fedex.com Villkor för användning

Villkor för användning

Villkor för användning

FedEx.com

FedEx.com

FÖLJANDE VILLKOR REGLERAR DIN ANVÄNDNING AV FEDEX.COM, INKLUSIVE FEDEX SHIP MANAGER® PÅ FEDEX.COM OCH FEDEX SHIP MANAGERTM LITE (HÄREFTER BENÄMNS DE "SHIP MANAGER"), FEDEX® GLOBAL TRADE MANAGER ("GTM"), FEDEX® MOBILE OCH FEDEX® BILLING ONLINE. VISAR DU ELLER ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS SAMTYCKER DU, OCH DEN ENHET DU REPRESENTERAR (HÄDANEFTER KOLLEKTIVT "DU" ELLER "DIN"), TILL ALLA NEDANSTÅENDE VILLKOR.

FEDEX KAN I FRAMTIDEN NÄR SOM HELST ÄNDRA ELLER MODIFIERA VILLKOREN UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE, OCH VISAR DU ELLER ANVÄNDER FEDEX.COM EFTER DETTA SAMTYCKER DU TILL ÄNDRINGARNA OCH MODIFIKATIONERNA. DET KAN FINNAS YTTERLIGARE VILLKOR PÅ FEDEX.COM SOM REGLERAR DIN ANVÄNDNING AV VISSA FUNKTIONER, INFORMATION OCH APPLIKATIONER PÅ FEDEX.COM.


Avsnitt 1. Definitioner
 

Innehåll: information, grafik, produkter, funktioner, funktionalitet, tjänster och länkar på fedex.com, inklusive FedEx Ship Manager på fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, Global Trade Manager och FedEx Billing Online.

FedEx: FedEx Corporate Services, Incorporated, dess moderbolag och moderbolagets dotterbolag.

Du: Du själv och den enhet du representerar.


Avsnitt 2. Använda fedex.com

fedex.com tillhandahålls enbart för aktuella och potentiella FedEx-kunder i syfte att interagera med FedEx och får inte användas av någon annan person eller enhet, eller i något annat syfte. All frakt, spårning, beräkning, mottagande av FedEx-fakturor och översändning av betalning med elektronisk överföring ("EFT"), avlämningsplats, identifiering och förberedelse av internationella dokument, uppskattning av tull och skatter och annan information och andra tjänster får endast användas av aktuella och potentiella FedEx-kunder för deras egna försändelser. Om inget annat angetts i bruksanvisningarna för en specifik interaktiv funktion på fedex.com, är användningen av fedex.com för att ge information eller att iordningställa försändelser från eller för en tredje part absolut förbjudet. Användning av automatiska uppringningsapparater för att skaffa information genom fedex.com är strängt förbjudet.

FedEx tar inte emot idéer, koncept eller teknik för nya tjänster eller produkter genom fedex.com. Om sådan information tas emot, betraktas den inte som konfidentiell och FedEx anser sig ha rätt att använda, meddela eller utnyttja sådan information på valfritt sätt.


Avsnitt 3. Registrering på fedex.com

Du kan registrera dig på fedex.com för att få åtkomst till interaktiva funktioner på fedex.com. Inloggning på fedex.com ger dig åtkomst till FedEx Ship Manager på fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, My FedEx, FedEx Global Trade Manager, FedEx Billing Online, FedEx Mobile och andra online-tjänster. Tillgången till dessa tjänster varierar beroende på land. I framtiden kan FedEx lägga till andra funktioner till de som ges åtkomst genom inloggning på fedex.com. I sådant fall behöver redan registrerade användare inte omregistrera sig.

Genom att registrera dig på fedex.com förbinder du dig att ge korrekt och aktuell information om dig själv enligt uppmaningarna på inloggningsregistreringen på fedex.com och att underhålla och uppdatera informationen i din online-profil för att hålla den korrekt och aktuell.

En del fedex.com-tjänster är endast tillgängliga för kunder i vissa länder. Du samtycker till att endast registrera dig till de fedex.com-tjänster som erbjuds på fedex.com-webbplatsen i det land där ditt FedEx-konto är baserat. Till exempel, om ditt FedEx-konto är baserat i Storbritannien, registrerar du dig till tjänster som erbjuds på fedex.com/gb och inte till tjänster erbjudna på fedex.com/us.

När du registrerar dig med inloggningsregistrering på fedex.com väljer du ett användar-ID och lösenord. Du är ansvarig för att hålla lösenordet och användar-ID konfidentiellt, och du är ansvarig för alla aktiviteter som äger rum under ditt lösenord och användar-ID. Du samtycker till att (a) omedelbart meddela FedEx vid obehörig användning av ditt användar-ID och lösenord och (b) se till att du lämnar fedex.com-sessionen vid slutet av varje besök.


Avsnitt 4. Ändringar på fedex.com

fedex.com och dess innehåll kan när som helst ändras, tas bort eller uppdateras utan föregående meddelande.


Avsnitt 5. Upphäva användning

FedEx kan när som helst avbryta, stänga av eller ändra fedex.com utan föregående meddelande, och FedEx kan när som helst blockera din och andra användares åtkomst till fedex.com oavsett orsak enligt eget gottfinnande, även om åtkomst fortsätter att vara tillåten för andra.


Avsnitt 6. Ägande

fedex.com och dess innehåll är skyddad av upphovsrättsliga lagar i USA och internationella upphovsrättsliga lagar, varumärkeslagar och andra lagar. ® 1995–2018 FedEx. Med ensamrätt. FedEx ger genom att tillåta åtkomst till fedex.com ingen uttrycklig äganderätt i fedex.com eller till innehåll på eller tillgängligt på fedex.com. Kunden får inte kopiera, modifiera, översätta, distribuera, anpassa, reproducera, dekompilera, dekonstruera eller disassemblera någon som helst del av fedex.com eller dess innehåll.


Avsnitt 7. Friskrivningsklausul

FEDEX.COM OCH DESS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. FEDEX OCH DESS LICENSGIVARE FRISKRIVER SIG FRÅN OCH UNDANTAR ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA SÅ VÄL SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SALUFÖRBARHET OCH FUNKTION I ETT VISST SYFTE, RÄTTIGHETER OCH ICKEINTRÅNG, MED AVSEENDE PÅ SÅDANT INNEHÅLL OCH DIN FÖRMÅGA ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA FEDEX.COM OCH DESS INNEHÅLL.

FEDEX FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN OCH UTESLUTER ALLA GARANTIER GÄLLANDE FEDEX.COM, SHIP MANAGER OCH INTERNETS FUNKTION, UTTRYCKLIGA SÅ VÄL SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SALUFÖRBARHET OCH FUNKTION I ETT VISST SYFTE. FEDEX LÄMNAR INTE NÅGRA GARANTIER FÖR ATT SHIP MANAGER KOMMER ATT UPPFYLLA KUNDERS SAMTLIGA BEHOV ELLER ATT DESS DRIFT KOMMER ATT FUNGERA UTAN STÖRNINGAR ELLER FEL, ELLER ATT EVENTUELLA FEL I SHIP MANAGER KOMMER ATT RÄTTAS TILL. FEDEX LÄMNAR INTE HELLER NÅGRA GARANTIER RÖRANDE RESULTATET AV KUNDENS ANVÄNDNING AV SHIP MANAGER ELLER GLOBAL TRADE MANAGER I FRÅGA OM FUNKTION, KORREKTHET, NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER ANNAT. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION OCH INGA MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA UPPGIFTER ELLER RÅD SOM LÄMNAS AV FEDEX ELLER EN AUKTORISERAD REPRESENTANT FÖR FEDEX UTGÖR NÅGON GARANTI.


Avsnitt 8. Ansvarsbegränsning

FEDEX.COM OCH DESS INNEHÅLL ANVÄNDS PÅ EGEN RISK. FEDEX ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGT GENTEMOT DIG, ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET SOM KRÄVER ERSÄTTNING GENOM DIG, FÖR DIREKTA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, TILLFÄLLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR ENLIGT NÅGON LAG FÖR FEL I ELLER ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA FEDEX.COM OCH DESS INNEHÅLL, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD VINST, DATA, ELLER SKADA PÅ DATASYSTEM, ÄVEN OM DU HAR INFORMERAT FEDEX OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR.


Avsnitt 9. Skadestånd

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla FedEx, dess moderbolag och dotterbolag och deras respektive tjänstemän, direktörer, chefer, anställda, agenter och representanter, skadeslösa mot alla krav (i) som uppstår i samband med din överträdelse av något av dessa villkor, och för dina aktiviteter i samband med denna webbplats.


Avsnitt 10. FedEx Service Guide

Villkoren för användning av FedEx leveranstjänster och relaterade tjänster finns i den senaste versionen av FedEx Service Guide, som är tillgänglig på begäran. Den senaste versionen av FedEx Service Guide gäller i händelse av en motsägelse mellan information om FedEx leveranstjänster eller relaterade tjänster på fedex.com och information om leveranstjänster eller relaterade tjänster i den senaste versionen av FedEx Service Guide.


Avsnitt 11. Länkar till andra webbplatser

Det finns länkar på fedex.com-webbplatsen med vilka du kan besöka tredjepartswebbplatser. Ingen av dessa webbplatser eller de företag till vilka de hör kontrolleras av FedEx. FedEx gör varken utfästelser angående informationen som tillhandahålls på sådana webbplatser eller angående kvaliteten eller godtagbarheten för de produkter eller tjänster som erbjuds av sådana personer eller enheter på sådana webbplatser.

FedEx har inte testat och gör inga utfästelser angående korrekthet, prestanda eller kvalitet för programvara som finns på sådana webbplatser. Du bör undersöka och uppskatta riskerna som kan medfölja åtkomst och användning av programvara på Internet innan du använder den.


Avsnitt 12: Sekretesspolicy

FedEx sekretesspolicy reglerar användning av information som erhålls från dig via fedex.com.


Avsnitt 13. Export

Du tar allt ansvar för att följa alla lagar och förordningar i USA eller det land från vilket du har åtkomst till fedex.com med avseende på åtkomst, användning, export, återexport och import av innehåll som visas på eller görs tillgängligt genom fedex.com.

Du erkänner och samtycker till att du inte kommer att exportera eller importera innehåll till länder till vilka export eller import är begränsad enligt lag i USA, att du inte är medborgare i ett sådant land, att du inte är en Denied Party upptagen på U.S. Denied Persons List, att du inte är en Special Designated National upptagen på U.S. Treasury Departments lista över Specially Designated Nationals, och att innehållet inte används för utformande, utveckling eller produktion av kärnvapen eller kemiska eller biologiska vapen.


Avsnitt 14. Gällande lagstiftning och enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Detta avtal och din användning av fedex.com ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i USA och delstaten Tennessee, dock utan hänsyn till den lagstiftningens bestämmelser om internationell privaträtt. Om en behörig domstol finner villkor i detta avtal, eller delar därav, som overkställbara, ska detta villkor verkställas i maximalt tillåten utsträckning.

Talan avseende fedex.com eller detta avtal måste väckas inom ett år efter det att fordringen eller orsaken därtill uppstått, annars förfaller rätten att väcka talan. Talan måste väckas vid behörig domstol i Shelby County, Tennessee. Detta villkor kan inte ändras eller modifieras utan FedEx skriftliga tillstånd.


Avsnitt 15. Fraktvillkor

(i) Kunden accepterar att FedEx-frakt inom och utom landet av försändelser som har lämnats till FedEx via SHIP MANAGER ska ske i enlighet med de villkor och ansvarsbegränsningar som anges i den ICKE FÖRHANDLINGSBARA flygfraktsedeln, etiketten, manifestet eller upphämtningsmanifestet (med ett samlingsnamn kallat ”leveransdokumentationen”) och enligt eventuella tillämpliga transportavtal mellan Kunden och FedEx rörande sådana försändelser och enligt eventuell tillämplig tariff, serviceinfo eller tillämpliga standardtransportvillkor (kopior kan fås på begäran) och som detta avtal hänvisar till och innefattar. Om det föreligger en konflikt mellan leveransdokumentationen och ett sådant gällande dokument eller detta avtal så gäller transportavtalet, tariffen, serviceinfon, standardtransportvillkoren eller detta avtal, i denna prioritetsordning. Om en försändelse har sitt ursprung utanför USA upprättas transportavtalet med det FedEx-dotterbolag, den FedEx-filial eller den oberoende entreprenör som ursprungligen accepterar försändelsen. Din användning av Global Trade Manager ska inte ändra ditt ansvar för förberedelse och noggrannhet i leveransdokumentation inklusive import-/exportformulär.

(ii) Om kunden använder SHIP MANAGER för att hantera försändelser som lämnas till FedEx för leverans till destinationer som ligger utanför USA eller försändelsens ursprungsland, ska kunden helt på egen bekostnad tillse att de villkor för internationell frakt som FedEx periodvis tillhandahåller (och som kan utökas eller ändras tidvis helt enligt FedEx eget gottfinnande) placeras på leveransdokumentationen enligt eventuella instruktioner från FedEx för alla sådana internationella försändelser. Kunden ska försvara, gottgöra och frisäga FedEx, dess chefer, ansvariga, anställda och agenter från alla förluster, fordringar och övriga kostnader och utgifter som uppkommer till följd av att kunden inte placerat villkoren för internationell frakt på leveransdokumentationen för internationella försändelser (inklusive men inte uteslutande fordringar från mottagaren av en försändelse) eller av att kunden underlåtit att följa FedEx instruktioner vad gäller placeringen av villkor för internationell frakt på leveransdokumentationen.

(iii) Tryckt signatur. Kunden godtar att om SHIP MANAGER används för att hantera försändelser till destinationer som ligger utanför USA eller försändelsens ursprungsland, ska kunden ange namnet på personen som fyller i leveransdokumentationen i stället för en manuell signatur på Leveransdokumentationen, i tillämpliga fall, för alla försändelser som kunden lämnar till FedEx med hjälp av SHIP MANAGER. Kunden accepterar även att detta tryckta namn utgör kundens signatur och kundens godkännande av FedEx transportvillkor i tillämpligt transportavtal, serviceinfo, standardvillkor, tariff eller leveransdokumentation som reglerar försändelsen som accepterats av FedEx eller dess oberoende entreprenör.

(iv) Om inget annat anges är avsändarens adress som anges på framsidan av leveransdokumentationen platsen för verkställighet och avsändning, och mottagarens adress som anges på framsidan av leveransdokumentationen är destinationen. Om inget annat anges på framsidan av leveransdokumentationen är FedEx Express, P.O. Box 727, Memphis, TN 38194, USA, första speditör för alla försändelser. Adressen till FedEx Ground är P.O. Box 108, Coraopolis, PA 15230, USA.


Avsnitt 16. FedEx ShipAlert(SM)

FedEx erbjuder dig via SHIP MANAGER att använda FedEx ShipAlert för att sända ett meddelande till mottagaren med information till honom/henne om försändelsen. Denna funktion tillhandahålls kostnadsfritt. FedEx kan när som helst ändra eller avsluta användningen av FedEx ShipAlert.

FedEx åtar sig inte att hålla ditt meddelande privat eller konfidentiellt. I och med att du använder FedEx ShipAlert godtar du att FedEx endast tillhandahåller den tekniska funktionen och att du ensam är ansvarig för innehållet i dina meddelanden. FedEx förbinder sig inte att övervaka eventuella meddelanden som du skickar. FedEx kan dock, men är inte förpliktade att, helt efter eget gottfinnande titta på dina meddelanden för att skydda sig själva.

Använd inte FedEx ShipAlert i något annat syfte än för att förmedla information om din försändelse. Du får inte använda FedEx ShipAlert för att sprida information som är provocerande, oanständig, utgör intrång eller är på annat sätt olaglig, inte heller för att hota, trakassera, förtala eller på annat sätt kränka någons lagstadgade rättigheter, inte heller för att utföra någon lagstridig handling. Om FedEx ser eller hör talas om meddelanden som skickas via FedEx ShipAlert och som bryter mot dessa villkor, eller kan skada FedEx, får FedEx vidta alla åtgärder som krävs för att skydda sig själva, inklusive att vidarebefordra meddelanden till myndigheter.

Det är inte nödvändigt att använda FedEx ShipAlert för frakt av en försändelse via SHIP MANAGER. FedEx är inte ansvarigt för eventuella fel eller förseningar, oavsett orsak, vid överföring, mottagning eller bekräftelse av meddelanden som skickas av eller till dig.


Avsnitt 17. Adressbok

I enlighet med villkoren nedan kommer adresserna i din adressbok att finnas kvar så länge du använder SHIP MANAGER. FedEx tar bort adresserna om du inte använder SHIP MANAGER under 6 månader.

Ditt konto hos SHIP MANAGER tas dock inte bort. Om du har några frågor, skicka e-post till FedEx på webmaster@fedex.com. Adressboken är en funktion som tillhandahålls kostnadsfritt av FedEx. FedEx är inte ansvarigt för förlust av adresser i adressboken, så du bör själv ha en säkerhetskopia av dina adresser. FedEx har rätt att när som helst och oavsett skäl ändra denna funktion.


Avsnitt 18. Anpassade priser

Det anpassade priset som visas i Anpassade priser i FedEx Ship Manager, om det visas, kan skilja sig från de faktiska priserna för din försändelse. Priset kan variera beroende på faktiska dimensioner och vikt samt andra faktorer. Information om hur fraktpriser beräknas finns i aktuell FedEx-serviceinfo och i FedEx prislistor.


Avsnitt 19. H.M. Customs and Excise Forms

H.M. Customs and Excise Forms är skyddade av Crown-upphovsrätt och är reproducerade på Global Trade Manager under licens från Controller of Her Majesty's Stationery Office. Besökare på webbplatsen får reproducera och använda dessa formulär, men har inte rätt att auktorisera utomstående att använda dem.


Avsnitt 20. FedEx® Electronic Trade Dokuments

NEDANSTÅENDE ANVÄNDARVILLKOR STYR ANVÄNDNINGEN AV FEDEX® ELEKTRONISKA HANDELSDOKUMENT. OM DU VISAR ELLER ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS SAMTYCKER DU, OCH DEN ENHET DU REPRESENTERAR (HÄDANEFTER "DU" ELLER "DIN"), TILL ALLA NEDANSTÅENDE VILLKOR .

FEDEX KAN I FRAMTIDEN NÄR SOM HELST ÄNDRA ELLER MODIFIERA VILLKOREN UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE OCH OM DU VISAR ELLER ANVÄNDER WEBBPLATSEN EFTER DETTA, SAMTYCKER DU TILL ÄNDRINGARNA OCH MODIFIKATIONERNA.

1. Bekräftande av avtalet med FedEx programvaru- eller webbaserade leveransplattform - licensavtal för slutanvändare eller användningsvillkor och transportvillkor. Innan du använder FedEx® elektroniska handelsdokument bekräftar du att du har godkänt användarvillkoren eller licensavtalet för slutanvändare för tillämpbara FedEx internet-baserade fraktprogram eller FedEx leverantörsprogram, inklusive men inte begränsat till FedEx Ship Manager-program, FedEx Ship Manager-server, FedEx Ship Manager på fedex.com och FedEx Web-tjänster samt godkänner ovannämnda användarvillkor eller licensavtal för slutanvändare. Du godkänner även att alla leveranser omfattas av transportvillkor enligt FedEx i tillämplig servicehandbok eller vanliga transportvillkor på www.fedex.com eller på annan plats och som har angetts på flygfraktsedeln.

2. Samtycke till användning av elektroniska handelsdokument istället för tryckta dokument. Genom att använda FedEx® elektroniska handelsdokument godkänner du att FedEx skickar internationella försändelser med elektroniska dokument istället för tryckta dokument, inklusive men inte begränsat till tillämpbar kommersiell faktura, proformafaktura och ursprungscertifikat för export.

3. Samtycke till att ange information, brevhuvud och signaturbild. Genom att använda FedEx® elektroniska handelsdokument samtycker du till att förse FedEx med all nödvändig information som behövs för att skicka dina internationella paket, inklusive men inte begränsat till detaljerad information på förpackningsnivå, företagets brevhuvud och underskriftsbild till dig eller en auktoriserad representant för ditt företag.

4. Informationens riktighet. Du intygar, garanterar och gör en utfästelse om att information som tillhandahålls av dig till FedEx är sann, korrekt och fullständig.

5. Brevhuvudets giltighet. Du intygar, garanterar och gör en utfästelse om att brevhvudet som tillhandahålls av dig till FedEx för användning i elektroniska handelsdokument å dina vägnar skall vara ett giltigt brevhuvud och att du innehar nödvändiga rättigheter, äganderätten och rätten till brevhuvudet för att godkänna att FedEx använder brevhuvudet för utfärda elektroniska handelsdokument å dina vägnar.

6. Giltighet för signaturbild. Du intygar, garanterar och gör en utfästelse om att signaturbilder som tillhandahålls av dig till FedEx när du utfärdar elektroniska handelsdokument å dina vägnar skall vara en giltig signatur av en person som du eller ditt företag har godkänt för att skicka och utfärda tillhörande fraktdokument med FedEx å ditt företags vägnar och skall vara godtagbara för att utgöra din signatur.

7. Tillåtelse för FedEx att använda information.För eventuella elektroniska handelsdokument som sammanställts av FedEx å dina eller ditt företags vägnar godkänner du att FedEx använder informationen som du har tillhandahållit för sändning av internationella paket, inklusive men inte begränsat till detaljinformation om förpackningsnivå, företagets brevhuvud och din signaturbild eller en signaturbild av en auktoriserad representant för ditt företag.

8. Originaldokumentation kan krävas för vissa försändelser.Du godtar att gällande tullagstiftning, regler och föreskrifter kan kräva ytterligare dokumentation för vissa varor, värden eller kvantiteter och/eller kräva att originalutskriften av Kommersiell fakturas, licenser, tillstånd, deklarationer, formulär, certifikat eller annan dokumentation medföljer försändelsen. Du godtar att det är ditt ansvar att inkludera all dokumentation som krävs (inklusive, men inte begränsat till, originalutskriften av dokumentationen) med varje försändelse du skickar med FedEx elektroniska handelsdokument.

9. Gottgörelse. Du kommer att, på egen bekostnad, försvara, skydda och hålla FedEx, dess moderbolag, dotterbolag, anslutna företag och deras respektive tjänstemän, chefer, anställda, agenter, efterträdare och övertagare skadeslösa från alla skadeståndskrav, krav, rättegångar, skadestånd, kostnader, utgifter, böter och domar, inklusive rimliga advokatarvoden (hädanefter kallade "Skadeståndskrav"), som uppstår på grund av FedExs användning av information som tillhandahålls av dig, inklusive men inte begränsat till information om förpackningsnivå, företagets brevhuvud och din signaturbild eller signaturbilden för en auktoriserad representant för ditt företag. Det står FedEx fritt att på egen bekostnad överta försvarstalan för en fordran. Du äger inte rätt att reglera eventuella åtgärder gällande fordringar som rör FedEx eller utan att först ha erhållit skriftligt godkännande från FedEx.