Transportvillkor

Transportvillkor

Transportvillkor


VIKTIGT MEDDELANDE

Dessa Transportvillkor UNDANTAR ALLT ANSVAR från FedEx, dess personal eller dess agenter för förlust, skada och dröjsmål under särskilda omständigheter; BEGRÄNSAR ANSVAR till angivna belopp i de fall där ansvar accepteras samt KRÄVER FRAMSTÄLLANDE AV FORDRAN inom strikta tidsfrister. Avsändarna bör läsa dessa Villkor noggrant och i de fall där det behövs, anskaffa försäkring som täcker deras intressen.

För försändelser gäller lokala tariffer och villkor hos FedEx dotterbolag, filial eller fristående entreprenör som accepterat Försändelsen.

FedEx Express transportvillkor för Europa (gäller från 1 juni 2021)


1. Tillämpning

1.1 Dessa villkor gäller transport av försändelser med ursprung i Europa, och mellan och inom Europas länder och territorier. Villkoren gäller inte försändelser inom Frankrike eller inom Polen. Dessa försändelser omfattas av separata inhemska allmänna transportvillkor. På vissa marknader kan lokala villkor eller postbestämmelser gälla istället för eller i tillägg till dessa villkor (och i så fall finns dessa på fedex.com för relevanta länder och territorier). Försändelser med ursprung utanför Europa är föremål för lokala tariffer och omfattas av avtalade villkor för FedEx dotterbolag, filial eller fristående entreprenör som tagit emot försändelsen. Returnerade försändelser regleras av de villkor som gäller i landet eller territoriet som försändelsen returnerades från. Ytterligare information om FedEx tjänster finns på fedex.com.

1.2 Internationell lufttransport av försändelser är föremål för Montreal-konventionen eller Warzawa-konventionen om tillämpligt. Internationell vägtransport av försändelser är föremål för CMR om tillämpligt. Inrikestransport av försändelser (mellan specifika destinationer inom ett och samma land) omfattas av landets lagar, dessa villkor och eventuella landsspecifika FedEx-villkor och -transportvillkor.

1.3 Den senaste onlineversionen av dessa villkor som publiceras och underhålls på tillämplig fedex.com-webbplats ska gälla och ersätta eventuella äldre eller andra versioner av dessa villkor. Genom att lämna en försändelse till FedEx samtycker avsändaren till villkoren såsom de gäller vid den tidpunkten. FedEx förbehåller sig rätten att ensamt ändra eller komplettera dessa villkor när som helst.  

1.4 Skulle dessa villkor vara oförenliga med någon annan transportdokumentation från FedEx, inklusive villkoren på FedEx fraktsedlar, godsspecifikationer eller försändelseetiketter, ska dessa villkor gälla i största möjliga utsträckning utan att de strider mot tillämpliga konventioner eller andra obligatoriska lagar, inklusive tillämpliga lokala postbestämmelser.

1.5 FedEx kan då och då ändra eller stänga av tillgängliga tjänster. Sådana ändringar eller avstängningar gäller försändelser som lämnas till FedEx efter detta datum. Information om aktuella tillgängliga tjänster finns på fedex.com. 

1.6 Under dessa villkor ska alla beslut som tas av FedEx tas helt efter FedEx eget gottfinnande. Begreppet "inklusive" ska betyda "inklusive, men inte begränsat till" om inget annat uttryckligen anges.


2. Definitioner.

"Flygfraktsedel" eller "fraktsedel" avser ett transportdokument, en godsspecifikation, en fraktsedel, en etikett, en stämpel, en elektronisk post eller liknande som används i FedEx Express transportsystem för att inleda förflyttning av en försändelse. 

"Tilläggstjänster" avser alla tjänster utöver transporttjänsten.

"B2C-försändelser" avser försändelser som uppstår till följd av en kommersiell transaktion mellan en företagsavsändare (som agerar som företag) och en enskild person, kundmottagaren (som agerar som privatperson).

"Arbetsdag" avser en dag då företag har öppet i ursprungslandet, -territoriet eller -regionen eller i destinationslandet eller -regionen. Arbetsdagar och helgdagar kan variera utifrån land, territorium och region. Kontakta FedEx om leveransåtaganden kan påverkas.

"Företagsleverans" avser en leverans till en kommersiell eller företagsadress, vilket inte omfattar (a) hem eller privata bostäder, (b) adresser där en verksamhet bedrivs från hemmet eller en adress som avsändaren betecknat som en bostad, eller (c) B2C-försändelser.

"Avgifter" avser transportavgifter och eventuella andra avgifter eller tilläggsavgifter som då och då kan fastställas eller tas ut i enlighet med dessa villkor, inklusive bränsletillägg och andra tilläggsavgifter, tilläggsavgifter för tullklarering, tilläggskostnader, avgifter för deklarerat värde för transport, returavgifter, särskilda hanteringsavgifter, tullar och skatter, tilläggsavgifter för import och export, samt eventuella andra kostnader som rimligen kan ådras FedEx i samband med transport av en försändelse. Mer ingående information om andra avgifter och tilläggsavgifter finns på fedex.com.

"CMR" avser konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg från 1956, i ändrad lydelse från 1978. 

"Villkor" avser dessa transportvillkor som uppdateras då och då på fedex.com. 

"Konventioner" avser Warszawa-konventionen, Montreal-konventionen, respektive CMR.

"Deklarerat värde för transport" avser, i tillämpliga fall, det värde som avsändaren angett på fraktsedeln och utgör det maximala belopp som FedEx är skyldig för i samband med försändelsen och som avsändaren betalar en erforderlig avgift för.

"Deklarerat tullvärde" avser försäljningspriset eller ersättningsvärdet för försändelsens innehåll, vilket krävs för tullklarering.

"Leveransåtagandetid" avser den offentliggjorda leveranstiden för FedEx tjänst eller den leveransåtagandetid som angetts av FedEx kundtjänst för en försändelse. Denna tid tar hänsyn till den vara som transporteras, datumet, den exakta destinationen samt försändelsens vikt och värde.

"Europa" är samlingsnamnet på Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Island, Irland, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Schweiz, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Ukraina och Österrike. 

"FedEx" eller "FedEx Express" avser Federal Express Corporation, dess dotterbolag, filialer och närstående företag, samt respektive anställda och ombud (i största möjliga utsträckning).

"FedEx-kontonummer" eller "FedEx-konto" avser det nummer som FedEx utfärdat till en kund som garanterar att kontoaktiviteten registreras i FedEx system och att fakturor skickas till rätt person för betalning.

"Frakt" avser ett kolli, en lastpall eller en fraktenhet som debiteras för en vikt på eller över 68 kilogram (delkilon avrundas uppåt till nästa hela kilogram) eller som är längre än 274 cm eller har en omkrets och längd över 330 centimeter.  

"Läckage" har den betydelse som anges i avsnitt 7 (Förbereda försändelser).

"Montreal-konventionen" avser Montreal-konventionen från 28 maj 1999 och alla efterföljande tillämpliga protokoll. 

"Paket" avser ett enskild paket eller kolli som avsändaren lämnar till FedEx för transport och som FedEx tar emot från avsändaren.

"Förbjudna föremål" avser de föremål och försändelser som anges i avsnitt 10 (Förbjudna föremål) i dessa villkor.

"Mottagare" anser den person eller juridiska person som på fraktsedeln anges som försändelsens mottagare.

"Hemleverans" avser en leverans till ett hem eller en bostadsadress, inklusive adresser där en verksamhet drivs från hemmet eller en adress som avsändaren har betecknat som en bostadsadress.

"Avsändare" avser den person eller juridiska person som på fraktsedeln anges som försändelsens avsändare.

"Utebliven tjänst" avser det första försöket att leverera en försändelse som sker 60 sekunder eller mer efter den tillämpliga leveransåtagandetiden, om inte annat anges i dessa villkor. Eventuella transittider som publiceras online, på annat håll eller anges av FedEx kundtjänst baserat på ofullständig information från avsändaren är endast uppskattade tider och utgör inte någon leveransåtagandetid. FedEx register över noterade leveranstider utgör avgörande bevis på sådana tider.

"Tjänster" är samlingsnamnet på tilläggstjänster och transporttjänster. 

"Försändelse" avser ett eller flera paket eller frakt som transporteras under en fraktsedel.

"Transportavgifter" avser de priser som då och då fastställs för transport av en försändelse av FedEx i enlighet med dessa villkor, exklusive andra avgifter eller tilläggsavgifter som kan fastställas eller tas ut, såsom bränsletillägg, tilläggsavgifter för tullklarering, tilläggskostnader, avgifter för deklarerat värde för transport, särskilda hanteringsavgifter, tullar och skatter, tilläggsavgifter för import och export, samt eventuella andra kostnader.

"Transporttjänster" avser tjänsterna som rör transport av en försändelse som erbjuds och utförs av FedEx i enlighet med en FedEx Express fraktsedel, förutom TNT-fraktsedlar. Fullständig information om alla sådana tjänster, inklusive produktnamn, tillgänglighet och transittider, finns på fedex.com eller i ett pris- eller transporttjänstavtal, utifrån vad som är tillämpligt.  

"Unika föremål" avser föremål som omfattas av ytterligare villkor (se avsnitt 20.3 (Maximal ansvarsskyldighet: Deklarerat värde för transport)) till följd av föremålens natur, bland annat ädelstenar, ädelmetaller, smycken, oskyddade möbler, glas, porslin, konstföremål, antika föremål, pälsar, samlarobjekt, musikinstrument, viktiga dokument såsom pass, smarttelefoner, smartklockor, surfplattor, bärbara datorer, elektroniska skärmar, plasmaskärmar, filer, band, skivor, minneskort eller andra data- eller bildlagringsmedier. 

"Warszawa-konventionen" avser Warszawa-konventionen från 12 oktober 1929, ändrad genom Haag-protokollet från 28 september 1955, och alla efterföljande tillämpliga protokoll, samt Guadalajara-konventionen från 18 september 1961. 


3. Avgifter

Transportavgifterna för försändelsen anges i FedEx listpris på fedex.com, eller avtalat i annat fall uttryckligen i relevant FedEx Transportation Services-avtal. De priser som FedEx anger för avgifter eller tjänster är endast uppskattade priser baserade på information från avsändaren. De slutliga avgifterna och tjänsterna kan variera utifrån den försändelse som lämnas till FedEx och utifrån dessa villkor. FedEx ansvarar inte för, och inga justeringar, återbetalningar eller krediter av något slag erbjuds till följd av, eventuella avvikelser i de avgifter eller tjänster som erbjudits innan försändelsen lämnas till FedEx och avgifterna som fakturerats betalaren. Avgifterna som tillämpas är de avgifter som är tillämpliga och gällande vid den tidpunkt relevant FedEx Transportation Services-avtal sluts och FedEx har rätt att då och då och utan meddelande revidera avgifterna, även transportavgifterna, som anges i FedEx listpris på fedex.com.


4. Bränsletillägg och andra tilläggsavgifter.

FedEx förbehåller sig rätten att då och då och utan meddelande utvärdera och revidera bränsletillägg och andra tilläggsavgifter som anges på fedex.com. Varaktigheten för och antalet revideringar avgörs av FedEx. Genom att lämna en försändelse till FedEx samtycker avsändaren till att betala de tilläggsavgifter som gäller vid denna tidpunkt. Information om gällande tilläggsavgifter finns på fedex.com.


5. Fakturajusteringar och dimensionell vikt (volymvikt).

5.1 Priser för dimensionell vikt tillämpas på alla försändelser, per försändelse. Om den dimensionella vikten överskrider den faktiska vikten beräknas försändelsens avgifter om utifrån den dimensionella vikten och ytterligare avgifter kan tillämpas. 

5.2 Den dimensionella vikten fastställs genom att multiplicera paketets längd x höjd x bredd (i centimeter) och dela detta med en standard dim-divisor eller ett liknande tal som tillämpas när försändelsen lämnas till FedEx utifrån vad som då och då anges av FedEx på fedex.com. 

5.3 FedEx kan granska varje fraktsedel för att bekräfta vilken transporttjänst som valts, försändelsens/paketets faktiska eller dimensionella vikt, eller antalet paket i en försändelse. Om den transporttjänst som valts, den faktiska eller dimensionella vikten, eller antalet paket som anges på fraktsedeln är fel kan FedEx göra rättningar på fraktsedeln.

5.4 FedEx kan göra justeringar på fakturan och har rätt att ta ut en särskild hanteringsavgift om fraktsedeln kräver rättningar och tillägg. Information om vilka metoder som används och vilka avgifter som kan tas ut för att göra sådana rättningar eller justeringar finns tillgängliga på begäran.


6. Fakturering.

6.1 Fakturor för transportavgifter och relaterade avgifter ska i regel betalas utan källskatt eller avräkning inom 30 dagar från fakturadatumet. I vissa länder kan det finnas andra betalningsvillkor som tillämpas. Information kan tillhandahållas på begäran. Fakturor för tullar, skatter och andra relaterade avgifter ska betalas när de mottas. I vilket fall förbehåller sig FedEx rätten att kräva förhandsbetalning av avgifter. 

6.2 Där det tillåts enligt lag kan FedEx erbjuda elektroniska fakturor som standard såvida inte betalaren uttryckligen begär något annat. 

6.3 FedEx förbehåller sig rätten att ta ut betalningar mot äldre fakturor först i de fall där det inte finns några föredragna överföringsmetoder eller där inga överföringsanvisningar tillhandahållits med betalningen.

6.4 Vid försenad betalning förbehåller sig FedEx rätten att ta ut en förseningsavgift, en förseningsränta och administrativa avgifter för en sådan försenas betalning. I ett sådant fall kan FedEx ta ut tillämpliga avgifter, kostnader och/eller räntor som fastställs av FedEx, i enlighet med eventuella tillämpliga EU- eller lokala lagar om försenade betalningar. 

6.5 Om betalningen görs genom en debitering till ett FedEx-konto måste parten som inleder försändelsen ange ett giltigt, aktuellt FedEx-kontonummer på fraktsedeln för att FedEx ska kunna ta emot försändelsen. Debiteringar till ett FedEx-konto kan göras i form av: 

a. "Fakturera avsändare". FedEx fakturerar avgifterna till avsändarens FedEx-konto. 

b. "Fakturera mottagare". FedEx fakturerar avgifterna till mottagarens FedEx-konto. Endast för transport till specifika platser.

c. "Fakturera tredje part" innebär att FedEx fakturerar avgifterna ett FedEx-konto som tillhör en annan part än avsändaren och mottagaren. 

6.6 Oavsett vilka betalningsanvisningar eller villkor som anges ska avsändaren (eller parten som inleder en importleverans, i förekommande fall) alltid vara slutligen ansvarig för avgifterna och under omständigheter där mottagare eller tredje parter vägrar att betala.

6.7 Tvister som rör fakturor ska skickas av avsändaren respektive mottagaren till FedEx senast (a) 30 dagar från fakturadatumet eller (b) fakturans förfallodatum, beroende på vilket som infaller senare. FedEx accepterar endast inlämning av en sådan tvist om följande anges i tvisten: (a) fakturanumret, (b) fraktsedeln och (c) orsaken till tvisten.

6.8 Tullar och skatter. Eventuella tullar, skatter och andra relaterade avgifter kan fastställas utifrån försändelsens innehåll. Om FedEx betalar tullar, skatter eller andra avgifter till en tullmyndighet för betalarens räkning debiteras betalaren en tilläggsavgift för tullklarering. Denna baseras på det större värdet av en fast taxa eller en procentandel av det totala belopp som betalats. Se fedex.com/ancillary/go/service för en lisa över tilläggsavgifter för tullklarering i destinationslandet. FedEx är inte skyldig att betala tullar, skatter och andra relaterade avgifter och kan kräva att avsändaren, mottagaren eller en ansvarig tredje part betalar FedEx innan FedEx står för några tullar, skatter eller andra relaterade avgifter. Mottagaren kan debiteras för sådana tullar och skatter om inte kryssrutan "Fakturera avsändaren för tullar och skatter" eller "Fakturera tredje part för tullar och skatter" har markerats på fraktsedeln och ett giltigt FedEx-kontonummer har angetts på fraktsedeln. Dessa alternativ är endast tillgängliga på utvalda platser. I vissa fall kan avsändaren debiteras för sådana tullar och skatter, inklusive om försändelsen skickas till en tredjepartsadress där mottagaren eller den fakturerade tredje parten inte är bosatt. Fakturor för tullar, skatter och andra relaterade avgifter ska betalas när de mottas. Ytterligare information finns i avsnitt 13 (Tullklarering) och på begäran.

6.9 Valutaomräkning.FedEx fakturor måste betalas i den valuta som anges på fakturan eller i en lokal valuta med den omräkningskurs som FedEx tillhandahåller och uppdaterar då och då.


7. Förbereda försändelser.

7.1 Storleks- och viktgränser. Gränserna för storlek och vikt på paket och försändelser kan variera beroende på ursprungsland och destinationsland och på tjänsten. 

7.2 Flerkolliförsändelser. Det finns ingen gräns för den sammanlagda vikten på en flerkolliförsändelse förutsatt att varje enskilt paket i försändelsen inte överskrider viktgränsen per paket som gäller för destinationen. 

7.3 Extra stora försändelser. Försändelser som överstiger de tjänstespecifika viktgränserna som anges i förpackningsriktlinjerna på fedex.com måste arrangeras med FedEx i förväg. FedEx förbehåller sig rätten att vägra paket eller försändelser som FedEx anser vara olämpliga eller ”extra stora” i enlighet med förpackningsriktlinjerna på fedex.com. FedEx kan efter eget gottfinnande hantera sådana olämpliga eller extra stora paket eller försändelser som freight-försändelser och därför debitera för en vikt på minst 68 kg, oavsett den faktiska vikten. Paket som lämnas till FedEx som frakt debiteras för en vikt på minst 68 kg oavsett vad den faktiska vikten är. 

7.4 Högst en typ av tjänst kan anges på en enskild fraktsedel och högst en FedEx Envelope, FedEx 10kg Box eller FedEx 25kg Box kan fraktas under en enskild fraktsedel. 

7.5 Förpackning. Avsändaren måste förbereda och förpacka försändelsen för säker transport, utifrån varornas typ och storlek, med normal försiktighet och hantering i transport- och sorteringsmiljöer. Förpackningen ska följa alla gällande fördrag, lagar, bestämmelser och regler, inklusive de som rör förpackning, märkning och etiketter. 

7.6 Eventuella föremål som kan skadas under de förhållanden som råder under transport, som ändringar i temperatur och lufttryck, måste ges tillräckligt skydd genom lämplig paketering av avsändaren. FedEx ansvarar inte för eventuella skador som uppstår till följd av ändringar i temperatur eller tryck.

7.7 FedEx erbjuder inte temperaturkontrollerad transport om inget annat uttryckligen avtalas. Såvida det inte finns ett uttryckligt avtal ska FedEx inte åta sig att förse försändelser med kolsyreis eller erbjuda omfrysningstjänster, oavsett eventuella orala eller skriftliga uttalanden från kunden eller FedEx som påstår annat. Om mottagaren vägrar att ta emot ett paket, eller om ett paket läcker, är skadat eller avger odör (gemensamt kallat "läckage") returneras paketet till avsändaren, om så är möjligt. Om avsändaren vägrar att ta emot paketet, eller om det inte går att returnera paketet till följd av läckage, ska avsändaren vara skyldig att ekonomiskt och på andra sätt ersätta FedEx för alla kostnader, avgifter och utgifter som uppstår i samband med sanering och kassering av paketet. Se ytterligare information i avsnitt 8 (Vägra eller avvisa försändelser).

7.8 Märkning. Det är avsändarens ansvar att fylla i alla nödvändiga uppgifter på fraktsedeln. Varje försändelse måste ha en läslig och hållbar märkning med namn, gatuadress, ort och land inklusive postnummer för avsändare och mottagare. Vid internationella försändelser måste avsändarens adress ange landet där försändelsen lämnas till FedEx. Avsändaren måste fästa fraktsedeln och andra obligatoriska etiketter (såsom tung vikt) på en synlig plats på utsidan av försändelsen där dessa tydligt kan ses. 

Ytterligare information om hur försändelser ska förberedas finns på fedex.com eller på begäran.


8. Vägra eller avvisa försändelser.

FedEx förbehåller sig rätten att vägra, hålla kvar, skjuta upp eller returnera försändelser när som helst om en sådan försändelse enligt FedEx skulle kunna orsaka skador på eller förseningar för andra försändelser, varor eller personer, eller om transporten av en sådan försändelse är förbjuden enligt lag eller strider mot dessa villkor, eller om det FedEx-konto som tillhör personen eller den juridiska person som ansvarar för betalningen inte har god kreditvärdighet, eller om försändelsens volym väsentligen skiljer sig från den volym eller försändelsetyp som avsändaren angett till FedEx, eller av någon annan orsak. Det faktum att FedEx accepterar en försändelse innebär inte att en sådan försändelse, inräknat dess innehåll och kvalitet, följer tillämpliga lagar och bestämmelser eller dessa villkor.


9. Försändelseinspektioner.

9.1 FedEx kan öppna och inspektera försändelser om behörig myndighet begär det, eller om FedEx efter eget gottfinnande beslutar om det i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser. 

9.2 FedEx kan i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser behöva utföra vissa undersökningar av försändelser. Avsändaren ska härmed avsäga sig eventuella anspråk rörande skador eller förseningar (även Pengarna-tillbaka-garantin som anges i avsnitt 19) som kan uppstå till följd av sådana undersökningar.


10. Förbjudna föremål.

10.1 FedEx förbjuder transport av följande föremål oavsett destination och avsändaren samtycker till att inte skicka dessa, om inget annat uttryckligen avtalas med FedEx (ytterligare restriktioner kan förekomma beroende på ursprung och destination):

a. skjutvapen, vapen, ammunition och tillhörande delar 

b. 3D-utskriftsmaskiner utformade för att, eller som uteslutande fungerar för att, tillverka skjutvapen

c. sprängämnen (explosiva ämnen i klass 1.4 kan tillåtas till och från vissa platser; ytterligare information är tillgänglig på begäran), fyrverkerier och andra artiklar som är lättantändliga eller brandfarliga

d. föremål som liknar en bomb, handgranat eller annan explosiv anordning. Detta inkluderar, men begränsas inte till, inaktiva produkter som repliker, attrapper, träningsutrustning och konstverk 

e. militära föremål med ursprung i något land där det krävs exportkontrollicens 

f. människolik, mänskliga organ eller kroppsdelar, embryon från människor eller djur, kremerade eller uppgrävda mänskliga kvarlevor 

g. levande djur, inklusive insekter och husdjur  

h. kadaver, döda djur, inklusive uppstoppade djur  

i. växter och växtmaterial, inklusive snittblommor (snittblommor accepteras till och från vissa länder och territorier, bland annat från Nederländerna till USA samt hela Latinamerika, ytterligare information finns tillgänglig på begäran)  

j. förgängliga livsmedel samt mat- och dryckesvaror som kräver nedkylning eller annan miljökontroll 

k. pornografi och/eller obscent material 

l. pengar, inklusive kontanter och likvida tillgångar (till exempel överlåtbara värdepapper, överlåtna aktier, obligationer och kontantbrev), samlarmynt och frimärken  

m. farligt avfall, bland annat hypodermiska nålar och sprutor samt annat medicinskt, organiskt och industriellt avfall  

n. våt is (fruset vatten) 

o. förfalskade varor, inklusive varor med ett varumärke som är identiskt med eller inte går att skilja från ett registrerat varumärke, som varken har godkänts eller överses av den registrerade varumärkesägaren (det här kallas även för ”piratvaror” eller ”kopior”) 

p. marijuana, inklusive marijuana avsedd för rekreationsbruk eller medicinskt bruk, och cannabidiol (CBD) som härrör från marijuana, produkter innehållande tetrahydrokannabinol (THC) samt syntetiska cannabinoider

q. rå hampa eller obehandlade hampaplantor eller delar av dem (inklusive hampastjälkar, hampablad, hampablommor och hampafrön) 

r. tobak och tobaksprodukter, inklusive men inte begränsat till cigaretter, cigarrer, löstobak, rökfri tobak, vattenpipor (hookah, shisha)

s. elektroniska cigaretter och tillhörande komponenter, andra liknande apparater med ång- eller aerosolfunktion, samt icke-brännbara vätskor eller gelprodukter, oavsett om dessa innehåller nikotin, som kan användas med sådana apparater.  

10.2 FedEx förbjuder följande typer av försändelser till alla destinationer och avsändaren samtycker till att inte skicka dessa (ytterligare begränsningar kan gälla beroende på ursprung och destination):

a. försändelser av varor som är förbjudna att transportera, importera eller exportera enligt lag, författning eller bestämmelse 

b. försändelser som kräver att FedEx införskaffar särskild licens eller särskilt tillstånd för transport, import eller export, om inget annat uttryckligen avtalas med FedEx 

c. ej deklarerade, punktskattepliktiga försändelser eller varor som enligt regelverket ska godkännas och klareras  

d. försändelser med ett deklarerat tullvärde som överskrider vad som tillåts för en viss destination 

e. farligt gods, förutom vad som tillåts enligt avsnitt 12 (Farligt gods) i dessa villkor 

f. paket som är våta, läcker eller avger någon slags odör.  

10.3 FedEx tar inget ansvar för förbjudna föremål oavsett hur de tas emot (inklusive om de tas emot av misstag eller efter medvetet). FedEx förbehåller rätten att avvisa paket baserat på dessa begränsningar eller av säkerhetsskäl. FedEx kan debitera avsändaren en administrationsavgift för paket som avvisas och för kostnaden för returnerade varor. Ytterligare information kan fås på begäran.

10.4 Avsnitt 19 (Pengarna-tillbaka-garanti) gäller inte försändelser av förbjudna föremål. 


11. Exportkontroll.

11.1 FedEx transporterar inte försändelser som strider mot lagar om exportkontroll. Avsändaren ansvarar för, och garanterar, efterlevnaden av alla tillämpliga lagar, regler och bestämmelser, inklusive de amerikanska exportadministrationsreglerna (Export Administration Regulations), de amerikanska bestämmelserna om internationell vapenhandel (International Traffic in Arms Regulations), de amerikanska kontrollbestämmelserna kring utländska tillgångar (Foreign Asset Control Regulations) och tillämpliga exportlagar och myndighetsbestämmelser i länder som berörs av transporten av försändelsen. Avsändaren samtycker till och garanterar att följa alla gällande sanktioner utfärdade av USA:s myndigheter som förbjuder export eller vidareexport av varor, tjänster eller teknik till länder eller territorier som finns med på listor över sanktionerande länder, framtagna av de amerikanska myndigheterna själva eller i samarbete med andra länder. Dessutom ska FedEx inte transportera, och avsändaren samtycker till att inte begära transport av, varor vars handel begränsas eller förbjuds av ekonomiska sanktioner och embargo. En aktuell lista över länder och områden som inte betjänas av FedEx finns på fedex.com.

11.2 Utöver detta transporterar inte FedEx försändelser, och avsändaren garanterar att inte lämna försändelser till FedEx, om avsändaren eller någon av parterna kring försändelsen finns med på det amerikanska handelsdepartementets lista över nekade personer (Denied Persons List) eller på några andra listor rörande exportkontroller eller sanktioner som publiceras och hanteras av amerikanska finansdepartementet, myndigheten för kontroll av utländska tillgångar (Office of Foreign Asset Control), amerikanska handelsdepartementet, myndigheten för industri och säkerhet (Bureau of Industry and Security), amerikanska utrikesdepartementet, departementet för försvarshandelskontroll (Directorate of Defense Trade Control), FN:s sanktionskommittéer, Europeiska rådet och eventuella andra relevanta myndigheter. Avsändaren samtycker också till och garanterar att inte försöka skicka till någon entitet som ägs av en part, baserat på ett gemensamt ägarintresse fastställt av relevant myndighet som ansvarar för dessa listor, som omfattas av ekonomiska sanktioner.

11.3 Avsändaren ska identifiera försändelser som kräver någon form av exportkontrollicens eller tillstånd, eller som omfattas av andra myndighetskontroller före export. Avsändaren ska tillhandahålla FedEx med information och all nödvändig dokumentation för att kunna följa tillämpliga lagar och bestämmelser. Avsändaren ansvarar, på egen kostnad, för att fastställa vilka exportlicenser eller tillstånd som krävs för försändelsen, för att erhålla nödvändiga licenser och tillstånd och för att säkerställa att mottagaren har den behörighet som krävs enligt tillämpliga lagar och bestämmelser i ursprungslandet, destinationslandet och eventuella andra länder som kan ha jurisdiktion över försändelsen. Avsändaren ansvarar också för att säkerställa att de transporterade föremålens slutanvändning eller slutanvändare inte strider mot specifika kontrollregler som begränsar vissa typer av exporter, vidareexporter och överföringar av specifikt uppräknade föremål under de amerikanska exportadministrationsreglerna.

11.4 FedEx är inte ansvarsskyldig gentemot avsändaren eller någon annan person för någon förlust eller utgift — inklusive böter och straffavgifter — om avsändaren underlåter att följa exportlagar, regler eller bestämmelser, eller som uppstår till följd av att FedEx vidtar åtgärder för att följa tillämpliga lagar och bestämmelser. Avsändaren samtycker också till att ersätta FedEx för eventuella förluster eller utgifter – inklusive böter och straffavgifter – om avsändaren underlåter att följa eventuella exportlagar, regler eller bestämmelser, eller som uppstår till följd av att FedEx vidtar åtgärder för att följa tillämpliga lagar och bestämmelser.


12. Farligt gods.

12.1 Identifiera farligt gods. "Farligt gods" är föremål som under transport kan utgöra en fara för människor, djur, miljön eller transportören. Det är avsändarens ansvar att identifiera om försändelsen innehåller farligt gods enligt klassificeringarna från FN:s rekommendationer för transport av farligt gods, internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO), europeiska regelverket för vägtransport av farligt gods (ADR), internationella flygtransportsförbundet (IATA), samt tillämpliga lagar och bestämmelser.

12.2 Destinationsbegränsningar. Det finns begränsningar gällande försändelser med farligt gods till flera destinationer. Om avsändaren har frågor om betjänade länder, varubegränsningar per land eller tjänstetillgänglighet, går det att kontakta FedEx kundtjänst. 

12.3 Tillgängliga tjänster. Vissa försändelser med farligt gods måste vara tillgängliga under flygtransport och kategoriseras som "tillgängligt farligt gods". "Oåtkomligt farligt gods" behöver inte vara tillgängliga under transport när de lastas på flyg. Kategorin farligt gods kan påverka vilka tjänster som är tillgängliga för transporten. FedEx är skyldig att korrekt separera inkompatibla farliga gods på alla fordon och flygtransporter. Detta kan innebära att försändelser måste flyttas till nästa tillgängliga fordonsrutt eller flyg där det går att adekvat separera gods.

12.4 Ytterligare avgifter. Det finns särskilda hanteringsavgifter för försändelser med farligt gods. Tilläggsavgifterna baseras på den särskilda hanteringens klassificering och typ, inklusive om föremålen behöver vara tillgängliga under transport.

12.5 Bestämmelser för farligt gods. Alla paket som innehåller farligt gods måste följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser, inklusive ICAO:s tekniska instruktioner för säker flygtransport av farligt gods och IATA-bestämmelserna för farligt gods. Avsändare som skickar farligt gods måste följa alla FedEx-variationer som finns med i den aktuella versionen av IATA-bestämmelserna om farligt gods. Försändelser med farligt gods som omfattas av ADR kräver särskilda transportarrangemang och avsändaren måste i förväg kontakta FedEx för att ordna sådana arrangemang innan transport. 

12.6 Litiumbatterier. Litumbatterier (UN 3090) som är primärt ej laddningsbara kräver förhandsgodkännande för transport. Detta gäller litumbatterier enligt IATA-avsnitt IA och IATA-avsnitt IB. FedEx godtar inte UN 3090- och UN 3480-litiumbatterier som försändelser under IATA-avsnitt II, utan dessa måste regleras helt under IATA-avsnitt IA eller IATA-avsnitt IB. Dessutom godtar inte FedEx Express batteriavfall eller batterier som skickas för återvinning eller kassering, vilket även gäller skadade eller defekta batterier (se IATA-variation FX–04).

12.7 Förbereda försändelser. Avsändaren ansvarar för att identifiera, klassificera, paketera, märka, etikettera och fylla i dokumentation för försändelser med farligt gods, i enlighet med alla tillämpliga internationella fördrag, lagar och bestämmelser. Avsändaren ansvarar också för att säkerställa att mottagaren följer alla tillämpliga fördrag, lagar och bestämmelser. Varje försändelse måste åtföljas av lämplig dokumentation för farligt gods (såsom formuläret för avsändarens IATA-deklaration av farligt gods) om så behövs. Eftersom FedEx inte erbjuder förpackning-och-transport-lösningar för försändelser med farligt gods kan FedEx kräva att avsändaren anlitar en utbildad förpackning-och-transport-leverantör för att åtgärda problem med försändelser med farligt gods för att FedEx ska kunna utföra leveransen på ett säkert sätt. Om avsändaren underlåter att förbereda farligt gods i enlighet med detta avsnitt kan detta leda till att försändelsen inte kan levereras. Avsändaren måste tillhandahålla all nödvändig information och fylla i alla rutor som rör farligt gods på fraktsedeln. Avsändare som använder elektroniska system för att skicka farligt gods måste välja, utifrån vad som är lämpligt för det elektroniska systemet, de särskilda tjänster, hanteringsslag eller flaggor som anger att försändelsen innehåller farligt gods. Används en fraktsedel i pappersform istället för en elektronisk transportlösning kan farligt gods endast skickas internationellt med FedEx utökade tjänst för internationell fraktsedel.

12.8 Förpackning. FedEx förpackningar får inte användas för transport av farligt gods (inklusive kolsyreis), med undantag av (a) litiumbatterier som tillåts under IATA-avsnitt II vilka kan skickas i FedEx-kartonger och -rör, samt (b) biologiska ämnen av kategori B (UN 3373) vilka kan skickas i FedEx UN 3373 Pak, FedEx Clinical Box eller någon av FedEx TempAssure-förpackningarna.

12.9 Inlämning och leverans av farligt gods. Alla FedEx-kontor kan inte ta emot farligt gods. Vissa FedEx-kontor tar inte emot vissa kategorier av farligt gods och farligt gods tillåts inte på alla transporttjänster. FedEx förbehåller sig rätten att vägra farligt gods på någon plats där dessa inte kan tas emot enligt tillämplig lag eller enligt FedEx gottfinnande. Om försändelsen inte kan lämnas på en bemannad plats med möjlighet att ta emot farligt gods måste försändelsen lämnas till FedEx via bokad hämtning på kundens plats.  

12.10 Ingen omdirigering. Farligt gods får inte omdirigeras till en annan adress än den ursprungligen avsedda mottagarens adress som angetts av avsändaren.

12.11 Avsändarens möjliga ansvarsskyldighet. Tillämpliga lagar eller bestämmelser kan kräva att FedEx rapporterar felaktigt deklarerade eller ej deklarerade försändelser med farligt gods till lämplig tillsynsmyndighet eller annan myndighet. Avsändaren kan bli föremål för böter och straffavgifter enligt tillämplig lag. 

12.12 Avsnitt 19 (Pengarna-tillbaka-garanti) gäller inte för försändelser med farligt gods. 


13. Tullklarering.

13.1 Försändelser som transporteras över nationsgränser kan behöva tullklareras. Avsändaren ansvarar för att säkerställa att gods skickas i enlighet med alla tullkrav samt för att tillhandahålla all dokumentation och information som krävs för tullklarering och även intyga och garantera att alla uppgifter som denna tillhandahåller gällande godset och försändelsens klarering är och fortsätter att vara korrekta och fullständiga. Sådana uppgifter inkluderar lämplig harmoniseringskod. Försändelser som kräver ytterligare dokumentation utöver en fraktsedel (såsom en kommersiell faktura) kan behöva längre transittid. FedEx förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande debitera avsändaren för eventuella straffavgifter, böter, skador eller andra kostnader eller utgifter, inklusive lagerhållningskostnader, som kan uppstå till följd av en behörig myndighets åtgärder, eller om avsändaren underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa villkor. 

13.2 Avsändaren är ansvarig att på egen bekostnad säkerställa att gods som skickas internationellt accepteras i destinationslandet enligt tillämpliga lagar, och att alla tillämpliga krav på licens eller tillstånd är uppfyllda.

13.3 Avsändaren kan även behöva tillhandahålla ytterligare information för att få tillstånd från andra tillsynsorgan i destinationslandet innan leveransen till Mottagaren. Försändelser som innehåller gods eller produkter över vilka flera myndighetsorgan i andra destinationsländer utövar tillsyn (till exempel nationella organ som ansvarar för livsmedelssäkerhet, folkhälsoskydd, läkemedel, medicinska produkter, växter och djur, telekommunikation och standarder för annan elektronisk utrustning med mera) kan ta längre tid att klarera. Alla avgifter för transport till och retur från länder där införande inte tillåts kommer att debiteras Avsändaren.

13.4 När försändelser hålls kvar av tullen eller av andra myndigheter till följd av felaktig eller saknad dokumentation kan FedEx försöka att kontakta mottagaren. Om lokal lagstiftning kräver att korrekt information eller dokumentation skickas in av mottagaren och mottagaren underlåter att göra detta inom vad FedEx anser vara rimlig tid kan försändelsen anses vara omöjlig att leverera i enlighet med tillämpliga lagar (se avsnitt 18 (Försändelser som inte kan levereras)). Om mottagaren underlåter att tillhandahålla nödvändig information eller dokumentation och lagen tillåter att avsändaren tillhandahåller denna kan FedEx försöka kontakta avsändaren. Om även avsändaren underlåter att tillhandahålla informationen eller dokumentationen inom vad FedEx anser vara rimlig tid kan försändelsen anses vara omöjlig att leverera i enlighet med tillämpliga lagar. FedEx antar inget ansvar för en leverans som inte kan levereras till följd av felaktig eller saknad dokumentation, oavsett om FedEx försöker meddela mottagaren eller avsändaren eller inte. 

13.5 Om det tillåts enligt lokal lag eller om inga andra instruktioner erhållits (till exempel via "Val av agent för FedEx International" som beskrivs nedan) kan FedEx tillhandahålla tullklarering av internationella försändelser. FedEx skickar in försändelsens information till tullen och andra tillsynsorgan för klarering. FedEx kan ta ut en tilläggsavgift för klareringstjänsten, om tillämpligt, på internationella försändelser för klareringsbearbetning, för utlägg av tullar och skatter till tullmyndigheter för betalarens räkning, för tjänster som begärts av avsändaren, mottagaren eller en tredje part, eller för att ersätta kostnader som FedEx debiterats av tillsynsmyndigheten för regelefterlevnad. Avgifternas typ och belopp varierar beroende på land. Se fedex.com/ancillary/go/service för en lisa över tilläggsavgifter för tullklarering i destinationslandet.

13.6 FedEx agerar som avsändarens eller mottagarens ombud (beroende på situationen) endast i syfte att klarera och föra försändelsen genom tullen. Om det är tillämpligt och lämpligt ska avsändaren bemyndiga FedEx, eller en agent utsedd av FedEx, att upprätta och registrera tulldeklarationer och vidta relaterade åtgärder som direkt representant, i avsändarens eller mottagarens namn och på deras risk. Avsändaren ska säkerställa att mottagaren bemyndigar FedEx i enlighet med denna bestämmelse när så är tillämpligt. 

13.7 FedEx ska inte betala eller fakturera tullar och skatter om alternativet Välj agent har valts vid bokningstillfället. När Välj agent används med FedEx International kan godkända varor och begränsningar variera mellan länder.

13.8 I vissa fall kan Fedex, efter eget gottfinnande, godta att använda en särskild tullklarerare (customs broker) utöver FedEx (eller den agent som valts av FedEx) eller den agent som utsetts av Avsändaren. I alla händelser förbehåller sig FedEx (eller den agent som valts av FedEx) rätten att klarera Försändelsen om agenten inte kan fastställas eller inte vill utföra klareringen, eller om fullständig information om agenten (tullklareraren) inte tillhandahålls till FedEx. Sådan fullständig information inkluderar namn, adress, telefonnummer och postnummer.

13.9 För Försändelser som måste klareras via tullen av Mottagaren kommer FedEx leverera tulldokumentationen till Mottagaren i god tid.


14. Tullar och skatter.

14.1 För att kunna tullklarera vissa föremål kan FedEx, för betalarens räkning, betala tullar och skatter som fastställs av tullpersonal och ta ut en tilläggsavgift för detta. FedEx kan kontakta betalaren för alla försändelser och kräva bekräftelse av återbetalningsarrangemang som ett villkor för att klarering och leverans ska slutföras. FedEx kan även efter gottfinnande kräva att tullar och skatter betalas innan försändelsen lämnas till mottagaren. Kontakta FedEx kundtjänst om du vill ha mer information. 

14.2 FedEx tillhandahåller endast en uppskattning av tullar och skatter via funktionen för beräknade tullar och skatter på fedex.com. Slutliga tullar och skatter kan variera.

14.3 Om korrektheten eller riktigheten i tullar och skatter för en Försändelse ifrågasätts kan FedEx eller dess utsedda agent granska de transportdokument som överlämnats med Försändelsen. Om FedEx fastställer att tullarna och skatterna beräknats korrekt accepterar Avsändaren att betala dessa, eller tar på sig att se till att Mottagaren betalar, enligt vad som är tillämpligt.

14.4 Om FedEx betalar tullar, skatter eller andra avgifter till en tullmyndighet för betalarens räkning kan betalaren debiteras en tilläggsavgift för tullklareringstjänsten baserat på en fast taxa eller en procentandel av det totala betalade beloppet. Tilläggsavgiften för tullklareringstjänsten varierar beroende på destinationsland. Mer information om den tilläggsavgift för tullklareringstjänst som tas ut finns på fedex.com/ancillary/go/service.

14.5 Om avsändaren inte utser en betalare på fraktsedeln faktureras mottagaren för alla tullar och skatter automatiskt om så är tillåtet. Alternativen "Fakturera avsändaren för tullar och skatter" och "Fakturera tredje part för tullar och skatter" finns endast tillgängliga för vissa platser. Kontakta FedEx kundtjänst om du vill ha mer information.

14.6 Oavsett om det finns andra betalningsanvisningar ska avsändaren ha det slutliga ansvaret för att betala tullar och skatter och alla tilläggsavgifter som tas ut i samband med FedEx betalning av tullar och skatter om en betalning för dessa inte tas emot. Om det krävs en betalningsbekräftelse från en mottagare eller tredje part och denna part vägrar att betala för tullar och skatter när detta begärs, kan FedEx kontakta avsändaren för att begära sådan betalning. Om avsändaren vägrar att vidta de tillräckliga åtgärderna för att ersätta FedEx kan försändelsen returneras till avsändaren (och i detta fall ansvarar avsändaren för de ursprungliga avgifterna och returavgifterna) eller placeras i ett tillfälligt lager, ett allmänt lager eller ett tullager, eller anses vara omöjlig att leverera. Om transportavgifterna för en försändelse debiteras till ett kreditkort förbehåller sig FedEx rätten att också debitera obetalda avgifter för tullar och skatter kopplade till samma försändelse till detta kreditkortskonto. 

14.7 Om FedEx inte kan få den tillräckliga betalningsbekräftelsen för belopp som betalats för tullar och skatter kan försändelsen, beroende på vilka alternativ som erbjuds för specifika platser, försenas. Sådana förseningar, eller om villkoren inte följs på annat sätt, betraktas som frånsägelse av ansvar och inte som utebliven tjänst. Detta innebär att de inte täcks av FedEx Pengarna-tillbaka-garanti (se avsnitt 19 (Pengarna-tillbaka-garanti) och avsnitt 21 (Frånsägelse av ansvar)). 

14.8 Betalningen av tullar och skatter ska göras på något av följande sätt, enligt FedEx gottfinnande: kontanter, check (personlig eller företagscheck, förutsatt att giltig identifikation tillhandahålls), kreditkort, betalningsorder, resecheckar eller bankkonto eller interimskonto. FedEx godtar inte förskottsbetalning av tullar och skatter. 

14.9 FedEx godtar inget ansvar för försändelser som lämnas hos tullen och sådana försändelser kan anses vara omöjliga att leverera. 


15. Rutt.

FedEx fastställer rutten för alla försändelser. Rutten kan ändras då och då utan meddelande. FedEx kan inte lämna ut information om rutten eller om nätverkets säkerhetsåtgärder för att skydda de transporterade föremålen. Detta innebär att det inte heller är tillåtet att göra granskningar av nätverkets platser eller fordon såvida detta inte är ett lagstadgat eller juridiskt krav. 


16. Leverans.

16.1 Försändelser levereras till mottagarens adress i enlighet med avsnitt 16.7, 16.8 och 16.9 nedan. Det finns ingen skyldighet att leverera en försändelse till mottagaren personligen. FedEx kan leverera en försändelse till mottagaren eller någon annan person som framstår som behörig att ta emot försändelsen för mottagarens räkning. Leveransadressen måste alltid innehålla mottagarens fullständiga adress, telefonnummer och e-postadress. 

16.2 Postboxadresser kan användas för vissa internationella platser under förutsättning att avsändaren tillhandahåller FedEx med mottagarens telefonnummer för att kunna arrangera leveransen. 

16.3 FedEx ska inte under några omständigheter vara ansvarig för något anspråk som uppstår i samband med att gods i transit beslagtas eller hålls kvar av tull eller andra myndigheter.

16.4 Försändelser till hotell, sjukhus, myndighetskontor eller -lokaler, universitetsområden eller andra anläggningar som använder ett postrum eller centralt mottagningsområde kan levereras till postrummet eller det centrala mottagningsområdet om inget annat anges eller avtalas med FedEx innan försändelsen sänds.

16.5 FedEx betraktar en begäran om adressändring som inte är en omdirigering eller adressrättning som en ny försändelse som kan debiteras nya transportavgifter.

16.6 Om lördagsleverans är tillgängligt debiteras en särskild hanteringsavgift för detta i de länder där lördagar inte är normala arbetsdagar.

16.7 FedEx kan vägra att hämta eller leverera en försändelse, eller använda alternativa upphämtnings- eller leveransarrangemang, för de anställdas säkerhets skull eller i fall där FedEx anser att tjänsterna används i strid mot tillämpliga lagar, bestämmelser eller regler.

16.8 Leveransanvisningar från avsändaren: Alternativ för leveransunderskrift  

a. FedEx erbjuder "alternativ för leveransunderskrift" som avsändaren kan välja när fraktsedeln fylls i, från och till utvalda länder och territorier och för vissa transporttjänster (se fedex.com eller kontakta FedEx kundtjänst för mer information). 

b. Avsändaren intygar att de alternativ för leveransunderskrift som avsändaren väljer kan avse, men inte begränsas till: (a) överlämning av en försändelse utan leveransunderskrift, (ii) leverans till en granne, portvakt/vaktmästare, fastighetsskötare eller liknande, (iii) överlämning till endast myndiga personer på leveransadressen, (iv) en kombinationen av de föregående anvisningarna. Om avsändaren väljer ett alternativ för leveransunderskrift har detta företräde över eventuella ytterligare leveransanvisningar som fås från mottagaren. 

c. Det kan finnas ytterligare tilläggsavgifter för alternativ för leveransunderskrift. Se avsnitt 4 (Bränsletillägg och andra tilläggsavgifter).

d. Om avsändaren inte väljer något alternativ för leveransunderskrift använder FedEx standardförfarandet för leverans.

16.9 Leveransanvisningar från mottagaren: B2C-försändelser  

a. På utvalda platser kan FedEX leverera B2C-försändelser i enlighet med ytterligare anvisningar som FedEx får från mottagaren. Avsändaren intygar och samtycker uttryckligen till att dessa innebär ändringar av de ursprungligen avtalade leveransanvisningarna eller leveransåtagandetiden som ursprungligen avtalades mellan FedEx och avsändaren. 

b. Avsändaren intygar och samtycker till att anvisningarna från mottagaren kan avse, men inte begränsas till: (i) senarelagd leveranstid, (ii) leverans till en granne, portvakt/vaktmästare eller receptionist, (iii) leverans till en annan adress eller annan person förutsatt att en sådan annan adress ligger i samma land som på fraktsedeln, (iv) anvisningar om var B2C-försändelsen ska lämnas utan någon leveransunderskrift, (v) avlämning av B2C-försändelsen på en upphämtningsplats (såsom en butik), eller (vi) någon kombination av föregående anvisningar. Om transporten avbokas helt eller delvis före leverans av avsändaren och/eller mottagaren ska alla avgifter fortfarande betalas till FedEx.  

c. FedEx kan då och då ändra vilka leveransalternativ som är tillgängliga för B2C-försändelser beroende på geografiska och andra begränsningar. Ytterligare information om tillgängliga leveransalternativ och villkoren för dessa finns på fedex.com. 

d. Avsnitt 19 (Pengarna-tillbaka-garanti) gäller inte sådana B2C-försändelser där mottagaren har angett ytterligare leveransanvisningar i enlighet med denna bestämmelse. 

e. Om mottagaren anger ytterligare leveransanvisningar för försändelser som inte är B2C-försändelser ska avsändaren intyga och samtycka till att vara bunden av detta avsnitt 16.


17. Upprepad leverans.

17.1 Företagsleveranser.  FedEx gör upprepade leveransförsök automatiskt eller på begäran om: (a) ingen på mottagarens adress eller en närliggande adress finns på plats för att ta emot och underteckna försändelsen om signatur krävs, (b) avsändaren har valt ett av FedEx alternativ för leveransunderskrift och det inte finns någon behörig mottagare på platsen för att ta emot och underteckna försändelsen, eller (c) FedEx fastställer att försändelsen kan kvarhållas. Om en företagsleverans inte har levererats efter tre upprepade leveransförsök eller om försändelsen kvarhållits i fem arbetsdagar från datumet för första leveransförsöket och om försändelsen, om tillämpligt, tullklarerats i destinationslandet kommer försändelsen anses vara omöjlig att leverera (se avsnitt 18 (Försändelser som inte kan levereras)).

17.2 Hemleveranser och B2C-försändelser.  Om en hemleverans inte kan levereras på det första leveransförsöket till mottagarens adress eller en närliggande adress kan FedEx, efter eget gottfinnande, antingen upprepa leveransförsöket eller kvarhålla försändelsens tills ytterligare anvisningar tas emot från avsändaren eller mottagaren, eller leverera till en plats som fastställs av FedEx. Om en hemleverans inte kan levereras efter ett antal upprepade försök, eller om avsändaren eller mottagaren inte tillhandahåller ytterligare leveransanvisningar, eller om FedEx inte kan ordna leverans till en annan plats som fastställs av FedEx, kan försändelsen anses vara omöjlig att leverera (se avsnitt 18 (Försändelser som inte kan levereras)).


18. Försändelser som inte kan levereras.

18.1 En försändelse anses vara omöjlig att leverera under omständigheter som inkluderar, men inte begränsas till, följande: (a) mottagarens adress är ofullständig, oläslig, felaktig eller går inte att hitta, (b) försändelsens mottagare kan inte kontaktas eller mottagaren tar inte emot försändelsen, (c) försändelsen var adresserad till en plats som FedEx inte kan leverera till, (d) mottagarens affärsställe är stängt, (e) leveransen är omöjlig eftersom det saknas en behörig person eller en behörig person vägrar att ta emot leveransen eller underteckna leveransen, (f) försändelsen kan inte tullklareras, (g) det finns en sannolikhet att försändelsen orsakar skador eller förseningar för andra försändelser eller egendom, eller personskador, (h) försändelsen innehåller förbjudna föremål, (i) mottagaren kan inte eller vägrar att betala för en försändelse som faktureras mottagaren, (j) försändelsen var felaktigt förpackad, (k) försändelsens innehåll eller förpackning har skadats i sådan utsträckning att försändelsen inte kan förpackas om, eller (l) någon annan omständighet som anges i avsnitt 17 (Upprepad leverans).

18.2 Om en försändelse av någon anledning anses vara omöjlig att leverera kan FedEx försöka underrätta avsändaren för att arrangera retur av försändelsen, utan hänsyn till eventuella lokala bestämmelser. Om avsändaren inte kan kontaktas inom fem arbetsdagar eller inte tillhandahåller anvisningar inom en rimlig tidsperiod kan FedEx returnera försändelsen till avsändaren, eller placera försändelsen i ett tillfälligt lager, ett allmänt lager eller ett tullager, eller kassera försändelsen. Om en försändelse inte kan levereras, inte kan tullklareras eller inte returneras kan försändelsen överföras eller kasseras av FedEx. Avsändaren ansvarar för alla kostnader och avgifter som uppstår i samband med att returnera, förvara eller kassera en försändelse som är omöjlig att leverera, om inte försändelsen var omöjlig att leverera till följd av ett fel från FedEx sida.

18.3 Försändelser som inte kan returneras till följd av lokala bestämmelser kommer att placeras i ett tillfälligt lager, ett allmänt lager eller ett tullager, eller kasseras i enlighet med lagen. Avsändaren samtycker till att betala alla kostnader och avgifter som FedEx ådras till följd av sådan förvaring eller kassering.

18.4 Returavgifter debiteras avsändaren tillsammans med de ursprungliga avgifterna om inte försändelsen var omöjlig att leverera till följd av ett fel från FedEx sida. Här ingår också andra avgifter som ådragits FedEx under returen. Vid returer av försändelser som är omöjliga att leverera och som innehåller farligt gods måste avsändaren tillhandahålla en ifylld returfraktsedel och alla andra nödvändiga dokument.


19. Pengarna-tillbaka-garanti.

FedEx erbjuder en pengarna-tillbaka-garanti för vissa transporttjänster under dessa villkor. Denna pengarna-tillbaka-garanti kan upphävas, ändras eller dras in av FedEx när som helst och utan föregående meddelande till avsändaren eller mottagaren. Upphävningen, ändringen eller indragningen gäller försändelser som lämnas till FedEx efter det datum den gjordes. Mer ingående information om den aktuella pengarna-tillbaka-garantin finns på fedex.com.

19.1 Pengarna-tillbaka-garanti.

a. Vid utebliven tjänst och på begäran kan FedEx, efter eget gottfinnande, antingen återbetala eller erbjuda kredit på den tillämpliga fakturan för betalarens transportavgifter, med förbehåll för begränsningarna nedan.  

b. FedEx pengarna-tillbaka-garanti gäller transporttjänster, men gäller inte försändelser som skickas inom Europa med ekonomitjänst eller FedEx International Connect Plus. 

c. Om en avsändare lämnar paket som överskrider antalet, typen, storleken eller vikten för genomsnittet av paket som lämnas in på platsen av avsändaren under året kan FedEx ta emot sådana paket men upphäva pengarna-tillbaka-garantin eller justera åtagandetiden.

d. Vid utebliven tjänst är denna pengarna-tillbaka-garanti avsändarens enda ersättning för att återfå hela eller en del av transportavgiften för en försändelse. Om pengarna-tillbaka-garantin upphävs finns det inga leveransåtaganden för de berörda försändelserna och ingen ersättning och inga återkrav för transportavgifterna förutom vad som annars utgör utebliven tjänst. 

19.2 Begränsningar.Det finns följande begränsningar:

a. Endast en återbetalning eller kreditering tillåts per paket. I en flerkolliförsändelse gäller denna pengarna-tillbaka-garanti varje paket i försändelsen. Vid utebliven tjänst för något paket i försändelsen ges återbetalning eller kredit endast för den del av transportavgifterna som rör detta paket. 

b. Kredit eller återbetalning enligt pengarna-tillbaka-garantin tillämpas endast på de transportavgifter som hör till den försändelse som ger upphov till krediten. Pengarna-tillbaka-garantin gäller inte tullar, skatter eller andra avgifter som inte är transportavgifter.

c. Begär avsändaren en senare leveranstid än den ursprungliga leveransåtagandetiden innan det första leveransförsöket görs kommer den leveransåtagandetid som gäller för pengarna-tillbaka-garantin justeras för att ta hänsyn till leveransdatumet eller leveranstiden som begärts. 

d. Nationella eller offentliga helgdagar på upphämtningsplatsen och på destinationsplatsen kan påverka transittider. Leveransåtagandet som gäller för pengarna-tillbaka-garantin utökas med en tidsperiod som motsvarar helgens längd. FedEx schema över internationella helgdagar finns på fedex.com, men även lokala eller regionala helgdagar i ett land kan påverka transittider.

e. För försändelser som schemalagts för leverans under de sju kalenderdagarna före juldagen utökas leveransåtagandet som gäller för pengarna-tillbaka-garantin till slutet av dagen på det publicerade datumet för leveransåtagandet för den valda tjänsten och platsen. 

f. För transporttjänsterna FedEx International Next Flight kan den angivna leveransåtagandetiden behöva ändras till följd av olika orsaker såsom flygförseningar eller flyg som ställs in av flygledningen, vädret eller mekaniska problem. Om leveransåtagandetiden ändras kommer pengarna-tillbaka-garantin endast gälla den senast angivna leveransåtagandetiden. 

g. För försändelser med FedEx Europe First (där en leveransavgift tas ut utöver priset för FedEx International Priority) kan FedEx, på begäran, återbetala eller kreditera relevant faktura: 

i. leveransavgiften för FedEx Europe First, men inte transportavgifterna, vid utebliven tjänst på en tjänst med FedEx Europe First 

ii. transportavgifterna i tillägg till leveransavgiften för FedEx Europe First, vid utebliven tjänst på en tjänst med FedEx International Priority.

Alla restriktioner och begränsningar som anges i detta avsnitt om pengarna-tillbaka-garantin gäller annars på samma sätt för tjänsten FedEx Europe First.

h. Om avsändaren väljer att lämna en försändelse till antingen ett "FedEx Authorized Ship Center" eller en "FedEx Drop Box" inleds leveransåtagandetiden när försändelsen hämtas av FedEx från detta FedEx Authorized Ship Center eller denna FedEx Drop Box. Information om gällande sista tider finns hos relevant FedEx Authorized Ship Center eller FedEx Drop Box. 

19.3 Undantag. Denna pengarna-tillbaka-garanti gäller inte, och FedEx är inte skyldig att återbetala eller kreditera transportavgifter, om:

a. FedEx kan visa bevis på leverans i tid, bestående av datum och tid för leveransen och, om tillämpligt, namnet på personen som undertecknade leveransen.

b. Utebliven tjänst uppstod, helt eller delvis, till följd av någon av omständigheterna som beskrivs i avsnitt 21 (Frånsägelse av ansvar).

c. Betalarens FedEx-kontonummer var inte kreditvärdigt eller betalningsanvisningarna var ogiltiga.

d. Fel FedEx spårningsnummer tillämpades på relevant paket eller försändelse av kunder som använder FedEx elektroniska enheter.

e. Försändelsen innehöll, även om försändelsen uttryckligen togs emot av FedEx, förbjudna föremål, farligt gods eller kolsyreis. 

f. Försändelsen försenades till följd av krav från tullen eller annan tillsynsmyndighet.

g. Leveransen försenades till följd av FedEx policy om att betala tullar och skatter före tullklarering eller vid leverans.

h. Försändelsen skickades till en postbox som var giltig för leverans.

i. Mottagaren tillhandahöll leveransinstruktioner till FedEx i enlighet med avsnitt 16.9 (Leveransanvisningar från mottagaren: B2C-försändelser)

j. Försändelsen försenades till följd av inkorrekt, ofullständig eller inaktuell information om mottagaren, eller om det saknades en behörig person eller en behörig person vägrade att ta emot leveransen eller underteckna leveransen.

k. Försändelsen var omöjlig att leverera (se avsnitt 18 (Försändelser som inte kan levereras)) eller returnerades.

l. Denna pengarna-tillbaka-garanti gäller inte en begäran om fakturajustering till följd av överpris. 

m. Om avsändaren eller mottagaren, vid försändelser med val av agent med FedEx International, valt en annan tullagent än FedEx eller FedEx utsedda agent. 

19.4 Begäran om återbetalning eller kredit. Om något av följande villkor inte uppfylls, samt om underrättelse inte görs på det sätt och inom de tidsgränser som anges, medför att avsändarens begäran om återbetalning eller kredit nekas vilket i sin tur innebär att avsändaren inte kan kompenseras vid utebliven tjänst:

a. Tidsgränser för underrättelse om begäran.FedEx måste informeras om en begäran om återbetalning eller kreditering av transportavgifter via en av de godkända kanalerna inom 15 dagar efter fakturadatumet (eller sänddatumet vid förskottsbetalning). 

b. Obligatorisk information. Alla underrättelser om utebliven tjänst måste innehålla avsändarens FedEx-kontonummer, i förekommande fall, fraktsedelsnummer eller FedEx spårningsnummer, försändelsens datum och fullständig och aktuell mottagarinformation.

c. Sätt att skicka in begäran. Betalaren kan begära återbetalning eller kreditering av transportavgifter till följd av utebliven tjänst via e-post, fedex.com, eller genom att ringa till FedEx kundtjänst. Metoderna kan variera beroende på leveransplats. Skickas en begäran in med någon annan metod kommer denna begäran anses som ogiltig. Exempelvis anses inte en delbetalning av en faktura som en begäran om fakturajustering eller meddelande om en återbetalningsbegäran.


20. Ansvarsbegränsning.

20.1 Standardansvarsbegränsning för transporttjänster. FedEx ansvarsskyldighet för förluster, skador eller förseningar i samband med tillhandahållandet av transporttjänster ska begränsas till det högre beloppet av (a) det belopp som anges i tillämplig konvention eller (b) 100 USD per försändelse (såvida inte avsändaren anger ett högre värde för transport och betalar tillämplig avgift i enlighet med avsnitt 20.3). FedEx tillämpar också sådana gränser till alla anspråk som uppstår till följd av tillhandahållandet av inrikes transporttjänster där obligatoriska eller lägre ansvarsskyldighetsgränser saknas i tillämpliga nationella transportlagar (såvida inte avsändaren anger ett högre värde för transport och betalar tillämplig avgift i enlighet med avsnitt 20.3).

20.2 Ansvarsbegränsning för andra anspråk. I fall där avsnitt 20.1 (Standardansvarsbegränsning för transporttjänster) inte gäller ska FedEx ansvarsskyldighet för förluster, skador, förseningar eller något annat anspråk som uppstår i samband med tillhandahållandet av tilläggstjänster, eller för något annat avtalsbrott, begränsas till 3,40 EUR per kilogram med ett maxbelopp på 10 000 EUR per händelse eller serie anslutna händelser.  

20.3 Maximal ansvarsskyldighet: Deklarerat värde för transport. FedEx tillhandahåller inte försäkring för lasten eller allriskförsäkring, men avsändaren kan välja att betala en tilläggsavgift för att ange ett deklarerat värde för transport på fraktsedeln, över de gränser som anges i avsnitt 20.1 och 20.2 ovan. Gör avsändaren ett sådant val gäller följande villkor:  

a. Deklarerat värde för transport utgör FedEx maximala ansvarsskyldighet i samband med försändelsen och får inte överstiga det deklarerade tullvärdet som anges på fraktsedeln. 

b. Avsändaren ansvarar för risker och eventuella förluster som överskrider det deklarerade värdet för transport.

c. En avgift tas ut för varje 100 USD (eller delbelopp under detta belopp) som det deklarerade värdet för transport överskrider de standardbelopp som annars gäller för ansvarsskyldighet, som anges ovan, upp till det maxbelopp som anges nedan. Avsändaren kan få information om tilläggsavgiften i FedEx prislistor som är aktuella vid försändelsetillfället eller genom att ringa FedEx.

d. FedEx ansvarsskyldighet för bevisad förlust, skada, försening eller något annat anspråk som uppstår i samband med försändelsen ska, oavsett det deklarerade värdet för transport, inte överstiga det lägsta av försändelsens reparationskostnad, nedskrivna värde eller ersättningskostnad. FedEx har rätt att begära oberoende bevisning av värdet på innehållet i en försändelse som omfattas i ett anspråk. 

e. Det maximala deklarerade tullvärdet och det maximala deklarerade värdet för transport är begränsat, kan variera beroende på plats och erbjuds inte i alla länder eller territorier. Det maximala deklarerade tullvärdet för innehållet i ett FedEx Envelope eller ett FedEx Pak, oavsett destination, är USD 500 per försändelse. Det maximala deklarerade värdet för transport för innehållet i ett FedEx Envelope eller ett FedEx Pak, oavsett destination, är USD 100 per försändelse. Varor med ett faktiskt eller deklarerat värde som överstiger dessa belopp ska inte skickas med FedEx Envelope eller FedEx Pak. 

f. Om inget annat anges av FedEx är det maximala deklarerade värdet för transport 50 000 USD per försändelse, förutom vid frakttransporttjänster där det maximala deklarerade värdet för transport är 100 000 USD per försändelse. 

g. Ingen kompensation erbjuds för (i) följdförluster eller (ii) förseningar eller förluster som uppstår till följd av att avsändaren inte fullföljer sina skyldigheter under dessa villkor.

h. Ingen kompensation erbjuds för förluster i samband med tilläggstjänster. 

i. Varje försök att deklarera ett värde för transport eller ett tullvärde som överstiger de maxbelopp som tillåts under dessa villkor ska vara ogiltigt. Ett sådant deklarerat värde sänks automatiskt till de belopp som tillåts för försändelsen. Om FedEx godtar transport av en försändelse med ett deklarerat värde som överstiger de tillåtna maxbeloppet innebär inte att FedEx avstår från någon bestämmelse i dessa villkor. FedEx kan inte uppfylla begäranden om att ändra information om deklarerade värden på fraktsedeln efter att försändelsen lämnats över till FedEx. 

j. Om avsändaren inte anger ett deklarerat värde för transport för varje enskilt paket på fraktsedeln men har angett ett totalt deklarerat värde för transport för försändelsen i sin helhet fastställs det deklarerade värdet för varje paket genom att dela det totala deklarerade värdet med antalet paket på fraktsedeln. Det deklarerade värdet för ett paket i en försändelse får under inga omständigheter överstiga det deklarerade värdet för hela försändelsen.

20.4 Unika föremål. FedEx ansvarsskyldighet för försändelser med unika föremål, helt eller delvis, begränsas till ett det högsta av maxbeloppet för deklarerat värde för transport på 1 000 USD per försändelse eller till gränsen som anges i relevant konvention för transport av gods.


21. Frånsägelse av ansvar

21.1 FedEx godtar inget ansvar för:

a. Med förbehåll för ytterligare begränsningar som anges i dessa villkor, eventuella skador som överstiger det högsta värdet av det deklarerade värdet för transport (enligt begränsningarna i avsnitt 20.3 (Maximal ansvarsskyldighet: Deklarerat värde för transport)) eller gränsen för ansvarsskyldighet som anges i tillämplig konvention eller, vid försändelser till och från vissa platser inom ett land, som anges av tillämplig obligatorisk lokal lagstiftning, oavsett om FedEx kände till eller rimligen borde ha känt till möjligheten att sådana skador kunde uppstå 

b. Särskilda, tillfälliga, indirekta eller följdförluster eller skador, inklusive kostnaden för alternativ transport, förlorad inkomst, intäkt, användning eller vinst, förväntade besparingar, goodwill eller förlust av en möjlighet 

c. Förluster eller förseningar som uppstår under de omständigheter som beskrivs i avsnitt 19.3 (Pengarna-tillbaka-garanti – Undantag).

21.2 Avsändaren antar alla risker för förluster, skador eller förseningar utöver vad som uttryckligen antas av FedEx i enlighet med dessa villkor. Avsändaren ska ordna egen försäkringstäckning om så önskas. FedEx erbjuder ingen försäkring.

21.3 FedEx godtar ingen ansvarsskyldighet för, och FedEx erbjuder inga justeringar, återbetalningar eller krediteringar av något slag för, eventuella förluster, skador, förseningar, felleveranser, uteblivna leveranser, felaktiga uppgifter eller avsaknad information, som kan orsakas av eller uppstå till följd av någon av följande händelser (inte en uttömmande lista):

a. agerande, försummelse eller underlåtenhet från avsändaren, mottagaren, eller någon tredje part med intresse i försändelsen

b. försändelsens art eller någon defekt, egenskap eller relaterad brist eller sårbarhet

c. överträdelser mot något av dessa villkor, eller andra villkor och bestämmelser gällande försändelsen, inklusive transport av förbjudna föremål, farligt gods, felaktig deklaration av transporterat gods, eller säkring, märkning och adressering av försändelser

d. böter, straffavgifter eller andra ekonomiska belopp som åläggs avsändaren eller mottagaren av en tillsynsmyndighet eller tredje part

e. eventuella händelser utom FedEx kontroll, inklusive pandemier eller epidemier, faror i lufttrafiken, samhällsfientliga element, offentliga eller tillsynsmyndigheter som agerar inom eller utanför sitt behörighetsområde, handlingar eller underlåtanden från tullpersonal, upplopp, strejker eller förväntade strejker, andra lokala konflikter, civil oro, faror till följd av krigstillstånd eller väder, nationella, internationella eller lokala störningar i lufttrafik- eller landtransportnätverken, kriminella handlingar utförda av personer eller enheter, inklusive terrordåd, naturkatastrofer, störningar eller fel i kommunikations- och informationssystem (även FedEx system), mekaniska förseningar eller omständigheter som utgör en fara för FedEx personal

f. olämplig eller otillräcklig förpackning, inklusive om avsändaren inte använder förpackningar som godkänts av FedEx där sådant godkännande har sökts, rekommenderats eller krävts. Detta gäller särskilt datorer, elektronik, bräckliga föremål och alkohol som måste förpackas i enlighet med FedEx riktlinjer som finns på fedex.com. Om FedEx tillhandahåller förpackning, eller råd, assistans eller vägledning om lämplig förpackning, för försändelser innebär inte detta att FedEx godtar något ansvar om inte FedEx uttryckligen och skriftligen anger något annat

g. efterlevnad av muntliga eller skriftliga leveransanvisningar från avsändare, mottagaren eller någon person som säger sig representera avsändaren eller mottagaren

h. leveransförseningar som orsakats av efterlevnaden av FedEx policyer om betalning av avgifter 

i. FedEx oförmåga att tillhandahålla en kopia av leveransdokumenten eller en kopia av signaturen som erhölls vid leverans

j. radering av data från eller förlust av eller oåterkalleliga data lagrade på magnetiska band, i filer eller på andra lagringsmedier, eller radering av eller skador på fotografiska bilder eller ljudspår från exponerad film

k. FedEx underlåtenhet att följa markerad "förpackningsriktning" (såsom pilar för "UPP", markeringar för "Denna sida upp")

l. FedEx oförmåga att eller försening i att meddela avsändaren eller mottagaren om eventuella förseningar, förluster eller skador gällande en försändelse, ofullständiga, felaktiga eller inaktuella mottagaruppgifter eller tullombudsuppgifter, felaktig eller saknad dokumentation, eller saknad betalning av tullar och skatter där sådan krävs för att släppa en försändelse

m. förlust av eller skador på ett enskilt föremål som FedEx inte kan bekräfta mottagning av, inklusive i de fall där gods vid den tidpunkt då försändelsen tillhandahålls till FedEx redan har förlastats i en trailer, på pall eller förpackats på ett sådant sätt att det inte rimligen går att kontrollera antalet föremål eller innehållet i försändelsen

n. förlust av personlig eller finansiell information, inklusive personnummer, födelsedatum, körkortsnummer, kredit- eller bankkortsnummer och information om finansiella konton

o. om avsändaren inte raderar alla försändelser som matats in i ett av FedEx transportsystem eller någon av FedEx transportenheter och försändelsen inte lämnas till FedEx

p. skador som anges av stötmätare, lutningsmätare eller temperaturinstrument  

q. underlåtenhet att uppfylla leveransåtagandetiden för någon försändelse med en ofullständig eller felaktig adress (se avsnitt 18 (Försändelser som inte kan levereras)).

21.4 Om FedEx inte har ansvarsskyldighet, inklusive sådan ansvarsskyldighet som överstiger den ansvarsskyldighet som uttryckligen antas av FedEx enligt dessa villkor, ska avsändaren vara ansvarig och samtycker till att ersätta och hålla FedEx skadelösa för eventuella skador som försändelsen orsakar FedEx eller en tredje part och för anspråk från tredje part, främst mottagaren. 

21.5 Eventuella betalningar som görs av FedEx till följd av ett anspråk från avsändaren eller en tredje part ska inte anses utgöra ett ansvarsåtagande och ska inte tolkas som att FedEx frånsäger sig bestämmelserna i detta avsnitt 21.


22. Inga garantier.

Förutom vad som uttryckligen anges här lämnar FedEx inga garantier, uttryckliga eller underförstådda.


23. Anspråk.

FedEx godtar endast inskickade anspråk som rör en försändelse, förutom vid utebliven tjänst (se avsnitt 19 (Pengarna-tillbaka-garanti)), om personen som gör anspråket följer tillämpliga konventioner och följande förfaranden, och i avsaknad av detta kan anspråk inte göras mot FedEx: 

23.1 Underrättelse om anspråk. FedEx måste informeras om anspråk inom följande tidsgränser: 

a. Anspråk som rör skador (synliga eller dolda), förseningar (inklusive anspråk om svinn) eller saknat innehåll ska göras inom 21 dagar efter försändelsen levererats. Om mottagaren tar emot försändelsen utan att underrätta om skador när leveransen tas emot anses vara påtagligt bevis på att försändelsen levererades i gott skick. 

b. Alla andra anspråk, inklusive anspråk rörande förluster, utebliven eller felaktig leverans, som görs inom nio månader från det att försändelsen lämnades över till FedEx.

Alla sådana anspråk måste meddelas antingen vid leveranstillfället i tillämpligt leveransregister, via fedex.com eller genom att kontakta FedEx kundtjänst. 

23.2 Obligatorisk information. Alla underrättelser om ett anspråk måste innehålla avsändarens och mottagarens fullständiga uppgifter, samt FedEx spårningsnummer, försändelsens datum, antal kollin och försändelsens vikt.  Inom nio månader från det att försändelsen lämnades över till FedEx ska anspråket dokumenteras till fullo genom att skicka relevant stödjande dokumentation till FedEx (till exempel inköpsfakturor, beräknade reparationskostnader). Som villkor för att FedEx ska överväga ett anspråk om skador måste mottagaren göra innehållet, den ursprungliga kartongen och förpackningen tillgängliga för FedEx att inspektera, antingen i mottagarens lokal eller på ett av FedEx kontor, tills dess anspråket har avhandlats. 

23.3 Begränsningar. FedEx har ingen skyldighet att vidta någon åtgärd för ett anspråk förrän alla avgifter har betalats. En person som gör ett anspråk kan inte dra av anspråksbelopp från avgifterna. Endast ett anspråk kan göras i samband med en försändelse. Om betalning för ett anspråk tas emot upphör alla rättigheter att få ytterligare ersättning eller göra anspråk på ytterligare kompensation i samband med den relevanta försändelsen. Avsändare eller mottagare som lämnat försändelser till FedEx via en konsolidator har inte rätt till juridisk eller likvärdig ersättning från FedEx. 

23.4 Juridiska åtgärder. Rätten att göra anspråk för handlingar som uppstått i samband med transport utförd av FedEx ska anses preskriberat om anspråket inte lämnas till behörig domstol inom det kortaste av två år från det faktiska leveransdatumet (vid skador, underskott eller försening) eller det förväntade leveransdatumet (vid förlust, utebliven eller felaktig leverans) eller tillämplig preskriptionstid.


24. Underleverantörer.

FedEx förbehåller sig rätten att anlita underleverantörer för hela eller en del av tjänsterna.


25. Uppgiftsskydd.

25.1 Termer såsom "personuppgiftsansvarig", "personuppgifter", "registrerad person" och "behandling" ska ha den betydelse som de ges i allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679, "GDPR") och andra lagar och bestämmelser om uppgiftsskydd som kan gälla behandlingen av personuppgifter ("personuppgifter) under dessa villkor (tillsammans "lagen om uppgiftsskydd").

25.2 FedEx och avsändaren intygar att de båda är personuppgiftsansvariga för egen del vad gäller behandlingen av personuppgifter av eller mellan parterna under dessa villkor.

25.3 I samband med behandlingen av personuppgifter under dessa villkor ska avsändaren intyga att avsändaren följer lagen om uppgiftsskydd, vilket bland annat innebär att registrerade personer tillhandahållits information i enlighet med lagen om uppgiftsskydd och informationen i FedEx integritetsmeddelande på fedex.com, samt att juridisk grund erhållits i enlighet med lagen för uppgiftsskydd, som genomförande av ett kontrakt, legitima intressen eller samtycke.

25.4 Avsändaren ska ersätta FedEx för alla kostnader, anspråk, skador och utgifter som FedEx kan ådras i samband med avsändarens underlåtenhet att följa detta avsnitt 25.

25.5 Avsändaren intygar att den juridiska grund som fastställs enligt avsnitt 25.3 (också) tillåter eventuell överföring av personuppgifter till FedEx, dess närstående företag, filialer, juridiska ombud, revisorer eller andra tredje parter som anlitas av FedEx för att uppfylla FedEx skyldigheter gentemot avsändaren under dessa villkor i länder inom och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES").

25.6 Eventuell överföring av personuppgifter från avsändaren till FedEx, eller vice versa, från EES eller Schweiz till ett land utanför EES eller Schweiz omfattas av standardklausulerna mellan personuppgiftsansvariga (beslut 2004/915/EG) ("standardklausuler"), enligt lydelsen i artikel 46(2) (c) i GDPR som finns på: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. I det här syftet ingår dessa standardklausuler i dessa villkor som referens. Genom att samtycka till dessa villkor ska parterna (a) anses ha undertecknat standardklausulerna, (b) anses samtycka till standardklausulerna i sin helhet och (c) följa villkoren i dessa och (d) anses samtycka till att eventuella ändringar eller efterföljande beslut och/eller webbadresser gäller och ersätter beslutet och/eller webbadressen som detta avsnitt 25.6 hänvisar till. Under dessa standardklausuler ska FedEx i egenskap av personuppgiftsansvarig agera som dataexportör, även för närstående företags räkning, och avsändaren i egenskap av personuppgiftsansvarig ska agera som dataimportör, eller vice versa om tillämpligt. Föregående gäller utan att det påverkar FedEx rätt att helt efter eget gottfinnande använda en annan lämplig överföringsmekanism i enlighet med lagen om uppgiftsskydd. De personuppgifter som överförs kan omfatta enskilda avsändares och mottagares kontaktuppgifter, såsom namn och adress, som krävs för att möjliggöra tillhandahållandet av FedEx tjänster, såsom leverans av paket, och möjliggöra spårningsfunktioner, som närmare eller på annat sätt beskrivs i dessa villkor och i enlighet med bilagorna i standardklausulerna.

25.7 Om Europeiska unionens domstol, en lokal tillsynsmyndighet eller liknande myndighet fastställer att något av villkoren under detta avsnitt 25 och/eller standardklausulerna inte längre utgör en lagenlig metod för överföring av personuppgifter utanför EES eller Schweiz ska parterna i god tro förhandla fram en alternativ metod för att utföra sådana överföringar på ett lagenligt sätt.


26. Hela avtalet.

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan parterna och ska, enligt avsnitt 1 (Tillämpning), prioriteras över andra bestämmelser och villkor, såväl muntliga som skriftliga. Dessa villkor kan inte åsidosättas förutom om det finns en uttrycklig, skriftlig överenskommelse mellan parterna. 


27. Överlåtelse.

Varken rättigheter eller skyldigheter för någon part under dessa villkor kan överlåtas eller delegeras utan att få skriftligt samtycke på förhand från andra parten, förutom att FedEx kan överlåta alla eller delar av sina rättigheter och delegera sina skyldigheter under dessa villkor till något närstående företag. Utan att begränsas av ovanstående ska dessa villkor vara bindande och gälla för parterna och deras tillåtna efterträdare och övertagare.


28. Icke-avstående.

Skulle FedEx inte införa eller tillämpa en bestämmelse i dessa villkor utgör det inget upphävande av bestämmelsen och det påverkar inte på något annat sätt FedEx rättighet att verkställa bestämmelsen.


29. Obligatorisk lag.

Dessa villkor utesluter inget ansvar om ett sådant uteslutande förbjuds enligt lag. Skulle någon bestämmelse som ingår i eller hänvisas till i dessa villkor strida mot tillämpliga obligatoriska internationella fördrag, lokala lagar, myndighetsbestämmelser, order, eller krav, ska en sådan bestämmelse begränsas till största tillåtna utsträckning och ska, i denna begränsade form, förbli i kraft som en del av avtalet mellan FedEx och avsändaren. Skulle en bestämmelse vara ogiltig eller ogenomförbar ska detta inte påverka andra delar av dessa villkor.


30. Medling.

Belgisk lag tillåter användare av inkommande eller utgående posttjänster att begära medling av ombudsmannen för postsektorn (Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRYSSEL (F) eller Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRYSSEL (NL)) under förutsättning att användaren har reklamerat till FedEx innan. Sådan medling påverkar inte bestämmelserna i dessa villkor.


31. Styrande lag och jurisdiktion.

Om inget annat anges i tillämplig konvention ska dessa villkor och eventuella tvister som uppstår från eller i samband med tjänsterna som utförs av FedEx under dessa styras av lagarna och domstolarna i det land eller det territorium där försändelsen tas emot av FedEx för att utföra tjänsterna.