Přepravní podmínky

Přepravní podmínky

Přepravní podmínky


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Tyto Přepravní podmínky VYLUČUJÍ za určitých okolností ODPOVĚDNOST ze strany FedEx a jejích zaměstnanců či zástupců za ztrátu, poškození a zpoždění; v případech, kdy je přebírána odpovědnost, OMEZUJÍ tuto ODPOVĚDNOST na stanovené částky a VYŽADUJÍ UPLATNĚNÍ ŠKOD ve stanovených prekluzivních lhůtách. Zasílatelé by se měli s těmito Podmínkami pozorně seznámit a v případě potřeby si z důvodu ochrany svých zájmů sjednat pojištění.

Zásilky podléhají místním tarifům a podmínkám dceřiných společností a poboček společnosti FedEx nebo jejich nezávislých smluvních partnerů, kteří zásilku přijali k přepravě.

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY FEDERAL EXPRESS PRO EVROPU, STŘEDNÍ VÝCHOD, INDICKÝ SUBKONTINENT A AFRIKU ÚČINNÉ OD 6. SRPNA 2012 (aktualizace k 28.červenci 2018)


1. POUŽITÍ

1.1 Tyto Podmínky se použijí pro přepravu Zásilek z vybraných států a mezi vybranými státy Evropy, Středního východu, indického subkontinentu a Afriky („EMEA“) a z určených oblastí a mezi určenými oblastmi vybraných států v rámci EMEA, pokud bude při přepravě využito následujících služeb nebo možností služeb společnosti FedEx (pokud jsou v těchto státech nabízeny): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International Mail Service, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight a FedEx Standard Overnight. Tyto služby mohou být společností FedEx průběžně modifikovány. Zákazníci mohou být na požádání informováni o oblastech, v nichž společnost FedEx poskytuje své služby. Tyto Podmínky se nevztahují na zásilky přepravované po Velké Británii a po Indii, pro které platí zvláštní přepravní podmínky. Přepravní podmínky, které se užijí při přepravě vnitrostátních Zásilek v rámci Spojeného království, naleznete na fedex.com/ukservices/services/terms.html a přepravní podmínky, které se užijí při přepravě vnitrostátních Zásilek v rámci Indie, na fedex.com/in/domestic/services/terms/ (poznámka: adresy URL na stránkách fedex.com podléhají změnám). Zásilky pocházející ze států mimo EMEA zasílané do EMEA nebo jiných míst určení podléhají místním tarifům a podmínkám dceřiné společnosti, pobočky společnosti FedEx nebo nezávislého smluvního partnera, který přijal Zásilku k přepravě. Vrácení Zásilky za použití služby FedEX Global Returns se řídí podmínkami platnými v zemi, ze které byla zásilka vrácena. Tyto podmínky poskytování služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Pro podrobnosti nahlédněte na fedex.com/globalreturns nebo kontaktujte Zákaznický servis.

1.2 Letecká přeprava Zásilek se může řídit ustanoveními Varšavské úmluvy z 12. října 1929, ve znění Haagského protokolu z 28.září 1955 a dalších pozdějších aplikovatelných protokolů, nebo Montrealskou úmluvou z 28. května 1999 a dalších pozdějších aplikovatelných protokolů, jakož i Dohodou z Guadalajary z 18. září 1961. Zásilky, které jsou na základě výslovné dohody či z jiných důvodů zčásti nebo zcela přepravovány silniční cestou v rámci státu, ze státu anebo do státu, který je smluvním partnerem Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě, v platném znění, podléhají podmínkám této úmluvy. Přeprava Zásilky z určených míst v rámci jednoho státu a mezi určenými místy v rámci jednoho státu se řídí závaznými předpisy v souladu s právním řádem toho státu, ve kterém se přeprava koná.

1.3 Tyto Podmínky nahrazují veškeré předešlé uveřejněné podmínky poskytování služeb společnosti FedEx, kterých se tyto Podmínky týkají. FedEx si vyhrazuje právo na jednostrannou obměnu, opravu, změnu či doplnění těchto Podmínek, aniž by o tom musel informovat. Tyto Podmínky jsou zveřejněny v tištěné formě a elektronicky na stránkách www.fedex.com. Elektronická verze na stránkách www.fedex.com je rozhodující. Tyto Podmínky doplňují a upřesňují všeobecné podmínky uváděné na zadní straně (Leteckého) Nákladního listu. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a podmínkami uváděnými na zadní straně jakéhokoli (Leteckého) Nákladního listu FedEx, seznamu nákladů, etiketě či jiném přepravním dokumentu, mají přednost tyto Podmínky, a to do té míry, pokud nejsou v rozporu se závaznými pravidly vztahujícími se k odpovědnosti v mezinárodní přepravě stanovenými Varšavskou nebo Montrealskou úmluvou a jejich příslušnými pozdějšími Protokoly, dalšími aplikovatelnými úmluvami či jakýmikoli aplikovatelnými sazebníky; nebo u Zásilek přepravovaných z a mezi určenými místy v rámci jednoho státu závaznými pravidly vztahujícími se k odpovědnosti za přepravu stanovenými právními předpisy tohoto státu.

1.4 Tyto Podmínky (tento termín zahrnuje i smlouvy a úmluvy, na něž bylo dosud v textu výslovně odkazováno), jsou nedílnou součástí dohody mezi smluvními stranami a dle článku 1.3 jsou nadřazeny, nahrazují a vylučují jakékoli jiné podmínky, písemné nebo ústní, bez ohledu na to, kde budou uvedena nebo sjednána, a zejména jakékoli podmínky, které Zasílatel žádá dohodnout nebo jakékoli jiné písemné či ústní prohlášení k těmto Podmínkám. Zasílatel potvrzuje, že se nebude spoléhat na jakékoliv jiné podmínky, záruky či prohlášení, vztahující se ke službám využívaným na základě této Smlouvy, ani se těchto domáhat.

1.5 Tyto podmínky nemohou být zrušeny, měněny ani doplňovány jinak než výslovným písemným ujednáním uzavřeným mezi Zasílatelem a zmocněncem společnosti FedEx, který má k takovému úkonu výslovné písemné oprávnění.

1.6 Zasílatel bude zavázán podpisem jakéhokoliv ze svých zaměstnanců, spolupracovníků a zástupců na mezinárodním (Leteckém) Nákladním listu.


2. DEFINICE

„Zásilky B2C“ jsou zásilky, jejichž cílem je obchodní transakce mezi odesílatelem – právnickou osobou (jednající v profesionálním zájmu) a příjemcem – fyzickou osobou (jednající mimo její profesionální zájmy), a zásilky, u kterých nebyl v poli „Obchodní název“ na (leteckém) nákladním listu vyplněn žádný údaj.

„Doručení na adresu společnosti“ je doručení na fakturační adresu nebo adresu sídla společnosti s vyloučením domácností, soukromých sídel a zásilek B2C.

„Podmínky“ jsou tyto Přepravní podmínky, které v sobě zahrnují rovněž dohody, právní předpisy a úmluvy, na které Podmínky výslovně odkazují a které jsou společností FedEx průběžně aktualizovány.

„FedEx“ je označením pro Federal Express Corporation, její dceřiné společnosti a pobočky, jejich zaměstnance, zástupce a nezávislého smluvního partnera. Přepravní smlouva je smlouva s dceřinou společností, pobočkou nebo nezávislým smluvním partnerem společnosti FedEx, který od Zasílatele převezme Zásilku.

Zásilky „FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight a FedEx Standard Overnight ” jsou vnitrostátní zásilky přepravované v rámci států EMEA, kde se odesílatel i příjemce nachází ve stejné zemi.

„Zasílatel“ nebo „Odesílatel“ je osoba (fyzická nebo právnická), jejíž jméno je uvedeno na (leteckém) nákladním listu jako odesílatel.

„Příjemce“ nebo „Adresát“ je osoba, jejíž jméno je uvedeno na (leteckém) nákladním listu jako příjemce.

„Balík“ je jakékoli jednotlivé balení či kus, který společnost FedEx přijme, včetně jakéhokoli takového zboží, které zasílatel předá k přepravě pomocí automatizovaných systémů společnosti FedEx, počítadel, seznamů nákladů nebo (leteckých) nákladních listů.

„Zásilka“ je jeden nebo více kusů buďto balíků nebo těžších zásilek, které jsou přepravovány na základě jednoho (leteckého) nákladního listu.

„(Letecký) nákladní list“ je jakýkoli přepravní dokument, manifest, etiketa, razítko, elektronický záznam či obdobný předmět, který se používá v přepravním systému společnosti FedEx.

„Doručení na adresu bydliště“ je doručení do domácnosti nebo jinou soukromou adresu, včetně míst, kde je provozováno podnikání z domova, a/nebo doručení, kde odesílatel specifikoval adresu doručení jako adresu domácnosti..

„Přepravní poplatky“ jsou výlohy, poplatky a částky vyměřené nebo vybírané společností FedEx v souladu s těmito Podmínkami za přepravu zásilky nebo poplatky vyměřené dodatečně. Tyto přepravní poplatky nezahrnují ostatní náklady a poplatky, jejichž úhrada může být požadována, jako jsou odvody z deklarované hodnoty zboží, zvláštní manipulační poplatky, cla, daně a příplatky (nejedná se o konečný výčet).

„Pracovní den“ je jakýkoli den, během něhož mají firmy v zemi nebo oblasti, odkud zásilka pochází, nebo v zemi či oblasti doručení otevřeno. Pracovní dny a svátky se mohou v jednotlivých zemích či oblastech určení lišit. Zákazníci by měli kontaktovat společnost FedEx v případě, že by tato skutečnost mohla mít vliv na předpokládané datum doručení.

„Poplatky“ jsou přepravní poplatky a jakékoli jiné poplatky a příplatky, které jsou vyměřené nebo vybírané v souvislosti s přepravou zásilky dle těchto Podmínek, včetně (avšak nikoli výlučně) dodatečných poplatků, odvodů z deklarované hodnoty zboží, zvláštních manipulačních poplatků a ostatních příplatků specifikovaných v těchto Podmínkách nebo v jakýchkoli aktualizovaných Podmínkách, a dále, je-li to opodstatněné, cla, daně a ostatní náklady, které mohou společnosti FedEx v souvislosti s přepravou zásilky přiměřeně vzniknout.

„Deklarovaná hodnota pro přepravu“ je hodnota uvedená odesílatelem na (leteckém) nákladním listu, která představuje maximální výši škody, za níž je společnost FedEx v souvislosti s přepravou zásilky odpovědná.

„Deklarovaná celní hodnota“ je prodejní cena nebo náklady na náhradu obsahu zásilky uváděná pro účely celního odbavení.

„Garantovaná doba doručení“ je předpokládané datum doručení dané zásilky zveřejněné Zákaznickým servisem, přičemž se bere v úvahu druh zasílané komodity, datum odeslání, místo určení, hmotnost a hodnota zásilky.

„Číslo účtu FedEx“ nebo „Účet FedEx“ je číslo, které přidělí společnost FedEx zákazníkovi a které zajišťuje, že aktivita účtu je zahrnuta do systému FedEx a plátci je řádně vyúčtována.

„Zásilky po Evropě“ jsou zásilky přepravované mezi vybranými státy Evropy, které jsou průběžně uváděny společností FedEx na stránkách fedex.com.


3. SAZBY

Sazby a předběžné kalkulace za služby budou ze strany zaměstnanců a zástupců společnosti FedEx stanoveny na základě údajů uvedených Zasílatelem. Konečné sazby a služby se mohou změnit v závislosti na skutečně podané Zásilce a na uplatnění těchto Podmínek. FedEx neodpovídá za rozdíly mezi sazbami a předběžnými kalkulacemi učiněnými před podáním Zásilky a sazbami a ostatními Poplatky účtovanými zákazníkovi. V těchto případech FedEx neposkytuje žádné vyrovnání, náhrady ani jakékoli dobropisy. FedEx poskytuje pouze odhad cla a daní prostřednictvím zvláštního programu Odhad cel a daní v FedEx Global Trade Manager na stránkách www.fedex.com, ale konečné clo a daně se mohou lišit.

Uplatňovány jsou takové sazby, které jsou platné a použitelné v době uzavření smlouvy o přepravě.


4. FAKTURACE

4.1 Faktury za jakékoli neuhrazené Poplatky jsou splatné bez jakýchkoli slev do 15 dní ode dne vystavení faktury. FedEx si přesto vyhrazuje právo požadovat v souladu s těmito Podmínkami zaplacení jakéhokoli Poplatku předem. Faktury za clo a daně jsou splatné ihned po obdržení. FedEx si vyhrazuje právo zvýšit jakoukoli neuhrazenou částku v den splatnosti bez předchozího upozornění o prokázané škody za administrativní náklady ve výši 15 % (nebo o částku uplatněnou společností FedEx podle místně platných platebních lhůt a podmínek) a dále o roční úrok ve výši 6 % nad sazbou Evropské centrální banky (nebo o částku uplatněnou společností FedEx podle místně platných platebních lhůt a podmínek), a to za každý započatý měsíc, anebo nejvyšší úrokovou sazbu přípustnou podle příslušného právního řádu, pokud je taková sazba nižší.

4.2 Označení „Bill Sender“ nebo „Bill Shipper“ znamená, že Poplatky budou fakturovány Zasílateli.

4.3 Označení „Bill Recipient“ nebo „Bill Consignee“ znamená, že Poplatky budou fakturovány Příjemci. Fakturovat Poplatky Příjemci je možné pouze za předpokladu, že Příjemce má přiděleno platné Číslo účtu FedEx a toto číslo musí být uvedeno v příslušném políčku na (Leteckém) Nákladním listu. Zásilky označené jako „Bill Recipient“ jsou přijímány k přepravě pouze do stanovených míst. Pokud Příjemce odmítne zaplatit, jsou Poplatky automaticky fakturovány Zasílateli.

4.4 Označení „Bill Third Party“ znamená, že Poplatky budou fakturovány někomu jinému než Zasílateli nebo Příjemci. Platné Číslo účtu FedEx této třetí osoby musí být uvedeno v příslušné části (Leteckého) Nákladního listu. Pokud se tak nestane a/nebo třetí osoba neprovede platbu, budou Přepravní poplatky za přepravu, v případě, že nějaké vzniknou, automaticky fakturovány Zasílateli a cla a daně Příjemci.

4.5 V rámci transakcí s označením „Bill Sender“, „Bill Recipient“ nebo „Bill Third Party“ (viz níže) nebudou přijaty k přepravě Balíky, u kterých nebude na (Leteckém) Nákladním listu uvedeno platné Číslo účtu FedEx. Čísla účtu FedEx jsou nepřenosná. Zneužití, včetně nepovoleného sloučení Zásilek různých majitelů, může vést ke ztrátě veškerých slev a k odmítnutí služby. Zákazník, kterému bude zřízen účet FedEx, hradí všechny Poplatky spojené s účtem, včetně těch, které vzniknou jeho neoprávněným užíváním. Majitel účtu odpovídá za bezpečné uchování čísla účtu. Číslo účtu FedEx může být sděleno pouze osobám oprávněným k odesílání v rámci účtu. Pokud nebude Účet FedEx aktualizován, může dojít ke změně statusu účtu na „cash-only“ („pouze hotově“). Změna statusu účtu na „cash-only“ může vést ke zpožďování Balíků, jejich odmítnutí či zaslání zpět, dokud nedojde k úhradě.

4.6 Pokud to bude vhodné, cla a daně mohou být vyměřeny podle obsahu Zásilky. Společnosti FedEx není povinna hradit za klienta zálohy na clo a daně a může požadovat jejich uhrazení společnosti FedEx od Zasílatele, Příjemce nebo odpovědné třetí osoby dříve, než společnosti FedEx vzniknou jakékoli celní a daňové náklady. Takové clo a daně hradí Příjemce, pokud není na (Leteckém) Nákladním listu označení „Bill Sender Duties and Taxes“ („Účtujte clo a daně Zasílateli“) nebo „Bill Third Party Duties and Taxes“ („Účtujte clo a daně třetí osobě“) a zároveň platné Číslo účtu FedEx. Tyto možnosti jsou dostupné pouze ve stanovených oblastech. Na vyžádání jsou k dispozici bližší informace k těmto oblastem.

4.7 BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI PLATEBNÍ PŘÍKAZY ČI UJEDNÁNÍ, KTERÁ JSOU S TÍMTO V ROZPORU, JE ZASÍLATEL V KONEČNÉM DŮSLEDKU VŽDY ODPOVĚDNÝ ZA ÚHRADU POPLATKŮ VČETNĚ JAKÝCHKOLI CEL A DANÍ, BUDOU-LI NĚJAKÉ VYMĚŘENY.

4.8 Poplatky, které vyžadují přepočet z jiné měny, než ve které je vystavena faktura Plátci, budou denně přepočítány dle středové nabídkové ceny podle internetového zprostředkovatele aktuálních směnných kursů OANDA. Středová nabídková cena je průměrná cena, kterou nabízí kupující prodávajícím za nabízené měny během určitého časového období. Tyto kurzy pro přepočet měny je možné zjistit na www.oanda.com. Měny zúčastněných členských států Evropské unie se budou řídit zákonným kurzem pro přepočet na EURO. Dále je stanoven dodatečný poplatek ve výši 1,75 % pro přepočet z jiných měn, než je americký dolar, na americký dolar, poplatek 2,3 % pro přepočet z amerického dolaru na jakékoli jiné měny a poplatek 2,0 % pro přepočet mezi všemi měnami mimo americký dolar. Za přepočet mezi měnami navázanými na EURO se neúčtují žádné poplatky. Poplatky v jiných měnách, než je americký dolar, které nejsou volně směnitelné, budou převedeny na americký dolar a fakturovány Plátci, a to dle uvážení společnosti FedEx buď na základě tržního směnného kurzu nebo oficiálního směnného kursu, za který mohla společnost FedEx americký dolar za danou měnu koupit. Pro přepočet na měny nepostižené hyperinflací bude použit kurz platný ke dni odeslání. U zemí s nestabilními měnami si však vyhrazujeme právo použít směnný kurz platný v den vystavení faktury, a nikoli kurz platný v den odeslání Zásilky.

4.9 V případě Zásilek objednaných s funkcí „Create Import Shipment“ v aplikaci FedEx Ship Manager™ na webové stránce fedex.com je strana, která iniciovala dovoz zásilky společností FedEx, odpovědná za uhrazení všech poplatků včetně zvláštních manipulačních poplatků a jakýchkoliv cel a daní pro danou Zásilku, tyto poplatky jí budou naúčtovány a souhlasí, že je uhradí, a to bez ohledu na jakékoliv platební instrukce předané společnosti FedEx.

Zásilky objednané prostřednictví funkce Create Import Shipment na webové stránce fedex.com se řídí podmínkami platnými pro zemi, ze které je Zásilka odeslána. Tyto podmínky služeb se mohou pro každou zemi lišit. Bližší informace si vyžádejte v naší kanceláři v zemi, ze které se Zásilka odesílá.


5. ÚPRAVY FAKTURY / ROZMĚROVÁ HMOTNOST

5.1 FedEx může revidovat každý mezinárodní (Letecký) Nákladní list za účelem ověření vybrané služby a hmotnosti Balíku/Zásilky. Pokud je nesprávně uvedena požadovaná služba nebo je udána nesprávná hmotnost, může FedEx kdykoli mezinárodní (Letecký) Nákladní list odpovídajícím způsobem opravit a rovněž odpovídajícím způsobem upravit fakturu. FedEx je oprávněn účtovat za tyto opravy a doplnění zvláštní manipulační poplatek.

5.2 Pokud jsou (Letecké) Nákladní listy vyplňovány Zasílatelem pomocí automatických zasílacích systémů a budou na nich chybějící či nesprávné údaje o hmotnosti či počtu Balíků, bude fakturováno na základě odhadu společnosti FedEx ohledně počtu přepravovaných Balíků a Přepravních podmínek společnosti FedEx a buďto rozměrové hmotnosti v okamžiku fakturace nebo podle odhadované standardní běžné hmotnosti Balíku, jak bude stanoveno společností FedEx a která bude na vyžádání sdělena.

5.3 Poplatky mohou být stanoveny na základě rozměrové hmotnosti. Rozměrová hmotnost se určí vynásobením délky, výšky a šířky (vše v centimetrech) Balíku a vydělením výsledku číslem 5 000 nebo jiným takovým číslem, které je společností FedEx průběžně uváděno na stránkách www.fedex.com. Pokud výsledek překročí skutečnou hmotnost, mohou být podle rozměrové hmotnosti stanoveny dodatečné Poplatky. Sazby těchto dodatečných Poplatků jsou k dispozici na vyžádání a mohou být ze strany společnosti FedEx bez předchozího oznámení měněny.


6. NEPŘIJETÍ NEBO ODMÍTNUTÍ ZÁSILKY

FedEx si vyhrazuje právo jakoukoli Zásilku kdykoliv odmítnout, zadržet, zrušit, odložit či vrátit, pokud by taková Zásilka podle názoru společnosti FedEx mohla poškodit či zpozdit jiné Zásilky, věci nebo osoby. Totéž platí i v případě, kdy je přeprava Zásilky v rozporu s právními předpisy anebo s jakýmkoli ustanovením těchto Podmínek, nebo v případě, že FedEx Konto osoby nebo společnosti odpovědné za platby není v dobrém platebním stavu. Skutečnost, že FedEx převezme Zásilku, neznamená, že je taková Zásilka v souladu s platnými právními předpisy nebo s těmito Podmínkami.


7. OMEZENÍ

7.1 Omezení co do velikosti a hmotnosti Balíků se liší podle jednotlivých zemí nebo podle FedEx služby. Bližší informace lze získat na požádání.

7.2 Celková hmotnost hromadné Zásilky není omezena za podmínky, že žádný z jednotlivých Balíků Zásilky nepřekročí hmotnostní limit pro jednotlivý Balík stanovený pro zemi určení. Zásilky o hmotnosti větší než 225 kg vyžadují předchozí domluvu se společností FedEx. Bližší informace lze získat na vyžádání.

7.3 Mimořádně rozměrné Balíky jsou kusy vážící méně než 68 kg (nebo limit země určení) přesahující 330 cm (nebo limit země určení) na délku i obvod. Tyto kusy mohou být odmítnuty, nebo mohou být na základě vlastního uvážení společnosti FedEx považovány za zásilky FedEx International Priority Freight či FedEx International Economy Freight, pokud to bude schváleno společností FedEx, a minimální účtovatelná hmotnost 68 kg může být aplikována bez ohledu na skutečnou hmotnost.

7.4 Zásilky s označením FedEx Envelope a FedEx Pak musí být předány k přepravě v odpovídajících obalech FedEx.

7.5 Na Mezinárodním (leteckém) nákladním listu nesmí být uveden více než jeden druh služeb a na jeden Mezinárodní (letecký) nákladní list nesmí být zasílána více než jedna Zásilka s označením FedEx Envelope, FedEx 10kg Box nebo FedEx 25kg Box .

7.6 Prostřednictvím jednoho Mezinárodního (leteckého) nákladního listu může Zasílatel zaslat až 10 různých druhů zboží.

7.7 Odesílatel může na jeden mezinárodní (Letecký) Nákladní list zaslat až 9998 Balíků.


8. ZBOŽÍ VYLOUČENÉ Z PŘEPRAVY

8.1 Následující položky nejsou přijímány k přepravě do jakékoli destinace, pokud není ze strany FedEx dohodnuto jinak:

 • PENÍZE (mince, hotovost, peníze v papírové podobě, zboží, které je ekvivalentem hotovosti jako např. rubopisované akcie, obligace, hotovostní akreditivy), SBĚRATELSKÉ MINCE A KOLKY;
 • VÝBUŠNINY (výbušniny třídy 1.3 nejsou společností FedEx přijímány k přepravě). V určitých státech mohou být výbušniny třídy 1.4 přijímány k přepravě, pro bližší informace kontaktujte před odesláním Zákaznické středisko), OHŇOSTROJE A JINÉ ZÁPALNÉ NEBO HOŘLAVÉ ZBOŽÍ;
 • LIDSKÉ TĚLO, ORGÁNY A ČÁSTI TĚLA, LIDSKÁ A ZVÍŘECÍ EMBRYA, ZPOPELNĚNÉ A Z HROBU VYJMUTÉ LIDSKÉ OSTATKY;
 • ZÁSILKY URČENÉ ADRESÁM APO / FPO (ARMÁDNÍ POŠTĚ);
 • ZÁSILKY NA DOBÍRKU;
 • STŘELNÉ ZBRANĚ, VÝZBROJ, MUNICE A JEJICH SOUČÁSTI;
 • POTRAVINY, POTRAVINY PODLÉHAJÍCÍ ZKÁZE A NÁPOJE, KTERÉ VYŽADUJÍ CHLAZENÍ ČI JINOU EKOLOGICKOU KONTROLU;
 • ROSTLINY A ROSTLINNÝ MATERIÁL, VČETNĚ SEMEN A ŘEZANÝCH KVĚTIN (ŘEZANÉ KVĚTINY SE PŘEPRAVUJÍ JEN NA URČITÁ MÍSTA, KTERÁ MOHOU BÝT NA POŽÁDÁNÍ SDĚLENA);
 • VÝHERNÍ LOSY, PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HAZARDNÍ HRY, KDE JE TO PRÁVNÍMI PŘEDPISY ZAKÁZÁNO;
 • ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍ RYCHLÉ ZKÁZE (JINÉ, NEŽ UVEDENÉ V BODĚ 7 TOHOTO ODSTAVCE), pokud nebylo předem dohodnuto jinak;
 • PORNOGRAFIE A / NEBO OBSCÉNNÍ MATERIÁLY;
 • ZÁSILKY, KTERÉ MAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ CHARAKTER, pokud nebylo předem dohodnuto jinak:

  • KARNETY (přechodné povolení pro bezcelní dovoz za účelem výstav atd.);
  • POŽADAVKY NA VRÁCENÍ CLA (nárok na vrácení dovozního cla v okamžiku vývozu);
  • DOČASNÉ DOVOZNÍ ZÁRUKY (umožňují dočasné dovozy za účelem opravy, apod.);
  • Akreditivy. Zásilky, které jsou předmětem akreditivu, jsou obecně zakázány, s výjimkou těch, které vyžadují „courier receipt“ („stvrzenku kurýra“) dle článku 25 USP 600 a jsou přepravovány s použitím Mezinárodního (leteckého) nákladního listu FedEx Expanded Service;
 • NEBEZPEČNÉ ODPADY VČETNĚ, ALE NE VÝLUČNĚ, POUŽITÝCH INJEKČNÍCH JEHEL A/NEBO INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK NEBO ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU;
 • MOKRÝ LED (ZMRZLÁ VODA);
 • ZÁSILKY, U KTERÝCH BY SPOLEČNOST FEDEX MUSELA ZAJISTIT JAKÁKOLI ZVLÁŠTNÍ PŘEPRAVNÍ, DOVOZNÍ NEBO VÝVOZNÍ POVOLENÍ ČI LICENCE;
 • ZÁSILKY, JEJICHŽ PŘEPRAVA, DOVOZ NEBO VÝVOZ JSOU ZAKÁZÁNY ZÁKONEM NEBO JINÝM OBECNĚ ZÁVAZNÝM PRÁVNÍM PŘEDPISEM;
 • ZÁSILKY, JEJICHŽ DEKLAROVANÁ CELNÍ HODNOTA PŘEVYŠUJE NEJVYŠŠÍ POVOLENOU HODNOTU (VIZ ČLÁNEK 18: DEKLAROVANÁ HODNOTA A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI);
 • NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ, S VÝJIMKOU POVOLENÉHO ZBOŽÍ UVEDENÉHO V ČLÁNKU 9 „NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ“;
 • MRTVÁ NEBO VYPREPAROVANÁ ZVÍŘATA;
 • MOKRÉ, PROSAKUJÍCÍ ČI ZAPÁCHAJÍCÍ BALÍKY;
 • ZÁSILKY BALENÉ V KRAFTOVÉM – SULFÁTOVÉM BALÍCÍM PAPÍŘE;
 • ŽIVÁ ZVÍŘATA A HMYZ S VÝJIMKOU ZÁSILEK POVOLENÝCH A SCHVÁLENÝCH ODDĚLENÍM PRO PŘEPRAVU ŽIVÝCH ZVÍŘAT SPOLEČNOSTI FEDEX. KLIENTI SE MOHOU V TÉTO ZÁLEŽITOSTI OBRÁTIT NA MÍSTNÍ POBOČKU FEDEX. DOMÁCÍ ZVÍŘATA A ŽIVÉ RYBY JSOU Z PŘEPRAVY VYLOUČENY;
 • ZÁSILKY, KTERÉ MOHOU ZPŮSOBIT ŠKODU NA ZAŘÍZENÍ, PERSONÁLU NEBO ZÁSILKÁCH, NEBO JIM ZPŮSOBIT ZPOŽDĚNÍ.

FedEx vylučuje veškerou odpovědnost za Zásilky výše uvedeného charakteru i v tom případě, že byly tyto zásilky k přepravě přijaty (ať již k přijetí došlo omylem či vědomě).

8.2 V závislosti na místě určení a volbě a možnostech služby a v souvislosti s uplatněním případných dalších regulačních a celních odbavení, mohou být pro některé druhy zboží stanovena další dodatečná omezení, a proto to může u nich vést k prodloužení doby přepravy. FedEx si vyhrazuje právo odmítnout přepravu Zásilek uvedeného charakteru dle těchto omezení nebo z důvodů bezpečnosti a ochrany. FedEx je oprávněn účtovat Zasílateli administrativní poplatky za odmítnuté balíky a náklady na vrácení zboží. Bližší informace jsou k dispozici na požádání.

8.3 Záruka vrácení peněz (viz článek 17) se netýká zboží, které je nepřijatelné pro přepravu.


9. NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ

9.1 Ne všechny pobočky FedEx přijímají nebezpečné zboží, vybrané pobočky nepřijímají určité třídy nebezpečného zboží a nebezpečné zboží není přijímáno k přepravě všemi FedEx službami. K přepravě Zásilek, jejichž přeprava se řídí Evropskou úmluvou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží (ADR), je nutné uzavřít zvláštní přepravní smlouvu a Odesílatel je povinen vyžádat od FedEx potvrzení o přepravě / dohody předcházející přepravě. FedEx si vyhrazuje právo odmítnout nebezpečné zboží v jakémkoli místě, kde takové zboží nelze přijmout v souladu s aplikovatelným právem.

9.2 Všechny Balíky obsahující nebezpečné zboží musí být v souladu s Technickými podmínkami pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží vydanými Mezinárodním úřadem pro civilní letectví (ICAO), Pravidly pro přepravu nebezpečného zboží vydanými Mezinárodní asociací leteckých přepravců (IATA), veškerými změnami podmínek FedEx Express uvedenými v aktuálním vydání standardů IATA nebo jinými platnými podmínkami. Zasílatel nese výhradní odpovědnost za jakékoli škody způsobené nedodržením platných předpisů IATA nebo dalších nařízení. Zasílatel zajistí a odpovídá za zcela bezpečné zabalení veškerého nebezpečného zboží, a to v souladu se všemi požadavky na klasifikaci, způsob balení, popis, značení a dokumentaci dle platných zákonů, právních předpisů nebo pravidel. Zasílatel je rovněž povinen zajistit, aby Příjemce jednal v souladu se všemi platnými zákony, právními předpisy či pravidly. Nebezpečné zboží může být zasíláno do jiných zemí s použitím Mezinárodního (leteckého) nákladního listu FedEx Expanded Service (viz také článek 14.5 DOPRAVA A DORUČENÍ).

9.3 Zasílatel musí jednat v souladu s veškerými aplikovatelnými zákony, právními předpisy a pravidly odkazujícími na zabalení, popisky a označení Zásilek krve a krevních produktů, bez ohledu na to, jestli jsou infikované.

9.4 K přepravě nebezpečného zboží nesmí být použito balení FedEx (výjimkou je přeprava Biologického materiálu kategorie B [UN 3373], který může být převážen v balení FedEx UN 3373 Pak) (viz také články 10.3 a 10.4: BALENÍ A OZNAČENÍ).

9.5 U přepravy lithiových baterií (UN 3090), které nelze znovu dobíjet, je vyžadováno předchozí odsouhlasení přepravy. Pro více informací navštivte stránku www.fedex.com a zadejte klíčové slovo „lithium batteries“.

9.6 Na vyžádání musí být ke každé zásilce připojeno IATA Prohlášení Zasílatele nebezpečného zboží.

9.7 Poznámka: společnosti FedEx může být ze zákona povinna příslušnému místnímu úřadu předložit informace o nesprávně proclených nebo neproclených Zásilkách nebezpečného zboží. Zasílatel se vystavuje zákonným pokutám nebo sankcím. Zvláštní pravidla pro přepravu nebezpečného zboží vyžadují, aby Zasílatel před odesláním Zásilky prostřednictvím společnosti FedEx nebo jiného leteckého přepravce absolvoval speciální školení o manipulaci s nebezpečným zbožím. Při podání Zásilky obsahující nebezpečné zboží musí být tato náležitě klasifikována, zabalena, popsána, označena a identifikována jako nebezpečné zboží a musí obsahovat správnou dokumentaci k nebezpečnému zboží.

9.8 FedEx je povinen ve všech dopravních prostředcích a letadlech zachovávat řádné oddělení neslučitelného nebezpečného zboží. Tato nutnost může mít za následek, že Zásilka bude přesunuta do dalšího dopravního prostředku nebo letu, kde bude možné dodržet řádné oddělení Zásilek.

9.9 U Zásilek obsahujících nebezpečné zboží nelze uplatnit Záruku vrácení peněz (viz článek 17).


10. BALENÍ A OZNAČENÍ

10.1 Veškeré Balíky musí být Zasílatelem pečlivě připraveny a zabaleny pro bezpečnou leteckou nebo silniční přepravu, za předpokladu běžného zacházení při manipulaci při expresní přepravě s ohledem na životní prostředí a v souladu s použitelnými zákony, právními předpisy a pravidly, včetně těch, které se vztahují na balení, popisky a označení. Zasílatel odpovídá za správné vyplnění mezinárodního (Leteckého) Nákladního listu. Každá Zásilka musí být čitelně a trvale označena jménem, adresou ulice, města, země a PSČ Zasílatele i Příjemce. U mezinárodních zásilek musí být v adrese Zasílatele uveden stát, ve kterém bude Zásilka předána FedEx k přepravě.

10.2 Veškeré předměty snadno podléhající poškození v důsledku podmínek, ke kterým dochází při letecké přepravě, jako jsou např. časté změny teploty nebo atmosférického tlaku, musí být dostatečně chráněny vhodným zabalením Zasílatelem. FedEx neodpovídá za jakoukoli škodu způsobenou změnou teploty nebo tlaku.

10.3 Společnost FedEx nezajišťuje přepravu s regulací teploty. FedEx nebude za žádných okolností povinna zajistit Zásilky suchým ledem nebo poskytnout znovu-zmrazovací zařízení, bez ohledu na jakákoli písemná nebo ústní prohlášení ze strany zákazníka či společnosti FedEx. Společnost FedEx nedoporučuje používat mokrý led (zmrzlou vodu) jako chladící prostředek.

10.4 V případě, že Příjemce odmítne Balík nebo Balík prosakuje, je poškozený či zapáchá (společně „Protečení“), bude navrácen Zasílateli, bude-li to možné. Pokud bude Balík odmítnut Zasílatelem nebo nemůže být vrácen z důvodu Protečení, Zasílatel ponese odpovědnost vůči společnosti FedEx za všechny ztráty, poplatky a výdaje spojené s vyčištěním a / nebo likvidací Balíku a souhlasí s uhrazením škody a jiným odškodněním společnosti FedEx. FedEx si vyhrazuje právo, bez odpovědnosti, odmítnout nebo se zbavit Balíku, který ukazuje známky Protečení.


11. KONTROLA ZÁSILEK

11.1 FedEx může, podle vlastního uvážení nebo na žádost příslušného orgánu, kdykoliv bez předchozího upozornění otevřít a zkontrolovat jakoukoliv Zásilku a nevzniká mu z tohoto důvodu žádná odpovědnost jakéhokoli druhu.

11.2 V souladu s použitelnými předpisy je FedEx povinen provádět (namátkově) rentgenovou kontrolu. FedEx může takovou rentgenovou kontrolu provést a Zasílatel i Příjemce se vzdávají práva na vymáhání jakýchkoli možných náhrad za případné škody nebo zpoždění (včetně, nikoli však výlučně, Záruky vrácení peněz) způsobené rentgenovou kontrolou.


12. CELNÍ ODBAVENÍ

12.1 Zásilky, které jsou přepravovány přes státní hranice, mohou být před doručením Příjemci celně odbaveny ve státě určení. V případě, že Fedex zajišťuje celní odbavení, je oprávněn poskytnout celním orgánům na jejich vyžádání veškeré údaje nezbytné pro odbavení, které mu byly poskytnuty odesílatelem (viz čl. 26 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

12.2 Zasílatel je povinen se ujistit, že je do místa určení povolen dovoz přepravovaného zboží. Veškeré poplatky za přepravu do země a ze země, kde je dovoz takového zboží zakázán, hradí Zasílatel.

12.3 FedEx se může v určitých případech na základě vlastního uvážení řídit pokynem Příjemce využít služeb vybraného celního zprostředkovatele – jiné osoby než FedEx, nebo zprostředkovatele vybraného Zasílatelem. V každém případě si FedEx vyhrazuje právo proclít Zásilku, jestliže nemůže být zprostředkovatel určen nebo nebude zajišťovat proclení nebo pokud není uvedena přesná a úplná informace o zprostředkovateli (včetně, nikoli však výlučně, jména, adresy, telefonního čísla a poštovního směrovacího čísla).

12.4 Zasílatel odpovídá kromě mezinárodního (Leteckého) Nákladního listu také za zajištění a přesné vyplnění veškeré potřebné dokumentace tak, aby byla v souladu s aplikovatelnými zákony, právními předpisy a pravidly včetně (avšak nikoli výlučně) celních zákonů, zákonů a vládních nařízení o dovozu a vývozu států, ze kterých, do kterých, nad kterými nebo přes které může být Zásilka dopravována. Jakákoliv zásilka přepravovaná za použití služby FedEx Global Returns, která je předávána do třetí země, musí také splňovat podmínky pro vývoz z první země, ze které je zboží přepravováno. Pokud se nepodaří takové dokumenty (včetně mezinárodního (Leteckého) Nákladního listu) zajistit a/nebo budou vyplněny nepřesně, nepřebírá společnost FedEx vůči Zasílateli ani vůči jiné osobě odpovědnost za ztrátu, výdaje či prodlení, pokud tyto vznikly v důsledku porušení tohoto ustanovení Zasílatelem. Pokud dojde k zadržení Zásilky celními či jinými úřady z důvodu nesprávné nebo chybějící dokumentace, může se FedEx nejprve pokusit o této skutečnosti informovat Příjemce. Pokud se podle platného práva v daném místě vyžaduje, aby Příjemce předložil správné informace či dokumenty a ten tak neučiní v odpovídající lhůtě, kterou mu může samostatně určit společnost FedEx, může být Zásilka považována za nedoručitelnou (viz článek 16: NEDORUČITELNÉ ZÁSILKY). V případě, že Příjemce nepředloží požadované informace nebo dokumenty a právo platné v daném místě umožňuje, aby tyto informace sdělil Zasílatel, může se FedEx pokusit o věci informovat Zasílatele. Pokud i Zasílatel nepředloží požadované informace či dokumenty ve lhůtě stanovené FedEx, bude na Zásilku pohlíženo jako na nedoručitelnou. Společnost FedEx není odpovědná za případnou nemožnost dokončit doručení Zásilky, pokud k němu došlo na základě nesprávných nebo chybějících dokumentů, a to bez ohledu na to, zda FedEx Zasílatele nebo Příjemce o nedostatcích informoval. Společnost FedEx je oprávněna účtovat za obstarání správných či doplňujících informací administrativní poplatek.

12.5 Pokud je to účelné, Zasílatel se sídlem / místem založení v Evropské unii může pověřit společnost FedEx nebo její pobočky nebo jejího nezávislého smluvního partnera vyplnit a podat vývozní prohlášení/prohlášení o opětovném vývozu a podniknout všechny související kroky jako přímý zástupce jménem a na účet Zasílatele.

12.6 FedEx si vyhrazuje právo účtovat zvláštní Poplatky spojené s celním odbavením a dalšími službami souvisejícími s proclením Zásilek (dále jen „Dodatečné vyúčtované poplatky“). Zákazníci by měli FedEx kontaktovat ohledně bližších informací o Dodatečných vyúčtovaných poplatcích.

12.7 FedEx nenese odpovědnost za Zásilky nevyzvednuté z celního úřadu, takové Zásilky mohou být považovány za nedoručitelné (viz článek 16: NEDORUČITELNÉ ZÁSILKY).


13. CLA A DANĚ

13.1 Pokud a kde je to použitelné, FedEx se může rozhodnout, aniž by tím byl dotčen odst. 4.6 a 4.7, že předem uhradí za odpovědnou osobu (dále jen „Plátce“) jakákoli cla a daně, které byly stanoveny celním úřadem. U všech Zásilek může FedEx kontaktovat Plátce před ukončením celního odbavení, aby jim potvrdil úhradu zálohových částek. FedEx může dle svého vlastního uvážení jako podmínku pro dokončení celního odbavení a doručení Zásilky vyžadovat potvrzení k úhradě zálohových částek, včetně případů (nikoli však výlučně), kdy je doručováno Příjemcům, kteří mohou být podle společnosti FedEx nedostatečně solventní, nebo u Zásilek s vysokou deklarovanou hodnotou.

13.2 V případě, že Příjemce nebo třetí osoba, která je požádána o poskytnutí potvrzení o úhradě, odmítne nahradit celní odvody a daně nezbytné k propuštění Zásilky z celního režimu, společnost FedEx může kontaktovat Zasílatele. Pokud Zasílatel odmítne provést uspokojivá opatření k úhradě vzniklých nákladů společnosti FedEx, bude Zásilka vrácena Zasílateli nebo uložena v celním skladu či ve veřejném skladu nebo bude pokládána za nedoručitelnou (viz článek 16: NEDORUČITELNÉ ZÁSILKY). Zasílatel je v takovém případě povinen uhradit jak původní Poplatky, tak i Poplatky za vrácení Zásilky. Pokud FedEx uhradil předem jakékoli částky v souvislosti s celními odvody a daněmi, a to buď při původní přepravě do místa určení anebo při vrácení Zásilky, je Zasílatel také odpovědný za veškeré tyto částky a všechny poplatky a příplatky, které se zálohovým uhrazením celních odvodů a daní ze strany společnosti FedEx souvisejí.

13.3 Pokud FedEx neobdrží uspokojivé potvrzení o opatření k úhradě zálohových částek za uhrazení celních odvodů a daní, může dojít ke zpoždění Zásilky. Tato zpoždění, jakož i jakákoli další porušení těchto Podmínek, jsou vyloučena z odpovědnosti, nejsou Selháním služby a nejsou ani kryta Zárukou vrácení peněz (viz článek 17: ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ a článek 19: VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI).

13.4 Pokud uhradí FedEx předem cla a daně, vyhrazuje si právo požadovat za tento úkon příplatek. Informace o příplatcích Zasílatel nalezne v cenících platných v době přepravy nebo se může na vysvětlení příplatků telefonicky informovat u společnosti FedEx. Ačkoliv je společnost FedEx oprávněna zboží za účelem úhrady nezaplacených Poplatků vydražit nebo s ním jinak nakládat, povinnost Zasílatele tyto Poplatky uhradit je nedotčena.

13.5 Celní orgán může po společnosti FedEx požadovat uhrazení cla a/nebo DPH z dovozu a/nebo jakékoliv doplatky daní a poplatků, stejně jako penále, pokuty nebo úroky z prodlení, pokud budou v souvislosti se Zásilkou poskytnuty nepřesné nebo neúplné celní informace nebo dokumenty, jako jsou faktury, vyčíslení (celní) hodnoty, označení měny, označení zboží. Pokud budou nepřesné nebo neúplné informace či dokumenty poskytnuty společnosti FedEx Zasílatelem, Příjemcem nebo osobou jednající jejich jménem, na základě jejich instrukcí nebo v rámci jejich odpovědnosti, budou Zasílatel, Příjemce a případně odpovědné třetí osoby povinni společně a nerozdílně nahradit společnosti FedEx výše uvedené výdaje.


14. DOPRAVA A DORUČENÍ

14.1 FedEx si vyhrazuje právo dopravit Zásilku způsobem a cestou, kterou považuje za vhodnou. Při přebírání Zásilky k přepravě nelze dohodnout jakékoli zastávky na cestě. Společnost FedEx je oprávněna na základě vlastního uvážení některé Zásilky sloučit nebo předat k přepravě dopravním prostředkem třetí strany, leteckou společností třetí strany nebo charterovým či pravidelným letem. Společnost FedEx není povinna přesměrovat jakoukoli Zásilku do třetí země ani zajišťovat její přepravu předem určeným letadlem nebo jiným dopravním prostředkem či po konkrétní trase nebo navázat spojení v jakémkoli místě podle jakýchkoli rozpisů. Společnost FedEx může bez předchozího upozornění použít náhradního dopravní prostředek, letadlo nebo vozidlo, odchýlit se od trasy nebo tras nebo Zásilku přepravit motorovým vozidlem. Zasílatel souhlasí s tím, že společnost FedEx má právo měnit přepravní trasu jakékoli Zásilky při zajištění jejího doručení (a to i za pomocí jiných dopravních prostředků).

14.2 Společnost FedEx může provést doručení Příjemci na adresu uvedenou v (Leteckém) Nákladním listu nebo jiné osobě než osobě či entitě uvedené v (Leteckém) Nákladním listu se zjevným oprávněním přijmout Zásilku jménem příjemce. Na Zásilce musí být vždy udána úplná adresa Příjemce a jeho telefonní nebo faxové číslo. Odesílatel si je vědom skutečnosti, že v určitých zemích určení může být provedeno doručení třetí straně nebo do poštovní schránky či na jiné místo dostupné Příjemci, a výslovně vyjadřuje souhlas s ní. (Ve vybraných místech určení mohou být Zásilky doručovány na adresy poštovních boxů, na (Leteckém) Nákladním listu však musí být uvedeno platné telefonní číslo, faxové nebo telexové číslo. Společnost FedEx nedoručuje Zásilky do poštovních boxů amerických ozbrojených sil, jako jsou APO a FPO schránky.)

14.3 Společnost FedEx za žádných okolností neodpovídá za škody, které mohou vzniknout během přepravy v případě, že dojde k zabavení nebo zadržení zboží celními úřady či jinými správními orgány.

14.4 Zásilky určené do hotelů, nemocnic, úřadů, universit anebo jiných zařízení, které mají k dispozici poštovní podatelnu nebo centrální recepci, mohou být doručeny do této poštovní podatelny nebo centrální recepce, pokud není předem dohodnuto a schváleno společností FedEx jinak.

14.5 Nebezpečné zboží nemůže být přesměrováno na jinou adresu než je původní adresa Příjemce zadaná Zasílatelem. (Poznámka: Zásilka může být pozdržena k vyzvednutí nebo vrácena Zasílateli.)

14.6 Jakékoli vyžádané změny adresy, které nejsou přesměrováním nebo opravou adresy, jsou považovány za novou Zásilku a uplatní se na ně nové Přepravní poplatky.

14.7 Za doručování v sobotu (pokud je v nabídce) bude v zemích, kde není sobota běžným pracovním dnem, účtován zvláštní manipulační poplatek.

14.8 Za službu doručení Zásilky brzy ráno (tzv. „FedEx Europe First“), pokud je v nabídce, bude účtován dodatečný poplatek za doručení (tzv. „FedEx Europe First Delivery Fee“).

14.9 FedEx může na základě vlastního uvážení odmítnout vyzvednout nebo doručit Zásilku, nebo použít náhradní dohodu k vyzvednutí nebo k doručení, a to v zájmu zachování bezpečnosti svých zaměstnanců a v případech, kdy jsou důvodné pochybnosti, že by poskytnutí služby FedEx mohlo vést k porušení jakýchkoli použitelných zákonů, právních předpisů nebo pravidel.

14.10A Pokyny pro doručení od Odesílatele
Společnost FedEx nabízí jednu nebo více Možností podpisu při Doručení. Odesílatel si může tuto možnost vybrat při vyplňování (Leteckého) Nákladního listu. Možnosti podpisu při Doručení nejsou k dispozici pro všechny Zásilky, závisí na geografických a jiných omezeních a mohou být případně společností FedEx bez předchozího oznámení průběžně měněny. Dostupnost a podmínky Možností podpisu při Doručení naleznete na adrese fedex.com. 

Odesílatel a Příjemce berou na vědomí, že Možnosti podpisu při Doručení mohou zahrnovat (ale nejsou těmito možnostmi vyčerpány): (i) vydání Zásilky bez podpisu při doručení; (ii) doručení sousedovi nebo vrátnému / správci budovy apod.; (iii) vydání Zásilky B2C pouze dospělé osobě na doručovací adrese (iv) nebo kombinaci výše uvedených pokynů. Výběr Možnosti podpisu při Doručení Odesílatelem má přednost před jakýmkoliv dodatečným pokynem k doručení obdrženým od Příjemce. Upozorňujeme Odesílatele a Příjemce na článek 19.4e těchto Přepravních podmínek. 

V souvislosti s Možnostmi podpisu při Doručení mohou být účtovány Dodatečné příplatky. Upozorňujeme Příjemce a Odesílatele na článek 22 těchto Přepravních podmínek. 

V případě, že Možnost podpisu při Doručení není zvolena, se společnost FedEx bude řídit vlastními standardními doručovacími postupy.

14.10BPokyny pro doručení udělené Příjemcem
Ve vybraných lokacích mohou být Zásilky B2C doručeny podle dodatečných pokynů obdržených od Příjemce. Odesílatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že TYTO POKYNY MOHOU ZMĚNIT PŮVODNĚ SJEDNANÉ POKYNY PRO DORUČENÍ A/NEBO PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS DORUČENÍ. Odesílatel a Příjemce berou na vědomí a souhlasí, že pokyny od Příjemce mohou zahrnovat (ale nejsou těmito možnostmi omezeny): (i) odložení času doručení; (ii) doručení sousedovi; (iii) doručení na jinou adresu a/nebo jiné osobě za předpokladu, že tato jiná adresa se nachází ve stejné zemi, jako je ta uvedená na (Leteckém) Nákladním listu; (iv) pokyn kde zanechat Zásilku B2C bez obdržení podpisu při doručení; (v) zanechání Zásilky B2C v místě pro vyzvednutí (například v místním obchodě); nebo (vi) jakoukoli kombinaci výše uvedených pokynů. Strany se dohodly, že dočasné zadržení Zásilek B2C společností FedEx podle pokynů Příjemce (např. odložení doručení) se považuje za součást přepravní smlouvy. 

Dostupné možnosti doručení pro Zásilky B2C závisí na čase, místních a jiných omezeních a mohou být případně změněny společností FedEx bez předchozího oznámení. Dostupnost a podmínky možností doručení naleznete na adrese www.fedex.com. Záruka vrácení peněz (viz článek 17) se nevztahuje na Zásilky B2C, ohledně kterých Příjemce udělil dodatečné pokyny pro doručení podle tohoto ustanovení.

Společnost FedEx přijímá dodatečné pokyny pro doručení pouze pro Zásilky B2C. POKUD PŘÍJEMCE POSKYTNE DODATEČNÉ POKYNY PRO DORUČENÍ PRO JINÉ ZÁSILKY NEŽ ZÁSILKY B2C, ODESÍLATEL A PŘÍJEMCE BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ, ŽE BUDOU VÁZÁNI TĚMITO USTANOVENÍMI.


15. SLUŽBA OPAKOVANÉHO DORUČENÍ

15.1 Doručení na adresu společnosti. Společnost FedEx se pokusí o opětovné doručení automaticky nebo na základě žádosti, pokud: (1) na adrese adresáta ani sousední adrese není nikdo, kdo by mohl podepsat převzetí balíku, a není k dispozici zaevidovaný podpis; (2) odesílatel zvolil možnost podpisu při doručení společností Fedex a není k dispozici žádný způsobilý adresát, který by mohl převzetí balíku podepsat; nebo (3) společnost FedEx dle vlastního výhradního uvážení rozhodne o nevydání balíku. Pokud ani třetí (3) pokus o doručení na fakturační adresu společnosti nebude úspěšný nebo zásilka zůstane zadržena po dobu pěti (5) pracovních dní, od prvního pokusu o doručení a případného úspěšného celního odbavení v zemi v místě určení, bude považována za nedoručitelnou (viz článek 13: Nedoručitelné zásilky).

15.2 Doručení na adresu bydliště a zásilky B2C. Pokud se v případě doručení na adresu bydliště nebo zásilky B2C nepodaří doručit zásilku během prvního pokusu, může se společnost FedEx výhradně na základě vlastního uvážení rozhodnout buď znovu doručit zásilku, zadržet ji až do obdržení dalších pokynů k doručení od adresáta, nebo ji doručit na místo určené společností FedEx. Pokud se zásilku na adresu bydliště nebo zásilku B2C nepodaří doručit při opakovaném pokusu nebo pokusech nebo pokud adresát neposkytne další pokyny k doručení nebo společnost FedEx nebude moci zajistit doručení na jiné místo určené společností FedEx, může být zásilka považována za nedoručitelnou (viz článek 13: Nedoručitelné zásilky).


16. NEDORUČITELNÉ ZÁSILKY

16.1 Nedoručitelná zásilka je taková, kterou nelze doručit z důvodů zahrnujících mimo jiné následující: (i) adresa Příjemce je neúplná, nečitelná, chybná nebo ji nelze nalézt, (ii) Zásilka byla určena do oblasti, v níž FedEx neposkytuje své služby, (iii) místo podnikání Příjemce je zavřené, (iv) Zásilku nelze doručit z důvodu nepřítomnosti či jejího odmítnutí ze strany osoby oprávněné tuto Zásilku přijmout nebo z důvodu odmítnutí stvrdit přijetí Zásilky podpisem při prvním nebo při dalších pokusech o doručení, (v) Zásilka nemůže být celně odbavena, (vi) Zásilka by mohla způsobit poškození nebo zpoždění jiných zásilek a majetku, popř. způsobit zranění osob, (vii) Zásilka obsahuje zakázané zboží, (viii) Příjemce není schopen nebo odmítá zaplatit za Zásilku označenou jako „Bill Recipient“, (ix) Zásilka byla nesprávně zabalena nebo (x) je obsah či obal Zásilky poškozen do té míry, že ji nelze opatřit obalem jiným.

16.2 Pokud bude Zásilka z jakýchkoliv důvodů nedoručitelná, může se společnost FedEx pokusit oznámit tuto skutečnost Zasílateli, aby se s ním dohodla na vrácení Zásilky, a to bez ohledu na jakákoli místní omezení a předpisy. Pokud se nepodaří Zasílatele během pěti (5) pracovních dnů zastihnout či pokud Zasílatel v přiměřené lhůtě neinformuje FedEx o dalším postupu, je společnost FedEx na základě vlastního uvážení oprávněna zaslat Zásilku nazpět k Zasílateli nebo ji uložit ve veřejném či celním skladu nebo Zásilku zlikvidovat. Pokud není možné Zásilku doručit, proclít nebo vrátit, může společností FedEx na základě vlastního uvážení Zásilku převést nebo zlikvidovat. Zasílatel je povinen uhradit veškeré vzniklé náklady, a to včetně nákladů a Poplatků spojených s vrácením, uskladněním nebo likvidací zásilky, a to vždy s výjimkou případů, kdy je Zásilka nedoručitelná zaviněním společnosti FedEx.

16.3 Zásilky, které nelze vrátit dle místních právních omezení, budou nuceně umístěny ve veřejném či celním skladu nebo budou na základě vlastního uvážení společnosti FedEx zlikvidovány na jakékoli pobočce. Zasílatel souhlasí se zaplacením všech výdajů vzniklých společnosti FedEx v souvislosti s umístěním nebo likvidací Zásilky.

16.4 Poplatky za vrácení Zásilky budou účtovány Zasílateli, společně s původními Poplatky, vyjma případů, kdy byla Zásilka nedoručitelná zaviněním FedEx. Dále budou obsaženy jakékoli jiné Poplatky, které FedEx vznikly, a to včetně (avšak nikoli výlučně) cel, daní a poplatků za uskladnění, kde je to na místě. Pro vrácenou Zásilku obsahující nebezpečné zboží musí Zasílatel dodat vyplněný vratný mezinárodní (Letecký) Nákladní list a další požadované dokumenty.


17. POLITIKA ZÁRUKY VRÁCENÍ PENĚZ

17.1 Společnost FedEx poskytuje Záruku vrácení peněz u následujících služeb (pokud jsou v nabídce): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (pouze mezikontinentální Zásilky), FedEx International Economy Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. Pro vyloučení pochybností, Záruka vrácení peněz se nepoužije u Zásilek přepravovaných po Evropě za použití služby FedEx International Economy. Na základě žádosti společnost FedEx buďto nahradí, nebo podle své volby (záleží na vlastním uvážení společnosti FedEx) formou dobropisu k příslušné faktuře převede Přepravní Poplatky hrazené Zasílatelem, pokud by první pokus o doručení Zásilky byl učiněn 60 nebo více sekund po uplynutí Předpokládaného času doručení („Selhání služby“). Nicméně politika Záruky vrácení peněz se použije pouze, byl-li po převzetí Zásilky ze strany společnosti FedEx přijat závazek doručení.

Tato záruka vrácení peněz, pokud je v nabídce (doporučujeme Zákazníkům, aby se u společnosti FedEx blíže informovali), může být na základě vlastního uvážení společnosti FedEx bez oznámení Zasílateli nebo Příjemci změněna nebo přechodně či úplně zrušena.

Pro náhradu nákladů nebo pro vystavení dobropisu platí následující omezení:

 • V případě, že dojde při celním či jiném odbavení ke zpoždění při namátkových prohlídkách či kontrolách podkladů, nebo z důvodu chyb či nedostatků v podkladech Zasílatele nebo je zpracování Balíku zpožděno v důsledku dodržení leteckých nebo jiných bezpečnostních podmínek ze strany FedEx, prodlužuje se Přislíbená doba doručení o jeden pracovní den za každý den (nebo jeho část) takového zpoždění;
 • FedEx musí nejpozději do patnácti dnů od vystavení faktury obdržet písemné oznámení o Selhání služby u všech vyfakturovaných Zásilek a Zásilek zasílaných prostřednictvím automatického zasílacího systému. Zasílatel musí při placení vždy uvádět číslo faktury, které se platba týká. V případě, že nebude faktura uhrazena v plné výši, musí být u každé nezaplacené položky uvedeno odůvodnění a přiřazeno identifikační číslo Zásilky nebo Mezinárodní (letecký) nákladní list;
 • U Zásilek, které nebyly ze strany FedEx vyúčtovány fakturou (ať bylo placeno v hotovosti, šekem, platební poukázkou, kreditní kartou nebo jinak), musí Zasílatel o Selhání služby informovat písemně FedEx do 15 dnů od data odeslání;
 • Oznámení musí obsahovat Zákaznické číslo FedEx (pokud bylo přiděleno), identifikační číslo mezinárodního (Leteckého) Nákladního listu nebo Balíku, datum odeslání a veškeré a přesné údaje o Příjemci;
 • Pokud bude v průběhu 30 dnů od oznámení doloženo včasné doručení Zásilky obsahující den a hodinu doručení a jméno osoby, která podepsala přijetí Zásilky, anebo bude doloženo, že Zásilka nebyla doručena včas z důvodů výjimek uváděných v článku 19: VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI, nebo proto, že z níže uvedených důvodů došlo k prodloužení Přislíbené doby doručení, situace nebude posouzena a řešena jako Selhání služby;
 • Za jeden Balík je možné obdržet pouze jednu náhradu nebo dobropis. Pokud došlo k Selhání služby u některého z Balíků v rámci hromadné Zásilky, bude poskytnuta náhrada nebo vystaven dobropis pouze za poměrnou část Přepravních poplatků vztahujících se k tomuto Balíku;
 • Náhrada výloh, popř. vystavení dobropisu, je možné jen tehdy, pokud byly v době odeslání uvedeny úplné a přesné informace o Příjemci. Úplné informace o Příjemci musí být uvedeny buď na (Leteckém) Nákladním listu nebo prostřednictvím automatického zasílacího systému;
 • Náhrada výloh ani dobropis se neposkytuje v případě Zásilek zpožděných v důsledku uvedení nesprávné nebo neúplné adresy, nepřítomnosti či odmítnutí osoby oprávněné k přijetí Zásilku převzít, bez ohledu na to, zda byl Balík doručen Zasílateli zpět, dále odmítnutí stvrdit její přijetí podpisem, nebo z důvodů uvedených v článku 19: VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI, či ze zde uvedených důvodů došlo k oprávněnému prodloužení doby doručení;
 • Tato Záruka vrácení peněz se vztahuje pouze na Přepravní poplatky a nevztahuje se na cla, daně nebo poplatky za deklarovanou hodnotu ani jakékoli jiné Poplatky a/nebo na ztráty či škody utrpěné Zasílatelem nebo Příjemcem;
 • Náhrada výloh ani dobropis se neposkytne zákazníkům, kteří použili automatický zasílací systém a předmětný Balík či Zásilku označili nesprávným identifikačním číslem;
 • Selhání služby nenastává, pokud byl při odesílání Zásilky uveden Zákaznický účet FedEx, který nebyl v dostatečném stavu a Zásilka byla z tohoto důvodu pozdržena do doby, než došlo k dohodě o jiném způsobu úhrady. Pro účely tohoto ustanovení znamená „dostatečná platební schopnost“, že (1) platby na konto FedEx probíhají běžným způsobem, (2) FedEx konto není omezeno pouze na status „cash only“ („pouze hotově“) a (3) saldo v případě obchodních FedEx kont nepřesahuje výši stanovenou společností FedEx;
 • Tato Záruka vrácení peněz se nevztahuje na nedoručitelné Zásilky, vrácené Zásilky a jakékoli Zásilky, které obsahují nebezpečné zboží nebo suchý led;
 • Tato Záruka vrácení peněz se nevztahuje na zpoždění v doručení způsobené dodržováním pravidel společnosti FedEx týkajících se úhrady cel a daní před celním odbavením nebo při doručení;
 • Úvěr na Přepravní poplatky bude účtován pouze na účet plátce a vrácení peněz bude provedeno pouze na účet plátce;
 • Úvěr nebo vrácení peněz podle Záruky vrácení peněz bude provedeno pouze proti Přepravním poplatkům za Zásilku, kvůli níž byl úvěr zřízen;
 • Přesný Předpokládaný čas doručení může být sdělen pouze prostřednictvím Zákaznického servisu po uvedení následujících údajů:

  • Zboží, které bude přepravováno;
  • Datum naložení zásilky;
  • Přesné místo určení;
  • Hmotnost Zásilky;
  • Hodnota Zásilky;

Jakákoli doba přepravy uvedená v dokumentu FedEx Service Guide či jiném místě nebo sdělená Zákaznickým servisem bez výše zmíněných pěti povinných údajů je pouze přibližný a nejde o stanovený Předpokládaný čas doručení. Záznamy společnosti FedEx o uvedených časech doručení budou sloužit jako přesvědčivé důkazy o časech doručení;

 • Tato Záruka vrácení peněz za Zásilky určené pro naše oblasti rozšířené služby se použije pouze pro část přepravy, která je poskytována přímo společností FedEx;
 • Svátky v místě vyzvednutí a / nebo v místě určení budou mít dopad na dobu přepravy. Doručení, která by byla normálně rozvržená na svátek, budou přesunuta pro doručení na další pracovní den. Přislíbená doba doručení bude prodloužena o dobu odpovídající délce svátků;
 • U služby FedEx International Next Flight se může stanovená Přislíbená doba doručení změnit z mnoha důvodů včetně, ne však výlučně, následujících: zpoždění letů nebo zrušení letů z důvodu letecké dopravní kontroly, počasí nebo mechanických problémů. Pokud bude Přislíbená doba doručení změněna, Záruka vrácení peněz může být použita pouze pro poslední stanovenou Přislíbenou dobu doručení.
 • Tato Záruka vrácení peněz se nevztahuje na Zásilky, zejména pak Zásilky B2C, u nichž Příjemce udělil společnosti FedEx zvláštní instrukce pro doručení podle článku 14.10.

17.2 Pokud si Zasílatel zvolí možnost FedEx Europe First, společnost FedEx mu na jeho žádost nahradí nebo poskytne (na základě vlastního uvážení společnosti FedEx) dobropis k příslušné faktuře na i) doručovací poplatek FedEx Europe First, který Zasílatel musí uhradit, avšak nikoli Přepravní Poplatky, pokud došlo k prvnímu pokusu o doručení Zásilky 60 nebo více sekund po Předpokládaném času doručení dohodnutém v rámci služby FedEx Europe First, a na ii) Přepravní Poplatky, které Zasílatel musí uhradit (navíc k doručovacímu poplatku FedEx Europe First), pokud k prvnímu pokusu o doručení Zásilky došlo 60 nebo více sekund po Předpokládaném času doručení dohodnutém v rámci služby FedEx International Priority bez varianty služby FedEx Europe First. Veškerá omezení a limity stanovené v odst. 17.1 se stejným způsobem vztahují i na variantu služby FedEx Europe First.

17.3 Pokud se Zasílatel rozhodne nechat Zásilku v některém FedEx Authorised Ship Centre (autorizovaném přepravním středisku) nebo FedEx Drop Box (FedEx box pro zanechání zásilek), Předpokládaný čas doručení bude zahájen / počítán od doby, kdy bude Zásilka převzata společností FedEx z FedEx Authorised Ship Centre, případně z FedEx Drop Box. Podrobnosti příslušných platných časů přerušení jsou k dispozici na FedEx Authorised Ship Centre, případně FedEx Drop Box.


18. DEKLAROVANÁ HODNOTA A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

18.1 Pokud Zasílatel neuvede na mezinárodním (Leteckém) Nákladním listu vyšší Deklarovanou hodnotu přepravy a nezaplatí požadovaný poplatek, odpovědnost společnosti FedEx je omezena vyšší z následujících částek: a) částka podle ustanovení aplikovatelné mezinárodní úmluvy nebo zákona dané země, nebo b) částka 22 EUR za kilogram, nebo c) 100 USD za Zásilku. Pro služby FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight a FedEx Standard Overnight k zásilkám v rámci Rakouska, Belgie, Dánska, Lucemburska, Nizozemska, Švýcarska a Spojených Arabských Emirátů je odpovědnost společnosti FedEx omezena do výše a) částky určené dle aplikovatelného místního zákona; b) 10 EUR za kilogram; nebo c) 100 USD za Zásilku, ledaže Zasílatel uvede na (Leteckém) Nákladním listu vyšší Deklarovanou hodnotu Zásilky a zaplatí požadované poplatky. Odpovědnost společnosti FedEx za zásilky poslané službou „FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight and FedEx Standard Overnight“ přepravované v rámci Německa je omezena vyšší z následujících částek: a) částka € 4 za každý kilogram podle německého obchodního zákoníku (HGB); nebo b) částka $ 100 za Zásilku, pokud Odesílatel neuvede vyšší Deklarovanou hodnotu přepravy na (Leteckém) Nákladním listu a zaplatí požadované poplatky.

18.2 Společnost FedEx neposkytuje ručení za náklad nebo jeho celkové pojištění, Zasílatel však může uhradit dodatečný poplatek za uvedení vyšší Deklarované hodnoty přepravy, než která je jako maximální stanovena v odst. 18.1. Zasílatel by se měl v této souvislosti seznámit s ceníky společnosti FedEx účinnými v době odeslání nebo kontaktovat telefonicky společnost FedEx v případě potřeby vysvětlení dodatečných poplatků. Deklarovaná hodnota přepravy pro jakýkoli Balík představuje nejvyšší možnou výši odpovědnosti, kterou společnost FedEx při přepravě Balíku přebírá pro případ (nikoli výlučně) jakékoli ztráty, poškození, zpoždění, doručení Zásilky na nesprávnou adresu, neposkytnutí informací nebo chybného doručení informací v souvislosti se Zásilkou. Vystavení se ztrátě, která přesahuje výši Deklarované hodnoty přepravy, a riziko spojené s ní nese Zasílatel. Zákazníkům doporučujeme, aby se u svého pojišťovacího agenta či makléře informovali na možnost sjednání pojištění. I V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE UVEDENA VYŠŠÍ HODNOTA PŘEPRAVY ZÁSILKY, ODPOVÍDÁ SPOLEČNOST FEDEX PŘI ZTRÁTĚ ČI POŠKOZENÍ OBSAHU ZÁSILKY JEN DO VÝŠE SKUTEČNÉ HODNOTY OBSAHU ZÁSILKY. SPOLEČNOST FEDEX SI VYHRAZUJE PRÁVO POŽADOVAT NEZÁVISLÉ POSOUZENÍ HODNOTY OBSAHU ZÁSILKY, PRO KTEROU BYL NÁROK UPLATNĚN.

18.3 Maximální Deklarovaná celní hodnota a Deklarovaná hodnota přepravy je omezena a může se v různých oblastech lišit. Pokud je to vhodné, Deklarovaná hodnota přepravy nesmí přesáhnout Deklarovanou celní hodnotu. Maximální Deklarovaná celní hodnota a Deklarovaná hodnota přepravy pro obsah Zásilek FedEx Envelope nebo FedEx Pak je bez ohledu na místo určení stanovena na 100 USD za Zásilku nebo na 9,07 USD za hmotnostní libru, podle toho, co je vyšší. Zboží, jehož hodnota (ať již deklarovaná nebo skutečná) by tyto částky překračovala, NESMÍ být přepravováno jako FedEx Envelope nebo FedEx Pak. Pokud není společností FedEx uvedeno jinak, maximální Deklarovaná hodnota přepravy je 50 000 USD za Zásilku s výjimkou služeb FedEx International Priority Freight a FedEx International Economy Freight, jejichž maximální Deklarovaná hodnota přepravy je 100 000 USD za Zásilku do většiny míst určení. Zasílatel by se měl v této souvislosti seznámit s ceníky FedEx účinnými v době odeslání nebo kontaktovat telefonicky FedEx v případě potřeby vysvětlení limitů pro deklarované hodnoty.

18.4 Zásilky obsahující následující předměty mimořádné hodnoty jsou omezeny maximální výší Deklarované hodnoty přepravy na USD 1 000 za Zásilku nebo USD 9,07 za libru; použije se vždy vyšší z těchto dvou hodnot. Dovoz jakéhokoli z těchto předmětů může být zakázán jednotlivými státy a nižší Deklarovaná hodnota přepravy omezená pro stát bude předmětem kontroly stanoveného omezení pro tyto předměty:

 • umělecká díla včetně všech prací vytvořených za použití tvůrčích schopností, vkusu či talentu a určených k prodeji, k vystavení nebo do sbírek. Patří mezi ně, nikoli však výlučně, tyto předměty (a jejich části): kresby, malby, vázy, gobelíny, limitované tisky, umělecké předměty, sochy, skulptury, sběratelské předměty, zakázkové a individuálně vyráběné hudební nástroje a další obdobné předměty;
 • starožitnosti nebo jiné sběratelské předměty a výrobky reprezentující styl nebo módní trendy minulé éry, jejichž minulost, stáří či ojedinělost jim přidávají na hodnotě. Do této skupiny spadají (nikoli však výlučně): nábytek, stolní příbory, porcelán, keramické a skleněné předměty. Sběratelské předměty mohou být ze současnosti i se vztahovat k minulosti;
 • filmy, fotografie včetně negativů, folie, diapozitivy;
 • výrobky, které mohou být díky své povaze snadno poškoditelné, nebo se jejich tržní hodnota často mění či je obtížně stanovitelná;
 • skleněné zboží, včetně (nikoli však výlučně) tabulek, zrcadel, keramiky, keramického porcelánu, porcelánu, křišťálového skla (sklenic), broušeného skla nebo jakéhokoli podobného křehkého zboží;
 • plazmové obrazovky;
 • Šperky včetně (nikoli však výlučně) bižuterie, hodinek a jejich součástí, klenotů nebo vzácných kamenů (drahokamů a polodrahokamů, broušených i nebroušených), průmyslových diamantů a šperků z drahých kovů;
 • drahé kovy včetně (avšak nikoli výlučně) zlata, stříbra, stříbrných prutů, stříbrného prachu, usazenin nebo platiny (s výjimkou pevně zabudovaných součástí elektronických přístrojů);
 • kožešiny, včetně (avšak nikoli výlučně) oděvů z kožešin, oděvů s kožešinovými a koženými ozdobami a doplňky;
 • cenné papíry, dluhopisy, hotovostní akreditivy nebo jiné obdoby hotovosti včetně (avšak nikoli výlučně) poukázek na jídlo, poštovních známek (nikoli sběratelských), cestovních šeků, loterijních tiketů, peněžních poukázek, dárkových poukazů a dárkových certifikátů, předplacených telefonních karet (kromě těch, u kterých je vyžadováno heslo k jejich aktivaci), obligační kupony a cenné papíry na doručitele;
 • sběratelské předměty jako sportovní karty, suvenýry a memorabilia. (Sběratelské mince a známky nemohou být převáženy. Viz článek Zboží vyloučené z přepravy);
 • kytary a jiné hudební nástroje, které jsou starší 20 let, a upravené či přizpůsobené hudební nástroje.

Zasílatel odpovídá za přesné vyplnění mezinárodního (Leteckého) Nákladního listu nebo jiných přepravních dokladů, včetně vyplnění části o deklarované hodnotě. FedEx nemůže uznat žádosti o změnu deklarované hodnoty na mezinárodním (Leteckém) Nákladního listu po odevzdání FedEx.

18.5 Pokud Zasílatel neurčil na mezinárodním (Leteckém) Nákladním listu Deklarovanou hodnotu přepravy pro každý Balík, ale uvedl zde pouze celkovou deklarovanou hodnotu všech Balíků, bude deklarovaná hodnota jednotlivých Balíků stanovena vydělením celkové deklarované hodnoty počtem Balíků na mezinárodním (Leteckém) Nákladním listu. Deklarovaná hodnota jednotlivého Balíku v Zásilce nemůže být v žádném případě vyšší, než je celková deklarovaná hodnota Zásilky.

18.6 FedEx neručí za ztrátu, poškození nebo zpoždění, doručení na nesprávnou adresu nebo neuskutečněné doručení Zásilek vyloučených z přepravy, které zahrnují (nikoli však výlučně) i hotovost nebo oběživo (viz článek 8: ZBOŽÍ VYLOUČENÉ Z PŘEPRAVY).

18.7 Jakékoli deklarované hodnoty, které by překročily limity stanovené společností FedEx, jsou neplatné. Pokud by společnost FedEx tuto skutečnost přehlédla a Zásilku s deklarovanou hodnotou přesahující tyto limity by přesto převzala k přepravě (ať už neúmyslně, úmyslně nebo jinak), nedochází tím v žádném případě ke zřeknutí se jakýchkoli ustanovení nebo limitů stanovených v těchto Podmínkách vůči takové Zásilce.

18.8 Pokud Deklarovaná hodnota přepravy Zásilky překročí stanovené limity (viz odst. 18.3 a 18.4), snižuje se takto udaná hodnota takové Zásilky automaticky na stanovený limit.

18.9 Bez ohledu na Deklarovanou hodnotu pro přepravu Balíku nesmí částka, do jejíž výše odpovídá společnost FedEx při ztrátě, poškození, zpoždění, chybném či neuskutečněném doručení či při poskytnutí chybných informací, neposkytnutí informací nebo chybném doručení informací, překročit náklady na opravu, zůstatkovou hodnotu nebo náklady na nové pořízení Zásilky, a to podle toho, která z těchto částek bude nejnižší.


19. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

19.1 FEDEX V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY, AŤ UŽ PŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ, KTERÉ PŘEVYŠUJÍ DEKLAROVANOU HODNOTU (OMEZENOU NA ZÁKLADĚ ČLÁNKU 18) NEBO OMEZENÍ POVINNOSTI K NÁHRADĚ ŠKODY DANÉ PŘÍSLUŠNOU MEZINÁRODNÍ ÚMLUVOU V PLATNÉM ZNĚNÍ NEBO PLATNÝMI MÍSTNÍMI ZÁKONY V PŘÍPADĚ ZÁSILKY Z URČITÉHO MÍSTA A MEZI URČITÝMI MÍSTY V RÁMCI JEDNOHO STÁTU PODLE TOHO, KTERÁ HODNOTA JE VYŠŠÍ. TO PLATÍ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SI SPOLEČNOST FEDEX BYLA NEBO MĚLA BÝT VĚDOMA MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD, A TO VČETNĚ (NIKOLI VŠAK VÝLUČNĚ) ZTRÁT NA PŘÍJMECH A UŠLÉHO ZISKU.

19.2 FEDEX ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO NEPŘÍMO ZPŮSOBENÉ ZTRÁTY ČI ŠKODY, A TO VČETNĚ (AVŠAK NIKOLI VÝLUČNĚ) ZTRÁT NA PŘÍJMECH A UŠLÉHO ZISKU.

19.3 Společnost FedEx nepřebírá odpovědnost za ztráty nebo prodlení za určitých okolností uvedených v odstavci 19.4. Veškerá rizika z případné takové ztráty nebo prodlení nese v těchto případech Zasílatel. Pokud má Zasílatel zájem o pojištění, měl by se spojit se svým pojišťovacím agentem. FEDEX NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ POJISTNÉ KRYTÍ.

19.4 FedEx neodpovídá za a neposkytuje žádné vyrovnání, náhradu, žádné dobropisy jakéhokoli druhu pro případ (nikoli však výlučně) jakékoli ztráty, poškození, zpoždění, chybného či neuskutečněného doručení, poskytnutí chybných informací nebo neposkytnutí informací, pokud byly způsobeny (nebo vyplývají z):

 • jednáním, opomenutím nebo porušením povinností na straně Zasílatele, Příjemce nebo jakékoli jiné osoby, která má zájem na Zásilce;
 • povahou Zásilky, jejím poškozením, vlastností nebo vnitřní skrytou vadou;
 • porušením některého z pravidel uvedených v (Leteckém) Nákladním listu nebo v těchto Podmínkách, cenících nebo v jiných podmínkách a pravidlech, které se vztahují na přepravu Zásilky včetně (avšak nikoli výlučně) chybné deklarace nákladu, špatného či nedostatečného balení, zajištění, označení nebo uvedení neúplné adresy Zásilky;
 • jakoukoli událostí, kterou FedEx nemůže ovlivnit, včetně (avšak nikoli výlučně) nebezpečí ve vzdušném prostoru, veřejných nepřátel, rozhodnutí státních orgánů, které jednají na základě domnělého či skutečného oprávnění, opatření či opominutí ze strany celních úřadů, při povstáních, stávkách a jiných místních konfliktech, občanských nepokojích, v případě rizika válečného konfliktu či povětrnostních podmínkách, při národních, mezinárodních či lokálních nepokojích narušující letecké a pozemní dopravní sítě, při trestné činnosti jednotlivých osob nebo skupin včetně teroristických útoků, stávek či předpokládaných stávek (jakéhokoli subjektu, včetně – nikoli však výlučně – dalších přepravců, prodejců nebo dodavatelů), přírodních katastrof, v případě narušení či zhroucení komunikačních a informačních systémů (včetně, avšak nikoli výlučně, systémů společnosti FedEx), zpoždění způsobeného mechanickými závadami anebo podmínkami, které představují nebezpečí pro zaměstnance společnosti FedEx;
 • jednáním či opomenutím jakékoli jiné osoby než společnosti FedEx, včetně situací, kdy FedEx postupoval v souladu s ústními nebo písemnými pokyny Zasílatele či Příjemce nebo osob, které prohlásily, že zastupují Zasílatele či Příjemce;
 • ztrátou či poškozením předmětů, které byly baleny a zapečetěny Zasílatelem, za předpokladu, že pečeť byla v okamžiku dodání neporušena a Balík byl celistvý;
 • zpožděním nebo neschopností společnosti FedEx dokončit doručení Zásilky, ke kterému došlo v důsledku jednání či opomenutí celních nebo jiných správních orgánů;
 • zpožděním při doručení, které bylo způsobeno dodržováním podmínek společnosti FedEx vztahujících se na úhradu celních odvodů a daní;
 • tím, že společnost FedEx nebyla schopna poskytnout kopii dokladu o doručení nebo kopii podpisu získaného při doručení;
 • vymazáním, ztrátou nebo nenahraditelností dat z magnetofonových pásků, souborů nebo jiných nosičů dat, nebo zničením nebo poškozením fotografií, negativů či zvukových záznamů, osvětlením exponovaných filmů;
 • poškozením fluoreskujících trubek, neónových svítidel a tabulí, rentgenových a laserových trubek, žárovek, křemenových krystalů, křemenových lamp, skleněných trubek, které jsou užívány k ukládání vzorků, a skleněných nádob, které se používají v laboratorním prostředí, a jiných inherentně křehkých předmětů, ke kterému došlo během transportu nebo manipulaci;
 • tím, že společnost FedEx nerespektovala označení a grafické pokyny pro manipulaci s balíky (např. šipky ukazující směr nahoru, označení jako jsou „UP“ či „touto částí nahoru“);
 • tím, že si Zasílatel nenechal u společnosti FedEx předem schválit způsob balení Zásilky, pokud je takové schválení ze strany FedEx doporučeno nebo vyžadováno;
 • tím, že společnost FedEx neinformovala Zasílatele o zpoždění, ztrátě nebo poškození Zásilky nebo jej informovala nepřesně;
 • vydáním Zásilky bez podpisu v případě, že má FedEx k dispozici zmocnění k takovému vydávání doručovaných Zásilek podepsané Příjemcem;
 • tím, že společnost FedEx nekontaktuje či nemůže kontaktovat Zasílatele nebo Příjemce za účelem upřesnění neúplné či nepřesné adresy, chybných či neúplných dokladů, nezaplacení daní a cel, které jsou pro předání Zásilky nezbytné, nebo kvůli uvedení neúplné či chybné adresy zástupce pro celní řízení;
 • ztrátou či poškozením Zásilky, pro kterou FedEx nemá doklad o jejím přijetí;
 • na Zásilkách obsahujících modely (včetně, avšak nikoli výlučně architektonických modelů, domečků pro panenky, apod.);
 • poškozením aktovek, zavazadel, obalů na oděvy, hliníkových či plastových kufrů nebo jiných předmětů, jejichž povrch může být zašpiněn nebo poškozen nálepkami či nápisy, ledaže by takováto Zásilka byla umístěna v odpovídajícím a k tomu určeném ochranném obalu;
 • poškozením, zpožděním či ztrátou Zásilek obsahujících zakázané zboží;
 • poškozením způsobeným tím, že Zasílatel neopatří zasílaný předmět odpovídajícím způsobem, který by jej chránil před poškozením; za odpovídající způsob považuje společnost FedEx takový způsob, který vyhovuje obvyklým transportním podmínkám takových dopravců, jako je společnost FedEx;
 • ztrátou nebo poskytnutím osobní nebo finanční informace včetně (nikoli však výlučně) čísel sociálního pojištění, dat narození, čísel řidičských průkazů, čísel kreditních nebo debetních karet a informací k bankovním účtům;
 • Zasílatelovým pochybením, kdy nevymaže všechny Zásilky zadané do FedEx samoobslužného/samofakturovacího systému, Internetového zasílacího systému nebo jiného elektronického zasílacího systému k odeslání Balíku, pokud Zásilku nepředal FedExu;
 • použitím neúplného, nepřesného nebo neplatného Zákaznického čísla FedEx nebo neposkytnutím platného Zákaznického čísla FedEx při dobré platební schopnosti, při pokynech k účtování v přepravních dokladech;
 • zásilkou rychle se kazícího se zboží nebo zboží, které podléhá zkáze v horku nebo chladu, včetně (nikoli však výlučně) zásilek alkoholických nápojů, rostlin nebo rostlinných materiálů, tabákových výrobků, pštrosích vajec či vajec emu, nebo živých vodních kultur;
 • poškozením počítačů, nebo jiných jejich součástek, nebo jakéhokoli elektronického zařízení, pokud je přepravováno v jakémkoli jiném balení než:

  • Originální balení výrobce, které je nepoškozené a zůstává v pevném a vyztuženém obalu;
  • Balení v souladu s návody FedEx k balení Balíků dostupnými na stránkách www.fedex.com;
  • FedEx balení laptopů pro Zásilky laptopů;
  • FedEx balení malých elektronických zařízení pro Zásilky mobilních telefonů, kapesních počítačů, MP3 přehrávačů a podobných předmětů;
 • Ustanovení o balení, doporučení, pomoci nebo návodu na správné balení Zásilek společností FedEx nezakládá přijetí odpovědnosti FedEx, ledaže takové doporučení, pomoc nebo návod byl písemně schválen FedEx Packaging Design and Development a výslovně písemně přijata odpovědnost v případě poškození Zásilky;
 • škody zjištěné nárazovou prohlídkou, náklonoměrem nebo teplotními nástroji;
 • nedodržením Závazku doručení včas pro jakoukoli Zásilku s neúplnou nebo nesprávnou adresou (viz článek o Nedoručitelných zásilkách);
 • ztrátou nebo poškozením Zásilek alkoholu, ledaže byl užit schválený způsob balení nebo FedEx Packaging Design and Development předem schválil takovýto způsob balení;
 • zásilkami nebezpečného zboží, které nebyly Zasílatelem náležitě procleny, včetně náležitých dokladů, popisků, označení a balení. FedEx nebude hradit nároky z neprocleného nebo ukrytého nebezpečného zboží a Záruka vrácení peněz se na tento případ nevztahuje;
 • FedEx neodpovídá za neposkytnutí jakékoli služby nebo možnosti služeb, pokud záznamy společnosti FedEx neodráží skutečnost, že výběr služeb nebo možnosti služeb byl učiněn Zasílatelem.

19.5 S výjimkou úmyslného zavinění ze strany společnosti FedEx odpovídá za všechny škody způsobené Zásilkou společnosti FedEx nebo třetí osobě Zasílatel. Zasílatel se zavazuje odškodnit jakékoliv nároky třetích osob, především Příjemce, vůči společnosti FedEx, uplatněné nad rámec odpovědnosti převzaté v těchto Podmínkách.

19.6 Jakákoliv platba uskutečněná ze strany společnosti FedEx na základě požadavku Zasílatele nebo třetí osoby nemůže být považována za uznání odpovědnosti z její strany.


20. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY

S výjimkou záruk zde výslovně uvedených neposkytuje společnost FedEx žádné další výslovné ani konkludentní záruky.


21. UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ

21.1 Nároky při poškození, prodlení a dodání menšího množství zboží

Veškeré nároky ze škody (zjevné nebo skryté), prodlení (včetně nároků ze zkažení) nebo dodání menšího množství zboží musí být vůči FedEx uplatněny nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne doručení Zásilky, v opačném případě tyto nároky zanikají a nelze se vůči společnosti FedEx domáhat nároků na náhradu škody žalobou (viz také článek 17: ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ pro lhůty k podání žádosti o vrácení nebo úvěru Přepravních poplatků chybou Služby). Převzetí Zásilky Příjemcem, aniž by byl na dokladu o převzetí uveden písemný záznam o poškození Zásilky, slouží jako evidentní důkaz o doručení Zásilky v řádném stavu. FedEx může jakékoli uplatnění škod uznat jen za podmínky, že mu bude Příjemcem poskytnut ke kontrole obsah, originální přepravní obal a kartón.

FedEx si vyhrazuje právo zkontrolovat poškozenou Zásilku v prostorách zákazníka stejně jako si Zásilku převzít ke kontrole do prostor společnosti FedEx.

Veškeré původní přepravní kartóny, obaly a obsah musí být poskytnuty FedEx k dispozici pro kontrolu a uchovány po celou dobu, než bude reklamace vyřízena.

21.2 Další nároky (ztráta, nedoručení či doručení na špatnou adresu…)

Veškeré další nároky včetně (nikoli však výlučně) na náhradu škody za ztrátu, nedoručení či doručení na špatnou adresu musí být předány FedEx nejpozději do devíti měsíců ode dne předání Balíku společnosti FedEx.

21.3 Uplatnění nároku a časová omezení

Do 9 měsíců od dne předání Balíku společnosti FedEx musí být nárok doložen zasláním veškerých relevantních informací o nároku společnosti FedEx. Dokud nebudou společnosti FedEx uhrazeny veškeré Poplatky, není společnost FedEx povinna reklamaci začít vyřizovat; v žádném případě nesmí být výše uplatněného nároku odečítána od těchto Poplatků. Nárok na náhradu škody vznesený vůči FedEx zaniká, pokud není žaloba podána do dvou (2) let ode dne doručení (v případě poškození) anebo ode dne, kdy měla být Zásilka doručena (v případě ztráty, nedoručení, doručení na špatnou adresu či zpoždění doručení).

Sjednaným dnem doručení se pro účely počítání uvedené lhůty rozumí den následující po dni zaslání. Ustanovení o kratších prekluzivních či promlčecích lhůtách, která jsou obsažena v obecně závazných právních předpisech nebo v oboustranně sjednaných dohodách, mají přednost před těmito pravidly.

V souvislosti s jednou Zásilkou může být uplatněna vždy jen jedna reklamace. Přijetím náhrady plnění za uplatněný nárok zaniká právo na uplatnění jakýchkoli dalších nároků nebo jiných náhrad v souvislosti s touto Zásilkou.


22. PŘÍPLATKY

Společnost FedEx si vyhrazuje právo bez oznámení stanovit za přepravu Zásilek příplatek za pohonné hmoty a jiné příplatky. Jejich výše a doba, po kterou budou příplatky hrazeny, je závislá na uvážení společnosti FedEx. Předáním Zásilky společnosti FedEx k přepravě Zasílatel vyslovuje svůj souhlas s úhradou příplatků, které jsou stanoveny s účinností k pozdějšímu z následujících okamžiků: ke dni objednávky nebo ke dni vyzvednutí Zásilky, přičemž také Poplatky jsou stanoveny společností FedEx podle jejího vlastního uvážení. Podrobnosti ohledně aktuálně stanovených příplatků lze obdržet na stránkách www.fedex.com.


23. NEVZDÁNÍ SE NÁROKU

Opomenutí ze strany společnosti FedEx vynutit či uplatnit některé z ujednání těchto Podmínek nepředstavuje zřeknutí se takového nároku a ani nijak neoslabuje právo společnosti FedEx na vynucení takového ujednání.


24. ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ NORMY

Tyto podmínky nevylučují odpovědnost v případech, kdy je vyloučení odpovědnosti zákonem zakázáno.

Pokud bude některé z ustanovení, které je obsažené nebo na které je odkazováno v těchto Podmínkách, v rozporu s použitelnou mezinárodní smlouvou, zákonem, nařízeními vlády, příkazy nebo požadavky, zůstává takové ustanovení platné v maximálním přípustném rozsahu a zůstává v tomto rozsahu účinné jako součást dohody mezi společností FedEx a Zasílatelem. Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek nemá vliv na ostatní ustanovení těchto Podmínek.


25. MEDIACE

Belgické právo umožňuje uživatelům poštovních služeb požádat o intervenci veřejného ochránce práv pro poštovní odvětví (Rue Royale 97 BTE 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brusel (NL)) za předpokladu, že tento uživatel předložil předem svoji stížnost společnosti FedEx. Taková intervence nemá vliv na ustanovení těchto podmínek.


26. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

26.1 Společnost FedEx jakožto správce údajů nese v souvislosti se zpracováním osobním údajů v rámci plnění Zásilky odpovědnost za zajištění souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Více informací naleznete v oznámení společnosti FedEx o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na fedex.com. 

26.2 Ve vztahu k jakýmkoliv osobním údajům poskytnutým Zasílatelem, které se týkají jeho zaměstnanců, Příjemce nebo jakékoli jiné třetí osoby v souvislosti se Zásilkou, Zasílatel zaručuje, že postupoval v souladu se všemi příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a že získal veškeré nezbytné souhlasy a povolení pro poskytnutí těchto údajů společnosti FedEx a pro jejich zpracování společností FedEx, jak je uvedeno v těchto podmínkách, a že poskytl příslušnému subjektu údajů veškeré informace související se shromažďováním, předáním a zpracováním těchto údajů, mimo jiné včetně:

 • informací o identitě společnosti FedEx jakožto správce osobních údajů; 
 • informací o účelu zpracování osobních údajů (tj. plnění přepravy Zásilky) a okolností tohoto zpracování; 
 • informací o kategoriích osobních údajů, které Zasílatel předá společnosti FedEx; 
 • potvrzení, že osobní údaje (a to včetně zvláštních pokynů k doručení udělených Příjemcem a identifikačních údajů pověřených pracovníků a zpracovatelů údajů, kteří mají k osobním údajům přístup) budou v souvislosti s přepravou Zásilky předány společnosti FedEx a jejím dceřiným společnostem a pobočkám, které mají své sídlo v Evropském hospodářském prostoru a/nebo mimo něj, a to včetně Spojených států amerických; 
 • informací, zda je poskytnutí osobních údajů povinné nebo dobrovolné včetně informace o důsledcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů; 
 • informací o právech subjektu údajů na přístup k osobním údajům, na opravu, výmaz, zablokování či odstranění nepřesných osobních údajů, informací o právu vznést námitku proti zpracování údajů k oprávněným účelům a kontaktních údajů nutných k případnému uplatnění těchto práv. 

26.3 Zasílatel nahradí společnosti FedEx veškeré náklady, škody, nároky a výdaje, které společnosti FedEx vzniknou v důsledku toho, že Zasílatel nedodržel podmínky uvedené v tomto článku 26.