Transportvillkor

Transportvillkor

Transportvillkor


VIKTIGT MEDDELANDE

Dessa Transportvillkor UNDANTAR ALLT ANSVAR från FedEx, dess personal eller dess agenter för förlust, skada och dröjsmål under särskilda omständigheter; BEGRÄNSAR ANSVAR till angivna belopp i de fall där ansvar accepteras samt KRÄVER FRAMSTÄLLANDE AV FORDRAN inom strikta tidsfrister. Avsändarna bör läsa dessa Villkor noggrant och i de fall där det behövs, anskaffa försäkring som täcker deras intressen.

För försändelser gäller lokala tariffer och villkor hos FedEx dotterbolag, filial eller fristående entreprenör som accepterat Försändelsen.

FEDERAL EXPRESS TRANSPORTVILLKOR FÖR EUROPA, MELLANÖSTERN, INDISKA HALVÖN SAMT AFRIKA GÄLLANDE FRÅN OCH MED 6 AUGUSTI 2012 (uppdaterade i april 2020)


1. TILLÄMPNING

1.1 Dessa Villkor gäller för frakt av Försändelser från och mellan utvalda länder i Europa, Mellanöstern, den Indiska Halvön och Afrika ("EMEA") och från och mellan specifika platser inom utvalda länder inom EMEA, genom användande av följande tjänster som erbjuds av FedEx (om och där de är tillgängliga): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight och FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight och FedEx Standard Overnight. FedEx har rätt att ändra dessa tjänster från tid till annan. På förfrågan kan kunden erhålla information om de områden som betjänas av FedEx. De här villkoren gäller inte för försändelser inom Storbritannien och Nordirland samt inom Indien, för vilka separata transportvillkor gäller. Besök fedex.com/ukservices/services/terms.html för transportvillkor rörande Försändelser inom Storbritannien och fedex.com/in/domestic/services/terms för transportvillkor rörande Försändelser inom Indien (Obs! fedex.com webbadresser kan komma att ändras). För försändelser som hänför sig utanför EMEA till EMEA eller till andra internationella destinationer gäller lokala tariffer och villkor hos FedEx dotterbolag, filial eller fristående entreprenör som accepterat Försändelsen. Försändelser som returneras genom användande av FedEx Global Returns regleras av de villkor som är tillämpliga i det land som Försändelsen returnerades ifrån. Sådana servicevillkor kan variera från land till land. Besök fedex.com/globalreturns eller kontakta Kundtjänst för detaljer.

1.2 Flygfrakt av försändelser kan omfattas av Warszawakonventionen från den 12 oktober 1929, ändrad genom Haagprotokollet från den 28 september 1955 och alla efterkommande tillämpliga protokoll, eller Montrealkonventionen från den 28 maj 1999 och alla efterföljande tillämpliga protokoll samt Guadalajarakonventionen från den 18 september 1961. Försändelser som fraktas helt eller delvis på väg - enligt uttryckligt avtal eller annat - i, till eller från ett land som är part till Konvention om Fraktavtal vid Internationell Godsbefordran på Väg, omfattas av villkoren i denna Konvention. Försändelser som sker från och mellan specifika destinationer inom ett land är föremål för det lokala landets tvingande lagstiftning.

1.3 Dessa Villkor ersätter alla tidigare publicerade villkor för FedEx-tjänster som omfattas av desamma. FedEx förbehåller sig rätten att ensidigt anpassa, tillägga, ändra eller komplettera dessa Villkor utan förvarning. Dessa Villkor publiceras i tryckt form och elektroniskt på fedex.com. Den elektroniska versionen är gällande. Dessa Villkor kompletterar och specificerar de allmänna villkor som finns på baksidan av (Flyg)fraktsedeln. Om dessa Villkor och villkoren på en FedEx (Flyg)fraktsedel, en fraktspecifikation, en försändelseetikett eller annat transitdokument skulle vara motsägande, ska dessa Villkor äga företräde under förutsättning att de inte är motsägande med ansvarsreglerna för internationell frakt i enlighet med Warszawa- eller Montreal-konventionen, och dessa konventioner tillhörande protokoll, eller andra tillämpliga konventioner eller tillämplig tariff; eller, för Försändelser från och mellan specifika destinationer inom ett land, enligt det lokala landets tvingande lagstiftning beträffande ansvar.

Dessa Villkor (vilka omfattar de avtal och de konventioner som uttryckligen nämns häri) utgör hela avtalet mellan parterna och, - enligt Avsnitt 1.3, ska gälla framför, exkluderar och ersätter alla andra villkor, muntliga eller skriftliga, oavsett var de förekommer eller hur de har ingåtts och, framförallt, villkor som Avsändaren vill införliva eller andra skriftliga eller muntliga uppgifter rörande dessa Villkor. Avsändaren bekräftar att han/hon inte förlitar sig på eller åberopar andra villkor, garantier eller uppgifter som rör utnyttjande av tjänsterna i detta Avtal.

1.5 Dessa Villkor kan inte åsidosättas, förändras eller utökas, förutom genom ett särskilt skriftligt avtal mellan Avsändaren och en FedEx-representant som uttryckligen har skriftlig behörighet till detta.

1.6 Avsändaren binds till avtalet om någon av avsändarens anställda, tjänstemän eller agenter skriver under Fraktsedeln.


2. DEFINITIONER

"B2C Försändelser” avser Försändelser baserade på en kommersiell transaktion mellan en Avsändare-affärsidkare (en person (fysisk eller juridisk), som agerar med ett yrkesmässigt ändamål) och en Mottagare-konsument (en fysisk person, som inte har ett yrkesmässigt ändamål), och Försändelser där inte någon information angetts i fältet 'företagsnamn' på (Flyg)fraktsedeln.

“Företagsleverans” avser en leverans till ett kommersiellt företag eller en företagsadress, vilket exkluderar hemadresser, privatbostäder och B2C leveranser.

“Villkor“ avser dessa Transportvillkor, vilka även omfattar de avtal, lagar och konventioner som uttryckligen nämns här och som från tid till annan uppdateras av FedEx.

“FedEx“ avser Federal Express Corporation, dess närstående bolag och filialer, dess anställda och agenter samt fristående entreprenörer. Avtalsförhållande uppstår med det av FedEx närstående bolag, den FedEx-filial eller den fristående entreprenör som accepterar Försändelsen från Avsändaren.

"FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight och FedEx Standard Overnight Försändelser" avser nationella Försändelser inom vissa utvalda länder inom EMEA där både Avsändare och Mottagare befinner sig inom samma land.

“Avsändare“ eller “Sändare“ avser den person (fysisk eller juridisk) vars namn står på (Flyg)fraktsedeln angivet som Avsändare.

“Mottagare“ avser den person vars namn står på (Flyg)fraktsedeln angivet som Mottagare.

“Paket“ avser enstaka paket eller artiklar som accepterats av FedEx, inklusive sådana föremål som förberetts av Avsändaren med hjälp av FedEx automatiserade system, programvarunummer, fraktspecifikationer eller (Flyg)fraktsedlar.

“Försändelse“ avser en eller flera artiklar, Paket eller fraktgods, som omfattas av en enda Flygfraktsedel.

“(Flyg)fraktsedel“ avser leveransdokument, fraktspecifikationer, etiketter, stämplar, elektroniska registreringar och liknande som används i FedEx fraktsystem.

“Hemleverans” avser en leverans till ett hem eller en privatbostad, inklusive platser där ett företag drivs i hemmet och/eller en leverans där Avsändaren har angett att leveransadressen tillhör en privatbostad.

”Fraktkostnader” avser de avgifter och belopp som tas ut av FedEx för hantering av Försändelser i enlighet med dessa Villkor eller villkor och/eller avgifter som tillkommit senare. I Fraktkostnaderna ingår inte andra avgifter såsom (men inte begränsat till) avgifter för deklarerat värde, avgifter för specialhantering, tullar, skatter och tilläggsavgifter.

”Arbetsdag” avser alla dagar då företagen i avsändar- eller destinationslandet håller öppet. Arbetsdagar och helgdagar kan variera i olika destinationsländer/-regioner. Kunden bör kontakta FedEx angående leveransåtaganden, vilka kan beröras av detta.

”Avgifter” avser Fraktkostnader och samtliga andra avgifter och tilläggsavgifter som uppskattas eller tas ut i samband med frakt av en Försändelse i enlighet med dessa Villkor, inklusive men inte begränsat till Tilläggskostnader, avgifter för deklarerat värde, avgifter för specialhantering och andra tilläggsavgifter som anges i dessa Villkor eller uppdaterade Villkor, samt om tillämpligt, tullar, skatter och andra rimliga kostnader som FedEx tar ut i samband med frakt av en Försändelse.

”Deklarerat värde för transport” avser det värde, om tillämpligt, som angetts av Avsändaren på Fraktsedeln, vilket utgör det maximala belopp som FedEx ansvarar för i samband med transport av Försändelsen.

”Deklarerat tullvärde” avser försäljningspriset eller ersättningskostnaden för Försändelsens innehåll i tullklareringssyften.

”Leveransåtagandetid” avser det offentliggjorda leveransåtagandet för FedEx tjänst eller leveransåtagandet som Kundtjänst har uppgett för den Försändelsen, med hänsyn tagen till varan, när Försändelsen skickades, dess destination, samt dess vikt och dess värde.

”FedEx-kontonummer” eller ”FedEx-konto” avser det nummer som utfärdats av FedEx till en kund som garanterar att kontoaktiviteten registreras i FedEx-systemet och att fakturan skickas till korrekt person för betalning.

”Försändelser inom Europa” avser Försändelser mellan utvalda länder inom Europa så som definieras av FedEx från tid till annan på fedex.com.

”Förbjudna föremål” avser varor och försändelsetyper som beskrivs i avsnitt 8 (Förbjudna föremål) i de här villkoren.


3. PRISER

De priser som gäller för Försändelser beskrivs i Fedex standardlistpriser på fedex.com, eller avtalas i annat fall uttryckligen i relevant FedEx Transportation Services-avtal. FedEx priser inkluderar inte tullar, skatter, avgifter för tullklarering eller några andra import- eller exportavgifter som gäller för Försändelsen. Pris- och tjänsteofferter som lämnas av anställda och agenter hos FedEx grundar sig på den information som Avsändaren lämnar men slutliga priser och tjänsteutbud kan dock variera beroende på den faktiska Försändelsen och tillämpningen av dessa Villkor. FedEx ansvarar inte för, ej heller kommer någon justering, återbetalning eller kredit av något slag göras till följd av, avvikelser mellan det pris- eller tjänsteerbjudande som lämnats i offerten och priser, och andra Avgifter som faktureras kunden. FedEx kommer endast att erbjuda uppskattningar av tullar och skatter genom funktionen Uppskattning av Tullar och Skatter som återfinns i FedEx Global Trade Manager på webbplatsen fedex.com, men slutliga tullar och skatter kan variera.

De priser som tillämpas är de som är gällande och tillämpliga vid tidpunkten då transportavtal träffas.
FedEx förbehåller sig rätten att då och då revidera de Avgifter som beskrivs i FedEx standardlistpriser eller någon annanstans på fedex.com utan att informera om det.


4. FAKTURERING

4.1 Oaktat att FedEx förbehåller sig rätten att kräva förskottsbetalning för eventuell uppkommen Avgift enligt Villkoren, är Fakturor för eventuella obetalda Avgifter förfallna till betalning utan rabatt inom 15 dagar från fakturadatum. Fakturor för tullar och skatter ska betalas vid mottagande. FedEx förbehåller sig rätten att öka förfallna belopp, utan föregående betalningspåminnelse, med 15 % (eller sådan summa som FedEx tillämpar i varje lokalt land/region), som vitesersättning för administrativa kostnader, samt tillämpa en årsränta på 6 % över Europeiska Centralbankens Ränta (eller sådan tillämplig nationell referensränta som FedEx tillämpar i det aktuella landet/regionen). Räntan beräknas per påbörjad månad eller som den högsta tillåtna räntan under tillämpligt lagrum, om den är lägre.

4.2 ”Fakturera avsändaren” (”Bill Sender” eller ”Bill Shipper”) avser att Avgifter kommer att faktureras Avsändaren.

4.3 ”Fakturera mottagaren” (”Bill Recipient” eller ”Bill Consignee”) avser att Avgifter faktureras Mottagaren. För att Mottagaren ska kunna faktureras Avgifter måste han/hon ha ett giltigt FedEx-kontonummer som måste anges på tillämplig plats på Fraktsedeln. Försändelser som faktureras Mottagaren accepteras endast till specifika destinationer. Om Mottagaren underlåter att betala, faktureras Avgifterna automatiskt Avsändaren.

4.4 ”Fakturera tredje part” (”Bill Third Party”) avser att Avgifter faktureras någon annan än Avsändaren eller Mottagaren. Den tredje partens giltiga FedEx-kontonummer måste anges på tillämplig plats på Fraktsedeln. Om detta nummer inte har angetts, eller om tredje part underlåter att betala, kommer Fraktkostnaderna automatiskt att faktureras Avsändaren och tullar och skatter, om tillämpligt, faktureras Mottagaren.

4.5 Vad gäller transaktioner avseende ”Fakturera avsändaren”, ”Fakturera mottagaren” eller ”Fakturera tredje part” (se nedan), accepteras Försändelser endast om ett giltigt FedEx-kontonummer har angetts på Fraktsedeln. FedEx-kontonummer är ej överförbara. Otillåten användning, inklusive icke-auktoriserad konsolidering av Försändelser som ägs av olika parter, kan medföra förverkande av alla rabatter samt nekad service. Den kund som har erhållit ett FedEx-konto är ansvarig för alla Avgifter som kontot belastas med, inklusive sådana som tas ut på grund av icke-auktoriserad användning. Kontoinnehavaren är ansvarig för att kontonumret förvaras på ett säkert sätt. FedEx-kontonumret bör endast avslöjas för personer som har behörighet att skicka Försändelser med användande av kontot. Om FedEx-kontot inte hålls aktivt kan det försättas i statusen ”endast kontant”, vilket kan innebära att Paket försenas, avvisas eller returneras till dess att betalning har erlagts.

4.6 Om tillämpligt, kan storleken på tullar och skatter uppskattas och åläggas utifrån Försändelsens innehåll. FedEx är inte skyldiga att förskottsbetala tullar och skatter och kan kräva att Avsändare, Mottagare eller ansvarig tredje part betalar FedEx före det att FedEx blir ansvariga för tullar och skatter. Mottagaren faktureras dessa tullar och skatter om inte någon av kryssrutorna ”Fakturera avsändaren tullar och skatter” (”Bill Sender Duties and Taxes”) eller ”Fakturera tredje part tullar och skatter” (”Bill Third Party Duties and Taxes”) har markerats på Fraktsedeln och ett giltigt FedEx-kontonummer har angetts på densamma. Dessa alternativ är endast tillgängliga för specifika destinationer. Mer information om detta lämnas på begäran.

4.7 OAVSETT MOTSTRIDIGA BETALNINGSINSTRUKTIONER ELLER -BESTÄMMELSER BÄR AVSÄNDAREN ALLTID DET YTTERSTA ANSVARET FÖR AVGIFTER INKLUSIVE TILLÄMPLIGA TULLAR OCH SKATTER.

4.8 Avgifter som måste konverteras från annan valuta än den som Betalaren faktureras i beräknas dagligen med hjälp av medianköpkursen från OANDA, en växelkurstjänst på Internet. Medianköpkursen är det genomsnittliga pris till vilket köpare erbjuder sig att köpa valutor från säljare under en angiven period. Dessa växelkurser finns tillgängliga på oanda.com. Valutorna i Europeiska Unionens medlemsstater har fasta växelkurser till EURON. En extra växlingsavgift på 1,75 % utgår för växling från annan valuta till USD, 2,3 % för växling av USD till annan valuta, och 2,0 % för växling mellan andra valutor än USD. Ingen växlingsavgift tas ut mellan valutor som är knutna till EURON. Avgifter i andra valutor än USD som inte är fritt växlingsbara konverteras till USD och faktureras Betalarens konto, antingen till marknadskurs eller till den officiella kurs till vilken FedEx tilläts köpa USD i den relevanta valutan. Det står FedEx fritt att avgöra vilket alternativ som tillämpas. Kursen för leveransdatumet används vid konvertering till valutor som inte är hyperinflatoriska. Vi förbehåller oss dock rätten att använda växelkursen vid fakturadatumet, till skillnad från leveransdatumet, i länder/regioner där valutan är instabil.

Angående Försändelser som startas från funktionen ”Skapa importförsändelse” i FedEx Ship Manager™ på fedex.com: oaktat eventuella betalningsinstruktioner till FedEx, ansvarar och faktureras den part som startar en transaktion med FedEx gällande importförsändelse för (och accepterar att betala) samtliga avgifter, inklusive avgifter för specialhantering och eventuell tull eller skatt för Försändelsen.

4.9 Försändelser som startas från funktionen Skapa importförsändelse på fedex.com styrs av de villkor som gäller i Försändelsens ursprungsland. Sådana servicevillkor kan variera från land till land. Kontakta vårt lokala kontor i ursprungslandet för detaljer.

4.10 Där det tillåts enligt lag kan FedEx som standard skicka elektroniska fakturor om inte Betalaren uttryckligen begär något annat.


5. JUSTERINGAR AV FAKTURA/DIMENSIONELL VIKT

5.1 FedEx kan komma att granska alla Flygfraktsedlar för att kontrollera vald tjänst och vikt av vart Paket-/Försändelse. Om vald tjänst eller angiven vikt är felaktig, har FedEx rätt att när som helst justera Flygfraktsedeln och faktura på tillämpligt sätt. FedEx har då rätt att ta ut en särskild avgift för arbetet med att göra dessa korrigeringar och tillägg.

5.2 När Avsändaren skapar en (Flyg)fraktsedel via en automatiserad fraktfunktion, medför utelämnad eller felaktig information på (Flyg)fraktsedeln angående vikt eller antal Paket, en tilläggsfakturering. Tilläggsfaktureringen grundar sig på FedEx uppskattning av antalet Paket och FedEx Transportvillkor, antingen den dimensionella vikten vid faktureringstillfället eller en standardvikt per uppskattat Paket, enligt FedEx bedömning. På begäran får Avsändaren information om vilket alternativ som tillämpas.

5.3 Avgifter kan bestämmas som grundar sig på dimensionell vikt. Dimensionell vikt beräknas genom att paketets längd, höjd och bredd (alla mått i centimeter) multipliceras och summan divideras med 5000 eller sådan annan siffra som FedEx anger från tid till annan på webbplatsen fedex.com. Om resultatet överskrider den faktiska vikten, kan Tilläggsavgifter åläggas grundade på den dimensionella vikten. Prisinformation om dessa Tilläggsavgifter lämnas på begäran. Priserna kan ändras av FedEx utan förvarning.


6. TILLBAKAVISANDE ELLER AVVISNING AV TRANSPORTUPPDRAG

FedEx förbehåller sig rätten att när som helst tillbakavisa, spärra, annullera, senarelägga eller returnera Försändelser om FedEx anser att Försändelsen kan orsaka skada eller förseningar för andra Försändelser, varor eller personer. Det samma gäller försändelser vars innehåll är förbjudet enligt lag eller som bryter mot något av dessa Villkor, eller att FedEx Kontot tillhörande den person eller det bolag som ansvarar för Försändelsen inte har god kreditvärdighet. Det faktum att FedEx accepterar en Försändelse innebär inte att Försändelsen uppfyller gällande lagar och förordningar eller de aktuella Villkoren.


7. RESTRIKTIONER

7.1 Restriktioner för Paketstorlek och Paketvikt varierar i olika länder eller för olika FedEx tjänster. Information om detta finns tillgänglig på begäran.

7.2 Det finns ingen begränsning för den samlade vikten hos en Försändelse i flera kollin under förutsättning att varje enskilt Paket i Försändelsen inte överskrider den viktgräns per Paket som angetts för destinationslandet/regionen. Försändelser som överskrider 225 kilo måste avtalas och förberedas i förväg med FedEx. Information om detta finns tillgänglig på begäran.

7.3 Extra stora Paket är de som väger mer än 68 kg (eller den gräns som destinationslandet/regionen tillämpar) och som överskrider 330 cm (eller den gräns som destinationslandet/regionen tillämpar) i längd eller omfång. Dessa kolli kan tillbakavisas, eller efter FedEx eget gottfinnande anses som FedEx International Priority Freight eller FedEx International Economy Freight Försändelser om så bestäms av FedEx, och en minsta avgiftsbelagd vikt på 68 kilo kan tillämpas oberoende av Paketets faktiska vikt.

7.4 Försändelser av typen FedEx Envelope och FedEx Pak måste förpackas i tillämpligt FedEx-emballage.

7.5 Endast en typ av tjänst får anges på en och samma Flygfraktsedel och endast ett FedEx Envelope, FedEx 10kg Box eller FedEx 25kg Box får skickas på en och samma Flygfraktsedel.

7.6 Avsändaren får skicka upp till tio olika varor på en och samma Flygfraktsedel.

7.7 Avsändaren får skicka upp till 9 998 paket på en och samma Flygfraktsedel.


8. FÖRBJUDNA FÖREMÅL

8.1 FedEx förbjuder försändelse av följande varor, oavsett destination, och Avsändaren samtycker till att inte skicka dessa, om inget annat uttryckligen avtalats med FedEx (ytterligare begränsningar kan gälla beroende på destinationen):

a. skjutvapen, vapen, ammunition och tillhörande delar

b. 3D-utskriftsmaskiner utformade för att, eller som uteslutande fungerar för att, tillverka skjutvapen

c. sprängämnen (explosiva ämnen i klass 1.4 kan tillåtas till och från vissa platser; ytterligare information är tillgänglig på begäran), fyrverkerier och andra artiklar som är lättantändliga eller brandfarliga

d. föremål som liknar en bomb, handgranat eller annan explosiv anordning. Det här inkluderar inaktiva produkter såsom attrapper, samlarobjekt, träningsutrustning och konstverk

e. militära föremål med ursprung i något land där exportkontrollicens krävs

f. människolik, mänskliga organ eller kroppsdelar, embryon från människor eller djur, kremerade eller uppgrävda mänskliga kvarlevor

g. levande djur, inklusive insekter och husdjur

h. kadaver, döda djur, inklusive uppstoppade djur

i. växter och växtmaterial, inklusive snittblommor (snittblommor accepteras till och från vissa marknader, bland annat från Nederländerna till USA samt hela Latinamerika; ytterligare information finns tillgänglig på begäran)

j. förgängliga livsmedel samt mat- och dryckesvaror som kräver nedkylning eller annan miljökontroll

k. pornografi och/eller obscent material

l. pengar, inklusive kontanter och likvida tillgångar (till exempel överlåtbara värdepapper, överlåtna aktier, obligationer och kontantbrev), samlarmynt och frimärken

m. farligt avfall, bland annat hypodermiska nålar och/eller sprutor samt annat medicinskt, organiskt och industriellt avfall

n. våt is (fruset vatten)

o. förfalskade varor, bland annat varor med ett varumärke som är identiskt med eller inte går att skilja från ett registrerat varumärke, som varken har godkänts eller överses av den registrerade varumärkesägaren (det här kallas även för ”piratvaror” eller ”kopior”)

p. marijuana, inklusive marijuana avsedd för rekreationsbruk eller medicinskt bruk, och cannabidiol (CBD) som härrör från marijuana, samtliga produkter med en koncentration av delta-9-tetrahydrokannabinol som överstiger 0,3 procent på torrviktsbasis samt syntetiska cannabinoider

q. rå hampa eller obehandlade hampaplantor eller delar av dem (inklusive hampastjälkar, hampablad, hamplablommor och hampafrön)

r. tobak och tobaksprodukter, inklusive men inte begränsat till cigaretter, cigarrer, löstobak, rökfri tobak, vattenpipor (hookah, shisha)

s. e-cigaretter.

8.2 FedEx förbjuder följande typer av Försändelser till samtliga destinationer, och Avsändaren samtycker till att inte skicka de här typerna av Försändelser (ytterligare begränsningar kan gälla beroende på destinationen):

a. försändelser av varor vilka det enligt lag, författning eller bestämmelse är förbjudet att transportera, importera eller exportera

b. försändelser som kräver att FedEx införskaffar särskild licens eller särskilt tillstånd för transport, import eller export

c. ej deklarerade, accispliktiga försändelser eller varor vilka enligt regelverket ska godkännas och klareras

d. försändelser med ett deklarerat tullvärde som överskrider vad som tillåts för en viss destination

e. farligt gods, förutom vad som tillåts enligt avsnittet Farligt gods i de här villkoren

f. paket som är våta, läcker eller ger ifrån sig någon slags odör.

8.3 FedEx tar inget ansvar för Förbjudna föremål oavsett hur de accepterats (inklusive då de accepterats av misstag eller medvetet). FedEx förbehåller sig rätten att tillbakavisa Paket på grundval av dessa begränsningar eller av säkerhetsskäl. FedEx har rätt att av Avsändaren ta ut en administrationsavgift för tillbakavisande av Paket och för kostnader i samband med retur av varor. Information om detta finns på begäran.

8.4 Pengarna-tillbaka-garantin (se Avsnitt 18) gäller inte för Förbjudna föremål.


9. EXPORTBESTÄMMELSER

9.1 FedEx transporterar inte Försändelser som strider mot lagar om exportkontroll. Avsändaren är ansvarig för och garanterar efterlevnad av alla tillämpliga lagar, regler och bestämmelser, inklusive de amerikanska exportadministrationsreglerna (Export Administration Regulations), de amerikanska bestämmelserna om internationell vapenhandel (International Traffic in Arms Regulations), de amerikanska kontrollbestämmelserna angående utländska tillgångar (Foreign Assets Control Regulations) samt tillämpliga exportlagar och statliga regler i alla länder som berörs av transporten av Försändelsen. Avsändaren samtycker till och bekräftar att denne kommer att efterleva alla tillämpliga sanktioner som införts av amerikanska myndigheter, vilka innebär ett förbud mot att exportera eller vidareexportera gods, tjänster eller teknik till länder och områden som fastställts av antingen enbart amerikanska myndigheter eller i samordning med andra länders sanktioner. FedEx transporterar dessutom inte varor för vilka handeln är begränsad eller förbjuden av ekonomiska sanktioner och lagar om embargo, och Avsändaren samtycker till att inte lämna över sådana varor till försändelse. En aktuell lista över länder och områden som inte betjänas av FedEx finns på fedex.com.

9.2 Utöver detta transporterar inte FedEx, och Avsändaren garanterar att denna inte till FedEx ska överlämna, Försändelser där Avsändaren eller någon av de berörda parterna finns med på det amerikanska handelsdepartements lista över nekade personer eller på några andra listor för exportkontroll eller sanktioner som publiceras och underhålls av amerikanska finansdepartementet, myndigheten för kontroll av utländska tillgångar (Office of Foreign Assets Control) , handelsdepartementet, organet för industri och säkerhet (Bureau of Industry and Security), utrikesdepartementet eller direktoratet för försvarshandelskontroll (Directorate of Defense Trade Controls) samt av FN:s sanktionskommittéer och Europeiska unionens råd och andra relevanta myndigheter. Avsändaren samtycker också till och garanterar att denna inte ska försöka skicka Försändelser till någon enhet som ägs av en part, baserat på ett gemensamt ägarintresse fastställt av relevant myndighet med ansvar för listorna, som utsätts för ekonomiska sanktioner.

9.3 Avsändaren ska identifiera Försändelser som kräver någon form av exportkontrollicens eller tillstånd, eller är föremål för andra myndighetskontroller inför export samt ge FedEx den information och all nödvändig dokumentation som behövs för att följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser. Avsändaren ansvarar för att på egen bekostnad fastställa tillämpliga krav på exportlicens eller tillstånd för alla Försändelser, för att införskaffa alla licenser och tillstånd som krävs och för att säkerställa att Mottagaren är auktoriserad så som krävs enligt tillämpliga lagar och bestämmelser i ursprungslandet, destinationslandet och eventuella andra länder som påstår sig ha jurisdiktion över godset. Vidare är Avsändaren ansvarig för att säkerställa att slutanvändningen eller slutanvändaren av de skickade föremål som inte accepteras för transport inte bryter mot några specifika kontrollpolicyer som begränsar vissa typer av export, vidareexport och överföringar av specifikt uppräknade föremål som lyder under de amerikanska exportadministrationsreglerna.

9.4 FedEx godtar inget ansvar gentemot Avsändaren eller någon annan person för eventuella förluster eller kostnader – inklusive men inte begränsat till böter och straff – som uppstår genom att Avsändaren inte följer eventuella exportlagar, regler eller bestämmelser, eller till följd av FedEx åtgärder för att följa tillämpliga lagar och bestämmelser. Avsändaren samtycker även till att hålla FedEx skadeslösa för alla eventuella förluster eller skador – inklusive men inte begränsat till böter och straff – som uppstår till följd av att Avsändaren inte följer exportlagar, regler eller bestämmelser, eller till följd av FedEx åtgärder för att följa tillämpliga lagar och bestämmelser.


10. FARLIGT GODS

10.1 Det är inte alla FedEx-kontor som accepterar frakt av farligt gods, vissa FedEx-kontor accepterar inte vissa typer av farligt gods och farligt gods kan inte fraktas med alla FedEx-tjänster. Försändelser som faller under det europagemensamma regelverket för transport av farligt gods på landsväg (ADR) kräver särskilda transportarrangemang och Avsändaren måste kontakta FedEx i förväg för erhållande av bekräftelse på försändelsen samt av transportarrangemang. FedEx förbehåller sig rätten att tillbakavisa farligt gods då detta inte kan hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

10.2 Alla Paket som innehåller farligt gods måste uppfylla den Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) tekniska instruktioner för säker transport av farligt gods med flyg, Dangerous Goods Regulations från International Air Transport Association (IATA), alla FedEx Express varianter som anges i den senaste versionen av IATA-tariffen eller andra tillämpliga regler. Avsändaren är ensam ansvarig för skada orsakad av dennes underlåtelse att efterleva tillämpliga IATA-regleringar eller andra tillämpliga regleringar. Avsändaren måste tillhandahålla och är ansvarig för att allt farligt gods förpackas med beaktande av alla krav rörande klassificering, förpackning, märkning och etikettering, dokumentering samt i enlighet med tillämpliga lagar, reglementen eller regler. Avsändaren är också ansvarig för att tillse att Mottagaren efterlever alla tillämpliga lagar, reglementen och regler. Farligt gods får endast fraktas internationellt med FedEx Expanded Service International Air Waybill (FedEx Utökad service – internationell Fraktsedel) vid användande av en pappersversion av Fraktsedeln (se också avsnittet 15.5: RUTT OCH LEVERANS).

10.3 Avsändaren måste efterleva alla tillämpliga lagar, föreskrifter och regler som reglerar förpackning, spårning och märkning av Försändelser med blod och blodprodukter, oavsett om dessa är smittsamma eller ej.

10.4 FedEx-emballage lämpar sig inte för farligt gods och de får heller inte användas i sådant syfte (med undantag för Biologisk substans, Kategori B [UN 3373], som kan skickas i FedEx UN 3373 Pak) (se även Avsnitten 11.3 och 11.4: EMBALLAGE OCH MÄRKNING).

10.5 Litiumbatterier (UN 3090) som är primärt ej laddningsbara (Primary Non-Rechargeable) kräver godkännande i förväg för att få skickas. För specifikationer, gå till fedex.com och sök efter nyckelordet ”litiumbatterier”.

10.6 Varje Försändelse måste åtföljas av IATA-formuläret Avsändarens deklaration av farligt gods (Shipper's Declaration for Dangerous Goods) när det krävs.

10.7 Notera: FedEx kan enligt lag vara skyldiga att rapportera felaktigt eller icke tulldeklarerade Försändelser av farligt gods till behörig lokal myndighet. Avsändaren kan komma att dömas till böter och påföljder under tillämplig lag. Regleringen av farligt gods kräver att varje Avsändare måste ha särskilt anpassad utbildning för hantering av farligt gods innan Avsändaren lämnar sådant gods till FedEx eller någon annan luftfartstransportör. När individer lämnar en Försändelse innehållande farligt gods måste den vara korrekt klassificerad, paketerad, markerad, märkt och identifierad som farligt gods, samt inkludera korrekt dokumentation för farligt gods.

10.8 FedEx är skyldiga att hålla visst farligt gods erforderligt åtskilt från annat inkompatibelt farligt gods på alla fordon och flygplan. Denna nödvändighet kan komma att orsaka att Försändelsen sänds med nästa tillgängliga lastbilsrutt eller flygning på vilka godset kan hållas erforderligt åtskilt.

10.9 Pengarna-tillbaka-garantin (se Avsnitt 18) gäller inte för Försändelser av farligt gods.


11. EMBALLAGE OCH MÄRKNING

11.1 Alla paket måste förberedas och packas av Avsändaren för säker flyg- eller vägfrakt med normal försiktighet vid hanteringen under expresstransport samt med efterlevnad av tillämplig lagar, föreskrifter och regler, inklusive de som gäller emballage och märkning. Det är Avsändarens ansvar att noggrant iordningställa Fraktsedeln. Alla Försändelser måste vara läsligt och hållbart uppmärkta med namn, gata, ort och land, inklusive postnummer, för både Avsändaren och Mottagaren. För internationella Försändelser, måste Avsändarens adress ange landet där Försändelsen lämnas till FedEx.

11.2 Föremål som är känsliga för skador till följd av omständigheter som kan inträffa under flygtransport, exempelvis förändringar i temperatur och lufttryck, måste skyddas med lämplig paketering av Avsändaren. FedEx är inte ansvariga för skador som härrör från förändringar i temperatur och lufttryck.

11.3 FedEx erbjuder inte temperaturkontrollerad frakt. Under inga omständigheter åtar sig FedEx att förse Försändelser med kolsyreis eller andra frystjänster. Detta gäller oavsett muntliga eller skriftliga uttalanden från kund eller FedEx som påstår annat. FedEx rekommenderar inte användandet av våt is (fruset vatten) för nedkylning.

11.4 Om Mottagaren vägrar att ta emot ett Paket eller om Paketet läcker, är skadat eller avger odör (gemensamt kallat ”Läckage“) returneras det om möjligt till Avsändaren. Om Avsändaren vägrar att ta emot paketet, eller om det inte kan returneras på grund av Läckage eller skada, är Avsändaren ansvarig för att ekonomiskt, och på andra sätt, ersätta FedEx för alla kostnader, avgifter och utgifter som uppkommit i samband med rengöring och/eller undanröjande av Paketet. FedEx förbehåller sig rätten, utan förpliktelse, att undanröja Paket som visar tecken på Läckage.


12. INSPEKTION AV FÖRSÄNDELSER

12.1 FedEx får, efter eget gottfinnande eller på begäran av behörig myndighet, när som helst öppna och inspektera samtliga Försändelser. FedEx åläggs inte någon form av ansvar på grund av detta.

12.2 I enlighet med tillämplig lagstiftning i olika jurisdiktioner måste FedEx genomföra (slumpvisa) röntgenundersökningar. FedEx har rätt att genomföra sådana undersökningar och Avsändare och Mottagare har inte rätt att kräva ersättning för eventuella skador eller dröjsmål (inklusive men inte begränsat till Pengarna-tillbaka-garantin) som uppstått i samband med undersökning.


13. TULLKLARERING

13.1 Försändelser som transporteras över nationsgränser kan behöva tullklareras. Avsändaren ansvarar för att säkerställa att gods skickas i enlighet med alla tullkrav samt för att tillhandahålla all dokumentation och information som krävs för tullklarering och även intyga och garantera att alla uppgifter som denna tillhandahåller gällande godset och Försändelsens klarering är och fortsätter att vara korrekta och fullständiga. Sådana uppgifter inkluderar lämplig harmoniseringskod. Försändelser som kräver ytterligare dokumentation utöver Fraktsedel (till exempel en kommersiell faktura) kan behöva ytterligare transittid. VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT EFTER EGET GOTTFINNANDE DEBITERA DIG EVENTUELLA STRAFFAVGIFTER, BÖTER, SKADESTÅND ELLER ANDRA KOSTNADER ELLER UTGIFTER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL LAGERHÅLLNINGSKOSTNADER, TILL FÖLJD AV BEHÖRIG MYNDIGHETS VERKSTÄLLIGHETSÅTGÄRD, ELLER TILL FÖLJD AV ATT DU INTE FÖLJT DE SKYLDIGHETER SOM BESKRIVS HÄRI.

13.2 Avsändaren är ansvarig att på egen bekostnad säkerställa att gods som skickas internationellt accepteras i destinationslandet enligt tillämpliga lagar, och att alla tillämpliga krav på licens eller tillstånd är uppfyllda.

13.3 Avsändaren kan även behöva tillhandahålla ytterligare information för att få tillstånd från andra tillsynsorgan i destinationslandet innan leveransen till Mottagaren. Försändelser som innehåller gods eller produkter över vilka flera myndighetsorgan i andra destinationsländer utövar tillsyn (till exempel nationella organ som ansvarar för livsmedelssäkerhet, folkhälsoskydd, läkemedel, medicinska produkter, växter och djur, telekommunikation och standarder för annan elektronisk utrustning med mera) kan ta längre tid att klarera. Alla avgifter för transport till och retur från länder där införande inte tillåts kommer att debiteras Avsändaren.

13.4 Om Försändelser kvarhålls av tull eller andra instanser på grund av felaktig eller bristfällig dokumentation kan FedEx försök att meddela Mottagaren. Om lokal lagstiftning kräver att korrekt information eller dokumentation ska tillhandahållas av Mottagaren och Mottagaren inte gör detta inom en rimlig tidsperiod, vilken fastställs av FedEx, kan Försändelsen räknas som omöjlig att leverera med hänsyn till tillämpliga lagar (se Avsnitt 17: Försändelser som ej kan levereras). Om mottagaren inte tillhandahåller nödvändig information eller dokumentation och den lokala lagstiftningen medger att Avsändaren gör detta istället, kan FedEx försöka att kontakta Avsändaren. Om inte heller Avsändaren kan tillhandahålla informationen eller dokumentationen inom en rimlig tidsperiod, vilken fastställs av FedEx, anses Försändelsen som omöjlig att leverera med hänsyn till tillämpliga lagar. FedEx tar inget ansvar för en leverans som inte kunnat genomföras på grund av felaktig eller bristfällig dokumentation, oavsett om FedEx försöker kontakta Mottagare eller Avsändare.

13.5 Där det tillåts av lokala lagar eller om inga andra instruktioner erhållits (t.ex. via ”FedEx International, Välj agent”, som beskrivs nedan), kommer FedEx tillhandahålla tullklarering för internationella Försändelser. FedEx skickar information om Försändelsen till tullen och andra tillsynsorgan för klarering. FedEx kan ta ut en tilläggsavgift för klareringstjänsten där det är tillämpligt, vid klareringsbearbetning för internationella Försändelser samt för tjänster som begärs av Avsändaren, Mottagaren eller tredje part, eller för att täcka kostnader för administration som överlåtits på FedEx av tillsynsorganet. Avgiftsslag och avgiftsbelopp varierar utifrån land. (På fedex.com/ancillary/go/service finns en lista över tilläggsavgifter för klareringstjänster i respektive destinationsland.)

13.6 FedEx agerar ombud åt Avsändaren eller Mottagaren (enligt vad som är tillämpligt) i syfte att klarera och föra Försändelsen genom tullen. Om det är tillämpligt och lämpligt ska Avsändaren bemyndiga FedEx, eller den agent som utsetts av FedEx, att upprätta och registrera tulldeklarationer och vidta tillhörande åtgärder i Avsändarens eller Mottagarens namn å deras vägnar och på deras risk. Avsändaren ska säkerställa att Mottagaren bemyndigar FedEx i enlighet med det här villkoret, när så är tillämpligt.

13.7 FedEx ska inte förskottsbetala eller fakturera några tullar och skatter om alternativet Välj agent har valts när bokningen gjordes. När FedEx International, Välj agent används varierar godkända varor och begränsningar för varor utifrån land.

13.8 I vissa fall kan Fedex, efter eget gottfinnande, godta att använda en särskild tullklarerare (customs broker) utöver FedEx (eller den agent som valts av FedEx) eller den agent som utsetts av Avsändaren. I alla händelser förbehåller sig FedEx (eller den agent som valts av FedEx) rätten att klarera Försändelsen om agenten inte kan fastställas eller inte vill utföra klareringen, eller om fullständig information om agenten (tullklareraren) inte tillhandahålls till FedEx. Sådan fullständig information inkluderar namn, adress, telefonnummer och postnummer.

13.9 För Försändelser som måste klareras via tullen av Mottagaren kommer FedEx leverera tulldokumentationen till Mottagaren i god tid.


14. TULLAR OCH SKATTER

14.1 För att tullklarera vissa varor kan FedEx i förskott betala alla tullar och skatter enligt tulltjänstemännens beräkningar å betalarens vägnar och även ta ut en tilläggsavgift för detta. FedEx kan kontakta betalaren för alla Försändelser och kräva bekräftelse av återbetalningsarrangemang som ett villkor för att klarering och leverans ska slutföras. FedEx kan även efter gottfinnande kräva att tullar och skatter betalas innan Försändelsen lämnas till Mottagaren. Kontakta FedEx kundtjänst om du vill ha mer information.

14.2 FedEx tillhandahåller endast uppskattningar av tullar och skatter genom funktionen Uppskattning av tullar och skatter som återfinns på FedEx Global Trade Manager på webbplatsen fedex.com. Slutliga tullar och skatter kan variera.

14.3 Om korrektheten eller riktigheten i tullar och skatter för en Försändelse ifrågasätts kan FedEx eller dess utsedda agent granska de transportdokument som överlämnats med Försändelsen. Om FedEx fastställer att tullarna och skatterna beräknats korrekt accepterar Avsändaren att betala dessa, eller tar på sig att se till att Mottagaren betalar, enligt vad som är tillämpligt.

14.4 Om FedEx förskottsbetalar tullar, skatter eller andra avgifter å Betalarens vägnar så debiteras Betalaren en tilläggsavgift för klareringstjänst baserat på en enhetstaxa eller en procentsats på det totala förskottsbetalda beloppet. Tilläggsavgiften för klareringstjänster variera beroende på destinationsland. Mer information om den här tilläggsavgiften finns på https://www.fedex.com/sv-se/ancillary-clearance-service.html

14.5 Om Avsändaren inte utser en Betalare på Fraktsedeln så kommer tullar och skatter automatiskt faktureras Mottagaren där det tillåts. Alternativen ”Fakturera avsändaren tullar och skatter” (”Bill Sender Duties and Taxes”) och ”Fakturera tredje part tullar och skatter” (”Bill Third Party Duties and Taxes”) är endast tillgängliga för leveranser till vissa platser. Kontakta gärna FedEx kundtjänst för mer information.

14.6 OM BETALNING INTE MOTTAS BÄR AVSÄNDAREN OAVSETT EVENTUELLA MOTSTRIDIGA BETALNINGSINSTRUKTIONER DET YTTERSTA ANSVARET FÖR BETALNINGEN AV TULLAR OCH SKATTER SAMT ALLA ANDRA AVGIFTER OCH TILLÄGGSAVGIFTER RELATERADE TILL VÅR FÖRSKOTTSBETALNING AV TULLAR OCH SKATTER. Om en Mottagare eller tredje part av vilken det krävs återbetalningsbekräftelse vägrar att vid uppmaning betala tullarna och skatterna så kan vi kontakta Avsändaren i samma syfte. Om Avsändaren vägrar att vidta tillfredsställande åtgärder för att ersätta FedEx kan Försändelsen returneras till Avsändaren (i sådana fall är Avsändaren ansvarig för både ursprungliga avgifter och returavgifter) eller placeras i ett allmänt lager eller tullager, eller anses vara omöjlig att leverera. Om Transportavgifter för en Försändelse debiteras ett kreditkort förbehåller sig FedEx rätten att reglera obetalda avgifter för tull och skatt som är förknippade med Försändelsen via kreditkortskontot.

14.7 Om FedEx inte kan få en tillfredsställande bekräftelse på att återbetalning av belopp som ska förskotteras för tullar och skatter kommer att ske så kan Försändelsen försenas. Det här beror på vilka alternativ som är tillgängliga på specifika platser. Sådana förseningar, och även annat som beror på att de här Villkoren inte följs, innebär ej accepterat ansvar, inte en utebliven tjänst. De omfattas därmed de inte av Pengarna-tillbaka-garantin. (Mer information finns i avsnitt 18: Pengarna-tillbaka-garanti och avsnitt 20: Ej accepterat ansvar.)

14.8 Betalningen av tullar och skatter ska göras på något av följande sätt, enligt FedEx gottfinnande: kontanter, check (personlig eller företagscheck, förutsatt att giltig identifikation tillhandahålls), kreditkort, betalningsorder, resecheckar eller bankkonto eller interimskonto. FedEx tar inte emot betalning av tullar och skatter vid försändelsetidpunkten.

14.9 Vi åtar oss inte något ansvar för Försändelser som lämnas hos Tullen. Sådana Försändelser kan anses som att de inte kan levereras.


15. RUTT OCH LEVERANS

15.1 FedEx förbehåller sig rätten att skicka Försändelsen den rutt som FedEx anser vara mest lämplig. Inga överenskommelser om transitplatser kan ingås vid offerering av Försändelsen. Vissa Försändelser kan komma att bli förenade eller hänvisade av FedEx att transporteras av en tredje parts transportmedel, tredje parts flygfraktföretag, eller antingen med charter eller på interline basis för FedEx att avgöra efter eget gottfinnande. FedEx åtar sig inte något ansvar att omdirigera Försändelser till tredje land, transportera Försändelser med något visst flygplan eller någon speciell rutt, eller att ansluta vid någon viss plats enligt någon viss tidtabell. FedEx får, utan att först meddela om detta, använda alternativ transportör eller alternativt flygplan eller fordon, avvika från rutten/rutterna eller besluta om att transportera Försändelsen med motorfordon. Avsändaren medger FedEx rätten att dirigera om Försändelser (inklusive användning av andra transportörer) för att underlätta leveransen.

15.2 FedEx får leverera till Mottagaren på den adress som anges på Fraktsedeln eller till någon annan än den person eller enhet som anges på Fraktsedeln som har påtagligt tillstånd att godkänna försändelsen i Mottagarens namn och för dennes räkning. Leveransadressen ska alltid omfatta Mottagarens fullständiga adress samt Mottagarens telefon- eller faxnummer. Avsändaren medger och accepterar uttryckligen att leveransen kan göras till en tredje part eller en brevlåda eller någon annan plats som är tillgänglig för Mottagaren, vilket gäller i vissa destinationsländer/regioner. (Adresser till postboxar kan användas för vissa internationella destinationer men måste åtföljas av ett giltigt telefonnummer på Fraktsedeln. FedEx kan inte leverera till den amerikanska militärens postboxadresser såsom APO och FPO).

15.3 FedEx är inte under några omständigheter ansvariga för fordringar som uppstår på grund av att varor under transit beslagtas eller kvarhålls av Tull eller andra myndigheter.

15.4 Försändelser till hotell, sjukhus, myndigheter eller liknande, universitetsområden eller andra anläggningar som har ett postrum eller ett centralt mottagningsområde får levereras till postrummet eller det centrala mottagningsområdet, om inte annat avtalats med FedEx före att Försändelsen har avsänts.

15.5 Farligt gods kan inte omdirigeras till en adress annan än den från början avsedda adressen till Mottagaren som Avsändaren har angivit. (Notera: Försändelser kan tillgängliggöras för upphämtning eller returneras till Avsändaren.)

15.6 Ändringar beträffande en leveransadress som inte är en omdirigering eller en korrigering utgör en ny Försändelse, och nya Fraktkostnader tillkommer.

15.7 För lördagsleverans (där sådan erbjuds) utgår en avgift för specialhantering för länder där lördag inte är en normal arbetsdag.

15.8 För tjänstealternativet FedEx Europe First med tidig morgonleverans (där det erbjuds) utgår en extra leveransavgift (”Leveransavgift för FedEx Europe First”).

15.9 I syfte att skydda de anställda och i de fall då FedEx har anledning att tro att dess tjänster kan användas i strid mot tillämpliga lagar, föreskrifter eller regler, har FedEx efter eget gottfinnande rätt att underlåta att hämta upp gods eller att underlåta att leverera en Försändelse, eller använda alternativa upphämtnings- och leveranslösningar.

15.10A Leveransinstruktioner från Avsändaren
FedEx erbjuder ett eller flera alternativ för leveransunderskrift som Avsändaren kan välja när Fraktsedeln fylls i. Alternativ för leveransunderskrift är inte tillgängliga för samtliga Försändelser, kan omfattas av geografiska och andra begränsningar samt komma att ändras från tid till annan av FedEx utan föregående meddelande. Tillgänglighet och villkor rörande alternativ för leveransunderskrift återfinns på fedex.com.

Avsändaren och Mottagaren intygar och samtycker båda till att de alternativ för leveransunderskrift som Avsändaren väljer kan avse, utan begränsning: (i) avlämnande av en Försändelse utan leveransunderskrift, (ii) leverans till en granne eller portvakt/vaktmästare utan leveransunderskrift, (iii) avlämnande av en B2C-Försändelse endast på leveransadressen till en vuxen person som nått myndighetsålder, eller (vi) kombinationer av de föregående punkterna. Det alternativ för leveransunderskrift som Avsändaren väljer har företräde före eventuella kompletterande leveransinstruktioner från Mottagaren. Avsändaren och Mottagaren hänvisas till Avsnitt 20.4e i dessa Transportvillkor.

Alternativ för leveransunderskrift kan omfattas av tilläggsavgifter. Avsändaren och Mottagaren hänvisas till Avsnitt 23 i dessa Transportvillkor.

Procedurer för FedEx standardleverans kommer att följas om inget alternativ för leveransunderskrift har valts.

15.10B Leveransinstruktioner från Mottagaren
För utvalda destinationer kan B2C-Försändelser levereras i enlighet med kompletterande instruktioner som erhålls från Mottagaren. Avsändaren intygar och samtycker uttryckligen till att DESSA INSTRUKTIONER KAN FÖRÄNDRA DE URSPRUNGLIGT ÖVERENSKOMNA LEVERANSINSTRUKTIONERNA OCH/ELLER LEVERANSTIDEN. Avsändaren och Mottagaren intygar och samtycker båda till att instruktioner från Mottagaren kan avse, utan begränsning, (i) senareläggande av leveranstiden, (ii) leverans till en granne, (iii) leverans till en annan adress och/eller annan person, förutsatt att sådan annan adress är inom samma land/region som anges på Fraktsedeln, (iv) lämnande av instruktioner avseende var B2C-Försändelsen skall avlämnas utan att erhålla en leveransunderskrift, (v) avlämnande av B2C-Försändelsen vid en hämtningspunkt (till exempel en lokal affär), eller (vi) kombinationer av de föregående punkterna. Parterna samtycker till att om B2C-Försändelsen tillfälligt innehas av FedEx enligt Mottagarens instruktioner, till exempel för att senarelägga leveransen, skall detta anses utgöra del av transportavtalet.

De tillgängliga leveransalternativen för B2C-Försändelser är föremål för begränsningar i tid, geografi och andra begränsningar och kan komma att ändras från tid till annan av FedEx utan förvarning. Tillgängligheten och villkor för olika leveransalternativ återfinns på www.fedex.com. Pengarna-tillbaka-garantin (se Avsnitt 18) är inte tillämplig på B2C-Försändelser för vilka Mottagaren har lämnat kompletterande leveransinstruktioner i enlighet med denna bestämmelse.

FedEx accepterar bara kompletterande leveransinstruktioner för B2C Försändelser. OM EN MOTTAGARE LÄMNAR KOMPLETTERANDE LEVERANSINSTRUKTIONER FÖR ANNAT ÄN B2C FÖRSÄNDELSER, SKALL BÅDE AVSÄNDAREN OCH MOTTAGAREN INTYGA OCH SAMTYCKA TILL ATT BLI BUNDNA AV DESSA KOMPLETTERANDE LEVERANSINSTRUKTIONER.


16. UPPREPADE LEVERANSFÖRSÖK

16.1 Företagsleveranser. FedEx kommer att utföra upprepade leveransförsök antingen automatiskt eller på begäran ifall: (1) ingen på Mottagarens adress eller närliggande adress är tillgänglig för att ta emot försändelsen där signatur krävs; (2) Avsändaren har valt ett FedEx-alternativ med leveransunderskrift och ingen giltig Mottagare finns tillgänglig för att underteckna mottagande av Försändelsen; eller (3) FedEx, efter eget gottfinnande, beslutar att Försändelsen inte kan lämnas ut. Om Företagsleveransen inte har levererats efter tre (3) leveransförsök eller då den har kvarhållits i fem (5) arbetsdagar från datumet för det första leveransförsöket, och där tillämpligt, har tullklarerats i destinationslandet, räknas Försändelsen som omöjlig att leverera (se Avsnitt 17: Försändelser som ej kan levereras).

16.2 Hemleveranser och B2C-Försändelser. Ifall en hemleverans eller en B2C-Försändelse inte kan levereras på det första försöket, kan FedEx, efter eget gottfinnande, antingen göra ett nytt leveransförsök, kvarhålla Försändelsen tills ytterligare leveransinstruktioner erhållits från Mottagaren, eller leverera till en plats som beslutas av FedEx. Om en Hemleverans eller B2C-Försändelse inte kan levereras efter ett nytt leveransförsök, eller Mottagaren inte tillhandahåller ytterligare leveransinstruktioner, eller FedEx inte kan utföra leverans till en annan plats som beslutas av FedEx, kan Försändelsen komma att räknas som omöjlig att leverera (se Avsnitt 17: Försändelser som ej kan levereras).


17. FÖRSÄNDELSER SOM EJ KAN LEVERERAS

17.1 En Försändelse anses vara omöjlig att leverera av skäl som inkluderar, men inte är begränsat till, följande: (i) Mottagarens adress är ofullständig, oläslig, felaktig eller omöjlig att hitta, (ii) Försändelsen var adresserad till ett område som inte FedEx betjänar, (iii) Mottagarens affärsställe är stängt, (iv) Leverans kan inte genomföras på grund av att det inte finns någon person/behörig person som kan/vill ta emot leveransen eller signera Försändelsen vid det första leveransförsöket eller vid senare försök, (v) Försändelsen kan inte klareras i tullen, (vi) Försändelsen skulle troligtvis förorsaka skada eller försening för andra Försändelser eller varor, eller personskador, (vii) Försändelsen innehåller förbjudna föremål, (viii) Mottagaren kan inte eller vägrar att betala för en Försändelse som faktureras Mottagaren eller (ix) Försändelsen var felaktigt paketerad eller (x) Försändelsens innehåll eller emballage är så skadat att det inte går att packa om.

17.2 Om en Försändelse av någon anledning inte kan levereras kan FedEx försöka kontakta Avsändaren för att ordna retur av Försändelsen, utan förfång för lokala förordningar. Om Avsändaren inte kan kontaktas inom fem (5) arbetsdagar, eller inte lämnar instruktioner inom en rimlig tidsperiod (som fastställs av FedEx), står det FedEx fritt att returnera försändelsen till Avsändaren, placera Försändelsen i ett allmänt lager eller ett tullager eller att undanröja Försändelsen. Om en Försändelse inte kan levereras, tullklareras eller returneras, kan Försändelsen komma att överföras eller undanröjas av FedEx efter eget gottfinnande. Avsändaren ansvarar för alla kostnader och avgifter som uppstår i samband med retur, förvaring eller undanröjning av en Försändelse som inte kan levereras, om det inte var FedEx fel att den inte kunde levereras.

17.3 Försändelser som inte kan levereras till följd av lokala regelverk kommer att placeras i ett allmänt lager eller ett tullager beläget på valfri plats eller att undanröjas efter FedEx eget gottfinnande. Avsändaren ansvarar för alla kostnader och avgifter som FedEx åsamkas till följd av sådan förvaring eller undanröjning.

Returavgifter åläggs Avsändaren tillsammans med de ursprungliga avgifterna, om det inte var FedEx fel att Försändelsen inte kunde levereras. Här inkluderas även andra avgifter som FedEx ådragit sig, inklusive men inte uteslutande tullar, skatter och förvaringskostnader. För returnerade Försändelser som innehåller farligt gods, måste Avsändaren tillhandahålla en ifylld Fraktsedel för retur samt all annan nödvändig dokumentation.


18. PENGARNA-TILLBAKA-GARANTI

18.1 FedEx erbjuder en Pengarna-tillbaka-garanti för följande tjänster och tjänstealternativ (om och där de erbjuds): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (exklusive försändelser inom Europa), FedEx International Economy Freight (exklusive försändelser inom Europa), FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. För att undvika missförstånd, gäller Pengarna-tillbaka-garantin inte för Försändelser inom Europa vid användning av FedEx International Economy-tjänsten. FedEx åtar sig att på begäran, antingen genom återbetalning eller genom kreditering av tillämplig faktura (en möjlighet som FedEx utnyttjar efter eget gottfinnande), ersätta de Transportkostnader som uppkommit för Avsändaren om det första försöket att leverera en Försändelse inträffar 60 sekunder eller mer efter tillämplig Leveransåtagandetid (”Utebliven Tjänst”). Pengarna-tillbaka-garantin gäller dock endast då ett leveransåtagande har godkänts av FedEx sedan försändelsen hämtats upp.

Denna Pengarna-Tillbaka-Garanti, om den erbjuds (kunden bör kontakta FedEx för mer information), kan upphävas temporärt eller dras in utan att detta meddelas.

Följande begränsningar gäller för återbetalning eller kreditering:

a. Om Tull- eller annan klarering försenas på grund av inspektion eller provtagning, eller på grund av att Avsändaren gjort fel i eller lämnat bristande dokumentation, eller hanteringen av ett Paket försenas på grund av FedEx iakttagande av flyg- eller säkerhetskrav, förlängs Leveransåtagandetiden genom att en arbetsdag läggs till för varje dag (eller del av dag) som klareringen försenas;

b. För fakturerade Försändelser och för Försändelser som skickats med en automatiserad fraktfunktion, måste FedEx erhålla skriftligt påpekande om Utebliven Tjänst inom 15 dagar från fakturadatum. Avsändaren måste lämna kvitto på genomförd betalning samt det fakturanummer betalningen avser. Om hela beloppet för en faktura inte betalats, måste orsaken till respektive obetald avgift anges tillsammans med dess Fraktsedelsnummer eller Paketspårningsnummer;

c. För Försändelser som inte faktureras av FedEx (kontantbetalning, check, betalningsorder, kreditkort eller på annat sätt) måste Avsändaren skriftligen meddela FedEx om Utebliven Tjänst inom 15 dagar från Försändelsedatum;

d. Meddelandet måste innehålla FedEx-kontonummer, om sådant finns, Fraktsedels- eller Paketspårningsnummer, försändelsedatum och fullständig Mottagarinformation;

e. En Tjänst räknas inte som Utebliven Tjänst om FedEx inom 30 dagar från det att FedEx har meddelats framlägger belägg för att leveransen var i tid (bestående av datum och tidpunkt för leverans samt namnet på den som signerade Försändelsen), eller information om tjänsteundantag som visar att den försenade leveransen berodde på orsaker som tillät förlängning av leveranstiden eller omständigheter som anges i Avsnitt 20: EJ ACCEPTERAT ANSVAR;

f. Endast en återbetalning eller kreditering tillåts per Paket. Om Utebliven Tjänst inträffar för ett Paket i en Försändelse med flera Paket, lämnas återbetalning eller kreditering endast för den del av Transportkostnaderna som gäller detta Paket;

g. Återbetalning eller kreditering lämnas endast om fullständig Mottagarinformation tillhandahölls vid tiden för transporten. Fullständig Mottagarinformation måste anges på Fraktsedeln eller via en automatiserad transportfunktion;

h. Återbetalning eller kreditering lämnas inte för Försändelser som försenats på grund av felaktiga adresser eller på grund av att ingen kunde eller ville ta emot leveransen (oavsett om Försändelsen returneras till Avsändaren eller inte) eller signerade Försändelsen eller beroende på villkor som tillåter utökad tid för leverans eller orsaker som beskrivs i Avsnitt 20: EJ ACCEPTERAT ANSVAR;

i. Denna Pengarna-tillbaka-garanti gäller endast Fraktkostnader. Den gäller inte tullar, skatter, avgifter för deklarerat värde eller andra Avgifter och/eller förlust eller skada som åsamkats antingen Avsändaren eller Mottagaren;

j. Återbetalning eller kreditering lämnas inte till kunder som använder automatiserade fraktfunktioner om felaktigt Paketspårningsnummer använts för Paketet eller Försändelsen i fråga;

k. En tjänst räknas inte som Utebliven Tjänst om det FedEx-kontonummer för fakturering som angetts vid tiden för transporten inte var kreditvärdigt och Paketet kvarhölls tills alternativa betalningsarrangemang ordnats. I detta sammanhang avser ”kreditvärdigt” att (1) betalningar på FedEx-kontot är aktuella, (2) kontot inte har status ”endast kontant”, och (3) för kommersiella FedEx-konton eller FedEx-företagskonton att saldot inte överskrider den kreditgräns som FedEx fastställt;

l. Denna Pengarna-tillbaka-garanti omfattar inte Försändelser som inte kunnat levereras eller som returnerats, eller Försändelser innehållande farligt gods eller torris;

m. Denna Pengarna-tillbaka-garanti omfattar inte leveransförseningar som uppstått på grund av efterlevnad av FedEx regler för betalning av tullar och skatter före tullklarering eller vid leverans;

n. Kredit för Fraktkostnader kommer endast att läggas till på Betalarens konto och återbetalningar endast vara utställda till Betalaren;

o. En kredit eller återbetalning enligt denna Pengarna-tillbaka-garanti kommer att tillämpas endast avseende Fraktkostnaderna för Försändelsen som ger upphov till krediten;

p. En exakt Leveransåtagandetid kan endast erhållas genom att kontakta Kundtjänst och ange följande information:

1. Vara som ska transporteras

2. Försändelsedatum

3. Exakt destination

4. Försändelsens vikt

5. Försändelsens värde

Varje transittid som publiceras i FedEx Serviceguide eller på annat håll, eller citeras av Kundtjänst utan dessa ovanstående fem obligatoriska fakta är bara en uppskattning och inte en uttalad leveranstid. FedEx registrering av noterade leveranstider kommer att utgöra avgörande bevis för sådana hänvisningar;

q. Denna Pengarna-tillbaka-garanti för Försändelser avsedda för våra utökade tjänsteområden gäller endast den del av transporten som utförs direkt av FedEx;

r. Semester/helgdagar på upphämtningsplatsen och/eller på destinationen kommer att påverka FedEx transittider. Leveranser normalt planerade att göras på samma dag kommer på grund av iakttagande av semestertider/helgdagar att bokas om för leverans nästa Arbetsdag. Leveransåtagandetiden kommer att förlängas med en period som motsvarar längden på semestern/helgen;

s. För FedEx International Next Flight Service kan den angivna Leveransåtagandetiden ändras av många skäl, inklusive utan begränsning följande: flygförseningar eller inställda flyg på grund av flygledningen, väder eller mekaniska problem. Om Leveranstiden ändras är Pengarna-tillbaka-garantin endast tillämplig avseende den senaste noterade Leveransåtagandetiden.

t. Denna Pengarna-tillbaka-garanti gäller inte de Försändelser, särskilt B2C-Försändelser, för vilka Mottagaren har lämnat specifika leveransinstruktioner till FedEx i enlighet med Avsnitt 15.10.

18.2 Om Avsändaren väljer tjänstealternativet FedEx Europe First, kommer FedEx att på begäran (och efter eget gottfinnande) genom återbetalning eller kreditering av lämplig faktura ersätta i) Leveransavgiften för FedEx Europe First som Avsändaren ådragit sig, men inte Transportkostnaderna, om det första leveransförsöket inträffar 60 sekunder eller mer efter Leveransåtagandetiden för tjänsten FedEx Europe First och ii) Transportkostnaderna som Avsändaren ådragit sig (i tillägg till Leveransavgiften för FedEx Europe First) om det första leveransförsöket inträffar 60 sekunder eller mer efter Leveransåtagandetiden för FedEx International Priority utan tjänstealternativet FedEx Europe First. Alla restriktioner och begränsningar som anges i Avsnitt 18.1 gäller även för tjänstealternativet FedEx Europe First.

18.3 Om Avsändaren väljer att lämna en Försändelse till antingen ett FedEx-auktoriserat Ship Centre eller en FedEx Drop Box kommer Leveransåtagandetiden att påbörjas då Försändelsen samlas in av FedEx från FedEx-auktoriserat Ship Center eller FedEx Drop Box, vad som är tillämpligt. Information om gällande tider efter sista tidpunkt (senaste tid) som gäller från tid till annan kan hittas på FedEx-auktoriserade Ship Center eller FedEx Drop Box, vad som är tillämpligt.


19. DEKLARERAT VÄRDE OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

19.1 Om inte Avsändaren anger ett högre Deklarerat värde för transport på Fraktsedeln, begränsas FedEx ansvar till det högre alternativet av a) det belopp som stipuleras av tillämpligt internationellt avtal eller nationell lag; b) tjugotvå (22) EUR per kilo; eller c) etthundra (100) USD per Försändelse. För Försändelser av typen FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight och FedEx Standard Overnight inom Belgien, Danmark, Förenade Arabemiraten, Luxemburg, Nederländerna, Schweiz och Österrike, är ansvaret för FedEx begränsat till det högsta av a) det belopp som är tillämpligt enligt lokal lagstiftning; eller b) tio (10) EURO per kilo; eller c) etthundra (100) USD per Försändelse, om inte Avsändaren anger ett högre Deklarerat värde för transport på Fraktsedeln och betalar den avgift som krävs. För Försändelser av typen FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight och FedEx Standard Overnight inom Tyskland är FedEx ansvar begränsat till det högre utav a) fyra (4) EUR per kilogram i enlighet med den Tyska Handelslagen (HGB); eller b) etthundra (100) USD per Försändelse, om inte Avsändaren anger ett högre Deklarerat värde för transport på Fraktsedeln och betalar den avgift som krävs.

19.2 FedEx tillhandahåller inte försäkring för lasten (”cargo liability”) eller allriskförsäkring, men Avsändaren kan betala en tilläggsavgift för Deklarerat värde för transport som överstiger de gränser som anges i Avsnitt 19.1 ovan. Avsändaren kan informera sig om tilläggsavgiften genom att granska FedEx-prislistor som gäller vid tiden för transporten eller genom att ringa FedEx. Deklarerat värde för transport av ett Paket avspeglar FedEx maximala ansvarsåtagande i samband med försändelse detta Paket, inklusive men inte begränsat till förlust, skada, försening, felleverans, utelämnad information eller felaktigt överförd information angående Försändelsen. Avsändaren är ansvarig för risk för förlust och förlust som överskrider det Deklarerade värdet för transporten. Kunden bör kontakta sitt försäkringsbolag för information om försäkringsskydd. ÄVEN OM ETT HÖGRE VÄRDE DEKLARERAS, ÄR FEDEX ANSVAR FÖR FÖRLUST ELLER SKADA PÅ INNEHÅLLET I EN FÖRSÄNDELSE INTE HÖGRE ÄN DET FAKTISKA VÄRDET FÖR FÖRSÄNDELSEINNEHÅLLET OCH FEDEX HAR RÄTT ATT KRÄVA OBEROENDE BEVIS FÖR VÄRDET AV EN FÖRSÄNDELSE FÖR VILKEN ETT KRAV HAR LÄMNATS.

19.3 Maximalt deklarerat tullvärde och deklarerat värde för transport är begränsat och kan variera mellan olika platser. Deklarerat värde för transport får inte överskrida deklarerat tullvärde, om så är tillämpligt. Maximalt deklarerat tullvärde och deklarerat värde för transport av innehållet i ett FedEx Envelope eller FedEx Pak, oavsett destination, är det större värdet av etthundra (100) USD per försändelse eller nio komma sju (9,07) USD per kilo. Varor med ett värde (faktiskt eller deklarerat) som överskrider dessa belopp, ska INTE skickas i FedEx Envelope eller FedEx Pak. Om inte annat särskilt angivits av FedEx, är maximalt deklarerat värde för transport femtio tusen (50 000) USD per Försändelse, utom vad gäller FedEx International Priority Freight och FedEx International Economy Freight vilka har ett maximal deklarerat värde för transport på etthundratusen (100 000) USD per Försändelse till flertalet destinationer. Avsändaren bör informera sig om gränserna för Deklarerat värde genom att granska FedEx-prislistor som gäller vid tiden för transporten eller genom att ringa FedEx.

19.4 För Försändelser som innehåller följande artiklar av mycket högt värde är det maximalt Deklarerade värdet för transport begränsat till ettusen (1 000) USD per Försändelse eller nio komma sju (9,07) USD per den amerikanska måttenheten pund (motsvarande 454 gram), beroende på vilket som är högst. Import av någon av dessa artiklar kan vara förbjudet i enskilda länder, och en lägre gräns för Deklarerat värde för transport för ett land, om något, kontrollerar en sådan begränsning för följande artiklar:

a. Konst, inklusive objekt som skapats eller utvecklats med hjälp av färdighet, smak eller kreativ talang för försäljning eller uppvisning eller som samlarobjekt. Detta omfattar utan begränsning sådana artiklar (och delar därav) som tavlor, teckningar, vaser, bildvävnader, reproduktioner i begränsade utgåvor, fin konst, statyer, skulpturer, samlarobjekt, anpassade eller personliga musikinstrument och liknande artiklar;

b. Antikviteter eller samlarobjekt, eller andra föremål som uppvisar form eller drag från en förgången tidsperiod och vars historia, ålder eller sällsynthet bidrar till dess värde. Dessa artiklar inkluderar, men är inte begränsade till, möbler, matserviser, porslin, keramik och glas. Samlarobjekt kan vara nutida eller relatera till en förgången tidsperiod;

c. Film, fotografier (inklusive negativ till fotografier), fotoplåtar och diabilder;

d. Varor som på grund av sin natur är känsliga för skador, eller vars marknadsvärde är särskilt föränderligt och svårt att fastställa;

e. Glaskonst, inklusive men inte uteslutande, skyltar, speglar, keramik, porslin, kinesiskt porslin, kristallglas, inramat glas och andra artiklar med likande ömtåliga kvalitéer;

f. Plasmaskärmar;

g. Smycken, inklusive men inte uteslutande, bijouterier, klockor och delar till klockor, infattade juveler eller stenar (ädla eller halvädla, slipade eller oslipade), industridiamanter och smycken som är tillverkade av ädelmetall;

h. Ädelmetall, inklusive men inte uteslutande, guld och silver, silvertackor eller silverdamm, utfällningar eller platina (förutom som en integrerad del av elektroniskt maskineri);

f. Pälsar, inklusive men inte uteslutande, klädesplagg av päls, pälskantade klädesplagg och pälsfällar;

j. Aktier, obligationer, insättningskvitton eller likvida medel, inklusive men inte begränsat till matkuponger, frimärken (inte samlarobjekt), resecheckar, lotter, betalningsordrar, presentkort och gåvocertifikat, förbetalda telefonkort (utom de som kräver en kod för aktivering), obligationskuponger och innehavarobligationer;

k. Samlarobjekt såsom idrottskort, souvenirer och minnessaker. (Samlarmynt och frimärken får inte transporteras. Se avsnittet om Förbjudna föremål);

l. Gitarrer och andra musikinstrument som är mer än 20 år gamla och anpassade eller personliga musikinstrument.

m. Avsändaren är ansvarig för att på ett korrekt sätt fylla i Fraktsedeln och annan dokumentation, inklusive avsnittet om deklarerat värde. FedEx kan inte efterleva en begäran att ändra informationen om det deklarerade värdet på Fraktsedeln efter att Försändelsen har lämnats till FedEx.

19.5 Om Avsändaren inte har specificerat Deklarerat värde för transport för respektive Paket på Fraktsedeln, utan har angett ett totalt deklarerat värde för samtliga Paket, kommer deklarerat värde för respektive Paket att fastställas genom att det totala deklarerade värdet divideras med antalet Paket på Fraktsedeln. Deklarerat värde för ett Paket i en Försändelse får aldrig överskrida deklarerat värde för Försändelsen.

19.6 FedEx är inte ansvariga för förlust, skada, försening, felleverans eller utebliven leverans av Försändelser som inte kan accepteras, inklusive men inte uteslutande kontanter eller valutor. (Se avsnitt 8: Förbjudna föremål.)

19.7 Deklarerat värde som överskrider det maximala värde som tillåts av FedEx är ogiltigt. Om FedEx (av misstag, medvetet eller annan orsak) accepterar en Försändelse som har ett deklarerat värde som överskrider det tillåtna, innebär detta inte att krav eller begränsningar i dessa Villkor åsidosätts för en sådan Försändelse.

19.8 Om Deklarerat värde för transport av en Försändelse överskrider de tillåtna gränserna (se Avsnitt 19.3 och 19.4), reduceras värdet automatiskt till de tillåtna gränserna för en sådan Försändelse.

19.9 Oberoende av det Deklarerade värdet för transport av ett Paket, överstiger inte FedEx ansvar för förlust, skada, försening, felleverans, utebliven leverans, felaktig information, bristande information eller fellevererad information, den lägsta summan av Försändelsens reparationskostnad, dess nedskrivna värde eller dess ersättningskostnad.


20. EJ ACCEPTERAT ANSVAR

20.1 FEDEX ÄR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA FÖR NÅGON TYP AV SKADOR (DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR) SOM ÖVERSKRIDER DET DEKLARERADE VÄRDET (ENLIGT BEGRÄNSNINGARNA I AVSNITT 19) ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVARET ENLIGT TILLÄMPLIGA INTERNATIONELLA KONVENTIONER OCH ÄNDRINGAR TILL DESSA, BEROENDE PÅ VILKET SOM ÄR HÖGST. DETTA GÄLLER OAVSETT OM FEDEX HADE KÄNNEDOM OM, ELLER BORDE HA HAFT KÄNNEDOM OM, ATT SKADOR SOM FÖRLUST AV INKOMST ELLER VINST SKULLE KUNNA UPPSTÅ.

20.2 FEDEX ÄR INTE ANSVARIGA FÖR FÖLJDFÖRLUSTER ELLER INDIREKTA FÖRLUSTER ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE UTESLUTANDE, FÖRLUST AV INKOMST ELLER VINST OM INTE SKADORNA ORSAKADES UPPSÅTLIGEN ELLER GENOM GROV FÖRSUMLIGHET.

20.3 FedEx är inte ansvariga för förluster eller förseningar vid sådana omständigheter som anges i Avsnitt 20.4. Risken för eventuella dylika förluster eller förseningar ligger på Avsändaren och Avsändaren bör kontakta sitt försäkringsbolag om han/hon önskar att täcka detta med försäkring. FEDEX TILLHANDAHÅLLER INTE FÖRSÄKRINGSSKYDD.

20.4 FedEx är inte ansvariga för (ej heller genom justering) att återbetalning eller kreditering ges till följd av förlust, skada, försening, felleverans eller utebliven leverans, inklusive men inte uteslutande förlust, skada, försening, felleverans, utebliven leverans eller felaktig information som orsakats av:

a. handling, försummelse eller underlåtelse av Avsändare, Mottagare eller annan part som har intresse i Försändelsen;

b. typen av Försändelse eller någon defekt, egenskap eller därav följande brist;

c. brott mot något av villkoren på Fraktsedeln eller dessa Villkor, pris eller andra villkor gällande Försändelsen inklusive, men inte uteslutande, felaktig deklaration av godset, felaktigt eller otillräckligt emballage, fastgöring, märkning eller adressering av Försändelser;

d. händelser som ligger utanför FedEx kontroll inklusive, men inte uteslutande, faror i lufttrafiken, samhällsfiender, myndigheter som agerar inom eller utanför sitt behörighetsområde, handlingar eller underlåtande från tulltjänstemän, upplopp, strejker eller andra lokala konflikter, oroligheter, faror i samband med krigstillstånd eller väderleksförhållanden eller nationella, internationella eller lokala störningar av nätverk för luft- eller landtransporter, kriminella handlingar utförda av enskilda eller grupper av människor, inklusive terrordåd, strejker eller förväntade strejker (av något slag, inklusive men inte uteslutande andra transportföretag eller leverantörer), naturkatastrofer, störningar eller avbrott i kommunikations- och informationssystem (inklusive men inte uteslutande FedEx-system), mekaniska förseningar eller förhållanden som utgör fara för FedEx-personal;

e. handlingar eller underlåtande av annan person än FedEx som inte uppfyller de muntliga eller skriftliga leveransinstruktionerna från Avsändaren, Mottagaren eller personer som utger sig för att representera Avsändaren eller Mottagaren;

f. förlust av eller skada på artiklar som förpackats och förseglats av Avsändaren, under förutsättning att förseglingen inte har brutits vid leveransen och att Paketet behållit sin grundläggande form;

g. försening i leverans eller FedEx oförmåga eller underlåtenhet att leverera på grund av tullens eller andra myndigheters eller instansers handlingar eller försummelser;

h. leveransförseningar som orsakats av efterlevnad av FedEx bestämmelser och/eller principer avseende betalning av tullar och skatter;

i. att FedEx inte kan tillhandahålla en kopia av leveransbeviset eller en kopia av den signatur som erhölls vid leveransen;

j. radering av data, eller oåterkallelig förlust av data som lagrats på magnetband, i filer eller genom annat lagringsmedium, eller radering eller skada av bilder eller ljudspår från framkallad film;

k. skador under transit eller vid hantering av lysrör, neonbelysning, neonskyltar, röntgenrör, laserrör och glödlampor, Quartz Crystal, kvartslampor, rörglas såsom de som används för prover och glasbehållare såsom de som används i laboratoriemiljö eller andra mycket ömtåliga föremål;

l. underlåtelse från FedEx sida att ta hänsyn till ”paketorienteringsmärkning” (t.ex. ”UPP”-pilar, markeringar som ”DENNA SIDA UPP”);

m. underlåtelse från Avsändarens sida att skicka varor i emballage som godkänts av FedEx före transport, i fall där förhandsgodkännande rekommenderas eller krävs;

n. underlåtelse från FedEx sida att meddela Avsändaren om försening, förlust eller skada eller felaktigheter i ett sådant meddelande;

o. försändelser som frisläppts utan att signatur erhållits om en frisläppningsauktorisering som undertecknats av Mottagaren finns registrerad;

p. underlåtelse eller oförmåga från FedEx sida att försöka kontakta Avsändaren eller Mottagaren angående bristfällig eller felaktig adress, felaktig eller bristfällig dokumentation, icke betalda tullar och skatter som krävs för att frisläppa en Försändelse eller bristfällig eller felaktig adress till tullagenten;

q. förlust eller skada på Paket som FedEx saknar mottagningsbevis för;

r. frakt av skalenliga modeller (inklusive men inte uteslutande, arkitektoniska modeller, dockskåp etc.);

s. skador på portföljer, bagage, klädpåsar, aluminiumväskor, plastväskor eller andra föremål vars ytbeläggning kan skadas av självhäftande etiketter, nedsmutsning eller märkning om de inte placeras i lämpligt skyddsemballage vid transport;

t. skada, försening eller förlust av Försändelse innehållande ett förbjudet föremål;

u. skada som uppstått till följd av Avsändarens underlåtenhet att förpacka försändelseinnehållet på ett lämpligt sätt för att skydda det från skador. Lämpligheten bedöms i enlighet med hur en Försändelse i normalfallet skulle hanteras av en transportör som FedEx;

v. förlust av personlig eller finansiell information, inklusive men ej begränsat till, personnummer, födelsedatum, körkortsnummer, kredit- eller betalkortnummer och kontouppgifter;

w. avsändarens underlåtenhet att radera alla Försändelser som matats in i ett FedEx självfaktureringssystem, internetsida eller någon annan elektronisk leveransmetod som använts för att skicka ett Paket när Transporten inte upphandlats med FedEx;

x. användning av ett ofullständigt, felaktigt eller ogiltigt FedEx-kontonummer eller en underlåtenhet att ange ett giltigt FedEx-kontonummer med god kreditvärdighet i faktureringsinstruktionerna på fraktdokumentationen;

y. Transport av färskvaror eller varor som kan skadas av exponering för värme eller kyla, inklusive, men inte begränsat till, transport av alla alkoholhaltiga drycker, växter och växtmaterial, tobaksprodukter, struts- eller emuägg, eller levande vattendjur;

z. skada på datorer eller några komponenter därav eller någon elektronisk utrustning när den levereras i en annan förpackning än:

a. Tillverkarens ursprungliga förpackning, som är oskadad och har behållit en gott fast tillstånd;

b. Förpackning som är i överensstämmelse med FedEx förpackningsriktlinjer som finns på fedex.com;

c. FedEx laptopförpackning för Försändelser med bärbara datorer;

d. FedEx förpackningsanordning för transport av mindre elektroniska produkter som mobiltelefoner, handdatorer, MP3-spelare och liknande föremål;

e. tillhandahållande av förpackningar, råd, hjälp eller vägledning om lämplig förpackning av Försändelser som tillhandahålls av FedEx utgör inte ett godkännande av skadeståndsansvar från FedEx sida, om inte sådana råd, hjälp eller vägledning har godkänts skriftligen av FedEx Packaging Design and Development och det uttryckligen framgår att FedEx godtar skadeståndsansvar i händelse av en skadad Försändelse;

f. skador som anges av shockwatch-, tiltmeter- eller temperaturinstrument;

g. underlåtenhet att uppfylla vår Leveransåtagandetid för Försändelser med en ofullständig eller felaktig adress. (Se Avsnitt 17: Försändelser som ej kan levereras);

h. förlust eller skada på alkoholförsändelser om inte en godkänd typ av förpackning används eller att FedEx Packaging Design and Development före transport har gett sitt godkännande till användning av visst förpackningsmaterial;

i. försändelser med farligt gods som Avsändaren inte har deklarerat på ett korrekt sätt, inklusive korrekt dokumentation, märkning, etiketter och förpackningar. FedEx kommer inte att betala ett krav på ej deklarerat eller dolt farligt gods och FedEx Pengarna-tillbaka-garanti gäller inte;

j. FedEx ansvarar inte för underlåtenhet att tillhandahålla några tjänster eller servicealternativ där FedEx register inte visar att dessa tjänster eller servicealternativ har valts av Avsändaren.

20.5 Förutom i fall där FedEx handlat uppsåtligt är Avsändaren ansvarig för skador som Försändelsen orsakat FedEx eller tredje part. Avsändaren garanterar och friskriver FedEx från eventuella krav från tredje part, i synnerhet från Mottagaren, vad gäller ansvar som ligger utanför det som anges i dessa Villkor.

20.6 Betalningar som görs av FedEx till följd av krav från avsändaren eller tredje part utgör inte ett ansvarsåtagande.


21. INGA GARANTIER

Förutom vad som uttryckligen anges här lämnar FedEx inga garantier, uttryckliga eller underförstådda.


22. ANSPRÅK

22.1 Anspråk gällande skada, dröjsmål eller brist
Alla krav på grund av skada (synlig eller dold), dröjsmål (inklusive svinn) eller brist måste skriftligen meddelas FedEx senast tjugoen (21) kalenderdagar efter leverans av Försändelsen. Om inte detta görs kan inte något skadeståndskrav riktas mot FedEx (se även Avsnitt 18: PENGARNA-TILLBAKA-GARANTI avseende tidsfristen för att begära återbetalning eller kreditering av Fraktkostnader till följd av Utebliven Tjänst). Om Mottagaren accepterat Försändelsen utan att skriftligen notera skadan på leveranskvittot anses detta vara påtagligt bevis för att Försändelsen levererades i gott skick. För att FedEx ska överväga ett skadeståndskrav, måste Mottagaren göra Försändelsens innehåll, ursprungliga emballage (transportkartong) och förpackning tillgängligt för inspektion av FedEx.

FedEx förbehåller sig rätten att inspektera skadade Försändelser i kundens lokaler samt rätten att inhämta det skadade paketet för inspektion vid FedEx egen anläggning.

Allt ursprungligt emballage, förpackningar och allt innehåll måste ställas till FedEx förfogande för inspektion och behållas till kravet har gjorts upp.

22.2 Övriga anspråk (förlust, utebliven leverans, felleverans ...)
Alla krav avseende förlust, utebliven leverans eller felleverans måste vara FedEx tillhanda senast nio (9) månader efter det att Försändelsen lämnats till FedEx.

22.3 Lämna in ett anspråk samt tidsgräns
Senast nio (9) månader efter att Paketet lämnats till FedEx måste Paketet ha dokumenterats genom att all relevant information skickats till FedEx. FedEx måste inte vidta åtgärder för någon fordran innan alla Avgifter betalats; kravbeloppet ska inte dras av från dessa Avgifter. Rätten till skadestånd från FedEx förfaller om inte laga åtgärd vidtas inom två (2) år från leveransdatumet (vid skada) eller det datum då Försändelsen skulle ha levererats (vid förlust, utebliven leverans, felleverans eller försenad leverans).

Det överenskomna leveransdatumet i syfte att beräkna deadline är den dag som följer efter Försändelsedatumet. Inskränkande regler som medger kortare obligatoriska eller kontraktsenligt avtalade villkor gäller framför detta villkor.

Endast ett krav kan lämnas i samband med en Försändelse. Då betalning av ett krav har medgetts upphör alla rättigheter till att få ytterligare skador ersatta eller att fordra ytterligare kompensation i samband med denna Försändelse.


23. TILLÄGGSAVGIFTER

FedEx förbehåller sig rätten att på Försändelserna påföra tilläggsavgifter för bränsle och annat utan att först meddela detta. Det står FedEx fritt att avgöra varaktigheten och beloppet för detta. Genom att lämna sin Försändelse till FedEx accepterar Avsändaren att betala de tilläggsavgifter som är aktuella vid det senare av beställnings- eller upphämtningstillfällena. Dessa Avgifter står det FedEx fritt att besluta om. Information om aktuella tilläggsavgifter finns på begäran på webbplatsen fedex.com.


24. ICKE-UPPHÄVANDE

Skulle FedEx inte införa eller tillämpa en bestämmelse i dessa Villkor utgör det inget upphävande av bestämmelsen och det påverkar inte på något annat sätt FedEx rättighet att verkställa bestämmelsen.


25. TVINGANDE LAGAR

25.1 Dessa Villkor utesluter inte något ansvar i de fall där ett sådant uteslutande är förbjudet enligt lag.

25.2 I den mån någon bestämmelse som ingår i eller nämns i dessa Villkor strider mot tillämpliga internationella avtal, lokala lagar, myndighetsbestämmelser, order eller krav, begränsas bestämmelsen till maximalt tillåten omfattning och fortsätter att gälla som en del av avtalet mellan FedEx och Avsändaren med dessa begränsningar. Om en bestämmelse är ogiltig eller omöjlig att upprätthålla påverkar inte detta någon annan del av dessa Villkor.


26. MEDLING

Belgisk lag tillåter användare av posttjänster att begära medling av Ombudsmannen för posttjänstesektorn (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)) under förutsättning att användaren innan medling begärs har reklamerat till FedEx. Sådan åtgärd skall inte påverka bestämmelserna i dessa Villkor.


27. DATASKYDD

27.1 Termer såsom ”personuppgiftsansvarig”, ”personuppgifter”, ”den registrerade” och ”behandling” har den betydelse som de ges i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) samt i eventuella tillämpliga (lokala) dataskyddslagar och -bestämmelser (sammantaget ”Dataskyddslagstiftningen”).

27.2 FedEx och Avsändaren bekräftar att de båda är personuppgiftsansvariga för egen del när det gäller att behandla personuppgifter (”Personuppgifter”) från eller mellan parter i de här Villkoren.

27.3 När det gäller att behandla Personuppgifter enligt de här Villkoren intygar Avsändaren att denna följer Dataskyddslagstiftningen, vilket bland annat innefattar att ha en rättslig grund i enlighet med artikel 6 i GDPR samt att ge den registrerade information i enlighet med artiklarna 12–14 i GDPR, vilket innefattar informationen i FedEx sekretesspolicy, som finns på fedex.com.

27.4 Avsändaren kommer att ersätta FedEx för alla kostnader, anspråk, skador och utgifter FedEx ådrar sig i samband med Användarens underlåtenhet att följa bestämmelserna i detta avsnitt 27.

27.5 All överföring av Personuppgifter från Avsändaren till FedEx, eller vice versa, från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (hädanefter häri: ”EES”) eller Schweiz till ett land utanför EES eller Schweiz lyder under standardavtalsklausuler mellan personuppgiftsansvariga (beslut 2004/915/EG, hädanefter häri: ”Standardavtalsklausuler” eller ”SCC-CC”) så som avses i artikel 46(2)(c) i GDPR. Mer information om det här finns på https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/tredjelandsoverforing/. I det här syftet ingår Standardavtalsklausulerna i det här Villkoren som referens. Genom att godkänna de här Villkoren (a) anses parterna ha undertecknat Standardklausulerna (b) samtycker parterna till Standardavtalsklausulernas fullständiga innehåll samt (c) ska parterna följa villkoren i Standardavtalsklausulerna. Enligt Standardklausulerna agerar FedEx, i egenskap av personuppgiftsansvarig, som dataexportör, även å sina filialers vägnar, medan Avsändaren, i egenskap av personuppgiftsansvarig, agerar dataimportör – eller vice versa där det är tillämpligt. Ovanstående gäller utan att det påverkar FedEx rätt att enligt eget gottfinnande besluta att använda en annan lämplig överföringsmekanism i enlighet med Dataskyddslagstiftningen. De Personuppgifter som överförs kan inkludera enskilda Avsändares och Mottagares kontaktuppgifter, såsom namn och adress, vilka är nödvändiga för att FedEx effektivt ska kunna tillhandahålla sina tjänster, till exempel att leverera paket och möjliggöra spårningsfunktioner, så som vidare eller på annat sätt beskrivs i Avtalet och i enlighet med Bilaga B i Standardavtalsklausulerna.

27.6 Om Europeiska unionens domstol, lokal tillsynsmyndighet eller liknande myndighet fastslår att de här Villkoren och/eller Standardavtalsklausulerna inte längre är en lagenlig metod för att möjliggöra överföring av Personuppgifter utanför EES eller Schweiz ska parterna i god tro förhandla fram en alternativ metod för att utföra sådan överföring på ett lagenligt sätt.