Forsendelsesbetingelser

Forsendelsesbetingelser

Forsendelsesbetingelser


VIGTIG MEDDELELSE

Disse Forsendelsesbetingelser UDELUKKER ANSVAR for FedEx og medarbejdere hos eller repræsentanter for FedEx for tab, skader og forsinkelser under visse omstændigheder; BEGRÆNSER ANSVARET til anførte beløb i de tilfælde, hvor ansvar accepteres; og KRÆVER ANMELDELSE AF SKADER inden for faste tidsfrister. Afsendere bør læse disse Betingelser grundigt og om nødvendigt tegne en forsikring for at beskytte egne interesser.

Forsendelserne er underlagt de lokale priser og de betingelser, der gælder for det FedEx-datterselskab, den filial eller den uafhængige underleverandør, som har taget imod forsendelsen.

TRANSPORTBETINGELSER FOR FEDERAL EXPRESS I EUROPA, MELLEMØSTEN, DET INDISKE SUBKONTINENT OG AFRIKA GÆLDENDE FRA DEN 6. AUGUST 2012 (opdateret i april 2020)


1. ANVENDELSE

1.1 Disse Betingelser gælder for transport af forsendelser fra og mellem udvalgte lande i Europa, Mellemøsten, Det Indiske Subkontinent og Afrika (”EMEA”) og fra og mellem nærmere angivne steder inden for udvalgte lande i EMEA på grundlag af følgende FedEx-serviceløsninger eller -muligheder (hvis og når de er tilgængelige): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority Direct Distribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International Mail Service, FedEx One Day Freight, FedEx Priority Overnight og FedEx Standard Overnight. Disse serviceløsninger kan til enhver tid ændres af FedEx. Kunden kan på forlangende få oplyst, hvilke områder FedEx betjener. Disse Betingelser gælder ikke for forsendelser inden for England og Indien, hvor der gælder særlige forsendelsesbetingelser. Se under www.fedex.com/ukservices/services/terms.html for de forsendelsesbetingelser, der gælder for forsendelser, der transporteres inden for Storbritannien, og www.fedex.com/in/domestic/services/terms/ for de forsendelsesbetingelser, der gælder for forsendelser, der transporteres inden for Indien (bemærk, at fedex.com- adresserne kan være ændrede). For forsendelser, der kommer fra steder uden for EMEA til destinationer inden for EMEA eller andre internationale destinationer, gælder lokale priser og de vilkår og betingelser, der er fastsat af det FedEx-datterselskab, den filial eller den uafhængige underleverandør, som har taget imod forsendelsen. Forsendelser, der returneres ved brug af FedEx Globale returer, er underlagt de vilkår og betingelser, der er gældende i det land/territorie, fra hvilket forsendelsen returneres. Disse vilkår og betingelser kan variere afhængigt af land/territorie. Gå ind på fedex.com/globalreturns, eller kontakt kundeservice for nærmere oplysninger.

1.2 Lufttransport af en forsendelse kan være underlagt Warszawa-konventionen af 12. oktober 1929 som ændret ved Haag-protokollen af 28. september 1955 og alle herefter gældende protokoller eller Montreal-konventionen af 28. maj 1999 og alle herefter gældende protokoller samt Guadalajara-konventionen af 18. september 1961. Forsendelser, der efter udtrykkelig aftale eller andet delvist eller udelukkende transporteres ad vej i, til eller fra et land, som er kontraherende part i konventionen om fragtaftaler ved international godsbefordring ad landevej med senere ændringer, er underlagt de deri fastsatte vilkår og betingelser. Forsendelser, der transporteres fra og mellem nærmere angivne steder inden for et land, er underlagt de regler, der er fastsat i det pågældende lands lovgivning.

1.3 Disse Betingelser erstatter alle tidligere offentliggjorte vilkår og betingelser for FedEx' serviceløsninger, som disse Betingelser gælder for. FedEx forbeholder sig ret til ensidigt at tilpasse, ændre eller supplere disse Betingelser uden varsel. Disse Betingelser offentliggøres i trykt form og elektronisk på www.fedex.com/dk/services/terms. Den elektroniske udgave på fedex.com er den gældende udgave. Disse Betingelser supplerer og uddyber de almindelige vilkår og betingelser, som er anført på bagsiden af (Air) Waybill. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem disse Betingelser og de vilkår og betingelser, der er anført på en FedEx (Air) Waybill, et manifest, en pakkeseddel eller anden transportdokumentation, er disse Betingelser styrende i det omfang, de ikke er i uoverensstemmelse med ufravigelige bestemmelser om ansvar for international transport som fastlagt i Warszawa- og Montreal-konventionerne og deres respektive efterfølgende protokoller, andre gældende konventioner eller gældende priser; eller – for så vidt angår forsendelser, der transporteres fra og mellem nærmere angivne steder inden for et land – med ufravigelige bestemmelser om ansvar for transport, som er fastlagt i det pågældende lands lovgivning.

1.4 Disse Betingelser (herunder også de aftaler og konventioner, der udtrykkeligt er omtalt heri) udgør den fuldstændige aftale mellem parterne, og de går med forbehold af § 1.3. forud for og udelukker og erstatter alle andre mundtlige eller skriftlige vilkår eller betingelser, uanset hvor de måtte forekomme eller være udarbejdet, og i særdeleshed vilkår eller betingelser, som afsenderen måtte forsøge at få inkorporeret, eller andre skriftlige eller mundtlige erklæringer vedrørende disse Betingelser. Afsenderen bekræfter, at denne ikke påberåber sig eller kræver andre vilkår, garantier, betingelser eller erklæringer vedrørende anvendelsen af de serviceløsninger, der er omfattet af denne Aftale.

1.5 Disse Betingelser kan kun tilsidesættes, ændres eller suppleres ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem afsenderen og en FedEx-repræsentant, som har udtrykkelig skriftlig bemyndigelse hertil.

1.6 Afsenderen er bundet af enhver underskrift, af dennes medarbejdere, ansatte og repræsentanter på (Air) Waybill.


2. DEFINITIONER

"B2C-forsendelser" betyder forsendelser i overensstemmelse med en forretningstransaktion mellem en firmaafsender (til forretningsformål) og en privatmodtager (til private formål) og forsendelser, hvor der ikke er udfyldt oplysninger i feltet "firmanavn" på (Air) Waybill.

"Firmalevering" betyder levering til en forretnings- eller firmaadresse og ikke til en privatadresse, privat bolig eller B2C-forsendelser.

Ved "Betingelser" forstås disse Forsendelsesbetingelser, herunder også aftaler, love og konventioner, der udtrykkeligt henvises til heri, og FedEx kan til enhver tid opdatere dem.

Ved "FedEx" forstås Federal Express Corporation og datterselskaber og filialer deraf samt deres respektive medarbejdere, repræsentanter og uafhængige underleverandører. Transportaftalen indgås med det FedEx-datterselskab, den FedEx-filial eller den uafhængige FedEx-underleverandør, der tager imod forsendelsen fra afsenderen.

Ved ”FedEx One Day Freight, FedEx Priority Overnight og FedEx Standard Overnight" forstås indenlandske forsendelser i udvalgte lande i EMEA, hvor både afsenderen og modtageren er i samme land.

Ved "afsender" forstås den person (fysisk eller juridisk), hvis navn er anført på en (Air) Waybill som afsender.

Ved "modtager" forstås den person, hvis navn er anført på en (Air) Waybill som modtager.

Ved "pakke" forstås enhver enkeltpakke eller enhed, som modtages af FedEx, herunder genstande indleveret af afsenderen på grundlag af elektroniske FedEx-systemer, prisberegnere, manifester eller en (Air) Waybill.

Ved "forsendelse" forstås en eller flere enheder – enten pakker eller gods – som befordres ved brug af en enkelt (Air) Waybill.

Ved "(Air) Waybill" forstås ethvert (luft)fragtbrev, forsendelsesdokument, manifest eller stempel og enhver mærkat, elektronisk indtastning eller lignende, som FedEx anvender i sit transportsystem.

"Privatlevering" betyder levering til en privat adresse eller bolig, herunder lokationer, hvorfra der drives virksomhed fra hjemadressen, og/eller levering, hvor afsender har oplyst leveringsadresse som privatadresse.

Ved "transportpriser" forstås de tillæg, afgifter og beløb, der beregnes eller opkræves for transport af en forsendelse i overensstemmelse med disse betingelser samt de betingelser eller tillæg, der efterfølgende indføres, men ikke andre tillæg eller afgifter, som måtte blive beregnet, herunder, men ikke begrænset til, afgifter efter deklareret værdi, særlige håndteringstillæg, told og afgifter samt tillæg.

adreVed "hverdag" forstås dage, hvor virksomhederne i forsendelseslandet eller -territoriet eller destinationslandet eller -territoriet holder åbent. Hverdage og helligdage kan være forskellige i forskellige destinationslande og -territorier. Kunderne bør kontakte FedEx for at få oplyst, hvilke leveringsforpligtelser der kan være påvirkede heraf.

Ved "transportomkostninger" forstås transportpriser samt alle andre omkostninger eller tillæg, der beregnes eller opkræves for transport af en forsendelse i henhold til disse betingelser, herunder, men ikke begrænset til, ekstra tillæg, priser efter deklareret værdi, særlige håndteringstillæg og andre tillæg, som er omtalt i disse betingelser eller i opdaterede versioner af betingelserne, og – hvis og når det er relevant – told og afgifter samt andre udgifter, som FedEx med rimelighed afholder i forbindelse med transport af en forsendelse.

Ved "deklareret værdi" forstås den værdi, som afsenderen eventuelt har angivet på sin (Air) Waybill, og som udgør det maksimale beløb, som FedEx påtager sig ansvar for i forbindelse med transport af pakken.

Ved "deklareret toldværdi" forstås salgsprisen eller genanskaffelsesprisen på forsendelsens indhold, som er nødvendig til toldbehandling.

Ved "lovet leveringstidspunkt" forstås den offentliggjorte leveringsforpligtelse for den pågældende FedEx-løsning eller den leveringsforpligtelse, som kundeservice har lovet for den pågældende forsendelse, og som tager højde for, hvilken vare der sendes, hvornår varen sendes, destinationen og forsendelsens vægt og værdi.

Ved "FedEx-kontonummer" eller "FedEx-konto" forstås det nummer, som FedEx udsteder til en kunde for at sikre, at kundens aktiviteter registreres i systemet hos FedEx, og at den part, der skal betale, bliver faktureret korrekt.

Ved "forsendelser internt i Europa" forstås forsendelser mellem en række lande i Europa, som de til enhver tid er defineret af FedEx på www.fedex.com.

"Forbudte genstande" betyder de varer og forsendelsestyper, der er beskrevet i afsnit 8 (Forbudte genstande) i nærværende betingelser.


3. PRISER

Priser for forsendelsen findes på FedEx' standardpriser på fedex.com eller i en indgået FedEx Transportation Services Agreement. FedEx-priser omfatter ikke told, afgifter, toldbehandlingstillæg eller andre import- eller eksporttillæg for forsendelsen. De priser og tilbud, som FedEx-medarbejdere og -repræsentanter oplyser, vil være baseret på oplysninger afgivet af afsenderen, men de endelige priser og løsninger kan variere afhængigt af den faktisk indleverede forsendelse og anvendelsen af disse betingelser. FedEx påtager sig intet ansvar for, og der vil ikke ske nogen form for regulering, tilbagebetaling eller kreditering som følge af en eventuel uoverensstemmelse mellem priser og forsendelsesoverslag, der er oplyst før afsenderens aflevering af forsendelsen, og de priser og tillæg, der faktureres til kunden. FedEx oplyser udelukkende estimeret told og afgifter via funktionen "Anslå told og afgifter" i FedEx Global Trade Manager på fedex.com, og den endelige told og afgifter kan afvige derfra.

De priser, der anvendes, er de priser, der er gældende på det tidspunkt, hvor transportaftalen indgås. FedEx forbeholder sig retten til at ændre priserne på FedEx' listepriser eller andre steder på fedex.com fra tid til anden og uden varsel.


4. FAKTURERING

4.1 Uanset om FedEx forbeholder sig ret til at kræve forudbetaling af omkostninger i henhold til nærværende betingelser, forfalder fakturaer for ubetalte udgifter uden rabat til betaling 15 dage efter fakturadatoen. Fakturaer på told og afgifter forfalder til betaling ved modtagelsen. FedEx forbeholder sig ret til – som en beskyttet ret og uden forudgående redegørelse for retsgrundlaget – at forhøje beløb, der ikke betales senest på forfaldsdatoen, med 15 procent (eller et eventuelt andet beløb fastsat af FedEx i henhold til de lokalt gældende betalingsvilkår og betingelser) som en forud fastsat godtgørelse for administrative udgifter og en årlig rente på 6 procent over Den Europæiske Centralbanks rente (eller en eventuel anden rentesats fastsat af FedEx i henhold til de lokalt gældende betalingsvilkår og betingelser) beregnet pr. påbegyndt måned eller den maksimalt tilladte rentesats i henhold til gældende lov, såfremt denne måtte være lavere.

4.2 Ved "afsender betaler" forstås, at afsenderen faktureres for transportomkostningerne.

4.3 Ved "modtager betaler" forstås, at modtageren faktureres for transportomkostningerne. For at modtageren kan faktureres for transportomkostningerne, skal denne have et gyldigt FedEx-kontonummer, og dette nummer skal anføres i det korrekte felt på den pågældende (Air) Waybill. Forsendelser med modtager betaler er forbeholdt specifikke steder. Hvis modtageren nægter at betale, vil afsenderen automatisk blive faktureret for beløbet.

4.4 Ved "tredjeparts betaler" forstås, at en anden end afsenderen eller modtageren faktureres for transportomkostningerne. Den pågældende tredjeparts gyldige FedEx-kontonummer skal anføres i det passende felt på den pågældende (Air) Waybill. Hvis nummeret ikke anføres som nævnt, eller hvis den pågældende tredjepart ikke betaler, vil afsenderen automatisk blive faktureret for transportomkostningerne, og modtageren vil blive faktureret for eventuel told og afgifter.

4.5 For forsendelser, hvor afsender, modtager eller tredjepart er betaler (se nedenfor), vil pakker ikke blive modtaget, medmindre der er anført et gyldigt FedEx-kontonummer på den pågældende (Air) Waybill. FedEx-kontoen kan ikke overdrages. Misbrug, herunder uretmæssig konsolidering af forsendelser, der er ejet af forskellige parter, kan føre til tab af alle rabatter, og FedEx kan afvise forsendelsen. Den kunde, som en FedEx-konto udstedes til, er ansvarlig for alle debiteringer på kontoen, herunder også ved eventuel uretmæssig brug. Kontoindehaveren er ansvarlig for at opbevare kontonummeret forsvarligt. FedEx-kontonummeret bør kun oplyses til personer, der er bemyndiget til at foretage forsendelser på kontoen. Hvis FedEx-kontoen ikke bliver holdt ajour, kan kontoen blive markeret med "kun mod kontant". Såfremt en konto bliver markeret med "kun mod kontant", kan det medføre, at pakker bliver forsinkede, afvist eller returneret, indtil betaling er gennemført.

4.6 I visse tilfælde kan der beregnes told og afgifter på indholdet af forsendelser. FedEx er ikke forpligtet til at lægge ud for told og afgifter og kan kræve, at afsenderen, modtageren eller den ansvarlige tredjeparts betaler FedEx, før FedEx betaler eventuel told og afgifter. Modtageren vil blive opkrævet tolden og afgifterne, medmindre boksen "Afsender betaler told og afgifter" eller "tredjepart betaler told og afgifter" er afkrydset på den pågældende (Air) Waybill, og der er angivet et gyldigt FedEx-kontonummer herpå. Disse muligheder er kun tilgængelige på udvalgte steder. Yderligere oplysninger om disse steder fås på forlangende.

4.7 UANSET EVENTUELLE MODSTRIDENDE BETALINGSINSTRUKSER ELLER BESTEMMELSER VIL AFSENDEREN ALTID HAVE DET ENDELIGE ANSVAR FOR TRANSPORTOMKOSTNINGERNE OG EVENTUEL TOLD OG AFGIFTER.

4.8 Omkostninger, der skal omregnes fra en valuta, til den valuta, den betalingsansvarlige faktureres i, beregnes dagligt på basis af mediankøbskursen på den internetbaserede valutakursportal OANDA. Mediankøbskursen er den gennemsnitlige kurs, som købere tilbyder at betale sælgere for valuta i den givne periode. Disse valutakurser kan ses på www.oanda.com. De euro-deltagende EU-landes valutaer har lovbestemte omregningskurser i forhold til euro. Der beregnes et ekstra vekselgebyr på 1,75 procent for omregning fra andre valutaer til USD, 2,3 procent for omregning fra USD til andre valutaer og 2,0 procent for omregning mellem andre valutaer end USD. Der beregnes ikke noget vekselgebyr mellem valutaer, der er tilknyttet euroen. Transportomkostninger i andre valutaer end USD, som ikke frit kan omveksles, omregnes af FedEx til USD efter eget skøn og debiteres kontoen hos den part, der skal betale, enten med den frie markedskurs eller den officielle kurs, hvortil FedEx kan købe USD for den pågældende valuta. Ved omregning af valutaer, der ikke er præget af hyperinflation, anvendes kursen på forsendelsestidspunktet. Dog forbeholder FedEx sig ret til at anvende valutakursen på fakturadatoen i stedet for forsendelsesdatoen i lande, hvor kursen er svingende.

For forsendelser, der er oprettet med funktionen "Opret importforsendelse" i FedEx Ship Manager™ på fedex.com, uanset hvilke betalingsinstrukser der er givet til FedEx, er den part, der oprettede transaktionen for importforsendelsen, ansvarlig for, bliver faktureret for og accepterer at skulle betale alle tillæg, herunder eventuelle håndteringstillæg samt told og afgifter for sådanne forsendelser.

4.9 Forsendelser, der er oprettet via funktionen "Opret importforsendelse" på fedex.com, er underlagt de vilkår og betingelser, der gælder for det land/territorie, forsendelsen kommer fra. Disse vilkår og betingelser kan variere fra land til land. Få flere oplysninger hos dit lokale kontor i oprindelseslandet/-territoriet.

4.10 Hvis tilladt ved lov kan FedEx udstede elektroniske fakturaer som standard, medmindre den betalingsansvarlige udtrykkeligt anmoder om andet.


5. RETTELSER TIL FAKTURAER OG DIMENSIONERET VÆGT

5.1 FedEx kan gennemgå en (Air) Waybill for at kontrollere den valgte serviceløsning og den anførte vægt på pakken/forsendelsen. Hvis den valgte serviceløsning eller den anførte vægt ikke er korrekt, kan FedEx til enhver tid foretage de relevante tilpasninger af den udfyldte (Air) Waybill og fakturaen, og FedEx er berettiget til at opkræve et særligt ekspeditionsgebyr for at skulle foretage sådanne tilpasninger og rettelser.

5.2 Når en (Air) Waybill udfærdiges af afsenderen ved hjælp af elektroniske forsendelsesværktøjer, vil manglende eller ukorrekt oplysning om vægt eller antal pakker på en (Air) Waybill føre til fakturering på grundlag af det af FedEx anslåede antal transporterede pakker og enten den dimensionerede vægt på faktureringstidspunktet eller en anslået standardvægt pr. pakke, som fastsættes af FedEx, og som kan oplyses på forlangende.

5.3 Priser kan beregnes på grundlag af dimensioneret vægt. Den dimensionerede vægt udregnes ved at gange pakkens længde med dens højde og bredde (længde x højde x bredde – alle mål i centimeter) og dividere med 5.000 eller et andet af FedEx fastsat tal, som anføres på fedex.com. Hvis resultatet overstiger den faktiske vægt, beregnes eventuelt en tillægspris på grundlag af den dimensionerede vægt. Disse tillægspriser kan oplyses på forlangende, og FedEx kan ændre dem uden varsel.


6. AFVISNING AF FORSENDELSER

FedEx forbeholder sig ret til at afvise, tilbageholde, aflyse, udsætte eller returnere forsendelser til enhver tid, hvis FedEx skønner, at forsendelsen vil kunne forårsage skader på eller forsinkelser af andre forsendelser, varer eller personer, eller hvis transport heraf er forbudt ved lov eller i strid med Forsendelsesbetingelserne, eller hvis den FedEx-konto, der tilhører den person eller enhed, som er ansvarlig for betalingen, ikke vurderes kreditværdig. Det, at FedEx tager imod en forsendelse, betyder ikke, at den pågældende forsendelse nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende love og regler eller Forsendelsesbetingelserne.


7. RESTRIKTIONER

7.1 Restriktionerne med hensyn til pakkestørrelse og -vægt varierer, afhængigt af land/territorie, og afhænger også af den valgte FedEx-serviceløsning. Nærmere oplysninger herom gives på forlangende.

7.2 Der er ingen øvre grænse for den samlede vægt på en forsendelse, der består af flere enheder (med undtagelse af Argentina), så længe den enkelte pakke i forsendelsen ikke overstiger den vægtmæssige grænse pr. pakke, som gælder for den pågældende destination. Forsendelser over 225 kg kræver forudgående aftale med FedEx. Nærmere oplysninger herom gives på forlangende.

7.3 Ekstra store pakker er enheder, der vejer mindre end 68 kg (eller destinationslandets/-territoriets vægtgrænse), men overstiger 330 cm (eller destinationslandets/-territoriets grænsemål) ved kombination af længde og omfang. Disse enheder kan afvises, eller FedEx kan suverænt bestemme, at de skal behandles som FedEx International Priority Freight eller FedEx International Economy Freight, såfremt FedEx tager imod dem, og der kan beregnes en minimumsvægt på 68 kg uanset den faktiske vægt.

7.4 Forsendelser af typerne FedEx Envelope og FedEx Pak skal afleveres i den dertil beregnede FedEx-emballage.

7.5 Der må ikke anføres mere end én serviceløsning på en (Air) Waybill, og der må ikke forsendes mere end én FedEx Envelope, FedEx 10kg Box eller FedEx 25kg Box på en enkelt (Air) Waybill.

7.6 Afsender må sende op til 10 forskellige varer på en enkelt (Air) Waybill.

7.7 Afsender må sende op til 9.998 pakker på en enkelt (Air) Waybill.


8. FORBUDTE GENSTANDE

8.1 FedEx tillader ikke følgende genstande til forsendelse til enhver destination, og afsenderen accepterer ikke at sende disse genstande, medmindre det på anden vis er udtrykkeligt aftalt med FedEx (yderligere restriktioner kan være gældende for destinationen):

a. Skydevåben, andre våben, ammunition og dele dertil.

b. 3D-printere, der er designet, eller udelukkende fungerer, til at producere skydevåben.

c. Sprængstoffer (sprængstoffer i klasse 1.4 kan muligvis accepteres til eller fra visse placeringer – yderligere oplysninger fås på anmodning), fyrværkeri og andre genstande af brandfarlig eller letantændelig art.

d. Genstande, der ligner bomber, håndgranater eller andre eksplosive anordninger. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, virkningsløse produkter som replikaer, festartikler, undervisningshjælpemidler og kunstværker.

e. Militærgenstande, der stammer fra lande, hvor en eksportkontrollicens er påkrævet.

f. Menneskelig, organer eller kropsdele fra mennesker, fostre fra mennesker eller dyr og kremerede eller opgravede menneskerester.

g. Levende dyr, herunder insekter og kæledyr.

h. Dyrelig, døde dyr og udstoppede dyr.

i. Planter og plantemateriale, herunder afskårne blomster (afskårne blomster accepteres til og fra visse markeder, herunder Holland til USA og hele Latinamerika – yderligere oplysninger fås på anmodning).

j. Letfordærvelige levnedsmidler og føde/drikkevarer, der kræver afkøling eller anden miljømæssig kontrol.

k. Pornografi og/eller utugtigt materiale.

l. Penge, herunder, men ikke begrænset til, kontanter og likvide midler (f.eks. omsættelige papirer, endosserede aktier, obligationer og checkforsendelser) samt mønter og frimærker, der er samlerobjekter.

m. Farligt affald, herunder, men ikke begrænset til, brugte kanyler og/eller sprøjter eller andet medicinsk, organisk og industrielt affald.

n. Våd is (frosset vand).

o. Kopivarer, herunder, men ikke begrænset til, varer med varemærke, der er identisk med eller uden tvivl ligner et registreret varemærke, uden godkendelse eller kendskab fra den registrerede varemærkeejer (kaldes også ofte for "efterligninger").

p. Marihuana, herunder marihuana beregnet til rekreativ eller medicinsk brug, og cannabidiol afledt af marihuana (CBD), produkter med en concentration af delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) på mere end 0,3 procent på tørvægtsbasis og syntetiske cannabinoider.

q. Rå eller ubearbejdede hampplanter eller dele heraf (herunder, men ikke begrænset til, hampplanter, hampblade, hampblomster og hampfrø).

r. Tobak og tobaksprodukter, herunder, men ikke begrænset til, cigaretter, cigarer, løs tobak, røgfri tobak og vandpiber.

s. Elektroniske cigaretter.

8.2 FedEx tillader ikke følgende forsendelsestyper til enhver destination, og afsenderen accepterer ikke at sende disse genstande (yderligere restriktioner kan være gældende for destinationen):

a. Forsendelser eller varer, som det ved enhver form for lov eller forskrift er forbudt at transportere, importere eller eksportere.

b. Forsendelser, der vil gøre det nødvendigt for FedEx at indhente særlig tilladelse eller licens til transport, import eller eksport.

c. Udeklarerede, forbrugsafgiftsbelagte forsendelser eller varer, der kræver tilsynsgodkendelse eller toldbehandling.

d. Forsendelser med en deklareret toldværdi, der overstiger den tilladte for den specifikke destination.

e. Farligt gods, med undtagelse af tilladelserne i afsnittet "Farligt gods" i nærværende betingelser.

f. Forsendelser, der er våde, lækker eller afgiver enhver form for lugt.

8.3 FedEx fralægger sig ethvert ansvar for forbudte genstande, uanset hvordan de måtte være modtaget (herunder ved en fejl eller efter forudgående varsel). FedEx forbeholder sig ret til at afvise pakker på grundlag af disse indskrænkninger eller af sikkerheds- og forsvarlighedsgrunde. FedEx har ret til at beregne et administrationstillæg for pakker, der afvises, og udgifter til eventuelt at returnere varer til afsender. Nærmere oplysninger kan fås efter anmodning.

8.4 Money-back Guarantee (se afsnit 18) gælder ikke for forbudte genstande.


9. EKSPORTKONTROLLER

9.1 FedEx transporterer ikke forsendelser, der overtræder eksportkontrollovgivningen. Afsenderen er ansvarlig, og indestår, for overholdelse af al gældende lovgivning, regler og bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, de amerikanske administrationsregler ved eksport, de amerikanske ITAR (International Traffic in Arms Regulations), de amerikanske FACR (Foreign Assets Control Regulations) og gældende eksportlovgivning samt nationale bestemmelser i alle lande relateret til transport af forsendelsen. Afsenderen accepterer og indestår for, at vedkommende vil overholde alle gældende amerikanske sanktioner, der forbyder eksport eller geneksport af varer, services eller teknologi til lande og regioner på de amerikanske myndigheders liste enten ensidigt eller i koordination med andre landes sanktioner. Derudover transporterer FedEx ikke og afsenderen accepterer ikke at anmode om forsendelse af varer, med hvilke handel er begrænset eller forbudt af økonomiske sanktioner og embargolovgivning. Se en aktuel liste over FedEx-lande og -territorier, som ikke betjenes, på fedex.com.

9.2 Derudover transporterer FedEx ikke og afsenderen garanterer, at vedkommende ikke vil anmode om forsendelser med FedEx, hvis afsenderen eller eventuelle involverede forsendelsesparter står på det amerikanske handelsministeriums liste over afviste personer eller eventuelle eksportkontrol- eller -sanktionslister, der er udgivet eller opretholdt af: det amerikanske finansministeriums afdeling for kontrol med udlandsaktiver, det amerikanske handelsministeriums afdeling for industri og sikkerhed, det amerikanske statsministeriums direktorat for forsvar og handelskontrol, FN's sanktionskommittéer, EU-Rådet og andre relevante myndigheder. Afsenderen accepterer og garanterer også, at vedkommende ikke vil forsøge at sende enheder, der ejes af parter, med fællesejerandel i henhold til den relevante registreringsmyndighed, som er underlagt økonomiske sanktioner.

9.3 Det er afsenderens ansvar at sørge for at indhente eksporttilladelse på forsendelser, der kræver eksporttilladelse eller anden kontrol før eksport og forsyne FedEx med oplysninger samt al påkrævet dokumentation, for at overholde gældende lovgivning og bestemmelser. Det er afsenders ansvar, på egen bekostning, at tjekke om eksporten er omfattet af krav i forhold til eksporttilladelse eller -godkendelser, indhente samtlige påkrævede licenser og tilladelser samt sikre, at modtageren er autoriseret i henhold til gældende love og bestemmelser i oprindelses- og modtagerlandet og/eller lande, der har jurisdiktion over varerne. Derudover er afsenderen ansvarlig for at sikre, at slutbrugen eller slutbrugeren af varerne ikke overtræder nogen specifikke kontrolpolitikker, der begrænser visse typer eksport, geneksport eller overførsel af specificerede varer, som er underlagt de amerikanske administrationsregler ved eksport.

9.4 FedEx påtager sig intet ansvar over for afsenderen eller andre personer for eventuelle tab eller udgifter – herunder, men ikke begrænset til, bøder og straftold – hvis afsenderen undlader at overholde eksportlovgivning, -regler eller -bestemmelser, eller grundet handlinger af FedEx i forbindelse med overholdelse af gældende lovgivning og bestemmelser. Afsenderen accepterer også at holde FedEx skadesløs for eventuelle tab eller udgifter – herunder, men ikke begrænset til, bøder og straftold – grundet afsenderens manglende overholdelse af eksportlove, -regler eller -bestemmelser eller grundet handlinger af FedEx i forbindelse med overholdelse af gældende lovgivning og bestemmelser.


10. FARLIGT GODS

10.1 Det er ikke alle FedEx-lokationer, der accepterer farligt gods. Nogle FedEx-lokationer accepterer ikke bestemte klasser af farligt gods, og der kan ikke modtages farligt gods til forsendelse med alle FedEx-forsendelsesløsninger Forsendelser, der falder ind under den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad landevej (ADR-konventionen), kræver særlige transportaftaler, og afsenderen skal kontakte FedEx vedrørende en forsendelsesbekræftelse/-kontrakt før afsendelsen. FedEx forbeholder sig ret til at nægte at tage imod farligt gods alle steder, hvor det ikke kan modtages ifølge gældende lov.

10.2 Alle forsendelser, der indeholder farligt gods, skal overholde de tekniske instrukser udstedt af den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO) for sikker transport af farligt gods som luftfragt, reglerne for farligt gods udstedt af den Internationale Luftfartssammenslutning (IATA), alle FedEx Express-afvigelser anført i den gældende udgave af IATA's prisliste eller øvrige gældende regler. Afsenderen bærer alene ansvaret for eventuelle skader, der måtte opstå ved afsenders manglende overholdelse af gældende regler udstedt af IATA eller andre. Afsenderen skal sørge for og er ansvarlig for en gennemført effektiv emballering af alt farligt gods under overholdelse af alle krav med hensyn til klassificering, emballering, mærkning, deklarering, dokumentation og øvrige gældende love, forskrifter eller regler. Afsenderen er endvidere ansvarlig for at sikre, at modtageren overholder alle gældende love, forskrifter og regler. Der kan kun forsendes farligt gods internationalt på grundlag af en (Air) Waybill fra FedEx Expanded Service International, når der bruges en (Air) Waybill på papir (se også afsnit 15.5: RUTEPLANLÆGNING OG LEVERING).

10.3 Afsenderen skal overholde alle gældende love, forskrifter og regler vedrørende emballering, mærkning og deklarering af forsendelser af blod og blodprodukter, uanset om de indeholder smitsomme stoffer.

10.4 FedEx-emballage må ikke anvendes til forsendelse af farligt gods (bortset fra biologiske stoffer, kategori B [UN 3373], som kan sendes i FedEx UN 3373 Pak) (se også afsnit 11.3 og 11.4: EMBALLERING OG MÆRKNING).

10.5 Litiumbatterier (UN 3090), der er primære, ikke genopladelige batterier, kan kun sendes efter forudgående godkendelse. Vedrørende nærmere oplysninger kan man gå ind på fedex.com og indtaste søgeordet "litiumbatterier".

10.6 Hver enkelt forsendelse skal, hvor det forlanges, være ledsaget af en blanket med IATA's afsenderdeklaration for farligt gods.

10.7 Bemærk: FedEx kan efter loven være forpligtet til at indberette urigtigt deklarerede eller ikke-deklarerede forsendelser af farligt gods til passende lokal kompetent myndighed. Afsenderen kan pålægges bøder og sanktioner efter gældende lov. Det er et krav efter reglerne for farligt gods, at den enkelte afsender har opgaverelevant uddannelse i håndteringen af farligt gods før aflevering af en forsendelse af farligt gods til FedEx eller andre flytransportører. Når private afleverer forsendelser indeholdende farligt gods, skal det være ordentligt klassificeret, emballeret, mærket, deklareret og beskrevet som farligt gods og omfatte den korrekte dokumentation for farligt gods.

10.8 FedEx har pligt til at sørge for ordentlig adskillelse af uforeneligt farligt gods i alle biler og fly. Nødvendigheden heraf kan betyde, at forsendelsen må afsendes med den næste tilgængelige bil på ruten eller det næste fly, hvor der kan sikres den nødvendige adskillelse.

10.9 Money-back Guarantee (se afsnit 18) gælder ikke for forsendelser af farligt gods.


11. EMBALLERING OG MÆRKNING

11.1 Alle pakker skal forberedes og emballeres af afsenderen til forsvarlig transport med fly og bil under forudsætning af almindelig omhu ved håndteringen under en kurertransport og under overholdelse af alle gældende love, forskrifter og regler, herunder vedrørende emballering, mærkning og deklarering. Det er afsenders ansvar at udfylde sin (Air) Waybill korrekt. De enkelte forsendelser skal mærkes læseligt og holdbart med navn, vej/gade, postnummer, by og land på både modtageren og afsenderen. For internationale forsendelser skal afsenders adresse angive det land, hvor forsendelsen overgives til FedEx.

11.2 Alle varer, der er tilbøjelige til at lide skade på grund af forhold, der kan opstå ved flytransport, som fx temperaturskift eller ændringer i lufttrykket, skal af afsenderen beskyttes tilstrækkeligt ved egnet emballering. FedEx har ikke noget ansvar for skader, der måtte opstå som følge af ændringer i temperatur eller tryk.

11.3 FedEx udbyder ikke temperaturkontrolleret forsendelse. FedEx vil under ingen omstændigheder holdes forpligtet til at sørge for tøris til forsendelser eller sørge for fornyelse af is, uanset mundtlige eller skriftlige udsagn fra kunden eller FedEx om det modsatte. FedEx kan ikke anbefale brug af våd is (frosset vand) som kølemiddel.

11.4 Hvis modtageren nægter at tage imod en forsendelse, eller hvis en forsendelse lækker, er beskadiget eller afgiver lugt (tilsammen betegnet som "lækage"), vil den, hvor det er muligt, blive returneret til afsenderen. Hvis afsenderen nægter at tage en forsendelse retur, eller hvis den ikke kan returneres på grund af lækage, skal afsenderen hæfte for og påtage sig at godtgøre og i øvrigt holde FedEx skadesløs for alle omkostninger, tillæg og udgifter, der måtte påløbe som følge af rengøring efter og/eller bortskaffelse af forsendelsen. FedEx forbeholder sig ret til, uden noget ansvar, at afvise eller bortskaffe forsendelser, der viser tegn på lækage.


12. INSPEKTION AF FORSENDELSER

12.1 FedEx kan til enhver tid helt efter eget skøn eller efter anmodning fra de kompetente myndigheder åbne og undersøge enhver forsendelse uden varsel og ifalder ikke nogen form for ansvar derfor.

12.2 Efter gældende forskrifter skal FedEx (som stikprøver) gennemføre røntgenundersøgelser. FedEx har ret til at foretage disse undersøgelser, og afsenderen og modtageren giver herved afkald på muligheden for at fremsætte krav for skader eller forsinkelser (herunder, men ikke begrænset til, krav på Money-back Guarantee) som følge af røntgenundersøgelser.


13. TOLDBEHANDLING

13.1 Forsendelser over nationale grænser skal muligvis toldbehandles. Afsenderen er ansvarlig for at sikre, at varer sendes i overensstemmelse med alle lovgivningsmæssige toldkrav, for at vedlægge al dokumentation og påkrævede oplysninger til toldbehandling og for at erklære og garantere, at alle papirer og oplysninger, der gives om varerne og forsendelsens toldbehandling, er og fortsæt vil være sande, korrekte og fuldstændige, herunder en passende harmoniseret systemkode. Forsendelser, der kræver dokumentation udover en (Air) Waybill (f.eks. en handelsfaktura), kan tage yderligere transittid. VI FORBEHOLDER OS RETTEN TIL EFTER EGET SKØN AT OPKRÆVE EVENTUELLE BØDER, STRAFTOLD, ERSTATNINGSBELØB ELLER ANDRE OMKOSTNINGER ELLER UDGIFTER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, OPBEVARINGStillæg GRUNDET ET INDGREB FRA EN KOMPETENT OFFENTLIG MYNDIGHED, ELLER GRUNDET MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FORPLIGTELSERNE HERI.

13.2 Afsenderen er ansvarlig for, for egen regning at sikre, at varer, der sendes internationalt, accepteres til import ind i destinationslandet i henhold til gældende lov og overholder alle licenserings- eller tilladelseskrav efter behov.

13.3 Afsenderen kan også blive påkrævet at vedlægge yderligere oplysninger til toldbehandling fra andre lovgivningsmæssige myndigheder i destinationslandet før levering til modtageren. Forsendelser, der indeholder varer eller produkter, som er reguleret af flere offentlige myndigheder i andre destinationslande (f.eks. nationale myndigheder for fødevaresikkerhed, beskyttelse af folkesundhed, lægemidler, medicinske produkter, planter og dyr, dyrelivsprodukter, telekommunikations- og andre standarder for elektronisk udstyr og sammenlignelige myndigheder), kan tage yderligere toldbehandlingstid. Alle udgifter til forsendelse til og returnering fra lande, hvor indførsel ikke bliver tilladt, opkræves af afsenderen.

13.4 Hvor forsendelser tilbageholdes af toldvæsenet eller andre myndigheder på grund af ukorrekt eller manglende dokumentation, kan FedEx forsøge at underrette modtageren. Hvis det efter den lokale lovgivning kræves, at modtageren kommer med den korrekte information eller dokumentation, og dette ikke sker inden for en rimelig tidsfrist fastsat af FedEx, kan forsendelsen blive betragtet som en forsendelse, der ikke kan leveres, i henhold til gældende lovgivning (se afsnit–17: Forsendelser, der ikke kan leveres). Hvis modtageren ikke kan komme med den nødvendige information eller dokumentation, og det efter den lokale lovgivning er muligt, at den fremskaffes af afsenderen, kan FedEx forsøge at underrette afsenderen. Hvis afsenderen heller ikke kan komme med den nødvendige information eller dokumentation inden for en rimelig frist, der fastsættes af FedEx, vil forsendelsen blive betragtet som en forsendelse, der ikke kan leveres, i henhold til gældende lovgivning. FedEx påtager sig ikke noget ansvar for sin manglende mulighed for at afslutte en levering på grund af ukorrekt eller manglende dokumentation, uanset om FedEx forsøger at underrette modtageren eller afsenderen eller ej.

13.5 Hvis tilladt ved lokal lovgivning eller på anden vis instrueret (f.eks. via "FedEx International Broker Select" beskrevet nedenfor) yder FedEx toldbehandling på internationale forsendelser. FedEx indsender forsendelsesoplysninger til told- og andre offentlige myndigheder til toldbehandling. FedEx opkræver muligvis et tillægsservicegebyr for toldbehandling, efter behov, på internationale forsendelser for toldbehandlingsprocesser, for afsenderens, modtagerens eller en tredjeparts anmodede services eller for at dække omkostninger, som FedEx pålægges af myndighederne for myndighedsdokumentation. tillægnes type og beløb varierer afhængigt af landet. (Se en liste over tillægsservicetillæg for toldbehandling i dit destinationsland på fedex.com/ancillary/go/service.)

13.6 FedEx fungerer som agent for afsenderen eller modtageren (alt efter relevans) med det ene formål at få forsendelsen toldbehandlet og -angivet. Hvor det er relevant og passende, giver afsenderen FedEx, eller en speditør udpeget af FedEx, fuldmagt til at udfærdige og indlevere toldbehandlingsdeklarationer og foretage alle dertil knyttede handlinger som direkte repræsentant for afsenderen eller modtageren og i afsenders/modtagers navn og for dennes regning og risiko. Afsenderen sikrer, at modtageren godkender FedEx efter behov i henhold til denne bestemmelse.

13.7 FedEx betaler ikke forskud eller fakturerer eventuel told og afgifter, hvis frit speditørvalg blev valgt på bookingtidspunkter. Accept af og begrænsninger for varer ved brug af FedEx International Broker Select varierer afhængigt af landet.

13.8 FedEx kan i visse tilfælde efter eget skøn tage imod instrukser om at anvende en bestemt toldklarerer, som ikke er fra FedEx selv (eller den klarerer, som FedEx har valgt), eller den klarerer, som afsenderen har anvist. Under alle omstændigheder forbeholder FedEx (eller den klarerer, som FedEx har valgt) sig retten til at toldbehandle forsendelsen, hvis man ikke kan fastslå, hvilken toldklarerer der skal anvendes, eller hvis den pågældende ikke vil udføre toldklareringen, eller hvis der ikke er givet fuldstændige oplysninger til FedEx om, hvilken toldklarerer der skal bruges (herunder navn, adresse, telefonnummer og postnummer).

13.9 For forsendelser, der skal toldbehandles af modtageren, leverer FedEx toldbehandlingspapirerne til modtageren, og levering af papirerne udgør rettidig levering.


14. TOLD OG AFGIFTER

14.1 FedEx kan for at fortolde visse varer lægge ud for de told og afgifter, der opkræves af toldvæsenet, på vegne af den betalingsansvarlige. Disse fortoldninger kan pålægges et tillæg. FedEx kan for alle forsendelser kontakte den betalingsansvarlige og forlange en bekræftelse af aftalen om tilbagebetaling som betingelse for at gennemføre fortoldningen og leveringen samt efter eget skøn kræve betaling af told og afgifter inden frigivelse af forsendelsen til modtageren. Kontakt FedEx' kundeservice for at få yderligere oplysninger.

14.2 FedEx anfører udelukkende anslået told og afgifter via toldværktøjet "Anslå told og afgifter" i FedEx Global Trade Manager på fedex.com. Den endelige told og afgifter kan afvige derfra.

14.3 I tilfælde af indsigelser over for nøjagtigheden eller korrektheden af told og afgifter for en forsendelse kan FedEx eller dennes udpegede speditør gennemgå de overdragne forsendelsesdokumenter. Hvis FedEx fastslår, at told og afgifter blev korrekt beregnet, accepterer afsenderen at betale dem, eller garanterer afsenderen, at modtageren betaler, alt efter relevans.

14.4 I tilfælde af at FedEx betaler forskud til told, afgifter eller andre tillæg på den betalingsansvarliges vegne, pålægges den betalingsansvarlige et tillægsservicegebyr for toldbehandling baseret på et fast beløb eller en procentdel af det samlede forskudsbetalte beløb. Dette tillægsservicegebyr for toldbehandling varierer afhængigt af destinationslandet. Få flere oplysninger om det opkrævede tillægsservicegebyr for toldbehandling på https://www.fedex.com/da-dk/ancillary-clearance-service.html

14.5 Hvis afsenderen ikke udpeger en betalingsansvarlig på sin (Air) Waybill, faktureres told og afgifter automatisk til modtageren, hvis tilladt. Eneste tilgængelige muligheder for leveringer til udvalgte steder er "Afsender betaler told og afgifter" og "Tredjepart betaler told og afgifter". Kontakt FedEx' kundeservice for at få flere oplysninger.

14.6 UANSET EVENTUELLE BETALINGSINSTRUKSER, DER MÅTTE VÆRE I STRID HERMED, ER AFSENDEREN I SIDSTE ENDE ANSVARLIG FOR BETALING AF TOLD OG AFGIFTER SAMT ALLE tillæg OG Tillæg RELATERET TIL VORES FORSKUDSBETALING AF TOLD OG AFGIFTER, HVIS BETALING IKKE MODTAGES. Hvis en modtager eller en tredjepart, der bliver bedt om at bekræfte tilbagebetalingen, nægter at betale told og afgifter efter anmodning, kan vi kontakte afsenderen med samme anmodning. Hvis afsenderen nægter at træffe tilfredsstillende aftaler om tilbagebetaling til FedEx, kan forsendelsen blive returneret til afsenderen (i sådanne tilfælde er afsenderen ansvarlig for både de oprindelige omkostninger og returneringsudgifterne) eller anbragt på et frilager eller i et toldforseglet pakhus eller blive betragtet som en forsendelse, der ikke kan leveres. Hvis transporttillægne for en forsendelse faktureres til et kreditkort, forbeholder FedEx sig retten til også at debitere uerholdelige tillæg for told og afgifter, der er tilknyttet den pågældende forsendelse, på kreditkortet.

14.7 En forsendelse kan blive forsinket, hvis FedEx ikke kan fremskaffe en tilfredsstillende bekræftelse på aftale om tilbagebetaling af de beløb, der skal lægges ud for told og afgifter, i henhold til de tilgængelige muligheder på udvalgte steder. Sådanne forsinkelser eller en eventuel anden manglende overholdelse af nærværende betingelser betragtes som forpligtelser FedEx ikke påtager sig, og ikke som servicefejl. De er derfor ikke omfattet af Money-back Guarantee. (Se afsnit 18: Money-back Guarantee og afsnit 20: Ansvarsfraskrivelse.)

14.8 Betaling af told og afgifter skal foretages via en af følgende metoder efter FedEx' eget skøn: kontanter, check (personlig eller erhverv – der tilbydes gyldigt id), kreditkort, postanvisninger, rejsecheck eller debet-/toldkonto. FedEx accepterer ikke forudbetaling af told og afgifter på forsendelsestidspunktet.

14.9 Vi påtager os ikke noget ansvar for forsendelser, der bliver efterladt i tolden, og disse kan blive betragtet som forsendelser, der ikke kan leveres.


15. RUTEPLANLÆGNING OG LEVERING

15.1 FedEx forbeholder sig ret til at planlægge ruten for en forsendelse på enhver måde, det findes hensigtsmæssigt. Der kan ikke laves aftale om levering på nogen ruter på bestemt tidspunkt, hvor en pakke afleveres til forsendelse. Nogle forsendelser kan blive samsendt eller viderebragt af FedEx til transport med en bil tilhørende en tredjepart, med et flyselskab, der er en tredjepart, eller med enten et chartret fly eller et andet FedEx-fly, som FedEx efter eget skøn måtte træffe afgørelse om. FedEx påtager sig ikke nogen forpligtelse til at omdirigere en forsendelse til et tredjeland eller at få forsendelsen transporteret med et bestemt fly eller køretøj eller ad en nærmere bestemt rute eller til at sørge for forbindelse på noget tidspunkt i henhold til bestemte fartplaner. FedEx kan uden varsel skifte til en anden transportør, et andet fly eller en anden lastvogn, afvige fra en eller flere ruter eller få forsendelsen transporteret med bil. Afsenderen accepterer, at FedEx har ret til at omdirigere enhver forsendelse (og herunder bruge andre transportører) for at fremme leveringen af forsendelsen.

15.2 FedEx kan levere til modtageren på den adresse, der er anført i den pågældende (Air) Waybill, eller til en anden end den person eller virksomhed, der er anført i den pågældende (Air) Waybill, såfremt den pågældende har tydelig bemyndigelse til at modtage forsendelsen på vegne af modtageren. Forsendelsesadresserne bør altid indeholde modtagerens fuldstændige adresse og telefon- eller faxnummer. Afsenderen erkender og accepterer udtrykkeligt, at i visse destinationslande/-territorier kan leveringen blive sendt til en tredjepart eller til en postkasse eller et hvilket som helst andet sted, der er tilgængeligt for modtageren. (Der kan anvendes postboksadresser ved visse internationale destinationer, men der skal være et gældende telefon-, telefax- eller telexnummer på (Air) Waybill. FedEx kan ikke levere til det amerikanske militærs postboksadresser som fx APO og FPO).

15.3 FedEx har under ingen omstændigheder noget ansvar for krav i forbindelse med, at toldmyndigheder eller andre offentlige myndigheder beslaglægger eller tilbageholder varer, der er i transit.

15.4 Forsendelser til hoteller, hospitaler, offentlige kontorer eller -anlæg, universiteter eller andre steder, der har et postrum eller en central postmodtagelse, kan afleveres til postrummet eller den centrale postmodtagelse, medmindre andet er blevet anvist og godkendt af FedEx før afsendelsen.

15.5 Farligt gods må ikke omdirigeres til andre adresser end den oprindeligt tilsigtede adresse på den modtager, som afsenderen har givet besked om. (Bemærk: Forsendelser kan blive opbevaret, så de kan afhentes, eller de kan returneres til afsenderen.)

15.6 Enhver ønsket ændring i en adresse, der ikke udgør en omdirigering eller en adressekorrektion, vil være en ny forsendelse, og der vil blive opkrævet ny betaling for forsendelsen.

15.7 For udbringning på lørdage, hvor denne service udbydes, beregnes et særligt ekspeditionstillæg i lande/territorier, hvor lørdag ikke er en almindelig hverdag.

15.8 For serviceløsningen FedEx Europe First, der omfatter udbringning om morgenen, vil der, hvor denne løsning udbydes, blive beregnet et ekstra udbringningstillæg ("FedEx Europe First Delivery Fee").

15.9 FedEx kan efter eget skøn afvise at hente eller bringe en forsendelse eller vælge en anden afhentnings- eller udbringningsordning af hensyn til sikkerheden for sine ansatte og i tilfælde, hvor FedEx formoder, at FedEx' forsendelsestjeneste kan blive brugt i strid med gældende love, forskrifter eller regler.

15.10A Leveringsinstrukser fra afsender
FedEx tilbyder en eller flere muligheder for underskrift ved levering, som kan vælges af afsenderen på tidspunktet for udfyldelse af (Air) Waybill. Muligheder for underskrift ved levering er ikke tilgængelige for alle forsendelser og afhænger af geografiske og andre begrænsninger og kan til enhver tid ændres af FedEx uden forudgående varsel. Tilgængelighed og betingelser for muligheder for underskrift ved levering kan findes på fedex.com.

Afsenderen og modtageren anerkender begge, at muligheder for underskrift ved levering valgt af afsenderen kan omfatte, men er ikke begrænset til: (i) udlevering af en forsendelse uden underskrift ved levering, (ii) levering til en nabo eller vicevært eller lignende, (iii) udlevering af en B2C-forsendelse kun til en myndig voksen på leveringsadressen, (iv) eller enhver kombination af de omtalte instrukser. Afsenderens valg af en mulighed for underskrift ved levering går forud for enhver anden øvrig leveringsinstruks, der gives af modtageren. Afsenderen og modtageren gøres opmærksom på afsnit 20.4e i nærværende transportbetingelser.

Der kan pålægges tillæg i forbindelse med muligheder for underskrift ved levering. Afsenderen og modtageren gøres opmærksom på afsnit 23 i nærværende transportbetingelser.

I tilfælde af at en Delivery Signature-tjeneste ikke er valgt, vil FedEx følge sine standardprocedurer for levering.

15.10B Leveringsinstrukser fra modtager
På visse lokationer kan B2C-forsendelser leveres i overensstemmelse med yderligere instrukser fra modtageren. Afsenderen er fuldt indforstået med og accepterer, at DISSE INSTRUKSER KAN ÆNDRE DE OPRINDELIGT AFTALTE LEVERINGSINSTRUKSER OG/ELLER TIDSPUNKT FOR LEVERINGSFORPLIGTELSE. Afsenderen og modtageren er begge indforstået med og accepterer, at instrukserne fra modtageren kan omhandle, men er ikke begrænset til: (i) udsættelse af leveringstidspunkt, (ii) levering til en nabo, (iii) levering til en anden adresse og/eller anden person, forudsat at en sådan anden adresse ligger i samme land som anført på (Air) Waybill, (iv) oplyser instrukser om, hvor B2C-forsendelsen skal efterlades uden at indhente underskrift ved levering, (v) efterlader B2C-forsendelsen ved et opsamlingspunkt (fx en lokal butik), eller (iv) enhver kombination af de føromtalte instrukser. Parterne er indforståede med, at en midlertidig tilbageholdelse af B2C-forsendelsen af FedEx i henhold til modtagers instrukser, fx en udsættelse af levering, må opfattes som en del af transportkontrakten.

De tilgængelige leveringsoptioner for B2C-forsendelser afhænger af tidspunkt, geografiske eller andre begrænsninger og kan til enhver tid ændres af FedEx uden forudgående varsel. Tilgængelige leveringsoptioner og betingelser er nærmere beskrevet på www.fedex.com. Money-back Guarantee (se afsnit 18) gælder ikke for B2C-forsendelser, hvor modtageren har oplyst yderligere leveringsinstrukser i henhold til denne bestemmelse.

FedEx accepterer kun ekstra leveringsinstrukser for B2C-forsendelser. HVIS EN MODTAGER ALLIGEVEL ANGIVER EKSTRA LEVERINGSINSTRUKSER FOR ANDET END B2C-FORSENDELSER, SKAL AFSENDER OG MODTAGER BEGGE ANERKENDE OG AFTALE, AT DE ER BUNDET AF DISSE BESTEMMELSER.


16. FORNYET LEVERING

16.1 Firmalevering. FedEx vil forsøge genlevering enten automatisk eller på anmodning, hvis: (1) der ikke er nogen til stede på modtageradressen eller en naboadresse til at kvittere for pakkens modtagelse, og der ikke er nogen underskriftsfrigivelse på fil; (2) afsenderen har valgt en FedEx-mulighed for underskrift ved levering, og der ikke er nogen autoriseret modtager til stede, der kan kvittere for pakken; eller (3) FedEx efter eget skøn vurderer, at pakken ikke skal frigives. Hvis firmaleveringen ikke er sket efter tre (3) leveringsforsøg eller efter at være tilbageholdt i fem (5) hverdage fra datoen for første leveringsforsøg, og toldklarering er sket i destinationslandet, hvor det er muligt, opfattes den som ikke-leveringsmulig (se afsnit 17: Forsendelser, der ikke kan leveres).

16.2 Privatlevering og B2C-forsendelser. Hvis en privatlevering eller en B2C-forsendelse ikke kan leveres i første forsøg, kan FedEx efter eget skøn enten forsøge genlevering, tilbageholde forsendelsen, til yderligere leveringsinstrukser kommer fra modtageren, eller levere på en adresse, der bestemmes af FedEx. Hvis en privatlevering eller en B2C-forsendelse ikke kan leveres efter gentagne forsøg, eller hvis modtageren ikke giver yderligere leveringsinstrukser, eller FedEx ikke kan facilitere levering til en anden lokation udpeget af FedEx, kan forsendelsen blive betragtet som ikke-leveringsmulig (se afsnit 17: Forsendelser, der ikke kan leveres).


17. FORSENDELSER, DER IKKE KAN LEVERES

17.1 En forsendelse, der ikke kan leveres, er en forsendelse, der af en række grunde ikke kan afleveres, herunder, men ikke begrænset til, hvis (i) modtagerens adresse er ufuldstændig, ulæselig, ukorrekt eller ikke kan lokaliseres; (ii) forsendelsen er adresseret til et område, der ikke betjenes af FedEx; (iii) modtagerens forretningssted er lukket; (iv) leveringen er umulig, fordi man ikke kan få kontakt med en egnet person til, eller en egnet person nægter, at tage imod leveringen eller kvittere for leveringen af forsendelsen ved det første eller efterfølgende leveringsforsøg, (v) forsendelsen ikke kan frigives af toldvæsenet, (vi) forsendelsen sandsynligvis vil forårsage skade på eller forsinkelse af andre forsendelser eller værdier eller skade på personer; (vii) forsendelsen indeholder forbudte genstande; (viii) modtageren ikke kan eller vil betale for en forsendelse, som skal betales af modtager; (ix) forsendelsen er utilstrækkeligt emballeret; eller (x) forsendelsens indhold eller emballage er beskadiget i en grad, der gør ompakning umulig.

17.2 Hvis en forsendelse af en eller anden grund ikke kan leveres, kan FedEx forsøge at underrette afsenderen for at få en aftale om returnering af forsendelsen, uden at dette dog kan få negative virkninger for begrænsninger ifølge lovgivningen på stedet. Hvis afsenderen ikke kan kontaktes inden 5 (fem) hverdage eller ikke giver nogen besked inden for en rimelig frist fastsat af FedEx, kan FedEx helt efter eget skøn sende forsendelsen tilbage til afsenderen eller anbringe den på et frilager eller i et toldforseglet pakhus eller bortskaffe forsendelsen. Hvis en forsendelse ikke kan leveres, toldklareres eller tilbagesendes, kan FedEx efter eget skøn overdrage eller afhænde den. Afsenderen hæfter for forsendelsesprisen samt alle omkostninger og tillæg, der påløber i forbindelse med, at en forsendelse, der ikke kan leveres, bliver returneret, opbevaret eller bortskaffet, medmindre skylden for, at forsendelsen ikke kan leveres, ligger hos FedEx.

17.3 Forsendelser, der ikke kan returneres på grund af begrænsninger i henhold til lovgivningen på stedet, vil enten blive lagt på et frilager eller i et toldforseglet pakhus eller bortskaffet. Dette kan ske efter FedEx’ eget skøn og uanset sted. Afsenderen accepterer at skulle betale de udgifter, FedEx måtte have ved placeringen eller bortskaffelsen af forsendelsen som nævnt.

17.4 Udgiften til returnering vil blive opkrævet hos afsenderen sammen med den oprindelige pris, medmindre forsendelsen ikke har kunnet leveres på grund af fejl begået af FedEx. Endvidere vil FedEx opkræve andre udgifter, som FedEx måtte afholde, herunder eventuelt told, afgifter og lagringstillæg. Hvis forsendelser, der indeholder farligt gods, returneres, skal afsenderen sørge for en udfyldt retur (Air) Waybill samt alle øvrige nødvendige dokumenter.


18. MONEY-BACK GUARANTEE

18.1 FedEx tilbyder en Money-Back Guarantee for følgende transportløsninger og tjenester (hvis og når de er tilgængelige): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (ekskl. forsendelser inden for Europa), FedEx International Economy Freight (ekskl. forsendelser inden for Europa), FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. For at undgå enhver tvivl gælder Money-Back Guarantee ikke for forsendelser inden for Europa, der sendes ved brug af FedEx International Economy. Efter anmodning kan FedEx refundere eller (efter FedEx' eget skøn) vælge at kreditere den relevante faktura for den transportpris, som afsenderen skulle have betalt, såfremt det første forsøg på levering af en forsendelse sker 60 sekunder eller mere efter det lovede leveringstidspunkt ("manglende levering"). Dog gælder Money-Back Guarantee først, når FedEx efter afhentning af forsendelsen har accepteret en leveringsforpligtelse.

I tilfælde, hvor Money-back Guarantee gælder (kunden bør kontakte FedEx for at få nærmere oplysninger), kan FedEx efter eget skøn og uden at informere afsender eller modtager suspendere, ændre eller tilbagekalde denne garanti.

Følgende begrænsninger gælder i forbindelse med refusion eller kreditering:

a. a) I tilfælde, hvor toldbehandling eller andre myndighedsgodkendelser bliver forsinkede på grund af krav om inspektion eller udtagelse af prøver eller på grund af afsenders fejl eller udeladelser i forbindelse med dokumentationen, eller hvor behandlingen af en pakke forsinkes på grund af, at FedEx skal overholde flysikkerheds- eller andre sikkerhedskrav, ændres det lovede leveringstidspunkt ved at tillægge én hverdag for hvert døgn (eller påbegyndt døgn), den pågældende behandling eller godkendelse bliver forsinket.

b. For så vidt angår fakturerede forsendelser og forsendelser, der er afsendt ved brug af elektroniske forsendelsesværktøjer, skal FedEx modtage skriftlig meddelelse om manglende levering senest 15 dage efter fakturadatoen. Afsenderen skal sammen med dokumentation for sin betaling oplyse det fakturanummer, som den pågældende betaling knytter sig til. Hvis en faktura ikke er fuldt betalt, skal kunden oplyse grunden til den manglende betaling af hvert enkelt ubetalt beløb sammen med (Air) Waybill-nummeret eller pakkens trackingnummer.

c. For så vidt angår forsendelser, som FedEx ikke har faktureret (uanset om de er betalt kontant, med check, postanvisning, kreditkort eller andet), skal afsenderen informere FedEx skriftligt om manglende levering senest 15 dage efter forsendelsesdatoen.

d. En sådan meddelelse skal indeholde et eventuelt FedEx-kontonummer, (Air) Waybill-nummer eller pakkens trackingnummer, forsendelsesdato og fuldstændige og nøjagtige oplysninger om modtager.

e. Det vil ikke blive betragtet som manglende levering, hvis FedEx senest 30 dage efter modtagelse af meddelelse herom, fremlægger bevis for rettidig levering i form af dato og tidspunkt for levering samt navnet på den person, der har kvitteret for leveringen af forsendelsen, eller oplyser om, at den ikke-rettidige levering skyldtes en bestemmelse i nærværende betingelser, som tillader forlængelse af leveringstiden, eller forhold beskrevet under afsnit 20: ANSVARSFRASKRIVELSE.

f. Der tillades kun én refusion eller kreditering pr. pakke. Såfremt der forekommer manglende levering af en pakke, som indgår i en forsendelse bestående af flere pakker, ydes der kun refusion eller kreditering for den del af transportprisen, som vedrører den pågældende pakke.

g. Der ydes kun refusion eller kreditering, hvis der er opgivet fuldstændige og nøjagtige oplysninger om modtageren på forsendelsestidspunktet. Der skal anføres fuldstændige oplysninger om modtageren på en (Air) Waybill eller via et elektronisk forsendelsesværktøj.

h. Der ydes ikke refusion eller kreditering for forsendelser, der bliver forsinkede på grund af ukorrekte eller ufuldstændige adresser, eller fordi man ikke kan få kontakt med en egnet person til at modtage pakken, eller den pågældende nægter at tage imod eller kvittere for modtagelsen af pakken, uanset om pakken returneres til afsenderen eller ej, eller på grund af bestemmelser i nærværende betingelser, som tillader forlængelse af leveringstiden, eller forhold beskrevet under afsnit 20: ANSVARSFRASKRIVELSE.

i. Money-back Guarantee gælder kun for transportprisen og omfatter ikke told, afgifter, tillægstillæg efter deklareret værdi eller andre omkostninger og/eller tab eller skader, som er opstået hos afsenderen eller modtageren.

j. Der ydes ikke refusion eller kreditering til kunder, der anvender elektroniske forsendelsesværktøjer, hvis den pågældende pakke eller forsendelse er forsynet med ukorrekte trackingnumre.

k. Det vil ikke blive betragtet som manglende levering, hvis der på forsendelsestidspunktet til faktureringsformål er opgivet et FedEx-kontonummer på en kunde, der ikke har god kreditværdighed, og pakken er tilbageholdt, indtil der er sikret en anden betalingsform. Ved "god kreditværdighed" forstås i denne bestemmelse, at (1) betalinger vedrørende den pågældende FedEx-konto gennemføres løbende, (2) FedEx-kontoen ikke er markeret med "kun mod kontant betaling", og (3) saldoen ikke overskrider den kreditgrænse, som FedEx har fastsat for kommercielle eller erhvervsmæssige FedEx-konti.

l. Money-back Guarantee gælder ikke for forsendelser, der ikke kan leveres, returnerede forsendelser eller forsendelser, der indeholder farligt gods eller tøris.

m. Money-back Guarantee gælder ikke ved forsinkelser i leveringen, der skyldes, at FedEx' principper for betaling af told og afgifter før toldbehandling eller ved levering skal overholdes.

n. Transportprisen krediteres kun den betalingsansvarliges konto, ligesom refusioner kun foretages til den betalingsansvarlige.

o. Kreditering eller refusion i henhold til Money-back Guarantee foretages kun for transportprisen for den forsendelse, der giver anledning til krediteringen.

p. Et nøjagtigt lovet leveringstidspunkt kan kun fås ved at kontakte kundeservice og oplyse følgende:

1. Hvilken vare, der afsendes.

2. Dato for afsendelsen.

3. Nøjagtig destination.

4. Forsendelsens vægt.

5. Forsendelsens værdi.

Enhver forsendelsestid, som offentliggøres i FedEx' servicevejledning eller andetsteds eller opgives af kundeservice uden de ovenstående fem nødvendige oplysninger, udgør udelukkende et estimat og anses ikke for et lovet leveringstidspunkt. De oplysninger, FedEx har registreret om opgivne leveringstider, er det afgørende bevis for, hvad der er oplyst.

q. Money-back Guarantee for forsendelser til vores udvidede serviceområder gælder kun for den del af transporten, som udføres direkte af FedEx.

r. Eventuelle helligdage på afhentnings- og/eller destinationsstedet kan påvirke FedEx' transittider. Leveringer, der oprindelig skulle foretages på en helligdag, vil blive flyttet til levering næstkommende hverdag. Det lovede leveringstidspunkt forlænges med en periode, der svarer til helligdagsperiodens længde.

s. For så vidt angår forsendelse med FedEx International Next Flight, kan det opgivne lovede leveringstidspunkt ændres af mange årsager, herunder, men ikke begrænset til, følgende: flyforsinkelser eller flyaflysninger pga. flyveledelsens dispositioner, vejrforhold eller mekaniske problemer. Hvis det lovede leveringstidspunkt ændres, gælder Money-back Guarantee kun for det senest oplyste leveringstidspunkt.

t. Denne Money-back Guarantee gælder ikke for de forsendelser, herunder især B2C-forsendelser, for hvilke modtageren har angivet specifikke leveringsanvisninger til FedEx i overensstemmelse med afsnit 15.10.

18.2 For så vidt angår tjenesten FedEx Europe First, kan FedEx efter anmodning refundere eller (efter eget skøn) vælge at kreditere den relevante faktura for i) det udbringningstillæg, som afsenderen skal betale for FedEx Europe First, men ikke selve transportprisen, hvis det første forsøg på levering af en forsendelse sker 60 sekunder eller mere efter det lovede leveringstidspunkt for tjenesten FedEx Europe First, og ii) den transportpris, som afsenderen skal betale (ud over udbringningsgebyret for FedEx Europe First), såfremt det første forsøg på levering af en forsendelse sker 60 sekunder eller mere efter det lovede leveringstidspunkt for tjenesten FedEx International Priority uden tjenestemuligheden FedEx Europe First. Alle de restriktioner og begrænsninger, der er fastsat i afsnit 18.1, gælder tilsvarende for servicemuligheden FedEx Europe First.

18.3 Såfremt afsenderen vælger at indlevere en forsendelse til et autoriseret FedEx-forsendelsessted eller i en FedEx Drop Box, vil den lovede leveringstid blive regnet fra det tidspunkt, hvor FedEx afhenter forsendelsen fra det autoriserede FedEx-forsendelsessted eller FedEx Drop Box'en. Nærmere oplysninger om de til enhver tid gældende skæringstidspunkter kan fås på det autoriserede FedEx-forsendelsessted eller FedEx Drop Box'en.


19. DEKLARERET VÆRDI OG ANSVARSBEGRÆNSNING

19.1 Medmindre afsenderen anfører en højere deklareret værdi på sin (Air) Waybill og betaler det tilhørende beløb, er FedEx' ansvar begrænset til det højeste af (a) det i den gældende internationale konvention eller lokal lovgivning anførte beløb, (b) 22 EUR pr. kg eller (c) 100 USD pr. forsendelse. For så vidt angår FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight eller FedEx Standard Overnight-forsendelser i Belgien, Danmark, De Forenede Arabiske Emirater, Holland, Luxembourg, Schweiz og Østrig, er FedEx' ansvar begrænset til det højeste beløb af (a) det i den gældende lokale lovgivning fastsatte beløb, eller (b) 10 EUR pr. kg eller (c) 100 USD pr. forsendelse, medmindre afsenderen anfører en højere deklareret værdi på sin (Air) Waybill og betaler det tilhørende beløb. For så vidt angår FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight og FedEx Standard Overnight-forsendelser i Tyskland, er FedEx' ansvar begrænset til det højeste af a) 4 EUR pr. kg i overensstemmelse med den tyske handelslovgivning (HGB); eller b) 100 USD per forsendelse, medmindre afsenderen anfører en højere deklareret værdi på (Air) Waybill og betaler den foreskrevne afgift.

19.2 FedEx tilbyder ikke ansvarsforsikring for gods eller all-risk-forsikring, men afsenderen kan betale et ekstra beløb for en deklareret værdi ud over de grænser, der er anført i afsnit 19.1 ovenfor. Afsendere kan enten slå op i den FedEx-pristabel, der er gældende på afsendelsestidspunktet, eller ringe til FedEx og bede om en redegørelse for det ekstra beløb. Den deklarerede værdi for en pakke udgør det maksimale ansvar, der påhviler FedEx i forbindelse med forsendelse af den pågældende pakke, herunder, men ikke begrænset til tab, skader, forsinkelse, fejllevering, manglende oplysninger eller fejlagtig levering af oplysninger vedrørende forsendelsen. Det er afsenderen, der udsætter sig for og løber risikoen for et tab ud over den deklarerede værdi. Det anbefales, at kunden kontakter en assurandør eller forsikringsmægler, hvis der ønskes forsikringsdækning deraf. SELVOM EN HØJERE TRANSPORTVÆRDI MÅTTE BLIVE DEKLARERET, UDGØR FEDEX' ANSVAR FOR TAB ELLER SKADER PÅ EN FORSENDELSES INDHOLD IKKE MERE END DEN FAKTISKE VÆRDI AF FORSENDELSENS INDHOLD, OG FEDEX ER BERETTIGET TIL AT KRÆVE UAFHÆNGIGT BEVIS FOR VÆRDIEN AF INDHOLDET AF EN FORSENDELSE, SOM DER KRÆVES ERSTATNING FOR.

19.3 Der er grænser for den maks. deklarerede toldværdi og værdi, og disse grænser kan variere fra sted til sted. En eventuel deklareret værdi må ikke overstige den deklarerede toldværdi. Den maks. deklarerede toldværdi og værdi for indholdet i en FedEx Envelope eller FedEx Pak er uanset destinationen det højeste beløb af enten 100 USD pr. forsendelse eller 9,07 USD pr. pund. Varer med en (faktisk eller deklareret) værdi, der er højere end disse beløb, bør IKKE sendes i en FedEx Envelope eller FedEx Pak. Medmindre andet er anført af FedEx, er den maks. deklarerede værdi 50.000 USD pr. forsendelse, bortset fra for FedEx International Priority Freight og FedEx International Economy Freight, som til de fleste destinationer har en maks. deklareret værdi på 100.000 USD pr. forsendelse. Afsendere kan enten slå op i den FedEx-pristabel, der er gældende på afsendelsestidspunktet, eller ringe til FedEx og bede om en redegørelse for grænserne for deklarerede værdier.

19.4 For så vidt angår forsendelser, der indeholder nedenstående effekter af ekstraordinær høj værdi, gælder en maks. deklareret værdi på det højeste beløb af enten 1.000 USD pr. forsendelse eller 9,07 USD pr. pund. Import af visse af disse effekter kan være forbudt i enkelte lande, og en eventuel lavere grænse for deklareret værdi til det enkelte land vil være gældende for de pågældende effekter:

a. Kunstværker, herunder ethvert værk, der er skabt eller udviklet ved anvendelse af færdigheder, smag eller kreativt talent med henblik på salg, udstilling eller samling. Dette omfatter uden begrænsning effekter (og dele deraf), såsom malerier, tegninger, vaser, vægtæpper, grafik i begrænset oplag, kunstgenstande, statuer, skulpturer, samlerobjekter, tilpassede eller personlige musikinstrumenter eller lignende.

b. Antikviteter eller samlerobjekter eller andre genstande, der udtrykker en tidligere tids stil eller mode, og hvis historie, alder eller sjældenhed bidrager til deres værdi. Sådanne genstande omfatter, men er ikke begrænset til, møbler, bestik, porcelæn, keramik og glasartikler. Samlerobjekter kan både være samtidige eller fra en tidligere periode.

c. Film, fotografiske billeder (herunder fotografiske negativer), fotolitografier og fotografiske lysbilleder.

d. Alle varer, som efter deres karakter er særligt tilbøjelige til at lide skade, eller hvis markedsværdi er særligt foranderlig eller svær at fastsætte.

e. Glasartikler, herunder, men ikke begrænset til, skilte, spejle, keramik, (kinesisk) porcelæn, krystalglas, indrammet glas og andre varer af særlig skrøbelig karakter.

f. Plasmaskærme.

g. Smykker, herunder, men ikke begrænset til, bijouteri, ure og dele deraf, indfattede smykkesten (både slebne og uslebne ædelsten og halvædelsten), industridiamanter og smykker af ædle metaller.

h. Ædle metaller, herunder, men ikke begrænset til, guld og sølv, sølvbarrer eller -støv, udfældningsprodukter og platin (bortset fra når det udgør en integreret del af elektronisk udstyr).

i. Pels, herunder, men ikke begrænset til, pelsbeklædning, pelsbesat beklædning og pelsstykker.

j. Aktier, obligationer, checkforsendelser eller likvide værdipapirer, herunder, men ikke begrænset til, madkuponer, frimærker (ikke samlerobjekter), rejsechecks, lottokuponer, postanvisninger, gavekort, forudbetalte taletidskort (dog ikke kort, der kræver en aktiveringskode), obligationskuponer og ihændehaverobligationer.

k. Samlerobjekter såsom sportskort, souvenirer og memorabilia. (Samlermønter/-frimærker må ikke sendes. Se afsnittet "Forbudte genstande".)

l. Guitarer og andre musikinstrumenter, som er over 20 år gamle, og tilpassede eller personlige musikinstrumenter.

m. Afsenderen er ansvarlig for en nøjagtig udfyldelse af sin (Air) Waybill og andre fragtpapirer, herunder udfyldelse af afsnittet om deklareret værdi. FedEx imødekommer ikke anmodninger om at ændre oplysningerne om deklareret værdi på en (Air) Waybill efter aflevering til FedEx.

19.5 Hvis afsenderen ikke har anført den deklarerede værdi for hver pakke på sin (Air) Waybill, men har anført en samlet deklareret værdi for samtlige pakker, fastsættes den deklarerede værdi for hver enkelt pakke ved at dividere den samlede deklarerede værdi med antallet af pakker på den pågældende (Air) Waybill. Den deklarerede værdi for en enkelt pakke i en forsendelse må under ingen omstændigheder overstige den deklarerede værdi for hele forsendelsen.

19.6 FedEx hæfter ikke for tab, skader, forsinkelse, fejllevering eller manglende levering for så vidt angår forsendelser, der ikke kan accepteres, herunder, men ikke begrænset til, kontanter eller valuta (se afsnit 8: Forbudte genstande).

19.7 Deklarerede værdier, der overstiger FedEx' maks. deklarerede værdier, er ugyldige. Hvis FedEx eventuelt tager imod en forsendelse til transport (uanset om det er utilsigtet, tilsigtet eller andet) med en deklareret værdi, der overstiger de maks. tilladte værdier, skal det ikke forstås som en frafaldelse af bestemmelser eller begrænsninger i forhold til forsendelse i henhold til nærværende betingelser.

19.8 Hvis den deklarerede værdi for en forsendelse overstiger de fastsatte grænser (se afsnit 19.3 og 19.4), nedsættes denne værdi automatisk til de fastsatte grænser for den pågældende forsendelse.

19.9 Uanset en pakkes deklarerede værdi overstiger FedEx' ansvar for tab, skader, forsinkelser, fejlleveringer, manglende levering, fejlagtige oplysninger, manglende oplysninger eller fejlagtig levering af oplysninger ikke det laveste beløb af den pågældende forsendelses reparations- eller genanskaffelsesomkostninger eller nedskrevne værdi.


19. ANSVARSFRASKRIVELSE

20.1 FEDEX HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR SKADER, DET VÆRE SIG DIREKTE, AFLEDTE ELLER SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, UD OVER DET HØJESTE BELØB SVARENDE TIL ENTEN DEN DEKLAREREDE VÆRDI (SOM BEGRÆNSET IFØLGE AFSNIT 19) ELLER DEN ANSVARSBEGRÆNSNING, DER ER FASTSAT I DEN GÆLDENDE INTERNATIONALE KONVENTION MED SENERE ÆNDRINGER ELLER, VED FORSENDELSER FRA OG MELLEM BESTEMTE ADRESSER INDEN FOR SAMME LAND, I DEN GÆLDENDE LOV PÅ STEDET. DETTE GÆLDER, UANSET OM FEDEX VIDSTE ELLER BURDE HAVE VIDST, AT DE PÅGÆLDENDE SKADER KUNNE OPSTÅ, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF INDTÆGT ELLER FORTJENESTE.

20.2 FEDEX HAR UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVAR FOR SÆRLIGE ELLER AFLEDTE SKADER, FØLGETAB, INDIREKTE TAB ELLER SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF INDTÆGT ELLER FORTJENESTE.

20.3 FedEx hæfter ikke for tab eller forsinkelser under visse omstændigheder, som anført i afsnit 20.4. Det er afsenderen, der udsætter sig for og løber risikoen for et tab eller en forsinkelse af denne karakter, og afsenderen bør kontakte en assurandør eller forsikringsmægler, hvis der ønskes forsikringsdækning deraf. FEDEX YDER IKKE NOGEN FORSIKRINGSDÆKNING.

20.4 FedEx hæfter ikke for og foretager ej heller nogen regulering, refusion eller kreditering af nogen art som følge af tab, skader, forsinkelse, fejllevering, manglende levering eller fejlagtige oplysninger eller manglende oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, alle tab, skader, forsinkelser, fejlleveringer, manglende leveringer, fejlagtige oplysninger eller manglende oplysninger på grund af eller som følge af:

a. En handling, fejl eller undladelse foretaget af afsenderen, modtageren eller en anden part, der har interesse i forsendelsen.

b. Forsendelsens karakter eller en mangel, egenskab eller iboende fejl ved forsendelsen.

c. Overtrædelse af nogen af de vilkår og betingelser, der er anført i en (Air) Waybill, i nærværende betingelser, i prislister eller i andre vilkår og betingelser, der er gældende for forsendelsen, herunder, men ikke begrænset til, ukorrekt deklarering af indholdet, uegnet eller utilstrækkelig emballering, lukning, mærkning eller adressering af forsendelserne.

d. Hændelser, som FedEx ikke er herre over, herunder, men ikke begrænset til, risici ved lufttransport, fjender af almenheden, offentlige myndigheder, der foregiver at have eller faktisk har kompetence, eller handlinger eller undladelser begået af toldembedsmænd, optøjer, strejker eller andre lokale stridigheder, borgerlig uro, farlige forhold, der følger af krigstilstand eller vejrforhold eller internationale, nationale eller lokale afbrydelser af luftfarts- eller landtransportnettet, strafbare forhold begået af fysiske eller juridiske personer, herunder terrorhandlinger, strejker eller forventede strejker (hos enhver virksomhed, herunder, men ikke begrænset til, andre transportvirksomheder, sælgere eller leverandører), naturkatastrofer, afbrydelse af eller nedbrud i kommunikations- og informationssystemer (herunder, men ikke begrænset til, systemer hos FedEx), mekanisk forsinkelse eller forhold, der udsætter ansatte hos FedEx for fare.

e. Handlinger eller undladelser foretaget af andre end FedEx, overholdelse af mundtlige eller skriftlige leveringsinstrukser fra afsenderen, modtageren eller personer, der hævder at repræsentere afsenderen eller modtageren.

f. Tab af eller skader på produkter, som afsenderen har pakket og forseglet i emballage, forudsat at seglet er ubrudt på leveringstidspunktet, og pakken i det væsentlige stadig er hel.

g. Situationer, hvor leveringen forsinkes, eller FedEx ikke kan eller vil gennemføre en levering på grund af handlinger eller manglende handlinger fra toldvæsenets eller andre offentlige myndigheders side.

h. Forsinkelser i leveringen, der skyldes, at FedEx' principper for betaling af told og afgifter skal overholdes.

i. Situationer, hvor FedEx ikke kan fremskaffe en kopi af registreringen af leveringen eller en kopi af underskriften, man har fået ved leveringen.

j. Situationer, hvor data bliver slettet eller går tabt eller ikke kan findes frem fra magnetbånd, elektroniske filer eller andre lagringsmedier eller sletning eller beskadigelse af fotograferede billeder eller lydspor på eksponerede film.

k. Beskadigelse under transporten eller håndteringen af lysstofrør, neonlamper, neonskilte, røntgenrør, laserrør og elektriske pærer, kvartskrystal, kvartslamper, glasrør, fx rør anvendt til vareprøver, samt glasbeholdere som fx beholdere, der anvendes i laboratorier, eller øvrige emner, der i sig selv er skrøbelige.

l. Manglende iagttagelse fra FedEx-medarbejderes side af "orienteringsmærkning" om, hvordan pakker skal anbringes (fx "OP"-pile eller "DENNE SIDE OP"-mærkninger).

m. Afsenderens manglende afsendelse af varer i en emballage, der er godkendt af FedEx før afsendelsen i tilfælde, hvor forudgående godkendelse anbefales eller er påkrævet.

n. Manglende besked fra FedEx til afsenderen om forsendelser, der er forsinkede, beskadigede eller bortkomne eller unøjagtigheder i den form for beskeder.

o. Forsendelser, der er frigivet, uden at man har fået en underskrift, hvis der er registreret en godkendelse af frigivelse af leveringen underskrevet af modtageren.

p. Situationer, hvor FedEx ikke kan eller vil forsøge at kontakte afsenderen eller modtageren vedrørende en ufuldstændig eller unøjagtig adresse, et ukorrekt eller ufuldstændigt dokument, manglende betaling af told og afgifter, der er nødvendige for en frigivelse af en forsendelse, eller en ufuldstændig eller ukorrekt adresse på toldklarereren.

q. Tab af eller skade på en forsendelse, som FedEx ikke har registreret at have modtaget.

r. Forsendelser af skalamodeller (herunder, men ikke begrænset til, arkitekturmodeller, dukkehuse m.v.).

s. Beskadigelse af attachémapper, kufferter, habittasker, tasker i aluminium eller plast eller andre former for bagage, hvis overflade kan beskadiges af klæbemærker, tilsmudsning eller mærkning, medmindre de er anbragt i en tilstrækkeligt beskyttende emballage til forsendelse.

t. Beskadigelse, forsinkelse eller tab af forsendelser, der indeholder ikke-tilladte genstande.

u. Beskadigelser, der skyldes, at afsenderen ikke har emballeret det afsendte materiale på en måde, der er tilstrækkelig til at beskytte det mod at få skader, idet tilstrækkeligheden afgøres efter FedEx' rimelige vurdering under hensyntagen til den behandling, der normalt kan forventes ved en forsendelse med et kurerfirma som FedEx.

v. Tab af personlige eller økonomiske oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, nummer på sygesikringskort, fødselsdato, nummer på kørekort, numre på kredit- og betalingskort samt økonomiske kontooplysninger.

w. Afsenderens manglende sletning af alle forsendelser, der er indført i et FedEx-selvfaktureringssystem, et internetafsendelsesværktøj eller andre elektroniske metoder, der kan anvendes til at få afsendt en pakke i tilfælde, hvor forsendelsen ikke afleveres til FedEx.

x. Anvendelse af et ufuldstændigt, unøjagtigt eller ugyldigt FedEx-kontonummer eller situationer, hvor der ikke oplyses et gyldigt FedEx-kontonummer på en kunde med god kreditværdighed i faktureringsinstruktionerne på forsendelsesdokumenterne.

y. Forsendelse af letfordærvelige produkter eller råvarer, der kan lide skade, hvis de udsættes for varme eller kulde, herunder, men ikke begrænset til, forsendelser af alkoholiske drikke, planter og plantemateriale, tobaksprodukter, strudseæg eller emuæg eller levende akvakultur.

z. Skader på computere eller computerkomponenter eller elektronisk udstyr, hvis det forsendes i anden emballage end:

a. Fabrikantens originale emballage, der er ubeskadiget og stadig intakt og i god stand

b. Emballage, der er i overensstemmelse med FedEx’ retningslinjer for emballage, der kan ses på fedex.com

c. FedEx’ specialemballage til forsendelse af bærbare computere

d. FedEx’ emballager til mindre elektroniske produkter til forsendelse af mobiltelefoner, håndholdte computere, MP3-afspillere og lignende

e. Hvis FedEx leverer emballage, rådgivning, assistance eller vejledning om den rigtige emballering af forsendelser, indebærer det ikke, at FedEx påtager sig noget ansvar, medmindre den pågældende rådgivning, assistance eller vejledning er godkendt skriftligt af FedEx' afdeling for emballageudvikling (FedEx Packaging Design and Development), og det deri udtrykkeligt er anført, at FedEx påtager sig ansvar i tilfælde af, at en forsendelse beskadige

f. Skader, der kan påvises med en stød- eller vippeindikator eller temperaturinstrumenter.

g. Manglende overholdelse af det leveringstidspunkt, som FedEx har lovet, ved forsendelser med en ufuldstændig eller ukorrekt adresse. (Se afsnittet "Forsendelser, der ikke kan leveres".)

h. Tab eller skader på forsendelser af alkoholiske drikke, medmindre der er anvendt en godkendt emballagetype, eller FedEx Packaging Design and Development på forhånd har godkendt den pågældende emballage før afsendelsen.

i. Forsendelser med farligt gods, som afsenderen ikke har deklareret korrekt, herunder ikke har forsynet med korrekte dokumenter, mærker, deklarationer og emballage. FedEx opfylder ikke krav vedrørende ikke-deklareret eller skjult farligt gods, og FedEx' Money-back Guarantee gælder ikke.

j. FedEx er ikke ansvarlig for manglende ydelse af en service eller en forsendelsesløsning, hvor de registreringer, der er sket hos FedEx, ikke viser, at afsenderen har valgt de pågældende forsendelsesløsninger eller -muligheder.

20.5 Bortset fra tilfælde, hvor FedEx har handlet tilsigtet, er det afsenderen, der er ansvarlig for skader, som forsendelsen måtte forårsage hos FedEx eller en tredjepart. Afsenderen skal garantere mod og holde FedEx skadesløs for krav fra tredjepart, navnlig modtageren, i forhold til ethvert ansvar, der går ud over det ansvar, FedEx påtager sig ifølge nærværende betingelser.

20.6 Ingen betaling, som FedEx foretager efter et krav fra afsenderen eller tredjepart, skal anses for at være udtryk for, at FedEx accepterer et ansvar.


21. INGEN GARANTIER

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår heraf, giver FedEx ingen hverken udtrykkelige eller underforståede garantier.


22. KRAV

22.1 Krav som følge af beskadigelse, forsinkelse eller manko
Alle krav som følge af beskadigelse (synlig eller skjult), forsinkelse (herunder krav som følge af fordærv) eller manko på gods skal anmeldes til FedEx inden 21 kalenderdage efter levering af forsendelsen. Såfremt dette ikke sker, kan der ikke anlægges erstatningssag mod FedEx (se endvidere afsnit 18: MONEY-BACK GUARANTEE om det tidsrum, hvor det er muligt at anmode om refusion eller kreditering af transportomkostninger på grund af leveringssvigt). Modtagerens modtagelse af forsendelsen, uden at der på leveringskvitteringen er en skriftlig anmærkning om beskadigelse, er prima facie bevis på, at forsendelsen er leveret i god stand. Det er en betingelse for, at FedEx vil behandle et krav om erstatning, at modtageren stiller indholdet, originale transportkasser og emballage til rådighed for en undersøgelse foretaget af FedEx.

FedEx forbeholder sig ret til at undersøge beskadigede forsendelser på kundens forretningssted og til at tage den beskadigede pakke med tilbage med henblik på undersøgelse på et FedEx-kontor.

Alle originale transportkasser og al original emballage samt indhold skal stilles til rådighed, således at FedEx kan foretage en undersøgelse, og alt skal opbevares, indtil kravet er afgjort.

22.2 Andre krav (bortkomst, manglende levering, fejllevering)
Alle andre krav, herunder, men ikke begrænset til, krav som følge af bortkomst, manglende levering eller fejllevering, skal være modtaget af FedEx, inden ni måneder efter at pakken blev afleveret til FedEx.

22.3 Fremsættelse af krav og forældelsesfrist
Inden ni måneder efter at pakken er afleveret til FedEx, skal der fremsendes dokumentation for pakken ved indsendelse af alle relevante oplysninger om den til FedEx. FedEx er ikke forpligtet til at reagere på et krav, før alle omkostninger er betalt. Det krævede beløb må ikke trækkes fra disse omkostninger. Retten til erstatning fra FedEx bortfalder, medmindre der anlægges retssag inden 2 (to) år efter leveringsdatoen (i tilfælde af beskadigelse) eller den dato, hvor forsendelsen skulle have været leveret (i tilfælde af bortkomst, manglende, forkert eller forsinket levering).

Med henblik på beregning af tidsfristen er den aftalte leveringsdato den dag, der følger efter afsendelsesdatoen. Forældelseslovgivning, der måtte fastlægge kortere lovgivningsmæssigt eller kontraktmæssigt aftalte bestemmelser, har forrang for denne bestemmelse.

Der kan kun anmeldes ét krav i forbindelse med en forsendelse. Med accept af betaling af et krav bortfalder enhver ret til at få tilkendt yderligere erstatning eller til at kræve yderligere kompensation i forbindelse med den pågældende forsendelse.


23. TILLÆGSGEBYRER

FedEx forbeholder sig ret til at opkræve brændstoftillæg og andre tillæg på forsendelser uden varsel. Varighed og beløb vil blive fastsat af FedEx efter eget skøn. Ved aflevering af sin forsendelse til FedEx accepterer afsenderen at betale de ekstra tillæg, der er gældende på den seneste af følgende datoer: enten tidspunktet for ordreafgivelse eller tidspunktet for afhentning, idet sådanne ekstra tillæg fastsættes af FedEx efter eget skøn. Nærmere detaljer om aktuelle tillæg kan findes på fedex.com.


24. MANGLENDE AFKALD PÅ RETTIGHEDER

Enhver forsømmelse fra FedEx' side i forhold til at håndhæve eller gøre en bestemmelse i nærværende betingelser gældende betyder ikke, at FedEx har givet afkald på denne bestemmelse og forringer ikke FedEx' ret til at gøre en sådan bestemmelse gældende.


25. UFRAVIGELIG LOVGIVNING

25.1 Nærværende betingelser udelukker ikke ansvar, såfremt udelukkelse deraf er forbudt ved lov.

25.2 I den udstrækning en bestemmelse, der er indeholdt i eller henvises til i nærværende betingelser, måtte være i strid med gældende internationale traktater, lokal lovgivning eller statslige bekendtgørelser, anordninger eller krav, er en sådan bestemmelse begrænset til den maksimalt tilladte udstrækning og forbliver således begrænset i kraft som en del af aftalen mellem FedEx og afsenderen. En bestemmelses ugyldighed eller manglende retskraft påvirker ikke andre dele af nærværende betingelser.


26. MEDIATION

Belgisk ret giver brugere af posttjenester mulighed for at begære indgriben af ombudsmanden for postsektoren (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Konongsstraat 97 bus 15 B-1000 Bryssel (NL), forudsat at brugeren på forhånd fremsætter begæring om dette til FedEx. Sådan en indgriben er uden præjudice for bestemmelserne i disse Betingelser.


27. DATABESKYTTELSE

27.1 Begreber som "dataansvarlig", "persondata", "registreret person" og "behandling" har samme betydning som i databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/679 ("GDPR") og gældende (lokale) databeskyttelseslove og -bestemmelser (samlet kaldet "databeskyttelseslovgivning").

27.2 FedEx og afsenderen anerkender, at de begge er uafhængige dataansvarlige med hensyn til behandling af personoplysninger ("persondata") af eller mellem parter i henhold til nærværende betingelser.

27.3 Med hensyn til behandlingen af persondata i henhold til nærværende betingelser erklærer afsenderen at overholde databeskyttelseslovgivningen, herunder, men ikke begrænset til, indhentning af et retsgrundlag i henhold til afsnit 6 i GDPR og forsyning af registrerede personer med oplysninger i henhold til afsnit 12-14 i GDPR, herunder oplysninger fra FedEx' erklæring om beskyttelse af personoplysninger på fedex.com.

27.4 Afsenderen holder FedEx skadesløs med hensyn til alle omkostninger, reklamationer, skadeserstatninger og udgifter, som FedEx lider eller pådrager sig i forbindelse med afsenderens manglende overholdelse af dette afsnit 27.

27.5 Eventuelle overførsler af persondata fra afsenderen til FedEx, eller omvendt, fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (herefter: EØS) eller Schweiz til et land uden for EØS eller Schweiz er underlagt standardkontraktbestemmelser for dataansvarlige til dataansvarlige (Kommissionens beslutning 2004/915/EF, herefter: SCC-CC'er) som i afsnit 46(2)(c) i GDPR, der kan læses her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. I denne henseende er SCC-CC'erne fuldt inkorporerede i nærværende betingelser som reference. Ved at acceptere nærværende betingelser (a) anses parterne for at have underskrevet SCC-CC'erne, (b) accepterer parterne det fulde indhold i SCC-CC'erne og (c) overholder parterne betingelserne deri. I henhold til SCC-CC'erne fungerer FedEx som dataansvarlig også som dataeksportør, herunder på samarbejdspartneres vegne, og afsenderen som dataansvarlig fungerer også som dataimportør, eller omvendt hvis relevant. Ovennævnte er med forbehold for FedEx' ret til efter eget skøn at beslutte at bruge en anden passende overførselsmekanisme i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Overførte persondata kan omfatte individuelle afsenderes og modtageres kontaktoplysninger, såsom navne og adresser, der er nødvendige for effektiv udførelse af FedEx' services, såsom levering af pakker og aktivering af trackingfunktioner, som yderligere eller på anden vis beskrevet i aftalen og i henhold til bilag B af SCC-CC'erne.

27.6 Hvis EU-Domstolen, lokale tilsynsmyndigheder eller lignende offentlige myndigheder fastslår, at nærværende betingelser og/eller SCC-CC'erne ikke er eller ikke længere kan være en lovlig metode til overførsler af persondata uden for EØS eller Schweiz, forhandler parterne i god tro en alternativ metode til sådanne overførsler på lovlig vis.