Kuljetusehdot

Kuljetusehdot

Kuljetusehdot


TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Näissä kuljetusehdoissa SULJETAAN POIS FedExin ja sen työntekijöiden tai edustajien VASTUUVELVOLLISUUS tietyissä olosuhteissa ilmenevistä menetyksistä, vahingoista ja viivytyksistä, VASTUUVELVOLLISUUS RAJOITETAAN mainittuihin summiin, kun vastuuvelvollisuus hyväksytään, ja VAADITAAN VALITUSTEN TEKEMISTÄ tiukkojen aikarajojen kuluessa. Lähettäjien on pantava nämä ehdot tarkkaan merkille ja hankittava vakuutusturva etujensa suojelemiseksi.

Lähetyksiin sovelletaan paikallisia hintoja ja lähetyksen hyväksyneen FedExin tytäryhtiön tai haaran tai riippumattoman alihankkijan ehtoja.

FEDERAL EXPRESSIN EUROOPPAA, LÄHI-ITÄÄ, INTIAA JA AFRIKKAA KOSKEVAT KULJETUSEHDOT, VOIMASSA 6. ELOKUUTA 2012 ALKAEN (päivitetty huhtikuussa 2020)


1. SOVELTAMISALA

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan lähetysten kuljettamiseen valituista Euroopan, Lähi-idän, Intian ja Afrikan maista (“EMEA”) sekä niiden välillä ja valittujen EMEA-alueen maiden määrätyistä toimipaikoista sekä tällaisten toimipaikkojen välillä, seuraavia FedExin palveluita tai palvelumahdollisuuksia käyttäen (mikäli käytettävissä): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight ja FedEx Standard Overnight. FedEx saattaa muuttaa aika ajoin tarjoamiaan palveluita. Asiakkaita voidaan informoida pyynnöstä alueista, jotka kuuluvat FedExin palveluiden piiriin. Nämä ehdot eivät koske Ison-Britannian ja Intian sisäisiä lähetyksiä. Niitä koskevat erilliset kuljetusehdot. Katso www.fedex.com/ukservices/services/terms.html saadaksesi lisätietoa Ison-Britannian sisäisiä kuljetuksia koskevista kuljetusehdoista ja www.fedex.com/in/domestic/services/ terms/ saadaksesi lisätietoa Intian sisäisiä kuljetuksia koskevista kuljetusehdoista (huomaa: fedex.com- sovellusten URL:t saattavat muuttua). EMEA-alueen ulkopuolelta liikkeelle lähteviä EMEA-alueelle tai muihin kansainvälisiin kohteisiin suuntautuvia lähetyksiä koskevat paikalliset tariffit sekä FedExin tytäryhtiön tai haaran tai lähetyksen hyväksyneen riippumattoman alihankkijan kuljetusehdot. FedEx Global Returns -palautuspalvelua käyttäen palautettuja lähetyksiä koskevat sen maan kuljetusehdot, josta lähetys palautetaan. Nämä palveluehdot voivat vaihdella maittain. Jos tarvitset lisätietoja, katso fedex.com/globalreturns tai ota yhteys asiakaspalveluun.

1.2 Ilmateitse kuljetettavia lähetyksiä koskee 12. lokakuuta 1929 päivätty Varsovan sopimus sekä sen Haagin 28. syyskuuta 1955 päivätyn pöytäkirjan mukainen korjattu versio sekä kaikki myöhemmät sovellettavat pöytäkirjat tai 28. toukokuuta 1999 päivätty Montrealin yleissopimus ja sen kaikki myöhemmät sovellettavat pöytäkirjat sekä 18. syyskuuta 1961 päivätty Guadalajaran yleissopimus. Osittain tai kokonaan tiekuljetuksina toteutettavia lähetyksiä (joko erillisestä sopimuksesta tai muuten) maihin tai maista, jotka ovat tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävän rahtisopimuksen yleissopimuksen osapuolia, koskevat tämän sopimuksen mukaiset ehdot. Saman maan sisällä yhdestä sijaintipaikasta toiseen kuljetettavia lähetyksiä koskevat kyseisen maan lakien mukaiset velvoittavat määräykset.

1.3 Nämä ehdot syrjäyttävät kaikki sellaiset aikaisemmin julkaistut FedExin palveluita koskevat ehdot, joihin ne viittaavat. FedEx pidättää oikeuden muunnella, korjata, muuttaa tai täydentää näitä ehtoja yksipuolisesti ilman ennakkoilmoitusta. Nämä ehdot on julkaistu sekä painettuina että sähköisessä muodossa osoitteessa www.fedex.com. Sähköinen versio osoitteessa www.fedex.com on sitova. Nämä ehdot täydentävät ja tarkentavat (lento)rahtikirjan takaosassa ilmoitettuja yleisiä kuljetusehtoja. Mikäli näiden ehtojen ja jonkin FedExin (lento)rahtikirjan, ilmoituksen, osoitetarran tai muun kuljetusasiakirjan välillä esiintyy ristiriitoja, on näitä ehtoja pidettävä ensisijaisina, sikäli kuin ne eivät ole ristiriidassa Varsovan tai Montrealin yleissopimuksen ja niiden vastaavien myöhempien pöytäkirjojen kansainvälisiä kuljetuksia koskevia velvoitteita säätelevien sitovien määräysten eivätkä muiden sovellettavien sopimusten tai tariffien kanssa. Saman maan eri sijaintipaikkojen välillä toteutettaviin kuljetuksiin sovelletaan kyseisen maan lakien mukaisia, kuljetuksiin liittyviä velvoitteita sääteleviä määräyksiä.

1.4 Nämä ehdot (termin sisältäessä kaikki sopimukset ja yleissopimukset, joihin näissä ehdoissa on nimenomaisesti viitattu) edustavat koko osapuolten välillä solmittua sopimusta ja kuten kohdassa 1.3 on ilmoitettu, ne ovat ensisijaiset kaikkiin muihin ehtoihin nähden, niin kirjallisiin kuin suullisiinkin, sulkien ne pois ja syrjäyttäen ne, samantekevää missä tällaisia ehtoja ilmenee tai laaditaan, erityisesti lähettäjän yrittäessä ottaa käyttöön muita ehtoja tai mitä tahansa kirjallisia tai suullisia näitä ehtoja koskevia väittämiä. Lähettäjä vahvistaa olevansa nojautumatta mihinkään muihin ehtoihin, takuisiin tai sitoumuksiin tähän sopimukseen sisältyvien palveluiden käyttöön liittyen tai olevansa vaatimatta sellaisia.

1.5 Näitä ehtoja ei saa kumota tai muuttaa eikä niihin saa lisätä mitään ilman nimenomaista kirjallista sopimusta lähettäjän ja sellaisen FedExin edustajan välillä, jolla on nimenomainen kirjallinen valtuutus tehdä näin.

1.6 Lähettäjän tai sen työntekijän, henkilöstön jäsenen tai edustajan allekirjoitus (lento)rahtikirjassa on sitova.


2. MÄÄRITELMÄT

”B2C-lähetyksillä” tarkoitetaan kaupallisen sopimuksen mukaisia Lähetyksiä Lähettäjä-myyjän (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka toimii kaupallisessa tarkoituksessa) sekä Vastaanottaja-kuluttajan (luonnollinen henkilö, joka ei toimi kaupallisessa tarkoituksessa) välillä ja Lähetyksiä, joiden (lento)rahtikirjaan ei ole merkitty tietoja kohtaan "yrityksen nimi".

"Yrityslähetyksellä" tarkoitetaan toimitusta kaupallisiin tai yritysten toimitiloihin pois lukien kodit, yksityiset asunnot ja B2C-lähetykset.

“Ehdoilla” tarkoitetaan näitä kuljetusehtoja käsitteen sisältäessä myös kaikki sopimukset, lait ja yleissopimukset, joihin näissä ehdoissa nimenomaisesti viitataan, kuten myös kaikki FedExin aika ajoin suorittamat päivitykset.

Käsitteellä “FedEx” tarkoitetaan Federal Express Corporation -yhtiötä, sen tytäryhtiöitä tai haaroja, niiden kulloisiakin työntekijöitä ja edustajia sekä riippumattomia alihankkijoita. Kuljetussopimus syntyy sen FedExin tytäryhtiön, haaran tai riippumattoman alihankkijan kanssa, joka ottaa lähetyksen vastaan lähettäjältä.

Käsitteillä “FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight ja FedEx Standard Overnight Shipments” viitataan maansisäisiin kuljetuksiin valituissa EMEA-alueen maissa sekä lähettäjän että vastaanottajan ollessa samassa maassa.

"Lähettäjällä” tarkoitetaan henkilöä (luonnollista tai oikeushenkilöä), jonka nimi on merkitty (lento)rahtikirjaan lähettäjäksi.

"Lähettäjällä” tarkoitetaan henkilöä (luonnollista tai oikeushenkilöä), jonka nimi on merkitty (lento)rahtikirjaan lähettäjäksi.

"Paketilla" tarkoitetaan mitä tahansa yksittäistä pakettia tai kappaletta, jonka FedEx on hyväksynyt lähetettäväksi, mukaan lukien kaikki sellaiset lähetykset, jotka lähettäjä on luovuttanut käyttäen FedExin automatisoituja järjestelmiä, mittareita, ilmoituksia tai (lento)rahtikirjoja.

"Lähetys" merkitsee yhtä tai useampaa kappaletta, joko pakettia tai rahtia, jota kuljetetaan yhteen (lento)rahtikirjaan merkittynä.

"(Lento)rahtikirjalla" tarkoitetaan mitä tahansa lähetysasiakirjaa, ilmoitusta, osoitetarraa, leimaa, sähköistä merkintää tai vastaavaa FedExin kuljetusjärjestelmässä käytettävää menetelmää.

"Kotilähetyksellä" tarkoitetaan toimitusta kotiin tai yksityisasuntoon, sisältäen sellaiset yksityisosoitteet, joissa yritystoimintaa harjoitetaan omassa kodissa, ja/tai toimitusta, jossa Lähettäjä on määritellyt toimitusosoitteen kotiosoitteeksi.

”Kuljetusmaksuilla” tarkoitetaan kaikkia palkkioita, maksuja ja summia, jotka FedEx veloittaa lähetyksen kuljettamisesta näiden ehtojen tai minkä tahansa myöhemmin määrättyjen ehtojen tai maksujen mukaisesti. Kuljetusmaksuihin eivät sisälly muut mahdollisesti perittävät palkkiot tai maksut, kuten (mutta ei ainoastaan) ilmoitetusta arvosta seuraavat maksut, erikoiskäsittelymaksut, tullimaksut, verot ja lisämaksut.

”Arkipäivällä” tarkoitetaan mitä tahansa päivää, jona kyseessä olevan lähetysmaan tai -alueen tai kyseessä olevan määränpäämaan tai -alueen liikeyritykset ovat auki ja harjoittavat liiketoimintaa. Arki- ja pyhäpäivissä saattaa esiintyä eroja eri määränpäämaiden tai -alueiden välillä. Asiakkaiden on otettava yhteyttä FedExiin sellaisten toimitussitoumusten osalta, joihin tällä saattaa olla vaikutusta.

”Maksuilla” tarkoitetaan näiden ehtojen mukaisesti kuljetettavista lähetyksistä veloitettavia tai perittäviä kuljetusmaksuja ja kaikkia muitakin maksuja tai lisämaksuja, mukaan lukien mm. lisämaksut, ilmoitetusta arvosta seuraavat maksut, erikoiskäsittelymaksut ja muut näissä ehdoissa tai mahdollisissa päivitetyissä ehdoissa ilmoitetut lisämaksut ja mahdollisesti veloitettavat tullimaksut ja verot sekä muut FedExille lähetyksen kuljettamisesta kohtuudella aiheutuvat kustannukset.

”Ilmoitettu kuljetusarvo” merkitsee lähettäjän (lento)rahtikirjassa ilmoittamaa arvoa, jos sellainen on ilmoitettu, joka määrää FedExin korkeimman mahdollisen paketin kuljetukseen liittyvän vastuun.

”Ilmoitettu tullausarvo” merkitsee lähetyksen sisällön myyntihintaa tai jälleenhankintakustannuksia, siten kuin ne on merkitty tulliselvitystarkoituksia varten.

”Toimitusaikalupauksella” tarkoitetaan FedExin palvelun mukaista toimitusaikaa tai asiakaspalvelun kyseiselle lähetykselle ilmoittamaa toimitusaikaa, joka huomioi lähetettävän hyödykkeen laadun, lähetyspäivämäärän, määränpään, lähetyksen painon ja lähetyksen arvon.

”FedEx-asiakasnumero” tai ”FedEx-tili” merkitsee FedExin asiakkaalle antamaa numeroa, joka takaa, että FedEx-järjestelmä laskee tilin tapahtumat yhteen ja että maksajaa laskutetaan asianmukaisesti.

”Euroopan sisäisillä lähetyksillä” tarkoitetaan Euroopan sisäisiä valittujen maiden välisiä lähetyksiä FedExin aika ajoin sivustolla www.fedex.com määrittämällä tavalla.

”Kielletyillä tavaroilla” tarkoitetaan näiden ehtojen kohdassa 8 (Kielletyt tavarat) ilmoitettuja tavaroita ja lähetystyyppejä.


3. HINNAT

Toimituksen hinnat ovat sivustolla fedex.com ilmoitettujen normaalien FedEx-luettelohintojen mukaiset, ellei asianomaisessa FedEx-kuljetuspalvelusopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu. FedExin hinnat eivät sisällä tullimaksuja, veroja, tulliselvitysmaksuja tai muita toimitusta koskevia tuonti- tai vientimaksuja. FedExin työntekijöiden ja edustajien ilmoittamat hinnat ja laatimat tarjoukset perustuvat lähettäjän antamiin tietoihin, mutta lopulliset hinnat ja palvelut saattavat poiketa niistä lähetyksen todellisista ominaisuuksista ja näiden ehtojen soveltamisesta johtuen. FedEx ei vastaa ennen lähetyksen luovuttamista tehdyissä hinta- tai palveluarvioinneissa ja asiakkaalta todellisuudessa laskutettavissa hinnoissa esiintyvistä mahdollisista eroavaisuuksista, eikä korjaa, hyvitä tai korvaa niitä millään tavoin asiakkaalle. FedEx tarjoaa ainoastaan arvioita perittävistä tullimaksuista ja veroista FedEx Global Trade Manager at fedex.com -sovelluksen tullimaksujen ja verojen arviointitoiminnolla, mutta lopulliset tullimaksut ja verot saattavat poiketa niistä.

Kuljetuksiin sovelletaan kuljetussopimuksen solmimishetkellä sovellettavia ja voimassa olevia hintoja. FedEx pidättää oikeuden muuttaa normaaleissa FedEx-luettelohinnoissa tai muualla sivustolla fedex.com ilmoitettuja hintoja ajoittain ja ilman erillistä ilmoitusta.


4. LASKUTUS

4.1 Huolimatta siitä, että FedEx pidättää oikeuden vaatia kaikkien maksujen suorittamista etukäteen näiden ehtojen mahdollistamalla tavalla, laskut kaikista maksamattomista maksuista on maksettava 15 päivän kuluessa laskun päiväyksestä laskettuna ilman vähennyksiä. Tullimaksuja ja veroja koskevat laskut on maksettava laskun vastaanottamisen yhteydessä. FedEx pidättää oikeuden lisätä jokaiseen maksamattoman laskun summaan ilman ennakkoilmoitusta eräpäivänä 15 % (tai FedExin paikallisten maksuehtojen mukaisesti soveltaman summan) sopimussakkona hallinnollisista kuluista sekä vuosittaisen koron, joka on 6 % yli Euroopan keskuspankin koron (tai FedExin paikallisten maksuehtojen mukaisesti soveltaman koron), tai sovellettavan lainsäädännön mukaisen suurimman sallitun koron, mikäli se on matalampi. Korko veloitetaan aina alkanutta kuukautta kohden.

4.2 "Laskuta lähettäjää" merkitsee sitä, että maksut laskutetaan lähettäjältä.

4.3 "Laskuta vastaanottajaa" tai "Laskuta saajaa" merkitsee sitä, että maksut laskutetaan vastaanottajalta. Jotta maksut voitaisiin laskuttaa vastaanottajalta, vastaanottajalla on oltava voimassa oleva FedEx-tilin numero ja tämä numero on syötettävä (lento)rahtikirjan vastaavaan kenttään Vastaanottajalta laskutettavia lähetyksiä toimitetaan ainoastaan tiettyihin määränpäihin. Mikäli vastaanottaja kieltäytyy maksamasta, maksut laskutetaan automaattisesti lähettäjältä.

4.4 "Laskuta ulkopuolista" merkitsee sitä, että maksut laskutetaan joltain muulta kuin lähettäjältä tai vastaanottajalta. Kyseisen kolmannen osapuolen pätevä FedEx-tilin numero on syötettävä (lento)rahtikirjan vastaavaan kenttään. Mikäli numeroa ei ole syötetty tai jos kolmas osapuoli ei maksa, kuljetusmaksut laskutetaan automaattisesti lähettäjältä ja mahdolliset tullimaksut ja verot vastaanottajalta.

4.5 Tapahtumien “Laskuta lähettäjää”, “Laskuta vastaanottajaa” tai “Laskuta kolmatta osapuolta” yhteydessä (katso yllä) paketteja ei hyväksytä, ellei (lento)rahtikirjaan syötetä pätevää FedEx-tilin numeroa. FedEx-tilin numeroita ei voi luovuttaa edelleen. Väärinkäytöstä, mukaan lukien eri osapuolten lähetysten luvaton yhdistäminen, saattaa olla seurauksena kaikkien alennusten menettäminen sekä palvelun käyttökielto. Asiakas, jolle FedEx-tili kuuluu, vastaa kaikista tililtä veloitettavista maksuista, myös luvattomasta käytöstä johtuvista. Tilin omistaja on vastuussa tilinumeron asianmukaisesta säilyttämisestä. FedEx-tilin numeron saa luovuttaa ainoastaan henkilöille, joilla on oikeus suorittaa lähetyksiä tiliä käyttäen. Mikäli FedEx-tiliä ei onnistuta pitämään ajan tasalla, seurauksena voi olla tilin siirtäminen "vain käteisellä" -tilaan. Tilin siirtämisestä "vain käteisellä" -tilaan voi olla seurauksena pakkausten myöhästymisiä, eväämisiä tai palauttamisia lähettäjälle, kunnes maksujärjestelyt on saatu hoidettua hyväksyttävällä tavalla.

4.6 Lähetyksen sisällöstä voidaan tarvittaessa periä tullimaksuja ja veroja. FedExin ei tarvitse maksaa etukäteen tullimaksuja ja veroja, ja se voi vaatia lähettäjää, vastaanottajaa tai kolmatta osapuolta maksamaan ne FedExille ennakkomaksuna ennen tullimaksujen ja verojen kaltaisten maksujen suorittamista. Tällaiset tullimaksut ja verot laskutetaan vastaanottajalta, ellei (lento)rahtikirjassa ole valittu kohtaa "Laskuta tullimaksut ja verot lähettäjältä" tai "Laskuta tullimaksut ja verot kolmannelta osapuolelta" ja voimassaolevaa FedEx-tilin numeroa ole ilmoitettu (lento)rahtikirjassa. Tällaiset vaihtoehdot ovat käytettävissä vain tietyissä sijaintipaikoissa. Lisätietoa sijaintipaikoista saat pyynnöstä.

4.7 KAIKISTA MAHDOLLISISTA PÄINVASTAISISTA MAKSUOHJEISTA TAI EHDOISTA RIIPPUMATTA LÄHETTÄJÄ ON AINA VIIME KÄDESSÄ VASTUUSSA KAIKISTA MAKSUISTA, MAHDOLLISET TULLIMAKSUT JA VEROT MUKAAN LUKIEN.

4.8 Maksut, jotka vaativat muuntamista muusta valuutasta kuin siitä, jolla maksajaa laskutetaan, lasketaan päivittäin OANDA:n, Internetissä toimivan valuuttakurssipalvelun, tarjoushinnan mediaanin mukaisesti. Tarjoushinnan mediaani on keskimääräinen hinta, jonka ostajat tarjoavat valuuttojen ostamiseksi myyjiltä tiettynä ajanjaksona. Vastaavat valuuttojen vaihtokurssit ovat saatavana osoitteesta www.oanda.com. Palveluun osallistuvat Euroopan unionin maat soveltavat EUROON lakisääteisiä muuntokursseja. Muunnettaessa kaikkea muuta kuin yhdysvaltalaista valuuttaa US-dollareiksi käytössä on ylimääräinen 1,75 %:n vaihtomaksu, muunnettaessa US-dollareita mihin tahansa muuhun valuuttaan 2,3 %:n maksu ja 2,0 %:n maksu kaikkien muiden valuutan vaihtojen yhteydessä, joissa US-dollari ei ole osapuolena. EUROON liittyvien valuuttojen välillä ei ole vaihtomaksuja. Muussa valuutassa kuin US-dollareissa suoritettavat maksut, jotka eivät ole vapaasti muunnettavissa, muunnetaan US-dollareiksi ja laskutetaan maksajan tililtä, joko vapaaseen markkinahintaan tai viralliseen hintaan, jolla FedExillä oli oikeus ostaa US-dollareita kyseessä olevassa valuutassa, valintamme mukaan. Lähetyspäivän kurssia sovelletaan sellaisten valuuttojen muuntamiseen, joihin ei liity hyperinflaation vaaraa. Pidätämme kuitenkin oikeuden käyttää laskun päivämäärän vaihtokurssia lähetyspäivän kurssin sijaan maissa, joissa valuutta on epävakaa.

Koskien niitä Lähetyksiä, jotka on luotu käyttämällä ’Create Import Shipment’ -toimintoa FedEx Ship Manager™ -järjestelmässä osoitteessa fedex.com, se osapuoli, joka aloittaa tuontilähetystransaktion FedExin kanssa on huolimatta FedExille annetuista maksuohjeista vastuussa kaikista maksuista, toimii laskutettavana tahona ja suostuu maksamaan kaikki maksut ja veloitukset, mukaan lukien kaikki erikoiskäsittelymaksut ja tullimaksut tai verot näihin Lähetyksiin liittyen.

4.9 Lähetyksiin, jotka on luotu käyttämällä ’Create Import Shipment’ -toimintoa osoitteessa fedex.com sovelletaan sen maan sopimusehtoja, josta lähetys lähetetään. Nämä palveluehdot voivat vaihdella maittain. Ole yhteydessä paikalliseen toimistoomme lähetyksen lähtömaassa saadaksesi lisätietoja aiheesta.

4.10 Mikäli laki sen sallii, FedEx voi toimittaa laskut vakiona sähköisesti, ellei maksaja nimenomaisesti muuta pyydä.


5. LASKUJEN KORJAUKSET / TILAVUUSPAINO

5.1 FedExillä on oikeus tarkastaa jokainen (lento)rahtikirja valitun palvelun sekä pakkauksen/lähetyksen painon tarkastamiseksi. Mikäli valittu palvelu tai ilmoitettu paino on virheellinen, FedExillä on oikeus koska tahansa tehdä (lento)rahtikirjaan vaadittavat korjaukset sekä muuttaa laskua vastaavalla tavalla. Samoin sillä on oikeus laskuttaa erikoiskäsittelymaksu joutuessaan tekemään tällaisia korjauksia ja muutoksia.

5.2 Kun lähettäjä laatii (lento)rahtikirjat automatisoitua lähetysjärjestelmää käyttäen, jokaisesta (lento)rahtikirjan täyttämättä jätetystä tai virheellisestä painoon tai pakettien lukumäärään liittyvästä tiedosta on seurauksena, että FedEx käyttää laskutusperiaatteena kuljetettujen pakettien arvioitua lukumäärää ja joko laskutusajankohdan tilavuuspainoa tai standardinmukaista oletuspainoa pakettia kohden, FedExin määrittämällä tavalla. Erittely on saatavana pyynnöstä.

5.3 Maksut voidaan laskuttaa tilavuuspainoon perustuen. Tilavuuspaino määritetään kertomalla pakkauksen pituus x korkeus x leveys (kaikki senttimetreinä) ja jakamalla tulos 5 000:lla tai muulla FedExin aika ajoin fedex.com-sovelluksessa määrittämällä luvulla. Jos tulos ylittää todellisen painon, lähetyksestä voidaan veloittaa ylimääräisiä, tilavuuspainoon perustuvia maksuja. Tällaisten ylimääräisten maksujen hinnat ovat saatavana pyynnöstä, ja FedEx voi muuttaa niitä asiasta ilmoittamatta.


6. LÄHETYSTEN TORJUMINEN TAI HYLKÄÄMINEN

FedEx pidättää oikeuden koska tahansa torjua, pidättää, peruuttaa, lykätä tai palauttaa sellaiset lähetykset, joiden FedEx katsoo todennäköisesti aiheuttavan vahinkoa muille lähetyksille, tavaroille tai henkilöille tai viivästyttävän niitä, tai joiden kuljettaminen olisi lainvastaista tai rikkoisi jotain näistä ehdoista vastaan, tai mikäli maksuista vastaavan henkilön tai yksikön FedEx-tilin luottokelpoisuus ei ole hyvä. Se tosiseikka, että FedEx hyväksyy lähetyksen, ei merkitse sitä, että kyseinen lähetys vastaa sovellettavia lakeja ja määräyksiä tai voimassa olevia ehtoja.


7. RAJOITUKSET

7.1 Pakkauksen kokoa ja painoa koskevat rajoitukset vaihtelevat maittain tai FedExin tarjoamasta palvelusta riippuen. Tarkat ohjeet ovat saatavana pyynnöstä.

7.2 Usean kappaleen lähetyksen kokonaispainolle ei ole olemassa ylärajaa, edellyttäen, ettei mikään lähetyksen yksittäinen paketti ylitä määränpäätä koskevaa pakettikohtaista painorajaa. Yli 225 kg painavat lähetykset vaativat ennakkojärjestelyjä. Tarkat ohjeet ovat saatavana pyynnöstä.

7.3 Erityisen suuret paketit ovat kappaleita, jotka painavat alle 68 kg (tai määränpäämaan raja) ja joiden pituus yhdistettynä ympärysmittaan on yli 330 cm (tai määränpäämaan raja). FedEx voi kieltäytyä tällaisten pakettien vastaanottamisesta tai määrittää ne vapaan harkintansa mukaan FedEx International Priority Freight- tai FedEx International Economy Freight -lähetyksiksi hyväksyessään ne. Pienintä laskutettavaa painoa (68 kg) voidaan soveltaa todellisesta painosta riippumatta.

7.4 FedEx Envelope- ja FedEx Pak -lähetykset on lähetettävä asianmukaisessa FedEx-pakkauksessa.

7.5 Yhdessä (lento)rahtikirjassa saa käyttää ainoastaan yhdentyyppistä palvelua ja yhdellä (lento)rahtikirjalla voidaan lähettää ainoastaan yksi FedEx Envelope, FedEx 10kg Box tai FedEx 25kg Box.

7.6 Lähettäjä voi lähettää korkeintaan kymmenen erilaista hyödykettä samalla (lento)rahtikirjalla.

7.7 Lähettäjä voi lähettää korkeintaan 9 998 pakettia samalla (lento)rahtikirjalla.


8. KIELLETYT TAVARAT

8.1 FedEx kieltää seuraavien tavaroiden lähettämisen kaikkiin määränpäihin, ja lähettäjä sitoutuu olemaan lähettämättä niitä, ellei FedEx ole siihen nimenomaisesti suostunut (lisärajoituksia saatetaan soveltaa määränpäästä riippuen):

a. Ampuma-aseet, aseistus, ammukset ja aseiden osat

b. 3D-tulostimet, jotka on suunniteltu tai jotka toimivat yksinomaan ampuma-aseiden valmistamista varten.

c. Räjähteet (luokan 1.4 räjähteet saatetaan hyväksyä tiettyihin sijainteihin ja tietyistä sijainneista; lisätietoja on saatavilla pyynnöstä), ilotulitteet ja muut palavat tai syttyvät tavarat.

d. Tavarat, jotka muistuttavat pommia, käsikranaattia tai muuta räjähtävää laitetta. Tähän sisältyvät mm. toimimattomat esineet, kuten jäljennökset, lahjaesineet, harjoitteluvarusteet ja taide-esineet.

e. Mistä tahansa maasta peräisin olevat armeijatarvikkeet, jotka edellyttävät vientilupaa.

f. Ihmisruumiit, ihmisen elimet tai ruumiin osat, ihmisen tai eläimen sikiöt, tuhkatut tai ylös kaivetut ihmisen jäänteet.

g. Elävät eläimet, mukaan lukien hyönteiset ja lemmikit.

h. Eläinten ruhot, kuolleet eläimet tai täytetyt eläimet.

i. Kasvit ja kasviainekset, mukaan lukien leikkokukat (leikkokukat hyväksytään joillekin markkinoille ja joiltakin markkinoilta, mukaan lukien Alankomaista Yhdysvaltoihin ja koko Latinalaiseen Amerikkaan; lisätietoja on saatavilla pyynnöstä).

j. Pilaantuvat elintarvikkeet sekä elintarvikkeet ja juomat, jotka on säilytettävä kylmässä tai joiden säilytys edellyttää muita erikoisolosuhteita.

k. Pornografia ja/tai säädytön materiaali.

l. Raha, mukaan lukien mm. käteinen ja muut rahavarat (esim. siirtokelpoiset maksuvälineet, merkityt osakkeet, velkakirjat ja ulkomaan sekit), keräilykolikot ja -postimerkit.

m. Vaaralliset jätteet, mukaan lukien mm. käytetyt injektioneulat ja/tai ruiskut tai muut sairaalajätteet sekä orgaaniset ja teollisuusjätteet.

n. Märkä jää (jäätynyt vesi).

o. Väärennetyt tavarat, mukaan lukien mm. tavarat, jotka on merkitty tuotemerkillä, joka on identtinen rekisteröidyn tuotemerkin kanssa tai vaikeasti erotettavissa sellaisesta, ilman rekisteröidyn tuotemerkin omistajan suostumusta tai valvontaa (tunnetaan myös termeillä ”tuoteväärennökset” ja ”jäljitelmät”).

p. Marihuana, mukaan lukien viihdekäyttöön tai lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettu marihuana, ja marihuanasta johdetut kannabidiolit (CBD) sekä kaikki tuotteet, joiden tetrahydrokannabinolipitoisuus (THC) on yli 0,3 prosenttia kuivapainosta, sekä synteettiset kannabinoidit.

q. Raa’at tai jalostamattomat hamppukasvut tai niiden osat (mukaan lukien mm. hampun varret, lehdet, kukat ja siemenet).

r. Tupakka ja tupakkatuotteet, mukaan lukien mm. savukkeet, sikarit, irtotupakka, muut kuin poltettavat tupakkatuotteet ja vesipiiput.

s. Sähkösavukkeet.

FedEx kieltää seuraavien tyyppiset lähetykset kaikkiin määränpäihin, ja lähettäjä sitoutuu olemaan lähettämättä niitä (lisärajoituksia saatetaan soveltaa määränpäästä riippuen):

a. Lähetykset tai hyödykkeet, joiden kuljetus, tuonti tai vienti on minkä tahansa lain, säädöksen tai määräyksen vastaista.

b. Lähetykset, joiden kuljetusta, tuontia tai vientiä varten FedExin on hankittava jokin erikoislisenssi tai -lupa.

c. Selvittämättömät, valmisteveron alaisuuteen kuuluvat lähetykset tai hyödykkeet, jotka edellyttävät viranomaishyväksyntää ja tulliselvitystä.

d. Lähetykset, joiden ilmoitettu tullausarvo ylittää tietyn määränpään rajan.

e. Vaaralliset aineet, lukuun ottamatta näiden ehtojen Vaaralliset aineet -kohdassa sallittua; sekä

f. Paketit, jotka ovat märkiä, jotka vuotavat tai joista erittyy jonkinlaista hajua.

8.3 FedEx ei ota minkäänlaista vastuuta kielletyistä tavaroista riippumatta siitä, miten ne on hyväksytty kuljetettaviksi (mukaan lukien tilanteet, joissa lähetys on hyväksytty vahingossa tai tietoisesti). FedEx pidättää oikeuden kieltäytyä kuljettamasta tarvittaessa paketteja näistä rajoituksista johtuen sekä turvallisuussyistä. FedEx on oikeutettu veloittamaan pakettien kuljettamisesta kieltäytymisestä aiheutuvat hallinnolliset kulut sekä kustannukset, jotka ovat seurausta tavaroiden palauttamisesta lähettäjälle. Lisätietoja on saatavilla pyynnöstä.

8.4 Rahat takaisin -takuu (katso kohta 18) ei ole voimassa kiellettyjen tavaroiden kohdalla.


9. VIENTIVALVONTA

9.1 FedEx ei kuljeta lähetyksiä, jotka ovat vientivalvontalakien vastaisia. Lähettäjä on vastuussa siitä ja takaa, että kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja säännöksiä noudatetaan, mukaan lukien mm. Yhdysvaltain viennin valvontasäännökset, Yhdysvaltain kansainvälistä asekauppaa koskevat säännökset, Yhdysvaltain Foreign Assets Control -viraston määräykset sekä kaikkien lähetyksen kuljetukseen liittyvien maiden sovellettavat vientilait ja valtionhallinnon säännökset. Lähettäjä lupaa ja takaa noudattavansa kaikkia Yhdysvaltain valtionhallinnon asettamia pakotteita, jotka kieltävät tavaroiden, palveluiden tai teknologian viennin tai jälleenviennin maihin tai alueille, joille Yhdysvaltain valtionhallinto on yksin tai yhdessä muiden maiden kanssa asettanut pakotteita. Tämän lisäksi FedEx ei kuljeta, ja lähettäjä sitoutuu olemaan jättämättä kuljetettaviksi, hyödykkeitä, joiden kauppa kuulu talouspakotteiden tai vientikieltolakien rajoitusten tai kieltojen piiriin. Ajan tasalla olevan luettelon maista ja alueista, joissa FedExin palvelut eivät ole saatavilla, saat osoitteesta fedex.com.

9.2 Tämän lisäksi FedEx ei kuljeta lähetyksiä, ja lähettäjä sitoutuu olemaan jättämättä FedExin kuljetettaviksi mitään lähetyksiä, jos lähettäjä tai jokin muu lähetykseen liittyvä osapuoli on Yhdysvaltain kauppaministeriön kiellettyjen osapuolien listalla tai millä tahansa Yhdysvaltain valtionvarainministeriön Office of Foreign Assets Control -viraston, Yhdysvaltain kauppaministeriön Bureau of Industry and Security -viraston, Yhdysvaltain ulkoministeriön Directorate of Defense Trade Controls -viraston, Yhdistyneiden kansakuntien pakotekomitean, Euroopan unionin neuvoston tai muun asianmukaisen viranomaisen julkaisemalla ja ylläpitämällä vientirajoitus- tai pakotelistalla. Lähettäjä myös lupaa ja takaa, ettei hän yritä lähettää lähetystä millekään taholle, jonka listaa ylläpitävän viranomaisen määrittämän yhteisomistajuuden kautta omistaa jokin osapuoli, johon kohdistuu talouspakotteita.

9.3 Lähettäjän on yksilöitävä kaikki lähetykset, jotka edellyttävät vientilisenssejä tai -lupia tai kuuluvat muun vientiä edeltävän viranomaisvalvonnan piiriin, sekä toimitettava FedExille kaikki tiedot ja asiakirjat, joita sovellettavien lakien ja määräysten noudattaminen edellyttää. Lähettäjä vastaa omalla kustannuksellaan lähetyksen vienti- ja tuontilupien tai lupavaatimusten määrittämisestä, tarvittavien lisenssien ja lupien hankkimisesta sekä sen varmistamisesta, että vastaanottajalla on lähtömaan, määränpäämaan ja/tai minkä tahansa tavaroiden osalta toimivaltaisen maan sovellettavien lakien ja määräysten mukaiset valtuudet. Tämän lisäksi lähettäjän velvollisuus on varmistaa, että lähetettyjen tavaroiden loppukäyttö tai loppukäyttäjä ei riko mitään erityisiä valvontakäytäntöjä, jotka rajoittavat Yhdysvaltain viennin valvontasäännösten piiriin kuuluvien erityisesti lueteltujen tavaroiden tietyn tyyppistä vientiä, jälleenvientiä ja siirtoa.

9.4 FedEx ei ole vastuussa lähettäjälle tai millekään muulle henkilölle mistään menetyksistä tai kuluista – mukaan lukien mm. sakot ja seuraamusmaksut – jos lähettäjä ei noudata vientilakeja, -sääntöjä tai -säännöksiä, tai jotka johtuvat toimenpiteistä, joihin FedEx on ryhtynyt sovellettavien lakien ja säännösten noudattamiseksi. Lisäksi lähettäjä sitoutuu korvaamaan FedExille kaikki menetykset tai kulut – mukaan lukien mm. sakot ja seuraamusmaksut – jotka johtuvat siitä, että lähettäjä ei noudata vientilakeja, -sääntöjä tai -säännöksiä, tai toimenpiteistä, joihin FedEx on ryhtynyt sovellettavien lakien ja säännösten noudattamiseksi.


10. VAARALLISET AINEET

10.1 Kaikki FedEx-sijainnit eivät hyväksy vaarallisia tuotteita. Tietyt FedEx-sijainnit eivät hyväksy tiettyjä vaarallisten tuotteiden luokkia, eikä vaarallisia tuotteita saa lähettää kaikkien FedEx-palveluiden välityksellä. Lähetykset, jotka kuuluvat eurooppalaisen, vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä tiekuljetuksia säätelevän sopimuksen (ADR) piiriin, vaativat erityisiä kuljetusjärjestelyitä ja lähettäjän on otettava yhteys FedExiin lähetysvahvistuksen saamiseksi / järjestelyiden suorittamiseksi ennen lähettämistä. FedEx pidättää oikeuden kieltäytyä ottamasta vaarallisia tuotteita kuljetettaviksi kaikissa sijainneissa, joissa ne eivät ole hyväksyttäviä sovellettavan lainsäädännön mukaan.

10.2 Kaikkien vaarallisia tuotteita sisältävien pakkausten on oltava Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) vaarallisten tuotteiden turvallisia ilmakuljetuksia koskevien teknisten ohjeiden, Kansainvälisen lentokuljetusliiton (IATA) vaarallisia aineita koskevien määräysten sekä kaikkien FedEx Expressin vastaavien muunnelmien mukainen, jotka on luetteloitu IATA-tariffin uusimmassa versiossa tai muissa sovellettavissa määräyksissä. Lähettäjä on yksin vastuussa kaikista vahingoista, jotka ovat seurausta siitä, että lähetys ei ole kaikkien vaadittavien IATA- tai muiden määräysten mukainen. Lähettäjän on varmistettava ja hän on vastuussa siitä, että kaikki vaaralliset tuotteet pakataan asianmukaisesti kaikkien luokittelua, pakkaamista, merkitsemistä, etiketöintiä ja dokumentointia koskevien määräysten mukaisesti, kuten myös kaikkien muiden mahdollisesti sovellettavien lakien, määräysten ja sääntöjen mukaisesti. Lähettäjän on myös vastattava siitä, että vastaanottaja noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja sääntöjä. Vaarallisia tuotteita voidaan lähettää maasta toiseen ainoastaan käyttämällä FedExin laajennettua kansainvälistä (lento)rahtikirjaa käytettäessä paperista (lento)rahtikirjaa (katso myös kappale 15.5: REITITYS JA TOIMITUS).

10.3 Lähettäjän on noudatettava kaikkia pakkauksia, merkintää ja etiketöintiä koskevia sovellettavia lakeja, määräyksiä tai säädöksiä verta ja verituotteita lähetettäessä, riippumatta siitä, ovatko ne tartuntavaarallisia.

10.4 FedEx-pakkauksia ei saa käyttää vaarallisten tuotteiden lähettämiseen (lukuun ottamatta luokan B biologiset aineet [UN 3373], jotka voidaan lähettää FedEx UN 3373 Pak -pakkauksessa) (katso myös kappaleet 11.3 ja 11.4: PAKKAAMINEN JA MERKINTÄ).

10.5 Litiumparistojen (UN 3090), jotka eivät ensisijaisesti ole ladattavissa, lähettämiseen vaaditaan ennakkohyväksyntä. Lisätietoja löydät fedex.com-sovelluksesta hakusanalla "litiumparistot."

10.6 Jokaiseen lähetykseen on liitettävä vaadittaessa IATA:n lomake "Lähettäjän selvitys vaarallisista tuotteista".

10.7 Huomaa: Laki saattaa velvoittaa FedExin ilmoittamaan epäasianmukaisesti selvitetyistä tai selvittämättömistä vaarallisten tuotteiden lähetyksistä asiaankuuluville paikallisille viranomaisille. Tästä voi olla seurauksena lähettäjälle sovellettavan lain mukaisia sakkoja ja rangaistuksia. Vaarallisia tuotteita koskevat määräykset edellyttävät, että jokaisella vaarallisten tuotteiden lähettäjällä on oltava työkohtainen vaarallisiin aineisiin liittyvä koulutus, ennen kuin hän on oikeutettu antamaan vaarallisia tuotteita sisältävän lähetyksen FedExin tai jonkun muun ilmakuljetusyhtiön kuljetettavaksi. Yksityisten henkilöiden lähettäessä vaarallisia tuotteita sisältävän lähetyksen sen on oltava asianmukaisesti luokiteltu, pakattu, merkitty, etiketöity sekä yksilöity vaaralliseksi tuotteeksi, ja sen on sisällettävä asianmukaiset vaarallisten tuotteiden asiakirjat.

10.8 FedExin on pidettävä yhteensopimattomat vaaralliset tuotteet asianmukaisella tavalla erillään toisistaan kaikissa ajoneuvoissa ja lentokoneissa. Tästä voi olla seurauksena lähetyksen siirtäminen seuraavalle tarjolla olevalle kuorma-autolinjalle tai lennolle, jolla erillään pitäminen voidaan toteuttaa.

10.9 Rahat takaisin -takuu (katso kappale 18) ei koske vaarallisten tuotteiden lähetyksiä.


11. PAKKAAMINEN JA MERKINTÄ

11.1 Lähettäjän on valmisteltava ja pakattava kaikki pakkaukset siten, että ne voidaan kuljettaa turvallisesti ilmateitse ja maantiekuljetuksena olettaen, että pakkauksia käsitellään tavanomaisella huolella pikakuljetusympäristössä sekä kaikkien sovellettavien lakien, määräysten ja säädösten mukaisesti, mukaan lukien pakkausta, merkintää ja etiketöintiä koskevat määräykset. (Lento)rahtikirjan asianmukainen täyttäminen on lähettäjän vastuulla. Jokaiseen lähetykseen on merkittävä selkeästi ja kestävästi lähettäjän ja vastaanottajan nimi, katuosoite, kaupunki ja maa, postinumero mukaan lukien. Kansainvälisten lähetysten kohdalla lähettäjän osoitteeseen on sisällyttävä maa, jossa lähetys on luovutettu FedExille.

11.2 Lähettäjän on suojattava kaikki tuotteet, jotka saattavat rikkoutua ilmakuljetuksen aikana esiintyvien olosuhteiden, kuten lämpötilan ja ilmanpaineen vaihteluiden johdosta, asianmukaisella pakkauksella. FedEx ei vastaa lämpötilan ja ilmanpaineen vaihteluista syntyneistä vaurioista.

11.3 FedEx ei tarjoa lämpötilavalvottuja kuljetuksia. FedEx ei missään olosuhteissa ole velvoitettu lisäämään kuljetuksiin kuivajäätä tai tarjoamaan uudelleenjäädytyspalveluita asiakkaan tai FedExin mahdollisista päinvastaisista suullisista tai kirjallisista väitteistä huolimatta. FedEx ei suosittele märän jään (jäätyneen veden) käyttöä jäähdytysaineena.

11.4 Jos vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta pakettia, tai paketti vuotaa, on vaurioitunut, siitä erittyy hajua (yleisesti “vuoto”), se palautetaan lähettäjälle, mikäli mahdollista. Jos lähettäjä kieltäytyy vastaanottamasta pakettia tai sitä ei voida palauttaa vuodon takia, lähettäjä sitoutuu hyvittämään tai muulla tavoin korvaamaan FedExille kaikki puhdistuksen ja/tai hävittämisen yhteydessä syntyneet kustannukset ja kulut. FedEx pidättää oikeuden ilman korvausvastuuta kieltäytyä kuljettamasta paketteja, joissa on vuodon merkkejä tai hävittää ne.


12. LÄHETYSTEN TARKASTAMINEN

12.1 FedExillä on oikeus oman harkintansa mukaan tai vastaavien viranomaisten sitä vaatiessa avata ja tarkastaa jokainen lähetys koska tahansa, eikä se ole minkäänlaisessa korvausvastuussa tästä johtuen.

12.2 FedExin on suoritettava paketeille (satunnaisesti) läpivalaisuja sovellettavien määräysten mukaisesti. FedExillä on oikeus suorittaa tällaisia tutkimuksia, ja lähettäjä ja vastaanottaja luopuvat tällöin kaikista mahdollisista vaatimuksista, mikäli tutkimuksista on seurauksena vaurioita tai viivästymisiä (mukaan lukien, mutta ei ainoastaan Rahat takaisin -takuu).


13. TULLISELVITYS

13.1 Kansalliset rajat ylittävistä lähetyksistä on ehkä tehtävä tulliselvitys. Lähettäjän vastuulla on varmistaa, että tavarat lähetetään kaikkien tulliviranomaisten vaatimusten mukaisesti ja että kaikki tulliselvityksessä tarvittavat asiakirjat ja tiedot toimitetaan. Lähettäjän on myös taattava ja vakuutettava, että kaikki ilmoitukset ja tiedot, joita se antaa tavaroihin ja lähetyksen tullaukseen liittyen, ovat nyt ja jatkossa totuudenmukaisia, oikein ja täydellisiä, mukaan lukien tullitariffikoodi. (Lento)rahtikirjan lisäksi muita asiakirjoja (esim. kauppalaskua) edellyttävien lähetysten kuljetusaika saattaa olla pidempi. PIDÄTÄMME OIKEUDEN OMAN HARKINTAMME MUKAAN VELOITTAA SINULTA KAIKKI SEURAAMUKSET, SAKOT, VAHINGONKORVAUKSET TAI MUUT KULUT TAI KUSTANNUKSET, MUKAAN LUKIEN MM. SÄILYTYSMAKSUT, JOTKA AIHEUTUVAT TOIMIVALTAISEN VIRANOMAISEN TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMISTA TAI SIITÄ, ETTÄ SINÄ LAIMINLYÖT TÄSSÄ MÄÄRITETYT VELVOLLISUUTESI.

13.2 Lähettäjä vastaa omalla kustannuksellaan sen varmistamisesta, että ulkomaille lähetettyjen tavaroiden saapuminen määränpäämaahan on sovellettavien lakien mukaan sallittua ja että kaikkia sovellettavia lisenssi- tai lupavaatimuksia noudatetaan.

13.3 Lähettäjän on myös ehkä toimitettava lisätietoja saadakseen päämäärämaan muiden sääntelyviranomaisen hyväksynnän ennen lähetyksen toimitusta vastaanottajalle. Sellaisten lähetysten tulliselvitys, jotka sisältävät tavaroita tai tuotteita, joita useat valtionvirastot (kuten elintarviketurvallisuudesta, kansanterveyden suojelusta, farmaseuttisista tuotteista, lääkkeistä, kasvi- ja eläin- tai villieläintuotteista ja televiestintälaitteiden tai muiden elektronisten laitteiden standardeista vastaavat kansalliset virastot tai muut vastaavat virastot) säätelevät muissa määränpäämaissa, saattaa vaatia enemmän aikaa. Lähettäjä vastaa kaikista maksuista, jotka ovat seurausta lähetyksistä maihin tai palautuksista maista, joihin tavaraa ei saa viedä.

13.4 Jos tulli tai muut vastaavat tahot pidättävät lähetyksen virheellisten tai puuttuvien asiakirjojen johdosta, FedEx voi yrittää ilmoittaa asiasta vastaanottajalle. Jos paikallinen lainsäädäntö vaatii vastaanottajaa toimittamaan oikeat tiedot tai asiakirjat, eikä vastaanottaja tee tätä FedExin määrittämän kohtuullisen ajan kuluessa, lähetys voidaan katsoa perille saamattomaksi sovellettavien lakien mukaisesti (katso kohta 17: Perille saamattomat lähetykset). Jos vastaanottaja ei onnistu toimittamaan vaadittavia tietoja tai asiakirjoja ja paikallinen laki sallii lähettäjän toimittavan kyseiset tiedot/asiakirjat, FedEx saattaa yrittää ilmoittaa asiasta lähettäjälle. Jos myöskään lähettäjä ei onnistu toimittamaan tietoja tai asiakirjoja FedExin määrittämän kohtuullisen ajan kuluessa, lähetys katsotaan perille saamattomaksi sovellettavien lakien mukaisesti. FedEx ei ole minkäänlaisessa vastuussa kyvyttömyydestään toimittaa perille lähetyksiä epäasianmukaisten tai puuttuvien asiakirjojen johdosta, yrittipä FedEx ottaa yhteyden vastaanottajaan/lähettäjään tai ei.

13.5 Jos sovellettava paikallinen laki sen sallii ja ellei toisin ole ilmoitettu (esim. ”FedExin kansainvälisen tulliselvittäjän valinnan” kautta, kuvattu alla), FedEx hoitaa kansainvälisten lähetysten tulliselvityksen. FedEx lähettää lähetyksen tiedot tullille ja muille sääntelyviranomaisille hyväksyntää varten. FedEx voi veloittaa selvityspalvelumaksun kansainvälisten lähetysten selvityskäsittelystä sekä lähettäjän, vastaanottajan tai kolmannen osapuolen pyytämistä palveluista tai periäkseen takaisin sääntelyviranomaisen FedExiltä veloittamat kulut lakisääteisten ilmoitusten tekemisestä. Maksujen tyypit ja määrät vaihtelevat maittain. (Osoitteesta fedex.com/ancillary/go/service löydät luettelon selvityspalvelumaksuista päämäärämaassasi.)

13.6 FedEx toimii lähettäjän tai vastaanottajan (soveltuessa) edustajana ainoastaan tulliselvitystä varten ja jotta lähetys saataisiin tullin läpi. Mikäli se on tarpeen ja asianmukaista, lähettäjä valtuuttaa FedExin tai FedExin nimeämän tulliselvittäjän tekemään kaikki tulliselvitykset ja niihin liittyvät toimenpiteet suorana edustajana lähettäjän tai vastaanottajan nimissä, puolesta ja vastuulla. Lähettäjä varmistaa, että vastaanottaja valtuuttaa FedExin tämän kohdan mukaisesti, mikäli tarpeen.

13.7 FedEx ei peri ennakkoon tai laskuta mitään tullimaksuja ja veroja, jos tulliselvittäjän valintamahdollisuus on valittu lähetyksen tekohetkellä. Hyödykkeen hyväksyttävyys ja rajoitukset vaihtelevat maittain, kun FedExin kansainvälisen tulliselvittäjän valintamahdollisuutta käytetään.

13.8 Joissakin tapauksessa FedEx voi oman harkintansa mukaan hyväksyä pyynnön käyttää muuta kuin FedExin tulliselvittäjää (tai FedExin valitsemaa tulliselvittäjää) tai lähettäjän nimeämää tulliselvittäjää. FedEx (tai FedExin valitsema tulliselvittäjä) pidättää kaikissa tapauksissa oikeuden hoitaa lähetyksen tulliselvityksen, jos tulliselvittäjää ei pystytä määrittämään, jos tulliselvittäjä ei suorita selvitystä tai jos tulliselvittäjästä ei toimiteta täydellisiä tietoja (mukaan lukien mm. nimi, osoite, puhelinnumero ja postinumero).

13.9 Sellaisten lähetysten kohdalla, joiden tulliselvityksen hoitaa vastaanottaja, FedEx toimittaa tulliasiakirjat vastaanottajalle, ja asiakirjojen toimitus katsotaan lähetyksen toimitukseksi sovitussa ajassa.


14. TULLIMAKSUT JA VEROT

14.1 Joidenkin tavaroiden tulliselvityksen tekemiseksi FedEx voi maksaa tulliviranomaisen määräämät tullimaksut ja verot ennakkoon maksajan puolesta ja veloittaa tästä lisämaksun. FedEx voi vaatia kaikille lähetyksille vahvistuksen takaisinmaksujärjestelylle ehtona tulliselvityksen ja toimituksen suorittamiselle. Tämän lisäksi FedEx voi oman harkintansa mukaan vaatia tullimaksujen ja verojen maksua, ennen kuin lähetys luovutetaan vastaanottajalle. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä FedExin asiakaspalveluun.

14.2 FedEx antaa ainoastaan arvioita perittävistä tullimaksuista ja veroista osoitteessa fedex.com olevan FedExin Global Trade Manager -sovelluksen Estimate Duties and Taxes -toiminnon avulla. Lopulliset tullimaksut ja verot saattavat poiketa arvioista.

14.3 Mikäli lähetyksen arvioitujen tullimaksujen ja verojen tarkkuus tai täsmällisyys riitautetaan, FedEx tai sen nimeämä tulliselvittäjä voi tarkistaa lähetyksen lähetysasiakirjat. Jos FedEx katsoo, että tullimaksut ja verot arvioitiin asianmukaisesti, lähettäjä sitoutuu maksamaan tai soveltuessa varmistamaan, että vastaanottaja maksaa, tullimaksut ja verot.

14.4 Jos FedEx maksaa maksajan puolesta tullimaksut, verot tai muut maksut etukäteen, maksajalta veloitetaan tulliselvityspalvelumaksu, joka on joko kiinteä maksu tai prosenttiosuus etukäteen maksetusta kokonaissummasta. Tämä tulliselvityspalvelumaksu vaihtelee määränpäämaan mukaan. Lisätietoa perittävästä selvityspalvelumaksusta saat osoitteesta https://www.fedex.com/fi-fi/ancillary-clearance-service.html

14.5 Jos lähettäjä ei nimeä (lento)rahtikirjassa maksajaa, tullimaksut ja verot laskutetaan automaattisesti vastaanottajalta, jos se on sallittua. Vaihtoehdot ”Laskuta tullimaksut ja verot lähettäjältä” ja ”Laskuta tullimaksut ja verot kolmannelta osapuolelta” ovat käytettävissä vain tiettyihin sijainteihin toimitettavien lähetyksien kohdalla. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä FedExin asiakaspalveluun.

14.6 MUISTA MAKSUOHJEISTA RIIPPUMATTA LÄHETTÄJÄ ON VIIME KÄDESSÄ VASTUUSSA TULLIMAKSUJEN JA VEROJEN MAKSAMISESTA JA KAIKISTA ENNAKKOON MAKSAMIIMME TULLIMAKSUIHIN JA VEROIHIN LIITTYVISTÄ MAKSUISTA JA LISÄMAKSUISTA, JOS MAKSUA EI SAADA. Jos vastaanottaja tai kolmas osapuoli, jolta takaisinmaksuvahvistusta vaaditaan, kieltäytyy maksamasta tullimaksuja ja veroja pyynnöstä, voimme ottaa maksuista yhteyttä lähettäjään. Jos lähettäjä kieltäytyy ryhtymästä tyydyttäviin toimenpiteisiin hyvittääkseen kulut FedExille, lähetys voidaan palauttaa lähettäjälle (jolloin lähettäjä vastaa sekä alkuperäisistä että palautuskuluista) tai sijoittaa väliaikaiseen varastoon tai tullivarastoon tai katsoa perille saamattomaksi. Jos lähetyksen kuljetusmaksut laskutetaan luottokortilta, FedEx varaa oikeuden veloittaa myös kyseisen lähetyksen maksamattomat tullimaksut ja verot samalta luottokortilta.

14.7 Riippuen eri sijainneissa käytettävissä olevista vaihtoehdoista, jos FedEx ei saa tyydyttävää vahvistusta ennakkoon maksamiensa tullimaksujen ja verojen takaisinmaksujärjestelyistä, lähetys saattaa viivästyä. Tällaiset viivästykset, tai mitkä tahansa muut poikkeukset näiden ehtojen noudattamisesta, ovat poissuljettuja vastuita, ei palveluvirheitä. Näin ollen ne eivät kuulu Rahat takaisin -takuun piiriin. (Katso kohta 18: Rahat takaisin -takuu ja kohta 20: Poissuljetut vastuut.)

14.8 Tullimaksut ja verot maksetaan FedExin harkinnan mukaan yhdellä seuraavista maksutavoista: käteinen, sekki (henkilökohtainen tai yritys, edellyttäen asianmukaista henkilöllisyyden todistamista) luottokortti, maksumääräys, matkasekki tai veloitus- tai luottotili. FedEx ei hyväksy tullimaksujen ja verojen maksamista ennakkoon lähetyshetkellä.

14.9 Emme ota vastuuta tulliin jätetyistä lähetyksistä, ja tällaiset lähetykset saatetaan katsoa perille saamattomiksi.


15. REITITYS JA TOIMITUS

15.1 FedEx pidättää oikeuden valita lähetyksen reitin soveltuvimmalla katsomallaan tavalla. Reitille ei ole sovittu pysähdyksiä lähetyksenluovuttamishetkellä. FedEx saattaa harkintansa mukaan yhdistää tiettyjä lähetyksiä tai toimittaa ne edelleen kolmansien osapuolten ajoneuvoilla tai kolmansien osapuolten lentoyhtiöiden toimesta kuljetettaviksi, joko tilauslentoina tai lentoyhtiöiden väliseen koneenvaihtoon perustuen. FedExillä ei ole velvollisuutta uudelleenohjata lähetyksiä kolmanteen maahan tai toteuttaa lähetyksen kuljetusta tietyllä lentokoneella tai muulla ajoneuvolla, erityistä reittiä käyttäen tai yhdistää reittiä tiettyyn kohteeseen minkään aikataulujen mukaisesti. FedExillä on oikeus ilman ennakkoilmoitusta käyttää kuljetukseen vaihtoehtoista liikennöijää, lentokonetta tai ajoneuvoa, poiketa reitistä tai reiteistä tai antaa lähetys kuljetettavaksi moottoriajoneuvolla. Lähettäjä hyväksyy FedExin oikeuden ohjata mikä tahansa lähetys alkuperäisestä poikkeavalle reitille (mukaan lukien muiden liikennöijien käyttö) sen toimittamisen edistämiseksi.

15.2 FedEx voi toimittaa lähetyksen (lento)rahtikirjaan merkitylle vastaanottajalle tai muulle kuin (lento)rahtikirjaan merkitylle henkilölle tai taholle, jolla on ilmeinen oikeus hyväksyä lähetys vastaanottajan nimissä ja puolesta. Lähetysten osoitteiden tulee aina sisältää vastaanottajan täydellinen osoite ja puhelin- tai faksinumero. Lähettäjä hyväksyy erikseen sen, että joissakin määränpäämaissa toimitus saatetaan tehdä kolmannelle osapuolelle, postilaatikkoon tai johonkin muuhun sellaiseen paikkaan, johon vastaanottaja pääsee. (Postilokero-osoitteita voidaan käyttää tietyissä kansainvälisissä sijainneissa, mutta niiden (lento)rahtikirjojen on sisällettävä voimassa oleva puhelinnumero, faksi- tai teleksinumero. FedEx ei voi toimittaa lähetyksiä USA:n sotilaallisen toiminnan postilokero-osoitteisiin, kuten APO ja FPO).

15.3 FedEx ei ole millään tavalla korvausvastuussa tapauksissa, jotka liittyvät tavaroiden takavarikointiin tai haltuunottoon kuljetusreitillä tullin tai muiden valtion viranomaisten toimesta.

15.4 Hotelleihin, sairaaloihin, valtion virastoihin tai tukikohtiin, yliopistojen asuntoloihin tai muihin laitoksiin, joissa on postihuone tai keskitetty vastaanottoalue, toimitettavat lähetykset voidaan toimittaa postihuoneeseen tai keskitetylle vastaanottoalueelle, ellei FedExiä ole valtuutettu tekemään toisin ja FedEx ole tätä hyväksynyt ennen paketin lähettämistä.

15.5 Vaarallisia aineita sisältävien lähetysten osoitetta ei voida muuttaa ja lähetystä toimittaa toiseen osoitteeseen kuin lähettäjän alunperin ilmoittamaan vastaanottajan osoitteeseen. (Huomaa: lähetyksiä voidaan säilyttää noutoa varten tai ne voidaan palauttaa lähettäjälle.)

15.6 Jokainen osoitteen muutospyyntö, joka ei ole uudelleenohjaus tai osoitteen korjaus, katsotaan uudeksi lähetykseksi ja siitä veloitetaan uudet kuljetusmaksut.

15.7 Lauantaitoimituksesta, mikäli käytettävissä, veloitetaan ylimääräiset käsittelykulut niissä maissa, joissa lauantai ei ole normaali arkipäivä.

15.8 Aikaisen aamutoimituksen takaavasta FedEx Europe First -palvelusta veloitetaan, mikäli käytettävissä, ylimääräinen toimitusmaksu (”FedEx Europe First Delivery Fee”).

15.9 FedEx voi harkintansa mukaan kieltäytyä noutamasta tai toimittamasta lähetystä tai käyttää vaihtoehtoisia nouto- tai toimitusjärjestelyitä suojellakseen työntekijöidensä turvallisuutta sekä tapauksissa, joissa FedEx epäilee, että sen palveluita saatetaan käyttää sovellettavien lakien, määräysten tai säädösten vastaisesti.

15.10A Toimitusohjeet lähettäjältä
FedEx tarjoaa yhden tai useamman toimituksen vastaanoton allekirjoitusvaihtoehdon (Delivery Signature Option), jonka lähettäjä voi valita laatiessaan (lento)rahtikirjan. Toimituksen allekirjoitusvaihtoehdot eivät ole saatavilla kaikille lähetyksille ja niihin liittyy maantieteellisiä ja muita rajoitteita, ja FedEx voi muuttaa niitä ajoittain ilman ennakkoilmoitusta. Voit lukea lisää toimituksen allekirjoitusvaihtoehtojen saatavuudesta ja ehdoista osoitteesta fedex.com.

Sekä lähettäjä että vastaanottaja vahvistavat ja hyväksyvät, että lähettäjän valitsemat toimituksen allekirjoitusvaihtoehdot voivat liittyä, mutta eivät rajoitu (i) lähetyksen luovutukseen toimitettavaksi ilman allekirjoitusta; (ii) toimitukseen naapurille tai ovimiehelle/vastaanottovirkailijalle tai vastaavalle henkilölle; (iii) B2C-lähetyksen luovutukseen vain lain mukaan täysi-ikäiselle henkilölle toimitusosoitteessa; (iv) tai edellä mainittujen ohjeiden yhdistelmään. Mikäli lähettäjä valitsee toimituksen allekirjoitusvaihtoehdon, se on etusijalla kaikkiin muihin vastaanottajalta saatuihin toimitusta koskeviin lisäohjeisiin nähden. Lähettäjää ja vastaanottajaa pyydetään tutustumaan tarkemmin näiden kuljetusehtojen kohtaan 20.4e.

Toimituksen allekirjoitusvaihtoehtoihin saattaa liittyä lisämaksuja. Lähettäjää ja vastaanottajaa pyydetään tutustumaan tarkemmin näiden kuljetusehtojen kohtaan 23.

Mikäli Toimitus allekirjoituksella -vaihtoehtoa ei ole valittu, FedEx noudattaa tavanomaisia toimituskäytäntöjään.

15.10B Toimitusohjeet vastaanottajalta
FedEx tarjoaa valikoiduissa sijainneissa mahdollisuuden toimittaa B2C-lähetykset vastaanottajan antamien lisäohjeiden mukaisesti. Lähettäjä nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy, että KYSEISET LISÄOHJEET VOIVAT MUUTTAA ALUN PERIN SOVITTUJA TOIMITUSOHJEITA JA/TAI SOVITTUA TOIMITUSAIKAA. Sekä lähettäjä että vastaanottaja ymmärtävät ja hyväksyvät, että vastaanottajan ohjeet voivat liittyä, mutta eivät rajoitu (i) toimitusajankohdan siirtämiseen myöhemmäksi; (ii) toimituspaikan siirtämiseen naapuriin; (iii) toimittamiseen toiseen osoitteeseen ja/tai toiselle henkilölle, mikäli kyseinen osoite on samassa maassa kuin (lento)rahtikirjassa oleva osoite; (iv) ohjeiden antamiseen siitä, minne B2C-lähetyksen voi jättää ilman toimituksen todistavaa allekirjoitusta; (v) B2C-lähetyksen jättämiseen noutopaikkaan (esim. paikalliseen myymälään); (vi) tai edellä mainittujen ohjeiden yhdistelmään. Osapuolet sopivat, että B2C-lähetyksen väliaikainen jättäminen FedExin haltuun vastaanottajan ohjeiden mukaan, esim. toimitusajankohdan eteenpäin siirtämisen vuoksi, on osa kuljetussopimusta.

B2C-lähetysten toimitusvaihtoehdot riippuvat ajasta, maantieteellisistä ja muista rajoitteista, ja FedEx voi ajoittain muuttaa näitä ehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Saatavissa olevat vaihtoehtoiset toimitustavat ja -ehdot ovat nähtävissä osoitteessa www.fedex.com. Rahat takaisin -takuu (katso kohta 18) ei koske B2C-lähetyksiä, joiden osalta vastaanottaja on antanut tämän kohdan mukaisia lisäohjeita.

FedEx hyväksyy Lähetyksiä koskevia lisäohjeita vain B2C-lähetyksiin liittyen. MIKÄLI VASTAANOTTAJA ANTAA LISÄOHJEITA MUIHIN KUIN B2C-LÄHETYKSIIN LIITTYEN, SEKÄ LÄHETTÄJÄ ETTÄ VASTAANOTTAJA SITOUTUVAT NOUDATTAMAAN NÄITÄ SÄÄNNÖKSIÄ.


16. UUDELLEENTOIMITUS

16.1 Toimitukset yritysosoitteisiin. FedEx yrittää toimittaa lähetyksen uudelleen joko automaattisesti tai pyynnöstä, jos (1) vastaanottajaosoitteessa tai viereisessä osoitteessa ei ole paikalla ketään, joka voisi kuitata paketin vastaanotetuksi, eikä tiedoissa ole merkintää lähetyksen toimittamisesta ilman vastaanottajan allekirjoitusta; (2) lähettäjä on valinnut FedExin toimituksen allekirjoitusvaihtoehdon, eikä vastaanottaja ole paikalla kuittaamassa pakettia vastaanotetuksi; tai (3) pakettia ei FedExin harkinnan mukaan voida luovuttaa. Jos lähetystä ei ole saatu toimitettua yritysosoitteeseen kolmen (3) toimitusyrityksen jälkeen tai kun lähetystä on säilytetty viisi (5) arkipäivää ensimmäisestä toimitusyrityksestä laskettuna ja, soveltuessa, tulliselvitykset on suoritettu määränpäämaassa, se katsotaan perille saamattomaksi (katso kohta 17: Perille saamattomat lähetykset).

16.2 Toimitukset yksityisosoitteisiin ja B2C-lähetykset. Jos Kotilähetystä tai B2C-lähetystä ei ole saatu toimitettua ensimmäisellä yrityksellä, FedEx voi harkintansa mukaan joko yrittää toimittaa lähetyksen uudelleen, säilyttää lähetystä siihen saakka, kunnes Vastaanottaja on antanut lisäohjeita toimitukseen liittyen, tai toimittaa lähetyksen FedExin sopivaksi määrittelemään sijaintiin. Jos toimitusta yksityisosoitteeseen tai B2C-lähetystä ei saada toimitettua uudelleentoimitusyritysten jälkeenkään, tai vastaanottaja ei anna tarvittavia lisäohjeita toimitukseen, tai FedEx ei voi toimittaa lähetystä sopivaksi määrittelemäänsä vaihtoehtoiseen sijaintiin, lähetys katsotaan perille saamattomaksi (katso kohta 17: Perille saamattomat lähetykset).


17. PERILLE SAAMATTOMAT LÄHETYKSET

17.1 Perille saamaton lähetys on lähetys, jota ei voida toimittaa jäljempänä luetelluista syistä (luettelo ei ole täydellinen): (i) vastaanottajan osoite on epätäydellinen, epäselvä, virheellinen tai sitä ei voida paikantaa, (ii) lähetys on osoitettu alueelle, joka ei kuulu FedExin palveluiden piiriin, (iii) vastaanottajan liiketoimipaikka on suljettuna, (iv) toimittaminen ei ole mahdollista, koska määränpäässä ei ole soveltuvaa henkilöä, joka voisi vastaanottaa tai kuitata lähetyksen, tai tällainen henkilö kieltäytyy vastaanottamasta lähetyksen alkuperäisen toimitusyrityksen tai uudelleentoimitusten yhteydessä, (v) lähetyksen tulliselvityksiä ei saada tehtyä, (vi) lähetys tulisi todennäköisesti aiheuttamaan vaurioita tai viiveitä muille lähetyksille tai omaisuudelle tai vaarantaisi henkilöiden turvallisuuden, (vii) lähetys sisältää kiellettyjä tavaroita, (viii) vastaanottaja ei kykene maksamaan tai kieltäytyy maksamasta vastaanottajalta laskutettavan lähetyksen, (ix) lähetys on epäasianmukaisesti pakattu tai (x) lähetyksen sisältö tai pakkaus on vaurioitunut niin pahasti, että sen uudelleen pakkaaminen ei ole mahdollista.

17.2 Jos lähetys jostain syystä katsotaan perille saamattomaksi, FedEx voi yrittää ottaa yhteyden lähettäjään lähetyksen palauttamisen järjestämiseksi, sikäli kuin tämä ei ole paikallisista säädöksistä johtuvien rajoitteiden vastaista. Jos lähettäjään ei saada yhteyttä viiden (5) arkipäivän kuluessa tai jos hän ei anna tarvittavia toimintaohjeita FedExin määrittämän kohtuullisen ajan kuluessa, FedEx voi harkintansa mukaan palauttaa lähetyksen lähettäjälle, sijoittaa sen väliaikaiseen varastoon tai tullivarastoon tai hävittää sen. Jos lähetystä ei saada toimitettua, sen tulliselvityksiä ei saada tehtyä eikä sitä saada palautettua, lähetys voidaan siirtää tai hävittää FedExin harkinnan mukaan. Lähettäjä vastaa tällaisessa tapauksessa kaikista perille saamattoman lähetyksen palauttamiseen, varastointiin tai hävittämiseen liittyvistä kustannuksista ja maksuista, ellei lähetyksen perille saamattomuuden syy ollut FedExin.

17.3 Lähetykset, joita ei saada palautettua paikallisista säädöksistä johtuvien rajoitteiden vuoksi, sijoitetaan joko väliaikaiseen varastoon tai tullivarastoon tai hävitetään FedExin harkinnan mukaan missä tahansa sijainnissa. Lähettäjä hyväksyy, että hänen on maksettava kaikki FedExille tällaisesta sijoittamisesta tai hävittämisestä aiheutuvat kustannukset.

17.4 Palautusmaksut laskutetaan lähettäjältä yhdessä alkuperäisten maksujen kanssa, ellei lähetystä voitu toimittaa FedExistä riippuvasta syystä. Laskuun sisältyvät myös kaikki muut FedExille koituneet mahdolliset kustannukset, mukaan lukien mm. tullimaksut, verot ja varastointimaksut. Vaarallisia aineita sisältävien palautettavien lähetysten kohdalla lähettäjän on toimitettava FedExille täydellinen (lento)rahtikirja palautusta varten sekä kaikki muut vaadittavat asiakirjat.


18. RAHAT TAKAISIN -TAKUU

18.1 FedEx tarjoaa Rahat takaisin -takuun (Money Back Guarantee) seuraaville palveluille tai palveluvaihtoehdoille (saatavuuden mukaan): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (pois lukien Euroopan sisäiset lähetykset), FedEx International Economy Freight (pois lukien Euroopan sisäiset lähetykset), FedEx International Priority Plus, FedEx Internationaal Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight ja FedEx Priority Overnight. Selvyyden vuoksi todettakoon, että Rahat takaisin -takuu ei koske Euroopan sisäisiä lähetyksiä FedEx International Economy -palvelua käytettäessä. Pyynnöstä FedEx joko palauttaa tai vaihtoehtoisesti (FedExin oman harkinnan mukaisesti) hyvittää lähettäjälle aiheutuneet kuljetusmaksut laskua vastaan, jos ensimmäinen lähetyksen toimitusyritys tapahtuu vähintään 60 sekuntia luvattua toimitusaikaa myöhemmin (”palveluvirhe”). Rahat takaisin -takuuta sovelletaan kuitenkin vasta lähetyksen noutamisen jälkeen, kun FedEx on hyväksynyt toimitussitoumuksen.

FedEx voi oman harkintansa mukaan lakkauttaa, muuttaa tai peruuttaa Rahat takaisin -takuun, jos se ylipäätään Lähetykseen soveltuu (asiakkaiden tulee tarkistaa FedExiltä yksityiskohtaisemmat tiedot), ilman erillistä Lähettäjälle tai Vastaanottajalle annettavaa ilmoitusta.

Jotta on oikeutettu palautukseen tai luottoon, seuraavien ehtojen tulee täyttyä:

a. Kun tulli- tai muut viranomaisselvitykset viivästyvät tarkastus- tai näytteenottovaatimusten takia, tai sen takia että Lähettäjä on laatinut asiakirjat virheellisesti tai puutteellisesti taikka Paketin käsittely FedExissä viivästyy ilmailuun tai johonkin muuhun liittyvän turvallisuusvaatimuksen takia, Luvattua Toimitusaikaa pidennetään yhdellä Työpäivällä jokaista päivää (tai sen osaa) kohden, jona selvitys viivästyy;

b. FedExille on kirjallisesti ilmoitettava palveluvirheestä 15 päivän kuluessa laskun päivämäärästä, jos lähetys on laskutettu tai lähetys on lähetetty automaattista lähetysjärjestelmää käyttäen. Lähettäjän on toimitettava maksutositteen mukana laskun numero, johon maksu liittyy. Jos laskua ei ole maksettu kokonaan, syy jokaiselle maksamattomalle maksulle on ilmoitettava yhdessä sen (lento)rahtikirjan tai paketin seurantanumeron kanssa.

c. Jos FedEx ei ole laskuttanut lähetystä (riippumatta maksutavasta, joita voivat olla muun muassa käteinen, sekki, maksumääräys tai luottokortti), lähettäjän on kirjallisesti ilmoitettava FedExille palveluvirheestä 15 päivän kuluessa lähetyksen päivämäärästä.

d. Ilmoituksen täytyy sisältää FedEx-asiakasnumero, jos sellainen on, (lento)rahtikirja tai paketin seurantanumero, lähetyksen päivämäärä ja täydelliset ja tarkat tiedot vastaanottajasta.

e. Palveluvirhettä ei katsota tapahtuneen, jos FedEx todistettavasti osoittaa 30 päivän kuluessa saamastaan ilmoituksesta, että lähetys on toimitettu ajallaan, ilmoittamalla toimituksen päivämäärän, kellonajan ja lähetyksen kuitanneen henkilön nimen, taikka tiedot palvelupoikkeamasta, joka osoittaa, että viivästynyt toimitus johtui ehdosta, joka sallii toimitusajan pidentämisen tai olosuhteista, jotka on kuvattu kohdassa 20: POISSULJETUT VASTUUT.

f. Ainoastaan yksi maksun palautus tai hyvitys voidaan myöntää yhtä pakettia kohden. Jos useasta paketista koostuvan lähetyksen toimituksessa tapahtuu palveluvirhe jonkin paketin osalta, maksun palautus tai hyvitys myönnetään suhteessa kyseisen virheellisesti toimitetun paketin sovellettavien kuljetusmaksujen määrään.

g. Maksun palautus tai hyvitys myönnetään vain siinä tapauksessa, että vastaanottajasta annettiin täydelliset ja tarkat tiedot lähetyshetkellä. Täydelliset vastaanottajan tiedot on ilmoitettava joko (lento)rahtikirjassa tai automaattisen lähetysjärjestelmän kautta.

h. Maksun palautusta tai hyvitystä ei myönnetä lähetyksistä, joiden viivästys johtuu virheellisestä tai puutteellisesta osoitteesta tai siitä, että henkilö ei ota toimitusta vastaan tai tällaista henkilöä ei ole, riippumatta siitä palautetaanko paketti lähettäjälle vai ei, tai henkilö kieltäytyy kuittaamasta pakettia taikka jos on olemassa jokin toimitusaikaa pidentävä syy tai tilanne, joka on kuvattu kohdassa 20: POISSULJETUT VASTUUT.

i. Tämä Rahat takaisin -takuu koskee ainoastaan kuljetusmaksuja, eikä sitä sovelleta tullimaksuihin, veroihin tai ilmoitettuun arvoon liittyviin maksuihin tai mihinkään muihin lähettäjälle tai vastaanottajalle aiheutuneisiin maksuihin ja/tai menetyksiin tai vahinkoihin.

j. Automaattista lähetysjärjestelmää käyttäville asiakkaille ei myönnetä maksun palautusta tai hyvitystä, jos pakettiin tai lähetykseen liitetään väärä seurantanumero.

k. Palveluvirhettä ei katsota tapahtuneen, jos lähetyshetkellä laskutettavaksi ilmoitetun FedEx-asiakasnumeron luottokelpoisuus ei ollut hyvä, ja pakettia pidätettiin säilössä siihen saakka, kunnes vaihtoehtoinen maksujärjestely saatiin varmistettua. Tässä kohdassa ”hyvä luottokelpoisuus” tarkoittaa, että 1) FedEx-asiakasnumeron maksut ovat ajan tasalla, 2) FedEx-asiakasnumeron tila ei ole ”vain käteismaksu” ja 3) kaupallisten tai liiketoiminnallisten FedEx-asiakasnumeroiden osalta, että saldo ei ylitä FedExin asettamaa luottorajaa.

l. Tämä Rahat takaisin -takuu ei koske perille saamattomia tai palautettuja lähetyksiä, eikä lähetyksiä, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai kuivajäätä.

m. Tämä Rahat takaisin -takuu ei koske toimitusten viivästyksiä, jotka aiheutuvat FedExin käytäntöjen noudattamisesta, jotka liittyvät tullimaksujen tai verojen maksamiseen ennen tulliselvitystä tai toimituksen yhteydessä.

n. Kuljetusmaksujen hyvitykset kirjataan vain maksajan tilille ja maksun palautukset maksetaan vain maksajalle.

o. Tämän Rahat takaisin -takuun nojalla maksetaan ainoastaan kuljetusmaksut sen lähetyksen osalta, joka oikeuttaa hyvitykseen tai hinnanpalautukseen.

p. Tarkan toimitusajan saa ainoastaan olemalla yhteydessä asiakaspalveluun ja toimittamalla heille seuraavat tiedot:

1. toimitettava hyödyke

2. lähetyksen päivämäärä

3. tarkka määränpää

4. lähetyksen paino

5. lähetyksen arvo.

Mikä tahansa FedExin Palveluoppaassa tai muualla julkaistu toimitusaika taikka asiakaspalvelun ilmoittama toimitusaika ilman että yllä mainittua viittä seikkaa on annettu, on ainoastaan arvio eikä siten muodosta asiakkaalle Luvattua Toimitusaikaa. FedExin tallenteet toimitusaikojen kyselyistä muodostavat ratkaisevan todisteen;

q. Tämä laajennettujen palvelualueidemme lähetyksiä koskeva Rahat takaisin -takuu kattaa ainoastaan suoraan FedExin hoitaman kuljetusosuuden.

r. Noutopaikan ja/tai määränpään pyhäpäivät vaikuttavat FedExin kuljetusaikoihin. Jos toimitukselle sovittu ajankohta on pyhäpäivä, toimitus siirtyy seuraavaan arkipäivään. Toimitussitoumuksen aikaa pidennetään pyhäpäivien keston verran.

s. FedEx International Next Flight -palvelun toimitussitoumuksen aika voi muuttua useista syistä, joita ovat mm. lennonjohdosta, säästä tai mekaanisista ongelmista johtuvat lentojen viivästykset tai peruutukset. Jos toimitussitoumuksen aikaa muutetaan, Rahat takaisin -takuu koskee vain viimeksi ilmoitettua toimitussitoumuksen aikaa.

t. Tämä Rahat takaisin -takuu ei koske kaikkia lähetyksiä. Näistä erityisesti mainittakoon B2C-lähetykset, joita varten vastaanottaja on antanut FedExille erityisiä toimitusohjeita kohdan 15.10 mukaisesti.

18.2 FedEx Europe First -palveluvaihtoehdon osalta FedEx pyydettäessä joko palauttaa tai vaihtoehtoisesti (FedExin oman harkinnan mukaisesti) hyvittää laskua vastaan i) lähettäjältä perityn FedEx Europe First -toimitusmaksun, mutta ei kuljetusmaksuja, jos lähetyksen ensimmäinen toimitusyritys tapahtuu vähintään 60 sekuntia FedEx Europe First -palveluvaihtoehdon toimitussitoumuksen aikaa myöhemmin ja ii) lähettäjältä perityt kuljetusmaksut (FedEx Europe First -toimitusmaksun lisäksi), jos lähetyksen ensimmäinen toimitusyritys tapahtuu vähintään 60 sekuntia myöhemmin kuin mitä toimitussitoumuksen aika International Priority -palveluvaihtoehdolle on ilman FedEx Europe First -palveluvaihtoehtoa. Kaikki kohdassa 18.1 ilmoitetut rajoitukset ja määräajat koskevat yhtä lailla FedEx Europe First -palveluvaihtoehtoa.

18.3 Jos lähettäjä päättää jättää lähetyksen joko FedExin Authorised Ship Centre -yhteistyökumppanille tai FedEx-drop box -laatikkoon, toimitussitoumuksen aika alkaa vasta siitä hetkestä, jolloin FedEx noutaa lähetyksen FedExin Authorised Ship Centre -yhteistyökumppanilta tai FedEx-drop box -laatikosta. Yksityiskohtaiset tiedot kulloinkin voimassa olevista ja sovellettavista nouto- ja tyhjennysajoista löydät FedExin Authorised Ship Centre -yhteistyökumppanilta tai FedEx-drop box -laatikosta.


19. ILMOITETTU ARVO JA VASTUUNRAJOITUKSET

19.1 Ellei lähettäjä merkitse (lento)rahtikirjaan korkeampaa ilmoitettua kuljetusarvoa ja maksa vaadittua maksua, FedExin vastuu rajoittuu joko a) sovellettavassa kansainvälisessä sopimuksessa tai paikallisessa lainsäädännössä mainittuun summaan tai b) 22 euroon/kg tai c) 100 Yhdysvaltain dollariin lähetystä kohti. Sellaisten Alankomaiden, Belgian, Itävallan, Luxemburgin, Sveitsin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien sisäisten lähetysten kohdalla, joissa käytetään FedEx Economy-, FedEx 1Day Freight-, FedEx Priority Overnight- ja FedEx Standard Overnight -palvelua, FedExin vastuu rajoittuu a) sovellettavan paikallisen lain määräämään summaan b) 10 euroon/kg tai c) 100 Yhdysvaltain dollariin lähetystä kohti, jos lähettäjä ei ole merkinnyt (lento)rahtikirjaan korkeampaa ilmoitettua kuljetusarvoa ja maksanut vaadittua maksua. Sellaisten Saksan sisäisten lähetysten kohdalla, joissa käytetään FedEx Economy-, FedEx 1Day Freight-, FedEx Priority Overnight- ja FedEx Standard Overnight -palvelua, FedExin vastuu rajoittuu a) 4 euroon/kg Saksan kauppalain mukaisesti (HGB) tai b) 100 Yhdysvaltain dollariin lähetystä kohti, jos lähettäjä ei ole merkinnyt (lento)rahtikirjaan korkeampaa ilmoitettua kuljetusarvoa ja maksanut vaadittua maksua.

19.2 FedEx ei tarjoa rahtivakuutusta tai kaiken kattavaa vakuutusta, mutta lähettäjä voi maksaa lisämaksun ilmoitetusta kuljetusarvosta, joka ylittää edellä kohdassa 19.1 mainitut rajat. Lisätietoja lisämaksusta lähettäjä saa lähetyshetkellä voimassa olevista FedExin hinnastoista tai soittamalla FedExille. Paketin ilmoitettu kuljetusarvo tarkoittaa FedExin enimmäisvastuuta tilanteessa, jossa kyseinen paketti esimerkiksi katoaa, vahingoittuu, viivästyy tai toimitetaan väärään paikkaan tai lähetykseen liittyviä tietoja ei toimiteta tai ne toimitetaan väärään paikkaan. Lähettäjä kantaa riskin menetyksistä, jotka ylittävät ilmoitetun kuljetusarvon. Jos haluat lisätietoa vakuutusturvastasi, ota yhteyttä vakuutusasiamieheesi tai -välittäjääsi. VAIKKA LÄHETYKSELLE OLISIKIN ILMOITETTU KORKEAMPI KULJETUSARVO, FEDEXIN VASTUU LÄHETYKSEN SISÄLLÖN KATOAMISESTA TAI VAHINGOITTUMISESTA RAJOITTUU SISÄLLÖN TODELLISEEN ARVOON, JA FEDEXILLÄ ON OIKEUS VAATIA RIIPPUMATTOMAN TAHON TOIMITTAMAT TODISTEET SELLAISEN LÄHETYKSEN SISÄLLÖN ARVOSTA, JOSTA ESITETÄÄN KORVAUSVAATIMUS.

19.3 Ilmoitetulle tullausarvolle ja kuljetusarvolle on enimmäisraja, joka voi vaihdella sijainnin mukaan. Ilmoitettu kuljetusarvo ei saa ylittää ilmoitettua tullausarvoa. FedEx Envelope- tai FedEx Pak -lähetyksen sisällön tullausarvon ja kuljetusarvon enimmäisraja on määränpäästä riippumatta 100 Yhdysvaltain dollaria tai 9,07 Yhdysvaltain dollaria paunaa kohti, sen mukaan, kumpi on suurempi. Tavaroita, joiden arvo (todellinen tai ilmoitettu) ylittää nämä summat, EI pidä lähettää FedEx Envelope- tai FedEx Pak -lähetyksinä. Mikäli FedEx ei toisin ilmoita, suurin ilmoitettu tullausarvo FedEx International Priority- ja FedEx International Economy Freight -lähetyksille, joiden suurin ilmoitettu kuljetusarvo on 100 000 Yhdysvaltain dollaria lähetystä kohti, on 50 000 Yhdysvaltain dollaria lähetystä kohti useimpiin määränpäihin. Lisätietoja ilmoitettuja arvoja koskevista rajoista lähettäjä saa lähetyshetkellä voimassa olevista FedExin hinnastoista tai soittamalla FedExille.

19.4 Seuraavia erityisen arvokkaita tavaroita sisältävien lähetysten ilmoitetun kuljetusarvon enimmäisraja on 1 000 Yhdysvaltain dollaria lähetystä kohti tai 9,07 Yhdysvaltain dollaria paunaa kohti, sen mukaan, kumpi on suurempi. Näiden tavaroiden maahantuonti saattaa olla yksittäisissä maissa kiellettyä, ja maakohtaista alempaa ilmoitettua kuljetusarvoa, mikäli sellainen on, sovelletaan näiden tavaroiden kohdalla:

a. Taideteokset, mukaan lukien kaikki teokset, jotka on luotu tai kehitetty taitoja, makua tai luovia kykyjä käyttäen myytäviksi, näytteille asetettaviksi tai kerättäviksi. Niihin sisältyvät rajoituksetta seuraavanlaiset tavarat (ja niiden osat): maalaukset, piirustukset, maljakot, kuvakudokset, painatukset, joita on olemassa vain rajoitettu erä, kuvataide, patsaat, veistokset, keräilykappaleet, räätälöidyt tai yksilöidyt musiikkisoittimet ja vastaavat hyödykkeet.

b. Antiikki ja keräilytavarat sekä kaikki hyödykkeet, jotka ovat menneiden aikakausien tyylisiä ja joiden historia, ikä tai harvinaisuus vaikuttavat niiden arvoon. Tällaisiin tavaroihin sisältyvät huonekalut, ruokailuvälineet, posliini, keramiikka ja lasitavara ja muut vastaavat. Keräilytavarat voivat olla joko nykyajalta tai menneeltä ajalta.

c. Filmit, valokuvat (mukaan lukien negatiivit), filmirullat ja diat.

d. Kaikki hyödykkeet, joiden voidaan epäillä olevan erityisen helposti särkyviä luontaisten ominaisuuksiensa johdosta tai joiden markkina-arvo vaihtelee suuresti tai on vaikea todeta varmuudella.

e. Lasitavara, mukaan lukien mm. kyltit, peilit, keramiikka, posliini, kiinalainen posliini, kristallilasi, kehystetty lasi sekä kaikki muut hyödykkeet, joilla on vastaavat helposti särkyvät ominaisuudet.

f. Plasmanäytöt.

g. Korut, mukaan lukien mm. pukukorut, kellot ja niiden osat, istutetut jalokivet tai kivet (jalokivet tai korukivet, hiotut tai hiomattomat), teolliset timantit ja jalometalleista valmistetut korut.

h. Arvokkaat metallit, mukaan lukien mm. kulta ja hopea, hopeaharkot tai -pöly, saostumat tai platina (poikkeuksena elektronisiin koneisiin integroidut osat).

i. Turkikset, mukaan lukien mm. turkisvaatteet, turkisreunaiset vaatteet ja turkisvuodat.

j. Osakkeet, velkakirjat, ulkomaan sekit tai muut rahavarat, mukaan lukien mm. ruokakupongit, postimerkit (ei kerättävät), matkasekit, arpaliput, maksumääräykset, lahjakortit, prepaid-puhelinkortit (lukuun ottamatta sellaisia, jotka vaativat aktivointikoodin), obligaatiot ja haltijavelkakirjat.

k. Keräilytavarat, kuten urheilukortit, matkamuistot ja muistoesineet. (Keräilykolikoita ja -postimerkkejä ei saa lähettää. Katso kohta Kielletyt tavarat).

l. Kitarat ja muut musiikkisoittimet, jotka ovat yli 20 vuotta vanhoja, sekä räätälöidyt tai yksilöidyt musiikkisoittimet.

m. Lähettäjä on velvoitettu täyttämään (lento)rahtikirja tai muut lähetysasiakirjat tarkasti, ilmoitettu arvo -kohta mukaan lukien. FedEx ei suostu pyyntöihin muuttaa (lento)rahtikirjaan ilmoitettua arvoa sen jälkeen, kun lähetys on luovutettu FedExille.

19.5 Jos lähettäjä ei ole määrittänyt ilmoitettua kuljetusarvoa jokaiselle paketille erikseen (lento)rahtikirjaan, mutta on ilmoittanut kaikkien pakettien kokonaisarvon, yksittäisten pakettien ilmoitettu arvo määritetään jakamalla ilmoitettu kokonaisarvo (lento)rahtikirjan pakettien lukumäärällä. Lähetyksen yksittäisen paketin ilmoitettu arvo ei saa missään tilanteessa ylittää koko lähetyksen ilmoitettua arvoa.

19.6 FedEx ei ole vastuussa mistään kiellettyjen lähetysten, kuten mm. käteisen tai valuutan, katoamisista, vahingoista, viivästyksistä, toimituksista vääriin paikkoihin tai toimittamatta jättämisistä (katso kohta 8: Kielletyt tavarat).

19.7 Jos ilmoitettu arvo ylittää FedExin suurimman hyväksymän arvon, se on mitätön. Mikäli FedEx hyväksyy (joko tahattomasti, tahallaan tai muulla tavoin) kuljetettavaksi lähetyksen, jonka ilmoitettu arvo ylittää suurimman sallitun arvon, se ei oikeuta minkäänlaisiin poikkeuksiin näiden ehtojen sisältämistä säännöistä tai rajoituksista kyseisen lähetyksen kohdalla.

19.8 Jos tietyn lähetyksen ilmoitettu kuljetusarvo ylittää sallitut rajat (katso kohdat 19.3 ja 19.4), arvo alennetaan automaattisesti kyseessä olevaa lähetystä koskeviin sallittuihin rajoihin.

19.9 Riippumatta paketin ilmoitetusta kuljetusarvosta, FedExin vastuu katoamisesta, vaurioitumisesta, viivästymisestä, toimittamisesta väärään paikkaan tai toimittamatta jättämisestä, virheellisistä tiedoista tai siitä, että tietoja ei onnistuta antamaan tai tiedot toimitetaan väärään paikkaan, ei voi ylittää lähetyksen korjauskustannuksia, sen poistoarvoa tai korvauskustannuksia, sen mukaan, mikä näistä on pienin.


20. POISSULJETUT VASTUUT

20.1 FEDEX EI OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, JOTKA YLITTÄVÄT ILMOITETUN ARVON (MÄÄRITETTY KOHDASSA 19) TAI SOVELLETTAVASSA KANSAINVÄLISESSÄ SOPIMUKSESSA (MUUTOKSINEEN) TAI, YHDEN MAAN SISÄISTEN LÄHETYSTEN KOHDALLA, SOVELLETTAVASSA PAIKALLISESSA LAISSA MÄÄRITETYN VASTUURAJAN, SEN MUKAAN, MIKÄ NÄISTÄ ON SUURIN, RIIPPUMATTA SIITÄ, OLIKO FEDEX TAI OLISIKO FEDEXIN PITÄNYT OLLA TIETOINEN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN, KUTEN MM. TULOJEN TAI VOITTOJEN MENETYSTEN, MAHDOLLISUUDESTA.

20.2 FEDEX EI OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURAAMUKSELLISISTA TAI VÄLILLISISTÄ MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN MM. TULOJEN TAI VOITTOJEN MENETYKSET.

20.3 FedEx ei ole vastuussa menetyksistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat tietyistä kohdassa 20.4 mainituista olosuhteista. Lähettäjä kantaa riskin menetyksistä tai viivästyksistä, ja lähettäjän on otettava yhteyttä vakuutusasiamieheen tai -välittäjään lähetyksen vakuuttamiseksi. FEDEX EI TARJOA VAKUUTUSTURVAA.

20.4 FedEx ei ole vastuussa menetyksistä, vahingoista, viivästymisistä, toimittamisesta väärään paikkaan, toimittamatta jättämisestä, virheellisistä tiedoista tai tiedottamisen epäonnistumisesta eikä tarjoa minkäänlaista oikaisua, korvausta tai hyvitystä, mikäli menetys, vahinko, viivästyminen, toimittaminen väärään paikkaan, toimittamatta jättäminen, virheelliset tiedot tai tiedottamisen epäonnistuminen (luettelo ei ole täydellinen) on seurausta seuraavista:

a. Lähettäjän, vastaanottajan tai muun kolmannen, lähetyksessä osallisena olevan osapuolen, menettely, tekemättä jättäminen tai laiminlyönnit;

b. Lähetyksen laatu tai jokin sen vika, tunnuspiirre tai luontainen ominaisuus.

c. (Lento)rahtikirjan tai näiden ehtojen sisältämän ehdon tai tariffin tai muiden lähetystä koskevien ehtojen noudattamatta jättäminen, mukaan lukien mm. epäasianmukaisesti suoritettu rahdin selvitys, lähetysten epäasianmukainen tai riittämätön pakkaaminen, suojaaminen, merkitseminen tai epätäydellinen osoite.

d. Tapahtumat, joihin FedEx ei voi vaikuttaa, mukaan lukien mm. ilmatilaan liittyvät vaarat; yhteiskunnan viholliset; viranomaiset, joiden toiminta perustuu joko näennäiseen tai todelliseen toimivaltaan; tullivirkailijoiden toimenpiteet tai laiminlyönnit; levottomuudet, lakot tai muut paikalliset kiistat; kansalaislevottomuus; sotatilaan tai sääolosuhteisiin liittyvät vaaratilanteet; kansalliset, kansainväliset tai paikalliset häiriöt ilma- tai maakuljetusverkostoissa; henkilön/henkilöiden tai tahojen rikollinen toiminta, mukaan lukien terrorismi; lakot tai ennakoidut lakot (minkä tahansa tahon, kuten kuljetusyrityksen, palveluntarjoajan tai toimittajan toimesta); luonnonkatastrofit; kommunikaatio- ja tietojärjestelmien toimintahäiriöt tai vikaantuminen (mukaan lukien mm. FedExin järjestelmät); mekaaniset viivästykset tai FedExin henkilöstölle vaaraa aiheuttavat olosuhteet.

e. FedExin ulkopuolisten henkilöiden toimet tai laiminlyönnit, jotka perustuvat suullisiin tai kirjallisiin toimitusohjeisiin lähettäjältä, vastaanottajalta tai henkilöiltä, jotka väittävät edustavansa lähettäjää tai vastaanottajaa.

f. Sellaisten tuotteiden katoaminen tai vahingoittuminen, jotka lähettäjä on pakannut ja sinetöinyt paketteihin, mikäli sinetti on ollut ehjä toimitushetkellä ja paketti päällisin puolin eheä.

g. Toimituksen viivästyminen tai FedExin kyvyttömyys tai epäonnistuminen lähetyksen toimittamisessa tulli- tai muiden virkailijoiden toimien tai laiminlyöntien vuoksi.

h. Toimituksen viivästyminen, joka johtuu tullimaksujen ja verojen maksua koskevien FedExin käytäntöjen noudattamisesta.

i. FedExin kyvyttömyys toimittaa kopio toimitusasiakirjasta tai toimituksen yhteydessä saadusta allekirjoituksesta.

j. Magneettinauhoille, tiedostoihin tai muille tallennusvälineille tallennettujen tietojen tuhoutuminen, katoaminen tai käyttökelvottomuus tai valottuneella filmillä olevien valokuvien tai ääniraitojen tuhoutuminen tai vaurioituminen.

k. Loisteputkien, neonvalojen, neonkylttien, röntgenputkien, laserputkien ja hehkulamppujen, kvartsikiteiden, kvartsilamppujen sekä esim. näytteenotossa käytettävien lasiputkien ja esim. laboratorioympäristöissä käytettävien lasiastioiden tai muiden luonnostaan helposti särkyvien tuotteiden kuljetuksen ja käsittelyn yhteydessä tapahtuvat vahingot.

l. Tapaukset, joissa FedEx ei noudata pakkauksessa olevia ”asentoa ilmaisevia” kuvia (esim. nuoli ”YLÖS”, ”TÄMÄ PUOLI YLÖSPÄIN” -merkinnät).

m. Tapaukset, joissa lähettäjä ei lähetä tavaroita FedExin ennen lähettämistä hyväksymissä pakkauksissa, sikäli kuin tällaista hyväksyntää suositellaan tai vaaditaan.

n. Tapaukset, joissa FedEx ei ilmoita asiakkaalle viivästyksestä, katoamisesta tai vahingosta tai joissa tällaisessa ilmoituksessa on epätarkkuuksia.

o. Tapaukset, joissa lähetys on vapautettu allekirjoitusta saamatta, mikäli käytettävissä on vastaanottajan allekirjoittama luovutusvaltuutus.

p. Tapaukset, joissa FedEx ei ota tai ei onnistu ottamaan yhteyttä lähettäjään tai vastaanottajaan asioissa, jotka liittyvät puutteelliseen tai virheelliseen osoitteeseen, virheellisiin tai puutteellisiin asiakirjoihin, lähetyksen luovuttamiseen tarvittavien tullimaksujen ja verojen maksamatta jättämiseen tai puutteelliseen tai virheelliseen tulliselvittäjän osoitteeseen.

q. Sellaisten pakettien katoaminen tai vahingoittuminen, joista FedExillä ei ole vastaanottokuittia.

r. Pienoismallien lähettäminen (mukaan lukien mm. arkkitehtoniset pienoismallit, nukketalot jne.).

s. Asiakirjasalkkujen, matkatavaroiden, vaatelaukkujen, alumiinikoteloiden, muovikoteloiden tai muiden sellaisten tavaroiden vahingoittuminen, joiden ulkopinta saattaa vaurioitua liimatarrojen, likaantumisen tai merkintöjen seurauksena, ellei niitä ole asetettu soveltuvaan, suojaavaan säiliöön lähetystä varten.

t. Kiellettyjä aineita sisältävien lähetysten vahingoittuminen, myöhästyminen tai katoaminen.

u. Kaikenlaiset vahingot, jotka johtuvat siitä, että lähettäjä ei ole pakannut lähetettävää materiaalia riittävän hyvin sen suojaamiseksi vahingoittumiselta. Riittävän hyvä suojaaminen perustuu FedExin kohtuulliseen arvioon, jossa huomioidaan se, kuinka FedExin tapaiset kuljetusyritykset tavallisesti käsittelevät lähetyksiä.

v. Henkilökohtaisten ja taloudellisten tietojen menettäminen, mukaan lukien mm. sosiaaliturvatunnukset, syntymäajat, ajokorttinumerot, luotto- tai pankkikorttien numerot ja pankkitilitiedot.

w. Tapaukset, joissa lähettäjä ei ole poistanut kaikkia lähetyksiä, jotka hän on syöttänyt FedExin itselaskutusjärjestelmään, verkkopohjaiseen lähetysjärjestelmään tai muuhun paketin lähettämiseen käytettävään sähköiseen lähetysmenetelmään, kun lähetystä ei ole luovutettu FedExille.

x. Puutteellisen, virheellisen tai pätemättömän FedEx-asiakasnumeron tai luottokelvottoman FedEx-asiakasnumeron käyttäminen kuljetusasiakirjojen laskutusohjeissa.

y. Herkästi pilaantuvien elintarvikkeiden tai kuumuudelle tai kylmyydelle altistuessaan vaurioituvien hyödykkeiden lähettäminen, mukaan lukien mm. alkoholijuomien, kasvien ja kasvimateriaalin, tupakkatuotteiden, strutsin tai emun munien tai elävien vesiviljelyeliöiden lähettäminen.

z. Tietokoneiden tai niiden komponenttien tai muiden elektroniikkalaitteiden vaurioituminen, kun ne lähetetään muissa kuin seuraavissa pakkauksissa:

a. Valmistajan alkuperäinen pakkaus sen ollessa vahingoittumaton ja hyväkuntoinen;

b. FedExin fedex.com-sovelluksesta löytyvien pakkausohjeiden mukainen pakkaus.

c. FedExin kannettavan tietokoneen pakkaus kannettavien tietokoneiden lähettämistä varten.

d. FedExin pienten elektroniikkalaitteiden pakkaus matkapuhelimien, kämmenmikrojen, MP3-soittimien ja vastaavien tuotteiden lähettämiseksi.

e. Se, että FedEx hankkii pakkauksen, neuvoo, avustaa tai opastaa soveltuvien pakkausten valitsemisessa, ei merkitse sitä, että FedEx ottaa vastuun kyseisistä pakkauksista, ellei FedExin pakkausten suunnittelu- ja kehitysosasto ole nimenomaisesti kirjallisesti hyväksynyt tällaista neuvontaa, avustusta tai opastusta ja ellei tällaisessa hyväksynnässä nimenomaisesti oteta vastuuta lähetyksen mahdollisista vahingoista.

f. Iskunilmaisimien, kallistusmittareiden ja lämpötilainstrumenttien ilmaisemat vahingot.

g. Toimitussitoumuksen ajan noudattaminen sellaisten lähetysten kohdalla, joiden osoite on puutteellinen tai virheellinen. (Katso kohta Perille saamattomat lähetykset.)

h. Alkoholia sisältävien lähetysten katoaminen tai vahingoittuminen, ellei niissä ole käytetty hyväksyttyä pakkaustyyppiä tai ellei FedExin suunnittelu- ja kehitysosasto ole hyväksynyt pakkausta ennen lähettämistä.

i. Vaarallisia aineita sisältävät lähetykset, joista lähettäjä ei ole tehnyt asianmukaisia ilmoituksia, mukaan lukien asianmukaiset asiakirjat, merkinnät, etiketit ja pakkaus. FedEx ei maksa vahingonkorvauksia vaarallisista aineista, joita ei ole ilmoitettu tai jotka on piilotettu, eikä FedExin Rahat takaisin -takuuta sovelleta.

j. FedEx ei ole vastuussa sellaisten palveluiden tai palveluvaihtoehtojen tarjoamatta jättämisestä, joiden kohdalla FedExin tiedoista ei ilmene, että lähettäjä on valinnut kyseiset palvelut tai palveluvaihtoehdot.

20.5 Lähettäjä on vastuussa kaikista vahingoista, joita hänen lähettämästään lähetyksestä koituu FedExille tai kolmansille osapuolille, ellei kyseessä ole tahallinen toiminta FedExin puolelta. Lähettäjän on taattava, että hän vastaa kaikista mahdollisista kolmansien osapuolten vaateista FedExiä kohtaan, erityisesti vastaanottajan, joihin liittyvä vastuu ylittää näissä ehdoissa määritellyn vastuun.

20.6 Mitään lähettäjän tai kolmannen osapuolen korvausvaatimukseen perustuvaa FedExin suorittamaa maksua ei katsota vastuun hyväksymiseksi.


21. EI TAKUITA

Kuten näissä ehdoissa on nimenomaisesti ilmoitettu, FedEx ei myönnä takuita, ei suoria eikä epäsuoria.


22. KORVAUSVAATIMUKSET

22.1 Korvausvaatimukset vahingoista, viivästyksistä tai puutteista
Kaikki korvausvaatimukset vahingoista (näkyvistä tai piilevistä), viivästyksistä (mukaan lukien korvausvaatimukset pilaantumisesta) tai puutteista on osoitettava kirjallisina FedExille 21 kalenteripäivän kuluessa lähetyksen toimittamisesta. Mikäli näin ei tehdä, FedExiä vastaan ei voida nostaa kannetta kyseisistä vahingosta (katso myös kohdasta 18: RAHAT TAKAISIN -TAKUU, minkä ajan kuluessa kuljetusmaksujen palautusta tai maksuhyvitystä on haettava palveluvirhetapauksessa). Se, että vastaanottaja kuittaa lähetyksen vastaanotetuksi tekemättä kirjallista ilmoitusta vastaanotetun toimituksen vahingoista, riittää vastakkaisen näytön puuttuessa todisteeksi siitä, että lähetys toimitettiin hyvässä kunnossa. Ehtona sille, että FedEx ottaa kuljetusvaurioita koskevan korvausvaatimuksen käsiteltäväksi, on, että vastaanottaja toimittaa pakkauksen sisällön, alkuperäiset lähetyslaatikot ja pakkaukset FedExin tarkastettaviksi.

FedEx pidättää oikeuden tarkastaa vaurioituneet lähetykset asiakkaan tiloissa sekä oikeuden noutaa vaurioituneen pakkauksen tarkastettavaksi FedExin toimipaikkaan.

Kaikkien alkuperäisen lähetyksen laatikoiden, pakkausten ja sisältöjen on oltava FedExin saatavilla tarkastamista varten ja oltava saatavilla, kunnes valitus on käsitelty loppuun.

22.2 Muut korvausvaatimukset (katoaminen, toimittamatta jättäminen, toimitus väärään paikkaan...)
Kaikki muut korvausvaatimukset, mukaan lukien mm. korvausvaatimukset katoamisesta, toimittamatta jättämisestä tai toimittamisesta väärään paikkaan, on toimitettava FedExille viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa paketin luovuttamisesta FedExille.

22.3 Korvausvaatimuksen tekeminen ja aikaraja Korvausvaatimus on tehtävä lähettämällä kaikki tarpeellinen tieto FedExille yhdeksän kuukauden kuluessa paketin luovuttamisesta FedExille. FedEx ei ole velvoitettu käsittelemään korvausvaatimusta niin kauan kuin kaikkia maksuja ei ole maksettu; korvausvaatimuksen summaa ei saa vähentää kyseisistä maksuista. Oikeus FedExiltä saataviin vahingonkorvauksiin raukeaa, ellei oikeustoimiin ryhdytä kahden (2) vuoden kuluessa toimituspäivästä (vauriotapauksessa) tai päivästä, jona lähetys olisi pitänyt toimittaa (katoamisen, toimittamatta jättämisen, väärään paikkaan toimittamisen tai myöhästymisen kyseessä ollessa).

Määräajan laskemista varten sovittuna toimituspäivänä pidetään lähettämistä seuraavaa päivää. Lyhyemmät lakisääteiset tai sopimusperusteiset määräajat takaavia vanhentumissääntöjä pidetään ensisijaisina tähän sääntöön nähden.

Kutakin lähetystä kohden voidaan täyttää ainoastaan yksi valitus. Korvausten maksamisen hyväksymisen myötä raukeavat oikeudet muihin vahingonkorvausvaatimuksiin tai muihin hyvityksiin kyseisen lähetyksen osalta.


23. LISÄMAKSUT

FedEx pidättää oikeuden lisätä lähetysmaksuihin polttoainemaksuja ja muita lisämaksuja ilman ennakkoilmoitusta. FedEx määrittää tällaisten lisämaksujen keston ja määrän vapaan harkintansa mukaan. Luovuttamalla lähetyksensä FedExille lähettäjä suostuu maksamaan joko tilauksen tai noudon ajankohtana voimassa olevat lisämaksut sekä sen, että FedEx määrittää nämä maksut vapaan harkintansa mukaan. Lisätietoa ajankohtaisista lisämaksuista osoitteesta www.fedex.com.


24. OIKEUKSISTA LUOPUMATTOMUUS

Jos FedEx ei pane täytäntöön tai sovella jotain näiden ehtojen määräyksistä, sen ei katsota luopuvan kyseisestä määräyksestä, eikä FedExin oikeus panna kyseinen määräys täytäntöön heikkene.


25. VELVOITTAVA LAKI

25.1 Nämä ehdot eivät sulje pois mitään sellaisia vastuuvelvollisuuksia, joiden poissulkeminen olisi lainvastaista.

25.2 Jos jokin näiden ehtojen määräys on ristiriidassa jonkin sovellettavan kansainvälisen sopimuksen, paikallisen lain, valtakunnallisten säädösten, määräysten tai vaatimusten kanssa, kyseistä ehtoa on sovellettava suurimmassa sallitussa laajuudessa, ja se jää rajoitetussa muodossaan voimaan osana FedExin ja lähettäjän välistä sopimusta. Mikäli jokin näiden ehtojen määräys katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, sillä ei ole vaikutusta muihin ehtojen kohtiin.


26. SOVITTELU

Belgian laki antaa postipalveluiden käyttäjille mahdollisuuden hakea postiasioista vastaavan oikeusasiamiehen väliintuloa (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)), edellyttäen että käyttäjä on esittänyt valituksensa tätä ennen FedExille. Tällainen väliintulo ei kuitenkaan vaikuta näiden ehtojen sisältämiin määräyksiin.


27. TIETOSUOJA

27.1 Termeillä, kuten ”rekisterinpitäjä”, ”henkilötiedot”, ”rekisteröity” ja ”käsittely” on yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 (”GDPR-asetus”) sekä sovellettavissa (paikallisissa) tietosuojalaeissa ja -määräyksissä (yhdessä ”tietosuojalaki”) annetut merkitykset.

27.2 FedEx ja lähettäjä ymmärtävät olevansa itsenäisiä rekisterinpitäjiä, mitä tulee henkilötietojen (”henkilötiedot”) käsittelyyn osapuolien toimesta tai välillä näiden ehtojen nojalla.

27.3 Näiden ehtojen nojalla tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn osalta lähettäjä vakuuttaa noudattaneensa tietosuojalakia mm. varmistamalla, että sillä on tietojenkäsittelyyn GDPR-asetuksen 6 artiklan mukainen oikeusperuste, ja antamalla rekisteröidyille GDPR-asetuksen artiklojen 12–14 mukaiset tiedot, mukaan lukien osoitteessa fedex.com olevan FedExin tietosuojakäytännön sisältämät tiedot.

27.4 Lähettäjä korvaa FedExille kaikki kulut, korvausvaatimukset, vahingot ja kustannukset, joita FedExille aiheutuu liittyen siihen, että lähettäjä ei noudata tätä kohtaa 27.

27.5 Kaikki henkilötietojen siirrot lähettäjän ja FedExin välillä Euroopan talousalueelta (ETA) tai Sveitsistä ETA-alueen tai Sveitsin ulkopuoliseen maahan tapahtuvat rekisterinpitäjien välisiä tiedonsiirtoja koskevien mallisopimuslausekkeiden (päätös 2004/915/EY, jäljempänä ”rekisterinpitäjien välisiä tiedonsiirtoja koskevat mallisopimuslausekkeet”) nojalla, kuten GDPR-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan c alakohdassa on tarkoitettu. Mallisopimuslausekkeet löytyvät osoitteesta https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Tätä tarkoitusta varten rekisterinpitäjien välisiä tiedonsiirtoja koskevat mallisopimuslausekkeet sisällytetään kokonaisuudessaan näihin ehtoihin viittauksin. Hyväksymällä nämä ehdot osapuolten katsotaan (a) allekirjoittaneen rekisterinpitäjien välisiä tiedonsiirtoja koskevat mallisopimuslausekkeet, (b) hyväksyvän rekisterinpitäjien välisiä tiedonsiirtoja koskevien mallisopimuslausekkeiden sisällön kokonaisuudessaan ja (c) sitoutuvan noudattamaan niiden ehtoja. Rekisterinpitäjien välisiä tiedonsiirtoja koskevissa mallisopimuslausekkeissa FedEx on tietojen viejänä toimiva rekisterinpitäjä ja lähettäjä on tietojen tuojana toimiva rekisterinpitäjä, ja tarvittaessa päinvastoin. Edellä mainittu ei rajoita FedExin oikeutta päättää yksin tietosuojalain mukaisen toisen siirtomekanismin käytöstä. Siirrettyihin henkilötietoihin saattavat kuulua yksittäisten lähettäjien ja vastaanottajien yhteystiedot, kuten nimet ja osoitteet, jotka ovat tarpeen, jotta FedEx voisi tehokkaasti tarjota palveluitaan, kuten toimittaa paketteja ja tarjota seurantatoimintoja sopimuksessa tarkemmin tai muuten määritellyllä tavalla ja rekisterinpitäjien välisiä tiedonsiirtoja koskevien mallisopimuslausekkeiden liitteen B mukaisesti.

27.6 Jos Euroopan unionin tuomioistuin tai paikallinen valvontaviranomainen tai muu valtion viranomainen katsoo, että nämä ehdot ja/tai rekisterinpitäjien välisiä tiedonsiirtoja koskevat mallisopimuslausekkeet eivät enää mahdollista henkilötietojen lainmukaista siirtämistä ETA-alueen tai Sveitsin ulkopuolelle, osapuolten on vilpittömin mielin neuvoteltava vaihtoehtoisesta menetelmästä tällaisten siirtojen toteuttamiseksi lainmukaisesti.