Vežimo Sąlygos

SVARBUS PRANEŠIMAS

Šios vežimo Sąlygos NENUMATO „FedEx“ ir jos darbuotojų bei agentų ATSAKOMYBĖS už praradimą, sugadinimą ir vėlavimą pristatyti esant tam tikroms aplinkybėms; APRIBOJA ATSAKOMYBĘ numatytomis sumomis tais atvejais, kai bendrovė pripažįsta atsakomybę ir REIKALAUJA PRANEŠIMO APIE KETINIMĄ PATEIKTI PRETENZIJAS per griežtai nustatytus terminus. Siuntėjai privalo išsamiai susipažinti su šiomis Sąlygomis ir prireikus, įsigyti draudimo polisą savo interesų apsaugos tikslu.

Siuntimai vykdomi vadovaujantis vietiniais įkainiais ir „FedEx“ dukterinės įmonės, filialo arba nepriklausomo rangovo, kuris priėmė Siuntą, nustatytomis sąlygomis.

„FEDERAL EXPRESS“ VEŽIMO SĄLYGOS EUROPOS, VIDURIO RYTŲ, INDIJOS SUBKONTINENTO IR AFRIKOS REGIONO VALSTYBĖSE, GALIOJANČIOS NUO 2012 m. RUGPJŪČIO 6 d. (atnaujintos 2016 m. liepos 28 d.)

1. TAIKYMAS

1.1 – Šios Sąlygos taikomos Siuntoms iš ir tarp pasirinktų Europos, Vidurio Rytų, Indijos subkontinento ir Afrikos regiono („EMEA regionas“) valstybių, taip pat iš ir tarp nurodytų punktų pasirinktų EMEA regiono valstybių teritorijose, jei tokios Siuntos yra vykdomos naudojantis žemiau išvardintomis „FedEx“ paslaugomis arba papildomomis paslaugomis (jei ir kur jos yra taikomos): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight ir FedEx Standard Overnight. „FedEx“ gali kartkartėmis keisti šias paslaugas. Pateikę prašymą, klientai gali gauti informaciją apie tai, kuriose teritorijose yra teikiamos „FedEx“ paslaugos. Šios Sąlygos netaikomos Jungtinės Karalystės teritorijos viduje ir Indijos teritorijos viduje vežamoms siuntoms, kurioms yra taikomos atskiros vežimo sąlygos. Informacija apie siuntų vežimo sąlygas Jungtinės Karalystės teritorijos viduje pateikiama adresu www.fedex.com/ukservices/services/terms.html, o informacija apie siuntų vežimo sąlygas Indijos teritorijos viduje pateikiama adresu www.fedex.com/in/domestic/services/terms/ (Pastaba: fedex.com URL adresai gali būti pakeisti). Siuntos į EMEA regiono valstybes ir kitas EMEA regionui nepriklausančias valstybes vykdomos vadovaujantis vietiniais įkainiais ir „FedEx“ dukterinės įmonės, filialo arba nepriklausomo rangovo, kuris priėmė siuntą, nustatytomis sąlygomis. Siuntoms, kurios grąžinamos naudojantis paslauga FedEx Global Returns, taikomos valstybėje, iš kurios siunta yra grąžinama, galiojančios sąlygos. Skirtingose valstybėse gali būti nustatytos skirtingos šios paslaugos teikimo sąlygos. Detali informacija pateikiama interneto adresu fedex.com/ globalreturns arba susisiekus su Klientų aptarnavimo taryba.

1.2 – Siuntų vežimams oro transportu taikoma 1929 m. spalio 12 d. Varšuvos Konvencija su pakeitimais, padarytais 1955 m. rugsėjo 28 d. Hagos protokolu ir visais vėlesniais papildomais protokolais arba 1999 m. gegužės 28 d. Monrealio Konvencija ir visais papildomais protokolais, taip pat ir 1961 m. rugsėjo 18 d. Gvadalacharos Konvencija. Siuntoms, kurios iš dalies arba išimtinai vežamos keliais – esant aiškiam susitarimui arba kitokio pobūdžio susitarimams – į, iš arba viduje valstybės, kuri yra prisijungusi prie Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos su visais jos pakeitimais, taikomos tos konvencijos sąlygos ir nuostatos. Siuntoms, vežamoms iš ir tarp nurodytų paskirties vietų vienoje valstybėje, taikomos tos valstybės įstatymuose nustatytos privalomos taisyklės.

1.3 – Šios sąlygos turi pirmenybę prieš visas anksčiau paskelbtas sąlygas, taikytas „FedEx“ paslaugoms, kurioms taikomos ir šios Sąlygos. „FedEx“ pasilieka teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti, taisyti arba papildyti šias sąlygas. Šios Sąlygos skelbiamos spausdintine forma ir elektronine forma adresu www.fedex.com. Elektroninė šių Sąlygų versija, pateikta adresu www.fedex.com, turi viršenybę. Šios Sąlygos papildo ir detalizuoja (oro transporto) važtaraščio kitoje pusėje esančias bendrąsias sąlygas. Jei šios sąlygos prieštarauja sąlygoms, nurodytoms „FedEx“ (oro transporto) važtaraštyje, kelionės lape, krovinio ženklinimo arba kuriame nors kitame krovinio dokumente, vadovaujamasi šiomis Sąlygomis, tačiau tiek, kiek jos neprieštarauja privalomoms taisyklėms, reglamentuojančioms atsakomybę vykdant tarptautinius krovinių vežimus, kurios yra nustatytos Varšuvos arba Monrealio Konvencijose ir jų papildomuose protokoluose, taip pat kitiems taikomiems susitarimams arba taikomiems tarifams; arba, jei siuntos vežamos iš ir tarp nurodytų punktų vienos valstybės teritorijos viduje - privalomoms taisyklėms, reglamentuojančioms atsakomybę už vežimą pagal tos valstybės įstatymų reikalavimus.

1.4 – Šios Sąlygos (įskaitant aiškiai šiame dokumente nurodytas sutartis ir susitarimus) sudaro visą susitarimą tarp šalių ir vadovaujantis 1.3. punkto nuostatomis, turi viršenybę bei anuliuoja ir pakeičia visas kitas žodžiu ir raštu, numanomas ir aiškiai išreikštas sąlygas, įskaitant ir visas sąlygas, kurias siūlo įtraukti Siuntėjas, arba bet kuriuos kitus žodinius arba raštiškus pareiškimus dėl šių Sąlygų. Siuntėjas patvirtina, kad jis nesivadovaus ir nesirems jokiomis kitomis sąlygomis, garantijomis, nuostatomis arba pareiškimais dėl paslaugų, kurios yra teikiamos pagal šią Sutartį.

1.5 – Šios Sąlygos negali būti niekaip kitaip atšauktos, pakeistos arba papildytos, išskyrus tik esant aiškiai išreikštam rašytiniam susitarimui tarp Siuntėjo ir tinkamai raštu įgalioto „FedEx“ atstovo.

1.6 – Siuntėjas yra saistomas parašais, kuriuos ant (oro transporto) važtaraščio uždėjo jo darbuotojai, tarnautojai ir agentai.

2. APIBRĖŽIMAI

„Sąlygos“ reiškia šias vežimo sąlygas, kurias „FedEx“ gali kartkartėmis atnaujinti, įskaitant šiame dokumente aiškiai nurodytas sutartis, įstatymus ir susitarimus.

„FedEx“ reiškia bendrovę „Federal Express Corporation“, jos dukterines įmones ir filialus, taip pat jų darbuotojus ir agentus bei nepriklausomus rangovus. Vežimo sutartis sudaroma su „FedEx“ dukterine įmone, filialu arba nepriklausomu rangovu, kuris priima Siuntą iš Siuntėjo.

„FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight ir FedEx Standard Overnight Shipments“ reiškia Siuntas, gabenamas pasirinktų EMEA regiono valstybių viduje, kai krovinio Siuntėjas ir Gavėjas yra toje pačioje valstybėje.

„Siuntėjas“ arba „Krovinio siuntėjas“ reiškia asmenį (fizinį arba juridinį), kuris (oro transporto) važtaraštyje yra nurodytas kaip Siuntėjas.

„Gavėjas“ arba „Krovinio gavėjas“ reiškia asmenį, kuris (oro transporto) važtaraštyje yra nurodytas kaip Gavėjas.

„Pakuotė“ reiškia vieną siuntinį arba vieną krovinio vienetą, kurį priima „FedEx“, įskaitant visus kitus daiktus, kuriuos siuntėjas perduoda per „FedEx“ automatizuotas sistemas, skaitliukus, kelionės lapus arba (oro transporto) važtaraščius.

„Siunta“ reiškia vieną arba daugiau krovinio vienetų; t. y. arba pakuotes, arba krovinius, kurie vežami pagal atskirą (oro transporto) važtaraštį.

„(Oro transporto) važtaraštis“ reiškia bet kokį vežimo dokumentą, kelionės lapą, ženklinimą, antspaudą, elektroninį įrašą arba panašų dokumentą, kuris yra naudojamas „FedEx“ pervežimų sistemoje.

„Transportavimo išlaidos“ reiškia rinkliavas, mokesčius ir sumas, priskaičiuotas arba pritaikytas už „FedEx“ vykdomą siuntų pervežimą šių Sąlygų arba bet kurių kitų sąlygų pagrindu, arba vėliau priskaičiuotus mokesčius, išskyrus visas kitas rinkliavas arba mokesčius, kaip, pavyzdžiui, (tačiau neapsiribojant) deklaruojamos vertės mokesčiai, mokesčiai už specialias paslaugas, muito mokesčiai ir rinkliavos bei papildomos rinkliavos.

„Darbo diena“ reiškia bet kurią dieną, kurią Siuntos valstybėje arba regione arba paskirties valstybėje arba regione verslo įmonės vykdo savo veiklą. Skirtingose paskirties valstybėse arba regionuose darbo ir nedarbo dienos gali būti skirtingos. Klientai turėtų susisiekti su „FedEx“ atstovais ir išsiaiškinti visus dėl to nulemtus pristatymo galimybių apribojimus.

„Išlaidos“ reiškia Transportavimo išlaidas ir visus kitus mokesčius arba papildomas rinkliavas, priskaičiuotas arba pritaikytas už Siuntos gabenimą, kuris vykdomas vadovaujantis šiose Sąlygose nustatyta tvarka, įskaitant (tačiau neapsiribojant) papildomus mokesčius, deklaruotos vertės mokesčius, mokesčius už specialias paslaugas ir kitas papildomas rinkliavas, nurodytas šiose Sąlygose arba šių Sąlygų pakeitimuose, taip pat, jei ir kur taikoma, muito mokesčius ir rinkliavas bei kitas pagrįstas išlaidas, tenkančias bendrovei „FedEx“ vykdant siuntos vežimą.

„Deklaruojama vežimo vertė“ reiškia vertę, jei tokia yra, kurią (oro transporto) važtaraštyje nurodo Siuntėjas ir kuri atitinka maksimalią „FedEx“ atsakomybės, susijusios su Pakuotės vežimu, sumą.

„Deklaruojama muitinė vertė“ muitinės procedūrų atlikimo tikslu reiškia Siuntos turinio pardavimo kainą arba pakeitimo išlaidų sumą.

„Pristatymo terminas“ reiškia pristatymo terminus, kuriuos skelbia „FedEx“ arba konkrečios Siuntos pristatymo terminus, kuriuos nurodo Klientų aptarnavimo tarnyba, atsižvelgdama į siunčiamo krovinio pobūdį, išsiuntimo datą, paskirties vietą, siuntos svorį ir siuntos vertę.

„FedEx sąskaitos numeris“ arba „FedEx sąskaita“ reiškia numerį, kurį „FedEx“ suteikia klientui ir kuriame sumuojama visa kliento vykdoma veikla „FedEx“ sistemoje ir užtikrinamas tinkamas sąskaitų faktūrų išrašymo procesas.

„Siuntos Europos viduje“ reiškia siuntas, vykdomas tarp pasirinktų valstybių Europos viduje, kaip nurodyta „FedEx“ interneto svetainėje adresu www.fedex.com su galimais pakeitimais.

„B2C paslauga“ reiškia siuntas, vykdomas pagal komercinį sandorį tarp Krovinio siuntėjopardavėjo (fizinio arba juridinio asmens, vykdančio profesinę veiklą) ir Gavėjo-vartotojo (fizinio asmens, nevykdančio profesinės veiklos).

3. ĮKAINIAI

Įkainiai ir paslaugų kainos, kuriuos nurodo „FedEx“ darbuotojai ir agentai, nustatomi atsižvelgiant į Siuntėjo pateiktą informaciją, tačiau priklausomai nuo konkrečios Siuntos ir šių Sąlygų taikymo, galutiniai įkainiai ir paslaugų kaina gali skirtis. „FedEx“ neatsako ir nevykdys jokių koregavimų, lėšų grąžinimų arba pervedimų dėl neatitikimų tarp įkainių arba paslaugų kainos, kurie buvo nurodyti iki Siuntos perdavimo momento ir įkainių bei kitų mokesčių, kurie buvo nurodyti klientui išrašytoje sąskaitoje faktūroje. „FedEx“ interneto svetainėje www.fedex. com esančios sistemos „Global Trade Manager“ dalyje „Preliminarios mokesčių ir rinkliavų sumos“ pateikiami tik apytikriai muitinės mokesčių ir rinkliavų skaičiavimai, o galutinės faktinėsmokesčių ir rinkliavų sumos gali skirtis.

Taikomi tie įkainiai, kurie yra nustatyti ir galioja tuo metu, kai vežimo sutartis yra sudaroma.

4. SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ IŠRAŠYMAS

4.1 – Nepaisant to, jog vadovaujantis šiose Sąlygose nustatyta tvarka, „FedEx“ pasilieka teisę reikalauti apmokėti bet kokias Išlaidas avansu, sąskaitos faktūros už visas neapmokėtas Išlaidas turi būti apmokėtos be jokių nuolaidų per 15 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Sąskaitos faktūros už mokesčius ir rinkliavas yra apmokamos, kai gaunamos. „FedEx“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo padidinti bet kurią iki nustatyto termino neapmokėtą sumą, taikydama 15 % tarifą (arba kitokio dydžio tarifą, kurį „FedEx“ taiko pagal vietines galiojančias mokėjimo sąlygas) kaip delspinigius už administracines išlaidas, taip pat taikyti metines palūkanas, kurių dydis 6 % viršija Europos Centrinio Banko palūkanų normą (arba taikydama kitokio dydžio tarifą, kurį „FedEx“ taiko pagal vietines galiojančias mokėjimo sąlygas) ir kurios skaičiuojamos už prasidėjusį mėnesį, arba kurių dydis atitinka pagal galiojančius įstatymus maksimaliai leistiną palūkanų normą, jei ji yra mažesnė.

4.2 – „Siuntėjo sąskaita“ arba „Krovinio siuntėjo sąskaita“ reiškia, kad Išlaidas apmoka Siuntėjas.

4.3 – „Gavėjo sąskaita“ arba „Krovinio gavėjo sąskaita“ reiškia, kad Išlaidas apmoka Gavėjas. Tam, kad sąskaita faktūra už Išlaidas būtų išrašyta Gavėjui, Gavėjas privalo turėti galiojantį „FedEx“ sąskaitos numerį ir šis numeris turi būti įrašytas atitinkamoje (oro transporto) važtaraščio dalyje. Siuntos Gavėjo sąskaitos yra priimamos vežimui tik į nurodytus punktus. Jei Gavėjas atsisako atlikti mokėjimą, sąskaita faktūra už Išlaidas automatiškai išrašoma Siuntėjui.

4.4 – „Trečiosios šalies sąskaita“ reiškia, kad Išlaidas apmoka kitas nei Siuntėjas ar Gavėjas asmuo. Trečiosios šalies galiojantis „FedEx“ sąskaitos numeris turi būti įrašytas atitinkamoje (oro transporto) važtaraščio dalyje. Jei šis numeris nėra įrašytas arba jei trečioji šalis neatlieka mokėjimo, sąskaita faktūra už Transportavimo išlaidas automatiškai išrašoma Siuntėjui, o sąskaita faktūra už mokesčius ir rinkliavas, jei jie priskaičiuojami, išrašoma Gavėjui.

4.5 – Sandorių „Siuntėjo sąskaita“, „Gavėjo sąskaita“ arba „Trečiosios šalies sąskaita“ atveju (žr. žemiau), Pakuotės nepriimamos, jei (oro transporto) važtaraštyje nėra įrašytas galiojantis „FedEx“ sąskaitos numeris. „FedEx“ sąskaitų numeriai negali būti perduodami kitam asmeniui. Nustačius piktnaudžiavimo atvejus, įskaitant ir neteisėtą skirtingoms šalims priklausančių Siuntų sujungimą, gali būti panaikintos visos taikomos nuolaidos ir atsisakyta suteikti paslaugas. Klientas, kuriam yra suteikta „FedEx“ sąskaita, atsako už visų Išlaidų sąskaitoje apmokėjimą, įskaitant ir tas išlaidas, kurios buvo patirtos dėl neteisėto naudojimo. Sąskaitos savininkas privalo užtikrinti sąskaitos numerio saugojimą. „FedEx“ sąskaitos numeris gali būti atskleidžiamas tik tiems asmenims, kurie yra įgalioti vykdyti siuntų vežimus pagal sąskaitą. Nesilaikant šio reikalavimo, „FedEx“ sąskaitai gali būti suteiktas statusas „tik už grynuosius“. Sąskaitos statusas „tik už grynuosius“ gali lemti Pakuočių vėlavimus, atsisakymus jas vežti arba jų grąžinimą iki visų su atsiskaitymais susijusių įsipareigojimų įvykdymo.

4.6 – Jei taikoma, Siuntų turiniui gali būti taikomi mokesčiai ir rinkliavos. „FedEx“ neprivalo mokėti mokesčių ir rinkliavų avansu ir gali reikalauti, kad Siuntėjas, Gavėjas arba atsakinga trečioji šalis sumokėtų bendrovei „FedEx“ atitinkamas sumas iki tol, kol „FedEx“ teks atsakomybė sumokėti mokesčius ir rinkliavas. Sąskaita faktūra už tokius mokesčius ir rinkliavas bus išrašoma Gavėjui, išskyrus atvejus, kai (oro transporto) važtaraštyje bus pažymėtas langelis „Mokesčiai ir rinkliavos Siuntėjo sąskaita“ arba „Mokesčiai ir rinkliavos trečiosios šalies sąskaita“ ir (oro transporto) važtaraštyje bus nurodytas galiojantis „FedEx“ sąskaitos numeris. Šios sąlygos galioja tik tam tikrose vietose. Daugiau informacijos pateikiama paprašius.

4.7 – NEPAISANT JOKIŲ PRIEŠINGŲ NURODYMŲ AR NUOSTATŲ DĖL APMOKĖJIMO, GALUTINĖ ATSAKOMYBĖ UŽ IŠLAIDAS, ĮSKAITANT IR VISUS MOKESČIUS BEI RINKLIAVAS, JEI TOKIE TAIKOMI, VISUOMET TENKA SIUNTĖJUI.

4.8 – Išlaidos, kurių atžvilgiu reikia taikyti valiutų konvertavimą iš valiutos, kurios pagrindu Mokėtojui yra išrašyta sąskaita faktūra, apskaičiuojamos kasdien pagal siūlomos kainos medianą, kurią nurodo internetinė valiutų keitimo paslauga OANDA. Siūlomos kainos mediana yra vidutinė kaina, už kurią nustatytu laikotarpiu pardavėjai siūlo pirkti valiutas pirkėjams. Šie valiutų keitimo kursai pateikiami adresu www.oanda.com. Europos Sąjungos valstybių narių valiutų keitimo kursai yra susieti su euru. Konvertuojant bet kurią valiutą į JAV dolerius, taikomas papildomas 1.75 % dydžio komisinis mokestis, konvertuojant JAV dolerius į bet kurią valiutą - 2.3 % dydžio komisinis mokestis, o jei abi konvertuojamos valiutos nėra susijusios su JAV doleriais - 2.0 % dydžio komisinis mokestis. Su euru susijusių valiutų konvertavimui komisinis mokestis netaikomas. Išlaidos kitomis nei JAV doleriai valiutomis, kurių nėra galimybės laisvai konvertuoti, konvertuojamos į JAV dolerius ir Mokėtojui išrašytoje sąskaitoje faktūroje apskaičiuojamos išimtinai mūsų nuožiūra pagal laisvą rinkos valiutų kursą arba pagal oficialų kursą, pagal kurį „FedEx“ buvo leista nupirkti JAV dolerius už atitinkamą valiutą. Konvertuojant valiutas, kurios nėra hiperinfliacinės valiutos, taikomas siuntimo dieną galiojantis valiutų keitimo kursas. Tačiau toms valstybėms, kurių valiutos yra nestabilios, mes pasiliekame teisę taikyti valiutų kursą, galiojantį ne siuntimo dieną, o sąskaitos faktūros išrašymo dieną.

4.9 – Tuo atveju, kai Siuntos inicijuojamos per fedex.com sistemos FedEx Ship Manager™ funkciją „Create Import Shipment“ ir nepaisant jokių bendrovei „FedEx“ pateiktų nurodymų dėl apmokėjimo, trečioji šalis, kuri inicijuoja Siuntos vežimo sandorį su „FedEx“, yra atsakinga už, sutinka, kad sąskaita faktūra būtų išrašyta jos vardu ir sutinka apmokėti visas su tokiomis Siuntomis susijusias išlaidas ir rinkliavas, įskaitant ir išlaidas už specialias paslaugas, taip pat ir visus taikomus mokesčius.

Siuntoms, kurios inicijuotos per fedex.com funkciją „Create Import Shipment“, taikomos siuntų kilmės valstybėje galiojančios sąlygos. Skirtingose valstybėse šios paslaugų sąlygos gali būti skirtingos. Daugiau informacijos galima gauti susisiekus su kilmės šalyje veikiančiu vietiniu padaliniu.

5. SĄSKAITŲ KOREGAVIMAS / GABARITINIS SVORIS

5.1 – „FedEx“ gali tikrinti kiekvieną (oro transporto) važtaraštyje pasirinktą paslaugą ir Pakuotės / Siuntos svorį. Jei pasirinkta paslauga arba įvestas svoris yra neteisingas, „FedEx“ gali bet kuriuo metu daryti atitinkamus (oro transporto) važtaraščio taisymus ir sąskaitos faktūros koregavimus bei turi teisę imti papildomą mokestį už specialias paslaugas, susijusias su tokiais taisymais ir koregavimais.

5.2 – Kai (oro transporto) važtaraštį Siuntėjas užpildo automatizuotoje Siuntų sistemoje ir (oro transporto) važtaraštyje nustatomi praleidimai arba neteisingai įvesti duomenys apie pakuočių svorį arba kiekį, sąskaita faktūra išrašoma remiantis „FedEx“ nustatytu gabenamų Pakuočių kiekiu ir arba gabaritiniu svoriu sąskaitos faktūros išrašymo momentu, arba „FedEx“ nustatytu standartiniu vienos Pakuotės svoriu, kurį galima sužinoti pateikus prašymą.

5.3 – Išlaidos gali būti apskaičiuotos remiantis gabaritiniu svoriu. Gabaritinis svoris nustatomas padauginus Pakuotės ilgį, aukštį ir plotį (visi duomenys centimetrais) ir padalinus iš 5000 arba kito skaičiaus, kuris yra nurodytas „FedEx“ internetinėje svetainėje adresu fedex.com. Jei gautas rezultatas viršija faktinį svorį, papildomos Išlaidos apskaičiuojamos remiantis gabaritiniu svoriu. Gavusi prašymą, „FedEx“ pateiks informaciją apie tokių papildomų Išlaidų įkainius, kuriuos ji turi teisę keisti be išankstinio įspėjimo.

6. ATSISAKYMAS PRIIMTI SIUNTAS ARBA JŲ ATMETIMAS

„FedEx“ pasilieka teisę bet kuriuo metu atsisakyti priimti, sulaikyti, atšaukti, atidėti arba grąžinti bet kurią Siuntą, jei „FedEx“ manymu tokia Siunta gali padaryti žalą kitoms Siuntoms, prekėms arba asmenims arba būti jų vėlavimo priežastimi, arba jei tokios Siuntos vežimas yra draudžiamas pagal įstatymus arba pažeidžia bet kurią iš šių Sąlygų nuostatą, arba jei kurio nors fizinio arba juridinio asmens, kuris yra atsakingas už apmokėjimą, „FedEx“ sąskaitoje yra įsiskolinimų. Tai, kad „FedEx“ priima Siuntą, nereiškia, jog tokia Siunta atitinka galiojančių įstatymų ir teisės aktų arba šių Sąlygų reikalavimus.

7. APRIBOJIMAI

7.1 – Kiekvienoje valstybėje ir kiekvienos „FedEx“ paslaugos atžvilgiu yra nustatyti skirtingi apribojimai dėl Pakuotės dydžio ir svorio. Daugiau informacijos gali būti suteikta paprašius.

7.2 – Vienoje Siuntoje esančių kelių krovinių vienetų bendro svorio apribojimai netaikomi su sąlyga, jei Siuntoje esanti kiekviena atskira Pakuotė neviršija vienos Pakuotės svorio limito, kuris yra taikomas paskirties vietai. Siuntos, kurios viršija 225 kilogramų svorį, turi būti iš anksto suderintos su „FedEx“. Daugiau informacijos gali būti suteikta paprašius.

7.3 – Pakuotės yra laikomos ypatingai didelių gabaritų, jei sverdamos mažiau nei 68 kg (arba esant kitam svorio limitui, kuris taikomas paskirties vietoje) jos viršija 330 cm (arba kitą limitą, kuris taikomas paskirties vietoje) pagal ilgį ir apimtį, paėmus kartu. „FedEx“ gali atsisakyti priimti tokias Siuntas arba, jei „FedEx“ sutinka jas vežti, savo nuožiūra priskirti tokias Siuntas paslaugų kategorijai „FedEx International Priority Freight“ arba „FedEx International Economy Freight“ ir tokiu atveju, nepaisydama faktinio svorio, gali taikyti minimalius įkainius už 68 kg svorį.

7.4 – „FedEx Envelope“ ir „FedEx Pak“ kategorijoms priskirtos Siuntos privalo tilpti į atitinkamas „FedEx“ pakuotes.

7.5 – Viename (oro transporto) važtaraštyje gali būti nurodyta ne daugiau kaip viena paslaugų rūšis ir vieno (oro transporto) važtaraščio pagrindu galima siųsti ne daugiau kaip vieną „FedEx“ voką, „FedEx“ 10 kg svorio dėžę arba „FedEx“ 25 kg dėžę.

7.6 – Vieno (oro transporto) važtaraščio pagrindu Siuntėjui leidžiama siųsti ne daugiau kaip dešimt skirtingų krovinio vienetų.

7.7 – Vieno (oro transporto) važtaraščio pagrindu Siuntėjui leidžiama siųsti ne daugiau kaip 9998 Pakuočių.

8. DAIKTAI, KURIŲ NEPRIIMAME VEŽTI

8.1 – Žemiau išvardinti daiktai nepriimami vežti į jokią paskirties vietą, nebent „FedEx“ sutiktų priešingai:

 1. PINIGAI (monetos, grynieji pinigai, banknotai ir apyvartinės finansinės priemonės, atitinkančios grynuosius pinigus, kaip, pavyzdžiui, indosuotos akcijos, obligacijos ir tarpbankiniai mokėjimo dokumentai), KOLEKCINĖS MONETOS IR MARKĖS;
 2. SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS („FedEx“ nepriima vežti 1.3 pavojingumo klasės sprogstamųjų medžiagų. Kai kuriose valstybėse gali būti priimamos gabenti 1.4 pavojingumo klasės sprogstamosios medžiagos. Prieš išsiuntimą reikėtų susisiekti su Klientų aptarnavimo tarnyba ir gauti išsamesnę informaciją), FEJERVERKAI IR KITOS PADEGAMOSIOS ARBA LENGVAI DEGIOS MEDŽIAGOS;
 3. ŽMONIŲ PALAIKAI, ORGANAI ARBA KŪNO DALYS, ŽMONIŲ IR GYVŪNŲ EMBRIONAI, KREMUOTI ARBA EKSHUMUOTI ŽMONIŲ PALAIKAI;
 4. SIUNTOS JAV KARINIŲ PAŠTO DĖŽUČIŲ (APO / FPO) ADRESAIS;
 5. IŠPIRKTINĖS SIUNTOS;
 6. ŠAUNAMIEJI GINKLAI, GINKLAI, AMUNICIJA IR JŲ DALYS;
 7. MAISTO GAMINIAI, GREITAI GENDANTYS MAISTO PRODUKTAI IR GĖRIMAI, KURIŲ GABENIMUI REIKALINGA ŠALDYMO ARBA KITA APLINKOS KONTROLĖ;
 8. AUGALAI IR AUGALINĖS MEDŽIAGOS, ĮSKAITANT SĖKLAS IR SKINTAS GĖLES (SKINTOS GĖLĖS PRIIMAMOS GABENTI Į TAM TIKRAS PASKIRTIES VIETAS, DAUGIAU INFORMACIJOS GALI BŪTI SUTEIKTA PAPRAŠIUS);
 9. LOTERIJOS BILIETAI, AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮRANGA, JEI DRAUDŽIAMA ĮSTATYMAIS;
 10. GREITAI GENDANTYS KROVINIAI (IŠSKYRUS TUOS, KURIE NURODYTI 7. PUNKTE), išskyrus iš anksto suderintus atvejus;
 11. PORNOGRAFINIO IR / ARBA NEPADORAUS TURINIO MEDŽIAGA;
 12. SIUNTIOS, KURIOS VYKDOMOS PAGAL ŽEMIAU IŠVARDINTUS DOKUMENTUS, išskyrus iš anksto suderintus atvejus:
  1. CARNET KNYGELĖ (leidžia laikinai įvežti prekes demonstravimo ir pan. tikslu, nemokant mokesčių);
  2. REIKALAVIMAI DĖL MUITO SUGRĄŽINIMO (reikalavimai grąžinti importo muitą eksporto metu);
  3. LAIKINOSIOS IMPORTO GARANTIJOS (leidžia laikinai įvežti prekes remonto ir pan. tikslu);
  4. Akredityvai. Paprastai Siuntos akredityvų pagrindu yra draudžiamos, išskyrus siuntas pagal akredityvus, kuriuose nurodyta sąlyga dėl „kurjerio pakvitavimo“, kaip numatyta USP 600 25 straipsnyje, kurios yra vežamos naudojantis paslauga „FedEx Expanded Service International Air Waybill“;
 13. PAVOJINGOS ATLIEKOS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT PANAUDOTAS POODINES ADATAS IR / ARBA ŠVIRKŠTUS ARBA MEDICININES ATLIEKAS;
 14. NATŪRALUS LEDAS (SUŠALĘS VANDUO);
 15. SIUNTOS, KURIŲ ATŽVILGIU „FEDEX“ PRIVALO GAUTI SPECIALIĄ LICENCIJĄ ARBA LEIDIMĄ DĖL GABENIMO, ĮVEŽIMO ARBA IŠVEŽIMO;
 16. SIUNTOS, KURIŲ VEŽIMAS, ĮVEŽIMAS ARBA IŠVEŽIMAS YRA DRAUDŽIAMAS ĮSTATYMAIS, STATUTAIS ARBA TEISĖS AKTAIS;
 17. SIUNTOS, KURIŲ DEKLARUOJAMA MUITINĖ VERTĖ VIRŠIJA LEISTINĄ RIBĄ (Žr. 18 SKYRIŲ: DEKLARUOJAMA VERTĖ IR ATSAKOMYBĖS RIBOS);
 18. PAVOJINGOS PREKĖS, IŠSKYRUS TAS, KURIOS YRA LEIDŽIAMOS PAGAL 9 SKYRIŲ „PAVOJINGOS PREKĖS“;
 19. KRITĘ GYVŪNAI IR GYVŪNŲ IŠKAMŠOS;
 20. DRĖGNOS, PRATEKANČIOS ARBA BET KOKIOS RŪŠIES KVAPĄ SKLEIDŽIANČIOS PAKUOTĖS;
 21. PAKUOTĖS, SUVYNIOTOS Į KRAFTPOPIERIŲ;
 22. GYVI GYVŪNAI IR VABZDŽIAI, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI SIUNTA SUDERINTA SU „FEDEX“ GYVŲ GYVŪNŲ SKYRIUMI. DAUGIAU INFORMACIJOS KLIENTAMS SUTEIKS VIETINIS „FEDEX“ PADALINYS. NAMINIAI GYVŪNAI IR GYVOS ŽUVYS NEPRIIMAMI;
 23. SIUNTOS, KURIOS GALI PAKENKTI ĮRANGAI, PERSONALUI ARBA KITOMS SIUNTOMS, ARBA TAPTI JŲ VĖLAVIMO PRIEŽASTIMI.

„FedEx“ neprisiima jokios atsakomybės už aukščiau išvardintų krovinių pervežimą, nepriklausomai nuo to, kokiomis sąlygomis jie buvo priimti vežti (įskaitant ir atvejus, kai tokie kroviniai buvo priimti per klaidą arba pagal pranešimą).

8.2 – Priklausomai nuo paskirties vietos ir paslaugų kategorijos, papildomų paslaugų rūšies, o taip pat ir įvairių teisės aktų bei muitinės reikalavimų, kurie yra nustatyti atskiriems krovinio vienetams, gali būti taikomi papildomi apribojimai, kurie gali prailginti pervežimo laiką. „FedEx“ pasilieka teisę atsisakyti vežti Pakuotes dėl tokių apribojimų arba dėl saugumo priežasčių. „FedEx“ turi teisę reikalauti, kad Siuntėjas sumokėtų administravimo mokestį už Pakuotes, kurias buvo atsisakyta vežti ir padengtų krovinio grąžinimo išlaidas, jei taikoma. Daugiau informacijos gali būti suteikta paprašius.

8.3 – Pinigų grąžinimo garantija (žr. 17 skyrių) netaikoma kroviniams, kurie nepriimami vežti.

9. PAVOJINGI DAIKTAI

9.1 – Ne visi „FedEx“ punktai priima pavojingus krovinius; kai kurie „FedEx“ punktai nepriima tam tikrų pavojingų krovinių klasių; pavojingi kroviniai priimami gabenti ne pagal visas „FedEx“ paslaugas. Siuntos, kurioms taikoma Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), reikalauja specialaus pobūdžio transporto suderinimų, todėl Siuntėjas prieš išsiuntimą privalo susisiekti su „FedEx“ dėl tokios Siuntos gabenimo patvirtinimo / suderinimo. „FedEx“ pasilieka teisę atsisakyti vežti pavojingus krovinius į bet kurią vietą, kurioje jie draudžiami gabenti pagal galiojančius įstatymus.

9.2 – Visos Pakuotės, kuriose yra pavojingi kroviniai, privalo atitikti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Technines instrukcijas dėl saugaus pavojingų krovinių gabenimo oro transportu, Tarptautinės oro transporto organizacijos (IATA) Pavojingų krovinių reglamentą, visus „FedEx Express“ reikalavimus, nurodytus galiojančioje IATA tarifų redakcijoje arba kitus galiojančius reglamentus. Atsakomybė už bet kokią žalą, kilusią dėl galiojančių IATA arba kitų reglamentų reikalavimų nesilaikymo, tenka Siuntėjui. Siuntėjas privalo užtikrinti ir atsako už tai, kad visų pavojingų krovinių pakuotės atitiktų visus reikalavimus dėl klasifikavimo, pakavimo, žymėjimo ir ženklinimo, dokumentų įforminimo, taip pat ir visų kitų galiojančių įstatymų, teisės aktų arba taisyklių reikalavimus. Siuntėjas taip pat privalo užtikrinti, kad visų galiojančių įstatymų, teisės aktų ir taisyklių reikalavimų laikysis ir Gavėjas. Pavojingi kroviniai gali būti vežami tarptautiniu mastu „FedEx Expanded Service International“ (oro transporto) važtaraščio pagrindu tik tuomet, kai yra naudojama (oro transporto) važtaraščio popierinė forma (žr. taip pat 14.5 punktą: MARŠRUTO PARINKIMAS IR PRISTATYMAS).

9.3 – Siuntėjas privalo laikytis visų galiojančių įstatymų, teisės aktų arba taisyklių, reglamentuojančių kraujo ir kraujo produktų, nepriklausomai nuo to, ar jie yra užkrečiami, ar ne, siuntų pakavimą, žymėjimą ir ženklinimą.

9.4 – „FedEx“ pakuotes draudžiama naudoti pavojingų daiktų gabenimui (išskyrus B kategorijos biologines medžiagas [UN 3373], kurias galima vežti „FedEx UN 3373 Pak“ pakuotėse) (žr. taip pat 10.3 ir 10.4 punktus: PAKAVIMAS IR ŽYMĖJIMAS).

9.5 – Pirminių vienkartinių ličio baterijų (UN 3090) gabenimui būtina gauti išankstinį leidimą. Daugiau informacijos pateikiama internete adresu fedex.com, įvedus raktinį žodį „ličio baterijos“.

9.6 – Jei reikalaujama, prie kiekvienos Siuntos būtina pridėti IATA vežėjo pavojingų krovinių deklaraciją.

9.7 – Pastaba: Pagal galiojančius įstatymus gali būti reikalaujama, kad „FedEx“ atitinkamai vietinei kompetentingai institucijai praneštų apie netinkamai deklaruotas arba nedeklaruotas pavojingų krovinių siuntas. Pagal galiojančius įstatymus Siuntėjui gali būti skiriamos baudos ir bausmės. Pavojingus krovinius reglamentuojantys teisės aktai reikalauja, kad prieš perduodamas bendrovei „FedEx“ arba bet kuriam kitam oro vežėjui siuntas su pavojingais kroviniais, kiekvienas Siuntėjas privalo būti išklausęs specialius mokymus apie pavojingus krovinius. Kai Siuntą su pavojingais kroviniais perduoda vežti fizinis asmuo, tokia siunta privalo būti tinkamai suklasifikuota, supakuota, pažymėta, paženklinta ir identifikuota kaip pavojingas krovinys, taip pat pridedant ir teisingai įformintus pavojingų krovinių dokumentus.

9.8 – „FedEx“ privalo užtikrinti tinkamą tarpusavyje nesuderinamų pavojingų krovinių atskyrimą visose transporto priemonės ir orlaiviuose. Dėl šios priežasties Siuntos gali būti perkeliamos vežti į kitą artimiausią transporto priemonę arba į kitą lėktuvo reisą, kuriame toks atskyrimas gali būti tinkamai užtikrintas.

9.9 – Pinigų grąžinimo garantija (žr. 17 skyrių) Siuntoms su pavojingais kroviniais netaikoma.

10. PAKUOTĖ IR ŽYMĖJIMAS

10.1 – Siuntėjas privalo paruošti ir supakuoti visas Pakuotes saugiam transportavimui oro ir kelių transportu, atsižvelgdamas į standartinius veiksmus, vykdomus skubaus transportavimo atveju ir laikydamasis visų galiojančių įstatymų, teisės aktų ir taisyklių reikalavimų, įskaitant ir tų, kurie reglamentuoja pakavimą, žymėjimą ir ženklinimą. Atsakomybė už tinkamą (oro transporto) važtaraščio užpildymą tenka Siuntėjui. Ant kiekvienos Siuntos turi būti įskaitomai ir aiškiai nurodytas Siuntėjo ir Gavėjo pavadinimas, gatvės, miesto ir valstybės adresas, taip pat pašto kodas. Tarptautinių Siuntų atveju prie Siuntėjo adreso turi būti nurodyta valstybė, kurioje Siunta perduota vežti „FedEx“.

10.2 – Siuntėjas privalo tinkamu būdu ir tinkamos pakuotės pagalba užtikrinti daiktų, kurie gali būti sugadinti esant tam tikroms sąlygoms, atsiradusioms vežant šiuos daiktus oro transportu (pavyzdžiui dėl temperatūros arba atmosferos slėgio pokyčių), apsaugą. „FedEx“ neatsako už jokią žalą, patirtą dėl temperatūros arba slėgio pokyčių.

10.3 – „FedEx“ nevykdo krovinių vežimų transporto priemonėmis, užtikrinančiomis temperatūros kontrolę. Jokiomis aplinkybėmis „FedEx“ neprivalo aprūpinti Siuntų sausu ledu arba užtikrinti pakartotinio užšaldymo paslaugų, nepaisant to, jog klientas arba „FedEx“ yra pateikęs priešingo pobūdžio pareiškimus žodžiu arba raštu. „FedEx“ nerekomenduoja naudoti natūralaus ledo (sušaldyto vandens) kaip šaldymo medžiagos.

10.4 – Jei Gavėjas atsisako priimti Pakuotę arba Pakuotė yra su pratekėjimu, sugadinta arba skleidžia kvapą (toliau kartu – „Pratekėjimas“), jei įmanoma, ji grąžinama Siuntėjui. Jei Siuntėjas atsisako priimti Pakuotę arba jei ji negali būti grąžinta dėl Pratekėjimo, Siuntėjas atsako už ir sutinka apmokėti arba kitaip atlyginti „FedEx“ visas sąnaudas, mokesčius ir išlaidas, susijusias su Pakuotės sutvarkymu ir / arba utilizavimu. „FedEx“ pasilieka teisę, neprisiimdama jokios atsakomybės, atsisakyti priimti arba utilizuoti Pakuotę su Pratekėjimo požymiais.

11. SIUNTŲ TIKRINIMAS

11.1 – „FedEx“ savo nuožiūra arba kompetentingų institucijų prašymu bet kuriuo metu ir be įspėjimo gali atidaryti ir patikrinti bet kurią Siuntą ir neprisiima jokios su tuo susijusios atsakomybės.

11.2 – Vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais, „FedEx“ privalo vykdyti (atsitiktinę) rentgeno spindulių principu atliekamą patikrą. „FedEx“ gali vykdyti tokią patikrą, todėl Siuntėjas ir Gavėjas atsisako reikšti kokias nors galimas pretenzijas dėl žalos arba vėlavimo (įskaitant, bet neapsiribojant ir dėl Pinigų grąžinimo garantijos taikymo), susijusių su tokios patikros atlikimu.

12. MUITINĖS PROCEDŪROS

12.1 – Siuntoms, kurios gabenamos kertant valstybių sienas, iki jų pristatymo Gavėjui gali būti taikomos paskirties valstybėje nustatytos muitinio įforminimo procedūros. Tais atvejais, kai muitinio įforminimo paslaugas teikia „FedEx“, „FedEx“, gavusi muitinės prašymą, pateikia muitinei visus muitinės formalumų atlikimui reikalingus duomenis, kuriuos gavo iš Siuntėjo (žr. 26 skyrių: DUOMENŲ APSAUGA).

12.2 – Siuntėjas atsako už tai, kad vežami kroviniai būtų leidžiami įvežti į paskirties valstybės teritoriją. Atsakomybė už visas Išlaidas, susijusias su krovinio vežimu į valstybes ir jų grąžinimu iš valstybių, kuriose jų įvežimas yra neleidžiamas, tenka Siuntėjui.

12.3 – Tam tikrais atvejais „FedEx“ savo nuožiūra gali priimti Gavėjo nurodymus pasinaudoti konkretaus muitinės tarpininko paslaugomis vietoj „FedEx“ arba Siuntėjo nurodyto muitinės tarpininko. Bet kuriuo atveju „FedEx“ pasilieka teisę pati atlikti Siuntos muitinio įforminimo procedūrą, jei muitinės tarpininkas negali būti nustatytas arba atsisako atlikti muitinės formalumus, arba jei informacija apie muitinės tarpininką (įskaitant, bet neapsiribojant pavadinimą, adresą, telefono numerį ir pašto kodą) nebuvo teisinga ir tiksli.

12.4 – Siuntėjas atsako už tai, kad prie (oro transporto) važtaraščio būtų pridėti visi privalomi dokumentai ir kad šie dokumentai būtų tiksliai užpildyti pagal galiojančių įstatymų, teisės aktų ir taisyklių reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant bet kurios valstybės, į kurią, iš kurios, per kurią arba virš kurios Siunta gali būti vežama, muitinės įstatymus, importo ir eksporto įstatymus ir vyriausybės nutarimus. Siuntos, kurios FedEx Global Returns paslaugos pagrindu yra vežamos į trečiąją šalį, taip pat privalo atitikti ir eksporto kontrolės reikalavimus, taikomus pirmojo išvykimo valstybėje. Tuo atveju, jei visi šie dokumentai (įskaitant (oro transporto) važtaraštį) nebus pateikti ir /arba tinkamai užpildyti, „FedEx“ neprisiima Siuntėjo arba bet kurio kito asmens atžvilgiu jokios atsakomybės už nuostolius, išlaidas arba vėlavimą pristatyti dėl šio punkto nuostatų nesilaikymo iš Siuntėjo pusės. Kai Siuntos užlaikomos muitinėje arba bet kurioje kitoje tarnyboje dėl neteisingų arba trūkstamų dokumentų, „FedEx“ gali pirmiausia bandyti apie tai pranešti Gavėjui. Jei pagal vietinių įstatymų reikalavimus teisingą informaciją arba dokumentus privalo pateikti Gavėjas, tačiau Gavėjas per „FedEx“ nustatytą protingą terminą to neatlieka, Siunta gali būti pripažinta siunta, kurios neįmanoma pristatyti (žr. 16 skyrių: SIUNTOS, KURIŲ NEĮMANOMA PRISTATYTI). Jei Gavėjas nepateikia reikiamos informacijos arba dokumentų ir vietiniai įstatymai leidžia tai padaryti Siuntėjui, „FedEx“ gali bandyti apie tai pranešti Siuntėjui. Jei ir Siuntėjas per „FedEx“ nustatytą protingą terminą nepateikia informacijos arba dokumentų, Siunta pripažįstama siunta, kurios neįmanoma pristatyti. „FedEx“ neprisiima jokios atsakomybės už negalėjimą įvykdyti pristatymo dėl neteisingų arba trūkstamų dokumentų, nepriklausomai nuo to, ar ji pranešė apie tai Gavėjui ar Siuntėjui, ar ne. „FedEx“ turi teisę reikalauti sumokėti administravimo mokestį už teisingos arba trūkstamos informacijos gavimą.

12.5 – Jei taikoma, Europos Sąjungos teritorijoje gyvenantis / įsteigtas Siuntėjas gali įgalioti „FedEx“ arba jos agentus būti jo tiesioginiu atstovu ir Siuntėjo vardu, sąskaita ir rizika parengti bei pateikti (re)eksporto deklaracijas, taip pat atlikti visus kitus susijusius veiksmus.

12.6 – „FedEx“ pasilieka teisę reikalauti apmokėti papildomas Išlaidas už Siuntos muitinio įforminimo procedūras arba už su muitinio įforminimo procedūromis susijusias papildomas paslaugas („Papildomos muitinio įforminimo paslaugos išlaidos“). Prašome susisiekti su „FedEx“, dėl daugiau informacijos apie Papildomas muitinio įforminimo paslaugos išlaidas.

12.7 – „FedEx“ neprisiima jokios atsakomybės už muitinėje paliktas Siuntas ir tokios Siuntos gali būti laikomos siuntomis, kurių neįmanoma pristatyti (žr. 16 skyrių: SIUNTOS, KURIŲ NEĮMANOMA PRISTATYTI).

13. RINKLIAVOS IR MOKESČIAI

13.1 – Jei ir kur taikoma, nepažeidžiant 4.6 ir 4.7 punktų nuostatų, „FedEx“ gali priimti sprendimą dėl muitinės mokesčių ir rinkliavų apmokėjimo avansu šalies, kuri privalo atlikti tokį mokėjimą („Mokėtojas“), vardu. Bet kurios Siuntos atveju „FedEx“ gali kreiptis į Mokėtoją iki muitinio įforminimo procedūros užbaigimo, kad gautų patvirtinimą dėl sumų, kurios bus sumokamos avansu, atlyginimo. „FedEx“ gali savo nuožiūra reikalauti, kad patvirtinimas dėl avansu sumokėtos sumos atlyginimo būtų pateiktas kaip sąlyga užbaigti muitinio įforminimo procedūrą ir pristatyti krovinį, įskaitant (tačiau neapsiribojant) atvejus, kai kroviniai pristatomi Gavėjams, kurie „FedEx“ manymu yra nemokūs ir atvejus, kai deklaruojamos Siuntos vertės yra didelės.

13.2 – Jei Gavėjas arba trečioji šalis, kurių prašoma pateikti patvirtinimą dėl avansu sumokėtos sumos atlyginimo, atsisako apmokėti mokesčius ir rinkliavas tam, kad Siuntą galima būtų paimti iš muitinės, „FedEx“ gali kreiptis į Siuntėją. Jei Siuntėjas atsisako pateikti patvirtinimą dėl avansu sumokėtos sumos atlyginimo „FedEx“, Siunta grąžinama Siuntėjui arba patalpinama į bendrąjį sandėlį arba muitinės sandėlį arba laikoma siunta, kurios neįmanoma pristatyti (žr. 16 skyrių: SIUNTOS, KURIŲ NEĮMANOMA PRISTATYTI). Tokiu atveju Siuntėjas privalo apmokėti tiek pirmines Išlaidas, tiek ir grąžinimo Išlaidas. Jei „FedEx“ sumoka avansu kokius nors mokesčius ir rinkliavas pradinėje paskirties vietoje arba grąžinimo metu, Siuntėjas privalo apmokėti ir visas šias sumas, taip pat ir visus mokesčius ir papildomas išlaidas, susijusius su „FedEx“ atliktu mokesčių ir rinkliavų sumokėjimu avansu.

13.3 – Siuntos pristatymas gali būti uždelstas, jei „FedEx“ negaus tinkamo patvirtinimo dėl avansu sumokėtos mokesčių ir rinkliavų sumos atlyginimo. Tokio pobūdžio uždelsimai arba bet kokie kiti šių sąlygų nevykdymo atvejai nelaikomi įsipareigojimų nevykdymu, aptarnavimo sąlygų pažeidimu ir jiems netaikoma Pinigų grąžinimo garantija (žr. 17 skyrių: PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA ir 19 skyrių: ATSAKOMYBĖ, KURIĄ ATSISAKOMA PRISIIMTI).

13.4 – Jei „FedEx“ sumoka mokesčius ir rinkliavas avansu, ji pasilieka teisę priskaičiuoti papildomas išlaidas. Informacija apie papildomų išlaidų įkainius pateikiama „FedEx“ kainoraštyje, galiojančiame išsiuntimo metu arba susisiekus su „FedEx“. Nepaisant to, jog „FedEx“ pasilieka teisę realizuoti prekes aukciono arba kitu būdu, kad galėtų susigrąžinti Išlaidas, kurios nebuvo atlygintos, Siuntėjo atsakomybė už tokio pobūdžio Išlaidas lieka galioti.

13.5 – Muitinė „FedEx“ atžvilgiu gali taikyti muito mokesčius ir / arba importo PVM arba bet kuriuos kitus atitinkamus nesumokėtus mokesčius ir rinkliavas, taip pat skirti baudas, bausmes ir arba delspinigius už laiku nesumokėtas sumas, jei Siuntos atžvilgiu buvo pateikta netiksli arba neteisinga informacija ir / arba dokumentai, kaip, pavyzdžiui, sąskaitos faktūros, (muitinė) vertė, valiutų arba prekių kodai. Jei netikslią arba neišsamią informaciją / dokumentus „FedEx“ pateikė Siuntėjas arba Gavėjas arba tai buvo pateikta Siuntėjo arba Gavėjo vardu, nurodymu arba atsakomybe, tokiu atveju Siuntėjas, Gavėjas ir – jei taikoma – atitinkama trečioji šalis yra solidariai ir asmeniškai atsakingi „FedEx“ atžvilgiu už bet kokias tokio pobūdžio sumas.

14. MARŠRUTO PARINKIMAS IR PRISTATYMAS

14.1 – „FedEx“ pasilieka teisę pasirinkti tokį Siuntos vežimo maršrutą, kuris jos manymu bus tinkamas. Maršrutas sustojimų nenumato, todėl dėl jų susitariama Siuntos perdavimo vežti metu. Kai kurias Siuntas „FedEx“ gali sujungti ir savo nuožiūra perduoti gabenti trečiosios šalies transporto priemonėmis, trečiosios šalies oro transportu, užsakomaisiais arba reguliariais lėktuvų reisais. „FedEx“ neįsipareigoja vykdyti kurios nors Siuntos peradresavimo į trečiąją šalį arba gabenti Siuntos konkrečiu orlaiviu arba kita transporto priemone, taip pat tam tikru maršrutu arba užtikrinant tarpinius sustojimus tam tikruose punktuose pagal kurį nors grafiką. „FedEx“ gali be išankstinio įspėjimo pasinaudoti kito vežėjo, orlaivio ar transporto priemonės paslaugomis, nukrypti nuo maršruto arba maršrutų arba nuspręsti gabenti Siuntą motorine transporto priemone. Siuntėjas sutinka su „FedEx“ teise nukreipti Siuntą (įskaitant ir teisę naudotis kitų vežėjų paslaugomis), siekiant užtikrinti veiksmingesnį jos pristatymą.

14.2 – „FedEx“ gali atlikti pristatymą Gavėjui adresu, kuris yra nurodytas (oro transporto) važtaraštyje arba kitam asmeniui ar įmonei nei yra nurodyta (oro transporto) važtaraštyje, jei šis asmuo / ši įmonė turi akivaizdžius įgaliojimus priimti Siuntą Gavėjo vardu. Siuntos pristatymo adresuose būtinai turi būti nurodytas pilnas Gavėjo adresas ir jo telefono arba fakso numeris. Krovinio siuntėjas pripažįsta ir aiškiai sutinka, kad kai kuriose paskirties valstybėse pristatymas gali būti atliktas trečiajai šaliai arba į pašto dėžutę, arba į bet kurią kitą Gavėjui prieinamą vietą. (Tam tikrais tarptautinio pristatymo atvejais siuntos gali būti pristatytos pašto dėžutės adresu, tačiau tokiu atveju (oro transporto) važtaraštyje privalo būti nurodytas galiojantis telefono, fakso arba telekso numeris. „FedEx“ negali vykdyti pristatymų JAV karinių pašto dėžučių adresais, kaip, pavyzdžiui, APO ir FPO).

14.3 – Jokiomis aplinkybėms „FedEx“ neatsako už jokias pretenzijas, susijusias su vežamų prekių sulaikymu arba areštu, kurį atlieka muitinė arba kitos valdžios institucijos.

14.4 – Siuntos, adresuotos į viešbučius, ligonines, valstybines įstaigas, universitetų miestelius arba į kitas įstaigas, turinčias pašto skyrių arba centrinio pristatymo punktą, gali būti pristatytos į tokį pašto skyrių arba centrinį pristatymo punktą, nebent iki išsiuntimo pradžios Siuntėjas nurodė kitaip ir „FedEx“ tai patvirtino.

14.5 – Pavojingi kroviniai negali būti peradresuojami kitu adresu nei tas, kuris iš pat pradžių buvo Siuntėjo nurodytas kaip Gavėjo adresas. (Pastaba: Siuntos gali būti palaikomos atsiėmimui arba gali būti grąžintos Siuntėjui.)

14.6 – Bet koks prašymas pakeisti adresą, kuris nėra peradresavimas arba neteisingai įrašyto adreso ištaisymas, laikomas nauja Siunta ir jai taikomos naujos Transportavimo išlaidos.

14.7 – Už pristatymus šeštadieniais, jei tokia paslauga taikoma, skaičiuojamas papildomas mokestis tose valstybėse, kuriose šeštadienis nėra įprasta darbo diena.

14.8 – Už pristatymą anksti ryte, naudojantis paslauga „FedEx Europe First“, jei tokia paslauga taikoma, skaičiuojamas papildomas pristatymo mokestis („FedEx Europe First pristatymo mokestis“).

14.9 – „FedEx“ savo nuožiūra gali atsisakyti paimti ir pristatyti Siuntą arba taikyti alternatyvius paėmimo ir pristatymo būdus, jei siekiama užtikrinti savo darbuotojų saugumą arba tuo atveju, kai „FedEx“ manymu jos paslaugomis gali būti naudojamasi pažeidžiant galiojančių įstatymų, teisės aktų arba taisyklių reikalavimus.

14.10 – A) Siuntėjo nurodymai dėl pristatymo „FedEx“ siūlo vieną arba daugiau Pristatymo parašo galimybių, kurias gali pasirinkti Siuntėjas pildydamas (oro transporto) važtaraštį. Pristatymo parašo galimybės nėra taikomos visoms Siuntoms, jos priklauso nuo geografinių ir kitų apribojimų ir „FedEx“ gali jas keisti be išankstinio įspėjimo. Daugiau informacijos apie Pristatymo parašo galimybes ir sąlygas rasite internete adresu fedex.com.

Siuntėjas ir gavėjas kiekvienas pripažįsta, kad Siuntėjo pasirinktos Pristatymo parašo galimybės gali būti be susijusios su: (i) Siuntos atidavimu be parašo, patvirtinančio pristatymą; (ii) pristatymu kaimynui arba durininkui / pastato valdytojui arba panašias pareigas einančiam asmeniui; (iii) B2C Siuntos atidavimu tik pilnamečiui asmeniui, esančiam pristatymo adresu; (iv) arba bet kuriuo iš išvardintų nurodymų deriniu, tačiau jais neribojamos. Siuntėjo pasirinkta Pristatymo parašo galimybė turi pirmenybę visų papildomų iš Gavėjo gautų nurodymų dėl pristatymo atžvilgiu. Siuntėjas ir Gavėjas privalo atkreipti dėmesį į šių Vežimo sąlygų 19.4e punktą.

Už Pristatymo parašo galimybę gali būti imamas papildomas mokestis. Siuntėjas ir Gavėjas privalo atkreipti dėmesį į šių Vežimo sąlygų 22 skyrių.

Tuo atveju, jei Pristatymo parašo galimybė nepasirinkta, „FedEx“ vadovaujasi standartinėmis pristatymo procedūromis.

14.10 – B) Gavėjo nurodymai dėl pristatymo Pasirinktose vietose B2C Siuntos gali būti pristatomos atsižvelgiant į papildomus Gavėjo nurodymus. Siuntėjas aiškiai pripažįsta ir sutinka, kad ŠIE NURODYMAI GALI PAKEISTI PIRMINIUS SUDERINTUS NURODYMUS IR / ARBA PRISTATYMO TERMINUS. Siuntėjas ir Gavėjas kiekvienas pripažįsta ir sutinka, kad Gavėjo nurodymai gali būti susiję su: (i) pristatymo termino atidėjimu; (ii) pristatymu kaimynui; (iii) pristatymu kitu adresu ir / arba kitam asmeniui, tačiau su sąlyga, kad toks kitas adresas yra toje pačioje valstybėje, kuri yra nurodyta (oro transporto) važtaraštyje; (iv) nurodymais, kur palikti B2C Siuntą be parašo, patvirtinančio pristatymą; (v) B2C Siuntos palikimu paėmimo punkte (pvz., vietinėje parduotuvėje); arba (iv) bet kuriuo iš išvardintų nurodymų deriniu, bet jais neapsiribojant. Šalys sutinka, kad laikinas B2C Siuntos laikymas bendrovėje „FedEx“ vadovaujantis Gavėjo nurodymu, pvz., atidėti pristatymą, yra laikomas vežimo sutarties dalimi.

B2C Siuntų pristatymo galimybės priklauso nuo laiko, geografinių ir kitų apribojimų ir „FedEx“ gali jas keisti be išankstinio įspėjimo. Daugiau informacijos apie Pristatymo galimybes ir sąlygas rasite internete adresu www.fedex.com. Pinigų grąžinimo garantija (žr. 17 skyrių) netaikoma B2C Siuntoms, kurių atžvilgiu šio punkto tvarka Gavėjas pateikė papildomus nurodymus dėl pristatymo.

„FedEx“ priima papildomus nurodymus dėl pristatymo tik B2C Siuntoms. TAČIAU, JEI GAVĖJAS PATEIKTŲ PAPILDOMUS NURODYMUS DĖL KITŲ NEI B2C SIUNTOS SIUNTŲ PRISTATYMO, TOKIU ATVEJU SIUNTĖJAS IR GAVĖJAS KIEKVIENAS PRIPAŽĮSTA IR SUTINKA LAIKYTIS ŠIŲ NUOSTATŲ.

15. PAKARTOTINIO PRISTATYMO PASLAUGA

15.1 – Pakartotinio pristatymo paslauga yra teikiama nemokamai. Po kiekvieno bandymo pristatyti Siuntą Gavėjo adresu paliekamas pranešimas apie bandymą pristatyti siuntą, nurodant atvykimo datą ir laiką. Siunta, kurios nepavyksta įteikti po trijų (3) bandymų pristatyti siuntą, gražinama į artimiausią „FedEx“ punktą ir apie tai bandoma pranešti Gavėjui. Jei Siuntos pristatomos privačiu adresu („Pristatymai pagal gyvenamąją vietą“), po pirmo nesėkmingo bandymo pristatyti Siuntą atliekamas tik vienas pakartotinis bandymas pristatyti Siuntą.

15.2 – Jei Siunta neįteikiama po trijų (3) bandymų pristatyti Siuntą (dviejų (2) bandymų, jei Siunta pristatoma pagal gyvenamąją vietą) arba pralaikoma penkias (5) darbo dienas nuo Siuntos gavimo dienos ir, kur taikoma, jos atžvilgiu paskirties vietoje yra užbaigtos mutinio įforminimo procedūros, Siunta pripažįstama siunta, kurios neįmanoma pristatyti (žr. 16 skyrių: SIUNTOS, KURIŲ NEĮMANOMA PRISTATYTI).

16. SIUNTOS, KURIŲ NEĮMANOMA PRISTATYTI

16.1 – Siunta, kurios neįmanoma pristatyti, yra tokia siunta, kurios nėra galimybės pristatyti dėl priežasčių, apimančių, tačiau neapsiribojančių žemiau išvardintais atvejais: (i) Gavėjo adresas nepilnas, neįskaitomas, neteisingas arba negali būti nustatytas, (ii) Siunta buvo adresuota teritorijai, kurios neaptarnauja „FedEx“, (iii) Gavėjo darbo vieta yra uždaryta, (iv) pristatymas yra neįmanomas dėl tinkamo asmens nebuvimo arba dėl tinkamo asmens atsisakymo priimti Siuntą arba pasirašyti už Siuntos gavimą pirminio bandymo arba pakartotinių bandymų pristatyti Siuntą metu, (v) Siunta negali praeiti muitinio įforminimo procedūrų, (vi) Siunta gali pakenkti kitoms Siuntoms arba uždelsti jų pristatymą, pakenkti turtui arba sužaloti asmenis, (vii) Siuntoje yra draudžiami daiktai, (viii) Gavėjas negali arba atsisako apmokėti Siuntą Gavėjo sąskaita, (ix) Siunta buvo netinkamai supakuota arba (x) Siuntos turinys arba Pakuotė yra sugadintas tiek, kad pakartotinis perpakavimas yra neįmanomas.

16.2 – Jei Siuntos neįmanoma pristatyti dėl kurios nors priežasties, „FedEx“ gali bandyti pranešti apie tai Siuntėjui ir susitarti dėl Siuntos grąžinimo, nepažeidžiant jokių vietinių teisės aktų apribojimų. Jei su Siuntėju nepavyksta susisiekti per penkias (5) darbo dienas arba per „FedEx“ nustatytą protingą laiko tarpą jis nepateikia jokių nurodymų, „FedEx“ savo nuožiūra gali grąžinti Siuntą Siuntėjui arba laikyti Siuntą bendrajame sandėlyje arba muitinės sandėlyje, arba utilizuoti Siuntą. Jei Siuntos neįmanoma pristatyti, ji negali praeiti muitinės įforminimo procedūrų arba negali būti grąžinta, tokia Siunta „FedEx“ nuožiūra gali būti perduota utilizuoti. Atsakomybė už visas ir bet kokias sąnaudas, Išlaidas ir mokesčius, susijusius su nepristatytos Siuntos grąžinimu, laikymu arba utilizavimu, tenka Siuntėjui, išskyrus atvejus, kai Siuntos neįmanoma pristatyti dėl „FedEx“ kaltės.

16.3 – Siuntos, kurių negalima grąžinti dėl vietinių teisės aktų apribojimų, „FedEx“ nuožiūra ir bet kurioje pasirinktoje vietoje laikomos bendrajame sandėlyje arba muitinės sandėlyje, arba utilizuojamos. Siuntėjas sutinka apmokėti visas „FedEx“ išlaidas, susijusias su tokio pobūdžio laikymu arba utilizavimu.

16.4 – Siuntos grąžinimo išlaidos skaičiuojamos Siuntėjui kartu su pirminėmis Išlaidomis, išskyrus atvejus, kai Siuntos neįmanoma pristatyti dėl „FedEx“ kaltės. Taip pat į sąskaitąfaktūrą įtraukiamos visos kitos „FedEx“ patirtos Išlaidos, įskaitant, bet neapsiribojant mokesčiai, rinkliavos ir saugojimo išlaidos, jei taikoma. Jei grąžinama Siunta, kurioje yra pavojingi kroviniai, Siuntėjas privalo pateikti užpildytą Siuntos grąžinimo (oro transporto) važtaraštį ir visus kitus privalomus dokumentus.

17. PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA

17.1 – „FedEx“ taiko Pinigų grąžinimo garantiją šioms paslaugoms arba papildomoms paslaugoms (jei ir kur taikoma): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (tik tarpkontinentinėms Siuntoms), FedEx International Economy Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. Siekiant išvengti abejonių, Pinigų grąžinimo garantija netaikoma Siuntoms Europos viduje, naudojantis paslauga FedEx International Economy. Gavusi prašymą, „FedEx“ arba atlygina Siuntėjo patirtas Transportavimo išlaidas, arba („FedEx“ nuožiūra) užskaito šių išlaidų sumą atitinkamoje sąskaitoje faktūroje, jei pirmasis bandymas pristatyti Siuntą įvyksta praėjus 60 arba daugiau sekundžių po nurodyto Pristatymo termino („Aptarnavimo sąlygų pažeidimas“). Tačiau Pinigų grąžinimo garantija taikoma tik tuo atveju, jei įsipareigojimą dėl pristatymo termino „FedEx“ patvirtino po Siuntos paėmimo.

Pinigų grąžinimo garantija, jei taikoma (daugiau informacijos galima gauti bendrovėje „FedEx“), gali būti „FedEx“ nuožiūra sustabdyta, pakeista arba atšaukta be išankstinio Siuntėjo arba Gavėjo įspėjimo.

Tam, kad asmuo įgytų teisę į pinigų grąžinimą arba užskaitymą, taikomos šios sąlygos:

 1. Jei muitinės arba kitos įforminimo procedūros pagal teisės aktų reikalavimus uždelsiamos dėl reikalavimų atlikti patikrinimą arba mėginių paėmimą, arba dėl Siuntėjo klaidų arba praleidimų dokumentuose, arba jei Pakuotės tvarkymas užtrunka dėl procedūrų, kurias „FedEx“ privalo atlikti pagal aviacijos ir kitus saugumo reikalavimus, Pristatymo terminas pratęsiamas pridedant vieną darbo dieną už kiekvieną nurodytų įforminimo procedūrų uždelsimo dieną (ar jos dalį);
 2. Siuntų pagal sąskaitas faktūras ir Siuntų, išsiųstų per automatizuotą sistemą atveju „FedEx“ privalo gauti raštišką pranešimą apie Aptarnavimo sąlygų pažeidimą per 15 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Siuntėjas privalo pateikti atliktą mokėjimą patvirtinančius įrodymus ir nurodyti sąskaitos faktūros numerį, pagal kurią buvo atliktas mokėjimas. Jei sąskaita faktūra apmokėta iš dalies, būtina nurodyti kiekvienos sąskaitoje faktūroje nurodytos išlaidų pozicijos neapmokėjimo priežastis, nurodant su jomis susijusio (oro transporto) važtaraščio numerį ir Pakuotės sekimo numerį;
 3. Siuntų, kurioms „FedEx“ neišrašė sąskaitos faktūros (pavyzdžiui, jei už jas buvo sumokėta grynaisiais, čekiu, pinigų pervedimu, kreditine kortele arba kitais būdais), atveju apie Aptarnavimo sąlygų pažeidimą Siuntėjas privalo pranešti „FedEx“ raštu per 15 dienų nuo Siuntos išsiuntimo datos;
 4. Pranešime nurodomas „FedEx“ sąskaitos numeris, jei toks yra, (oro transporto) važtaraščio arba Pakuotės sekimo numeris, išsiuntimo data ir išsami bei tiksli informacija apie Gavėją;
 5. Laikoma, kad Aptarnavimo sąlygų pažeidimas neįvyko, jei per 30 dienų nuo pranešimo gavimo bendrovėje „FedEx“ dienos, ji pateikia įrodymus arba apie laiku įvykdytą pristatymą, nurodydama pristatymo datą ir laiką bei asmenį, kuris pasirašė už Siuntos gavimą, arba paaiškinimą dėl įsipareigojimų neįvykdymo, nurodant, jog pristatymas buvo įvykdytas pratęsus terminą dėl tam tikrų priežasčių, dėl kurių Pristatymo termino pratęsimas buvo pagrįstas arba neįvykdytas dėl aplinkybių, nurodytų 19 skyriuje: ATSAKOMYBĖ, KURIĄ ATSISAKOMA PRISIIMTI;
 6. Vienos Pakuotės atžvilgiu leidžiamas tik vienas išlaidų sumos atlyginimas arba užskaitymas. Jei Aptarnavimo sąlygų pažeidimas nustatomas kurios nors vienos Pakuotės, esančios iš kelių Pakuočių sudarytoje Siuntoje, atžvilgiu, išlaidų sumos atlyginimas arba užskaitymas taikomas tik tos Pakuotės atžvilgiu patirtų Transportavimo išlaidų dalies pagrindu;
 7. Išlaidų sumos atlyginimas arba užskaitymas taikomas tik tuomet, jei Siuntos išsiuntimo metu buvo pateikta tiksli ir išsami Gavėjo informacija. Išsami Gavėjo informacija turi būti pateikta arba (oro transporto) važtaraštyje, arba per automatizuotą sistemą;
 8. Išlaidų sumos atlyginimas arba užskaitymas netaikomas Siuntoms, kurių pristatymas uždelstas dėl neteisingai arba nepilnai nurodytų adresų arba dėl to, jog asmuo, kuris galėtų priimti Siuntą, nebuvo rastas arba atsisakė ją priimti, nepriklausomai nuo to, ar Pakuotė buvo grąžinta Siuntėjui, ar ne, arba atsisakė pasirašyti už priimtą Pakuotę, arba dėl priežasčių, leidžiančių pratęsti Pristatymo terminą, arba dėl priežasčių, nurodytų 19 skyriuje: ATSAKOMYBĖ, KURIĄ ATSISAKOMA PRISIIMTI;
 9. Ši Pinigų grąžinimo garantija taikoma tik Transportavimo išlaidoms ir netaikoma rinkliavoms, mokesčiams arba deklaruojamos vertės mokesčiams, arba bet kurioms kitoms išlaidoms ir / arba nuostoliams ar žalai, kuriuos patyrė Siuntėjas arba Gavėjas;
 10. Išlaidų sumos atlyginimas arba užskaitymas netaikomas klientams, kurie naudojasi automatizuota sistema, jei konkrečios Pakuotės arba Siuntos atžvilgiu yra nurodomi neteisingi Pakuotės sekimo numeriai;
 11. Laikoma, kad Aptarnavimo sąlygų pažeidimas neįvyko, jei „sąskaita faktūra“ pagal „FedEx“ sąskaitos numerį buvo pateikta tuo metu, kai kliento mokumo istorija nebuvo tinkama ir Pakuotė buvo užlaikyta iki tol, kol buvo gautas kitas mokėjimo įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas. Šios nuostatos tikslu nustatoma, kad „tinkama mokumo istorija“ reiškia, kad (1) mokėjimas „FedEx“ sąskaitoje yra galiojantis, (2) „FedEx“ sąskaitai nėra suteiktas statusas „tik grynaisiais“ ir (3) juridiniams asmenims priklausančių „FedEx“ sąskaitų atveju sąskaitos likutis neviršija „FedEx“ nustatytos kredito ribos;
 12. Ši Pinigų grąžinimo garantija netaikoma Siuntoms, kurių neįmanoma pristatyti arba grąžintoms Siuntoms, arba Siuntoms, kuriose yra pavojingi daiktai arba sausas ledas;
 13. Ši Pinigų grąžinimo garantija netaikoma pavėluotai pristatytoms Siuntoms, jei toks vėlavimas įvyko dėl to, jog „FedEx“ privalėjo laikytis reikalavimų, susijusių su mokesčių ir rinkliavų sumokėjimu prieš muitinės formalumų atlikimą arba pristatymo metu;
 14. Transportavimo išlaidų suma užskaitoma tik į mokėtojo sąskaitą, taip pat ir išlaidų atlyginimo suma išmokama tik mokėtojui;
 15. Išlaidų sumos atlyginimas arba užskaitymas pagal šią Pinigų grąžinimo garantiją taikomas tik Transportavimo išlaidoms už tą Siuntą, kuri yra grąžintinų lėšų priežastimi;
 16. Tikslų Pristatymo terminą galima sužinoti tik susisiekus su Klientų aptarnavimo tarnyba ir pateikus žemiau nurodytą informaciją:
  1. Siunčiamas krovinys;
  2. Išsiuntimo data;
  3. Tiksli paskirties vieta;
  4. Siuntos svoris;
  5. Siuntos vertė;
 17. Siuntos vežimo terminas, nurodytas „FedEx“ paslaugų vadove arba kitur, arba nurodytas Klientų aptarnavimo tarnyboje nepateikus informacijos pagal aukščiau nurodytus penkis punktus, yra tik preliminarus ir negali būti laikomas Pristatymo terminu. „FedEx“ įrašai apie nurodytus Pristatymo terminus yra galutinis įrodymas dėl tokių nurodytų terminų;

 18. Ši Pinigų grąžinimo garantija Siuntoms į teritorijas, kurias aptarnauja mūsų rangovai ar kiti asmenys, taikoma tik tai vežimo daliai, kurią tiesiogiai vykdė „FedEx“;
 19. Paėmimo punkto ir / arba paskirties vietoje galiojančios nedarbo dienos turi įtakos „FedEx“ vežimo terminams. Siuntos, kurių pristatymo terminas sutampa su nedarbo diena, paprastai pristatomos kitą darbo dieną. Pristatymo terminas pratęsiamas nedarbo dienų trukmės laikotarpiu;
 20. Teikiant „FedEx“ International Next Flight paslaugas, nurodytas Pristatymo terminas gali būti pakeistas dėl įvairių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant ir šias priežastis: skrydžių vėlavimas arba atšaukimas dėl oro eismo kontrolės, oro sąlygų arba mechaninių gedimų. Jei pristatymo terminas keičiasi, Pinigų grąžinimo garantija taikoma tik vėliausiai nurodytam Pristatymo terminui.
 21. Ši Pinigų grąžinimo garantija netaikoma Siuntoms, ypač B2C Siuntoms, kurių atžvilgiu Gavėjas pateikė „FedEx“ specialius nurodymus dėl pristatymo pagal 14.10 punkto nuostatas.

17.2 – Teikiant papildomą FedEx Europe First paslaugą, gavusi prašymą, „FedEx“ arba atlygina, arba („FedEx“ nuožiūra) atitinkamoje sąskaitoje faktūroje užskaito i) Siuntėjo sumokėtą mokestį už pristatymą pagal FedEx Europe First paslaugą, o ne mokestį už Transportavimo išlaidas, jei pirmasis bandymas pristatyti Siuntą įvyksta praėjus 60 arba daugiau sekundžių po nurodyto Pristatymo termino pagal FedEx Europe First papildomą paslaugą ir ii) Transportavimo išlaidų sumą, kurią sumokėjo Siuntėjas (papildomai prie mokesčio už pristatymą pagal FedEx Europe First paslaugą), jei pirmasis bandymas pristatyti Siuntą įvyksta praėjus 60 arba daugiau sekundžių po nurodyto Pristatymo termino pagal FedEx International Priority paslaugą be papildomos FedEx Europe First paslaugos. Visos 17.1 punkte nustatytos sąlygos vienodai galioja ir FedEx Europe First papildomos paslaugos atžvilgiu.

17.3 – Jei Siuntėjas pasirenka palikti Siuntą „FedEx“ autorizuotame siuntų paskirstymo centre arba „FedEx“ siuntų terminale, Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai „FedEx“ paima Siuntą iš „FedEx“ autorizuoto siuntų paskirstymo centro arba iš „FedEx“ siuntų terminalo, priklausomai nuo to, kuris iš nurodytų variantų yra taikomas. Daugiau informacijos apie konkrečiu laikotarpiu galiojančius terminus galima gauti susisiekus su „FedEx“ Autorizuotu siuntų paskirstymo centru arba su „FedEx“ siuntų terminalu, priklausomai nuo to, kuris iš nurodytų variantų yra taikomas.

18. DEKLARUOTA VERTĖ IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

18.1 – Išskyrus atvejus, kai (oro transporto) važtaraštyje Siuntėjas nurodo didesnę Deklaruojamą vežimo vertę ir sumoka privalomą mokestį, „FedEx“ atsakomybė ribojama ta suma, kuri yra didesnė: a) suma, nurodyta atitinkamoje tarptautinėje sutartyje arba vietiniame įstatyme; arba FedEx Vežimo Sąlygos b) 22 eurai už kilogramą; arba c) 100 JAV dolerių už Siuntą. FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight ir FedEx Standard Overnight siuntų gabenimo paslaugoms Austrijos, Belgijos, Danijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Šveicarijos ir Jungtinių Arabų Emyratų teritorijose „FedEx“ atsakomybė ribojama ta suma, kuri yra didesnė: a) suma, nurodyta atitinkamame vietiniame įstatyme; arba b) 10 eurų už kilogramą; arba c) 100 JAV dolerių už Siuntą, išskyrus atvejus, kai (oro transporto) važtaraštyje Siuntėjas nurodo didesnę Deklaruojamą vežimo vertę ir sumoka privalomą mokestį. FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight ir FedEx Standard Overnight siuntų gabenimo paslaugoms Vokietijos teritorijoje „FedEx“ atsakomybė ribojama ta suma, kuri yra didesnė: a) 4 eurai už kilogramą pagal Vokietijos Komercinio kodekso (HGB) reikalavimus; arba b) 100 JAV dolerių už Siuntą, išskyrus atvejus, kai (oro transporto) važtaraštyje Siuntėjas nurodo didesnę Deklaruojamą vežimo vertę ir sumoka privalomą mokestį.

18.2 – „FedEx“ neteikia krovinio atsakomybės ir visų rizikų draudimo paslaugos, tačiau Siuntėjas gali sumokėti papildomą mokestį už didesnę Deklaruojamą vežimo vertę, viršijančią 18.1 punkto nuostatose nurodytas ribas. Informacija apie papildomų išlaidų įkainius pateikiama „FedEx“ kainoraštyje, galiojančiame išsiuntimo metu arba susisiekus su „FedEx“. Bet kurios Pakuotės atžvilgiu nurodyta Deklaruojama vežimo vertė atitinka maksimalią „FedEx“ atsakomybės sumą už tokios Pakuotės siuntimą, įskaitant, bet neapsiribojant Siuntos praradimą, sugadinimą, vėlavimą pristatyti, netinkamą pristatymą, informacijos apie Siuntą nepateikimą arba netinkamą pateikimą. Rizika dėl galimų nuostolių, viršijančių Deklaruojamos vežimo vertės sumą, tenka Siuntėjui. Klientams rekomenduojama visus su draudimu susijusius klausimus aptarti su savo draudimo agentu arba brokeriu. NET IR TUO ATVEJU, JEI YRA DEKLARUOJAMA DIDESNĖ VEŽIMO VERTĖ, „FEDEX“ ATSAKOMYBĖ UŽ SIUNTOS TURINIO PRARADIMĄ ARBA SUGADINIMĄ NEGALI VIRŠYTI FAKTINĖS SIUNTOS TURINIO VERTĖS IR „FEDEX“ TURI TEISĘ REIKALAUTI PATEIKTI NEŠALIŠKĄ PATVIRTINIMĄ APIE SIUNTOS TURINIO VERTĘ, KURIĄ REIKALAUJAMA ATLYGINTI.

18.3 – Maksimalios Deklaruojamos muitinės vertės ir Deklaruojamos vežimo vertės sumos yra ribojamos ir skirtinguose punktuose gali būti skirtingos. Jei taikoma, Deklaruojama vežimo vertė negali viršyti Deklaruojamos muitinės vertės. „FedEx“ voko arba „FedEx“ pakelio, nepriklausomai nuo jų paskirties vietos, turinio maksimali Deklaruojama muitinė vertė ir Deklaruojama vežimo vertė yra 100 JAV dolerių už Siuntą arba 9.07 JAV dolerių už vieną svarą svorio, priklausomai nuo to, kuri iš jų yra didesnė. Prekės, kurių vertė (faktinė arba deklaruota) viršija nurodytas sumas, NETURĖTŲ būti siunčiamos „FedEx“ voke arba „FedEx“ pakelyje. Išskyrus atvejus, kai „FedEx“ nurodo kitaip, maksimali Deklaruojama vežimo vertė yra 50,000 JAV dolerių už Siuntą, išskyrus FedEx International Priority Freight ir FedEx International Economy Freight paslaugas, kurių atžvilgiu maksimali Deklaruojama vežimo vertė yra 100,000 JAV dolerių už Siuntą į daugelį paskirties vietų. Informacija apie maksimalius deklaruojamos vertės limitus pateikiama „FedEx“ kainoraštyje, galiojančiame išsiuntimo metu arba susisiekus su „FedEx“.

18.4 – Jei Siuntose yra žemiau išvardinti ypatingai vertingi daiktai, maksimali Deklaruojama vežimo vertė yra 1,000 JAV dolerių už Siuntą arba 9.07 JAV doleriai už vieną svarą svorio, priklausomai nuo to, kuri iš jų yra didesnė. Šių daiktų įvežimas į tam tikras valstybes gali būti draudžiamas, be to, tam tikroje valstybėje gali būti nustatyta žemesnė Deklaruojama vežimo vertė, kuri bus taikoma šiems daiktams:

 • Meno dirbiniai, įskaitant darbus, kurie sukurti taikant įgūdžius, skonį ir kūrybinį talentą ir yra skirti pardavimui, eksponavimui arba kolekcionavimui. Ši sąvoka be apribojimų apima tokius daiktus (ir jų dalis) kaip paveikslai, piešiniai, vazos, gobelenas, riboto tiražo leidiniai, vaizduojamojo meno dirbiniai, statulos, skulptūros, kolekciniai daiktai, pagal specialų užsakymą pagaminti muzikos instrumentai arba panašūs daiktai;
 • Antikvariniai arba kolekciniai daiktai, arba bet kuri prekė, turinti praėjusių šimtmečių stiliaus ir mados požymius ir kurios istorija, amžius arba retumas suteikia jai didesnę vertę. Ši sąvoka apima baldus, stalo reikmenis, porcelianą, keramiką ir stiklo dirbinius, tačiau jais neapsiriboja. Kolekciniai daiktai gali būti šiuolaikiniai arba susiję su praeitimi;
 • Filmai, nuotraukos (įskaitant fotonegatyvus), fotochromai ir fotoskaidrės;
 • Bet koks daiktas, kuris pagal savo pobūdį yra ypatingai jautrus pažeidimams arba kurio rinkos vertė kinta arba ją sunku nustatyti;
 • Stiklo dirbiniai, įskaitant iškabas, veidrodžius, keramiką, porcelianą, porceliano dirbinius, krištolą, vitražą ir bet kokius kitus daiktus, pasižyminčius panašiomis pažeidžiamumo savybėmis, bet jais neapsiribojant;
 • Plazmos ekranai;
 • Juvelyriniai dirbiniai, įskaitant drabužių juvelyrinius dirbinius, rankinius laikrodžius ir jų dalis, kamėjas ir akmenis (brangiuosius arba pusiau brangiuosius, apdirbtus arba neapdirbtus), pramoninius deimantus ir juvelyrinius dirbinius iš tauriųjų metalų, tačiau jais neapsiribojant;
 • Taurieji metalai, įskaitant auksą ir sidabrą, sidabro lyginius arba dulkes, nuosėdas arba platiną (išskyrus atvejus, kai jie yra sudėtinė elektroninės įrangos dalis), tačiau jais neapsiribojant;
 • Kailiai, įskaitant drabužius iš kailio, drabužius iš kirptinio kailio ir gyvūnų kailiukų, tačiau jais neapsiribojant;
 • Akcijos, obligacijos, tarpbankiniai pinigų dokumentai arba pinigų ekvivalentai, įskaitant maisto korteles, pašto ženklus (nekolekcinius), kelionės čekius, loterijos bilietus, mokėjimo pavedimus, dovanų korteles ir dovanų sertifikatus, išankstinio mokėjimo telefonų korteles (išskyrus tas, kurioms būtinas aktyvavimo kodas), obligacijų kuponus ir pareikštines obligacijas, tačiau jais neapsiribojant;
 • Kolekciniai daiktai, kaip, pavyzdžiui, sporto kortelės suvenyrai ir atminimo ženklai. (Kolekcines monetas ir pašto ženklus siųsti draudžiama. Žr. skyrių Daiktai, kuriuos draudžiama vežti);
 • Gitaros ir kiti muzikos instrumentai, kuriems yra daugiau nei 20 metų senumo, taip pat pagal specialų užsakymą pagaminti muzikos instrumentai.

Siuntėjas atsako už tiksliai užpildytą (oro transporto) važtaraštį arba kitą siuntimo dokumentą, įskaitant ir deklaruojamos vertės skyriaus užpildymą. „FedEx“ nesuteikia teisės keisti (oro transporto) važtaraštyje nurodytos informacijos apie deklaruojamą vertę po to, kai šis dokumentas buvo perduotas „FedEx“.

18.5 – Tuo atveju, jei (oro transporto) važtaraštyje Siuntėjas nenurodo kiekvienos Pakuotės Deklaruojamos vežimo vertės, tačiau nurodo bendrą deklaruojamą visų Pakuočių vertę, kiekvienos Pakuotės deklaruojama vertė nustatoma padalinus bendrą deklaruojamą vertę iš (oro transporto) važtaraštyje nurodyto Pakuočių skaičiaus. Bet kurios Siuntoje esančios Pakuotės deklaruojama vertė jokiu būdu negali viršyti deklaruojamos Siuntos vertės.

18.6 – „FedEx“ neatsako už Siuntų, kuriose yra draudžiami vežti daiktai, įskaitant, bet neapsiribojant grynųjų pinigų arba valiutos praradimą, sugadinimą, vėlavimą, klaidingą pristatymą arba nepristatymą (žr. 8 skyrių: DAIKTAI, KURIUOS DRAUDŽIAMA VEŽTI).

18.7 – Bet koks pareiškimas dėl vertės, viršijančios „FedEx“ maksimaliai leistinas ribas, laikomas negaliojančiu. Jei „FedEx“ priima (dėl neatidumo, tikslingai arba kitu būdu) vežti Siuntas, kurių deklaruojama vertė viršija maksimaliai leistinas ribas, tai nereiškia atsisakymo tokios Siuntos atžvilgiu laikytis šiose Sąlygose nustatytų nuostatų arba apribojimų.

18.8 – Jei deklaruojama Siuntos vežimo vertė viršija maksimaliai leistinas ribas (žr. 18.3 ir 18.4 skyrius), tokia vertė automatiškai sumažinama iki maksimalios leistinos ribos.

18.9 – Nepaisant deklaruojamos Pakuotės vežimo vertės, „FedEx“ atsakomybė praradimo, sugadinimo, vėlavimo, klaidingo pristatymo, nepristatymo, netinkamo informacijos pateikimo, informacijos nepateikimo arba klaidingos informacijos pateikimo negali viršyti Siuntos būklės atstatymo vertės, jos nusidėvėjimo vertės arba jos pakeitimo vertės, priklausomai nuo to, kuri iš jų yra mažesnė.

19. ATSAKOMYBĖ, KURIĄ ATSISAKOMA PRISIIMTI

19.1 – JOKIOMIS APLINKYBĖMIS „FEDEX“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, FAKTINIUS ARBA NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, JEI JŲ SUMA VIRŠIJA DEKLARUOJAMĄ VERTĘ (ATSIŽVELGIANT Į 18 SKYRIUJE NUSTATYTUS APRIBOJIMUS) ARBA ATSAKOMYBĘ PAGAL TAIKOMĄ TARPTAUTINĘ SUTARTĮ SU GALIMAIS JOS PAKEITIMAIS, ARBA, JEI VYKDOMAS SIUNTŲ VEŽIMAS IŠ IR TARP KONKREČIŲ VIENOS VALSTYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ PUNKTŲ, ATSAKOMYBĘ, NUMATYTĄ TOS VALSTYBĖS ĮSTATYMUOSE, PRIKLAUSOMAI NUO TO, KURI IŠ JŲ YRA DIDESNĖ IR NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR „FEDEX“ ŽINOJO AR NEŽINOJO, AR TURĖJO ŽINOTI, KAD TOKIO POBŪDŽIO NUOSTOLIAI GALI BŪTI PATIRTI, ĮSKAITANT IR PAJAMŲ BEI PELNO PRARADIMĄ, BET JAIS NEAPSIRIBOJANT.

19.2 – JOKIOMIS APLINKYBĖMIS „FEDEX“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIĄ FAKTINĘ, ATSITIKTINĘ, PRIEŽASTINĘ ARBA NETIESIOGINĘ ŽALĄ AR NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT IR PAJAMŲ BEI PELNO PRARADIMĄ, BET JAIS NEAPSIRIBOJANT.

19.3 – „FedEx“ neatsako už žalą arba vėlavimą esant 19.4. punkte nurodytoms aplinkybėms. Rizika dėl galimos tokio pobūdžio žalos ar vėlavimo tenka Siuntėjui, todėl jei Siuntėjas pageidauja apdrausti Siuntą, jis turėtų kreiptis į savo draudimo agentą arba brokerį. DRAUDIMO PASLAUGŲ„FEDEX“ NETEIKIA.

19.4 – „FedEx“ neatsako už ir nevykdo jokių mokėtinų, kompensuojamų arba užskaitomų sumų taisymų dėl žalos, praradimo, vėlavimo, klaidingo pristatymo, nepristatymo, netinkamo informacijos pateikimo arba informacijos nepateikimo, įskaitant (bet neapsiribojant) ir žalą, praradimą, vėlavimą, klaidingą pristatymą, nepristatymą, netinkamą informacijos pateikimą arba informacijos nepateikimą, jei tai įvyko:

 1. dėl Siuntėjo, Gavėjo arba bet kurios kitos šalies, kuri yra suinteresuota Siunta, veiksmų, pažeidimų arba neveikimo;
 2. dėl Siuntos pobūdžio arba akivaizdžių ar paslėptų trūkumų;
 3. dėl (oro transporto) važtaraštyje arba šiose Sąlygose nustatytų sąlygų, įkainių arba kitų Siuntos atžvilgiu taikomų sąlygų pažeidimo, įskaitant, bet neapsiribojant ir neteisingą krovinio deklaravimą, netinkamą arba nepakankamą Siuntų įpakavimą, apsaugą, žymėjimą arba adresavimą;
 4. dėl bet kokių įvykių, kurių „FedEx“ negali kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant oro katastrofas, socialiai pavojingų elementų veiksmus, valstybės institucijų, turinčių teisėtus arba faktinius įgaliojimus, veiksmus, muitinės pareigūnų veiksmus arba neveikimą, riaušes, streikus arba kitus vietinius konfliktus, pilietinius neramumus, pavojus, susijusius su karino veiksmais arba oro sąlygomis, nacionalinių, tarptautinių arba vietinių oro arba kelių transporto tinklų darbo sutrikimus, bet kurio fizinio arba juridinio asmens ar asmenų nusikalstamus veiksmus, įskaitant teroristinius aktus, (kurios nors įmonės, įskaitant, bet neapsiribojant vežėjus, pardavėjus arba tiekėjus) streikus arba planuojamus streikus, gamtos stichijas, ryšių ir informacinių sistemų (įskaitant, bet neapsiribojant „FedEx“ sistemas) sutrikimus arba neveikimą, mechaninio pobūdžio vėlavimus arba sąlygas, kurios kelia pavojų „FedEx“ personalui;
 5. dėl bet kurio asmens, išskyrus „FedEx“, veiksmų arba neveikimo, Siuntėjo, Gavėjo ar asmenų, atstovaujančių Siuntėją arba Gavėją, pateiktų žodinių arba raštiškų nurodymų dėl pristatymo vykdymo; FedEx Vežimo Sąlygos
 6. dėl daiktų, kuriuos supakavo ir užantspaudavo Siuntėjas, praradimo arba sugadinimo, jei antspaudas pristatymo metu nesugadintas ir Pakuotė išlaikiusi savo vientisumą;
 7. dėl uždelsto pristatymo arba „FedEx“ negalėjimo arba nesugebėjimo užbaigti pristatymą dėl muitinės arba kitų valdžios institucijų veiksmų arba neveikimo;
 8. dėl uždelsto pristatymo, susijusio su „FedEx“ įsipareigojimų dėl mokesčių ir rinkliavų sumokėjimo vykdymu;
 9. dėl „FedEx“ negalėjimo pateikti pristatymo ataskaitos kopijos arba pristatymo metu gauto parašo kopijos;
 10. dėl duomenų, saugomų magnetinėse juostose, bylose arba kitos duomenų laikymo priemonėse, ištrynimo, praradimo arba negalėjimo jų ištraukti, arba dėl juostose esančių fotografinių vaizdų arba garso takelių ištrynimo arba praradimo;
 11. dėl dienos šviesos lempų, neoninių lempų, neoninių iškabų, rentgeno vamzdelių, lazerinių vamzdelių ir apšvietimo lempų, kvarcinių kristalų, kvarcinių lempų, stiklinių vamzdelių, kurie naudojami mėginių laikymui, taip pat stiklinių tarų, kurios naudojamos laboratorijose, arba kitų lengvai pažeidžiamų daiktų sugadinimo juos vežant arba tvarkant;
 12. dėl „pakuotės orientacijos“ grafinio žymėjimo (pvz., rodyklės „AUKŠTYN“, žymėjimas „ŠIS GALAS TURI BŪTI VIRŠUJE“) reikalavimų nesilaikymo iš „FedEx“ pusės;
 13. dėl Siuntėjo atsisakymo supakuoti Siuntą į pakuotę, kurią prieš išsiuntimą patvirtino „FedEx“, tais atvejais, kai toks išankstinis patvirtinimas yra rekomenduojamas arba būtinas;
 14. dėl „FedEx“ pranešimo apie vėlavimą, praradimą arba sugadinimą neišsiuntimo Siuntėjui arba dėl tokiame pranešime esančių netikslumų;
 15. dėl Siuntų, kurių atidavimas nepatvirtintas parašu, jei byloje yra Gavėjo leidimas dėl Siuntos atidavimo;
 16. dėl „FedEx“ negalėjimo arba nesugebėjimo bandyti susisiekti su Siuntėju arba Gavėju dėl nepilnai arba netiksliai nurodyto adreso, neteisingai arba nepilnai užpildytų dokumentų, Siuntos paėmimo tikslu reikiamų mokesčių ir rinkliavų nesumokėjimo arba dėl neteisingai arba nepilnai nurodyto muitinės tarpininko adreso;
 17. dėl kurios nors Pakuotės praradimo arba sugadinimo, kurios atžvilgiu „FedEx“ neturi jokio įrašo apie gavimą;
 18. dėl santykinio mato modelių vežimo (įskaitant, bet neapsiribojant architektūrinius modelius,
 19. dėl portfelių, lagaminų, drabužių maišų, aliumininių dėžių, plastikinių dėžių ir kitų daiktų, kurių išorinis paviršius gali būti sugadintas klijuojamomis etiketėmis, purvu arba ženklinimu, jei šie daiktai vežimo tikslu nėra patalpinti į tinkamą apsauginę talpą;
 20. dėl kurios nors Siuntos, kurioje yra draudžiami kroviniai, sugadinimo, vėlavimo arba praradimo;
 21. dėl žalos, atsiradusios dėl Siuntėjo nesugebėjimo supakuoti krovinį į tokią tinkamą pakuotę, kuri užtikrintų jo apsaugą nuo sugadinimo, kai pakuotės tinkamumą nustato „FedEx“, atsižvelgdama į sąlygas, kurioms esant vežėjas, kaip, pavyzdžiui, „FedEx“, atlieka įprastas krovinių pervežimo procedūras;
 22. dėl asmeninės arba finansinės informacijos praradimo, įskaitant, bet neapsiribojant socialinio draudimo numerį, gimimo datą, vairuotojo pažymėjimo numerį, kredito arba debeto kortelės numerį ir finansinės sąskaitos informaciją;
 23. dėl to, jog Siuntėjas neištrynė informacijos apie visas Siuntas, įrašytas „FedEx“ savarankiško sąskaitų faktūrų išrašymo sistemoje, internetinėje siuntų sistemoje arba kitose elektroninėse duomenų bazėse, kurios naudojamos Pakuočių siuntimui, kai Siunta nebuvo perduota „FedEx“;
 24. dėl nepilno, netikslaus arba negaliojančio „FedEx“ sąskaitos numerio nurodymo arba galiojančio ir mokaus „FedEx“ sąskaitos numerio nepateikimo nurodymuose dėl sąskaitos faktūros išrašymo siuntimo dokumentuose;
 25. dėl lengvai gendančių produktų arba prekių siuntimo, kurios gali būti lengvai sugadintos dėl karščio ar šalčio, įskaitant, bet neapsiribojant alkoholinių gėrimų, augalų ir augalinių medžiagų, tabako gaminių, stručių arba emu kiaušinių arba gyvos akvakultūros siuntimą;
 26. dėl kompiuterių arba kitų jų dalių, arba kitos elektroninė įrangos sugadinimo, jei siunčiama bet kurioje kitoje pakuotėje, išskyrus:
  1. originalią gamintojo pakuotę, kuri nesugadinta ir išlaikė tinkamą, tvirtą būklę;
  2. pakuotę, atitinkančią „FedEx“ pakavimo instrukcijas, kurios pateikiamos adresu fedex.com;
  3. “FedEx“ nešiojamųjų kompiuterių pakuotę, kai siunčiami nešiojamieji kompiuteriai;
  4. “FedEx“ mažų elektronikos prietaisų pakuotę, kai siunčiami mobilieji telefonai, rankiniai kompiuteriai, MP3 grotuvai ir panašūs daiktai;
 27. Aprūpinimas “FedEx“ pakuote, konsultacijos, pagalba ir instrukcijos dėl tinkamos pakuotės nereiškia, jog „FedEx“ prisiima atsakomybę, išskyrus atvejus, kai tokias konsultacijas, pagalbą ir instrukcijas raštu patvirtino „FedEx“ Pakuočių projektavimo ir kūrimo skyrius ir tekste yra aiškiai nurodyta, jog bendrovė prisiima atsakomybę Siuntos sugadinimo atveju;
 28. sugadinimai, kurie nustatyti smūgių indikatorių, nuokrypio matuoklių arba temperatūros matavimo prietaisų pagalba;
 29. įsipareigojimų dėl kurios nors Siuntos su nepilnai arba neteisingai nurodytu adresu Pristatymo termino nevykdymas. (žr. skyrių Siuntos, kurių neįmanoma pristatyti);
 30. alkoholio Siuntų praradimas arba sugadinimas, išskyrus atvejus, kai naudojama patvirtinta pakuotės rūšis arba „FedEx“ Pakuočių projektavimo ir kūrimo skyrius iš anksto prieš išsiunčiant Siuntą patvirtino naudojamą pakuotę;
 31. Siuntos su pavojingais kroviniais, kurių Siuntėjas tinkamai nedeklaravo, įskaitant tinkamus dokumentus, žymėjimą, ženklinimą ir pakuotę. „FedEx“ neišmoka kompensacijų už nedeklaruotas arba paslėptas pavojingas prekes, taip pat šiuo atveju netaikoma ir „FedEx“ Pinigų grąžinimo garantija;
 32. „FedEx“ neprisiima atsakomybės už nesuteiktas paslaugas arba papildomas paslaugas, jei „FedEx“ turimuose dokumentuose nėra nurodyta, kad tokias paslaugas arba papildomas paslaugas Siuntėjas pasirinko.

19.5 – Išskyrus atvejus, kai „FedEx“ veiksmai buvo iš anksto apgalvoti, Siuntėjas atsako už žalą, kurią dėl Siuntos patyrė „FedEx“ arba trečioji šalis. Siuntėjas garantuoja, kad atlygins ir nelaikys „FedEx“ atsakinga už trečiųjų šalių, o būtent Gavėjo pretenzijas dėl atsakomybės, kurių suma viršija šiose Sąlygose nustatytą atsakomybės sumą.

19.6 – Mokėjimai, kuriuos „FedEx“ atlieka Siuntėjo arba trečiosios šalies pretenzijos pagrindu nereiškia, kad bendrovė prisiima atsakomybę.

20. GARANTIJŲ NETEIKIMAS

Išskyrus čia aiškiai nurodytus atvejus, “FedEx” neteikia jokių aiškiai išreikštų arba numanomų garantijų.

21. PRETENZIJOS

21.1 – Pretenzijos dėl sugadinimo, vėlavimo arba trūkumo
Visos pretenzijos dėl sugadinimo (akivaizdaus arba paslėpto), vėlavimo (įskaitant pretenzijas dėl sugadinimo) arba trūkumo turi būti išsiųstos „FedEx“ raštu per 21 kalendorinę dieną nuo Siuntos pristatymo momento, priešingu atveju prarandama teisė bendrovei „FedEx“ reikšti pretenzijas dėl žalos atlyginimo (žr. taip pat 17 skyrių: PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA, kuriame nurodytas terminas, per kurį galima prašyti atlyginti arba užskaityti Transportavimo išlaidų sumą dėl Aptarnavimo sąlygų pažeidimo). Gavėjo patvirtinimas apie gautą Siuntą, kai ant pristatymo dokumento nėra įrašo apie Siuntos sugadinimą yra prima facie įrodymas, kad Siunta buvo pristatyta geros būklės. Bendrovė „FedEx“ nagrinėja pretenzijas dėl sugadinimo tik tuo atveju, jei „FedEx“ patikrinimui Gavėjas pateikia Siuntos turinį, originalią siuntimo pakuotę ir kartotinę dėžę.

„FedEx“ pasilieka teisę tikrinti sugadintas Siuntas kliento patalpose, taip pat ir teisę reikalauti pateikti sugadintą Pakuotę patikrinimui „FedEx“ teritorijoje.

Visos originalios kartotinės dėžės, pakuotės ir turinys turi būti perduoti „FedEx“ patikrinimui ir saugomi iki pretenzijos svarstymo užbaigimo.

21.2 – Kitos pretenzijos (praradimas, nepristatymas, klaidingas pristatymas...) Visos kitos pretenzijos, įskaitant, bet neapsiribojant pretenzijas dėl praradimo, nepristatymo arba klaidingo pristatymo turi būti pateikiamos „FedEx“ per devynis mėnesius nuo tada, kai Pakuotė buvo perduota „FedEx“.

21.3 – Pretenzijos pateikimas ir laiko apribojimai
Per devynis mėnesius nuo pakuotės perdavimo siuntimui bendrovei „FedEx“, pretenzija privalo būti patvirtinta dokumentais ir kartu su visa susijusia ir reikšminga informacija persiųsta „FedEx“. „FedEx“ neprivalo imtis jokių su pretenzija susijusių veiksmų tol, kol nebus apmokėtos visos Išlaidos; pretenzijos suma negali būti išskaičiuojama iš Išlaidų sumos. Teisė reikalauti iš „FedEx“ nuostolių atlyginimo nustoja galioti, jei ieškinys nepareiškiamas per dvejus (2) metus nuo Siuntos pristatymo datos (sugadinimo atveju) arba nuo tada, kai Siunta turėjo būti pristatyta (praradimo, nepristatymo, klaidingo pristatymo arba uždelsto pristatymo atveju).

Ieškinio senaties termino skaičiavimo tikslu suderinta pristatymo data yra kita diena, einanti po Siuntos dienos. Jei įstatymuose arba šalių sutarimu numatyti trumpesni ieškinio senaties terminai, šio punkto nuostatos atžvilgiu jie turi viršenybę.

Vienos Siuntos atžvilgiu galima teikti tik vieną pretenziją. Mokėjimo už pretenziją priėmimas anuliuoja bet kokią teisę reikalauti atlyginti papildomus nuostolius arba reikalauti papildomų kompensacijų už Siuntą.

22. PAPILDOMOS IŠLAIDOS

„FedEx“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo skaičiuoti Siuntos vežimui sunaudoto kuro ir kitas papildomas išlaidas. Tokių išlaidų taikymo laiką ir sumą nustato „FedEx“ savo nuožiūra. Perduodamas Siuntą „FedEx“, Siuntėjas sutinka apmokėti papildomas išlaidas, kurios galioja ir yra taikomos užsakymo dieną, arba Siuntos paėmimo dieną, priklausomai nuo to, kuri iš jų yra vėlesnė, ir tokias Išlaidas „FedEx“ nustato savo nuožiūra. Daugiau informacijos apie šiuo metu taikomas papildomas išlaidas pateikiama internete adresu www.fedex.com.

23. TEISIŲ IŠSAUGOJIMAS

Tai, kad „FedEx“ neįgyvendino arba nepritaikė kurios nors šiose Sąlygose esančios nuostatos nereiškia, kad ji atsisako tokios nuostatos ir jokiu būdu neatima iš „FedEx“ teisės tokią nuostatą įgyvendinti arba pritaikyti.

24. TAIKOMI ĮSTATYMAI

Šios Sąlygos neatleidžia nuo jokios atsakomybės tiek, kiek atleidimas nuo tokios atsakomybės yra draudžiamas įstatymais.

Jei kuri nors šiose Sąlygose esanti arba minima nuostata prieštarauja kuriai nors taikomai tarptautinei sutarčiai, vietiniam įstatymui, vyriausybės nutarimams, įsakymams arba reikalavimams, tokia nuostata taikoma atsižvelgiant į maksimaliai leistiną jos taikymo apimtį ir tokia apimtimi lieka galioti kaip sutarties tarp „FedEx“ ir Siuntėjo dalis. Kurios nors nuostatos negaliojimas arba neįvykdomumas neturi poveikio jokioms kitoms šių Sąlygų nuostatoms.

25. MEDIACIJA

Belgijos teisė numato galimybę asmenims, kurie naudojasi pašto paslaugomis, kreiptis dėl kilusio ginčo išsprendimo į pašto paslaugų sektoriaus kontrolierių (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)), tačiau su sąlyga, jog prieš tai toks asmuo pateikė savo skundą „FedEx“. Toks ginčo sprendimo būdas neturėtų pažeisti šių Sąlygų nuostatų.

26. DUOMENŲ APSAUGA

26.1 – „FedEx“ garantuoja, kad:

 1. siuntų vežimo metu tvarkant asmens duomenis bus laikomasi visų privalomų įstatymų, teisės aktų ir taisyklių reikalavimų dėl duomenų apsaugos ar privatumo;
 2. bendrovėje laikomų duomenų saugumas bus užtikrintas tinkamomis saugumo sistemomis, užkertančiomis kelią neteisėtai arba neleistinai prieigai prie duomenų, tokių duomenų panaudojimui ir atsitiktiniam tokių duomenų praradimui, sunaikinimui arba sugadinimui;
 3. asmens duomenys bus tvarkomi tik ta apimtimi, kokia yra reikalinga Siuntos pervežimo įsipareigojimų įvykdymui;
 4. duomenys bus saugomi tik tokį laiko tarpą, koks yra pagrįstai reikalingas.

26.2 – Pateikdamas „FedEx“ bet kokius asmens duomenis, Siuntėjas sutinka, kad „FedEx“ naudotų šiuos duomenis „FedEx“ (arba jos agentų arba subrangovų) prisiimtų įsipareigojimų pagal atitinkamą (oro transporto) važtaraštį ir šias Sąlygas įvykdymo tikslu. Todėl Siuntėjas sutinka, kad „FedEx“ gali teikti su Siunta susijusius duomenis, įskaitant ir asmens duomenis, muitinei, jei tokių duomenų pateikimas yra būtinas muitinės formalumams atlikti, taip pat kad muitinė gali įvesti ir naudoti šiuos duomenis muitinės, saugos ir saugumo tikslais, jei to yra reikalaujama muitinės procedūrų metu. Siuntėjas taip pat sutinka, kad „FedEx“ gali teikti šiuos duomenis „FedEx“ korporacijai, jos dukterinėms įmonėms ir filialams, ir patvirtina, kad „FedEx“ gali atlikti tuos pačius veiksmus ir Gavėjo asmens duomenų atžvilgiu.

Pateikdamas su Siunta susijusius duomenis apie Gavėją arba trečiąją šalį, Siuntėjas garantuoja, kad jis laikėsi visų taikomų duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų, įskaitant ir tai, kad gavo visus reikiamus leidimus ir sutikimus dėl tokių duomenų pateikimo bendrovei „FedEx“ ir tokių duomenų tvarkymo bendrovėje „FedEx“ Siuntos įvykdymo tikslu. Pateikdamas su Siunta susijusius duomenis apie Gavėją arba trečiąją šalį, Siuntėjas, kaip „FedEx“ atstovas, garantuoja, pareiškia ir įsipareigoja laikytis visų taikomų duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų, įskaitant ir tai, kad jis suteikė atitinkamam duomenų subjektui visą informaciją, susijusią su tokių duomenų rinkimu, perdavimu ir tvarkymu, įskaitant (bet neapsiribojant) ir šią informaciją:

 1. „FedEx“, kaip duomenis kontroliuojančio subjekto, pavadinimą;
 2. duomenų tvarkymo tikslą, susijusį su Siuntos pristatymu;
 3. duomenų kategorijas, kurias Siuntėjas perduos „FedEx“;
 4. patvirtinimą, kad duomenys bus perduoti „FedEx“ ir „FedEx“ dukterinėms įmonėms, esančioms Europos Ekonominėje Zonoje ir / arba už šios zonos ribų, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, tiek, kiek tai yra susiję su Siuntos vežimo įvykdymu, įskaitant ir iš Gavėjo gautus nurodymus dėl alternatyvaus pristatymo;
 5. privalomą ir neprivalomą duomenų pateikimo pagrindą ir pasekmes, galinčias atsirasti dėl atsisakymo pateikti duomenis;
 6. duomenų subjekto teisę gauti prieigą prie duomenų ir reikalauti ištaisyti netikslius duomenis arba atsisakyti leisti juos tvarkyti teisėtais tikslais, taip pat kontaktinius duomenis, kuriais galima naudotis šių teisių įgyvendinimui.

Siuntėjas atlygins „FedEx“ žalą dėl išlaidų, pretenzijų, nuostolių ir sąnaudų, kurias „FedEx“ patirs dėl 26.3. punkte nurodytų reikalavimų nevykdymo iš Siuntėjo pusės.

Vykdydama Siuntos gabenimą, „FedEx“ gali naudotis subrangovų arba agentų paslaugomis ir šiems asmenims perduodami duomenys bus susiję išimtinai tik su jų teikiamomis paslaugomis vykdant Siuntos gabenimą ir nepažeis šių Sąlygų nuostatų.

Federal Express Europe Inc, Federal Express Corporation ir FedEx Corporation yra Jungtinėse Amerikos Valstijose įregistruotos bendrovės, kurios savo veiklą vykdo įvairiose pasaulio šalyse. Vykdant Siuntos gabenimą, Siuntėjų ir Gavėjų asmens duomenys bus perduodami į Jungtines Amerikos Valstijas ir į kitas valstybes, kurios nepriklauso Europos Ekonominei Zonai ir kuriose gali būti taikomi skirtingi asmens duomenų apsaugos reikalavimai. Perduodamas Siuntą ir pasirašydamas (oro transporto) važtaraštį, Siuntėjas sutinka dėl tokių asmens duomenų perdavimo į tokias valstybes.

Vadovaudamasis 26.4 punkto nuostatomis, Siuntėjas patvirtina, kad „FedEx“ gali tvarkyti ir perduoti Gavėjo asmens duomenis ir minėtame punkte nurodytu būdu.

26.3 – Teikdamas su Siunta susijusius savo darbuotojų, Gavėjo arba bet kurios trečiosios šalies asmens duomenis, Siuntėjas garantuoja, pareiškia ir įsipareigoja, kad jis laikėsi visų taikomų duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų, įskaitant ir tai, kad gavo visus reikiamus leidimus ir sutikimus dėl tokių duomenų pateikimo bendrovei „FedEx“ ir tokių duomenų tvarkymo bendrovėje „FedEx“ pagal šių Sąlygų reikalavimus. Pateikdamas su Siunta susijusius duomenis apie Gavėją arba trečiąją šalį, Siuntėjas, kaip „FedEx“ atstovas, garantuoja, pareiškia ir įsipareigoja laikytis visų taikomų duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų, įskaitant ir tai, kad jis suteikė atitinkamam duomenų subjektui visą informaciją, susijusią su tokių duomenų rinkimu, perdavimu ir tvarkymu, įskaitant (bet neapsiribojant) ir šią informaciją:

 1. „FedEx“, kaip duomenis kontroliuojančio subjekto, pavadinimą;
 2. duomenų tvarkymo tikslą (t. y. Siuntos gabenimo vykdymas) ir duomenų tvarkymo sąlygas;
 3. duomenų kategorijas, kurias Siuntėjas perduos „FedEx“;
 4. patvirtinimą, kad duomenys bus perduoti „FedEx“ ir „FedEx“ dukterinėms įmonėms ir filialams, esantiems Europos Ekonominėje Zonoje ir / arba už šios zonos ribų, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, tiek, kiek tai yra susiję su Siuntos vežimo įvykdymu, įskaitant ir iš Gavėjo gautus nurodymus dėl alternatyvaus pristatymo, taip pat identifikuojančią informaciją apie įgaliotus darbuotojus bei duomenų tvarkytojus, turinčius prieigos prie asmens duomenų teisę;
 5. privalomą ir neprivalomą duomenų pateikimo pagrindą ir pasekmes, galinčias atsirasti dėl atsisakymo pateikti duomenis;
 6. duomenų subjekto teisę gauti prieigą prie asmens duomenų ir reikalauti ištaisyti, ištrinti, užblokuoti arba pašalinti netikslius duomenis arba atsisakyti leisti juos tvarkyti teisėtais tikslais, taip pat kontaktinius duomenis, kuriais galima naudotis šių teisių įgyvendinimui.

26.4 – Siuntėjas kompensuos „FedEx“ visas išlaidas, pretenzijas, nuostolius ir sąnaudas, kurias „FedEx“ patirs dėl 26.4 punkte nurodytų reikalavimų nevykdymo iš Siuntėjo pusės.

26.5 – Vadovaujantis taikomų duomenų apsaugos įstatymų nuostatomis, duomenų subjektai turi teisę gauti patvirtinimą apie savo asmens duomenis, kurie yra laikomi ir prie kurių turi prieigą „FedEx“, taip pat teisę reikalauti ištaisyti, ištrinti, užblokuoti arba pašalinti duomenis, taip pat ir tam tikrais atvejais atšaukti savo sutikimą. Duomenų subjektai taip pat turi teisę nemokamai ir bet kuriuo metu pateikti prieštaravimus dėl jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros ir rinkos tyrimų tikslais per elektronines ir neelektronines priemones. Duomenų subjektai gali bet kuriuo metu reikšti savo pageidavimus dėl priemonių, per kurias jie pageidauja gauti su rinkodara susijusius pranešimus. Duomenų subjektai savo raštiškus ir parašais patvirtintus prašymus bet kuriuo su „FedEx“ duomenų tvarkymu susijusiu klausimu gali siųsti „FedEx“.