Örnek Kurumsal Fatura


Ýhracat Tarihi: 
02.08.96
Ýhracat Referanslarý (ör. sipariþ no., fatura no., vs.):
B1674
Gönderici/Ýhracatçý (tam adý ve adresi):

John Smith
The Studio Graphics
184 London Road
Whetstone, Leicester LE3 6HD
 VAT No. 437 7916 13

Alýcý (tam adý ve adresi):

Jane Yarwood
Computer Labels Inc
1465 Oakland Avenue
Interstate Industrial Park
Memphis, US TN 38200

Ýhraç edilen ülke: 
England
Ýthalatçý - alýcýdan farklýysa
 (tam adý ve adresi):

Yukarýdakiyle Ayný

Üretim ülkesi: 
Yukarýdakiyle ayný
Son varýþ ülkesi: 
USA
Federal Express Uluslararasý Konþimento Numarasý: 
400-7604-7274
Para birimi: 
GBP
Ýþaretler/Numaralar  Paket
sayýsý
 
Paket
türü
 
Mallarýn Tam
açýklamasý
 
Mik  Ölçü
birimi
 
Aðýrlýk  Birim deðeri  Toplam
Deðer
 
1'e 1 1
 
 
 
 
 
 
Kahverengi Paket Çekime Hazýr Sanat Çalýþmasý (ABD'de baský için). 1 kg 2.5
 
£125
  Toplam
Paket
Sayýsý
 
  Toplam
Aðýrlýk
 
  Toplam
Fatura
Deðeri
 
  1
 
  2.5   £125
Bu faturada bulunan tüm bilgilerin, gerçek ve doðru olduðunu beyan ediyorum 
Göndericinin/ihracatçýnýn imzasý (adý, unvaný yazýn ve imzalayýn)

J Smith, Tasarýmcý
_____________________________________

Tarih:

02.08.96
___________

Ýþaretleyin
FOB
C&F
CIF