veya kişilere zarar verecek, (vii) gönderi yasaklı maddeler içeriyor, (viii) Alıcı, Alıcı Ödemeli Gönderiyi ödeyemiyor veya ödemeyi reddediyor, (ix) gönderi yanlış paketlenmiş veya (x) gönderi içeriği veya paketi yeniden paketlenemeyecek ölçüde zarar görmüş.

16.2 Gönderi herhangi bir nedenden dolayı teslim edilemiyor ise, FedEx, herhangi yerel düzenleyici kısıtlamalar saklı kalmak koşuluyla, gönderinin iadesi için göndericiye bildirimde bulunmayı deneyebilir. Gönderici ile beş (5) işgünü içerisinde iletişim kurulamaz veya Gönderici FedEx tarafından belirlenen makul süre içerisinde gerekli talimatları veremez ise, FedEx, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, sevkiyatı göndericiye iade edebilir veya genel bir depoya veya gümrük antreposuna koyabilir veya imha edebilir. Gönderi teslim edilemiyor, gümrüklerden geçemiyor veya iade edilemiyor ise, gönderi kendi takdirine bağlı olarak FedEx tarafından aktarılabilir veya imha edilebilir. Gönderinin FedEx'ten kaynaklanan nedenlerle teslim edilememiş olması durumları dışında, teslim edilemeyen gönderilerin iadesi, depolanması veya imhası nedeniyle tahakkuk eden tüm masraf, gider ve ücretlerin sorumluluğu göndericiye ait olacaktır.

16.3 Yerel düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle iade edilemeyen gönderiler ya genel bir depo veya gümrük antreposuna konulacak ya da FedEx'in takdirine bağlı olarak ve herhangi bir yerde imha edilecektir. Gönderici, bu yerleştirme veya imha nedeniyle FedEx'e tahakkuk eden tüm masrafları ödemeyi kabul eder.

16.4 Gönderinin FedEx'ten kaynaklanan nedenlerle teslim edilememiş olması durumları dışında, asıl gönderi ücretleri ile birlikte iade ücretleri de göndericiye tahakkuk ettirilecektir. Varsa, vergi, harç ve depolama ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla FedEx'e tahakkuk etmiş diğer tüm ücret ve masraflar da buna dahildir. Tehlikeli maddeler içeren iade gönderilerinde, Gönderici tamamlanmış bir iade (Havayolu) Konşimentosu ve tüm diğer gerekli belgeleri sağlamalıdır.


17. PARA İADE GARANTİSİ POLİTİKASI

17.1 FedEx, aşağıdaki hizmetler veya hizmet seçenekleri için para iade garantisi sunmaktadır: FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (sadece kıtalar arası gönderiler), FedEx International Economy Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. Şüpheye mahal vermemek için, para iade garantisi, FedEx International Economy servisi kullanılarak yapılan Avrupa içi gönderilerde geçerli değildir. FedEx, ilk gönderi teslimatı denemesi, yürürlükteki taahhüt edilen teslimat süresinden 60 saniye veya daha sonra gerçekleşir. Hizmet kusuru ise, talep üzerine göndericiye tahakkuk ettirilen taşıma ücretlerini iade edecek veya kendi takdirine bağlı olarak mevcut faturayı alacaklandıracaktır. Bununla birlikte, para iade garantisi politikası, sadece gönderi alındıktan sonra teslimat taahhüdü FedEx tarafından kabul edildiğinde geçerli olacaktır.

Bu para iade garantisi (müşteriler ayrıntılar için FedEx ile irtibata geçmelidir), Gönderici veya Alıcıya haber vermeksizin kendi takdirine bağlı olarak FedEx tarafından durdurulabilir, değiştirilebilir veya iptal edilebilir.

Para iadesi veya alacaklandırmaya hak kazanmada aşağıdaki sınırlamalar uygulanır:

 • Gümrük veya diğer düzenleyici müsaadelerinin denetim veya numune alma veya belgelerdeki hata veya eksikliklerden dolayı geciktiği ya da FedEx'in havacılık veya diğer güvenlik gereksinimlerine uyması nedeniyle bir paketin işlenmesinin geciktiği durumlarda, Teslim Taahhüt Süresi, bu tür müsaadelerin geciktiği her gün için bir İş Günü eklenerek değiştirilir;
 • Faturalandırılan gönderiler ve otomasyon aracı kullanılarak gönderilen sevkiyatlarda, FedEx'e fatura tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Hizmet Kusuruna ilişkin yazılı bir bildirim verilmelidir. Gönderici, ödemeye ilişkin kanıtı ödemenin yapılacağı fatura numarası ile birlikte ibraz etmek zorundadır. Fatura tam olarak ödenmemiş ise, her ödenmemiş ücret (Havayolu) Konşimentosu veya Paket takip numarası ile birlikte not alınmalıdır;
 • FedEx tarafından faturalandırılmamış (nakit, çek, havale, kredi kartı veya diğer türlü ödenmiş) gönderilerde, Gönderici FedEx'e gönderi tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Hizmet Kusuruna ilişkin yazılı bildirimde bulunmalıdır;
 • Bildirimde FedEx Hesap Numarası, varsa, (Havayolu) Konşimentosu veya Paket takip numarası, gönderi tarihi ve eksiksiz ve doğru Alıcı bilgileri yer almalıdır;
 • Hizmet Kusuru, teslimat tarihi ve süresi ve gönderiyi imzalayan kişi adından oluşan zamanında teslimat ya da zamanında teslimatın teslimat süresinin uzatılmasına izin veren herhangi bir hükümden veya Bölüm 19: ÖNGÖRÜLMEYEN YÜKÜMLÜLÜKLER kapsamında tanımlanan durumlardan kaynaklandığını gösteren hizmet özel durum bilgileri kanıtı FedEx'e bildiriminden sonraki 30 gün içinde olması durumunda meydana gelmiş sayılmayacaktır;
 • Her paket için sadece bir geri ödeme veya alacaklandırmaya izin verilir. Çoklu bir paket sevkiyatındaki herhangi bir pakette Hizmet Kusuru oluşursa, para iadesi veya alacaklandırma sadece bu paket için geçerli Taşıma Ücretleri oranında yapılacaktır;
 • Para iadesi veya alacaklandırma, sadece sevkiyat sırasında eksiksiz ve doğru Alıcı bilgileri verilmişse yapılacaktır. Eksiksiz Alıcı bilgileri ya (Havayolu) Konşimentosu veya otomasyon aracı ile sağlanmalıdır;
 • Para iadesi veya alacaklandırma, gönderene iade edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın yanlış veya eksik adres ya da teslimatı kabul edecek veya imzalayacak birinin olmaması veya teslimatın reddedilmesi ya da zamanında teslimatın teslimat süresinin uzatılmasına izin veren herhangi bir hükümden veya Bölüm 19: ÖNGÖRÜLMEYEN YÜKÜMLÜLÜKLER kapsamında tanımlanan durumlar nedeniyle geciken sevkiyatlar için yapılmayacaktır;
 • Bu Para İade Garantisi yalnızca Taşıma Ücretleri için geçerlidir ve vergi, harç ve beyan edilen değer ücretleri veya diğer tüm ücretler ve / veya Gönderici ya da Alıcının uğradığı zarar veya kayıplar için geçerli değildir;
 • İlgili paket veya gönderiye yanlış paket takip numarası uygulanmış ise, otomasyon araçları kullanan müşterilere para iadesi veya alacaklandırma yapılmayacaktır;
 • Gönderi tarihinde kredibilitesi düşük olan faturalanacak bir FedEx Hesap Numarası sağlanmış ve alternatif ödeme düzenlemeleri yapılana kadar paket bekletilmiş ise, Hizmet Kusuru oluşmuş olarak kabul edilmeyecektir. Bu hüküm amaçları doğrultusunda, "iyi kredi sicili", (1) FedEx Hesabına ödemenin aktif olduğu, (2) FedEx Hesabının "sadece nakit" durumunda olmadığı ve (3) ticari veya işletme FedEx Hesaplarında, bakiyenin FedEx tarafından belirlenen kredi limitini aşmaması anlamına gelmektedir;
 • Bu Para İade Garantisi, teslim veya iade edilemeyen ya da tehlikeli madde veya kuru buz içeren gönderiler için geçerli değildir;
 • Bu Para İade Garantisi, gümrükleme öncesi veya teslimattaki vergi ve harçların ödenmesine ilişkin FedEx politikalarına bağlılık nedeniyle teslimatta yaşanan gecikmeler için geçerli değildir;
 • Taşıma Ücretlerine ilişkin alacaklandırmalar, sadece ödeyenin hesabına yapılacak ve para iadeleri sadece ödemeyi yapana ödenecektir;
 • Bu Para İade Garantisi kapsamında yapılacak bir alacaklandırma veya para iadesi, bu alacaklandırmaya yol açan gönderiye ait Taşıma Ücretlerine uygulanacaktır;
 • Kesin bir Teslim Taahhüt Süresi, sadece Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçilerek ve aşağıdaki bilgiler temin edilerek elde edilebilir:

  • Gönderilecek mal;
  • Gönderi tarihi;
  • Kesin varış noktası;
  • Gönderi Ağırlığı;
  • Gönderi değeri;

FedEx Hizmet Kılavuzunda ya da başka bir yerde yayımlanmamış veya yukarıda sayılan gerekli beş husus olmadan Müşteri Hizmetleri tarafından verilen herhangi bir süre, sadece bir tahmindir ve beyan edilmiş bir Teslim Taahhüt Süresi değildir. Verilen teslimat süreleri ile ilgili FedEx kayıtları, bu tür verilen süreler için kanıt niteliğindedir;

 • Genişletilmiş hizmet bölgelerimize gönderilmiş paketler için bu para iade garantisi, sadece doğrudan FedEx tarafından sağlanan taşıma hizmetinin ilgili bölümü için geçerlidir;
 • Gönderinin alınacağı yer ve / veya varacağı yerdeki tatiller ve tatil günleri FedEx taşıma sürelerini etkileyecektir. Normalde tatil günü yapılması planlanan teslimatlar, müteakip iş gününde teslimat için tekrar planlanacaktır. Teslim Taahhüt Süresi, tatil süresine eşit bir süre için uzatılacaktır;
 • FedEx International Next Flight hizmetinde, verilen Teslim Taahhüt Süresi, hava trafik kontrolü, hava veya mekanik sorunlar nedeniyle uçuştaki gecikmeler veya iptaller dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla birçok nedene bağlı olarak değişebilir. Teslim Taahhüt Süresi değiştirilir ise, Para İade Garantisi sadece son verilen Teslim Taahhüt Süresi için geçerli olacaktır.
 • Alıcı’nın FedEx’e bölüm 14.10’a göre özel teslimat talimatları sunduğu Nakliyatlara, özel olarak B2C Nakliyatlarına, işbu Ücret İade Garantisi uygulanmayacaktır.

17.2 FedEx Europe First hizmet seçeneğinde, FedEx, i) gönderinin ilk teslimat denemesinin FedEx Europe First hizmet seçeneği için yürürlükteki taahhüt edilen teslimat süresinden 60 saniye veya daha sonra gerçekleşmesi durumunda, göndericiye tahakkuk eden taşıma ücretlerini değil FedEx Europe First teslimat ücretini ii) gönderinin ilk teslimat denemesinin FedEx Europe First hizmet seçeneği olmaksızın FedEx International Priority için yürürlükteki taahhüt edilen teslimat süresinden 60 saniye veya daha sonra gerçekleşmesi durumunda, gönderene tahakkuk eden taşıma ücretlerini (FedEx Europe First teslimat ücretine ek olarak) talep üzerine ya iade edecek ya da kendi takdirine bağlı olarak ilgili faturayı alacaklandıracaktır. Bölüm 17.1'de belirtilen tüm kısıtlamalar ve sınırlandırmalar, FedEx Europe First hizmet seçeneğine eşit olarak uygulanır.

17.3 Göndericinin paketini bir FedEx yetkili gönderi merkezi ya da FedEx paket bırakma noktasında bırakmayı seçmesi durumunda, taahhüt edilen teslimat süresi, gönderinin FedEx yetkili gönderi merkezi ya da FedEx paket bırakma noktasından FedEx tarafından alındığında başlayacaktır. Muhtelif zamanlarda yürürlükte olan geçerli işlem kapanış sürelerinin ayrıntıları, FedEx yetkili gönderi merkezi ya da FedEx paket bırakma noktalarında bulunabilir.


18. BEYAN EDİLEN DEĞER VE SORUMLULUK SINIRLARI

18.1 Gönderici, (Havayolu) Konşimentoda Taşıma Beyan Değeri için daha yüksek bir değer girmediği ve gerekli ücreti ödemediği sürece, FedEx'in sorumluluğu, a) yürürlükteki uluslararası sözleşme veya yerel yasaların öngördüğü miktar; b) kilogram başına 22 Euro; veya c) sevkiyat başına 100 Amerikan Doları arasında en yüksek olanı ile sınırlıdır. Avusturya, Belçika, Danimarka, Lüksemburg, Hollanda, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri içerisindeki FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight ve FedEx Standard Overnight Gönderilerinde, FedEx'in sorumluluğu, Gönderici, (Havayolu) Konşimentosunda Taşıma Beyan Değeri için daha yüksek bir değer girmediği ve gerekli ücreti ödemediği sürece FedEx'in sorumluluğu, a) yürürlükteki uluslararası sözleşme veya yerel yasaların öngördüğü miktarın daha fazlası; veya b) kilogram başına 10 Euro; veya c) gönderi başına 100 Amerikan Doları arasında en yüksek olanı ile sınırlıdır. Almanya içerisindeki FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight ve FedEx Standard Overnight gönderilerinde, FedEx'in sorumluluğu, Gönderici, (Havayolu) Konşimentosuna Taşıma Beyan Değeri için daha yüksek bir değer girmediği ve gerekli ücreti ödemediği sürece, a) Alman Ticaret Kanunu (HGB) uyarınca kilogram başına 4 Euro; veya b) gönderi başına 100 Amerikan Doları arasında yüksek olanı ile sınırlıdır

18.2 FedEx, kargo sorumluluk sigortası veya tüm risklere karşı sigorta sağlamamaktadır fakat gönderici, taşıma beyan değeri için yukarıda Bölüm 18.1'de belirtilen limitler üzerinde ek bir ücret ödeyebilir. Gönderici, geçerli ücret bilgileri için FedEx'e başvurmalı veya ek ücretlere ilişkin bilgilendirme için FedEx'i aramalıdır. Herhangi bir paket taşıma beyan değeri, FedEx'in gönderiye ilişkin herhangi bir kayıp, hasar, gecikme, yanlış teslimat, bilgi sağlayamama veya yanlış bilgi sağlama dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili paket ile bağlantılı azami sorumluluğunu temsil eder. Taşıma beyan değerini aşan herhangi bir zarara maruz kalma ve risk durumunda, sorumluluk göndericiye aittir. Müşterilerin sigorta kapsamı için sigorta acente veya aracılarına başvurmaları önerilir DAHA YÜKSEK BİR TAŞIMA DEĞERİ BEYAN EDİLSE DAHİ, FEDEX'İN GÖNDERİ İÇERİĞİNE İLİŞKİN KAYIP VEYA HASAR SORUMLULUĞU GÖNDERİ İÇERİĞİNİN ASIL DEĞERİNDEN FAZLA OLMAYACAK VE FEDEX, TALEPTE BULUNULAN GÖNDERİ İÇERİĞİNİN DEĞERİ İÇİN BAĞIMSIZ BİR KANIT TALEP ETMEYE YETKİLİ OLACAKTIR.

18.3 Azami Gümrük Beyan ve Taşıma Değeri ve lokasyona göre sınırlıdır ve değişebilir. Varsa, Taşıma Beyan Değeri, Gümrük Beyan Değerini geçemez. Varış yerine bakılmaksızın FedEx Envelope veya FedEx Pak içerikleri için Gümrük Beyan ve Taşıma Değeri, gönderi başına 100 Amerikan Doları veya libre başına 9,07 Amerikan Doları arasında yüksek olanı ile sınırlıdır. Bu tutarı aşan değerdeki (gerçek ya da beyan edilmiş) mallar, FedEx Envelope veya FedEx Pak içerisinde sevk edilmemelidir. Aksi FedEx tarafından belirtilmediği sürece, çoğu varış noktası için gönderi başına azami Taşıma Beyan Değeri 100.000 Amerikan Doları olan FedEx International Priority Freight ve FedEx International Economy Freight haricinde gönderi başına azami Taşıma Beyan Değeri 50.000 Amerikan Dolarıdır. Gönderici, sevkiyat sırasında geçerli ücret bilgileri için FedEx'e başvurmalı veya beyan edilen değer limitlerine ilişkin bilgilendirme için FedEx'i aramalıdır.

18.4 Değeri çok yüksek olan aşağıdaki kalemleri içeren gönderiler için Taşıma Beyan Değeri gönderi başına 1.000 Amerikan Doları veya libre başına 9,07 Amerikan Doları arasında yüksek olanı ile sınırlıdır. Bu kalemlerden herhangi birinin ithalatı bazı ülkelerde yasak olabilir ve bir ülke için daha düşük bir Taşıma Beyan Değeri, bu gibi kalemlere ilişkin belirtilen sınırlamaya hükmedecektir:

 • Satış, teşhir veya koleksiyon amacıyla beceri, tecrübe veya yaratıcı yetenek ile meydana getirilen veya geliştirilen çalışmalar dahil olmak üzere sanat eserleri. Bu eserlere, sınırlama olmaksızın, resimler, çizimler, vazolar, duvar halıları, sınırlı sayıda yayımlanan baskılar, güzel sanatlar, yontular, heykeller, koleksiyon parçası, özelleştirilmiş veya kişiselleştirilmiş müzik aletleri ya da benzer öğeler dahildir;
 • Antika veya koleksiyon parçaları veya tarihi, yaşı veya nadir olması değerine katkı sağlayan geçmiş bir döneme ait stil veya modayı sergileyen herhangi bir emtia. Bu tür parçaların kapsamına mobilya, sofra takımları, porselen, seramik ve camlar girmektedir fakat sadece bunlarla da sınırlı değildir. Koleksiyon parçaları modern veya geçmiş döneme ait ve ilişkili olabilir;
 • Film, fotoğraflar (fotoğraf negatifleri dahil), fotoğraf kromları ve fotoğraf slaytları;
 • Kendine özgü doğası gereği hasara karşı özellikle duyarlı veya piyasa değeri değişken ya da tespiti zor olan eşyalar;
 • Levha, ayna, seramik, porselen, çini, kristal cam, çerçeveli camlar ve benzer kırılgan nitelikli diğer eşyalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla cam eşyalar;
 • Plazma ekranlar;
 • Taklit mücevher, saat ve parçaları, kakma taş veya taşlar (değerli veya yarı değerli, kesilmiş ve kesilmemiş), kıymetli metalden yapılmış endüstriyel elmas ve mücevher dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla mücevheratlar;
 • Altın ve gümüş, gümüş külçe veya toz, çökelti veya platin (elektronik makinelerin ayrılmaz parçası olanlar hariç) dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla değerli metaller;
 • Kürklü giyim, kürk süslemeli giyim ve kürk postu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kürkler;
 • Yiyecek kuponu, posta pulları (koleksiyonu yapılamayan), seyahat çekleri, piyango biletleri, havale emirleri, hediye kartları ve hediye sertifikaları, ön ödemeli arama kartları (aktivasyon için kod gerektirenler hariç), tahvil kuponları ve nama yazılı olmayan tahviller dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hisse senetleri, tahviller, transit çekleri veya nakit benzerleri;
 • Spor kartları, hediyelik eşya ve hatıra gibi koleksiyon parçaları. (Koleksiyon paraları ve pulları sevk edilemez. Bkz. Taşınma İçin Kabul Edilmeyen Maddeler bölümü);
 • 20 yıldan daha eski gitarlar ve diğer müzik aletleri ve özelleştirilmiş veya kişiselleştirilmiş müzik aletleri.

Gönderici, beyan edilen değer bölümünü dahil olmak üzere (Havayolu) Konşimentosu veya diğer sevk belgelerini doldurmakla sorumludur. FedEx, FedEx'e verilmesinden sonra (Havayolu) Konşimentosu üzerinde beyan edilen değer bilgilerini değiştirme taleplerini yerine getiremez.

18.5 Gönderici (Havayolu) Konşimentosu üzerinde her paketin Taşıma Beyan Değerini belirtilmediği ancak tüm paketlerin toplam beyan değerini belirtildiği durumlarda, her paket için beyan değeri, toplam beyan edilen değerin (Havayolu) Konşimentosu üzerindeki paket sayısına bölünmesi ile tespit edilecektir. Hiçbir durumda, bir sevkiyat içerisindeki bir paketin beyan değeri sevkiyatın beyan değerini aşamaz.

18.6 FedEx, para veya döviz dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kabul edilemez gönderilerde meydana gelecek kayıp, hasar veya gecikme, yanlış teslimat veya teslimat yapılamama durumlarından sorumlu değildir (Bkz. Bölüm 8: TAŞINMA İÇİN KABUL EDİLMEYEN MADDELER).

18.7 FedEx tarafından izin verilen azami değerleri aşan bir değer beyanı geçersiz ve hükümsüzdür. FedEx'in izin verilen azami değerleri aşan bir değere sahip herhangi bir gönderinin taşımasını (ister yanlışlıkla, kasıtlı ya da diğer türlü) kabul etmesi, bu tür gönderilere ilişkin işbu Koşullar kapsamındaki herhangi bir hüküm ya da sınırdan feragat edildiği anlamına gelmez.

18.8 Bir gönderinin Taşıma Beyan Değerinin izin verilen azami sınırı aşması durumunda (bkz. Bölüm 18.3 ve 18.4), bu değer otomatik olarak azami sınırlara indirilecektir.

18.9 Bir paketin taşıma beyan değerine bakılmaksızın, FedEx'in kayıp, hasar, gecikme, yanlış teslimat, teslim edilmeme, yanlış bilgilendirme, bilgi verememe ya da yanlış bilgi vermeye ilişkin sorumluluğu, gönderinin onarım maliyeti, amortisman değeri veya değiştirme maliyetini aşmayacaktır.


19. ÖNGÖRÜLMEYEN YÜKÜMLÜLÜKLER

19.1 FEDEX, GELİR VEYA KAR KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, TAHAKKUK EDEBİLECEĞİNİ BİLDİĞİ VEYA BİLMESİNİN GEREKLİ OLDUĞUNA BAKILMAKSIZIN, BEYAN DEĞERİ (BÖLÜM 18 İLE SINIRLI) YA DA TADİL EDİLDİĞİ ŞEKLİYLE YÜRÜRLÜKTEKİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜK LİMİTİ YA DA BİR ÜLKE İÇERİSİNDEKİ BELİRLİ LOKASYONLARDAN VE BELİRLİ LOKASYONLAR ARASINDAKİ GÖNDERİLER İÇİN GEÇERLİ YEREL KANUNLARCA BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜK LİMİTLERİ ARASINDAN YÜKSEK OLANINI AŞACAK ŞEKİLDE DOĞRUDAN, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN HİÇ BİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR.

19.2 FEDEX, GELİR VEYA KAR KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA DOĞRUDAN, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA DOLAYLI KAYIP VEYA ZARARLARDAN HİÇ BİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR.

19.3 FedEx, Bölüm 19.4'de belirtilen belirli durumlardaki kayıp ya da gecikmelerden sorumlu tutulamaz. Bu tür kayıp veya gecikmelerin sorumluluğu göndericiye aittir ve gönderici, sigorta istenmesi durumunda bir sigorta acentesi ya da aracısına başvurmalıdır. FEDEX SİGORTA GÜVENCESİ SAĞLAMAMAKTADIR.

19.4 FedEx, aşağıda sıralananlardan kaynaklanan kayıp, hasar, gecikme, yanlış teslimat, teslim edilmeme, yanlış bilgilendirme veya bilgi verememe dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir düzenleme, para iadesi veya alacaklandırma yapmaktan sorumlu olmayacaktır:

 • Gönderici, alıcı veya gönderiden çıkarı olan diğer herhangi bir tarafın faaliyet, temerrüt veya ihmali;
 • Gönderinin niteliği veya bundan kaynaklanan herhangi bir kusur, karakteristik veya gizli kusuru;
 • Yanlış kargo beyanı, yanlış ya da yetersiz paketleme, sağlamlaştırma, işaretleme ve adresleme dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla havayolu konşimentosunda belirtilen şart ve koşullar veya işbu Koşullar, tarife veya gönderinin tabi olduğu diğer şart ve koşullardan herhangi birinin ihlali;
 • Terör eylemleri, (diğer taşıyıcılar, satıcılar veya tedarikçiler dahil yalnız bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir kurumun grevleri veya beklenen grevleri, doğal afetler, iletişim ve bilgi sistemlerinde bozulma veya arızalar (FedEx sistemleri dahil fakat bunlar ile sınırlı olmayan), mekanik gecikme ya da FedEx personeline tehlike arz eden koşullar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hava tehlikeleri, halk düşmanları, açık ya da mevcut otorite ile hareket eden kamu makamları, gümrük yetkililerinin eylem ya da ihmalleri, isyan, grev veya diğer yerel anlaşmazlıklar, sivil kargaşa, savaş ya da hava koşulları veya hava ya da kara taşımacılığı ağlarında ulusal, uluslararası veya yerel kesintiler ile beraber gelen tehlikeler, herhangi bir kişi veya kurumun suç fiilleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla FedEx kontrolü dışında gerçekleşen tüm olaylar;
 • FedEx dışında herhangi bir kişinin gönderici, alıcı ve gönderici veya alıcıyı temsil ettiği iddiasında bulunan kişilerin verdiği yazılı veya sözlü teslimat talimatlarına aykırı eylem veya ihmal;
 • Mührün teslimat tarihinde açılmamış olması ve paketin temel bütünlüğünü koruması koşuluyla gönderici tarafından paketlenen ve mühürlenen kalemlerin kaybı veya hasar görmesi;
 • Teslimattaki gecikmeler ya da FedEx'in gümrük veya diğer düzenleyici kurumların eylem veya ihmalleri nedeniyle teslimat işlemini tamamlayamaması;
 • Vergi ve harçların ödenmesine ilişkin FedEx politikalarına uymadan kaynaklanan teslimat gecikmeleri;
 • FedEx'in teslimat kaydının bir nüshasını veya teslimat sırasında alınan imzanın bir nüshasını temin edememesi;
 • Manyetik bantlar, dosyalar veya diğer depolama ortamlarında kayıtlı verilerin silinmesi veya zarar görmesi veya düzeltilememesi ya da dolu filmlerdeki fotografik görüntülerin veya film müziklerinin silinmesi veya zarar görmesi;
 • Laboratuar ortamlarında ya da diğer doğal kırılgan maddelerde kullanılanlar gibi numuneler ve cam kaplarda kullanılanlar gibi flüoresan tüpler, neon ışıklar, neon tabelalar, X-ray tüpleri, lazer tüpleri ve ampuller, kuvars kristali, kuvars lambalarının taşınması veya işlenmesindeki hasarlar;
 • FedEx'in "paket yönlendirme" grafiklerine (örneğin, "YUKARI'' okları, ''BU KISIM ÜSTTE'' işaretlere) uymaması;
 • Göndericinin onay alınmasının önerildiği veya gerekli olduğu durumlarda, gönderi öncesinde malları FedEx tarafından onaylanmış paket içerisinde sevk edememesi;
 • FedEx'in herhangi bir gecikme, kayıp veya hasar ya da yanlışlık durumunu gönderene bildirememesi;
 • Alıcı tarafından imzalanmış bir serbest teslimat yetkisi dosyada var ise, imza alınmadan müsaade edilen gönderiler;
 • FedEx'in, eksik ya da yanlış adres, eksik ya da yanlış belge, gönderinin çekilmesi için gümrük ve vergilerin ödenmemesi, eksik ya da yanlış gümrük komisyoncusu adresi nedeniyle gönderici ya da alıcı ile iletişim kuramaması ya da kurmaması.
 • FedEx'in alındı kaydının olmadığı paketlerdeki kayıp veya hasarlar;
 • Ölçekli model (mimari modeller, bebek evleri, vb dahil fakat bunlarla sınırlı olmayan) gönderileri;
 • Evrak çantaları, bavul, elbise çantaları, alüminyum kasalar, plastik kasalar veya gönderi için uygun koruyucu bir kap içerisine konulmaması, kirlenme veya işaretleme nedeniyle dış yüzeyi hasar görebilecek diğer eşyalardaki zararlar;
 • Yasaklanmış bir madde içeren herhangi bir gönderideki hasar, gecikme ya da kayıplar;
 • Göndericinin gönderilecek malzemeleri, hasardan korumaya yeterli biçimde paketlememesinden kaynaklanan hasarlar; yeterlilik, FedEx'in uygun biçimde taşınacağı göz önünde bulundurularak, FedEx tarafından makul ölçüler içinde belirlenir;
 • sosyal güvenlik numaraları, doğum tarihleri, ehliyet numarası, kredi kartı veya banka kartı numaraları ve finansal hesap bilgileri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel veya mali bilgilerin kaybolması;
 • Göndericinin, FedEx otomatik faturalama sistemi, internet gönderi cihazı veya gönderinin FedEx'e verilmediği durumlarda paketi göndermede kullanılan diğer elektronik gönderi yöntemlerinden girilen gönderileri silmemesi;
 • Eksik, yanlış veya geçersiz bir FedEx Hesap Numarası kullanılması veya gönderi belgelerindeki fatura talimatlarında kredibilitesi iyi, geçerli bir FedEx Hesap Numarası sağlanamaması;
 • Alkollü içecekler, bitkiler ve bitkisel maddeler, tütün ürünleri, devekuşu ya devekuşu yumurtası veya canlı su ürünleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sıcak ya da soğuğa maruz kalma nedeniyle zarar görebilecek çabuk bozulabilen gıda maddeleri veya malların sevkiyatı;
 • Aşağıdakiler haricindeki paketlerde gönderilmesi durumunda bilgisayarlar, tüm bileşenleri veya diğer tüm elektronik cihazlardaki hasarlar:

  • İyi ve sağlam durumdaki hasarsız üreticinin orijinal paketi;
  • fedex.com adresinde bulunan FedEx paketleme kılavuzu esaslarına uygun olan paketler;
  • Dizüstü bilgisayar gönderileri için FedEx dizüstü bilgisayar paketleri;
  • Cep telefonları, el bilgisayarları, MP3 çalarlar ve benzeri öğelerin taşınması için FedEx küçük elektronik cihaz paketleri;
 • FedEx tarafından gönderilerin uygun paketlenmesine ilişkin paket, öneri, yardım veya kılavuzluk sağlanması, bu tür öneri, yardım ve kılavuzluklar FedEx Paket Tasarım ve Geliştirme tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça ve yazılı metinde gönderinin hasar görmesi durumunda sorumluluğun kabul edildiği açıkça belirtilmedikçe, FedEx tarafından sorumluluğun kabul edildiği anlamına gelmez;
 • Herhangi bir şok ölçer, tiltmetre veya sıcaklık cihazının gösterdiği hasarlar;
 • Eksik veya yanlış adresli gönderilerin Teslimat Taahhüt Süresinin karşılanamaması. (bkz. Teslim Edilemeyen Gönderiler bölümü);
 • Onaylanmış bir paket tipi kullanılmadığı veya FedEx Paket Tasarım ve Geliştirme, gönderi öncesinde ön-onay vermediği sürece alkol gönderilerinde meydana gelen kayıp veya zararlar;
 • Uygun dokümantasyon, işaretleme, etiket ve paketleme dahil olmak üzere göndericinin usulünce beyanda bulunmadığı tehlikeli madde gönderileri. FedEx, bildirilmemiş veya gizli tehlikeli maddeler için hiç bir ödeme yapmayacaktır ve FedEx Para İade Garantisi bu tür gönderilerde geçerli değildir;
 • FedEx, FedEx kayıtlarının hizmetler veya hizmet seçeneklerinin Gönderici tarafından seçilmiş olduğunu teyit etmediği durumlarda herhangi bir hizmet veya hizmet seçeneğinin sunulmamasından sorumlu olmayacaktır.

19.5 FedEx'in kasıtlı hareketi dışında, gönderinin FedEx veya üçüncü şahsa verdiği tüm zararların sorumluluğu göndericiye ait olacaktır. Gönderici, üçüncü şahıs ve özellikle alıcının işbu Koşullar kapsamında üstlenilen sorumluluğu aşan herhangi bir sorumluluğa ilişkin talepleri karşısında FedEx'i garanti altına alacak ve FedEx'in zarar görmesini önleyecektir.

19.6 Gönderici ya da üçüncü şahıs talebi uyarınca FedEx tarafından herhangi bir ödeme yapılması, yükümlülüğün kabul edildiği anlamına gelmeyecektir.


20. GARANTİ

Burada açıkça belirtilenler dışında, FedEx, açık veya zımni olarak hiçbir garantide bulunmaz.


21. TAZMİNAT TALEPLERİ

21.1 Hasar, Gecikme veya Eksiklik Nedeniyle Tazminat Talepleri

Hasar (görünür veya gizli), gecikme (bozulma talepleri dahil) veya eksiklik nedeniyle yapılan tüm tazminat taleplerinin gönderinin teslimatından sonraki 21 takvim günü içerisinde yazılı olarak FedEx'e bildirilmesi gerekmektedir, aksi durumda hasarlara ilişkin FedEx'ten hiç bir talepte bulunulamaz (ayrıca bkz.: Bölüm 17: Hizmet Kusuru nedeniyle Taşıma Ücretlerinin iadesini veya alacaklandırılmasının talep etmede gerekli süre için PARA İADE GARANTİSİ). Teslimat makbuzunda yazılı hasar bildiriminde bulunmaksızın Alıcı tarafından gönderinin teslim alınması, gönderinin iyi durumda teslim edildiğinin aksi kanıtlanmadıkça doğru sayılan kanıtıdır. FedEx'in herhangi bir hasar talebini dikkate almasının gerekli bir koşulu olarak, Alıcı, gönderinin içeriği, orijinal gönderi kartonunu ve paketini FedEx tarafından incelenmek üzere hazır bulundurmalıdır.

FedEx, hasarlı gönderileri FedEx tesisinde incelemek üzere alma hakkının yanı sıra müşteri tesislerinde inceleme hakkını saklı tutar.

Orijinal gönderi kartonu, paket ve içeriğin tamamı FedEx tarafından incelenmek üzere hazır bulundurulmalı ve talep sonuçlanana kadar muhafaza edilmelidir.

21.2 Diğer tazminat talepleri (Kayıp, Teslim Edilmeme, Yanlış Teslimat...)

Kayıp, teslim edilmeme veya yanlış teslimat talepleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer tüm tazminat taleplerinin paket FedEx'e verildikten sonraki dokuz ay içerisinde FedEx tarafından alınmış olması gerekmektedir.

21.3 Tazminat Talep Etme ve Süre Sınırlaması

Paket FedEx'e verildikten sonraki dokuz ay içerisinde, taleplerin konu ile ilgili tüm bilgiler ile FedEx'e gönderilerek belgelendirilmesi zorunludur. FedEx, tüm ücretler ödenene kadar talebe ilişkin herhangi yasal bir eylemde bulunmaya mecbur değildir; talep edilen tutar, bu ücretlerden mahsup edilemez. Herhangi bir dava açılmamış ise, FedEx'den hasarların tazminini talep etme hakkı, teslimat tarihi (hasar durumunda) veya teslimatın yapılmış olmasının gerektiği tarihten (kayıp, teslim edilmeme, yanlış teslimat veya gecikmeli teslimat durumunda) itibaren (2) yıl içinde sürece sona erecektir.

Teslim tarihinin hesaplanması amacıyla kararlaştırılan teslim tarihi, gönderi tarihinden sonraki gün olacaktır. Daha kısa yasal veya sözleşmeye dayalı hükümler olması koşuluyla zamanaşımı kanunları, bu hüküm karşısında amir hüküm olacaktır.

Bir gönderi ile bağlantılı olarak yalnızca tek bir tazminat talebinde bulunulabilir. Bir tazminat talebi için ödeme yapılmasının kabulü, daha sonraki zararları tazminat yoluyla alma ya da gönderi ile bağlantılı daha fazla tazminat talep etme hakkını sona erdirir.


22. EK ÜCRETLER

FedEx, önceden haber vermeksizin gönderilere yakıt ücretleri ve diğer tür ek ücretler tahakkuk ettirme hakkını saklı tutar. Bunların süre ve miktarı, FedEx'in takdirine göre belirlenecektir. Gönderisini FedEx'e teslim ederek gönderici, kayıt verilen tarihte veya ödeme tarihinde yürürlükte olan ve FedEx tarafından belirlenecek ek ücretleri ödemeyi kabul eder. Yürürlükteki ek ücretlerin ayrıntıları fedex.com adresinden temin edilebilir.


23. FERAGAT ETMEME

FedEx'in bu Koşullar'ın herhangi birini yürürlüğe koyamaması ya da uygulayamaması, ilgili koşuldan feragat ettiği anlamına gelmez ve FedEx'in ilgili koşulu yürürlüğe koyma hakkını ortadan kaldırmaz.


24. ZORUNLU KANUN

İşbu Koşullar, kanunen yasaklanmadıkça hiçbir sorumluluğu kapsam dışı bırakmaz.

İşbu Koşullarda yer alan veya belirtilen herhangi bir hükmün yürürlükteki herhangi bir uluslararası sözleşmeye, yerel yasalara, hükümet düzenlemelerine, emirler veya şartlara aykırı olması durumunda, söz konusu hüküm izin verilen azami ölçüde sınırlandırılacak ve FedEx ve Gönderici arasındaki anlaşmanın bir parçası olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olması bu Koşulların diğer bölümlerinin geçerliliğini etkilemez.


25. ARABULUCULUK

Belçika yasaları, FedEx ile ilgili şikâyetini önceden yapmış olması koşuluyla posta hizmeti kullanıcılarının posta sektörü için bir kamu denetçisi talep etmelerine olanak tanımaktadır (Rue Royale 97 BTE 14 B-1000 Brüksel (F); Koningsstraat 97 otobüs 15 B-1000 Brüksel (NL)). Bu tür bir aracı müdahalesi, bu Koşulların hükümlerine halel getirmez.


26. VERİ KORUMA

26.1 FedEx, veri denetleyicisi kapasitesine sahip olarak, bir Gönderinin veya başka bir nedenin gerçekleştirilmesi için kişisel verilerin (ayrıca: ‘veri) işlenmesine ilişkin geçerli zorunlu veri koruma yasalarına, yönetmeliklerine ve kurallarına uyulmasından sorumludur. FedEx hakkında daha fazla ilgi için fedex.com adresinde bulabileceğiniz gizlilik bildirimine bakın. 

26.2 Gönderici tarafından, kendi çalışanları, Alıcı veya gönderi ile ilgili herhangi bir üçüncü şahsa dair verilen herhangi bir kişisel bilgiye ilişkin, Gönderici, bu Koşullar’da veya başka şekilde açıklandığı üzere söz konusu verilerin FedEx’e sağlanması ve bu verilerin FedEx tarafından işlenmesi için gerekli yasal zeminin elde edilmesi ve aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu tür verilerin toplanması, aktarımı ve işlenmesine dair geçerli veri koruma yasalarına uyulduğunu garanti, beyan ve taahhüt eder:

 • Veri kontrolörü olarak FedEx’in kimliği; 
 • Veri işlemenin amacı (örn. Gönderinin performansı) ve veri işleme koşulları 
 • Göndericinin FedEx’e ilettiği verilerin kategorileri; 
 • FedEx’e veya FedEx’in Amerika Birleşik Devletleri dahil Avrupa Ekonomik Bölgesi’nin içinde ve/veya dışında bulunan iştiraklerine alıcı tarafından verilen alternatif teslimat talimatları da dahil gönderinin gerçekleştirilmesiyle bağlantılı olarak verilecek verilere dair teyit; 
 • Veri sağlamanın zorunlu veya isteğe bağlı olup olmaması ve veri sağlamanın reddedilmesinin sonuçları; 
 • Veri sahibinin kişisel veriye ulaşma, hatalı verinin düzeltilmesini talep etme veya meşru amaçlarla verinin işlenmesine karşı çıkma hakkı ve bu hakları kullanmak için gerekebilecek detaylara ulaşma hakkı, 

26.3 Gönderici’nin Bölüm 26'ya uymamasıyla bağlantılı olarak FedEx’in uğrayacağı tüm zarar, talep, hasar ve masraflar Gönderici tarafından tazmin edilecektir.