Gabenimo sąlygos

Gabenimo sąlygos

Gabenimo sąlygos

Peržiūrėkite „FedEx Lietuva“ priedą prie „FedEx Express“ gabenimo sąlygų Europai, galiojantį nuo 2021 m. birželio 1 d.SVARBI PASTABA

Šios gabenimo sąlygos NENUMATO „FedEx“ ir jos darbuotojų bei agentų ATSAKOMYBĖS už praradimą, sugadinimą ir vėlavimą pristatyti esant tam tikroms aplinkybėms, APRIBOJA ATSAKOMYBĘ nustatytomis sumomis tais atvejais, kai bendrovė pripažįsta atsakomybę ir REIKALAUJA PRANEŠIMO APIE KETINIMĄ PATEIKTI PRETENZIJAS per griežtai nustatytus terminus. Siuntėjai privalo išsamiai susipažinti su šiomis Sąlygomis ir prireikus, įsigyti draudimo polisą savo interesų apsaugos tikslu.

Siuntimai vykdomi vadovaujantis vietiniais įkainiais ir „FedEx“ dukterinės įmonės, filialo arba nepriklausomo rangovo, kuris priėmė Siuntą, nustatytomis sąlygomis.

„FedEx Express“ gabenimo sąlygos Europai (galioja nuo 2021 m. birželio 1 d.)


1. Taikymas.

1.1 Šios Sąlygos taikomos gabenant iš Europos siunčiamas Siuntas, o taip pat Siuntas, siunčiamas tarp šalių ir teritorijų Europoje bei Europos šalių ir teritorijų viduje. Šios Sąlygos netaikomos vidaus Siuntoms Prancūzijoje ir Lenkijoje; tokiu atveju taikomos atskiros vidaus gabenimo sąlygos. Kai kuriose rinkose vietoj šių Sąlygų ar papildomai prie jų gali būti taikomos vietinės sąlygos ar pašto taisyklės (kiekvienu atveju, nurodytu interneto svetainėje fedex.com prie atitinkamų šalių ir teritorijų). Siuntoms, kurių išsiuntimo vieta yra už Europos ribų, taikomi vietiniai tarifai ir „FedEx“ susijusios įmonės, filialo ar nepriklausomo rangovo, kuris priėmė Siuntą, sąlygos. Grąžinamoms siuntoms galioja sąlygos, taikomos šaliai ar teritorijai, iš kurios Siuntos grąžinamos. Daugiau informacijos apie bet kurią „FedEx“ paslaugų dalį rasite interneto svetainėje fedex.com.

1.2 Tarptautiniam Siuntos gabenimui oru bus taikoma Monrealio konvencija arba Varšuvos konvencija (priklausomai nuo to, kuri taikytina). Tarptautiniam Siuntos gabenimui keliais bus taikomos CMR taisyklės, kai taikytina. Vidaus Siuntų gabenimui (Siuntų gabenimui tarp nurodytų vietų vienoje šalyje) taikomi tos šalies įstatymai, šios Sąlygos ir visos taikytinos „FedEx“ gabenimo šalies viduje sąlygos.

1.3 Pirmenybė teikiama naujausiai šių Sąlygų versijai, paskelbtai ir tvarkomai atitinkamai šaliai skirtoje interneto svetainėje fedex.com, ir ji pakeičia visas senesnes ar kitas Sąlygų versijas. Siuntėjas, perduodamas siuntą „FedEx“, sutinka su tuo metu galiojančiomis Sąlygomis. „FedEx“ pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai taisyti arba papildyti šias Sąlygas.  

1.4 Esant šių Sąlygų ir bet kurių kitų „FedEx“ gabenimo dokumentų, įskaitant bet kurio „FedEx“ oro transporto važtaraščio, kelionės lapo ar siuntimo etiketės sąlygas, neatitikimams, šios Sąlygos taikomos tokia apimtimi, kuria jos neprieštarauja taikytinai (-oms) Konvencijai (-oms) ar kitiems privaloma tvarka taikytiniems įstatymams, įskaitant taikytinas vietos pašto taisykles.

1.5 Kartas nuo karto „FedEx“ gali keisti ar sustabdyti prieinamas Paslaugas. Toks pakeitimas ar sustabdymas taikomas Siuntoms, perduotoms „FedEx“ po tos datos. Išsamesnės informacijos apie šiuo metu prieinamas Paslaugas galima gauti interneto svetainėje fedex.com. 

1.6 Šiose Sąlygose visi „FedEx“ sprendimai yra priimami vien tik „FedEx“ nuožiūra, o žodis „įskaitant“ reiškia „įskaitant, bet neapsiribojant“, jei aiškiai nėra nurodyta kitaip.


2. Apibrėžimai.

„Oro transporto važtaraštis“ arba „Važtaraštis“ – tai bet koks siuntimo dokumentas, kelionės lapas, važtaraštis, etiketė, antspaudas, elektroninis įrašas ar panašus dokumentas, naudojamas „FedEx Express“ gabenimo sistemoje Siuntos gabenimui inicijuoti. 

„Papildomos paslaugos“ reiškia visas paslaugas, kurios nėra Gabenimo paslaugos.

„B2C siuntos“ – tai Siuntos pagal komercinį sandorį tarp Siuntėjo-verslininko (veikiančio verslo tikslais) ir individualaus vartotojo-Gavėjo (veikiančio ne verslo tikslais).

„Darbo diena“ – tai bet kuri diena, kurią išsiuntimo šalyje, teritorijoje ar regione arba paskirties šalyje ar regione įmonės yra atidarytos veiklai vykdyti. Darbo ir švenčių dienos gali skirtis priklausomai nuo šalies, teritorijos ar regiono. Dėl įsipareigojimų pristatyti, kuriems tai gali turėti įtakos, kreipkitės į „FedEx“.

„Pristatymas į darbo vietą“ – tai pristatymas į komercines ar verslo patalpas, išskyrus a) namus ar privačias rezidencijas, b) vietas, kuriose verslas vykdomas iš namų ar rezidencijos, kurią Siuntėjas nurodė kaip gyvenamąją vietą, ir c) B2C siuntas.

„Mokesčiai“ – tai Gabenimo mokesčiai ir bet kokie kiti mokesčiai ar priemokos, nustatytos ar renkamos pagal šias Sąlygas, įskaitant degalų ir kitas priemokas, papildomus muitinio įforminimo paslaugų mokesčius, papildomus mokesčius, deklaruotosios siuntos vertės mokesčius, grąžinimo mokesčius, specialius tvarkymo mokesčius, muitus ir mokesčius, papildomus importo ir eksporto mokesčius ir kitas „FedEx“ pagrįstai patirtas išlaidas, susijusias su Siuntos gabenimu. Išsamesnės informacijos apie bet kokius kitus mokesčius ar papildomus mokesčius galima gauti interneto svetainėje fedex.com.

„CMR“ – tai 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija, su 1978 m. pakeitimais. 

„Sąlygos“ – tai šios gabenimo sąlygos, kurios kartas nuo karto atnaujinamos interneto svetainėje fedex.com. 

„Konvencijos“ – tai Varšuvos konvencija, Monrealio konvencija ir CMR drauge.

„Deklaruotoji siuntos vertė“ – tai oro transporto važtaraštyje Siuntėjo nurodyta vertė, jei tokia yra, kuri yra maksimali „FedEx“ atsakomybės už Siuntą, už kurią Siuntėjas moka reikiamą mokestį, suma.

„Deklaruota muitinė vertė“ – tai Siuntos turinio pardavimo kaina arba pakeitimo išlaidos, reikalingos muitiniam įforminimui atlikti.

„Įsipareigojimo pristatyti terminas“ – tai paskelbtas įsipareigojimo suteikti „FedEx“ paslaugą terminas arba įsipareigojimo pristatyti terminas, kurį Siuntai nurodė „FedEx“ klientų aptarnavimo centras, atsižvelgiant į Siuntoje siunčiamą prekę, datą, tikslią paskirties vietą, svorį ir Siuntos vertę.

„Europa“ – taip drauge vadinamos Albanija, Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Sakartvelas, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Makedonija, Malta, Moldova, Juodkalnija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Rusija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė ir Ukraina. 

„FedEx“ arba „FedEx Express“ – tai „Federal Express Corporation“, jos dukterinės įmonės, filialai ir susijusios įmonės, jų atitinkami darbuotojai ir agentai (taikytina apimtimi).

„FedEx“ kliento numeris“ arba „FedEx klientas“ – tai numeris, kurį „FedEx“ suteikia klientui ir kuriame sumuojama visa kliento vykdoma veikla „FedEx“ sistemoje ir užtikrinamas tinkamas sąskaitų faktūrų išrašymo procesas.

„Krovinys“ – tai vienas vienetas, padėklas ar krovinio tvarkymo vienetas, kurio apmokestinamas svoris yra lygus arba ne mažesnis kaip 68 kilogramai (bet kokia kilogramo liekana suapvalinama iki kito didesnio kilogramo sveikojo skaičiaus) arba kuris ilgesnis kaip 274 cm arba kurio ilgio ir pločio suma yra daugiau kaip 330 cm.   

„Protėkis“ turi reikšmę, nurodytą 7 skyriuje („Siuntos paruošimas“).

„Monrealio konvencija“ – tai 1999 m. gegužės 28 d. Monrealio konvencija ir visi vėlesni taikytini Protokolai. 

„Siuntinys“ – tai bet kuris vienas paketas ar vienetas, kurį Siuntėjas perdavė „FedEx“ gabenti ir kurį „FedEx“ priėmė iš Siuntėjo.

„Draudžiami siųsti daiktai“ – tai Siuntose esantys daiktai ir jų rūšys, nurodytos šių Sąlygų 10 skyriuje („Draudžiami siųsti daiktai“).

„Gavėjas“ – tai fizinis ar juridinis asmuo, nurodytas oro transporto važtaraštyje kaip Siuntos gavėjas.

„Pristatymas į gyvenamąją vietą“ – tai pristatymas į namus ar privačią rezidenciją, įskaitant tas vietas, kuriose dirbama iš namų, arba toks pristatymas, kai Siuntėjas nurodė pristatymo adresą kaip gyvenamąjį.

„Siuntėjas“ – tai fizinis ar juridinis asmuo, nurodytas oro transporto važtaraštyje kaip Siuntos siuntėjas.

„Nepavykęs pristatymas“ – tai pirmasis bandytas įvykdyti Siuntos pristatymas, vykstantis praėjus 60 ar daugiau sekundžių po taikytino Įsipareigojimo pristatyti termino, išskyrus atvejus, kai šiose Sąlygose nurodyta kitaip. Siuntos tranzito laikas, nurodytas internete, kitoje vietoje ar „FedEx“ klientų aptarnavimo centre, pagrįstas neišsamia Siuntėjo pateikta informacija, yra tik preliminarus ir negali būti laikomas Įsipareigotu pristatymo terminu. „FedEx“ įrašai apie nurodytus pristatymo terminus yra galutinis įrodymas dėl tokių nurodytų terminų.

„Paslaugos“ – taip bendrai vadinamos Papildomos paslaugos ir Gabenimo paslaugos. 

„Siunta“ – tai vienas ar daugiau Siuntinių ar Krovinių, gabenamų pagal vieną Oro transporto važtaraštį.

„Gabenimo mokesčiai“ – tai „FedEx“ laikas nuo laiko pagal šias Sąlygas nustatomi Siuntos vežimo tarifai, išskyrus kitus mokesčius ar priemokas, kurios gali būti nustatomos arba renkamos, kaip antai priemoka už degalus, papildomi muitinio įforminimo paslaugų mokesčiai, papildomi mokesčiai, deklaruotosios siuntos vertės mokesčiai, specialūs tvarkymo mokesčiai, muitai ir mokesčiai, priemokos už importą ir eksportą ir kitos priemokos.

„Gabenimo paslaugos“ – tai Siuntos gabenimo paslaugos, kurias siūlo ir teikia „FedEx“ pagal „FedEx“ oro transporto važtaraštį, išskyrus TNT važtaraščius. Visa informacija apie tokias paslaugas, įskaitant produktų pavadinimus, prieinamumą ir tranzito laikus, pateikiama svetainėje fedex.com arba kainodaros ir gabenimo paslaugų sutartyje, kai taikytina.   

„Išskirtinės vertės daiktai“ – tai daiktai, kuriems taikomos papildomos sąlygos (žr. 20.3 skyrių („Didžiausia atsakomybė: deklaruotoji siuntos vertė“) dėl jų pobūdžio, įskaitant brangakmenius, tauriuosius metalus, juvelyrinius dirbinius, neapsaugotus baldus, stiklą, porcelianą, meno kūrinius, antikvarinius daiktus, kailius, kolekcionuojamus daiktus, muzikos instrumentus, svarbius dokumentus, įskaitant pasus, išmaniuosius telefonus, išmaniuosius laikrodžius, planšetes, nešiojamuosius kompiuterius, elektroninius ekranus, plazminius ekranus, filmus, juostas, diskus, atminties korteles arba bet kokius kitus duomenis ar atvaizdus apimančias prekes. 

„Varšuvos konvencija“ – tai 1929 m. spalio 12 d. Varšuvos konvencija, iš dalies pakeista 1955 m. rugsėjo 28 d. Hagos protokolu, ir visi vėlesni taikytini protokolai bei 1961 m. rugsėjo 18 d. Gvadalacharos konvencija. 


3. Mokesčiai.

Siuntai taikomi Gabenimo mokesčiai yra nurodyti „FedEx“ standartiniame kainoraštyje, kurį galima rasti svetainėje fedex.com, arba yra tokie, dėl kurių aiškiai susitarta kitaip atitinkamoje „FedEx“ gabenimo paslaugų sutartyje. „FedEx“ nurodytos kainos ir paslaugos yra tik apytikslės ir grindžiamos Siuntėjo pateikta informacija. Galutinės kainos ir paslaugos gali skirtis priklausomai nuo faktiškai perduotos Siuntos ir šių Sąlygų taikymo. „FedEx“ nėra atsakinga ir nevykdys jokio koregavimo, lėšų grąžinimų arba užskaitymų dėl neatitikimų tarp Mokesčių arba kainos už Paslaugas, kurie buvo nurodyti iki Siuntos perdavimo momento, ir Mokesčių, kurie buvo nurodyti mokėtojui išrašytoje sąskaitoje faktūroje. Taikomi tie Mokesčiai, kurie yra nustatyti ir galioja tuo metu, kai yra sudaroma atitinkama „FedEx“ gabenimo paslaugų sutartis. „FedEx“ pasilieka teisę laikui bėgant pakeisti Mokesčius, įskaitant svetainėje fedex.com „FedEx“ kainoraštyje nurodytus Gabenimo mokesčius, apie tai iš anksto nepranešant.


4. Priemokos už degalus ir kitos priemokos.

„FedEx“ pasilieka teisę laikui bėgant peržiūrėti ir pakeisti priemoką už degalus ir kitas fedex.com svetainėje nurodytas priemokas, apie tai iš anksto nepranešdama. Pakeistų priemokų galiojimo laiką ir sumas nustato „FedEx“. Siuntėjas, perduodamas savo Siuntą „FedEx“, sutinka sumokėti tuo metu galiojančią (-ias) priemoką (-as). Išsamesnė informacija apie šiuo metu taikomas priemokas pateikiama svetainėje fedex.com.


5. Sąskaitų faktūrų koregavimas ir gabaritinis (tūrinis) svoris.

5.1 Gabaritinio svorio kainodara taikoma visoms Siuntoms konkrečios Siuntos pagrindu. Jei gabaritinis svoris viršija faktinį svorį, Siuntos mokesčiai bus perskaičiuoti pagal gabaritinį svorį ir taikytinus papildomus Mokesčius. 

5.2 Gabaritinis svoris nustatomas dauginant Siuntinio ilgį iš aukščio ir pločio (centimetrais) bei dalijant iš standartinio matmenų daliklio arba kito tokio skaičiaus, kuris taikytinas tokios Siuntos pateikimo momentu „FedEx“, kaip laikas nuo laiko „FedEx“ nurodo interneto svetainėje fedex.com. 

5.3 „FedEx“ gali patikrinti kiekvieną oro transporto važtaraštį, kad patikrintų pasirinktą Gabenimo paslaugą, Siuntos / Siuntinio faktinį ar gabaritinį svorį arba Siuntą sudarančių Siuntinių skaičių. Jei oro transporto važtaraštyje neteisingai nurodoma pasirinkta Gabenimo paslauga, faktinis ar gabaritinis svoris arba Siuntinių skaičius, „FedEx“ gali pataisyti oro transporto važtaraštį.

5.4 „FedEx“ gali pakoreguoti sąskaitą faktūrą ir turės teisę taikyti specialų tvarkymo mokestį už tai, kad turėjo atlikti oro transporto važtaraščio pataisymus ir pakeitimus. Tokiems pataisymams ar koregavimams atlikti naudojamas (-i) būdas (-ai) ir taikomi Mokesčiai nurodomi pateikus prašymą.


6. Atsiskaitymas.

6.1 Gabenimo mokesčių ir susijusių Mokesčių sąskaitas faktūras iš esmės reikia apmokėti be jokių atidėjimų ar vėlavimų per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos. Tam tikroms šalims gali būti taikomas kitoks apmokėjimo terminas; išsami informacija pateikiama paprašius. Muitų, mokesčių ir kitų susijusių Mokesčių sąskaitos faktūros turi būti apmokėtos iš karto jas gavus. Nepaisant to, „FedEx“ pasilieka teisę reikalauti sumokėti bet kuriuos Mokesčius iš anksto. 

6.2 Ten, kur tai leidžia įstatymai, „FedEx“ gali kaip standartines teikti elektronines sąskaitas faktūras, nebent mokėtojas aiškiai pareikalauja kitaip. 

6.3 „FedEx“ pasilieka teisę pirmiausia pritaikyti mokėjimus seniausioms sąskaitoms faktūroms, tais atvejais, kai nenaudojami pageidaujami atsiskaitymo metodai arba su mokėjimu nepateikiami atsiskaitymo duomenys.

6.4 Pavėlavus sumokėti, „FedEx“ pasilieka teisę skaičiuoti delspinigius už pavėluotą mokėjimą, palūkanas už pavėluotą mokėjimą ir administracines tokio pavėluoto mokėjimo išlaidas. Tokiu atveju „FedEx“ gali taikyti „FedEx“ nustatytą taikytiną (-us) mokestį (-ius), išlaidas ir (arba) palūkanas, laikantis visų taikytinų ES ar vietinių įstatymų dėl pavėluotų mokėjimų. 

6.5 Jei mokėjimas turi būti atliktas išrašant sąskaitą pagal „FedEx“ kliento numerį, šalis, kuri inicijuoja Siuntos siuntimą, turi įvesti galiojantį, dabartinį „FedEx“ kliento numerį į oro transporto važtaraštį, kad „FedEx“ galėtų priimti Siuntą. Pagal „FedEx“ kliento numerį išrašoma sąskaita gali būti tokia: 

a. „Moka Siuntėjas“ arba „Moka Krovinio siuntėjas“: „FedEx“ išrašys sąskaitą už Mokesčius pagal Siuntėjo „FedEx“ kliento numerį. 

b. „Moka Gavėjas“ arba „Moka Krovinio gavėjas“: „FedEx“ išrašys sąskaitą už Mokesčius pagal Gavėjo „FedEx“ kliento numerį. Gali būti taikoma tik gabenant į sąraše nurodytas vietas.

c. „Moka Trečiasis asmuo“ – „FedEx“ pateiks sąskaitą už Mokesčius pagal kieno nors kito „FedEx“ kliento numerį, o ne Siuntėjo ar Gavėjo. 

6.6 Nepaisant jokių kitaip nurodančių mokėjimo nurodymų ar nuostatų, Siuntėjas (arba šalis, kuri inicijuoja importo siuntos operaciją, atitinkamais atvejais) visada liks galutinai atsakingas už Mokesčių sumokėjimą, taip pat ir susiklosčius aplinkybėms, kai Gavėjas ar trečiasis asmuo atsisako sumokėti.

6.7 Su sąskaitomis faktūromis susijusius skundus Siuntėjas arba Gavėjas turi pateikti „FedEx“ ne vėliau nei a) per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos arba b) iki sąskaitos faktūros apmokėjimo termino dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė. „FedEx“ priims tokį pateiktą skundą tik tuo atveju, jei bus nurodyta tokia informacija: a) sąskaitos faktūros numeris, b) oro transporto važtaraščio numeris ir c) ginčo priežastis.

6.8 Muitai ir mokesčiai. Jei taikytina, Siuntos turiniui gali būti taikomi muitai, mokesčiai ir kiti susiję Mokesčiai. Jei „FedEx“ sumokės muitinei muitus, mokesčius ar kitus mokesčius mokėtojo vardu, mokėtojui bus taikomas papildomas muitinio įforminimo paslaugų mokestis, apskaičiuotas pagal fiksuotą tarifą arba kaip procentinė dalis nuo iš anksto sumokėtos sumos (priklausomai nuo to, kuri yra didesnė). Žr. tinklalapį fedex.com/ancillary/go/service, kur pateikiamas papildomų mokesčių sąrašas už muitinio įforminimo paslaugas pristatymo šalyje. „FedEx“ neprivalo iš anksto sumokėti muitų, mokesčių ir kitų susijusių Mokesčių bei gali pareikalauti, kad Siuntėjas, Gavėjas ar atsakingas trečiasis asmuo sumokėtų „FedEx“ prieš „FedEx“ įvykdant atsakomybę už muitus, mokesčius ir kitus susijusius mokesčius. Gavėjas turės sumokėti tokius muitus ir mokesčius, jei oro transporto važtaraštyje nebus pažymėtas langelis „Muitus ir mokesčius moka Siuntėjas“ (angl. Bill Sender Duties and Taxes) arba „Muitus ir mokesčius moka trečiasis asmuo“ (angl. Bill Third Party Duties and Taxes) ir nurodytas galiojantis „FedEx“ kliento numeris. Tokios parinktys galimos tik tam tikrose nurodytose vietose. Tam tikromis aplinkybėmis Siuntėjui gali reikėti sumokėti tokius muitus ir mokesčius, įskaitant atvejį, kai Siunta siunčiama į trečiojo asmens vietą, kurioje nėra Gavėjo arba turinčio atsiskaityti trečiojo asmens gyvenamosios vietos ar buveinės. Muitų, mokesčių ir kitų susijusių Mokesčių sąskaitos faktūros turi būti apmokėtos iš karto jas gavus. Daugiau informacijos pateikiama 13 skyriuje („Muitinis įforminimas“) ir paprašius.

6.9 Valiutos konvertavimas. „FedEx“ sąskaitas faktūras reikia apmokėti sąskaitoje faktūroje nurodyta valiuta arba vietine valiuta, pagal „FedEx“ nurodytą valiutos keitimo kursą.


7. Siuntos paruošimas.

7.1 Dydžio ir svorio apribojimai. Siuntinio ir Siuntos dydžio bei svorio apribojimai priklauso nuo kilmės šalies ir šalies, į kurią siunčiama, o taip pat nuo Paslaugos. 

7.2 Sudėtinės siuntos. Nėra jokių apribojimų bendram iš kelių dalių sudarytos Siuntos svoriui, su sąlyga, kad kiekvienas atskiras Siuntos siuntinys neviršija Siuntinio svorio limito, nurodyto paskirties vietai. 

7.3 Labai didelės siuntos. Siuntos, kurios viršija konkrečius Paslaugai numatytus svorio apribojimus, išdėstytus pakavimo gairėse svetainėje fedex.com, turi būti iš anksto suderintos su „FedEx“. „FedEx“ pasilieka teisę atsisakyti priimti Siuntinius ar Siuntas, kurias „FedEx“ laiko netinkamomis arba labai didelėmis, kaip išsamiau nurodyta svetainėje fedex.com pateiktose pakavimo gairėse. Tokius netinkamus arba labai didelius Siuntinius ar Siuntas „FedEx“ savo nuožiūra gali laikyti Kroviniais, todėl, nepaisant faktinio svorio, gali būti taikomas mažiausias apmokestinamas svoris – 68 kg. Jeigu Siunta yra perduodama siųsti „FedEx“ kaip Krovinys, mažiausias apmokestinamas svoris yra 68 kg, nepaisant faktinio svorio. 

7.4 Viename oro transporto važtaraštyje negalima nurodyti daugiau nei vieno tipo paslaugų, ir su vienu oro transporto važtaraščiu gali būti siunčiama ne daugiau kaip viena „FedEx Envelope“, „FedEx 10kg Box“ arba „FedEx 25kg Box“ siunta. 

7.5 Pakuotė. Siuntėjas privalo paruošti ir supakuoti visus Siuntinius gabenti saugiai, atsižvelgdamas į prekių pobūdį ir dydį, standartinius veiksmus, vykdomus gabenimo ir rūšiavimo centre, ir laikydamasis visų taikytinų tarptautinių sutarčių, įstatymų, reglamentų ir taisyklių reikalavimų, įskaitant ir tų, kurie reglamentuoja pakavimą, žymėjimą ir ženklinimą. 

7.6 Siuntėjas turi tinkamai apsaugoti atitinkamu įpakavimu visus daiktus, kurie gali būti pažeidžiami dėl bet kokių sąlygų, galinčių atsirasti transportavimo metu, pavyzdžiui, temperatūros ar atmosferos slėgio pokyčių. „FedEx“ nebus atsakinga už jokią žalą, kylančią dėl temperatūros ar slėgio pokyčių.

7.7 „FedEx“ nesuteikia transporto, kuriame kontroliuojama temperatūra, išskyrus atvejus, kai dėl to aiškiai susitarta kitaip. Jei aiškiai nesusitarta kitaip, „FedEx“ jokiomis aplinkybėmis neprivalo į Siuntas pridėti sausojo ledo arba teikti pakartotinio atšaldymo ledu paslaugų, nepriklausomai nuo kliento ar „FedEx“ vienašališkai žodžiu ar raštu pateiktų tam prieštaraujančių pareiškimų. Jei Gavėjas atsisako priimti Siuntinį arba jei Siuntinys prateka, yra sugadintas arba skleidžia kvapą (bendrai vadinama – „protėkiu“), jei įmanoma, jis bus grąžintas Siuntėjui. Jei Siuntėjas atsisako priimti Siuntinį arba jei jis negali būti grąžintas dėl protėkio, Siuntėjas yra atsakingas ir sutinka kompensuoti ir kitaip atlyginti „FedEx“ už visas sąnaudas, mokesčius ir išlaidas, susijusias su Siuntinio sutvarkymu ir utilizavimu. Daugiau informacijos žr. 8 skyriuje („Siuntų atsisakymas ar atmetimas“).

7.8 Žymėjimas. Siuntėjas yra atsakingas už tinkamą visos reikalingos informacijos užpildymą oro transporto važtaraštyje. Kiekviena Siunta turi būti įskaitomai ir patvariai pažymėta, įskaitant vardą bei pavardę arba pavadinimą ir adresą su gatve, miestu bei šalimi, tame tarpe Siuntėjo ir Gavėjo pašto kodus. Jei Siunta yra tarptautinė, Siuntėjo adrese turi būti nurodyta šalis, kurioje Siunta pateikiama „FedEx“. Siuntėjas turi pritvirtinti oro transporto važtaraštį ir visas kitas reikalingas etiketes (pvz., didelio svorio) gerai matomoje vietoje ant Siuntos išorinio paviršiaus, kad aiškiai matytųsi. 

Daugiau informacijos apie Siuntos paruošimą rasite svetainėje fedex.com arba gausite paprašę.


8. Siuntų atsisakymas ar atmetimas.

„FedEx“ pasilieka teisę bet kada atsisakyti, sulaikyti, atšaukti, atidėti arba grąžinti bet kurią Siuntą, jei tokia Siunta, „FedEx“ nuomone, gali padaryti žalos ar sukelti vėlavimą kitoms Siuntoms, prekėms ar asmenims; arba jei tokių Siuntų gabenimas draudžiamas pagal įstatymus ar pažeidžia bet kurias šių Sąlygų nuostatas; arba jei už mokėjimą atsakingo asmens ar subjekto „FedEx“ Kliento numerio kredito būsena nėra gera; jei Siuntos tūris ar tipas iš esmės skiriasi nuo tūrio ar tipo, kurį pradžioje nurodė Siuntėjas „FedEx“; arba dėl bet kurios kitos priežasties. Faktas, kad „FedEx“ priima Siuntą, nereiškia, kad tokia Siunta, įskaitant jos turinį ir kokybę, atitinka taikytinus įstatymus ir taisykles arba šias Sąlygas.


9. Siuntų patikra.

9.1 Paprašius kompetentingoms institucijoms arba „FedEx“ savo nuožiūra, laikantis taikytinų įstatymų ir teisės aktų, „FedEx“ gali atidaryti ir patikrinti bet kurią Siuntą. 

9.2 Pagal taikytinus įstatymus ir teisės aktus „FedEx“ gali būti reikalaujama atlikti įvairius Siuntos (-ų) patikrinimus. Siuntėjas šiuo dokumentu atsisako bet kokių galimų pretenzijų dėl žalos ar vėlavimo (įskaitant pinigų grąžinimo garantiją, kaip nurodyta 19 skyriuje), atsiradusių dėl tokio patikrinimo.


10. Draudžiami siųsti daiktai.

10.1 „FedEx“ draudžia siųsti toliau išvardytus daiktus į bet kurią pristatymo vietą, o Siuntėjas sutinka jų nesiųsti, nebent su „FedEx“ yra aiškiai susitarta kitaip (priklausomai nuo išsiuntimo vietos ir pristatymo vietos, gali būti taikomi ir kiti apribojimai):

a. Šaunamieji ginklai, ginklai, amunicija ir jų dalys; 

b. 3D spausdinimo aparatai, skirti šaunamiesiems ginklams gaminti arba turintys išimtinai šaunamųjų ginklų gaminimo funkciją;

c. sprogstamosios medžiagos (1.4 klasės sprogstamosios medžiagos gali būti leidžiamos siųsti į kai kurias arba iš kai kurių vietų; daugiau informacijos teikiama paprašius), fejerverkai ir kiti uždegami arba degūs daiktai;

d. Daiktai, primenantys bombą, rankinę granatą ar kitą sprogstamąjį įtaisą. Į tai įeina, įskaitant, bet neapsiribojant, inertiniai gaminiai, tokie kaip imitacijos, suvenyrai, mokymo priemonės ir meno kūriniai; 

e. Karinės priemonės, kurių kilmės šalyje reikalaujama eksporto kontrolės licencijos; 

f. Žmonių palaikai, organai ar kūno dalys, žmonių ir gyvūnų embrionai, kremuoti arba ekshumuoti žmonių palaikai; 

g. Gyvi gyvūnai, įskaitant vabzdžius ir naminius gyvūnus;  

h. Gyvūnų gaišenos, negyvi gyvūnai ir gyvūnų iškamšos;  

i. Augalai ir augalinės medžiagos, įskaitant skintas gėles (skintos gėlės leidžiamos iš tam tikrų šalių ir teritorijų ir į jas, įskaitant iš Nyderlandų į JAV ir visoje Pietų Amerikoje; daugiau informacijos teikiama paprašius);  

j. Greitai gendantys maisto produktai ir maistas bei gėrimai, kuriuos reikia laikyti šaltai arba kitoje kontroliuojamoje aplinkoje; 

k. Pornografija, nepadoraus turinio medžiaga; 

l. Pinigai, įskaitant, bet napsiribojant, grynuosius pinigus ir pinigų ekvivalentus (pvz., perleidžiamieji vertybiniai popieriai, materialiosios akcijos, obligacijos ir čekiai), kolekcinės monetos ir pašto ženklai;  

m. Pavojingos atliekos, įskaitant naudotas hipodermines adatas, švirkštus bei kitas medicinines, organines ir pramonines atliekas;  

n. Šlapias ledas (sušaldytas vanduo); 

o. Suklastotos prekės, įskaitant prekes su prekės ženklu, kuris identiškas registruotajam prekės ženklui arba iš esmės nuo jo nesiskiria, negavus registruotojo prekės ženklo savininko leidimo arba be jo priežiūros (bendrai tokios prekės dar vadinamos padirbtomis prekėmis arba kopijomis); 

p. Marihuana, įskaitant marihuaną, skirtą pramoginėms arba medicininėms reikmėms, iš marihuanos gaunamas kanabidiolis (CBD), visi produktai su bet kokiu kiekiu tetrahidrokanabinolio (THT) ir sintetiniai kanabinoidai;

q. Neapdorotos arba nerafinuotos kanapės ir jų dalys (įskaitant kanapių stiebus, lapus, žiedus ir sėklas); 

r. tabakas ir tabako gaminiai, įskaitant, bet neapsiribojant, cigaretes, cigarus, nesusuktą tabaką, bedūmį tabaką, kaljanus;

s. Elektroninės cigaretės ir jų sudedamosios dalys, bet koks kitas panašus prietaisas, kuris veikia garinimo ar purškimo principu, ir bet koks nedegus skystis ar gelis, nepriklausomai nuo to, ar jame yra nikotino, kuris gali būti naudojamas su bet kuriuo tokiu prietaisu.  

10.2 „FedEx“ draudžia siųsti toliau išvardytų tipų siuntas į bet kurią pristatymo vietą, o Siuntėjas sutinka jų nesiųsti (priklausomai nuo išsiuntimo ir pristatymo vietos, gali būti taikomi ir kiti apribojimai):

a. Siuntos arba prekės, kurių vežimą, importavimą ar eksportavimą draudžia įstatymai ar kiti teisės aktai; 

b. Jei nėra aiškiai kitaip susitarta su „FedEx“, siuntos, kurioms gabenti, importuoti ar eksportuoti „FedEx“ turi gauti specialią licenciją ar leidimą; 

c. Nedeklaruotos, akcizu apmokestinamos siuntos ar prekės, kurioms reikia reguliavimo institucijos patvirtinimo ir išmuitinimo;   

d. Siuntos, kurių deklaruotoji muitinė vertė viršija leidžiamą pristatymo šalyje; 

e. Pavojingos prekės, išskyrus tas, kurios leidžiamos pagal šių Sąlygų 12 skyrių („Pavojingos prekės“); ir 

f. Siuntiniai, kurie yra šlapi, iš kurių varva arba kurie skleidžia bet kokį kvapą.  

8.3 „FedEx“ neprisiima jokios atsakomybės už Draudžiamus siųsti daiktus, nepriklausomai nuo to, kaip jie buvo priimti (įskaitant priėmimą per klaidą arba pagal pranešimą). „FedEx“ pasilieka teisę atsisakyti gabenti Siuntinius remdamasi šiais apribojimais arba dėl su saugumu ar sauga susijusių priežasčių. „FedEx“ turi teisę taikyti administravimo mokestį už atmestus Siuntinius ir už prekių grąžinimą, kai taikyina, Siuntėjui. Daugiau informacijos galima gauti paprašius.

10.4 19 skyrius („Pinigų grąžinimo garantija“) netaikomas Draudžiamiems siųsti daiktams. 


11. Eksporto kontrolė.

11.1 „FedEx“ negabena Siuntų, kurios pažeidžia eksporto kontrolės įstatymus. Siuntėjas yra atsakingas už visų taikytinų įstatymų, taisyklių ir reikalavimų (įskaitant JAV teisės aktus dėl eksporto administravimo, JAV tarptautines prekybos ginklais taisykles, JAV užsienio turto kontrolės teisės aktus ir taikytinus visų šalių, susijusių su Siuntos gabenimu, įstatymus bei poįstatyminius teisės aktus) laikymąsi ir užtikrina jų laikymąsi. Siuntėjas sutinka ir užtikrina, kad paisys visų taikytinų JAV vyriausybės sankcijų, draudžiančių prekių, paslaugų ar technologijų eksportą ar reeksportą į šalis ir teritorijas, išvardytas JAV vyriausybės vienašališkai arba derinant kartu su kitų šalių sankcijomis priimtame sąraše. Be to, „FedEx“ negabena, o Siuntėjas sutinka nesiųsti prekių, kurių prekyba yra apribota arba draudžiama pagal ekonomines sankcijas ir embargo įstatymus. Naujausią sąrašą šalių ir teritorijų, kuriose „FedEx“ paslaugų neteikia, rasite svetainėje fedex.com.

11.2 Be to, „FedEx“ negabena, o Siuntėjas užtikrina, kad neperduos „FedEx“ gabenti Siuntos, jeigu Siuntėjas arba bet kuri su tokia Siunta susijusi šalis yra nurodyta JAV Prekybos departamento Neaptarnaujamų asmenų sąraše arba bet kuriame eksporto kontrolės arba sankcijų sąraše, kurį skelbia ir prižiūri JAV Iždo departamento Užsienio turto kontrolės tarnyba, JAV Komercijos departamento Pramonės ir saugumo biuras, JAV Valstybės departamento Gynybos ir prekybos kontrolės direktoratas, Jungtinių Tautų Sankcijų komitetas, Europos Sąjungos Taryba ir bet kuri kita atitinkama institucija. Siuntėjas taip pat sutinka ir garantuoja, kad nebandys siųsti jokiai įmonei, kuri kaip bendra nuosavybė priklauso kokiam nors asmeniui, kuriam pagal atitinkamos institucijos sąrašus yra taikomos ekonominės sankcijos.

11.3 Siuntėjas turi identifikuoti bet kokias Siuntas, kurioms reikalinga kokia nors eksporto kontrolės licencija, leidimas arba kurioms taikytina kita išankstinė eksporto kontrolė, ir turi pateikti „FedEx“ informaciją bei visus dokumentus, kurie reikalingi laikantis taikytinų įstatymų ir teisės aktų. Siuntėjas privalo savo sąskaita priimti sprendimą, ar reikalingos taikytinos eksporto licencijos arba Siuntos leidimai, gauti reikiamas licencijas arba leidimus ir užtikrinti, kad Gavėjas turėtų įgaliojimus pagal kilmės, gavimo vietos valstybės ir bet kurios kitos valstybės, turinčios jurisdikciją prekių atžvilgiu, taikytinus įstatymus ir teisės aktus. Taip pat Siuntėjas yra atsakingas už tai, kad nusiųstų prekių galutinis naudojimas ar galutinis vartotojas nepažeistų jokių konkrečių kontrolės politikų, draudžiančių specialiai išvardytų prekių, kurioms taikomi JAV teisės aktai dėl eksporto administravimo, tam tikrų tipų eksportą, reeksportą ir perdavimą.

11.4 „FedEx“ neprisiima jokios atsakomybės Siuntėjo ar bet kurio kito asmens atžvilgiu už kokius nors praradimus ar išlaidas, įskaitant baudas ir nuobaudas, jei Siuntėjas nesilaiko kokių nors eksporto įstatymų, taisyklių ar reikalavimų arba juos lemia „FedEx“ veiksmai norint vykdyti taikytinus įstatymus ir teisės aktus. Siuntėjas taip pat sutinka atlyginti žalą ir apsaugoti „FedEx“ nuo bet kokių praradimų ar išlaidų, įskaitant, bet neapsiribojant, baudas ir nuobaudas, jei Siuntėjas nesilaiko kokių nors eksporto įstatymų, taisyklių ar reikalavimų arba juos lemia „FedEx“ veiksmai norint vykdyti taikytinus įstatymus ir teisės aktus.


12. Pavojingos prekės.

12.1 Pavojingų prekių identifikavimas. „Pavojingos prekės“ – tai daiktai, kuriuos gabenant, gali kilti pavojus žmonėms, gyvūnams, aplinkai arba vežėjui. Siuntėjas yra atsakingas nustatyti, ar jo Siuntoje yra pavojingų prekių, kurios klasifikuojamos kaip pavojingi kroviniai, pavojingos medžiagos, pavojingos prekės Jungtinių Tautų rekomendacijose dėl pavojingų krovinių vežimo, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO), Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR), Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) ir taikytinuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

12.2 Pristatymo vietos apribojimai. Siuntoms su pavojingomis prekėmis pristatymui į daugelį vietų yra taikomi apribojimai. Jei Siuntėjas turi klausimų dėl aptarnaujamų šalių, prekių apribojimų pagal šalį ar paslaugos prieinamumo, jam reikia kreiptis į „FedEx“ klientų aptarnavimo centrą. 

12.3 Prieinamos paslaugos. Tam tikrų tranzitu oru gabenamų pavojingų prekių Siuntas turi būti galima pasiekti ir jos priskiriamos „pasiekiamų pavojingų prekių“ kategorijai. „Neprieinamos pavojingos prekės“ neturi būti kraunamos gabenti oru taip, kad tranzito metu jos būtų prieinamos. Pavojingų prekių kategorija gali turėti įtakos tam, kurią Paslaugą galima naudoti gabenimui. „FedEx“ taip pat privalo išlaikyti tinkamą nesuderinamų pavojingų prekių atskyrimą visose transporto priemonėse ir orlaiviuose. Dėl šios būtinybės Siunta gali būti perkelta į kitą galimą sunkvežimio reisą ar skrydį, kuriame galima išlaikyti tinkamą atskyrimą.

12.4 Papildomi mokesčiai. Siuntoms, kuriose yra pavojingų prekių, taikomi specialūs tvarkymo mokesčiai. Priemokos nustatatomos pagal reikalingo specialaus tvarkymo klasifikavimą ir tipą, įskaitant tai, ar tranzito metu reikalinga galimybė pasiekti prekes.

12.5 Pavojingų prekių teisės aktai. Visi Siuntiniai, kuriuose yra pavojingų prekių, turi atitikti visus taikytinus įstatymus ir teisės aktus, įskaitant ICAO technines instrukcijas dėl saugaus pavojingų krovinių vežimo oru ir IATA pavojingų prekių taisykles. Pavojingų prekių Siuntėjai turi laikytis visų „FedEx“ pakeitimų, nurodytų dabartiniame IATA pavojingų krovinių taisyklių leidime. Pavojingų prekių Siuntoms, kurioms taikoma ADR, reikia specialių susitarimų dėl gabenimo, todėl Siuntėjas prieš siųsdamas turi susisiekti su „FedEx“, kad gautų patvirtinimą ir susitartų. 

12.6 Ličio baterijos. Norint siųsti ličio baterijas (JT 3090), kurios yra pirminės neįkraunamos, reikalingas išankstinis patvirtinimas. Tai numatyta IATA taisyklių IA ir IB skyriuose apie ličio baterijas. „FedEx“ nepriima JN 3090 ir JN 3480 ličio baterijų, pateiktų kaip IATA II skyriaus Siuntos; jas pilna apimtimi reglamentuoja ir jas būtina pateikti pagal IATA IA arba IB skyrių. Be to, „FedEx Express“ nepriima baterijų atliekų ar baterijų, kuriuos siunčiamos perdirbti ar utilizuoti, įskaitant pažeistas ar defektų turinčias baterijas (žr. IATA pakeitimą FX–04).

12.7 Siuntos paruošimas. Siuntėjas yra atsakingas už Siuntų su pavojingomis prekėmis identifikavimą, klasifikavimą, pakavimą, žymėjimą, ženklinimą etiketėmis ir dokumentų pildymą pagal visas taikomas tarptautines sutartis, įstatymus ir kitus teisės aktus. Siuntėjas taip pat yra atsakingas už tai, kad Gavėjas laikytųsi visų taikytinų tarptautinių sutarčių, įstatymų ir kitų teisės aktų. Prireikus prie kiekvienos Siuntos turi būti pridėti atitinkami pavojingų prekių dokumentai (pvz., IATA siuntėjo pavojingų krovinių deklaracijos forma). Kadangi pavojingų prekių Siuntoms „FedEx“ neteikia supakavimo siuntimui paslaugų, „FedEx“ gali reikalauti, kad Siuntėjas pasitelktų kvalifikuotą supakavimo siuntimui paslaugų teikėją išspręsti problemą dėl pavojingų prekių Siuntos, kad „FedEx“ galėtų saugiai pristatyti. Siuntėjui neparuošus pavojingų prekių pagal šio Skyriaus reikalavimus, Siunta gali būti nepristatoma. Siuntėjas turi pateikti visą reikalingą informaciją ir užpildyti visus būtinus Oro transporto važtaraščio langelius, susijusius su pavojingomis prekėmis. Siuntėjai, naudojantys elektronines sistemas pavojingoms prekėms siųsti, priklausomai nuo elektroninės sistemos privalo pasirinkti specialias paslaugas, tvarkymą arba pažymėti, kad jų Siuntoje yra pavojingų prekių. Kai naudojamas popierinis oro transporto važtaraštis, o ne elektroninis siuntimo sprendimas, pavojingas prekes galima siųsti į užsienį tik naudojant „FedEx“ išplėstinės paslaugos tarptautinį Oro transporto važtaraštį.

12.8 Pakavimas. „FedEx“ pakuotės negali būti naudojamos pavojingoms prekėms (įskaitant sausą ledą) siųsti, išskyrus a) leidžiamas IATA II skyriaus ličio baterijas, kurios gali būti vežamos „FedEx“ dėžėse ir tūtose, ir b) B kategorijos biologines medžiagas (JN 3373), kurios gali būti vežamos „FedEx UN 3373 Pak“, „FedEx Clinical Box“ arba bet kurioje „FedEx TempAssure“ pakuotėje.

12.9 Pavojingų prekių perdavimas ir pristatymas. Pavojingos prekės priimamos ne visuose „FedEx“ siuntų taškuose. Tam tikri „FedEx“ siuntų taškai nepriima kai kurių klasių pavojingų prekių, ir pavojingos prekės priimamos siųsti naudojantis ne visomis Gabenimo paslaugomis. „FedEx“ pasilieka teisę atsisakyti gabenti pavojingas prekes bet kurioje vietoje, kurioje jos negali būti priimamos pagal taikytinus įstatymus arba „FedEx“ nuožiūra. Jei Siunta su pavojingomis prekėmis nėra išsiunčiama iš personalo turinčių siuntų taškų, kuriuose tokios Suntos su pavojingomis prekėmis priimamos, Siuntą būtina perduoti „FedEx“ pasinaudojant suplanuoto paėmimo paslauga kliento buvimo vietoje.  

12.10 Maršruto pakeitimo negalimumas. Pavojingų prekių Siuntos maršrutas negali būti keičiamas į kitą adresą nei tas, kuris iš pat pradžių buvo Siuntėjo nurodytas kaip Gavėjo adresas. 

12.11 Galima Siuntėjo atsakomybė. Pagal taikytinus įstatymus ar kitus teisės aktus „FedEx“ gali privalėti pranešti apie netinkamai deklaruotas arba nedeklaruotas pavojingų prekių Siuntas atitinkamai reguliavimo ar valdžios institucijai. Siuntėjui gali būti taikomos baudos ir nuobaudos pagal taikytiną teisę. 

12.12 19 skyrius („Pinigų grąžinimo garantija“) netaikomas pavojingų prekių Siuntoms. 


13. Muitinio įforminimo procedūros.

13.1 Siuntas, kurios kerta šalių sienas, gali reikėti įforminti muitinėje. Siuntėjas turi užtikrinti, kad visos siunčiamos prekės atitiktų visus muitinės norminių teisės aktų reikalavimus, jis atsakingas už visų dokumentų ir informacijos, reikalingų muitinės procedūroms, pateikimą ir užtikrinimą, kad visi su prekėmis ir Siuntos išmuitinimu susiję dokumentai ir informacija yra tikri, teisingi ir išsamūs, įskaitant atitinkamą Suderintąjį sistemos kodą. Siuntos, kurioms reikia dar ir kitų nei Oro transporto važtaraštis dokumentų (pvz., komercinės sąskaitos faktūros), gali būti gabenamos ilgiau. „FedEx“ pasilieka teisę savo nuožiūra įpareigoti Siuntėją sumokėti visas baudas, nuobaudas, padengti nuostolius ar kitas išlaidas, įskaitant saugojimo mokestį, kuriuos lėmė bet kurios kompetentingos valdžios institucijos vykdymo veiksmai arba Siuntėjo šiose Sąlygose išdėstytų įsipareigojimų nevykdymas. 

13.2 Siuntėjas savo sąskaita turi užtikrinti, kad tarptautiniu mastu siunčiamos prekės yra priimamos į pristatymo šalį atsižvelgiant į taikomus įstatymus ir atitinka visus reikalavimus dėl licencijų ir leidimų, kai jų yra.

13.3 Taip pat iš Siuntėjo gali būti reikalaujama pateikti papildomos informacijos išmuitinimo procedūroms atlikti iš kitų siuntos pristatymo šalies reguliavimo agentūrų prieš siuntą pristatant Gavėjui. Siuntų, kuriose yra prekių ar produktų, reguliuojamų kelių kitų pristatymo šalių valstybės institucijų (tokių kaip nacionalinės agentūros, atsakingos už maisto saugumą, visuomenės sveikatos apsaugą, vaistus, medicinos produktus, augalus ir gyvūnus, telekomunikaciją ir kitus elektroninės įrangos standartus, ir panašių institucijų), išmuitinimo procesas gali trukti ilgiau. Atsakomybė už visas išlaidas, susijusias su siuntimu į šalis ir jų grąžinimu iš šalių, kuriose jų įvežimas yra neleidžiamas, tenka Siuntėjui.

13.4 Kai Siuntos laikomos muitinėje ar kitose tarnybose dėl neteisingų ar trūkstamų dokumentų, „FedEx“ gali pirmiausia bandyti pranešti apie tai Gavėjui. Jei pagal vietinius įstatymus reikalaujama, kad Gavėjas pateiktų teisingą informaciją ar dokumentus, o Gavėjas to nepadaro per pagrįstą laiką, kurį „FedEx“ gali nustatyti, Siunta pagal taikytinus įstatymus gali būti laikoma nepristatoma (žr. 18 skyrių („Nepristatomos siuntos“)). Jei Gavėjas nepateikia reikiamos informacijos ar dokumentų, o vietiniais įstatymais leidžiama Siuntėjui juos pateikti, „FedEx“ gali bandyti pranešti apie tai Siuntėjui. Jei Siuntėjas taip pat nepateikia informacijos ar dokumentų per pagrįstą laiką, kurį „FedEx“ gali nustatyti, Siunta laikoma nepristatoma (nepažeidžiant taikytinų įstatymų). „FedEx“ neprisiima jokios atsakomybės už tai, kad negali užbaigti pristatymo dėl neteisingų ar trūkstamų dokumentų, nepriklausomai nuo to, ar bando apie tai pranešti Gavėjui arba Siuntėjui, ar ne. 

13.5 Kai leidžia vietos įstatymai arba jei nenurodyta kitaip (pvz., pagal paslaugą „Tarptautiniu mastu dirbančių brokerių pasirinkimas“ (angl. FedEx International Broker Select), kuri aprašyta toliau), „FedEx“ vykdo tarptautinių Siuntų muitinį įforminimą. „FedEx“ pateiks Siuntos informaciją muitinei arba kitai valdžios institucijai muitinės formalumams atlikti. „FedEx“ gali taikyti papildomą muitinio įforminimo paslaugos mokestį, kai taikytina, už tarptautinių Siuntų muitinį įforminimą, už mokėtojo vardu muitinei sumokėtus muitus ir mokesčius, už Siuntėjo, Gavėjo arba trečiojo asmens užsakytas paslaugas arba norėdama susigrąžinti valdžios institucijai už dokumentų pateikimą „FedEx“ sumokėtas išlaidas. Tokių mokesčių rūšys ir sumos skirtingose šalyse skiriasi. Žr. tinklapį fedex.com/ancillary/go/service, kur pateikiamas papildomų mokesčių sąrašas už muitinio įforminimo paslaugas pristatymo šalyje.

13.6 „FedEx“ veikia kaip Siuntėjo ar Gavėjo (kai taikytina) agentas tik muitinio įforminimo ir Siuntų pervežimo per muitinę tikslais. Atitinkamais atvejais ir kai tai tinkama, Siuntėjas įgalioja „FedEx“ arba „FedEx“ skirtą tarpininką kaip tiesioginį atstovą paruošti ir užpildyti muitinės deklaracijas ir atlikti visus kitus susijusius veiksmus Siuntėjo arba Gavėjo vardu, o visa rizika tenka Siuntėjui arba Gavėjui. Siuntėjas užtikrina, kad Gavėjas įgalios „FedEx“ pagal šią nuostatą, kai taikytina. 

13.7 Jei užsakant paslaugą buvo pasirinkta parinktis „Galimybė pasirinkti tarpininką“, „FedEx“ neapmokės jokių muitų ir mokesčių ir neišrašys už juos sąskaitos faktūros. Prekių priimtinumas ir apribojimai naudojantis galimybe pasirinkti „FedEx“ tarptautinį tarpininką įvairiose šalyse skiriasi.

13.8 Kai kuriais atvejais „FedEx“ gali savo nuožiūra sutikti su nurodymais naudotis įvardyto muitinės tarpininko, o ne „FedEx“ (ar „FedEx“ parinkto tarpininko) ar Siuntėjo įvardyto tarpininko paslaugomis. Bet kuriuo atveju „FedEx“ (arba „FedEx“ parinktas tarpininkas) pasilieka teisę atlikti Siuntos muitinio įforminimo procedūrą, jei muitinės tarpininkas negali būti nustatytas arba atsisako atlikti muitinės formalumus arba jei „FedEx“ pateikta ne visa tarpininko informacija (įskaitant, bet neapsiribojant pavadinimą, adresą, telefono numerį ir pašto kodą).

13.9 Siuntų, kurių muitinio įforminimo procedūrą atlieka Gavėjas, atveju „FedEx“ pristato muitinės dokumentus Gavėjui, o dokumentų pristatymas reiškia pristatymą per nustatytą terminą (laiku).


14. Muitai ir mokesčiai.

14.1 Tam, kad įvykdytų tam tikrų prekių muitinio įforminimo procedūras, „FedEx“ mokėtojo vardu gali sumokėti muitinės pareigūnų paskirtus muitus ir mokesčius, o tada už tai pritaikyti papildomą mokestį. Visų Siuntų atveju, „FedEx“ gali susisiekti su mokėtoju ir reikalauti, kad šis patvirtintų avansu sumokėtų sumų kompensavimo tvarką, kuri būtų pateikta kaip sąlyga muitinės procedūrų užbaigimui ir Siuntos pristatymui, taip pat „FedEx“ savo nuožiūra gali reikalauti, kad muitai ir mokesčiai būtų sumokėti prieš atiduodant Siuntą Gavėjui. Susisiekite su „FedEx“ klientų aptarnavimo centru, jei reikia daugiau informacijos. 

14.2 „FedEx“ interneto svetainėje fedex.com pateikiami tik apytikriai muitinės muitų ir mokesčių skaičiavimai. Galutinės faktinės muitų ir mokesčių sumos gali skirtis.

14.3 Tuo atveju, jei kyla ginčas dėl muitų ir mokesčių, pritaikytų Siuntai, tikslumo ar teisingumo, „FedEx“ arba jos įvardytas tarpininkas gali peržiūrėti siuntimo dokumentus, pridėtus prie Siuntos. Jei „FedEx“ nustato, kad muitai ir mokesčiai buvo apskaičiuoti tinkamai, Siuntėjas sutinka sumokėti muitus ir mokesčius arba Siuntėjas įpareigoja juos sumokėti Gavėją, kai taikytina.

14.4 Jei „FedEx“ sumokės muitinei muitus, mokesčius ar kitus mokesčius mokėtojo vardu, mokėtojui bus taikomas papildomas muitinio įforminimo paslaugų mokestis, apskaičiuotas pagal fiksuotą tarifą arba kaip procentinė dalis nuo iš anksto sumokėtos sumos. Šis papildomas muitinio įforminimo paslaugų mokestis įvairiose šalyse skiriasi. Jei reikia daugiau informacijos apie papildomus muitinio įforminimo paslaugų mokesčius, žr. fedex.com/ancillary/go/service.

14.5 Jei Siuntėjas nenurodo mokėtojo oro transporto važtaraštyje, muitus ir mokesčius automatiškai turi sumokėti Gavėjas, kai leidžiama. Parinktis „Muitus ir mokesčius moka Siuntėjas“ ir „Muitus ir mokesčius moka trečiasis asmuo“ galima rinktis tik siunčiant į tam tikras vietoves. Susisiekite su „FedEx“ klientų aptarnavimo centru, jei reikia daugiau informacijos.

14.6 Nepaisant jokių kitaip nurodančių mokėjimo nurodymų, Siuntėjas galiausiai yra atsakingas už muitų ir mokesčių bei visų mokesčių ir priemokų, susijusių su „FedEx“ atliktu muitų ir mokesčių išankstiniu sumokėjimu, sumokėjimą, jei mokėjimas negautas. Jei Gavėjas arba trečiasis asmuo, iš kurio reikalaujama patvirtinimo dėl kompensacijos, paprašytas atsisako sumokėti muitus ir mokesčius, „FedEx“ gali kreiptis šiuo klausimu į Siuntėją. Jei Siuntėjas atsisako kompensuoti „FedEx“ patirtas išlaidas, Siunta gali būti grąžinta Siuntėjui (tokiu atveju Siuntėjas turi sumokėti ir siuntimo, ir grąžinimo mokesčius), perduota saugoti į bendrųjų užsakymų sandėlį ar muitinės sandėlį arba pripažinta nepristatytina. Jei už Siuntos gabenimą atsiskaitoma kredito kortele, „FedEx“ pasilieka teisę negautus su Siunta susijusius muitus ir mokesčius nurašyti iš kredito kortelės sąskaitos. 

14.7 Atsižvelgiant į konkrečioje vietovėje galimus variantus, jei „FedEx“ negali gauti patvirtinimo, kad jos sumokėti muitai ir mokesčiai bus kompensuoti, Siuntos pristatymas gali vėluoti. Tokie vėlavimai ar bet koks kitas šių Sąlygų neįvykdymas reiškia įsipareigojimus, kurie nebuvo prisiimti, o ne Nepavykusio pristatymo atvejus. Dėl šios priežasties jiems nėra taikoma pinigų grąžinimo garantija (žr. 19 skyrių („Pinigų grąžinimo garantija“) ir 21 skyrių („Neprisiimti įsipareigojimai“)). 

14.8 Už muitus ir mokesčius „FedEx“ gali mokėti savo nuožiūra vienu iš šių būdų: grynaisiais pinigais, čekiu (asmeniniu arba įmonės, su sąlyga, kad bus pateiktas galiojantis tapatybės identifikavimo dokumentas), kredito kortele, pinigų perlaida, kelionės čekiu arba iš debeto ar mokesčių sąskaitos. „FedEx“ nepriima išankstinio muitų ir mokesčių apmokėjimo. 

14.9 „FedEx“ neprisiima jokios atsakomybės už muitinėje paliktas Siuntas, ir tokios Siuntos gali būti laikomos nepristatomomis. 


15. Maršruto parinkimas.

„FedEx“ nustato visų Siuntų maršrutą. Retkarčiais maršrutas gali būti keičiamas nepranešus. „FedEx“ negali atskleisti informacijos apie maršrutą ar detalizuoti tinklo saugos priemonių, kad galėtų apsaugoti ten gabenamas prekes. Todėl taip pat draudžiama atlikti tikrinimus „FedEx“ tinklo vietose ar transporto priemonėse, išskyrus atvejus, kai toks reikalavimas numatytas įstatyme ar teisės akte. 


16. Pristatymas.

16.1 Siuntos pristatomos Gavėjo adresu pagal tolesnius 16.7, 16.8 ir 16.9 skyrius. Neįsipareigojama Siuntą pristatyti asmeniškai Gavėjui. „FedEx“ gali pristatyti Siuntą Gavėjui ar bet kuriam kitam asmeniui, kuris turi teisę priimti pristatytą Siuntą Gavėjo vardu. Siuntos adresuose visada turi būti nurodytas pilnas Gavėjo adresas, jo telefono numeris ir el. paštas. 

16.2 Tam tikrose paskirties šalyse galima naudoti pašto dėžučių adresus, su sąlyga, kad Siuntėjas pateikia „FedEx“ Gavėjo telefono numerį, kad būtų lengviau įvykdyti pristatymą. 

16.3 „FedEx“ jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už jokią pretenziją, susijusią su muitinės ar kitos vyriausybinės institucijos atliktu prekių konfiskavimu arba sulaikymu tranzito metu.

16.4 Siuntos, adresuotos į viešbučius, ligonines, valstybines įstaigas, universitetų miestelius arba į kitas įstaigas, turinčias pašto skyrių arba centrinio pristatymo punktą, gali būti pristatytos į tokį pašto skyrių arba centrinį pristatymo punktą, nebent prieš išsiunčiant buvo nurodyta ar susitarta su „FedEx“ kitaip.

16.5 Bet koks prašymas pakeisti adresą, kuris nėra maršruto pakeitimas arba neteisingai įrašyto adreso ištaisymas, „FedEx“ yra laikomas nauja Siunta ir jai taikomi nauji Gabenimo mokesčiai.

16.6 Už pristatymus šeštadieniais, jei tokia paslauga taikoma, skaičiuojamas papildomas mokestis tose valstybėse, kuriose šeštadienis nėra įprasta darbo diena.

16.7 „FedEx“ gali atsisakyti paimti ir pristatyti Siuntą arba gali taikyti alternatyvius paėmimo ir pristatymo būdus, jei siekiama užtikrinti savo darbuotojų saugumą ir tuo atveju, kai „FedEx“ manymu jos Paslaugomis gali būti naudojamasi pažeidžiant galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų arba taisyklių reikalavimus.

16.8 Siuntėjo nurodymai dėl pristatymo: pristatymo parašo galimybės  

a. „FedEx“ siūlo „Pristatymo parašo galimybes“, kurias gali pasirinkti Siuntėjas, kai pildo Oro transporto važtaraštį, iš ir į tam tikras šalis ir teritorijas bei tam tikroms Gabenimo paslaugoms (jei reikia daugiau informacijos, žr. svetainę fedex.com arba kreipkitės į „FedEx“ klientų aptarnavimo centrą). 

b. Siuntėjas pripažįsta, kad Siuntėjo pasirinktos Pristatymo parašo galimybės gali būti susijusios (be apribojimo) su: i) Siuntos atidavimu be pasirašymo pristačius; ii) pristatymu kaimynui, durininkui, pastato valdytojui ar pan.; iii) Siuntos atidavimu tik teisėtam pilnamečiui asmeniui, esančiam pristatymo adresu; iv) arba bet kokiu pirmiau minėtų nurodymų deriniu. Siuntėjo pasirinkta Pristatymo parašo galimybė turės viršenybę prieš visus papildomus pristatymo nurodymus, gautus iš Gavėjo. 

c. Už Pristatymo parašo galimybę gali būti imamos papildomos priemokos. Žr. 4 skyrių („Priemokos už degalus ir kitos priemokos“).

d. Tuo atveju, jei Pristatymo parašo galimybė nebus pasirinkta, „FedEx“ laikysis standartinės pristatymo tvarkos.

16.9 Gavėjo nurodymai dėl pristatymo: B2C siuntos  

a. Pasirinktose vietose B2C siuntos „FedEx“ gali būti pristatytos pagal papildomus iš Gavėjo gautus nurodymus. Siuntėjas aiškiai patvirtinta ir sutinka, kad tie nurodymai gali pakeisti pradžioje sutartus pristatymo nurodymus arba Įsipareigojimo pristatyti terminą, dėl kurio pradžioje susitarė „FedEx“ ir Siuntėjas. 

b. Siuntėjas pripažįsta ir sutinka, kad Gavėjo nurodymai gali būti susiję (bet neapsiriboja) su: i) pristatymo laiko atidėjimu; ii) pristatymu kaimynui, durininkui ar priimamojo darbuotojui; iii) pristatymu kitu adresu arba kitam asmeniui, su sąlyga, kad tas kitas adresas yra toje pačioje šalyje, kaip nurodyta oro transporto važtaraštyje; iv) nurodymais, kur palikti B2C siuntą, negavus parašo pristačius; v) B2C siuntos palikimu paėmimo vietoje (pvz., vietinėje parduotuvėje); arba (iv) bet kokiu pirmiau minėtų nurodymų deriniu. Jei prieš pristatant Siuntėjas ir (arba) Gavėjas atšaukia visą gabenimą ar jo dalį, visi Mokesčiai lieka galioti ir juos reikia sumokėti „FedEx“.  

c. Laikui bėgant „FedEx“ gali pakeisti B2C siuntų pristatymo galimybių prieinamumą, priklausomai nuo geografinių ir kitų apribojimų. Daugiau informacijos apie pristatymo galimybių prieinamumą rasite fedex.com. 

d. 19 skyrius („Pinigų grąžinimo garantija“) netaikomas B2C siuntoms, dėl kurių Gavėjas pateikė papildomų pristatymo nurodymų pagal šią nuostatą. 

e. Jei Gavėjas pateiks papildomus pristatymo nurodymus kitoms nei B2C siuntoms, tuomet Siuntėjas patvirtina ir sutinka laikytis šio 16 skyriaus nuostatų.


17. Pakartotinis pristatymas.

17.1 Pristatymas į darbo vietą.  „FedEx“ bandys pristatyti Siuntas pakartotinai automatiškai arba paprašius, jei: a) Gavėjo ar kaimynų adresu niekas negali pasirašyti, kad gavo Siuntą, ir faile nėra patvirtinimo, kad galima atiduoti Siuntą be parašo; b) Siuntėjas pasirinko „FedEx“ pristatymo parašo galimybę ir nėra tinkamų gavėjų, galinčių pasirašyti, kad gavo Siuntą; arba c) „FedEx“ savo nuožiūra nusprendžia, kad Siuntos atiduoti negalima. Jei Siunta nebuvo pristatyta į darbo vietą po trijų bandymų pristatyti arba laikymo penkias darbo dienas nuo pirmojo bandymo pristatyti, ir, kai taikytina, jos atžvilgiu paskirties šalyje yra užbaigtos muitinio įforminimo procedūros, Siunta pripažįstama nepristatoma (žr. 18 skyrių („Nepristatomos siuntos“)).

17.2 Pristatymas į gyvenamąją vietą ir B2C siuntos.  Jei pirmuoju bandymu nepavyksta pristatyti Siuntos į gyvenamąją vietą Gavėjo adresu arba kaimynui, „FedEx“ gali savo nuožiūra arba bandyti pristatyti pakartotinai, arba laikyti siuntą, kol gaus tolesnių pristatymo nurodymų iš Siuntėjo ar Gavėjo, arba pristatyti ją į „FedEx“ numatytą vietą. Jei nepavyksta pristatyti Siuntos į gyvenamąją vietą pakartotiniu (-iais) bandymu (-ais) arba Siuntėjas ar Gavėjas nepateikia tolesnių pristatymo nurodymų arba „FedEx“ negali sudaryti sąlygų pristatymui kitoje „FedEx“ numatytoje vietoje, Siunta gali būti pripažįstama nepristatoma (žr. 18 skyrių („Nepristatomos siuntos“)).


18. Nepristatomos siuntos.

18.1 Nepristatoma siunta yra ta, kuri negali būti pristatyta dėl priežasčių, kurios apima (tuo neapsiribojant) bet kurią iš šių: a) Gavėjo adresas yra nepilnas, neįskaitomas, neteisingas arba negali būti rastas, b) nepavyko susisiekti su Siuntos Gavėju arba Gavėjas neatsiima Siuntos, c) Siunta buvo adresuota teritorijai, kurios „FedEx“ neaptarnauja, d) Gavėjo darbo vieta yra uždaryta, e) pristatymas yra neįmanomas dėl to, kad atitinkamas asmuo negali arba atsisako priimti Siuntos pristatymą ar patvirtinti pristatymo faktą parašu pirmojo arba pakartotinių bandymų pristatyti metu, f) Siunta negali praeiti muitinio įforminimo procedūrų, g) Siunta galėtų sukelti žalą ar vėlavimą kitoms Siuntoms arba žalą turtui ar asmenims, h) Siuntoje yra draudžiamų daiktų, i) Gavėjas negali arba atsisako apmokėti už Siuntą „Moka Gavėjas“, j) Siunta buvo neteisingai supakuota, k) Siuntos turinys ar įpakavimas yra pažeisti tiek, kad pakartotinis perpakavimas yra neįmanomas arba l) dėl bet kurios priežasties, nurodytos 17 skyriuje (Pakartotinis pristatymas).

18.2 Jei Siunta dėl kokios nors priežasties yra nepristatoma, „FedEx“ gali pabandyti pranešti apie tai Siuntėjui, kad susitartų dėl Siuntos grąžinimo, nepažeidžiant jokių vietos teisės aktų nustatytų apribojimų. Jei su Siuntėju negali būti susisiekta per penkias darbo dienas arba jis nepateikia nurodymų per pagrįstą laikotarpį, „FedEx“ savo nuožiūra gali arba grąžinti Siuntą Siuntėjui, arba laikyti Siuntą laikinajame sandėlyje, bendrajame sandėlyje arba muitinės sandėlyje, arba utilizuoti Siuntą. Jei Siuntos neįmanoma pristatyti, ji negali praeiti muitinės įforminimo procedūrų arba negali būti grąžinta, „FedEx“ gali Siuntą perleisti arba ją utilizuoti savo nuožiūra. Siuntėjas bus atsakingas už visas išlaidas, rinkliavas ir Mokesčius, patirtus grąžinant, saugant ar utilizuojant nepristatomą Siuntą, išskyrus atvejus, kai Siunta nebuvo pristatyta dėl „FedEx“ kaltės.

18.3 Siuntos, kurių negalima grąžinti dėl vietos teisės aktų nustatytų apribojimų, bus padėtos į laikinąjį sandėlį, bendrąjį sandėlį ar muitinės sandėlį arba bus utilizuojamos laikantis vietos teisės aktų. Siuntėjas sutinka apmokėti visas „FedEx“ patirtas išlaidas, susijusias su tokiu sandėliavimu ar utilizavimu.

18.4 Siuntos grąžinimo išlaidos skaičiuojamos Siuntėjui kartu su pirminiais Mokesčiais, išskyrus atvejus, kai Siuntos nebuvo įmanoma pristatyti dėl „FedEx“ kaltės. Taip pat bus įtraukti kiti su grąžinimo procedūra susiję Mokesčiai, kuriuos apmokėjo „FedEx“. Nepristatomų siuntų, kuriose yra pavojingų prekių, grąžinimo atveju, Siuntėjas turi pateikti užpildytą grąžinimo Oro transporto važtaraštį ir visus kitus reikalingus dokumentus.


19. Pinigų grąžinimo garantija.

„FedEx“ siūlo pinigų grąžinimo garantiją tam tikroms Gabenimo paslaugoms pagal šias Sąlygas. Šią pinigų grąžinimo garantiją „FedEx“ gali bet kada iš anksto nepranešusi Siuntėjui arba Gavėjui sustabdyti, pakeisti arba atšaukti. Toks sustabdymas, pakeitimas ar atšaukimas taikomas Siuntoms, perduotoms „FedEx“ po tos datos. Išsami informacija apie dabar galiojančią pinigų grąžinimo garantiją pateikta svetainėje fedex.com.

19.1 Pinigų grąžinimo garantija.

a. Nepavykusio pristatymo atveju, gavus prašymą „FedEx“ savo pasirinkimu arba grąžins lėšas arba atliks užskaitą pagal taikytinoje sąskaitoje faktūroje nurodytus mokėtojo Gabenimo mokesčius, atsižvelgiant į toliau išdėstytus apribojimus.  

b. „FedEx“ pinigų grąžinimo garantija taikoma Gabenimo paslaugoms, išskyrus Siuntas, kurios siunčiamos naudojantis Europos viduje teikiama „Economy“ ar „FedEx International Connect Plus“ paslauga. 

c. Jei Siuntėjo gabenimui perduodami Siuntiniai viršija vidutiniškai siuntų punkte Siuntėjo per metus perduodamų Siuntinių skaičių, tipą, dydį ar svorį, „FedEx“ gali priimti tokius Siuntinius, tačiau gali sustabdyti pinigų grąžinimo garantiją arba pakoreguoti įvykdymo terminus.

d. Nepavykusio pristatymo atveju, ši pinigų grąžinimo garantija yra išimtinis Siuntėjo teisės gynimo būdas atgauti visus ar dalį Siuntos Gabenimo mokesčių. Jei pinigų grąžinimo garantija sustabdyta, tokiu atveju nėra jokių pristatymo įsipareigojimų dėl paveiktų Siuntų ir, atitinkamai, jokio teisės gynimo būdo ar galimybės susigrąžinti Gabenimo mokesčius, kaip tai būtų Nepavykusio pristatymo atveju. 

19.2 Apribojimai. Taikomi toliau nurodyti apribojimai:

a. Už kiekvieną Siuntinį leidžiama atlikti tik vieną pinigų grąžinimą arba užskaitą. Jei buvo siunčiama iš kelių Siuntinių sudaryta Siunta, ši pinigų grąžinimo garantija taikoma kiekvienam Siuntos Siuntiniui. Jei nepavyksta pristatyti (Nepavykęs pristatymas) bet kurio Siuntinio, esančio Siuntoje, atliekamas tik tam Siuntinui taikomos Gabenimo mokesčių dalies grąžinimas arba užskaitymas. 

b. Išlaidų sumos atlyginimas arba užskaitymas pagal pinigų grąžinimo garantijos politiką taikomas tik Gabenimo mokesčiams už tą Siuntą, kuri yra grąžintinų lėšų priežastimi. Pinigų grąžinimo garantija netaikoma muitams, mokesčiams ar kitoms rinkliavoms, kurios nėra Gabenimo mokesčiai.

c. Jei prieš bandant pristatyti pirmą kartą Siuntėjas paprašo pristatymą įvykdyti vėliau nei pradinis Įsipareigojimo pristatyti terminas, kad būtų galima pritaikyti pinigų grąžinimo garantijos politiką, Įsipareigojimo pristatyti terminas bus pakoreguotas, atsižvelgiant į pagal prašymą pakeistą pristatymo datą ar laiką. 

d. Valstybinių švenčių ar švenčių dienos atsiėmimo vietoje ir paskirties vietoje gali turėti įtakos tranzito laikams. Įsipareigojimas pristatyti, kuriam taikoma pinigų grąžinimo garantija, bus pratęstas laikotarpiui, kuris lygus švenčių dienų trukmei. „FedEx“ tarptautinių nedarbo dienų grafikas pateikiamas svetainėje fedex.com; tačiau tranzito laikams įtakos taip pat turi vietinės ar regioninės švenčių dienos šalyje.

e. Siuntoms, kurias numatyta pristatyti per septynias kalendorines dienas iki Kalėdų dienos, įsipareigojimas pristatyti, kuriam taikoma pinigų grąžinimo garantija, pratęsiamas iki atitinkamai pasirinktai paslaugai ir paskirties vietai taikomos paskelbtos įsipareigojimo pristatyti termino dienos pabaigos. 

f. „FedEx International Next Flight“ gabenimo paslaugai nurodytas Įsipareigojimo pristatyti terminas gali būti keičiamas dėl daugelio priežasčių, įskaitant šias: skrydžio vėlavimą ar atšaukimą dėl oro eismo valdymo, oro sąlygų ar mechaninių problemų. Jei Įsipareigojimo pristatyti terminas keičiasi, pinigų grąžinimo garantija taikoma tik vėliausiai nurodytam Įsipareigojimo pristatyti terminui. 

g. Siunčiant „FedEx Europe First“ siuntas (kurioms taikomas pristatymo mokestis, pridedamas prie „FedEx International Priority“ įkainio), „FedEx“, gavusi prašymą, grąžins pinigus arba atliks užskaitymą pagal atitinkamą sąskaitą faktūrą už: 

i. „FedEx Europe First“ pristatymo mokestį, bet ne Gabenimo mokesčius, Nepavykusio pristatymo atveju, užsakius „FedEx Europe First“ paslaugą; arba 

ii. Gabenimo mokesčius ir „FedEx Europe First“ pristatymo mokestį, Nepavykusio pristatymo atveju, užsakius „FedEx International Priority“ paslaugą.

Visi šiame pinigų grąžinimo garantijos skyriuje išdėstyti apribojimai ir ribos taip pat taikomi „FedEx Europe First“ paslaugai.

h. Jei Siuntėjas nusprendžia palikti siuntą „FedEx“ įgaliotame išsiuntimo centre arba „FedEx“ siuntų terminale (angl. „FedEx Drop Box“), Įsipareigojimo pristatyti terminas prasidės tada, kai „FedEx“ paims siuntą iš „FedEx“ įgalioto išsiuntimo centro arba „FedEx“ siuntų terminalo, jei taikytina. Daugiau informacijos apie konkrečiu laikotarpiu galiojančius terminus galima gauti „FedEx“ įgaliotame išsiuntimo centre arba „FedEx“ siuntų terminale, jei taikytina. 

19.3 Išimtys. Pinigų grąžinimo garantija netaikoma, ir „FedEx“ nebus įsipareigojusi grąžinti pinigus ar užskaityti Gabenimo mokesčius, jei:

a. „FedEx“ pateiks savalaikio pristatymo įrodymą, kurį sudaro pristatymo data, laikas ir, jei taikytina, už Siuntą pasirašiusio asmens vardas ir pavardė.

b. Nepavykusį pristatymą pilnai ar iš dalies lėmė bet kurios aplinkybės, aprašytos 21 skyriuje („Neprisiimami įsipareigojimai“).

c. Mokėtojo „FedEx“ kliento numeris nebuvo mokus arba mokėjimo nurodymai negaliojo.

d. Ant atitinkamo Siuntinio ar Siuntos klientai, besinaudojantys „FedEx“ elektroninio siuntimo prietaisais, pritvirtinto neteisingus „FedEx“ siuntos sekimo numerius.

e. Siuntoje buvo, net jei tokią Siuntą aiškiai priėmė „FedEx“, draudžiamų siųsti daiktų, pavojingų prekių ar sauso ledo. 

f. Siunta vėlavo dėl muitinės ar kitų teisės aktais numatytų reikalavimų.

g. Pristatymas vėlavo dėl to, kad buvo laikomasi „FedEx“ nuostatų, susijusių su muitų ir mokesčių mokėjimu prieš atliekant muitinį įforminimą arba pristatant.

h. Siunta buvo išsiųsta pašto dėžutės adresu, kuris netinkamas pristatymui.

i. Gavėjas pateikė pristatymo nurodymus „FedEx“ pagal 16.9 skyrių („Gavėjo pristatymo nurodymai: B2C siuntos“)

j. Siuntą buvo vėluojama pristatyti dėl neteisingos, neišsamios ar netikslios Gavėjo informacijos arba dėl to, kad nebuvo tinkamo asmens, kuris turi teisę priimti pristatymą ar patvirtinti Siuntinio pristatymo faktą parašu, arba toks asmuo atsisakė tai padaryti.

k. Siunta buvo nepristatoma (žr. 18 skyrių („Nepristatomos siuntos“)) arba grąžinta.

l. Ši pinigų grąžinimo garantija netaikoma prašymams pakoreguoti sąskaitą faktūrą, remiantis permokomis. 

m. „FedEx International Broker Select“ siuntų atveju, jei Siuntėjas arba Gavėjas nurodo muitinės tarpininkui ne „FedEx“ arba „FedEx“ paskirtą tarpininką. 

19.4 Pinigų grąžinimo ar užskaitos prašymai. Jei nesilaikoma kurios nors iš toliau nurodytų sąlygų, įskaitant pranešimo pateikimą nurodytu būdu ir per nurodytą laiką, Siuntėjo prašymas grąžinti pinigus arba atlikti užskaitą bus atmestas, dėl ko Siuntėjas negalės gauti kompensacijos už Nepavykusį pristatymą:

a. Pranešimo apie prašymą terminai. „FedEx“ turi gauti pranešimą apie prašymą grąžinti pinigus ar užskaityti Gabenimo mokesčius vienu iš patvirtintų kanalų per 15 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos (arba išsiuntimo datos, jei sumokėta iš anksto). 

b. Privaloma informacija. Visuose pranešimuose apie Nepavykusį pristatymą turi būti nurodytas Siuntėjo „FedEx“ kliento numeris, jei toks yra, Oro transporto važtaraščio arba „FedEx“ sekimo numeris, Siuntos išsiuntimo data ir išsami bei tiksli Gavėjo informacija.

c. Prašymo pateikimo būdai. Nepavykusio pristatymo atveju, mokėtojas gali prašyti grąžinti arba užskaityti Gabenimo mokesčius pateikdamas prašymą el. paštu, interneto svetainėje fedex.com arba paskambindamas „FedEx“ klientų aptarnavimo centrui. Būdai gali priklausyti nuo Siuntos siuntimo vietos. Nesilaikant prašymo pateikimo būdų, prašymas negalios. Pavyzdžiui, dalinis mokėjimas pagal sąskaitą faktūrą nėra laikomas prašymu pakoreguoti sąskaitą faktūrą arba pranešimu apie prašymą grąžinti pinigus.


20. Atsakomybės ribos.

20.1 Standartinės atsakomybės ribos, taikomos Gabenimo paslaugoms. „FedEx“ atsakomybė už nuostolius, žalą ar vėlavimą teikiant Gabenimo paslaugas bus apribota didesne iš šių sumų: a) suma, numatyta pagal taikomas Konvencijas arba b) 100 JAV dolerių už kiekvieną Siuntą (išskyrus atvejus, kai Siuntėjas deklaruoja didesnę siuntos vertę ir sumoka reikalaujamą mokestį, kaip aprašyta 20.3 skyriuje). „FedEx“ taip pat taikys tokias ribas visoms pretenzijoms, susijusioms su Gabenimo paslaugų teikimu vienos šalies teritorijoje, kai galiojančiuose nacionaliniuose gabenimo įstatymuose nėra privalomų ar mažesnių atsakomybės ribų (išskyrus atvejus, kai Siuntėjas deklaruoja didesnę siuntos vertę ir sumoka reikalaujamą mokestį, kaip aprašyta 20.3 skyriuje).

20.2 Atsakomybės ribos, taikomos kitoms pretenzijoms. Jei atvejui netaikomos 20.1 skyriaus („Standartinės atsakomybės už Gabenimo paslaugas ribos“) nuostatos, „FedEx“ atsakomybė už nuostolius, žalą, vėlavimą ar bet kokį kitą su Papildomomis paslaugomis susijusį reikalavimą arba kitokį sutarties pažeidimą apribojama iki 3,40 EUR už kiekvieną kilogramą, visais atvejais neviršijant didžiausios 10 000 EUR atsakomybės už kiekvieną įvykį ar susijusių įvykių seką.  

20.3 Didžiausia atsakomybė: deklaruotoji siuntos vertė. „FedEx“ neteikia krovinių draudimo ir visų rizikų draudimo paslaugų, tačiau Siuntėjas gali sumokėti papildomą mokestį už didesnę deklaruojamą siuntos vertę, viršijančią 20.1 ir 20.2 skyriuose nurodytas ribas. Siuntėjui padarius tokį pasirinkimą, taikomos šios sąlygos:  

a. Deklaruotoji siuntos vertė reiškia „FedEx“ didžiausią atsakomybę, susijusią su Siunta, ji negali būti didesnė už deklaruotąją muitinę vertę oro transporto važtaraštyje. 

Siuntėjas prisiima bet kokio nuostolio, viršijančio deklaruotąją siuntos vertę, poveikį ir riziką.

c. Mokestis bus nustatytas už kiekvieną 100 JAV dolerių (arba jų dalį), kuriais deklaruotoji siuntos vertė viršija pirmiau nurodytas kitais atvejais taikomas standartines atsakomybės ribas, neviršijant toliau nurodytų didžiausių sumų. Informacija Siuntėjams apie papildomų mokesčių įkainius pateikiama „FedEx“ kainoraštyje, galiojančiame Siuntos išsiuntimo metu, arba susisiekus su „FedEx“. 

d. Nepaisant Deklaruotosios siuntos vertės, „FedEx“ atsakomybė už įrodytus nuostolius, žalą, vėlavimą ar bet kokią kitą su Siunta susijusią pretenziją neviršys Siuntos taisymo kainos, Siuntos vertės, atsižvelgiant į nusidėvėjimą, arba jos pakeitimo kainos, atsižvelgiant į tai, kuri suma mažiausia. „FedEx“ turi teisę reikalauti nepriklausomo Siuntos, dėl kurios pateikta pretenzija, turinio vertės patvirtinimo. 

e. Didžiausia deklaruota mutinė vertė ir didžiausia deklaruotoji siuntos vertė yra ribojama, įvairiose vietose gali skirtis ir yra siūloma ne visose šalyse ir teritorijose. Didžiausia „FedEx Envelope“ arba „FedEx Pak“ turinio deklaruota muitinė vertė, nepriklausomai nuo paskirties vietos, yra 500 JAV dolerių už kiekvieną Siuntą. Didžiausia „FedEx Envelope“ ir „FedEx Pak“ turinio deklaruotosios siuntos vertė, nepriklausomai nuo paskirties vietos, yra 100 JAV dolerių už kiekvieną Siuntą. Prekės, kurių faktinė arba deklaruotoji vertė viršija šias sumas, neturi būti siunčiamos naudojant „FedEx Envelope“ arba „FedEx Pak“. 

f. Jei „FedEx“ nenurodė kitaip, didžiausia deklaruotoji siuntos vertė yra 50 000 JAV dolerių už kiekvieną Siuntą, išskyrus krovinių gabenimo paslaugas (angl. Freight Transportation Services), kurių didžiausia gabenimui deklaruota vertė ribojama iki 100 000 JAV dolerių sumos už kiekvieną Siuntą. 

g. Kompensacija negalima už i) netiesioginius nuostolius, arba ii) vėlavimus ar nuostolius, patirtus Siuntėjui pažeidus savo įsipareigojimus pagal šias Sąlygas.

h. Už su Papildomomis paslaugomis susijusius nuostolius kompensacija negalima. 

i. Bet koks bandymas deklaruoti deklaruotąją siuntos vertę ar deklaruotą muitinę vertę, kuri viršija didžiausias šiose Sąlygose leidžiamas sumas, yra niekinis ir negalioja. Tokia deklaruota vertė bus automatiškai sumažinta iki leidžiamų Siuntai ribų. Jei „FedEx“ priima gabenimui bet kokią Siuntą, kurios deklaruota vertė viršija leidžiamas didžiausias sumas, tai nereiškia jokios šių Sąlygų nuostatos atsisakymo. FedEx“ nesuteikia teisės keisti Oro transporto važtaraštyje nurodytos informacijos apie deklaruotą vertę po to, kai šis dokumentas buvo perduotas „FedEx“. 

j. Kai Siuntėjas Oro transporto važtaraštyje nėra nurodęs kiekvieno atskiro Siuntinio deklaruotosios siuntos vertės, tačiau yra nurodęs bendrą visos Siuntos deklaruotąją vertę, kiekvieno Siuntinio deklaruotoji vertė bus nustatoma dalijant bendrą deklaruotąją vertę iš Oro transporto važtaraštyje nurodyto Siuntinių skaičiaus. Bet kurio Siuntos dalimi esančio Siuntinio deklaruotoji vertė jokiu būdu negali viršyti Siuntos deklaruotosios vertės.

20.4 Išskirtinės vertės daiktai. „FedEx“ atsakomybė už Siuntas, kuriose yra išskirtinės vertės daiktų, visiškai arba iš dalies apribojama didžiausia deklaruotąja siuntos verte, lygia 1000 JAV dolerių vienai Siuntai, arba atitinkamoje Konvencijoje nustatyta riba krovinių vežimui, atsižvelgiant į tai, kuri suma yra didesnė.


21. Neprisiimti įsipareigojimai.

21.1 „FedEx“ neprisiima jokios atsakomybės:

a. už (taip pat taikant kitus šiose Sąlygose nustatytus apribojimus) bet kokius nuostolius, didesnius už deklaruotąją siuntos vertę (atsižvelgiant į 20.3 skyriuje („Didžiausia atsakomybė: Deklaruotoji siuntos vertė“ nustatytus ribojimus), arba už bet kokius nuostolius, viršijančius taikytinoje Konvencijoje nustatytas atsakomybės ribas arba, kai siunčiamos Siuntos iš nustatytų vietų ir tarp jų vienos šalies viduje, viršijančius atsakomybės ribas pagal taikytiną privalomą vietos teisę, atsižvelgiant į tai, kuri iš šių sumų yra didesnė, nepriklausomai nuo to, ar „FedEx“ žinojo ar turėjo žinoti, kad tokia žala gali būti padaryta; 

b. už specialiuosius, atsitiktinius, šalutinius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, įskaitant bet kokio pakaitinio gabenimo būdo išlaidas, negautas pajamas ar įplaukas, prarastos galimybės naudoti vertę ar negautą pelną, negautas santaupas, sumažėjusio prestižo vertę arba prarastos galimybės vertę; ir 

c. už nuostolius ar vėlavimus tam tikromis aplinkybėmis, nurodytus 19.3 skyriuje („Pinigų grąžinimo garantija – išimtys“).

21.2 Siuntėjas prisiima visą bet kokio praradimo, sugadinimo ar vėlavimo riziką, išskyrus tą, kurią aiškiai prisiima „FedEx“ šiose Sąlygose. Jei pageidauja, Siuntėjas turi pats pasirūpinti draudimu. „FedEx“ neteikia draudimo paslaugų.

21.3 „FedEx“ neprisiima jokios atsakomybės (o taip pat „FedEx“ nepadarys jokio koregavimo, pinigų grąžinimo ar užskaitymo) už bet kokius nuostolius, žalą, vėlavimą, netinkamą pristatymą, nepristatymą, klaidingą informaciją arba informacijos nepateikimą, jeigu tai sukėlė ar padėjo atsirasti bet kuris iš šių įvykių (neišsamus sąrašas):

a. Siuntėjo, Gavėjo ar bet kurio kito asmens, kuris yra suinteresuotas Siunta, veiksmai, įsipareigojimų nevykdymas ar neveikimas;

b. Siuntos pobūdis arba bet koks jos defektas, charakteristika ar imanentinis trūkumas ar trapumas (pažeidžiamumas);

c. Šių Sąlygų ar kitų Siuntai taikomų nuostatų ir sąlygų pažeidimas, įskaitant Draudžiamo siųsti daikto, pavojingų prekių siuntimą, neteisingą krovinio deklaravimą, netinkamą Siuntos apsaugojimą, žymėjimą ar adresavimą;

d. Baudos, nuobaudos ar kitos finansinės sankcijos, kurias bet kuri reguliavimo institucija ar trečiasis asmuo taiko Siuntėjui arba Gavėjui;

e. Bet kokie įvykiai, kurių „FedEx“ negali kontroliuoti, įskaitant pandemijas ar epidemijas, oro katastrofas, socialiai pavojingų elementų veiksmus, valstybės ar reguliacinių institucijų, turinčių teisėtus arba faktinius įgaliojimus, veiksmus, muitinės pareigūnų veiksmus arba neveikimą, riaušes, streikus arba suplanuotus streikus, kitus vietinius konfliktus, pilietinius neramumus, pavojus, susijusius su kariniais veiksmais arba oro sąlygomis, nacionalinių, tarptautinių arba vietinių oro arba vežimo žemės transportu tinklų darbo sutrikimus, bet kurio fizinio arba juridinio asmens ar asmenų nusikalstamus veiksmus, įskaitant teroristinius aktus, stichines nelaimes, ryšių ir informacinių sistemų (įskaitant „FedEx“ sistemas) sutrikimus arba neveikimą, mechaninio pobūdžio vėlavimus arba sąlygas, kurios kelia pavojų „FedEx“ personalui;

f. Netinkama arba nepakankama pakuotė, įskaitant tai, kad Siuntėjas nenaudojo „FedEx“ patvirtintos pakuotės, kai toks pakuotės patvirtinimas yra prašomas, rekomenduojamas arba privalomas. Visų pirma kompiuteriai, elektronika, trapūs daiktai ir alkoholis turi būti supakuoti pagal „FedEx“ gaires, pateiktas interneto svetainėje fedex.com. Aprūpinimas „FedEx“ pakuote, konsultacijos, pagalba ar gairių teikimas dėl tinkamos Siuntų pakuotės, nereiškia, kad „FedEx“ prisiima atsakomybę, išskyrus atvejus, kai „FedEx“ raštu aiškiai nurodo kitaip;

g. Veiksmai ar neveikimas, žodinių ar rašytinių Siuntėjo, Gavėjo arba asmenų, tvirtinančių, kad atstovauja Siuntėjui ar Gavėjui, nurodymų laikymasis;

h. Vėlavimas pristatyti dėl „FedEx“ nuostatų, susijusių su Mokesčių mokėjimu, laikymosi; 

i. „FedEx“ negalėjimas pateikti pristatymo ataskaitos kopijos arba pristatymo metu gauto parašo kopijos;

j. Duomenų, esančių magnetinėse juostose, rinkmenose ar kitose laikmenose, ištrynimas, praradimas ar negalėjimas atkurti arba fotografinių vaizdų ar garso takelių ištrynimas ar pažeidimas dėl sugadintos juostos;

k. „FedEx“ nesugebėjimas paisyti „pakuotės orientacijos“ grafinio žymėjimo (pvz., rodyklės „AUKŠTYN“, žymėjimas „ŠIS GALAS TURI BŪTI VIRŠUJE“) reikalavimų;

l. „FedEx“ nepranešimas arba pavėluotas pranešimas Siuntėjui arba Gavėjui apie bet kokį Siuntos vėlavimą, praradimą ar sugadinimą, neišsamius, neteisingus arba netikslius Gavėjo arba muitinės tarpininko adreso duomenis, neteisingus, nepilnus ar trūkstamus dokumentus arba nesumokėtus muitus ir mokesčius, būtinus, norint įforminti Siuntą;

m. Bet kurio atskiro daikto, apie kurio priėmimą gabenimui „FedEx“ neturi patikrinamo įrašo, praradimas arba sugadinimas, įskaitant aplinkybes, kai Siuntos perdavimo „FedEx“ metu prekės buvo iš anksto pakrautos į priekabą, padėklą arba supakuotos taip, kad nebūtų galima pagrįstai patikrinti Siuntos daiktų skaičiaus arba turinio;

n. Bet kokios asmeninės ar finansinės informacijos, įskaitant socialinio draudimo numerius, gimimo datas, vairuotojo pažymėjimų numerius, kredito ar debeto kortelių numerius ir finansinės sąskaitos informaciją, praradimas;

o. Siuntėjo nesugebėjimas ištrinti įrašus apie visas Siuntas, įrašytas „FedEx“ siuntų sistemoje arba prietaise, kai Siunta nebuvo perduota „FedEx“;

p. Žala, kurią parodo bet kokie šoko nustatymo prietaisai, gulsčiukai ar temperatūros matuokliai; ir  

q. Įsipareigojimo pristatyti termino nesilaikymas bet kurios Siuntos, ant kurios adresas yra nepilnas ar neteisingas, atžvilgiu (žr. 18 skyrių („Nepristatomos siuntos“).

21.4 Tais atvejais, kai „FedEx“ neatsako, įskaitant bet kokią atsakomybę, kuri viršija „FedEx“ aiškiai šiose Sąlygose prisiimtą atsakomybę, bus atsakingas Siuntėjas. Siuntėjas sutinka apsaugoti „FedEx“ bei atlyginti „FedEx“ žalą, kurią Siunta sukėlė „FedEx“ arba trečiajam asmeniui, ir apsaugoti „FedEx“ nuo trečiųjų asmenų, ypač Gavėjo, bet kokių pretenzijų. 

21.5 Bet koks „FedEx“ atliktas mokėjimas pagal Siuntėjo ar trečiojo asmens pretenziją nebus laikomas nei atsakomybės prisiėmimu, nei šiame 21 skyriuje esančių nuostatų atsisakymu.


22. Garantijų neteikimas.

Kaip aiškiai išreikšta šiame dokumente, „FedEx“ nesuteikia jokių aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų.


23. Pretenzijos.

„FedEx“ priims su Siunta susijusią pateiktą pretenziją (išskyrus pretenzijas dėl Nepavykusio pristatymo (žr. 19 skyrių („Pinigų grąžinimo garantija“))) tik su sąlyga, jeigu pareiškėjas laikysis bet kurios taikytinos Konvencijos ir toliau nurodytos tvarkos, kurių nesilaikant negalima pareikšti jokių pretenzijų „FedEx“ atžvilgiu: 

23.1 Pranešimo apie pretenziją pateikimas. Apie visas pretenzijas reikia pranešti „FedEx“ per toliau nurodytus terminus: 

a. Pretenzijos dėl žalos (matomos ar akivaizdžiai nepastebimos), vėlavimo (įskaitant pretenzijas dėl sugedimo) ar trūkstamo turinio per 21 dieną po Siuntos pristatymo. Gavėjo patvirtinimas apie gautą Siuntą, kai ant pristatymo dokumento nėra pranešimo apie Siuntos sugadinimą yra prima facie įrodymas, kad Siunta buvo pristatyta geros būklės. 

b. Visas kitas pretenzijas, įskaitant pretenzijas dėl praradimo, nepristatymo ar klaidingo pristatymo, „FedEx“ turi gauti per devynis mėnesius nuo Siuntos perdavimo „FedEx“.

Apie visas tokias pretenzijas būtina informuoti arba pristatymo momentu atitinkamame pristatymo dokumente, arba per interneto svetainę fedex.com, arba kreipiantis į „FedEx“ klientų aptarnavimo centrą. 

23.2 Privaloma informacija. Visuose pranešimuose apie pretenziją turi būti pateikta pilna informacija apie Siuntėją ir Gavėją, taip pat „FedEx“ sekimo numeris, Siuntos išsiuntimo data, vienetų skaičius ir Siuntos svoris.  Per devynis mėnesius nuo tos dienos, kai Siunta buvo perduota „FedEx“, pretenzija turi būti visiškai patvirtinta dokumentais, išsiunčiant „FedEx“ visus reikiamus patvirtinamuosius dokumentus (pvz., pirkimo sąskaitas faktūras, remonto sąmatas). „FedEx“ svarstys bet kokią pretenziją dėl žalos tik tada, jei Gavėjas sudarys galimybę „FedEx“ patikrinti Siuntos turinį, originalią siuntimo dėžę (dėžes) ir pakuotę arba Gavėjo patalpose, arba „FedEx“ patalpose, kol pretenzija bus išnagrinėta. 

23.3 Apribojimai. „FedEx“ neprivalo imtis jokių su pretenzija susijusių veiksmų tol, kol nebus apmokėti visi Mokesčiai; pareiškėjas negali iš tų Mokesčių išskaičiuoti pretenzijos sumos. Dėl vienos Siuntos galima pateikti tik vieną pretenziją. Sutikus priimti mokėjimą pagal pretenziją, nebetenkama teisės reikalauti atlyginti kitus nuostolius arba reikalauti papildomos kompensacijos, susijusios su šia Siunta. Siuntėjai arba Gavėjai, kurių Siuntiniai buvo perduoti „FedEx“ per siuntinių konsolidatorių, neturi jokios teisės reikalauti, kad „FedEx“ įvykdytų prievolę natūra, arba reikalauti taikyti kitus teisių gynimo būdus. 

23.4 Ieškiniai. Jeigu per dvejus metus nuo faktinės pristatymo dienos (žalos, trūkumo ar vėlavimo atveju) arba planuotos pristatymo datos (pametimo, nepristatymo ar klaidingo pristatymo atveju) ar laikantis bet kurio taikytino ieškinio senaties termino, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių terminų yra trumpesnis, nepareiškiamas ieškinys teismingam teismui, netenkama teisės reikalauti, kad „FedEx“ atlygintų nuostolius, atsiradusius dėl gabenimo.


24. Subranga.

„FedEx“ pasilieka teisę visų ar dalies bet kurių Paslaugų teikimui pasitelkti subrangovus.


25. Duomenų apsauga.

25.1 Terminai, tokie kaip „duomenų valdytojas“, „asmens duomenys“, „duomenų subjektas“ ir „duomenų tvarkymas“, turi tokią pačią reikšmę, kokia jiems suteikta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 („BDAR“) ir bet kuriuose kituose duomenų apsaugos įstatymuose ir teisės aktuose, taikytinuose asmens duomenų tvarkymui („Asmens duomenys“) pagal šias Sąlygas (bendrai vadinama „Duomenų apsaugos įstatymai“).

25.2 „FedEx“ ir Siuntėjas pripažįsta, kad abu yra savarankiški bet kokių asmens duomenų, kuriuos tvarko šių Sąlygų šalys (asmenys), duomenų valdytojai.

25.3 Kiek tai susiję su bet kokių Asmens duomenų tvarkymu pagal šias Sąlygas, Siuntėjas pareiškia, kad laikėsi Duomenų apsaugos įstatymų, įskaitant informacijos teikimą duomenų subjektams pagal Duomenų apsaugos įstatymus, pateikdamas informaciją, kaip nurodyta „FedEx“ privatumo pranešime, esančiame interneto svetainėje fedex.com, ir turėdamas teisinį pagrindą pagal Duomenų apsaugos įstatymus, pvz., sutarties vykdymą, teisėtą interesą ar sutikimą.

25.4 Siuntėjas įsipareigoja atlyginti „FedEx“ visus kaštus, pretenzijas, nuostolius ir išlaidas, kuriuos „FedEx“ patirs dėl to, kad Siuntėjas nesilaikė šio 25 skyriaus nuostatų.

25.5 Siuntėjas pareiškia, kad teisinis pagrindas, kaip nustatyta 25.3 skyriuje (taip pat) leidžia perduoti asmens duomenis „FedEx“, jos susijusioms įmonėms, filialams, advokatams, auditoriams ar bet kuriems tretiesiems asmenims, kuriuos „FedEx“ pasamdė vykdyti savo įsipareigojimus Siuntėjui pagal šias Sąlygas bet kurioje Europos ekonominės erdvės šalyje ir už jos ribų („EEE“).

25.6 Visiems asmens duomenų perdavimams iš Siuntėjo į „FedEx“ ir atvirkščiai iš EEE arba Šveicarijos į kitą nei EEE arba Šveicarija šalį taikomos „standartinės duomenų apsaugos sąlygos duomenų valdytojas - duomenų valdytojui“ (toliau - SS-VV), kaip nurodyta BDAR 46 straipsnio 2 dalies c punkte; jis pateikiamas čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Šiuo tikslu SS-VV yra laikytinos šių Sąlygų sudedamąja dalimi pagal nuorodą. Sutikdamos su šiomis Sąlygomis šalys a) laikomos pasirašiusiomis SS-VV, b) sutinka su visu SS-VV turiniu ir c) vykdys SS-VV sąlygas ir d) sutinka, kad bet koks pakeitimas ar paskesnis Sprendimas ir (arba) URL yra taikomas ir pakeičia Sprendimą ir (arba) URL, kaip nurodyta šiame 25.6 skyriuje. Pagal SS-VV „FedEx“, kaip duomenų valdytoja, veiks kaip duomenų eksportuotojas (taip pat ir savo susijusių įmonių vardu), o Siuntėjas, kaip duomenų valdytojas, veiks kaip duomenų importuotojas arba atvirkščiai, priklausomai nuo aplinkybių. Tai, kas išdėstyta aukščiau, nepažeidžia „FedEx“ teisės savo nuožiūra nuspręsti naudoti kitą atitinkamą perdavimo priemonę laikantis Duomenų apsaugos įstatymų. Į perduodamus Asmens duomenis gali įeiti asmeninė Siuntėjo ir Gavėjo kontaktinė informacija, pvz., vardas, pavardė ir adresas, reikalingi tam, kad „FedEx“ galėtų efektyviai teikti savo Paslaugas, pavyzdžiui, pristatyti Siuntinius ir teikti Siuntų sekimo ir buvimo vietos nustatymo funkcijas, kaip toliau išdėstyta ar kitaip nurodyta šiose Sąlygose ir pagal SS-VV priedus.

25.7 Jei Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, vietos priežiūros institucija arba panaši valdžios institucija nusprendžia, kad bet kurios Sąlygos pagal šį 25 skyrių ir (arba) SS-VV nebėra arba nebegali būti teisėtas būdas leisti perduoti Asmens duomenis už EEE ribų, šalys turi gera valia susitarti dėl kito būdo leisti teisėtai perduoti Asmens duomenis.


26. Visaapimantis susitarimas.

Šios Sąlygos sudaro šalių visaapimantį susitarimą ir, remiantis 1 skyriumi („Taikymo sritis“), turi viršenybę bet kokių kitų rašytinių ar žodinių nuostatų ar sąlygų atžvilgiu. Šių Sąlygų negalima nepaisyti, išskyrus atvejus, kaip aiškiai raštu tarp šalių susitarta kitaip. 


27. Teisių perleidimas.

Be išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo nė viena iš šalių negali perleisti savo teisių ir pareigų pagal šias Sąlygas, tačiau „FedEx“ gali perleisti visas ar bet kokią dalį savo teisių ir pareigų pagal šias Sąlygas bet kuriai iš savo susijusių įmonių. Nepažeidžiant ankstesnės nuostatos, šios Sąlygos yra privalomos ir galioja šalims bei jų teisėtiems teisių perėmėjams.


28. Teisių neatsisakymas.

Bet koks „FedEx“ nepasinaudojimas šių Sąlygų nuostata arba jos netaikymas nereiškia tokios nuostatos atsisakymo ir kitaip neapriboja „FedEx“ teisės įgyvendinti tokią nuostatą.


29. Privalomi įstatymai.

Šiose Sąlygose neatsisakoma jokios atsakomybės, kai šios atsakomybės atsisakyti draudžiama įstatymais. Jei kuri nors šiose Sąlygose esanti arba minima nuostata prieštarauja kuriai nors taikytinai privalomai tarptautinei sutarčiai, nacionaliniam įstatymui, poįstatyminiams teisės aktams, įsakymams arba reikalavimams, tokia nuostata taikoma atsižvelgiant į maksimaliai leistiną jos taikymo apimtį ir tokia apimtimi lieka galioti kaip sutarties tarp „FedEx“ ir Siuntėjo dalis. Kurios nors nuostatos negaliojimas arba neįvykdomumas neturi įtakos jokioms kitoms šių Sąlygų nuostatoms.


30. Mediacija.

Belgijos teisė numato galimybę asmenims, kurie naudojasi Belgijos pašto paslaugomis, kreiptis dėl kilusio ginčo išsprendimo į pašto paslaugų sektoriaus kontrolierių Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRUXELLES (F); Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL (NL)), tačiau su sąlyga, jog prieš tai toks asmuo pateikė savo skundą „FedEx“. Toks ginčo sprendimo būdas neturėtų pažeisti šių Sąlygų nuostatų.


31. Taikytina teisė ir jurisdikcija.

Išskyrus, kiek bet kurioje taikytinoje Konvencijoje nurodyta kitaip, šioms Sąlygoms taikomi tos šalies ar teritorijos, kurioje „FedEx“ priima Siuntą Paslaugų teikimui, įstatymai, o tos šalies ar teritorijos, kurioje „FedEx“ priima Siuntą Paslaugų teikimui, teismams yra teismingi bet kurie ginčai, kylantys dėl „FedEx“ pagal šias Sąlygas teikiamų Paslaugų arba susijusiems su jomis.