Forsendelsesbetingelser

Forsendelsesbetingelser

Forsendelsesbetingelser


VIGTIG MEDDELELSE

Disse Forsendelsesbetingelser UDELUKKER ANSVAR for FedEx og medarbejdere hos eller repræsentanter for FedEx for tab, skader og forsinkelser under visse omstændigheder; BEGRÆNSER ANSVARET til anførte beløb i de tilfælde, hvor ansvar accepteres; og KRÆVER ANMELDELSE AF SKADER inden for faste tidsfrister. Afsendere bør læse disse Betingelser grundigt og om nødvendigt tegne en forsikring for at beskytte egne interesser.

Forsendelserne er underlagt de lokale priser og de betingelser, der gælder for det FedEx-datterselskab, den filial eller den uafhængige underleverandør, som har taget imod forsendelsen.

BETINGELSER FOR FORSENDELSE MED FEDERAL EXPRESS FOR EUROPA, MELLEMØSTEN, DET INDISKE SUBKONTINENT OG AFRIKA GÆLDENDE FRA DEN 6. AUGUST 2012 (opdateret den 28. juli 2018)


1. ANVENDELSE

1.1 Disse Betingelser gælder for transport af forsendelser fra og mellem udvalgte lande i Europa, Mellemøsten, Det Indiske Subkontinent og Afrika (”EMEA”) og fra og mellem nærmere angivne steder inden for udvalgte lande i EMEA på grundlag af følgende FedEx-serviceløsninger eller -muligheder (hvis og når de er tilgængelige): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority Direct Distribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International Mail Service, FedEx One Day Freight, FedEx Priority Overnight og FedEx Standard Overnight. Disse serviceløsninger kan til enhver tid ændres af FedEx. Kunden kan på forlangende få oplyst, hvilke områder FedEx betjener. Disse Betingelser gælder ikke for forsendelser inden for England og Indien, hvor der gælder særlige forsendelsesbetingelser. Se under www.fedex.com/ukservices/services/terms.html for de forsendelsesbetingelser, der gælder for forsendelser, der transporteres inden for Storbritannien, og www.fedex.com/in/domestic/services/terms/ for de forsendelsesbetingelser, der gælder for forsendelser, der transporteres inden for Indien (bemærk, at fedex.com- adresserne kan være ændrede). For forsendelser, der kommer fra steder uden for EMEA til destinationer inden for EMEA eller andre internationale destinationer, gælder lokale priser og de vilkår og betingelser, der er fastsat af det FedEx-datterselskab, den filial eller den uafhængige underleverandør, som har taget imod forsendelsen. Forsendelser, der returneres ved brug af FedEx Globale returer, er underlagt de vilkår og betingelser, der er gældende i det land/territorie, fra hvilket forsendelsen returneres. Disse vilkår og betingelser kan variere afhængigt af land/territorie. Gå ind på fedex.com/globalreturns, eller kontakt kundeservice for nærmere oplysninger.

1.2 Lufttransport af en forsendelse kan være underlagt Warszawa-konventionen af 12. oktober 1929 som ændret ved Haag-protokollen af 28. september 1955 og alle herefter gældende protokoller eller Montreal-konventionen af 28. maj 1999 og alle herefter gældende protokoller samt Guadalajara-konventionen af 18. september 1961. Forsendelser, der efter udtrykkelig aftale eller andet delvist eller udelukkende transporteres ad vej i, til eller fra et land, som er kontraherende part i konventionen om fragtaftaler ved international godsbefordring ad landevej med senere ændringer, er underlagt de deri fastsatte vilkår og betingelser. Forsendelser, der transporteres fra og mellem nærmere angivne steder inden for et land, er underlagt de regler, der er fastsat i det pågældende lands lovgivning.

1.3 Disse Betingelser erstatter alle tidligere offentliggjorte vilkår og betingelser for FedEx' serviceløsninger, som disse Betingelser gælder for. FedEx forbeholder sig ret til ensidigt at tilpasse, ændre eller supplere disse Betingelser uden varsel. Disse Betingelser offentliggøres i trykt form og elektronisk på www.fedex.com/dk/services/terms. Den elektroniske udgave på fedex.com er den gældende udgave. Disse Betingelser supplerer og uddyber de almindelige vilkår og betingelser, som er anført på bagsiden af (Air) Waybill. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem disse Betingelser og de vilkår og betingelser, der er anført på en FedEx (Air) Waybill, et manifest, en pakkeseddel eller anden transportdokumentation, er disse Betingelser styrende i det omfang, de ikke er i uoverensstemmelse med ufravigelige bestemmelser om ansvar for international transport som fastlagt i Warszawa- og Montreal-konventionerne og deres respektive efterfølgende protokoller, andre gældende konventioner eller gældende priser; eller – for så vidt angår forsendelser, der transporteres fra og mellem nærmere angivne steder inden for et land – med ufravigelige bestemmelser om ansvar for transport, som er fastlagt i det pågældende lands lovgivning.

1.4 Disse Betingelser (herunder også de aftaler og konventioner, der udtrykkeligt er omtalt heri) udgør den fuldstændige aftale mellem parterne, og de går med forbehold af § 1.3. forud for og udelukker og erstatter alle andre mundtlige eller skriftlige vilkår eller betingelser, uanset hvor de måtte forekomme eller være udarbejdet, og i særdeleshed vilkår eller betingelser, som afsenderen måtte forsøge at få inkorporeret, eller andre skriftlige eller mundtlige erklæringer vedrørende disse Betingelser. Afsenderen bekræfter, at denne ikke påberåber sig eller kræver andre vilkår, garantier, betingelser eller erklæringer vedrørende anvendelsen af de serviceløsninger, der er omfattet af denne Aftale.

1.5 Disse Betingelser kan kun tilsidesættes, ændres eller suppleres ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem afsenderen og en FedEx-repræsentant, som har udtrykkelig skriftlig bemyndigelse hertil.

1.6 Afsenderen er bundet af enhver underskrift, hvormed dennes medarbejdere, ansatte og repræsentanter har underskrevet en (Air) Waybill.


2. DEFINITIONER

"B2C-forsendelser" betyder forsendelser i overensstemmelse med en forretningstransaktion mellem en firmaafsender (til forretningsformål) og en privatmodtager (til private formål) og forsendelser, hvor der ikke er udfyldt oplysninger i feltet "firmanavn" på (Air) Waybill.

"Firmalevering" betyder levering til en forretnings- eller firmaadresse og ikke til en privatadresse, privat bolig eller B2C-forsendelser.

Ved "Betingelser" forstås disse Forsendelsesbetingelser, herunder også aftaler, love og konventioner, der udtrykkeligt henvises til heri, og FedEx kan til enhver tid opdatere dem.

Ved "FedEx" forstås Federal Express Corporation og datterselskaber og filialer deraf samt deres respektive medarbejdere, repræsentanter og uafhængige underleverandører. Transportaftalen indgås med det FedEx-datterselskab, den FedEx-filial eller den uafhængige FedEx-underleverandør, der tager imod forsendelsen fra afsenderen.

Ved ”FedEx One Day Freight, FedEx Priority Overnight og FedEx Standard Overnight" forstås indenlandske forsendelser i udvalgte lande i EMEA, hvor både afsenderen og modtageren er i samme land.

Ved "afsender" forstås den person (fysisk eller juridisk), hvis navn er anført på en (Air) Waybill som afsender.

Ved "modtager" forstås den person, hvis navn er anført på en (Air) Waybill som modtager.

Ved "pakke" forstås enhver enkeltpakke eller enhed, som modtages af FedEx, herunder genstande indleveret af afsenderen på grundlag af elektroniske FedEx-systemer, prisberegnere, manifester eller en (Air) Waybill.

Ved "forsendelse" forstås en eller flere enheder – enten pakker eller gods – som befordres ved brug af en enkelt (Air) Waybill.

Ved "(Air) Waybill" forstås ethvert (luft)fragtbrev, forsendelsesdokument, manifest eller stempel og enhver mærkat, elektronisk indtastning eller lignende, som FedEx anvender i sit transportsystem.

"Privatlevering" betyder levering til en privat adresse eller bolig, herunder lokationer, hvorfra der drives virksomhed fra hjemadressen, og/eller levering, hvor afsender har oplyst leveringsadresse som privatadresse.

Ved "transportpriser" forstås de gebyrer, afgifter og beløb, der beregnes eller opkræves for befordring af en forsendelse i overensstemmelse med disse Betingelser eller eventuelle vilkår eller gebyrer, der efterfølgende indføres, men ikke andre gebyrer eller afgifter, som måtte blive beregnet, herunder, men ikke begrænset til, afgifter efter deklareret værdi, særlige ekspeditionsgebyrer, told, afgifter, skatter og ekstra tillæg.

Ved "hverdag" forstås dage, hvor virksomhederne i forsendelseslandet eller -territoriet eller destinationslandet eller -territoriet holder åbent. Hverdage og helligdage kan være forskellige i forskellige destinationslande og -territorier. Kunderne bør kontakte FedEx for at få oplyst, hvilke leveringstider der kan være påvirkede heraf.

Ved "transportomkostninger" forstås transportpriser samt alle andre omkostninger eller ekstra tillæg, der beregnes eller opkræves for transport af en forsendelse i henhold til disse Betingelser, herunder bl.a. pristillæg, priser efter deklareret værdi, særlige ekspeditionsgebyrer og andre ekstra tillæg, som er omtalt i disse Betingelser eller i opdaterede versioner af Betingelserne, og – hvis og når det er relevant – told, afgifter, skatter og andre udgifter, som FedEx med rimelighed afholder i forbindelse med transport af en forsendelse.

Ved "deklareret transportværdi" eller "deklareret værdi til transport" forstås den værdi, som afsenderen eventuelt har angivet på sin (Air) Waybill, og som udgør det maksimale beløb, som FedEx påtager sig ansvar for i forbindelse med forsendelse af pakken.

Ved "deklareret toldværdi" forstås salgsprisen eller genanskaffelsesprisen på forsendelsens indhold, som er nødvendig til toldklareringsformål.

Ved "lovet leveringstidspunkt" forstås det offentliggjorte faste leveringstidspunkt for den pågældende FedEx-serviceløsning eller det leveringstidspunkt, som kundeservice har lovet for den pågældende forsendelse, og som tager højde for, hvilken vare der sendes, forsendelsestidspunktet, destinationen og forsendelsens vægt og værdi.

Ved "FedEx-kontonummer" eller "FedEx-konto" forstås det nummer, som FedEx udsteder til en kunde for at sikre, at kundens aktiviteter kan opsummeres af systemet hos FedEx, og at den part, der skal betale, bliver faktureret korrekt.

Ved "forsendelser internt i Europa" forstås forsendelser mellem en række lande i Europa, som de til enhver tid er defineret af FedEx på www.fedex.com.


3. PRISER

De priser og forsendelsesoverslag, som FedEx-medarbejdere og -repræsentanter oplyser, vil være baseret på oplysninger afgivet af afsenderen, men de endelige priser og løsninger kan variere afhængigt af den faktisk indleverede forsendelse og anvendelsen af disse Betingelser. FedEx påtager sig intet ansvar for, og der vil ikke ske nogen form for regulering, tilbagebetaling eller kreditering som følge af en eventuel uoverensstemmelse mellem priser og forsendelsesoverslag, der er oplyst før afsenderens aflevering af forsendelsen, og de priser og gebyrer, der faktureres til kunden. FedEx anfører udelukkende anslåede told-, afgifts- og skattebeløb via toldværktøjet "Vurder afgifter og skatter" i FedEx Global Trade Manager på fedex.com/dk, og de endelige told-, afgifts- og skattebeløb kan afvige derfra.

De priser, der anvendes, er de priser, der er gældende på det tidspunkt, hvor transportaftalen indgås.


4. FAKTURERING

4.1 Uanset om FedEx forbeholder sig ret til at kræve forudbetaling af omkostninger i henhold til disse Betingelser, forfalder fakturaer for ubetalte udgifter uden rabat til betaling 15 dage efter fakturadatoen. Fakturaer på told, afgifter og skatter forfalder til betaling ved modtagelsen. FedEx forbeholder sig ret til – som en beskyttet ret og uden forudgående redegørelse for retsgrundlaget – at forhøje beløb, der ikke betales senest på forfaldsdatoen, med 15 procent (eller et eventuelt andet beløb fastsat af FedEx i henhold til de lokalt gældende betalingsvilkår og betingelser) som en forud fastsat godtgørelse for administrative udgifter og en årlig rente på 6 procent over Den Europæiske Centralbanks rente (eller en eventuel anden rentesats fastsat af FedEx i henhold til de lokalt gældende betalingsvilkår og betingelser) beregnet pr. påbegyndt måned eller den maksimalt tilladte rentesats i henhold til gældende lov, såfremt denne måtte være lavere.

4.2 Ved "afsender betaler" forstås, at afsenderen faktureres for transportomkostningerne.

4.3 Ved "modtager betaler" forstås, at modtageren faktureres for transportomkostningerne. For at modtageren kan faktureres for transportomkostningerne, skal denne have et gyldigt FedEx-kontonummer, og dette nummer skal anføres i det relevante felt på den pågældende (Air) Waybill. Det er kun nærmere angivne steder, der kan tage imod forsendelser, hvor modtageren betaler. Hvis modtageren nægter at betale, vil afsenderen automatisk blive faktureret for beløbet.

4.4 Ved "tredjemand betaler" forstås, at en anden end afsenderen eller modtageren faktureres for transportomkostningerne. Den pågældende tredjemands gyldige FedEx-kontonummer skal anføres i det relevante felt på den pågældende (Air) Waybill. Hvis nummeret ikke anføres som nævnt, eller hvis den pågældende tredjemand ikke betaler, vil afsenderen automatisk blive faktureret for transportomkostningerne, og modtageren vil blive faktureret for eventuelle told-, afgifts- og skattebeløb.

4.5 For så vidt angår forsendelser, hvor afsender, modtager eller tredjemand betaler (se nedenfor), vil pakker ikke blive modtaget, medmindre der er anført et gyldigt FedEx-kontonummer på den pågældende (Air) Waybill. FedEx-kontonumre kan ikke overdrages. Misbrug, herunder uretmæssig samling af forsendelser, der er ejet af forskellige parter, kan føre til tab af alle rabatter, og FedEx kan afvise forsendelsen. Den kunde, som en FedEx-konto udstedes til, er ansvarlig for alle debiteringer på kontoen, herunder også ved eventuel uretmæssig brug. Kontoindehaveren er ansvarlig for at opbevare kontonummeret forsvarligt. FedEx-kontonummeret bør kun oplyses til personer, der er bemyndiget til at foretage forsendelser på kontoen. Hvis FedEx-kontoen ikke bliver holdt ajour, kan kontoen blive markeret med "kun mod kontant". Såfremt en konto bliver markeret med "kun mod kontant", kan det medføre, at pakker bliver forsinkede, afvist eller returneret, indtil betaling er gennemført.

4.6 I visse tilfælde kan der beregnes told, afgifter og skatter på indholdet af forsendelser. FedEx er ikke forpligtet til at lægge ud for told, afgifter og skatter og kan kræve, at afsenderen, modtageren eller den ansvarlige tredjemand betaler FedEx, før FedEx betaler eventuelle told-, afgifts- og skattebeløb. Modtageren vil blive opkrævet disse told-, afgifts- og skattebeløb, medmindre boksen "Afsender betaler told, afgifter og skatter" eller "Tredjemand betaler told, afgifter og skatter" er afkrydset på den pågældende (Air) Waybill, og der er angivet et gyldigt FedEx-kontonummer derpå. Disse muligheder er kun tilgængelige på udvalgte steder. Yderligere oplysninger om disse steder fås på forlangende.

4.7 UANSET EVENTUELLE MODSTRIDENDE BETALINGSINSTRUKSER ELLER BESTEMMELSER VIL AFSENDEREN ALTID HAVE DET ENDELIGE ANSVAR FOR TRANSPORTOMKOSTNINGERNE OG EVENTUELLE TOLD-, AFGIFTS- OG SKATTEBELØB.

4.8 Omkostninger, der skal omregnes fra en valuta, som ikke er den valuta, den betalingsansvarlige faktureres i, beregnes dagligt på basis af mediankøbskursen på den internetbaserede valutakursportal, OANDA. Mediankøbskursen er den gennemsnitlige kurs, som købere tilbyder at betale sælgere for valuta i den givne periode. Disse valutakurser kan ses på www.oanda.com. De euro-deltagende EU-landes valutaer har lovbestemte omregningskurser i forhold til euro. Der beregnes et ekstra vekselgebyr på 1,75 procent for omregning fra andre valutaer til USD, 2,3 procent for omregning fra USD til andre valutaer og 2,0 procent for omregning mellem andre valutaer end USD. Der beregnes ikke noget vekselgebyr mellem valutaer, der er knyttet til euroen. Transportomkostninger i andre valutaer end USD, som ikke frit kan omveksles, omregnes af FedEx til USD efter eget skøn og debiteres kontoen hos den part, der skal betale, enten med den frie markedskurs eller den officielle kurs, hvortil FedEx kan købe USD for den pågældende valuta. Ved omregning af valutaer, der ikke er præget af hyperinflation, anvendes kursen på forsendelsestidspunktet. Dog forbeholder FedEx sig ret til at anvende valutakursen på fakturadatoen i stedet for forsendelsesdatoen i lande, hvor kursen er svingende.

4.9 For forsendelser, der er oprettet med funktionen 'Opret importforsendelse' i FedEx Ship Manager™ at fedex.com, uanset hvilke betalingsinstrukser der er givet til FedEx, er den part, der oprettede transaktionen for importforsendelsen, ansvarlig for, bliver faktureret for og accepterer at skulle betale alle gebyrer og tillæg, inklusive eventuelle håndteringsgebyrer og skatter og afgifter for sådanne forsendelser.

Forsendelser, der er oprettet via funktionen Opret importforsendelse på fedex.com, er underlagt de vilkår og betingelser, der gælder for det land/territorie, forsendelsen kommer fra. Disse vilkår og betingelser kan variere afhængigt af land/territorie. Få flere oplysninger hos dit lokale kontor i oprindelseslandet/-territoriet.


5. RETTELSER TIL FAKTURAER OG DIMENSIONERET VÆGT

5.1 FedEx kan gennemgå en (Air) Waybill for at kontrollere den valgte serviceløsning og den anførte vægt på pakken/forsendelsen. Hvis den valgte serviceløsning eller den anførte vægt ikke er korrekt, kan FedEx til enhver tid foretage de relevante tilpasninger af den udfyldte (Air) Waybill og fakturaen, og FedEx er berettiget til at opkræve et særligt ekspeditionsgebyr for at skulle foretage sådanne tilpasninger og rettelser.

5.2 Når en (Air) Waybill udfærdiges af afsenderen ved hjælp af elektroniske forsendelsesværktøjer, vil manglende eller ukorrekt oplysning om vægt eller antal pakker på en (Air) Waybill føre til fakturering på grundlag af det af FedEx anslåede antal transporterede pakker og enten den dimensionerede vægt på faktureringstidspunktet eller en anslået standardvægt pr. pakke, som fastsættes af FedEx, og som kan oplyses på forlangende.

5.3 Priser kan beregnes på grundlag af dimensioneret vægt. Den dimensionerede vægt udregnes ved at gange pakkens længde med dens højde og bredde (længde x højde x bredde – alle mål i centimeter) og dividere med 5.000 eller et andet af FedEx fastsat tal, som anføres på fedex.com. Hvis resultatet overstiger den faktiske vægt, beregnes eventuelt en tillægspris på grundlag af den dimensionerede vægt. Disse tillægspriser kan oplyses på forlangende, og FedEx kan ændre dem uden varsel.


6. AFVISNING AF FORSENDELSER

FedEx forbeholder sig ret til at afvise, tilbageholde, aflyse, udsætte eller returnere forsendelser til enhver tid, hvis FedEx skønner, at forsendelsen vil kunne forårsage skader på eller forsinkelser af andre forsendelser, varer eller personer, eller hvis transport heraf er forbudt ved lov eller i strid med Forsendelsesbetingelserne, eller hvis den FedEx-konto, der tilhører den person eller enhed, som er ansvarlig for betalingen, ikke vurderes kreditværdig. Det, at FedEx tager imod en forsendelse, betyder ikke, at den pågældende forsendelse nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende love og regler eller Forsendelsesbetingelserne.


7. RESTRIKTIONER

7.1 Restriktionerne med hensyn til pakkestørrelse og -vægt varierer, afhængigt af land/territorie, og afhænger også af den valgte FedEx-serviceløsning. Nærmere oplysninger herom gives på forlangende.

7.2 Der er ingen øvre grænse for den samlede vægt på en forsendelse, der består af flere enheder (med undtagelse af Argentina), så længe den enkelte pakke i forsendelsen ikke overstiger den vægtmæssige grænse pr. pakke, som gælder for den pågældende destination. Forsendelser over 225 kg kræver forudgående aftale med FedEx. Nærmere oplysninger herom gives på forlangende.

7.3 Ekstra store pakker er enheder, der vejer mindre end 68 kg (eller destinationslandets/-territoriets vægtgrænse), men overstiger 330 cm (eller destinationslandets/-territoriets grænsemål) ved kombination af længde og omfang. Disse enheder kan afvises, eller FedEx kan suverænt bestemme, at de skal behandles som FedEx International Priority Freight eller FedEx International Economy Freight, såfremt FedEx tager imod dem, og der kan beregnes en minimumsvægt på 68 kg uanset den faktiske vægt.

7.4 Forsendelser af typerne FedEx Envelope og FedEx Pak skal afleveres i den dertil beregnede FedEx-emballage.

7.5 Der må ikke anføres mere end én serviceløsning på en (Air) Waybill, og der må ikke forsendes mere end én FedEx Envelope, FedEx 10kg Box eller FedEx 25kg Box på en enkelt (Air) Waybill.

7.6 Afsender må sende op til 10 forskellige varer på en enkelt (Air) Waybill.

7.7 Afsender må sende op til 9.998 pakker på en enkelt (Air) Waybill.


8. LEVERANCER, DER IKKE KAN ACCEPTERES TIL FORSENDELSE

8.1 Følgende typer af leverancer kan ikke accepteres til forsendelse til noget bestemmelsessted, medmindre andet er godkendt af FedEx:

 • 1) PENGE (mønter, kontanter, valuta, pengesedler og omsættelige papirer, der svarer til kontanter, som fx endosserede aktier, obligationer og checkforsendelser) SAMT MØNTER OG FRIMÆRKER, DER ER SAMLEROBJEKTER.
 • 2) EKSPLOSIVSTOFFER (eksplosivstoffer i klasse 1.3 kan ikke modtages af FedEx til forsendelse. I visse lande kan eksplosivstoffer i klasse 1.4 måske blive accepteret til forsendelse, men kundeservice skal kontaktes før afsendelsen vedrørende nærmere oplysninger), FYRVÆRKERI OG ANDRE GENSTANDE AF BRANDFARLIG OG LETANTÆNDELIG ART.
 • 3) LIG, ORGANER ELLER LEGEMSDELE AF MENNESKER, MENNESKE- OG DYREFOSTRE, KREMEREDE ELLER OPGRAVEDE RESTER AF MENNESKER.
 • 4) FORSENDELSER TIL MILITÆRE APO/FPO-ADRESSER.
 • 5) FORSENDELSER PR. EFTERKRAV.
 • 6) SKYDEVÅBEN, ANDRE VÅBEN OG DELE DERTIL.
 • 7) FØDEVARER, LETFORDÆRVELIGE FØDEVAREPRODUKTER OG DRIKKEVARER, DER KRÆVER NEDKØLING ELLER ANDRE FORMER FOR TEMPERATURKONTROL.
 • 8) PLANTER OG PLANTEMATERIALE, HERUNDER FRØ OG AFSKÅRNE BLOMSTER (AFSKÅRNE BLOMSTER KAN ACCEPTERES TIL VISSE BESTEMMELSESSTEDER, OPLYSNING HEROM KAN FÅS EFTER ANMODNING).
 • 9) LOTTERISEDLER OG UDSTYR TIL HASARDSPIL, HVOR DETTE ER FORBUDT VED LOV.
 • 10) LETFORDÆRVELIGE VARER (SOM IKKE FALDER IND UNDER (7), medmindre der er truffet aftale herom på forhånd.
 • 11) PORNOGRAFI OG/ELLER UTUGTIGT MATERIALE.
 • 12) FORSENDELSER, DER BEHANDLES EFTER følgende bestemmelser, medmindre der er truffet aftaler på forhånd:

  • a) CARNETER (der tillader midlertidig indførsel til udstillinger m.v. uden told)
  • b) GODTGØRELSESKRAV (ansøgninger om refusion af importtold på eksporttidspunkt)
  • c) MIDLERTIDIGE INDFØRSELSERKLÆRINGER (der tillader midlertidig indførsel i forbindelse med reparation m.v.)
  • d) REMBURSER Forsendelser, der transporteres i henhold til remburser, er almindeligvis forbudt med undtagelse af forsendelser under en remburs, der omfatter vilkår om en "kurerkvittering", som defineret i artikel 25 i USP 600, der er afsendt på en (Air) Waybill med FedEx Expanded Service International
 • 13) FARLIGT AFFALD, HERUNDER BL.A. BRUGTE KANYLER OG/ELLER SPRØJTER ELLER MEDICINSK AFFALD.
 • 14) VÅD IS (FROSSET VAND).
 • 15) FORSENDELSER, DER VIL GØRE DET NØDVENDIGT FOR FEDEX AT INDHENTE SÆRLIG TILLADELSE ELLER LICENS TIL TRANSPORT, IMPORT ELLER EKSPORT.
 • 16) FORSENDELSER, SOM DET VED ENHVER FORM FOR LOV ELLER FORSKRIFT ER FORBUDT AT TRANSPORTERE, IMPORTERE ELLER EKSPORTERE.
 • 17) FORSENDELSER MED EN DEKLARERET VÆRDI TIL TOLDBEHANDLING, DER OVERSTIGER DEN TILLADTE (se § 18: DEKLARERET VÆRDI OG ANSVARSBEGRÆNSNING).
 • 18) FARLIGT GODS, BORTSET FRA HVAD DER ER TILLADT EFTER § 9 “FARLIGT GODS”.
 • 19) DØDE DYR ELLER UDSTOPPEDE DYR.
 • 20) FORSENDELSER, DER ER VÅDE, LÆKKER ELLER AFGIVER ENHVER FORM FOR LUGT.
 • 21) FORSENDELSER, DER ER PAKKET I KRAFTPAPIR.
 • 22) LEVENDE DYR OG INSEKTER, BORTSET FRA HVOR FORSENDELSEN KOORDINERES MED OG ER GODKENDT AF SPECIALAFDELINGEN FOR LEVENDE DYR HOS FEDEX. KUNDERNE KAN KONTAKTE FEDEX LOKALT FOR YDERLIGERE BISTAND. KÆLEDYR OG LEVENDE FISK KAN IKKE ACCEPTERES.
 • 23) FORSENDELSER, DER KAN FORVOLDE SKADE PÅ ELLER FORSINKELSE AF UDSTYR, PERSONALE ELLER ANDRE FORSENDELSER.

FedEx fralægger sig ethvert ansvar for transport af de nævnte typer af forsendelser, uanset hvordan de måtte være modtaget (herunder ved en fejl eller efter forudgående varsel).

8.2 Der kan gælde yderligere begrænsninger afhængigt af bestemmelsessted, den valgte tjeneste og den ønskede forsendelsesløsning, og der kan kræves forskellige myndighedsgodkendelser og toldklareringer for visse varer, hvilket forlænger den tid, forsendelserne er undervejs. FedEx forbeholder sig ret til at afvise pakker på grundlag af disse indskrænkninger eller af sikkerheds- og forsvarlighedsgrunde. FedEx har ret til at beregne et administrationsgebyr for pakker, der afvises, og udgifter til eventuelt at returnere varer til afsender. Nærmere oplysninger kan fås efter anmodning.

8.3 Money-back Guarantee (se § 17) gælder ikke for ting, der ikke kan accepteres til forsendelse.


9. FARLIGT GODS

9.1 Det er ikke alle FedEx-kontorer, der accepterer farligt gods. Nogle FedEx-kontorer accepterer ikke bestemte klasser af farligt gods, og der kan ikke modtages farligt gods til forsendelse med alle FedEx-forsendelsesløsninger. Forsendelser, der falder ind under den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad landevej (ADR-konventionen), kræver særlige transportaftaler, og afsender skal kontakte FedEx vedrørende en forsendelsesbekræftelse/-kontrakt før afsendelsen. FedEx forbeholder sig ret til at nægte at tage imod farligt gods alle steder, hvor det ikke kan modtages ifølge gældende lov.

9.2 Alle forsendelser, der indeholder farligt gods, skal overholde de tekniske instrukser udstedt af den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO) for sikker transport af farligt gods som luftfragt, Reglerne for Farligt Gods udstedt af den Internationale Luftfartssammenslutning (IATA), alle FedEx Express-afvigelser anført i den gældende udgave af IATA’s prisliste eller øvrige gældende regler. Afsender bærer alene ansvaret for eventuelle skader, der måtte opstå ved afsenders manglende overholdelse af gældende regler udstedt af IATA eller andre. Afsender skal sørge for og er ansvarlig for en gennemført effektiv emballering af alt farligt gods under overholdelse af alle krav med hensyn til klassificering, emballering, mærkning, deklarering, dokumentation og øvrige gældende love, forskrifter eller regler. Afsender er endvidere ansvarlig for at sikre, at modtager overholder alle gældende love, forskrifter og regler. Der kan kun forsendes farligt gods internationalt på grundlag af en (Air) Waybill fra FedEx Expanded Service International, når der bruges en (Air) Waybill på papir (se også § 14.5: RUTEPLANLÆGNING OG LEVERING).

9.3 Afsender skal overholde alle gældende love, forskrifter og regler vedrørende emballering, mærkning og deklarering af forsendelser af blod og blodprodukter, uanset om de indeholder smitsomme stoffer.

9.4 FedEx-emballage må ikke anvendes til forsendelse af farligt gods (bortset fra biologiske stoffer, kategori B [UN 3373], som kan sendes i FedEx UN 3373 Pak) (se også § 10.3 og 10.4: EMBALLERING OG MÆRKNING).

9.5 Litiumbatterier (UN 3090), der er primære, ikke genopladelige batterier, kan kun sendes efter forudgående godkendelse. Vedrørende nærmere oplysninger kan man gå ind på fedex.com og indtaste søgeordet "litiumbatterier".

9.6 Hver enkelt forsendelse skal, hvor det forlanges, være ledsaget af en blanket med IATA’s afsenderdeklaration for farligt gods.

9.7 Bemærk: FedEx kan efter loven være forpligtet til at indberette urigtigt deklarerede eller ikke-deklarerede forsendelser af farligt gods til vedkommende lokale, kompetente myndighed. Afsender kan pålægges bøder og sanktioner efter gældende lov. Det er et krav efter reglerne for farligt gods, at den enkelte afsender har opgaverelevant uddannelse i håndteringen af farligt gods før aflevering af en forsendelse af farligt gods til FedEx eller andre flytransportører. Hvor private afleverer forsendelser indeholdende farligt gods, skal det være ordentligt klassificeret, emballeret, mærket, deklareret og beskrevet som farligt gods og omfatte den korrekte dokumentation for farligt gods.

9.8 FedEx har pligt til at sørge for ordentlig adskillelse af uforeneligt farligt gods i alle biler og fly. Nødvendigheden heraf kan betyde, at forsendelsen må afsendes med den næste tilgængelige bil på ruten eller det næste fly, hvor der kan sikres den nødvendige adskillelse.

9.9 Money-back Guarantee (se § 17) gælder ikke for forsendelser af farligt gods.


10. EMBALLERING OG MÆRKNING

10.1 Alle pakker skal forberedes og emballeres af afsender til forsvarlig transport med fly og bil under forudsætning af almindelig omhu ved håndteringen under en kurertransport og under overholdelse af alle gældende love, forskrifter og regler, herunder vedrørende emballering, mærkning og deklarering. Det er afsenders ansvar at udfylde sin (Air) Waybill korrekt. De enkelte forsendelser skal mærkes læseligt og holdbart med navn, vej/gade, postnummer, by og land på både modtager og afsender. For internationale forsendelser skal afsenders adresse angive det land, hvor forsendelsen overgives til FedEx.

10.2 Alle varer, der er tilbøjelige til at lide skade på grund af forhold, der kan opstå ved flytransport, som fx temperaturskift eller ændringer i lufttrykket, skal af afsender beskyttes tilstrækkeligt ved egnet emballering. FedEx har ikke noget ansvar for skader, der måtte opstå som følge af ændringer i temperatur eller tryk.

10.3 FedEx udbyder ikke temperaturkontrolleret forsendelse. FedEx vil under ingen omstændigheder holdes forpligtet til at sørge for tøris til forsendelser eller sørge for fornyelse af is, uanset mundtlige eller skriftlige udsagn fra kunden eller FedEx om det modsatte. FedEx kan ikke anbefale brug af våd is (frosset vand) som kølemiddel.

10.4 Hvis modtageren nægter at tage imod en forsendelse, eller hvis en forsendelse lækker, er beskadiget eller afgiver lugt (tilsammen betegnet som ‘lækage’), vil den, hvor det er muligt, blive returneret til afsender. Hvis afsender nægter at tage en forsendelse retur, eller hvis den ikke kan returneres på grund af lækage, skal afsender hæfte for og påtage sig at godtgøre og i øvrigt holde FedEx skadesløs for alle omkostninger, gebyrer og udgifter, der måtte påløbe som følge af rengøring efter og/eller bortskaffelse af forsendelsen. FedEx forbeholder sig ret til, uden noget ansvar, at afvise eller bortskaffe forsendelser, der viser tegn på lækage.


11. INSPEKTION AF FORSENDELSER

11.1 FedEx kan til enhver tid helt efter eget skøn eller efter anmodning fra de kompetente myndigheder åbne og undersøge enhver forsendelse uden varsel og ifalder ikke nogen form for ansvar derfor.

11.2 Efter gældende forskrifter skal FedEx som stikprøver gennemføre røntgenundersøgelser. FedEx har ret til at foretage disse undersøgelser, og afsender og modtager giver herved afkald på muligheden for at fremsætte krav for skader eller forsinkelser (herunder bl.a. krav på Money-back Guarantee) som følge af røntgenundersøgelser.


12. TOLDBEHANDLING

12.1 Forsendelser, der krydser nationale grænser, skal i visse tilfælde toldbehandles i destinationslandet/-territoriet før leveringen til modtageren. Hvor FedEx forestår toldklareringen, vil FedEx på toldmyndighedernes anmodning forsyne toldmyndighederne med alle nødvendige oplysninger modtaget fra afsenderen med henblik på at opnå toldklarering (se § 26: DATABESKYTTELSE).

12.2 Afsenderen har ansvaret for at sørge for, at varer, der afsendes, kan accepteres indført i destinationslandet/-territoriet. Alle beregnede beløb for forsendelse til og returnering fra lande/territorier, hvor indførsel ikke bliver tilladt, er afsenderens ansvar.

12.3 FedEx kan i visse tilfælde efter eget skøn tage imod instrukser fra modtageren om at anvende en bestemt toldklarerer, som ikke er fra FedEx selv, eller den klarerer, som afsenderen har anvist. Under alle omstændigheder forbeholder FedEx sig retten til at toldbehandle forsendelsen, hvis man ikke kan fastslå, hvilken toldklarerer der skal anvendes, eller hvis den pågældende ikke vil udføre toldklareringen, eller hvis der ikke er givet nøjagtige og fuldstændige oplysninger om, hvilken toldklarerer der skal bruges (herunder bl.a. navn, adresse, telefonnummer og postnummer).

12.4 Det er afsenders ansvar at sikre, at alle nødvendige dokumenter foruden (Air) Waybill fremskaffes og udfyldes nøjagtigt i overensstemmelse med alle gældende love, forskrifter og regler, herunder bl.a. toldlovgivningen, indførsels- og udførselslovgivningen samt de offentlige regler i ethvert land/territorie, som en forsendelse transporteres til, fra, gennem eller hen over. Enhver FedEx Globale returer-forsendelse, som fremsendes til et tredjeland, skal også opfylde eksportkontrolbestemmelserne i det land/territorie, hvorfra den først blev afsendt. I tilfælde, hvor alle de anførte dokumenter (herunder en (Air) Waybill) ikke fremskaffes og/eller udfyldes korrekt, påtager FedEx sig ikke noget ansvar over for afsender eller andre personer for eventuelle tab, udgifter eller forsinkelser på grund af, at afsender ikke opfylder denne bestemmelse. Hvor forsendelser tilbageholdes af toldvæsenet eller andre myndigheder på grund af ukorrekt eller manglende dokumentation, kan FedEx først forsøge at underrette modtageren. Hvis det efter den lokale lovgivning kræves, at modtager kommer med den korrekte information eller dokumentation, og dette ikke sker inden for en rimelig tidsfrist fastsat af FedEx, kan forsendelsen blive betragtet som en forsendelse, der ikke kan leveres (se § 16: FORSENDELSER, DER IKKE KAN LEVERES). Hvis modtageren ikke kan komme med den nødvendige information eller dokumentation, og det efter den lokale lovgivning er muligt, at den fremskaffes af afsenderen, kan FedEx forsøge at underrette afsenderen. Hvis afsenderen heller ikke kan komme med den nødvendige information eller dokumentation inden for en rimelig frist, der fastsættes af FedEx, vil forsendelsen blive betragtet som en forsendelse, der ikke kan leveres. FedEx påtager sig ikke noget ansvar for sin manglende mulighed for at afslutte en levering på grund af ukorrekt eller manglende dokumentation, uanset om FedEx forsøger at underrette modtageren eller afsenderen eller ej. FedEx er berettiget til at opkræve et administrationsgebyr for at fremskaffe korrigerende eller fuldstændige oplysninger.

12.5 Hvor det er relevant, kan en afsender, der bor/har forretningssted inden for Den Europæiske Union, give FedEx eller en repræsentant for FedEx fuldmagt til at udfærdige og indlevere genudførsels-/udførselsdeklarationer og foretage alle dertil knyttede handlinger som direkte repræsentant for afsender og i afsenders navn og for dennes regning og risiko.

12.6 FedEx forbeholder sig ret til at opkræve et pristillæg for toldbehandling eller opgaver knyttet til toldklareringen af forsendelser (“ekstra toldbehandlingstillæg”). Kunderne bør kontakte FedEx for flere oplysninger om de ekstra toldbehandlingstillæg.

12.7 FedEx påtager sig ikke noget ansvar for forsendelser, der bliver efterladt i tolden, og disse kan blive betragtet som forsendelser, der ikke kan leveres (se § 16: FORSENDELSER, DER IKKE KAN LEVERES).


13. TOLD, AFGIFTER OG SKATTER

13.1 FedEx kan beslutte, hvis og hvor det måtte være nødvendigt, og uden nogen deraf følgende forringende virkning for § 4.6 og 4.7, at lægge ud for told og afgifter, der opkræves af toldvæsenet, på vegne af den part, der har ansvaret for betaling deraf (“den betalingsansvarlige”). Ved alle forsendelser kan FedEx kontakte den betalingsansvarlige, før toldbehandlingen er tilendebragt, for at få bekræftet en aftale om tilbagebetaling af de beløb, der skal lægges ud. FedEx kan efter eget skøn forlange en bekræftelse af aftalen om tilbagebetaling som betingelse for at gennemføre toldbehandlingen og leveringen, herunder bl.a. i sager vedrørende levering til modtagere, som FedEx formoder har ringe kreditværdighed og forsendelser med en høj deklareret værdi.

13.2 Hvis en modtager eller tredjemand, der bliver bedt om at bekræfte tilbagebetalingen, nægter at betale den told og de afgifter, der er nødvendige, for at forsendelsen kan frigives af toldvæsenet, kan FedEx kontakte afsenderen. Hvis afsenderen nægter at træffe tilfredsstillende aftaler om tilbagebetaling til FedEx, vil forsendelsen blive returneret til afsenderen eller anbragt på et frilager eller i et toldforseglet pakhus eller blive betragtet som en forsendelse, der ikke kan leveres (se § 16: FORSENDELSER, DER IKKE KAN LEVERES). Afsenderen er derefter ansvarlig for betalingen af både den oprindelige transportbetaling og betaling for returneringen. Hvis FedEx lægger ud for beløb vedrørende told og afgifter enten på det oprindelige bestemmelsessted eller ved returneringen, er afsender også ansvarlig for at betale disse beløb samt alle gebyrer og tillægspriser i forbindelse med, at FedEx har lagt ud for told, afgifter og skatter.

13.3 Alle forsendelser kan blive forsinket, hvis FedEx ikke kan fremskaffe en tilfredsstillende bekræftelse på aftaler om tilbagebetaling af de beløb, der skal lægges ud for told og afgifter. Disse forsinkelser eller en eventuel anden manglende overholdelse af FedEx’ forsendelsesbetingelser betragtes som forpligtelser, FedEx ikke påtager sig. De er ikke leveringssvigt og ikke omfattet af Money-back Guarantee. (Se § 17: MONEY-BACK GUARANTEE og § 19: FORPLIGTELSER, FEDEX IKKE PÅTAGER SIG).

13.4 Hvis FedEx lægger ud for told og afgifter, forbeholder FedEx sig ret til at opkræve et tillægsgebyr. Afsendere kan enten slå op i den FedEx-pristabel, der er gældende på afsendelsestidspunktet, eller ringe til FedEx og bede om en redegørelse for tillægsgebyret. Uanset at FedEx forbeholder sig ret til at bortauktionere eller på anden vis skille sig af med varer for at inddrive tilgodehavender, der ikke er betalt, hæfter afsender stadig for de pågældende beløb.

13.5 Toldmyndigheder kan pålægge FedEx told og/eller importmoms såvel som andre relevante afgifter og skat bagudrettet, såvel som bøder, straf og rente for forsinket betaling, hvis toldmyndighederne har modtaget ukorrekte eller ufuldstændige toldklareringsoplysninger og/eller dokumentation, såsom fakturaer, toldværdier, valutaer eller råvarekoder i forbindelse med en forsendelse. Hvis den ukorrekte eller ufuldstændige information/dokumentation blev leveret af FedEx på vegne af, i henhold til instruktion eller under sælgerens eller modtagerens ansvar, vil afsenderen, modtageren og, hvis relevant, den ansvarlige tredjepart være solidarisk ansvarlig over for FedEx for sådanne beløb.


14. RUTEPLANLÆGNING OG LEVERING

14.1 FedEx forbeholder sig ret til at planlægge ruten for en forsendelse på enhver måde, det findes hensigtsmæssigt. Der kan ikke aftales blokeringer af bestemte ruter på det tidspunkt, hvor en pakke afleveres til forsendelse. Nogle forsendelser kan blive samsendt eller viderebragt af FedEx til transport med en bil tilhørende en tredjepart, med et flyselskab, der er en tredjepart, eller med enten et chartret fly eller et andet FedEx-fly, som FedEx efter eget skøn måtte træffe afgørelse om. FedEx påtager sig ikke nogen forpligtelse til at omdirigere en forsendelse til et tredjeland eller at få forsendelsen transporteret med et bestemt fly eller køretøj eller ad en nærmere bestemt rute eller til at sørge for forbindelse på noget tidspunkt i henhold til bestemte fartplaner. FedEx kan uden varsel skifte til en anden transportør, et andet fly eller en anden lastvogn, afvige fra en eller flere ruter eller få forsendelsen transporteret med bil. Afsenderen accepterer, at FedEx har ret til at omdirigere enhver forsendelse (og herunder bruge andre transportører) for at fremme leveringen af forsendelsen.

14.2 FedEx kan levere til modtageren på den adresse, der er anført i den pågældende (Air) Waybill, eller til en anden end den person eller virksomhed, der er anført i den pågældende (Air) Waybill, såfremt den pågældende har tydelig bemyndigelse til at modtage forsendelsen på vegne af modtageren. Forsendelsesadresserne bør altid indeholde modtagerens fuldstændige adresse og telefon- eller faxnummer. Afsenderen erkender og accepterer udtrykkeligt, at i visse destinationslande/-territorier kan leveringen blive sendt til en tredjepart eller til en postkasse eller et hvilket som helst andet sted, der er tilgængeligt for modtageren. (Der kan anvendes postboksadresser ved visse internationale destinationer, men der skal være et gældende telefon-, telefax- eller telexnummer på (Air) Waybill. FedEx kan ikke levere til det amerikanske militærs postboksadresser som fx APO og FPO).

14.3 FedEx har under ingen omstændigheder noget ansvar for krav i forbindelse med, at toldmyndigheder eller andre offentlige myndigheder beslaglægger eller tilbageholder varer, der er i transit.

14.4 Forsendelser til hoteller, hospitaler, regeringskontorer eller -anlæg, universiteter eller andre steder, der har et postrum eller en central postmodtagelse, kan afleveres til postrummet eller den centrale postmodtagelse, medmindre andet er blevet anvist og godkendt af FedEx før afsendelsen.

14.5 Farligt gods må ikke omdirigeres til andre adresser end den oprindeligt tilsigtede adresse på den modtager, som afsenderen har givet besked om. (Bemærk: Forsendelser kan blive opbevaret, så de kan afhentes, eller de kan returneres til afsender).

14.6 Enhver ønsket ændring i en adresse, der ikke udgør en omdirigering eller en adressekorrektion, vil være en ny forsendelse, og der vil blive opkrævet ny betaling for forsendelsen.

14.7 For udbringning på lørdage, hvor denne service udbydes, beregnes et særligt ekspeditionsgebyr i lande/territorier, hvor lørdag ikke er en almindelig hverdag.

14.8 For serviceløsningen FedEx Europe First, der omfatter udbringning om morgenen, vil der, hvor denne løsning udbydes, blive beregnet et ekstra udbringningsgebyr (“FedEx Europe First Delivery Fee”).

14.9 FedEx kan efter eget skøn afvise at hente eller bringe en forsendelse eller vælge en anden afhentnings- eller udbringningsordning af hensyn til sikkerheden for sine ansatte og i tilfælde, hvor FedEx formoder, at FedEx’ forsendelsestjeneste kan blive brugt i strid med gældende love, forskrifter eller regler.

14.10A Leveringsinstrukser fra afsender
FedEx tilbyder en eller flere Delivery Signature-tjenester, som kan vælges af afsender på tidspunktet for udfyldelse af (Air) Waybill. Delivery Signature-tjenester er ikke tilgængelige for alle forsendelser og afhænger af geografiske og andre begrænsninger og kan til enhver tid ændres af FedEx uden forudgående varsel. Tilgængelighed og betingelser for Delivery Signature-tjenester kan findes på fedex.com. 

Afsender og modtager anerkender begge, at Delivery Signature-tjenester valgt af afsender kan omfatte, men er ikke begrænset til: (i) udlevering af en forsendelse uden underskrift ved levering, (ii) levering til en nabo eller vicevært eller lignende, (iii) udlevering af en B2C-forsendelse kun til en myndig voksen på leveringsadressen, (iv) eller enhver kombination af de omtalte instrukser. Afsenders valg af en Delivery Signature-tjeneste går forud for enhver anden øvrig leveringsinstruks, der gives af modtageren. Afsender og modtager skal være opmærksomme på § 19.4e i nærværende transportbetingelser. 

Der kan pålægges ekstragebyrer i forbindelse med Delivery Signature-tjenester. Afsender og modtager gøres opmærksom på § 22 i nærværende transportbetingelser. 

I tilfælde af at en Delivery Signature-tjeneste ikke er valgt, vil FedEx følge sine standardprocedurer for levering.

14.10B Leveringsinstrukser fra modtager
På visse lokationer kan B2C-forsendelser leveres i overensstemmelse med yderligere instrukser fra modtageren. Afsender er fuldt indforstået med og accepterer, at DISSE INSTRUKSER KAN ÆNDRE DE OPRINDELIGT AFTALTE LEVERINGSINSTRUKSER OG/ELLER TIDSPUNKT FOR LEVERINGSFORPLIGTELSE. Afsender og modtager er begge indforstået med og accepterer, at instrukserne fra modtager kan omhandle, men er ikke begrænset til: (i) udsættelse af leveringstidspunkt, (ii) levering til en nabo, (iii) levering til en anden adresse og/eller anden person, forudsat at en sådan anden adresse ligger i samme land som anført på (Air) Waybill, (iv) oplyser instrukser om, hvor B2C-forsendelsen skal efterlades uden at indhente underskrift ved levering, (v) efterlader B2C-forsendelsen ved et opsamlingspunkt (fx en lokal butik), eller (iv) enhver kombination af de føromtalte instrukser. Parterne er indforståede med, at en midlertidig tilbageholdelse af B2C-forsendelsen af FedEx i henhold til modtagers instrukser, fx en udsættelse af levering, må opfattes som en del af transportkontrakten. 

De tilgængelige leveringsoptioner for B2C-forsendelser afhænger af tidspunkt, geografiske eller andre begrænsninger og kan til enhver tid ændres af FedEx uden forudgående varsel. Tilgængelige leveringsoptioner og betingelser er nærmere beskrevet på www.fedex.com. Money-back Guarantee (se § 17) gælder ikke for B2C-forsendelser, hvor modtager har oplyst yderligere leveringsinstrukser i henhold til denne bestemmelse.

FedEx accepterer kun ekstra leveringsinstrukser for B2C-forsendelser. HVIS EN MODTAGER ALLIGEVEL ANGIVER EKSTRA LEVERINGSINSTRUKSER FOR ANDET END B2C-FORSENDELSER, SKAL AFSENDER OG MODTAGER BEGGE ANERKENDE OG AFTALE, AT DE ER BUNDET AF DISSE BESTEMMELSER.


15. FORNYET LEVERING

15.1 Firmalevering. FedEx vil forsøge genlevering enten automatisk eller på anmodning, hvis: (1) der ikke er nogen til stede på modtageradressen eller en naboadresse til at kvittere for pakkens modtagelse, og der ikke er nogen underskriftsfrigivelse på fil; (2) afsender har valgt en FedEx Delivery Signature-løsning, og der ikke er nogen autoriseret modtager til stede, der kan kvittere for pakken; eller (3) FedEx efter eget skøn vurderer, at pakken ikke skal frigives. Hvis firmaleveringen ikke er sket efter tre (3) leveringsforsøg eller efter at være tilbageholdt i fem (5) hverdage fra datoen for første leveringsforsøg, og toldklarering er sket i destinationslandet, hvor relevant, opfattes den som ikke-leveringsmulig (se afsnit 16: Forsendelser, der ikke kan leveres).

15.2 Privatlevering og B2C-forsendelser. Hvis en privatlevering eller en B2C-forsendelse ikke kan leveres i første forsøg, kan FedEx efter eget skøn enten forsøge genlevering, tilbageholde forsendelsen, til yderligere leveringsinstrukser kommer fra modtageren, eller levere på en adresse, der bestemmes af FedEx. Hvis en privatlevering eller en B2C-forsendelse ikke kan leveres efter gentagne forsøg, eller hvis modtager ikke giver yderligere leveringsinstrukser, eller FedEx ikke kan facilitere levering til en anden lokation udpeget af FedEx, kan forsendelsen blive betragtet som ikke-leveringsmulig (se afsnit 16: Forsendelser, der ikke kan leveres).


16. FORSENDELSER, DER IKKE KAN LEVERES

16.1 En forsendelse, der ikke kan leveres, er en forsendelse, der af en række grunde ikke kan afleveres, herunder bl.a. hvis (a) modtagerens adresse er ufuldstændig, ulæselig, ukorrekt eller ikke kan lokaliseres; (b) forsendelsen er adresseret til et område, der ikke betjenes af FedEx; (c) modtagerens forretningssted er lukket; (d) leveringen er umulig, fordi man ikke kan få kontakt med en egnet person til, eller en egnet person nægter, at tage imod leveringen eller kvittere for leveringen af forsendelsen ved det første eller efterfølgende leveringsforsøg, (e) forsendelsen ikke kan frigives af toldvæsenet, (f) forsendelsen sandsynligvis vil forårsage skade på eller forsinkelse af andre forsendelser eller værdier eller skade på personer; (g) forsendelsen indeholder forbudte genstande; (h) modtageren ikke kan eller vil betale for en forsendelse, som skal betales af modtager; (i) forsendelsen er utilstrækkeligt emballeret; eller (j) forsendelsens indhold eller emballage er beskadiget i en grad, der gør ompakning umulig.

6.2 Hvis en forsendelse af en eller anden grund ikke kan leveres, kan FedEx forsøge at underrette afsender for at få en aftale om returnering af forsendelsen, uden at dette dog kan få negative virkninger for begrænsninger ifølge lovgivningen på stedet. Hvis afsender ikke kan kontaktes inden 5 (fem) hverdage eller ikke giver nogen besked inden for en rimelig frist fastsat af FedEx, kan FedEx helt efter eget skøn sende forsendelsen tilbage til afsender eller anbringe den på et frilager eller i et toldforseglet pakhus eller bortskaffe forsendelsen. Hvis en forsendelse ikke kan leveres, toldklareres eller tilbagesendes, kan FedEx efter eget skøn overdrage eller afhænde den. Afsender hæfter for forsendelsesprisen samt alle omkostninger og gebyrer, der påløber i forbindelse med, at en forsendelse, der ikke kan leveres, bliver returneret, opbevaret eller bortskaffet, medmindre skylden for, at forsendelsen ikke kan leveres, ligger hos FedEx.

16.3 Forsendelser, der ikke kan returneres på grund af begrænsninger i henhold til lovgivningen på stedet, vil enten blive lagt på et frilager eller i et toldforseglet pakhus eller bortskaffet. Afsender accepterer at skulle betale de udgifter, FedEx måtte have ved placeringen eller bortskaffelsen af forsendelsen som nævnt.

16.4 Udgiften til returnering vil blive opkrævet hos afsender sammen med den oprindelige pris, medmindre forsendelsen ikke har kunnet leveres på grund af fejl begået af FedEx. Endvidere vil FedEx opkræve andre udgifter, som FedEx måtte afholde, herunder eventuelt told, afgifter og lagringsgebyrer. Hvis forsendelser, der indeholder farligt gods, returneres, skal afsender sørge for en udfyldt retur (Air) Waybill samt alle øvrige nødvendige dokumenter.


17. MONEY-BACK GUARANTEE

17.1 FedEx tilbyder en Money-back Guarantee for følgende serviceløsninger og -muligheder (hvis og når de er tilgængelige): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (kun interkontinentale forsendelser), FedEx International Economy Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx One Day Freight, FedEx Priority Overnight. For at undgå enhver tvivl gælder Money-back Guarantee ikke for forsendelser internt i Europa, der sendes ved brug af FedEx International Economy. Efter anmodning kan FedEx refundere eller (efter eget skøn) vælge at kreditere den relevante faktura for den transportpris, som afsenderen skulle have betalt, såfremt det første forsøg på levering af en forsendelse sker 60 sekunder eller mere efter det lovede leveringstidspunkt ("manglende levering"). Dog gælder Money-back Guarantee kun, når FedEx efter afhentning af forsendelsen har lovet et fast leveringstidspunkt.

I tilfælde, hvor Money-back Guarantee gælder (kunden bør kontakte FedEx for at få nærmere oplysninger), kan FedEx efter eget skøn og uden at informere afsender eller modtager suspendere, ændre eller tilbagekalde denne garanti.

Følgende begrænsninger gælder i forbindelse med refusion eller kreditering:

 • a) I tilfælde, hvor toldbehandling eller andre myndighedsgodkendelser bliver forsinkede på grund af krav om inspektion eller udtagelse af prøver eller på grund af afsenders fejl eller udeladelser i forbindelse med dokumentationen, eller hvor behandlingen af en pakke forsinkes på grund af, at FedEx skal overholde flysikkerheds- eller andre sikkerhedskrav, ændres det lovede leveringstidspunkt ved at tillægge én hverdag for hvert døgn (eller påbegyndt døgn), den pågældende behandling eller godkendelse bliver forsinket.
 • b) For så vidt angår fakturerede forsendelser og forsendelser, der er afsendt ved brug af elektroniske forsendelsesværktøjer, skal FedEx modtage skriftlig meddelelse om manglende levering senest 15 dage efter fakturadatoen. Afsenderen skal sammen med dokumentation for sin betaling oplyse det fakturanummer, som den pågældende betaling knytter sig til. Hvis en faktura ikke er fuldt betalt, skal kunden oplyse grunden til den manglende betaling af hvert enkelt ubetalt beløb sammen med (Air) Waybill-nummeret eller pakkens trackingnummer.
 • c) For så vidt angår forsendelser, som FedEx ikke har faktureret (uanset om de er betalt kontant, med check, postanvisning, kreditkort eller andet), skal afsenderen informere FedEx skriftligt om manglende levering senest 15 dage efter forsendelsesdatoen.
 • d) En sådan meddelelse skal indeholde et eventuelt FedEx-kontonummer, (Air) Waybill-nummer eller pakkens trackingnummer, forsendelsesdato og fuldstændige og nøjagtige oplysninger om modtager.
 • e) Det vil ikke blive betragtet som manglende levering, hvis FedEx senest 30 dage efter modtagelse af meddelelse herom fremlægger bevis for rettidig levering i form af dato og tidspunkt for levering samt navnet på den person, der har kvitteret for leveringen af forsendelsen, eller oplyser om, at den ikke-rettidige levering skyldtes en bestemmelse i Forsendelsesbetingelserne, som tillader forlængelse af leveringstiden, eller forhold beskrevet under § 19: FORPLIGTELSER, SOM FEDEX IKKE PÅTAGER SIG.
 • f) Der tillades kun én refusion eller kreditering pr. pakke. Såfremt der forekommer manglende levering af en pakke, som indgår i en forsendelse bestående af flere pakker, ydes der kun refusion eller kreditering for den del af transportprisen, som vedrører den pågældende pakke.
 • g) Der ydes kun refusion eller kreditering, hvis der er opgivet fuldstændige og nøjagtige oplysninger om modtager på forsendelsestidspunktet. Der skal anføres fuldstændige oplysninger om modtager på en (Air) Waybill eller via et elektronisk forsendelsesværktøj.
 • h) Der ydes ikke refusion eller kreditering for forsendelser, der bliver forsinkede på grund af ukorrekte eller ufuldstændige adresser, eller fordi man ikke kan få kontakt med en egnet person til at modtage pakken, eller den pågældende nægter at tage imod eller kvittere for modtagelsen af pakken, uanset om pakken returneres til afsender eller ej, eller på grund af bestemmelser i disse Betingelser, som tillader forlængelse af leveringstiden, eller forhold beskrevet under § 19: FORPLIGTELSER, SOM FEDEX IKKE PÅTAGER SIG.
 • i) Money-back Guarantee gælder kun for transportprisen og omfatter ikke told, afgifter, skatter, tillæg efter deklareret værdi eller andre omkostninger og/eller tab eller skader, som er opstået hos afsenderen eller modtageren.
 • j) Der ydes ikke refusion eller kreditering til kunder, der anvender elektroniske forsendelsesværktøjer, hvis den pågældende pakke eller forsendelse er forsynet med ukorrekte trackingnumre.
 • k) Det vil ikke blive betragtet som manglende levering, hvis der på forsendelsestidspunktet til faktureringsformål er opgivet et FedEx-kontonummer på en kunde, der ikke har god kreditværdighed, og pakken er tilbageholdt, indtil der er sikret en anden betalingsform. Ved "god kreditværdighed" forstås i denne bestemmelse, at (1) betalinger vedrørende den pågældende FedEx-konto gennemføres løbende, (2) FedEx-kontoen ikke er markeret med "kun mod kontant betaling", og (3) saldoen ikke overskrider den kreditgrænse, som FedEx har fastsat for kommercielle eller erhvervsmæssige FedEx-konti.
 • l) Money-back Guarantee gælder ikke for forsendelser, der ikke kan leveres, returnerede forsendelser eller forsendelser, der indeholder farligt gods eller tøris.
 • m) Money-back Guarantee gælder ikke ved forsinkelser i leveringen, der skyldes, at FedEx’ principper for betaling af told, afgifter og skat før toldbehandling eller ved levering skal overholdes.
 • n) Transportprisen krediteres kun den betalingsansvarliges konto, ligesom refusioner kun foretages til den betalingsansvarlige.
 • o) Kreditering eller refusion i henhold til Money-back Guarantee foretages kun for transportprisen for den forsendelse, der giver anledning til krediteringen.
 • p) Et nøjagtigt lovet leveringstidspunkt kan kun fås ved at kontakte kundeservice og oplyse følgende:

  • Hvilken vare, der afsendes
  • Dato for afsendelsen
  • Nøjagtig destination
  • Forsendelsens vægt
  • Forsendelsens værdi

Enhver forsendelsestid, som offentliggøres i FedEx' servicevejledning eller andetsteds eller opgives af kundeservice uden de ovenstående fem nødvendige oplysninger, udgør udelukkende et estimat og anses ikke for et lovet leveringstidspunkt. De oplysninger, FedEx har registreret om opgivne leveringstider, er det afgørende bevis for, hvad der er oplyst.

 • q) Money-back Guarantee for forsendelser til vores udvidede serviceområder gælder kun for den del af transporten, som udføres direkte af FedEx.
 • r) Eventuelle helligdage på afhentnings- og/eller destinationsstedet kan påvirke FedEx' forsendelsestider. Leveringer, der oprindelig skulle foretages på en helligdag, vil blive flyttet til levering næstkommende hverdag. Det lovede leveringstidspunkt forlænges med en periode, der svarer til helligdagsperiodens længde.
 • s) For så vidt angår forsendelse med FedEx International Next Flight, kan det opgivne leveringstidspunkt ændres af mange årsager, herunder bl.a. følgende: flyforsinkelser eller flyaflysninger pga. flyveledelsens dispositioner, vejrforhold eller mekaniske problemer. Hvis det lovede leveringstidspunkt ændres, gælder Money-back Guarantee kun for det senest oplyste leveringstidspunkt.
 • t) Denne Money-back Guarantee gælder ikke for de forsendelser, herunder især B2C-forsendelser, for hvilke modtager har angivet specifikke leveringsanvisninger til FedEx i overensstemmelse med punkt 14.10.

17.2 For så vidt angår tjenesten FedEx Europe First, kan FedEx efter anmodning refundere eller (efter eget skøn) vælge at kreditere den relevante faktura for 1) det udbringningsgebyr, som afsenderen skal betale for FedEx Europe First, men ikke selve transportprisen, hvis det første forsøg på levering af en forsendelse sker 60 sekunder eller mere efter det lovede leveringstidspunkt for tjenesten FedEx Europe First, og 2) den transportpris, som afsenderen skal betale (ud over udbringningsgebyret for FedEx Europe First), såfremt det første forsøg på levering af en forsendelse sker 60 sekunder eller mere efter det lovede leveringstidspunkt for tjenesten FedEx International Priority uden tjenestemuligheden FedEx Europe First. Alle de restriktioner og begrænsninger, der er fastsat i § 17.1, gælder tilsvarende for servicemuligheden FedEx Europe First.

17.3 Såfremt afsenderen vælger at indlevere en forsendelse til et autoriseret FedEx-forsendelsessted eller i en FedEx Drop Box, vil den lovede leveringstid blive regnet fra det tidspunkt, hvor FedEx afhenter forsendelsen fra det autoriserede FedEx-forsendelsessted eller FedEx Drop Box’en. Nærmere oplysninger om de til enhver tid gældende skæringstidspunkter kan fås på det autoriserede FedEx-forsendelsessted eller FedEx Drop Box’en.


18. DEKLARERET VÆRDI OG MAKSIMAL DÆKNING

18.1 Medmindre afsenderen anfører en højere deklareret transportværdi på sin (Air) Waybill og betaler det tilhørende beløb, er FedEx' ansvar begrænset til det højeste af (a) det i den gældende internationale konvention eller lokal lovgivning anførte beløb, (b) 22 EUR pr. kg eller (c) 100 USD pr. forsendelse. For så vidt angår FedEx One Day Freight, FedEx Priority Overnight eller FedEx Standard Overnight-forsendelser i Belgien, Danmark, De Forenede Arabiske Emirater, Holland, Luxembourg, Schweiz og Østrig, er FedEx' ansvar begrænset til det højeste beløb af (a) det i den gældende lokale lovgivning fastsatte beløb, eller (b) 10 EUR pr. kg eller (c) 100 USD pr. forsendelse, medmindre afsenderen anfører en højere deklareret transportværdi på sin (Air) Waybill og betaler det tilhørende beløb. For FedEx One Day Freight, FedEx Priority Overnight og FedEx Standard Overnight-forsendelser i Tyskland er FedEx’ ansvar begrænset til det højeste af a) 4 EUR pr. kg i overensstemmelse med den tyske handelslovgivning (HGB); eller b) 100 USD per forsendelse, medmindre afsenderen anfører en højere deklareret transportværdi på (Air) Waybil og betaler den foreskrevne afgift.

18.2 FedEx tilbyder ikke ansvarsforsikring for gods eller all-risk-forsikring, men afsenderen kan betale et ekstra beløb for en deklareret transportværdi ud over de grænser, der er anført i § 18.1 ovenfor. Afsendere kan enten slå op i den FedEx-pristabel, der er gældende på afsendelsestidspunktet, eller ringe til FedEx og bede om en redegørelse for det ekstra beløb. Den deklarerede transportværdi for en pakke udgør det maksimale ansvar, der påhviler FedEx i forbindelse med forsendelse af den pågældende pakke, herunder bl.a. tab, skader, forsinkelse, fejllevering, manglende oplysninger eller fejlagtig levering af oplysninger vedrørende forsendelsen. Det er afsenderen, der udsætter sig for og løber risikoen for et tab ud over den deklarerede transportværdi. Det anbefales, at kunden kontakter en assurandør eller forsikringsmægler, hvis der ønskes forsikringsdækning deraf. SELV OM EN HØJERE TRANSPORTVÆRDI MÅTTE BLIVE DEKLARERET, UDGØR FEDEX' ANSVAR FOR TAB ELLER SKADER PÅ EN FORSENDELSES INDHOLD IKKE MERE END DEN FAKTISKE VÆRDI AF FORSENDELSENS INDHOLD, OG FEDEX ER BERETTIGET TIL AT KRÆVE UAFHÆNGIGT BEVIS FOR VÆRDIEN AF INDHOLDET AF EN FORSENDELSE, SOM DER KRÆVES ERSTATNING FOR.

18.3 Der er grænser for, hvor høje de deklarerede værdier til toldbehandling og transport må være, og disse grænser kan variere fra sted til sted. En eventuel deklareret transportværdi må ikke overstige den deklarerede værdi til toldbehandling. De maksimale deklarerede told- og transportværdier for indholdet i en FedEx Envelope eller FedEx Pak er uanset destinationen det højeste beløb af enten 100 USD pr. forsendelse eller 9,07 USD pr. pund. Varer med en (faktisk eller deklareret) værdi, der er højere end disse beløb, bør IKKE sendes i en FedEx Envelope eller FedEx Pak. Medmindre andet er anført af FedEx, er den maksimale deklarerede transportværdi 50.000 USD pr. forsendelse, bortset fra for FedEx International Priority Freight og FedEx International Economy Freight, som til de fleste destinationer har en maksimal deklareret transportværdi på 100.000 USD pr. forsendelse. Afsendere kan enten slå op i den FedEx-pristabel, der er gældende på afsendelsestidspunktet, eller ringe til FedEx og bede om en redegørelse for grænserne for deklarerede værdier.

18.4 For så vidt angår forsendelser, der indeholder nedenstående genstande af ekstraordinær høj værdi, gælder en maksimal deklareret transportværdi på det højeste beløb af enten 1.000 USD pr. forsendelse eller 9,07 USD pr. pund. Import af visse af disse effekter kan være forbudt i enkelte lande, og en eventuel lavere grænse for deklareret transportværdi til det enkelte land vil være gældende for de pågældende effekter:

 • Kunstværker, herunder ethvert værk, der er skabt eller udviklet ved anvendelse af færdigheder, smag eller kreativt talent med henblik på salg, udstilling eller samling. Dette omfatter uden begrænsning effekter (og dele deraf), såsom malerier, tegninger, vaser, vægtæpper, grafik i begrænset oplag, kunstgenstande, statuer, skulpturer, samlerobjekter, tilpassede eller personlige musikinstrumenter eller lignende.
 • Antikviteter eller samlerobjekter eller andre genstande, der udtrykker en tidligere tids stil eller mode, og hvis historie, alder eller sjældenhed bidrager til deres værdi. Sådanne genstande omfatter bl.a. møbler, bestik, porcelæn, keramik og glasartikler. Samlerobjekter kan både være samtidige eller fra en tidligere periode.
 • Film, fotografiske billeder (herunder fotografiske negativer), fotolitografier og fotografiske lysbilleder.
 • Alle varer, som efter deres karakter er særligt tilbøjelige til at lide skade, eller hvis markedsværdi er særligt foranderlig eller svær at fastsætte.
 • Glasartikler, herunder bl.a. skilte, spejle, keramik, (kinesisk) porcelæn, krystalglas, indrammet glas og andre varer af særlig skrøbelig karakter.
 • Plasmaskærme.
 • Smykker, herunder bl.a. bijouteri, ure og dele deraf, indfattede smykkesten (både slebne og uslebne ædelsten og halvædelsten), industridiamanter og  smykker af ædle metaller.
 • Ædle metaller, herunder bl.a. guld og sølv, sølvbarrer eller -støv, udfældningsprodukter og platin (bortset fra når det udgør en integreret del af elektronisk udstyr).
 • Pels, herunder bl.a. pelsbeklædning, pelsbesat beklædning og pelsstykker.
 • Aktier, obligationer, checkforsendelser eller likvide værdipapirer, herunder bl.a. madkuponer, frimærker (ikke samlerobjekter), rejsechecks, lottokuponer, postanvisninger, gavekort, forudbetalte taletidskort (dog ikke kort, der kræver en aktiveringskode), obligationskuponer og ihændehaverobligationer.
 • Samlerobjekter såsom sportskort, souvenirer og memorabilia. (Samlermønter/-frimærker må ikke sendes. Se § 8: LEVERANCER, DER IKKE KAN ACCEPTERES TIL FORSENDELSE).
 • Guitarer og andre musikinstrumenter, som er over 20 år gamle, og tilpassede eller personlige musikinstrumenter.

Afsenderen er ansvarlig for en nøjagtig udfyldelse af sin (Air) Waybill og andre fragtpapirer, herunder udfyldelse af afsnittet om deklareret værdi. FedEx imødekommer ikke anmodninger om at ændre oplysningerne om deklareret værdi på en (Air) Waybill efter aflevering til FedEx.

18.5 Hvis afsenderen ikke har anført den deklarerede transportværdi for hver pakke på sin (Air) Waybill, men har anført en samlet deklareret værdi for samtlige pakker, fastsættes den deklarerede værdi for hver enkelt pakke ved at dividere den samlede deklarerede værdi med antallet af pakker på den pågældende (Air) Waybill. Den deklarerede værdi for en enkelt pakke i en forsendelse må under ingen omstændigheder overstige den deklarerede værdi for hele forsendelsen.

18.6 FedEx hæfter ikke for tab, skader, forsinkelse, fejllevering eller manglende levering for så vidt angår forsendelser, der ikke kan accepteres, herunder bl.a. kontanter eller valuta (se § 8: LEVERANCER, DER IKKE KAN ACCEPTERES TIL FORSENDELSE).

18.7 Deklarerede værdier, der overstiger FedEx' maksimale deklarerede værdier, er ugyldige. Hvis FedEx eventuelt tager imod en forsendelse til transport (uanset om det er utilsigtet, tilsigtet eller andet) med en deklareret værdi, der overstiger de maksimale tilladte værdier, skal det ikke forstås som en frafaldelse af bestemmelser eller begrænsninger i forhold til forsendelse i henhold til disse Betingelser.

18.8 Hvis den deklarerede transportværdi for en forsendelse overstiger de fastsatte grænser (se § 18.3 og 18.4), nedsættes denne værdi automatisk til de fastsatte grænser for den pågældende forsendelse.

18.9 Uanset en pakkes deklarerede transportværdi overstiger FedEx' ansvar for tab, skader, forsinkelser, fejlleveringer, manglende levering, fejlagtige oplysninger, manglende oplysninger eller fejlagtig levering af oplysninger ikke det laveste beløb af den pågældende forsendelses reparations- eller genanskaffelsesomkostninger eller nedskrevne værdi.


19. FORPLIGTELSER, SOM FEDEX IKKE PÅTAGER SIG

19.1 FEDEX HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR SKADER, DET VÆRE SIG DIREKTE, AFLEDTE ELLER SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, UD OVER DET HØJESTE BELØB SVARENDE TIL ENTEN DEN DEKLAREREDE VÆRDI (SOM BEGRÆNSET IFØLGE § 18) ELLER DEN ANSVARSBEGRÆNSNING, DER ER FASTSAT I DEN GÆLDENDE INTERNATIONALE KONVENTION MED SENERE ÆNDRINGER ELLER, VED FORSENDELSER FRA OG MELLEM BESTEMTE ADRESSER INDEN FOR SAMME LAND, I DEN GÆLDENDE LOV PÅ STEDET. DETTE GÆLDER, UANSET OM FEDEX VIDSTE ELLER BURDE HAVE VIDST, AT DE PÅGÆLDENDE SKADER KUNNE OPSTÅ, HERUNDER BL.A. TAB AF INDTÆGT ELLER FORTJENESTE.

19.2 FEDEX HAR UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVAR FOR SÆRLIGE ELLER AFLEDTE SKADER, FØLGETAB, INDIREKTE TAB ELLER SKADER, HERUNDER BL.A. TAB AF INDTÆGT ELLER FORTJENESTE.

19.3 FedEx hæfter ikke for tab eller forsinkelser under visse omstændigheder, som anført i § 19.4. Det er afsenderen, der udsætter sig for og løber risikoen for et tab eller en forsinkelse af denne karakter, og afsenderen bør kontakte en assurandør eller forsikringsmægler, hvis der ønskes forsikringsdækning deraf. FEDEX YDER IKKE NOGEN FORSIKRINGSDÆKNING.

19.4 FedEx hæfter ikke for og foretager ej heller nogen regulering, refusion eller kreditering af nogen art som følge af tab, skader, forsinkelse, fejllevering, manglende levering eller fejlagtige oplysninger eller manglende oplysninger, herunder bl.a. alle tab, skader, forsinkelser, fejlleveringer, manglende leveringer, fejlagtige oplysninger eller manglende oplysninger på grund af eller som følge af:

 • En handling, fejl eller undladelse foretaget af afsenderen, modtageren eller en anden part, der har interesse i forsendelsen.
 • Forsendelsens karakter eller en mangel, egenskab eller iboende fejl ved forsendelsen.
 • Overtrædelse af nogen af de vilkår og betingelser, der er anført i en (Air) Waybill, i disse Forsendelsesbetingelser, i prislister eller i andre vilkår og betingelser, der er gældende for forsendelsen, herunder bl.a. ukorrekt deklarering af indholdet, uegnet eller utilstrækkelig emballering, lukning, mærkning eller adressering af forsendelserne.
 • Hændelser, som FedEx ikke er herre over, herunder bl.a. risici ved lufttransport, fjender af almenheden, offentlige myndigheder, der foregiver at have eller faktisk har kompetence, eller handlinger eller undladelser begået af toldembedsmænd, optøjer, strejker eller andre lokale stridigheder, borgerlig uro, farlige forhold, der følger af krigstilstand eller vejrforhold eller internationale, nationale eller lokale afbrydelser af luftfarts- eller landtransportnettet, strafbare forhold begået af fysiske eller juridiske personer, herunder terrorhandlinger, strejker eller forventede strejker (hos enhver virksomhed, herunder bl.a. andre transportvirksomheder, sælgere eller leverandører), naturkatastrofer, afbrydelse af eller nedbrud i kommunikations- og informationssystemer (herunder bl.a. systemer hos FedEx), mekanisk forsinkelse eller forhold, der udsætter ansatte hos FedEx for fare.
 • Handlinger eller undladelser foretaget af andre end FedEx, overholdelse af mundtlige eller skriftlige leveringsinstrukser fra afsender, modtager eller personer, der hævder at repræsentere afsender eller modtager.
 • Tab af eller skader på produkter, som afsenderen har pakket og forseglet i emballage, forudsat at seglet er ubrudt på leveringstidspunktet, og pakken i det væsentlige stadig er hel.
 • Situationer, hvor leveringen forsinkes, eller FedEx ikke kan eller vil gennemføre en levering på grund af handlinger eller manglende handlinger fra toldvæsenets eller andre offentlige myndigheders side.
 • Forsinkelser i leveringen, der skyldes, at FedEx’ principper for betaling af told, afgifter og skat skal overholdes.
 • Situationer, hvor FedEx ikke kan fremskaffe en kopi af registreringen af leveringen eller en kopi af underskriften, man har fået ved leveringen.
 • Situationer, hvor data bliver slettet eller går tabt eller ikke kan findes frem fra magnetbånd, elektroniske filer eller andre lagringsmedier eller sletning eller beskadigelse af fotograferede billeder eller lydspor på eksponerede film.
 • Beskadigelse under transporten eller håndteringen af lysstofrør, neonlamper, neonskilte, røntgenrør, laserrør og elektriske pærer, kvartskrystal, kvartslamper, glasrør, fx rør anvendt til vareprøver, samt glasbeholdere som fx beholdere, der anvendes i laboratorier, eller øvrige emner, der i sig selv er skrøbelige.
 • Manglende iagttagelse fra FedEx-medarbejderes side af “orienteringsmærkning” om, hvordan pakker skal anbringes (fx “OP”-pile eller “DENNE SIDE OP”-mærkninger).
 • Afsenderens manglende afsendelse af varer i en emballage, der er godkendt af FedEx før afsendelsen i tilfælde, hvor forudgående godkendelse anbefales eller er påkrævet.
 • Manglende besked fra FedEx til afsenderen om forsendelser, der er forsinkede, beskadigede eller bortkomne eller unøjagtigheder i den form for beskeder.
 • Forsendelser, der er frigivet, uden at man har fået en underskrift, hvis der er registreret en godkendelse af frigivelse af leveringen underskrevet af modtageren.
 • Situationer, hvor FedEx ikke kan eller vil forsøge at kontakte afsender eller modtager vedrørende en ufuldstændig eller unøjagtig adresse, et ukorrekt eller ufuldstændigt dokument, manglende betaling af told, skat eller afgifter, der er nødvendige for en frigivelse af en forsendelse, eller en ufuldstændig eller ukorrekt adresse på toldklarereren.
 • Tab af eller skade på en forsendelse, som FedEx ikke har registreret at have modtaget.
 • Forsendelser af skalamodeller (herunder bl.a. arkitekturmodeller, dukkehuse m.v.).
 • Beskadigelse af attachémapper, kufferter, habittasker, tasker i aluminium eller plast eller andre former for bagage, hvis overflade kan beskadiges af klæbemærker, tilsmudsning eller mærkning, medmindre de er anbragt i en tilstrækkeligt beskyttende emballage til forsendelse.
 • Beskadigelse, forsinkelse eller tab af forsendelser, der indeholder ikke-tilladte genstande.
 • Beskadigelser, der skyldes, at afsender ikke har emballeret det afsendte materiale på en måde, der er tilstrækkelig til at beskytte det mod at få skader, idet tilstrækkeligheden afgøres efter FedEx’ rimelige vurdering under hensyntagen til den behandling, der normalt kan forventes ved en forsendelse med et kurerfirma som FedEx.
 • Tab af personlige eller økonomiske oplysninger, herunder bl.a. nummer på sygesikringskort, fødselsdato, nummer på kørekort, numre på kredit- og betalingskort samt økonomiske kontooplysninger.
 • Afsenderens manglende sletning af alle forsendelser, der er indført i et FedEx-selvfaktureringssystem, et internetafsendelsesværktøj eller andre elektroniske metoder, der kan anvendes til at få afsendt en pakke i tilfælde, hvor forsendelsen ikke afleveres til FedEx.
 • Anvendelse af et ufuldstændigt, unøjagtigt eller ugyldigt FedEx-kontonummer eller situationer, hvor der ikke oplyses et gyldigt FedEx-kontonummer på en kunde med god kreditværdighed i faktureringsinstruktionerne på forsendelsesdokumenterne.
 • Forsendelse af letfordærvelige produkter eller råvarer, der kan lide skade, hvis de udsættes for varme eller kulde, herunder bl.a. forsendelser af alkoholiske drikke, planter og plantemateriale, tobaksprodukter, strudseæg eller emuæg eller levende akvakultur.
 • Skader på computere eller computerkomponenter eller elektronisk udstyr, hvis det forsendes i anden emballage end:

  • Fabrikantens originale emballage, der er ubeskadiget og stadig intakt og i god stand
  • Emballage, der er i overensstemmelse med FedEx’ retningslinjer for emballage, der kan ses på fedex.com
  • FedEx’ specialemballage til forsendelse af bærbare computere
  • FedEx’ emballager til mindre elektroniske produkter til forsendelse af mobiltelefoner, håndholdte computere, MP3-afspillere og lignende
 • Hvis FedEx leverer emballage, rådgivning, assistance eller vejledning om den rigtige emballering af forsendelser, indebærer det ikke, at FedEx påtager sig noget ansvar, medmindre den pågældende rådgivning, assistance eller vejledning er godkendt skriftligt af FedEx’ Afdeling for Emballageudvikling (FedEx Packaging Design and Development), og det deri udtrykkeligt er anført, at FedEx påtager sig ansvar i tilfælde af, at en forsendelse beskadiges.
 • Skader, der kan påvises med en stød- eller vippeindikator eller temperaturinstrumenter.
 • Manglende overholdelse af den leveringstid, FedEx har lovet ved forsendelser med en ufuldstændig eller ukorrekt adresse. (Se afsnittet om forsendelser, der ikke kan leveres).
 • Tab eller skader på forsendelser af alkoholiske drikke, medmindre der er anvendt en godkendt emballagetype, eller FedEx Packaging Design and Development på forhånd har godkendt den pågældende emballage før afsendelsen.
 • Forsendelser med farligt gods, som afsenderen ikke har deklareret korrekt, herunder ikke har forsynet med korrekte dokumenter, mærker, deklarationer og emballage. FedEx opfylder ikke krav vedrørende ikke-deklareret eller skjult farligt gods, og FedEx’ Money-back Guarantee gælder ikke.
 • FedEx er ikke ansvarlig for manglende ydelse af en service eller en forsendelsesløsning, hvor de registreringer, der er sket hos FedEx, ikke viser, at afsender har valgt de pågældende forsendelsesløsninger eller -muligheder.

19.5 Bortset fra tilfælde, hvor FedEx har handlet tilsigtet, er det afsenderen, der er ansvarlig for skader, som forsendelsen måtte forårsage hos FedEx eller en tredjepart. Afsenderen skal garantere mod og holde FedEx skadesløs for krav fra tredjemand, navnlig modtageren, i forhold til ethvert ansvar, der går ud over det ansvar, FedEx påtager sig ifølge disse Forsendelsesbetingelser.

19.6 Ingen betaling, som FedEx foretager efter et krav fra afsenderen eller tredjemand, skal anses for at være udtryk for, at FedEx accepterer et ansvar.


20. INGEN GARANTIER

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår heraf, giver FedEx ingen hverken udtrykkelige eller underforståede garantier.


21. KRAV

21. Krav som følge af beskadigelse, forsinkelse eller manko

Alle krav som følge af beskadigelse (synlig eller skjult), forsinkelse (herunder krav som følge af fordærv) eller manko på gods skal anmeldes til FedEx inden 21 kalenderdage efter levering af forsendelsen. Såfremt dette ikke sker, kan der ikke anlægges erstatningssag mod FedEx (se endvidere § 17: MONEY-BACK GUARANTEE om det tidsrum, hvor det er muligt at anmode om refusion eller kreditering af transportomkostninger på grund af leveringssvigt). Modtagerens modtagelse af forsendelsen, uden at der på leveringskvitteringen er en skriftlig anmærkning om beskadigelse, er prima facie bevis på, at forsendelsen er leveret i god stand. Det er en betingelse for, at FedEx vil behandle et krav om erstatning, at modtageren stiller indholdet, originale transportkasser og emballage til rådighed for en undersøgelse foretaget af FedEx.

FedEx forbeholder sig ret til at undersøge beskadigede forsendelser på kundens forretningssted og til at tage den beskadigede pakke med tilbage med henblik på undersøgelse på et FedEx-kontor.

Alle originale transportkasser og al original emballage samt indhold skal stilles til rådighed, således at FedEx kan foretage en undersøgelse, og alt skal opbevares, indtil kravet er afgjort.

21.2 Andre krav (bortkomst, manglende levering, forkert levering)

Alle andre krav, herunder bl.a. krav som følge af bortkomst, manglende levering eller forkert levering, skal være modtaget af FedEx, inden ni måneder efter at pakken blev afleveret til FedEx.

21.3 Fremsættelse af krav og forældelsesfrist

Inden ni måneder efter at pakken er afleveret til FedEx, skal der fremsendes dokumentation for pakken ved indsendelse af alle relevante oplysninger om den til FedEx. FedEx er ikke forpligtet til at reagere på et krav, før alle omkostninger er betalt. Det krævede beløb må ikke trækkes fra disse omkostninger. Retten til erstatning fra FedEx bortfalder, medmindre der anlægges retssag inden 2 (to) år efter leveringsdatoen (i tilfælde af beskadigelse) eller den dato, hvor forsendelsen skulle have været leveret (i tilfælde af bortkomst, manglende, forkert eller forsinket levering).

Med henblik på beregning af tidsfristen er den aftalte leveringsdato den dag, der følger efter afsendelsesdatoen. Forældelseslovgivning, der måtte fastlægge kortere lovgivningsmæssigt eller kontraktmæssigt aftalte bestemmelser, har forrang for denne bestemmelse.

Der kan kun anmeldes ét krav i forbindelse med en forsendelse. Med accept af betaling af et krav bortfalder enhver ret til at få tilkendt yderligere erstatning eller til at kræve yderligere kompensation i forbindelse med den pågældende forsendelse.


22. EKSTRA TILLÆG

FedEx forbeholder sig ret til at opkræve brændstoftillæg og andre tillæg på forsendelser uden varsel. Varighed og beløb vil blive fastsat af FedEx efter eget skøn. Ved aflevering af sin forsendelse til FedEx accepterer afsenderen at betale de ekstra tillæg, der er gældende på den seneste af følgende datoer: enten tidspunktet for ordreafgivelse eller tidspunktet for afhentning, idet sådanne ekstra tillæg fastsættes af FedEx efter eget skøn. Nærmere detaljer om aktuelle tillæg kan findes på fedex.com.


23. MANGLENDE AFKALD PÅ RETTIGHEDER

Enhver forsømmelse fra FedEx' side i forhold til at håndhæve eller gøre en bestemmelse i disse betingelser gældende betyder ikke, at FedEx har givet afkald på denne bestemmelse og forringer ikke FedEx' ret til at gøre en sådan bestemmelse gældende.


24. UFRAVIGELIG LOVGIVNING

Disse Betingelser udelukker ikke ansvar, såfremt udelukkelse deraf er forbudt ved lov.

I den udstrækning en bestemmelse, der er indeholdt i eller henvises til i disse Betingelser, måtte være i strid med gældende internationale traktater, lokal lovgivning eller statslige bekendtgørelser, anordninger eller krav, er en sådan bestemmelse begrænset til den maksimalt tilladte udstrækning og forbliver således begrænset i kraft som en del af aftalen mellem FedEx og afsenderen. En bestemmelses ugyldighed eller manglende retskraft påvirker ikke andre dele af disse Betingelser.


25. MEDIATION

Belgisk ret giver brugere af posttjenester mulighed for at begære indgriben af ombudsmanden for postsektoren (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Konongsstraat 97 bus 15 B-1000 Bryssel (NL), forudsat at brugeren på forhånd fremsætter begæring om dette til FedEx. Sådan en indgriben er uden præjudice for bestemmelserne i disse Betingelser.


26. DATABESKYTTELSE

26.1 FedEx har i sin rolle som dataansvarlig ansvaret for at overholde gældende databeskyttelseslove, regulativer og regler i forbindelse med behandling af personoplysninger (også benævnt 'data') under udførelse af en forsendelse eller andet. Læs mere om dette i FedEx' erklæring om beskyttelse af personlysninger, som kan findes på fedex.com. 

26.2 I forbindelse med enhver personoplysning, der gives af afsender i forhold til dennes ansatte, en modtager eller en tredjepart i forbindelse med en forsendelse eller andet, garanterer, repræsenterer og erklærer afsender sig indforstået med alle gældende love til beskyttelse af personoplysninger, herunder indhentning af det nødvendige lovmæssige grundlag for at stille sådanne data til rådighed for FedEx og FedEx' behandling af disse data som beskrevet i disse betingelser eller andet, og give den pågældende registrerede adgang til alle oplysninger i forbindelse med indsamling, overførsel og behandling af dennes data, herunder, men ikke begrænset til:

 • FedEx' identitet som dataansvarlig. 
 • Formålet med behandlingen (dvs. udførelse af forsendelsen) og betingelser for databehandling. 
 • De kategorier af data, som afsender overdrager til FedEx. 
 • Bekræftelse af, at personoplysninger vil blive videregivet til FedEx og dennes underselskaber og samarbejdspartnere placeret i og/eller uden for EØS-landene, herunder USA, i forbindelse med udførelse af forsendelsen, herunder alternative leveringsinstrukser fra modtager og identifikation af autoriseret personale og databehandlere, der tilgår personoplysningerne. 
 • Om det er obligatorisk eller valgfrit at stille personoplysninger til rådighed og konsekvenserne i tilfælde af manglende accept af at stille oplysningerne til rådighed. 
 • Den registreredes rettigheder til at få adgang til personoplysningerne og anmode om rettelse af urigtige data, sletning, blokering eller fjernelse af upræcise oplysninger eller at modsætte sig oplysningernes behandling til legitime formål og kontaktoplysninger, der kan bruges til at udøve sådanne rettigheder. 

26.3 Afsender vil holde FedEx skadesløs med hensyn til alle omkostninger, reklamationer, skadeserstatninger og udgifter, som FedEx lider eller pådrager sig i forbindelse med afsenders manglende overholdelse af denne paragraf 26.