Přepravní podmínky

Přepravní podmínky

Přepravní podmínky

Pro český dodatek k Přepravním podmínkám společnosti FedEx Express pro Evropu, platí od 1. června 2021DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Tyto Přepravní podmínky VYLUČUJÍ za určitých okolností ODPOVĚDNOST ze strany FedEx a jejích zaměstnanců či zástupců za ztrátu, poškození a zpoždění; v případech, kdy je přebírána odpovědnost, OMEZUJÍ tuto ODPOVĚDNOST na stanovené částky a VYŽADUJÍ UPLATNĚNÍ ŠKOD ve stanovených prekluzivních lhůtách. Zasílatelé by se měli s těmito Podmínkami pozorně seznámit a v případě potřeby si z důvodu ochrany svých zájmů sjednat pojištění.

Zásilky podléhají místním tarifům a podmínkám dceřiných společností a poboček společnosti FedEx nebo jejich nezávislých smluvních partnerů, kteří zásilku přijali k přepravě.

Přepravní podmínky FedEx Express pro Evropu (účinné od 1. června 2021)


1. Platnost.

1.1 Tyto Podmínky platí pro přepravu Zásilek z Evropy a mezistátní a vnitrostátní přepravu mezi evropskými zeměmi a oblastmi. Tyto Podmínky se nevztahují na Zásilky přepravované vnitrostátně po Francii a Polsku, pro které platí zvláštní přepravní podmínky. Na některých trzích mohou platit namísto těchto Podmínek nebo současně s nimi místní podmínky či poštovní předpisy (v každém případě jsou v příslušných zemích a oblastech k dispozici na webových stránkách fedex.com). Zásilky pocházející ze států mimo Evropu podléhají místním tarifům a podmínkám přidružené společnosti či pobočky společnosti FedEx nebo nezávislého smluvního partnera, který přijal Zásilku k přepravě. Na vrácené Zásilky se vztahují podmínky platné pro zemi nebo teritorium, odkud je Zásilka vrácena. Další informace o všech Službách společnosti FedEx najdete na webových stránkách fedex.com.

1.2 Na mezinárodní leteckou přepravu Zásilek se vztahuje Montrealská nebo Varšavská úmluva, dle konkrétního případu. Na mezinárodní silniční přepravu Zásilek se vztahuje úmluva CMR. Na vnitrostátní Zásilky (mezi určenými místy v rámci jedné země) se vztahují právní předpisy dané země, tyto Podmínky a případně příslušné přepravní podmínky společnosti FedEx pro vnitrostátní přepravu.

1.3 Aktuální online verze těchto Podmínek, zveřejněná a spravovaná na příslušných místních webových stránkách fedex.com, má přednost a nahrazuje všechny starší či jiné verze těchto Podmínek. Odesílatel se podáním Zásilky společnosti FedEx zavazuje dodržovat Podmínky platné v okamžiku podání. Společnost FedEx si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli jednostranně změnit či doplnit.  

1.4 V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a jinou dopravní dokumentací společnosti FedEx, včetně podmínek na Leteckém nákladním listu, manifestu nebo přepravním štítku, budou mít přednost tyto Podmínky, pokud nejsou v rozporu s příslušnými Úmluvami nebo jinými povinně použitelnými právními předpisy, včetně platných místních poštovních předpisů.

1.5 Společnost FedEx je oprávněna dostupné Služby příležitostně změnit nebo pozastavit. Tyto změny nebo pozastavení se vztahují na Zásilky předané společnosti FedEx k přepravě po tomto datu. Podrobnosti o aktuálních Službách jsou k dispozici na webových stránkách fedex.com

1.6 Všechna rozhodnutí společnosti FedEx v těchto Podmínkách jsou na výhradním uvážení společnosti FedEx a „včetně“ znamená „mimo jiné včetně“, není-li výslovně stanoveno jinak.


2. Definice.

„Letecký nákladní list“ nebo „Nákladní list“ je jakýkoli přepravní dokument, manifest, přepravní list, štítek, razítko, elektronický záznam či obdobný prostředek, který se používá v  přepravním systému společnosti FedEx Express k zahájení přepravy Zásilky. 

„Dodatečné služby“ jsou všechny služby mimo Přepravní služby.

„Zásilky B2C“ jsou Zásilky obchodního charakteru v souvislosti s obchodní transakcí mezi Odesílatelem-podnikatelem (jednajícím v rámci své podnikatelské činnosti) a Příjemcem-spotřebitelem (jednajícím mimo svou podnikatelskou činnost).

„Pracovní den“ je jakýkoli den, během něhož mají podnikatelské subjekty v zemi, teritoriu nebo oblasti, odkud Zásilka pochází, nebo v cílové zemi či oblasti otevřeno. Pracovní dny a svátky se mohou v jednotlivých zemích, teritoriích nebo oblastech lišit. Kontaktujte společnost FedEx v případě, že by tato skutečnost mohla mít vliv na předpokládané datum doručení.

„Obchodní doručení“ je doručení na adresu obchodních prostor nebo adresu provozovny, s vyloučením (a) domácností a soukromých sídel, (b) míst, kde je podnikatelská činnost provozována z domova, nebo adresy, která je Odesílatelem označena jako soukromé sídlo, a (c) Zásilek B2C.

„Poplatky“ jsou Poplatky za přepravu a další poplatky nebo příplatky účtované na základě těchto Podmínek, mezi něž patří palivové a další příplatky, poplatky za doplňkové služby celního odbavení, dodatečné poplatky, poplatky za použití Deklarované hodnoty pro dopravu, poplatky za vrácení, poplatky za zvláštní zacházení, cla a daně, příplatky za dovoz a vývoz a další přiměřené náklady, které společnosti FedEx ve spojení s přepravou Zásilky vzniknou. Podrobnosti o dalších poplatcích nebo příplatcích jsou k dispozici na stránkách fedex.com.

„CMR“ je Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě z roku 1956 v upraveném znění z roku 1978. 

„Podmínky“ jsou tyto přepravní podmínky v aktuálním znění na stránkách fedex.com. 

„Úmluvy“ jsou Varšavská úmluva, Montrealská úmluva a CMR.

„Deklarovaná hodnota pro dopravu“ je hodnota uvedená Odesílatelem na Leteckém nákladním listu, která představuje maximální výši škody, za kterou je společnost FedEx odpovědná v souvislosti se Zásilkou, za kterou Odesílatel zaplatil požadovaný poplatek.

„Deklarovaná celní hodnota“ je prodejní cena nebo náklady na náhradu obsahu Zásilky uváděné pro účely celního odbavení.

„Předpokládaný čas doručení“ je zveřejněná předpokládaná doba doručení službou FedEx nebo předpokládaná doba doručení uvedená zákaznickým servisem společnosti FedEx pro danou Zásilku, přičemž se bere v úvahu druh zasílané komodity, datum odeslání, místo určení, hmotnost a hodnota Zásilky.

„Evropa“ znamená souhrnně Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Herzegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina a Velká Británie. 

„FedEx“ nebo „FedEx Express“ je označení společnosti Federal Express Corporation, jejích dceřiných společností, poboček a přidružených společností a jejich zaměstnanců a zástupců (v uplatnitelném rozsahu).

„Číslo účtu FedEx“ nebo „Účet FedEx“ je číslo, které přidělí společnost FedEx zákazníkovi a které zajišťuje, že jsou pohyby na účtu zahrnuty do systému společnosti FedEx a plátci jsou řádně vyúčtovány.

„Těžká zásilka“ je jednotlivá zásilka, paleta nebo manipulační jednotka, jejíž účtovatelná hmotnost je 65 kilogramů a více (zlomky kilogramu jsou zaokrouhleny na nejbližší vyšší celé číslo), nebo je delší než 274 centimetry nebo překračuje 330 centimetrů obvodové délky.  

„Protečení“ má význam stanovený v Oddílu 7 (Příprava zásilky).

„Montrealská úmluva“ je Montrealská úmluva z 28. května 1999 a všechny následně platné protokoly. 

„Balík“ je jakékoli jednotlivé balení či kus, který Odesílatel předá společnosti FedEx k přepravě a společnost FedEx ho od Odesílatele přijme.

„Zboží vyloučené z přepravy“ jsou položky a typy Zásilek uvedené v Oddílu 10 (Zboží vyloučené z přepravy) těchto Podmínek.

„Příjemce“ je fyzická nebo právnická osoba uvedená na Leteckém nákladním listu jako příjemce Zásilky.

„Doručení na adresu bydliště“ je doručení do domácnosti nebo na jinou soukromou adresu, včetně míst, kde je provozováno podnikání z domova, nebo doručení, kde Odesílatel specifikoval adresu doručení jako adresu domácnosti.

„Odesílatel“ je fyzická nebo právnická osoba uvedená na Leteckém nákladním listu jako Odesílatel Zásilky.

„Selhání služby“ je situace, kdy k prvnímu pokusu o doručení Zásilky dojde 60 sekund nebo později po příslušném Předpokládaném čase doručení, není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak. Jakákoli doba přepravy uvedená online, na jiném místě, nebo sdělená zákaznickým servisem společnosti FedEx na základě neúplných informací poskytnutých Odesílatelem, představuje pouze odhad a nejde o stanovený Předpokládaný čas doručení. Záznamy společnosti FedEx o sdělených časech doručení budou sloužit jako přesvědčivé důkazy těchto sdělení.

„Služby“ jsou souhrnně Dodatečné služby a Přepravní služby. 

„Zásilka“ je jeden nebo více kusů Balíků nebo Těžkých zásilek, které jsou přepravovány na základě jednoho Leteckého nákladního listu.

„Poplatky za přepravu“ jsou sazby vyměřené společností FedEx za přepravu Zásilky v souladu s aktuálním zněním těchto Podmínek. Tyto poplatky nezahrnují ostatní vyměřené nebo vybírané poplatky či příplatky, jako jsou palivové příplatky, poplatky za doplňkové služby celního odbavení, dodatečné poplatky, poplatky za použití Deklarované hodnoty pro dopravu, poplatky za zvláštní zacházení, cla a daně, příplatky za dovoz a vývoz a další příplatky.

„Přepravní služby“ jsou služby přepravy Zásilky nabízené a prováděné společností FedEx na základě Leteckého nákladního listu FedEx Express, vyjma nákladních listů TNT. Podrobnosti o všech těchto službách, včetně názvů produktů, dostupnosti a dob přepravy, jsou k dispozici na webových stránkách fedex.com nebo ve smlouvě o ceně nebo smlouvě o přepravních službách.   

„Speciální položky“ jsou položky, pro které vzhledem k jejich povaze platí další podmínky (viz Oddíl 20.3 (Maximální odpovědnost: Deklarovaná hodnota pro dopravu)), například drahokamy, vzácné kovy, šperky, nechráněný nábytek, sklo, porcelán, umělecká díla, starožitnosti, kožešiny, sběratelské předměty, hudební nástroje, důležité dokumenty jako například pasy, chytré telefony, chytré hodinky, tablety, notebooky, elektronické obrazovky, plazmové obrazovky, filmy, kazety, disky, paměťové karty nebo jiné zboží přenášející data a obraz. 

„Varšavská úmluva“ je Varšavská úmluva z 12. října 1929, ve znění Haagského protokolu z 28. září 1955 a všech pozdějších platných protokolů a Guadalajarské úmluvy z 18. září 1961. 


3. Poplatky.

Poplatky za přepravu Zásilek jsou uvedeny v seznamu ceníkových cen na stránkách fedex.com, nebo jsou výslovně dohodnuty jinak v příslušné smlouvě o přepravních službách se společností FedEx. Předběžné kalkulace Poplatků nebo Služeb poskytnuté společností FedEx přestavují pouze odhad a jsou založeny na informacích poskytnutých Odesílatelem. Konečné Poplatky a Služby se mohou lišit v závislosti na skutečně podané Zásilce a použití těchto Podmínek. Společnost FedEx neodpovídá za rozdíly mezi předběžnými kalkulacemi Poplatků nebo Služeb učiněnými před podáním Zásilky a Poplatky účtovanými plátci a neposkytuje v takovém případě žádné vyrovnání, náhrady ani jakékoli dobropisy. Uplatňovány jsou Poplatky, které jsou platné a účinné v době uzavření příslušné smlouvy o přepravních službách se společností FedEx. Společnost FedEx si vyhrazuje právo čas od času a bez předchozího upozornění upravit Poplatky, včetně Poplatků za přepravu, uvedené v seznamu ceníkových cen společnosti FedEx na webových stránkách fedex.com.


4. Palivové a další příplatky.

Společnost FedEx si vyhrazuje právo čas od času a bez předchozího upozornění změnit palivové a další příplatky uvedené na webových stránkách fedex.com Jejich výše a doba platnosti je na uvážení společnosti FedEx. Odesílatel se podáním Zásilky u společnosti FedEx zavazuje uhradit příplatky platné v době podání Zásilky. Podrobnosti ohledně aktuálně stanovených příplatků jsou k dispozici na webových stránkách www.fedex.com.


5. Úpravy faktury a rozměrová hmotnost (volumetrická hmotnost).

5.1 Pro všechny Zásilky platí ceny na základě rozměrové hmotnosti příslušné Zásilky. Pokud rozměrová hmotnost Zásilky přesahuje její skutečnou hmotnost, Poplatky za přepravu budou přepočítány na základě rozměrové hmotnosti Zásilky a mohou být účtovány další Poplatky. 

5.2 Rozměrová hmotnost se určí vynásobením délky, výšky a šířky (vše v centimetrech) Balíku a vydělením výsledku standardním dělitelem rozměrů nebo jiným číslem, které platí ve chvíli předání Zásilky společnosti FedEx, jak je společností FedEx průběžně uváděno na webových stránkách www.fedex.com. 

5.3 Společnost FedEx je oprávněna každý Letecký nákladní list zkontrolovat a ověřit zvolenou Přepravní službu, skutečnou nebo rozměrovou hmotnost Zásilky/Balíku nebo počet Balíků v Zásilce. Pokud jsou zvolená Přepravní služba, skutečná nebo rozměrová hmotnost nebo počet Balíků v Leteckém nákladním listu uvedeny nesprávně, je společnost FedEx oprávněna Letecký nákladní list upravit.

5.4 Společnost FedEx má právo upravit fakturu a je oprávněna účtovat si poplatek za zvláštní zacházení za provedení oprav a úprav Leteckého nákladního listu. Použité metody a Poplatky za tyto opravy nebo úpravy jsou k dispozici na vyžádání.


6. Fakturace.

6.1 Faktury za Poplatky za přepravu a související Poplatky jsou splatné bez možnosti srážek nebo započtení do 30 dnů od data vystavení faktury. V některých zemích mohou platit jiné platební podmínky. Podrobnosti jsou k dispozici na vyžádání. Faktury za cla, daně a další související Poplatky jsou splatné ihned po obdržení. Společnost FedEx si však vyhrazuje právo vyžadovat platbu jakýchkoli Poplatků předem. 

6.2 Pokud to právní předpisy umožňují, je společnost FedEx oprávněna poskytovat elektronické faktury jako základní způsob fakturace, pokud plátce výslovně nepožaduje papírovou formu.

6.3 Společnost FedEx si vyhrazuje právo použít platbu na uhrazení nejstarších faktur jako prvních, pokud není použit preferovaný způsob úhrady nebo nejsou k platbě poskytnuty údaje o úhradě.

6.4 V případě platby po splatnosti si společnost FedEx vyhrazuje právo účtovat poplatek za pozdní platbu, úrok z prodlení a administrativní náklady na tuto platbu po splatnosti. Společnost FedEx může v takovém případě použít příslušné poplatky, náklady nebo úrokové sazby stanovené dle vlastního uvážení a v souladu s příslušnými platnými právními předpisy EU nebo vnitrostátními právními předpisy příslušné země o pozdní platbě . 

6.5 Pokud má být platba provedena prostřednictvím Účtu FedEx, strana, která Zásilku podává, je povinna na Letecký nákladní list zadat platné, aktuální Číslo účtu FedEx, jinak společnost FedEx nemůže Zásilku přijmout. Úhrada Poplatků prostřednictvím Účtu FedEx může mít následující podobu: 

a. "Fakturovat Odesílateli" ("Bill Sender" nebo "Bill Shipper"): společnost FedEx bude účtovat Poplatky na Účet FedEx Odesílatele. 

b. "Fakturovat Příjemci" ("Bill Recipient" nebo "Bill Consignee"): společnost FedEx bude účtovat Poplatky na Účet FedEx Příjemce. Lze použít pouze při přepravě do stanovených míst.

c. "Fakturovat třetí straně" ("Bill Third Party") znamená, že Poplatky budou účtovány na jiný Účet FedEx, než je Účet Odesílatele nebo Příjemce. 

6.6 Bez ohledu na pokyny k platbě nebo opačná ustanovení Odesílatel (případně strana zahajující transakci dovozu zásilky) nese konečnou odpovědnost za uhrazení Poplatků v případě, že Příjemce nebo třetí strana platbu odmítne.

6.7 Námitky ohledně faktur musí Odesílatel nebo Příjemce předat společnosti FedEx nejpozději (a) 30 dní od data vystavení faktury, nebo (b) v den splatnosti faktury, podle toho, co nastane později. Společnost FedEx námitku přijme, pouze pokud je v ní uvedeno (a) číslo faktury, (b) číslo Leteckého nákladního listu a (c) důvod námitky.

6.8 Clo a daně. Dle konkrétního případu mohou být z obsahu Zásilek vyměřena cla, daně a další související Poplatky. Pokud společnost FedEx za plátce uhradí celnímu úřadu cla, daně nebo jiné poplatky, bude plátci vyměřen dodatečný poplatek za celní odbavení v podobě paušální částky nebo procenta celkové uhrazené částky (podle toho, co je vyšší). Viz webové stránky fedex.com/ancillary/go/service, kde je k dispozici seznam dodatečných poplatků za celní odbavení v cílové zemi. Společnost FedEx nemá povinnost uhradit cla, daně a další související Poplatky a může požadovat, aby Odesílatel, Příjemce nebo odpovědná třetí strana zaplatila společnosti FedEx před tím, než převezme odpovědnost za jakékoli celní a daňové nebo jiné související Poplatky. Takové clo a daně budou účtovány Příjemci, pokud není na Leteckém nákladním listu označení „Bill Sender Duties and Taxes“ („Účtovat clo a daně Odesílateli“) nebo „Bill Third Party Duties and Taxes“ („Účtovat clo a daně třetí osobě“) a zároveň platné Číslo účtu FedEx. Tyto možnosti jsou dostupné pouze ve vybraných oblastech. Za určitých okolností mohou být tato cla a daně účtovány Odesílateli, například pokud je Zásilka zasílána na adresu třetí strany, která není bydlištěm nebo sídlem Příjemce či třetí strany, které jsou Poplatky fakturovány. Faktury za cla, daně a další související Poplatky jsou splatné ihned po obdržení. Další podrobnosti jsou k dispozici v Oddílu 13 (Celní odbavení) a na vyžádání.

6.9 Převod měny. Faktury společnosti FedEx musí být uhrazeny v měně uvedené na faktuře nebo v místní měně podle směnných kurzů, které společnost FedEx příležitostně poskytne.


7. Příprava Zásilky.

7.1 Omezení velikosti nebo hmotnosti. Omezení velikosti a hmotnosti Balíků a Zásilek se liší podle kombinace země původu a země určení a také podle Služby. 

7.2 Vícekusové zásilky. Celková hmotnost vícekusové zásilky není omezena za podmínky, že žádný z jednotlivých Balíků Zásilky nepřekročí hmotnostní limit pro jednotlivý Balík stanovený pro zemi určení. 

7.3 Mimořádně velké Zásilky. Zásilky překračující hmotnostní limity pro danou Službu stanovené v pokynech k balení na stránkách fedex.com vyžadují předchozí domluvu se společností FedEx. Společnost FedEx si vyhrazuje právo odmítnout Balíky nebo Zásilky, které považuje za nevhodné nebo mimořádně velké, jak je podrobně popsáno v pokynech k balení na stránkách fedex.com. Společnost FedEx je oprávněna dle vlastního uvážení takové nevhodné nebo mimořádně velké Balíky či Zásilky považovat za Těžké zásilky, a proto může být použita minimální účtovatelná hmotnost 68 kg bez ohledu na skutečnou hmotnost. Zásilky podané u společnosti FedEx jako Těžké zásilky mají minimální účtovatelnou hmotnost 68 kg, bez ohledu na skutečnou hmotnost. 

7.4 Na jednom Leteckém nákladním listu nesmí být uveden více než jeden druh Služeb a nesmí na něj být zasílána více než jedna zásilka s  označením FedEx Envelope, FedEx 10kg Box nebo FedEx 25kg Box.

7.5 Balení. Odesílatel je povinen veškeré Balíky pečlivě připravit a zabalit pro bezpečnou přepravu s ohledem na povahu a velikost zboží, za předpokladu zacházení obvyklého v prostředí přepravy a třídících center,  a v souladu s platnými úmluvami, právními předpisy, nařízeními a pravidly, včetně těch, které se vztahují na balení, označení a štítkování. 

7.6 Veškeré předměty snadno podléhající poškození v důsledku podmínek, ke kterým dochází při přepravě, jako jsou například změny teploty nebo atmosférického tlaku, musí být Odesílatelem dostatečně chráněny vhodným zabalením. Společnost FedEx neodpovídá za jakoukoli škodu způsobenou změnou teploty nebo tlaku.

7.7 Společnost FedEx nezajišťuje přepravu s regulací teploty, není-li výslovně dohodnuto jinak. Není-li výslovně dohodnuto jinak, společnost FedEx není povinna zajistit Zásilky suchým ledem nebo poskytnout služby doplnění ledu, bez ohledu na jakákoli opačná ústní nebo jednostranná písemná prohlášení ze strany zákazníka či společnosti FedEx. V případě, že Příjemce Balík odmítne nebo Balík prosakuje, je poškozený či zapáchá (společně „Protečení”), bude vrácen Odesílateli, je-li to možné. Pokud bude Balík odmítnut Odesílatelem nebo nemůže být vrácen z důvodu Protečení, Odesílatel ponese odpovědnost vůči společnosti FedEx za všechny ztráty, poplatky a výdaje spojené s vyčištěním a likvidací Balíku a souhlasí, že společnosti FedEx tyto ztráty, poplatky a výdaje uhradí a dále jí nahradí veškerou vzniklou újmu. Viz dále Oddíl 8 (Nepřijetí nebo odmítnutí Zásilky).

7.8 Značení. Odesílatel je povinen řádně vyplnit všechny nezbytné náležitosti Leteckého nákladního listu. Každá Zásilka musí být čitelně a trvale označena jménem, adresou ulice, městem, zemí a PSČ Odesílatele i Příjemce. U mezinárodních Zásilek musí být v adrese Odesílatele uveden stát, ve kterém bude Zásilka předána společnosti FedEx k přepravě. Odesílatel je povinen přilepit Letecký nákladní list a další vyžadované štítky (např. těžký náklad) na dobře viditelné místo na vnějším povrchu Zásilky. 

Bližší informace o přípravě Zásilky jsou k dispozici na stránkách fedex.com nebo na vyžádání.


8. Nepřijetí nebo odmítnutí Zásilky.

Společnost FedEx si vyhrazuje právo Zásilku kdykoliv odmítnout, zadržet, zrušit, odložit či vrátit, pokud by taková Zásilka podle názoru společnosti FedEx mohla poškodit či zpozdit jiné Zásilky, věci nebo osoby; dále je-li přeprava Zásilky v rozporu s právními předpisy anebo s jakýmkoli ustanovením těchto Podmínek; Účet FedEx osoby nebo společnosti odpovědné za platbu není v dobrém platebním stavu; objem nebo typ Zásilek se podstatně liší od objemu nebo typu Zásilek, které Odesílatel původně uvedl společnosti FedEx; nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Skutečnost, že společnost FedEx převezme Zásilku, neznamená, že je taková Zásilka, včetně jejího obsahu a kvality, v souladu s platnými právními předpisy nebo s těmito Podmínkami.


9. Kontrola Zásilek.

9.1 Společnost FedEx je oprávněna otevřít a zkontrolovat jakoukoli Zásilku na žádost příslušných orgánů nebo dle vlastního uvážení, v souladu s platnými právními předpisy. 

9.2 V souladu s platnými právními předpisy může mít společnost FedEx povinnost provádět různé namátkové kontroly Zásilek. Odesílatel se tímto vzdává práva na vymáhání náhrady za škody nebo zpoždění (včetně Záruky vrácení peněz, uvedené v Oddílu 19) vzniklé takovou kontrolou.


10. Zboží vyloučené z přepravy.

10.1 Společnost FedEx zakazuje zasílat následující položky do jakýchkoliv míst určení a Odesílatel souhlasí s tím, že je nebude zasílat, pokud společnost FedEx výslovně neodsouhlasí jiný postup (mohou platit další omezení podle místa původu a určení):

a. střelné zbraně, výzbroj, munice a jejich součásti;

b. 3D tiskařské stroje navržené nebo výhradně určené na výrobu střelných zbraní;

c. výbušniny (do/z některých míst určení mohou být přijatelné výbušniny třídy 1.4; více informací získáte na požádání), ohňostroje a jiné zápalné nebo hořlavé položky;

d. položky připomínající bombu, ruční granát nebo jiné výbušné zařízení. To zahrnuje mimo jiné inertní produkty, například repliky, napodobeniny, školicí materiály a umělecká díla;

e. vojenské položky z jakékoliv země, které vyžadují kontrolní vývozní licenci; 

f. lidská těla, lidské orgány nebo části lidského těla, lidská nebo zvířecí embrya, zpopelněné nebo exhumované lidské ostatky; 

g. živá zvířata, včetně hmyzu a domácích zvířat;  

h. zvířecí zdechliny, mrtvá zvířata nebo vypreparovaná zvířata;  

i. rostliny a rostlinný materiál, včetně řezaných květin (řezané květiny jsou přijatelné pro určité kombinace zemí, například z Nizozemska do USA a pro celou Latinskou Ameriku; bližší informace jsou k dispozici na vyžádání);  

j. potraviny podléhající zkáze, potraviny a nápoje vyžadující chlazení nebo jinou kontrolu okolního prostředí; 

k. pornografické a obscénní materiály; 

l. peníze, včetně hotovosti a ekvivalentů hotovosti (např. obchodovatelné cenné papíry, indosované cenné papíry, dluhopisy a hotovostní akreditivy), sběratelské mince a známky;  

m. nebezpečný odpad, včetně použitých injekčních jehel a stříkaček nebo jiného zdravotnického, organického nebo průmyslového odpadu;  

n. mokrý led (zmrzlá voda); 

o. padělané zboží, včetně zboží pod obchodní značkou, která je totožná nebo téměř neodlišitelná od registrované ochranné známky, a to bez schválení nebo dohledu vlastníka registrované ochranné známky (také běžně označované jako falešné zboží nebo padělky); 

p. marihuana, včetně marihuany pro rekreační nebo lékařské použití, kanabidiol získaný z marihuany (CBD), jakékoliv výrobky obsahující jakékoli množství tetrahydrokanabinolů (THC) a syntetické kanabinoidy;

q. surové nebo nerafinované konopné rostliny nebo jejich části (včetně konopných stonků, konopných listů, konopných květů a konopných semen); 

r. tabák a tabákové výrobky, mimo jiné včetně cigaret, doutníků, cigaretového tabáku, žvýkacího tabáku nebo vodních dýmek, a

s. elektronické cigarety a jejich součásti a další podobná zařízení na principu vaporizace nebo aerosolizace a jakékoli nehořlavé kapaliny nebo gely, které mohou být v těchto zařízeních použity, bez ohledu na obsah nikotinu.  

10.2 Společnost FedEx zakazuje zasílat následující typy Zásilek do jakýchkoliv míst určení a Odesílatel souhlasí s tím, že je nebude zasílat (mohou platit další omezení podle místa původu a určení):

a. Zásilky nebo komodity, jejichž přepravu, import nebo export zakazuje jakýkoli zákon, předpis nebo nařízení; 

b. Zásilky, které vyžadují, aby společnost FedEx získala zvláštní licenci nebo povolení umožňující přepravu, import nebo export, pokud není se společností FedEx výslovně sjednáno jinak; 

c. nedeklarované zásilky podléhající spotřební dani nebo komodity vyžadující schválení a povolení regulačními úřady;  

d. Zásilky s Deklarovanou celní hodnotou přesahující povolenou hodnotu konkrétního místa určení; 

e. nebezpečné zboží, s výjimkou zboží povoleného v Oddílu 12 (Nebezpečné zboží)  těchto Podmínek; a 

f. mokré, prosakující nebo zapáchající Balíky.  

10.3 Společnost FedEx neodpovídá za Zboží vyloučené z přepravy, bez ohledu na to, jak bylo přijato (ať k přijetí došlo omylem či vědomě). Společnost FedEx si vyhrazuje právo odmítnout přepravu Balíků uvedeného charakteru dle těchto omezení nebo z důvodů bezpečnosti a ochrany. Společnost FedEx je oprávněna účtovat Odesílateli administrativní poplatky za odmítnuté Balíky a náklady na vrácení zboží. Bližší informace jsou k dispozici na požádání.

10.4 Oddíl 19 (Záruka vrácení peněz) se netýká Zásilek obsahujících Zboží vyloučené z přepravy. 


11. Regulace vývozu.

11.1 Společnost FedEx nepřepravuje Zásilky, které porušují právní předpisy o regulaci vývozu. Odesílatel má plnou odpovědnost a zaručuje, že bude dodržovat všechny platné právní předpisy, pravidla a nařízení, včetně předpisů Spojených států amerických o správě vývozu (U.S. Export Administration Regulations), předpisů Spojených států amerických o mezinárodním  obchodu se zbraněmi (U.S. International Traffic in Arms Regulations), předpisů Spojených států amerických o kontrole zahraničních aktiv (U.S. Foreign Assets Control Regulations) a platných vývozních právních předpisů a vládních nařízení jakékoliv země týkajících se přepravy Zásilky. Odesílatel souhlasí a zaručuje, že bude dodržovat všechny platné sankce stanovené vládou (či jinými orgány státní správy) USA zakazující export nebo reexport zboží, služeb nebo technologií do zemí a teritorií definovaných buď pouze vládou USA, nebo ve spojení se sankcemi dalších států. Společnost FedEx navíc nepřepravuje a Odesílatel souhlasí, že nepředá k přepravě komodity, se kterými je zakázáno či omezeno obchodovat na základě ekonomických sankcí a embarg. Aktuální seznam zemí a území ve kterých společnost FedEx neposkytuje své služby, naleznete na stránkách fedex.com.

11.2 Společnost FedEx navíc nepřepravuje Zásilky (a Odesílatel zaručuje, že žádnou takovou Zásilku společnosti FedEx nepředá), pokud je Odesílatel nebo jakákoliv jiná strana spojená se Zásilkou uvedena na seznamu zamítnutých osob (Denied Persons List) vedeném Ministerstvem obchodu USA nebo na jakémkoliv jiném seznamu regulace vývozu nebo sankcí zveřejněném a vedeném: Ministerstvem financí USA (U.S. Department of Treasury), Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (Office of Foreign Assets Control) USA, Ministerstvem obchodu USA, úřadem pro průmysl a bezpečnost (U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security), Ministerstvem vnitra USA, ředitelstvím ochranných obchodních kontrol (the U.S. Department of State, Directorate of Defense Trade Controls), sankčními komisemi OSN, Radou Evropské unie a jakýmikoliv jinými příslušnými orgány. Odesílatel také souhlasí a zaručuje, že se nepokusí odeslat Zásilku subjektu ve vlastnictví osoby, která je podle příslušného úřadu ve společném vlastnickém zájmu/propojení se subjektem podléhajícím ekonomickým sankcím.

11.3 Odesílatel identifikuje všechny Zásilky vyžadující licence a povolení k vývozu nebo podléhající jiným regulačním kontrolám před vývozem a poskytne společnosti FedEx veškeré informace a potřebnou dokumentaci pro splnění požadavků všech relevantních právních předpisů. Odesílatel je povinen na vlastní náklady ohledně Zásilky zjistit požadavky na vývozní licence nebo povolení, získat požadované licence a povolení, a též je povinen zkontrolovat, zda je Příjemce oprávněn stát se příjemcem podle platných právních předpisů země původu, cílové země a jakékoliv země (zemí) prohlašující soudní pravomoc nad zbožím. Odesílatel je dále povinen se ujistit, že konečné užití nebo koncový uživatel přepravovaných položek nejsou v rozporu s konkrétními postupy, které omezují určitý druh vývozu, reexportu a přepravy speciálně vyjmenovaných položek a jsou stanoveny v právních předpisech o správě vývozu USA (U.S. Export Administration Regulations).

11.4 Společnost FedEx nenese žádnou odpovědnost vůči Odesílateli nebo jiným osobám za jakékoli ztráty nebo výdaje, včetně pokut a penále, pokud Odesílatel nedodrží vývozní právní předpisy, pravidla nebo nařízení, nebo které vzniknou v důsledku opatření, která společnost FedEx učiní za účelem dodržení platných právních předpisů. Odesílatel také souhlasí s tím, že odškodní společnost FedEx za všechny ztráty nebo výdaje, včetně pokut a penále, ve spojení s tím, že Odesílatel nedodržel vývozní právní předpisy, pravidla nebo nařízení, nebo které vzniknou v důsledku opatření, která společnost FedEx učiní za účelem dodržení platných právních předpisů.


12. Nebezpečné zboží.

12.1 Identifikace nebezpečného zboží. „Nebezpečné zboží“ jsou položky, které při přepravě mohou ohrozit lidi, zvířata a životní prostředí nebo přepravce. Odesílatel je povinen uvést, zda Zásilka obsahuje nebezpečné zboží dle klasifikace Doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží, Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Evropské dohody o  mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží (ADR), Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) a platných právních předpisů.

12.2 Omezení míst určení. Pro přepravu nebezpečného zboží do řady míst určení platí určitá omezení. Odesílatel se s  v případě dotazů ohledně zemí, kde jsou poskytovány Služby, omezení komodit v jednotlivých zemích a dostupnosti služeb obrátí na zákaznický servis společnosti FedEx. 

12.3 Dostupné služby. Určité Zásilky obsahující nebezpečné zboží musí být v průběhu letecké přepravy přístupné a jsou klasifikovány jako „přístupné nebezpečné zboží“. „Nepřístupné nebezpečné zboží“ nemusí být naloženo tak, aby bylo v průběhu přepravy přístupné. Kategorie nebezpečného zboží může mít vliv na to, kterou Službu lze použít k přepravě. Společnost FedEx je povinna ve všech dopravních prostředcích a letadlech zachovávat řádné oddělení vzájemně neslučitelného nebezpečného zboží. Tato nutnost může mít za následek, že Zásilka bude přesunuta do dalšího dopravního prostředku nebo letu, kde bude možné dodržet řádné oddělení Zásilek.

12.4 Další poplatky. Na Zásilky obsahující nebezpečné zboží se vztahují poplatky za zvláštní zacházení. Příplatky jsou založeny na klasifikaci a typu zvláštního zacházení, včetně toho, zda musejí být položky v průběhu přepravy dostupné.

12.5 Předpisy pro nebezpečné zboží. Všechny Balíky obsahující nebezpečné zboží musí být v souladu se všemi platnými právními předpisy, včetně Technických pokynů pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží organizace ICAO a Předpisů pro nebezpečné zboží asociace IATA. Odesílatelé nebezpečného zboží jsou povinni dodržovat všechny variace společnosti FedEx uvedené v aktuálním vydání Předpisů pro nebezpečné zboží asociace IATA. Zásilky nebezpečného zboží podléhající ADR vyžadují zvláštní opatření a Odesílatel je povinen před podáním Zásilky kontaktovat společnost FedEx a domluvit se na dalším postupu. 

12.6 Lithiové baterie. U přepravy lithiových baterií (UN 3090), které nelze znovu dobíjet, je vyžadováno předchozí odsouhlasení přepravy. Platí to pro lithiové baterie v oddílu IA a IB IATA. Společnost FedEx nepřijímá lithiové baterie UN 3090 a UN 3480 podané jako Zásilky podle oddílu II IATA. Tyto musejí být podané v souladu s oddílem IA nebo IB IATA. Kromě toho společnost FedEx Express nepřijímá odpadní baterie nebo baterie zasílané k recyklaci nebo likvidaci, včetně poškozených nebo vadných baterií (viz variace IATA FX–04).

12.7 Příprava Zásilky. Odesílatel je povinen Zásilky s nebezpečným zbožím identifikovat, klasifikovat, zabalit, označit a vyplnit k nim doklady, v souladu se všemi platnými mezinárodními dohodami a právními předpisy. Odesílatel je rovněž povinen zajistit, aby Příjemce jednal v souladu se všemi platnými úmluvami a právními předpisy. Kde je to třeba, musí být ke každé Zásilce připojena příslušná dokumentace k nebezpečnému zboží (např. formulář IATA Prohlášení odesílatele nebezpečného zboží). Vzhledem k tomu, že FedEx neposkytuje řešení přepravy a balení pro Zásilky s nebezpečným zbožím, může požadovat, aby Odesílatel najal vyškoleného poskytovatele přepravy a balení pro řešení problému se Zásilkou s nebezpečným zbožím, aby ji společnost FedEx mohla bezpečně doručit. Pokud Odesílatel nepřipraví nebezpečné zboží v souladu s tímto oddílem, může se stát, že Zásilka bude nedoručitelná. Odesílatel je povinen poskytnout všechny požadované informace a vyplnit všechna políčka týkající se nebezpečného zboží na Leteckém nákladním listu. Odesílatelé, kteří používají elektronické systémy pro zaslání nebezpečného zboží, musejí vybrat v elektronickém systému zvláštní služby, zvláštní zacházení nebo příznak, který označuje, že Zásilka obsahuje nebezpečné zboží. Pokud je namísto elektronického řešení použit papírový Letecký nákladní list, může být nebezpečné zboží mezinárodně zasíláno pouze prostřednictvím mezinárodního Leteckého nákladního listu rozšířené služby společnosti FedEx.

12.8 Balení. Balení FedEx nemůže být použito pro zasílání nebezpečného zboží (včetně suchého ledu), s výjimkou (a) lithiových baterií povolených v oddílu II IATA, které lze zasílat v obalech FedEx Box a FedEx Tube, a (b) biologických látek kategorie B (UN 3373), které lze zasílat v obalech FedEx UN 3373 Pak, FedEx Clinical Box nebo FedEx TempAssure.

12.9 Předání a doručení nebezpečného zboží. Ne všechny provozovny společnosti FedEx přijímají nebezpečné zboží. Určité provozovny společnosti FedEx nepřijímají určité třídy nebezpečného zboží a  pro přepravu nebezpečného zboží nelze využít   některé Přepravní služby. Společnost FedEx si vyhrazuje právo odmítnout nebezpečné zboží v jakékoli provozovně, kde takové zboží nelze přijmout v souladu s platnými právními předpisy, nebo dle uvážení společnosti FedEx. Pokud Zásilka nebude podána na obsluhované provozovně, která přijímá nebezpečné zboží, musí být Zásilka společnosti FedEx předána prostřednictvím naplánovaného vyzvednutí u zákazníka.  

12.10 Zákaz přesměrování. Nebezpečné zboží nemůže být přesměrováno na jinou adresu, než je původní adresa Příjemce zadaná Odesílatelem. 

12.11 Potenciální právní odpovědnost Odesílatele. Příslušné právní předpisy mohou stanovit povinnost společnosti FedEx informovat příslušný regulační nebo státní orgán o nesprávně ohlášených nebo neohlášených Zásilkách nebezpečného zboží. Odesílateli hrozí pokuty a penále podle platných právních předpisů. 

12.12 Oddíl 19 (Záruka vrácení peněz) se netýká Zásilek nebezpečného zboží. 


13. Celní odbavení.

13.1 Zásilky, které překročí hranice státu, musí projít celním odbavením. Odesílatel je povinen se ujistit, že je zboží odesláno v souladu se všemi regulatorními celními požadavky. Odesílatel je plně odpovědný za poskytnutí veškeré dokumentace a informací nutných k celnímu odbavení. Odesílatel prohlašuje a zaručuje, že jsou všechna prohlášení a informace, které v souvislosti se zbožím a celním odbavením Zásilky poskytuje, pravdivé, správné a kompletní, včetně příslušného kódu harmonizovaného systému (Harmonized System Code). Zásilky, které vyžadují kromě Leteckého nákladního listu další dokumentaci (například obchodní fakturu), mohou vyžadovat delší dobu přepravy. Společnost FedEx si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení naúčtovat Odesílateli jakékoli penále, pokuty, náhradu škody nebo jiné náklady a výdaje, včetně poplatků za uskladnění, vzniklé v důsledku vymáhání dodržování právních předpisů příslušným orgánem státní správy nebo nedodržení zde stanovených povinností Odesílatele. 

13.2 Zasílatel je na vlastní náklady povinen se ujistit, jestli může zboží zaslané do zahraničí vstoupit do cílové země podle platných právních předpisů a splňuje všechny případné požadavky na licence nebo povolení.

13.3 Zasílatel může být povinen poskytnout další informace, aby získal celní odbavení od regulačních úřadů v cílové zemi, a to před doručením Příjemci. Zásilky obsahující zboží nebo výrobky, které jsou regulované více úřady veřejné správy v dalších cílových zemích (například státními úřady odpovědnými za normy týkající se bezpečnosti potravin, ochrany veřejného zdraví, léků, zdravotnických výrobků, rostlin a zvířat, výrobků z volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, telekomunikací a jiného elektronického vybavení a obdobnými úřady) mohou vyžadovat delší čas na celní odbavení. Veškeré poplatky (i) za zaslání Zásilek do zemí a (ii) za vrácení Zásilek ze zemí, do kterých nemají Zásilky povolený vstup, budou účtovány Zasílateli.

13.4 Pokud dojde k zadržení Zásilky celními či jinými úřady z důvodu nesprávné nebo chybějící dokumentace, má společnost FedEx právo, nikoli však povinnost, pokusit se o této skutečnosti informovat Příjemce. Pokud místní právní předpisy vyžadují od Příjemce předložení správných informací nebo dokumentace a Příjemce tak neučiní v přiměřené lhůtě, kterou je oprávněna určit společnost FedEx, může být Zásilka považována za nedoručitelnou podle platných právních předpisů (viz Oddíl 18 (Nedoručitelné zásilky)). V případě, že Příjemce nepředloží požadované informace nebo dokumenty a místní právní předpisy umožňují, aby tyto informace sdělil Odesílatel, má společnost FedEx právo, nikoli povinnost, pokusit se informovat Odesílatele. Pokud Odesílatel neposkytne informace nebo dokumentaci v přiměřené lhůtě stanovené společností FedEx, považuje se Zásilka za nedoručitelnou podle platných právních předpisů. Společnost FedEx není odpovědná za nemožnost doručení Zásilky v důsledku nesprávných nebo chybějících dokumentů, a to bez ohledu na to, zda se společnost FedEx pokusila Příjemce nebo Odesílatele informovat.

13.5 Pokud to umožňují místní právní předpisy nebo není-li stanoveno jinak (např. prostřednictvím možnosti „FedEx International Broker Select“, viz níže), zajistí společnost FedEx celní odbavení mezinárodních Zásilek. Společnost FedEx předloží informace o Zásilce celnímu úřadu a jiným regulatorním úřadům za účelem provedení celního odbavení. Společnost FedEx je oprávněna účtovat dodatečný manipulační poplatek za celní odbavení při zpracování proclení u mezinárodních Zásilek, za uhrazení cla a daní celnímu úřadu jménem plátce, za Služby požadované Odesílatelem, Příjemcem nebo třetí stranou, nebo jako náhradu nákladů, které byly převedeny příslušným orgánem veřejné správy na společnost FedEx a které se týkají příslušného podání k danému orgánu veřejné správy. Typy a výše poplatků se liší podle země. Viz webové stránky fedex.com/ancillary/go/service, kde je k dispozici seznam dodatečných poplatků za celní odbavení v cílové zemi.

13.6 Společnost FedEx bude jednat jako zástupce Odesílatele nebo Příjemce (podle potřeby) výhradně za účelem zajištění celního odbavení a proclení Zásilky. Pokud je to potřeba a vhodné, zmocní Odesílatel společnost FedEx, případně zprostředkovatele určeného společností FedEx, aby připravil a podal celní prohlášení a provedl všechny související činnosti jako přímý zástupce, tj. jménem a na účet Odesílatele nebo Příjemce. Odesílatel zajistí, aby Příjemce zmocnil společnost FedEx v souladu s tímto ustanovením.

13.7 Společnost FedEx nebude předem hradit ani účtovat žádná cla ani daně, pokud je při rezervaci zvolena možnost výběru celního zprostředkovatele. Přijatelnost komodity a její omezení při zvolení výběru mezinárodního zprostředkovatele (FedEx International Broker Select) se liší podle dané země.

13.8 V některých případech může FedEx dle vlastního uvážení přijmout pokyny k využití jiného celního brokera než brokera společnosti FedEx (nebo brokera vybraného společností FedEx) nebo brokera určeného Zasílatelem. Společnost FedEx (nebo broker vybraný společností FedEx) si v každém případě vyhrazuje právo proclít Zásilku, pokud brokera nelze určit, pokud broker neprovede celní odbavení nebo pokud FedEx neobdrží o brokerovi kompletní informace (včetně jména, adresy, telefonního čísla a PSČ).

13.9 U Zásilek, u kterých musí celní odbavení provést Příjemce, dodá společnost FedEx Příjemci celní dokumenty, přičemž doručení dokumentů představuje včasné dodání.


14. Clo a daně.

14.1 Za účelem provedení celního odbavení určitých položek na celním úřadě je společnost FedEx oprávněna jménem plátce uhradit cla a daně vyměřené celními orgány a účtovat si za to příplatek. Společnost FedEx je oprávněna u všech Zásilek kontaktovat plátce a požádat o potvrzení proplacení a úhrady jakožto podmínky dokončení celního odbavení a doručení Zásilky. Společnost FedEx je oprávněna dle vlastního uvážení požadovat platbu cel a daní před vydáním Zásilky Příjemci. Podrobnější informace získáte od zákaznického servisu společnosti FedEx. 

14.2 Společnost FedEx poskytuje pouze odhad cla a daní pomocí funkce odhad cla a daní na stránkách fedex.com. Konečné clo a daně se mohou lišit.

14.3 V případě zpochybnění přesnosti nebo správnosti cla a daní vyměřených na Zásilce může společnost FedEx nebo určený broker zkontrolovat přepravní dokumenty připojené k Zásilce. Pokud Fedex určí, že clo a daně byly vyměřeny správně, Zasílatel souhlasí, že clo a daně uhradí, případně se Zasílatel zavazuje, že je uhradí Příjemce.

14.4 Pokud společnost FedEx předem uhradí clo, daně nebo jiné poplatky za plátce, bude plátci vyměřen dodatečný poplatek za celní odbavení, a to na základě paušální sazby nebo procentního podílu celkové předem uhrazené částky. Dodatečný poplatek za celní odbavení se bude lišit podle cílové země. Další informace o dodatečném poplatku za celní odbavení najdete na stránce fedex.com/ancillary/go/service.

14.5 Pokud Odesílatel neurčí na Leteckém nákladním listu plátce, budou cla a daně automaticky účtovány Příjemci, je-li to přípustné. Možnost „Účtovat cla a daně Odesílateli“ a „Účtovat cla a daně třetí straně“ jsou k dispozici pouze u doručení do určitých míst. Podrobnější informace získáte od zákaznického servisu společnosti FedEx.

14.6 Bez ohledu na případné opačné pokyny k platbě nese Odesílatel konečnou odpovědnost za uhrazení cla a daní a všech poplatků a příplatků spojených s uhrazením cla a daní společností FedEx, pokud platba nebude přijata. Pokud Příjemce nebo třetí strana, od které se požaduje potvrzení o náhradě nákladů, odmítne na požádání uhradit clo a daně, společnost FedEx je oprávněna kontaktovat Odesílatele, aby clo a daně uhradil. Pokud Odesílatel odmítne provést dostatečná opatření k náhradě nákladů společnosti FedEx, může být Zásilka vrácena Odesílateli (v takovém případě bude Odesílatel odpovědný jak za původní poplatky, tak za poplatky za vrácení) nebo umístěna do dočasného uskladnění, veřejného nebo celního skladu nebo bude považována za nedoručitelnou. Pokud jsou Přepravní poplatky za Zásilku účtovány na kreditní kartu, vyhrazuje si společnost FedEx právo vypořádat na tento účet kreditní karty také poplatky za cla a daně související s touto Zásilkou.

14.7 V závislosti na možnostech dostupných na konkrétním místě může dojít ke zpoždění Zásilky, pokud společnost FedEx nemůže získat uspokojivé potvrzení o náhradě nákladů vynaložených na úhradu cla a daně. Takové zpoždění Zásilky nebo jiné nedodržení těchto Podmínek představuje důvod pro vyloučení odpovědnosti společnosti FedEx a nepředstavuje Selhání služby. Stejně tak se na uvedená zpoždění nevztahuje Záruka vrácení peněz (viz Oddíl 19 (Záruka vrácení peněz)Oddíl 21 (Vyloučení odpovědnosti)). 

14.8 Cla a daně budou uhrazeny jedním z následujících způsobů dle pokynů a uvážení společnosti FedEx: v hotovosti, šekem (osobním nebo firemním, za předpokladu předložení platného průkazu totožnosti), kreditní kartou, platebním příkazem, cestovním šekem nebo debetním či prostřednictvím účtu umožňujícího odložené platby. Společnost FedEx nepřijímá zálohy na clo a daně. 

14.9 Společnost FedEx nenese odpovědnost za Zásilky nevyzvednuté z celního úřadu a tyto Zásilky mohou být považovány za nedoručitelné. 


15. Přepravní trasy.

Společnost FedEx rozhoduje o přepravní trase všech Zásilek. Trasa se může příležitostně změnit bez předchozího upozornění. Z důvody ochrany přepravovaného zboží nemůže společnost FedEx sdělovat podrobnosti o přepravní trase nebo podrobná bezpečnostní opatření. To také znamená, že nelze provádět kontroly v provozovnách sítě nebo vozidlech společnosti FedEx, pokud to není vyžadováno právním předpisem nebo rozhodnutím správního orgánu. 


16. Doručení.

16.1 Zásilky jsou doručovány na adresu Příjemce v souladu s odstavci 16.7, 16.8 a 16.9 níže. Neexistuje závazek doručit Zásilku Příjemci osobně. Společnost FedEx je oprávněna Zásilku doručit Příjemci nebo jiné osobě, která se zdá být oprávněnou k přijetí Zásilky jménem Příjemce. Na Zásilce musí být vždy udána úplná adresa Příjemce a jeho telefonní číslo a e-mailová adresa.

16.2 V určitých zemích lze použít P.O. boxy za předpokladu, že Odesílatel poskytne společnosti FedEx telefonní číslo Příjemce pro zprostředkování doručení. 

16.3 Společnost FedEx za žádných okolností neodpovídá za škody, které souvisí se  zabavením nebo zadržením zboží během přepravy celními úřady či jinými správními orgány.

16.4 Zásilky určené do hotelů, nemocnic, úřadů, univerzit anebo jiných zařízení, které mají k dispozici poštovní podatelnu nebo centrální recepci, mohou být doručeny do této poštovní podatelny nebo centrální recepce, pokud není se společností FedEx předem dohodnuto jinak.

16.5 Jakoukoli žádost o změnu adresy, která není přesměrováním nebo opravou adresy, bude společnost FedEx považovat za novou Zásilku, za kterou je oprávněna účtovat nové Poplatky za přepravu.

16.6 Za doručení v sobotu, pokud je v nabídce, bude v zemích, kde není sobota běžným Pracovním dnem, účtován zvláštní manipulační poplatek.

16.7 Společnost FedEx je oprávněna odmítnout vyzvednout nebo doručit Zásilku nebo použít náhradní způsob  vyzvednutí nebo doručení, a to v zájmu zachování bezpečnosti svých zaměstnanců, nebo v případech, kdy jsou důvodné obavy, že by poskytnutí Služeb mohlo vést k  porušení jakýchkoli platných právních předpisů, nařízení nebo pravidel.

16.8 Pokyny Odesílatele k doručení – volba Podpisu při doručení  

a. Společnost FedEx nabízí možnost volby Podpisu při doručení, kterou může Odesílatel zvolit při vyplňování Leteckého nákladního listu, při přepravě mezi vybranými zeměmi a teritorii a pro určité Přepravní služby (podrobnější informace získáte na stránkách fedex.com nebo od zákaznického servisu společnosti FedEx). 

b. Odesílatel bere na vědomí, že volba možnosti Podpisu při doručení může zahrnovat mimo jiné: (i) vydání Zásilky bez podpisu při doručení; (ii) doručení sousedovi nebo vrátnému / správci budovy apod.; (iii) vydání Zásilky pouze dospělé osobě na doručovací adrese; (iv) nebo kombinaci výše uvedených pokynů. Nastavení možnosti Podpisu při doručení Odesílatelem má přednost před jakýmkoliv dodatečným pokynem k doručení obdrženým od Příjemce.

c. V souvislosti s možnostmi Podpisu při doručení mohou být účtovány dodatečné příplatky. Viz Oddíl 4 (Palivové a další příplatky).

d. Pokud Odesílatel nezvolí možnost Podpisu při doručení, společnost FedEx bude postupovat podle svých standardních postupů pro doručování.

16.9 Pokyny Příjemce k doručení – Zásilky B2C  

a. Ve vybraných lokacích mohou být Zásilky B2C doručeny podle dodatečných pokynů, které společnost FedEx obdrží od Příjemce. Odesílatel výslovně bere na vědomí a souhlasí, že tyto pokyny mohou změnit původně sjednané pokyny k doručení nebo Předpokládaný čas doručení původně sjednaný mezi společností FedEx a Odesílatelem. 

b. Odesílatel bere na vědomí a souhlasí, že pokyny od Příjemce mohou zahrnovat mimo jiné: (i) odložení času doručení; (ii) doručení sousedovi, vrátnému nebo recepčnímu; (iii) doručení na jinou adresu nebo jiné osobě, za předpokladu, že se tato jiná adresa nachází ve stejné zemi, jako je ta uvedená na Leteckém nákladním listu; (iv) pokyn kde zanechat Zásilku B2C bez získání podpisu při doručení; (v) zanechání Zásilky B2C v místě pro vyzvednutí (například v místním obchodě); nebo (vi) jakoukoli kombinaci výše uvedených pokynů. Pokud Odesílatel a/nebo Příjemce zruší (částečně) dopravu před doručením, všechny Poplatky budou nadále splatné společnosti FedEx.  

c. Společnost FedEx je oprávněna příležitostně změnit dostupnost možností doručení u Zásilek B2C, v závislosti na geografických a dalších omezeních. Další informace o dostupnosti možností doručení najdete na webových stránkách fedex.com. 

d. Na Zásilky B2C, ohledně kterých Příjemce udělil dodatečné pokyny k doručení podle tohoto ustanovení, se nevztahuje Oddíl 19 (Záruka vrácení peněz)

e. Pokud Příjemce udělí dodatečné pokyny k doručení k jiným zásilkám než B2C, Odesílatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je pro něj závazný tento Oddíl 16.


17. Opětovné doručení.

17.1 Obchodní doručení.  Společnost FedEx se pokusí o opětovné doručení automaticky nebo na základě žádosti, pokud: (a) na adrese Příjemce ani na sousední adrese není nikdo, kdo by mohl podepsat převzetí Zásilky, a není k dispozici zaevidovaný podpis; (b) Odesílatel zvolil možnost Podpisu při doručení a není k dispozici žádný způsobilý Příjemce, který by mohl převzetí Zásilky podepsat; nebo (c) společnost FedEx rozhodne o nevydání Zásilky. Pokud ani třetí pokus o  obchodní doručení nebude úspěšný nebo Zásilka zůstane zadržena po dobu pěti Pracovních dní od prvního pokusu o doručení a případného úspěšného celního odbavení v cílové zemi, bude považována za nedoručitelnou (viz Oddíl 18 (Nedoručitelné zásilky)).

17.2 Doručení na adresu bydliště a Zásilky B2C.  Pokud se v případě doručení na adresu bydliště nepodaří doručit Zásilku na adresu Příjemce ani na sousední adresu během prvního pokusu, je společnost FedEx oprávněna se na základě vlastního uvážení pokusit Zásilku opětovně doručit nebo ji zadržet až do obdržení dalších pokynů k doručení od Odesílatele nebo Příjemce, nebo ji doručit na místo určené společností FedEx. Pokud se Zásilku na adresu bydliště nepodaří doručit ani při opakovaných pokusech, nebo pokud Odesílatel či Příjemce neposkytne další pokyny k doručení nebo společnost FedEx nebude moci zajistit doručení na jiné místo určené společností FedEx, může být Zásilka považována za nedoručitelnou (viz Oddíl 18 (Nedoručitelné zásilky).


18. Nedoručitelné Zásilky.

18.1 Nedoručitelná Zásilka je taková, kterou nelze doručit z důvodů zahrnujících mimo jiné následující: (a) adresa Příjemce je neúplná, nečitelná, chybná nebo ji nelze nalézt, (b) Příjemce Zásilky nelze kontaktovat nebo si Zásilku nevyzvedne, (c) Zásilka je adresována do oblasti, v níž společnost FedEx neposkytuje své služby, (d) místo podnikání Příjemce je zavřené, (e) Zásilku nelze doručit z důvodu nepřítomnosti oprávněné osoby či odmítnutí ze strany oprávněné osoby tuto Zásilku přijmout nebo potvrdit přijetí Zásilky podpisem, (f) Zásilka nemůže být celně odbavena, (g) Zásilka by mohla způsobit poškození nebo zpoždění jiných Zásilek a majetku, popř. způsobit zranění osob, (h) Zásilka obsahuje Zboží vyloučené z přepravy, (i) Příjemce není schopen nebo odmítá zaplatit za Zásilku označenou jako "Fakturovat Příjemci" („Bill Recipient“), (j) Zásilka byla nesprávně zabalena nebo (k) je obsah či obal Zásilky poškozen do té míry, že ji nelze opatřit jiným obalem, nebo (l) kterýkoli z důvodů uvedených v Oddílu 17 (Opětovné doručení).

18.2 Pokud bude Zásilka z jakýchkoliv důvodů nedoručitelná, je společnost FedEx oprávněna pokusit se oznámit tuto skutečnost Odesílateli, aby se s ním dohodla na vrácení Zásilky, aniž by tím byla dotčena omezení stanovená místními předpisy. Pokud se nepodaří Odesílatele zastihnout do pěti Pracovních dnů, či pokud Odesílatel v přiměřené době nedá společnosti FedEx pokyny, je společnost FedEx oprávněna vrátit Zásilku Odesílateli, nebo ji umístit do dočasného uskladnění, nebo do veřejného skladu či celního skladu, nebo Zásilku zlikvidovat. Pokud není možné Zásilku doručit, proclít nebo vrátit, je společnost FedEx oprávněna Zásilku zcizit či zlikvidovat. Odesílatel je povinen uhradit veškeré vzniklé náklady, Poplatky a výlohy spojené s vrácením, uskladněním nebo likvidací nedoručitelné Zásilky, s výjimkou případů, kdy je Zásilka nedoručitelná zaviněním společnosti FedEx.

18.3 Zásilky, které nelze vrátit z důvodu místních právních omezení, budou buď umístěny do dočasného uskladnění, veřejného nebo celního skladu, nebo budou zlikvidovány v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Odesílatel souhlasí, že společnosti FedEx uhradí veškeré výdaje vzniklé společnosti FedEx v souvislosti s umístěním Zásilky do příslušného skladu nebo likvidací Zásilky.

18.4 Poplatky za vrácení Zásilky budou vyměřeny Odesílali společně s původními Poplatky, s výjimkou případů, kdy je Zásilka nedoručitelná zaviněním společnosti FedEx. Dále budou zahrnuty všechny další Poplatky, které společnosti FedEx vznikly ve spojení s vrácením. Pro vrácení nedoručitelné Zásilky obsahující nebezpečné zboží je Odesílatel povinen dodat vyplněný vratný Letecký nákladní list a všechny další požadované dokumenty.


19. Záruka vrácení peněz.

Společnost FedEx nabízí u některých Přepravních služeb záruku vrácení peněz, na kterou se vztahují tyto Podmínky. Tato záruka vrácení peněz může být společností FedEx kdykoli a bez předchozího oznámení Odesílateli nebo Příjemci změněna nebo přechodně či trvale zrušena. Tyto změny záruky vrácení peněz nebo její přechodné či trvalé zrušení se vztahují na Zásilky předané společnosti FedEx k přepravě po datu příslušné změny. Podrobnosti o aktuálně platné záruce vrácení peněz jsou k dispozici na stránkách fedex.com

19.1 Záruka vrácení peněz.

a. V případě Selhání služby a na základě žádosti, společnost FedEx dle vlastního uvážení buď vrátí plátci peníze, nebo vystaví dobropis k faktuře za Poplatky za přepravu, přičemž platí níže uvedená omezení.  

b. Záruka vrácení peněz společnosti FedEx se vztahuje na Přepravní služby, vyjma vnitroevropských Zásilek Economy nebo služby FedEx International Connect Plus. 

c. Pokud Odesílatel podá Balíky, které překračují průměrný počet, typ, velikost či hmotnost Balíků podaných Odesílatelem na dané pobočce v průběhu roku, je společnost FedEx oprávněna tyto Balíky přijmout, ale přechodně zrušit záruku vrácení peněz nebo upravit čas předpokládaného doručení.

d. V případě Selhání služby budou nároky Odesílatele na vrácení Poplatků za přepravu Zásilky nebo jejich části uspokojeny výlučně prostřednictvím této záruky na vrácení peněz. Pokud je záruka vrácení peněz přechodně zrušena, na příslušné Zásilky se nevztahuje předpokládané datum doručení, a tudíž v takovém případě, který by jinak představoval Selhání služby, nebude poskytnuta žádná náprava ani nebudou vráceny Poplatky za přepravu. 

19.2 Omezení. Platí následující omezení:

a. Za jeden Balík je možné obdržet pouze jednu náhradu nebo dobropis. U vícekusových Zásilek se tato záruka vrácení peněz vztahuje na každý Balík v Zásilce. Pokud u kteréhokoli Balíku v Zásilce dojde k Selhání služby, budou vráceny peníze nebo vystaven dobropis pouze za poměrnou část Poplatků za přepravu, která se vztahuje k danému Balíku. 

b. Dobropis nebo vrácení peněz v rámci záruky vrácení peněz se vztahuje pouze na Poplatky za přepravu Zásilky, u které vznikl nárok na toto vrácení. Záruka vrácení peněz se nevztahuje na cla, daně nebo jiné Poplatky než Poplatky za přepravu.

c. Pokud Odesílatel před prvním pokusem o doručení požádá o doručení pozdější, než je původní Předpokládaný čas doručení, bude Předpokládaný čas doručení pro účely záruky vrácení peněz upraven na požadované datum nebo čas. 

d. Svátky v místě vyzvednutí a v místě určení mohou mít dopad na dobu přepravy. Předpokládané datum doručení pro účely záruky vrácení peněz bude prodlouženo o  dobu trvání svátku. Na stránkách fedex.com je k dispozici Kalendář mezinárodních svátků FedEx. Na dobu přepravy však mohou mít vliv také místní nebo regionální svátky v dané zemi.

e. U Zásilek, jejichž doručení je naplánováno během sedmi kalendářních dní před 1. svátkem vánočním, je předpokládané datum doručení pro účely záruky vrácení peněz prodlouženo na konec dne předpokládaného data doručení pro zvolenou službu a místo určení. 

f. U  Přepravní služby FedEx International Next Flight se může stanovený Předpokládaný čas doručení změnit z mnoha důvodů, mimo jiné včetně zpoždění nebo zrušení letů z důvodu letecké dopravní kontroly, počasí nebo mechanických problémů. Pokud bude Předpokládaný čas doručení změněn, záruka vrácení peněz bude použita pouze pro poslední stanovený Předpokládaný čas doručení.

g. U Zásilek FedEx Europe First (u kterých je kromě sazby FedEx International Priority účtován také poplatek za doručení) společnost FedEx na vyžádání vrátí peníze nebo vystaví dobropis k příslušné faktuře za: 

i. poplatek za doručení FedEx Europe First, ale nikoli Poplatky za přepravu, pokud dojde k Selhání služby FedEx Europe First; nebo 

ii. Poplatky za přepravu navíc k poplatku za doručení FedEx Europe First, pokud dojde k Selhání služby FedEx International Priority.

Veškerá omezení a limity stanovené v tomto oddílu o záruce vrácení peněz se stejným způsobem vztahují i na službu FedEx Europe First.

h. Pokud se Odesílatel rozhodne nechat Zásilku v některém autorizovaném přepravním středisku "FedEx Authorised Ship Centre" nebo boxu pro zanechání zásilek "FedEx Drop Box", předpokládaná doba doručení bude počítána od doby, kdy bude Zásilka převzata společností FedEx z FedEx Authorised Ship Centre nebo z FedEx Drop Box. Podrobnosti příslušných platných časů přerušení jsou k dispozici na místě FedEx Authorised Ship Centre, případně FedEx Drop Box.

19.3 Vyloučení. Tato záruka vrácení peněz neplatí a společnost FedEx nebude mít povinnost vrátit Poplatky za přepravu nebo vystavit dobropis, pokud:

a. Společnost FedEx poskytne důkaz o včasném doručení s uvedeným datem a časem doručení a případně jménem osoby, která podpisem potvrdila převzetí Zásilky;

b. k Selhání služby došlo zcela nebo částečně z důvodů popsaných v Oddílu 21 (Vyloučení odpovědnosti);

c. Číslo účtu FedEx plátce nemá dobrou platební schopnost nebo pokyny k platbě byly neplatné;

d. zákazník prostřednictvím elektronických zařízení společnosti FedEx použil na příslušný Balík nebo Zásilku nesprávné číslo zásilky FedEx;

e. Zásilka, byť byla společností FedEx výslovně přijata, obsahovala Zboží vyloučené z přepravy, nebezpečné zboží nebo suchý led; 

f. Zásilka byla zpožděna kvůli celnímu odbavení nebo zajištění souladu s předpisy;

g. zpoždění doručení bylo způsobeno dodržováním zásad společnosti FedEx týkajících se úhrady cla a daní před celním odbavením nebo při doručení;

h. Zásilka byla zaslána na adresu poštovního boxu přípustného pro doručení;

i. Příjemce poskytl společnosti FedEx pokyny k doručení v souladu s Odstavcem 16.9 (Pokyny Příjemce k doručení – Zásilky B2C)

j. Zásilka byla zdržena v důsledku nesprávných, neúplných nebo nepřesných údajů o Příjemci nebo nedostupnosti oprávněné osoby či odmítnutí takové osoby přijmout Zásilku nebo potvrdit doručení Balíku podpisem;

k. Zásilka byla nedoručitelná (viz Oddíl 18 (Nedoručitelné zásilky)) nebo byla vrácena;

l. tato záruka vrácení peněz se nevztahuje na žádosti o úpravu faktury na základě nesprávně vyměřených poplatků; 

m. pokud Odesílatel nebo Příjemce u zásilky služby FedEx International Broker Select uvede jiného celního zprostředkovatele než společnost FedEx nebo společností FedEx určeného zprostředkovatele. 

19.4 Žádosti o vrácení peněz nebo dobropis. Nedodržení kterékoliv z následujících podmínek, včetně podmínky zaslat oznámení určeným způsobem a ve stanovené lhůtě, bude mít za následek zamítnutí žádosti Odesílatele o vrácení peněz nebo o vystavení dobropisu, a Odesílatel tak nemá nárok na náhradu za Selhání služby:

a. Lhůty pro podání žádosti. Společnost FedEx musí obdržet žádost o vrácení peněz nebo o vystavení dobropisu na Poplatky za přepravu některým ze schválených způsobů doručování do 15 dní od data vystavení faktury (nebo data odeslání v případě platby předem). 

b. Požadované informace. Všechna oznámení o Selhání služby musí obsahovat Číslo účtu FedEx Odesílatele (pokud bylo přiděleno), Letecký nákladní list nebo číslo zásilky FedEx, datum odeslání Zásilky a úplné a přesné údaje o Příjemci.

c. Způsoby podání žádosti. Plátce je oprávněn požádat o vrácení Poplatků za přepravu nebo o vystavení dobropisu na Poplatky za přepravu z důvodu Selhání služby e-mailem, na stránkách fedex.com, nebo telefonátem na zákaznický servis společnosti FedEx. Způsoby se mohou lišit podle místa Zásilky. Jiné způsoby podání žádosti nebudou považovány za platné. Například částečné uhrazení faktury není považováno za žádost o úpravu faktury ani za  žádost o vrácení peněz.


20. Omezení odpovědnosti.

20.1 Standardní omezení odpovědnosti za Přepravní služby. Odpovědnost společnosti FedEx za ztráty, škody nebo zpoždění ve spojení s poskytováním Přepravních služeb bude omezena na vyšší z následujících částek (a) částku stanovenou příslušnými Úmluvami, nebo (b) 100 USD na Zásilku (pokud Odesílatel neuvede vyšší hodnotu pro dopravu a nezaplatí požadovaný poplatek, jak je popsáno v Oddílu 20.3). Tyto limity společnost FedEx uplatňuje také na všechny nároky vzniklé ve spojení s poskytováním vnitrostátních Přepravních služeb, jestliže v příslušných  vnitrostátních právních předpisech o přepravě neexistují povinné nebo nižší limity odpovědnosti (pokud Odesílatel neuvede vyšší hodnotu pro dopravu a nezaplatí požadovaný poplatek, jak je popsáno v odstavci 20.3).

20.2 Omezení odpovědnosti za jiné nároky. Odpovědnost společnosti FedEx za ztráty, škody, zpoždění nebo jiné nároky ve spojení s poskytováním Dodatečných služeb, či za jiné porušení smlouvy, na kterou se nevztahuje odstavec 20.1 (Standardní omezení odpovědnosti za Přepravní služby), je omezena na 3,40 EUR na kilogram, v žádném případě však nepřekročí maximální odpovědnost 10 000 EUR na událost nebo sled souvisejících událostí. 

20.3 Maximální odpovědnost – Deklarovaná hodnota pro dopravu. Společnost FedEx neposkytuje ručení za náklad nebo jeho celkové pojištění, Odesílatel však může uhradit dodatečný poplatek za uvedení vyšší Deklarované hodnoty pro dopravu na Leteckém nákladním listu, než je maximální výše uvedená v odstavcích 20.1 a 20.2 výše. Pokud se Odesílatel rozhodne tuto hodnotu uvést, platí následující podmínky:  

a. Deklarovaná hodnota pro dopravu představuje maximální odpovědnost společnosti FedEx ve spojení se Zásilkou a nemůže být vyšší než Deklarovaná celní hodnota uvedená na Leteckém nákladním listu. 

b. Nebezpečí újmy a vystavení se nebezpečí újmy, která přesahuje výši Deklarované hodnoty pro dopravu,  nese Odesílatel.

c. Za každých 100 USD, o které Deklarovaná hodnota pro dopravu překročí jinak platné výše uvedené standardní omezení odpovědnosti, bude účtován poplatek, až do maximální výše stanovené níže. Odesílatel by se měl seznámit s ceníky společnosti FedEx účinnými v době odeslání Zásilky, nebo kontaktovat telefonicky společnost FedEx s žádostí o další informace o dodatečných poplatcích. 

d. Bez ohledu na Deklarovanou hodnotu pro dopravu nepřekročí částka, do jejíž výše odpovídá společnost FedEx při ztrátě, poškození, zpoždění nebo jiném nároku ve spojení se Zásilkou, náklady na opravu Zásilky, zůstatkovou hodnotu Zásilky nebo náklady na nové pořízení Zásilky, a to podle toho, která z těchto částek bude nejnižší. Společnost FedEx má právo vyžadovat nezávislý důkaz o hodnotě obsahu Zásilky, ohledně které je nárok uplatňován. 

e. Maximální Deklarovaná celní hodnota a Deklarovaná hodnota pro dopravu je omezena, může se v různých oblastech lišit a není nabízena ve všech zemích a oblastech. Maximální deklarovaná hodnota pro celní účely je u zásilek typu FedEx Envelope a FedEx Pak, bez ohledu na místo určení, 500 $ na zásilku. Maximální deklarovaná hodnota pro přepravu je u zásilek typu FedEx Envelope a FedEx Pak, bez ohledu na místo určení, 100 $ na zásilku. Zboží, jehož skutečná nebo deklarovaná hodnota převyšuje tyto částky, by nemělo být přepravováno jako FedEx Envelope nebo FedEx Pak. 

f. Pokud není společností FedEx uvedeno jinak, maximální Deklarovaná hodnota pro dopravu je 50 000 USD za Zásilku, s výjimkou Přepravní služby Těžkých zásilek (Freight Transportation Services), u které platí maximální Deklarovaná hodnota pro dopravu 100 000 USD za Zásilku. 

g. Není poskytována žádná náhrada za (i) ztráty následné povahy nebo (ii) zpoždění či ztráty vzniklé v důsledku porušení povinností Odesílatele stanovených těmito Podmínkami.

h. Není poskytována žádná náhrada za ztráty spojené s Dodatečnými službami. 

i. Jakýkoli pokus o deklarování hodnoty pro dopravu nebo celní hodnoty, která překračuje maximální částky povolené v těchto Podmínkách, je neplatný. Taková deklarovaná hodnota bude automaticky snížena na schválený limit pro Zásilku. Pokud společnost FedEx převezme k přepravě Zásilku s  deklarovanou hodnotou přesahující maximální povolené částky, nevzdává se takovým převzetím žádných ustanovení těchto Podmínek. Po předání Zásilky společnosti FedEx nemůže společnost FedEx vyhovět žádostem o změnu deklarované hodnoty uvedené na Leteckém nákladním listu.

j. Pokud Odesílatel neuvedl na Leteckém nákladním listu Deklarovanou hodnotu pro dopravu pro jednotlivé Balíky, ale uvedl celkovou deklarovanou hodnotu Zásilky, bude deklarovaná hodnota jednotlivých Balíků stanovena vydělením celkové deklarované hodnoty počtem Balíků na Leteckém nákladním listu. Deklarovaná hodnota jednotlivého Balíku v Zásilce nemůže být v žádném případě vyšší, než je celková deklarovaná hodnota Zásilky.

20.4 Speciální položky. Úplná i částečná odpovědnost společnosti FedEx za Zásilky obsahující Speciální položky je omezena na maximální Deklarovanou hodnotu pro dopravu 1 000 USD za Zásilku, nebo limitem stanoveným příslušnou Úmluvou o přepravě zboží, podle toho, co je vyšší.


21. Vyloučení odpovědnosti.

21.1 Společnost FedEx nenese odpovědnost za:

a. žádné škody překračující Deklarovanou hodnotu pro dopravu (omezenou v Oddílu 20.3 (Maximální odpovědnost – Deklarovaná hodnota pro dopravu)) nebo omezení odpovědnosti stanovené v příslušné Úmluvě, nebo, v případě vnitrostátních Zásilek, platnými vnitrostátními právními předpisy, od nichž se nelze odchýlit, podle toho, co je vyšší, a to bez ohledu na to, zda společnost FedEx věděla nebo měla vědět, že taková škoda může vzniknout. Platí přitom další omezení stanovená v těchto Podmínkách; 

b. zvláštní, náhodné, následné nebo nepřímé ztráty či náhrady škody, mimo jiné náklady na alternativní způsoby dopravy, ztrátu příjmu, ztrátu výnosů, nemožnost používání, ušlý zisk, ztrátu očekávaných úspor, ztrátu důvěry nebo příležitostí; 

c. ztráty nebo zpoždění za určitých okolností stanovených v Oddílu 19.3 (Záruka vrácení peněz – vyloučení).

21.2 Odesílatel přebírá všechna rizika ztráty, škody nebo zpoždění, kromě těch, které výslovně v těchto Podmínkách přebírá společnost FedEx. Odesílatel by si měl zajistit vlastní pojistné krytí, pokud je to zapotřebí. Společnost FedEx neposkytuje pojistné krytí.

21.3 Společnost FedEx nenese odpovědnost ani neposkytuje úpravy faktury, vrácení peněz nebo dobropisy za žádné ztráty, škody, zpoždění, chybné doručení, nedoručení, chybné informace nebo neposkytnutí informací způsobené následujícími událostmi nebo vzniklé v jejich důsledku (seznam není vyčerpávající):

a. jednáním, opomenutím nebo porušením povinností na straně Odesílatele, Příjemce nebo jakékoli jiné strany, která má zájem na Zásilce;

b. povahou Zásilky, jejím poškozením, vlastností nebo vnitřní skrytou vadou či křehkostí;

c. porušením těchto Podmínek nebo jiných podmínek, které se vztahují na přepravu Zásilky, včetně přepravy Zboží vyloučeného z přepravy, nebezpečného zboží, chybné deklarace nákladu, špatného zajištění, označení Zásilky nebo uvedení nesprávné adresy na Zásilce;

d. pokutami, postihy nebo jinými finančními částkami vyměřenými Odesílateli nebo Příjemci regulačním orgánem či třetí stranou;

e. jakoukoli událostí, kterou společnost FedEx nemůže ovlivnit, včetně pandemie nebo epidemie, nebezpečí ve vzdušném prostoru, veřejných nepřátel, rozhodnutí státních nebo regulačních orgánů, které jednají na základě domnělého či skutečného oprávnění, opatření či opomenutí ze strany celních úředníků, povstání, stávek nebo očekávaných stávek a jiných místních konfliktů, občanských nepokojů, rizik spojených s válečným stavem či povětrnostními podmínkami, nebo národních, mezinárodních či místních narušení letecké nebo pozemní dopravní sítě, trestné činnosti osob nebo subjektů, včetně teroristických útoků, přírodních katastrof, narušení či zhroucení komunikačních a informačních systémů (včetně systémů společnosti FedEx), zpoždění způsobeného mechanickými závadami nebo podmínek, které představují nebezpečí pro zaměstnance společnosti FedEx;

f. nesprávným nebo nedostatečným balením, včetně nepoužití obalů schválených společností FedEx, pokud je toto schválení vyžádáno, doporučeno nebo požadováno. Zejména počítače, elektronika, křehké předměty a alkohol musí být zabaleny v souladu s pokyny společnosti FedEx, které jsou k dispozici na stránkách fedex.com. Poskytnutí balení nebo doporučení, pomoci či návodu na správné balení Zásilek společností FedEx nepředstavuje přijetí odpovědnosti společností FedEx, pokud není výslovně písemně stanoveno jinak;

g. dodržením ústních či písemných pokynů k doručení od Odesílatele, Příjemce nebo osob, které prohlásily, že zastupují Odesílatele či Příjemce;

h. zpožděním při doručení, které bylo způsobeno dodržováním postupů společnosti FedEx pro placení Poplatků; 

i. tím, že společnost FedEx nebyla schopna poskytnout kopii dokladu o doručení nebo kopii podpisu získaného při doručení;

j. vymazáním, ztrátou nebo nezískatelností dat z magnetofonových pásků, souborů nebo jiných nosičů dat, nebo zničením nebo poškozením fotografií, negativů či zvukových záznamů, osvětlením exponovaných filmů;

k. tím, že společnost FedEx nerespektovala označení a grafické pokyny pro manipulaci s balíky (např. šipky ukazující směr nahoru, označení jako „UP“ či „touto stranou nahoru“);

l. tím, že společnost FedEx Odesílatele či Příjemce neinformovala nebo informovala se zpožděním o zdržení, ztrátě nebo poškození Zásilky, neúplné, nesprávné nebo nepřesné adrese Příjemce či celního zprostředkovatele, nesprávné, neúplné nebo chybějící dokumentaci nebo neuhrazení cla a daní potřebných k uvolnění Zásilky;

m. ztrátou nebo poškozením jakékoliv jednotlivé položky, ke které společnost FedEx nemá žádný ověřitelný záznam o přijetí, včetně případů, kdy bylo ve chvíli poskytnutí Zásilky společnosti FedEx zboží naloženo na návěsu, na paletě nebo zabaleno způsobem, který neumožňuje kontrolu počtu položek nebo obsahu Zásilky;

n. ztrátou osobních nebo finančních údajů včetně čísel sociálního zabezpečení, dat narození, čísel řidičských průkazů, čísel kreditních nebo debetních karet a informací k bankovním účtům;

o. tím, že Odesílatel nevymazal všechny Zásilky zadané do přepravního systému nebo zařízení společnosti FedEx, pokud nebyly společnosti FedEx předány k přepravě;

p. škodami zjištěnými indikátory nárazu, snímači náklonu nebo detektory teploty;  

q. nedodržením Předpokládaného času doručení u jakékoliv Zásilky s neúplnou nebo nesprávnou adresou (viz Oddíl 18 (Nedoručitelné zásilky)).

21.4 V případech, kdy odpovědnost nenese společnost FedEx, včetně odpovědnosti, která překračuje výši odpovědnosti výslovně přijaté společností FedEx v těchto Podmínkách, nese odpovědnost Odesílatel a zavazuje se odškodnit společnost FedEx a zbavit ji odpovědnosti za škody způsobené Zásilkou společnosti FedEx nebo třetí straně, nebo za jakékoliv nároky třetí strany, zejména Příjemce. 

21.5 Jakákoliv platba uskutečněná ze strany společnosti FedEx na základě požadavku Odesílatele nebo třetí osoby se nepovažuje za přijetí odpovědnosti ani nepředstavuje zřeknutí se ustanovení v tomto Oddílu 21.


22. Žádné další záruky.

S výjimkou záruk zde výslovně uvedených neposkytuje společnost FedEx žádné další výslovné ani konkludentní záruky.


23. Nároky.

Nárok související se Zásilkou jinak než na základě Selhání služby (viz Oddíl 19 (Záruka vrácení peněz)) společnost FedEx přijme, pouze pokud strana vznášející nárok dodrží příslušnou Úmluvu a následující postup. Jinak nemůže být vůči společnosti FedEx vznesen žádný nárok. 

23.1 Oznámení nároku. Všechny nároky musejí být společnosti FedEx oznámeny v následujících lhůtách: 

a. nároky z důvodu poškození (viditelného nebo skrytého), zpoždění (včetně nároků týkajících se zkažení) nebo chybějícího obsahu do 21 dnů od doručení Zásilky. Převzetí Zásilky Příjemcem, aniž by byl na dokladu o převzetí uveden písemný záznam o poškození Zásilky, slouží jako dostatečný důkaz o doručení Zásilky v řádném stavu.

b. veškeré ostatní nároky, včetně nároků na základě ztráty, nedoručení či nesprávného doručení, do devíti měsíců ode dne předání Zásilky společnosti FedEx.

Všechny tyto nároky je třeba oznámit buď při doručení na příslušném záznamu o doručení, na stránkách fedex.com, nebo kontaktováním zákaznického servisu společnosti FedEx. 

23.2 Požadované informace. Všechna oznámení nároků musejí obsahovat úplné informace o Odesílateli a Příjemci a také číslo Zásilky FedEx, datum Zásilky, počet kusů a hmotnost Zásilky.  Do devíti měsíců od dne předání Zásilky společnosti FedEx musí být nárok doložen zasláním veškerých relevantních dokladů společnosti FedEx (např. nákupní faktury, odhady ceny za opravu). Společnost FedEx je oprávněna jakékoli uplatnění nároků na náhradu škody uznat jen za podmínky, že Příjemce poskytne společnosti FedEx ke kontrole obsah, originální přepravní kartón a obal, buď u Příjemce, nebo v zařízení společnosti FedEx, až do vyřešení nároku. 

23.3 Omezení. Dokud nebudou společnosti FedEx uhrazeny veškeré Poplatky, není společnost FedEx povinna uplatnění nároku (reklamaci) začít vyřizovat. V žádném případě si osoba uplatňující nárok nesmí výši nároku odečíst od těchto Poplatků. V souvislosti s jednou Zásilkou může být uplatněn vždy jen jeden nárok. Přijetím náhrady plnění za uplatněný nárok zaniká právo na uplatnění jakýchkoli dalších nároků nebo jiných náhrad v souvislosti s touto Zásilkou. Odesílatelé nebo Příjemci, jejichž Balíky byly předány společnosti FedEx konsolidátorem balíků, nemají vůči společnosti FedEx nárok na náhradu škody ani jiný způsob nápravy. 

23.4 Žaloby. Právo žalovat společnost FedEx o náhradu škody vzniklé ve spojení s přepravou zanikne, pokud nebude žaloba podána u příslušného soudu do dvou let od skutečného data doručení (v případě poškození, neúplného doručení nebo zpoždění) nebo očekávaného data doručení (v případě ztráty, nedoručení nebo chybného doručení), nebo po uplynutí zákonné promlčecí lhůty, která se na daný případ vztahuje, podle toho, co nastane dříve.


24. Subdodavatelé.

Společnost FedEx si vyhrazuje právo poskytovat Služby v celém nebo částečném rozsahu prostřednictvím subdodavatelů.


25. Ochrana osobních údajů.

25.1 Termíny jako „správce“, „osobní údaje“, „subjekt údajů“ a „zpracování“ mají význam, který jim připisuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) a jiné platné právní předpisy o ochraně osobních údajů, které platí pro zpracování osobních údajů („Osobní údaje“) v souladu s těmito Podmínkami (dále společně jako „Zákony o ochraně osobních údajů“).

25.2 Společnost FedEx a Odesílatel berou na vědomí, že jsou oba v právním postavení správce, co se týče zpracování Osobních údajů stranami nebo mezi stranami dle těchto Podmínek.

25.3 Odesílatel prohlašuje, že v souvislosti se zpracováním Osobních údajů v rámci těchto Podmínek dodržel Zákony o ochraně osobních údajů, tedy poskytl subjektům údajů informace v souladu se Zákony o ochraně osobních údajů, poskytl informace obsažené v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti FedEx na stránkách fedex.com a má platný právní důvod pro zpracování v souladu se Zákony o ochraně osobních údajů, jako je plnění smlouvy, oprávněný zájem nebo souhlas.

25.4 Odesílatel nahradí společnosti FedEx všechny náklady, nároky, škody a výdaje, které společnosti FedEx vzniknou v důsledku nedodržení prohlášení a povinností uvedených v tomto Oddílu 25 Odesílatelem.

25.5 Odesílatel prohlašuje, že právní důvod stanovený v bodu 25.3 (také) umožňuje předání Osobních údajů společnosti FedEx, jejím přidruženým společnostem, pobočkám, právním zástupcům, auditorům a dalším třetím stranám, které jejím jménem plní povinnosti vůči Odesílateli v rámci těchto Podmínek, v jakékoli zemi uvnitř Evropského hospodářského prostoru („EHP“) i mimo něj.

25.6 Jakékoliv předání Osobních údajů Odesílatelem společnosti FedEx nebo naopak z EHP nebo Švýcarska do země mimo EHP nebo Švýcarska podléhá standardním smluvním doložkám pro předávání osobních údajů mezi správci (rozhodnutí 2004/915/ES, dále jen „Standardní smluvní doložky“), jak jsou uvedeny v čl. 46, odst. 2, písm. c GDPR, k dispozici na stránkách: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Za tímto účelem jsou Standardní smluvní doložky plně začleněny do těchto Podmínek formou odkazu. Přijetím těchto Podmínek se má za to, že strany (a) podepsaly Standardní smluvní doložky, (b) souhlasí s celým obsahem Standardních smluvních doložek a (c) budou dodržovat v nich uvedené podmínky a (d) souhlasí, že jakékoli změny nebo budoucí rozhodnutí či URL nahrazují rozhodnutí nebo URL v tomto bodě 25.6. Podle Standardních smluvních doložek bude společnost FedEx jako správce jednat jako vývozce údajů, a to i jménem svých přidružených společností, a Odesílatel bude jako správce jednat jako dovozce údajů nebo naopak, a to dle konkrétní situace. Tímto není dotčeno právo společnosti FedEx rozhodnout se použít jiný vhodný způsob předávání v souladu se Zákony o ochraně osobních údajů. Předané Osobní údaje zahrnují např. kontaktní údaje jednotlivých Odesílatelů a Příjemců, například jména a adresy, nutné k efektivnímu poskytování Služeb ze strany společnosti FedEx, například k doručování Balíků a umožnění funkce sledování zásilky, a to tak, jak je dále nebo jinak stanoveno v těchto Podmínkách a v souladu s přílohami Standardních smluvních doložek.

25.7. Pokud Soudní dvůr Evropské unie, místní orgán dozoru nebo obdobný orgán veřejné správy určí, že kterákoliv z podmínek dle tohoto Oddílu 25 a/nebo Standardních smluvních doložek nepředstavují nebo nesmí dále představovat zákonný způsob zprostředkování předávání Osobních údajů mimo EHP nebo Švýcarsko, strany se v dobré víře dohodnou na alternativním způsobu, který umožní zprostředkování takového předávání Osobních údajů v souladu s právními předpisy.


26. Úplné ujednání.

Tyto Podmínky představují úplné ujednání mezi stranami a v souladu s Oddílem 1 (Platnost) mají přednost před jakýmikoliv jinými ústními či písemnými podmínkami. Tyto Podmínky nelze změnit jinak než výslovnou písemnou dohodou mezi stranami. 


27. Postoupení.

Práva ani povinnosti žádné ze stran dle těchto Podmínek nelze postoupit ani delegovat bez předchozího písemného souhlasu druhé strany; společnost FedEx je však oprávněna postoupit veškerá svá práva nebo jejich část a  své povinnosti v  rámci těchto Podmínek na své přidružené společnosti. Bez omezení výše uvedeného jsou tyto Podmínky závazné a platné pro obě strany, jejich oprávněné právní nástupce a postupníky.


28. Vyloučení zřeknutí se práv.

Opominutí ze strany společnosti FedEx vymáhat či využít ujednání těchto Podmínek nepředstavuje vzdání se práv z tohoto ujednání a neoslabuje právo společnosti FedEx domáhat se takového ujednání.


29. Závazné právní předpisy.

Tyto Podmínky nevylučují odpovědnost v případech, kdy je vyloučení odpovědnosti zákonem zakázáno. Pokud bude některé z  ustanovení, které je obsažené nebo na které je odkazováno v těchto Podmínkách, v rozporu s platnou mezinárodní smlouvou, vnitrostátními právními předpisy, nařízeními vlády, příkazy nebo požadavky, zůstává takové ustanovení platné v  maximálním přípustném rozsahu a zůstává v tomto rozsahu účinné jako součást dohody mezi společností FedEx a Odesílatelem. Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek nemá vliv na ostatní ustanovení těchto Podmínek.


30. Mediace.

Belgické právo umožňuje uživatelům belgických poštovních služeb požádat o intervenci veřejného ochránce práv pro poštovní odvětví (Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRUXELLES (F); Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL (NL)) za předpokladu, že tento uživatel předložil předem svoji stížnost společnosti FedEx. Taková intervence nemá vliv na ustanovení těchto Podmínek.


31. Rozhodné právo a soudní příslušnost.

Pokud jakákoli platná Úmluva nestanoví jinak, tyto Podmínky a spory vzniklé na základě Služeb nebo související se Službami poskytovanými společností FedEx dle těchto Podmínek podléhají právním předpisům a soudům země nebo teritoria, kde je Zásilka přijata společností FedEx za účelem poskytnutí Služeb.