fedex.com naudojimo sąlygos

Naudojimo sąlygos

Naudojimo sąlygos

FedEx.com

FedEx.com

ŠIOS NUOSTATOS IR SĄLYGOS TAIKOMOS JUMS NAUDOJANTIS FEDEX.COM, ĮSKAITANT „FEDEX SHIP MANAGER®“ PASLAUGĄ, ESANČIĄ FEDEX.COM, IR „FEDEX SHIP MANAGERTM LITE“ (BENDRAI VADINAMOS „SHIP MANAGER“), „FEDEX® GLOBAL TRADE MANAGER“ (GTM), „FEDEX® MOBILE“ IR „FEDEX® BILLING ONLINE“. JŪSŲ ŠIOS SVETAINĖS PERŽIŪRA AR NAUDOJIMASIS JA REIŠKIA JŪSŲ (SAVO VARDU ARBA ATSTOVAUJAMO SUBJEKTO VARDU (TOLIAU BENDRAI VADINAMA „JŪS“ ARBA „JŪSŲ“)) SUTIKIMĄ SU VISOMIS TOLIAU PATEIKTOMIS NUOSTATOMIS IR SĄLYGOMIS.

„FEDEX“ GALI BET KADA APIE TAI NEPRANEŠUSI PAKEISTI ŠIAS NUOSTATAS IR SĄLYGAS. TOKIU ATVEJU JŪSŲ PASKESNĖ FEDEX.COM PERŽIŪRA AR NAUDOJIMASIS JA REIŠKIA JŪSŲ SUTIKIMĄ SU TAIS PAKEITIMAIS. FEDEX.COM GALI BŪTI PATEIKTA PAPILDOMŲ NUOSTATŲ IR SĄLYGŲ, TAIKOMŲ JUMS NAUDOJANTIS TAM TIKROMIS FUNKCIJOMIS, INFORMACIJA IR PROGRAMOMIS, PASIEKIAMOMIS PER FEDEX.COM.


1 skyrius. Apibrėžimai
 

Turinys: informacija, grafikai, produktai, funkcijos, paslaugos ir nuorodos, esančios fedex.com. įskaitant „FedEx Ship Manager“ adresu fedex.com, „FedEx Ship Manager Lite“, „Global Trade Manager“ ir „FedEx Billing Online“.

„FedEx“: „FedEx Corporate Services“, ribotos atsakomybės įmonės, jos patronuojančios įmonės ir jos patronuojančių įmonių filialai.

Jūs: jūs pats ir subjektas, kuriam atstovaujate.


2 skyrius. fedex.com naudojimas

fedex.com pateikiama naudoti tik esamiems ir galimiems „FedEx“ klientams ir tik sąveikauti su „FedEx“; ji negali būti naudojama jokio kito asmens ar objekto ir jokiu kitu tikslu. Konkrečiau visomis siuntimo, sekimo, vertinimo, „FedEx“ sąskaitų faktūrų gavimo ir mokėjimų pervedimo naudojantis elektroniniu lėšų pervedimu (EFT) priemonėmis, atidavimo vietų, tarptautinių dokumentų parinkimo ir paruošimo, muitų ir mokesčių apskaičiavimo bei kitomis paslaugomis ir informacija gali naudotis tik esami ir galimi „FedEx“ klientai savo siuntoms siųsti. Jei tam tikros interaktyvios fedex.com funkcijos naudojimo sąlygose nenurodyta kitaip, fedex.com naudoti norint pateikti informaciją trečiosios šalies siuntėjui, paruošti jo siuntas arba jam aiškiai draudžiama. Naudoti automatizuotus numerio rinkimo ir užklausų įrenginius norint gauti informacijos per fedex.com griežtai draudžiama.

„FedEx“ nepriima naujų paslaugų ar produktų idėjų, koncepcijų ar metodų per fedex.com. Gavus tokios informacijos, ji nebus laikoma konfidencialia ir „FedEx“ galės laisvai tokią informaciją naudoti ir skelbti savo nuožiūra.


3 skyrius. fedex.com kredencialų registracija

Galite nuspręsti užsiregistruoti fedex.com, kad turėtumėte prieigą prie interaktyvių fedex.com funkcijų. fedex.com prisijungimo kredencialai suteikia jums prieigą prie „FedEx Ship Manager“ adresu fedex.com, „FedEx Ship Manager Lite“, „My FedEx“, „FedEx Global Trade Manager“, „FedEx Billing Online“, „FedEx Mobile“ ir kitų internetinių paslaugų. Šių paslaugų pasiekiamumas kiekvienoje šalyje / teritorijoje skiriasi. Ateityje „FedEx“ gali pridėti kitų funkcijų, kurios irgi gali būti pasiekiamos naudojant fedex.com prisijungimo duomenis. Tokiu atveju anksčiau užsiregistravusiems naudotojams iš naujo registruotis nereikės.

Užsiregistruodami fedex.com, sutinkate pateikti tikslią naujausią informaciją apie save, kurios prašoma fedex.com kredencialų puslapiuose, ir nuolat naujinti savo internetinio profilio informaciją, kad ji visada būtų tiksli ir nepasenusi.

Kai kurios fedex.com paslaugos sukurtos taip, kad veiktų tik tam tikrų šalių/ teritorijų klientams. Jūs sutinkate užsiregistruoti naudotis tik tomis fedex.com paslaugomis, kurios teikiamos fedex.com svetainėje tai šaliai/ teritorijai, kurioje veikia jūsų „FedEx“ paskyra. Pavyzdžiui, jei jūsų „FedEx“ paskyra veikia Jungtinėje Karalystėje, jūs registruojatės naudoti paslaugas, kurias siūlo fedex.com/gb, o ne tas, kurios teikiamos per fedex.com/us.

Registruodamiesi fedex.com pasirenkate naudotojo ID ir slaptažodį. Patys esate atsakingi už savo naudotojo ID ir slaptažodžio konfidencialumą ir už visą veiklą, kuri atliekama pasinaudojus jūsų slaptažodžiu ir naudotojo ID. Jūs sutinkate a) nedelsdami pranešti „FedEx“ apie neteisėtą pasinaudojimą jūsų naudotojo ID ir slaptažodžiu ir b) užtikrinti, kad po kiekvieno apsilankymo fedex.com atsijungsite.


4 skyrius. fedex.com pakeitimai

fedex.com ir jos Turinys bet kada gali būti pakeistas, ištrintas ar atnaujintas apie tai nepranešus.


5 skyrius. Naudojimo nutraukimas

„FedEx“ gali bet kada nutraukti, sustabdyti arba pakeisti fedex.com apie tai nepranešusi. „FedEx“ bet kada gali užblokuoti, nutraukti arba sustabdyti jūsų ir bet kurio naudotojo prieigą prie fedex.com dėl bet kokios priežasties savo nuožiūra, net jeigu kitiems tokia prieiga leidžiama.


6 skyrius. Nuosavybė

fedex.com ir jos Turinį saugo Jungtinių Valstijų ir tarptautiniai intelektinės nuosavybės, prekių ženklų ir kiti įstatymai. © „FedEx“, 1995–2008 m. Visos teisės saugomos. Kitaip tariant, „FedEx“, suteikdama prieigą prie fedex.com, niekam neperleidžia jokių nuosavybės teisių į fedex.com ir į jokį Turinį, rodomą arba pasiekiamą fedex.com. Klientas sutinka nekopijuoti, nekeisti, neversti, neperduoti, neplatinti, nepritaikyti, neatkurti, nedekompiliuoti, netaikyti apgrąžos inžinerijos metodų ir nedemontuoti jokios fedex.com ar jos Turinio dalies.


7 skyrius. Garantijos atsisakymas

FEDEX.COM IR JOS TURINYS PATEIKIAMI „TOKIE, KOKIE YRA“. „FEDEX“ IR JOS LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI ATSISAKO VISŲ AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI IR TINKAMUMO KONKREČIAI PASKIRČIAI, NUOSAVYBĖS TEISĖS IR TEISIŲ PAŽEIDIMO NEBUVIMO, SUSIJUSIAS SU TOKIU TURINIU IR JŪSŲ GALIMYBE ARBA NEGALĖJIMU NAUDOTIS FEDEX.COM IR JOS TURINIU.

„FEDEX“ AIŠKIAI ATSISAKO VISŲ AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ IR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, SUSIJUSIŲ SU FEDEX.COM, „SHIP MANAGER“ IR INTERNETO VEIKIMU, ĮSKAITANT NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI ARBA TINKAMUMO KONKREČIAI PASKIRČIAI. „FEDEX“ NEGARANTUOJA, KAD „SHIP MANAGER“ ATITIKS VISUS KLIENTŲ REIKALAVIMUS, KAD JI VEIKS NEPERTRAUKIAMAI IR BE KLAIDŲ IR KAD BET KOKS „SHIP MANAGER“ INFORMACIJOS TRŪKUMAS BUS IŠTAISYTAS. BE TO, „FEDEX“ NEGARANTUOJA IR NETEIKIA PAREIŠKIMŲ DĖL KLIENTO „SHIP MANAGER“ ARBA „GLOBAL TRADE MANAGER“ NAUDOJIMO REZULTATŲ GALIMYBIŲ, TINKAMUMO, TIKSLUMO, PATIKIMUMO AR KT. POŽIŪRIU. JOKIA „FEDEX“ ARBA „FEDEX“ ĮGALIOTOJO ATSTOVO SUTEIKTA ŽODINĖ ARBA RAŠTIŠKA INFORMACIJA, PAREIŠKIMAI ARBA PATARIMAI NELAIKOMI GARANTIJA.


8 skyrius. Atsakomybės apribojimas

NAUDODAMIESI FEDEX.COM IR JOS TURINIU VISĄ RIZIKĄ PRISIIMATE SAU. „FEDEX“ JOKIAIS ATVEJAIS NEATSAKO UŽ JŪSŲ AR KOKIO NORS KITO ASMENS AR SUBJEKTO, BESISKUNDŽIANČIO PER JUS, PRETENZIJAS DĖL KOKIŲ NORS TIESIOGINIŲ, NETIESIOGINIŲ, PASEKMINIŲ, ATSITIKTINIŲ AR KITŲ NUOSTOLIŲ ATSIŽVELGIANT Į KOKĮ NORS TEISĖS AKTĄ, DĖL KOKIŲ NORS FEDEX.COM IR JOS TURINYJE ESANČIŲ ARBA JUOS NAUDOJANT ARBA NEGALINT NAUDOTI KYLANČIŲ KLAIDŲ, ĮSKAITANT NUOSTOLIUS DĖL PRARASTO PELNO, VERSLO, DUOMENŲ, KOMPIUTERINIŲ SISTEMŲ SUGADINIMO, BET TUO NEAPSIRIBOJANT, NETGI JEI JŪS INFORMAVOTE „FEDEX“ APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.


9 skyrius. Žalos atlyginimas

Jūs sutinkate ginti, atlyginti žalą ir saugoti „FedEx“, jos patronuojančias įmones ir filialus bei jų atitinkamus pareigūnus, vadovus, darbuotojus, agentus ir atstovus nuo visų bet kokio pobūdžio pretenzijų, kylančių jums pažeidus bet kurią iš šių nuostatų bei sąlygų ir dėl bet kokios jūsų veiklos, susijusios su šia svetaine.


10 skyrius. „FedEx“ paslaugų vadovas

„FedEx“ pristatymo ir susijusių paslaugų naudojimo nuostatos ir sąlygos pateikiamos naujausioje „FedEx“ paslaugų vadovo versijoje, kurią galima gauti paprašius. Jei kokia nors „FedEx“ pristatymo ir susijusių paslaugų informacija, pateikiama fedex.com, prieštarauja pristatymo ir susijusių paslaugų informacijai, pateikiamai naujausioje „FedEx“ paslaugų vadovo versijoje, vadovaujamasi naujausia „FedEx“ paslaugų vadovo versija.


11 skyrius. Nuorodos į kitas žiniatinklio svetaines

fedex.com svetainėje yra nuorodų, kurios nukreipia į trečiųjų šalių svetaines. Nei tokių svetainių, nei įmonių, kurioms jos priklauso, „FedEx“ nekontroliuoja. „FedEx“ neskelbia jokių pareiškimų, susijusių su informacija, pateikiama arba pasiekiama tokiose svetainėse, ir su paslaugų arba produktų, kuriuos kurioje nors iš tokių svetainių siūlo asmenys arba įmonės, kokybės ir tinkamumo.

„FedEx“ netikrina ir neteikia jokių pareiškimų dėl kurioje nors iš tokių svetainių esančios programinės įrangos veikimo, kokybės ar tinkamumo. Jūs, prieš naudodami tokią programinę įrangą, turite apsvarstyti ir įvertinti riziką, kuri gali kilti jums ją pasiekiant ir naudojant internete.


12 skyrius. Privatumo politika

„FedEx“ privatumo politika taikoma informacijos, gautos iš jūsų per fedex.com, naudojimui.


13 skyrius. Eksportas

Jūs prisiimate visą atsakomybę už visų Jungtinių Valstijų ir bet kurios kitos šalies ir (arba) teritorijos, iš kurios galite pasiekti fedex.com, įstatymų ir teisės aktų reikalavimų dėl fedex.com rodomo arba per ją pasiekiamo Turinio pasiekiamumo, naudojimo, eksportavimo, eksportavimo iš naujo ir importavimo.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad neeksportuosite ir neimportuosite jokio Turinio į jokią šalį ir (arba) teritoriją, į kurią eksportą arba importą draudžia Jungtinių Valstijų įstatymai, kad nesate nė vienos iš tokių šalių ir (arba) teritorijų pilietis, nesate Neaptarnaujama šalis, įtraukta į JAV neaptarnaujamų šalių sąrašą, nesate įtraukti į JAV Iždo departamento specialiai paskirtųjų piliečių sąrašą ir kad Turinio nenaudosite cheminiam ar biologiniam ginklui projektuoti, kurti ar gaminti.


14 skyrius. Taikomi įstatymai ir atskyrimas

Šiai Sutarčiai ir jūsų fedex.com naudojimui taikomi ir jie aiškinami pagal Jungtinių Amerikos Valstijų ir Tenesio valstijos įstatymus, išskyrus įstatymų nuostatų prieštaringumo atvejus. Jei dėl kokių nors priežasčių kompetentingos jurisdikcijos teismas nustato, kad kuri nors šios Sutarties nuostata ar jos dalis neįgyvendinama, ta nuostata bus įgyvendinama didžiausia leistina apimtimi.

Bet kokio ieškinio dėl fedex.com arba šios Sutarties pagrindas turi būti per vienus metus nuo tada, kai pretenzija ar ieškinio pagrindas atsirado, pateiktas kompetentingos jurisdikcijos, esančios Šelbio apygardoje, Tenesyje, teismui (arba ši teisė prarandama). Šios Sutarties keisti arba modifikuoti neturint raštiško „FedEx“ sutikimo draudžiama.


15 skyrius. Gabenimo sąlygos

i) Klientas sutinka, kad „FedEx“ atliekamas vietinis ir tarptautinis bet kokių „FedEx“ pateiktų naudojantis SHIP MANAGER siuntų vežimas bus vykdomas pagal sąlygas, nuostatas ir atsakomybės apribojimus, nurodytus NESIDERĖTINAME oro transporto važtaraštyje, etiketėje, krovinio deklaracijoje ar pasiėmimo įraše (bendrai – „Siuntimo dokumentai“) ir, kaip pridera, bet kokiose tarp jūsų ir „FedEx“ sudarytose transportavimo sutartyse, apimančiose tokią siuntą, ir visuose taikomuose kainynuose, Paslaugų vadove ar Standartinėse gabenimo sąlygose, kurių kopijas galima gauti paprašius ir kurios yra įtrauktos į šią Sutartį kaip nuoroda. Jei egzistuoja prieštaravimas tarp Siuntimo dokumentų ir bet kokio tokio tuo metu galiojančio dokumento arba šios Sutarties, transportavimo sutartis, kainynas, Paslaugų vadovas, Standartinės gabenimo sąlygos arba ši Sutartis turės viršenybę tokia pirmenybės tvarka. Jei siunta yra iš Jungtinių Amerikos Valstijų, gabenimo sutartis sudaroma su „FedEx“ dukterine bendrove, padaliniu ar nepriklausomu rangovu, kuris iš pradžių priima siuntą. Jūsų naudojimasis „Global Trade Manager“ nepakeičia jūsų atsakomybės dėl siuntimo dokumentų, įskaitant importo ir (arba) eksporto formas, paruošimo ir jų tikslumo.

ii) Tuo atveju, jei Klientas naudosis SHIP MANAGER, norėdamas tvarkyti siuntas, pateiktas „FedEx“ pristatyti į vietas, esančias už Jungtinių Amerikos Valstijų arba siuntos kilmės šalies ar teritorijos ribų, jis tik savo sąskaita užtikrins, kad tarptautinio gabenimo, kurį „FedEx“ retkarčiais vykdo (ir kuris retkarčiais gali būti pakeistas ar modifikuotas „FedEx“ nuožiūra), sąlygos yra pateikiamos Siuntimo dokumentuose, kaip gali būti nurodyta „FedEx“, skirtuose visoms tokioms tarptautinėms siuntoms. Klientas gins, atlygins žalą ir saugos „FedEx“, jos pareigūnus, vadovus, darbuotojus ir agentus nuo bet kokių nuostolių, žalos, pretenzijų ir kitų sąnaudų bei išlaidų, atsirandančių dėl to, kad jis netaikė tarptautinių gabenimo sąlygų tokių tarptautinių siuntų siuntimo dokumentams, įskaitant, be apribojimų, bet kurios siuntos gavėjo pretenzijas, ir tai, kad nesilaikė „FedEx“ nurodymų, susijusių su sąlygų pateikimu tokių tarptautinių siuntų siuntimo dokumentuose.

iii) Atspausdintas parašas. Klientas žino, kad jei SHIP MANAGER naudojama tvarkyti siuntoms, siunčiamoms į vietas, esančias už Jungtinių Amerikos Valstijų arba siuntos kilmės šalies ar teritorijos ribų, turi įvesti asmens, užpildžiusio Siuntimo dokumentus, vardą bei pavardę, kad būtų galima atspausdinti, vietoje rankinio parašo Siuntimo dokumentuose, jei taikoma, visoms siuntoms, kurias pateikia „FedEx“ naudodamasis SHIP MANAGER. Be to, Klientas pripažįsta, kad tokio atspausdinto vardo bei pavardės pakanka, kad tai atstotų jo parašą, ir kad sutinka su „FedEx“ gabenimo sąlygomis, nurodytomis galiojančioje transportavimo sutartyje, kainyne, Paslaugų vadove, Standartinėse sąlygose ar Siuntimo dokumentuose, pagal kuriuos siuntą priėmė „FedEx“ ar jos nepriklausomas rangovas.

iv) Jei nenurodyta kitaip, siuntėjo adresas, nurodytas ant visų Siuntimo dokumentų, yra vykdymo vieta ir išvykimo vieta, o gavėjo adresas, nurodytas Siuntimo dokumentuose, yra pristatymo vieta. Jei nenurodyta kitaip ant visų Siuntimo dokumentų, pirmasis visų siuntų vežėjas yra FedEx Express, P.O. Box 727, Memphis, TN 38194. „FedEx Ground“ adresas: P.O. Box 108, Coraopolis, PA 15230.


16 skyrius. FedEx ShipAlert(SM)

„FedEx“ suteikia jums galimybę naudojantis SHIP MANAGER naudotis „FedEx ShipAlert“ ir siųsti pranešimus gavėjui, informuojančius apie jo (jos) siuntą. Ši funkcija teikiama nemokamai. „FedEx“ gali bet kada pakeisti arba nutraukti „FedEx ShipAlert“ naudojimą.

„FedEx“ neįsipareigoja jūsų pranešimus laikyti privačiai arba konfidencialiai. Naudodami „FedEx ShipAlert“ suprantate, kad „FedEx“ teikia tik techninę funkciją ir kad tik jūs esate atsakingi už savo pranešimų turinį. „FedEx“ neįsipareigoja stebėti jokių jūsų siunčiamų pranešimų. Tačiau „FedEx“ tik savo nuožiūra gali nuspręsti patikrinti jūsų pranešimus, kad apsaugotų save, bet tai nėra įsipareigojimas.

„FedEx ShipAlert“ negalite naudoti jokiais kitais tikslais – ji skirta tik informacijai apie savo siuntą perduoti. „FedEx ShipAlert“ negalite naudoti kurstančiai, įžeidžiančiai, nepadoriai ir kitokiai neteisėtai informacijai skleisti ir norėdami bauginti, persekioti, priekabiauti ar kitaip pažeisdami kitų asmenų juridines teises arba vykdydami veiksmus, kurie prieštarauja įstatymams. Jei „FedEx“ pamato ar išgirsta apie naudojantis „FedEx ShipAlert“ išsiųstus pranešimus, kurie pažeidė šias nuostatas arba kurie galėjo pakenkti „FedEx“, ji gali imtis visų būtinų veiksmų, kad apsaugotų save, įskaitant tokių pranešimų atskleidimą atitinkamoms institucijoms.

„FedEx ShipAlert“ naudoti norint siųsti siuntą per SHIP MANAGER nebūtina. „FedEx“ neatsako už jokį jūsų arba jums siųstų pranešimų nepristatymą ar vėlavimą, kad ir kokia to priežastis būtų.


17 skyrius. Adresų knyga

Atsižvelgiant į čia išdėstytas sąlygas, adresai jūsų adresų knygoje išlieka tol, kol naudojatės SHIP MANAGER. Jei SHIP MANAGER nesinaudojate 6 mėnesius, „FedEx“ jūsų adresus panaikina.

Tačiau „FedEx“ nepanaikina jūsų SHIP MANAGER paskyros. Jei turite klausimų, rašykite „FedEx“ el. pašto adresu webmaster@fedex.com. Adresų knyga yra funkcija, kurią „FedEx“ teikia nemokamai. Darykite atsarginę savo adresų kopiją, nes „FedEx“ neatsako už adresų knygoje esančių adresų praradimą. „FedEx“ bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties gali pakeisti arba nutraukti šios funkcijos teikimą.


18 skyrius. Individualus kainų pasiūlymas

Individuali kaina, pateikta kaip „FedEx Ship Manager“ individualus kainų pasiūlymas, jei pateikiamas, gali skirtis nuo faktinių jūsų siuntos mokesčių. Skirtumai gali atsirasti dėl faktinio svorio, matmenų ir kitų veiksnių. Norėdami išsamiau sužinoti, kaip skaičiuojami siuntų mokesčiai, žr. atitinkamą „FedEx“ paslaugų vadovą arba „FedEx“ įkainių lapus.


19 skyrius. Karališkosios Didenybės muitų ir akcizų formos

Karališkosios Didenybės muitų ir akcizų formos yra saugomos Karūnos autorinių teisių ir jos „Global Trade Manager“ atkuriamos pagal licenciją, išduotą Jos Karališkosios Didenybės kanceliarijos tarnybos (Her Majesty's Stationery Office) kontrolieriaus. Šios svetainės lankytojai gali atkurti ir naudoti šias formas, tačiau neturi teisės įgalioti trečiųjų šalių jas naudoti.


20 skyrius. „FedEx®“ elektroniniai prekybos dokumentai

ŠIOS NAUDOJIMO SĄLYGOS TAIKOMOS JUMS NAUDOJANTIS „FEDEX®“ ELEKTRONINIAIS PREKYBOS DOKUMENTAIS. JŪSŲ ŠIOS SVETAINĖS PERŽIŪRA AR NAUDOJIMASIS JA REIŠKIA JŪSŲ (SAVO VARDU ARBA ATSTOVAUJAMO SUBJEKTO VARDU (TOLIAU VADINAMA „JŪS“ ARBA „JŪSŲ“)) SUTIKIMĄ SU VISOMIS TOLIAU PATEIKTOMIS NUOSTATOMIS IR SĄLYGOMIS.

„FEDEX“ GALI BET KADA APIE TAI NEPRANEŠUSI PAKEISTI ŠIAS NUOSTATAS IR SĄLYGAS. TOKIU ATVEJU JŪSŲ PASKESNĖ ŠIOS SVETAINĖS PERŽIŪRA AR NAUDOJIMASIS JA REIŠKIA JŪSŲ SUTIKIMĄ SU TAIS PAKEITIMAIS.

1. Sutikimo su „FedEx“ programinės įrangos arba internetinės siuntimo platformos galutinio naudotojo licencijos sutarties arba naudojimo ir gabenimo sąlygomis patvirtinimas. „FedEx®“ elektroninius prekybos dokumentus pasiekti galėsite tik patvirtinę, kad sutinkate su galutinio naudotojo licencijos sutarties sąlygomis, kurios taikomos „FedEx“ internetinei siuntimo programai arba „FedEx“ siuntimo programinei įrangai, įskaitant „FedEx Ship Manager“ programinę įrangą, „FedEx Ship Manager“ serverį, „FedEx Ship Manager“, esančią fedex.com, ir „FedEx“ žiniatinklio paslaugas (tačiau tuo nepasiribojama), ir sutinkate su minėtomis naudojimo sąlygomis arba galutinio naudotojo licencijos sutarties sąlygomis. Taip pat sutinkate, kad visoms siuntoms būtų taikomos gabenimo sąlygos, kaip skelbia „FedEx“ taikytiname paslaugų vadove arba standartinėse gabenimo sąlygose adresu www.fedex.com arba kur nors kitur ir tai nurodyta oro transporto važtaraštyje.

2. Sutikimas naudoti elektroninius prekybos dokumentus vietoj spausdintų dokumentų. Naudodamiesi „FedEx®“ elektroniniais prekybos dokumentais jūs įgaliojate „FedEx“ siųsti jūsų tarptautines siuntas naudojant elektroninius, o ne spausdintus prekybos dokumentus, įskaitant taikytinas komercines sąskaitas faktūras, pro forma sąskaitas faktūras ir eksporto kilmės sertifikatą, tačiau tuo neapsiribojant.

3. Sutikimas teikti informaciją, blanką ir parašo vaizdą. Naudodamiesi „FedEx®“ elektroniniais prekybos dokumentais sutinkate teikti „FedEx“ visą informaciją, reikalingą jūsų tarptautinėms siuntoms siųsti, įskaitant išsamią siuntos informaciją, savo įmonės blanką ir savo arba savo įmonės įgaliotojo atstovo parašo vaizdą, tačiau tuo neapsiribojant.

4. Informacijos tikslumas. Patvirtinate, garantuojate ir užtikrinate, kad visa jūsų „FedEx“ pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir išsami.

5. Blanko galiojimas. Patvirtinate, garantuojate ir užtikrinate, kad jūsų „FedEx“ pateiktas blankas, kuris bus naudojamas tvarkant elektroninius prekybos dokumentus jūsų vardu, yra galiojantis blankas ir kad jūs turite reikiamas teises ir interesą į blanką, kad galėtumėte „FedEx“ įgalioti naudoti blanką tvarkant elektroninius prekybos dokumentus jūsų vardu.

6. Parašo vaizdo galiojimas. Patvirtinate, garantuojate ir užtikrinate, kad jūsų „FedEx“ pateiktas parašo vaizdas, kuris bus naudojamas tvarkant elektroninius prekybos dokumentus jūsų vardu, yra galiojantis asmens, jūsų arba jūsų įmonės įgalioto siųsti naudojantis „FedEx“ paslaugomis ir tvarkyti su siunta susijusius dokumentus jūsų įmonės vardu, parašas, kuris yra tinkamas laikyti jūsų parašu.

7. „FedEx“ įgaliojimas naudoti informaciją. Visų jūsų arba jūsų įmonės vardu „FedEx“ užpildytų elektroninių prekybos dokumentų atveju įgaliojate „FedEx“ naudoti jūsų jai pateiktą informaciją jūsų tarptautinėms siuntoms siųsti, įskaitant išsamią siuntos informaciją, jūsų įmonės blanką ir jūsų arba jūsų įmonės įgaliotojo atstovo parašo vaizdą, tačiau tuo neapsiribojant.

8. Kai kurioms siuntoms gali būti reikalingi originalūs dokumentai. Jūs žinote, kad taikomi įstatymai, taisyklės ir reglamentai gali reikalauti pateikti papildomų dokumentų kai kurių prekių, verčių ar kiekių atveju ir (arba) prie siuntos pridėti originalią popierinę komercinės sąskaitos faktūros, licencijos, leidimo, deklaracijos, formos, sertifikato ar kito dokumento kopiją. Jūs sutinkate, kad jūs atsakingi už visų reikalingų dokumentų pridėjimą (įskaitant popierines originalių dokumentų kopijas, tačiau tuo neapsiribojama) prie siuntos, kurią siunčiate naudodamiesi „FedEx“ elektroniniais prekybos dokumentais.

9. Nuostolių atlyginimas. Jūs tik savo sąskaita atlyginate „FedEx“, jos pagrindinei įmonei, patronuojančioms ir susijusioms įmonėms bei jų atitinkamiems pareigūnams, direktoriams, darbuotojams, atstovams, teisių perėmėjams ir paskirtiems asmenims visą žalą dėl visų pretenzijų, reikalavimų, ieškinių, nuostolių, išlaidų, baudų ir teismo sprendimų, įskaitant pagrįstus advokatų mokesčius (bendrai toliau vadinama „Pretenzijomis“), atsirandančią dėl „FedEx“ jūsų pateiktos informacijos, įskaitant siuntos išsamią informaciją, jūsų įmonės blanką ir jūsų arba jūsų įmonės įgalioto atstovo parašo atvaizdą, naudojimo, taip pat juos nuo tokių išlaidų ginate ir užtikrinate, kad jie nepatirtų tokios žalos. „FedEx“ gali savo sąskaita ir savo nuožiūra įsikišti ir apsiginti nuo bet kokių tokių pretenzijų. Be išankstinio rašytinio „FedEx“ sutikimo negalėsite vykdyti jokio veiksmo, susijusio su kokia nors Pretenzija, susijusia su „FedEx“.