fedex.com Villkor för användning

FÖLJANDE VILLKOR REGLERAR DIN ANVÄNDNING AV FEDEX.COM, INKLUSIVE FEDEX SHIP MANAGER® PÅ FEDEX.COM OCH FEDEX SHIP MANAGERTM LITE ( HÄREFTER BENÄMNS DE "SHIP MANAGER"), FEDEX® GLOBAL TRADE MANAGER ("GTM"), FEDEX® MOBILE OCH FEDEX® BILLING ONLINE. VISAR DU ELLER ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS SAMTYCKER DU, OCH DEN ENHET DU REPRESENTERAR (HÄDANEFTER KOLLEKTIVT "DU" ELLER "DIN"), TILL ALLA NEDANSTÅENDE VILLKOR .

FEDEX KAN I FRAMTIDEN NÄR SOM HELST ÄNDRA ELLER MODIFIERA VILLKOREN UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE OCH VISAR DU ELLER ANVÄNDER FEDEX.COM EFTER DETTA, SAMTYCKER DU TILL ÄDRINGARNA OCH MODIFIKATIONERNA. DET KAN FINNAS YTTERLIGARE VILLKOR PÅ FEDEX.COM SOM REGLERAR DIN ANVÄNDNING AV VISSA FUNKTIONER, INFORMATION OCH APPLIKATIONER PÅ FEDEX.COM

Avsnitt 1. Definitioner

Innehåll: information, grafik, produkter, funktioner, funktionalitet, tjänster och länkar på fedex.com, inklusive FedEx Ship Manager på fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, Global Trade Manager och FedEx Billing Online.

FedEx: FedEx Corporate Services, Incorporated, dess moderbolag och moderbolagets dotterbolag.

Du: Du själv och den enhet du representerar.

Avsnitt 2. Använda fedex.com

fedex.com tillhandahålls enbart för aktuella och potentiella FedEx-kunder i syfte att interagera med FedEx och får inte användas av någon annan person eller enhet, eller i något annat syfte. All frakt, spårning, beräkning, mottagande av FedEx fakturor och översändning av betalning med elektronisk överföring ("EFT"), avlämningsplats, identifiering och förberedelse av internationella dokument, uppskattning av tull och skatter och annan information och tjänster får endast användas av aktuella och potentiella FedEx-kunder för deras egna försändelser. Om inget annat angetts i bruksanvisningarna för en specifik interaktiv funktion på fedex.com, är användningen av fedex.com för att ge information eller att iordningställa försändelser från eller för en tredjepart absolut förbjudet. Användning av automatiskt uppringningsapparater för att skaffa information genom fedex.com är strängt förbjudet.

FedEx tar inte emot idéer, koncept eller teknik för nya tjänster eller produkter genom fedex.com. Om sådan information tas emot, betraktas den inte som konfidentiell och FedEx anser sig ha rätt att använda, meddela eller utnyttja sådan information på valfritt sätt.

Avsnitt 3. Registrering på fedex.com

Du kan registrera dig på fedex.com för att få åtkomst till interaktiva funktioner på fedex.com. fedex.com Login ger dig åtkomst till FedEx Ship Manager på fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, My FedEx, FedEx Global Trade Manager, FedEx Billing Online, FedEx Mobile och andra online-tjänster. Tillgången till dessa tjänster varierar beroende på land. I framtiden kan FedEx lägga till andra funktioner till de som ges åtkomst genom fedex.com Login I sådant fall behöver redan registrerade användare inte omregistrera sig.

Genom att registrera dig på fedex.com, förbinder du dig att ge korrekt och aktuell information om dig själv på begäran av fedex.com Login registrering och underhålla och uppdatera informationen i din online-profil för att hålla den korrekt och aktuell.

En del fedex.com-tjänster är tillgängliga endast för kunder i en del länder. Du samtycker till att endast registrera dig till de fedex.com-tjänster som erbjuds på fedex.com webbplats i del land ditt FedEx-konto är registrerat. Till exempel, om ditt FedEx-konto är registrerat i Storbritannien, registrerar du dig till tjänster som erbjuds på fedex.com/gb och inte till tjänster erbjudna på fedex.com/us.

När du registrerar dig med fedex.com Login registrering, väljer du ett användar-ID och lösenord. Du är ansvarig för att hålla lösenordet och användar-ID konfidentiellt och du är ansvarig för att alla aktiviteter som äger rum i under ditt lösenord och användar-ID. Du samtycker till (a) att omedelbart meddela FedEx vid obehörig användning av ditt användar-ID och lösenord och (b) att se till att du lämnar fedex.com-session vid slutet av varje besök.

Avsnitt 4. Ändringar på fedex.com

fedex.com och dess Innehåll kan när som helst ändras, tas bort eller uppdateras utan föregående meddelande.

Avsnitt 5. Upphäva användning

FedEx kan när som helst avbryta, stänga av eller ändra fedex.com utan föregående meddelande och FedEx kan när som helst blockera Din och andra användares åtkomst till fedex.com utan orsak enligt eget gottfinnande, även om åtkomst fortsätter att vara tillåten för andra.

Avsnitt 6. Ägande

FedEx.com och dess Innehåll är skyddad av upphovsrättsliga lagar i U.S.A. och internationella upphovrättsliga, varumärkes- och andra lagar. © 1995-2012 FedEx. Med ensamrätt.
FedEx ger genom att tillåta åtkomst till fedex.com ingen uttrycklig äganderätt i fedex.com eller till Innehåll på eller tillgängligt på fedex.com. Kunden får inte kopiera, modifiera, översätta, distribuera, anpassa, reproducera, dekompilera, dekonstruera eller disassemblera någon som helst del av fedex.com eller dess Innehåll.

Avsnitt 7. Friskrivningsklausul

FEDEX.COM OCH DESS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. FEDEX OCH DESS LICENSGIVARE FRISKRIVER SIG FRÅN OCH UNDANTAR ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA SÅ VÄL SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH FUNKTION I ETT VISST SYFTE, RÄTTIGHETER OCH ICKEINTRÅNG, MED AVSEENDE PÅ SÅDANT INNEHÅLL OCH DIN FÖRMÅGA ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA FEDEX.COM OCH DESS INNEHÅLL.

Avsnitt 8. Ansvarsbegränsning

FEDEX.COM OCH DESS INNEHÅLL ANVÄNDS PÅ EGEN RISK. FEDEX ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGT FÖR DIG ELLER EN ANNAN PERSON ELLER ENHET GENOM DIG KRÄVER ERSÄTTNING FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR ENLIGT LAG FÖR FEL I ELLER ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA FEDEX.COM OCH DESS INNEHÅLL INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING, ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD VINST, DATA, ELLER SKADA PÅ DATASYSTEM, ÄVEN OM DU HAR INFORMERAT FEDEX OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. 

Avsnitt 9. Skadestånd

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla FedEx, dess moderbolag och dotterbolag och deras respektive tjänstemän, direktörer, chefer, anställda, agenter och representanter, skadeslösa mot alla krav (i) som uppstår i samband med Din överträdelse av något av dessa villkor, och för Dina aktiviteter i samband med denna webbplats.

Avsnitt 10. FedEx Service Guide

Villkoren för användning av FedEx leverans- och relaterade tjänster finns i den senaste versionen av FedEx Service Guide, som är tillgänglig på begäran. Den senaste versionen av FedEx Service Guide gäller i händelse av en motsägelse mellan information om FedEx leverans- eller relaterade tjänster på fedex.com och information om leverans- eller relaterade tjänster i den senaste versionen av FedEx Service Guide.

Avsnitt 11. Länkar till andra webbplatser

Det finns länkar på fedex.com webbplats med vilka du kan besöka utomstående företags webbplatser. Ingen av dessa webbplatser eller de företag till vilka de tillhör kontrolleras av FedEx. FedEx gör varken utfästelser angående informationen som tillhandahålls på sådana webbplatser eller angående kvaliteten eller godtagbarheten för det produkter eller tjänster som erbjuds av sådana personer eller enheter på sådana webbplatser.

FedEx har inte testat och gör inga utfästelser angående korrekthet, prestanda eller kvalitet för programvara som finns på sådana webbplatser. Du bör undersöka och uppskatta riskerna som kan medfölja åtkomst och användning av programvara på Internet innan du använder den.

Avsnitt 12. Sekretesspolicy

The FedEx Privacy Policy reglerar användning av information du erhåller genom fedex.com.

Avsnitt 13. Export.

Du tar allt ansvar för att följa alla lagar och förordningar i USA eller det land från vilket du har åtkomst till fedex.com med avseende på åtkomst, användning, export, återexport och import av Innehåll tillgängligt genom fedex.com.

Du erkänner och samtycker till att du inte kommer att exportera eller importera Innehåll till länder till vilka export eller import är begränsad enligt lag i Förenta Staterna, att du inte är medborgare i ett sådant land, att du inte är en Denied Party upptagen på U.S. Denied Persons List, att du inte är en Special Designated National upptagen på U.S. Treasury Departments lista över Specially Designated Nationals. och att Innehållet inte används för utformande, utveckling eller production av kärnvapen, kemiska eller biologiska vapen.

Avsnitt 14. Gällande lagstiftning och enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Detta avtal och din användning av fedex.com ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i USA och delstaten Tennessee, dock utan hänsyn till den lagstiftningens bestämmelser om internationell privaträtt. Om en behörig domstol finner villkor i detta Avtal, eller delar därav, som är omöjliga att efterleva, ska detta villkor verkställas i maximalt tillåten utsträckning.

Talan avseende fedex.com eller detta avtal måste väckas inom ett år efter det att fordringen eller orsaken därtill uppstått, annars förfaller rätten att väcka talan. Talan måste väckas vid behörig domstol i Shelby County, Tennessee. Detta Villkor kan inte ändras eller modifieras utan FedEx skriftliga tillstånd.

Avsnitt 15. Fraktvillkor

(i) Kunden accepterar att FedEx-frakt inom och utom landet av försändelser som har lämnats till FedEx via SHIP MANAGER skall ske i enlighet med de villkor och ansvarsbegränsningar som anges i den ICKE FÖRHANDLINGSBARA flygfraktsedeln, etiketten, manifestet eller upphämtningsmanifestet (med ett samlingsnamn kallat ”Leveransdokumentationen”) och enligt eventuella tillämpliga transportavtal mellan Kunden och FedEx rörande sådana försändelser och enligt eventuell tillämplig tariff, serviceinfo eller tillämpliga standardfraktvillkor (kopior kan fås på begäran), som detta Avtal hänvisar till och innefattar. Om det föreligger en konflikt mellan Leveransdokumentationen och ett sådant gällande dokument eller detta Avtal, så gäller transportavtalet, tariffen, serviceinfon, standardfraktvillkoren eller detta avtal, i denna prioritetsordning. Om en försändelse har sitt ursprung utanför USA, upprättas fraktkontraktet med det FedEx-dotterbolag, den FedEx-filial eller den oberoende entreprenör som ursprungligen accepterar försändelsen. Din användning av Global Trade Manager skall inte ändra Ditt ansvar för förberedelse och noggrannhet i leveransdokumentation inklusive import-/exportformulär.

(ii) Om Kunden använder SHIP MANAGER för att hantera försändelser som lämnas till FedEx för leverans till destinationer som ligger utanför USA eller försändelsens ursprungsland, skall Kunden helt på egen bekostnad tillse att de villkor för internationell frakt som FedEx periodvis tillhandahåller (och som kan utökas eller ändras tidvis helt enligt FedEx eget gottfinnande) placeras på Leveransdokumentationen enligt eventuella instruktioner från FedEx för alla sådana internationella försändelser. Kunden försvarar, gottgör och frisäger FedEx, dess chefer, ansvariga, anställda och agenter från alla förluster, fordringar och övriga kostnader och utgifter som uppkommer till följd av att Kunden inte placerat villkoren för internationell frakt på Leveransdokumentationen för internationella försändelser (inklusive men inte uteslutande fordringar från mottagaren av en försändelse) eller av att Kunden underlåtit att följa FedEx instruktioner vad gäller placeringen av villkor för internationell frakt på Leveransdokumentationen.

(iii) Tryckt signatur. Kunden godtar att om SHIP MANAGER används för att hantera försändelser till destinationer som ligger utanför USA eller försändelsens ursprungsland, skall Kunden ange namnet på personen som fyller i Leveransdokumentationen i stället för en manuell signatur på Leveransdokumentationen, i tillämpliga fall, för alla försändelser som Kunden lämnar till FedEx med hjälp av SHIP MANAGER. Kunden accepterar även att detta tryckta namn utgör Kundens signatur och Kundens godkännande av FedEx fraktvillkor i tillämpligt transportavtal, serviceinfo, standardvillkor, tariff eller Leveransdokumentation som reglerar att försändelsen accepterats av FedEx eller dess oberoende entreprenör.

(iv) Om inget annat anges är avsändarens adress som anges på framsidan av Leveransdokumentationen platsen för verkställighet och avsändning, och mottagarens adress som anges på framsidan av Leveransdokumentationen destinationen. Om inget annat anges på framsidan av Leveransdokumentationen är FedEx Express, P.O. Box 727, Memphis, TN 38194, USA, första speditör för alla försändelser. Adressen till FedEx Ground är P.O. Box 108, Coraopolis, PA 15230, USA.

Avsnitt 16. FedEx ShipAlert(SM)

FedEx erbjuder dig via SHIP MANAGER att använda FedEx ShipAlert för att sända ett meddelande till mottagaren med information till honom/henne om försändelsen. Denna funktion tillhandahålls kostnadsfritt. FedEx kan när som helst ändra eller avsluta användningen av FedEx ShipAlert.

FedEx åtar sig inte att hålla ditt meddelande privat eller konfidentiellt. I och med att du använder FedEx ShipAlert godtar du att FedEx tillhandahåller den tekniska funktionen och att du ensam är ansvarig för innehållet i dina meddelanden. FedEx förbinder sig inte att övervaka eventuella meddelanden som du skickar. FedEx kan dock, men är inte förpliktade att, helt efter eget gottfinnande titta på dina meddelanden för att skydda sig själv.

Använd inte FedEx ShipAlert i något annat syfte än för att förmedla information om din försändelse. Du får inte använda FedEx ShipAlert för att sprida information som är provocerande, oanständig, utgör intrång eller är på annat sätt olaglig, inte heller för att hota, trakassera, förtala eller på annat sätt kränka någon, inte heller för att utföra någon lagstridig handling. Om FedEx ser eller hör talas om meddelanden som skickas via FedEx ShipAlert och som bryter mot dessa villkor eller kan skada FedEx, får FedEx vidta alla åtgärder som krävs för att skydda sig själva, inklusive att vidarebefordra meddelanden till myndigheter.

Det är inte nödvändigt att använda FedEx ShipAlert för frakt av en försändelse via SHIP MANAGER. FedEx är inte ansvarigt för eventuella fel eller förseningar, oavsett orsak, som drabbar överföring, mottagning eller bekräftelse av meddelanden som du skickar.

Avsnitt 17. Adressbok

I enlighet med villkoren nedan kommer adresserna i din adressbok att finnas kvar så länge du använder SHIP MANAGER. FedEx tar bort adresserna om du inte använder SHIP MANAGER under 6 månader.

Ditt konto hos SHIP MANAGER tas dock inte bort. Om du har ett ärende, skicka e-post till FedEx på webmaster@fedex.com. Adressboken är en funktion som tillhandahålls kostnadsfritt av FedEx. FedEx är inte ansvarigt för förlust av adresser i adressboken, så du bör själv ha en säkerhetskopia av dina adresser. FedEx har rätt att när som helst och oavsett skäl ändra denna funktion.

Avsnitt 18. Anpassade priser

Det anpassade priset som visas på Courtesy Rate Quote i FedEx Ship Manager, om den visas, kan skilja sig från de gällande priserna för din försändelse. Priset kan variera beroende på faktiska dimensioner och vikt samt andra faktorer. Information om hur fraktpriser beräknas finns i aktuell FedEx-serviceinfo och i FedEx prislistor.

Avsnitt 19. H.M. Customs and Excise Forms

H.M. Customs and Excise forms. H.M. Customs and Excise Forms är skyddade av Crown upphovsrätt och är reproducerade på Global Trade Manager under licens från Controller of Her Majesty's Stationery Office. Besökare på webbplatsen får reproducera och använda dessa formulär, men har inte rätt att auktorisera utomstående att använda dem.  

Avsnitt 20. FedEx Tracking, signerat leveranskvitto

Förutom Användningsvillkor för fedex.com gäller följande villkor för din åtkomst och användning av signerat leveranskvitto. Genom att öppna och använda signerat leveranskvitto erkänner och godkänner du att du är avsändaren, mottagaren eller tredjepartsbetalaren, eller är behörig att agera på uppdrag av avsändaren, mottagaren eller tredjepartsbetalaren, för att hämta signaturbilden för försändelsen som du försöker spåra. Du garanterar och godkänner, för dig själv och alla andra för vars räkning du agerar i att öppna och använda signerat leveranskvitto, att du inte kommer använda signaturbilden för något annat syfte än att bekräfta leverans av sådana transporter. Du godkänner även och går med på att, för dig själv och alla andra för vars räkning du handlar vid öppnande och användning av signerat leveranskvitto, (i) försvara (om FedEx så önskar), gottgöra och inte hålla FedEx, dess moderbolag och dess moderbolags dotterbolag (som gemensamt kallas "FedEx" i detta stycke) ansvarigt med avseende på alla skadeståndskrav av något slag till följd av ditt öppnande och användande av ett signerat leveranskvitto, och mottagande, användning och vidarebefordran per e-post av någon hämtad signatur, (ii) signerat leveranskvitto tillhandahålls "i befintligt skick" och du antar själv all risk för att besöka och använda signerat leveranskvitto, (iii) FedEx FRISKRIVER SIG ALLA GARANTIER OCH VILLKOR OAVSETT SLAG, ÄVEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL MED AVSEENDE PÅ SIGNERAT LEVERANSKVITTO, (iv) du kommer bara att per e-post skicka ett signerat leveranskvitto som du försöker hämta till avsändaren, mottagaren eller tredjepartsbetalaren av transporten, (v) under inga omständigheter ska FedEx hållas ansvarig för eventuella pengar eller andra skador till följd av tillgång och användning av signerat leveranskvitto och att FedEx härmed friskriver sig ansvaret för sådana skador, samt att (vi) dina handlingar och försändelser även regleras av, och att du följer, villkoren i tillämplig(t) FedEx-serviceinformation, transportvillkoreller transportavtal.

Avsnitt 21. FedEx spårningsuppdateringar

Förutom Användningsvillkor för fedex.com gäller följande villkor för din åtkomst och användning av den här spårningsuppdateringsprenumerationsansökan om att begära spårningsuppdateringar ("Spårningsuppdateringar"). FedEx ger dig rätt att begära spårningsuppdateringar för en försändelse för vilken du är avsändare, mottagare eller tredjepartsbetalare och du godkänner att endast begära spårningsuppdateringar för en försändelse för vilken du är avsändare, mottagare eller tredjepartsbetalare i enlighet med dessa villkor. Du bekräftar och godkänner att spårningsuppdateringar är FedEx privata egendom, ställs dig till förfogande utan kostnad och att all användning av spårningsuppdateringsinformation sker på egen risk. Spårningsuppdateringar tillhandahålls "i befintligt skick" och FedEx lämnar inga garantier eller villkor, varken uttryckliga eller underförstådda.