Forsendelsesbetingelser

Forsendelsesbetingelser

Forsendelsesbetingelser


VIGTIG MEDDELELSE

Disse Forsendelsesbetingelser UDELUKKER ANSVAR for FedEx og medarbejdere hos eller repræsentanter for FedEx for tab, skader og forsinkelser under visse omstændigheder; BEGRÆNSER ANSVARET til anførte beløb i de tilfælde, hvor ansvar accepteres; og KRÆVER ANMELDELSE AF SKADER inden for faste tidsfrister. Afsendere bør læse disse Betingelser grundigt og om nødvendigt tegne en forsikring for at beskytte egne interesser.

Forsendelserne er underlagt de lokale priser og de betingelser, der gælder for det FedEx-datterselskab, den filial eller den uafhængige underleverandør, som har taget imod forsendelsen.

FedEx Express Vilkår og betingelser for transport for Europa (med virkning fra 1. juni 2021)


1. Anvendelse.

1.1 Disse betingelser gælder for transport af forsendelser med oprindelse i Europa, mellem lande og inden for lande og territorier i Europa. Disse betingelser gælder ikke for forsendelser inden for Frankrig og Polen. Her gælder særlige transportbetingelser og -vilkår. På nogle markeder kan der gælde lokale betingelser eller postforskrifter i stedet for, eller som supplement til disse betingelser (i hvert enkelt tilfælde er der mere tilgængeligt på fedex.com i de pågældende lande og territorier). Forsendelser med oprindelse uden for Europa er underlagt lokale priser og de vilkår og betingelser, der er fastsat af det FedEx-datterselskab, den filial eller den uafhængige underleverandør, som har taget imod forsendelsen. Returforsendelser er underlagt de vilkår og betingelser, der gælder for det land eller område, som forsendelsen returneres fra. For yderligere oplysninger om FedEx' tjenester henvises der til fedex.com.

1.2 International transport af en forsendelse med fly er underlagt Montreal-konventionen eller Warszawa-konventionen som relevant. International transport af en forsendelse til lands er underlagt CMR som relevant. Forsendelser, der transporteres indenrigs (mellem nærmere angivne steder inden for ét land) er underlagt lovene i dette land, disse betingelser og gældende vilkår og betingelser for indenrigstransport fra FedEx.

1.3 Den seneste onlineversion af disse betingelser udgivet og vedligeholdt på det relevante lokale fedex.com-websted har forrang for og erstatter enhver ældre eller anden version af betingelserne. Ved at indlevere en forsendelse til FedEx accepterer afsenderen de betingelser, der er gældende på det pågældende tidspunkt. FedEx forbeholder sig retten til altid og ensidigt at ændre eller supplere disse betingelser.  

1.4 I tilfælde af konflikt mellem disse betingelser og enhver anden FedEx-transitdokumentation, herunder vilkårene og betingelserne i en FedEx Air Waybill, manifest eller forsendelsesetiket, har disse betingelser forrang, for så vidt de ikke er i konflikt med den eller de gældende konventioner, eller andre ufravigeligt gældende love, herunder gældende lokale postforskrifter.

1.5 De tilgængelige services kan til enhver tid ændres eller suspenderes af FedEx. En sådan ændring eller suspendering gælder for forsendelser, der er overdraget til FedEx efter denne dato. Nærmere detaljer om aktuelle services kan findes på fedex.com. 

1.6 I nærværende betingelser træffes alle beslutninger fra FedEx udelukkende efter FedEx' eget skøn, og 'herunder' betyder 'herunder, men ikke begrænset til', medmindre andet udtrykkeligt er angivet.


2. Definitioner.

"Air Waybill" eller "Waybill" betyder ethvert forsendelsesdokument, manifest, fragtbrev, etiket, stempel, elektronisk indtastning eller lignende, som FedEx Express anvender i sit transportsystem til at påbegynde befordring af en forsendelse. 

"Tillægstjenester" betyder alle services, som ikke er transportservices.

"B2C-forsendelser" betyder forsendelser i forbindelse med en kommerciel handel mellem en erhvervsafsender (der handler i erhvervsøjemed) og en individuel forbrugermodtager (der ikke handler i erhvervsøjemed).

"Hverdag" betyder dage, hvor virksomhederne i oprindelseslandet, -territoriet eller -området eller destinationslandet eller -territoriet holder åbent. Hverdage og helligdage kan være forskellige i forskellige lande, territorier eller områder. Kontakt FedEx angående leveringsforpligtelser, der kan være berørte af dette.

"Erhvervslevering" betyder levering til kommercielle lokaliteter eller erhvervslokaler, eksklusive (a) hjem eller private bopæle, (b) steder, hvor en virksomhed drives fra hjemmet eller en bopæl, der af afsenderen er angivet som bolig, og (c) B2C-forsendelser.

"Omkostninger" betyder transportomkostninger og andre gebyrer eller tillæg, der til enhver tid fastsættes eller pålægges i henhold til nærværende betingelser, herunder brændstof og andre tillæg, tillægsservicegebyrer for toldbehandling, ekstra tillæg, gebyrer for deklareret værdi, returgebyrer, særlige ekspeditionsgebyrer, told og afgifter, import- og eksporttillæg samt andre omkostninger, som FedEx med rimelighed pådrager sig i tilknytning til transport af en forsendelse. For nærmere oplysninger om andre gebyrer eller tillæg henvises til fedex.com.

"CMR" betyder Konventionen om fragtaftaler ved international godsbefordring ad landevej af 1956 som ændret i 1978. 

"Betingelser" betyder disse vilkår og betingelser for transport som opdateret på fedex.com til enhver tid. 

"Konventioner" betyder Warszawa-konventionen, Montreal-konventionen og CMR samlet set.

"Deklareret værdi" betyder den værdi, hvis det er relevant, der er angivet af afsenderen på Air Waybill, som udgør det maksimale beløb, som FedEx påtager sig ansvar for i forbindelse med forsendelsen, som afsenderen betaler det påkrævede gebyr for.

"Toldværdi" betyder salgsprisen eller genanskaffelsesprisen på forsendelsens indhold, som er nødvendig til toldklareringsformål.

"Lovet leveringstidspunkt" betyder det offentliggjorte lovede leveringstidspunkt for den pågældende FedEx-service eller det lovede leveringstidspunkt, som FedEx-kundeservice har lovet for den pågældende forsendelse, og som tager højde for, hvilken vare der sendes, hvornår varen sendes, destinationen og forsendelsens vægt og værdi.

"Europa" betyder samlet Albanien, Armenien, Østrig, Aserbajdsjan, Belarus, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Georgien, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Moldova, Montenegro, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet, Storbritannien og Ukraine. 

"FedEx" eller "FedEx Express" betyder Federal Express Corporation, dennes datterselskaber, afdelinger og filialer, samt deres respektive medarbejdere og repræsentanter (for så vidt det er relevant).

"FedEx-kontonummer" eller "FedEx-konto" betyder det nummer, som FedEx udsteder til en kunde for at sikre, at kundens aktiviteter registreres i systemet hos FedEx, og at den part, der skal betale, bliver faktureret korrekt.

"Fragt" betyder stykke, palle eller fragthåndteringsenhed med en fakturerbar vægt, der er lig med eller større end 68 kilogram (en brøkdel af et kilogram rundes op til det næste højere kilogram), eller længere end 274 centimeter, eller større end 330 centimeter i længde plus omkreds.   

"Lækage" har den betydning, der er anført i Afsnit 7 (Klargøring af forsendelser).

"Montreal-konvention" betyder Montreal-konventionen af 28. maj 1999 og alle efterfølgende gældende protokoller. 

"Pakke" betyder enhver enkelt pakke eller stykke, der overdrages af afsenderen til FedEx med henblik på transport og accepteres af FedEx fra afsender.

"Forbudte genstande" betyder de genstande og typer af forsendelser, der er anført i Afsnit 10 (Forbudte genstande) i nærværende betingelser.

"Modtager" betyder den fysiske eller juridiske person, der er angivet på Air Waybill som modtageren af forsendelsen.

"Privatlevering" betyder levering til en privat adresse eller bolig, herunder lokationer, hvorfra der drives virksomhed fra hjemadressen, eller levering, hvor afsender har oplyst leveringsadressen som privatadresse.

"Afsender" betyder den fysiske eller juridiske person, der er angivet på Air Waybill som afsenderen af forsendelsen.

"Servicefejl" betyder et første forsøg på levering af en forsendelse, der finder sted 60 sekunder eller mere efter det gældende lovede leveringstidspunkt, bortset fra som det ellers er angivet i nærværende betingelser. Enhver transittid, der er udgivet online, et andet sted eller opgivet af FedEx-kundeservice baseret på ufuldstændige oplysninger givet af afsender, udgør udelukkende et estimat og er ikke et lovet leveringstidspunkt. De oplysninger, FedEx har registreret om opgivne leveringstider, er det afgørende bevis for, hvad der er oplyst.

"Services" betyder samlet tillægstjenester og transportservices. 

"Forsendelse" betyder en eller flere pakker eller fragt, som befordres ved brug af en enkelt Air Waybill.

"Transportomkostninger" betyder de takster, der til enhver tid pålægges til befordring af en forsendelse af FedEx i henhold til nærværende betingelser, eksklusive andre gebyrer eller tillæg, som kan beregnes eller pålægges, for eksempel brændstoftillæg, tillægsservicegebyrer for toldbehandling, ekstra gebyrer, gebyrer for deklareret værdi, særlige ekspeditionsgebyrer, told og afgifter, import- og eksporttillæg samt andre tillæg.

"Transportservices" betyder de services til transport af en forsendelse, der tilbydes og udføres af FedEx i henhold til en FedEx Express Air Waybill, eksklusive TNT waybills. Komplette oplysninger om alle disse services, herunder produktnavne, tilgængelighed og transittider, findes på fedex.com eller i en prisaftale eller aftale om transportservices, som relevant.   

"Unikke varer" betyder varer, der gælder yderligere betingelser for (se Afsnit 20.3 (Maksimalt ansvar: Deklareret værdi)) på grund af deres beskaffenhed, herunder ædelsten, ædelmetaller, juveler, ubeskyttede møbler, glas, porcelæn, kunstgenstande, antikviteter, pelse, samlerobjekter, musikinstrumenter, vigtige dokumenter, herunder pas, smartphones, smartwatches, tablets, bærbare computere, elektroniske skærme, plasmaskærme, film, bånd, diske, hukommelseskort eller andet gods, der indeholder data eller billeder. 

"Warszawa-konvention" betyder Warszawa-konventionen af 12. oktober 1929, som ændret ved Haag-protokollen af 28. september 1955 og alle efterfølgende gældende protokoller samt Guadalajara-konventionen af 18. september 1961. 


3. Omkostninger.

Transportomkostninger, der gælder for forsendelsen, findes i FedEx' listepriser på fedex.com, eller som udtrykkeligt aftalt i en FedEx Transportation Services Agreement. Tilbud fra FedEx på omkostninger eller services er udelukkende skøn baseret på oplysninger fra afsenderen. Endelige omkostninger og services kan variere baseret på den forsendelse, der rent faktisk overdrages, og anvendelsen af nærværende betingelser. FedEx påtager sig intet ansvar for, og der vil ikke ske nogen form for regulering, tilbagebetaling eller kreditering som følge af en eventuel uoverensstemmelse mellem omkostnings- eller serviceoverslag, der er oplyst før aflevering af forsendelsen, og de omkostninger, der faktureres til kunden. Anvendte omkostninger er de omkostninger, der er gældende på det tidspunkt, hvor en relevant FedEx Transportation Services Agreement indgås, med forbehold for FedEx' ret til at revidere omkostningerne, herunder transportomkostningerne, anført i FedEx' listepriser på fedex.com til enhver tid og uden varsel.


4. Brændstof og andre tillæg.

FedEx forbeholder sig retten til at vurdere og revidere sine brændstoftillæg og andre tillæg, der er anført på fedex.com, til enhver tid og uden varsel. Varighed og beløb for sådanne revisioner vil blive fastlagt af FedEx. Ved at indlevere en forsendelse til FedEx accepterer afsender at betale det eller de tillæg, der er gældende på det pågældende tidspunkt. Nærmere detaljer om aktuelle tillæg kan findes på fedex.com


5. Fakturajustering og dimensioneret vægt (volumetrisk vægt).

5.1 Priser for dimensioneret vægt gælder for alle forsendelser, på grundlag af hver enkelt forsendelse. Hvis den dimensionerede vægt overstiger den faktiske vægt, omberegnes forsendelsesomkostningerne på grundlag af den dimensionerede vægt og med forbehold for yderligere omkostninger. 

5.2 Den dimensionerede vægt udregnes ved at gange pakkens længde med dens højde og bredde (alle mål i centimeter) og dividere med en standarddimensionsdivisor eller et andet tal, som gælder på tidspunktet for aflevering af en sådan forsendelse til FedEx, som til enhver tid angivet af FedEx på fedex.com. 

5.3 FedEx kan gennemgå hver enkelt Air Waybill for at kontrollere den valgte transportservice, forsendelsens/pakkens faktiske eller dimensionerede vægt eller antallet af pakker i en forsendelse. Hvis den valgte transportservice, den faktiske eller dimensionerede vægt eller antallet af pakker, der er angivet på Air Waybill, er forkert, kan FedEx foretage korrektioner af den pågældende Air Waybill.

5.4 FedEx kan foretage justeringer af fakturaen og er berettiget til at opkræve et særligt ekspeditionsgebyr for at skulle foretage korrektioner og ændringer af Air Waybill. Den eller de anvendte metoder til og de gældende omkostninger for at foretage sådanne korrektioner eller justeringer kan indhentes på anmodning.


6. Fakturering.

6.1 Fakturaer på transportomkostninger og tilknyttede gebyrer skal i princippet betales uden tilbageholdelse eller modregning inden for 30 dage efter fakturadatoen. For visse landes vedkommende kan der gælde en anden betalingsbetingelse. Nærmere oplysninger kan indhentes på anmodning. Fakturaer på told, afgifter og andre tilknyttede gebyrer skal betales ved modtagelse. Uanset forbeholder FedEx sig retten til at kræve betaling af gebyrer på forhånd. 

6.2 Hvor det er tilladt ved lov, kan FedEx som standard sende elektroniske fakturaer, medmindre betaler udtrykkeligt anmoder om andet. 

6.3 FedEx forbeholder sig retten til at anvende betalinger på de ældste fakturaer først, i tilfælde hvor foretrukne overførselsmetoder ikke bruges eller overførselsoplysninger ikke er angivet med betaling.

6.4 I tilfælde af sen betaling forbeholder FedEx sig retten til at pålægge et gebyr for sen betaling, morarenter og administrative omkostninger for en sådan sen betaling. I dette tilfælde kan FedEx pålægge gældende gebyr, omkostning og/eller rente som fastsat af FedEx og i overensstemmelse med gældende EU-love eller lokale love om sen betaling. 

6.5 Hvis betaling skal foretages via opkrævning på en FedEx-konto, skal den part, der påbegynder forsendelsen, angive et gyldigt, aktuelt FedEx-kontonummer på Air Waybill, før FedEx accepterer forsendelsen. Opkrævninger på en FedEx-konto kan tage følgende form: 

a. "Afsender betaler": FedEx fakturerer omkostninger til afsenderens FedEx-konto. 

b. "Modtager betaler": FedEx fakturerer omkostninger til modtagerens FedEx-konto. Kun acceptabelt for transport til angivne steder.

c. "Tredjepart betaler" betyder, at FedEx fakturerer omkostninger til en andens FedEx-konto end afsenderen eller modtageren. 

6.6 Uanset betalingsinstruktioner eller andre bestemmelser er afsenderen (eller den part, der indleder en importforsendelsestransaktion, efter omstændighederne) i sidste instans altid ansvarlig for omkostningerne, og i tilfælde hvor modtageren eller tredjeparten afviser at betale.

6.7 Tvister knyttet til fakturaer skal indsendes af henholdsvis afsenderen eller modtageren til FedEx seneste (a) 30 dage fra fakturadato eller (b) fakturaens forfaldsdato, alt efter hvad der ligger senest. FedEx accepterer kun indsendelse af en sådan tvist, hvis følgende er angivet deri: (a) fakturanummer, (b) nummer på Air Waybill og (c) årsag til tvisten.

6.8 Told og afgifter. I visse tilfælde kan der beregnes told, skatter og andre tilknyttede gebyrer på indholdet af forsendelser. Hvis FedEx udbetaler told, afgifter eller andre gebyrer til en toldmyndighed på vegne af betaleren, vil betaleren blive pålagt et tillægsservicegebyr for toldbehandling baseret på en flad takst eller procentdel af det samlede udbetalte beløb (alt efter hvilket der er størst). Se fedex.com/ancillary/go/service for at få vist en liste over tillægsservicegebyrer for toldbehandling i destinationslandet. FedEx er ikke forpligtet til at foretage betaling af told, afgifter og andre tilknyttede gebyrer og kan pålægge afsenderen, modtageren eller den ansvarlige tredjepart at betale FedEx, før FedEx opfylder sin forpligtelse vedrørende told, afgifter eller andre tilknyttede gebyrer. Modtageren vil blive opkrævet tolden og afgifterne, medmindre boksen "Afsender betaler told og afgifter" eller "Tredjepart betaler told og afgifter" er afkrydset på den pågældende Air Waybill, og der er angivet et gyldigt FedEx-kontonummer herpå. Sådanne muligheder er kun tilgængelige på udvalgte steder. Under visse andre omstændigheder kan afsenderen blive opkrævet for tolden og afgifterne, herunder hvis forsendelsen sendes til en tredjeparts sted, hvor modtageren eller den fakturerede tredjepart ikke er bosiddende. Fakturaer på told, afgifter og andre tilknyttede gebyrer skal betales ved modtagelse. Nærmere oplysninger findes i Afsnit 13 (Toldbehandling) og kan indhentes på anmodning.

6.9 Valutaomregning. FedEx-fakturaer skal altid betales i den valuta, der er angivet på fakturaen, eller i øvrigt i den lokale valuta i forhold til valutakurser, der til enhver tid angives af FedEx.


7. Klargøring af forsendelser.

7.1 Størrelses- og vægtbegrænsninger. Størrelses- og vægtrestriktioner på pakker og forsendelser varierer efter kombinationen af oprindelsesland og destinationsland og efter service. 

7.2 Flerstyksforsendelser. Der er ingen øvre grænse for den samlede vægt på en forsendelse, der består af flere enheder, så længe den enkelte pakke i forsendelsen ikke overstiger den vægtmæssige grænse pr. pakke, som gælder for den pågældende destination. 

7.3 Ekstra store forsendelser. Forsendelser, der overstiger de servicespecifikke vægtbegrænsninger, som er anført i retningslinjerne for emballage på fedex.com, kræver forudgående aftale med FedEx. FedEx forbeholder sig retten til at afvise pakker eller forsendelser, FedEx anser for uegnede eller 'ekstra store' som nærmere beskrevet i retningslinjerne for emballage på fedex.com. FedEx kan efter eget skøn anse sådanne uegnede eller ekstra store pakker eller forsendelser som fragtforsendelser, og der kan derfor blive anvendt en fakturerbar minimumvægt på 68 kg uanset den faktiske vægt. Forsendelser afleveret til FedEx som fragt har en fakturerbar minimumvægt på 68 kg uanset den faktiske vægt. 

7.4 Der må ikke anføres mere end én service på en enkelt Air Waybill, og der må ikke forsendes mere end én FedEx Envelope, FedEx 10kg Box eller FedEx 25kg Box på en enkelt Air Waybill. 

7.5 Emballage. Alle pakker skal klargøres og emballeres af afsenderen til sikker transport, i henhold til godsets beskaffenhed og størrelse, under antagelse af almindeligt omhu ved håndtering i et transport- og hub-sorteringsmiljø og ved efterlevelse af alle gældende traktater, love, forskrifter og regler, herunder dem, der regulerer emballering, mærkning og etikettering. 

7.6 Alle varer, der er modtagelige for skade på grund af forhold, der kan opstå ved transport, som f.eks. temperaturskift eller ændringer i lufttrykket, skal af afsender beskyttes tilstrækkeligt med egnet emballering. FedEx påtager sig intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af ændringer i temperatur eller tryk.

7.7 FedEx leverer ikke temperaturreguleret transport, medmindre det udtrykkeligt er aftalt. Medmindre det udtrykkeligt er aftalt, er FedEx ikke forpligtet til at sørge for tøris til forsendelser eller sørge for fornyelse af is, uanset mundtlige eller ensidige skriftlige udsagn fra kunden eller FedEx om det modsatte. Hvis modtageren nægter at tage imod en forsendelse, eller hvis en forsendelse lækker, er beskadiget eller afgiver lugt (tilsammen betegnet som "lækage"), vil den, hvor det er muligt, blive returneret til afsenderen. Hvis afsenderen nægter at tage en forsendelse retur, eller hvis den ikke kan returneres på grund af lækage, skal afsenderen hæfte for og påtage sig at godtgøre og i øvrigt holde FedEx skadesløs for alle omkostninger, tillæg og udgifter, der måtte påløbe som følge af rengøring efter og bortskaffelse af forsendelsen. Se endvidere Afsnit 8 (Afvisning af forsendelser).

7.8 Mærkning. Det er afsenderens ansvar at udfylde alle nødvendige detaljer på en Air Waybill korrekt. De enkelte forsendelser skal mærkes læseligt og holdbart med navn, vej/gade, postnummer, by og land på både modtageren og afsenderen. For internationale forsendelser skal afsenders adresse angive det land, hvor forsendelsen overgives til FedEx. Afsender skal påsætte Air Waybill og andre fornødne etiketter (f.eks. tungt gods) på en fremtrædende plads udvendigt på forsendelsen, som tydeligt kan ses. 

Nærmere oplysninger om klargøring af forsendelser kan indhentes på fedex.com eller på anmodning.


8. Afvisning af forsendelser.

FedEx forbeholder sig retten til at afvise, tilbageholde, aflyse, udsætte eller returnere forsendelser til enhver tid, hvis FedEx skønner, at sådanne forsendelser vil kunne forårsage skader på eller forsinkelser af andre forsendelser, varer eller personer, eller hvis transport heraf er forbudt ved lov eller i strid med nogen af disse betingelser, hvis den FedEx-konto, der tilhører den person eller enhed, som er ansvarlig for betalingen, ikke er kreditværdig, hvis volumen eller typen af forsendelser afviger væsentligt fra den volumen eller type af forsendelser, der oprindeligt blev angivet af afsender til FedEx, eller af enhver anden årsag. Det, at FedEx tager imod forsendelser, betyder ikke, at disse forsendelser, herunder deres indhold og kvalitet, er i overensstemmelse med gældende love og regler eller nærværende betingelser.


9. Inspektion af forsendelser.

9.1 På anmodning fra kompetente myndigheder, eller efter FedEx' skøn og efterlevelse af gældende love og regler, kan FedEx åbne og inspicere en forsendelse. 

9.2 I overensstemmelse med gældende love og regler kan FedEx være pålagt at foretage forskellige undersøgelser af forsendelsen eller forsendelserne. Afsenderen giver herved afkald på muligheden for at fremsætte krav for skader eller forsinkelser (herunder Money-back Guarantee som angivet i Afsnit 19) som følge af en sådan undersøgelse.


10. Forbudte genstande.

10.1 FedEx tillader ikke følgende genstande til forsendelse til nogen destination, og afsenderen accepterer ikke at sende disse genstande, medmindre det på anden vis er udtrykkeligt aftalt med FedEx (yderligere restriktioner kan være gældende for oprindelsen og destinationen):

a. Skydevåben, andre våben, ammunition og dele dertil. 

b. 3D-printere, der er designet, eller udelukkende fungerer, til at producere skydevåben.

c. Sprængstoffer (sprængstoffer i klasse 1.4 kan muligvis accepteres til eller fra visse placeringer – yderligere oplysninger fås på anmodning), fyrværkeri og andre genstande af brandfarlig eller letantændelig art.

d. Genstande, der ligner bomber, håndgranater eller andre eksplosive anordninger. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, virkningsløse produkter som replikaer, festartikler, undervisningshjælpemidler og kunstværker. 

e. Militærgenstande, der stammer fra lande, hvor en eksportkontrollicens er påkrævet. 

f. Menneskelig, organer eller kropsdele fra mennesker, fostre fra mennesker eller dyr og kremerede eller opgravede menneskerester. 

g. Levende dyr, herunder insekter og kæledyr.  

h. Dyrelig, døde dyr og udstoppede dyr.  

i. Planter og plantemateriale, herunder afskårne blomster (afskårne blomster accepteres til og fra visse lande og territorier, herunder Holland til USA og hele Latinamerika – yderligere oplysninger fås på anmodning).  

j. Letfordærvelige levnedsmidler og føde-/drikkevarer, der kræver afkøling eller anden miljømæssig kontrol. 

k. Pornografi og utugtigt materiale. 

l. Penge, herunder kontanter og likvide midler (f.eks. omsættelige papirer, endosserede aktier, obligationer og checkforsendelser) samt mønter og frimærker, der er samlerobjekter.  

m. Farligt affald, herunder brugte kanyler og sprøjter eller andet medicinsk, organisk og industrielt affald.  

n. Våd is (frosset vand). 

o. Kopivarer, herunder varer med varemærke, der er identisk med eller uden tvivl ligner et registreret varemærke, uden godkendelse eller kendskab fra den registrerede varemærkeejer (kaldes også ofte for "efterligninger"). 

p. Marihuana, herunder marihuana beregnet til rekreativ eller medicinsk brug, og cannabidiol afledt af marihuana (CBD), produkter med en vilkårlig mængde af tetrahydrocannabinol (THC) og syntetiske cannabinoider.

q. Rå eller ubearbejdede hampplanter eller dele heraf (herunder hampplanter, hampblade, hampblomster og hampfrø). 

r. Tobak og tobaksprodukter, herunder, men ikke begrænset til, cigaretter, cigarer, løs tobak, røgfri tobak og vandpiber.

s. E-cigaretter og deres komponentdele, enhver anden lignende anordning, der benytter fordampning eller aerosolisering, og enhver ikke-brændbar væske eller gel, uanset tilstedeværelsen af nikotin, som kan bruges sammen med en sådan anordning.  

10.2 FedEx tillader ikke følgende forsendelsestyper til nogen destination, og afsenderen accepterer ikke at sende disse genstande (yderligere restriktioner kan være gældende for oprindelse og destination):

a. Forsendelser eller varer, som det ved enhver form for lov eller forskrift er forbudt at transportere, importere eller eksportere. 

b. Medmindre det udtrykkeligt er aftalt med FedEx, forsendelser, der vil gøre det nødvendigt for FedEx at indhente særlig tilladelse eller licens til transport, import eller eksport. 

c. Udeklarerede, forbrugsafgiftsbelagte forsendelser eller varer, der kræver tilsynsgodkendelse eller toldbehandling.   

d. Forsendelser med en toldværdi, der overstiger den tilladte for den specifikke destination. 

e. Farligt gods, med undtagelse af tilladelserne i Afsnit 12 (Farligt gods) i nærværende betingelser, og 

f. Forsendelser, der er våde, lækker eller afgiver enhver form for lugt.  

10.3 FedEx fralægger sig ethvert ansvar for forbudte genstande, uanset hvordan de måtte være modtaget (herunder ved en fejl eller efter forudgående varsel). FedEx forbeholder sig retten til at afvise pakker på grundlag af disse indskrænkninger eller af sikkerheds- og forsvarlighedsgrunde. FedEx har ret til at beregne et administrationstillæg for pakker, der afvises, og udgifter til eventuelt at returnere varer til afsender. Nærmere oplysninger kan fås efter anmodning.

10.4 Afsnit 19 (Money-back Guarantee) finder ikke anvendelse på forsendelser af forbudte genstande. 


11. Eksportkontroller.

11.1 FedEx transporterer ikke forsendelser, der overtræder eksportkontrollovgivningen. Afsenderen er ansvarlig, og indestår, for overholdelse af alle gældende love, regler og bestemmelser, herunder de amerikanske administrationsregler ved eksport, de amerikanske ITAR (International Traffic in Arms Regulations), de amerikanske FACR (Foreign Assets Control Regulations) og gældende eksportlovgivning samt nationale bestemmelser i alle lande relateret til transport af forsendelsen. Afsenderen accepterer og indestår for, at vedkommende vil overholde alle gældende amerikanske sanktioner, der forbyder eksport eller geneksport af varer, services eller teknologi til lande og territorier på de amerikanske myndigheders liste enten ensidigt eller i koordination med andre landes sanktioner. Derudover transporterer FedEx ikke og afsenderen accepterer ikke at anmode om forsendelse af varer, med hvilke handel er begrænset eller forbudt af økonomiske sanktioner og embargolovgivning. Se en aktuel liste over FedEx-lande og -territorier, som ikke betjenes, på fedex.com.

11.2 Derudover transporterer FedEx ikke og afsenderen garanterer, at vedkommende ikke vil aflevere forsendelser til FedEx, hvis afsenderen eller eventuelle involverede forsendelsesparter står på det amerikanske handelsministeriums liste over afviste personer eller eventuelle eksportkontrol- eller -sanktionslister, der er udgivet eller opretholdt af: det amerikanske finansministeriums afdeling for kontrol med udlandsaktiver, det amerikanske handelsministeriums afdeling for industri og sikkerhed, det amerikanske udenrigsministeriums direktorat for forsvar og handelskontrol, FN's sanktionskommittéer, EU-Rådet og andre relevante myndigheder. Afsenderen accepterer og garanterer også, at vedkommende ikke vil forsøge at sende til enheder, der ejes af parter, med fællesejerandel i henhold til den relevante registreringsmyndighed, som er underlagt økonomiske sanktioner.

11.3 Det er afsenderens ansvar at sørge for at indhente eksporttilladelse på forsendelser, der kræver eksporttilladelse eller anden kontrol før eksport og forsyne FedEx med oplysninger samt al påkrævet dokumentation, for at overholde gældende lovgivning og bestemmelser. Det er afsenders ansvar, på egen bekostning, at kontrollere, om eksporten er omfattet af krav i forhold til eksporttilladelse eller -godkendelser, indhente samtlige påkrævede licenser og tilladelser samt sikre, at modtageren er autoriseret i henhold til gældende love og bestemmelser i oprindelses- og modtagerlandet samt lande, der har jurisdiktion over varerne. Derudover er afsenderen ansvarlig for at sikre, at slutbrugen eller slutbrugeren af varerne ikke overtræder nogen specifikke kontrolpolitikker, der begrænser visse typer eksport, geneksport eller overførsel af specificerede varer, som er underlagt de amerikanske administrationsregler ved eksport.

11.4 FedEx påtager sig intet ansvar over for afsenderen eller andre personer for eventuelle tab eller udgifter – herunder bøder og straftold – hvis afsenderen ikke overholder eksportlovgivning, -regler eller -bestemmelser, eller grundet handlinger udført af FedEx i forbindelse med overholdelse af gældende lovgivning og bestemmelser. Afsenderen accepterer også at holde FedEx skadesløs for eventuelle tab eller udgifter – herunder bøder og straftold – grundet afsenderens manglende overholdelse af eksportlove, -regler eller -bestemmelser eller grundet handlinger udført af FedEx i forbindelse med overholdelse af gældende lovgivning og bestemmelser.


12. Farligt gods.

12.1 Identifikation af farligt gods. "Farligt gods" er genstande, som under transport kan bringe mennesker, dyr, miljøet eller transportøren i fare. Det er afsenderens ansvar at identificere, om dennes forsendelse indeholder farligt gods som klassificeret af FN's Anbefalinger for Transport af Farligt Gods, Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR), Den Internationale Luftfartssammenslutning (IATA) samt gældende love og bestemmelser.

12.2 Destinationer med restriktioner. Der er begrænsninger på forsendelser af farligt gods til mange destinationer. Hvis afsenderen har spørgsmål angående lande, der betjenes, varerestriktioner efter land eller tilgængelighed af services, kontaktes FedEx-kundeservice. 

12.3 Tilgængelige services. Visse forsendelser af farligt gods skal være tilgængelige under transit med fly og er kategoriseret som "tilgængeligt farligt gods". "Utilgængeligt farligt gods" skal ikke lastes på et fly og er derfor tilgængeligt under transit. Kategorien for farligt gods kan påvirke den service, der kan bruges til forsendelse. FedEx har endvidere pligt til at sørge for ordentlig adskillelse af uforeneligt farligt gods i alle køretøjer og fly. Nødvendigheden heraf kan betyde, at forsendelsen må afsendes med det næste tilgængelige køretøj på ruten eller det næste fly, hvor der kan sikres den nødvendige adskillelse.

12.4 Yderligere gebyrer. Der er særlige ekspeditionsgebyrer, som gælder for forsendelser, der indeholder farligt gods. Tillæg er baseret på klassifikation og type af den påkrævede særlige ekspedition, herunder hvorvidt genstandene skal være tilgængelige under transit.

12.5 Regler for farligt gods. Alle pakker, der indeholder farligt gods, skal overholde alle gældende love og regler, herunder ICAO's tekniske instrukser for sikker transport af farligt gods som luftfragt og IATA's forskrifter om farligt gods. Afsendere af farligt gods skal overholde alle FedEx' variationer anført i den aktuelle udgave af IATA's forskrifter om farligt gods. Forsendelser af farligt gods, der er underlagt ADR, kræver særlige transportaftaler, og afsenderen skal kontakte FedEx for at indgå aftaler før forsendelse. 

12.6 Litiumbatterier. Litiumbatterier (UN 3090), der er primære, ikke genopladelige batterier, kan kun sendes efter forudgående godkendelse. Det gælder for litiumbatterier efter IATA afsnit IA og afsnit IB. FedEx modtager ikke UN 3090- og UN 3480-litiumbatterier, der afleveres som forsendelser ifølge IATA afsnit II. De skal afleveres som fuldt regulerede IATA afsnit IA eller IB. Derudover modtager FedEx Express ikke affaldsbatterier eller batterier, der forsendes til genanvendelse eller bortskaffelse, herunder beskadigede eller defekte batterier (se IATA variation FX–04).

12.7 Klargøring af forsendelser. Afsenderen er ansvarlig for at identificere, klassificere, emballere, mærke, etikettere og udfylde dokumentation til forsendelser med farligt gods, i overensstemmelse med alle gældende internationale traktater, love og regler. Afsenderen er endvidere ansvarlig for at sikre, at modtageren overholder alle gældende traktater, love og regler. Hver enkelt forsendelse skal være ledsaget af fornøden dokumentation for farligt gods (f.eks. IATA's afsenderdeklaration for farligt gods), når det er påkrævet. Eftersom FedEx ikke leverer pak og send-løsninger til forsendelser med farligt gods, kan FedEx kræve, at afsenderen hyrer en kvalificeret pak og send-leverandør til at afhjælpe et problem med en forsendelse af farligt gods, for at FedEx kan udføre leveringen sikkert. Afsenderens manglende klargøring af farligt gods i overensstemmelse med dette afsnit kan medføre, at en forsendelse ikke kan leveres. Afsenderen skal give alle påkrævede oplysninger og udfylde alle bokse, der angår farligt gods, på den tilknyttede Air Waybill. Afsendere, som benytter elektroniske systemer til at sende farligt gods, skal vælge, for så vidt det er relevant for det elektroniske system, specialservices, -håndtering eller -flag for at angive, at deres forsendelse indeholder farligt gods. Når der bruges en fysisk Air Waybill i stedet for en elektronisk forsendelsesløsning, kan farligt gods kun sendes internationalt ved hjælp af FedEx' udvidede service international Air Waybill.

12.8 Emballage. FedEx-emballage må ikke bruges til at sende farligt gods (herunder tøris), med undtagelse af (a) tilladte litiumbatterier ifølge IATA afsnit II, som kan sendes i FedEx-bokse og -rør, og (b) biologiske stoffer, kategori B (UN 3373), som kan sendes i en FedEx UN 3373 Pak, FedEx Clinical Box eller FedEx TempAssure-emballage.

12.9 Overdragelse og levering af farligt gods. Ikke alle FedEx-steder modtager farligt gods. Visse FedEx-kontorer accepterer ikke specifikke klasser af farligt gods, og farligt gods accepteres ikke til forsendelse via alle transportservices. FedEx forbeholder sig retten til at afvise farligt gods på ethvert sted, hvor de ikke kan accepteres i henhold til gældende lov eller efter FedEx' skøn. Hvis forsendelsen ikke afleveres på et sted med personale, der accepterer farligt gods, skal den overdrages til FedEx via en planlagt afhentning på kundens sted.  

12.10 Ingen omdirigering. Farligt gods må ikke omdirigeres til en anden adresse end den oprindelige tiltænkte modtageradresse angivet af afsenderen. 

12.11 Potentielt afsenderansvar. Gældende love eller regler kan pålægge FedEx at indberette forkert deklarerede eller udeklarerede forsendelser med farligt gods til de behørige tilsynsmyndigheder. Afsenderen kan pålægges bøder og sanktioner efter gældende lov. 

12.12 Afsnit 19 (Money-back Guarantee) finder ikke anvendelse på forsendelser med farligt gods. 


13. Toldbehandling.

13.1 Forsendelser over nationale grænser skal muligvis toldbehandles. Afsenderen er ansvarlig for at sikre, at varer sendes i overensstemmelse med alle lovgivningsmæssige toldkrav, for at vedlægge al dokumentation og påkrævede oplysninger til toldbehandling og for at erklære og garantere, at alle papirer og oplysninger, der gives om varerne og forsendelsens toldbehandling, er og fortsat vil være sande, korrekte og fuldstændige, herunder en passende harmoniseret systemkode. Forsendelser, der kræver dokumentation ud over en Air Waybill (f.eks. en handelsfaktura), kan tage yderligere transittid. FedEx forbeholder sig retten til efter FedEx' eget skøn at opkræve betaling fra afsenderen for bøder, straftold, erstatningsbeløb eller andre omkostninger eller udgifter, herunder opbevaringsgebyrer, der måtte opstå som følge af en retshåndhævende handling fra en kompetent myndighed, eller afsenders manglende overholdelse af forpligtelserne heri. 

13.2 Afsenderen er ansvarlig for, for egen regning at sikre, at varer, der sendes internationalt, accepteres til import ind i destinationslandet i henhold til gældende lov og overholder alle licenserings- eller tilladelseskrav efter behov.

13.3 Afsenderen kan også blive påkrævet at vedlægge yderligere oplysninger til toldbehandling fra andre lovgivningsmæssige myndigheder i destinationslandet før levering til modtageren. Forsendelser, der indeholder varer eller produkter, som er reguleret af flere offentlige myndigheder i andre destinationslande (f.eks. nationale myndigheder for fødevaresikkerhed, beskyttelse af folkesundhed, lægemidler, medicinske produkter, planter og dyr, dyrelivsprodukter, telekommunikations- og andre standarder for elektronisk udstyr og sammenlignelige myndigheder), kan tage yderligere toldbehandlingstid. Alle udgifter til forsendelse til og returnering fra lande, hvor indførsel ikke bliver tilladt, opkræves af afsenderen.

13.4 Hvor forsendelser tilbageholdes af toldvæsenet eller andre myndigheder på grund af ukorrekt eller manglende dokumentation, kan FedEx forsøge at underrette modtageren. Hvis det efter den lokale lovgivning kræves, at modtageren indsender den korrekte information eller dokumentation, og dette ikke sker inden for en rimelig tidsfrist fastsat af FedEx, kan forsendelsen blive betragtet som en forsendelse, der ikke kan leveres, i henhold til gældende lovgivning (se Afsnit 18 (Forsendelser, der ikke kan leveres)). Hvis modtageren ikke kan komme med den nødvendige information eller dokumentation, og det efter den lokale lovgivning er muligt, at den fremskaffes af afsenderen, kan FedEx forsøge at underrette afsenderen. Hvis afsenderen heller ikke kan komme med den nødvendige information eller dokumentation inden for en rimelig frist, der fastsættes af FedEx, vil forsendelsen blive betragtet som en forsendelse, der ikke kan leveres, i henhold til gældende lovgivning. FedEx påtager sig ikke noget ansvar for sin manglende mulighed for at afslutte en levering på grund af ukorrekt eller manglende dokumentation, uanset om FedEx forsøger at underrette modtageren eller afsenderen eller ej. 

13.5 Hvis tilladt ved lokal lovgivning eller på anden vis instrueret (f.eks. via "FedEx International Broker Select" beskrevet nedenfor) yder FedEx toldbehandling på internationale forsendelser. FedEx indsender forsendelsesoplysninger til told- og andre offentlige myndigheder til toldbehandling. FedEx opkræver muligvis et tillægsservicegebyr for toldbehandling, efter behov, på internationale forsendelser for toldbehandlingsprocesser, for udbetaling af told og afgifter til en toldmyndighed på vegne af betaleren, for afsenderens, modtagerens eller en tredjeparts anmodede services eller for at dække omkostninger, som FedEx pålægges af myndighederne for myndighedsdokumentation. Type og beløb af tillæg varierer afhængigt af landet. Se fedex.com/ancillary/go/service for at få vist en liste over tillægsservicegebyrer for toldbehandling i destinationslandet.

13.6 FedEx fungerer som agent for afsenderen eller modtageren (alt efter relevans) med det ene formål at få forsendelsen toldbehandlet og -angivet. Hvor det er relevant og passende, giver afsenderen FedEx, eller en speditør udpeget af FedEx, fuldmagt til at udfærdige og indlevere toldbehandlingsdeklarationer og foretage alle dertil knyttede handlinger som direkte repræsentant for afsenderen eller modtageren og i afsenders/modtagers navn og for dennes regning og risiko. Afsenderen sikrer, at modtageren godkender FedEx efter behov i henhold til denne bestemmelse. 

13.7 FedEx betaler eller fakturerer ikke eventuel told og afgifter, hvis frit speditørvalg blev valgt på bookingtidspunkter. Accept af og begrænsninger for varer ved brug af FedEx International Broker Select varierer afhængigt af landet.

13.8 FedEx kan i visse tilfælde efter eget skøn tage imod instrukser om at anvende en bestemt toldklarerer, som ikke er fra FedEx selv (eller den klarerer, som FedEx har valgt), eller den klarerer, som afsenderen har anvist. Under alle omstændigheder forbeholder FedEx (eller den klarerer, som FedEx har valgt) sig retten til at toldbehandle forsendelsen, hvis man ikke kan fastslå, hvilken toldklarerer der skal anvendes, eller hvis den pågældende ikke vil udføre toldklareringen, eller hvis der ikke er givet fuldstændige oplysninger til FedEx om, hvilken toldklarerer der skal bruges (herunder navn, adresse, telefonnummer og postnummer).

13.9 For forsendelser, der skal toldbehandles af modtageren, leverer FedEx toldbehandlingspapirerne til modtageren, og levering af papirerne udgør rettidig levering.


14. Told og afgifter.

14.1 FedEx kan for at fortolde visse varer betale told og afgifter, der opkræves af toldvæsenet, på vegne af betaleren og opkræve et tillæg herfor. FedEx kan for alle forsendelser kontakte betaleren og forlange en bekræftelse af aftalen om tilbagebetaling som betingelse for at gennemføre fortoldningen og leveringen samt efter eget skøn kræve betaling af told og afgifter inden frigivelse af forsendelsen til modtageren. Kontakt FedEx' kundeservice for at få yderligere oplysninger. 

14.2 FedEx anfører udelukkende anslået told og afgifter via toldværktøjet "Anslå told og afgifter" på fedex.com. Den endelige told og afgifter kan afvige derfra.

14.3 I tilfælde af indsigelser over for nøjagtigheden eller korrektheden af told og afgifter for en forsendelse kan FedEx eller dennes udpegede speditør gennemgå de overdragne forsendelsesdokumenter. Hvis FedEx fastslår, at told og afgifter blev korrekt beregnet, accepterer afsenderen at betale dem, eller garanterer afsenderen, at modtageren betaler, alt efter relevans.

14.4 I tilfælde af at FedEx betaler told, afgifter eller andre tillæg til en toldmyndighed på betalerens vegne, pålægges betaleren et tillægsservicegebyr for toldbehandling baseret på et fast beløb eller en procentdel af det samlede forskudsbetalte beløb. Dette tillægsservicegebyr for toldbehandling varierer afhængigt af destinationslandet. Få flere oplysninger om det opkrævede tillægsservicegebyr for toldbehandling på fedex.com/ancillary/go/service.

14.5 Hvis afsenderen ikke udpeger en betaler på sin Air Waybill, faktureres told og afgifter automatisk til modtageren, hvis tilladt. Eneste tilgængelige muligheder for leveringer til udvalgte steder er "Afsender betaler told og afgifter" og "Tredjepart betaler told og afgifter". Kontakt FedEx' kundeservice for at få yderligere oplysninger.

14.6 Uanset eventuelle betalingsinstruktioner, der måtte være i strid hermed, er afsenderen i sidste ende ansvarlig for betaling af told og afgifter samt alle gebyrer og tillæg relateret til FedEx' udlæg for told og afgifter, hvis betaling ikke modtages. Hvis en modtager eller en tredjepart, der bliver bedt om at bekræfte tilbagebetalingen, nægter at betale told og afgifter efter anmodning, kan vi kontakte afsenderen med samme anmodning. Hvis afsenderen nægter at træffe tilfredsstillende aftaler om tilbagebetaling til FedEx, kan forsendelsen blive returneret til afsenderen (i sådanne tilfælde er afsenderen ansvarlig for både de oprindelige omkostninger og returneringsudgifterne) eller anbragt til midlertidig opbevaring, på et frilager eller i et toldforseglet pakhus eller blive betragtet som en forsendelse, der ikke kan leveres. Hvis transportomkostninger for en forsendelse faktureres til et kreditkort, forbeholder FedEx sig retten til også at debitere uerholdelige tillæg for told og afgifter, der er tilknyttet den pågældende forsendelse, på kreditkortet. 

14.7 En forsendelse kan blive forsinket, hvis FedEx ikke kan fremskaffe en tilfredsstillende bekræftelse på aftale om tilbagebetaling af de beløb, der skal lægges ud for told og afgifter, i henhold til de tilgængelige muligheder på udvalgte steder. Sådanne forsinkelser eller en eventuel anden manglende overholdelse af nærværende betingelser betragtes som forpligtelser, FedEx ikke påtager sig, og ikke som servicefejl. De er derfor ikke omfattet af Money-back Guarantee (se Afsnit 19 (Money-back Guarantee) og Afsnit 21 (Uden for erstatningsansvar)). 

14.8 Betaling af told og afgifter skal foretages via en af følgende metoder efter FedEx' eget skøn: kontanter, check (personlig eller erhverv – forudsat der gives gyldigt id), kreditkort, postanvisninger, rejsecheck eller debet-/toldkonto. FedEx accepterer ikke forudbetaling af told og afgifter. 

14.9 FedEx påtager sig ikke noget ansvar for forsendelser, der bliver efterladt i tolden, og disse kan blive betragtet som forsendelser, der ikke kan leveres. 


15. Ruteplanlægning.

FedEx fastlægger ruterne for alle forsendelser. Ruterne kan til enhver tid ændres uden varsel. FedEx kan ikke videregive sine ruteoplysninger eller detaljerede netværkssikkerhedsforanstaltninger, af hensyn til beskyttelsen af de varer, der transporteres deri. Kontroller af FedEx-netværkslokationer eller -køretøjer er derfor heller ikke tilladt, medmindre der foreligger et lovkrav. 


16. Levering.

16.1 Forsendelser leveres til modtagerens adresse med forbehold af afsnit 16.7, 16.8 og 16.9 herunder. Der er ingen forpligtelse til at levere en forsendelse til modtageren personligt. FedEx kan levere en forsendelse til modtageren eller en anden person, der synes at have bemyndigelse til at acceptere levering af forsendelsen på modtagerens vegne. Forsendelsesadresser bør altid indeholde modtagerens fuldstændige adresse, telefonnummer og e-mailadresse. 

16.2 Postboksadresser kan bruges til visse internationale lokationer, forudsat at afsenderen giver FedEx modtagerens telefonnummer for at kunne foretage leveringen. 

16.3 FedEx har under ingen omstændigheder noget ansvar for krav i forbindelse med, at toldmyndigheder eller andre offentlige myndigheder beslaglægger eller tilbageholder varer, der er i transit.

16.4 Forsendelser til hoteller, hospitaler, offentlige kontorer eller anlæg, universiteter eller andre steder, der har et postrum eller en central postmodtagelse, kan afleveres til postrummet eller den centrale postmodtagelse, medmindre andet er blevet angivet eller aftalt med FedEx før afsendelsen.

16.5 FedEx behandler en ønsket ændring af en adresse, der ikke udgør en omdirigering eller en adressekorrektion, som en ny forsendelse, og der kan blive opkrævet ny betaling for forsendelsen.

16.6 For udbringning på lørdage, hvor denne service udbydes, beregnes et særligt ekspeditionstillæg i lande/territorier, hvor lørdag ikke er en almindelig hverdag.

16.7 FedEx kan afvise at hente eller bringe en forsendelse eller vælge en anden afhentnings- eller udbringningsordning af hensyn til sikkerheden for sine ansatte eller i tilfælde, hvor FedEx formoder, at FedEx' services kan blive brugt i strid med gældende love, forskrifter eller regler.

16.8 Leveringsinstrukser fra afsender: Muligheder for underskrift ved levering  

a. FedEx tilbyder "Muligheder for underskrift ved levering", som kan vælges af afsenderen på tidspunktet for udfyldelse af Air Waybill, fra og til udvalgte lande og territorier og for visse transportservices (se fedex.com, eller kontakt FedEx-kundeservice for at få nærmere oplysninger). 

b. Afsenderen anerkender, at muligheder for underskrift ved levering valgt af afsenderen kan omfatte, men er ikke begrænset til: (i) udlevering af en forsendelse uden underskrift ved levering, (ii) levering til en nabo, vicevært, ejendomsfunktionær eller lignende, (iii) udlevering af en forsendelse kun til en myndig voksen på leveringsadressen (iv) eller enhver kombination af de omtalte instrukser. Afsenders valg af en mulighed for underskrift ved levering går forud for enhver anden øvrig leveringsinstruks, der gives af modtageren. 

c. Der kan pålægges ekstragebyrer i forbindelse med muligheder for underskrift ved levering. Se Afsnit 4 (Brændstof og andre tillæg).

d. Hvis afsenderen ikke vælger en mulighed for underskrift ved levering, følger FedEx sine standardleveringsprocedurer.

16.9 Leveringsinstrukser fra modtager: B2C-forsendelser  

a. På udvalgte lokationer kan FedEx levere B2C-forsendelser i henhold til yderligere instrukser modtaget af FedEx fra modtageren. Afsenderen bekræfter og accepterer udtrykkeligt, at disse instrukser kan ændre de oprindeligt aftalte leveringsinstrukser eller det lovede leveringstidspunkt, der oprindeligt er aftalt mellem FedEx og afsender. 

b. Afsenderen er indforstået med og accepterer, at instrukserne fra modtageren kan omhandle, men ikke er begrænset til: (i) udsættelse af leveringstidspunkt, (ii) levering til en nabo, vicevært eller receptionist, (iii) levering til en anden adresse eller anden person, forudsat at en sådan anden adresse ligger i samme land som anført på Air Waybill, (iv) videregivelse af instrukser om, hvor B2C-forsendelsen skal efterlades uden at indhente underskrift ved levering, (v) aflevering af B2C-forsendelsen ved et opsamlingspunkt (f.eks. en lokal butik) eller (iv) enhver kombination af de føromtalte instrukser. I tilfælde af afsenders og/eller modtagers annullering af (en del af) transporten før levering skal alle gebyrer fortsat betales og er skyldige til FedEx.  

c. FedEx kan til enhver tid ændre tilgængeligheden af leveringsmuligheder for B2C-forsendelser, afhængigt af geografiske og andre begrænsninger. For yderligere oplysninger om tilgængelighed og betingelser for leveringsmuligheder henvises til fedex.com. 

d. Afsnit 19 (Money-back Guarantee) gælder ikke for B2C-forsendelser, hvor modtageren har oplyst yderligere leveringsinstrukser i henhold til denne bestemmelse. 

e. Såfremt en modtager giver yderligere leveringsinstrukser for andre end B2C-forsendelser, bekræfter og accepterer afsenderen at være bundet af dette afsnit 16.


17. Genlevering.

17.1 Firmalevering.  FedEx vil forsøge genlevering enten automatisk eller på anmodning, hvis: (a) der ikke er nogen til stede på modtageradressen eller en naboadresse til at kvittere for forsendelsen, og der ikke er nogen underskriftsfrigivelse på fil, (b) afsenderen har valgt en FedEx-mulighed for underskrift ved levering, og der ikke er nogen autoriseret modtager til stede, der kan kvittere for forsendelsen, eller (c) FedEx vurderer, at forsendelsen skal tilbageholdes. Hvis firmaleveringen ikke er sket efter tre leveringsforsøg eller efter at være tilbageholdt i fem hverdage fra datoen for første leveringsforsøg, og toldklarering er sket i destinationslandet, hvor det er muligt, opfattes den som ikke-leveringsmulig (se Afsnit 18: (Forsendelser, der ikke kan leveres)).

17.2 Privatlevering og B2C-forsendelser.  Hvis en privatlevering ikke kan foretages i første forsøg på modtageradressen eller en naboadresse, kan FedEx efter eget skøn enten forsøge genlevering, tilbageholde forsendelsen, til yderligere leveringsinstrukser kommer fra afsenderen eller modtageren, eller levere på en adresse, der bestemmes af FedEx. Hvis en privatlevering ikke kan leveres efter gentagne forsøg, eller hvis afsenderen eller modtageren ikke giver yderligere leveringsinstrukser, eller FedEx ikke kan facilitere levering til en anden lokation udpeget af FedEx, kan forsendelsen blive betragtet som ikke-leveringsmulig (se Afsnit 18 (Forsendelser, der ikke kan leveres)).


18. Forsendelser, der ikke kan leveres.

18.1 En forsendelse, der ikke kan leveres, er en forsendelse, der af en række grunde ikke kan afleveres, herunder bl.a.: (a) modtagerens adresse er ufuldstændig, ulæselig, ukorrekt eller ikke kan lokaliseres, (b) modtageren af en forsendelse ikke kan kontaktes, eller modtageren ikke henter forsendelsen, (c) forsendelsen er adresseret til et område, der ikke betjenes af FedEx, (d) modtagerens forretningssted er lukket, (e) leveringen er umulig, fordi man ikke kan få kontakt med en egnet person til, eller en egnet person nægter, at tage imod leveringen eller kvittere for leveringen af forsendelsen, (f) forsendelsen ikke kan frigives af toldvæsenet, (g) forsendelsen sandsynligvis vil forårsage skade på eller forsinkelse af andre forsendelser eller værdier eller skade på personer; (h) forsendelsen indeholder forbudte genstande, (i) modtageren ikke kan eller vil betale for en forsendelse, som skal betales af modtager, (j) forsendelsen er utilstrækkeligt emballeret, (k) forsendelsens indhold eller emballage er beskadiget i en grad, der gør ompakning umulig, eller (l) af en af de årsager, der er anført i Afsnit 17 (Genlevering).

18.2 Hvis en forsendelse af en eller anden grund ikke kan leveres, kan FedEx forsøge at underrette afsenderen for at få en aftale om returnering af forsendelsen, uden at dette dog kan få negative virkninger for begrænsninger ifølge lovgivningen på stedet. Hvis afsenderen ikke kan kontaktes inden 5 hverdage eller ikke giver nogen besked inden for en rimelig frist, kan FedEx sende forsendelsen tilbage til afsenderen eller anbringe den til midlertidig opbevaring, på et frilager eller i et toldforseglet pakhus eller bortskaffe forsendelsen. Hvis en forsendelse ikke kan leveres, toldklareres eller tilbagesendes, kan FedEx overdrage eller afhænde den. Afsenderen hæfter for forsendelsesprisen samt alle omkostninger og tillæg, der påløber i forbindelse med, at en forsendelse, der ikke kan leveres, bliver returneret, opbevaret eller bortskaffet, medmindre skylden for, at forsendelsen ikke kan leveres, ligger hos FedEx.

18.3 Forsendelser, der ikke kan returneres på grund af begrænsninger i henhold til lovgivningen på stedet, vil enten blive lagt til midlertidig opbevaring, på et frilager eller i et toldforseglet pakhus eller bortskaffet i henhold til lokal lovgivning. Afsenderen accepterer at skulle betale de udgifter, FedEx måtte have ved placeringen eller bortskaffelsen af forsendelsen som nævnt.

18.4 Udgiften til returnering vil blive opkrævet hos afsenderen sammen med de oprindelige omkostninger, medmindre forsendelsen ikke har kunnet leveres på grund af fejl begået af FedEx. Endvidere vil FedEx opkræve andre omkostninger, som FedEx har pådraget sig i forbindelse med returneringen. Ved returnering af forsendelser, der ikke kan leveres og indeholder farligt gods, skal afsenderen sørge for en udfyldt retur Air Waybill samt alle øvrige nødvendige dokumenter.


19. Money-back Guarantee.

FedEx tilbyder en Money-back Guarantee for visse transportservices, med forbehold for nærværende betingelser. Denne Money-back Guarantee kan til enhver tid og uden forudgående varsel til afsenderen eller modtageren suspenderes, ændres eller tilbagekaldes af FedEx. En sådan suspendering, ændring eller tilbagekaldelse gælder for forsendelser, der er overdraget til FedEx efter denne dato. Nærmere oplysninger om den aktuelle status for Money-back Guarantee kan indhentes på fedex.com.

19.1 Money-back Guarantee.

a. I tilfælde af en servicefejl og på anmodning vil FedEx efter eget skøn enten refundere eller kreditere den pågældende faktura for betalerens transportomkostninger, med forbehold for begrænsningerne anført herunder.  

b. FedEx' Money-back Guarantee gælder for transportservices, med undtagelse af forsendelser, der sendes som Economy-service inden for Europa eller FedEx International Connect Plus. 

c. Hvis en afsender overdrager pakker, der overskrider antal, type, størrelse eller vægt af pakker, der gennemsnitligt overdrages for lokationen af afsenderen i løbet af året, kan FedEx acceptere disse pakker, men suspendere Money-back Guarantee eller justere de lovede leveringstidspunkter.

d. I tilfælde af en servicefejl er denne Money-back Guarantee afsenderens eneste retsmiddel for at få dækket alle eller en del af transportomkostningerne til en forsendelse. Hvis Money-back Guarantee suspenderes, er der ingen leveringsforpligtelser for berørte forsendelser og dermed intet retsmiddel eller ingen dækning af transportomkostninger, for hvad der ellers ville udgøre en servicefejl. 

19.2 Begrænsning. Følgende begrænsninger gælder:

a. Der tillades kun én refusion eller kreditering pr. pakke. I tilfælde af forsendelser bestående af flere pakker gælder denne Money-back Guarantee for hver enkelt pakke i forsendelsen. Såfremt der opstår en servicefejl for en pakke, som indgår i forsendelsen, ydes der kun refusion eller kreditering for den del af transportomkostningerne, som vedrører den pågældende pakke. 

b. Kreditering eller refusion i henhold til Money-back Guarantee-politikken foretages kun for transportomkostninger til den forsendelse, der giver anledning til krediteringen. Money-back Guarantee gælder ikke for told, afgifter eller andre gebyrer, som ikke udgør transportomkostninger.

c. Hvis afsenderen anmoder om en senere levering end det lovede leveringstidspunkt, inden det første leveringsforsøg foretages, vil det lovede leveringstidspunkt for anvendelse af Money-back Guarantee-politikken blive justeret for at tage højde for den leveringsdato eller det leveringstidspunkt, der er anmodet om. 

d. Nationale helligdage på afhentningsadressen og på destinationsstedet kan påvirke transittider. Leveringsforpligtelsen for anvendelse af Money-back Guarantee vil blive forlænget i en periode, der er lig med længden af helligdagen. FedEx' internationale helligdagskalender findes på fedex.com, men lokale eller regionale helligdage i et land kan også berøre transittider.

e. I forbindelse med forsendelser, der er planlagt til levering i løbet af de syv kalenderdage inden juledag, er leveringsforpligtelsen for anvendelse af Money-back Guarantee forlænget til slutningen af dagen på den offentliggjorte lovede leveringsdato for den valgte service og destination. 

f. For så vidt angår forsendelse med FedEx International Next Flight, kan det opgivne lovede leveringstidspunkt ændres af mange årsager, herunder flyforsinkelser eller flyaflysninger pga. flyveledelsens dispositioner, vejrforhold eller mekaniske problemer Hvis det lovede leveringstidspunkt ændres, gælder Money-back Guarantee kun for det senest oplyste lovede leveringstidspunkt. 

g. For FedEx Europe First-forsendelser (for hvilke der gælder et leveringsgebyr ud over FedEx International Priority-prisen) vil FedEx på anmodning refundere eller kreditere den pågældende faktura: 

i. for FedEx Europe First-leveringsgebyret, men ikke transportomkostningerne, i tilfælde af en servicefejl for en FedEx Europe First-service, eller 

ii. for transportomkostningerne ud over FedEx Europe First-leveringsgebyret, i tilfælde af en servicefejl for en FedEx International Priority-service.

Alle restriktioner og begrænsninger anført i dette afsnit om Money-back Guarantee gælder i øvrigt også for FedEx Europe First-servicen.

h. Såfremt afsenderen vælger at indlevere en forsendelse til et 'FedEx Authorized Ship Center' eller i en 'FedEx Drop Box', vil det lovede leveringstidspunkt blive regnet fra det tidspunkt, hvor FedEx afhenter forsendelsen fra FedEx Authorized Ship Center eller FedEx Drop Box. Nærmere oplysninger om de gældende skæringstidspunkter kan fås på det pågældende FedEx Authorized Ship Center eller FedEx Drop Box. 

19.3 Udelukkelser. Denne Money-back Guarantee gælder ikke, og FedEx er ikke forpligtet til at refundere eller kreditere transportomkostninger, hvis:

a. FedEx tilvejebringer bevis for rettidig levering, der består af dato og tidspunkt for levering og, hvis det er relevant, navnet på den person, som har kvitteret for forsendelsen.

b. Servicefejlen helt eller delvist skyldes nogen af de omstændigheder, der er beskrevet i Afsnit 21 (Uden for erstatningsansvar).

c. Betalerens FedEx-kontonummer ikke var kreditværdig, eller betalingsinstruktioner var ugyldige.

d. Der af kunder blev anvendt forkerte FedEx-trackingnumre på den pågældende pakke eller forsendelse ved hjælp af FedEx' elektroniske forsendelsesenheder.

e. Forsendelsen indeholdt, selvom en sådan forsendelse udtrykkeligt er accepteret af FedEx, forbudte genstande, farligt gods eller tøris. 

f. Forsendelsen blev forsinket på grund af toldbehandling eller andre lovkrav.

g. Forsinkelsen i leveringen skyldes efterlevelse af FedEx' principper angående betaling af told og afgifter før toldbehandling eller ved levering.

h. Forsendelsen blev sendt til en postboksadresse, der er acceptabel til levering.

i. Modtageren videregav leveringsinstrukser til FedEx, i henhold til Afsnit 16.9 (Leveringsinstrukser fra modtager: B2C-forsendelser)

j. Forsendelsen blev forsinket på grund af forkerte, ufuldstændige eller unøjagtige modtageroplysninger, eller en egnet person ikke var til stede til eller afviste at acceptere levering eller kvittere for pakken.

k. Forsendelsen ikke kunne leveres (se Afsnit 18 (Forsendelser, der ikke kan leveres)) eller blev returneret.

l. Denne Money-back Guarantee gælder ikke for anmodninger om fakturajustering baseret på overbetaling. 

m. Hvis afsenderen eller modtagere for FedEx International Broker Select-forsendelser angiver en anden toldklarerer end FedEx eller den af FedEx udpegede klarerer. 

19.4 Anmodninger om refusion eller kreditering. Manglede overholdelse af de følgende betingelser, herunder meddelelse på den angivne måde og inden for de angivne tidsfrister, vil medføre afvisning af afsenders anmodning om refusion eller kreditering, som følge af hvilket afsenderen ikke kan få kompensation for en servicefejl:

a. Tidsfrister for meddelelse om en anmodning. FedEx skal modtage meddelelse om en anmodning om refusion af eller kreditering for transportomkostninger via en af de godkendte kanaler inden for 15 dage efter fakturadatoen (eller forsendelsesdatoen ved forudbetaling). 

b. Obligatoriske oplysninger. Alle meddelelser om en servicefejl skal indeholde afsenderens evt. FedEx-kontonummer, Air Waybill eller FedEx-trackingnummer, forsendelsesdatoen samt fuldstændige og nøjagtige modtageroplysninger.

c. Metoder til indsendelse af anmodning. Betaleren kan anmode om refusion af eller kreditering for transportomkostninger på grund af en servicefejl via e-mail, fedex.com, eller ved at kontakte FedEx-kundeservice. Metoder kan variere baseret på forsendelsesdestination. Enhver afvigelse fra disse metoder til indsendelse af anmodninger vil ikke blive anset for gyldig. Delvis betaling i forhold til en faktura anses eksempelvis ikke som en anmodning om fakturajustering eller meddelelse om en refusionsanmodning.


20. Ansvarsbegrænsning.

20.1 Standardansvarsbegrænsning for transportservices. FedEx' ansvar for tab, skader eller forsinkelse i forbindelse med leveringen af transportservices er begrænset til det højeste af (a) det beløb, der er fastlagt ved de gældende konventioner, eller (b) 100 USD pr. forsendelse (medmindre afsenderen deklarerer en højere transportværdi og betaler det fornødne gebyr som beskrevet i afsnit 20.3). FedEx vil endvidere anvende disse begrænsninger på alle krav, der måtte opstå som følge af leveringen af indenlandske transportservices ved fravær af obligatoriske eller nedre grænser for ansvar i gældende nationale transportlove (medmindre afsenderen deklarerer en højere transportværdi og betaler det fornødne gebyr som beskrevet i afsnit 20.3).

20.2 Ansvarsbegrænsning for andre krav. Hvis det ikke er reguleret af afsnit 20.1 (Standardansvarsbegrænsning for transportservices), er FedEx' ansvar for tab, skader, forsinkelse eller ethvert andet krav i forbindelse med leveringen af tillægstjenester, eller anden misligholdelse af kontrakt, begrænset til 3,40 euro pr. kilogram, der under alle omstændigheder ikke kan overstige et maksimalt ansvar på 10.000 euro pr. hændelse eller række af forbundne hændelser.  

20.3 Maksimalt ansvar: Deklareret værdi. FedEx tilbyder ikke ansvarsforsikring for gods eller all-risk-forsikring, men afsenderen kan vælge at betale et ekstra beløb for at angive en deklareret værdi på Air Waybill, som ligger over de grænser, der er angivet i de foregående afsnit 20.1 og 20.2. Hvis afsenderen træffer dette valg, gælder følgende betingelser:  

a. Den deklarerede værdi repræsenterer FedEx' maksimale ansvar i forbindelse med forsendelsen og kan ikke overstige den deklarerede toldværdi på Air Waybill. 

b. Det er afsenderen, der udsætter sig for og løber risikoen for et tab ud over den deklarerede værdi.

c. Der pålægges et gebyr for hver 100 USD (eller brøkdel deraf), hvormed den deklarerede værdi overstiger den ellers gældende standardansvarsbegrænsning, som anført herover, op til de maksimale beløb, der er angivet herunder. Afsenderen kan enten slå op i den FedEx-pristabel, der er gældende på afsendelsestidspunktet, eller ringe til FedEx for at få yderligere oplysninger om det ekstra beløb. 

d. Uanset den deklarerede værdi kan FedEx' ansvar for dokumenteret tab, skader, forsinkelse eller ethvert andet krav i forbindelse med forsendelsen ikke overstige forsendelsens reparationsomkostninger, nedskrevne værdi eller genanskaffelsesomkostninger, alt efter hvad der er mindst. FedEx er berettiget til at kræve uafhængig dokumentation for værdien af indholdet i en forsendelse, der fremsættes et krav for. 

e. Den maksimale deklarerede told- og transportværdi er begrænset, og kan variere fra sted til sted og tilbydes ikke i alle lande og områder. Den maksimale deklarerede toldværdi for indholdet af en FedEx Envelope eller FedEx Pak, uanset destinationen, er 500 USD pr. forsendelse. Den maksimale deklarerede transportværdi for indholdet af en FedEx Envelope eller FedEx Pak, uanset destinationen, er 100 USD pr. forsendelse. Varer med en faktisk eller deklareret værdi, der er højere end disse beløb, bør ikke sendes i en FedEx Envelope eller FedEx Pak. 

f. Medmindre andet er anført af FedEx, er den maksimale deklarerede værdi 50.000 USD pr. forsendelse, med undtagelse af fragttransportservices, som har en grænse for maksimal deklareret værdi på 100.000 USD pr. forsendelse. 

g. Der ydes ingen kompensation for (i) tab af en indirekte beskaffenhed, eller (ii) forsinkelser eller tab, der måtte opstå som følge af afsenderens misligholdelse af sine forpligtelser ifølge nærværende betingelser.

h. Der ydes ingen kompensation for tab knyttet til tillægstjenester. 

i. Ethvert forsøg på at deklarere en transport- eller toldværdi, som overstiger de maksimale beløb, der er tilladt i nærværende betingelser, er ugyldigt. En sådan deklareret værdi reduceres automatisk til de autoriserede grænser for forsendelsen. FedEx' accept af transport af en forsendelse med en deklareret værdi over de maksimale tilladte beløb udgør ikke et afkald på nogen bestemmelse i nærværende betingelser. FedEx imødekommer ikke anmodninger om at ændre oplysningerne om deklareret værdi på en Air Waybill efter aflevering til FedEx. 

j. Hvis afsenderen ikke har anført den deklarerede værdi for hver pakke på sin Air Waybill, men har anført en samlet deklareret værdi for samtlige pakker, fastsættes den deklarerede værdi for hver enkelt pakke ved at dividere den samlede deklarerede værdi med antallet af pakker på den pågældende Air Waybill. Den deklarerede værdi for en enkelt pakke i en forsendelse må under ingen omstændigheder overstige den deklarerede værdi for hele forsendelsen.

20.4 Unikke varer. FedEx' ansvar for forsendelser, der indeholder unikke varer, det være sig helt eller delvist, er begrænset til en maksimal deklareret værdi på 1.000 USD pr. forsendelse eller den grænse, der er angivet af den relevante konvention for transport af gods, alt efter hvilken der er størst.


21. Uden for erstatningsansvar.

21.1 FedEx påtager sig intet ansvar for:

a. Med forbehold for yderligere begrænsninger anført i nærværende betingelser skader, der overstiger den deklarerede værdi (som begrænset af Afsnit 20.3 (Maksimalt ansvar: Deklareret værdi)) eller den ansvarsbegrænsning, som er anført i den gældende konvention eller, for forsendelser fra og mellem angivne steder inden for ét land, ved gældende ufravigelig lokal lovgivning, alt efter hvilken der er størst, uanset om FedEx vidste eller burde have vidst, at disse skader kunne pådrages 

b. Særlige, tilfældige, indirekte tab eller skader eller følgeskader, herunder for omkostninger til alternativ transport, tab af indtægt, omsætning, brug eller fortjeneste, forventede besparelser, goodwill eller tab af muligheder og 

c. Tab eller forsinkelser under visse omstændigheder anført i Afsnit 19.3 (Money-back Guarantee – Udelukkelser).

21.2 Afsender påtager sig al eksponering og risiko for tab, skader eller forsinkelse udover det, som FedEx udtrykkeligt påtager sig i nærværende betingelser. Afsenderen skal om ønsket sørge for sin egen forsikringsdækning. FedEx yder ikke forsikringsdækning.

21.3 FedEx påtager sig intet ansvar, og FedEx foretager heller ingen justering, refusion eller kreditering af nogen art for tab, skader, forsinkelse, forkert levering, manglende levering, forkerte oplysninger eller manglende tilvejebringelse af oplysninger, der skyldes eller måtte opstå som følge af nogen af følgende hændelser (listen er ikke udtømmende):

a. Handling, fejl eller undladelse foretaget af afsenderen, modtageren eller en anden part, der har interesse i forsendelsen.

b. Forsendelsens karakter eller en mangel, egenskab eller iboende fejl eller skrøbelighed ved forsendelsen.

c. Overtrædelse af nærværende betingelser, eller andre vilkår og betingelser, der gælder for forsendelsen, herunder forsendelse af en forbudt genstand, farligt gods, forkert deklarering af lasten, lukning, mærkning eller adressering af forsendelser.

d. Bøder, sanktioner eller andre økonomiske beløb, der pålægges afsender eller modtager af myndigheder eller tredjepart.

e. Hændelser, som FedEx ikke er herre over, herunder en pandemi eller epidemi, risici ved lufttransport, fjender af almenheden, offentlige eller regulerende myndigheder, der foregiver at have eller faktisk har kompetence, eller handlinger eller undladelser begået af toldembedsmænd, optøjer, strejker eller forventede strejker, eller andre lokale stridigheder, borgerlig uro, farlige forhold, der følger af krigstilstand eller vejrforhold, eller internationale, nationale eller lokale afbrydelser af luftfarts- eller landtransportnettet, strafbare forhold begået af fysiske eller juridiske personer, herunder terrorhandlinger, naturkatastrofer, afbrydelse af eller nedbrud i kommunikations- og informationssystemer (herunder systemer hos FedEx), mekanisk forsinkelse eller forhold, der udsætter ansatte hos FedEx for fare.

f. Uegnet eller utilstrækkelig emballering, herunder afsenders manglende brug af emballage, der er godkendt af FedEx, hvor denne godkendelse søges, anbefales eller påkræves. Især computere, elektronik, skrøbelige genstande og alkohol skal emballeres i henhold til FedEx' retningslinjer, der findes på fedex.com. Tilvejebringelse af emballage, eller rådgivning om, assistance til eller vejledning om egnet emballering af forsendelser fra FedEx' side udgør ikke dennes accept af ansvar, medmindre FedEx udtrykkeligt angiver andet skriftligt.

g. Overholdelse af mundtlige eller skriftlige leveringsinstrukser fra afsenderen, modtageren eller personer, der hævder at repræsentere afsenderen eller modtageren.

h. Forsinkelse i leveringen, der skyldes, at FedEx' principper for betaling af gebyrer skal overholdes. 

i. Situationer, hvor FedEx ikke kan fremskaffe en kopi af registreringen af leveringen eller en kopi af underskriften, der er indhentet ved leveringen.

j. Situationer, hvor data bliver slettet eller går tabt eller ikke kan findes frem fra magnetbånd, elektroniske filer eller andre lagringsmedier eller sletning eller beskadigelse af fotograferede billeder eller lydspor på eksponerede film.

k. Manglende iagttagelse fra FedEx-medarbejderes side af "orienteringsmærkning" om, hvordan pakker skal anbringes (f.eks. "OP"-pile eller "DENNE SIDE OP"-mærkninger).

l. FedEx’ manglende eller forsinkede underretning af afsenderen eller modtageren om forsinkelse, tab eller beskadigelse af en forsendelse, ufuldstændig, forkert eller unøjagtig adresse på modtager eller toldklarerer, forkert, ufuldstændig eller manglende dokumentation, eller manglende betaling af told og afgifter, der er nødvendig for at frigive en forsendelse.

m. Tab eller beskadigelse af en enkeltstående genstand, for hvilken FedEx ikke har nogen kvittering for modtagelse, der kan bekræftes, herunder under omstændigheder, hvor varer, på tidspunktet for levering af forsendelsen til FedEx, på forhånd er blevet lastet på en anhænger, palletiseret eller emballeret på en sådan måde, at antallet af genstande eller indhold i forsendelsen ikke med rimelighed kan kontrolleres.

n. Tab af personlige eller økonomiske oplysninger, herunder nummer på sygesikringskort, fødselsdato, nummer på kørekort, numre på kredit- eller betalingskort samt økonomiske kontooplysninger.

o. Afsenderens manglende sletning af alle forsendelser, der er lagt ind i et FedEx-forsendelsessystem eller -enhed, når forsendelsen ikke er afleveret til FedEx.

p. Skader, der kan påvises med en stød- eller vippeindikator eller temperaturinstrumenter, og  

q. Manglende overholdelse af det lovede leveringstidspunkt ved forsendelser med en ufuldstændig eller ukorrekt adresse (se Afsnit 18 (Forsendelser, der ikke kan leveres)).

21.4 Hvis FedEx ikke er ansvarlig, herunder for ansvar, der overstiger det ansvar, som FedEx udtrykkeligt påtager sig i nærværende betingelser, er afsenderen ansvarlig og accepterer at holde FedEx skadesløs for enhver skade forårsaget af forsendelsen på FedEx eller en tredjepart eller mod ethvert krav fra en tredjepart, navnlig modtageren. 

21.5 Enhver betaling, der foretages af FedEx ifølge et krav fra afsenderen eller en tredjepart, vil ikke blive anset for at udgøre en accept af ansvar og heller ikke udgøre et afkald på bestemmelserne i dette afsnit 21.


22. Ingen garantier.

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår heraf, giver FedEx ingen hverken udtrykkelige eller underforståede garantier.


23. Krav.

FedEx vil kun acceptere fremsættelse af et krav, der angår en forsendelse, med undtagelse af en servicefejl (se Afsnit 19 (Money-back Guarantee)), hvis anmelderen overholder enhver gældende konvention og følgende procedure, hvor der i modsat fald ikke kan fremsættes noget krav mod FedEx: 

23.1 Meddelelse om et krav. Alle krav skal meddeles til FedEx inden for de følgende tidsfrister: 

a. Krav, der skyldes en skade (synlig eller skjult), forsinkelse (herunder krav som følge af fordærv) eller manglende indhold, inden for 21 dage efter levering af forsendelsen. Modtagerens modtagelse af forsendelsen, uden hvilken en anmærkning om beskadigelse på leveringskvitteringen er prima facie bevis på, at forsendelsen er leveret i god stand. 

b. Alle andre krav, herunder krav angående tab, manglende levering eller forkert levering, inden for ni måneder efter, at forsendelsen blev afleveret til FedEx.

Alle sådanne krav skal meddeles enten på leveringstidspunktet på den pågældende leveringsregistrering, via fedex.com eller ved at kontakte FedEx-kundeservice. 

23.2 Obligatoriske oplysninger. Alle meddelelser om krav skal indeholde fuldstændige afsender- og modtageroplysninger samt FedEx-trackingnummeret, forsendelsesdatoen, stykantal og forsendelsens vægt.  Inden for ni måneder efter, at forsendelsen blev afleveret til FedEx, skal kravet være fuldstændigt dokumenteret ved indsendelse af al relevant støttedokumentation til FedEx (f.eks. indkøbsfakturaer, estimater til reparation). Det er en forudsætning for, at FedEx vil behandle et krav om erstatning, at modtageren stiller indholdet, originale transportkasser og emballage til rådighed for en undersøgelse foretaget af FedEx, enten på modtagerens forretningssted eller på en FedEx-facilitet, indtil kravet er afgjort. 

23.3 Begrænsning. FedEx er ikke forpligtet til at reagere på et krav, før alle omkostninger er betalt. Anmelderen må ikke trække det krævede beløb fra disse omkostninger. Der kan kun anmeldes ét krav i forbindelse med en forsendelse. Med accept af betaling af et krav bortfalder enhver ret til at få tilkendt yderligere erstatning eller til at kræve yderligere kompensation i forbindelse med den pågældende forsendelse. Afsendere eller modtagere, hvis pakker blev afleveret til FedEx via en pakkekonsolidator, har ingen ret til juridisk eller billighedsretlig afhjælpning i forhold til FedEx. 

23.4 Søgsmål. Retten til at kræve erstatning for en handling, der måtte opstå som følge af transport fra FedEx, vil være udelukket, medmindre kravet fremsættes for en autoriseret domstol inden for to år fra den faktiske leveringsdato (i tilfælde af skader, manko eller forsinkelse) eller den forventede leveringsdato (i tilfælde af tab, forkert levering eller manglende levering), eller inden for en gældende forældelsesfrist, alt efter hvilken der er kortest.


24. Underentreprise.

FedEx forbeholder sig retten til at give hele eller en del af servicen eller enhver af sine services i underentreprise.


25. Databeskyttelse.

25.1 Begreber som for eksempel 'dataansvarlig', 'personoplysninger', 'registreret person' og 'behandling' har den betydning, de er tildelt i den generelle forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679 ("GDPR"), og alle andre databeskyttelseslove og -forskrifter, der finder anvendelse på behandling af personoplysninger ("personoplysninger") i henhold til nærværende betingelser (samlet benævnt "databeskyttelseslov").

25.2 FedEx og afsenderen anerkender, at de begge er uafhængige dataansvarlige med hensyn til behandling af personoplysninger af eller mellem parter i henhold til nærværende betingelser.

25.3 I forhold til behandlingen af personoplysninger i henhold til nærværende betingelser erklærer afsender at have overholdt databeskyttelseslov, herunder videregivelse til de registrerede personer af oplysningerne i overensstemmelse med databeskyttelseslov, videregivelse af oplysningerne som indeholdt i FedEx' erklæring om beskyttelse af personoplysninger på fedex.com og indhentning af et retsgrundlag i overensstemmelse med databeskyttelseslov, som for eksempel opfyldelse af kontrakten, legitime interesser eller samtykke.

25.4 Afsenderen holder FedEx skadesløs med hensyn til alle omkostninger, krav, skadeserstatninger og udgifter, som FedEx lider eller pådrager sig i forbindelse med afsenderens manglende overholdelse af dette afsnit 25.

25.5 Afsender erklærer, at retsgrundlaget som anført under afsnit 25.3 (også) tillader overførsel af personoplysninger til FedEx, dennes tilknyttede enheder, afdelinger, rådgivere, revisorer eller tredjeparter, der er engageret af FedEx til at udføre sine forpligtelser over for afsender i henhold til disse betingelser i ethvert land både i og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS").

25.6 Eventuelle overførsler af personoplysninger fra afsenderen til FedEx, eller omvendt, fra EØS eller Schweiz til et land uden for EØS eller Schweiz er underlagt standardkontraktbestemmelser for dataansvarlige til dataansvarlige (beslutning 2004/915/EF) ("SCC-CC'er") som i afsnit 46(2)(c) i GDPR, der er tilgængelig her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. I denne henseende er SCC-CC'erne fuldt inkorporerede i nærværende betingelser som reference. Ved at acceptere nærværende betingelser (a) anses parterne for at have underskrevet SCC-CC'erne, (b) accepterer parterne det fulde indhold i SCC-CC'erne og (c) overholder parterne betingelserne deri, og (d) accepterer parterne, at enhver ændring eller efterfølgende beslutning og/eller URL gælder og erstatter beslutningen og/eller URL'en, der henvises til i dette afsnit 25.6. I henhold til SCC-CC'erne fungerer FedEx som dataansvarlig også som dataeksportør, herunder på samarbejdspartneres vegne, og afsenderen som dataansvarlig fungerer også som dataimportør, eller omvendt hvis relevant. Ovennævnte er med forbehold for FedEx' ret til efter eget skøn at beslutte at bruge en anden passende overførselsmekanisme i henhold til databeskyttelseslov. Overførte personoplysninger kan omfatte individuelle afsenderes og modtageres kontaktoplysninger, såsom navne og adresser, der er nødvendige for effektiv udførelse af FedEx' services, såsom levering af pakker og aktivering af trackingfunktioner, som yderligere eller på anden vis beskrevet i nærværende betingelser og i henhold til bilagene af SCC-CC'erne.

25.7 Hvis EU-Domstolen, lokale tilsynsmyndigheder eller lignende offentlige myndigheder fastslår, at nogen af betingelserne i henhold til dette afsnit 25 og/eller SCC-CC'erne ikke er eller ikke længere kan være en lovlig metode til overførsler af personoplysninger uden for EØS eller Schweiz, forhandler parterne i god tro en alternativ metode til sådanne overførsler på lovlig vis.


26. Hele aftalen.

Nærværende betingelser udgør hele aftalen mellem parterne og har, med forbehold for Afsnit 1 (Anvendelse), forrang for alle andre vilkår eller betingelser, det være sig mundtlige eller skriftlige. Nærværende betingelser kan ikke fortrænges, bortset fra ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne. 


27. Overdragelse.

Hverken rettigheder eller forpligtelser for begge parter må i henhold til nærværende betingelser overdrages eller uddelegeres uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part, med undtagelse af, at FedEx må overdrage alle eller en del af sine rettigheder og uddelegere sine forpligtelser i henhold til nærværende betingelser til enhver af sine tilknyttede enheder. Nærværende betingelser vil være bindende for og træde i kraft til fordel for parterne og deres tilladte afløsere og tildelte uden at begrænse det ovenstående.


28. Manglende afkald på rettigheder.

Enhver forsømmelse fra FedEx' side i forhold til at håndhæve eller gøre en bestemmelse i disse betingelser gældende betyder ikke, at FedEx har givet afkald på denne bestemmelse, og forringer ikke FedEx' ret til at gøre en sådan bestemmelse gældende.


29. Ufravigelig lov.

Nærværende betingelser udelukker ikke ansvar, såfremt udelukkelse deraf er forbudt ved lov. I den udstrækning en bestemmelse, der er indeholdt i eller henvises til i disse betingelser, måtte være i strid med gældende ufravigelige internationale traktater, lokal lovgivning eller statslige bekendtgørelser, kendelser eller krav, er en sådan bestemmelse begrænset til den maksimalt tilladte udstrækning og forbliver således begrænset i kraft som en del af aftalen mellem FedEx og afsenderen. En bestemmelses ugyldighed eller manglende retskraft påvirker ikke andre dele af nærværende betingelser.


30. Mediation.

Belgisk ret giver brugerne af belgiske indgående eller udgående postservices mulighed for at begære indgriben fra ombudsmanden for postsektoren (Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRUXELLES (F); Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL (NL)), forudsat at brugeren på forhånd fremsætter begæring om dette til FedEx. Sådan en indgriben er uden præjudice for bestemmelserne i disse betingelser.


31. Anvendelig ret og jurisdiktion.

Bortset fra som bestemt ved gældende konvention er nærværende betingelser og enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med services udført af FedEx i medfør deraf, underlagt lovene og domstolene i det land eller territorie, hvor forsendelsen accepteres af FedEx til opfyldelse af sine services.