fedex.com Brugsbetingelser

Brugsbetingelser

Brugsbetingelser

FedEx.com

FedEx.com

DE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER GÆLDER FOR DIN BRUG AF FEDEX.COM, HERUNDER FEDEX SHIP MANAGER® AT FEDEX.COM OG FEDEX SHIP MANAGERTM LITE (SAMLET KALDET "SHIP MANAGER"), FEDEX® GLOBAL TRADE MANAGER ("GTM"), FEDEX® MOBILE OG FEDEX® BILLING ONLINE. DET, AT DU FÅR VIST ELLER BRUGER DENNE HJEMMESIDE, UDGØR DIN ACCEPT, PÅ DINE EGNE VEGNE OG PÅ VEGNE AF DEN JURIDISKE PERSON, DU REPRÆSENTERER (HEREFTER UNDER ET "DU" ELLER "DIN"), AF ALLE DE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANFØRT NEDENFOR.

FEDEX KAN FORETAGE FREMTIDIGE ÆNDRINGER ELLER MODIFIKATIONER AF DE PÅGÆLDENDE VILKÅR OG BETINGELSER TIL ENHVER TID OG UDEN VARSEL, OG NÅR DU EFTERFØLGENDE FÅR VIST ELLER BRUGER FEDEX.COM, UDGØR DETTE DIN ACCEPT AF ÆNDRINGERNE OG MODIFIKATIONERNE. DER KAN VIA FEDEX.COM BLIVE STILLET YDERLIGERE VILKÅR OG BETINGELER TIL RÅDIGHED, SOM GÆLDER FOR DIN BRUG AF BESTEMTE FUNKTIONER, OPLYSNINGER OG APPLIKATIONER, SOM ER TILÆNGELIGE VIA FEDEX.COM.


Afsnit 1. Definitioner
 

Indhold: oplysninger, grafik, produkter, funktioner, funktionalitet, tjenester og links på fedex.com, inklusive FedEx Ship Manager at fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, Global Trade Manager og FedEx Billing Online.

FedEx: FedEx Corporate Services, Incorporated, dets moderselskab samt moderselskabets datterselskaber.

Dig: dig selv og den juridiske person, du repræsenterer.


Afsnit 2. Brug af fedex.com

Fedex.com stilles udelukkende til rådighed med henblik på, at nuværende og potentielle FedEx-kunder kan interagere med FedEx, og må ikke bruges af nogen anden fysisk eller juridisk person eller til noget andet formål. I særdeleshed må forsendelse, tracking, prisfastsættelse, modtagelse af FedEx-fakturaer og overførsel af betalinger ved hjælp af elektronisk pengeoverførsel ("EFT"), leveringssted, identifikation og forberedelse af internationale dokumenter, estimering af told og skatter og andre oplysninger og tjenester kun bruges af nuværende og potentielle FedEx-kunder til deres egne forsendelser. Medmindre andet er angivet i brugsbetingelserne for en specifik interaktiv funktion på fedex.com, er brugen af fedex.com til at videregive information eller forberede forsendelser til fordel for en tredjepart strengt forbudt. Anvendelse af automatiske opkalds- eller forespørgselsenheder til at hente oplysninger via fedex.com er strengt forbudt.

FedEx accepterer ikke idéer, koncepter eller teknikker til nye tjenester eller produkter via fedex.com. Hvis sådanne oplysninger modtages, vil de ikke blive betragtet som fortrolige, og det vil stå FedEx frit for at bruge, kommunikere eller anvende sådanne oplysninger på enhver måde, som FedEx måtte vælge.


Afsnit 3. Registrering på fedex.com

Du kan vælge at registrere dig på fedex.com for at få adgang til interaktive funktioner på fedex.com. Login til fedex.com giver dig adgang til FedEx Ship Manager at fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, My FedEx, FedEx Global Trade Manager, FedEx Billing Online, FedEx Mobile og andre onlinetjenester. Disse tjenesters tilgængelighed varierer afhængigt af land/territorie. I fremtiden vil FedEx eventuelt tilføje andre funktioner, der kan opnås adgang til via login på fedex.com. I så fald behøver brugere, der allerede er tilmeldt, ikke at registrere sig igen.

Når du tilmelder dig på fedex.com, accepterer du at afgive korrekte og opdaterede oplysninger om dig selv, således som du bliver bedt om det på registreringssiderne for login på fedex.com, og at vedligeholde og straks opdatere dine onlineprofiloplysninger, så de forbliver korrekte og opdaterede.

Nogle fedex.com-tjenester gøres tilgængelige for kunder med bopæl i visse lande/territorier og ikke for andre. Du accepterer kun at tilmelde dig fedex.com-tjenester, som tilbydes på fedex.com-hjemmesiden for det land/territorie, hvor din FedEx-konto er hjemmehørende. Hvis din FedEx-konto for eksempel er hjemmehørende i Danmark, tilmelder du dig tjenester, som tilbydes på fedex.com/dk, og ikke tjenester, der tilbydes på fedex.com/us.

Når du tilmelder dig ved hjælp af registreringssiderne for login på fedex.com, skal du vælge et bruger-id og en adgangskode. Du har ansvaret for at sikre adgangskodens og bruger-id'ets fortrolighed, og du har ansvaret for alle aktiviteter, der finder sted under din adgangskode og dit bruger-id. Du accepterer (a) straks at underrette FedEx om eventuel uautoriseret brug af dit bruger-id og din adgangskode og (b) at sikre, at du afslutter din fedex.com-session ved slutningen af hvert besøg.


Afsnit 4. Ændringer af fedex.com

Fedex.com og denne hjemmesides indhold kan blive ændret, slettet eller opdateret til enhver tid uden varsel.


Afsnit 5. Brugens ophør

FedEx kan stoppe, afbryde eller ændre fedex.com til enhver tid og uden varsel, og FedEx kan blokere, stoppe eller afbryde din og enhver brugers adgang til fedex.com til enhver tid og efter FedEx's suveræne skøn, selv hvis andre fortsat får lov til at få adgang.


Afsnit 6. Ejerskab

FedEx.com og dets indhold er beskyttet af amerikanske og internationale love om ophavsret, varemærker og andre love. © 1995-2008 FedEx. Alle rettigheder forbeholdes. I særdeleshed giver FedEx ved at tillade adgang til fedex.com ikke nogen form for ejerskabsrettigheder til fedex.com eller til noget indhold, der optræder på eller gøres tilgængeligt via fedex.com. Kunden må ikke kopiere, ændre, oversætte, overføre, distribuere, tilpasse, reproducere, dekompilere, foretage reverse engineering af eller adskille nogen del af fedex.com eller dets indhold.


Afsnit 7. Fraskrivelse af garanti

FEDEX.COM OG DETS INDHOLD STILLES TIL RÅDIGHED "SOM DET ER OG FOREFINDES". FEDEX OG FEDEX'S LICENSGIVERE FRASKRIVER SIG ALLE UDTRYKKELIGE OG STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJERSKAB OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER VEDRØRENDE HELE DETS INDHOLD OG DIN MULIGHED ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE FEDEX.COM OG DETS INDHOLD.

FEDEX FRASKRIVER SIG OG UDELUKKER UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER VEDRØRENDE FEDEX.COM, SHIP MANAGER OG INTERNETTETS FUNKTION, BÅDE UDTRYKKELIGE OG STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. FEDEX GIVER INGEN GARANTI FOR, AT SHIP MANAGER VIL OPFYLDE ALLE KUNDENS BEHOV, ELLER AT DETS FUNKTION VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, ELLER AT ENHVER DEFEKT I SHIP MANAGER VIL BLIVE RETTET. DESUDEN GIVER FEDEX IKKE NOGEN GARANTI OG FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER VEDRØRENDE RESULTATERNE AF KUNDENS BRUG AF SHIP MANAGER ELLER GLOBAL TRADE MANAGER MED HENSYN TIL FUNKTION, KORREKTHED, NØJAGTIGHED, DRIFTSSIKKERHED ELLER PÅ ANDEN MÅDE. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER, ERKLÆRINGER ELLER RÅD GIVET AF FEDEX ELLER EN BEFULDMÆGTIGET REPRÆSENTANT FOR FEDEX UDGØR NOGEN GARANTI.


Afsnit 8. Begrænset garanti

BRUGEN AF FEDEX.COM OG DETS INDHOLD FINDER STED PÅ DIT EGET ANSVAR. FEDEX KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER NOGEN FYSISK ELLER JURIDISK PERSON, DER FREMSÆTTER KRAV VIA DIG, FOR NOGLE DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER, HÆNDELIGE SKADER ELLER ANDRE SKADER I HENHOLD TIL NOGEN RETSTEORI FOR NOGEN FEJL I BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE FEDEX.COM OG DETS INDHOLD, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR MISTET FORTJENESTE, FORRETNING, DATA ELLER SKADER PÅ NOGEN COMPUTERSYSTEMER, HELLER IKKE HVIS DU HAR GIVET FEDEX BESKED OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.


Afsnit 9. Skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare og holde FedEx og FedEx' moderselskaber og associerede selskaber og deres respektive medarbejdere, ledere, agenter og repræsentanter skadesløse fra alle krav (i), der opstår som følge af dit brud på nogen af disse vilkår og betingelser og alle dine aktiviteter, der udføres i forbindelse med denne hjemmeside.


Afsnit 10. FedEx serviceguide

Vilkårene og betingelserne for at bruge FedEx' leveringsservices og relaterede tjenester er indeholdt i den seneste version af FedEx serviceguide, som kan fås på anmodning. Den nyeste version af FedEx serviceguide gælder i tilfælde af enhver konflikt mellem alle informationer for FedEx-leveringsservices eller relaterede tjenester på fedex.com og de informationer for leveringsservices eller relaterede serviceoplysninger, som findes i den nyeste version af FedEx serviceguide.


Afsnit 11. Links til andre hjemmesider

På hjemmesiden fedex.com findes der links, som giver dig mulighed for at besøge tredjeparters hjemmesider. Hverken disse hjemmesider eller de virksomheder, som de tilhører, kontrolleres af FedEx. FedEx fremsætter ingen erklæringer vedrørende de oplysninger, der stilles til rådighed eller gøres tilgængelige på sådanne hjemmesider, eller vedrørende kvaliteten eller acceptabiliteten af de produkter eller tjenester, der tilbydes af fysiske eller juridiske personer, som der henvises til på sådanne hjemmesider.

FedEx har ikke testet og fremsætter ingen erklæringer vedrørende korrektheden, ydelsen eller kvaliteten af nogen software, der findes på sådanne hjemmesider. Du bør undersøge og vurdere de risici, der kan være forbundet med at få adgang til og bruge software på internettet, inden du bruger den.


Afsnit 12. Politik om beskyttelse af personoplysninger

FedEx' politik om beskyttelse af personoplysninger gælder for brugen af oplysninger, der indsamles fra dig via fedex.com.


Afsnit 13. Eksport

Du påtager dig det fulde ansvar for overholdelse af alle love og regler i USA og alle andre lande/territorier, hvorfra du kan få adgang til fedex.com vedrørende adgang, brug, eksport, re-eksport og import af ethvert indhold, der optræder på eller er tilgængeligt via fedex.com.

Du accepterer og erklærer dig enig i, at du ikke vil eksportere eller importere noget indhold til noget land, hvortil eksport eller import er begrænset i henhold til amerikansk lov, at du ikke er statsborger i et sådant land, at du ikke optræder som afvist person på U.S. Denied Persons List, at du ikke er Special Designated National på det amerikanske finansministeriums liste over Specially Designated Nationals, og at indholdet ikke vil blive anvendt til design, udvikling eller produktion af kernevåben, kemiske våben eller biologiske våben.


Afsnit 14. Lovvalg og uafhængighed

Denne aftale og din brug af fedex.com reguleres og fortolkes i henhold til lovgivningen i USA og delstaten Tennessee, med undtagelse af dens bestemmelser vedrørende international privatret. Hvis en domstol af den ene eller anden grund finder, at en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i denne aftale er uden retskraft, får den pågældende bestemmelse retsvirkning i videst muligt omfang.

Enhver påtale vedrørende fedex.com eller denne aftale skal indledes senest et år efter, at kravet eller årsagen hertil er opstået. Ellers bortfalder retten, og sagen skal bringes for en kompetent domstol i Shelby County, Tennessee. Denne aftale kan ikke ændres eller modificeres uden FedEx's skriftlige samtykke.


Afsnit 15. Forsendelsesbetingelser

(i) Kunden accepterer, at indenlandsk og international transport udført af FedEx af nogen forsendelser, der er overdraget til FedEx ved hjælp af SHIP MANAGER, skal være i overensstemmelse med de vilkår og betingelser og det begrænsede erstatningsansvar, der er anført i den IKKE-FORHANDLELIGE Air Waybill, Etiket, Manifest eller Afhentningsdokument (samlet "forsendelsesdokumentation") og efter omstændighederne en relevant transportaftale mellem kunden og FedEx, som dækker den pågældende forsendelse og i et eventuelt relevant kontingent, serviceguide eller standardforsendelsesbetingelser, hvoraf der kan rekvireres kopier på anmodning, og som inkorporeres i denne aftale pr. henvisning. Hvis der er uoverensstemmelse mellem forsendelsesdokumentationen og et gyldigt dokument eller denne aftale, gælder transportaftalen, prisen, serviceguiden, standardforsendelsesbetingelserne eller denne aftale i nævnte rækkefølge. Hvis en forsendelse ikke kommer fra USA, indgås kontrakten med det FedEx-datterselskab eller den FedEx-afdeling eller uafhængige leverandør, som oprindelig har modtaget forsendelsen. Din brug af Global Trade Manager ændrer ikke dit ansvar for udarbejdelsen af forsendelsesdokumentationen og for dens nøjagtighed, inklusive import-/eksportformularer.

(ii) I tilfælde af, at kunden bruger SHIP MANAGER til at behandle forsendelser, som er overdraget til FedEx til levering til steder uden for USA eller forsendelsens oprindelsesland, skal kunden for kundens egen regning sikre, at de vilkår og betingelser for international transport, som FedEx leverer med jævne mellemrum (og som kan blive udvidet eller ændret med jævne mellemrum efter FedEx's suveræne skøn), placeres på forsendelsesdokumentationen, sådan som FedEx kan give instruktioner om det, for alle sådanne internationale forsendelser. Kunden skal forsvare, friholde og skadesløsholde FedEx, dets ledende medarbejdere, direktører, ansatte og agenter for enhver form for tab, skadeserstatning, krav og andre omkostninger og udgifter, der skyldes, at kunden ikke har anført de internationale transportvilkår på forsendelsesdokumentationen for internationale forsendelser, herunder uden begrænsning krav fra modtageren af en forsendelse, og at kunden har undladt at følge FedEx' instruktioner med hensyn til placering af vilkårene for internationale forsendelser på forsendelsesdokumentationen.

(iii) Trykt underskrift. Kunden accepterer, at kunden, hvis SHIP MANAGER bruges til at behandle forsendelser til steder uden for USA eller forsendelsens oprindelsesland, skal indtaste navnet på den person, der færdiggør forsendelsesdokumentationen til udskrivning i stedet for med den manuelle underskrift på forsendelsesdokumentationen, således som det er relevant, for alle forsendelser, der overdrages af kunden til FedEx ved hjælp af SHIP MANAGER. Kunden accepterer endvidere, at det trykte navn er tilstrækkeligt til at udgøre kundens underskrift og kundens accept af FedEx' vilkår og betingelser for transport i henhold til den pågældende transportaftale, pris, serviceguide, standardbetingelser eller forsendelsesdokumentation, i henhold til hvilken forsendelsen accepteres af FedEx eller FedEx's uafhængige leverandør.

(iv) Medmindre andet er anført, er afsenderens adresse på forsiden af forsendelsesdokumentationen stedet for udførelse og afsendelse, og modtagerens adresse på forsiden af forsendelsesdokumentationen er destinationen Medmindre andet er angivet på forsiden af forsendelsesdokumentationen, er den første transportør af alle forsendelser FedEx Express, P.O. Box 727, Memphis, TN 38194. Adressen for FedEx Ground er P.O. Box 108, Coraopolis, PA 15230.


Afsnit 16. FedEx ShipAlert(SM)

FedEx giver dig mulighed for via SHIP MANAGER at bruge FedEx ShipAlert til at sende en meddelelse til modtageren, der underretter ham/hende om forsendelsen. Denne funktion stilles gratis til rådighed. FedEx kan ændre brugen af FedEx ShipAlert eller bringe den til ophør til enhver tid.

FedEx forpligter sig ikke til at sikre, at din meddelelse forbliver privat eller fortrolig. Ved at bruge FedEx ShipAlert accepterer du, at FedEx kun leverer den tekniske funktionalitet, og at du er eneansvarlig for dine meddelelsers indhold. FedEx påtager sig intet ansvar for at overvåge meddelelser, du sender. FedEx kan imidlertid, men er ikke forpligtet til, efter eget suveræne skøn vælge at undersøge dine meddelelser for at beskytte sig selv.

Brug ikke FedEx ShipAlert til andet end at kommunikere oplysninger om din forsendelse. Du må ikke bruge FedEx ShipAlert til at sprede provokerende, krænkende, uanstændige eller andre ulovlige oplysninger eller til at true, forfølge, misbruge eller på anden måde krænke andres lovmæssige rettigheder eller til at udføre nogen lovstridige handlinger. Hvis FedEx ser eller hører om meddelelser, der er sendt via FedEx ShipAlert, og som overtræder disse bestemmelser, eller som kan skade FedEx, kan FedEx tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte sig selv, herunder offentliggørelse af alle meddelelser til myndighederne.

Det er ikke nødvendigt at bruge FedEx ShipAlert for at sende en pakke via SHIP MANAGER. FedEx er ikke ansvarlig for nogen fejl eller forsinkelse, uanset grunden, i transmissionen, modtagelsen eller kvitteringen for nogen meddelelser, der sendes af eller til dig.


Afsnit 17. Adressebog

Underlagt de vilkår, der er anført her, vil adresser forblive i din adressebog, så længe du bruger SHIP MANAGER. Hvis du ikke bruger SHIP MANAGER i en periode på 6 måneder, sletter FedEx dine adresser.

FedEx sletter imidlertid ikke din SHIP MANAGER-konto. Hvis du har nogen spørgsmål, bedes du kontakt FedEx via e-mail på webmaster@fedex.com. Adressebogen er en funktion, som FedEx stiller gratis til rådighed. Du bør vedligeholde en sikkerhedskopi af dine adresser, da FedEx ikke har ansvaret for et eventuelt tab af adresser, der er indeholdt i adressebogen. FedEx kan til enhver tid ændre eller ophæve denne aftale uanset grunden.


Afsnit 18. Prisoverslag

Prisen, som fremgår af prisoverslaget i Ship Manager, kan, hvis en sådan vises, være forskellig fra den faktiske pris for din forsendelse. Der kan forekomme forskelle på grundlag af faktisk vægt, mål og andre faktorer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan forsendelsesomkostninger beregnes, i den relevante FedEx serviceguide eller i FedEx's prislister.


Afsnit 19. H.M. Customs- og Excise-formularer

H.M. Customs- og Excise-formularer er underlagt kongehusets ophavsret og reproduceres på Global Trade Manager under licens fra Controller of Her Majesty's Stationery Office. Besøgende på denne hjemmeside har lov til at reproducere og bruge disse formularer, men har ikke lov til at give tredjeparter lov til at bruge dem.


Afsnit 20. FedEx® Electronic Trade Documents

DE FØLGENDE BRUGSBETINGELSER ER GÆLDENDE FOR DIN BRUG AF FEDEX® ELEKTRONISKE HANDELSDOKUMENTER. DET AT DU FÅR VIST ELLER BRUGER DENNE HJEMMESIDE UDGØR DIN ACCEPT, PÅ DINE EGNE VEGNE OG PÅ VEGNE AF DEN JURIDISKE PERSON, DU REPRÆSENTERER (HEREFTER "DU" ELLER "DIN"), AF ALLE DE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANFØRT NEDENFOR.

FEDEX KAN FORETAGE FREMTIDIGE ÆNDRINGER ELLER MODIFIKATIONER AF DE PÅGÆLDENDE VILKÅR OG BETINGELSER TIL ENHVER TID OG UDEN VARSEL, OG NÅR DU EFTERFØLGENDE FÅR VIST ELLER BRUGER DENNE SIDE, UDGØR DETTE DIN ACCEPT AF ÆNDRINGERNE OG MODIFIKATIONERNE.

1. Accept af aftalen med FedEx Software eller Licensaftale vedr. web-baseret forsendelsesplatform for slutforbrugeren eller Brugsbetingelser og Forsendelsesbetingelser. Inden du får adgang til FedEx® elektroniske handelsdokumenter anerkender du, at du har accepteret brugsbetingelserne eller licensaftalen for slutforbrugeren for den anvendte FedEx internetbaserede forsendelsesapplikation eller FedEx-forsendelsessoftware, inkl. men ikke begrænset til FedEx- Ship Manager-software, FedEx Ship Manager-server, FedEx Ship Manager at fedex.com og FedEx webserviceydelser, og er indforstået med de angivne brugsbetingelser eller slutforbrugerlicensaftalen. Du anerkender også, at alle forsendelser er underlagt forsendelsesbetingelserne som offentliggjort af FedEx i den anvendte serviceguide eller standardforsendelsesbetingelserne på www.fedex.com/dk eller andetsted og angivet på Air Way-bill.

2. Aftale om anvendelse af elektroniske handelsdokumenter i stedet for udskrevne dokumenter. Ved at anvende FedEx® elektroniske handelsdokumenter autoriserer du FedEx til at afsende dine internationale forsendelse vha. elektroniske dokumenter i stedet for udskrevne dokumenter, inkl. men ikke begrænset til den anvendte handelsfaktura, proformafaktura og oprindelsescertifikat.

3. Aftale om oplysning om information, brevhoved og underskriftsbillede. Ved at anvende FedEx® elektroniske handelsdokumenter er du indforstået med at oplyse FedEx al nødvendig information for at afsende dine internationale pakker, inkl. men ikke begrænset til detaljerede oplysninger om pakkeniveau, dit firmas brevhoved og et underskriftsbillede fra dig eller en repræsentant for dit firma.

4. Oplysningernes nøjagtighedDu repræsenterer, garanterer og forsikrer, at al information, som du giver You to FedEx, er sand, nøjagtig og fuldstændig.

5. Brevhovedets gyldighed.De repræsenteret, garanterer og forsikrer, at det leverede brevhovede fra dig til FedEx, som skal bruges under behandling af elektroniske handelsdokumenter på dine vegne, er et gyldigt brevhovede, og at du besidder de nødvendige rettigheder, titel og interesse i brevhovedet for at autorisere FedEx til at anvende brevhovedet for at behandle elektroniske handelsdokumenter på dine vegne.

6. Underskriftsbilledets gyldighed.Du repræsenterer, garanterer og forsikrer, at enhvert det leverede underskriftsbillede fra dig til FedEx til brug under behandling af behandling af elektroniske handelsdokumenter på dine vegner er en gyldig undersrkift fra en person autoriseret af dig eller dit firma for at sende med FedEx og behandle forsendelsesrelaterede dokumenter på dits firmas vegne, og skal være tilstrækkelig for at udgøre din underskrift.

7. Autorisation til FedEx for brug af informationerne.I forbindelse med alle elektroniske handelsdokumenter udfyldt af FedEx på dine eller dit firmas vegne autoriserer du FedEx til at bruge de oplyste informationer fra dig til at sende dine internationale pakker, inkl. men ikke begrænset til detaljede oplysninger om pakkeniveau, dit firmas brevhoved og dit underskriftsbillede eller et underskriftsbillede af en autoriseret repræsentant for dit firma.

8. Der kan kræves original dokumentation for enkelte forsendelser.Du accepterer, at gældende toldregler, love og bestemmelser kan kræve yderligere dokumentation i forbindelse med bestemte varer, værdier eller kvantiteter og/eller kræve den originale udskrevne handelsfaktura, licenser, tilladelser, deklarationer, formularer, certifikater eller anden dokumentation, der følger med forsendelsen. Du anerkender, at det er dit ansvar at vedlægge al den krævede dokumentation (inkl. men ikke begrænset til den originale udskrevne dokumentation) med en hvilken som helst forsendelse, som du sender vha. FedEx elektroniske handelsdokumenter.

9. Skadesløsholdelse.Du forsvarer, skadesløsholder og fritager FedEx, dets datterselskaber, underafdelinger, tilknyttede firmaer og deres respektive ledere, direktører, medarbejdere, agenter og efterfølgere for ansvar udelukkende for dine egne udgifter og omkostninger, og fraskriver dig alle reklamationer, krav, sagsanlæg, skader, udgifter, omkostninger, bøder og domme, inkl. advokateres rimelige gebyrer (efterfølgende kaldet "Reklamationer"), som opstår på baggrund af FedEx's brug af den information, som du har givet, inkl. men ikke begrænset til detaljerede oplysnigner om pakkeniveau, dit firmas brevhoved og dit underskriftsbillede eller et underskriftsbillede af en autoriseret repræsentant fra dit firma. FedEx kan frit for egen regning påtage sig forsvaret af sådanne krav. Du kan ikke afgøre en sag, der relaterer til en reklamation, som involverer FedEx, uden FedEx's forudgående skriftlige samtykke.