Transportvillkor

Transportvillkor

Transportvillkor


VIKTIGT MEDDELANDE

Dessa Transportvillkor UNDANTAR ALLT ANSVAR från FedEx, dess personal eller dess agenter för förlust, skada och dröjsmål under särskilda omständigheter; BEGRÄNSAR ANSVAR till angivna belopp i de fall där ansvar accepteras samt KRÄVER FRAMSTÄLLANDE AV FORDRAN inom strikta tidsfrister. Avsändarna bör läsa dessa Villkor noggrant och i de fall där det behövs, anskaffa försäkring som täcker deras intressen.

För försändelser gäller lokala tariffer och villkor hos FedEx dotterbolag, filial eller fristående entreprenör som accepterat Försändelsen.

FEDERAL EXPRESS TRANSPORTVILLKOR FÖR EUROPA, MELLANÖSTERN, INDISKA HALVÖN SAMT AFRIKA (uppdaterad 28 juli 2018)


1. TILLÄMPNING

1.1 Dessa Villkor gäller för frakt av Försändelser från och mellan utvalda länder i Europa, Mellanöstern, den Indiska Halvön och Afrika ("EMEA") och från och mellan specifika platser inom utvalda länder inom EMEA, genom användande av följande tjänster som erbjuds av FedEx (om och där de är tillgängliga): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight och FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight och FedEx Standard Overnight. FedEx har rätt att ändra dessa tjänster från tid till annan. På förfrågan kan kunden erhålla information om de områden som betjänas av FedEx. De här villkoren gäller inte för försändelser inom Storbritannien och Nordirland samt inom Indien, för vilka separata transportvillkor gäller. Besök fedex.com/ukservices/services/terms.html för transportvillkor rörande Försändelser inom Storbritannien och fedex.com/in/domestic/services/terms för transportvillkor rörande Försändelser inom Indien (Obs! fedex.com webbadresser kan komma att ändras). För försändelser som hänför sig utanför EMEA till EMEA eller till andra internationella destinationer gäller lokala tariffer och villkor hos FedEx dotterbolag, filial eller fristående entreprenör som accepterat Försändelsen. Försändelser som returneras genom användande av FedEx Global Returns regleras av de villkor som är tillämpliga i det land som Försändelsen returnerades ifrån. Sådana servicevillkor kan variera från land till land. Besök fedex.com/globalreturns eller kontakta Kundtjänst för detaljer.

1.2 Flygfrakt av försändelser kan omfattas av Warszawakonventionen från den 12 oktober 1929, ändrad genom Haagprotokollet från den 28 september 1955 och alla efterkommande tillämpliga protokoll, eller Montrealkonventionen från den 28 maj 1999 och alla efterföljande tillämpliga protokoll samt Guadalajarakonventionen från den 18 september 1961. Försändelser som fraktas helt eller delvis på väg - enligt uttryckligt avtal eller annat - i, till eller från ett land som är part till Konvention om Fraktavtal vid Internationell Godsbefordran på Väg, omfattas av villkoren i denna Konvention. Försändelser som sker från och mellan specifika destinationer inom ett land är föremål för det lokala landets tvingande lagstiftning.

1.3 Dessa Villkor ersätter alla tidigare publicerade villkor för FedEx-tjänster som omfattas av desamma. FedEx förbehåller sig rätten att ensidigt anpassa, tillägga, ändra eller komplettera dessa Villkor utan förvarning. Dessa Villkor publiceras i tryckt form och elektroniskt på fedex.com. Den elektroniska versionen är gällande. Dessa Villkor kompletterar och specificerar de allmänna villkor som finns på baksidan av (Flyg)fraktsedeln. Om dessa Villkor och villkoren på en FedEx (Flyg)fraktsedel, en fraktspecifikation, en försändelseetikett eller annat transitdokument skulle vara motsägande, ska dessa Villkor äga företräde under förutsättning att de inte är motsägande med ansvarsreglerna för internationell frakt i enlighet med Warszawa- eller Montreal-konventionen, och dessa konventioner tillhörande protokoll, eller andra tillämpliga konventioner eller tillämplig tariff; eller, för Försändelser från och mellan specifika destinationer inom ett land, enligt det lokala landets tvingande lagstiftning beträffande ansvar.

Dessa Villkor (vilka omfattar de avtal och de konventioner som uttryckligen nämns häri) utgör hela avtalet mellan parterna och, - enligt Avsnitt 1.3, ska gälla framför, exkluderar och ersätter alla andra villkor, muntliga eller skriftliga, oavsett var de förekommer eller hur de har ingåtts och, framförallt, villkor som Avsändaren vill införliva eller andra skriftliga eller muntliga uppgifter rörande dessa Villkor. Avsändaren bekräftar att han/hon inte förlitar sig på eller åberopar andra villkor, garantier eller uppgifter som rör utnyttjande av tjänsterna i detta Avtal.

1.5 Dessa Villkor kan inte åsidosättas, förändras eller utökas, förutom genom ett särskilt skriftligt avtal mellan Avsändaren och en FedEx-representant som uttryckligen har skriftlig behörighet till detta.

Avsändaren är bunden till avtalet genom dess underskrift på Flygfraktsedeln genom någon av sina anställda, tjänstemän eller agenter.


2. DEFINITIONER

"B2C Försändelser” avser Försändelser baserade på en kommersiell transaktion mellan en Avsändare-affärsidkare (en person (fysisk eller juridisk), som agerar med ett yrkesmässigt ändamål) och en Mottagare-konsument (en fysisk person, som inte har ett yrkesmässigt ändamål), och Försändelser där inte någon information angetts i fältet 'företagsnamn' på (Flyg)fraktsedeln.

“Företagsleverans” avser en leverans till ett kommersiellt företag eller en företagsadress, vilket exkluderar hemadresser, privatbostäder och B2C leveranser.

“Villkor“ avser dessa Transportvillkor, vilka även omfattar de avtal, lagar och konventioner som uttryckligen nämns här och som från tid till annan uppdateras av FedEx.

“FedEx“ avser Federal Express Corporation, dess närstående bolag och filialer, dess anställda och agenter samt fristående entreprenörer. Avtalsförhållande uppstår med det av FedEx närstående bolag, den FedEx-filial eller den fristående entreprenör som accepterar Försändelsen från Avsändaren.

"FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight och FedEx Standard Overnight Försändelser" avser nationella Försändelser inom vissa utvalda länder inom EMEA där både Avsändare och Mottagare befinner sig inom samma land.

“Avsändare“ eller “Sändare“ avser den person (fysisk eller juridisk) vars namn står på (Flyg)fraktsedeln angivet som Avsändare.

“Mottagare“ avser den person vars namn står på (Flyg)fraktsedeln angivet som Mottagare.

“Paket“ avser enstaka paket eller artiklar som accepterats av FedEx, inklusive sådana föremål som förberetts av Avsändaren med hjälp av FedEx automatiserade system, programvarunummer, fraktspecifikationer eller (Flyg)fraktsedlar.

“Försändelse“ avser en eller flera artiklar, Paket eller fraktgods, som omfattas av en enda Flygfraktsedel.

“(Flyg)fraktsedel“ avser leveransdokument, fraktspecifikationer, etiketter, stämplar, elektroniska registreringar och liknande som används i FedEx fraktsystem.

“Hemleverans” avser en leverans till ett hem eller en privatbostad, inklusive platser där ett företag drivs i hemmet och/eller en leverans där Avsändaren har angett att leveransadressen tillhör en privatbostad.

“Fraktkostnader“ avser de avgifter och belopp som tas ut av FedEx för hantering av Försändelser i enlighet med dessa Villkor eller villkor och/eller avgifter som tillkommit senare. I Fraktkostnaderna ingår inte andra avgifter såsom (men inte begränsat till) avgifter för deklarerat värde, avgifter för specialhantering, tullavgifter, skatter och tilläggsavgifter.

“Arbetsdag“ avser alla dagar då företagen i avsändar- eller destinationslandet håller öppet. Arbetsdagar och helgdagar kan variera i olika destinationsländer/regioner. Kunden bör kontakta FedEx angående leveransåtaganden, vilka kan beröras av detta.

“Avgifter“ avser Fraktkostnader och samtliga andra avgifter och tilläggsavgifter som uppskattas eller tas ut i samband med frakt av en Försändelse i enlighet med dessa Villkor, inklusive men inte begränsat till Tilläggskostnader, avgifter för deklarerat värde, avgifter för specialhantering och andra tilläggsavgifter som anges i dessa Villkor eller uppdaterade Villkor, samt om tillämpligt, tullavgifter, skatter och andra rimliga kostnader som FedEx tar ut i samband med frakt av en Försändelse.

“Deklarerat Värde för Frakt“ avser det värde, om tillämpligt, som angetts av Avsändaren på Flygfraktsedeln, vilket utgör det maximala belopp som FedEx ansvarar för i samband med frakt av Försändelsen. Deklarerat värde för frakt får inte överskrida deklarerat värde för tull.

“Deklarerat Värde för Tull“ avser försäljningspriset eller ersättningskostnaden för Försändelsens innehåll i tullklareringssyften.

“Leveranstid (åtagandetid)“ avser det offentliggjorda leveransåtagandet för FedEx tjänst eller leveransåtagandet som Kundtjänst har uppgett för den Försändelsen, med hänsyn tagen till varan, när Försändelsen skickades, dess destination, samt dess vikt och dess värde.

“FedEx-kontonummer“ eller “FedEx-konto“ avser det nummer som utfärdats av FedEx till en kund som garanterar att kontoaktiviteten registreras i FedEx-systemet och att fakturan skickas till korrekt person för betalning.

"Inom-Europeiska Försändelser" avser Försändelser mellan utvalda länder inom Europa såsom definieras av FedEx från tid till annan på fedex.com.


3. PRISER

Pris- och tjänsteofferter som lämnas av anställda och agenter hos FedEx grundar sig på den information som Användaren lämnar men slutliga priser och tjänsteutbud kan dock variera beroende på den faktiska Försändelsen och tillämpningen av dessa Villkor. FedEx ansvarar inte för, ej heller kommer någon justering, återbetalning eller kredit av något slag göras, till följd av avvikelser mellan det pris- eller tjänsteerbjudande som lämnats i offerten och priser, och andra Avgifter som faktureras kunden. FedEx kommer endast att erbjuda uppskattningar på tullavgifter och skatter genom funktionen Uppskattning av Tullavgifter och Skatter som återfinns på FedEx Globala Trade Manager på webbplatsen fedex.com, men slutliga tullavgifter och skatter kan variera.

De priser som tillämpas är de som är gällande och tillämpliga vid tidpunkten då transportavtal träffas.


4. FAKTURERING

4.1 Oaktat att FedEx förbehåller sig rätten att kräva förskottsbetalning för eventuell uppkommen Avgift enligt Villkoren, är Fakturor för eventuella obetalda Avgifter förfallna till betalning utan rabatt inom 15 dagar från fakturadatum. Fakturor för tullavgifter och skatter ska betalas vid mottagande. FedEx förbehåller sig rätten att öka förfallna belopp, utan föregående betalningspåminnelse, med 15 % (eller sådan summa som FedEx tillämpar i varje lokalt land/region), som vitesersättning för administrativa kostnader, samt tillämpa en årsränta på 6 % över Europeiska Centralbankens Ränta (eller sådan tillämplig nationell referensränta som FedEx tillämpar i det aktuella landet/regionen). Räntan beräknas per påbörjad månad eller som den högsta tillåtna räntan under tillämpligt lagrum, om den är lägre.

4.2 “Fakturaavsändare" eller "Fakturasändare" (Bill Shipper) avser att Avgifter kommer att faktureras Avsändaren.

4.3 “Fakturamottagare" (Bill Consignee) avser att Avgifter faktureras Mottagaren. För att Mottagaren ska kunna faktureras Avgifter måste han/hon ha ett giltigt FedEx-kontonummer som måste anges på tillämplig plats på (Flyg)fraktsedeln. Försändelser som faktureras Mottagaren accepteras endast till specifika destinationer. Om Mottagaren underlåter att betala, faktureras Avgifterna automatiskt Avsändaren.

4.4 “Fakturamottagare Tredje Part" (Bill Third Party) avser att Avgifter faktureras någon annan än Avsändaren eller Mottagaren. Den tredje partens giltiga FedEx-kontonummer måste anges på tillämplig plats på (Flyg)fraktsedeln. Om detta nummer inte har angetts, eller om tredje part underlåter att betala, kommer Fraktkostnaderna automatiskt att faktureras Avsändaren och tullavgifter och skatter, om tillämpligt, faktureras Mottagaren.

4.5 Vad gäller transaktioner avseende "Fakturaavsändare", "Fakturamottagare" eller "Fakturamottagare Tredje Part" (se nedan), accepteras Försändelser endast om ett giltigt FedEx-kontonummer har angetts på (Flyg)fraktsedeln. FedEx-kontonummer är ej överförbara. Otillåten användning, inklusive icke-auktoriserad konsolidering av Försändelser som ägs av olika parter, kan medföra förverkande av alla rabatter samt nekad service. Den kund som har erhållit ett FedEx-konto är ansvarig för alla Avgifter som kontot belastas med, inklusive sådana som tas ut på grund av icke-auktoriserad användning. Kontoinnehavaren är ansvarig för att kontonumret förvaras på ett säkert sätt. FedEx-kontonumret bör endast avslöjas för personer som har behörighet att skicka Försändelser med användande av kontot. Om FedEx-kontot inte hålls aktivt kan det försättas i statusen “endast kontant“, vilket kan innebära att paket försenas, avvisas eller returneras till dess att betalning har erlagts.

4.6 Om tillämpligt, kan storleken på tullavgifter och skatter uppskattas och åläggas utifrån Försändelsens innehåll. FedEx är inte skyldigt att förskottsbetala tullavgifter och skatter och kan kräva att Avsändare, Mottagare eller ansvarig tredje part betalar FedEx före det att FedEx blir ansvarigt för tullavgifter och skatter. Mottagaren faktureras dessa tullavgifter och skatter om inte någon av kryssrutorna "Fakturera Avsändaren Tullavgifter och Skatter" (“Bill Sender Duties and Taxes) eller "Fakturera Mottagande Tredje Part Tullavgifter och Skatter" (Bill Third Party Duties and Taxes) har markerats på (Flyg)fraktsedeln och ett giltigt FedEx-kontonummer har angetts på densamma. Dessa alternativ är endast tillgängliga för specifika destinationer. Mer information om detta lämnas på begäran.

4.7 OAVSETT BETALNINGSINSTRUKTIONER ELLER BESTÄMMELSER SOM INNEBÄR MOTSATSEN, BÄR AVSÄNDAREN ALLTID DET YTTERSTA ANSVARET FÖR AVGIFTER INKLUSIVE TULLAVGIFTER OCH SKATTER, OM TILLÄMPLIGT.

4.8 Avgifter som måste konverteras från annan valuta än den som Betalaren faktureras i, beräknas dagligen med hjälp av medianbudpriset från OANDA, en växelkurstjänst på Internet. Medianbudpriset är det genomsnittliga pris till vilket köpare erbjuder sig att köpa valutor från säljare under en angiven period. Dessa växelkurser finns tillgängliga på oanda.com. Valutorna i Europeiska Unionens medlemsstater har fasta växelkurser till EURON. En extra växlingsavgift på 1,75 % utgår för växling från annan valuta till USD, 2,3 % för växling av USD till annan valuta, och 2,0 % för växling mellan andra valutor än USD. Ingen växlingsavgift tas ut mellan valutor som är knutna till EURON. Avgifter i andra valutor än USD som inte är fritt växlingsbara konverteras till USD och faktureras Betalarens konto, antingen till marknadskurs eller till den officiella kurs till vilken FedEx tilläts köpa USD i den relevanta valutan. Det står FedEx fritt att avgöra vilket alternativ som tillämpas. Kursen för leveransdatumet används vid konvertering till valutor som inte är hyperinflatoriska. Vi förbehåller oss dock rätten att använda växelkursen vid fakturadatumet, till skillnad från leveransdatumet, i länder/regioner där valutan är instabil.

4.9 Oaktat eventuella betalningsinstruktioner till FedEx, ansvarar och faktureras den part som startar en transaktion med FedEx för (och accepterar att betala) samtliga avgifter, inklusive avgifter för specialhantering och eventuell tull eller skatt för Försändelser som startas från funktionen ”Skapa importförsändelse” i FedEx Ship Manager™ på fedex.com.

Försändelser som startas från funktionen Skapa importförsändelse på fedex.com styrs av de villkor som gäller i landet där Försändelserna skapades. Sådana servicevillkor kan variera från land till land. Kontakta vårt lokalkontor i ursprungslandet för detaljer.


5. JUSTERINGAR AV FAKTURA/DIMENSIONELL VIKT

5.1 FedEx kan komma att granska alla Flygfraktsedlar för att kontrollera vald tjänst och vikt av vart Paket-/Försändelse. Om vald tjänst eller angiven vikt är felaktig, har FedEx rätt att när som helst justera Flygfraktsedeln och faktura på tillämpligt sätt. FedEx har då rätt att ta ut en särskild avgift för arbetet med att göra dessa korrigeringar och tillägg.

5.2 När Avsändaren skapar en (Flyg)fraktsedel via en automatiserad fraktfunktion, medför utelämnad eller felaktig information på (Flyg)fraktsedeln angående vikt eller antal Paket, en tilläggsfakturering. Tilläggsfaktureringen grundar sig på FedEx uppskattning av antalet Paket och FedEx Transportvillkor, antingen den dimensionella vikten vid faktureringstillfället eller en standardvikt per uppskattat Paket, enligt FedEx bedömning. På begäran får Avsändaren information om vilket alternativ som tillämpas.

5.3 Avgifter kan bestämmas som grundar sig på dimensionell vikt. Dimensionell vikt beräknas genom att paketets längd, höjd och bredd (alla mått i centimeter) multipliceras och summan divideras med 5000 eller sådan annan siffra som FedEx anger från tid till annan på webbplatsen fedex.com. Om resultatet överskrider den faktiska vikten, kan Tilläggsavgifter åläggas grundade på den dimensionella vikten. Prisinformation om dessa Tilläggsavgifter lämnas på begäran. Priserna kan ändras av FedEx utan förvarning.


6. TILLBAKAVISANDE ELLER AVVISNING AV TRANSPORTUPPDRAG

FedEx förbehåller sig rätten att när som helst tillbakavisa, spärra, annullera, senarelägga eller returnera Försändelser om FedEx anser att Försändelsen kan orsaka skada eller förseningar för andra Försändelser, varor eller personer. Det samma gäller försändelser vars innehåll är förbjudet enligt lag eller som bryter mot något av dessa Villkor, eller att FedEx Kontot tillhörande den person eller det bolag som ansvarar för Försändelsen inte har god kreditvärdighet. Det faktum att FedEx accepterar en Försändelse innebär inte att Försändelsen uppfyller gällande lagar och förordningar eller de aktuella Villkoren.


7. RESTRIKTIONER

7.1 Restriktioner för Paketstorlek och Paketvikt varierar i olika länder eller för olika FedEx tjänster. Information om detta finns tillgänglig på begäran.

7.2 Det finns ingen begränsning för den samlade vikten hos en Försändelse i flera kollin under förutsättning att varje enskilt Paket i Försändelsen inte överskrider den viktgräns per Paket som angetts för destinationslandet/regionen. Försändelser som överskrider 225 kilo måste avtalas och förberedas i förväg med FedEx. Information om detta finns tillgänglig på begäran.

7.3 Extra stora Paket är de som väger mer än 68 kg (eller den gräns som destinationslandet/regionen tillämpar) och som överskrider 330 cm (eller den gräns som destinationslandet/regionen tillämpar) i längd eller omfång. Dessa kolli kan tillbakavisas, eller efter FedEx eget gottfinnande anses som FedEx International Priority Freight eller FedEx International Economy Freight Försändelser om så bestäms av FedEx, och en minsta avgiftsbelagd vikt på 68 kilo kan tillämpas oberoende av Paketets faktiska vikt.

7.4 Försändelser av typen FedEx Envelope och FedEx Pak måste förpackas i tillämpligt FedEx-emballage.

7.5 Endast en typ av tjänst får anges på en och samma Flygfraktsedel och endast ett FedEx Envelope, FedEx 10kg Box eller FedEx 25kg Box får skickas på en och samma Flygfraktsedel.

7.6 Avsändaren får skicka upp till tio olika varor på en och samma Flygfraktsedel.

7.7 Avsändaren får skicka upp till 9 998 paket på en och samma Flygfraktsedel.


8. FÖREMÅL SOM INTE ACCEPTERAS FÖR TRANSPORT

8.1 Följande föremål accepteras inte för frakt till annat land om inte annat avtalats med FedEx:

 • PENGAR (mynt, kontanter och överlåtbara värdepapper som jämställs med kontanter såsom endosserade aktier, obligationer och kassa brev) SAMLARMYNT OCH FRIMÄRKEN;
 • SPRÄNGÄMNEN (FedEx accepterar inte att frakta sprängämnen av klass 1.3. I särskilda länder kan sprängämnen av klass 1.4 accepteras för frakt, Kundtjänst ska alltid kontaktas före en sådan försändelse för detaljer), FYRVERKERIER OCH ANDRA ARTIKLAR SOM ÄR LÄTTANTÄNDLIGA ELLER BRANDFARLIGA;
 • LIK, ORGAN ELLER KROPPSDELAR FRÅN MÄNNISKOR, EMBRYON FRÅN MÄNNISKOR ELLER DJUR, KREMERADE ELLER UPPGRÄVDA MÄNSKLIGA KVARLEVOR,;
 • FÖRSÄNDELSER TILL APO-/FPO-ADRESSER (GÄLLER USA);
 • FÖRSÄNDELSER MED BETALNING VID LEVERANS;
 • SKJUTVAPEN, VAPEN, AMMUNITION OCH TILLHÖRANDE DELAR;
 • FÖDOÄMNEN, FÖRGÄNGLIGA MATVAROR OCH DRYCKER SOM KRÄVER KYLNING ELLER ANNAN MILJÖKONTROLL;
 • VÄXTER OCH VÄXTMATERIAL, INKLUSIVE FRÖER OCH SNITTBLOMMOR (SNITTBLOMMOR ACCEPTERAS TILL VISSA DESTINATIONER, INFORMATION GES PÅ BEGÄRAN);
 • LOTTER, SPELAPPARATER I DEN MÅN DET ÄR FÖRBJUDET AV TILLÄMPLIG LAG;
 • DAGLIGVAROR (ANDRA ÄN UNDER (7)) om inte arrangemang har iakttagits i förtid;
 • PORNOGRAFI OCH ANNAT OBSCENT MATERIAL;
 • FÖRSÄNDELSER SOM HANTERAS ENLIGT följande punkter om inte detta har avtalats i förväg:

  • CARNET (tillåter temporär import för uppvisning etc. tullfritt);
  • KRAV PÅ TULLRESTITUTION (begäran om återbetalning av importavgifter vid export);
  • TEMPORÄR IMPORT INFÖRTULLNING (tillåter temporär import för reparation etc.);
  • Remburser. Försändelser som är föremål för kredit är generellt sätt inte tillåtna, med undantaget för Försändelser med en Remburs, ett "Courier Receipt", enligt definition i Artikel 25 av USP 600, skickat med FedEx Expanded Service International Flygfraktsedel;
 • FARLIGT AVFALL, INKLUSIVE MEN INTE UTESLUTANDE, ANVÄNDA HYPODERMISKA NÅLAR OCH/ELLER SPRUTOR ELLER MEDICINSKT AVFALL;
 • IS (FRUSET VATTEN);
 • FÖRSÄNDELSER SOM KRÄVER ATT FEDEX INHÄMTAR SPECIALLICENS ELLER TILLSTÅND FÖR FRAKT, IMPORT ELLER EXPORT;
 • FÖRSÄNDELSER VARS FRAKT, IMPORT ELLER EXPORT ÄR FÖRBJUDEN ENLIGT LAG, STADGA ELLER REGLEMENTE;
 • FÖRSÄNDELSER MED ETT DEKLARERAT FÖRTULLNINGSVÄRDE SOM ÖVERSKRIDER DET TILLÅTNA (se Avsnitt 18: DEKLARERAT VÄRDE OCH ANSVARSBEGRÄNSNING);
 • FARLIGT GODS, MED UNDANTAG FÖR VAD SOM TILLÅTS I AVSNITTET “FARLIGT GODS“ I DESSA VILLKOR;
 • DÖDA DJUR ELLER BETÄCKTA DJUR;
 • PAKET SOM ÄR VÅTA, SOM LÄCKER ELLER SOM GER IFRÅN SIG NÅGON TYP AV ODÖR;
 • PAKET SOM ÄR INSLAGNA I KRAFTPAPPER;
 • LEVANDE DJUR OCH INSEKTER FÖRUTOM DÅ FRAKTEN SAMORDNATS OCH GODKÄNTS AV FEDEX LIVE ANIMAL DESK. KUNDEN KAN KONTAKTA FEDEX LOKALT FÖR MER HJÄLP. HUSDJUR OCH LEVANDE FISKAR ACCEPTERAS INTE.
 • FÖRSÄNDELSER SOM KAN ORSAKA SKADA FÖR, ELLER MEDFÖRA DRÖJSMÅL AV, UTRUSTNING, PERSONAL ELLER ANDRA FÖRSÄNDELSER.

FedEx tar inget ansvar för frakt av sådana Försändelser oavsett hur de accepterats (inklusive då de accepterats av misstag eller medvetet).

8.2 Ytterligare restriktioner kan föreligga beroende på destination, tjänst och tjänstealternativ. Olika tillsyns- och tullklareringar kan dessutom krävas för vissa varor, vilket förlänger transittiden. FedEx förbehåller sig rätten att tillbakavisa Paket på grundval av dessa begränsningar eller av säkerhetsskäl. FedEx har rätt att av Avsändaren ta ut en administrationsavgift för tillbakavisande av Paket och för kostnader i samband med retur av varor. Information om detta finns på begäran.

8.3 Pengarna-Tillbaka-Garantin (se Avsnitt 17) gäller inte för föremål som inte kan accepteras för transport.


9. FARLIGT GODS

9.1 Det är inte alla FedEx kontor som accepterar frakt av farligt gods, vissa FedEx kontor accepterar inte vissa typer av farligt gods och farligt gods kan inte fraktas med alla FedEx tjänster. Försändelser som faller under det europagemensamma regelverket för transport av farligt gods på landsväg (ADR-S) kräver särskilda transportarrangemang och Avsändaren måste kontakta FedEx i förväg för erhållande av bekräftelse på försändelsen samt av transportarrangemang. FedEx förbehåller sig rätten att tillbakavisa farligt gods då detta inte kan hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

9.2 Alla Paket som innehåller farligt gods måste uppfylla den Internationella Civila Luftfartsorganisationens (ICAO) Tekniska Instruktioner för Säker Transport av Farligt Gods med Flyg, International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, alla FedEx Express varianter listade i den senaste versionen av IATA tariffen eller andra tillämpliga reglementen. Avsändaren är ensam ansvarig för skada orsakad av dennes underlåtelse att efterleva tillämpliga IATA regleringar eller andra tillämpliga regleringar. Avsändaren måste tillhandahålla och är ansvarig för att allt farligt gods förpackas med beaktande av alla krav rörande klassificering, förpackning, märkning och etikettering, dokumentering samt i enlighet med tillämpliga lagar, reglementen eller regler. Avsändaren är också ansvarig för att tillse att Mottagaren efterlever alla tillämpliga lagar, reglementen och regler. Farligt gods får endast fraktas på “FedEx Expanded Service International Air Waybill“ (FedEx Utökad service - internationell Flygfraktsedel) vid användande av en pappersversion av Flygfraktsedel (se också avsnittet 14.5 "RUTT OCH LEVERANS").

9.3 Avsändaren måste efterleva alla tillämpliga lagar, reglementen eller regler som reglerar förpackning, spårning och märkning av Försändelser med blod och blodprodukter, oavsett om dessa är smittsamma eller ej.

9.4 FedEx-emballage lämpar sig inte för farligt gods och de får heller inte användas i sådant syfte (med undantag för Biologisk substans, Kategori B [UN 3373], som kan skickas i FedEx UN 3373 Pak) (se även Avsnitten 10.3 och 10.4. "EMBALLAGE OCH MÄRKNING").

9.5 Litiumbatterier (UN 3090) som är Primary Non-Rechargeable" kräver godkännande i förväg för att få skickas. För specifikationer, gå till fedex.com och sök efter nyckelordet "litium batterier".

9.6 Varje Försändelse måste åtföljas av IATA Avsändarens Deklaration av Farligt Gods när det krävs.

9.7 Notera: FedEx kan vara skyldigt att rapportera felaktigt tulldeklarerade eller icke deklarerade Försändelser av farligt gods till behörig lokal myndighet. Avsändaren kan komma att dömas till böter och påföljder under tillämplig lag. Regleringen av farligt gods kräver att varje Avsändare måste ha särskild anpassad utbildning för hantering av farligt gods innan Avsändaren lämnar sådant gods till FedEx eller någon annan luftfartstransportör för anbud. När individer lämnar en Försändelse innehållande farligt gods för anbud måste den vara korrekt klassificerad, paketerad, markerad, märkt och identifierad som farligt gods, samt inkludera korrekt dokumentation för farligt gods.

9.8 FedEx är skyldigt att upprätthålla visst farligt gods erforderligt åtskilt från annat inkompatibelt farligt gods på alla fordon och flygmaskiner. Denna nödvändighet kan komma att orsaka att Försändelsen sänds med nästa tillgängliga lastbilsrutt eller flygning på vilka godset kan hållas erforderligt åtskilt.

9.9 Pengarna-Tillbaka-Garantin (se Avsnitt 17) gäller inte för Försändelser av farligt gods.


10. EMBALLAGE OCH MÄRKNING

10.1 Alla paket måste förberedas och packas av Avsändaren för säker flyg- eller vägfrakt med normal försiktighet vid hanteringen, samt med efterlevnad av tillämplig lag, regleringar och regler. Det är Avsändarens ansvar att noggrant iordningsställa Flygfraktsedeln. Alla Försändelser måste vara läsligt och hållbart markerade med namn, gata, ort och land, inklusive postnumret till både Avsändaren och Mottagaren. För internationella Försändelser, måste Avsändarens adress ange landet där Försändelsen lämnas till FedEx för anbud.

10.2 Föremål som är känsliga för skador till följd av omständigheter som kan inträffa under luftfrakt, exempelvis förändringar i temperatur och lufttryck, måste skyddas av Avsändaren. FedEx är inte ansvarigt för skador som härrör från förändringar i temperatur och lufttryck.

10.3 FedEx erbjuder inte temperaturkontrollerad frakt. Under inga omständigheter åtar sig FedEx att förse Försändelser med kolsyreis eller andra frystjänster. Detta gäller oavsett muntliga eller skriftliga uttalanden från kund eller FedEx som påstår annat. FedEx rekommenderar inte användandet av Våt is för nedkylning.

10.4 Om Mottagaren vägrar att ta emot ett Paket som innehåller farligt gods, eller om Paketet läcker, är skadat eller avger odör (gemensamt kallat “Läckage“) returneras det om möjligt till Avsändaren. Om Avsändaren vägrar att ta emot paketet, eller om det inte kan returneras på grund av Läckage eller skada, är Avsändaren ansvarig för att ekonomiskt, och på andra sätt, ersätta FedEx för alla kostnader, avgifter och utgifter som uppkommit i samband med rengöring och/eller undanröjande av Paketet. FedEx förbehåller sig rätten, utan förpliktelse, att undanröja Paket som visar tecken på Läckage.


11. INSPEKTION AV FÖRSÄNDELSER

11.1 FedEx får, efter eget gottfinnande, eller på begäran från behörig myndighet, när som helst öppna och inspektera Försändelser. FedEx åläggs inte någon form av ansvar på grund av detta.

11.2 I enlighet med tillämplig lagstiftning i olika jurisdiktioner måste FedEx genomföra (slumpvisa) röntgenundersökningar. FedEx har rätt att genomföra sådana undersökningar och Avsändare och Mottagare har inte rätt att kräva ersättning för eventuella skador eller dröjsmål (inklusive men inte begränsat till Pengarna-Tillbaka-Garantin) som uppstått i samband med undersökning.


12. TULLKLARERING

12.1 Alla försändelser som passerar nationella gränser måste tullklareras i destinationslandet innan de levereras till Mottagaren. I de fall FedEx utför tullklarering kommer FedEx på begäran av tull tillhandahålla tull all information såsom den tillhandahållits av Avsändaren som är nödvändig för klarering (se Avsnitt 26: DATASKYDD).

12.2 Avsändaren är ansvarig för att tillse att skickat gods kan tullklareras genom Tullen i destinationslandet före leverans till Mottagaren. Det är Avsändaren som svarar för avgifter för Försändelser till och i retur från länder där tullklarering inte tillåts.

12.3 FedEx kan komma att efter eget gottfinnande acceptera instruktioner från Mottagaren att använda en specificerad tullklarerare (customs broker) annan än FedEx eller vad som angivits av Avsändaren. Under alla omständigheter, förbehåller sig FedEx rätten att klarera för specificerad tullklarerare om denne inte kan utses eller inte kan hantera tullklarering eller om korrekt och komplett information om den specificerade tullklareraren inte anges (inklusive men inte begränsat till namn, adress, telefonnummer och postadress).

12.4 Avsändaren är ansvarig för att all nödvändig dokumentation, i tillägg till Flygfraktsedeln, finns tillhanda och att den är korrekt ifylld i enlighet med gällande lagstiftning, regler och reglementen, däribland, men inte begränsad till, tullagstiftning, import- och exportlagstiftning samt nationella lagar i länder som Försändelsen transporteras till, från, genom eller över. Varje FedEx Global Returns Service Försändelse som skickas till ett tredje land måste också uppfylla det landets exportkontrollkrav som den ursprungligen skickades från. Om dokumentation (inklusive Flygfraktsedel) saknas och/eller är felaktigt ifylld frånsäger sig FedEx allt ansvar gentemot Avsändaren och andra personer vad gäller förlust, utgift eller försening som uppkommit på grund av att Avsändaren inte uppfyllt detta krav. Om Försändelser kvarhålls av tull eller andra instanser på grund av felaktig eller bristfällig dokumentation försöker FedEx först att kontakta Mottagaren. Om lokal lagstiftning kräver att korrekt information eller dokumentation ska tillhandahållas av Mottagaren och Mottagaren inte gör detta inom en rimlig tidsperiod, som avgörs av FedEx, kan Försändelsen räknas som omöjlig att leverera (se Avsnitt 16 “FÖRSÄNDELSER SOM EJ KAN LEVERERAS"). Om mottagaren inte tillhandahåller nödvändig information eller dokumentation och den lokala lagstiftningen medger att avsändaren gör detta istället, kan FedEx försöka att kontakta Avsändaren. Om inte heller Avsändaren kan tillhandahålla informationen eller dokumentationen inom en rimlig tidsperiod, som avgörs av FedEx, anses Försändelsen som omöjlig att leverera. FedEx tar inget ansvar för en leverans som inte kunnat genomföras på grund av felaktig eller bristfällig dokumentation, oavsett om FedEx försöker kontakta Mottagare eller Avsändare. FedEx har rätt att ta ut en administrationsavgift för arbetet med att inhämta korrigerings- eller kompletteringsinformation.

12.5 Om tillämpligt, kan en Avsändare som har säte/hemvist inom den Europeiska Unionen ge FedEx eller dess agenter tillstånd att upprätta och ansöka om (re-)export deklarationer och därtill relaterade handlingar som en direkt representant för Avsändaren, i dennes namn, för dess räkning och på Avsändarens risk.

12.6 FedEx förbehåller sig rätten att ta ut extra Avgifter för tullklarering eller för tjänster i samband med tullklarering av försändelser (“Tilläggskostnader“). Kunden ska kontakta FedEx för mer information om Tilläggskostnader.

12.7 FedEx åtar sig inte något ansvar för Försändelser som har blivit lämnade hos Tullen, och sådana Försändelser kan komma att anses vara Försändelser som inte kan levereras (se Avsnitt 16: FÖRSÄNDELSER SOM INTE KAN LEVERERAS.)


13. TULLAVGIFTER OCH SKATTER

13.1 Om tillämpligt och utan förfång för Avsnitt 4.5 och 4.6 får FedEx välja att begära förskottsbetalning för tullavgifter och skatter från den part som är betalningsansvarig för dessa (“Betalaren“). För alla Försändelser gäller att FedEx får kontakta Betalaren innan tullklareringen har slutförts för att bekräfta arrangemangen för återbetalning av belopp som ska förskotteras. Det står FedEx fritt att kräva bekräftelse av återbetalningsarrangemang som ett villkor för att klarering och leverans ska slutföras. Detta omfattar ,men är inte begränsat till, leverans till Mottagare som FedEx inte anser vara kreditvärdiga, samt Försändelser med höga deklarerade värden.

13.2 Om en Mottagare eller tredje part, från vilken återbetalningsbekräftelse har krävts, vägrar att betala nödvändiga tullavgifter och skatter för att frisläppa Försändelsen från tull, får FedEx kontakta Avsändaren. Om Avsändaren vägrar att vidta tillfredsställande åtgärder för att ersätta FedEx, returneras Försändelsen till Avsändaren, placeras i ett allmänt lager eller tullager eller anses vara omöjlig att leverera (se Avsnitt 16 “FÖRSÄNDELSER SOM EJ KAN LEVERERAS“). Därefter är Avsändaren betalningsansvarig för såväl ursprungliga Avgifter som returavgifter. Om FedEx förskotterar belopp som tullavgifter eller skatter vid utgångsdestinationen eller vid retur är Avsändaren ansvarig även för dessa belopp och alla avgifter och tilläggsavgifter för FedEx förskottering av tullavgifter och skatter.

13.3 Försändelser kan bli försenade om FedEx inte erhåller tillfredsställande bekräftelse på att återbetalning kommer att göras av belopp som förskotteras för tullavgifter och skatter. Sådana förseningar, eller annat underlåtande att uppfylla dessa villkor, räknas inte som Utebliven Tjänst och täcks därför inte av pengarna-tillbaka-garantin (se Avsnitt 17: PENGARNA-TILLBAKA-GARANTI och Avsnitt 19: EJ ACCEPTERAT ANSVAR).

13.4 Om FedEx förskotterar tullavgifter och skatter förbehåller man sig rätten att utfärda en tilläggsavgift. Avsändaren kan informera sig om tilläggsavgiften genom att granska FedEx-prislistor som gäller vid tiden för transporten eller genom att ringa FedEx. Oaktat att FedEx förbehåller sig rätten att auktionera ut eller på annat sätt göra sig av med varor för att återvinna avgifter som inte återbetalats, är Avsändaren ansvarig för dessa avgifter.

13.5 Tullverket kan komma att påfärda FedEx tullavgifter och/eller moms vid import eller andra relevanta avgifter eller skatter i efterskott, såväl som böter, andra påföljder och/eller ränta för försenad betalning, om felaktig eller ofullständig information och/eller dokumentation - såsom fakturor, (tull) värden, valutor eller varukoder - har lämnats i samband med Försändelser. Om den felaktiga eller ofullständiga informationen/dokumentationen har tillhandahållits FedEx av, till förmån för, eller enligt instruktioner som lämnats av eller ansvar som åligger, Avsändaren eller Mottagaren, så skall Avsändaren, Mottagaren och - om tillämpligt - den ansvariga tredje parten vara solidariskt ansvariga i förhållande till FedEx för sådana belopp.


14. RUTT OCH LEVERANS

14.1 FedEx förbehåller sig rätten att skicka Försändelsen den rutt som FedEx anser vara mest lämplig. Inga överenskommelser om transitplatser kan ingås vid offerering av Försändelsen. Vissa Försändelser kan komma att bli förenade eller hänvisade av FedEx att transporteras av en tredje parts transportmedel, tredje parts flygfraktföretag, eller antingen med charter eller på interline basis för FedEx att avgöra efter eget gottfinnande. FedEx åtar sig inte något ansvar att omdirigera Försändelser till tredje land, transportera Försändelser med något visst flygplan eller någon speciell rutt, eller att ansluta vid någon viss plats enligt någon viss tidtabell. FedEx får, utan att först meddela om detta, använda alternativ transportör eller alternativt flygplan eller fordon, avvika från rutten/rutterna eller besluta om att transportera Försändelsen med motorfordon. Avsändaren medger FedEx rätten att dirigera om Försändelser (inklusive användning av andra transportörer) för att underlätta leveransen.

14.2 FedEx får leverera till Mottagaren på den adress som anges på (Flyg)fraktsedeln eller till någon annan än den person eller enhet som anges på (Flyg)fraktsedeln som har påtagligt tillstånd att godkänna försändelsen i Mottagarens namn och för dennes räkning. Leveransadressen ska alltid omfatta Mottagarens fullständiga adress samt Mottagarens telefon- eller faxnummer. Avsändaren medger och accepterar uttryckligen att leveransen kan göras till en tredje part eller en brevlåda eller någon annan plats som är tillgänglig för Mottagaren, vilket gäller i vissa destinationsländer/regioner. (Adresser till postboxar kan användas för vissa internationella destinationer men måste åtföljas av ett giltigt telefonnummer på (Flyg)fraktsedeln. FedEx kan inte leverera till den Amerikanska militärens postbox-adresser såsom APO och FPO).

14.3 FedEx är inte under några omständigheter ansvariga för fordringar som uppstår på grund av att varor under transit beslagtas eller kvarhålls av Tull eller andra myndigheter.

14.4 Försändelser till hotell, sjukhus, myndigheter eller liknande, universitetsområden eller andra anläggningar som har ett postrum eller ett centralt mottagningsområde får levereras till postrummet eller det centrala mottagningsområdet, om inte annat avtalats med FedEx före att Försändelsen har avsänts.

14.5 Farligt gods kan inte omdirigeras till en adress annan än den från början avsedda adressen till Mottagaren som Avsändaren har angivit. (Notera: Försändelser kan tillgängliggöras för upphämtning eller returneras till Avsändaren.)

14.6 Ändringar beträffande en leveransadress som inte är en omdirigering eller en korrigering utgör en ny Försändelse, och nya Fraktkostnader kan tillkomma.

14.7 För lördagsleverans (där sådan erbjuds) utgår en avgift för specialhantering för länder där lördag inte är en normal arbetsdag.

14.8 För tjänstealternativet FedEx Europe First med tidig morgonleverans (där det erbjuds), utgår en extra leveransavgift (“Leveransavgift för FedEx Europe First“).

14.9 I syfte att tillvarata säkerheten av dess anställda och i de fall då FedEx har anledning att tro att dess tjänster kan användas i strid mot tillämplig lag, regleringar eller regler, har FedEx efter eget gottfinnande rätt att underlåta att hämta upp gods eller att underlåta att leverera en Försändelse, eller använda alternativa upphämtnings- och leveranslösningar.

14.10A Leveransinstruktioner från Sändaren
FedEx erbjuder en eller flera alternativ för leveransunderskrift som Sändaren kan välja när (Flyg)fraktsedeln fylls i. Alternativ för leveransunderskrift är inte tillgängliga för samtliga Försändelser, kan omfattas av geografiska och andra begränsningar samt komma att ändras från tid till annan av FedEx utan föregående meddelande. Tillgänglighet och villkor rörande alternativ för leveransunderskrift återfinns på fedex.com. 

Sändaren och Mottagaren intygar och samtycker båda till att de alternativ för leveransunderskrift som Sändaren väljer kan avse, utan begränsning: (i) avlämnande av en Försändelse utan leveransunderskrift, (ii) leverans till en granne eller portvakt/vaktmästare utan leveransunderskrift, (iii) avlämnande av en B2C Försändelse endast på leveransadressen till en vuxen person som nått myndighetsålder, eller (vi) kombinationer av de föregående punkterna. Det alternativ för leveransunderskrift som Sändaren väljer har företräde före eventuella kompletterande leveransinstruktioner från Mottagaren. Sändaren och Mottagaren hänvisas till Avsnitt 19.4e i dessa Transportvillkor. 

Alternativ för leveransunderskrift kan omfattas av tilläggsavgifter. Sändaren och Mottagaren hänvisas till Avsnitt 22 i dessa Transportvillkor. 

Procedurer för FedEx standardleverans kommer att följas om inget alternativ för leveransunderskrift har valts.

14.10B Leveransinstruktioner från Mottagaren.
För utvalda destinationer kan B2C Försändelser levereras i enlighet med de kompletterande instruktioner som erhålls från Mottagaren. Sändaren intygar och samtycker uttryckligen till att DESSA INSTRUKTIONER KAN FÖRÄNDRA DE URSPRUNGLIGT ÖVERENSKOMNA LEVERANSINSTRUKTIONERNA OCH/ELLER LEVERANSTIDEN. Sändaren och Mottagaren intygar och samtycker båda till att instruktioner från Mottagaren kan avse, utan begränsning, (i) senareläggande av leveranstiden, (ii) leverans till en granne, (iii) leverans till en annan adress och/eller annan person, förutsatt att sådan annan adress är inom samma land/region som anges på (Flyg)fraktsedeln, (iv) lämnande av instruktioner avseende var B2C Försändelsen skall avlämnas utan att erhålla en leveransunderskrift, (v) avlämnande av B2C Försändelsen vid en hämtningspunkt (t.ex. lokal affär), eller (vi) kombinationer av de föregående punkterna. Parterna samtycker till att om Försändelsen tillfälligt innehas av FedEx enligt Mottagarens instruktioner, t.ex. för att senarelägga leveransen, skall detta anses utgöra del av fraktavtalet. 

De tillgängliga leveransalternativen för B2C Försändelser är föremål för begränsningar i tid, geografi och andra begränsningar och kan komma att ändras från tid till annan av FedEx utan förvarning. Tillgängligheten och villkor för olika leveransalternativ återfinns på www.fedex.com. Pengarna-tillbaka-garantin (se Avsnitt 17) är inte tillämplig på B2C Försändelser för vilka Mottagaren har lämnat kompletterande leveransinstruktioner i enlighet med denna bestämmelse.

FedEx accepterar bara kompletterande leveransinstruktioner för B2C Försändelser. OM EN MOTTAGARE LÄMNAR KOMPLETTERANDE LEVERANSINSTRUKTIONER FÖR ANNAT ÄN B2C FÖRSÄNDELSER, SKALL BÅDE AVSÄNDAREN OCH MOTTAGAREN INTYGA OCH SAMTYCKA TILL ATT BLI BUNDNA AV DESSA KOMPLETTERANDE LEVERANSINSTRUKTIONER.


15. UPPREPADE LEVERANSFÖRSÖK

15.1 Företagsleveranser. FedEx kommer att utföra upprepade leveransförsök antingen automatiskt eller på begäran ifall: (1) ingen på Mottagarens adress eller närliggande adress är tillgänglig för att ta emot försändelsen där signatur krävs; (2) Avsändaren har valt ett FedEx alternativ med leveransunderskrift och ingen giltig Mottagare finns tillgänglig för att underteckna mottagande av Försändelsen; eller (3) FedEx, efter eget gottfinnande, beslutar att Försändelsen inte kan lämnas ut. Om Företagsleveransen inte har levererats efter tre (3) leveransförsök eller då den har kvarhållits i fem (5) arbetsdagar från datumet för det första leveransförsöket, och där tillämpligt, har tullklarerats i destinationslandet, räknas Försändelsen som omöjlig att leverera (se Avsnitt 13: Försändelser som ej kan levereras).

15.2 Hemleveranser och B2C Försändelser. Ifall en hemleverans eller en B2C leverans inte kan levereras på det första försöket, kan FedEx, efter eget gottfinnande, antingen göra ett nytt leveransförsök, kvarhålla Försändelsen tills ytterligare leveransinstruktioner erhållits från Mottagaren, eller leverera till en plats som beslutas av FedEx. Om en Hemleverans eller B2C leverans inte har levererats efter ett nytt leveransförsök, eller Mottagaren inte tillhandahåller ytterligare leveransinstruktioner, eller FedEx inte kan utföra leverans till en annan plats som beslutas av FedEx, kan Försändelsen komma att räknas som omöjlig att leverera (se Avsnitt 13: Försändelser som ej kan levereras).


16. FÖRSÄNDELSER SOM EJ KAN LEVERERAS

16.1 En Försändelse anses vara omöjlig att leverera av skäl som inkluderar, men inte är begränsat till, följande: (i) Mottagarens adress är ofullständig, oläslig, felaktig eller omöjlig att hitta, (ii) Försändelsen var adresserat till ett område som inte FedEx handhar, (iii) Mottagarens affärsställe är stängt, (iv) leverans inte kan genomföras på grund av att det inte finns någon person/behörig person som kan acceptera leveransen eller signera Försändelsen vid det första leveransförsöket eller vid senare försök, (v) försändelsen inte kan klareras ur tullen, (vi) Försändelsen troligtvis skulle förorsaka skada eller försening för andra Försändelser eller varor, eller personskador, (vii) Försändelsen innehåller förbjudna artiklar, (viii) Mottagaren inte kan eller vägrar att betala för en Försändelse som faktureras Mottagaren, eller (ix) Försändelsen var felaktigt paketerad eller Försändelsens innehåll eller emballage är så skadat att det inte går att packa om.

16.2 Om en Försändelse inte kan levereras av någon anledning, har FedEx rätt att försöka kontakta Avsändaren för att ordna retur av Försändelsen, utan förfång för lokala förordningar. Om Avsändaren inte kan kontaktas inom fem (5) arbetsdagar, eller inte lämnar instruktioner inom en rimlig tidsperiod (som fastställs av FedEx), står det FedEx fritt att returnera försändelsen till Avsändaren, placera Försändelsen i ett allmänt lager eller ett tullager eller att undanröja Försändelsen. Om en Försändelse inte kan levereras, tullklareras eller returneras, kan Försändelsen komma att överföras eller undanröjas av FedEx efter eget gottfinnande. Avsändaren ansvarar för alla kostnader och avgifter som uppstår i samband med retur, förvaring eller undanröjning av en Försändelse som inte kan levereras, om inte FedEx är ansvarigt för att den inte kunde levereras.

16.3 Försändelser som inte kan levereras till följd av lokala regulatoriska hinder kommer antingen att placeras i ett allmänt lager eller ett tullager beläget vart som helst eller att undanröjas efter FedEx eget gottfinnande. Avsändaren ansvarar för alla kostnader och avgifter som FedEx åsamkas till följd av sådan förvaring eller undanröjning.

16.4 Returavgifter åläggs Avsändaren tillsammans med de ursprungliga avgifterna, om det inte var FedEx fel att Försändelsen inte kunde levereras. Här inkluderas även andra avgifter som FedEx ådragit sig, inklusive men inte uteslutande tullavgifter, skatter och förvaringskostnader. För returnerade Försändelser som innehåller farligt gods, måste Avsändaren tillhandahålla en ifylld Flygfraktsedel för retur samt all annan nödvändig dokumentation.


17. PENGARNA-TILLBAKA-GARANTI

17.1 FedEx erbjuder en Pengarna-tillbaka-garanti för följande tjänster och tjänstealternativ (om och där de erbjuds): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (endast interkontinentala Försändelser), FedEx International Economy Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. Till undvikande av missförstånd, gäller Pengarna-tillbaka-garantin inte för Försändelser som transporteras inom Europa ("Intra-European Shipments") med användande av FedEx International Economy tjänsten. FedEx åtar sig att på begäran, antingen genom återbetalning eller genom kreditering av tillämplig faktura (en möjlighet som FedEx utnyttjar efter eget gottfinnande), ersätta de Transportkostnader som uppkommit för Avsändaren om det första försöket att leverera en Försändelse inträffar 60 sekunder eller mer efter tillämplig Leveransåtagandetid (“Utebliven Tjänst“). Pengarna-tillbaka-garantin gäller dock endast då ett Leveransåtagande har upprättats av FedEx sedan Försändelsen hämtats upp.

Denna Pengarna-Tillbaka-Garanti, om den erbjuds (kunden bör kontakta FedEx för mer information), kan upphävas temporärt eller dras in utan att detta meddelas.

Följande begränsningar gäller för återbetalning eller kreditering:

 • Om Tull- eller annan klarering försenas på grund av inspektion eller provtagning, eller på grund av att Avsändaren gjort fel i eller lämnat bristande dokumentation, eller hanteringen av ett Paket försenas på grund av FedEx iakttagande av flyg- eller säkerhetskrav, förlängs Leveransåtagandetiden genom att en arbetsdag läggs till för varje dag (eller del av dag) som klareringen försenas;
 • För fakturerade Försändelser och för Försändelser som skickats med en automatiserad fraktfunktion, måste FedEx erhålla skriftligt påpekande om Utebliven Tjänst inom 15 dagar från fakturadatum. Avsändaren måste lämna kvitto på genomförd betalning samt det fakturanummer betalningen avser. Om hela beloppet för en faktura inte betalats, måste orsaken till respektive obetald avgift anges tillsammans med dess Flygfraktsedelsnummer eller Paketspårningsnummer;
 • För Försändelser som inte faktureras av FedEx (kontantbetalning, check, postanvisning, kreditkort eller på annat sätt) måste Avsändaren skriftligen meddela FedEx om Utebliven Tjänst inom 15 dagar från Försändelsedatum;
 • Meddelandet måste innehålla kontonummer, om sådant finns, Flygfraktsedels- eller Paketspårningsnummer, försändelsedatum och fullständig Mottagarinformation;
 • En Tjänst räknas inte som Utebliven Tjänst om FedEx inom 30 dagar från det att FedEx har meddelats, framställer bevis på att leveransen var i tid (bestående av datum och tid för leverans samt namnet på personen som signerade Försändelsen), eller information om tjänsteundantag som visar att den försenade leveransen berodde på orsaker som tillät förlängning av leveranstiden eller omständigheter som anges i Avsnitt 19: EJ ACCEPTERAT ANSVAR;
 • Endast en återbetalning eller kreditering tillåts per Paket. Om Utebliven Tjänst inträffar för ett Paket i en Försändelse med flera Paket, lämnas återbetalning eller kreditering endast för den del av Transportkostnaderna som gäller detta Paket;
 • Återbetalning eller kreditering lämnas endast om fullständig Mottagarinformation tillhandahölls vid tiden för transporten. Fullständig Mottagarinformation måste anges på Flygfraktsedeln eller via en automatiserad transportfunktion;
 • Återbetalning eller kreditering lämnas inte för Försändelser som försenats på grund av felaktiga adresser eller på grund av att ingen accepterat leveransen (oavsett om Försändelsen returneras till Avsändaren eller inte) eller signerade Försändelsen, eller beroende på villkor som tillåter utökad tid för leverans eller orsaker som beskrivs i Avsnitt 19: EJ ACCEPTERAT ANSVAR;
 • Denna Pengarna-tillbaka-garanti gäller endast Fraktkostnader. Den gäller inte tullavgifter, skatter, avgifter för deklarerat värde eller andra Avgifter och/eller förlust eller skada som åsamkats antingen Avsändaren eller Mottagaren;
 • Återbetalning eller kreditering lämnas inte till kunder som använder automatiserade fraktfunktioner om felaktigt Paketspårningsnummer använts för Paketet eller Försändelsen i fråga;
 • En tjänst räknas inte som Utebliven Tjänst om det FedEx-kontonummer för fakturering som angetts vid tiden för transporten inte var kreditvärdigt och Paketet kvarhölls tills alternativa betalningsarrangemang ordnats. I detta sammanhang avser “kreditvärdigt“ att (1) betalningar på FedEx-kontot är aktuella, (2) kontot inte har status “endast kontant“, och (3) för företagskonton att saldot inte överskrider den kreditgräns som FedEx fastställt;
 • Denna Pengarna-tillbaka-garanti omfattar inte Försändelser som inte kunnat levereras eller som returnerats, eller Försändelser innehållande farligt gods eller torr is;
 • Denna Pengarna-tillbaka-garanti omfattar inte leveransförseningar som uppstått på grund av efterlevnad av FedEx regler för betalning av tullavgifter och skatter före tullklarering eller vid leverans;
 • Krediter för Fraktkostnader kommer endast att tillämpas på Betalarens konto och återbetalningar endast vara utställda på Betalaren;
 • En kredit eller återbetalning enligt denna Pengarna-Tillbaka-Garanti kommer att tillämpas endast avseende Fraktkostnaderna för Försändelsen som ger upphov till krediten;
 • En exakt Leveranstid kan endast erhållas genom att kontakta Kundtjänst och ange följande information:

  • Varuslag som skall fraktas;
  • Datum för Försändelsen;
  • Exakt destination;
  • Vikt för Försändelsen;
  • Värdet av Försändelsen;

Varje transittid som publiceras i FedEx Serviceguide eller på annat håll, eller citeras av Kundtjänst utan dessa ovanstående fem obligatoriska fakta är bara en uppskattning och inte en uttalad leveranstid. FedEx registrering av noterade leveranstider kommer att utgöra avgörande bevis för sådana hänvisningar;

 • Denna Pengarna-tillbaka-garanti för Försändelser avsedda för våra utökade tjänsteområden gäller endast den del av transporten som utförs direkt av FedEx;
 • Semester på upphämtningsplatsen och/eller på destinationen kommer att påverka FedEx transittider. Leveranser normalt planerade att göras på samma dag kommer på grund av iakttagande av semestertider att bokas om för leverans nästa Arbetsdag. Den Leveranstiden kommer att förlängas med en period som motsvarar längden på semestern;
 • För FedEx International Next Flight Service , kan den angivna Leveranstiden ändras av många skäl, inklusive utan begränsning följande: flygförseningar eller inställda flyg på grund av flygledningen, väder eller mekaniska problem. Om Leveranstiden ändras är Pengarna-Tillbaka-Garantin endast tillämplig avseende den senaste noterade Leveranstiden.
 • Denna Pengarna-tillbaka-garanti gäller inte de Försändelser, särskilt B2C Försändelser, för vilka Mottagaren har lämnat specifika leveransinstruktioner till FedEx i enlighet med Avsnitt 14.10.

17.2 Om Avsändaren väljer tjänstealternativet FedEx Europe First, kommer FedEx att på begäran (och efter eget gottfinnande) genom återbetalning eller kreditering av lämplig faktura ersätta i) Leveransavgiften för FedEx Europe First som Avsändaren ådragit sig, men inte Transportkostnaderna, om det första leveransförsöket inträffar 60 sekunder eller mer efter Leveransåtagandetiden för tjänsten FedEx Europe First och ii) Transportkostnaderna som Avsändaren ådragit sig (i tillägg till Leveransavgiften för FedEx Europe First) om det första leveransförsöket inträffar 60 sekunder eller mer efter Leveransåtagandetiden för FedEx International Priority utan tjänstealternativet FedEx Europe First. Alla restriktioner och begränsningar som anges i Avsnitt 17.1 gäller även för tjänstealternativet FedEx Europe First.

17.3 Om Avsändaren väljer att lämna en Försändelse till antingen en FedEx auktoriserad Ship Centre eller en FedEx Drop Box kommer Leveransåtagandet att påbörjas då Försändelsen samlas in av FedEx från FedEx auktoriserade Ship Center eller FedEx Drop Box, vad som är tillämpligt. Information om gällande cut off tider som gäller från tid till annan kan hittas på FedEx auktoriserade Ship Center eller FedEx Drop Box, vad som är tillämpligt.


18. DEKLARERAT VÄRDE OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

18.1 Om inte Avsändaren anger ett högre deklarerat värde för frakten på Flygfraktsedeln, begränsas FedEx ansvar till det högre alternativet av a) det belopp som stipuleras av tillämpligt internationellt avtal eller nationell lag; b) tjugotvå EUR (22) per kilo; eller c) USD 100 per Försändelse. För FedEx 1day Freight, FedEx Priority Overnight och FedEx Standard Overnight Försändelseservice inom Belgien, Danmark, Förenade Arabemiraten, Luxemburg, Nederländerna, Schweiz och Österrike, är ansvaret för FedEx begränsat till det högsta av a) det belopp som är tillämpligt enligt lokal lagstiftning; eller b) EURO 10 per kilo; eller c) USD 100 per Försändelse, om inte Avsändaren anger ett högre Deklarerat värde för frakten på Flygfraktsedeln och betalar den avgift som krävs. För FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight och FedEx Standard Overnight Försändelser inom Tyskland är FedExs ansvar begränsat till det högre utav a) EUR 4 per kilogram i enlighet med den Tyska Handelslagen (HGB); eller b) USD 100 per Försändelse, om inte Avsändaren anger ett högre deklarerat värde för frakten på Flygfraktsedeln och erlägger den nödvändiga avgiften.

18.2 FedEx tillhandahåller inte försäkring för lasten ("cargo liability") eller allriskförsäkring, men Avsändaren kan betala en tilläggsavgift för Deklarerat värde för transport som överstiger de gränser som anges i Avsnitt 18.1 ovan. Avsändaren kan informera sig om tilläggsavgiften genom att granska FedEx-prislistor som gäller vid tiden för frakten eller genom att ringa FedEx. Deklarerat värde för transport av ett Paket avspeglar FedEx maximala ansvarsåtagande i samband med frakt av detta Paket, inklusive men inte begränsat till förlust, skada, försening, felleverans, utelämnad information eller felaktigt överförd information angående Försändelsen. Avsändaren är ansvarig för risk för förlust och förlust som överskrider det Deklarerade värdet för transporten. Kunden bör kontakta sitt försäkringsbolag för information om försäkringsskydd. ÄVEN OM ETT HÖGRE VÄRDE DEKLARERAS, ÄR FEDEX ANSVAR FÖR FÖRLUST ELLER SKADA PÅ INNEHÅLLET I EN FÖRSÄNDELSE INTE HÖGRE ÄN DET FAKTISKA VÄRDET FÖR FÖRSÄNDELSEINNEHÅLLET OCH FEDEX HAR RÄTT ATT KRÄVA OBEROENDE BEVIS FÖR VÄRDET AV EN FÖRSÄNDELSE FÖR VILKEN ETT KRAV HAR LÄMNATS.

18.3 Det maximala Deklarerade värdet för förtullning och frakt är begränsat och kan variera mellan olika platser. Deklarerat värde för transport får inte överskrida Deklarerat värdet för förtullning, om så är tillämpligt. Det maximala Deklarerade värdet för förtullning och frakt av innehållet i ett FedEx Envelope eller FedEx Pak, oavsett destination, är det större värdet av 100 USD per försändelse eller USD 20,38 per kilo. Varor med ett värde (faktiskt eller deklarerat) som överskrider dessa belopp, ska INTE skickas i FedEx Envelope eller FedEx Pak. Om inte annat särskilt angivits av FedEx, är det maximala Deklarerade värdet för frakt USD 50,000 per Försändelse utan vad gäller FedEx International Priority Freight och FedEx International Economy Freight vilka har ett maximalt Deklarerat värde och frakt om USD 100,000 per Försändelse till flertalet destinationer. Avsändaren bör informera sig om gränserna för deklarerat värde genom att granska FedEx-prislistor som gäller vid tiden för transporten eller genom att ringa FedEx.

18.4 För Försändelser som innehåller följande artiklar av mycket högt värde är det Deklarerade värdet för frakt begränsat till USD 1.000 per Försändelse eller USD 9,07 per den amerikanska måttenheten pund (motsvarande 454 gram), beroende på vilket som är högst. Import av någon av dessa artiklar kan vara förbjudet i enskilda länder, och en lägre gräns för Deklarerat värde för frakt för ett land, om något, kontrollerar en sådan begränsning för följande artiklar:

 • Konst, inklusive objekt som skapats eller utvecklats med hjälp av färdighet, smak eller kreativ talang för försäljning eller uppvisning eller som samlarobjekt. Detta omfattar utan begränsning sådana artiklar (och delar därav) som tavlor, teckningar, vaser, bildvävnader, reproduktioner i begränsade utgåvor, fin konst, statyer, skulpturer, samlarobjekt, anpassade eller personliga musikinstrument och liknande artiklar;
 • Antikviteter eller samlarobjekt, eller andra föremål som uppvisar form eller drag från en förgången tidsperiod och vars historia, ålder eller sällsynthet bidrar till dess värde. Dessa artiklar inkluderar, men är inte begränsade till, möbler, matserviser, porslin, keramik och glas. Samlarobjekt kan vara nutida eller relatera till en förgången tidsperiod;
 • Film, fotografier (inklusive negativ till fotografier), fotoplåtar och diabilder;
 • Artiklar som på grund av sin natur är känsliga för skador, eller vars marknadsvärde är särskilt föränderligt och svårt att avgöra;
 • Glaskonst, inklusive men inte uteslutande, skyltar, speglar, keramik, porslin, kinesiskt porslin, kristallglas, inramat glas och andra artiklar med likande ömtåliga kvalitéer;
 • Plasma skärmar;
 • Smycken, inklusive men inte uteslutande, bijouterier, klockor och delar till klockor, infattade juveler eller stenar (ädla eller halvädla, slipade eller oslipade), industridiamanter och smycken som är tillverkade av ädelmetall;
 • Ädelmetall, inklusive men inte uteslutande, guld och silver, silvertackor eller silverdamm, utfällningar eller platina (förutom som en integrerad del av elektroniskt maskineri);
 • Pälsar, inklusive men inte uteslutande, klädesplagg av päls, pälskantade klädesplagg och pälsfällar;
 • Aktier, obligationer, kontanter i brev eller likvida medel, inklusive men inte begränsat till matkuponger, frimärken (inte samlarobjekt), resecheckar, lotter, postanvisningar, presentkort och gåvocertifikat, förbetalda telefonkort (utom de som kräver en kod för aktivering), obligationskuponger och obligationer innehavarpapper;
 • Samlarobjekt såsom idrottskort, souvenirer och minnessaker. (Samlarmynt och frimärken får inte transporteras. Se Avsnitt 8: FÖREMÅL SOM INTE ACCEPTERAS FÖR TRANSPORT);
 • Gitarrer och andra musikinstrument som är mer än 20 år gamla och anpassade eller personliga musikinstrument.

Avsändaren är ansvarig för att på ett korrekt sätt komplettera Flygfraktsedeln och annan dokumentation, inklusive avsnittet om deklarerat värde. FedEx kan inte efterleva en begäran att ändra informationen om det deklarerade värdet på Flygfraktsedeln efter att Försändelsen har lämnats för anbud till FedEx.

18.5 Om Avsändaren inte har specificerat deklarerat värde för respektive Paket på Flygfraktsedeln, men har angett ett totalt deklarerat värde för samtliga Paket, kommer deklarerat värde för respektive Paket att avgöras genom att det totala deklarerade värdet divideras med antalet Paket på Flygfraktsedeln om inte Avsändaren framlägger bevis som stödjer en annan fördelning. Deklarerat värde för ett Paket i en Försändelse får aldrig överskrida deklarerat värde för Försändelsen.

18.6 FedEx är inte ansvarigt för förlust, skada, försening, felleverans eller utebliven leverans av Försändelser som inte kan accepteras, inklusive men inte uteslutande kontanter eller valutor (se Avsnitt 8: FÖREMÅL SOM INTE ACCEPTERAS FÖR TRANSPORT).

18.7 Deklarerat värde som överskrider det maximala värde som tillåts av FedEx är ogiltigt. Om FedEx (av misstag, medvetet eller annan orsak) accepterar en Försändelse som har ett deklarerat värde som överskrider det tillåtna, innebär detta inte att krav eller begränsningar i dessa Villkor åsidosätts för en sådan försändelse.

18.8 Om det Deklarerade värdet för en Försändelse överskrider de tillåtna gränserna (se Avsnitt 18.3 och 18.4), reduceras värdet automatiskt till gränsen för en sådan Försändelse.

18.9 Oberoende av det Deklarerade värdet för transport av ett Paket, överstiger inte FedEx ansvar för förlust, skada, försening, felleverans, utebliven leverans, felaktig information, bristande information eller fellevererad information, den lägsta summan av Försändelsens reparationskostnad, dess nedskrivna värde eller dess ersättningskostnad.


19. EJ ACCEPTERAT ANSVAR

19.1 FEDEX ÄR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGT FÖR NÅGON TYP AV SKADOR (DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR) SOM ÖVERSKRIDER DET DEKLARERADE VÄRDET (ENLIGT BEGRÄNSNINGARNA I AVSNITT 18) ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVARET ENLIGT TILLÄMPLIGA INTERNATIONELLA KONVENTIONER OCH ÄNDRINGAR TILL DESSA, BEROENDE PÅ VILKET SOM ÄR HÖGST. DETTA GÄLLER OAVSETT OM FEDEX HADE KÄNNEDOM OM, ELLER BORDE HA HAFT KÄNNEDOM OM, ATT SKADOR SOM FÖRLUST AV INKOMST ELLER VINST SKULLE KUNNA UPPSTÅ.

19.2 FEDEX ÄR INTE ANSVARIGT FÖR FÖLJDFÖRLUST ELLER INDIREKTA FÖRLUSTER ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE UTESLUTANDE, FÖRLUST AV INKOMST ELLER VINST OM INTE SKADORNA ORSAKADES AV FEDEX UPPSÅTLIGEN ELLER AV GROV FÖRSUMLIGHET.

19.3 FedEx är inte ansvarigt för förluster eller förseningar under de omständigheter som anges i Avsnitt 19.4. Risken för eventuella dylika förluster eller förseningar ligger på Avsändaren och Avsändaren bör kontakta sitt försäkringsbolag om han/hon önskar att täcka detta med försäkring. FEDEX TILLHANDAHÅLLER INTE FÖRSÄKRINGSSKYDD.

19.4 FedEx är inte ansvarigt för (ej heller genom justering) att återbetalning eller kreditering ges till följd av förlust, skada, försening, felleverans eller utebliven leverans, inklusive men inte uteslutande förlust, skada, försening, felleverans, utebliven leverans eller felaktig information som orsakats av:

 • handling, försummelse eller underlåtelse av Avsändare, Mottagare eller annan part som har intresse i Försändelsen;
 • typen av Försändelse eller någon defekt, egenskap eller därav följande brist;
 • brott mot något av villkoren på (Flyg)fraktsedeln eller dessa Villkor, pris eller andra villkor gällande Försändelsen inklusive, men inte uteslutande, felaktig deklaration av varorna, felaktig eller otillräckligt emballage, säkerställning, märkning eller adressering av Försändelser;
 • händelser som ligger utanför FedEx kontroll inklusive, men inte uteslutande, faror i lufttrafiken, samhällsfiender, myndigheter som agerar inom eller utanför sitt behörighetsområde, handlingar eller underlåtande från tulltjänstemän, upplopp, strejker, eller andra lokala konflikter, oroligheter, faror i samband med krigstillstånd eller väderleksförhållanden, eller nationella, internationella eller lokala störningar av nätverk för luft- eller landtransporter, kriminella handlingar utförda av enskilda eller grupper av människor, inklusive terrordåd, strejker eller förväntade strejker (av något slag, inklusive men inte uteslutande andra transportföretag eller leverantörer), naturkatastrofer, störningar eller avbrott i kommunikations- och informationssystem (inklusive men inte uteslutande FedEx-system), mekaniska förseningar eller förhållanden som utgör fara för FedEx-personal;
 • handlingar eller underlåtande av annan person än FedEx som inte uppfyller de muntliga eller skriftliga leveransinstruktionerna från Avsändaren, Mottagaren eller personer som utger sig för att representera Avsändaren eller Mottagaren;
 • förlust av eller skada på artiklar som förpackats och förseglats av Avsändaren, under förutsättning att förseglingen inte har brutits vid leveransen och att Paketet behållit sin grundläggande form;
 • försening i leverans eller FedEx oförmåga eller underlåtenhet att leverera på grund av tullens eller andra myndigheters eller instansers handlingar eller försummelser;
 • leveransförseningar som orsakats av efterlevnad av FedEx bestämmelser och/eller principer avseende betalning av tullavgifter och skatter;
 • underlåtelse från FedEx sida att tillhandahålla en kopia av leveransbeviset eller en kopia av den signatur som erhölls vid leveransen;
 • radering av data, eller oåterkallelig förlust av data som lagrats på magnetband, i filer eller genom annat lagringsmedium, eller radering eller skada av bilder eller ljudspår från framkallad film;
 • skador under transit eller vid hantering av lysrör, neonbelysning, neonskyltar, röntgenrör, laserrör och glödlampor, Quartz Crystal, kvartslampor, rörglas såsom de som används för prover och glasbehållare såsom de som används i laboratoriemiljö, eller andra mycket ömtåliga föremål;
 • underlåtelse från FedEx sida att ta hänsyn till “paket-orienteringsmärkning“ (t.ex. “UPP“-pilar, markeringar som “DENNA SIDA UPP“);
 • underlåtelse från Avsändarens sida att skicka varor i emballage som godkänts av FedEx före frakt, i fall där förhandsgodkännande rekommenderas eller krävs;
 • underlåtelse från FedEx sida att meddela Avsändaren om försening, förlust eller skada eller felaktigheter i ett sådant meddelande;
 • Försändelser som frisläppts utan att signatur erhållits om en frisläppningsauktorisering som undertecknats av Mottagaren finns registrerad;
 • underlåtelse eller oförmåga från FedEx sida att försöka kontakta Avsändaren eller Mottagaren angående bristfällig eller felaktig adress, felaktig eller bristfällig dokumentation, icke betalda tullavgifter och skatter som krävs för att frisläppa en Försändelse, eller bristfällig eller felaktig adress till tullagenten;
 • förlust eller skada på Paket som FedEx saknar mottagningsbevis för;
 • frakt av skalenliga modeller (inklusive men inte uteslutande, arkitektoniska modeller, dockskåp etc.);
 • skador på portföljer, bagage, klädpåsar, aluminiumväskor, plastväskor eller andra föremål vars ytbeläggning kan skadas av självhäftande etiketter, nedsmutsning eller märkning om de inte placeras i lämpligt skyddsemballage vid frakt;
 • skada, försening eller förlust av Försändelse innehållande förbjudet föremål;
 • skada som uppstått till följd av Avsändarens underlåtenhet att förpacka försändelseinnehållet på ett lämpligt sätt för att skydda det från skador. Lämpligheten bedöms i enlighet med hur en Försändelse i normalfallet skulle hanteras av en transportör som FedEx;
 • Förlust av personlig eller finansiell information, inklusive men ej begränsat till, personnummer, födelsedatum, körkorts nummer, kredit- eller betalkorts kortnummer och finansiella kontoinformation;
 • Avsändarens underlåtenhet att radera alla Försändelser som matats in i ett FedEx självfaktureringssystem, Internetsida eller någon annan elektronisk leveransmetod som använts för att skicka ett Paket när Transporten inte upphandlats med FedEx;
 • Användning av ett ofullständigt, felaktigt eller ogiltigt FedEx-kontonummer vid ifyllandet av fraktdokumentet eller en underlåtenhet att ange ett giltigt FedEx-kontonummer med god kreditvärdighet i faktureringsinstruktionerna på fraktdokumentationen;
 • Transport av färskvaror eller varor som kan skadas av exponering för värme eller kyla, inklusive, men inte begränsat till, transport av alla alkoholhaltiga drycker, växter och växtmaterial, tobaksprodukter, struts- eller emuägg, eller levande vattendjur;
 • Skada på datorer, eller några komponenter därav, eller någon elektronisk utrustning när de levereras i en annan förpackning än:

  • Tillverkarens ursprungliga förpackning, som är oskadad och har behållit en gott fast tillstånd;
  • Förpackning som är i överensstämmelse med FedEx förpackningsriktlinjer som finns på fedex.com;
  • FedEx laptopförpackning för Försändelser med bärbara datorer;
  • FedEx förpackningsanordning för transport av mindre elektroniska produkter som mobiltelefoner, handdatorer, MP3-spelare och liknande föremål;
 • Tillhandahållande av förpackningar, råd, hjälp eller vägledning om lämplig förpackning av Försändelser som tillhandahålls av FedEx utgör inte ett godkännande av skadeståndsansvar från FedEx sida, om inte sådana råd, hjälp eller vägledning har godkänts skriftligen av FedEx Packaging Design and Development och det uttryckligen framgår att FedEx godtar skadeståndsansvar i händelse av en skadad Försändelse;
 • Skador som anges av några shockwatch, tiltmeter eller temperatur instrument;
 • Underlåtenhet att uppfylla vår Leveranstid för de Försändelser med en ofullständig eller felaktig adress. (Se Avsnitt 16 FÖRSÄNDELSER SOM EJ KAN LEVERERAS);
 • Förlust eller skada på alkoholförsändelser utan att godkända förpackningar används, eller att FedEx Packaging Design and Designs före transport har lämnat dess godkännande till användande av visst förpackningsmaterial;
 • Försändelser med farligt gods som Avsändaren inte har deklarerat på ett korrekt sätt, inklusive korrekt dokumentation, märkning, etiketter och förpackningar. FedEx kommer inte att betala ett krav på ej deklarerat eller dolt farligt gods och FedEx Pengarna Tillbaka-Garanti gäller inte;
 • FedEx ansvarar inte för underlåtenhet att tillhandahålla några tjänster eller servicealternativ där FedEx register inte återspeglar att de tjänster eller servicealternativ har valts av Avsändaren.

19.5 Förutom i fall där FedEx handlat uppsåtligt är Avsändaren ansvarig för skador som Försändelsen orsakat FedEx eller tredje part. Avsändaren garanterar och friskriver FedEx från eventuella krav från tredje part, i synnerhet från Mottagaren, vad gäller ansvar som ligger utanför det som anges i dessa Villkor.

19.6 Betalningar som görs av FedEx till följd av krav från avsändaren eller tredje part utgör inte ett ansvarsåtagande.


20. INGA GARANTIER

Förutom vad som uttryckligen anges här lämnar FedEx inga garantier, uttryckliga eller underförstådda.


21. KRAV

21.1 Krav avseende Skadestånd, Dröjsmål eller Leveransavvikelser

Alla krav på grund av skada (synlig eller dold), dröjsmål (inklusive svinn) eller brist måste skriftligen meddelas FedEx inom 21 kalenderdagar från leverans av försändelsen. Om inte detta görs kan inte något skadeståndskrav riktas mot FedEx (se även Avsnitt 17: "PENGARNA-TILLBAKA-GARANTIN" avseende tidsfristen att begära återbetalning eller kredit av Fraktkostnader till följd av Utebliven Tjänst). Om Mottagaren accepterat Försändelsen utan att skriftligen notera skadan på leveranskvittot anses detta vara påtagligt bevis för att Försändelsen levererades i gott skick. För att FedEx ska överväga ett skadeståndskrav, måste Mottagaren göra Försändelsens innehåll, ursprungliga emballage och förpackning tillgängligt för inspektion av FedEx.

FedEx förbehåller sig rätten att inspektera skadade Försändelser i kundens lokaler samt rätten att inhämta det skadade paketet för inspektion vid FedEx egen anläggning.

Allt ursprungligt emballage, förpackningar och allt innehåll måste ställas till FedEx förfogande för inspektion och behållas till kravet har gjorts upp.

21.2 Krav avseende Förlust, Utebliven Leverans eller Felleverans

Alla krav avseende förlust, utebliven leverans eller felleverans måste skriftligen vara FedEx tillhanda inom 9 månader efter det att Försändelsen accepterats av FedEx.

21.3 Framställan av krav samt Tidsfrist

Inom 9 månader efter att Paketet lämnats till FedEx, måste Paketet ha dokumenterats genom att all relevant information skickats till FedEx. FedEx måste inte vidta åtgärder för någon fordran innan alla Avgifter betalats; kravbeloppet ska inte dras av från dessa Avgifter. Rätten till skadestånd från FedEx förfaller om inte laga åtgärd vidtas inom två (2) år från leveransdatumet (vid skada) eller det datum då Försändelsen skulle ha levererats (vid förlust, utebliven leverans, felleverans eller försenad leverans).

Det överenskomna leveransdatumet i syfte att beräkna deadline är den dag som följer efter Försändelsedatumet. Inskränkande regler som medger kortare obligatoriska eller kontraktsenligt avtalade villkor gäller framför detta villkor.

Endast ett krav kan lämnas i samband med en Försändelse. Då betalning av ett krav har medgetts upphör alla rättigheter till att få ytterligare skador ersatta eller att fordra ytterligare kompensation i samband med denna Försändelse.


22. TILLÄGGSAVGIFTER

FedEx förbehåller sig rätten att på Försändelserna påföra tilläggsavgifter för bränsle och annat utan att först meddela detta. Det står FedEx fritt att avgöra varaktigheten och beloppet för detta. Genom att lämna sin Försändelse till FedEx accepterar Avsändaren att betala de tilläggsavgifter som är aktuella vid det senare av beställnings- eller upphämtningstillfällena. Dessa Avgifter står det FedEx fritt att besluta om. Information om aktuella tilläggsavgifter finns på begäran på webbplatsen fedex.com.


23. AVSTÅENDE

Skulle FedEx inte införa eller tillämpa en bestämmelse i dessa villkor utgör det inget upphävande av bestämmelsen och det påverkar inte på något annat sätt FedEx rättighet att verkställa bestämmelsen.


24. TVINGANDE LAGAR

Dessa Villkor utesluter inte något ansvar i de fall där ett sådant uteslutande är förbjudet enligt lag.

I den mån någon bestämmelse som ingår i eller nämns i dessa Villkor strider mot tillämpliga internationella avtal, lokala lagar, myndighetsbestämmelser, order eller krav, begränsas bestämmelsen till maximalt tillåten omfattning och fortsätter att gälla som en del av avtalet mellan FedEx och Avsändaren med dessa begränsningar. Om en bestämmelse är ogiltig eller omöjlig att upprätthålla påverkar inte detta någon annan del av dessa Villkor.


25. MEDLING

Belgisk lag tillåter användare av posttjänster att begära medling av Ombudsmannen för posttjänstesektorn (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)) under förutsättning att användaren innan medling begärs har reklamerat till FedEx. Sådan åtgärd skall inte påverka bestämmelserna i dessa Villkor.


26. DATASKYDD

26.1 I egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar Fedex för efterlevnad av alla tillämpliga och obligatoriska lagar, reglementen och regler rörande dataskydd i relation till behandling av personuppgifter (även kallade ”data”) i syfte att hantera en Försändelse eller annat. För mer information hänvisar FedEx till sin sekretesspolicy, som finns på fedex.com. 

26.2 Vad gäller uppgifter som lämnats av Avsändaren rörande sina anställda, en Mottagare eller tredje part i samband med en Försändelse eller annat, garanterar, utfäster och åtar sig Avsändaren att tillse att den har följt tillämpliga dataskyddslagar, inklusive erhållandet av alla nödvändiga tillstånd och godkännanden för tillhandahållande av sådana uppgifter till FedEx och FedEx hantering av dessa uppgifter enligt beskrivningen i dessa Villkor eller annat, och tillhandahållit all information i samband med insamling, överföring och behandling av sådana uppgifter till den person uppgifterna avser, inklusive och utan begränsning:

 • FedEx identitet som personuppgiftsansvarig; 
 • behandlingens syfte (dvs. Leveransens utförande) och villkor för databehandlingen; 
 • vilka typer av uppgifter Avsändaren kommer att lämna till FedEx; 
 • bekräftelse att personuppgifterna kommer att överföras till FedEx och dess närstående bolag i och/eller utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, inklusive USA, i samband med utförandet av transport av Försändelsen, inbegripet alternativa leveransinstruktioner från Mottagaren och identifiering av personal och personuppgiftsanvariga som har auktoriserad tillgång till personuppgifterna; 
 • uppgiftstillhandahållandets obligatoriska eller frivilliga karaktär samt konsekvenserna vid vägran att tillhandahålla uppgifter; 
 • den registrerades rätt att få tillgång till personuppgifterna och begära rättelse, radering, blockering eller borttagning av felaktiga uppgifter eller att motsätta sig uppgifternas bearbetning för legitima ändamål, inklusive kontaktuppgifter som kan användas för att utöva dessa rättigheter. 

26.3 Avsändaren kommer att ersätta FedEx för alla kostnader, anspråk, skador och utgifter FedEx ådrar sig i samband med Användarens underlåtenhet att följa bestämmelserna i detta avsnitt 26