Ljudje se pogovarjajo pred prenosnikom

FedEx® Reporting Online

FedEx® Reporting Online

Pogoji in določila

Pogoji in določila

FedEx® Reporting Online – Pogodba o informacijah (»Pogodba«)

Spodaj so navedeni pogoji in določila, pod katerimi lahko uporabljate aplikacijo FedEx Reporting Online. Natančno preberite te informacije.  Če se strinjate, da so ti pogoji in določila za vas obvezujoči, morate to spodaj potrditi.

Po potrditvi bo ta dokument predstavljal zakonito pogodbo (»pogodba«) med družbo FedEx Express International B.V. in njenimi povezanimi podjetji (»FedEx«) in vami (»stranka«). Elektronska potrditev te pogodbe v nadaljevanju bo pomenila, da stranka soglaša in sprejema pogoje in določila te pogodbe. Kopijo te pogodbe natisnite in jo shranite za poznejšo uporabo.

Uvodne izjave

1. FedEx ima v lasti določene zaupne informacije in informacije z lastninsko pravico, povezane z dejavnostmi pošiljanja, ki jih stranka izvaja z družbo FedEx.

2. Stranka želi pridobiti te informacije, da bo imela pregled nad svojimi dejavnostmi pošiljanja z družbo FedEx. FedEx in stranka se ob upoštevanju medsebojnih zavez, ki jih vsebuje ta pogodba, strinjata z naslednjim:

Točka 1. Informacije

1. FedEx v skladu s pogoji in določili te pogodbe stranki podeljuje neizključno in nedodeljivo pravico ter licenco za uporabo informacij in z njimi povezane dokumentacije (s skupnim imenom »informacije«), ki jih FedEx zagotavlja za analizo dejavnosti pošiljanja z družbo FedEx in njenimi povezanimi podjetji.

2. FedEx bo zagotovil te informacije prek spletnega mesta, po lastni presoji pa jih lahko dostavi tudi na drugačen način.

 

Točka 2. Uporaba

Stranka bo informacije uporabila izključno za analizo trendov v svojih dejavnostih pošiljanja z družbo FedEx. Stranka bo upoštevala vsa navodila glede dostopa do informacij in njihove uporabe, ki jih bo občasno posredoval FedEx.

 

Točka 3. Vzdrževanje in posodobitve

FedEx lahko po lastni presoji kadar koli spremeni postavitev datotek, način dostave ter naravo in količino informacij, ki jih zagotavlja.

 

Točka 4. Nadomestilo za škodo

Stranka se strinja, da bo poravnala škodo, neškodljivo branila in zavarovala svojo matično družbo in njena hčerinska podjetja ter vse njihove zaposlene, agente in predstavnike pred kakršnimi koli in vsemi škodnimi zahtevki, zahtevami, škodo (vključno z naključno in posledično škodo), stroški, izdatki, tožbami in odgovornostmi (s skupnim imenom »zahtevki«), vključno s plačilom razumnih stroškov odvetniških storitev, ki izhajajo iz strankine uporabe podatkov na kakršen koli način, vključno, vendar ne omejeno na, s stroški in izdatki, ki jih je stranka utrpela pri spreminjanju svojih notranjih računalniških sistemov, da bi uporabila te podatke.

 

Točka 5. Zaupnost

Stranka bo vse informacije hranila v strogi zaupnosti in jih ne bo uporabljala drugače kot v zvezi s pravicami, ki izhajajo iz te pogodbe, ter bo svoje zaposlene zavezala enaki zaupnosti, ki ji je po tej pogodbi zavezana sama. Stranka brez predhodnega pisnega soglasja družbe FedEx ne bo omogočila dostopa do informacij ali jih v kakršni koli obliki posredovala nobeni tretji osebi.

 

Točka 6. Tveganje za izgubo

Stranka prevzema vse tveganje za izgubo ali škodo, ki nastane zaradi njene uporabe informacij.

 

Točka 7. Odpoved pogodbe

Ta pogodba velja, dokler ena od strank ne odstopi od nje. Ob odpovedi te pogodbe bo stranka prenehala uporabljati informacije. FedEx lahko kadar koli preneha posredovati informacije in ni dolžan nobenih informacij posredovati v celoti ali delno. Obveznosti nadomestila za škodo in zaupnosti iz 4. in 5. točke zgoraj se ohranijo tudi po odpovedi te pogodbe.

 

Točka 8. Izjava o omejenem jamstvu

1. Stranka potrjuje in se strinja, da uporablja informacije na lastno odgovornost. Informacije so posredovane »takšne, kot so«. FedEx zavrača odgovornost za vsa jamstva, izrecna ali domnevna, vključno, vendar ne omejena na, z naznačenimi jamstvi o primernosti in ustreznosti za določen namen.

2. FedEx pod nobenim pogojem, vključno z malomarnostjo, ne odgovarja za nobeno neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi strankine uporabe informacij ali njihovega posedovanja, vključno, vendar ne omejeno na, s posebno, naključno in posledično škodo ter škodo, ki nastane zaradi izgube uporabe, izgube podatkov, izgube dobička ali izgube posla, tudi če je bila družba FedEx obveščena o možnosti take škode. FedEx ne jamči, da bodo informacije izpolnile vse zahteve stranke ali da bodo informacije brez napak ali da bodo popravljene. FedEx ne jamči in ne daje nobenih zagotovil v zvezi z uporabo informacij ali rezultati njihove uporabe glede njihove pravilnosti, točnosti, zanesljivosti ali drugega. Nobena ustna ali pisna informacija, ki jo poda družba FedEx ali njen pooblaščeni predstavnik, ne predstavlja jamstva. Nekatere pristojnosti ne dovoljujejo izključitve naznačenih jamstev, zato zgoraj navedene izključitve morda ne veljajo.

3. Vse pošiljke in kakršni koli zahtevki v zvezi s takšnimi pošiljkami morajo biti izvedeni v skladu s prevoznimi pogoji, ki jih vsebujejo veljavni vodnik po storitvah FedEx , tarifa ali drugi veljavni prevozni pogoji in določila družbe FedEx.

 

Točka 9. Dodeljevanje

Stranka brez predhodnega pisnega soglasja družbe FedEx ne more dodeliti svojih pravic ali podeljevati nalog iz te pogodbe.

 

Točka 10. Sprememba

To pogodbo lahko spremeni izključno družba FedEx, tako da stranko o tem predhodno obvesti. Če so kakršne koli informacije, vsebovane v dokumentih, ki jih družba FedEx posreduje v zvezi z informacijami, v nasprotju s to pogodbo, veljajo pogoji in določila te pogodbe.