Přepravní podmínky

Důležité upozornění

Tyto Přepravní podmínky VYLUČUJÍ za určitých okolností ODPOVĚDNOST ze strany FedEx a jejích zaměstnanců či zástupců za ztrátu, poškození a zpoždění; v případech, kdy je přebírána odpovědnost, OMEZUJÍ tuto ODPOVĚDNOST na stanovené částky a VYŽADUJÍ UPLATNĚNÍ ŠKOD ve stanovených prekluzívních lhůtách. Zasílatelé by se měli s těmito Podmínkami pozorně seznámit a v případě potřeby si z důvodu ochrany svých zájmů sjednat pojištění.

Zásilky podléhají místním tarifům a podmínkám dceřiných společností a poboček společnosti FedEx nebo jejich nezávislých smluvních partnerů, kteří zásilku přijali k přepravě.

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY FEDERAL EXPRESS PRO EVROPU, STŘEDNÍ VÝCHOD, INDICKÝ SUBKONTINENT A AFRIKU ÚČINNÉ OD 6. SRPNA 2012 (aktualizace k 28.červenci 2016)

1. POUŽITÍ

1.1 Tyto podmínky se použijí pro přepravu Zásilek z vybraných států a mezi vybranými státy Evropy, Středního Východu, Indického subkontinentu a Afriky („EMEA“) a z určených oblastí a mezi  určenými oblastmi vybraných států v rámci EMEA,, pokud bude při přepravě využito následujících služeb nebo možností služeb společnosti FedEx (pokud jsou v těchto státech nabízeny): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority Direct Distribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International Mail Service, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight a FedEx Standart Overnight. Tyto služby mohou být společností FedEx průběžně modifikovány. Zákazníci mohou být na požádání informováni o oblastech, v nichž společnost FedEx poskytuje své služby. Tyto Podmínky se nevztahují na zásilky přepravované po Velké Británii a po Indii, pro které platí zvláštní přepravní podmínky. Přepravní podmínky, které se užijí při přepravě vnitrostátních Zásilek po Velké Británii naleznete na www.fedex.com/ukservices/services/terms.html a přepravní podmínky, které se užijí při přepravě vnitrostátních Zásilek po Indii na www.fedex.com/in/domestic/services/terms.html (Pozn.: URL stránek fedex.com podléhají změnám). Zásilky pocházející ze států mimo EMEA zasílané do EMEA nebo jiných míst určení podléhají místním tarifům a podmínkám dceřiných společností a poboček společnosti FedEx nebo jejich nezávislých smluvních partnerů, kteří přijali Zásilku k přepravě. Vrácení Zásilky za použití služby FedEX Global Returns se řídí podmínkami platnými v zemi, ze které byla zásilka vrácena. Tyto podmínky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Pro podrobnosti nahlédněte na fedex.com nebo kontaktujte Zákaznickou službu.

1.2 Letecká přeprava Zásilek se může řídit ustanoveními Varšavské úmluvy z 12. října 1929, ve znění Haagského protokolu z 28.září 1955 a dalších pozdějších aplikovatelných protokolů nebo Montrealskou úmluvou z 28. května 1999, a dalších pozdějších aplikovatelných protokolů, jakož i Dohodou z Guadalajary z 18. září 1961. Zásilky, které jsou na základě výslovné dohody či z jiných důvodů zčásti nebo zcela přepravovány silniční cestou v rámci státu, ze státu anebo do státu, který je smluvním partnerem Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě, v platném znění, podléhají podmínkám této úmluvy. Přeprava Zásilky z určených míst v rámci jednoho státu a mezi určenými místy v rámci jednoho státu se řídí závaznými předpisy v souladu s právním řádem toho státu, ve kterém se přeprava koná.

1.3 Tyto Podmínky nahrazují veškeré předešlé uveřejněné podmínky služeb společnosti FedEx, kterých se tyto Podmínky týkají. FedEx si vynahrazuje právo na jednostrannou obměnu, opravu, změnu či doplnění těchto Podmínek, aniž by o tom musel informovat. Tyto Podmínky jsou zveřejněny v tištěné formě a elektronicky na stránkách www.fedex.com. Elektronická verze na stránkách www.fedex.com je rozhodující. Tyto Podmínky doplňují a upřesňují všeobecné podmínky uváděné na zadní straně (Leteckého) Nákladního listu. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a podmínkami uváděnými na zadní straně jakéhokoli FedEx mezinárodního (Leteckého) Nákladního listu, manifestu, etiketě či jiném přepravním dokumentu, mají přednost tyto Podmínky, a to do té míry, pokud nejsou v rozporu se závaznými pravidly vztahujícími se k odpovědnosti v mezinárodní přepravě stanovenými Varšavskou nebo Montrealskou úmluvou a jejich příslušnými pozdějšími protokoly, dalšími aplikovatelnými úmluvami či jakýmikoliv aplikovatelnými sazebníky; nebo u Zásilek přepravovaných z a mezi určenými místy v rámci jednoho státu závaznými předpisy vztahujícími se k odpovědnosti za přepravu stanovenými právními předpisy tohoto státu.

1.4 Tyto podmínky (tento termín zahrnuje i smlouvy a úmluvy, na něž bylo dosud v textu výslovně odkazováno), jsou nedílnou součástí dohody mezi smluvními stranami a dle článku 1.3 jsou nadřazeny, nahrazují a vylučují jakékoli jiné podmínky, písemné nebo ústní, bez ohledu na to, kde budou uvedena nebo sjednána, a zejména jakékoli podmínky, které Zasílatel žádá dohodnout nebo jakékoli jiné písemné či ústní prohlášení k těmto Podmínkám. Zasílatel potvrzuje, že se nebude spoléhat na jakékoliv jiné podmínky, záruky či prohlášení, vztahujících se ke službám využívaným na základě této Smlouvy ani se těchto domáhat.

1.5 Tyto podmínky nemohou být zrušeny, měněny ani doplňovány jinak než výslovným písemným ujednáním uzavřeným mezi Zasílatelem a zmocněncem společnosti FedEx, který má k takovému úkonu výslovné písemné oprávnění.

1.6 Zasílatel bude zavázán podpisem jakéhokoliv ze svých zaměstnanců, spolupracovníků a zástupců na mezinárodním (Leteckém) Nákladním listu.

2. DEFINICE

Podmínky“ jsou tyto Přepravní podmínky, které v sobě zahrnují rovněž dohody, právní předpisy a úmluvy, na které Podmínky výslovně odkazují a které jsou FedEx průběžně aktualizovány.

FedEx“ je Federal Express Corporation, její dceřiné společnosti a pobočky, jejich příslušní zaměstnanci, zástupci a nezávislí dodavatelé. Přepravní smlouva je smlouva s dceřinou společností, pobočkou nebo s nezávislým smluvním partnerem společnosti FedEx, který od Zasílatele převezme Zásilku.

Zásilky „FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight a FedEx Standard Overnight ” jsou vnitrostátní zásilky přepravované v rámci států EMEA, kde se odesílatel i příjemce nachází ve stejné zemi.

Zasílatel“ nebo „Odesílatel“ je osoba (fyzická nebo právnická), jejíž jméno je uvedeno na mezinárodním (Leteckém) Nákladním listu jako zasílatel.

Příjemce“ nebo „Adresát“ je osoba, jejíž jméno je uvedeno na mezinárodním (Leteckém) Nákladním listu jako příjemce.

Balík“ je jakékoli jednotlivé balení či kus, který FedEx přijme, včetně jakéhokoli takového zboží, které Zasílatel předá k přepravě pomocí FedEx automatizovaných systémů, počítadel, seznamů nákladu nebo mezinárodních (Leteckých) Nákladních listů.

Zásilka“ je jeden nebo více kusů buďto Balíků nebo nákladu, které jsou přepravovány na základě jednoho mezinárodního (Leteckého) Nákladního listu.

(Letecký) Nákladní list“ je jakýkoli přepravní dokument, manifest, etiketa, razítko, elektronický záznam či obdobný předmět, který se používá v přepravním systému společnosti FedEx.

Přepravní Poplatky“ jsou výlohy, poplatky a částky vyměřené nebo vybírané společností FedEx v souladu s těmito Podmínkami za přepravu Zásilky nebo jakékoli podmínky či poplatky, vyměřené dodatečně. Tyto Přepravní Poplatky nezahrnují ostatní náklady a poplatky, jejichž úhrada může být požadována, jako jsou odvody z deklarované hodnoty zboží, zvláštní manipulační poplatky, cla, daně a příplatky (nejedná se o konečný výčet).

Pracovní den“ je jakýkoli den, během něhož jsou v zemi nebo v oblasti, odkud zásilka pochází nebo v zemi či v regionu, kam je určena, otevřené obchody pro obchodní činnost. Pracovní dny a svátky se mohou v jednotlivých zemích či regionech určení lišit. Zákazníci by měli kontaktovat FedEx ohledně doručení, které tím může být postiženo.

Poplatky“ jsou Přepravní Poplatky a jakékoli jiné poplatky a příplatky vyměřené nebo vybírané v souvislosti s přepravou Zásilky dle těchto Podmínek, včetně (avšak nikoli výlučně) Dodatečných Poplatků, odvodů z deklarované hodnoty zboží, zvláštních manipulačních poplatků a ostatních příplatků specifikovaných v těchto Podmínkách nebo v jakýchkoli aktualizovaných Podmínkách, kde je to na místě, a dále cla, daně a ostatní náklady, které mohou společnosti FedEx v souvislosti s přepravou Zásilky přiměřeně vzniknout.

Deklarovaná hodnota přepravy“ je hodnota uvedená Zasílatelem na mezinárodním (Leteckém) Nákladním listu, která představuje maximální výši hodnoty odpovědnosti FedEx v souvislosti s přepravou Zásilky.

Deklarovaná celní hodnota“ je prodejní cena nebo reprodukční náklady obsahu Zásilky uváděná pro účely celního odbavení.

Garantovaná Doba doručení“ je zveřejněný závazek služeb společnosti FedEx nebo závazek k doručení uvedený v Zákaznickou službou pro danou Zásilku, při němž se bere v úvahu druh zasílaného zboží, datum odeslání, místo určení, váha a hodnota Zásilky.

Zákaznické číslo FedEx“ nebo „FedEx Konto“ je číslo, které přidělí společnost FedEx zákazníkovi zajišťující jednotné spravování účtů v systému FedEx a řádné vyúčtování plátci.

Zásilky po Evropě“ jsou Zásilky přepravované mezi vybranými státy Evropy jak jsou průběžně uváděny společností FedEx na stránkách www.fedex.com.

Zásilky B2C“ jsou Zásilky jsou Zásilky obchodního charakteru zaslané– obchodníkem (právnickou nebo fyzickou osobou jednající v rámci své podnikatelské činnosti) Příjemci-spotřebiteli (fyzické osobě jednající mimo svou podnikatelskou činnost). Odpovědnost.

3. SAZBY

Sazby a předběžné kalkulace za služby budou ze strany zaměstnanců a zástupců společnosti FedEx stanoveny na základě údajů uvedených Zasílatelem. Konečné sazby a služby se mohou změnit v závislosti na skutečně podané Zásilce a na uplatnění těchto Podmínek. FedEx neodpovídá za rozdíly mezi sazbami a předběžnými kalkulacemi učiněnými před podáním Zásilky a sazbami a ostatními Poplatky účtovanými zákazníkovi. V těchto případech FedEx neposkytuje žádné vyrovnání, náhrady ani jakékoli dobropisy. FedEx poskytuje pouze odhad cla a daní prostřednictvím zvláštního programu Odhad cel a daní v FedEx Global Trade Manager na stránkách www.fedex.com, ale konečné clo a daně se mohou lišit.

Uplatňovány jsou takové sazby, které jsou platné a použitelné v době uzavření smlouvy o přepravě.

4. FAKTURACE

4.1 Faktury za jakékoli neuhrazené Poplatky jsou splatné bez jakýchkoli slev, do 15-ti dní ode dne vystavení faktury. FedEx si přesto vyhrazuje právo požadovat předem zaplacení jakéhokoliv Poplatku, jak upraveno v souladu s těmito Podmínkami. Faktury za clo a daně jsou splatné ihned po obdržení. FedEx si vyhrazuje právo zvýšit jakoukoli neuhrazenou částku v den splatnosti bez předchozího upozornění o stanovenou náhradu škody za administrativní náklady ve výši 15 %,(nebo o částku uplatněnou společností FedEx podle místních aplikovatelných platebních lhůt a podmínek), a dále o roční úrok ve výši 6% nad sazbou Evropské centrální banky (nebo o částku uplatněnou společností FedEx podle místních aplikovatelných platebních lhůt a podmínek), který bude kalkulován za započatý měsíc anebo nejvyšší úrokovou sazbou přípustnou podle příslušného právního řádu, pokud je taková sazba nižší.

4.2 Označení „Bill Sender“ nebo „Bill Shipper“ znamená, že Poplatky budou fakturovány Zasílateli.

4.3 Označení „Bill Recipient“ nebo „Bill Consignee“ znamená, že Poplatky budou fakturovány Příjemci. Fakturovat Poplatky Příjemci je možné pouze za předpokladu, že Příjemce má přiděleno platné Zákaznické číslo FedEx a toto číslo musí být uvedeno v příslušném políčku na mezinárodním (Leteckém) Nákladním listu. Zásilky označené jako „Bill Recipient“ jsou přijímány k přepravě pouze do určitých míst. Pokud Příjemce odmítne zaplatit, jsou Poplatky automaticky fakturovány Zasílateli.

4.4 Označení „Bill Third Party“ znamená, že Poplatky budou fakturovány někomu jinému než Zasílateli nebo Příjemci. Tato osoba musí mít přidělené a uvést platné Zákaznické číslo FedEx v příslušné části mezinárodního (Leteckého) Nákladního listu. Pokud se tak nestane a/nebo třetí osoba neučiní platbu, budou Přepravní Poplatky za přepravu, v případě, že nějaké budou, automaticky fakturovány Zasílateli a cla a daně Příjemci.

4.5 Pro transakce s označením „Bill Sender“, „Bill Recepient“ nebo „Bill Third Party“ (viz níže), nebudou přijaty k přepravě Balíky, pokud nebude na mezinárodním (Leteckém) Nákladním listu uvedeno platné Zákaznické číslo FedEx. Zákaznická čísla FedEx jsou nepřenosná. Zneužití, včetně nepovoleného sloučení Zásilek různých majitelů, může vést ke ztrátě veškerých slev a k odmítnutí služby. Zákazník, kterému bude zřízeno FedEx Konto, hradí všechny Poplatky spojené s kontem, včetně těch, které vzniknou jeho neoprávněným užíváním. Držitel konta odpovídá za utajení zákaznického čísla. Zákaznické číslo FedEx může být zveřejněno pouze osobám oprávněným k přepravě na účet konta. Neaktualizování FedEx Konta může vést ke změně účtování služeb na status „cash-only“ („pouze hotově“). Změna statusu konta na „cash-only“ může vést ke zpožďování balíků, jejich odmítnutí či zaslání zpět, dokud nebudou dokončena opatření k úhradě.

4.6 Pokud to bude vhodné, cla a daně mohou být vyměřeny podle obsahu Zásilky. FedEx není povinen hradit za klienta zálohy na clo a daně a FedEx může požadovat jejich uhrazení od Zasílatele, Příjemce nebo odpovědné třetí osoby dříve, než FedEx splní jakékoli celní a daňové povinnosti. Takové clo a daně hradí Příjemce, ledaže by bylo na mezinárodním (Leteckém) Nákladním listu vyznačeno „Bill Sender Duties and Taxes“ (což znamená „Účtujte clo a daně Zasílateli“) nebo „Bill Third Party Duties and Taxes“ (což znamená „Účtujte clo a daně třetí osobě“) a zároveň by na mezinárodním (Leteckém) Nákladním listu bylo uvedeno platné Zákaznické číslo FedEx. Tyto možnosti jsou dostupné pouze v určitých oblastech. Na vyžádání jsou k dispozici bližší informace k těmto oblastem.

4.7 BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLIV PROTICHŮDNÉ PLATEBNÍ PŘÍKAZY ČI UJEDNÁNÍ, JE ODESÍLATEL V KONEČNÉM DŮSLEDKU VŽDY ODPOVĚDNÝ ZA ÚHRADU POPLATKŮ VČETNĚ JAKÝCHKOLI CEL A DANÍ, BUDOU-LI NĚJAKÉ VYMĚŘENY.

4.8 Poplatky, které vyžadují přepočtení z jiné měny, než ve které je vystavena faktura Plátci, budou denně přepočítávány dle středové nabídkové ceny podle internetového zprostředkovatele aktuálních směnných kursů OANDA. Středová nabídková cena je průměrná cena, kterou nabízí kupující prodávajícím za nabízené měny během určitého časového období. Tyto kurzy pro přepočet měny je možné zjistit na www.oanda.com. Měny účastnících se členských států Evropské unie se budou řídit zákonným směným kurzem k měně EURO. Dodatečný poplatek ve výši 1,75% je stanoven pro směnu z jiných měn než je americký dolar na americký dolar, 2,3% pro směnu z amerického dolaru na jakékoli měny a 2,0 % pro směnu mezi všemi měnami mimo americký dolar. Za směnu mezi měnami, které se vztahují k EURO, se neúčtují žádné poplatky. Poplatky v jiných měnách, než je americký dolar, které nejsou volně směnitelné, budou převedeny na americký dolar a fakturovány na účet Plátce, a to dle uvážení společnosti FedEx buď podle běžné tržní ceny anebo na základě oficiálního přepočtového kursu, za který mohl FedEx americký dolar v té které stanovené měně koupit. Pro přepočet měn, nepostižených hyperinflací, bude použit kurs platný ke dni odeslání. Vyhrazujeme si však právo užít kursu dne, ve kterém bude vystavena faktura a nikoliv kursu dne, kdy byla Zásilka odeslána, u zemí s proměnlivou měnou.

4.9 V případě Zásilek objednaných s funkcí "Create Import Shipment" v aplikaci FedEx Ship Manager™ na webové stránce fedex.com je strana, která iniciovala dovoz zásilky společností FedEx, odpovědná za uhrazení všech poplatků včetně zvláštních manipulačních poplatků a jakýchkoliv cel a daní pro danou Zásilku, tyto poplatky jí budou naúčtovány a souhlasí, že je uhradí a to bez ohledu na jakékoliv platební instrukce předané společnosti FedEx.

Zásilky objednané prostřednictví funkce Create Import Shipment na webové stránce fedex.com se řídí podmínkami platnými pro zemi, ze které je Zásilka odeslána. Tyto podmínky služeb se mohou pro každou zemi lišit. Bližší informace si vyžádejte v naší kanceláři v zemi, ze které se Zásilka odesílá.

5. ÚPRAVY FAKTURY / ROZMĚROVÁ HMOTNOST

5.1 FedEx může revidovat každý mezinárodní (Letecký) Nákladní list za účelem ověření vybrané služby a hmotnosti Balíku/Zásilky. Pokud je nesprávně uvedena požadovaná služba nebo je udána nesprávná hmotnost, může FedEx kdykoli mezinárodní (Letecký) Nákladní list odpovídajícím způsobem opravit a rovněž odpovídajícím způsobem upravit fakturu. FedEx je oprávněn účtovat za tyto opravy a doplnění zvláštní manipulační poplatek.

5.2 Pokud jsou mezinárodní (Letecké) Nákladní listy vyplňovány Zasílatelem pomocí automatických zasílacích systémů a budou na nich chybějící či nesprávné údaje o hmotnosti či počtu Balíků, bude fakturováno na základě odhadu FedEx ohledně počtu přepravovaných Balíků a buďto rozměrové hmotnosti v okamžiku fakturace nebo podle odhadované standardní běžné hmotnosti Balíku, jak bude stanoveno společností FedEx a která bude na vyžádání sdělena.

5.3 Poplatky mohou být ukládány na základě rozměrové hmotnosti. Rozměrová hmotnost se vypočítá násobením délky, výšky a šířky (vše v centimetrech) každého Balíku a vydělením výsledku číslem 5000 nebo takovými jinými čísly, která jsou společností FedEx průběžně uváděna na stránkách www.fedex.com. Pokud výsledek překročí skutečnou hmotnost, mohou být podle rozměrové hmotnosti stanoveny dodatečné Poplatky. Sazby těchto dodatečných Poplatků jsou na vyžádání k dispozici a mohou být ze strany FedEx bez předběžného oznámení měněny.

6. NEPŘIJETÍ NEBO ODMÍTNUTÍ ZÁSILKY

FedEx si vyhrazuje právo jakoukoli Zásilku kdykoliv odmítnout, zadržet, zrušit, odložit či vrátit, pokud by taková Zásilka podle názoru společnosti FedEx mohla poškodit či zpozdit jiné Zásilky, věci nebo osoby. Totéž platí i v případě, kdy je přeprava Zásilky v rozporu s právními předpisy anebo s jakýmkoli ustanovením těchto Podmínek, nebo v případě, že FedEx Konto osoby nebo společnosti odpovědné za platby není v dobrém platebním stavu. Skutečnost, že FedEx převezme Zásilku, neznamená, že je taková Zásilka v souladu s platnými právními předpisy nebo s těmito Podmínkami.

7. OMEZENÍ

7.1 Omezení co do velikosti a hmotnosti Balíků se liší podle jednotlivých zemích nebo podle FedEx služby. Bližší informace lze získat na požádání.

7.2 Celková hmotnost hromadné Zásilky není omezena za podmínky, že žádný z jednotlivých Balíků Zásilky nepřekročí hmotnostní limit pro jednotlivý Balík stanovený pro zemi určení. Zásilky o hmotnosti větší než 225 kg vyžadují předchozí domluvu s FedEx. Bližší informace lze získat na vyžádání.

7.3 Mimořádně rozměrné Balíky jsou kusy vážící méně než 68 kg (nebo limit země určení) přesahující 330 cm (nebo limit země určení) na délku a obvod. Tyto kusy mohou být odmítnuty, nebo mohou být na základě vlastního uvážení společnosti FedEx považovány za FedEx International Priority Freight či FedEx International Economy Freight zásilky, pokud to bude schváleno společností FedEx, a minimální účtovatelná hmotnost 68 kg může být aplikována bez ohledu na skutečnou hmotnost.

7.4 Zásilky s označením FedEx Envelope a FedEx Pak musí být předány k přepravě v odpovídajících obalech FedEx.

7.5 Na mezinárodním Leteckém nákladním listu nesmí být uveden více než jeden druh služby a ne více než jedna Zásilka s označením FedEx Envelope, FedEx 10kg Box nebo FedEx 25kg Box může být zasílána na jednom mezinárodním (Leteckém) Nákladním listu.

7.6 Prostřednictvím jednoho mezinárodního Leteckého nákladního listu může Zasílatel zaslat až 10 různých druhů zboží.

7.7 Odesílatel může na jeden mezinárodní (Letecký) Nákladní list zaslat až 9998 Balíků.

8. ZBOŽÍ VYLOUČENÉ Z PŘEPRAVY

8.1 Následující položky nejsou přijímány k přepravě do jakékoli destinace, pokud není ze strany FedEx dohodnuto jinak:

 1. peníze (mince, hotovost, peníze v papírové podobě, zboží, které je ekvivalentem hotovosti jako např. rubopisované akcie, obligace, hotovostní akreditivy), sběratelské mince a kolky;
 2. výbušniny (výbušniny třídy 1.3 nejsou společností FedEx přijímány k přepravě. V určitých státech mohou výbušniny třídy 1.4 být přijímány k přepravě, pro bližší informace kontaktujte před přepravou Zákaznické středisko), ohňostroje a jiné zápalné nebo hořlavé zboží;
 3. lidské tělo, orgány a části těla, lidská a zvířecí embrya, zpopelněné a z hrobu vyjmuté lidské ostatky;
 4. zásilky určené adresám apo / fpo (armádní poště);
 5. zásilky na dobírku;
 6. střelné zbraně, výzbroj, munice, jejich součásti;
 7. potraviny, potraviny podléhající zkáze a nápoje, které vyžadují chlazení či jinou ekologickou kontrolu;
 8. rostliny a rostlinný materiál, včetně semen a řezaných květin (řezané květiny se přepravují jen na určitá místa, která mohou být na požádání sdělena);
 9. výherní losy, příslušenství pro hazardní hry, kde je to právními předpisy zakázáno;
 10. zboží podléhající rychlé zkáze (jiné, než uvedené v bodě 7 tohoto odstavce), pokud nebylo předem dohodnuto jinak;
 11. pornografie a / nebo obscénní materiály;
 12. zásilky, které mají následující charakter, pokud nebylo předem dohodnuto jinak:

  1. karnety (přechodné povolení pro bezcelní dovoz za účelem výstav atd.);
  2. požadavky na vrácení cla (nárok na vrácení dovozního cla v okamžiku vývozu);
  3. dočasné dovozní záruky (umožňují dočasné dovozy za účelem opravy, apod.);
  4. akreditivy. Zásilky, které jsou předmětem akreditivu jsou obecně zakázány, s výjimkou těch, které jsou přepravovány službou FedEx Expanded Service Mezinárodní Letecký nákladní list vyžadují „courier receipt“ („stvrzenku kurýra“) jak je definováno v článku 25 USP 600;
 13. nebezpečné odpady včetně, ale ne výlučně, použitých injekčních jehel a/nebo
  injekčních stříkaček nebo zdravotnického odpadu;
 14. mokrý led (zmrzlá voda);
 15. zásilky, u kterých by FedEx musel zajistit předem nutná přepravní, dovozní
  nebo vývozní povolení či licence;
 16. zásilky, jejichž přeprava, dovoz nebo vývoz jsou zakázány zákonem nebo
  jiným obecně závazným právním předpisem;
 17. zásilky, jejichž deklarovaná celní hodnota převyšuje nejvyšší povolenou
  hodnotu (viz článek 18 : deklarovaná hodnota a omezení odpovědnosti);
 18. nebezpečné zboží, s výjimkou povoleného zboží uvedeného v článku 9
  „nebezpečné zboží“;
 19. mrtvá nebo vypreparovaná zvířata;
 20. mokré, prosakující či zapáchající balíky;
 21. zásilky balené v kraftovém - sulfátovém balícím papíře;
 22. živá zvířata a hmyz s výjimkou zásilek povolených a schválených oddělením
  pro přepravu živých zvířat společnosti FedEx. Klienti se mohou v této záležitosti obrátit na místní pobočku FedEx. Domácí zvířata a živé ryby jsou z přepravy vyloučeny;
 23. zásilky, které mohou způsobit škodu na zařízení, personálu nebo zásilkách, nebo jim způsobit zpoždění.

FedEx vylučuje veškerou odpovědnost za Zásilky výše uvedeného charakteru i v tom případě, že byly tyto zásilky k přepravě přijaty (ať již k přijetí došlo omylem či vědomě).

8.2 V závislosti na místě určení a volbě a možnostech služby a v souvislosti s uplatněním případných dalších regulačních a celních odbavení, mohou být pro některé druhy zboží stanovena další dodatečná omezení, a proto to může u nich vést k prodloužení doby přepravy. FedEx si vyhrazuje právo odmítnout přepravu Zásilek uvedeného charakteru dle těchto omezení nebo z důvodů bezpečnosti a ochrany. FedEx je oprávněn účtovat Zasílateli administrativní poplatky za odmítnuté balíky a náklady na vrácení zboží. Bližší informace jsou k dispozici na požádání.

8.3 Záruka vrácení peněz (viz článek 17) se netýká zboží, které je nepřijatelné pro přepravu.

9. NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ

9.1 Ne všechny pobočky FedEx přijímají nebezpečné zboží, vybrané pobočky nepřijímají určité třídy nebezpečného zboží a nebezpečné zboží není přijímáno k přepravě všemi FedEx službami. K přepravě Zásilek, jejichž přeprava se řídí Evropskou úmluvou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží (ADR), je nutné uzavřít zvláštní přepravní smlouvu a Odesílatel je povinen vyžádat od FedEx potvrzení o přepravě / dohody předcházející přepravě. FedEx si vyhrazuje právo odmítnout nebezpečné zboží v jakémkoli místě, kde takové zboží nelze přijmout v souladu s aplikovatelným právem.

9.2 Všechny Balíky obsahující nebezpečné zboží musí být v souladu s Technickými podmínkami pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží vydanými Mezinárodním úřadem pro civilní letectví, Pravidly pro přepravu nebezpečného zboží vydanými Mezinárodní asociací leteckých přepravců (IATA), veškerými změnami FedEx Express podmínek uvedenými v aktuálním vydání standardů IATA nebo jinými aplikovatelnými podmínkami. Zasílatel bude sám odpovídat za jakoukoli škodu způsobenou nedodržením jakýchkoli použitelných pravidel IATA nebo dalších předpisů. Zasílatel musí zajistit a odpovídá za plně účinné balení veškerého Nebezpečného zboží, a to v souladu se všemi požadavky s ohledem na klasifikaci, způsob balení, popisky a označení, dokumentaci, a s ohledem na aplikovatelné zákony, právní předpisy nebo pravidla. Nebezpečné zboží může být mezinárodně zasíláno pomocí služby FedEx Expanded Service International (Air) Waybill za použití mezinárodního (Leteckého) Nákladního listu (viz také článek 14.5 DOPRAVA A DORUČENÍ).

9.3 Zasílatel musí jednat v souladu s veškerými aplikovatelnými zákony, právními předpisy a pravidly odkazujícími na zabalení, popisky a označení Zásilek krve a krevních produktů, bez ohledu na to, jestli jsou infikované.

9.4 FedEx balení nesmí být použito k přepravě Nebezpečného zboží (s výjimkou Biologického materiálu, kategorie B [UN 3373], které může být převáženo v balení FedEx UN 3373 Pak) (viz také články 10.3 a 10.4: BALENÍ A OZNAČENÍ).

9.5 U přepravy lithiových baterií (UN 3090), které nelze znovu dobíjet, je vyžadováno předchozí odsouhlasení přepravy. Pro více informací navštivte stránku www.fedex.com a zadejte klíčové slovo „lithium batteries“.

9.6 V případě, že je to vyžadováno, musí být ke každé zásilce připojeno IATA Prohlášení Zasílatele Nebepečného zboží.

9.7 Poznámka: Dle zákona si může příslušný místní úřad po FedEx vyžádat informování o nesprávně proclené nebo neproclené Zásilce nebezpečného zboží. Zasílatel může být pokutován nebo sankcionován dle aplikovatelného práva. Zvláštní pravidla pro přepravu Nebezpečného zboží vyžadují, aby Zasílatel před odesláním Zásilky FedEx nebo jiného leteckého přepravce měl speciální školení pro obsluhu (manipulaci) nebezpečného zboží. Pokud jednotlivci obsluhují Zásilku obsahující nebezpečné zboží, musí být náležitě klasifikována, zabalena, popsána, označena a identifikovatelná jako nebezpečné zboží, a musí obsahovat správnou dokumentaci nebezpečného zboží.

9.8 FedEx je povinen ve všech dopravních prostředcích a letadlech zachovávat řádné oddělení neslučitelného nebezpečného zboží. Tato nutnost může mít za následek, že Zásilka bude přesunuta do dalšího dopravního prostředku nebo letu, kde bude možné dodržet řádné oddělení Zásilek.

9.9 U Zásilek obsahujících nebezpečné zboží nelze uplatnit Záruku vrácení peněz (viz článek 17).

10. BALENÍ A OZNAČENÍ

10.1 Veškeré Balíky musí být Zasílatelem pečlivě připraveny a zabaleny pro bezpečnou leteckou nebo silniční přepravu, za předpokladu běžného zacházení při manipulaci při expresní přepravě s ohledem na životní prostředí a v souladu s použitelnými zákony, právními předpisy a pravidly, včetně těch, které se vztahují na balení, popisky a označení. Zasílatel odpovídá za správné vyplnění mezinárodního (Leteckého) Nákladního listu. Každá Zásilka musí být čitelně a trvale označena jménem, adresou ulice, města, země a PSČ Zasílatele i Příjemce. U mezinárodních zásilek musí být v adrese Zasílatele uveden stát, ve kterém bude Zásilka předána FedEx k přepravě.

10.2 Veškeré předměty snadno podléhající poškození v důsledku podmínek, ke kterým dochází při letecké přepravě, jako jsou např. časté změny teploty nebo atmosférického tlaku, musí být dostatečně chráněno vhodným zabalením Zasílatelem. FedEx neodpovídá za jakoukoli škodu způsobenou změnou teploty nebo tlaku.

10.3 Společnost FedEx nezajišťuje přepravu s regulací teploty. FedEx nebude za žádných okolností povinna zajistit Zásilky suchým ledem nebo poskytnout znovu-zmrazovací zařízení, bez ohledu na jakákoli písemná nebo ústní prohlášení ze strany zákazníka či společnosti FedEx. Společnost FedEx nedoporučuje používat mokrý led (zmrzlou vodu) jako chladící prostředek.

10.4 V případě, že Příjemce odmítne Balík nebo Balík prosakuje, je poškozený, či zapáchá (společně „Protečení“) bude navrácen Zasílateli, bude-li to možné. Pokud bude Balík odmítnut Zasílatelem, nebo nemůže být vrácen z důvodu Protečení, Zasílatel ponese odpovědnost vůči společnosti FedEx za všechny ztráty, poplatky a výdaje spojené s vyčištěním a / nebo likvidací Balíku a souhlasí s uhrazením škody a jiným odškodněním společnosti FedEx. FedEx si vyhrazuje právo, bez odpovědnosti, odmítnout nebo se zbavit Balíku, který ukazuje známky Protečení.

11. KONTROLA ZÁSILEK

11.1 FedEx může, podle vlastního uvážení nebo na žádost příslušného orgánu, kdykoliv bez předchozího upozornění otevřít a zkontrolovat jakoukoliv Zásilku a nevzniká mu z tohoto důvodu žádná odpovědnost jakéhokoli druhu.

11.2 V souladu s použitelnými předpisy je FedEx povinen provádět (namátkově) rentgenovou kontrolu. FedEx může takovou rentgenovou kontrolu provést a Zasílatel i Příjemce se vzdávají práva na vymáhání jakýchkoli možných náhrad za případné škody nebo zpoždění (včetně, nikoli však výlučně, Záruky vrácení peněz) způsobené rentgenovou kontrolou.

12. CELNÍ ODBAVENÍ

12.1 12.1 Zásilky, které jsou přepravovány přes státní hranice, mohou být před doručením Příjemci celně odbaveny ve státě určení. V případě, že Fedex zajišťuje celní odbavení, je oprávněn poskytnout celním orgánů na jejich vyžádání veškeré údaje nezbytné pro odbavení, které mu byly poskytnuty odesílatelem (viz čl. 26 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

12.2 Zasílatel je povinen se ujistit, že je do místa určení povolen dovoz přepravovaného zboží. Veškeré poplatky za přepravu do země a ze země, kde je dovoz takového zboží zakázán, hradí Zasílatel.

12.3 FedEx se může v určitých případech na základě vlastního uvážení řídit pokynem Příjemce využít služeb vybraného celního zprostředkovatele – jiné osoby než FedEx, nebo zprostředkovatele vybraného Zasílatelem. V každém případě, FedEx si vyhrazuje právo proclít Zásilku, jestliže nemůže být zprostředkovatel určen nebo nebude zajišťovat proclení nebo pokud není uvedena přesná a úplná informace o zprostředkovateli (včetně, nikoli však výlučně, jména, adresy, telefonního čísla a poštovního směrovacího čísla).

12.4 12.4 Zasílatel odpovídá kromě mezinárodního (Leteckého) Nákladního listu také za zajištění a přesné vyplnění veškeré potřebné dokumentace tak, aby byla v souladu s aplikovatelnými zákony, právními předpisy a pravidly včetně (avšak nikoli výlučně) celních zákonů, zákonů a vládních nařízení o dovozu a vývozu států, ze kterých, do kterých, nad kterými nebo přes které může být Zásilka dopravována. Jakákoliv zásilka přepravovaná za použití služby FedEx Global Returns, která je předávána do třetí země, musí také splňovat podmínky pro vývoz z první země, ze které je zboží přepravováno. Pokud se nepodaří takové dokumenty (včetně mezinárodního (Leteckého) Nákladního listu) zajistit, a/nebo budou vyplněny nepřesně, nepřebírá společnost FedEx vůči Zasílateli ani vůči jiné osobě odpovědnost za ztrátu, výdaje či prodlení, pokud tyto vznikly v důsledku porušení tohoto ustanovení Zasílatelem. Pokud dojde k zadržení Zásilky celními či jinými úřady z důvodu nesprávné nebo chybějící dokumentace, může se FedEx nejprve pokusit o této skutečnosti informovat Příjemce. Pokud se podle platného práva v daném místě vyžaduje, aby Příjemce předložil správné informace či dokumenty a ten tak neučiní v odpovídající lhůtě, kterou mu může samostatně určit společnost FedEx, může být Zásilka považována za nedoručitelnou (viz článek 16: NEDORUČITELNÉ ZÁSILKY). V případě, že Příjemce nepředloží požadované informace nebo dokumenty a právo platné v daném místě umožňuje, aby tyto informace sdělil Zasílatel, může se FedEx pokusit o věci informovat Zasílatele. Pokud i Zasílatel nepředloží požadované informace či dokumenty ve lhůtě stanovené FedEx, bude na Zásilku pohlíženo jako na nedoručitelnou. Společnost FedEx není odpovědná za případnou nemožnost dokončit doručení Zásilky, pokud k němu došlo na základě nesprávných nebo chybějících dokumentů, a to bez ohledu na to, zda FedEx Zasílatele nebo Příjemce o nedostatcích informoval. Společnost FedEx je oprávněna účtovat za obstarání správných či doplňujících informací administrativní poplatek.

12.5 Pokud je to účelné, Zasílatel se sídlem / místem založení v Evropské unii může pověřit společnost FedEx nebo její pobočky nebo jejího nezávislého smluvního partnera vyplnit a podat vývozní prohlášení/prohlášení o opětovném vývozu a podniknout všechny související kroky jako přímý zástupce jménem a na účet Zasílatele.

12.6 FedEx si vyhrazuje právo účtovat zvláštní Poplatky spojené s celním odbavením a dalšími službami souvisejícími s proclením Zásilek (dále jen „Dodatečné vyúčtované poplatky“). Zákazníci by měli FedEx kontaktovat ohledně bližších informací o Dodatečných vyúčtovaných poplatcích.

12.7 FedEx nenese odpovědnost za Zásilky opuštěné na Celním úřadě, takovéto Zásilky mohou být považovány za nedoručitelné (viz článek 16: NEDORUČITELNÉ ZÁSILKY).

13. CLA A DANĚ

13.1 Pokud a kde je to použitelné, FedEx se může rozhodnout, aniž by tím byl dotčen odst. 4.6 a 4.7, že předem uhradí za odpovědnou osobu (dále jen „Plátce“) jakákoli cla a daně, které byly stanoveny celním úřadem. U všech Zásilek může FedEx kontaktovat Plátce před ukončením celního odbavení, aby jí potvrdil úhradu zálohových částek. FedEx může dle svého vlastního uvážení jako podmínku pro dokončení celního odbavení a doručení Zásilky vyžadovat potvrzení k úhradě zálohových částek, včetně případů (nikoli však výlučně), kdy je doručováno Příjemcům, kteří mohou být podle společnosti FedEx nedostatečně solventní nebo u Zásilek s vysokou deklarovanou hodnotou.

13.2 V případě že Příjemce nebo třetí osoba odmítne nahradit celní odvody a daně nezbytné k propuštění Zásilky z celního režimu, může FedEx kontaktovat Zasílatele. Pokud Odesílatel odmítne provést uspokojivá opatření k úhradě vzniklých nákladů společnosti FedEx, bude Zásilka vrácena Zasílateli, nebo uložena v celním skladu či ve veřejném skladu nebo bude pokládána za nedoručitelnou (viz článek 16: NEDORUČITELNÉ ZÁSILKY). Zasílatel je v takovém případě povinen uhradit jak původní Poplatky, tak i Poplatky za vrácení Zásilky. Pokud FedEx uhradil předem jakékoliv částky v souvislosti s celními odvody a daněmi, a to buď při původní přepravě do místa určení anebo při vrácení Zásilky, je Zasílatel také odpovědný za veškeré tyto částky a všechny poplatky a příplatky, které se zálohovým uhrazením celních odvodů a daní ze strany FedEx souvisejí.

13.3 Pokud FedEx neobdrží uspokojivé potvrzení o opatření k úhradě zálohových částek za uhrazení celních odvodů a daní, může dojít ke zpoždění Zásilky. Tato zpoždění, jakož i jakákoli další porušení těchto Podmínek, jsou vyloučeny z odpovědnosti, nejsou Selháním služby a nejsou ani kryty Zárukou vrácení peněz (viz článek 17: ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ a článek 19: VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI).

13.4 Pokud uhradí FedEx předem cla a daně, vyhrazuje si právo požadovat za tento úkon příplatek. Zasílatel je nalezne v cenících platných v době přepravy nebo se může na vysvětlení příplatků telefonicky informovat u FedEx. Bez ohledu na skutečnost, že je FedEx oprávněna zboží za účelem úhrady nezaplacených Poplatků vydražit nebo s ním jinak nakládat, zůstává Zasílatel i nadále odpovědným za takovéto Poplatky.

13.5 Celní orgán může po společnosti FedEx požadovat uhrazení cla, a/nebo DPH z dovozu a/nebo jakékoliv doplatky daní a poplatků, stejně jako penále, pokuty nebo úroky z prodlení, pokud budou v souvislosti se Zásilkou poskytnuty nepřesné nebo neúplné celní informace nebo dokumenty, jako jsou faktury, vyčíslení (celní) hodnoty, označení měny, označení zboží. Pokud budou nepřesné nebo neúplné informace či dokumenty poskytnuty společnosti FedEx Zasílatelem, Příjemcem nebo osobou jednající jejich jménem, na základě jejich instrukcí nebo v rámci jejich odpovědnosti, budou Zasílatel, Příjemce a případně odpovědné třetí osoby povinni společně a nerozdílně nahradit společnosti FedEx výše uvedené výdaje.

14. DOPRAVA A DORUČENÍ

14.1 FedEx si vyhrazuje právo dopravovat Zásilku způsobem a cestou, které považuje za vhodné. Při přebírání Zásilky k přepravě nelze dohodnout jakékoli zastávky na cestě, přes které se bude Zásilka přepravovat. FedEx je oprávněna na základě vlastního uvážení předat některé Zásilky k přepravě, sloučit nebo přepravit dopravním prostředkem třetí strany, leteckou společností třetí strany, nebo charterem nebo linkovým letem. FedEx není povinna přesměrovat jakoukoli Zásilku do třetí země ani provádět přepravu předem určeným letadlem nebo jiným dopravním prostředkem, či po konkrétní trase nebo navázat spojení v jakémkoli místě podle jakýchkoli rozpisů. FedEx může bez zvláštního upozornění použít náhradní dopravní prostředek nebo letadlo, odchýlit se od trasy nebo tras nebo Zásilku přepravovat pozemní cestou. Zasílatel souhlasí s tím, že FedEx má právo měnit přepravní trasu jakékoli Zásilky v zájmu zajištění jejího doručení (a to i za pomocí jiných dopravních prostředků).

14.2 FedEx může doručovat Příjemci na adresu uvedenou v mezinárodním (Leteckém) Nákladním listu nebo jiné osobě nebo společnosti, než která je uvedena v mezinárodním (Leteckém) Nákladním listu, která je zřejmě oprávněna jménem a na účet Příjemce převzít Zásilku. . Na Zásilce musí být vždy udána úplná adresa Příjemce a jeho telefonní nebo faxové číslo. Odesílatel bere na vědomí a výslovně akceptuje, že v určitých cílových zemích může být doručeno třetí osobě nebo do poštovní schránky nebo do jiné místa přístupného Příjemci. (Ve vybraných místech určení mohou být zásilky doručovány na adresy poštovních boxů, na mezinárodním (Leteckém) Nákladním listu však musí být uvedeno platné telefonní číslo, faxové nebo telexové číslo. FedEx nedoručuje Zásilky do poštovních boxů amerických ozbrojených sil, stejně tak nedoručuje do APO a FPO schránek).

14.3 FedEx za žádných okolností neodpovídá za nároky, které mohou během přepravy vzniknout v případě zabavení nebo zadržení zboží Celními úřady či jinými správními orgány.

14.4 Zásilky určené do hotelů, nemocnic, úřadů, universit anebo jiných zařízení, které mají k dispozici poštovní podatelnu nebo centrální recepci, mohou být doručeny do této poštovní podatelny nebo centrální recepce, pokud není předem dohodnuto a schváleno společností FedEx jinak.

14.5 Nebezpečné zboží nemůže být přesměrováno na jinou adresu než je původní adresa Příjemce zadaná Zasílatelem. (Poznámka: Zásilka může být pozdržena k vyzvednutí nebo vrácena Zasílateli.)

14.6 Jakékoli vyžádané změny adresy, které nejsou přesměrováním nebo změny adresy jsou považovány za novou Zásilku, a uplatní se na ně nové Přepravní poplatky.

14.7 Za doručování v sobotu (pokud je v nabídce) bude v zemích, kde není sobota běžným pracovním dnem, účtován zvláštní manipulační poplatek.

14.8 Za službu doručení Zásilky brzy ráno (tzv. „FedEx Europe First“), pokud je v nabídce, bude účtován dodatečný poplatek za doručení (tzv. „FedEx Europe First Delivery Fee“).

14.9 FedEx může na základě vlastního uvážení odmítnout vyzvednout nebo doručit Zásilku, nebo použití náhradní dohody k vyzvednutí nebo k doručení, a to v zájmu zachování bezpečnosti svých zaměstnanců a v případech, kdy jsou důvodné pochybnosti, že by poskytnutí služby FedEx mohlo vést k porušení jakýchkoli použitelných zákonů, právních předpisů nebo pravidel.

14.10A Pokyny pro doručení od Odesílatele Společnost FedEx nabízí jednu nebo více Možností Podpisu při Doručení, která může být zvolena Odesílatelem při vyplňování (Leteckého) Nákladního listu. Možnosti Podpisu při Doručení nejsou k dispozici pro všechny Zásilky, závisí na místních a jiných omezeních a mohou být případně změněny společností FedEx bez předchozího oznámení. Dostupnost a podmínky Možností Podpisu při Doručení naleznete na adrese fedex.com.

Odesílatel a Příjemce berou na vědomí, že Možnosti Podpisu při Doručení mohou zahrnovat (ale nejsou těmito možnostmi omezeny): (i) vydání Zásilky bez podpisu při doručení; (ii) doručení sousedovi nebo vrátnému / správci budovy apod.; (iii) vydání Zásilky B2C pouze dospělé osobě na adrese pro doručení (iv) nebo kombinaci výše uvedených pokynů. Výběr Možnosti Podpisu při Doručení Odesílatelem má přednost před jakýmkoliv dodatečným pokynem souvisejícím s doručením obdrženým od Příjemce. Upozorňujeme Odesílatele a Příjemce na článek 19.4e těchto přepravních podmínek.

Dodatečné příplatky mohou být vybírány v souvislosti s Možnostmi Podpisu při Doručení. Upozorňujeme Příjemce a Odesílatele na článek 22 těchto přepravních podmínek.

V případě, že Možnost Podpisu při Doručení není zvolena, bude společnost FedEx postupovat podle svých standardních doručovacích postupů.

14.10B Pokyny pro doručení udělené Příjemcem ve vybraných lokacích, Zásilky B2C mohou být doručeny podle dodatečných pokynů obdržených od Příjemce. Odesílatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že TYTO POKYNY MOHOU ZMĚNIT PŮVODNĚ SJEDNANÉ POKYNY PRO DORUČENÍ A/NEBO ZÁVAZNÝ ČAS DORUČENÍ. Odesílatel a Příjemce berou na vědomí a souhlasí, že pokyny od Příjemce mohou zahrnovat (ale nejsou těmito možnostmi omezeny): (i) odložení času doručení; (ii) doručení sousedovi; (iii) doručení na jinou adresu a/nebo jiné osobě za předpokladu, že tato adresa se nachází v rámci stejné země, která je uvedená na (Leteckém) Nákladním listu; (iv) pokyn kde zanechat Zásilku B2C bez obdržení podpisu při doručení; (v) zanecháním Zásilky B2C v místě pro vyzvednutí (například v místním obchodě); nebo (vi) jakoukoliv kombinaci výše uvedených pokynů. Strany se dohodly, že dočasné zadržení Zásilek B2C společností FedEx podle pokynů Příjemce (např. odložení doručení) se považuje za součást přepravní smlouvy.

Dostupné možnosti doručení pro Zásilky B2C závisí na čase, místních a jiných omezeních a mohou být případně změněny společností FedEx bez předchozího oznámení. Dostupnost a podmínky možností doručení naleznete na adrese www.fedex.com. Záruka vrácení peněz (viz článek 17) se nevztahuje na Zásilky B2C ohledně kterých Příjemce udělil dodatečné pokyny pro doručení podle tohoto ustanovení.

Společnost FedEx přijímá dodatečné pokyny pro doručení pouze pro Zásilky B2C. POKUD PŘÍJEMCE POSKYTNE DODATEČNÉ POKYNY PRO DORUČENÍ PRO JINÉ ZÁSILKY NEŽ ZÁSILKY B2C, ODESÍLATEL A PŘÍJEMCE BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ, ŽE BUDOU VÁZÁNI TĚMITO USTANOVENÍMI.

15. SLUŽBA OPAKOVANÉHO DORUČENÍ

15.1 Za opakované doručení se neúčtuje žádný zvláštní poplatek. Při každém pokusu o doručení bude na adrese Příjemce zanechán vzkaz o neúspěšném doručení (včetně uvedení dne a hodiny pokusu). Po třetím (3) neúspěšném pokusu o doručení bude Zásilka odeslána nejbližší pobočce FedEx, a FedEx učiní pokus informovat Příjemce. V případě doručování na soukromou adresu („Doručování do domu“), bude po prvním neúspěšném pokusu o doručení učiněn již jen jeden další pokus o doručení.

15.2 Pokud ani třetí (3) pokus o doručení nebude úspěšný (druhý (2) u „Doručování do domu“) anebo Zásilka zůstane po dobu pěti (5) pracovních dní ode dne převzetí, pokud je to na místě, a úspěšného celního odbavení v pobočce v místě určení, bude považována za nedoručitelnou (viz článek 16: NEDORUČITELNÉ ZÁSILKY).

16. NEDORUČITELNÉ ZÁSILKY

16.1 Nedoručitelná zásilka, je taková, kterou nelze doručit z důvodů zahrnujících mimo jiné následující: (i) adresa Příjemce je neúplná, nečitelná, chybná nebo ji nelze nalézt, (ii) Zásilka byla určena do oblasti, v níž FedEx neposkytuje své služby, (iii) místo podnikání Příjemce je zavřené, (iv) Zásilku nelze doručit z důvodu nepřítomnosti či jejího odmítnutí ze strany osoby oprávněné tuto Zásilku přijmout nebo z důvodu odmítnutí stvrdit přijetí Zásilky podpisem při prvním nebo při dalších pokusech o doručení, (v) Zásilka nemůže být celně odbavena, (vi) Zásilka by mohla způsobit poškození nebo zpoždění jiných zásilek a majetku, popř. způsobit zranění osob, (vii) Zásilka obsahuje zakázané zboží, (viii) Příjemce není schopen nebo odmítá zaplatit za Zásilku označenou jako „Bill Recipient“ (ix) Zásilka byla nesprávně zabalena nebo (x) je obsah či obal Zásilky poškozen do té míry, že ji nelze opatřit obalem jiným.

16.2 Pokud bude Zásilka z jakýchkoliv důvodů nedoručitelná, může FedEx učinit pokus oznámit tuto skutečnost Zasílateli, aby se s ním dohodl na vrácení Zásilky, a to bez ohledu na jakákoli místní omezení a předpisy. Pokud se nepodaří Zasílatele během pěti (5) pracovních dnů zastihnout, popřípadě pokud Zasílatel v přiměřené lhůtě neinformuje FedEx o dalším postupu, je FedEx podle svého vlastního uvážení oprávněn zaslat Zásilku nazpět k Zasílateli nebo ji uložit ve veřejném či v celním skladu anebo Zásilku zlikvidovat. Pokud není možné Zásilku doručit, proclít nebo vrátit, může být Zásilka převedena nebo zlikvidována společností FedEx na základě jejího vlastního uvážení. Zasílatel je povinen uhradit veškeré vzniklé náklady, a to včetně nákladů a Poplatků spojených s vrácením, uskladněním nebo likvidací zásilky. To platí vždy s výjimkou případů, kdy je Zásilka nedoručitelná zaviněním FedEx.

16.3 Zásilky, které nelze vrátit dle místních právních omezení budou nuceně umístěny ve veřejném či celním skladu nebo budou na základě vlastního uvážení společnosti FedEx zlikvidovány na jakékoli pobočce. Zasílatel souhlasí se zaplacením všech výdajů vzniklých FedEx v souvislosti s umístěním nebo likvidací Zásilky.

16.4 Poplatky za vrácení Zásilky budou účtovány Zasílateli, společně s původními Poplatky, vyjma případů, kdy byla Zásilka nedoručitelná zaviněním FedEx. Dále budou obsaženy jakékoli jiné Poplatky, které FedEx vznikly, a to včetně (avšak nikoli výlučně) cel, daní a poplatků za uskladnění, kde je to na místě. Pro vrácenou Zásilku obsahující nebezpečné zboží musí Zasílatel dodat vyplněný vratný mezinárodní (Letecký) Nákladní list a další požadované dokumenty.

17. POLITIKA ZÁRUKY VRÁCENÍ PENĚZ

17.1 FedEx poskytuje Záruku vrácení peněz u následujících služeb (pokud jsou v nabídce): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (pouze mezikontinentální Zásilky), FedEx International Economy Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority Direct Distribution, FedEx Standart Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. Pro vyloučení pochybností, Záruka vrácení peněz se nepoužije u Zásilek přepravovaných po Evropě za použití služby FedEx International Economy. Na základě žádosti FedEx buďto nahradí, nebo podle své volby (záleží na vlastním uvážení společnosti FedEx)formou dobropisu k příslušné faktuře převede Přepravní Poplatky hrazené Zasílatelem, pokud by první pokus o doručení Zásilky byl učiněn 60 nebo více sekund po uplynutí Přislíbené doby doručení („Selhání služby“). Nicméně politika Záruky vrácení peněz se použije pouze, byl-li po převzetí Zásilky ze strany FedEx přijat závazek doručení.

Tato záruka vrácení peněz, pokud je v nabídce (doporučujeme Zákazníkům, aby se u společnosti FedEx blíže informovali), může být na základě vlastního uvážení společnosti FedEx bez oznámení Zasílateli nebo Příjemci změněna nebo přechodně či úplně zrušena.

Pro náhradu nákladů nebo pro vystavení dobropisu platí následující omezení:

 1. V případě, že dojde při celním či jiném odbavení ke zpoždění při namátkových prohlídkách či kontrolách podkladů, nebo z důvodu chyb či nedostatků v podkladech Zasílatele nebo je zpracování Balíku zpožděno v důsledku dodržení leteckých nebo jiných bezpečnostních podmínek ze strany FedEx, prodlužuje se Přislíbená doba doručení o jeden pracovní den za každý den (nebo jeho část) takového zpoždění;
 2. FedEx musí nejpozději do patnácti dnů od vystavení faktury obdržet oznámení o Selhání služby u všech fakturovaných Zásilek a u Zásilek zasílaných prostřednictvím automatického zasílacího systému. Zasílatel musí při placení vždy uvádět číslo faktury, které se platba týká. V případě, že nebude faktura zcela zaplacena, musí být pro každou nezaplacenou položku uvedeno odůvodnění a tyto musí být označeny identifikačním číslem Balíku nebo číslem, pod kterým byly uvedeny na mezinárodním Leteckém nákladním listu;
 3. U Zásilek, které nebyly ze strany FedEx vyúčtovány fakturou (ať bylo placeno v hotovosti, šekem, platební poukázkou, kreditní kartou nebo jinak), musí Zasílatel o Selhání služby informovat písemně FedEx do 15-ti dnů od data odeslání;
 4. Oznámení musí obsahovat Zákaznické číslo FedEx (pokud bylo přiděleno), identifikační číslo mezinárodního (Leteckého) Nákladního listu nebo Balíku, datum odeslání a veškeré a přesné údaje o Příjemci;
 5. Pokud bude v průběhu 30-ti dnů od oznámení doloženo včasné doručení Zásilky obsahující den a hodinu doručení a jméno osoby, která podepsala přijetí Zásilky, anebo bude doloženo, že Zásilka nebyla doručena včas z důvodů výjimek uváděných v článku 19: VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI, nebo proto, že z níže uvedených důvodů došlo k prodloužení Přislíbené doby doručení, situace nebude posouzena a řešena jako Selhání služby;
 6. Za jeden Balík je možné obdržet pouze jednu náhradu nebo dobropis. Pokud došlo k Selhání služby u kteréhokoli Balíku v rámci hromadné Zásilky, bude poskytnuta náhrada nebo vystaven dobropis pouze za poměrnou část Přepravních Poplatků vztahujících se k tomuto Balíku;
 7. Náhrada výloh, popř. vystavení dobropisu, je možné jen tehdy, pokud byly v době odeslání uvedeny úplné a přesné informace o Příjemci. Úplné informace o Příjemci musí být uvedeny buď na (Leteckém) Nákladním listu nebo prostřednictvím automatického zasílacího systému;
 8. Náhrada výloh ani dobropis se neposkytuje v případě Zásilek zpožděných v důsledku uvedení nesprávné nebo neúplné adresy, nepřítomnosti či odmítnutí osoby oprávněné k přijetí Zásilku převzít, bez ohledu na to, zda byl Balík doručen Zasílateli zpět, dále odmítnutí stvrdit její přijetí podpisem, nebo z důvodů uvedených v článku 19: VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI, či ze zde uvedených důvodů došlo k oprávněnému prodloužení doby doručení;
 9. Tato Záruka vrácení peněz se vztahuje pouze na Přepravní Poplatky a nevztahuje se na cla, daně, nebo poplatky za deklarovanou hodnotu ani na jakékoli jiné Poplatky a / nebo na ztrátu či poškození utrpěné Zasílatelem nebo Příjemcem;
 10. Náhrada výloh ani dobropis se neposkytne zákazníkům, kteří použili automatický zasílací systém a předmětný Balík či Zásilku označili nesprávným identifikačním číslem;
 11. Selhání služby nenastává, pokud byl při odesílání Zásilky uveden Zákaznický účet FedEx, který nebyl v dostatečném stavu a Zásilka byla z tohoto důvodu pozdržena do doby, než došlo k dohodě o jiném způsobu úhrady. Pro účely tohoto ustanovení znamená „dostatečná platební schopnost“, že (1) platby na konto FedEx probíhají běžným způsobem, (2) FedEx konto není omezeno pouze na status „cash only“ („pouze hotově“) a (3) saldo v případě obchodních FedEx kont nepřesahuje výši stanovenou společností FedEx.
 12. Tato Záruka vrácení peněz se nevztahuje na nedoručitelné Zásilky, vrácené Zásilky a jakékoli Zásilky, které obsahují nebezpečné zboží nebo suchý led.
 13. Tato Záruka vrácení peněz se nevztahuje na zpoždění v doručení způsobeném dodržováním pravidel společnosti FedEx týkajících se úhrady cel a daní před celním odbavením nebo při doručení;
 14. Úvěr na Přepravní poplatky bude účtován pouze na účet plátce a vrácení peněz bude provedeno pouze na účet plátce;
 15. Úvěr nebo vrácení peněz podle Záruky vrácení peněz bude provedeno pouze proti Přepravním poplatkům za Zásilku, kvůli níž byl úvěr zřízen;
 16. Přesný čas pro Přislíbenou dobu doručení může být zřízen pouze při kontaktování Zákaznického střediska a poskytnutí následujících údajů:

  1. Zboží, které bude přepravováno;
  2. Datum naložení zásilky;
  3. Přesné místo určení;
  4. Hmotnost Zásilky;
  5. Hodnota Zásilky;

  Jakýkoli přepravní čas uvedený v FedEx Service Guide nebo kdekoli jinde nebo uvedený Zákaznickým střediskem bez výše zmíněných pěti vyžadovaných údajů je pouze přibližný a není to stanovený čas Přislíbené doby doručení. Záznamy společnosti FedEx o uvedených časech doručení budou sloužit jako přesvědčivé důkazy o časech doručení;

 17. Tato záruka vrácení peněz za Zásilky určené pro naše rozšířené služby v oblastech se použije pouze pro část přepravy, která je poskytována přímo společností FedEx;
 18. Svátky v místě vyzvednutí a / nebo v místě určení budou mít dopad na dobu přepravy. Doručení, která by byla normálně rozvržená na Svátek, budou přesunuta pro doručení na další pracovní den. Přislíbená doba doručení bude prodloužena o dobu odpovídající délce Svátků;
 19. U služby FedEx International Next Flight se může stanovená Přislíbená doba doručení změnit z mnoha důvodů včetně, ne však výlučně, následujících: zpoždění letů nebo zrušení letů z důvodu letecké dopravní kontroly, počasí nebo mechanických problémů. Pokud bude Přislíbená doba doručení změněna, Záruka vrácení peněz může být použita pouze pro poslední stanovenou Přislíbenou dobu doručení.
 20. Tato Záruka vrácení peněz se nevztahuje na Zásilky, zejména pak Zásilky B2C, u nichž Příjemce udělil společnosti FedEx zvláštní instrukce pro doručení podle článku 14.10.

17.2 Pokud si Zasílatel zvolí možnost FedEx Europe FirstTM, FedEx mu na jeho žádost nahradí nebo poskytne (dle vlastního uvážení FedEx) dobropis k příslušné faktuře na i) doručovací poplatek FedEx Europe First, který Zasílateli vznikl, avšak nikoli Přepravní Poplatky, pokud došlo k prvnímu pokusu o doručení Zásilky 60 nebo více sekund po Přislíbené době doručení dohodnuté v rámci varianty služby FedEx Europe First a na ii) Přepravní Poplatky, které vznikly Zasílateli (navíc k doručovacímu poplatku FedEx Europe First) pokud k prvnímu pokusu o doručení Zásilky došlo 60 nebo více sekund po Přislíbené době doručení dohodnuté v rámci služby FedEx International Priority bez varianty služby FedEx Europe First. Veškerá omezení a limity stanovené v odst. 17.1 se přiměřeně použijí i na variantu služby FedEx Europe First.

17.3 Pokud se Zasílatel rozhodne nechat Zásilku v některém FedEx Authorised Ship Centre (autorizovaném přepravním středisku) nebo FedEx Drop Box (FedEx box pro zanechání zásilek) Přislíbená doba doručení bude zahájena / počítána od doby kdy bude Zásilka převzata společností FedEx z FedEx Authorised Ship Centre nebo z FedEx Drop Box. Podrobnosti příslušných platných časů přerušení jsou k dispozici na FedEx Authorised Ship Centre nebo FedEx Drop Box.

18. DEKLAROVANÁ HODNOTA A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

18.1 Pokud Zasílatel neuvede na mezinárodním (Leteckém) Nákladním listu vyšší Deklarovanou hodnotu přepravy a nezaplatí požadovaný poplatek, odpovědnost společnosti FedEx je omezena vyšší z následujících částek a) částka podle ustanovení aplikovatelné mezinárodní úmluvy nebo zákona dané země, nebo b) částka 22 EUR za kilogram, nebo c) 100 USD za Zásilku. Pro služby FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight a FedEx Standard Overnight k zásilkám v rámci Rakouska, Belgie, Dánska, Lucemburska, Nizozemska, Švýcarska a Spojených Arabských Emirátů je odpovědnost společnosti FedEx omezena do výše a) částky určenou dle aplikovatelného místního zákona; b) 10 EUR za kilogram; nebo c) 100 USD za Zásilku, ledaže Zasílatel uvede na (Leteckém) Nákladním listu vyšší Deklarovanou hodnotu Zásilky a zaplatí požadované poplatky. Odpovědnost společnosti FedEx za zásilky poslané službou „FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight and FedEx Standard Overnight“ přepravované v rámci Německa je omezena vyšší z následujících částek a) částka € 4 za každý kilogram podle německého obchodního zákoníku (HGB); nebo b) částka $ 100 za Zásilku pokud Odesílatel neuvede vyšší Deklarovanou hodnotu přepravy na (Leteckém) Nákladním listu a zaplatí požadované poplatky.

18.2 FedEx neposkytuje ručení za náklad nebo jeho celkové pojištění, Zasílatel však může uhradit dodatečný poplatek za uvedení vyšší Deklarované hodnoty přepravy, než která je jako maximální stanovena v odst. 18.1. Zasílatel by se měl v této souvislosti seznámit s ceníky FedEx účinnými v době odeslání nebo kontaktovat telefonicky společnost FedEx v případě potřeby vysvětlení dodatečných poplatků. Deklarovaná hodnota přepravy pro jakýkoli Balík přestavuje nejvyšší možnou výši odpovědnosti, kterou FedEx při přepravě Balíku přebírá pro případ (nikoli výlučně) jakékoli ztráty, poškození, zpoždění, doručení Zásilky na nesprávnou adresu, neposkytnutí informací nebo chybné doručení informací v souvislosti se Zásilkou. Veškerá rizika, která přesahují výši Deklarované hodnoty přepravy, nese Zasílatel. Zákazníkům doporučujeme, aby se u svého pojišťovacího agenta či makléře informovali na možnost sjednání pojištění. I v případě, že bude uvedena vyšší hodnota Zásilky, odpovídá FedEx při ztrátě či poškození obsahu zásilky jen do výše skutečné hodnoty obsahu zásilky. FedEx si vyhrazuje právo požadovat nezávislé posouzení hodnoty obsahu zásilky, pro kterou byl nárok uplatněn.

18.3 Maximální Deklarovaná celní hodnota a Deklarovaná hodnota přepravy je omezena a může se v různých oblastech lišit. Pokud je to vhodné, Deklarovaná hodnota přepravy nesmí přesáhnout Deklarovanou celní hodnotu. Maximální Deklarovaná celní hodnota a Deklarovaná hodnota přepravy pro obsah Zásilek FedEx Envelope nebo FedEx Pak je bez ohledu na místo určení stanovena na 100 USD za Zásilku nebo na 9,07 USD za hmotnostní libru, podle toho, co je vyšší. Zboží, jehož hodnota (ať již deklarovaná nebo skutečná) by tyto částky překračovala, NESMÍ být přepravována jako FedEx Envelope nebo FedEx Pak. Pokud není společností FedEx uvedeno jinak, maximální Deklarovaná hodnota přepravy je 50.000 USD za Zásilku s výjimkou služeb FedEx International Priority Freight a FedEx Internnational Economy Freight, jejichž maximální Deklarovaná hodnotra přepravy je 100,000 USD za Zásilku do většiny míst určení. Zasílatel by se měl v této souvislosti seznámit s ceníky FedEx účinnými v době odeslání nebo kontaktovat telefonicky FedEx v případě potřeby vysvětlení limitů pro deklarované hodnoty.

18.4 Zásilky obsahující následující předměty mimořádné hodnoty jsou omezeny maximální výší Deklarované hodnoty přepravy na USD 1.000 za Zásilku nebo USD 9,07 za libru; použije se vždy vyšší z těchto dvou hodnot. Dovoz jakéhokoli z těchto předmětů může být zakázán jednotlivými státy a nižší Deklarovaná hodnota přepravy omezená pro stát bude předmětem kontroly stanoveného omezení pro tyto předměty:

 • umělecká díla včetně všech prací vytvořených za použití tvůrčích schopností, vkusu či talentu a určených k prodeji, k vystavení nebo do sbírek. Patří mezi ně, nikoli však výlučně, tyto předměty (a jejich části): kresby, malby, vázy, gobelíny, limitované tisky, umělecké předměty, sochy, skulptury, sběratelské předměty, zakázkové a individuálně vyráběné hudební nástroje a další obdobné předměty;
 • starožitnosti nebo jiné sběratelské předměty a výrobky reprezentující styl nebo módní trendy minulé éry, jejichž minulost, stáří či ojedinělost jim přidávají na hodnotě. Do této skupiny spadají (nikoli však výlučně): nábytek, stolní příbory, porcelán, keramické a skleněné předměty. Sběratelské předměty mohou být ze současnosti i se vztahovat k minulosti;
 • filmy, fotografie včetně negativů, folie, diapozitivy;
 • výrobky, které mohou být díky své povaze snadno poškoditelné, nebo se jejich tržní hodnota často mění či je obtížně stanovitelná;
 • skleněné zboží, včetně (nikoli však výlučně) tabulek, zrcadel, keramiky, keramického porcelánu, porcelánu, křišťálového skla (sklenic), broušeného skla nebo jakéhokoli podobného křehkého zboží;
 • plazmové obrazovky;
 • šperky včetně (nikoli však výlučně) bižuterie, hodinek a jejich součástí, klenotů, nebo vzácných kamenů (drahokamy a polodrahokamy, broušené i nebroušené), průmyslových diamantů a šperků z drahých kovů;
 • drahé kovy včetně (avšak nikoli výlučně) zlata, stříbra, stříbrných prutů, stříbrného prachu, usazenin nebo platiny (s výjimkou pevně zabudovaných součástí elektronických přístrojů);
 • kožešiny, včetně (avšak nikoli výlučně) oděvů z kožešin, oděvů s kožešinovými a koženými ozdobami a doplňky;
 • cenné papíry, dluhopisy, hotovostní akreditivy nebo jiné obdoby hotovosti včetně (avšak nikoli výlučně) poukázky na jídlo, poštovní známky (nikoli sběratelské), cestovní šeky, loterijní tikety, peněžní poukázky, dárkové poukazy a dárkové certifikáty, předplacené telefonní karty (kromě těch, u kterých je vyžadováno heslo k jejich aktivaci), obligační kupony a cenné papíry na doručitele;
 • sběratelské předměty jako sportovní karty, suvenýry a memorabilia. (Sběratelské mince a známky nemohou být převáženy. Viz článek Zboží vyloučené z přepravy);
 • kytary a jiné hudební nástroje, které jsou starší 20 let a upravené či přizpůsobené hudební nástroje.

Zasílatel odpovídá za přesné vyplnění mezinárodního (Leteckého) Nákladního listu nebo jiných přepravních dokladů, včetně vyplnění části o deklarované hodnotě. FedEx nemůže uznat žádosti o změnu deklarované hodnoty na mezinárodním (Leteckém) Nákladního listu po odevzdání FedEx.

18.5 Pokud Zasílatel neurčil na mezinárodním (Leteckém) Nákladním listu Deklarovanou hodnotu přepravy pro každý Balík, ale uvedl zde pouze celkovou deklarovanou hodnotu všech Balíků, bude deklarovaná hodnota jednotlivých Balíků stanovena vydělením celkové deklarované hodnoty počtem Balíků na mezinárodním (Leteckém) Nákladním listu. Deklarovaná hodnota jednotlivého Balíku v Zásilce nemůže být v žádném případě vyšší, než je celková deklarovaná hodnota Zásilky.

18.6 FedEx neručí za ztrátu, poškození nebo zpoždění, doručení na nesprávnou adresu nebo neuskutečněné doručení Zásilek vyloučených z přepravy, které zahrnují (nikoli však výlučně) i hotovost nebo oběživo (viz článek 8: ZBOŽÍ VYLOUČENÉ Z PŘEPRAVY).

18.7 Jakékoli určení deklarované hodnoty, které by překročilo limity stanovené společností FedEx, je neplatné. Pokud by FedEx tuto skutečnost přehlédla a Zásilku s deklarovanou hodnotou přesahující tyto limity by přesto převzala k přepravě (ať už neúmyslně, úmyslně nebo jinak), nedochází tím v žádném případě ke vzdání se jakýchkoli ustanovení nebo limitů stanovených v těchto Podmínkách vůči takové Zásilce.

18.8 Pokud Deklarovaná hodnota přepravy Zásilky překročí stanovené limity (viz odst. 18.3 a 18.4), snižuje se takto udaná hodnota takové Zásilky automaticky na stanovený limit.

18.9 Bez ohledu na Deklarovanou hodnotu Balíku nesmí částka, do jejíž výše odpovídá FedEx při ztrátě, poškození, zpoždění, chybném či neuskutečněném doručení či při poskytnutí chybných informací, neposkytnutí informací nebo chybném doručení informací, překročit náklady na opravu, zůstatkovou hodnotu nebo náklady na nové pořízení Zásilky, a to podle toho, která z těchto částek bude nejnižší.

19. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

19.1 FedEx v žádném případě nepřebírá odpovědnost za škody, ať už vzniklé přímo, nebo náhodně, zvláštní, nebo následné převyšující deklarovanou hodnotu (omezenou podle článku 18), nebo limity odpovědnosti stanovené použitelnou mezinárodní úmluvou, v platném znění nebo pro Zásilky z určitého místa a mezi určitými místy v jednom státu podle použitelných místních zákonů, kterákoli je vyšší. To platí bez ohledu na to, zda si FedEx byla anebo měla být vědoma možnosti vzniku takových škod, a to včetně (nikoli však výlučně) ztrát na příjmech a ušlého zisku.

19.2 FedEx za žádných okolností nepřebírá odpovědnost za zvláštní, náhodné, následné nebo nepřímo způsobené ztráty či škody, a to včetně (avšak nikoli výlučně) ztrát na příjmech a ušlého zisku.

19.3 FedEx nepřebírá odpovědnost za ztráty nebo prodlení za určitých okolností uvedených v odstavci 19.4. Veškerá rizika z případné takové ztráty nebo prodlení nese v těchto případech Zasílatel. Pokud má Zasílatel zájem o pojištění, měl by se spojit se svým pojišťovacím agentem. FedEx neposkytuje žádné pojistné krytí.

19.4 FedEx neodpovídá za a neposkytuje žádné vyrovnání, náhradu, žádné dobropisy jakéhokoli druhu pro případ (nikoli však výlučně) jakékoli ztráty, poškození, zpoždění, chybného či neuskutečněného doručení, poskytnutí chybných informací nebo neposkytnutí informací, pokud byly způsobeny (nebo vyplývají z):

 1. jednáním, opomenutím nebo porušením povinností na straně Zasílatele, Příjemce nebo jiné osoby, která má zájem na Zásilce;
 2. povahou Zásilky, jejím poškozením, vlastností nebo vnitřní skrytou vadou;
 3. porušením některého z pravidel uvedených v mezinárodním Leteckém nákladním listu nebo v těchto Podmínkách, cenících nebo v jiných podmínkách a pravidlech, která se vztahují na přepravu Zásilky včetně (avšak nikoli výlučně) chybného označení nákladu, špatného či nedostatečného zabalení, zajištění, označení nebo uvedení neúplné adresy Zásilky;
 4. jakoukoliv událostí, kterou FedEx nemůže ovlivnit, včetně (avšak nikoli výlučně) rozhodnutí státních orgánů, které jednají na základě domnělého či skutečného oprávnění, opatření či opominutí ze strany celních úřadů, nebezpečí hrozících při letecké dopravě, z terorismu, při povstáních, stávkách a jiných místních konfliktech, občanských nepokojích, válečných konfliktech či při povětrnostních podmínkách, při národních, mezinárodních či lokálních nepokojích narušujících leteckou a pozemní dopravu, při trestné činnosti jednotlivých osob nebo skupin včetně teroristických útoků, stávek či předpokládaných stávek (jakéhokoli subjektu, včetně – nikoli však výlučně – dalších přepravců, prodejců nebo dodavatelů), přírodních katastrof, v případě zhroucení či narušení komunikačních a informačních systémů (včetně avšak nikoli výlučně systémů společnosti FedEx), zpoždění způsobeného mechanickými závadami anebo podmínkami, které představují nebezpečí pro zaměstnance společnosti FedEx;
 5. jednáním či opomenutím jiné osoby, než společnosti FedEx, včetně situací, kdy FedEx postupoval v souladu s ústními nebo písemnými pokyny Zasílatele či Příjemce nebo osob, které prohlásily, že zastupují Zasílatele či Příjemce;
 6. ztrátou či poškozením předmětů, které byly baleny a zapečetěny Zasílatelem, za předpokladu, že pečeť byla v okamžiku dodání neporušena a Balík byl celistvý;
 7. zpožděním nebo neschopností společnosti FedEx dokončit doručení Zásilky, ke kterému došlo v důsledku jednání či opomenutí celních nebo jiných správních orgánů;
 8. zpožděním při doručení, které bylo způsobeno dodržováním podmínek FedEx vztahujících se na úhradu celních odvodů a daní;
 9. tím, že nebylo společnosti FedEx umožněno pořídit si kopii dokladu o doručení nebo kopii podpisu potvrzujícího doručení;
 10. vymazáním, ztrátou nebo nenahraditelností dat z magnetofonových pásků, souborů nebo jiných nosičů dat, nebo zničením nebo poškozením fotografií, negativů či zvukových záznamů, osvětlením exponovaných filmů;
 11. poškozením fluoreskujících trubek, neónových svítidel a tabulí, rentgenových a laserových trubek, žárovek, křemenových krystalů, křemenových lamp, skleněných trubek, které jsou užívány k ukládání vzorků a skleněných nádob, které se používají v laboratorním prostředí a jiných křehkých předmětů, ke kterému došlo během transportu nebo manipulaci;
 12. tím, že společnost FedEx nerespektovala označení a grafické pokyny pro manipulaci s balíky (např. šipky ukazující směr nahoru, označení jako jsou „UP“ či „touto částí nahoru“);
 13. tím, že si Zasílatel nenechal u společnosti FedEx předem schválit způsob balení Zásilky, pokud je takové schválení ze strany FedEx doporučeno nebo vyžadováno;
 14. tím, že FedEx neinformovala Zasílatele o zpoždění, ztrátě nebo poškození Zásilky nebo jej informovala nesprávně;
 15. vydáním Zásilky bez podpisu v případě, že má FedEx k dispozici zmocnění k takovému vydávání doručovaných Zásilek podepsané Příjemcem;
 16. tím, že FedEx nemůže kontaktovat či nekontaktuje Zasílatele nebo Příjemce za účelem upřesnění neúplné či nesprávné adresy nebo chybných či neúplných dokladů, úhrady nezaplacených daní a cel, které jsou pro předání Zásilky nezbytné, nebo kvůli uvedení neúplné či chybné adresy zástupce pro celní řízení;
 17. ztrátou či poškozením Zásilky, pro kterou FedEx nemá doklad o jejím přijetí;
 18. na Zásilkách obsahujících modely (včetně, avšak nikoli výlučně architektonických modelů, domečků pro panenky, apod.);
 19. poškozením aktovek, zavazadel, obalů na oděvy, hliníkových či plastových kufrů nebo jiných předmětů, jejichž povrch může být zašpiněn, poškozen nálepkami či nápisy, ledaže by takováto Zásilka byla umístěna v odpovídajícím a k tomu určeném ochranném obalu;
 20. poškozením, zpožděním či ztrátou Zásilek obsahujících zakázané zboží;
 21. poškozením způsobeným tím, že Zasílatel neopatří zasílaný předmět odpovídajícím způsobem, který by jej chránil před poškozením; za odpovídající způsob považuje FedEx takový způsob, který vyhovuje obvyklým transportním podmínkám takových dopravců jako je FedEx;
 22. ztrátou nebo poskytnutím osobní nebo finanční informace včetně (nikoli však výlučně) čísel sociálního pojištění, dat narození, čísel řidičských průkazů, čísel kreditních nebo debetních karet a informacím k bankovním účtům;
 23. Zasílatelovým pochybením, kdy nevymaže všechny Zásilky zadané do FedEx samoobslužného / samofakturovacího systému, Internetového zasílacího systému nebo jiného elektronického zasílacího systému k odeslání Balíku, pokud Zásilku nepředal FedExu;
 24. použitím neúplného, nepřesného nebo neplatného Zákaznického čísla FedEx nebo neposkytnutím platného Zákaznického čísla FedEx při dobré platební schopnosti, při pokynech k účtování v přepravních dokladech;
 25. zásilkou rychle se kazícího se zboží nebo zboží, které podléhá zkáze v horku nebo chladu, včetně (nikoli však výlučně) zásilek alkoholických nápojů, rostlin nebo rostlinných materiálů, tabákových výrobků, pštrosích vajec či vajec emu, nebo živých vodních kultur;
 26. poškozením počítačů, nebo jiných jejich součástek, nebo jakéhokoli elektronického zařízení pokud je přepravováno v jakémkoli jiném balení než:

  1. Originální balení výrobce, které je nepoškozené a zůstává v pevném a vyztuženém obalu;
  2. Balení v souladu s návody FedEx k balení Balíků dostupných na stránkách www.fedex.com;
  3. FedEx balení laptopů pro Zásilky laptopů;
  4. FedEx balení malých elektronických zařízení pro Zásilky mobilních telefonů, kapesních počítačů, MP3 přehrávačů a podobných předmětů;
 27. Ustanovení o balení, doporučení, pomoci nebo návodu na správné balení Zásilek společností FedEx nezakládá přijetí odpovědnosti FedEx, ledaže takové doporučení, pomoc nebo návod byl písemně schválen FedEx Packing Design and Development a výslovně písemně přijata odpovědnost v případě poškození Zásilky;
 28. škody zjištěné nárazovou prohlídkou, náklonoměřem nebo teplotními nástroji;
 29. nedodržením Závazku doručení v čas pro jakoukoli Zásilku s neúplnou nebo nesprávnou adresou (viz článek o Nedoručitelných zásilkách);
 30. ztráta nebo poškození Zásilek alkoholu, ledaže byl užit schválený způsob balení nebo FedEx Packing Design and Development předem schválil takovýto způsob balení;
 31. Zásilky nebezpečného zboží, které nebyly Zasílatelem náležitě procleny, včetně náležitých dokladů, popisků, označení a balení. FedEx nebude hradit nároky z neproclého nebo ukrytého nebezpečného zboží a Záruka vrácení peněz se na tento případ nevztahuje;
 32. FedEx neodpovídá za neposkytnutí jakékoli služby nebo možnosti služeb, pokud záznamy společnosti FedEx neodráží skutečnost, že výběr služeb nebo možnosti služeb byl učiněn Zasílatelem.

19.5 S výjimkou úmyslného zavinění ze strany společnosti FedEx odpovídá za všechny škody způsobené Zásilkou společnosti FedEx nebo třetí osobě Zasílatel. Zasílatel se zavazuje odškodnit jakékoliv nároky třetích osob, především Příjemce, vůči společnosti FedEx, uplatněné nad rámec odpovědnosti převzaté v těchto Podmínkách.

19.6 Jakákoliv platba uskutečněná ze strany společnosti FedEx na základě požadavku Zasílatele nebo třetí osoby nemůže být považována za uznání odpovědnosti z její strany.

20. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY

S výjimkou záruk zde výslovně uvedených neposkytuje společnost FedEx žádné další výslovné ani konkludentní záruky.

21. UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ

21.1 Nároky při poškození, prodlení a dodání menšího množství zboží

Veškeré nároky ze škody (zjevné nebo skryté), prodlení (včetně nároků ze zkažení) nebo dodání menšího množství zboží musí být vůči FedEx uplatněny nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne doručení Zásilky, v opačném případě tyto nároky zanikají a nelze se vůči společnosti FedEx domáhat nároků na náhradu škody žalobou (viz také článek 17: ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ pro lhůty k podání žádosti o vrácení nebo úvěru Přepravních poplatků chybou Služby). Převzetí Zásilky Příjemcem, aniž by byl na dokladu o převzetí uveden písemný záznam o poškození Zásilky, slouží jako evidentní důkaz o doručení Zásilky v řádném stavu. FedEx může jakékoli uplatnění škod uznat jen za podmínky, že mu bude Příjemcem poskytnut ke kontrole obsah, originální přepravní obal a kartón.

FedEx si vyhrazuje právo zkontrolovat poškozenou Zásilku v prostorách zákazníka stejně jako si Zásilku převzít ke kontrole do prostor společnosti FedEx.

Veškeré původní přepravní kartóny, obaly a obsah musí být poskytnuty FedEx k dispozici pro kontrolu a uchovány po celou dobu, než bude reklamace vyřízena.

21.2 Další nároky (ztráta, nedoručení či doručení na špatnou adresu…)

Veškeré další nároky včetně (nikoli však výlučně) na náhradu škody za ztrátu, nedoručení či doručení na špatnou adresu musí být předány FedEx nejpozději do devíti měsíců ode dne předání Balíku společnosti FedEx.

21.3 Uplatnění nároku a časová omezení

Do 9 měsíců od dne předání Balíku společnosti FedEx musí být nárok doložen zasláním veškerých relevantních informací o nároku společnosti FedEx. Dokud nebudou společnosti FedEx uhrazeny veškeré Poplatky, není společnost FedEx povinna reklamaci začít vyřizovat; v žádném případě nesmí být výše uplatněného nároku odečítána od těchto Poplatků. Nárok na náhradu škody vznesený vůči FedEx zaniká, pokud není žaloba podána do dvou (2) let ode dne doručení (v případě poškození) anebo ode dne, kdy měla být Zásilka doručena (v případě ztráty, nedoručení, doručení na špatnou adresu či zpoždění doručení).

Sjednaným dnem doručení, se pro účely počítání uvedené lhůty rozumí den následující po dni zaslání. Ustanovení o kratších prekluzivních či promlčecích lhůtách, která jsou obsažena v obecně závazných právních předpisech nebo v oboustranně sjednaných dohodách, mají přednost před těmito pravidly.

V souvislosti s jednou Zásilkou může být uplatněna vždy jen jedna reklamace. Přijetím náhrady plnění za uplatněný nárok zaniká právo na uplatnění jakýchkoli dalších nároků nebo jiných náhrad v souvislosti s touto Zásilkou.

22. PŘÍPLATKY

Společnost FedEx si vyhrazuje právo bez oznámení stanovit za přepravu Zásilek příplatek za pohonné hmoty a jiné příplatky. Jejich výše a doba, po kterou budou příplatky hrazeny, je závislá na uvážení společnosti FedEx. Předáním Zásilky k přepravě Zasílatel vyslovuje svůj souhlas s úhradou příplatků, které jsou stanoveny s účinností k pozdějšímu z následujících okamžiků: ke dni objednávky nebo ke dni vyzvednutí Zásilky. Tyto Poplatky budou stanoveny společností FedEx podle jejího vlastního uvážení. Podrobnosti ohledně aktuálně stanovených příplatků lze obdržet na stránkách www.fedex.com.

23. NEVZDÁNÍ SE NÁROKU

Pokud FedEx nevynucuje nebo neuplatňuje některé z ustanovení těchto Podmínek, neznamená to v žádném případě, že se vzdává svých práv či nároků, a nikterak to neomezuje právo společnosti FedEx uplatnit taková ustanovení.

24. ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ NORMY

Tyto podmínky nevylučují odpovědnost v případech, kdy je vyloučení odpovědnosti zákonem zakázáno.

Pokud bude některé z ustanovení, které je obsažené nebo na které je odkazováno v těchto Podmínkách, v rozporu s použitelnou mezinárodní smlouvou, zákonem, nařízeními vlády, příkazy nebo požadavky, zůstává takové ustanovení platné v maximálním přípustném rozsahu a zůstává v tomto rozsahu účinné jako součást dohody mezi společností FedEx a Zasílatelem. Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek nemá vliv na ostatní ustanovení těchto Podmínek.

25. MEDIACE

Belgického právo umožňuje uživatelům poštovních služeb požádat o intervenci veřejného ochránce práv pro poštovní odvětví (Rue Royale 97 BTE 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brusel (NL)) za předpokladu, že tento uživatel předložil předem svoji stížnost společnosti FedEx. Taková intervence nemá vliv na ustanovení těchto podmínek.

26. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

26.1 FedEx zaručuje, že:

 1. bude dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, nařízení a pravidla vydané k ochraně osobních údajů nebo soukromí v souvislosti s osobními údaji zpracovávanými v souvislosti s provedením přepravy Zásilky.
 2. bude užívat vhodné bezpečnostní systémy ve vztahu ke zpracovávaným údajům za účelem zamezení nezákonného a neautorizovaného přístupu nebo užití údajů a jejich náhodné ztráty, zničení či poškození.
 3. bude zpracovávat při uskutečňování přepravy Zásilky osobní údaje jen v nejnutnějším rozsahu.
 4. bude tyto údaje uchovávat jen po důvodně nezbytnou dobu.

26.2 Zadáním jakýchkoli osobních údajů FedEx, uděluje Odesílatel souhlas společnosti FedEx k použití těchto osobních údajů společností FedEx, (nebo jejími zástupci či subdodavateli) za účelem plnění povinností podle příslušného (Leteckého) Nákladního listu a Podmínek. Zejména Odesílatel souhlasí s tím, aby FedEx poskytl přepravní údaje včetně osobních údajů celním orgánům, pokud je to nezbytné pro účely celního odbavení a že celní orgány mohou uchovávat a užívat tyto údaje pro celní a bezpečnostní účely, jak je vyžadováno v rámci celního řízení. Zasílatel rovněž souhlasí s poskytnutí těchto údajů společnosti FedEx Corporation, jejím dceřiným společnostem a pobočkám, a potvrzuje, že FedEx může stejně nakládat i s osobními údaji Příjemce.

26.3 Ve vztahu k jakýmkoliv osobním údajům poskytnutým Zasílatelem, které se týkají Příjemce nebo třetí osoby v souvislosti se Zásilkou, Zasílatel zaručuje, že postupoval v souladu se všemi příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a že získal veškeré nezbytné souhlasy a povolení pro poskytnutí těchto údajů společnosti FedEx a pro jejich zpracovaní společností FedEx za účelem přepravy Zásilky. Pokud Zasílatel poskytl osobní údaje týkající se Příjemce nebo třetí osoby v souvislosti se Zásilkou, prohlašuje, zavazuje se a zaručuje, že jakožto zástupce společnosti FedEx postupoval v souladu se všemi příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a že poskytl subjektům osobních údajů v souvislosti se získáním, předáním a zpracováním jejich osobních údajů, všechny informace, zejména pak, nikoliv však výlučně:

 1. informaci o identitě společnosti FedEx jakožto zpracovatele osobních údajů;
 2. informaci o účelu zpracování osobních údajů, kterým je přeprava Zásilky;
 3. informaci o druhu osobních údajů, které Zasílatel předá společnosti FedEx;
 4. potvrzení, že osobní údaje budou v souvislosti s přepravou Zásilky (včetně alternativních instrukcí pro doručení udělených Příjemcem) předány společnosti FedEx a společnostem propojeným se společností FedEx, které mají své sídlo umístěné v a/nebo mimo Evropský hospodářský prostor včetně Spojených států amerických;
 5. informaci, zda je poskytnutí osobních údajů povinné nebo dobrovolné včetně informace o důsledcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů;
 6. informaci o právu subjektu osobních údajů na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných osobních údajů a na obranu proti neoprávněnému zpracování osobních údajů a kontaktní údaje míst, kde mohou být tyto práva vykonána.

Zasílatel nahradí společnosti FedEx veškeré náklady, škody, nároky a výdaje, které společnosti FedEx vzniknou v důsledku toho, že Zasílatel nedodržel podmínky uvedené v tomto článku 26.3.

26.4 Společnost FedEx může pověřit přepravou Zásilky své zástupce či subdodavatele a v této souvislosti je oprávněna jim postoupit údaje potřebné pouze k provedení jejich služeb v souvislosti se Zásilkou a podle těchto Podmínek.

26.5 Federal Express Europe Inc., Federal Express Corporation a FedEx Corporation jsou společnostmi registrovanými v USA a mají pobočky po celém světě. V důsledku provádění přepravy Zásilek budou osobní údaje Odesílatelů a Příjemců předány do USA nebo jiných zemí, které nepatří do Evropského hospodářského prostoru a které mohou mít rozdílné úrovně ochrany osobních údajů. Předáním Zásilky a podpisem mezinárodního (Leteckého) Nákladního listu Odesílatel vyslovuje svůj souhlas s předáním uvedených osobních údajů i do těchto zemí.