Dostava paketa

Razlaga žargonskih izrazov brexita

Razlaga žargonskih izrazov brexita

Popolna razlaga izrazov, ki jih morajo vedeti izvozna in uvozna podjetja, če želijo uspešno krmariti po brexitu.

Opredeljuje pravico in postopek za izstop države članice iz EU z 2-letnim izstopnim rokom.

Izraz opisuje izstop Združenega kraljestva iz EU, ki je posledica izida referenduma iz junija 2016. Združeno kraljestvo naj bi iz EU izstopilo 31. oktobra 2019* ob 23. uri.

Tako imenovani »varovalni predlogi« določajo načrt Združenega kraljestva za začasne carinske dogovore z EU, če nov trajni sporazum ne bo pravočasno pripravljen. Njihov namen je izogniti se trdni meji med Severno Irsko in Republiko Irsko, ki je država članica EU.

Kar se tiče blaga, se države članice EU ravnajo po istih standardih in predpisih. Vlada Združenega kraljestva se želi ravnati po »skupnem pravilniku«, in sicer z uskladitvijo zakonodaje Združenega kraljestva o blagu s standardi in predpisi Evropske unije. Vlada Združenega kraljestva upa, da bo načrt zaščitil oskrbovalne verige podjetij, kot so proizvajalci avtomobilov, ter hkrati zmanjšal trenja pri trgovanju na meji med Združenim kraljestvom in EU.

28 držav članic EU in še nekaj manjših držav ima sklenjen trgovinski sporazum o neuveljavljanju carinskih tarif za blago, ki prehaja med državami članicami EU. Za blago, uvoženo iz držav zunaj EU, velja skupna tarifa. Vlada Združenega kraljestva je navedla, da bo Združeno kraljestvo ob izstopu iz EU izstopilo tudi iz carinske unije EU.

Evropsko gospodarsko področje vključuje 28 držav članic EU ter Islandijo, Norveško in Lihtenštajn. Gre za notranji trg, ki ga urejajo pravila enotnega trga EU.

Evropsko združenje za prosto trgovino (European Free Trade Association) vključuje Islandijo, Norveško, Lihtenštajn in Švico. Organizacija je bila včasih precej večja, vendar so druge članice izstopile, ko so se pridružile EU.

Politična in gospodarska unija 28 držav, ki so: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo. Ustanovljena je bila leta 1957.

Nanaša se na države članice EU (19 od 28 držav članic), ki so sprejele evro za svojo valuto.

Vladni načrt za carinsko ureditev po brexitu z EU. Z ureditvijo FCA bi bila za blago, ki pride v Združeno kraljestvo, a je namenjeno za EU, zaračunana tarifa EU. Za blago, ki naj bi ostalo v Združenem kraljestvu, bo zaračunana lastna tarifa Združenega kraljestva, ki bi bila določena drugače kot tarifa EU. Načrt temelji na tehnologiji za prepoznavanje končne destinacije blaga, ki prihaja v Združeno kraljestvo in se bo tako po upanjih izognilo carinskim pregledom na Irskem.

Prost pretok blaga, storitev, ljudi in kapitala v EU brez notranjih meja ob upoštevanju omejenih izjem.

Sporazum med državami, ki zmanjšuje ovire za trgovanje, vključno s tarifami in predpisi.

Izraz za scenarij brexita, v katerem bi se Združeno kraljestvo odreklo dostopu do enotnega evropskega trga in carinske unije ter Evropske unije. Ureditev bi prednostno obravnavala popoln nadzor Združenega kraljestva nad njegovimi mejami, izdelavo novih trgovinskih sporazumov in uporabo zakonov znotraj lastnega ozemlja.

Scenarij, v katerem Združeno kraljestvo izstopi iz EU brez soglašanja s pogoji izstopa in prihodnjih trgovinskih sporazumov. Za trgovanje Združenega kraljestva z EU bodo veljali pogoji STO. Prosti pretok blaga med Združenim kraljestvom in EU bi se tako končal, zato bi podjetja morala uporabiti enake pogoje carinjenja in trošarin kot za države zunaj EU.

Pravica trgovca v EU ali EGP za izvajanje poslovanja v drugi državi članici EU/EGP na podlagi dovoljenja matične države in pravil EU o prostem gibanju.

Trgovinsko območje brez notranjih meja, ki zagotavlja prosto gibanje ljudi, blaga, storitev in kapitala na svojem celotnem območju. Enotni evropski trg zajema vse države članice EU in štiri druge države, ki imajo določene izjeme. Vlada Združenega kraljestva je navedla, da bo Združeno kraljestvo ob izstopu iz EU izstopilo tudi iz območja enotnega evropskega trga.

Scenarij brexita, v katerem bi Združeno kraljestvo potencialno ostalo del enotnega evropskega trga in carinske unije. Odnos Združenega kraljestva z EU bi ostal, kakor je mogoče, blizu obstoječim dogovorom. Združeno kraljestvo ne bi bilo več država članica EU in ne bi več imelo mesta v Evropskem svetu. Izgubilo bi poslance v Evropskem parlamentu in evropskega komisarja. Vseeno bi za trgovanje z blagom in morebiti storitvami s preostalimi državami članicami EU veljala trgovina brez tarif, finančne organizacije pa bi obdržale pravice za »passporting«, tj. prodajanje storitev in delovanje v EU.

Organizacija, ki ureja mednarodno trgovino med različnimi državami. V primeru brexita »brez dogovora« bodo za trgovanje Združenega kraljestva z EU veljali pogoji STO. 

Drugi modeli brexita

Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med EU in Kanado je sporazum o prosti trgovini med EU in Kanado, ki odstranjuje mnogo tarif in ovir za trgovanje. V debatah okrog brexita se na ta model pogosto sklicujejo.

Ta model obravnavajo kot možno alternativo za članstvo Združenega kraljestva v EU. Norveška ni država članica EU, vendar je članica Evropskega gospodarskega prostora, kar državi omogoča, da je del enotnega evropskega trga, v zameno pa prispeva k proračunu EU, sprejema večino zakonov EU in omogoča prosto gibanje ljudi.

Ta model zajema nekatera, vendar ne vseh trgovinskih področij. Švica prav tako finančno prispeva k EU, vendar ne v taki meri kot Norveška. Nima splošne obveznosti za uveljavljanje zakonov EU, vendar mora za omogočanje trgovine izvajati predpise EU. Prosto gibanje je v uporabi.

Turčija ni del EGP in Efte, vendar je v carinski uniji z EU. Za industrijsko blago, ki ga pošilja v države članice EU, ne veljajo nobene tarife ali kvote. Carinska unija ne velja za storitve ali kmetijske proizvode. Turčija mora za blago, ki ga uvaža iz držav nečlanic EU, uveljavljati skupno zunanjo tarifo EU. Svoja pravila in standarde mora uskladiti s pravili in standardi v EU na območjih, kjer lahko prosto trguje.

Pogoji v primeru izstopa z dogovorom

Vlada je navedla, da bo Združeno kraljestvo ob izstopu iz EU izstopilo tudi iz carinske unije EU in območja enotnega evropskega trga. Vlada vseeno upa, da bo z Evropsko unijo s pogajanji dosegla gospodarski sporazum za pretok blaga s čim manj ovirami.

Zakon o obdavčenju (čezmejnem trgovanju) bo Združenemu kraljestvu omogočil, da bo ob izstopu iz EU, bodisi z dogovorom bodisi brez njega, sestavilo lastne tarife. Te bodo nadomestile skupno carinsko tarifo EU, ki trenutno velja za blago, uvoženo zunaj EU, za uvoze v Združeno kraljestvo.

Pogoji v primeru izstopa brez dogovora

V primeru brexita »brez dogovora« bi se prosti pretok blaga med Združenim kraljestvom in EU končal, zato bi podjetja morala uporabiti enake pogoje carinjenja in trošarin kot za države zunaj EU. Podjetja bi morala zagotoviti uvozne in izvozne deklaracije, dopolniti svoje mednarodne pogoje in določila o storitvah, ki bi odražali, ali so uvozniki ali izvozniki, ter zagotoviti uvozno ali izvozno dovoljenje za nadzorovano blago. Pošiljke bodo morda carinsko pregledane, DDV in vse uvozne dajatve pa bi bili plačljivi. Prevoznik blaga bi moral pripraviti vstopne in izstopne deklaracije o varnosti in zaščiti.

V primeru scenarija »brez dogovora« se bo moralo podjetje registrirati za številko EORI pred uvozom ali izvozom blaga v EU oziroma iz EU. Vlada Združenega kraljestva je navedla, da bodo dodatne informacije o tem na voljo pozneje leta 2018.

V primeru brexita »brez dogovora« vseevropski računalniško podprti sistem za kontrolo ne bo več nadzoroval prepovedanega gibanja med EU in Združenim kraljestvom, vendar bo nadzoroval gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine v Združenem kraljestvu.

ECJU je del Ministrstva za mednarodno trgovino ter odgovarja za sistem nadzora izvoza Združenega kraljestva in izdajo dovoljenj za vojaško opremo in blago z dvojno rabo (blago z vojaškim in civilnim načinom uporabe). Izvoz velikega dela te vrste blaga znotraj EU trenutno ne zahteva dovoljenja, vendar bi bilo to obvezno v primeru brexita »brez dogovora«.

Nov javni organ Združenega kraljestva, ki bo preiskoval pritožbe glede nepoštenih trgovinskih praks in nepredvidljivega povečanja uvoza, kar trenutno preiskuje Evropska komisija, za zaščito domače industrije. V primeru brexita »brez dogovora« bo TRA začel delovati še pred izstopom Združenega kraljestva iz EU oktobra 2019.

Če v primeru scenarija »brez dogovora« prostotrgovinski sporazum ne bo zagotovljen, bodo za trgovanje Združenega kraljestva z EU veljali pogoji STO. Združeno kraljestvo in EU bi medsebojno uporabljala tarife in druge trgovinske omejitve, ki jih uporabljata za preostali svet. To je zato, ker pravila STO državam omogočajo diskriminacijo v korist trgovinske partnerice samo za omejeno število okoliščin, vključno s popolnoma dvostranskim trgovinskim dogovorom.