Přepravní podmínky

Přepravní podmínky

Přepravní podmínky


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Tyto Přepravní podmínky VYLUČUJÍ za určitých okolností ODPOVĚDNOST ze strany FedEx a jejích zaměstnanců či zástupců za ztrátu, poškození a zpoždění; v případech, kdy je přebírána odpovědnost, OMEZUJÍ tuto ODPOVĚDNOST na stanovené částky a VYŽADUJÍ UPLATNĚNÍ ŠKOD ve stanovených prekluzivních lhůtách. Zasílatelé by se měli s těmito Podmínkami pozorně seznámit a v případě potřeby si z důvodu ochrany svých zájmů sjednat pojištění.

Zásilky podléhají místním tarifům a podmínkám dceřiných společností a poboček společnosti FedEx nebo jejich nezávislých smluvních partnerů, kteří zásilku přijali k přepravě.

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY FEDERAL EXPRESS PRO EVROPU, STŘEDNÍ VÝCHOD, INDICKÝ SUBKONTINENT A AFRIKU ÚČINNÉ OD 6. SRPNA 2012 (aktualizováno v dubnu 2020)


1. POUŽITÍ

1.1 Tyto Podmínky se použijí pro přepravu Zásilek z vybraných států a mezi vybranými státy Evropy, Středního východu, indického subkontinentu a Afriky („EMEA“) a z určených oblastí a mezi určenými oblastmi vybraných států v rámci EMEA, pokud bude při přepravě využito následujících služeb nebo možností služeb společnosti FedEx (pokud jsou v těchto státech nabízeny): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International Mail Service, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight a FedEx Standard Overnight. Tyto služby mohou být společností FedEx průběžně modifikovány. Zákazníci mohou být na požádání informováni o oblastech, v nichž společnost FedEx poskytuje své služby. Tyto Podmínky se nevztahují na zásilky přepravované po Velké Británii a po Indii, pro které platí zvláštní přepravní podmínky. Přepravní podmínky, které se užijí při přepravě vnitrostátních Zásilek v rámci Spojeného království, naleznete na fedex.com/ukservices/services/terms.html a přepravní podmínky, které se užijí při přepravě vnitrostátních Zásilek v rámci Indie, na fedex.com/in/domestic/services/terms/ (poznámka: adresy URL na stránkách fedex.com podléhají změnám). Zásilky pocházející ze států mimo EMEA zasílané do EMEA nebo jiných míst určení podléhají místním tarifům a podmínkám dceřiné společnosti, pobočky společnosti FedEx nebo nezávislého smluvního partnera, který přijal Zásilku k přepravě. Vrácení Zásilky za použití služby FedEX Global Returns se řídí podmínkami platnými v zemi, ze které byla zásilka vrácena. Tyto podmínky poskytování služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Pro podrobnosti nahlédněte na fedex.com/globalreturns nebo kontaktujte Zákaznický servis.

1.2 Letecká přeprava Zásilek se může řídit ustanoveními Varšavské úmluvy z 12. října 1929, ve znění Haagského protokolu z 28.září 1955 a dalších pozdějších aplikovatelných protokolů, nebo Montrealskou úmluvou z 28. května 1999 a dalších pozdějších aplikovatelných protokolů, jakož i Dohodou z Guadalajary z 18. září 1961. Zásilky, které jsou na základě výslovné dohody či z jiných důvodů zčásti nebo zcela přepravovány silniční cestou v rámci státu, ze státu anebo do státu, který je smluvním partnerem Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě, v platném znění, podléhají podmínkám této úmluvy. Přeprava Zásilky z určených míst v rámci jednoho státu a mezi určenými místy v rámci jednoho státu se řídí závaznými předpisy v souladu s právním řádem toho státu, ve kterém se přeprava koná.

1.3 Tyto Podmínky nahrazují veškeré předešlé uveřejněné podmínky poskytování služeb společnosti FedEx, kterých se tyto Podmínky týkají. FedEx si vyhrazuje právo na jednostrannou obměnu, opravu, změnu či doplnění těchto Podmínek, aniž by o tom musel informovat. Tyto Podmínky jsou zveřejněny v tištěné formě a elektronicky na stránkách www.fedex.com. Elektronická verze na stránkách www.fedex.com je rozhodující. Tyto Podmínky doplňují a upřesňují všeobecné podmínky uváděné na zadní straně (Leteckého) Nákladního listu. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a podmínkami uváděnými na zadní straně jakéhokoli (Leteckého) Nákladního listu FedEx, seznamu nákladů, etiketě či jiném přepravním dokumentu, mají přednost tyto Podmínky, a to do té míry, pokud nejsou v rozporu se závaznými pravidly vztahujícími se k odpovědnosti v mezinárodní přepravě stanovenými Varšavskou nebo Montrealskou úmluvou a jejich příslušnými pozdějšími Protokoly, dalšími aplikovatelnými úmluvami či jakýmikoli aplikovatelnými sazebníky; nebo u Zásilek přepravovaných z a mezi určenými místy v rámci jednoho státu závaznými pravidly vztahujícími se k odpovědnosti za přepravu stanovenými právními předpisy tohoto státu.

1.4 Tyto Podmínky (tento termín zahrnuje i smlouvy a úmluvy, na něž bylo dosud v textu výslovně odkazováno), jsou nedílnou součástí dohody mezi smluvními stranami a dle článku 1.3 jsou nadřazeny, nahrazují a vylučují jakékoli jiné podmínky, písemné nebo ústní, bez ohledu na to, kde budou uvedena nebo sjednána, a zejména jakékoli podmínky, které Zasílatel žádá dohodnout nebo jakékoli jiné písemné či ústní prohlášení k těmto Podmínkám. Zasílatel potvrzuje, že se nebude spoléhat na jakékoliv jiné podmínky, záruky či prohlášení, vztahující se ke službám využívaným na základě této Smlouvy, ani se těchto domáhat.

1.5 Tyto podmínky nemohou být zrušeny, měněny ani doplňovány jinak než výslovným písemným ujednáním uzavřeným mezi Zasílatelem a zmocněncem společnosti FedEx, který má k takovému úkonu výslovné písemné oprávnění.

1.6 Zasílatel bude zavázán podpisem jakéhokoliv ze svých zaměstnanců, spolupracovníků a zástupců na (Leteckém) Nákladním listu.


2. DEFINICE

„Zásilky B2C“ jsou zásilky, jejichž cílem je obchodní transakce mezi odesílatelem – právnickou osobou (jednající v profesionálním zájmu) a příjemcem – fyzickou osobou (jednající mimo její profesionální zájmy), a zásilky, u kterých nebyl v poli „Obchodní název“ na (leteckém) nákladním listu vyplněn žádný údaj.

„Doručení na adresu společnosti“ je doručení na fakturační adresu nebo adresu sídla společnosti s vyloučením domácností, soukromých sídel a zásilek B2C.

„Podmínky“ jsou tyto Přepravní podmínky, které v sobě zahrnují rovněž dohody, právní předpisy a úmluvy, na které Podmínky výslovně odkazují a které jsou společností FedEx průběžně aktualizovány.

„FedEx“ je označením pro Federal Express Corporation, její dceřiné společnosti a pobočky, jejich zaměstnance, zástupce a nezávislého smluvního partnera. Přepravní smlouva je smlouva s dceřinou společností, pobočkou nebo nezávislým smluvním partnerem společnosti FedEx, který od Zasílatele převezme Zásilku.

Zásilky „FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight a FedEx Standard Overnight ” jsou vnitrostátní zásilky přepravované v rámci států EMEA, kde se odesílatel i příjemce nachází ve stejné zemi.

„Zasílatel“ nebo „Odesílatel“ je osoba (fyzická nebo právnická), jejíž jméno je uvedeno na (leteckém) nákladním listu jako odesílatel.

„Příjemce“ nebo „Adresát“ je osoba, jejíž jméno je uvedeno na (leteckém) nákladním listu jako příjemce.

„Balík“ je jakékoli jednotlivé balení či kus, který společnost FedEx přijme, včetně jakéhokoli takového zboží, které zasílatel předá k přepravě pomocí automatizovaných systémů společnosti FedEx, počítadel, seznamů nákladů nebo (leteckých) nákladních listů.

„Zásilka“ je jeden nebo více kusů buďto balíků nebo těžších zásilek, které jsou přepravovány na základě jednoho (leteckého) nákladního listu.

„(Letecký) nákladní list“ je jakýkoli přepravní dokument, manifest, etiketa, razítko, elektronický záznam či obdobný předmět, který se používá v přepravním systému společnosti FedEx.

„Doručení na adresu bydliště“ je doručení do domácnosti nebo jinou soukromou adresu, včetně míst, kde je provozováno podnikání z domova, a/nebo doručení, kde odesílatel specifikoval adresu doručení jako adresu domácnosti..

„Přepravní poplatky“ jsou výlohy, poplatky a částky vyměřené nebo vybírané společností FedEx v souladu s těmito Podmínkami za přepravu zásilky nebo poplatky vyměřené dodatečně. Tyto přepravní poplatky nezahrnují ostatní náklady a poplatky, jejichž úhrada může být požadována, jako jsou odvody z deklarované hodnoty zboží, zvláštní manipulační poplatky, cla, daně a příplatky (nejedná se o konečný výčet).

„Pracovní den“ je jakýkoli den, během něhož mají firmy v zemi nebo oblasti, odkud zásilka pochází, nebo v zemi či oblasti doručení otevřeno. Pracovní dny a svátky se mohou v jednotlivých zemích či oblastech určení lišit. Zákazníci by měli kontaktovat společnost FedEx v případě, že by tato skutečnost mohla mít vliv na předpokládané datum doručení.

„Poplatky“ jsou přepravní poplatky a jakékoli jiné poplatky a příplatky, které jsou vyměřené nebo vybírané v souvislosti s přepravou zásilky dle těchto Podmínek, včetně (avšak nikoli výlučně) dodatečných poplatků, odvodů z deklarované hodnoty zboží, zvláštních manipulačních poplatků a ostatních příplatků specifikovaných v těchto Podmínkách nebo v jakýchkoli aktualizovaných Podmínkách, a dále, je-li to opodstatněné, cla, daně a ostatní náklady, které mohou společnosti FedEx v souvislosti s přepravou zásilky přiměřeně vzniknout.

„Deklarovaná hodnota pro přepravu“ je hodnota uvedená Zasílatelem na (Leteckém) Nákladním listu, jež představuje maximální výši škody, za kterou je společnost FedEx v souvislosti s přepravou zásilky odpovědná.

„Deklarovaná celní hodnota“ je prodejní cena nebo náklady na náhradu obsahu zásilky uváděná pro účely celního odbavení.

„Garantovaná doba doručení“ je předpokládané datum doručení dané zásilky zveřejněné Zákaznickým servisem, přičemž se bere v úvahu druh zasílané komodity, datum odeslání, místo určení, hmotnost a hodnota zásilky.

„Číslo účtu FedEx“ nebo „Účet FedEx“ je číslo, které přidělí společnost FedEx zákazníkovi a které zajišťuje, že je aktivita účtu zahrnuta do systému FedEx a plátci je řádně vyúčtována.

„Zásilky po Evropě“ jsou Zásilky přepravované mezi vybranými státy Evropy, které jsou průběžně uváděny společností FedEx na stránkách www.fedex.com

„Zboží vyloučené z přepravy“ jsou položky a typy zásilek uvedené v oddílu 8 (Zboží vyloučené z přepravy) těchto Podmínek.


3. SAZBY

Ceny zásilek jsou uvedeny v seznamu FedEx Standard List Rates na webových stránkách fedex.com, nebo jsou výslovně dohodnuty jinak v příslušné smlouvě o přepravních službách společnosti FedEx. Sazby společnosti FedEx nezahrnují cla, daně, poplatky za celní odbavení nebo jiné dovozní nebo vývozní poplatky týkající se zásilky. Sazby a předběžné kalkulace za služby budou ze strany zaměstnanců a zástupců společnosti FedEx stanoveny na základě údajů uvedených Zasílatelem. Konečné sazby a služby se mohou změnit v závislosti na skutečně podané Zásilce a na uplatnění těchto Podmínek. FedEx neodpovídá za rozdíly mezi sazbami a předběžnými kalkulacemi učiněnými před podáním Zásilky a sazbami a ostatními Poplatky účtovanými zákazníkovi. V těchto případech FedEx neposkytuje žádné vyrovnání, náhrady ani jakékoli dobropisy. FedEx poskytuje pouze odhad cla a daní prostřednictvím zvláštního programu Odhad cel a ;daní v nástroji FedEx Global Trade Manager na stránkách www.fedex.com, ale konečné clo a daně se mohou lišit.

Uplatňovány jsou takové sazby, které jsou platné a použitelné v době uzavření smlouvy o přepravě. Společnost FedEx si vyhrazuje právo čas od času a bez předchozího upozornění upravit poplatky uvedené v seznamu FedEx Standard List Rates nebo na jiném místě na webových stránkách fedex.com.


4. FAKTURACE

4.1 Faktury za jakékoli neuhrazené Poplatky jsou splatné bez jakýchkoli slev do 15 dní ode dne vystavení faktury. FedEx si přesto vyhrazuje právo požadovat v souladu s těmito Podmínkami zaplacení jakéhokoli Poplatku předem. Faktury za clo a daně jsou splatné ihned po obdržení. FedEx si vyhrazuje právo zvýšit jakoukoli neuhrazenou částku v den splatnosti bez předchozího upozornění o prokázané škody za administrativní náklady ve výši 15 % (nebo o částku uplatněnou společností FedEx podle místně platných platebních lhůt a podmínek) a dále o roční úrok ve výši 6 % nad sazbou Evropské centrální banky (nebo o částku uplatněnou společností FedEx podle místně platných platebních lhůt a podmínek), a to za každý započatý měsíc, anebo nejvyšší úrokovou sazbu přípustnou podle příslušného právního řádu, pokud je taková sazba nižší.

4.2 Označení „Bill Sender“ nebo „Bill Shipper“ znamená, že Poplatky budou fakturovány Zasílateli.

4.3 Označení „Bill Recipient“ nebo „Bill Consignee“ znamená, že Poplatky budou fakturovány Příjemci. Fakturovat poplatky příjemci je možné pouze za předpokladu, že má Příjemce přiděleno platné Číslo účtu FedEx a toto číslo je uvedeno v příslušném políčku na (Leteckém) Nákladním listu. Zásilky označené jako „Bill Recipient“ jsou přijímány k přepravě pouze do stanovených míst. Pokud Příjemce odmítne zaplatit, jsou Poplatky automaticky fakturovány Zasílateli.

4.4 Označení „Bill Third Party“ znamená, že Poplatky budou fakturovány někomu jinému než Zasílateli nebo Příjemci. V příslušné části (Leteckého) Nákladního listu musí být uvedeno platné Číslo účtu FedEx této třetí osoby. Pokud se tak nestane a/nebo třetí osoba neprovede platbu, budou Přepravní poplatky za přepravu, v případě, že nějaké vzniknou, automaticky fakturovány Zasílateli a cla a daně Příjemci.

4.5 V rámci transakcí s označením „Bill Sender“, „Bill Recipient“ nebo „Bill Third Party“ (viz níže) nebudou přijaty k přepravě Balíky, u kterých nebude na (Leteckém) Nákladním listu uvedeno platné Číslo účtu FedEx. Čísla účtů FedEx jsou nepřenosná. Zneužití, včetně nepovoleného sloučení Zásilek různých majitelů, může vést ke ztrátě veškerých slev a k odmítnutí služby. Zákazník, kterému bude zřízen účet FedEx, hradí všechny Poplatky spojené s účtem, včetně těch, které vzniknou jeho neoprávněným užíváním. Majitel účtu odpovídá za bezpečné uchování čísla účtu. Číslo účtu FedEx může být sděleno pouze osobám oprávněným k odesílání v rámci účtu. Pokud nebude Účet FedEx aktualizován, může dojít ke změně statusu účtu na „cash-only“ („pouze hotově“). Změna statusu účtu na „cash-only“ může vést ke zpožďování Balíků, jejich odmítnutí či zaslání zpět, dokud nebudou splněny potřebné kroky.

4.6 Je-li to relevantní, mohou být cla a daně vyměřeny podle obsahu Zásilky. Společnost FedEx není povinna hradit za klienta zálohy na clo a daně a může požadovat jejich uhrazení společnosti FedEx od Zasílatele, Příjemce nebo odpovědné třetí osoby dříve, než společnosti FedEx vzniknou jakékoli celní a daňové náklady. Takové clo a daně hradí Příjemce, pokud není na (Leteckém) Nákladním listu označení „Bill Sender Duties and Taxes“ („Účtujte clo a daně Zasílateli“) nebo „Bill Third Party Duties and Taxes“ („Účtujte clo a daně třetí osobě“) a zároveň platné Číslo účtu FedEx. Tyto možnosti jsou dostupné pouze ve stanovených oblastech. Bližší informace k těmto oblastem jsou k dispozici na vyžádání.

4.7 NEHLEDĚ NA PROTICHŮDNÉ PLATEBNÍ POKYNY NEBO USTANOVENÍ JE ZASÍLATEL VŽDY VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÝ ZA PŘÍPADNÉ POPLATKY, VČETNĚ CLA A DANÍ.

4.8 Poplatky, které vyžadují přepočet z jiné měny, než ve které je vystavena faktura Plátci, budou denně přepočítány dle středové nabídkové ceny podle internetového zprostředkovatele aktuálních směnných kursů OANDA. Středová nabídková cena je průměrná cena, kterou nabízí kupující prodávajícím za nabízené měny během určitého časového období. Tyto kurzy pro přepočet měny je možné zjistit na stránkách www.oanda.com. Měny zúčastněných členských států Evropské unie se budou řídit zákonným kurzem pro přepočet na EURO. Dále je stanoven dodatečný poplatek ve výši 1,75 % pro přepočet z jiných měn, než je americký dolar na americký dolar, poplatek 2,3 % pro přepočet z amerického dolaru na jakékoli jiné měny a poplatek 2,0 % pro přepočet mezi všemi měnami mimo americký dolar. Za přepočet mezi měnami navázanými na EURO se neúčtují žádné poplatky. Poplatky v jiných měnách, než je americký dolar, které nejsou volně směnitelné, budou převedeny na americký dolar a fakturovány Plátci, a to dle uvážení společnosti FedEx buď na základě tržního směnného kurzu nebo oficiálního směnného kursu, za který mohla společnost FedEx americký dolar za danou měnu koupit. Pro přepočet na měny nepostižené hyperinflací se použije kurz platný ke dni odeslání. U zemí s nestabilními měnami si však vyhrazujeme právo použít směnný kurz platný v den vystavení faktury, a nikoli kurz platný v den odeslání Zásilky.

U Zásilek vytvořených pomocí funkce „Create Import Shipment“ v aplikaci FedEx Ship Manager™ na webové stránce fedex.com je strana, která iniciuje dovoz zásilky se společností FedEx, odpovědná za uhrazení všech poplatků včetně zvláštních manipulačních poplatků a jakýchkoliv cel a daní u dané Zásilky, tyto poplatky jí budou naúčtovány a souhlasí, že je uhradí, a to bez ohledu na jakékoliv platební instrukce poskytnuté společnosti FedEx.

4.9 Zásilky vytvořené pomocí funkce Create Import Shipment na webové stránce fedex.com se řídí podmínkami platnými pro zemi, ze které je Zásilka odeslána. Tyto podmínky poskytování služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Bližší informace si vyžádejte v naší kanceláři v zemi, ze které se Zásilka odesílá.

4.10 Pokud to zákon umožňuje, je společnost FedEx oprávněna poskytovat elektronické faktury a nastavit tento způsob fakturace jako základní proces, avšak pouze pokud plátce výslovně nepožaduje papírovou formu.


5. ÚPRAVY FAKTURY / ROZMĚROVÁ HMOTNOST

5.1 FedEx může revidovat každý mezinárodní (Letecký) Nákladní list za účelem ověření vybrané služby a hmotnosti Balíku/Zásilky. Pokud je nesprávně uvedena požadovaná služba nebo je udána nesprávná hmotnost, může FedEx kdykoli mezinárodní (Letecký) Nákladní list odpovídajícím způsobem opravit a rovněž odpovídajícím způsobem upravit fakturu. FedEx je oprávněn účtovat za tyto opravy a doplnění zvláštní manipulační poplatek.

5.2 Pokud jsou (Letecké) Nákladní listy vyplňovány Zasílatelem pomocí automatických zasílacích systémů a budou na nich chybějící či nesprávné údaje o hmotnosti či počtu Balíků, bude fakturováno na základě odhadu společnosti FedEx ohledně počtu přepravovaných Balíků a Přepravních podmínek společnosti FedEx a buďto rozměrové hmotnosti v okamžiku fakturace nebo podle odhadované standardní běžné hmotnosti Balíku, jak bude stanoveno společností FedEx a která bude na vyžádání sdělena.

5.3 Poplatky mohou být stanoveny na základě rozměrové hmotnosti. Rozměrová hmotnost se určí vynásobením délky, výšky a šířky (vše v centimetrech) Balíku a vydělením výsledku číslem 5 000 nebo jiným takovým číslem, které je společností FedEx průběžně uváděno na stránkách www.fedex.com. Pokud výsledek překročí skutečnou hmotnost, mohou být podle rozměrové hmotnosti stanoveny dodatečné Poplatky. Sazby těchto dodatečných Poplatků jsou k dispozici na vyžádání a mohou být ze strany společnosti FedEx bez předchozího oznámení měněny.


6. NEPŘIJETÍ NEBO ODMÍTNUTÍ ZÁSILKY

FedEx si vyhrazuje právo jakoukoli Zásilku kdykoliv odmítnout, zadržet, zrušit, odložit či vrátit, pokud by taková Zásilka podle názoru společnosti FedEx mohla poškodit či zpozdit jiné Zásilky, věci nebo osoby. Totéž platí i v případě, kdy je přeprava Zásilky v rozporu s právními předpisy anebo s jakýmkoli ustanovením těchto Podmínek, nebo v případě, že FedEx Konto osoby nebo společnosti odpovědné za platby není v dobrém platebním stavu. Skutečnost, že FedEx převezme Zásilku, neznamená, že je taková Zásilka v souladu s platnými právními předpisy nebo s těmito Podmínkami.


7. OMEZENÍ

7.1 Omezení co do velikosti a hmotnosti Balíků se liší podle jednotlivých zemí nebo podle FedEx služby. Bližší informace lze získat na požádání.

7.2 Celková hmotnost hromadné Zásilky není omezena za podmínky, že žádný z jednotlivých Balíků Zásilky nepřekročí hmotnostní limit pro jednotlivý Balík stanovený pro zemi určení. Zásilky o hmotnosti větší než 225 kg vyžadují předchozí domluvu se společností FedEx. Bližší informace lze získat na vyžádání.

7.3 Mimořádně rozměrné Balíky jsou kusy vážící méně než 68 kg (nebo limit země určení) přesahující 330 cm (nebo limit země určení) na délku i obvod. Tyto kusy mohou být odmítnuty, nebo mohou být na základě vlastního uvážení společnosti FedEx považovány za zásilky FedEx International Priority Freight či FedEx International Economy Freight, pokud to bude schváleno společností FedEx, a minimální účtovatelná hmotnost 68 kg může být aplikována bez ohledu na skutečnou hmotnost.

7.4 Zásilky s označením FedEx Envelope a FedEx Pak musí být předány k přepravě v odpovídajících obalech FedEx.

7.5 Na Mezinárodním (leteckém) nákladním listu nesmí být uveden více než jeden druh služeb a na jeden Mezinárodní (letecký) nákladní list nesmí být zasílána více než jedna Zásilka s označením FedEx Envelope, FedEx 10kg Box nebo FedEx 25kg Box .

7.6 Prostřednictvím jednoho Mezinárodního (leteckého) nákladního listu může Zasílatel zaslat až 10 různých druhů zboží.

7.7 Odesílatel může na jeden mezinárodní (Letecký) Nákladní list zaslat až 9998 Balíků.


8. ZBOŽÍ VYLOUČENÉ Z PŘEPRAVY

8.1 Společnost FedEx zakazuje zasílat následující položky (tj. též zboží, věci) do jakýchkoliv míst určení a Zasílatel souhlasí s tím, že je nebude zasílat, pokud FedEx výslovně nestanoví jinak (mohou platit další omezení podle místa určení):

a. střelné zbraně, výzbroj, munice a jejich součásti;

b. 3D tiskařské stroje navržené nebo výhradně určené na výrobu střelných zbraní;

c. výbušniny (do/z některých míst určení mohou být přijatelné výbušniny třídy 1.4; více informací získáte na požádání), ohňostroje a jiné zápalné nebo hořlavé položky;

d. položky připomínající bombu, ruční granát nebo jiné výbušné zařízení. To zahrnuje mimo jiné inertní produkty, například repliky, napodobeniny, školicí materiály a umělecká díla;

e. vojenské položky z jakékoliv země, které vyžadují kontrolní vývozní licenci;

f. lidská těla, lidské orgány nebo části lidského těla, lidská nebo zvířecí embrya, zpopelněné nebo exhumované lidské ostatky;

g. živá zvířata, včetně hmyzu a domácích zvířat;

h. zvířecí zdechliny, mrtvá zvířata nebo vypreparovaná zvířata;

i. rostliny a rostlinný materiál, včetně řezaných květin (řezané květiny jsou přijatelné z/na určité trhy, včetně z Nizozemí do USA a celé Latinské Ameriky; více informací získáte na požádání);

j. potraviny podléhající zkáze, potraviny a nápoje vyžadující chlazení nebo jinou kontrolu okolního prostředí;

k. pornografické a/nebo obscénní materiály;

l. peníze, mimo jiné včetně hotovosti a ekvivalentů hotovosti (např. obchodovatelné cenné papíry, zaručené cenné papíry, dluhopisy a hotovostní akreditivy), sběratelské mince a známky;

m. nebezpečný odpad, mimo jiné včetně použitých injekčních jehel a/nebo stříkaček nebo jiného zdravotnického, organického nebo průmyslového odpadu;

n. mokrý led (zmrzlá voda);

o. padělané zboží, mimo jiné včetně zboží pod obchodní značkou, která je totožná nebo téměř neodlišitelná od registrované ochranné známky, a to bez schválení nebo dohledu vlastníka registrované ochranné známky (také běžně označované jako falešné zboží nebo padělky);

p. marihuana, včetně marihuany pro rekreační nebo lékařské použití, kanabidioly (CBD), jakékoliv výrobky s koncentrací tetrahydrokanabinolu přesahující 0,3 % (THC) na sušinu a syntetické kanabinoidy;

q. surové nebo nerafinované konopné rostliny nebo jejich části (mimo jiné včetně konopných stonků, konopných listů, konopných květů a konopných semen);

r. tabák a tabákové výrobky, mimo jiné včetně cigaret, doutníků, cigaretového tabáku, žvýkacího tabáku nebo vodních dýmek, a

s. elektronické cigarety.

8.2 FedEx zakazuje zasílat následující zásilky do jakýchkoliv míst určení a Zasílatel souhlasí, že je nebude zasílat (mohou platit další omezení podle místa určení):

a. zásilky nebo komodity, jejichž přepravu, import nebo export zakazuje jakýkoli zákon, předpis nebo nařízení;

b. zásilky, které vyžadují, aby společnost FedEx získala zvláštní licenci nebo povolení umožňující přepravu, import nebo export;

c. nedeklarované zásilky podléhající spotřební dani nebo komodity vyžadující schválení regulačními úřady a celní odbavení;

d. zásilky s deklarovanou celní hodnotou přesahující povolenou hodnotu konkrétního místa určení;

e. nebezpečné zboží, s výjimkou zboží uvedeného v části Nebezpečné zboží v těchto Podmínkách; a

f. mokré, prosakující nebo zapáchající balíky.

8.3 FedEx nenese zodpovědnost za Zboží vyloučené z přepravy, bez ohledu na to, jak bylo přijato (ať k přijetí došlo omylem či vědomě). FedEx si vyhrazuje právo odmítnout přepravu Zásilek uvedeného charakteru dle těchto omezení nebo z důvodů bezpečnosti a ochrany. FedEx je oprávněn účtovat Zasílateli administrativní poplatky za odmítnuté balíky a náklady na vrácení zboží. Bližší informace jsou k dispozici na požádání.

8.4 Záruka vrácení peněz (viz článek 18) se netýká Zboží vyloučeného z přepravy.


9. REGULACE VÝVOZU

9.1 FedEx nepřepravuje zásilky, které porušují zákony o regulaci vývozu. Zasílatel má plnou odpovědnost a zaručuje, že bude dodržovat všechny platné zákony, pravidla a nařízení, mimo jiné včetně amerických předpisů o správě vývozu (U.S. Export Administration Regulations), amerických mezinárodních předpisů o obchodu se zbraněmi (U.S. International Traffic in Arms Regulations), amerických předpisů o kontrole zahraničních aktiv (U.S. Foreign Assets Control Regulations) a platných zákonů upravujících vývoz a vládních nařízení jakékoliv země týkající se přepravy Zásilky. Zasílatel souhlasí a zaručuje, že bude dodržovat všechny platné sankce stanovené vládou (či jinými orgány státní správy) USA zakazující export nebo reexport zboží, služeb nebo technologií do zemí a regionů definovaných buď pouze vládou USA nebo definovaných též vládami jiných států. FedEx navíc nepřepravuje (a Zasílatel souhlasí, že je nepředá k odeslání) komodity, se kterými je zakázáno či omezeno obchodovat na základě ekonomických sankcí a embarg. Seznam zemí a území ve kterých společnost FedEx neposkytuje své služby, naleznete na stránkách fedex.com.

9.2 FedEx navíc nepřepravuje (a Zasílatel zaručuje, že žádnou takovou zásilku společnosti FedEx nepředá), pokud je Zasílatel nebo jakákoliv jiná strana zapojená do Zásilky uvedena na seznamu zamítnutých osob (Denied Persons List) vedeném Ministerstvem obchodu USA nebo na jakémkoliv jiném seznamu regulace vývozu nebo sankcí zveřejněném a vedeném: Ministerstvem financí USA (U.S. Department of Treasury), Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (Office of Foreign Assets Control) USA, Ministerstvem obchodu USA, kanceláří pro obchod a bezpečnost (U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security), Ministerstvem vnitra USA, ředitelstvím ochranných obchodních kontrol (the U.S. Department of State, Directorate of Defense Trade Controls), sankčními komisemi OSN, Radou Evropské unie a jakýmikoliv jinými příslušnými orgány. Zasílatel také souhlasí a zaručuje, že se nepokusí odeslat Zásilku subjektu ve vlastnictví strany, která je podle příslušného úřadu ve společném vlastnickém zájmu/propojení se subjektem podléhajícím ekonomickým sankcím.

9.3 Zasílatel identifikuje všechny Zásilky vyžadující licence a povolení k vývozu nebo které podléhají jiným regulačním kontrolám před jejich vývozem, a poskytne společnosti FedEx veškeré informace a potřebnou dokumentaci, aby byly splněny požadavky všech relevantních právních předpisů. Zasílatel je na vlastní náklady povinen zjistit si požadavky na vývozní licence nebo povolení u Zásilky, je povinen získat požadované licence a povolení a též je povinen zkontrolovat, zda je Příjemce oprávněn stát se Příjemcem podle platných právních předpisů země původu, cílové země a jakékoliv země (zemí) prohlašující soudní pravomoc nad zbožím. Zasílatel je dále povinen se ujistit, že koncové užití nebo koncový uživatel přepravovaných položek neporušuje konkrétní zásady a politiky, které omezují určitý druh vývozu, reexportu a přepravy speciálně vyjmenovaných položek a jsou stanoveny v právních předpisech o správě vývozu USA (U.S. Export Administration Regulations).

9.4 Společnost FedEx nenese žádnou odpovědnost vůči Zasílateli nebo jiným osobám za jakoukoli újmu, ztráty nebo výdaje, mimo jiné včetně pokut a penále, (i) pokud Zasílatel nedodrží právní předpisy týkající se vývozu, tj. též vývozní zákony, pravidla nebo nařízení, nebo (ii) mu vzniknou v důsledku opatření, které společnost FedEx učiní za účelem dodržení platných právních předpisů. Zasílatel také souhlasí s tím, že odškodní společnost FedEx za (i) jakoukoliv újmu, včetně ztráty nebo výdajů, mimo jiné včetně pokut a penále, a to v případě, kdy nedodrží právní předpisy týkající se vývozu, tj. též vývozní zákony, pravidla nebo předpisy, a (ii) jakoukoli újmu, která vznikne společnosti FedEx v důsledku opatření, které společnost FedEx učiní za účelem dodržení platných právních předpisů.


10. NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ

10.1 Ne všechny provozovny FedEx přijímají nebezpečné zboží, vybrané provozovny FedEx nepřijímají určité třídy nebezpečného zboží a nebezpečné zboží nelze přepravovat všemi službami FedEx. K přepravě Zásilek, jejichž přeprava se řídí Evropskou úmluvou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží (ADR), je nutné uzavřít zvláštní přepravní smlouvu a Zasílatel je povinen vyžádat od společnosti FedEx potvrzení o přepravě / dohody předcházející přepravě. FedEx si vyhrazuje právo odmítnout nebezpečné zboží v jakémkoli místě, kde takové zboží nelze přijmout v souladu s aplikovatelným právem.

10.2 Všechny Balíky obsahující nebezpečné zboží musí být v souladu s Technickými podmínkami pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží vydanými Mezinárodním úřadem pro civilní letectví (ICAO), Pravidly pro přepravu nebezpečného zboží vydanými Mezinárodní asociací leteckých přepravců (IATA), veškerými změnami podmínek FedEx Express uvedenými v aktuálním vydání standardů IATA nebo jinými platnými předpisy. Zasílatel nese výhradní odpovědnost za jakékoli škody způsobené nedodržením platných předpisů IATA nebo dalších nařízení. Zasílatel zajistí a odpovídá za zcela bezpečné zabalení veškerého nebezpečného zboží, a to v souladu se všemi požadavky na klasifikaci, způsob balení, popis, značení a dokumentaci dle platných zákonů, právních předpisů nebo pravidel. Zasílatel je rovněž povinen zajistit, aby Příjemce jednal v souladu se všemi platnými zákony, právními předpisy či pravidly. Nebezpečné zboží lze zasílat do zahraničí pouze s použitím papírového Mezinárodního (leteckého) Nákladního listu FedEx Expanded Service (viz také článek 15.5: DOPRAVA A DORUČENÍ).

10.3 Zasílatel musí jednat v souladu s veškerými platnými zákony, právními předpisy a pravidly, kterými se řídí balení, označení a štítkování Zásilek krve a krevních produktů, bez ohledu na to, jestli jsou infekční.

10.4 K přepravě nebezpečného zboží se nesmí používat balení FedEx (s výjimkou přepravy Biologického materiálu kategorie B [UN 3373], který lze převážet v balení FedEx UN 3373 Pak) (viz také článek 11.3 a 11.4: BALENÍ A OZNAČENÍ).

10.5 U přepravy lithiových baterií (UN 3090), které nelze znovu dobíjet, je vyžadováno předchozí odsouhlasení přepravy. Pro více informací navštivte stránky www.fedex.com a zadejte klíčové slovo „lithium batteries“.

10.6 Na vyžádání musí být ke každé zásilce připojeno Prohlášení Zasílatele nebezpečného zboží IATA.

10.7 Poznámka: společnost FedEx může být ze zákona povinna nahlásit příslušnému místnímu úřadu nesprávně proclené nebo neproclené Zásilky nebezpečného zboží. Zasílatel může podléhat zákonným pokutám a penále podle platných zákonů. Zvláštní pravidla pro přepravu nebezpečného zboží vyžadují, aby Zasílatel před odesláním Zásilky prostřednictvím společnosti FedEx nebo jiného leteckého přepravce absolvoval speciální školení o manipulaci s nebezpečným zbožím. Při podání Zásilky obsahující nebezpečné zboží musí být tato náležitě klasifikována, zabalena, popsána, označena a identifikována jako nebezpečné zboží a musí obsahovat správnou dokumentaci k nebezpečnému zboží.

10.8 Společnost FedEx je povinna ve všech dopravních prostředcích a letadlech zachovávat řádné oddělení neslučitelného nebezpečného zboží. Tato nutnost může mít za následek, že Zásilka bude přesunuta do dalšího dopravního prostředku nebo letu, kde bude možné dodržet řádné oddělení Zásilek.

10.9 U Zásilek obsahujících nebezpečné zboží nelze uplatnit Záruku vrácení peněz (viz článek 18).


11. BALENÍ A OZNAČENÍ

11.1 Veškeré Balíky musí být Zasílatelem pečlivě připraveny a zabaleny pro bezpečnou leteckou nebo silniční přepravu, za předpokladu běžného zacházení při manipulaci při expresní přepravě s ohledem na životní prostředí a v souladu s použitelnými zákony, právními předpisy a pravidly, včetně těch, které se vztahují na balení, označení a štítkování. Zasílatel odpovídá za správné vyplnění mezinárodního (Leteckého) Nákladního listu. Každá Zásilka musí být čitelně a trvale označena jménem, adresou ulice, městem, zemí a PSČ Zasílatele i Příjemce. U mezinárodních zásilek musí být v adrese Zasílatele uveden stát, ve kterém bude Zásilka předána společnosti FedEx k přepravě.

11.2 Veškeré předměty snadno podléhající poškození v důsledku podmínek, ke kterým dochází při letecké přepravě, jako jsou například časté změny teploty nebo atmosférického tlaku, musí být dostatečně chráněny vhodným zabalením Zasílatelem. FedEx neodpovídá za jakoukoli škodu způsobenou změnou teploty nebo tlaku.

11.3 Společnost FedEx nezajišťuje přepravu s regulací teploty. Společnost FedEx nebude za žádných okolností povinna zajistit Zásilky suchým ledem nebo poskytnout znovu-zmrazovací zařízení, bez ohledu na jakákoli písemná nebo ústní prohlášení ze strany zákazníka či společnosti FedEx. Společnost FedEx nedoporučuje používat mokrý led (zmrzlou vodu) jako chladící prostředek.

11.4 V případě, že Příjemce Balík odmítne nebo Balík prosakuje, je poškozený či zapáchá (společně „Protečení“), bude vrácen Zasílateli, je-li to možné. Pokud bude Balík odmítnut Zasílatelem nebo nemůže být vrácen z důvodu Protečení, Zasílatel ponese odpovědnost vůči společnosti FedEx za všechny ztráty, poplatky a výdaje spojené s vyčištěním a/nebo likvidací Balíku a souhlasí s uhrazením škody a případným dalším odškodněním společnosti FedEx. FedEx si vyhrazuje právo, bez odpovědnosti, odmítnout nebo se zbavit Balíku, který ukazuje známky Protečení.


12. KONTROLA ZÁSILEK

12.1 Společnost FedEx může podle vlastního uvážení nebo na žádost příslušného orgánu kdykoliv bez předchozího upozornění otevřít a zkontrolovat jakoukoliv Zásilku a nevzniká jí z tohoto důvodu žádná odpovědnost jakéhokoli druhu.

12.2 V souladu s platnými předpisy je společnost FedEx povinna provádět (namátkově) rentgenovou kontrolu. FedEx může takovou rentgenovou kontrolu provést a Zasílatel i Příjemce se vzdávají práva na vymáhání jakýchkoli možných náhrad za případné škody nebo zpoždění (včetně, nikoli však výlučně, Záruky vrácení peněz) způsobené rentgenovou kontrolou.


13. CELNÍ ODBAVENÍ

13.1 Zásilky, které překročí hranice státu, musí projít celním odbavením. Zasílatel je povinen se ujistit, že je zboží odesláno v souladu se všemi regulatorními celními požadavky. Zasílatel je plně odpovědný za poskytnutí veškeré dokumentace a informací nutných k celnímu odbavení. Zasílatel prohlašuje a zaručuje, že jsou všechna prohlášení a informace, které v souvislosti se zbožím a celním odbavením Zásilky poskytuje, pravdivé, správné a kompletní, včetně příslušného kódu harmonizovaného systému (Harmonized System Code). Zásilky, které vyžadují kromě (Leteckého) Nákladního listu další dokumentaci (například obchodní fakturu), mohou vyžadovat delší dobu přepravy. VYHRAZUJEME SI PRÁVO VÁM DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ NAÚČTOVAT JAKÉKOLI PENÁLE, POKUTY, NÁHRADU ŠKOD NEBO JINÉ NÁKLADY NEBO VÝDAJE, MIMO JINÉ VČETNĚ POPLATKŮ ZA USKLADNĚNÍ, VZNIKLÉ (i) V DŮSLEDKU VYMÁHÁNÍ DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNEM STÁTNÍ SPRÁVY A/NEBO (ii) NEDODRŽENÍM POVINNOSTÍ UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTU Z VAŠÍ STRANY.

13.2 Zasílatel je na vlastní náklady povinen se ujistit, jestli může zboží zaslané do zahraničí vstoupit do cílové země podle platných právních předpisů a splňuje všechny případné požadavky na licence nebo povolení.

13.3 Zasílatel může být povinen poskytnout další informace, aby získal celní odbavení od regulačních úřadů v cílové zemi, a to před doručením Příjemci. Zásilky obsahující zboží nebo výrobky, které jsou regulované více úřady veřejné správy v dalších cílových zemích (například státními úřady odpovědnými za normy týkající se bezpečnosti potravin, ochrany veřejného zdraví, léků, zdravotnických výrobků, rostlin a zvířat, výrobků z volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, telekomunikací a jiného elektronického vybavení a obdobnými úřady) mohou vyžadovat delší čas na celní odbavení. Veškeré poplatky (i) za zaslání Zásilek do zemí a (ii) za vrácení Zásilek ze zemí, do kterých nemají Zásilky povolený vstup, budou účtovány Zasílateli.

13.4 Pokud dojde k zadržení Zásilky celními či jinými úřady z důvodu nesprávné nebo chybějící dokumentace, má společnost FedEx právo, nikoli však povinnost, pokusit se o této skutečnosti informovat Příjemce. Pokud místní právní předpisy vyžadují od Příjemce předložení správných informací nebo dokumentace a Příjemce tak neučiní v přiměřené lhůtě, kterou určí společnost FedEx, může být Zásilka považována za nedoručitelnou podle platných zákonů (viz oddíl 17: Nedoručitelné zásilky). V případě, že Příjemce nepředloží požadované informace nebo dokumenty a místní právní předpisy umožňují, aby tyto informace sdělil Zasílatel, má společnost FedEx právo, nikoli povinnost, pokusit se informovat Zasílatele. Pokud Zasílatel neposkytne informace nebo dokumentaci v přiměřené lhůtě stanovené společností FedEx, považuje se Zásilka za nedoručitelnou podle platných zákonů. Společnost FedEx není odpovědná za nemožnost doručení Zásilky v důsledku nesprávných nebo chybějících dokumentů, a to bez ohledu na to, zda se společnost FedEx pokusila Zasílatele nebo Příjemce informovat.

13.5 Pokud to umožňují místní právní předpisy nebo není-li stanoveno jinak (např. prostřednictvím možnosti „FedEx International Broker Select“, viz níže), zajistí FedEx celní odbavení mezinárodních Zásilek. FedEx předloží informace o Zásilce celnímu úřadu a jiným regulatorním úřadům za účelem provedení celního odbavení. Společnost FedEx je oprávněna účtovat dodatečný manipulační poplatek za celní odbavení, a to (i) za zpracování proclení u mezinárodních Zásilek, (ii) za služby požadované Zasílatelem, Příjemcem nebo (iii) jako náhradu nákladů, které byly převedeny příslušným úřadem na společnost FedEx a které se týkají příslušného podání k danému orgánu veřejné správy. Typy a výše poplatků se liší podle země. (viz stránky fedex.com/ancillary/go/service, kde naleznete seznam dodatečných poplatků za celní odbavení ve vaší cílové zemi).

13.6 FedEx bude jednat jako zástupce Zasílatele nebo Příjemce (podle potřeby) výhradně za účelem zajištění celního odbavení a proclení Zásilky. Pokud je to vhodné, zmocní Zasílatel společnost FedEx, případně brokera jmenovaného společností FedEx, aby připravil a podal celní prohlášení a provedl všechny související činnosti jako přímý zástupce, tj. jménem a na účet Zasílatele nebo Příjemce. Zasílatel zajistí, aby Příjemce zmocnil společnost FedEx v souladu s tímto ustanovením.

13.7 FedEx nebude předem hradit ani účtovat žádná cla a daně, pokud je v době rezervace vybrána možnost výběru celního zprostředkovatele/brokera (Broker Select Option). Přijatelnost komodity a její omezení při použití možnosti mezinárodního brokera (FedEx International Broker Select) se liší podle dané země.

13.8 V některých případech může FedEx dle vlastního uvážení přijmout pokyny k využití jiného celního brokera než brokera společnosti FedEx (nebo brokera vybraného společností FedEx) nebo brokera určeného Zasílatelem. Společnost FedEx (nebo broker vybraný společností FedEx) si v každém případě vyhrazuje právo proclít Zásilku, pokud brokera nelze určit, pokud broker neprovede celní odbavení nebo pokud FedEx neobdrží o brokerovi kompletní informace (včetně jména, adresy, telefonního čísla a PSČ).

13.9 U Zásilek, u kterých musí celní odbavení provést Příjemce, dodá společnost FedEx Příjemci celní dokumenty, přičemž doručení dokumentů představuje včasné dodání.


14. CLO A DANĚ

14.1 Za účelem provedení celního odbavení určitých položek na celním úřadě je společnost FedEx oprávněna jménem plátce uhradit cla a daně vyměřené celními orgány státní správy a účtovat si za to příplatek. Společnost FedEx je oprávněna u všech zásilek kontaktovat plátce a požádat o potvrzení proplacení a úhrady jakožto podmínky dokončení celního odbavení a doručení zásilky. Společnost FedEx je oprávněna dle vlastního uvážení požadovat platbu cel a daní před vydáním Zásilky Příjemci. Podrobnější informace získáte od zákaznického servisu společnosti FedEx.

14.2 FedEx poskytuje pouze odhad cla a daní pomocí funkce Odhad cla a daní (Estimate Duties) v nástroji FedEx Global Trade Manager na stránkách www.fedex.com. Konečné clo a daně se mohou lišit.

14.3 V případě zpochybnění přesnosti nebo správnosti cla a daní vyměřených na Zásilce může společnost FedEx nebo určený broker zkontrolovat přepravní dokumenty připojené k Zásilce. Pokud Fedex určí, že clo a daně byly vyměřeny správně, Zasílatel souhlasí, že clo a daně uhradí, případně se Zasílatel zavazuje, že je uhradí Příjemce.

14.4 Pokud společnost FedEx předem uhradí clo, daně nebo jiné poplatky za plátce, bude Plátci vyměřen dodatečný poplatek za celní odbavení, a to na základě paušální sazby nebo procentního podílu celkové předem uhrazené částky. Dodatečný poplatek za celní odbavení se bude lišit podle cílové země. Více informací o účtovaném dodatečném poplatku za celní odbavení naleznete na stránce https://www.fedex.com/cs-cz/ancillary-clearance-service.html

14.5 Pokud Zasílatel neurčí na (Leteckém) Nákladním listu Plátce, budou cla a daně automaticky účtovány Příjemci, je-li to přípustné. Možnost „Účtovat cla a daně Zasílateli“ a „Účtovat cla a daně třetí straně“ jsou k dispozici pouze u doručení do určitých míst. Více informací získáte od zákaznického servisu společnosti FedEx.

14.6 NEHLEDĚ NA JAKÉKOLI PLATEBNÍ POKYNY, JE V PŘÍPADĚ NEUHRAZENÍ PLATBY VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÝ ZA (i) ÚHRADU CLA A DANÍ A VŠECH POPLATKŮ A (ii) PŘÍPLATKŮ SOUVISEJÍCÍCH S NAŠÍ ÚHRADOU CLA A DANÍ PŘEDEM ZASÍLATEL. Pokud Příjemce nebo třetí strana, od které se požaduje potvrzení o náhradě nákladů, odmítne na požádání uhradit clo a daně, můžeme kontaktovat Zasílatele, aby je uhradil. Pokud Zasílatel odmítne provést přiměřená opatření k náhradě nákladů společnosti FedEx, může být Zásilka vrácena Zasílateli (v takovém případě bude Zasílatel odpovědný jak za původní poplatky, tak za poplatky za vrácení) nebo umístěna do veřejného nebo celního skladu nebo bude považována za nedoručitelnou. Pokud jsou přepravní poplatky za Zásilku účtovány na kreditní kartu, vyhrazuje si společnost FedEx právo vypořádat na účet kreditní karty také poplatky za cla a daně související s touto Zásilkou.

14.7 V závislosti na možnostech dostupných na konkrétním místě, může být Zásilka zpožděna, pokud FedEx nemůže získat uspokojivé potvrzení o náhradě nákladů za částky na úhradu cla a daně. Takové zpoždění nebo jiné nedodržení těchto Podmínek spadá pod vyloučení odpovědnosti společnosti FedEx, nikoliv selhání, vadu služby. Proto se na výše uvedené nevztahuje Záruka vrácení peněz. (Viz oddíl 18: Záruka vrácení peněz a oddíl 20: Vyloučení odpovědnosti).

14.8 Cla a daně budou uhrazeny jedním z následujících způsobů dle pokynů a uvážení společnosti FedEx: v hotovosti, šekem (osobním nebo firemním, za předpokladu předložení platného průkazu totožnosti), kreditní kartou, platebním příkazem, cestovním šekem nebo debetním či odloženým účtem. Společnost FedEx nepřijímá zálohy na clo a daně v době odeslání Zásilky.

14.9 Neneseme odpovědnost za Zásilky nevyzvednuté z celního úřadu a tyto Zásilky je společnost FedEx oprávněna považovat za nedoručitelné.


15. DOPRAVA A DORUČENÍ

15.1 FedEx si vyhrazuje právo dopravit Zásilku způsobem a cestou, kterou považuje za vhodnou. Při přebírání Zásilky k přepravě nelze dohodnout jakékoli zastávky na cestě. Společnost FedEx je oprávněna na základě vlastního uvážení některé Zásilky sloučit nebo předat k přepravě dopravním prostředkem třetí strany, leteckou společností třetí strany nebo charterovým či pravidelným letem. Společnost FedEx není povinna přesměrovat jakoukoli Zásilku do třetí země ani zajišťovat její přepravu předem určeným letadlem nebo jiným dopravním prostředkem či po konkrétní trase nebo navázat spojení v jakémkoli místě podle jakýchkoli rozpisů. Společnost FedEx může bez předchozího upozornění použít náhradní dopravní prostředek, letadlo nebo vozidlo, odchýlit se od trasy nebo tras nebo Zásilku přepravit motorovým vozidlem. Zasílatel souhlasí s tím, že společnost FedEx má právo měnit přepravní trasu jakékoli Zásilky při zajištění jejího doručení (a to i za pomoci jiných dopravních prostředků).

15.2 Společnost FedEx může doručit Zásilku Příjemci na adresu uvedenou v (Leteckém) Nákladním listu nebo jiné osobě než osobě či subjektu uvedenému v (Leteckém) Nákladním listu se zjevným oprávněním přijmout Zásilku jménem příjemce. Na Zásilce musí být vždy udána úplná adresa Příjemce a jeho telefonní nebo faxové číslo. Odesílatel si je vědom skutečnosti, že v určitých zemích určení může být provedeno doručení třetí straně nebo do poštovní schránky či na jiné místo dostupné Příjemci, a výslovně vyjadřuje souhlas s tím. (Ve vybraných místech určení mohou být Zásilky doručovány na adresy poštovních boxů, na (Leteckém) Nákladním listu však musí být uvedeno platné telefonní, faxové nebo telexové číslo. FedEx nedoručuje Zásilky do poštovních boxů amerických ozbrojených sil ani nedoručuje do APO a FPO schránek.)

15.3 Společnost FedEx za žádných okolností neodpovídá za škody, které mohou vzniknout během přepravy v případě, že dojde k zabavení nebo zadržení zboží celními úřady či jinými správními orgány.

15.4 Zásilky určené do hotelů, nemocnic, úřadů, univerzit anebo jiných zařízení, které mají k dispozici poštovní podatelnu nebo centrální recepci, mohou být doručeny do této poštovní podatelny nebo centrální recepce, pokud společnost FedEx předem nedohodne a neschválí jinak.

15.5 Nebezpečné zboží nemůže být přesměrováno na jinou adresu než je původní adresa Příjemce zadaná Zasílatelem. (Poznámka: Zásilka může být pozdržena k vyzvednutí nebo vrácena Zasílateli).

15.6 Jakékoli žádosti o změnu adresy, které nejsou přesměrováním nebo opravou adresy, se považují za novou Zásilku, za kterou budou účtovány nové Přepravní poplatky.

15.7 Za doručení v sobotu, pokud je v nabídce, bude v zemích, kde není sobota běžným pracovním dnem, účtován zvláštní manipulační poplatek.

15.8 Za službu doručení Zásilky brzy ráno (tzv. „FedEx Europe First“), pokud je v nabídce, bude účtován dodatečný poplatek za doručení (tzv. „FedEx Europe First Delivery Fee“).

15.9 FedEx může na základě vlastního uvážení odmítnout vyzvednout nebo doručit Zásilku nebo použít náhradní dohodu k vyzvednutí nebo doručení, a to v zájmu zachování bezpečnosti svých zaměstnanců a v případech, kdy jsou důvodné obavy, že by poskytnutí služby FedEx mohlo vést k porušení jakýchkoli použitelných zákonů, právních předpisů nebo pravidel.

15.10A Pokyny pro doručení od Zasílatele
Společnost FedEx nabízí jednu nebo více Možností podpisu při doručení. Zasílatel si může tuto možnost vybrat při vyplňování (Leteckého) Nákladního listu. Možnosti podpisu při doručení nejsou k dispozici pro všechny Zásilky, závisí na geografických a jiných omezeních a mohou být případně společností FedEx bez předchozího oznámení průběžně měněny. Dostupnost a podmínky Možností podpisu při doručení naleznete na webových stránkách fedex.com.

Zasílatel a Příjemce berou na vědomí, že Možnosti podpisu při doručení mohou zahrnovat (ale nejsou těmito možnostmi vyčerpány): (i) vydání Zásilky bez podpisu při doručení; (ii) doručení sousedovi nebo vrátnému / správci budovy apod.; (iii) vydání Zásilky B2C pouze dospělé osobě na doručovací adrese (iv) nebo kombinaci výše uvedených pokynů. Výběr Možnosti podpisu při doručení Zasílatelem má přednost před jakýmkoliv dodatečným pokynem k doručení obdrženým od Příjemce. Upozorňujeme Zasílatele a Příjemce na článek 20.4e těchto Přepravních podmínek.

V souvislosti s Možnostmi podpisu při doručení mohou být účtovány Dodatečné příplatky. Upozorňujeme Příjemce a Zasílatele na článek 23 těchto Přepravních podmínek.

V případě, že Možnost podpisu při Doručení není zvolena, se společnost FedEx bude řídit vlastními standardními doručovacími postupy.

15.10B Pokyny pro doručení udělené Příjemcem
Ve vybraných místech mohou být Zásilky B2C doručeny podle dodatečných pokynů obdržených od Příjemce. Zasílatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že TYTO POKYNY MOHOU ZMĚNIT PŮVODNĚ SJEDNANÉ POKYNY PRO DORUČENÍ A/NEBO PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS DORUČENÍ. Zasílatel a Příjemce berou na vědomí a souhlasí, že pokyny od Příjemce mohou zahrnovat (ale nejsou těmito možnostmi omezeny): (i) odložení času doručení; (ii) doručení sousedovi; (iii) doručení na jinou adresu a/nebo jiné osobě za předpokladu, že se tato jiná adresa nachází ve stejné zemi, jako je ta uvedená na (Leteckém) Nákladním listu; (iv) pokyn kde zanechat Zásilku B2C bez obdržení podpisu při doručení; (v) zanechání Zásilky B2C v místě pro vyzvednutí (například v místním obchodě); nebo (vi) jakoukoli kombinaci výše uvedených pokynů. Strany se dohodly, že dočasné zadržení Zásilek B2C společností FedEx podle pokynů Příjemce (např. odložení doručení) se považuje za součást přepravní smlouvy.

Dostupné možnosti doručení pro Zásilky B2C závisí na čase, místních a jiných omezeních a mohou být případně změněny společností FedEx bez předchozího oznámení. Dostupnost a podmínky možností doručení naleznete na adrese www.fedex.com. Záruka vrácení peněz (viz článek 18) se nevztahuje na Zásilky B2C, u kterých Příjemce udělil dodatečné pokyny pro doručení podle tohoto ustanovení.

Společnost FedEx přijímá dodatečné pokyny pro doručení pouze pro Zásilky B2C. POKUD PŘÍJEMCE POSKYTNE DODATEČNÉ POKYNY PRO DORUČENÍ PRO JINÉ ZÁSILKY NEŽ ZÁSILKY B2C, ODESÍLATEL A PŘÍJEMCE BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ, ŽE BUDOU VÁZÁNI TĚMITO USTANOVENÍMI.


16. SLUŽBA OPAKOVANÉHO DORUČENÍ

16.1 Doručení na adresu společnosti. Společnost FedEx se pokusí o opětovné doručení automaticky nebo na základě žádosti, pokud: (1) na adrese adresáta ani sousední adrese není nikdo, kdo by mohl podepsat převzetí balíku, a není k dispozici zaevidovaný podpis; (2) Zasílatel zvolil možnost podpisu při doručení společností Fedex a není k dispozici žádný způsobilý adresát, který by mohl převzetí balíku podepsat; nebo (3) společnost FedEx dle vlastního výhradního uvážení rozhodne o nevydání balíku. Pokud ani třetí (3) pokus o doručení na fakturační adresu společnosti nebude úspěšný nebo zásilka zůstane zadržena po dobu pěti (5) pracovních dní od prvního pokusu o doručení a případného úspěšného celního odbavení v cílové zemi, bude považována za nedoručitelnou (viz oddíl 17: Nedoručitelné zásilky).

16.2 Doručení na adresu bydliště a zásilky B2C. Pokud se v případě doručení na adresu bydliště nebo zásilky B2C nepodaří doručit zásilku během prvního pokusu, může se společnost FedEx výhradně na základě vlastního uvážení rozhodnout buď znovu doručit zásilku, zadržet ji až do obdržení dalších pokynů k doručení od adresáta, nebo ji doručit na místo určené společností FedEx. Pokud se zásilku na adresu bydliště nebo zásilku B2C nepodaří doručit při opakovaném pokusu nebo pokusech nebo pokud adresát neposkytne další pokyny k doručení nebo společnost FedEx nebude moci zajistit doručení na jiné místo určené společností FedEx, může být zásilka považována za nedoručitelnou (viz oddíl 17: Nedoručitelné zásilky).


17. NEDORUČITELNÉ ZÁSILKY

17.1 Nedoručitelná zásilka je taková, kterou nelze doručit z důvodů zahrnujících mimo jiné následující: (i) adresa Příjemce je neúplná, nečitelná, chybná nebo ji nelze nalézt, (ii) Zásilka je adresována do oblasti, v níž FedEx neposkytuje své služby, (iii) místo podnikání Příjemce je zavřené, (iv) Zásilku nelze doručit z důvodu nepřítomnosti či jejího odmítnutí ze strany osoby oprávněné tuto Zásilku přijmout nebo z důvodu odmítnutí potvrzení přijetí Zásilky podpisem při prvním nebo při dalších pokusech o doručení, (v) Zásilka nemůže být celně odbavena, (vi) Zásilka by mohla způsobit poškození nebo zpoždění jiných zásilek a majetku, popř. způsobit zranění osob, (vii) Zásilka obsahuje zakázané zboží, (viii) Příjemce není schopen nebo odmítá zaplatit za Zásilku označenou jako „Bill Recipient“, (ix) Zásilka byla nesprávně zabalena nebo (x) je obsah či obal Zásilky poškozen do té míry, že ji nelze opatřit jiným obalem.

17.2 Pokud bude Zásilka z jakýchkoliv důvodů nedoručitelná, může se společnost FedEx pokusit oznámit tuto skutečnost Zasílateli, aby se s ním dohodla na vrácení Zásilky, a to bez ohledu na místní omezení a předpisy. Pokud se nepodaří Zasílatele během pěti (5) pracovních dnů zastihnout či pokud Zasílatel v přiměřené lhůtě neinformuje společnost FedEx o dalším postupu, je společnost FedEx na základě vlastního uvážení oprávněna zaslat Zásilku nazpět k Zasílateli nebo ji uložit ve veřejném či celním skladu nebo Zásilku zlikvidovat. Pokud není možné Zásilku doručit, proclít nebo vrátit, může společnost FedEx na základě vlastního uvážení Zásilku převést nebo zlikvidovat. Zasílatel je povinen uhradit veškeré vzniklé náklady, a to včetně nákladů a Poplatků spojených s vrácením, uskladněním nebo likvidací zásilky, a to vždy s výjimkou případů, kdy je Zásilka nedoručitelná zaviněním společnosti FedEx.

17.3 Zásilky, které nelze vrátit z důvodu místních právních omezení, budou nuceně umístěny do veřejného nebo celního skladu nebo budou dle uvážení společnosti FedEx zlikvidovány na některé pobočce. Zasílatel souhlasí se zaplacením všech výdajů vzniklých společnosti FedEx v souvislosti s umístěním nebo likvidací Zásilky.

17.4 Poplatky za vrácení Zásilky budou účtovány Zasílateli společně s původními Poplatky kromě případů, kdy je Zásilka nedoručitelná zaviněním společnosti FedEx. Dále budou obsaženy jakékoli jiné Poplatky, které společnosti FedEx vznikly, a to včetně (avšak nikoli výlučně) cel, daní a poplatků za uskladnění, kde je to na místě. Pro vrácenou Zásilku obsahující nebezpečné zboží musí Zasílatel dodat vyplněný vratný mezinárodní (Letecký) Nákladní list a další požadované dokumenty.


18. POLITIKA ZÁRUKY VRÁCENÍ PENĚZ

18.1 Společnost FedEx poskytuje Záruku vrácení peněz u následujících služeb (pokud jsou v nabídce): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (vyjma Zásilek po Evropě), FedEx International Economy Freight (vyjma Zásilek po Evropě), FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. Pro vyloučení pochybností, Záruka vrácení peněz se nepoužije u Zásilek přepravovaných po Evropě za použití služby FedEx International Economy. Na základě žádosti společnost FedEx buďto nahradí, nebo podle své volby (záleží na vlastním uvážení společnosti FedEx) formou dobropisu k příslušné faktuře převede Přepravní Poplatky hrazené Zasílatelem, pokud by první pokus o doručení Zásilky byl učiněn 60 nebo více sekund po uplynutí Předpokládaného času doručení („Selhání služby“). Nicméně politika Záruky vrácení peněz se použije pouze, pokud byl po převzetí Zásilky ze strany společnosti FedEx přijat závazek doručení.

Tato záruka vrácení peněz, pokud je v nabídce (doporučujeme Zákazníkům, aby se u společnosti FedEx blíže informovali), může být na základě vlastního uvážení společnosti FedEx bez oznámení Zasílateli nebo Příjemci změněna nebo přechodně či úplně zrušena.

Pro náhradu nákladů nebo pro vystavení dobropisu platí následující omezení:

a. V případě, že dojde při celním či jiném odbavení ke zpoždění při namátkových prohlídkách či kontrolách podkladů, nebo z důvodu chyb či nedostatků v podkladech Zasílatele nebo je zpracování Balíku zpožděno v důsledku dodržení leteckých nebo jiných bezpečnostních podmínek ze strany FedEx, prodlužuje se Přislíbená doba doručení o jeden pracovní den za každý den (nebo jeho část) takového zpoždění;

b. FedEx musí nejpozději do patnácti dnů od vystavení faktury obdržet písemné oznámení o Selhání služby u všech vyfakturovaných Zásilek a Zásilek zasílaných prostřednictvím automatického zasílacího systému. Zasílatel musí při placení vždy uvádět číslo faktury, které se platba týká. V případě, že faktura nebude uhrazena v plné výši, musí být u každé nezaplacené položky uvedeno odůvodnění a přiřazeno identifikační číslo Zásilky nebo Mezinárodní (Letecký) Nákladní list;

c. U Zásilek, které nebyly fakturovány ze strany společnosti FedEx (ať bylo placeno v hotovosti, šekem, platební poukázkou, kreditní kartou, nebo jinak), musí Zasílatel o Selhání služby informovat společnost FedEx písemně do 15 dnů od data odeslání;

d. Oznámení musí obsahovat Číslo účtu FedEx (pokud bylo přiděleno), identifikační číslo mezinárodního (Leteckého) Nákladního listu nebo Balíku, datum odeslání a úplné a přesné údaje o Příjemci;

e. Pokud bude v průběhu 30 dnů od oznámení doloženo včasné doručení Zásilky obsahující den a hodinu doručení a jméno osoby, která podepsala přijetí Zásilky, anebo bude doloženo, že Zásilka nebyla doručena včas z důvodů výjimek uváděných v článku 20: VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI nebo proto, že z níže uvedených důvodů došlo k prodloužení doby doručení, má se za to, že k Selhání služby nedošlo;

f. Za jeden Balík je možné obdržet pouze jednu náhradu nebo dobropis. Pokud došlo k Selhání služby u některého z Balíků v rámci hromadné Zásilky, bude poskytnuta náhrada nebo vystaven dobropis pouze za poměrnou část Přepravních poplatků vztahujících se k tomuto Balíku;

g. Náhrada výloh, popř. vystavení dobropisu, je možné jen tehdy, pokud byly v době odeslání uvedeny úplné a přesné informace o Příjemci. Úplné informace o Příjemci musí být uvedeny na (Leteckém) Nákladním listu nebo prostřednictvím automatického zasílacího systému;

h. Náhrada výloh ani dobropis se neposkytuje v případě Zásilek zpožděných v důsledku uvedení nesprávné nebo neúplné adresy, nepřítomnosti či odmítnutí osoby oprávněné převzít Zásilku, bez ohledu na to, zda byl Balík vrácen Zasílateli, dále odmítnutí stvrdit přijetí Zásilky podpisem, dále z důvodu termínu povolujícího prodloužení doby doručení nebo z důvodů uvedených v článku 20: VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI;

i. Tato Záruka vrácení peněz se vztahuje pouze na Přepravní poplatky a nevztahuje se na cla, daně nebo poplatky za deklarovanou hodnotu ani jakékoli jiné Poplatky a/nebo na ztráty či škody utrpěné Zasílatelem nebo Příjemcem;

j. Náhrada výloh ani dobropis se neposkytne zákazníkům, kteří použili automatický zasílací systém a předmětný Balík či Zásilku označili nesprávným identifikačním číslem;

k. Selhání služby nenastává, pokud byl při odesílání Zásilky uveden Zákaznický účet FedEx, který neměl dostatečný kredit a Zásilka byla z tohoto důvodu pozdržena do doby, než došlo k dohodě o jiném způsobu úhrady. Pro účely tohoto ustanovení znamená „dostatečný kredit“, že (1) platby na konto FedEx probíhají běžným způsobem, (2) FedEx konto není omezeno na status „cash only“ („pouze hotově“) a (3) saldo v případě obchodních FedEx kont nepřesahuje výši stanovenou společností FedEx;

l. Tato Záruka vrácení peněz se nevztahuje na nedoručitelné Zásilky, vrácené Zásilky a jakékoli Zásilky, které obsahují nebezpečné zboží nebo suchý led;

m. Tato Záruka vrácení peněz se nevztahuje na zpoždění v doručení způsobené dodržováním pravidel společnosti FedEx týkajících se úhrady cel a daní před celním odbavením nebo při doručení;

n. Kredity za Přepravní poplatky se použijí pouze na účet plátce a vrácení peněz bude provedeno pouze na účet plátce;

o. Úvěr nebo vrácení peněz podle Záruky vrácení peněz bude provedeno pouze proti Přepravním poplatkům za Zásilku, kvůli níž byl úvěr zřízen;

p. Přesné předpokládané datum doručení lze získat pouze prostřednictvím Zákaznického servisu po uvedení následujících údajů:

1. Přepravovaná komodita;

2. Datum odeslání;

3. Přesné místo určení;

4. Hmotnost Zásilky;

5. Hodnota Zásilky;

Jakákoli doba přepravy uvedená v dokumentu FedEx Service Guide či jiném místě nebo sdělená Zákaznickým servisem bez výše zmíněných pěti povinných údajů je pouze přibližný a nejde o stanovený Předpokládaný čas doručení. Záznamy společnosti FedEx o uvedených časech doručení budou sloužit jako přesvědčivé důkazy o časech doručení;

q. Tato Záruka vrácení peněz za Zásilky určené pro naše oblasti rozšířené služby se použije pouze pro část přepravy, která je poskytována přímo společností FedEx;

r. Svátky v místě vyzvednutí a/nebo v místě určení budou mít dopad na dobu přepravy. Doručení, která by byla normálně rozvržená na svátek, budou přesunuta pro doručení na další pracovní den. Přislíbená doba doručení bude prodloužena o dobu odpovídající délce svátků;

s. U služby FedEx International Next Flight se může stanovená Přislíbená doba doručení změnit z mnoha důvodů včetně, ne však výlučně, následujících: zpoždění letů nebo zrušení letů z důvodu letecké dopravní kontroly, počasí nebo mechanických problémů. Pokud bude Přislíbená doba doručení změněna, Záruka vrácení peněz může být použita pouze pro poslední stanovenou Přislíbenou dobu doručení.

t. Tato Záruka vrácení peněz se nevztahuje na Zásilky, zejména pak Zásilky B2C, u nichž Příjemce udělil společnosti FedEx zvláštní instrukce pro doručení podle článku 15.10.

18.2 Pokud si Zasílatel zvolí možnost FedEx Europe First, společnost FedEx mu na jeho žádost nahradí nebo poskytne (na základě vlastního uvážení společnosti FedEx) dobropis k příslušné faktuře na i) doručovací poplatek FedEx Europe First, který Zasílatel musí uhradit, avšak nikoli Přepravní Poplatky, pokud došlo k prvnímu pokusu o doručení Zásilky 60 nebo více sekund po Předpokládaném času doručení dohodnutém v rámci služby FedEx Europe First, a na ii) Přepravní Poplatky, které Zasílatel musí uhradit (navíc k doručovacímu poplatku FedEx Europe First), pokud k prvnímu pokusu o doručení Zásilky došlo 60 nebo více sekund po Předpokládaném času doručení dohodnutém v rámci služby FedEx International Priority bez varianty služby FedEx Europe First. Veškerá omezení a limity stanovené v odst. 18.1 se stejným způsobem vztahují i na variantu služby FedEx Europe First.

18.3 Pokud se Zasílatel rozhodne nechat Zásilku v některém FedEx Authorised Ship Centre (autorizovaném přepravním středisku) nebo FedEx Drop Box (FedEx box pro zanechání zásilek), Předpokládaný čas doručení bude zahájen / počítán od doby, kdy bude Zásilka převzata společností FedEx z FedEx Authorised Ship Centre, případně z FedEx Drop Box. Podrobnosti příslušných platných časů přerušení jsou k dispozici na místě FedEx Authorised Ship Centre, případně FedEx Drop Box.


19. DEKLAROVANÁ HODNOTA A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

19.1 Pokud Zasílatel neuvede na mezinárodním (Leteckém) Nákladním listu vyšší Deklarovanou hodnotu přepravy a nezaplatí požadovaný poplatek, odpovědnost společnosti FedEx je omezena na vyšší z následujících částek: a) částka podle ustanovení aplikovatelné mezinárodní úmluvy nebo zákona dané země, nebo b) částka 22 EUR za kilogram, nebo c) 100 USD za Zásilku. Pro služby FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight a FedEx Standard Overnight k zásilkám v rámci Rakouska, Belgie, Dánska, Lucemburska, Nizozemska, Švýcarska a Spojených Arabských Emirátů je odpovědnost společnosti FedEx omezena do výše a) částky určené dle aplikovatelného místního zákona; b) 10 EUR za kilogram; nebo c) 100 USD za Zásilku, ledaže Zasílatel uvede na (Leteckém) Nákladním listu vyšší Deklarovanou hodnotu Zásilky a zaplatí požadované poplatky. Odpovědnost společnosti FedEx za zásilky poslané službou FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight nebo FedEx Standard Overnight přepravované v rámci Německa je omezena vyšší z následujících částek: a) částka 4 € za každý kilogram podle německého obchodního zákoníku (HGB); nebo b) částka 100 $ za Zásilku, pokud Odesílatel neuvede vyšší Deklarovanou hodnotu přepravy na (Leteckém) Nákladním listu a nezaplatí požadované poplatky.

19.2 Společnost FedEx neposkytuje ručení za náklad nebo jeho celkové pojištění, Zasílatel však může uhradit dodatečný poplatek za uvedení vyšší Deklarované hodnoty za přepravu, než která je jako maximální stanovena v odst. 19.1 výše. Zasílatel by se měl v této souvislosti seznámit s ceníky společnosti FedEx účinnými v době odeslání nebo kontaktovat telefonicky společnost FedEx v případě potřeby vysvětlení dodatečných poplatků. Deklarovaná hodnota přepravy pro jakýkoli Balík představuje nejvyšší možnou výši odpovědnosti, kterou společnost FedEx při přepravě Balíku přebírá pro případ (nikoli výlučně) jakékoli ztráty, poškození, zpoždění, doručení Zásilky na nesprávnou adresu, neposkytnutí informací nebo chybného doručení informací v souvislosti se Zásilkou. Vystavení se ztrátě, která přesahuje výši Deklarované hodnoty přepravy, a riziko spojené s ní nese Zasílatel. Zákazníkům doporučujeme, aby se u svého pojišťovacího agenta či makléře informovali na možnost sjednání pojištění. I V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE UVEDENA VYŠŠÍ HODNOTA PŘEPRAVY ZÁSILKY, ODPOVÍDÁ SPOLEČNOST FEDEX PŘI ZTRÁTĚ ČI POŠKOZENÍ OBSAHU ZÁSILKY JEN DO VÝŠE SKUTEČNÉ HODNOTY OBSAHU ZÁSILKY. SPOLEČNOST FEDEX SI VYHRAZUJE PRÁVO POŽADOVAT NEZÁVISLÉ POSOUZENÍ HODNOTY OBSAHU ZÁSILKY, PRO KTEROU BYL NÁROK UPLATNĚN.

19.3 Maximální deklarovaná celní hodnota a Deklarovaná hodnota přepravy je omezena a může se v různých oblastech lišit. Pokud je to relevantní, Deklarovaná hodnota přepravy nesmí přesáhnout Deklarovanou celní hodnotu. Maximální Deklarovaná celní hodnota a Deklarovaná hodnota přepravy pro obsah Zásilek FedEx Envelope nebo FedEx Pak je bez ohledu na místo určení stanovena na 100 USD za Zásilku nebo na 9,07 USD za hmotnostní libru podle toho, co je vyšší. Zboží, jehož hodnota (ať již deklarovaná nebo skutečná) by tyto částky překračovala, NESMÍ být přepravováno jako FedEx Envelope nebo FedEx Pak. Pokud není společností FedEx uvedeno jinak, maximální Deklarovaná hodnota přepravy je 50 000 USD za Zásilku s výjimkou služeb FedEx International Priority Freight a FedEx International Economy Freight, jejichž maximální Deklarovaná hodnota přepravy je 100 000 USD za Zásilku do většiny míst určení. Zasílatel by se měl v této souvislosti seznámit s ceníky společnosti FedEx účinnými v době odeslání nebo kontaktovat telefonicky společnost FedEx v případě potřeby vysvětlení limitů pro deklarované hodnoty.

19.4 Zásilky obsahující následující předměty mimořádné hodnoty jsou omezeny maximální výší Deklarované hodnoty přepravy na 1 000 USD za Zásilku nebo 9,07 USD za libru; použije se vždy vyšší z těchto dvou hodnot. Dovoz jakéhokoli z těchto předmětů může být zakázán jednotlivými státy a nižší Deklarovaná hodnota přepravy omezená pro stát bude předmětem kontroly stanoveného omezení pro tyto předměty:

a. umělecká díla včetně všech prací vytvořených za použití tvůrčích schopností, vkusu či talentu a určených k prodeji, k vystavení nebo do sbírek. Patří mezi ně, nikoli však výlučně, tyto předměty (a jejich části): kresby, malby, vázy, gobelíny, limitované tisky, umělecké předměty, sochy, skulptury, sběratelské předměty, zakázkové a individuálně vyráběné hudební nástroje a další obdobné předměty;

b. starožitnosti nebo jiné sběratelské předměty a výrobky reprezentující styl nebo módní trendy minulé éry, jejichž minulost, stáří či ojedinělost jim přidávají na hodnotě. Do této skupiny spadají (nikoli však výlučně): nábytek, stolní příbory, porcelán, keramické a skleněné předměty. Sběratelské předměty mohou být ze současnosti i se vztahovat k minulosti;

c. filmy, fotografie (včetně negativů), folie, diapozitivy;

d. výrobky, které mohou být díky své povaze snadno poškoditelné, nebo se jejich tržní hodnota často mění či je obtížně stanovitelná;

e. skleněné zboží, včetně (nikoli však výlučně) tabulek, zrcadel, keramiky, keramického porcelánu, porcelánu, křišťálového skla (sklenic), broušeného skla nebo jakéhokoli podobného křehkého zboží;

f. plazmové obrazovky;

g. šperky včetně (nikoli však výlučně) bižuterie, hodinek a jejich součástí, klenotů nebo vzácných kamenů (drahokamů a polodrahokamů, broušených i nebroušených), průmyslových diamantů a šperků z drahých kovů;

h. drahé kovy včetně (avšak nikoli výlučně) zlata, stříbra, stříbrných prutů, stříbrného prachu, usazenin nebo platiny (s výjimkou pevně zabudovaných součástí elektronických přístrojů);

i. kožešiny, včetně (avšak nikoli výlučně) oděvů z kožešin, oděvů s kožešinovými a koženými ozdobami a doplňky;

j. cenné papíry, dluhopisy, hotovostní akreditivy nebo jiné obdoby hotovosti včetně (avšak nikoli výlučně) poukázek na jídlo, poštovních známek (nikoli sběratelských), cestovních šeků, loterijních tiketů, peněžních poukázek, dárkových poukazů a dárkových certifikátů, předplacených telefonních karet (kromě těch, u kterých je vyžadováno heslo k jejich aktivaci), obligační kupony a cenné papíry na doručitele;

k. sběratelské předměty jako sportovní karty, suvenýry a memorabilia. (Sběratelské mince a známky nemohou být převáženy. Viz oddíl Zboží vyloučené z přepravy);

l. kytary a jiné hudební nástroje, které jsou starší 20 let, a upravené či přizpůsobené hudební nástroje.

m. Zasílatel odpovídá za přesné vyplnění mezinárodního (Leteckého) Nákladního listu nebo jiných přepravních dokladů, včetně vyplnění části o deklarované hodnotě. FedEx nemůže uznat žádosti o změnu deklarované hodnoty na mezinárodním (Leteckém) Nákladního listu po odevzdání společnosti FedEx.

19.5 Pokud Zasílatel neurčil na mezinárodním (Leteckém) Nákladním listu Deklarovanou hodnotu přepravy pro každý Balík, ale uvedl zde pouze celkovou deklarovanou hodnotu všech Balíků, bude deklarovaná hodnota jednotlivých Balíků stanovena vydělením celkové deklarované hodnoty počtem Balíků na mezinárodním (Leteckém) Nákladním listu. Deklarovaná hodnota jednotlivého Balíku v Zásilce nemůže být v žádném případě vyšší, než je celková deklarovaná hodnota Zásilky.

19.6 FedEx neručí za ztrátu, poškození nebo zpoždění, doručení na nesprávnou adresu nebo nedoručení Zásilek vyloučených z přepravy, které zahrnují (nikoli však výlučně) i hotovost nebo oběživo (viz oddíl 8: Zboží vyloučené z přepravy).

19.7 Jakékoli deklarované hodnoty, které by překročily limity stanovené společností FedEx, jsou neplatné. Pokud by společnost FedEx tuto skutečnost přehlédla a Zásilku s deklarovanou hodnotou přesahující tyto limity by přesto převzala k přepravě (ať už neúmyslně, úmyslně nebo jinak), nedochází tím v žádném případě ke zřeknutí se jakýchkoli ustanovení nebo limitů stanovených v těchto Podmínkách vůči takové Zásilce.

19.8 Pokud Deklarovaná hodnota za přepravu Zásilky překročí stanovené limity (viz odst. 19.3 a 19.4), snižuje se takto udaná hodnota takové Zásilky automaticky na stanovený limit.

19.9 Bez ohledu na Deklarovanou hodnotu za přepravu Balíku nesmí částka, do jejíž výše odpovídá společnost FedEx při ztrátě, poškození, zpoždění, chybném či neuskutečněném doručení či při poskytnutí chybných informací, neposkytnutí informací nebo chybném doručení informací, překročit náklady na opravu, zůstatkovou hodnotu nebo náklady na nové pořízení Zásilky, a to podle toho, která z těchto částek bude nejnižší.


20. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

20.1 SPOLEČNOST FEDEX NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA ŠKODY, AŤ UŽ PŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ, KTERÉ PŘEVYŠUJÍ DEKLAROVANOU HODNOTU (OMEZENOU NA ZÁKLADĚ ČLÁNKU 19) NEBO OMEZENÍ POVINNOSTI K NÁHRADĚ ŠKODY DANÉ PŘÍSLUŠNOU MEZINÁRODNÍ ÚMLUVOU V PLATNÉM ZNĚNÍ NEBO PLATNÝMI MÍSTNÍMI ZÁKONY V PŘÍPADĚ ZÁSILKY Z URČITÉHO MÍSTA A MEZI URČITÝMI MÍSTY V RÁMCI JEDNOHO STÁTU PODLE TOHO, KTERÁ HODNOTA JE VYŠŠÍ. TO PLATÍ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SI SPOLEČNOST FEDEX BYLA NEBO MĚLA BÝT VĚDOMA MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD, A TO VČETNĚ (NIKOLI VŠAK VÝLUČNĚ) ZTRÁT NA PŘÍJMECH A UŠLÉHO ZISKU.

20.2 SPOLEČNOST FEDEX NENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÁ ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO NEPŘÍMO ZPŮSOBENÉ ZTRÁTY ČI ŠKODY, A TO VČETNĚ (AVŠAK NIKOLI VÝLUČNĚ) ZTRÁT NA PŘÍJMECH A UŠLÉHO ZISKU.

20.3 Společnost FedEx nepřebírá odpovědnost za ztráty nebo prodlení za určitých okolností uvedených v odstavci 20.4. Veškerá rizika z případné takové ztráty nebo prodlení nese v těchto případech Zasílatel. Pokud má Zasílatel zájem o pojištění, měl by se spojit se svým pojišťovacím agentem. FEDEX NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ POJISTNÉ KRYTÍ.

20.4 FedEx neodpovídá za a neposkytuje žádné vyrovnání, náhradu, žádné dobropisy jakéhokoli druhu pro případ (nikoli však výlučně) jakékoli ztráty, poškození, zpoždění, chybného či neuskutečněného doručení, poskytnutí chybných informací nebo neposkytnutí informací, pokud byly způsobeny (nebo vyplývají z):

a. jednáním, opomenutím nebo porušením povinností na straně Zasílatele, Příjemce nebo jakékoli jiné osoby, která má zájem na Zásilce;

b. povahou Zásilky, jejím poškozením, vlastností nebo vnitřní skrytou vadou;

c. porušením některého z pravidel uvedených v (Leteckém) Nákladním listu nebo v těchto Podmínkách, cenících nebo v jiných podmínkách a pravidlech, které se vztahují na přepravu Zásilky včetně (avšak nikoli výlučně) chybné deklarace nákladu, špatného či nedostatečného balení, zajištění, označení nebo uvedení neúplné adresy Zásilky;

d. jakoukoli událostí, kterou FedEx nemůže ovlivnit, včetně (avšak nikoli výlučně) nebezpečí ve vzdušném prostoru, veřejných nepřátel, rozhodnutí státních orgánů, které jednají na základě domnělého či skutečného oprávnění, opatření či opominutí ze strany celních úřadů, při povstáních, stávkách a jiných místních konfliktech, občanských nepokojích, v případě rizika válečného konfliktu či povětrnostních podmínkách, při národních, mezinárodních či lokálních nepokojích narušujících letecké a pozemní dopravní sítě, při trestné činnosti jednotlivých osob nebo skupin včetně teroristických útoků, stávek či předpokládaných stávek (jakéhokoli subjektu, včetně – nikoli však výlučně – dalších přepravců, prodejců nebo dodavatelů), přírodních katastrof, v případě narušení či zhroucení komunikačních a informačních systémů (včetně, avšak nikoli výlučně, systémů společnosti FedEx), zpoždění způsobeného mechanickými závadami anebo podmínkami, které představují nebezpečí pro zaměstnance společnosti FedEx;

e. jednáním či opomenutím jakékoli jiné osoby než společnosti FedEx, včetně situací, kdy společnost FedEx postupovala v souladu s ústními nebo písemnými pokyny Zasílatele či Příjemce nebo osob, které prohlásily, že zastupují Zasílatele či Příjemce;

f. ztrátou či poškozením předmětů, které byly baleny a zapečetěny Zasílatelem, za předpokladu, že pečeť byla v okamžiku dodání neporušena a Balík byl celistvý;

g. zpožděním nebo neschopností společnosti FedEx dokončit doručení Zásilky, ke kterému došlo v důsledku jednání či opomenutí celních nebo jiných správních orgánů;

h. zpožděním při doručení, které bylo způsobeno dodržováním podmínek společnosti FedEx vztahujících se na úhradu celních odvodů a daní;

i. tím, že společnost FedEx nebyla schopna poskytnout kopii dokladu o doručení nebo kopii podpisu získaného při doručení;

j. vymazáním, ztrátou nebo nezískatelností dat z magnetofonových pásků, souborů nebo jiných nosičů dat, nebo zničením nebo poškozením fotografií, negativů či zvukových záznamů, osvětlením exponovaných filmů;

k. poškozením fluoreskujících trubek, neonových svítidel a tabulí, rentgenových a laserových trubek, žárovek, křemenových krystalů, křemenových lamp, skleněných trubek, které jsou užívány k ukládání vzorků, a skleněných nádob, které se používají v laboratorním prostředí, a jiných inherentně křehkých předmětů, ke kterému došlo během transportu nebo manipulaci;

l. tím, že společnost FedEx nerespektovala označení a grafické pokyny pro manipulaci s balíky (např. šipky ukazující směr nahoru, označení jako jsou „UP“ či „touto částí nahoru“);

m. tím, že si Zasílatel nenechal u společnosti FedEx předem schválit způsob balení Zásilky, pokud je takové schválení ze strany FedEx doporučeno nebo vyžadováno;

n. tím, že společnost FedEx neinformovala Zasílatele o zpoždění, ztrátě nebo poškození Zásilky nebo jej informovala nepřesně;

o. vydáním Zásilky bez podpisu v případě, že má FedEx k dispozici zmocnění k takovému vydávání doručovaných Zásilek podepsané Příjemcem;

p. tím, že společnost FedEx nekontaktuje či nemůže kontaktovat Zasílatele nebo Příjemce za účelem upřesnění neúplné či nepřesné adresy, chybných či neúplných dokladů, nezaplacení daní a cel, které jsou pro předání Zásilky nezbytné, nebo kvůli uvedení neúplné či chybné adresy zástupce pro celní řízení;

q. ztrátou či poškozením Zásilky, u které nemá FedEx doklad o přijetí;

r. na Zásilkách obsahujících modely (včetně, avšak nikoli výlučně architektonických modelů, domečků pro panenky apod.);

s. poškozením aktovek, zavazadel, obalů na oděvy, hliníkových či plastových kufrů nebo jiných předmětů, jejichž povrch může být zašpiněn nebo poškozen nálepkami či nápisy, ledaže by takováto Zásilka byla umístěna v odpovídajícím a k tomu určeném ochranném obalu;

t. poškozením, zpožděním či ztrátou Zásilek obsahujících zakázanou položku;

u. poškozením způsobeným tím, že Zasílatel nezabalí zasílaný předmět odpovídajícím způsobem, který by jej chránil před poškozením; za odpovídající způsob považuje společnost FedEx takový způsob, který vyhovuje obvyklým transportním podmínkám takových dopravců, jako je společnost FedEx;

v. ztrátou nebo poskytnutím osobních nebo finančních informací včetně (nikoli však výlučně) čísel sociálního pojištění, dat narození, čísel řidičských průkazů, čísel kreditních nebo debetních karet a informací k bankovním účtům;

w. Zasílatelovým pochybením, kdy nevymaže všechny Zásilky zadané do samoobslužného/samofakturovacího systému společnosti FedEx, Internetového zasílacího systému nebo jiného elektronického zasílacího systému k odeslání Balíku, pokud Zásilku nepředal společnosti FedEx;

x. použitím neúplného, nepřesného nebo neplatného Zákaznického čísla FedEx nebo neposkytnutím platného Zákaznického čísla FedEx při dobré platební schopnosti, při pokynech k účtování v přepravních dokladech;

y. zásilkou rychle se kazícího zboží nebo zboží, které podléhá zkáze v horku nebo chladu, včetně (nikoli však výlučně) zásilek alkoholických nápojů, rostlin nebo rostlinných materiálů, tabákových výrobků, pštrosích vajec či vajec ptáka emu, nebo živých vodních kultur;

z. poškozením počítačů nebo jejich součástek, nebo jakéhokoli elektronického zařízení, pokud je přepravováno v jakémkoli jiném balení než:

a. Originální balení výrobce, které je nepoškozené a zůstává v pevném a vyztuženém obalu;

b. Balení v souladu s návody FedEx k balení Balíků dostupnými na stránkách www.fedex.com;

c. FedEx balení laptopů pro Zásilky laptopů;

d. FedEx balení malých elektronických zařízení pro Zásilky mobilních telefonů, kapesních počítačů, MP3 přehrávačů a podobných předmětů;

e. ustanovení o balení, doporučení, pomoci nebo návodu na správné balení Zásilek společností FedEx nezakládá přijetí odpovědnosti FedEx, ledaže takové doporučení, pomoc nebo návod byl písemně schválen oddělením FedEx Packaging Design and Development a byla výslovně písemně přijata odpovědnost v případě poškození Zásilky;

f. škody zjištěné nárazovou prohlídkou, náklonoměrem nebo teplotními nástroji;

g. nedodržením předpokládaného data doručení u jakékoliv Zásilky s neúplnou nebo nesprávnou adresou. (viz článek o Nedoručitelných zásilkách);

h. ztrátou nebo poškozením Zásilek alkoholu, ledaže byl užit schválený způsob balení nebo oddělení FedEx Packaging Design and Development předem schválilo takovýto způsob balení;

i. zásilkami nebezpečného zboží, které nebyly Zasílatelem náležitě procleny, včetně náležitých dokladů, popisků, označení a balení. FedEx nebude hradit nároky z neprocleného nebo ukrytého nebezpečného zboží a Záruka vrácení peněz se na tento případ nevztahuje;

j. FedEx neodpovídá za neposkytnutí jakékoli služby nebo možnosti služeb, pokud záznamy společnosti FedEx neodráží skutečnost, že výběr služeb nebo možnosti služeb byl učiněn Zasílatelem.

20.5 S výjimkou úmyslného zavinění ze strany společnosti FedEx odpovídá Zasílatel za všechny škody, které Zásilka způsobí společnosti FedEx nebo třetí osobě. Zasílatel se zavazuje odškodnit jakékoliv nároky třetích osob, především Příjemce, vůči společnosti FedEx, uplatněné nad rámec odpovědnosti převzaté v těchto Podmínkách.

20.6 Jakákoliv platba uskutečněná ze strany společnosti FedEx na základě požadavku Zasílatele nebo třetí osoby se nepovažuje za přijetí odpovědnosti z její strany.


21. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY

S výjimkou záruk zde výslovně uvedených neposkytuje společnost FedEx žádné další výslovné ani konkludentní záruky.


22. UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ

22.1 Nároky na náhradu škody, prodlení nebo dodání menšího množství
Veškeré nároky z důvodu škody (zjevné nebo skryté), prodlení (včetně nároků ze zkažení) nebo dodání menšího množství zboží musí být oznámeny společnosti FedEx nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne doručení Zásilky, v opačném případě tyto nároky zanikají a proti společnosti FedEx nelze podat žalobu na náhradu škody (viz také článek 18: ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ o době, po kterou je možné podat žádost o vrácení nebo připsání Přepravních poplatků selháním Služby). Převzetí Zásilky Příjemcem, aniž by byl na dokladu o převzetí uveden písemný záznam o poškození Zásilky, slouží jako evidentní důkaz o doručení Zásilky v řádném stavu. FedEx může jakékoli uplatnění škod uznat jen za podmínky, že mu bude Příjemcem poskytnut ke kontrole obsah, originální přepravní obal a kartón.

FedEx si vyhrazuje právo zkontrolovat poškozenou Zásilku v prostorách zákazníka stejně jako si Zásilku převzít ke kontrole do prostor společnosti FedEx.

Veškeré původní přepravní kartóny, obaly a obsah musí být poskytnuty FedEx k dispozici pro kontrolu a uchovány po celou dobu, než bude reklamace vyřízena.

22.2 Další nároky (ztráta, nedoručení, doručení na špatnou adresu)
Veškeré další nároky včetně (nikoli však výlučně) na náhradu škody za ztrátu, nedoručení či doručení na špatnou adresu musí být předány společnosti FedEx nejpozději do devíti měsíců ode dne předání Balíku společnosti FedEx.

22.3 Uplatnění nároku a časová omezení
Do 9 měsíců ode dne předání Balíku společnosti FedEx musí být nárok zdokumentován zasláním veškerých relevantních informací o nároku společnosti FedEx. Dokud nebudou společnosti FedEx uhrazeny veškeré Poplatky, není společnost FedEx povinna reklamaci začít vyřizovat; v žádném případě nesmí být výše uplatněného nároku odečítána od těchto Poplatků. Nárok na náhradu škody vznesený vůči společnosti FedEx zaniká, pokud není žaloba podána do dvou (2) let ode dne doručení (v případě poškození) anebo ode dne, kdy měla být Zásilka doručena (v případě ztráty, nedoručení, doručení na špatnou adresu či zpoždění doručení).

Sjednaným dnem doručení se pro účely počítání uvedené lhůty rozumí den následující po dni zaslání. Ustanovení o kratších prekluzivních či promlčecích lhůtách, která jsou obsažena v obecně závazných právních předpisech nebo v oboustranně sjednaných dohodách, mají přednost před těmito pravidly.

V souvislosti s jednou Zásilkou může být uplatněna vždy jen jedna reklamace. Přijetím náhrady plnění za uplatněný nárok zaniká právo na uplatnění jakýchkoli dalších nároků nebo jiných náhrad v souvislosti s touto Zásilkou.


23. PŘÍPLATKY

Společnost FedEx si vyhrazuje právo bez oznámení stanovit za přepravu Zásilek příplatek za pohonné hmoty a jiné příplatky. Jejich výše a doba, po kterou budou příplatky hrazeny, je závislá na uvážení společnosti FedEx. Předáním Zásilky společnosti FedEx k přepravě Zasílatel vyslovuje svůj souhlas s úhradou příplatků, které jsou stanoveny s účinností k pozdějšímu z následujících okamžiků: ke dni objednávky nebo ke dni vyzvednutí Zásilky, přičemž také Poplatky jsou stanoveny společností FedEx podle jejího vlastního uvážení. Podrobnosti ohledně aktuálně stanovených příplatků lze obdržet na stránkách www.fedex.com.


24. NEVZDÁNÍ SE NÁROKU

Opomenutí ze strany společnosti FedEx vynutit či uplatnit některé z ujednání těchto Podmínek nepředstavuje zřeknutí se takového nároku a ani nijak neoslabuje právo společnosti FedEx na vynucení takového ujednání.


25. ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ NORMY

25.1 Tyto podmínky nevylučují odpovědnost v případech, kdy je vyloučení odpovědnosti zákonem zakázáno.

25.2 Pokud bude některé z ustanovení obsažené nebo uvedené v těchto Podmínkách formou odkazu v rozporu s platnou mezinárodní smlouvou, zákonem, nařízeními vlády, příkazy nebo požadavky, zůstává takové ustanovení platné v maximálním přípustném rozsahu a zůstává v tomto rozsahu účinné jako součást dohody mezi společností FedEx a Zasílatelem. Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek nemá vliv na ostatní ustanovení těchto Podmínek.


26. MEDIACE

Belgické právo umožňuje uživatelům poštovních služeb požádat o intervenci veřejného ochránce práv pro poštovní odvětví (Rue Royale 97 BTE 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brusel (NL)) za předpokladu, že tento uživatel předložil předem svoji stížnost společnosti FedEx. Taková intervence nemá vliv na ustanovení těchto podmínek.


27. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

27.1 Termíny jako „správce“, „osobní údaje“, „subjekt údajů“ a „zpracování“ mají význam, který jim připisuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) tj. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 a jiné platné (místní) právní předpisy o ochraně osobních údajů (dále společně jako „Zákony o ochraně osobních údajů“).

27.2 FedEx a Zasílatel berou na vědomí, že jsou oba v právním postavení správce, co se týče zpracování osobních údajů („Osobní údaje“) stranami nebo mezi stranami dle těchto Podmínek.

27.3 V souvislosti se zpracováním jakýchkoliv Osobních údajů podle těchto Podmínek Zasílatel prohlašuje, že jedná dle Zákonů o ochraně osobních údajů a splnil veškeré požadavky stanovené GDPR, mimo jiné včetně získání právního základu v souladu s článkem 6 GDPR a poskytnutí informací subjektům údajů v souladu s články 12–14 GDPR, včetně informací uvedených v Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti FedEx (FedEx Privacy Notice) na stránkách fedex.com.

27.3 Zasílatel uhradí společnosti FedEx veškeré náklady, újmy, nároky a výdaje, které společnosti FedEx vzniknou v důsledku nedodržení podmínek uvedených v tomto článku 27 ze strany Zasílatele.

27.5 Jakékoliv předávání Osobních údajů od Zasílatele společnosti FedEx nebo naopak, a to z Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) nebo Švýcarska do země mimo EHP nebo Švýcarska podléhá standardním smluvním doložkám pro předávání osobních údajů mezi správci (rozhodnutí 2004/915/ES, dále jen „SCC-CCs), jak jsou uvedeny v čl. 46 odst. 2, písm. c GDPR, který naleznete na stránkách: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Za tímto účelem jsou SCC-CCs plně zakomponovány do těchto Podmínek formou odkazu. Přijetím těchto Podmínek se má za to, že strany (a) podepsaly SCC-CCs, (b) souhlasí s celým obsahem SCC-CCs a (c) budou dodržovat v nich uvedené podmínky. Podle SCC-CCs bude společnost FedEx jako správce jednat jako vývozce údajů, a to i jménem svých přidružených společností, a Zasílatel bude jako správce jednat jako dovozce údajů nebo naopak, a to dle konkrétní situace. Tímto není dotčeno právo společnosti FedEx rozhodnout se použít jiný vhodný způsob předávání v souladu se Zákony o ochraně osobních údajů. Předané Osobní údaje zahrnují např. kontaktní údaje jednotlivých odesílatelů a příjemců, například jména a adresy, nutné k efektivnímu poskytování služeb FedEx, například doručování balíků a umožnění funkce sledování Zásilky, a to tak, jak je dále nebo jinak stanoveno v těchto Podmínkách či případně sjednáno ve zvláštní smlouvě se zákazníkem a v souladu s Přílohou B SCC-CCs.

27.6 Pokud Soudní dvůr Evropské unie, místní dozorový orgán nebo obdobný orgán veřejné zprávy určí, že Podmínky a/nebo SCC-CCs nepředstavují nebo nesmí dále představovat zákonný způsob usnadnění předávání Osobních údajů mimo EHP nebo Švýcarsko, strany se v dobré víře dohodnou na alternativním způsobu, který umožní usnadnění takového předávání Osobních údajů v souladu s právními předpisy.