sülearvuti ees rääkivad inimesed

FedEx® Reporting Online

FedEx® Reporting Online

Nõuded ja tingimused

Nõuded ja tingimused

FedEx® Reporting Online’i teabeleping („leping“)

Allpool on toodud tingimused, mille alusel on teil lubatud kasutada tööriista FedEx Reporting Online. Lugege see teave tähelepanelikult läbi.  Kui nõustute neid tingimusi järgima, peate allpool oma nõusolekut kinnitama.

Kinnitamise järel on see dokument juriidiliseks lepinguks („leping“) FedEx Express International B.V. ning selle sidusettevõtete („FedEx“) ja teie („kliendi“) vahel. Lepingu elektrooniline kinnitamine allpool tähendab kliendi nõusolekut selle tingimustega. Printige endale selle lepingu eksemplar ja säilitage seda koos muude dokumentidega edaspidiseks kasutamiseks.

Põhjendused

1. FedExi omanduses on konfidentsiaalne või ärisaladuse iseloomuga teave klientide Fedexi kaudu tehtud saatmistegevuste kohta.

2.  Klient soovib ligipääsu sellele teabele, et vaadata üle Fedexi kaudu tehtud saatmistegevused. Arvestades selles lepingus sisalduvaid vastastikkuseid kokkuleppeid, lepivad FedEx ja klient kokku järgmises.

1. osa: teave

1. Selle lepingu tingimuste kohaselt annab FedEx kliendile kasutustasuta lihtlitsentsi FedExi pakutava teabe ning kõigi sellega seotud dokumentide kasutamiseks (koos „teave“), et analüüsida oma FedExi ja FedExi sidusettevõtete kaudu tehtud saatmistegevust.

2. FedEx kavatseb teavet edastada veebisaidi kaudu, kuid edastusviisi võidakse oma äranägemisel muuta.

 

2. osa: kasutamine

Klient kasutab seda teavet ainult selleks, et analüüsida oma FedExi kaudu tehtud saatmistegevuste suundumusi. Klient järgib kõiki teabele juurdepääsemist ja selle kasutamist puudutavaid FedExi juhtnööre.

 

3. osa: hooldus ja värskendused

FedEx võib oma äranägemisel igal ajal muuta failide paigutust, edastusvahendeid ning kogu esitatud teabe laadi ja kogust.

 

4. osa: hüvitamine

Klient nõustub hüvitama emaettevõttele ja emaettevõtte tütarettevõttele ning kõigile nende töötajatele, agentidele ja esindajatele mis tahes ja kõik nõuded, nõudmised, kahjud (sealhulgas juhuslike ja tagajärgedega seotud kahjud), kulud, tasud, kohtuasjad ja kohustused (koos „nõuded“), sealhulgas mõistlike advokaaditasude maksmine, mis tulenevad kliendi poolt teabe mis tahes viisil kasutamisest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kulud ja tasud, mis tekivad kliendil oma sisemiste arvutisüsteemide muutmisel teabe kasutamiseks, ning nõustub hoiduma selliste kulude tekitamise eest.

 

5. osa: konfidentsiaalsus

Klient hoiab kogu teavet rangelt konfidentsiaalsena, ei kasuta seda muul eesmärgil kui selle lepinguga antud õigustega seoses ja seob oma töötajaid samade konfidentsiaalsuskohustustega, mis kliendil selle lepingu kohaselt on. Klient ei võimalda juurdepääsu teabele ega edasta seda mingil kujul ühelegi kolmandale osapoolele ilma FedExi eelneva kirjaliku nõusolekuta.

 

6. osa: kahju oht

Klient võtab enda kanda teabe kasutamisest tuleneva kahjumi või kahjustuste riski.

 

7. osa: lõpetamine

See leping kehtib, kuni üks osapool lepingu lõpetab. Lepingu lõppemisel lõpetab klient selle teabe kasutamise. FedEx võib teabe edastamise igal ajal lõpetada ega ole kohustatud kogu teavet või osa sellest pakkuma. Eespool 4. ja 5. osas toodud hüvitamis- ja konfidentsiaalsuskohustused jäävad kehtima ka pärast selle lepingu lõppemist.

 

8. osa: garantii puudumise klausel

1. Klient nõustub ja võtab teadmiseks, et teabe kasutamine toimub kliendi ainuvastutusel. Teavet pakutakse „olemasoleval kujul“. FedEx loobub kõigist otsestest või kaudsetest garantiidest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsetest garantiidest müügikõlblikkuse ja konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta.

2. Mitte mingil juhul, sealhulgas hooletuse puhul, ei vastuta FedEx otsese või kaudse kahju eest, mis on seotud kliendi poolt teabe kasutamise või omamisega või tuleneb sellest, sealhulgas, kuid mitte ainult, eriliste, juhuslike või tagajärjega seotud kahjud ja kahjud, mis tulenevad kasutamisest, andmete kadumisest, kasumi kaotamisest või äritegevuse kahjumist, isegi kui FedExi on teavitatud selliste kahjude võimalusest. FedEx ei taga, et teave vastab kõigile kliendi nõudmistele või et teave on vigadeta või et seda parandatakse. FedEx ei taga ega anna mingeid lubadusi seoses teabe kasutamise või kasutamise tulemustega, mis puudutab selle õigsust, täpsust, usaldusväärsust vmt. Ükski FedExi või tema esindaja esitatud suuline või kirjalik teave ei anna garantiid. Mõnes jurisdiktsioonis ei lubata välistamisega seotud kaudseid garantiisid, seega ei pruugi ülalnimetatud välistus olla kohaldatav.

3. Kõik saadetised ja mis tahes nendega seotud nõuded tuleb esitada kooskõlas kohaldatava FedExi teenusejuhendi, tariifide või muudes kohalduvates FedExi veotingimustes sisalduvate tingimustega.

 

9. osa: edasi andmine

Klient ei tohi lepinguga seotud õigusi ega kohustusi FedExi kirjaliku nõusolekuta edasi anda.

 

10. osa: muutmine

Seda lepingut võib muuta ainult FedEx mis tahes ajal ning klienti kirjalikult ette teavitades. Kui selle teabega seotud mis tahes FedExi dokumentatsioonis sisalduv teave on vastuolus selle lepinguga, siis kehtivad selle lepingu tingimused.