Kuljetusehdot

Kuljetusehdot

Kuljetusehdot


TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Näissä kuljetusehdoissa SULJETAAN POIS FedExin ja sen työntekijöiden tai edustajien VASTUUVELVOLLISUUS tietyissä olosuhteissa ilmenevistä menetyksistä, vahingoista ja viivytyksistä, VASTUUVELVOLLISUUS RAJOITETAAN mainittuihin summiin, kun vastuuvelvollisuus hyväksytään, ja VAADITAAN VALITUSTEN TEKEMISTÄ tiukkojen aikarajojen kuluessa. Lähettäjien on pantava nämä ehdot tarkkaan merkille ja hankittava vakuutusturva etujensa suojelemiseksi.

Lähetyksiin sovelletaan paikallisia hintoja ja lähetyksen hyväksyneen FedExin tytäryhtiön tai haaran tai riippumattoman alihankkijan ehtoja.

FedEx Express -kuljetusehdot Euroopassa (voimassa 1. kesäkuuta 2021 alkaen)


1. Soveltamisala.

1.1 Näitä Ehtoja sovelletaan Euroopasta peräisin olevien sekä Euroopan maiden ja alueiden välillä sekä niiden sisällä tapahtuvien Lähetysten kuljetuksiin. Nämä Ehdot eivät koske Ranskan ja Puolan sisäisiä Lähetyksiä. Niitä koskevat erilliset kotimaan kuljetusehdot. Joillakin markkinoilla voidaan soveltaa paikallisia ehtoja tai postimääräyksiä näiden Ehtojen sijaan tai niitä täydentäen (kussakin tapauksessa saatavana fedex.com-verkkosivuilla soveltuvissa maissa ja soveltuvilla alueilla). Euroopan ulkopuolelta tuleviin Lähetyksiin sovelletaan paikallisia tariffeja sekä FedExin tytäryhtiön tai sivukonttorin tai Lähetyksen hyväksyneen riippumattoman alihankkijan kuljetusehtoja. Palautuslähetyksiä koskevat sen maan tai alueen ehdot, josta Lähetys palautetaan. Lisätietoja mistä tahansa FedExin Palveluista on saatavilla fedex.com-verkkosivuilla.

1.2 Lähetyksen kansainväliseen ilmakuljetukseen sovelletaan soveltuvin osin Montrealin yleissopimusta tai Varsovan yleissopimusta. Lähetyksen kansainväliseen tiekuljetukseen sovelletaan soveltuvin osin CMR -yleissopimusta. Kotimaassa kuljetettavia Lähetyksiä (maan sisällä sijaintipaikasta toiseen) koskevat kyseisen maan lait, nämä Ehdot ja kaikki soveltuvat FedExin kotimaiset kuljetusehdot.

1.3 Näiden Ehtojen viimeisin verkkoversio, joka on julkaistu ja jota ylläpidetään soveltuvalla paikallisella fedex.com -verkkosivuilla, on vallitseva ja korvaa kaikki vanhemmat tai muut Ehtojen versiot. Jättämällä Lähetyksen FedExille lähettäjä hyväksyy tuolloin voimassa olevat ehdot. FedEx pidättää oikeuden muuttaa tai täydentää näitä Ehtoja yksipuolisesti ilman ennakkoilmoitusta.  

1.4 Jos näiden Ehtojen ja minkä tahansa muun FedEx -kuljetusasiakirjan, mukaan lukien FedExin Lentorahtikirjan, rahtiluettelon tai lähetystarran ehtojen, välillä on ristiriitaa, nämä Ehdot soveltuvat niiltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa sovellettavan yleissopimuksen tai muiden pakollisesti sovellettavien lakien kanssa, mukaan lukien paikalliset postimääräykset.

1.5 FedEx saattaa muuttaa tai keskeyttää kulloinkin tarjoamiaan Palveluita. Tällainen muutos tai keskeytys koskee Lähetyksiä, jotka on jätetty FedExille kyseisen päivän jälkeen. Lisätietoa ajankohtaisista Palveluista on saatavilla -verkkosivuilla fedex.com. 

1.6 Näissä Ehdoissa kaikki FedExin päätökset tehdään FedExin oman harkinnan mukaan, ja ”mukaan lukien” tarkoittaa ”mukaan lukien kuitenkaan rajoittamatta”, ellei nimenomaisesti toisin mainita.


2. Määritelmät.

”Lentorahtikirja” tai ”Rahtikirja” tarkoittaa mitä tahansa lähetysasiakirjaa, rahtiluetteloa, kuljetuskirjaa, osoitelappua, leimaa, sähköistä merkintää tai vastaavaa FedEx Express -kuljetusjärjestelmässä käytettävää Lähetyksen liikkumisen aloittavaa menetelmää. 

”Lisäpalvelut” tarkoittaa kaikkia muita kuin Kuljetuspalveluja.

”B2C -lähetykset” tarkoittaa kaupallisen sopimuksen mukaisia Lähetyksiä Lähettäjän-myyjän (joka toimii kaupallisessa tarkoituksessa) sekä Vastaanottaja-kuluttajan (joka ei toimi kaupallisessa tarkoituksessa) välillä.

”Työpäivä” tarkoittaa mitä tahansa päivää, jona kyseessä olevan lähetysmaan tai -alueen tai kyseessä olevan määränpäämaan tai -alueen liikeyritykset ovat auki ja harjoittavat liiketoimintaa. Työpäivissä ja lomissa saattaa esiintyä eroja eri määränpäämaiden tai -alueiden välillä. Ota yhteyttä FedExiin sellaisten toimitussitoumusten osalta, joihin tällä saattaa olla vaikutusta.

”Yritystoimitus” tarkoittaa toimitusta toimitettavaksi liike- tai yritystiloihin lukuun ottamatta (a) koteja tai yksityisiä asuntoja, (b) paikkoja, joissa yritystä harjoitetaan kotona tai asuntoa, jonka Lähettäjä on määrittänyt asunnoksi, ja (c) B2C -lähetykset.

”Maksut” tarkoittaa Kuljetusmaksuja ja muita maksuja tai lisämaksuja, jotka on arvioitu tai peritty näiden Ehtojen mukaan ajoittain, mukaan lukien polttoaine- ja muut lisämaksut, liitännäispalvelumaksut, lisämaksut, Ilmoitetut kuljetusarvot, palautuskulut, erityiset käsittelymaksut, tullimaksut ja verot, tuonti- ja vientilisät ja muut FedExille kohtuudella aiheutuvat kustannukset, jotka liittyvät Lähetyksen kuljetukseen. Lisätietoa muista maksuista tai lisämaksuista on saatavilla fedex.com -verkkosivuilla.

”CMR” tarkoittaa tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettäviä rahtisopimuksia koskevaa yleissopimusta vuonna 1956, sellaisena kuin se on muutettuna 1978. 

”Ehdot” tarkoittaa näitä kuljetusehtoja, joita päivitetään ajoittain fedex.com -verkkosivuilla. 

”Yleissopimukset” tarkoittaa Varsovan yleissopimusta, Montrealin yleissopimusta ja CMR- yleissopimusta yhdessä.

”Ilmoitettu kuljetusarvo" merkitsee Lähettäjän Lentorahtikirjassa ilmoittamaa arvoa, jos sellainen on ilmoitettu, joka määrittää FedExin korkeimman mahdollisen Lähetykseen liittyvän vastuun.

”Ilmoitettu tullausarvo" merkitsee Lähetyksen sisällön myyntihintaa tai jälleenhankintakustannuksia, siten kuin ne on merkitty tulliselvitystarkoituksia varten.

“Toimitussitoumusajalla” tarkoitetaan FedEx -palvelun julkaisemaa toimitussitoumusaikaa tai asiakaspalvelun kyseiselle Lähetykselle ilmoittamaa toimitussitoumusta, joka huomioi lähetettävän hyödykkeen laadun, lähetyspäivämäärän, määränpään, Lähetyksen painon ja Lähetyksen arvon.

”Eurooppa” tarkoittaa seuraavia maita yhdessä: Albania, Armenia, Itävalta, Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Belgia, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tšekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Georgia, Saksa, Kreikka, Unkari, Islanti, Irlanti, Israel, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Makedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Romania, Venäjä, Serbia, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Ukraina. 

Käsitteellä ”FedEx” tai ”FedEx Express” tarkoitetaan Federal Express Corporation -yhtiötä, sen tytäryhtiöitä tai sivuliikkeitä, niiden kulloisiakin työntekijöitä ja edustajia (soveltuvassa laajuudessa).

”FedEx -asiakasnumero” merkitsee FedExin asiakkaalle antamaa numeroa, joka takaa, että FedEx -järjestelmä laskee tilin tapahtumat yhteen ja että maksajaa laskutetaan asianmukaisesti.

”Rahti” tarkoittaa mitä tahansa yksittäistä kappaletta, lavaa tai rahdinkäsittely-yksikköä, jonka veloitettava paino on vähintään 68 kiloa (kaikki kilogramman osat pyöristetään ylöspäin seuraavaan suurempaan kilogrammaan) tai pituus yli 274 senttimetriä tai yhteenlasketulta pituudelta ja ympärysmitaltaan suurempi kuin 330 senttimetriä.    

”Vuodon” tarkoitus on esitetty osassa 7 (Lähetyksen valmistelu).

”Montrealin yleissopimus” tarkoittaa 28. toukokuuta 1999 solmittua Montrealin yleissopimusta ja kaikkia sitä seuraavia sovellettavia pöytäkirjoja. 

”Pakkaus” tarkoittaa mitä tahansa yksittäistä pakettia tai kappaletta, jonka Lähettäjä luovuttaa FedExille kuljetettavaksi ja jonka FedEx hyväksyy Lähettäjältä.

”Kielletyt tavarat” tarkoittaa näiden Ehtojen kohdassa 10 (Kielletyt tavarat) ilmoitettuja tavaroita ja lähetystyyppejä.

”Vastaanottaja” tarkoittaa luonnollista tai oikeushenkilöä, joka on ilmoitettu Lentorahtikirjassa Lähetyksen vastaanottajaksi.

”Kotilähetys” tarkoittaa toimitusta kotiin tai yksityisasuntoon, sisältäen sellaiset yksityisosoitteet, joissa yritystoimintaa harjoitetaan omassa kodissa, tai toimitusta, jossa Lähettäjä on määritellyt toimitusosoitteen kotiosoitteeksi.

”Lähettäjä” tarkoittaa luonnollista tai oikeushenkilöä, joka on ilmoitettu Lentorahtikirjassa Lähetyksen lähettäjäksi.

”Palveluvirhe” tarkoittaa Lähetyksen ensimmäistä toimitusyritystä, joka tapahtuu vähintään 60 sekuntia sovellettavan Toimitussitoumusajan jälkeen, ellei näissä Ehdoissa toisin mainita. Jokainen verkossa tai muualla julkaistu tai FedExin asiakaspalvelun mainitsema kuljetusaika, joka perustuu Lähettäjän antamiin puutteellisiin tietoihin, on ainoastaan arvio, ei virallinen Toimitussitoumusaika. FedExin tallenteet toimitusaikojen kyselyistä muodostavat ratkaisevan todisteen tällaisista maininnoista.

”Palvelut” tarkoittaa Lisäpalveluja ja Kuljetuspalveluja yhdessä. 

”Lähetys” tarkoittaa yhtä tai useampaa Pakettia tai Rahtia, jota kuljetetaan yhteen Lentorahtikirjaan merkittynä.

”Kuljetusmaksut” tarkoittaa hintoja, jotka FedEx on arvioinut Lähetyksen kuljettamiseksi näiden Ehtojen mukaisesti ajoittain, lukuun ottamatta muita maksuja tai lisämaksuja, jotka voidaan arvioida tai periä, kuten polttoaineen lisämaksut, liitännäispalvelumaksut, lisämaksut, Ilmoitettu kuljetusarvo, erityiset käsittelymaksut, tullimaksut ja verot, tuonti- ja vientilisät sekä muut lisämaksut.

”Kuljetuspalvelut” tarkoittaa Lähetyksen kuljetuspalveluja, joita FedEx tarjoaa tai suorittaa FedEx Express Lentorahtikirjan mukaisesti, TNT -rahtikirjoja lukuun ottamatta. Kaikkien Palveluiden tarkat tiedot, mukaan lukien tuotenimet, saatavuus ja kuljetusajat, ovat saatavilla fedex.com -verkkosivuilla tai hinnoittelu- tai kuljetuspalvelusopimuksessa tapauksesta riippuen.   

”Ainutlaatuiset tavarat” tarkoittaa esineitä, joihin sovelletaan lisäehtoja (katso kohta 20.3 (Enimmäisvastuu: Ilmoitettu kuljetusarvo) niiden luonteen vuoksi, mukaan lukien jalokivet, jalometallit, korut, suojaamattomat huonekalut, lasi, posliini, taide-esineet, antiikkiesineet, turkikset, keräilyesineet, soittimet, tärkeät asiakirjat, kuten passit, älypuhelimet, älykellot, tabletit, kannettavat tietokoneet, elektroniset näytöt, plasmanäytöt, elokuvat, nauhat, levyt, muistikortit tai muut tietojen tai kuvien kuljetukseen tarkoitetut esineet. 

”Varsovan yleissopimus” tarkoittaa 12. lokakuuta 1929 solmittua Varsovan yleissopimusta, sen Haagin 28. syyskuuta 1955 päivätyn pöytäkirjan mukaista päivitettyä versiota ja kaikkia myöhempiä sovellettavia pöytäkirjoja sekä 18. syyskuuta 1961 solmittua Guadalajaran yleissopimusta .


3. Maksut.

Lähetyksen sovellettavat Toimitushinnat ovat fedex.com -verkkosivuilla ilmoitettujen normaalien FedEx -luettelohintojen mukaiset, ellei asianomaisessa FedEx -kuljetuspalvelusopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu. FedExin tarjoamat kustannusarviot Maksuista tai Palveluista ovat vain arvioita, jotka perustuvat Lähettäjän antamiin tietoihin. Lopulliset Maksut ja Palvelut saattavat poiketa niistä Lähetyksen todellisista ominaisuuksista ja näiden Ehtojen soveltamisesta johtuen FedEx ei vastaa ennen Lähetyksen luovuttamista tehdyissä hinta- tai palveluarvioinneissa ja asiakkaalta todellisuudessa laskutettavissa hinnoissa esiintyvistä mahdollisista eroavaisuuksista, eikä korjaa, hyvitä tai korvaa niitä millään tavoin asiakkaalle. Sovelletut Maksut ovat ne Maksut, jotka ovat voimassa FedEx -kuljetuspalvelusopimuksen tekohetkellä, edellyttäen, että FedExillä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta tarkistaa Maksut, mukaan lukien Kuljetusmaksut, jotka kulloinkin on määritelty FedEx -luettelohinnoissa fedex.com -verkkosivuilla.


4. Polttoaine- ja muut lisämaksut.

FedEx pidättää oikeuden tarkistaa ja muuttaa ilman ennakkoilmoitusta polttoainemaksuja ja muita lisämaksuja, jotka on kulloinkin saatavilla fedex.com -verkkosivuilla. Muutosten keston ja summan määrittää FedEx. Lähettäjä suostuu maksamaan kulloinkin voimassa olevat lisämaksut antaessaan Lähetyksensä FedExin kuljetettavaksi. Lisätietoa ajankohtaisista lisämaksuista on saatavilla fedex.com -verkkosivuilla.


5. Laskun oikaisut ja tilavuuspaino.

5.1 Tilavuuspainohinnoittelua sovelletaan kaikkiin Lähetyksiin lähetyskohtaisesti. Jos tilavuuspaino ylittää todellisen painon, lähetysmaksut lasketaan uudelleen tilavuuspainon perusteella ja lisämaksuja veloitetaan. 

5.2 Tilavuuspaino määritetään kertomalla Pakkauksen pituus x korkeus x leveys (kaikki senttimetreinä) ja jakamalla tulos tilavuuspainon jakajalla tai muulla luvulla, jota sovelletaan Lähetyksen FedExille luovuttamisajankohtana, kuten Fedex kulloinkin fedex.com -verkkosivuilla määrittää. 

5.3 FedEx voi tarkastaa jokaisen Lentorahtikirjan varmistaakseen valitun Kuljetuspalvelun, Lähetyksen/Pakkauksen todellisen painon tai tilavuuspainon tai Lähetyksen pakettimäärän. Jos valittu Kuljetuspalvelu, todellinen paino tai tilavuuspaino tai Lentorahtikirjassa esitetty pakettimäärä on virheellinen, FedEx voi tehdä korjauksia Lentorahtikirjaan.

5.4 FedEx saattaa tehdä muutoksia laskuun ja voi veloittaa erityisen käsittelymaksun näiden korjausten ja muutosten tekemisestä Lentorahtikirjaan. Korjausten tekemiseen käytetyt menetelmät ja Maksut ovat saatavilla pyynnöstä.


6. Laskutus.

6.1 Kuljetuskustannukset ja niihin liittyvät Maksut määräytyvät periaatteessa maksettavaksi ilman pidätystä tai kuittaamista 30 päivän kuluessa laskutuspäivästä. Joissakin maissa voi olla erilainen maksuehto. Tarkemmat tiedot ovat saatavilla pyynnöstä. Tullimaksuja, veroja ja muita niihin liittyviä Maksuja koskevat laskut on maksettava laskun vastaanottamisen yhteydessä. FedEx pidättää kuitenkin oikeuden vaatia minkä tahansa Maksujen maksamista etukäteen 

6.2 FedEx voi lain salliessa toimittaa laskut vakiona sähköisesti, ellei maksaja nimenomaisesti muuta pyydä.

6.3 FedEx pidättää oikeuden kohdistaa maksuja ensin vanhimpiin laskuihin tapauksissa, joissa ei käytetä ensisijaisia rahasuoritusmenetelmiä tai rahasuoritustietoja ei toimiteta maksun yhteydessä.

6.4 Mikäli maksu suoritetaan myöhässä, FedEx pidättää itsellään oikeuden soveltaa myöhästymismaksua, viivästyskorkoa ja hallinnollisia kuluja myöhästyneeseen maksuun. Tällöin FedEx voi soveltaa sovellettavia maksuja, kustannuksia ja/tai korkoa, jotka FedEx on määrittänyt ja jotka ovat sovellettavien EU:n tai paikallisten maksuviivästyslakien mukaisia. 

6.5 Mikäli maksu suoritetaan veloituksena FedEx -asiakasnumerolle, Lähetyksen aloittavan osapuolen on syötettävä voimassa oleva FedEx -asiakasnumero Lentorahtikirjaan, jotta FedEx voi hyväksyä Lähetyksen. FedEx -asiakasnumerolta veloitettavat Maksut voivat olla seuraavassa muodossa: 

a. ”Lähettäjältä laskutettava” tai ”Rahtaajalta laskutettava”: FedEx laskuttaa Maksut Lähettäjän FedEx -asiakasnumerolta. 

b. ”Vastaanottajalta laskutettava” tai ”Saajalta laskutettava”: FedEx laskuttaa Maksut vastaanottajan FedEx -asiakasnumerolta. Lähetyksiä toimitetaan ainoastaan tiettyihin määränpäihin.

c. ”Laskuta ulkopuolista” merkitsee sitä, että FedEx laskuttaa Maksut jonkun muun kuin Lähettäjän tai Vastaanottajan FedEx -asiakasnumerolta.

6.6 Mahdollisista maksuohjeista tai päinvastaisista määräyksistä huolimatta, Lähettäjä (tai tapauksen mukaan tuontilähetyksen aloittava osapuoli) on aina viime kädessä vastuussa Maksuista sekä tilanteista, joissa Vastaanottaja tai kolmas osapuoli kieltäytyy maksamasta.

6.7 Lähettäjän tai Vastaanottajan on saatettava laskuihin liittyvät erimielisyydet käsittelyyn FedExille viimeistään (a) 30 päivän kuluttua laskun päivämäärästä tai (b) laskun eräpäivästä sen mukaan, kumpi on myöhempi. FedEx hyväksyy tällaisen erimielisyyden käsittelyyn saattamisen vain, jos siinä mainitaan seuraavat: (a) laskun numero, (b) Lentorahtikirjan numero ja c) erimielisyyden syy.

6.8 Tullimaksut ja verot. Lähetyksen sisällöstä voidaan sovellettaessa periä tullimaksuja, veroja ja muita niihin liittyviä Maksuja. Jos FedEx maksaa asiakkaan puolesta minkä tahansa Lähetyksen tullimaksut, verot tai muut Maksut tullille, maksajalta veloitetaan tulliselvityspalvelumaksu, joka on joko kiinteä maksu tai prosenttiosuus maksetusta kokonaissummasta (riippuen siitä, kumpi on suurempi). Osoitteesta fedex.com/ancillary/go/service on saatavilla luettelo lisäselvityspalvelumaksuista määränpäämaassa.) FedExin ei tarvitse maksaa etukäteen tullimaksuja, veroja tai muita niihin liittyviä Maksuja, ja se voi vaatia Lähettäjää, Vastaanottajaa tai vastuussa olevaa kolmatta osapuolta maksamaan ne FedExille ennakkomaksuna ennen tullimaksujen ja verojen kaltaisten Maksujen suorittamista. Tällaiset tullimaksut ja verot laskutetaan Vastaanottajalta, ellei Lentorahtikirjassa ole valittu kohtaa ”Laskuta tullimaksut ja verot lähettäjältä” tai ”Laskuta tullimaksut ja verot kolmannelta osapuolelta” ja voimassaolevaa FedEx -asiakasnumeroa ole ilmoitettu Lentorahtikirjassa. Tällaiset vaihtoehdot ovat käytettävissä vain tietyissä sijaintipaikoissa. Tietyissä muissa olosuhteissa Lähettäjältä voidaan veloittaa tällaiset tullimaksut ja verot, mukaan lukien tilanteessa, jossa Lähetys lähetetään kolmannen osapuolen toimipaikkaan, jossa Vastaanottaja tai laskutettu kolmas osapuoli ei asu. Tullimaksuja, veroja ja muita niihin liittyviä Maksuja koskevat laskut on maksettava laskun vastaanottamisen yhteydessä. Lisätietoja on saatavilla kohdassa 13 (Tulliselvitys) sekä pyynnöstä.

6.9 Valuutanmuunnos. FedExin laskut on maksettava laskussa esitetyssä valuutassa tai muutoin paikallisessa valuutassa FedExin kulloinkin ilmoittamien valuuttakurssien mukaan.


7. Lähetyksen valmistelu.

7.1 Koko- ja painorajoitukset. Pakkauksen ja Lähetyksen koko- ja painorajoitukset vaihtelevat alkuperämaan ja kohdemaan yhdistelmän sekä Palvelun mukaan. 

7.2 Usean kappaleen lähetykset. Usean kappaleen Lähetyksen kokonaispainolle ei ole olemassa ylärajaa, edellyttäen, ettei mikään Lähetyksen yksittäinen paketti ylitä määränpäätä koskevaa pakettikohtaista painorajaa. 

7.3 Erittäin suuret lähetykset. Lähetykset, jotka ylittävät fedex.com -verkkosivujen pakkausohjeissa asetetut palvelukohtaiset painorajat, edellyttävät etukäteistä sopimista FedExin kanssa. FedEx pidättää itsellään oikeuden hylätä Paketit tai Lähetykset, joita FedEx pitää sopimattomina tai ”erittäin suurina”, fedex.com -verkkosivujen pakkausohjeiden tarkempien tietojen mukaisesti. FedEx voi harkintansa mukaan pitää tällaisia sopimattomia tai erittäin suuria Paketteja tai Lähetyksiä Rahtikuljetuksina, ja voi siten soveltaa 68 kg:n minimiveloituspainoa todellisesta painosta riippumatta. FedExille Rahtina luovutettujen Lähetysten minimiveloituspaino on 68 kg todellisesta painosta riippumatta. 

7.4 Yhteen Lentorahtikirjaan saa sisällyttää ainoastaan yhdentyyppistä Palvelua ja yhdellä Lentorahtikirjalla voidaan lähettää ainoastaan yksi FedEx Envelope, FedEx 10kg Box tai FedEx 25kg Box. 

7.5 Pakkaus. Lähettäjän on valmisteltava ja pakattava kaikki Pakkaukset tavaroiden luonteen ja koon mukaan siten, että ne voidaan kuljettaa turvallisesti olettaen, että Pakkausta käsitellään tavanomaisella huolella kuljetus- ja lajitteluympäristössä sekä kaikkien sovellettavien lakien, määräysten ja säädösten mukaisesti, mukaan lukien pakkausta, merkintää ja etiketöintiä koskevat määräykset. 

7.6 Lähettäjän on suojattava kaikki tuotteet, jotka saattavat rikkoutua kuljetuksen aikana esiintyvien olosuhteiden, kuten lämpötilan ja ilmanpaineen vaihteluiden johdosta, asianmukaisella pakkauksella. FedEx ei vastaa lämpötilan ja ilmanpaineen vaihteluista syntyneistä vaurioista.

7.7 FedEx ei tarjoa lämpötilavalvottuja kuljetuksia, ellei nimenomaisesti toisin sovita. Ellei nimenomaisesti toisin sovita, FedEx ei ole velvoitettu lisäämään Lähetyksiin kuivajäätä tai tarjoamaan uudelleenjäädytyspalveluita asiakkaan tai FedExin mahdollisista päinvastaisista suullisista tai kirjallisista yksipuolisista väitteistä huolimatta. Jos Vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta Pakettia, tai Paketti vuotaa, on vaurioitunut, siitä erittyy hajua (yhteisesti “Vuoto”), se palautetaan mahdollisuuksien mukaan Lähettäjälle. Jos Lähettäjä kieltäytyy vastaanottamasta Pakettia tai sitä ei voida palauttaa Vuodon takia, Lähettäjä sitoutuu hyvittämään tai muulla tavoin korvaamaan FedExille kaikki puhdistuksen ja Paketin hävittämisen yhteydessä syntyneet kustannukset ja kulut. Katso lisätietoja kohdasta 8 (Lähetyksestä kieltäytyminen tai hylkääminen).

7.8 Merkintä. Lentorahtikirjan asianmukainen täyttäminen on Lähettäjän vastuulla. Jokaiseen Lähetykseen on merkittävä selkeästi ja kestävästi Lähettäjän ja Vastaanottajan nimi, katuosoite, kaupunki ja maa, postinumero mukaan lukien. Kansainvälisten Lähetysten kohdalla Lähettäjän osoitteeseen on sisällyttävä maa, jossa Lähetys on luovutettu FedExille. Lähettäjän on kiinnitettävä Lentorahtikirja ja kaikki muut vaaditut merkinnät (esim. raskas paino) Lähetyksen ulkopinnalle näkyvään paikkaan, josta ne näkyvät selkeästi. 

Lisätietoa Lähetyksen valmistelusta on saatavilla fedex.com -verkkosivuilla tai pyynnöstä.


8. Lähetyksestä kieltäytyminen tai sen epääminen.

FedEx pidättää itsellään oikeuden koska tahansa kieltäytyä, pidättää, peruuttaa, lykätä tai palauttaa sellaiset Lähetykset, joiden FedEx katsoo todennäköisesti aiheuttavan vahinkoa muille Lähetyksille, tavaroille tai henkilöille tai viivästyttävän niitä, tai joiden kuljettaminen olisi lainvastaista tai rikkoisi jotain näistä Ehdoista; tai mikäli maksuista vastaavan henkilön tai yksikön FedEx -asiakasnumeron luottokelpoisuus ei ole hyvä, tai Lähetysten määrä tai tyyppi poikkeaa olennaisesti Lähettäjän alun perin FedExille ilmoittamasta Lähetysten määrästä tai tyypistä; tai jostain muusta syystä. Se tosiseikka, että FedEx hyväksyy lähetyksen, ei merkitse sitä, että kyseinen Lähetys, mukaan lukien sen sisältö ja laatu, vastaa sovellettavia lakeja ja määräyksiä tai näitä ehtoja.


9. Lähetysten tarkastus.

9.1 Toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä tai FedExin harkinnan mukaan sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti FedEx voi avata ja tarkastaa minkä tahansa Lähetyksen. 

12.2 FedExin on mahdollisesti suoritettava Lähetyksille erilaisia tarkastuksia sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Lähettäjä luopuu tällöin kaikista mahdollisista vaatimuksista, mikäli tarkastuksista seuraa vaurioita tai viivästyksiä (mukaan lukien rahat takaisin -takuu kohdan 19 mukaisesti.


10. Kielletyt tavarat.

10.1 FedEx kieltää seuraavien tavaroiden lähettämisen kaikkiin määränpäihin, ja Lähettäjä sitoutuu olemaan lähettämättä niitä, ellei FedEx ole siihen nimenomaisesti suostunut (lisärajoituksia saatetaan soveltaa alkuperästä ja määränpäästä riippuen):

a. ampuma-aseet, aseistus, ammukset ja aseiden osat; 

b. 3D-tulostimet, jotka on suunniteltu tai jotka toimivat yksinomaan ampuma-aseiden valmistamista varten.

c. Räjähteet (luokan 1.4 räjähteet saatetaan hyväksyä tiettyihin sijainteihin ja tietyistä sijainneista; lisätietoja on saatavilla pyynnöstä), ilotulitteet ja muut palavat tai syttyvät tavarat.

d. tavarat, jotka muistuttavat pommia, käsikranaattia tai muuta räjähtävää laitetta. Tähän sisältyvät mm. toimimattomat esineet, kuten jäljennökset, lahjaesineet, harjoitteluvarusteet ja taide-esineet.

e. mistä tahansa maasta peräisin olevat armeijatarvikkeet, jotka edellyttävät vientilupaa; 

f. ihmisruumiit, ihmisen elimet tai ruumiin osat, ihmisen tai eläimen sikiöt, tuhkatut tai ylös kaivetut ihmisen jäänteet; 

g. elävät eläimet, mukaan lukien hyönteiset ja lemmikit;  

h. eläinten ruhot, kuolleet eläimet tai täytetyt eläimet;  

i. kasvit ja kasviainekset, mukaan lukien leikkokukat (leikkokukat hyväksytään joihinkin maihin ja alueille ja joistakin maista ja alueista, mukaan lukien Alankomaista Yhdysvaltoihin ja koko Latinalaiseen Amerikkaan; lisätietoja on saatavilla pyynnöstä);  

j. pilaantuvat elintarvikkeet sekä elintarvikkeet ja juomat, jotka on säilytettävä kylmässä tai joiden säilytys edellyttää muita erikoisolosuhteita; 

k. pornografia ja säädytön materiaali; 

l. raha, mukaan lukien käteinen ja muut rahavarat (esim. siirtokelpoiset maksuvälineet, merkityt osakkeet, velkakirjat ja ulkomaan sekit), keräilykolikot ja -postimerkit;  

m. vaaralliset jätteet, mukaan lukien käytetyt injektioneulat ja ruiskut tai muut sairaalajätteet sekä orgaaniset ja teollisuusjätteet;  

n. märkä jää (jäätynyt vesi); 

o. väärennetyt tavarat, mukaan lukien tavarat, jotka on merkitty sellaisella tavaramerkillä, joka on identtinen rekisteröidyn tavaramerkin kanssa tai vaikeasti erotettavissa sellaisesta, ilman rekisteröidyn tavaramerkin omistajan suostumusta tai valvontaa (tunnetaan myös termeillä ”tuoteväärennökset” ja ”jäljitelmät”); 

p. marihuana, mukaan lukien viihdekäyttöön tai lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettu marihuana, ja marihuanasta johdetut kannabidiolit (CBD) sekä kaikki tuotteet, jotka sisältävät minkä tahansa määrän tetrahydrokannabinolia (THC) tai synteettisiä kannabinoideja

q. raa’at tai jalostamattomat hamppukasvit tai niiden osat (mukaan lukien hampun varret, lehdet, kukat ja siemenet); 

r. Tupakka ja tupakkatuotteet, mukaan lukien mm. savukkeet, sikarit, irtotupakka, muut kuin poltettavat tupakkatuotteet ja vesipiiput.

s. sähkösavukkeet ja niiden osat, kaikki muut vastaavat laitteet, jotka perustuvat höyrystymiseen tai aerosolointiin, ja kaikki palamattomat nesteet tai geelit, nikotiinin läsnäolosta riippumatta, joita voidaan käyttää tällaisten laitteiden kanssa;  

10.2 FedEx kieltää seuraavantyyppiset Lähetykset kaikkiin määränpäihin, ja Lähettäjä sitoutuu olemaan lähettämättä niitä (lisärajoituksia saatetaan soveltaa lähtöpaikasta ja määränpäästä riippuen):

a. lähetykset tai hyödykkeet, joiden kuljetus, tuonti tai vienti on minkä tahansa lain, säädöksen tai määräyksen vastaista; 

b. Lähetykset, joiden kuljetusta, tuontia tai vientiä varten FedExin on hankittava jokin erikoislisenssi tai -lupa, ellei FedEx nimenomaisesti toisin sovi; 

c. selvittämättömät, valmisteveron alaisuuteen kuuluvat Lähetykset tai hyödykkeet, jotka edellyttävät viranomaishyväksyntää ja tulliselvitystä;   

d. Lähetykset, joiden Ilmoitettu tullausarvo ylittää tietyn määränpään rajan; 

e. vaaralliset aineet, lukuun ottamatta näiden Ehtojen kohdassa 12 (Vaaralliset aineet) sallittuja aineita; sekä 

f. Paketit, jotka ovat märkiä, jotka vuotavat tai joista erittyy jonkinlaista hajua;  

10.3 FedEx ei ota minkäänlaista vastuuta Kielletyistä tavaroista riippumatta siitä, miten ne on hyväksytty kuljetettaviksi (mukaan lukien tilanteet, joissa Lähetys on hyväksytty vahingossa tai tietoisesti). FedEx pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä tarvittaessa kuljettamasta Paketteja näistä rajoituksista johtuen sekä turvallisuussyistä. FedEx on oikeutettu veloittamaan Pakettien kuljettamisesta aiheutuvat hallinnolliset kulut sekä kustannukset, jotka seuraavat tavaroiden mahdollisesta palauttamisesta Lähettäjälle. Lisätietoja on saatavilla pyynnöstä.

10.4 Kohta 19 (Rahat takaisin -takuu) ei koske Kiellettyjen tavaroiden Lähetyksiä. 


11. Viennin valvonta.

11.1 FedEx ei kuljeta Lähetyksiä, jotka ovat vienninvalvontalakien vastaisia. Lähettäjä on vastuussa siitä ja takaa, että kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja säännöksiä noudatetaan, mukaan lukien mm. Yhdysvaltain viennin valvontasäännökset, Yhdysvaltain kansainvälistä asekauppaa koskevat säännökset, Yhdysvaltain Foreign Assets Control -viraston määräykset sekä kaikkien Lähetyksen kuljetukseen liittyvien maiden sovellettavat vientilait ja valtionhallinnon säännökset. Lähettäjä lupaa ja takaa noudattavansa kaikkia Yhdysvaltain valtionhallinnon asettamia pakotteita, jotka kieltävät tavaroiden, palveluiden tai teknologian viennin tai jälleenviennin maihin tai alueille, joille Yhdysvaltain valtionhallinto on yksin tai yhdessä muiden maiden kanssa asettanut pakotteita. Tämän lisäksi FedEx ei kuljeta, ja Lähettäjä sitoutuu olemaan jättämättä kuljetettaviksi, hyödykkeitä, joiden kauppa kuulu talouspakotteiden tai vienninkieltolakien rajoitusten tai kieltojen piiriin. Kulloinkin voimassa oleva luettelo maista ja alueista, joissa FedExin Palvelut eivät ole saatavilla, on saatavilla fedex.com -verkkosivuilla.

11.2 Tämän lisäksi FedEx ei kuljeta Lähetyksiä, ja Lähettäjä sitoutuu olemaan jättämättä FedExin kuljetettaviksi mitään Lähetyksiä, jos Lähettäjä tai jokin muu Lähetykseen liittyvä osapuoli on Yhdysvaltain kauppaministeriön kiellettyjen osapuolien listalla tai millä tahansa Yhdysvaltain valtionvarainministeriön Office of Foreign Assets Control -viraston, Yhdysvaltain kauppaministeriön Bureau of Industry and Security -viraston, Yhdysvaltain ulkoministeriön Directorate of Defense Trade Controls -viraston, Yhdistyneiden kansakuntien pakotekomitean, Euroopan unionin neuvoston tai muun asianmukaisen viranomaisen julkaisemalla ja ylläpitämällä vienninrajoitus- tai pakotelistalla. Lähettäjä myös lupaa ja takaa, ettei hän yritä Lähettää Lähetystä millekään taholle, jonka listaa ylläpitävän viranomaisen määrittämän yhteisomistajuuden kautta omistaa jokin osapuoli, johon kohdistuu talouspakotteita.

11.3 Lähettäjän on yksilöitävä kaikki Lähetykset, jotka edellyttävät vientilisenssejä tai -lupia tai kuuluvat muun vientiä edeltävän viranomaisvalvonnan piiriin, sekä toimitettava FedExille kaikki tiedot ja asiakirjat, joita sovellettavien lakien ja määräysten noudattaminen edellyttää. Lähettäjä vastaa omalla kustannuksellaan Lähetyksen vienti- ja tuontilupien tai lupavaatimusten määrittämisestä, tarvittavien lisenssien ja lupien hankkimisesta sekä sen varmistamisesta, että Vastaanottajalla on lähtömaan, määränpäämaan ja/tai minkä tahansa tavaroiden osalta toimivaltaisen maan sovellettavien lakien ja määräysten mukaiset valtuudet. Tämän lisäksi Lähettäjällä on velvollisuus varmistaa, että lähetettyjen tavaroiden loppukäyttö tai loppukäyttäjä ei riko mitään erityisiä valvontakäytäntöjä, jotka rajoittavat Yhdysvaltain viennin valvontasäännösten piiriin kuuluvien erityisesti lueteltujen tavaroiden tietyn tyyppistä vientiä, jälleenvientiä ja siirtoa.

11.4 FedEx ei ole vastuussa Lähettäjälle tai millekään muulle henkilölle mistään menetyksistä tai kuluista – mukaan lukien sakot ja seuraamusmaksut – jos Lähettäjä ei noudata vientilakeja, -sääntöjä tai -säännöksiä, tai jotka johtuvat toimenpiteistä, joihin FedEx on ryhtynyt sovellettavien lakien ja säännösten noudattamiseksi. Lisäksi Lähettäjä sitoutuu korvaamaan FedExille kaikki menetykset tai kulut – mukaan lukien sakot ja seuraamusmaksut – jotka johtuvat siitä, että Lähettäjä ei noudata vientilakeja, -sääntöjä tai -säännöksiä, tai toimenpiteistä, joihin FedEx on ryhtynyt sovellettavien lakien ja säännösten noudattamiseksi.


12. Vaaralliset aineet.

12.1 Vaarallisten aineiden tunnistaminen. ”Vaaralliset aineet” ovat tuotteita, jotka kuljetuksen aikana voivat vaarantaa ihmisiä, eläimiä, ympäristöä tai kuljetusliikkeen. Lähettäjän vastuulla on tunnistaa, sisältääkö Lähetys vaarallisia aineita, siten kuin ne on luokiteltu vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevissa Yhdistyneiden Kansakuntien suosituksissa, Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä (ICAO), vaarallisten aineiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevassa eurooppalaisessa sopimuksessa (ADR), Kansainvälisessä ilmakuljetusliitossa (IATA) sekä sovellettavissa laeissa ja määräyksissä.

12.2 Määränpäärajoitukset. Vaarallisten aineiden Lähetyksiä koskevia rajoituksia on olemassa koskien useita määränpäitä. Mikäli Lähettäjällä on kysyttävää kyseisistä maista, maakohtaisista hyödykerajoituksista tai palvelun saatavuudesta, ota yhteyttä FedExin asiakaspalveluun. 

12.3 Saatavilla olevat Palvelut. Tiettyihin vaarallisten aineiden Lähetyksiin on oltava pääsy lentokuljetuksen aikana, ja ne luokitellaan ”vaarallisiksi aineiksi, joihin on pääsy”. ”Vaarallisia aineita, joihin ei ole pääsyä” ei tarvitse lastata lennolle siten, että niihin on pääsy kuljetuksen aikana. Vaarallisten aineiden luokka saattaa vaikuttaa siihen, mitä Palvelua voidaan käyttää kuljetukseen. FedExin on myös pidettävä yhteensopimattomat vaaralliset aineet asianmukaisella tavalla erillään toisistaan kaikissa ajoneuvoissa ja lentokoneissa. Tästä voi seurata Lähetyksen siirto seuraavalle saatavilla olevalle kuorma-autolinjalle tai lennolle, jolla erillään pitäminen voidaan toteuttaa.

12.4 Lisämaksut. Vaarallisia aineita sisältäviin kuljetuksiin sovelletaan erityisiä käsittelymaksuja. Lisämaksut perustuvat luokitukseen ja vaadittavan erikoiskäsittelyn tyyppiin, mukaan lukien siihen, onko tavaroihin oltava pääsy kuljetuksen aikana.

12.5 Vaarallisia aineita koskevat säädökset. Kaikkien vaarallisia aineita sisältävien Pakkausten on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien ICAO:n teknisiä ohjeita vaarallisten aineiden turvallisesta ilmakuljetuksesta ja IATA:n vaarallisten aineiden säädöksiä. Vaarallisten aineiden Lähettäjien on noudatettava kaikkia FedExin variaatioita, jotka on lueteltu IATA:n vaarallisten aineiden säädösten kulloinkin voimassa olevassa versiossa. Vaarallisten aineiden kuljetukset, jotka kuuluvat ADR-sopimuksen piiriin, vaativat erityisiä kuljetusjärjestelyitä ja Lähettäjän on otettava yhteys FedExiin järjestelyiden suorittamiseksi ennen lähettämistä. 

12.6 Litiumparistot. Litiumparistojen (UN 3090), jotka eivät ensisijaisesti ole ladattavissa, lähettämiseen vaaditaan ennakkohyväksyntä. Tämä koskee IATA IA- ja IB-luokkien litiumparistoja. FedEx ei hyväksy UN 3090- ja UN 3480 -luokkien litiumparistoja, jotka jätetään IATA II-luokan toimituksina. Ne on jätettävä täysin säänneltynä IATA IA- tai IB-luokan toimituksena. Lisäksi FedEx Express ei hyväksy jäteparistoja tai paristoja, jotka kuljetetaan kierrätykseen tai hävitykseen, mukaan lukien vaurioituneet tai vialliset paristot (katso IATA:n FX–04 -variaatio).

12.7 Lähetyksen valmistelu. Lähettäjä vastaa vaarallisten aineiden Lähetysten tunnistamisesta, luokittelusta, pakkaamisesta, merkinnästä, etiketöinnistä ja asiakirjojen täyttämisestä kaikkien sovellettavien kansainvälisten sopimusten, lakien ja määräysten mukaisesti. Lähettäjän on myös vastattava siitä, että Vastaanottaja noudattaa kaikkia sovellettavia sopimuksia, lakeja ja määräyksiä. Jokaiseen lähetykseen on liitettävä vaadittaessa IATA:n lomake ”Lähettäjän selvitys vaarallisista aineista”. Koska FedEx ei tarjoa pakkaa-ja-lähetä -ratkaisuja vaarallisten aineiden Lähetyksille, FedEx voi vaatia Lähettäjää palkkaamaan koulutetun pakkaa-ja-lähetä -toimittajan ratkaisemaan vaarallisten aineiden lähetysongelman, jotta FedEx voisi suorittaa toimituksen turvallisesti. Lähettäjän vaarallisten aineiden valmistelematta jättäminen tämän kohdan mukaisesti voi johtaa Lähetyksen toimittamattomuuteen. Lähettäjän on annettava kaikki tarvittavat tiedot ja täytettävä kaikki vaarallisiin aineisiin liittyvät kohdat Lentorahtikirjassa. Lähettäjien, jotka käyttävät sähköisiä järjestelmiä vaarallisten aineiden kuljetukseen, on valittava sähköisen järjestelmän mukaan erikoispalvelut, käsittely tai lippu osoittaakseen, että heidän Lähetyksensä sisältää vaarallisia aineita. Käytettäessä paperista Lentorahtikirjaa sähköisen lähetysratkaisun sijaan, vaarallisia aineita voi Lähettää kansainvälisesti ainoastaan käyttämällä FedExin laajennetun palvelun kansainvälistä Lentorahtikirjaa.

12.8 Pakkausmateriaali. FedEx -pakkausmateriaaleja (mukaan lukien kuivajäätä) ei saa käyttää vaarallisten aineiden lähettämiseen, lukuun ottamatta (a) sallittuja IATA II-luokan litiumparistoja, jotka voidaan lähettää FedEx Box -laatikoissa ja Fedexin putkissa, ja (b) biologisia aineita, B-luokka (UN 3373), jotka voidaan lähettää FedEx UN 3373 Pakissa, FedEx Clinical Boxissa tai missä tahansa FedEx TempAssure -pakkauksessa.

12.9 Vaarallisten aineiden luovuttaminen ja toimittaminen. Kaikki FedExin toimipisteet eivät hyväksy vaarallisia aineita. Tietyt FedExin toimipisteet eivät hyväksy tiettyjä vaarallisten aineiden luokkia, eikä vaarallisia aineita saa lähettää kaikkien Kuljetuspalveluiden välityksellä. FedEx pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä ottamasta vaarallisia tavaroita kuljetettaviksi kaikissa toimipisteissä, joissa niitä ei voi hyväksyä sovellettavan lainsäädännön tai FedExin oman harkinnan mukaan. Jos lähetystä ei luovuteta toimipisteeseen, jossa on vaarallisia aineita hyväksyvää henkilökuntaa, Lähetys on annettava FedExille aikataulun mukaisen noudon avulla asiakkaan toimipisteessä.  

12.10 Ei uudelleenohjausta. Vaarallisia aineita ei voida uudelleenohjata toiseen osoitteeseen kuin Lähettäjän alunperin ilmoittamaan Vastaanottajan osoitteeseen. 

12.11 Mahdollinen Lähettäjän vastuu. Laki tai säädökset saattavat velvoittaa FedExin ilmoittamaan epäasianmukaisesti selvitetyistä tai selvittämättömistä vaarallisten tavaroiden lähetyksistä asianomaisille sääntely- tai valtionhallinnon viranomaisille. Tästä voi olla seurauksena Lähettäjälle sovellettavan lain mukaisia sakkoja ja rangaistuksia.

12.12 Kohta 19 (Rahat takaisin -takuu) ei koske vaarallisten aineiden Lähetyksiä. 


13. Tulliselvitys.

13.1 Kansalliset rajat ylittävistä Lähetyksistä on mahdollisesti tehtävä tulliselvitys. Lähettäjän vastuulla on varmistaa, että tavarat lähetetään kaikkien tulliviranomaisten vaatimusten mukaisesti ja että kaikki tulliselvityksessä tarvittavat asiakirjat ja tiedot toimitetaan. Lähettäjän on myös taattava ja vakuutettava, että kaikki ilmoitukset ja tiedot, joita se antaa tavaroihin ja Lähetyksen tullaukseen liittyen, mukaan lukien tullitariffikoodi, ovat tietoja antaessa ja vastaisuudessa totuudenmukaisia, oikeita ja täydellisiä. (Lento)rahtikirjan lisäksi muita asiakirjoja (esim. kauppalaskua) edellyttävien Lähetysten kuljetusaika saattaa olla pidempi. FedEx pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan veloittaa Lähettäjältä kaikki seuraamukset, sakot, vahingonkorvaukset tai muut kulut tai kustannukset, mukaan lukien säilytysmaksut, jotka aiheutuvat toimivaltaisen viranomaisen täytäntöönpanotoimista tai siitä, ettei Lähettäjä noudata tässä määritettyjä velvollisuuksiaan.

13.2 Lähettäjä vastaa omalla kustannuksellaan sen varmistamisesta, että ulkomaille lähetettyjen tavaroiden saapuminen määränpäämaahan on sovellettavien lakien mukaan sallittua ja että kaikkia sovellettavia lisenssi- tai lupavaatimuksia noudatetaan.

13.3 Lähettäjän on myös ehkä toimitettava lisätietoja saadakseen päämäärämaan muiden sääntelyviranomaisen hyväksynnän ennen lähetyksen toimitusta vastaanottajalle. Sellaisten lähetysten tulliselvitys, jotka sisältävät tavaroita tai tuotteita, joita useat valtionvirastot (kuten elintarviketurvallisuudesta, kansanterveyden suojelusta, farmaseuttisista tuotteista, lääkkeistä, kasvi- ja eläin- tai villieläintuotteista ja televiestintälaitteiden tai muiden elektronisten laitteiden standardeista vastaavat kansalliset virastot tai muut vastaavat virastot) säätelevät muissa määränpäämaissa, saattaa vaatia enemmän aikaa. Lähettäjä vastaa kaikista maksuista, jotka ovat seurausta lähetyksistä maihin tai palautuksista maista, joihin tavaraa ei saa viedä.

13.4 Jos tulli tai muut vastaavat tahot pidättävät Lähetystä virheellisten tai puuttuvien asiakirjojen johdosta, FedEx saattaa yrittää ilmoittaa asiasta Vastaanottajalle. Jos paikallinen lainsäädäntö vaatii Vastaanottajaa toimittamaan oikeat tiedot tai asiakirjat, eikä Vastaanottaja tee tätä FedExin määrittämän kohtuullisen ajan kuluessa, Lähetys voidaan katsoa mahdottomaksi toimittaa perille sovellettavien lakien mukaisesti (katso kohta 18: Lähetykset, joita ei voi toimittaa perille). Jos Vastaanottaja ei onnistu toimittamaan vaadittavia tietoja tai asiakirjoja ja paikallinen laki sallii Lähettäjän toimittavan kyseiset tiedot/asiakirjat, FedEx saattaa yrittää ilmoittaa asiasta Lähettäjälle. Jos myöskään Lähettäjä ei onnistu toimittamaan tietoja tai asiakirjoja FedExin määrittämän kohtuullisen ajan kuluessa, Lähetys katsotaan mahdottomaksi toimittaa perille sovellettavien lakien mukaisesti. FedEx ei ole minkäänlaisessa vastuussa kyvyttömyydestään toimittaa perille Lähetyksiä epäasianmukaisten tai puuttuvien asiakirjojen johdosta, yrittipä FedEx ottaa yhteyttä Vastaanottajaan/Lähettäjään tai ei.

13.5 Mikäli sovellettava paikallinen laki sen sallii ja ellei toisin ole ilmoitettu (esim. ”FedExin kansainvälisen tulliselvittäjän valinnan” kautta, kuvattu alla), FedEx hoitaa kansainvälisten Lähetysten tulliselvityksen. FedEx lähettää Lähetyksen tiedot tullille ja muille sääntelyviranomaisille hyväksyntää varten. FedEx voi veloittaa selvityspalvelumaksun kansainvälisten Lähetysten selvityskäsittelystä sekä Lähettäjän, Vastaanottajan tai kolmannen osapuolen pyytämistä Palveluista tai periäkseen takaisin sääntelyviranomaisen FedExiltä veloittamat kulut lakisääteisten ilmoitusten tekemisestä. Maksujen tyypit ja määrät vaihtelevat maittain. Osoitteessa fedex.com/ancillary/go/service on saatavilla luettelo lisäselvityspalvelumaksuista määränpäämaassa.)

13.6 FedEx toimii (soveltuvin osin) joko Lähettäjän tai Vastaanottajan edustajana ainoastaan tulliselvitystä varten ja jotta lähetys saataisiin tullin läpi. Mikäli se on tarpeen ja asianmukaista, Lähettäjä valtuuttaa FedExin tai FedExin nimeämän tulliselvittäjän tekemään kaikki tulliselvitykset ja niihin liittyvät toimenpiteet välittömänä edustajana Lähettäjän tai Vastaanottajan nimissä, puolesta ja vastuulla. Lähettäjä varmistaa, että Vastaanottaja valtuuttaa FedExin tämän kohdan mukaisesti, mikäli tarpeen.

13.7 FedEx ei maksa ennakkoon tai laskuta mitään tullimaksuja ja veroja, jos tulliselvittäjän valintamahdollisuus on valittu lähetyksen tekohetkellä. FedExin kansainvälisen tulliselvittäjän valintamahdollisuutta käytettäessä hyödykkeen hyväksyttävyys ja rajoitukset vaihtelevat maittain.

13.8 Joissakin tapauksessa FedEx voi oman harkintansa mukaan hyväksyä pyynnön käyttää muuta kuin FedExin tulliselvittäjää (tai FedExin valitsemaa tulliselvittäjää) tai lähettäjän nimeämää tulliselvittäjää. FedEx (tai FedExin valitsema tulliselvittäjä) pidättää kaikissa tapauksissa oikeuden hoitaa lähetyksen tulliselvityksen, jos tulliselvittäjää ei pystytä määrittämään, jos tulliselvittäjä ei suorita selvitystä tai jos tulliselvittäjästä ei toimiteta täydellisiä tietoja (mukaan lukien mm. nimi, osoite, puhelinnumero ja postinumero).

13.9 Sellaisten lähetysten kohdalla, joiden tulliselvityksen hoitaa vastaanottaja, FedEx toimittaa tulliasiakirjat vastaanottajalle, ja asiakirjojen toimitus katsotaan lähetyksen toimitukseksi sovitussa ajassa.


14. Tullimaksut ja verot.

14.1 Joidenkin tavaroiden tulliselvityksen tekemiseksi FedEx saattaa maksaa tulliviranomaisen määräämät tullimaksut ja verot ennakkoon maksajan puolesta ja veloittaa tästä lisämaksun. FedEx voi vaatia kaikille Lähetyksille vahvistuksen takaisinmaksujärjestelystä ehtona tulliselvityksen ja toimituksen suorittamiselle. Tämän lisäksi FedEx voi oman harkintansa mukaan vaatia tullimaksujen ja verojen maksua, ennen kuin Lähetys luovutetaan Vastaanottajalle. Lisätietoja saa olemalla yhteydessä FedExin asiakaspalveluun.

14.2 FedEx antaa ainoastaan arvioita perittävistä tullimaksuista ja veroista fedex.com -verkkosivuilla olevan Estimate Duties and Taxes -toiminnon avulla. Lopulliset tullimaksut ja verot saattavat poiketa arvioista.

14.3 Mikäli lähetyksen arvioitujen tullimaksujen ja verojen tarkkuus tai täsmällisyys riitautetaan, FedEx tai sen nimeämä tulliselvittäjä voi tarkistaa lähetyksen lähetysasiakirjat. Jos FedEx katsoo, että tullimaksut ja verot arvioitiin asianmukaisesti, lähettäjä sitoutuu maksamaan tai soveltuessa varmistamaan, että vastaanottaja maksaa, tullimaksut ja verot.

14.4 Jos FedEx maksaa maksajan puolesta tullimaksut, verot tai muut maksut etukäteen tullitoimistoon, maksajalta veloitetaan tulliselvityspalvelumaksu, joka on joko kiinteä maksu tai prosenttiosuus etukäteen maksetusta kokonaissummasta. Tämä tulliselvityspalvelumaksu vaihtelee määränpäämaan mukaan. Lisätietoa perittävästä selvityspalvelumaksusta on saatavilla osoitteesta fedex.com/ancillary/go/service.

14.5 Jos Lähettäjä ei nimeä Lentorahtikirjassa maksajaa, tullimaksut ja verot laskutetaan automaattisesti Vastaanottajalta, mikäli se on sallittua. Vaihtoehdot ”Laskuta tullimaksut ja verot Lähettäjältä” ja ”Laskuta tullimaksut ja verot kolmannelta osapuolelta” ovat käytettävissä vain tiettyihin sijainteihin toimitettavien Lähetyksien kohdalla. Lisätietoja saa olemalla yhteydessä FedExin asiakaspalveluun.

14.6 Muista maksuohjeista riippumatta Lähettäjä on viime kädessä vastuussa tullimaksujen ja verojen maksamisesta ja kaikista FedExin ennakkoon maksamiin tullimaksuihin ja veroihin liittyvistä lisämaksuista, mikäli maksua ei saada. Mikäli Vastaanottaja tai kolmas osapuoli, jolta takaisinmaksuvahvistusta vaaditaan, kieltäytyy maksamasta tullimaksuja ja veroja pyynnöstä, FedEx voi ottaa yhteyttä Lähettäjään koskien näiden maksuja. Mikäli Lähettäjä kieltäytyy ryhtymästä tyydyttäviin toimenpiteisiin hyvittääkseen kulut FedExille, Lähetys voidaan palauttaa Lähettäjälle (jolloin Lähettäjä vastaa sekä alkuperäisistä että palautuskuluista) tai sijoittaa väliaikaiseen varastoon tai tullivarastoon tai katsoa Lähetykseksi, jota ei voida toimittaa perille. Mikäli Lähetyksen Kuljetusmaksut laskutetaan luottokortilta, FedEx varaa itselleen oikeuden veloittaa myös kyseisen Lähetyksen maksamattomat tullimaksut ja verot samalta luottokortilta.

14.7 Mikäli FedEx ei saa tyydyttävää vahvistusta ennakkoon maksamiensa tullimaksujen ja verojen takaisinmaksujärjestelyistä, eri sijainneissa käytettävissä olevista vaihtoehdoista mukaisesti, Lähetys saattaa viivästyä. Tällaiset viivästykset, tai mitkä tahansa muut näiden Ehtojen noudattamatta jättämisestä johtuvat poikkeukset, katsotaan vastuun ulkopuolisiksi, ei Palveluvirheiksi. Näin ollen ne eivät kuulu Rahat takaisin -takuun piiriin. (Katso kohta 19: Rahat takaisin -takuu ja kohta 21 (Vastuunrajoitukset). 

14.8 Tullimaksut ja verot maksetaan FedExin harkinnan mukaan yhdellä seuraavista maksutavoista: käteinen, sekki (henkilökohtainen tai yritys, edellyttäen asianmukaista henkilöllisyyden todistamista) luottokortti, maksumääräys, matkasekki tai veloitus- tai luottotili. FedEx ei hyväksy tullimaksujen ja verojen maksamista ennakkoon. 

14.9 FedEx ei ota vastuuta tulliin jätetyistä Lähetyksistä, ja tällaiset lähetykset saatetaan katsoa Lähetyksiksi, joita ei voida toimittaa perille. 


15. Reititys.

FedEx määrittää kaikkien Lähetysten reitityksen. Reititys saattaa ajoittain muuttua ilman ilmoitusta. FedEx ei voi tuoda julki reittitietojaan tai tarkkoja verkon turvallisuustoimenpiteitään suojatakseen niillä liikkuvia tavaroita. Tästä syystä FedEx-verkon toimipisteiden tai ajoneuvojen tarkastuksia ei myöskään sallita, ellei lakisääteisiä vaatimuksia ole.


16. Toimitus.

16.1 Lähetykset toimitetaan Vastaanottajan osoitteeseen alla olevien kohtien 16.7, 16.8 ja 16.9 mukaisesti. FedExillä ei ole velvollisuutta toimittaa Lähetystä henkilökohtaisesti Vastaanottajalle. FedEx voi toimittaa Lähetyksen Vastaanottajalle tai muulle henkilölle, jolla on valtuudet hyväksyä Lähetyksen toimitus Vastaanottajan puolesta. Lähetyksen osoitteen on aina sisällettävä Vastaanottajan täydellinen osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

16.2 Postilokero-osoitteita voidaan käyttää tietyissä kansainvälisissä paikoissa edellyttäen, että Lähettäjä antaa FedExille Vastaanottajan puhelinnumeron toimituksen helpottamiseksi. 

16.3 FedEx ei ole millään tavalla korvausvastuussa tapauksissa, jotka liittyvät tavaroiden takavarikointiin tai haltuunottoon kuljetusreitillä tullin tai muiden valtion viranomaisten toimesta.

16.4 Hotelleihin, sairaaloihin, valtion virastoihin tai tukikohtiin, yliopistojen asuntoloihin tai muihin laitoksiin, joissa on postihuone tai keskitetty vastaanottoalue, toimitettavat Lähetykset voidaan toimittaa postihuoneeseen tai keskitetylle vastaanottoalueelle, ellei FedEx toisin ilmoita tai sovi ennen Lähetyksen lähettämistä.

16.5 Jokainen osoitteen muutospyyntö, joka ei ole uudelleenohjaus tai osoitteen korjaus, katsotaan uudeksi Lähetykseksi ja siitä voidaan veloittaa uudet Kuljetusmaksut.

16.6 Lauantaitoimituksesta, mikäli saatavilla, veloitetaan ylimääräiset käsittelykulut niissä maissa, joissa lauantai ei ole normaali Työpäivä.

16.7 FedEx voi kieltäytyä noutamasta tai toimittamasta Lähetystä tai käyttää vaihtoehtoisia nouto- tai toimitusjärjestelyitä suojellakseen työntekijöidensä turvallisuutta sekä tapauksissa, joissa FedEx epäilee, että sen Palveluita saatetaan käyttää sovellettavien lakien, määräysten tai säädösten vastaisesti.

16.8 Toimitusohjeet Lähettäjältä: Toimituksen allekirjoitusvaihtoehdot  

a. FedEx tarjoaa ”Toimituksen allekirjoitusvaihtoehdot”, jonka Lähettäjä voi valita Lentorahtikirjan täyttämisen yhteydessä, valituista maista ja alueilta valittuihin maihin ja alueille ja tietyille Kuljetuspalveluille (lisätietoja saatavilla fedex.com -verkkosivuilla tai olemalla yhteydessä FedExin asiakaspalveluun). 

b. Sekä Lähettäjä että Vastaanottaja vahvistavat ja hyväksyvät, että Lähettäjän valitsemat Toimituksen allekirjoitusvaihtoehdot voivat liittyä rajoittamatta (i) Lähetyksen luovutukseen toimitettavaksi ilman allekirjoitusta; (ii) toimitukseen naapurille tai ovimiehelle/vastaanottovirkailijalle tai vastaavalle henkilölle; (iii) B2C-lähetyksen luovutukseen vain lain mukaan täysi-ikäiselle henkilölle toimitusosoitteessa; (iv) tai edellä mainittujen ohjeiden yhdistelmään. Mikäli Lähettäjä valitsee Toimituksen allekirjoitusvaihtoehdon, se on etusijalla suhteessa kaikkiin muihin Vastaanottajalta saatuihin toimitusta koskeviin lisäohjeisiin nähden.

c. Toimituksen allekirjoitusvaihtoehtoihin voidaan soveltaa lisämaksuja. Katso Kohta 4 (Polttoaine ja muut lisämaksut).

d. Mikäli Lähettäjä ei valitse Toimituksen allekirjoitusvaihtoehtoa, FedEx noudattaa tavanomaisia toimituskäytäntöjään.

16.9 Toimitusohjeet Vastaanottajalta: B2C-lähetykset  

a. FedEx voi toimittaa valikoiduissa toimipaikoissa B2C-lähetykset Vastaanottajan antamien lisäohjeiden mukaisesti. Lähettäjä ymmärtää ja hyväksyy nimenomaisesti, että nämä ohjeet voivat muuttaa alun perin sovittuja toimitusohjeita tai FedExin ja Lähettäjän välillä alun perin sovittuja Toimitussitoumusaikoja. 

b. Lähettäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Vastaanottajan ohjeet voivat liittyä rajoittamatta (i) toimitusajankohdan siirtämiseen myöhemmäksi; (ii) toimituspaikan siirtämiseen naapuriin, ovimiehelle tai vastaanottovirkailijalle; (iii) toimittamiseen toiseen osoitteeseen tai toiselle henkilölle, mikäli kyseinen osoite on samassa maassa kuin Lentorahtikirjassa oleva osoite; (iv) ohjeiden antamiseen siitä, minne B2C-lähetyksen voi jättää ilman toimituksen todistavaa allekirjoitusta; (v) B2C-lähetyksen jättämiseen noutopaikkaan (esim. vähittäiskaupan toimipisteeseen); (vi) tai edellä mainittujen ohjeiden yhdistelmään. Jos kuljetus (tai sen osa) kumotaan ennen Lähettäjän ja/tai Vastaanottajan toimitusta, kaikki Maksut erääntyvät ja jäävät FedExin saataviksi.  

c. FedEx voi muuttaa B2C-lähetysten toimitusvaihtoehtojen saatavuutta ajoittain riippuen maantieteellisistä ja muista rajoitteista. Lisätietoja toimitusvaihtoehtojen saatavuudesta ja ehdoista on saatavilla fedex.com -verkkosivuilla.

d. Kohta 19 (Rahat takaisin -takuu) ei koske B2C-lähetyksiä, joiden osalta Vastaanottaja on antanut tämän kohdan mukaisia lisäohjeita. 

e. Mikäli Vastaanottaja antaa lisäohjeita muille kuin B2C-lähetyksille, Lähettäjä hyväksyy ja suostuu noudattamaan tätä kohtaa 16.


17. Uudelleentoimitus.

17.1 Toimitukset yritysosoitteisiin.  FedEx yrittää toimittaa Lähetyksen uudelleen joko automaattisesti tai pyynnöstä, jos (a) vastaanottajaosoitteessa tai viereisessä osoitteessa ei ole paikalla ketään, joka voisi kuitata paketin vastaanotetuksi, eikä tiedoissa ole merkintää Lähetyksen toimittamisesta ilman Vastaanottajan allekirjoitusta; (b) Lähettäjä on valinnut FedExin Toimituksen allekirjoitusvaihtoehdon, eikä Vastaanottaja ole paikalla kuittaamassa Lähetystä vastaanotetuksi; tai (c) FedEx päättää, että se voi säilyttää Lähetyksen. Mikäli Lähetystä ei ole saatu toimitettua yritysosoitteeseen kolmen toimitusyrityksen jälkeen tai kun Lähetystä on säilytetty viisi Työpäivää ensimmäisestä toimitusyrityksestä laskettuna ja, soveltuessa, tulliselvitykset on suoritettu määränpäämaassa, se katsotaan Lähetykseksi, jota ei voida toimittaa perille (katso kohta 18: Lähetykset, joita ei voida toimittaa perille).

17.2 Toimitukset yksityisosoitteisiin ja B2C-lähetykset. Jos Kotilähetystä ei ole saatu toimitettua ensimmäisellä yrityksellä Vastaanottajan osoitteeseen tai viereiseen osoitteeseen, FedEx voi harkintansa mukaan joko yrittää toimittaa Lähetyksen uudelleen, säilyttää Lähetystä siihen saakka, kunnes Lähettäjä tai Vastaanottaja on antanut lisäohjeita toimitukseen liittyen, tai toimittaa Lähetyksen FedExin sopivaksi määrittelemään sijaintiin. Jos toimitusta yksityisosoitteeseen ei saada toimitettua uudelleentoimitusyritysten jälkeenkään, tai Lähettäjä tai vastaanottaja ei anna tarvittavia lisäohjeita toimitukseen, tai FedEx ei voi toimittaa Lähetystä sopivaksi määrittelemäänsä vaihtoehtoiseen sijaintiin,se katsotaan Lähetykseksi, jota ei voida toimittaa perille (katso kohta 18: (Lähetykset, joita ei voida toimittaa perille)).


18. Lähetykset, joita ei voida toimittaa perille.

18.1 Lähetys, jota ei voida toimittaa perille on sellainen Lähetys, jota ei voida jäljempänä luetelluista syistä (luettelo ei ole täydellinen) toimittaa perille: (a) Vastaanottajan osoite on epätäydellinen, epäselvä, virheellinen tai sitä ei voida paikantaa, (b) Lähetyksen Vastaanottajaan ei saada yhteyttä tai Vastaanottaja ei nouda lähetystä (c) Lähetys on osoitettu alueelle, joka ei kuulu FedExin Palveluiden piiriin, (d) Vastaanottajan liiketoimipaikka on suljettuna, (e) toimittaminen ei ole mahdollista, koska määränpäässä ei ole soveltuvaa henkilöä, joka voisi vastaanottaa tai kuitata Lähetyksen, tai tällainen henkilö kieltäytyy vastaanottamasta Lähetyksen, (f) Lähetyksen tulliselvityksiä ei saada tehtyä, (g) Lähetys tulisi todennäköisesti aiheuttamaan vaurioita tai viiveitä muille Lähetyksille tai omaisuudelle tai vaarantaisi henkilöiden turvallisuuden, (h) Lähetys sisältää Kiellettyjä tavaroita, (i) Vastaanottaja ei kykene maksamaan tai kieltäytyy maksamasta Vastaanottajalta laskutettavan Lähetyksen, (j) Lähetys on epäasianmukaisesti pakattu, (k) Lähetyksen sisältö tai pakkaus on vaurioitunut niin pahasti, että sen uudelleen pakkaaminen ei ole mahdollista, tai (l) mikä tahansa kohdissa 17 (Uudelleentoimitus) mainittu syy.

18.2 Mikäli Lähetys jostain syystä katsotaan Lähetykseksi, jota ei voida toimittaa perille, FedEx voi yrittää olla yhteydessä Lähettäjään Lähetyksen palauttamisen järjestämiseksi, sikäli kuin tämä ei ole paikallisista säädöksistä johtuvien rajoitteiden vastaista. Mikäli Lähettäjään ei saada yhteyttä viiden Työpäivän kuluessa tai jos hän ei anna tarvittavia toimintaohjeita FedExin määrittämän kohtuullisen ajan kuluessa, FedEx voi harkintansa mukaan palauttaa Lähetyksen Lähettäjälle, sijoittaa sen väliaikaiseen varastoon tai tullivarastoon tai hävittää sen. Mikäli Lähetystä ei saada toimitettua, sen tulliselvityksiä ei saada tehtyä eikä sitä saada palautettua, Lähetys voidaan siirtää tai hävittää FedExin harkinnan mukaan. Lähettäjä vastaa tällaisessa tapauksessa kaikista Lähetyksen, jota ei voida toimittaa perille, palauttamiseen, varastointiin tai hävittämiseen liittyvistä kustannuksista ja Maksuista, ellei syy miksi Lähetystä ei voitu toimittaa perille ollut FedExin.

18.3 Lähetykset, joita ei saada palautettua paikallisista säädöksistä johtuvien rajoitteiden vuoksi, sijoitetaan joko väliaikaiseen varastoon tai tullivarastoon tai hävitetään paikallisten lakien mukaan. Lähettäjä hyväksyy, että hänen on maksettava kaikki FedExille tällaisesta sijoittamisesta tai hävittämisestä aiheutuvat kustannukset.

18.4 Palautusmaksut laskutetaan Lähettäjältä yhdessä alkuperäisten Maksujen kanssa, ellei Lähetystä voitu toimittaa FedExistä riippuvasta syystä. Laskuun sisältyvät myös kaikki muut palautusprosessissa FedExille koituneet mahdolliset Maksut. Vaarallisia aineita sisältävien palautettavien Lähetysten, joita ei voida toimittaa perille kohdalla Lähettäjän on toimitettava FedExille täydellinen Lentorahtikirja palautusta varten sekä kaikki muut vaadittavat asiakirjat.


19. Rahat takaisin -takuu.

FedEx antaa rahat takaisin -takuun tietyille Kuljetuspalveluille näiden Ehtojen mukaisesti. FedEx voi lakkauttaa, muuttaa tai peruuttaa tämän rahat takaisin -takuun milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta Lähettäjälle tai Vastaanottajalle. Tällainen lakkautus, muutos tai peruutus koskee Lähetyksiä, jotka on jätetty FedExille kyseisen päivän jälkeen. Lisätietoja rahat takaisin -takuun tämän hetkisestä tilasta on saatavilla fedex.com -verkkosivuilla.

19.1 Rahat takaisin -takuu

a. Palveluvirheen sattuessa sekä pyynnöstä, FedEx palauttaa tai hyvittää FedExin valinnan mukaan maksajan Kuljetusmaksut sovellettavalle laskulle alla esitettyjen rajoitusten puitteissa.  

b. FedExin rahat takaisin -takuu koskee Kuljetuspalveluja, pois lukien Lähetykset, jotka on lähetetty intra-Europe economy- tai FedEx International Connect Plus -lähetyksinä. 

c. Mikäli Lähettäjä luovuttaa Paketteja, jotka ylittävät Lähettäjän keskimäärin vuoden aikana toimipisteeseen luovuttamien Pakettien lukumäärän, tyypin, koon tai painon, FedEx voi hyväksyä tällaiset paketit, mutta keskeyttää rahat takaisin -takuun tai muuttaa sitoumusaikoja.

d. Palveluvirheen sattuessa tämä rahat takaisin -takuu on Lähettäjän yksinomainen korjauskeino Lähetyksen Kuljetusmaksujen korvaamiseksi kokonaan tai osittain. Jos rahat takaisin -takuu keskeytetään, kyseisille Lähetyksille ei ole toimitussitoumuksia, joten Kuljetusmaksuja ei oikaista tai palauteta siitä, mikä muutoin muodostaisi Palveluvirheen. 

19.2 Rajoitukset. Seuraavia rajoituksia sovelletaan:

a. Ainoastaan yksi maksun palautus tai hyvitys voidaan myöntää yhtä Pakettia kohtaan. Usean paketin Lähetyksissä rahat takaisin -takuu koskee kaikkia Lähetyksen Paketteja. Mikäli Palveluvirhe tapahtuu jollekin Lähetyksen Paketille, palautus tai hyvitys annetaan ainoastaan kyseistä Pakettia koskevalle lähetyskulujen osalle. 

b. Rahat takaisin -takuun nojalla maksetaan ainoastaan Kuljetusmaksut sen Lähetyksen osalta, joka oikeuttaa hyvitykseen tai hinnanpalautukseen. Rahat takaisin -takuu ei koske tullimaksuja, veroja tai muita Maksuja, jotka eivät ole Kuljetusmaksuja.

c. Jos Lähettäjä pyytää toimitusta alkuperäistä Toimitussitoumusaikaa myöhemmin ennen ensimmäistä toimitusyritystä, rahat takaisin -takuun soveltamista koskevaa Toimitussitoumusaikaa mukautetaan pyydetyn toimituspäivän tai -ajan huomioon ottamiseksi. 

d. Noutopaikan ja määränpään kansalliset tai julkiset pyhäpäivät voivat vaikuttaa kuljetusaikoihin. Rahat takaisin -takuun soveltamiseksi Toimitussitoumusaikaa pidennetään pyhäpäivien keston verran. FedExin kansainvälinen pyhäpäiväaikataulu on saatavilla fedex.com -verkkosivuilla. Maan paikalliset tai alueelliset pyhäpäivät voivat kuitenkin vaikuttaa myös kuljetusaikoihin.

e. Lähetyksille, jotka on ajoitettu toimitettaviksi seitsemän kalenteripäivän aikana ennen joulupäivää, rahat takaisin -takuun soveltamista koskevaa toimitussitoumusta jatketaan päivän loppuun asti valitun palvelun ja määränpään mukaisesti määriteltynä julkaistuna toimitussitoumuspäivänä. 

f. FedEx International Next Flight -kuljetuspalvelun Toimitussitoumusaika sattaa muuttua useista syistä, joita ovat mm. lennonjohdosta, säästä tai mekaanisista ongelmista johtuvat lentojen viivästykset tai peruutukset. Mikäli Toimitussitoumusaikaa muutetaan, Rahat takaisin -takuu koskee vain viimeksi ilmoitettua Toimitussitoumusaikaa. 

g. FedEx Europe First -lähetyksissä (joita koskee toimitusmaksu FedEx International Priority -maksun lisäksi), FedEx suorittaa hyvityksen tai palautuksen soveltuvalle laskulle: 

i. FedEx Europe First -toimitusmaksun, mutta ei Kuljetusmaksuja, mikäli kyseessä on Palveluvirhe FedEx Europe First Service -palvelussa; tai 

ii. FedEX Europe First -toimitusmaksun lisäksi Kuljetusmaksut, mikäli kyseessä on Palveluvirhe FedEx International Priority -palvelussa.

Kaikki tässä ”rahat takaisin -takuu” -kohdassa ilmoitetut rajoitukset ja määräajat koskevat yhtä lailla FedEx Europe First -palvelua.

h. Jos Lähettäjä päättää jättää Lähetyksen joko FedExin Authorised Ship Centre -yhteistyökumppanille tai FedExin Drop Box -noutolaatikkoon, alkaa Toimitussitoumusaika vasta siitä hetkestä, jolloin FedEx noutaa Lähetyksen FedExin Authorised Ship Centre -yhteistyökumppanilta tai FedExin Drop Box -noutolaatikosta. Yksityiskohtaiset tiedot kulloinkin voimassa olevista ja sovellettavista nouto- ja tyhjennysajoista löydät FedExin Authorised Ship Centre -yhteistyökumppanilta tai FedEx-drop box -laatikosta. 

19.3 Poikkeukset. Rahat takaisin -takuu ei koske, eikä FedEx ole velvollinen palauttamaan tai hyvittämään Kuljetusmaksuja, jos:

a. FedEx toimittaa todistuksen oikea-aikaisesta toimituksesta, joka sisältää toimituspäivän ja -ajan sekä tarvittaessa Lähetyksen allekirjoittaneen henkilön nimen.

b. Palveluvirhe aiheutui, kokonaan tai osittain, jostakin kohdassa 21 (Vastuunrajoitukset) kuvatusta olosuhteesta.

c. Maksajan FedEx -asiakasnumeron luottokelpoisuus ei ollut hyvä tai maksuohjeet olivat virheelliset.

d. Asiakkaat, jotka käyttivät FedExin sähköisiä lähetyslaitteita, käyttivät Pakettiin tai Lähetykseen virheellisiä FedExin seurantanumeroita.

e. Lähetys sisälsi, vaikka FedEx nimenomaisesti hyväksyisi tällaisen Lähetyksen, kiellettyjä tavaroita, vaarallisia aineita tai kuivajäätä.  

f. Lähetys viivästyi tullauksen tai muiden sääntelyvaatimusten vuoksi.

g. Toimitusviive aiheutui FedExin käytäntöjen noudattamisesta, jotka liittyvät tullimaksujen tai verojen maksamiseen ennen tulliselvitystä tai toimituksen yhteydessä.

h. Lähetys lähetettiin toimitukselle hyväksyttävään postilokero-osoitteeseen.

i. Vastaanottaja antoi ohjeet FedExille kohdan 16.9 (Toimitusohjeet vastaanottajalta: B2C-lähetykset) mukaisesti. 

j. Lähetys viivästyi virheellisten, puutteellisten tai epätarkkojen Vastaanottajan tietojen vuoksi tai sen vuoksi, että asianmukainen tai kelvollinen henkilö ei ollut käytettävissä tai kieltäytyi vastaanottamasta toimitusta tai allekirjoittamasta Pakettia.

k. Lähetystä ei voitu toimittaa (katso kohta 18 (Lähetykset, joita ei voida toimittaa perille)) tai se palautettiin.

l. Tämä rahat takaisin -takuu ei koske liikaveloituksen perusteella tehtyjä laskun oikaisupyyntöjä. 

m. Mikäli Lähettäjä tai Vastaanottaja määrittää FedExin kansainvälisissä tulliselvittäjän valintalähetyksissä muun tulliselvittelijän kuin FedEx tai FedExin valtuuttama selvittelijän. 

19.4 Palautus- tai hyvityspyynnöt. Minkä tahansa seuraavien ehtojen, mukaan lukien ilmoituksen toimittaminen ilmoitetulla tavalla ja esitetyssä määräajassa, laiminlyönti johtaa Lähettäjän palautus- tai hyvityspyynnön hylkäämiseen, minkä seurauksena Lähettäjä ei voi periä korvausta Palveluvirheestä:

a. Pyynnön ilmoittamisaikarajat. FedExin on saatava ilmoitus Kuljetusmaksujen palautus- tai hyvityspyynnöstä jonkin hyväksytyn kanavan kautta 15 päivän kuluessa laskun päivämäärästä (tai lähetyspäivästä, mikäli Lähetys on maksettu etukäteen). 

b. Pakolliset tiedot. Kaikkien ilmoitusten täytyy sisältää Lähettäjän FedEx -asiakasnumero, jos sellainen on, Lentorahtikirja tai FedExin seurantanumero, Lähetyksen päivämäärä ja täydelliset ja tarkat tiedot Vastaanottajasta.

c. Pyynnön esittämistavat. Maksaja voi pyytää Kuljetusmaksujen palautusta tai hyvitystä Palveluvirheen vuoksi sähköpostitse, fedex.com -verkkosivuilla tai soittamalla FedExin asiakaspalveluun. Menetelmät saattavat vaihdella lähetystoimipaikan mukaan. Näistä tarkastuspyynnön esittämistavoista poikkeamista ei katsota päteväksi. Esimerkiksi osittaista maksua laskua vastaan ei pidetä laskun oikaisupyyntönä tai hyvityspyynnön ilmoituksena.


20. Vastuunrajoitukset.

20.1 Kuljetuspalveluiden tavanomaiset vastuunrajoitukset. FedExin vastuu Kuljetuspalvelujen tarjoamiseen liittyvistä menetyksistä, vahingoista tai viivästyksistä rajoitetaan suurempaan (a) sovellettavien Yleissopimusten tarjoamaan määrään tai (b) 100 Yhdysvaltain dollariin Lähetystä kohti (ellei Lähettäjä ilmoita suurempaa kuljetusarvoa ja maksa vaadittua maksua kohdassa 20.3 kuvatulla tavalla). FedEx soveltaa tällaisia rajoituksia myös kaikkiin korvausvaatimuksiin, jotka aiheutuvat kotimaan Kuljetuspalveluiden tarjoamisesta, ellei sovellettavissa kansallisissa kuljetuslaeissa ole pakollisia tai matalampia vastuurajoja (ellei Lähettäjä ilmoita suurempaa kuljetusarvoa ja maksa vaadittua maksua kohdassa 20.3 kuvatulla tavalla).

20.2 Muiden korvausvaatimusten vastuunrajoitukset. Mikäli kohtaa 20.1 (Kuljetuspalveluiden tavanomaiset vastuunrajoitukset) ei sovellu, FedExin vastuu menetyksistä, vahingoista, viivästyksistä tai muista lisäpalveluiden tarjoamiseen liittyvistä korvausvaatimuksista tai muusta sopimusrikkomuksesta on rajoitettu 3,40 euroon kilogrammalta, kaikissa tapauksissa enintään 10 000 euron enimmäisvastuu tapahtumaa tai siihen liittyvien tapahtumien sarjaa kohti.  

20.3 Enimmäisvastuu: Kuljetusyritykselle Ilmoitettu kuljetusarvo. FedEx ei tarjoa rahtivakuutusta tai kaiken kattavaa vakuutusta, mutta Lähettäjä voi maksaa lisämaksun edellä kohdissa 20.1 ja 20.2 mainittuja rajoituksia korkeamman kuljetusarvon määrittämiseksi Lentorahtikirjassa. Jos Lähettäjä tekee näin, seuraavat ehdot pätevät:  

a. Ilmoitettu kuljetusarvo edustaa FedExin enimmäisvastuuta Lähetyksen yhteydessä, eikä se voi olla suurempi kuin Lentorahtikirjassa esitetty Ilmoitettu tullausarvo. 

b. Lähettäjä kantaa riskin menetyksistä, jotka ylittävät Ilmoitetun kuljetusarvon.

c. Maksu arvioidaan jokaista 100 dollaria (tai sen murto-osaa) kohti, jolla Ilmoitettu kuljetusarvo ylittää muuten sovellettavat edellä esitetyt vastuunrajoitukset, jäljempänä esitettyihin enimmäismääriin saakka. Lisätietoja lisämaksusta Lähettäjä saa lähetyshetkellä voimassa olevista FedExin hinnastoista tai soittamalla FedExille. 

d. Ilmoitetusta kuljetusarvosta riippumatta FedExin vastuu todistetuista menetyksistä, vahingoista, viivästyksistä tai muista Lähetykseen liittyvistä vaatimuksista ei ylitä Lähetyksen korjauskustannuksia, sen alentunutta arvoa tai korvauskustannuksia sen mukaan, kumpi on pienempi. FedExillä on oikeus vaatia riippumatonta todistetta korvausvaatimuksen kohteena olevan Lähetyksen sisällön arvosta. 

e. Ilmoitetulle tullausarvolle ja Ilmoitetulle kuljetusarvolle on asetettu enimmäisrajat, jotka saattavat vaihdella sijainnin mukaan, eikä niitä tarjota kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. FedEx Envelope- tai FedEx Pak -lähetyksen sisällön suurin tullille ilmoitettu arvo on määränpäästä riippumatta 500 USD lähetystä kohden. FedEx Envelope- tai FedEx Pak -lähetyksen sisällön suurin ilmoitettu kuljetusarvo on määränpäästä riippumatta 100 USD lähetystä kohden. Tavaroita, joiden todellinen tai ilmoitettu arvo ylittää nämä summat, ei saa lähettää FedEx Envelope- tai FedEx Pak -lähetyksinä. 

f. Ilmoitetun kuljetusarvon enimmäisraja on 50 000 Yhdysvaltain dollaria Lähetykseltä, mikäli FedEx ei toisin sitä määrittele ja lukuun ottamatta Freight Transportation -palveluita, joiden kohdalla Ilmoitetun kuljetusarvon enimmäisraja on 100 000 Yhdysvaltain dollaria Lähetykseltä. 

g. Korvausta ei ole saatavilla (i) välillisistä tappioista tai (ii) viivästyksistä tai tappioista, jotka aiheutuvat Lähettäjän näiden Ehtojen mukaisten velvoitteiden rikkomisesta.

h. Korvausta ei ole saatavilla Lisäpalveluihin liittyvistä tappioista. 

i. Kaikki yritykset ilmoittaa Kuljetusarvo tai Tullausarvo, joka ylittää näissä Ehdoissa sallitun enimmäismäärän, on mitätön. Tällainen ilmoitettu arvo lasketaan automaattisesti Lähetyksen sallittujen rajojen mukaiseksi. Mikäli FedEx hyväksyy kuljetettavaksi Lähetyksen, jonka ilmoitettu arvo on suurempi kuin sallittu enimmäisarvo, se ei tarkoita, että FedEx luopuu mistään näiden Ehtojen sopimuskohdasta. FedEx ei voi suostua pyyntöihin muuttaa Lentorahtikirjan ilmoitettua arvoa sen jälkeen, kun Lähetys on luovutettu FedExille. 

j. Mikäli Lähettäjä ei ole määrittänyt Ilmoitettua kuljetusarvoa jokaiselle Paketille erikseen Lentorahtikirjaan, mutta on ilmoittanut kaikkien Pakettien kokonaisarvon, yksittäisten Pakettien ilmoitettu arvo määritetään jakamalla ilmoitettu kokonaisarvo Lentorahtikirjan Pakettien lukumäärällä. Lähetyksen yksittäisen Paketin ilmoitettu arvo ei saa missään tilanteessa ylittää koko Lähetyksen ilmoitettua arvoa.

20.4 Ainutlaatuiset esineet. FedExin vastuu Lähetyksistä, jotka sisältävät kokonaan tai osittain ainutlaatuisia esineitä, rajoittuu suurimpaan ilmoitettuun arvoon, joka on 1 000 Yhdysvaltain dollaria/lähetys tai asianomaisessa Yleissopimuksessa tavaroiden kuljetukselle asettama enimmäisraja sen mukaan, kumpi on suurempi.


21. Vastuunrajoitukset.

21.1 FedEx ei kanna vastuuta seuraavista:

a. Jollei näissä ehdoissa asetetuista lisärajoituksista muuta johdu, vahingoista, jotka ylittävät Ilmoitetun kuljetusarvon (kohdan 20.3 (Enimmäisvastuu: kuljetusyritykselle Ilmoitettu kuljetusarvo) rajoituksen mukaisesti) tai vastuunrajoituksen sovellettavassa Yleissopimuksessa määritetyn ylittävistä vahingoista tai Lähetyksille yhden maan sisällä, määritellyistä paikoista ja määriteltyjen paikkojen välillä, sovellettavassa paikallisessa pakollisessa laissa määritetyn ylittävistä vahingoista, sen mukaan mikä on suurin, riippumatta siitä, tiesikö FedEx tai olisiko sen pitänyt tietää, että tällaisia vahinkoja saattaisi aiheutua; 

b. Erityisistä, välillisistä tai seuraamuksellisista tai epäsuorista menetyksistä, mukaan lukien esimerkiksi vaihtoehtoisten kuljetusmuotojen kustannuksista, tulojen tai voittojen, käytön, odotettujen säästöjen, liikearvon tai liikemahdollisuuksien menetyksistä, ja 

c. Menetyksistä tai viivästyksistä tietyissä olosuhteissa kohdan 19.3 (Rahat takaisin -takuu – Poikkeukset) mukaisesti.

21.2 Lähettäjä vastaa kaikesta altistumisesta ja riskeistä menetyksille, vahingoille tai viivästyksille, jotka ylittävät FedExin näissä Ehdoissa nimenomaisesti vastuulleen hyväksyneet vastuut. Lähettäjän on tarvittaessa järjestettävä oma vakuutusturvansa. FedEx ei tarjoa vakuutusturvaa.

21.3 FedEx ei kanna vastuuta, eikä FedEx tee minkäänlaisia oikaisuja, hyvityksiä tai palautuksia mistään menetyksestä, vahingosta, viivästyksestä, toimituksen virheellisyydestä, toimittamatta jättämisestä, väärästä tiedosta tai tietojen toimittamatta jättämisestä, joka johtuu jostakin seuraavista tapahtumista (ei tyhjentävä luettelo):

a. Lähettäjän, Vastaanottajan tai muun kolmannen, Lähetyksessä osallisena olevan osapuolen, menettelystä, tekemättä jättämisestä tai laiminlyönnistä;

b. Lähetyksen laadusta tai jostakin virheestä, ominaisuudesta tai luontaisesta viasta tai hauraudesta Lähetyksessä;

c. näiden Ehtojen tai muiden Lähetystä koskevien ehtojen noudattamatta jättämisestä, mukaan lukien Kiellettyjen tavaroiden lähettämisestä, vaarallisista aineista, epäasianmukaisesti suoritetusta rahdin selvityksestä, Lähetysten epäasianmukaisesta tai riittämättömästä pakkaamisesta, suojaamisesta, merkitsemisestä tai epätäydellisestä osoitteesta;

d. sakoista, seuraamuksista tai muista taloudellisista summista, jotka sääntelyviranomainen tai kolmas osapuoli perii Lähettäjältä tai Vastaanottajalta

d. tapahtumista, joihin FedEx ei voi vaikuttaa, mukaan lukien pandemiasta tai epidemiasta, ilmatilaan liittyvistä vaaroista; yhteiskunnan vihollisista; viranomaisista, joiden toiminta perustuu joko näennäiseen tai todelliseen toimivaltaan; tullivirkailijoiden toimenpiteistä tai laiminlyönneistä; levottomuuksista, lakoista tai odotettavista lakoista tai muista paikallisista kiistoista; kansalaislevottomuudesta; sotatilaan tai sääolosuhteisiin liittyvistä vaaratilanteista; kansallisista, kansainvälisistä tai paikallisista häiriöistä ilma- tai maakuljetusverkostoissa; henkilön/henkilöiden tai tahojen rikollisesta toiminnasta, mukaan lukien terrorismista, luonnonkatastrofeista; kommunikaatio- ja tietojärjestelmien (mukaan lukien mm. FedExin järjestelmien) toimintahäiriöistä tai vikaantumisista; mekaanisista viivästyksistä tai FedExin henkilöstölle vaaraa aiheuttavista olosuhteista;

f. epäasianmukaisesta tai riittämättömästä pakkaamisesta, mukaan lukien se, ettei Lähettäjä käytä FedExin hyväksymiä pakkauksia, mikäli tällaista hyväksyntää haetaan, suositellaan tai vaaditaan. Erityisesti tietokoneet, elektroniikka, särkyvät esineet ja alkoholi on pakattava FedExin ohjeiden mukaisesti, jotka ovat saatavilla fedex.com -verkkosivuilla. Se, että FedEx tarjoaa pakkauksen tai neuvoo, avustaa tai opastaa soveltuvien pakkausten valitsemisessa, ei merkitse sitä, että FedEx ottaa vastuun kyseisistä pakkauksista, ellei FedEx nimenomaisesti ota kirjallisesti vastuuta kantaakseen.

g. Lähettäjän, Vastaanottajan tai henkilön, joka väittää edustavansa Lähettäjää tai Vastaanottajaa, antamista suullisten tai kirjalliset ohjeiden noudattamisesta;

h. toimituksen viivästymisestä, joka johtuu Maksujen maksua koskevien FedExin käytäntöjen noudattamisesta; 

i. FedExin kyvyttömyydestä toimittaa kopio toimitusasiakirjasta tai toimituksen yhteydessä saadusta allekirjoituksesta;

j. magneettinauhoille, tiedostoihin tai muille tallennusvälineille tallennettujen tietojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai käyttökelvottomuudesta tai valottuneella filmillä olevien valokuvien tai ääniraitojen tuhoutumisesta tai vaurioitumisesta;

l. tapauksista, joissa FedEx ei noudata Pakkauksessa olevia ”asentoa ilmaisevia” kuvia (esim. ”YLÖS” -nuolia, ”TÄMÄ PUOLI YLÖSPÄIN” -merkintöjä)

l. FedExin ilmoittamatta jättämisestä tai ilmoittamisen viivästymisestä Lähettäjälle tai Vastaanottajalle Lähetyksen viivästymisestä, katoamisesta tai vahingoittumisesta, puutteellisesta, virheellisestä tai epätarkasta Vastaanottajan tai tullivälittäjän osoitteesta, virheellisestä, puutteellisesta tai puuttuvasta dokumentaatiosta tai Lähetyksen vapauttamiseksi välttämättömistä tullimaksujen ja verojen maksamatta jättämisestä;

m. sellaisesta yksittäisen tuotteen katoamisesta tai vahingoittumisesta, josta FedExillä ei ole todennettavissa olevaa vastaanottotietoa, myös tilanteissa, joissa tavarat on lähetyshetkellä esilastattu FedExille perävaunuun, kuormalavalle tai pakattu siten, että Lähetyksen tuotteiden tai sisällön määrää ei voida kohtuudella tarkistaa;

n. henkilökohtaisten ja taloudellisten tietojen menettämisestä, mukaan lukien sosiaaliturvatunnuksista, syntymäajoista, ajokorttinumeroista, luotto- tai pankkikorttien numeroista ja pankkitilitiedoista;

o. tapauksista, joissa Lähettäjä ei ole poistanut kaikkia Lähetyksiä, jotka hän on syöttänyt FedExin lähetysjärjestelmään tai -laitteeseen, mikäli näitä Lähetyksiä ei ole luovutettu FedExille;

p. iskunilmaisimien, kallistusmittareiden ja lämpötilainstrumenttien ilmaisemista vahingoista; ja  

g. Toimitussitoumusajan noudattamatta jättämisestä sellaisten lähetysten kohdalla, joiden osoite on puutteellinen tai virheellinen (katso kohta 18 (Lähetykset, joita ei voida toimittaa perille))

21.4 Mikäli FedEx ei ole vastuussa, mukaan lukien sellaisesta vastuusta, joka ylittää FedExin nimenomaisesti näissä Ehdoissa kantaman vastuun, Lähettäjä on vastuussa ja sitoutuu korvaamaan FedExin kustannukset ja suojaamaan FedExiä kaikilta Lähetyksen aiheuttamilta vahingoilta FedExille tai kolmannelle osapuolelle tai kolmannen osapuolen, erityisesti Vastaanottajan, vaatimuksilta. 

21.5 Mitään Lähettäjän tai kolmannen osapuolen korvausvaatimukseen perustuvaa FedExin suorittamaa maksua ei katsota vastuun hyväksymiseksi, eikä se tarkoita tämän kohdan 21 säännöksistä luopumista.


22. Ei takuita.

Kuten näissä ehdoissa on nimenomaisesti ilmoitettu, FedEx ei myönnä takuita, ei suoria eikä epäsuoria.


23. Reklamaatiot.

FedEx hyväksyy vain Lähetystä koskevan reklamaation, joka on muu kuin Palveluvirhe (katso kohta 19 (Rahat takaisin -takuu), jos reklamaation esittäjä noudattaa mitä tahansa sovellettavaa Yleissopimusta ja siitä seuraavaa menettelyä. Mikäli näin ei toimita, korvausvaadetta ei voida esittää FedExiä vastaan: 

23.1 Reklamaatiosta ilmoittaminen. Kaikki reklamaatiot on ilmoitettava FedExille seuraavien aikarajojen puitteissa: 

a. Vahingoista (näkyvät tai piilevät), viivästymisestä (mukaan lukien pilaantumisreklamaatiot) tai sisällön puuttumisesta johtuvat reklamaation 21 päivän kuluessa Lähetyksen toimittamisesta. Se, että Vastaanottaja kuittaa Lähetyksen vastaanotetuksi tekemättä ilmoitusta vastaanotetun toimituksen vahingoista, riittää vastakkaisen näytön puuttuessa todisteeksi siitä, että Lähetys toimitettiin hyvässä kunnossa.

b. Kaikki muut reklamaatiot mukaan lukien reklamaatiot katoamisesta, toimittamatta jättämisestä tai toimittamisesta väärään paikkaan, yhdeksän kuukauden kuluessa Lähetyksen luovuttamisesta FedExille.

Kaikista tällaisista reklamaatioista on ilmoitettava joko toimitushetkellä asianmukaisessa toimitusrekisterissä, fedex.com -verkkosivuilla tai olemalla yhteydessä FedExin asiakaspalveluun. 

23.2 Pakolliset tiedot. Kaikissa reklamaatioilmoituksissa on oltava täydelliset Lähettäjän ja Vastaanottajan tiedot sekä FedExin seurantanumero, lähetyspäivämäärä, tavaroiden lukumäärä ja Lähetyksen paino.  Reklamaation on tehtävä yhdeksän kuukauden kuluessa siitä, kun Lähetys on luovutettu FedExille, lähettämällä kaikki tarpeelliset, asiaa tukevat asiakirjat FedExille (esim. ostolaskut, korjausarviot). Jotta FedEx voisi ottaa reklamaatiovaatimuksen harkintaan, FedEx edellyttää, että Vastaanottaja antaa Lähetyksen sisällön ja alkuperäiset pakkaukset FedExin tutkittaviksi joko Vastaanottajan tiloissa tai FedExin toimipaikassa, kunnes reklamaatiovaatimus on ratkaistu.

23.3 Rajoitukset. FedEx ei ole velvoitettu käsittelemään korvausvaatimusta niin kauan kuin kaikkia Maksuja ei ole maksettu; korvausvaatimuksen summaa ei saa vähentää kyseisistä Maksuista. Kutakin Lähetystä kohden voidaan täyttää ainoastaan yksi reklamaatio. Korvausten maksamisen hyväksymisen myötä oikeudet muihin vahingonkorvausvaatimuksiin tai muihin hyvityksiin kyseisen Lähetyksen osalta raukeavat. Lähettäjillä ja Vastaanottajilla, joiden Paketit luovutettiin FedExille pakettitukkurin kautta, ei ole mitään oikeutta oikeudelliseen tai kohtuulliseen oikaisuun FedExiltä. 

23.4 Oikeustoimet. Oikeus vaatia vahingonkorvausta FedExin kuljetuksesta johtuvasta toiminnasta raukeaa, ellei kannetta nosteta toimivaltaisessa tuomioistuimessa kahden vuoden kuluessa todellisesta toimituspäivästä (jos kyseessä on vahinko, puute tai viive) tai odotetusta toimituspäivästä (jos kyseessä on katoaminen, toimittamatta jättäminen tai väärä toimitus) tai minkä tahansa sovellettavan vanhentumisajan puitteissa, sen mukaan kumpi on lyhyempi.


24. Alihankinta.

FedEx pidättää itsellään oikeuden teettää alihankintana minkä tahansa Palvelun tai sen osan.


25. Tietosuoja.

25.1 Termeillä, kuten ”rekisterinpitäjä”, ”henkilötiedot”, ”rekisteröity” ja ”käsittely” on yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 (”GDPR") sekä henkilötietojen (”Henkilötiedot”) käsittelyyn sovellettavissa tietosuojalaeissa ja -määräyksissä (yhdessä ”Tietosuojalait”) annetut merkitykset.

25.2 FedEx ja Lähettäjä ymmärtävät olevansa itsenäisiä rekisterinpitäjiä, koskien henkilötietojen käsittelyä osapuolten toimesta tai välillä näiden Ehtojen nojalla.

25.3 Henkilötietojen käsittelyä koskien näissä Ehdoissa Lähettäjä ilmoittaa noudattaneensa Tietosuojalakeja, mukaan lukien tietojen toimittamista rekisteröidyille Tietosuojalakien mukaisesti, toimittamalla fedex.com -verkkosivuilla olevan FedExin tietosuojailmoituksen mukaiset tiedot ja hankkimalla Tietosuojalakien mukaisen oikeusperusteen, kuten sopimuksen täytäntöönpano, oikeutetut edut tai suostumuksen.

25.4 Lähettäjä korvaa FedExille kaikki kulut, korvausvaatimukset, vahingot ja kustannukset, joita FedExille aiheutuu liittyen siihen, että Lähettäjä ei noudata tätä kohtaa 25.

25.5 Lähettäjä ilmoittaa, että kohdan 25.3 mukainen oikeusperuste sallii (myös) henkilötietojen siirron FedExille, sen tytäryhtiöille, sivuliikkeille, neuvonantajille, tarkastajille tai kolmansille osapuolille, jotka FedEx on sitouttanut suorittamaan velvoitteitaan Lähettäjälle näiden Ehtojen mukaisesti missä tahansa maassa sekä Euroopan talousalueella (”ETA”) että sen ulkopuolella.

25.6 Kaikki henkilötietojen siirrot Lähettäjän ja FedExin välillä ETA-alueelta tai Sveitsistä ETA-alueen tai Sveitsin ulkopuoliseen maahan tapahtuvat rekisterinpitäjien välisiä tiedonsiirtoja koskevien mallisopimuslausekkeiden (päätös 2004/915/EY) (”rekisterinpitäjien välisiä tiedonsiirtoja koskevat mallisopimuslausekkeet”) nojalla, kuten GDPR 46 artiklan 2 kohdan c alakohdassa on tarkoitettu. Mallisopimuslausekkeet löytyvät osoitteesta https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Tätä tarkoitusta varten rekisterinpitäjien välisiä tiedonsiirtoja koskevat mallisopimuslausekkeet sisällytetään kokonaisuudessaan näihin Ehtoihin viittauksin. Hyväksymällä nämä Ehdot osapuolten katsotaan (a) allekirjoittaneen rekisterinpitäjien välisiä tiedonsiirtoja koskevat mallisopimuslausekkeet, (b) hyväksyvän rekisterinpitäjien välisiä tiedonsiirtoja koskevien mallisopimuslausekkeiden sisällön kokonaisuudessaan ja (c) sitoutuvan noudattamaan niiden ehtoja ja d) suostuvan siihen, että kaikki muutokset tai myöhemmät päätökset ja/tai URL-osoitteet koskevat ja korvaavat päätöksen ja/tai URL-osoitteen tässä kohdassa 25.6 tarkoitetulla tavalla. Rekisterinpitäjien välisiä tiedonsiirtoja koskevissa mallisopimuslausekkeissa FedEx on tietojen viejänä toimiva rekisterinpitäjä ja Lähettäjä on tietojen tuojana toimiva rekisterinpitäjä, tai tarvittaessa toisin päin. Edellä mainittu ei rajoita FedExin oikeutta päättää yksin tietosuojalakien mukaisen toisen asianmukaisen siirtomekanismin käytöstä. Siirrettyihin henkilötietoihin saattavat kuulua yksittäisten Lähettäjien ja Vastaanottajien yhteystietoja, kuten nimiä ja osoitteita, jotka ovat tarpeen, jotta FedEx voisi tehokkaasti tarjota Palveluitaan, kuten toimittaa Paketteja ja tarjota seurantatoimintoja sopimuksessa tarkemmin tai muuten määritellyllä tavalla ja rekisterinpitäjien välisiä tiedonsiirtoja koskevien mallisopimuslausekkeiden liitteiden mukaisesti.

25.7 Jos Euroopan unionin tuomioistuin tai paikallinen valvontaviranomainen tai muu valtion viranomainen katsoo, että tämän kohdan 25 ehdot ja/tai rekisterinpitäjien välisiä tiedonsiirtoja koskevat mallisopimuslausekkeet eivät enää mahdollista henkilötietojen lainmukaista siirtämistä ETA-alueen tai Sveitsin ulkopuolelle, osapuolten on vilpittömin mielin neuvoteltava vaihtoehtoisesta menetelmästä tällaisten siirtojen toteuttamiseksi lainmukaisesti.


26. Koko sopimus.

Nämä Ehdot edustavat osapuolten välistä koko sopimusta, ja niitä sovelletaan kohdan 1 (Soveltamisala) mukaisesti etusijalla kaikkiin suullisiin tai kirjallisiin ehtoihin nähden. Näitä Ehtoja ei voi ohittaa muutoin kuin osapuolten välisellä nimenomaisella kirjallisella sopimuksella. 


27. Siirto.

Näiden Ehtojen mukaisia kummankaan osapuolen oikeuksia tai velvollisuuksia ei saa luovuttaa tai delegoida muille ilman toisen osapuolen kirjallista etukäteistä suostumusta, mutta FedEx voi kuitenkin luovuttaa kaikki tai osan oikeuksistaan ja delegoida näiden Ehtojen mukaiset velvollisuutensa jollekin tytäryhtiölleen. Edellä sanottua rajoittamatta nämä Ehdot ovat sitovat ja niiden edunsaajina ovat sen osapuolet ja näiden hyväksytyt seuraajat ja oikeudenomistajat.


28. Oikeuksien säilyminen.

Se, että FedEx ei pysty panemaan täytäntöön tai soveltamaan jotain näiden Ehtojen kohtaa, ei ole merkki siitä, että se luopuu kyseisestä kohdan mukaisista määräyksistä, eikä muutoinkaan heikennä FedExin oikeutta panna kyseisen kohdan määräystä täytäntöön.


29. Velvoittavat lait.

Nämä Ehdot eivät sulje pois mitään sellaisia vastuita, joiden poissulkeminen olisi lainvastaista. Mikäli jokin näiden Ehtojen kohta on ristiriidassa jonkin sovellettavan kansainvälisen sopimuksen, paikallisen lain, valtakunnallisten säädösten, määräysten tai vaatimusten kanssa, kyseisen kohdan määräystä on sovellettava suurimmassa sallitussa laajuudessa ja se jää rajoitetussa muodossaan voimaan osana FedExin ja Lähettäjän välisiä ehtoja. Mikäli jokin näiden Ehtojen määräys katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, sillä ei ole vaikutusta muiden kohtienmääräyksiin.


30. Sovittelu.

Belgian laki antaa postipalveluiden käyttäjille mahdollisuuden hakea postiasioista vastaavan oikeusasiamiehen väliintuloa (Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRUXELLES (F); Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL (NL)), edellyttäen että käyttäjä on esittänyt valituksensa tätä ennen FedExille. Tällainen väliintulo ei kuitenkaan vaikuta näiden Ehtojen sisältämiin määräyksiin.


31. Sovellettava lainsäädäntö ja lainkäyttöalue.

Sovellettavan Yleissopimuksen määräyksiä lukuun ottamatta, näistä Ehdoista tai FedExin suorittamista Palveluista johtuviin tai niihin liittyviin riitoihin sovelletaan sen maan tai alueen lakeja, jossa FedEx hyväksyy Lähetyksen Palvelujen suorittamista varten, ja riitojen ratkaiseminen kuuluu kyseisen maan tai alueen tuomioistuinten toimivaltaan.