fedex.com Podmínky používání

Podmínky používání

Podmínky používání

FedEx.com

FedEx.com

NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY UPRAVUJÍ VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK FEDEX.COM, VČETNĚ NÁSTROJŮ FEDEX SHIP MANAGER® NA STRÁNKÁCH FEDEX.COM A FEDEX SHIP MANAGERTM LITE (SOUHRNĚ NAZÝVÁN JAKO „SHIP MANAGER“), FEDEX® GLOBAL TRADE MANAGER (DÁLE „NÁSTROJ GTM“), FEDEX® MOBILE A FEDEX® BILLING ONLINE. PROHLÍŽÍTE-LI ČI POUŽÍVÁTE TYTO STRÁNKY, VYJADŘUJETE TÍM SVŮJ SOUHLAS POSKYTNUTÝ VAŠÍM JMÉNEM A JMÉNEM SUBJEKTU, KTERÝ REPREZENTUJETE (DÁLE SOUHRNNĚ „VY“ ČI „VAŠE“), SE VŠEMI PODMÍNKAMI UVEDENÝMI NÍŽE.

SPOLEČNOST FEDEX MŮŽE V BUDOUCNOSTI TAKOVÉ PODMÍNKY KDYKOLI MĚNIT ČI UPRAVOVAT I BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ, SVÝM NÁSLEDNÝM PROHLÍŽENÍM ČI POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK FEDEX.COM PAK VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TAKOVÝMI ZMĚNAMI ČI ÚPRAVAMI. NA STRÁNKÁCH FEDEX.COM MOHOU BÝT KDEKOLI UVEDENY DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY UPRAVUJÍCÍ VAŠE POUŽÍVÁNÍ URČITÝCH FUNKCÍ, PRVKŮ, INFORMACÍ A APLIKACÍ DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK FEDEX.COM.


Oddíl 1. Definice
 

Obsah: informace, grafické prvky, produkty, vlastnosti, funkce, služby a odkazy na stránkách fedex.com, včetně nástrojů FedEx Ship Manager na stránkách fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, Global Trade Manager a FedEx Billing Online.

FedEx: společnost FedEx Corporate Services, Incorporated, a dále její mateřská společnost a dceřiné společnosti této mateřské společnosti.

Vy: Vy a subjekt, který reprezentujete.


Oddíl 2. Používání stránek fedex.com

Stránky fedex.com jsou k dispozici výhradně pro použití současnými a potenciálními zákazníky společnosti FedEx za účelem interakce se společností FedEx a nesmějí být využívány žádnou jinou osobou ani žádným jiným subjektem ani pro žádný jiný účel. Konkrétně mohou současní a budoucí zákazníci společnosti FedEx využívat pro své vlastní zásilky, sledování, stanovení cen, příjímání faktur FedEx, úhrady plateb pomocí elektronického převodu prostředků („EFT“), určení provozovny pro odevzdání, identifikaci a přípravu mezinárodních dokumentů, zjištění odhadu cel a daní i další informace a služby. Pokud není v podmínkách používání stanoveno jinak v souvislosti s konkrétním interaktivním prvkem stránek fedex.com, použití stránek fedex.com pro získání informací či přípravu zásilek odesílateli třetími stranami nebo pro jejich prospěch se výslovně zakazuje. Přísně se zakazuje používání automatických vytáčecích či dotazovacích zařízení pro získávání informací prostřednictvím stránek fedex.com.

Společnost FedEx prostřednictvím svých stránek fedex.com nepřijímá náměty, koncepce ani techniky vedoucí k novým službám či produktům. Pokud budou takové informace obdrženy, nebudou považovány za důvěrné a bude se mít za to, že společnost FedEx může takové informace volně používat, šířit a využívat, a to jakýmkoli způsobem, pro který se rozhodne.


Oddíl 3. Registrace pro stránky fedex.com

Můžete se rozhodnout pro registraci na stránkách fedex.com a získat tak přístup k interaktivním prvkům na těchto stránkách. Po přihlášení na stránkách fedex.com získáte přístup k nástrojům FedEx Ship Manager, FedEx Ship Manager Lite, My FedEx, FedEx Global Trade Manager, FedEx Billing Online, FedEx Mobile a dalším online službám. Dostupnost těchto služeb není ve všech zemích stejná. V budoucnu může společnost FedEx přidávat další funkce, k nimž bude možné získat přístup prostřednictvím přihlášení na stránky fedex.com. V takovém případě se nebude požadovat, aby se již dříve registrovaní uživatelé registrovali znovu.

Svojí registrací na stránkách fedex.com souhlasíte s tím, že o sobě poskytnete správné a aktuální informace, jak k tomu budete na registračních stránkách fedex.com vyzýváni, a že tento svůj online profil budete udržovat a zavčas aktualizovat, aby byly v něm obsažené informace správné a aktuální.

Některé služby na stránkách fedex.com jsou poskytovány pouze zákazníkům v určitých zemích. Souhlasíte, že se budete na stránkách fedex.com registrovat za účelem použití pouze těch služeb, které se nabízejí na webových stránkách fedex.com pro zemi přiřazenou k vašemu účtu FedEx. Pokud bude například k vašemu účtu FedEx přiřazeno Spojené království, budete se registrovat za účelem použití služeb nabízených na stránkách fedex.com/gb, a nikoli služeb nabízených na stránkách fedex.com/us.

Když se budete registrovat prostřednictvím registrace na fedex.com, vyberete si uživatelské ID a heslo. Zodpovídáte za to, že uchováte své heslo a uživatelské ID v utajení, a zodpovídáte i za veškeré aktivity, jež budou prováděny z vašeho uživatelského ID a s vaším heslem. Souhlasíte, že (a) o jakémkoli neoprávněném použití vašeho uživatelského ID a hesla společnost FedEx okamžitě uvědomíte; (b) zajistíte, abyste na konci každé návštěvy stránek fedex.com svoji pracovní relaci ukončili.


Oddíl 4. Změny stránek fedex.com

Stránky fedex.com a jejich obsah může podléhat změnám, odstraněním či aktualizacím, a to kdykoli a bez předchozího oznámení.


Oddíl 5. Ukončení používání fedex.com

Společnost FedEx může stránky fedex.com kdykoli zrušit, pozastavit či upravit, a to bez předchozího oznámení, a společnost FedEx může zablokovat, zrušit či pozastavit přístup váš či přístup jakéhokoli uživatele na stránky fedex.com, a to z jakéhokoli důvodu, na základě výhradně jejího uvážení, a to i tehdy, když zůstane ostatním přístup umožněn.


Oddíl 6. Vlastnictví

Stránky fedex.com a jejich obsah jsou chráněny autorskými zákony, zákony o ochranných známkách i jinými zákony USA a mezinárodními zákony. © 1995-2008 FedEx. Všechna práva vyhrazena. Konkrétně společnost FedEx tím, že povoluje přístup na stránky fedex.com, nikomu nepostupuje žádná vlastnická práva ve vztahu ke stránkám fedex.com ani k obsahu, který je na stránkách fedex.com zobrazen nebo který je jejich prostřednictvím zpřístupňován. Zákazník nesmí kopírovat, upravovat, překládat, přenášet, distribuovat, adaptovat, reprodukovat, dekompilovat, dekódovat ani demontovat žádnou součást stránek fedex.com ani jejich obsahu.


Oddíl 7. Vzdání se záruk

STRÁNKY FEDEX.COM A JEJICH OBSAH SE POSKYTUJÍ „TAKOVÉ, JAKÉ JSOU“. SPOLEČNOST FEDEX I JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ SE VE VZTAHU K TAKOVÉMU OBSAHU A K VAŠÍ SCHOPNOSTI ČI NESCHOPNOSTI STRÁNKY FEDEX.COM A JEJICH OBSAH VYUŽÍVAT ZŘÍKAJÍ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH I IMPLIKOVANÝCH, VČETNĚ MIMO JINÉ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PRÁVNÍHO TITULU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV JINÝCH SUBJEKTŮ.

SPOLEČNOST FEDEX SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK A VYLUČUJE VEŠKERÉ ZÁRUKY VE VZTAHU KE STRÁNKÁM FEDEX.COM, K NÁSTROJI SHIP MANAGER A K FUNGOVÁNÍ INTERNETU, AŤ JIŽ JSOU TAKOVÉ ZÁRUKY VÝSLOVNÉ ČI IMPLIKOVANÉ, VČETNĚ MIMO JINÉ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST FEDEX NEZARUČUJE, ŽE BUDE NÁSTROJ SHIP MANAGER SPLŇOVAT VŠECHNY POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ ANI ŽE JEHO PROVOZ BUDE NEPŘERUŠOVANÝ ČI BEZCHYBNÝ, ANI ŽE PŘÍPADNÁ ZÁVADA V NÁSTROJI SHIP MANAGER BUDE NAPRAVENA. DÁLE SPOLEČNOST FEDEX NEZARUČUJE ANI NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ VE VZTAHU K VÝSLEDKŮM POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJE SHIP MANAGER ČI GLOBAL TRADE MANAGER ZÁKAZNÍKEM, POKUD JDE O JEJICH SCHOPNOSTI, SPRÁVNOST, PŘESNOST, SPOLEHLIVOST ČI JINAK. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ INFORMACE, PROHLÁŠENÍ ČI RADY POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ FEDEX ČI AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI FEDEX NEDÁVAJÍ VZNIKNOUT ZÁRUCE.


Oddíl 8. Omezení odpovědnosti

STRÁNKY FEDEX.COM A JEJICH OBSAH POUŽÍVÁTE VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST FEDEX NEMÁ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI VŮČI VÁM ANI JINÉ OSOBĚ ČI SUBJEKTU, BUDETE-LI NÁROKOVAT ODŠKODNĚNÍ JAKÝCHKOLI VÁM VZNIKLÝCH PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, NÁHODNÝCH ČI JINÝCH ŠKOD NA ZÁKLADĚ JAKÉHOKOLI PRÁVNÍHO SYSTÉMU V DŮSLEDKU JAKÝCHKOLI CHYB PŘI POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK FEDEX.COM A JEJICH OBSAHU, MIMO JINÉ VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY DAT ČI POŠKOZENÍ JAKÝCHKOLI POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ, A TO I TEHDY, KDYŽ JSTE SPOLEČNOST FEDEX NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNILI.


Oddíl 9. Odškodnění

Souhlasíte, že budete společnost FedEx, její mateřskou společnost i přidružené společnosti a jejich příslušné představitele, ředitele, zaměstnance, agenty a zástupce hájit, odškodňovat a bránit ve vztahu k veškerým nárokům, které (i) vyplynou z vašeho porušení těchto podmínek a z jakýchkoli vašich aktivit prováděných ve spojitosti s těmito stránkami.


Oddíl 10. Průvodce službami FedEx

Podmínky používání doručovacích a souvisejících služeb společnosti FedEx jsou obsaženy v nejaktuálnější verzi Průvodce službami FedEx, který je k dispozici na vyžádání. V případě jakéhokoli rozporu mezi informacemi o doručovacích a souvisejících službách FedEx uvedenými na stránkách fedex.com a informacemi o doručovacích a souvisejících službách obsaženými v nejaktuálnější verzi Průvodce službami FedEx má vyšší platnost nejaktuálnější verze Průvodce službami FedEx.


Oddíl 11. Odkazy na jiné webové stránky

Na stránkách fedex.com jsou umístěny odkazy, které vám umožňují navštívit stránky třetích stran. Žádné z těchto stránek, ani společnosti, kterým takové stránky náleží, nemá společnost FedEx pod kontrolou. Společnost FedEx nečiní žádná prohlášení ve vztahu k informacím poskytovaným či zpřístupněným na takových stránkách ani ve vztahu ke kvalitě či přijatelnosti produktů nebo služeb nabízených jakýmikoli osobami či subjekty odkazovanými na jakýchkoli takových stránkách.

Společnost FedEx neozkoušela a nečiní žádná prohlášení ve vztahu ke správnosti, funkčnosti či kvalitě jakéhokoliv takového softwaru, který se na takových stránkách nachází. Měli byste sami prošetřit a zvážit rizika, která mohou vznikat v souvislosti s přístupem k a nakládáním s takovým softwarem na internetu před tím, než ho použijete.


Oddíl 12. Ochrana osobních údajů

Použití jakýchkoli informací získaných od vás prostřednictvím stránek fedex.com upravují zásady ochrany osobních údajů FedEx.


Oddíl 13. Export

Přejímáte veškerou zodpovědnost za dodržování všech zákonů a předpisů platných ve Spojených státech či v jiné zemi, z níž máte přístup na stránky fedex.com, pokud jde o přístup, užívání, export, reexport a import jakéhokoli obsahu zobrazovaného či dostupného prostřednictvím stránek fedex.com.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nebudete exportovat či importovat žádný obsah do žádné země, do které je export či import omezen dle zákonů Spojených států, že nejste občanem žádné takové země, že nepatříte mezi nedůvěryhodné osoby uvedené na seznamu nedůvěryhodných osob pro úřady USA, že nejste příslušníkem speciálně stanovených zemí ze seznamu speciálně stanovených zemí Ministerstva financí USA, že obsah nebude použit pro navrhování, vývoj či výrobu jaderných, chemických nebo biologických zbraní.


Oddíl 14. Rozhodující právo a oddělitelnost

Tato smlouva a vaše používání stránek fedex.com se řídí zákony Spojených států a státu Tennessee a v souladu s nimi se interpretuje, s výjimkou ustanovení o konfliktu norem. Pokud z jakéhokoli důvodu příslušný soud zjistí, že jakékoli ustanovení této smlouvy či část jakéhokoli ustanovení této smlouvy nelze vynucovat, bude takové ustanovení vynucováno v maximální přípustné míře.

Jakákoli žaloba vztahující se ke stránkám fedex.com či k této smlouvě musí být podána ve lhůtě jednoho roku od vzniku nároku či příčiny, jinak bude zamítnuta, a musí být podána k soudu příslušné jurisdikce v okrese Shelby v Tennessee. Tuto smlouvu není možné měnit ani upravovat bez písemného souhlasu společnosti FedEx.


Oddíl 15. Přepravní podmínky

(i) Zákazníci souhlasí, že vnitrostátní i mezinárodní přeprava jakýchkoli zásilek společností FedEx zadaných společnosti FedEx prostřednictvím nástroje SHIP MANAGER podléhá podmínkám a omezením odpovědnosti stanoveným v NEPŘEVODITELNÉM leteckém nákladovém listu, na štítku, soupisu či v záznamu o vyzvednutí (dále souhrnně „přepravní dokumenty“) a ve vhodném případě jakékoli přepravní smlouvě uzavřené zákazníkem a společností FedEx, vztahující se na takovou zásilku, a platnému tarifu, Průvodci službami a Standardním přepravním podmínkám, jejichž kopie lze obdržet na vyžádání a které jsou do této smlouvy začleněny formou odkazu. Pokud by existoval jakýkoli rozpor mezi přepravními dokumenty a jakýmkoli takovým dokumentem v danou dobu platným nebo touto smlouvou, bude mít vyšší platnost (v pořadí podle priority): přepravní smlouva, tarif, Průvodce službami, Standardní přepravní podmínky, tato smlouva. Pokud bude zásilka pocházet ze země mimo Spojené státy, uzavírá se přepravní smlouva s dceřinou společností FedEx, s pobočkou či s nezávislým dodavatelem, který zásilku původně přejímá. Vaše použití nástroje Global Trade Manager nijak nemění vaši odpovědnost za přípravu a přesnost přepravní dokumentace, včetně formulářů týkajících se importu/exportu.

(ii) V případě, že zákazník používá nástroj SHIP MANAGER pro zpracování zásilek zadaných společnosti FedEx pro doručení do míst mimo Spojené státy či do země jiné, než je země původu zásilky, zajistí zákazník na své výhradní náklady, aby byly mezinárodní přepravní podmínky příležitostně poskytované společností FedEx (příležitostně též společností FedEx na základě jejího výhradního rozhodnutí doplňované či upravované) přiloženy k přepravní dokumentaci, jak to společnost FedEx u všech takových mezinárodních zásilek požaduje. Zákazník bude hájit, odškodní a bude bránit společnost FedEx a její představitele, ředitele, zaměstnance a zástupce před jakýmikoli ztrátami, škodami, nároky a dalšími nákladovými a výdajovými položkami vyplývajícími z toho, že by zákazník nepoužil mezinárodní přepravní podmínky na přepravní dokumenty k takovým mezinárodním zásilkám, mimo jiné včetně nároků vznesených příjemcem takové zásilky, nebo z toho, že by zákazník nedodržel pokyny společnosti FedEx ohledně přiložení podmínek k přepravním dokumentům k takovým mezinárodním zásilkám.

(iii) Tištěný podpis. Zákazník bere na vědomí, že pokud se nástroj SHIP MANAGER používá pro zpracování zásilek směřujících mimo Spojené státy či zemi odeslání zásilky, musí zákazník zadat jméno osoby, která vyplňuje přepravní dokumenty, jež se pak otiskne na přepravních dokumentech místo jejího ručního podpisu u všech zásilek zadávaných zákazníkem společnosti FedEx prostřednictvím nástroje SHIP MANAGER. Zákazník dále bere na vědomí, že takové vytisknuté jméno nahrazuje podpis zákazníka a potvrzuje zákazníkovu akceptaci přepravních podmínek FedEx uvedených v příslušné přepravní smlouvě, v tarifu, Průvodci službami, ve Standardních podmínkách či v přepravních dokumentech, na jejichž základě FedEx či jeho nezávislý dodavatel zásilku přejímá.

(iv) Není-li uvedeno jinak, rozumí se, že adresa odesílatele uvedená na jakémkoli přepravním dokumentu, je místem plnění a místem odeslání, adresa příjemce uvedená na přepravním dokumentu je pak místem určení. Není-li na přepravním dokumentu uvedeno jinak, je přednostním přepravcem všech zásilek společnost FedEx Express, P.O. Box 727, Memphis, TN 38194. Adresa FedEx Ground je P.O. 108, Coraopolis, PA 15230.


Oddíl 16. FedEx ShipAlert(SM)

Společnost FedEx vám prostřednictvím nástroje SHIP MANAGER poskytuje možnost využít funkci FedEx ShipAlert pro zaslání zprávy příjemci s upozorněním na vaši zásilku. Tato funkce je poskytována zdarma. Společnost FedEx může používání služby FedEx ShipAlert kdykoli upravit či ukončit.

Společnost FedEx se nijak nezavazuje, že bude vaši zprávu uchovávat jako důvěrnou či utajenou. Používáním funkce FedEx ShipAlert berete na vědomí, že společnost FedEx zajišťuje pouze její technické fungování a že za obsah svých zpráv zodpovídáte výhradně vy sami. Společnost FedEx se nezavazuje k povinnosti sledovat zprávy, které posíláte. Společnost FedEx však může - na základě výhradně vlastního uvážení - rozhodnout, byť k tomu není povinna, prohlížet vaše zprávy za účelem vlastní ochrany.

Nepoužívejte funkci FedEx ShipAlert pro žádné jiné účely než pro sdělování informací o vaší zásilce. Nesmíte používat službu FedEx ShipAlert pro šíření popudlivých, zákony porušujících, obscénních či jiných protiprávních informací ani pro vyhrožování, obtěžování, zneužívání či jiné porušování zákonných práv ostatních ani pro provádění žádného protiprávního činu. Pokud společnost FedEx uvidí či uslyší o zprávách poslaných prostřednictvím služby FedEx ShipAlert, které porušují tato ustanovení nebo které mohou společnosti FedEx způsobit škodu, může přijmout jakákoli opatření nezbytná pro vlastní ochranu, včetně sdělení jakýchkoli zpráv příslušným orgánům.

Pro zaslání balíčku pomocí nástroje SHIP MANAGER není nezbytné použít službu FedEx ShipAlert. Společnost FedEx nezodpovídá za žádné selhání ani zpoždění, byť způsobené jakoukoli příčinou, přenosu, obdržení či potvrzení jakýchkoli zpráv, které budou poslány vámi nebo vám.


Oddíl 17. Adresář

V souladu se zde uvedenými podmínkami zůstanou adresy ve vašem adresáři, dokud budete používat nástroj SHIP MANAGER. Pokud nebudete nástroj SHIP MANAGER používat po dobu 6 měsíců, společnost FedEx vaše adresy vymaže.

Společnost FedEx však nevymaže váš účet pro nástroj SHIP MANAGER. Pokud máte jakékoli obavy, pošlete e-mail společnosti FedEx na adresu webmaster@fedex.com. Adresář je funkce, kterou společnost FedEx poskytuje zdarma. Měli byste si vést záložní adresář obsahující vaše adresy, protože společnost FedEx nezodpovídá za ztrátu adres obsažených v adresáři. Společnost FedEx může tuto funkci kdykoli upravit či zrušit, a to z jakéhokoli důvodu.


Oddíl 18. Stanovení zvláštní ceny

Zvláštní cena případně uvedená v odhadu zvláštní ceny v nástroji FedEx Ship Manager se může lišit od skutečné ceny požadované za vaši zásilku. Rozdíly mohou vzniknout podle skutečné hmotnosti, rozměrů a dalších faktorů. Podrobnosti o tom, jak se počítají poplatky za zásilku, najdete v platném Průvodci službami FedEx nebo v cenících společnosti FedEx.


Oddíl 19. Formuláře Celní správy Velké Británie

jsou chráněny korunním autorským právem a v nástroji Global Trade Manager jsou reprodukovány na základě licence poskytnuté ředitelem Úřadu pro úřední tisky Jejího veličenstva (Her Majesty's Stationery Office). Návštěvníci těchto stránek mohou formuláře reprodukovat a používat, nemají však právo povolit jejich použití třetím stranám.


Oddíl 20. FedEx® Electronic Trade Documents

NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SE VZTAHUJÍ NA VAŠE POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJE FEDEX® ELECTRONIC TRADE DOCUMENTS. POKUD SI PROHLÍŽÍTE NEBO POUŽÍVÁTE TYTO STRÁNKY, VYJADŘUJETE TÍM SVŮJ SOUHLAS POSKYTNUTÝ VAŠÍM JMÉNEM A JMÉNEM SUBJEKTU, KTERÝ REPREZENTUJETE (DÁLE „VY“ ČI „VAŠE“), SE VŠEMI PODMÍNKAMI UVEDENÝMI NÍŽE.

SPOLECNOST FEDEX MUŽE V BUDOUCNOSTI TAKOVÉ PODMÍNKY KDYKOLI MENIT CI UPRAVOVAT I BEZ PREDCHOZÍHO OZNÁMENÍ, SVÝM NÁSLEDNÝM PROHLÍŽENÍM CI POUŽÍVÁNÍM TECHTO STRÁNEK PAK VYJADRUJETE SVUJ SOUHLAS S TAKOVÝMI ZMENAMI CI ÚPRAVAMI.

1. Potvrzení souhlasu se softwarem FedEx nebo smlouvou s koncovým uživatelem zasilatelské platformy na webové bázi nebo s podmínkami použití a prepravními podmínkami. Před použitím nástroje FedEx® Electronic Trade Documents prohlašujete, že jste přijali podmínky použití nebo licenční smlouvu s koncovým uživatelem příslušné internetové zasilatelské aplikace FedEx nebo zasilatelského softwaru FedEx, mimo jiné včetně softwaru FedEx Ship Manager, serveru FedEx Ship Manager, FedEx Ship Manager na webu fedex.com a webových služeb FedEx, a s danými podmínkami použití nebo licenční smlouvou s koncovým uživatelem souhlasíte. Dále také souhlasíte, že na všechny zásilky se vztahují přepravní podmínky publikované společností FedEx v příslušném průvodci službami nebo standardní přepravní podmínky na webu www.fedex.com nebo jinde a uvedené na leteckém nákladním listu.

2. Smlouva o použití elektronických obchodních dokumentů místo tištěných dokumentů. Využíváním nástroje FedEx® Electronic Trade Documents opravňujete společnost FedEx k zasílání vašich mezinárodních zásilek s použitím elektronických dokumentů místo tištěných dokumentů, mimo jiné včetně příslušné obchodní faktury, pro forma faktury a vývozního osvědčení o původu.

3. Souhlas s poskytnutím informací, hlavičkového papíru a obrázku podpisu. Používáním nástroje FedEx® Electronic Trade Documents souhlasíte s tím, že společnosti FedEx poskytnete všechny nezbytné informace k přepravě vašich mezinárodních zásilek, mimo jiné včetně podrobných informací o úrovni balíku, hlavičkového papíru vaší společnosti a obrázku podpisu vaší osoby nebo oprávněného zástupce vaší společnosti.

4. Přesnost informací. Prohlašujete, zaručujete a zavazujete se, že všechny vámi poskytnuté informace společnosti FedEx jsou pravdivé, přesné a úplné.

5. Platnost hlavičkového papíru. Prohlašujete, zaručujete a zavazujete se, že hlavičkový papír, který poskytnete společnosti FedEx pro účely použití při vyhotovování elektronických obchodních dokumentů vaším jménem, je váš platný hlavičkový papír a že vlastníte nezbytná práva, právní tituly a nároky na hlavičkový papír, a můžete tedy zmocnit společnost FedEx k použití hlavičkového papíru pro vyhotovování elektronických obchodních dokumentů vaším jménem.

6. Platnost obrázku podpisu. Prohlašujete, zaručujete a zavazujete se, že všechny obrázky podpisu, které společnosti FedEx poskytnete pro použití při vyhotovení elektronických obchodních dokumentů vaším jménem, jsou platným podpisem osoby oprávněné vaší osobou nebo vaší společností k odesílání zásilek se společností FedEx a vyhotovení dokumentů týkajících se zásilek jménem vaší společnosti a budou dostačovat k tomu, aby představovaly váš podpis.

7. Zmocnění společnosti FedEx k použití informací. Pro všechny elektronické obchodní doklady, které společnost FedEx vyplní vaším jménem nebo jménem vaší společnosti, opravňujete společnost FedEx k použití informací, které poskytnete za účelem odeslání mezinárodních zásilek, mimo jiné včetně podrobných informací o úrovni balíku, hlavičkového papíru vaší společnosti a obrazu podpisu vaší osoby nebo oprávněného zástupce vaší společnosti.

8. U některých zásilek může být vyžadována původní dokumentace. Berete na vědomí, že příslušné celní zákony, pravidla a předpisy mohou v případě určitých komodit, hodnot či množství vyžadovat doložení dalších dokumentů a/nebo mohou vyžadovat, aby byly k zásilce doloženy původní papírové obchodní faktury, licence, povolení, deklarace, formuláře, certifikáty či jiné dokumenty. Souhlasíte, že odpovídáte za to, že přiložíte všechny požadované dokumenty (mimo jiné včetně původních papírových dokumentů) k zásilkám odesílaným s využitím nástroje FedEx Electronic Trade Documents.

9. Odškodnění. Na vlastní náklady odškodníte a budete chránit společnost FedEx, její mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti a jejich příslušné vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, následníky a nástupce před všemi nároky, požadavky, žalobami, škodami, náklady, výlohami, pokutami a soudními řízeními, včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení (dále souhrnně jako „nároky“), vzniklými v souvislosti s používáním vámi poskytnutých informací ze strany společnosti FedEx, mimo jiné včetně podrobných informací o úrovni balíku, hlavičkového papíru vaší společnosti a obrázku podpisu vaší osoby nebo oprávněného zástupce vaší společnosti. Společnost FedEx může na vlastní náklady a dle vlastního uvážení zasáhnout a převzít vlastní obhajobu v souvislosti s jakýmkoli nárokem. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti FedEx nesmíte v souvislosti s nárokem, který zahrnuje společnost FedEx, přistoupit na vyrovnání.