Användningsvillkor

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

FedEx strävar efter att ge våra kunder tillgång till en trygg och säker onlinemiljö.
Kundskyddscentret ger dig information om hur FedEx arbetar för att hjälpa till att skydda dig och hur du kan skydda dig själv.

FedEx strävar efter att ge våra kunder tillgång till en trygg och säker onlinemiljö.
Kundskyddscentret ger dig information om hur FedEx arbetar för att hjälpa till att skydda dig och hur du kan skydda dig själv.

FEDEX SEKRETESSMEDDELANDE

Din tilltro är viktig för oss. Därför skyddar vi din information och använder den på ett ansvarsfullt sätt, samtidigt som vi fortsätter att tillhandahålla den utmärkta tjänst som du förväntar dig från FedEx Corporation och dess verksamhetsgrupper, dotterbolag och avdelningar (hädanefter "FedEx"). På FedEx strävar vi efter att skydda din sekretess och sätter stor vikt på säkerheten för dina personuppgifter. FedEx har skapat detta sekretessmeddelande för att förklara hur FedEx samlar in och använder personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna för FedEx är:

FedEx Corporation
Attn: Legal Department - Compliance
1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600
Memphis, TN 38120
USA
E-post: dataprivacy@fedex.com

I Europa kan du även kontakta:

FedEx Express – European Office
Attn: Legal Department
Taurusavenue 111
2132 LS Hoofddorp
Nederländerna
E-post: dataprivacy@fedex.com

 

Översikt

Detta sekretessmeddelande besvarar följande frågor:1. Gäller detta sekretessmeddelande för dig?

Detta sekretessmeddelande gäller för dig om du är en kund hos FedEx, mottagare av ett paket som levereras av FedEx, en leverantör för FedEx eller om du kontaktar FedEx, till exempel för att ansöka om en tjänst hos FedEx, genom att gå till www.fedex.com, använda sociala medier eller om du får e-postmeddelanden från FedEx.

Våra webbplatser är till för en allmän målgrupp och riktar sig inte till barn. Vi samlar inte medvetet eller med avsikt in personuppgifter från barn under 16 år. Ge oss inte tillgång till några personuppgifter om du är under 16 år och låt en förälder eller förmyndare hjälpa dig. Kontakta oss på dataprivacy@fedex.com om du tror att ditt barn kan ha gett oss tillgång till personligt identifierbar information, så tar vi bort den.


2. Vilken information samlar FedEx in?

FedEx måste behandla personuppgifter i anslutning till sina verksamhetsaktiviteter och för att tillhandahålla tjänster. "Personuppgifter" är all information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en fysisk person. Du tillhandahåller merparten av dina personuppgifter direkt till FedEx, till exempel:

 • Kontaktuppgifter. Som namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Ekonomisk information. Som bankkontonummer, betalningsstatus och fakturor
 • Identifieringsinformation. Som körkortsnummer
 • Kontoinformation. Inloggningsuppgifter, inklusive e-postadress och lösenord, samt annan information som anges i ditt konto
 • Information kopplad till leverans och tjänster. Som leveransspårningsnummer, information om leveransrutt, platsdata, leveransstatus, leveransplats, pakettyp, objektsantal, vikt, bild på paketet och kundinformation
 • Användar- och inställningsinformation. Som leveransmängder, klagomål, köphistorik och relaterade kommersiella aktiviteter, kommunikation, undersökningsinformation och shoppingpreferenser.

Dessutom kan FedEx få personuppgifter automatiskt när du besöker FedEx-webbplatsen (www.fedex.com) eller någon av dess undersidor, för systemadministration och felsökning, för att identifiera dig så att vi kan ge dig en bättre onlineupplevelse och för att hjälpa FedEx att förstå hur effektiva de innehållsmeddelanden och den information som tillhandahålls är. Informationen kan bestå av:

 • IP-adress
 • Unikt enhets- eller användar-ID
 • System- och webbläsartyp
 • Datum- och tidsstämplar
 • Hänvisande webbplatsadress
 • Innehåll och sidor du besöker på vår webbplats eller i våra mobilappar
 • Datum, tid och plats när åtgärderna görs
 • Insamling av webbplatser du besöker (om du ansluter till vår trådlösa butikstjänst)
 • Klickströmsinformation
 • Enhetsplats (om du aktiverar denna funktion i mobilappen).

Personuppgifterna samlas in via cookies eller liknande teknik. Mer information om denna typ av teknologi finns i vårt sekretessmeddelande för digitala plattformar.


3. Varför behandlar FedEx personuppgifter?

Personuppgifter kan samlas in, användas, lagras eller på annat sätt behandlas om det är nödvändigt inom ramarna för FedEx ansvarsfulla och effektiva verksamhetshantering. Vi behandlar personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra kontraktsenliga skyldigheter gentemot dig, eller om det är nödvändigt för att vi ska uppfylla våra rättsliga skyldigheter, eller för andra av FedEx legitima företagsintressen för att tillhandahålla säkra och högkvalitativa leveranstjänster. FedEx använder mer specifikt personuppgifter för följande åtgärder:

 • Produktutveckling, efterforskning och förbättring av FedEx-produkter och/eller -tjänster. FedEx behandlar personuppgifter efter behov för att utveckla och förbättra FedEx-produkter och/eller -tjänster, efterforskning och utveckling.
 • Uppfylla avtal. Detta inkluderar spårning av FedEx-tjänster, kommunikation med individer och andra parter gällande tjänster, svar på förfrågningar om (ytterligare) information, tvistlösningar och avtalsförberedelse.
 • Relationshantering och marknadsföring för kommersiella aktiviteter. FedEx kan behandla personuppgifter där det är nödvändigt för att utveckla och förbättra FedEx-produkter och/eller -tjänster, för kontohantering, kundtjänster och (riktade) marknadsföringsaktiviteter i syfte att etablera en relation med en kund och/eller för att upprätthålla och utöka en relation med en kund, affärspartner eller leverantör och för att analysera personuppgifter för statistiska och vetenskapliga syften.

  Du kan hantera dina konton hos FedEx på följande sätt.
  • E-post: Gå till Preferenscenter för e-post för att ändra e-postinställningarna.
  • Mobil: Om du vill välja bort mobil skickar du STOP till 37473. Du kan även lägga till mobil genom att skicka YES till samma nummer
  • Cookies och annan teknik: Välj bort annonsering genom att gå till NAI Consumer Opt Out.
    
 • Verkställande av företagsprocesser, intern hantering och ledningsrapportering.Detta inkluderar behandling för aktiviteter som hantering av företagstillgångar, verkställande av interna analyser och utredningar, finanser och bokföring, implementering av verksamhetskontroller, tillhandahållande av centrala bearbetningsanläggningar för större effektivitet, hantering av sammanslagningar, förvärv och avyttringar och behandling av personuppgifter för ledningsrapportering och -analyser.
 • Trygghet och säkerhet. Personuppgifter kan inkluderas i behandlingen för aktiviteter som rör säkerhet och hälsa, skydd för FedEx och kunder, leverantörs- eller arbetspartnertillgångar och autentisering av status och åtkomsträttigheter för kunder, leverantörer eller affärspartners.
 • Skydda vitala intressen för individer. Detta inkluderar behandling av data där det är nödvändigt för att skydda de vitala intressena för en individ (t.ex. av brådskande medicinska skäl).
 • Efterlevnad av rättsliga skyldigheter. Detta gäller behandlingen av personuppgifter där det är nödvändigt för efterlevnad av lagar, regler och sektorspecifika riktlinjer som gäller för FedEx (t.ex. matchning av namn på kunder, leverantörer och affärspartners mot listor över nekade partner).

4. Vem har åtkomst till dina personuppgifter?

FedEx kan dela dina personuppgifter med tredjeparter under följande omständigheter:

 • FedEx kan dela dina personuppgifter med sina filialer, verksamhetsgrupper, dotterbolag och avdelningar, eller med tredjeparter om detta är nödvändigt för de syften som anges ovan. Om lämpligt kräver FedEx att tredjeparter utför sina aktiviteter på ett sätt som uppfyller FedEx policyer och riktlinjer i enlighet med dataskydd.
 • FedEx kan dela dina personuppgifter med databehandlare, dvs. parter som behandlar personuppgifter å våra vägnar. I sådana fall får dessa tredjeparter endast använda dina personuppgifter för de syften som anges ovan och endast göra så i enlighet med våra anvisningar. FedEx använder endast databehandlare som ger tillräckliga garantier för att de använder lämpliga tekniska och verksamhetsmässiga åtgärder och säkerställer den registrerades rättigheter.
 • FedEx-anställda kan få åtkomst till dina personuppgifter om det behövs för att de ska kunna utföra sina uppgifter. I sådana fall ges åtkomst endast där det behövs för de syften som anges ovan och endast om den anställda har tystnadsplikt.
 • FedEx kan dela dina personuppgifter om så krävs enligt lag, domstolsbeslut eller annan rättsprocess, till exempel med polismyndigheter eller andra statliga myndigheter, för att etablera eller utöva våra juridiska rättigheter eller i anslutning till en företagstransaktion, som vid avyttring, sammanslagning, förvärv eller tillgångsförsäljning, eller vid konkurs.

5. Hur länge behåller FedEx dina personuppgifter?

FedEx behåller dina personuppgifter under en begränsad tid och raderar dem när de inte längre behövs för behandlingssyftet. Den exakta tidsperioden baseras på vilken typ av personuppgifter det rör sig om och vilka de rättsliga skyldigheterna eller verksamhetssyftena är med att behålla dem.


6. Vilka åtgärder vidtar FedEx för att skydda dina personuppgifter?

FedEx har vidtagit lämpliga tekniska och verksamhetsmässiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig behandling, inklusive genom att säkerställa att:

 • dina personuppgifter skyddas mot oauktoriserad åtkomst
 • sekretessen upprätthålls för dina personuppgifter
 • integriteten och tillgängligheten för dina personuppgifter upprätthålls
 • personal utbildas om kraven för informationssäkerhet, och
 • att faktiska eller misstänkta dataintrång rapporteras i enlighet med gällande lagar.

7. Var lagrar eller överför FedEx dina personuppgifter?

På grund av vår verksamhets natur och de tjänster som vi tillhandahåller våra kunder, kan FedEx vara tvungen att överföra dina personuppgifter till platser som ligger utanför det land där du är bosatt. Vid varje fall där vi överför personuppgifter ska FedEx försäkra att sådana överföringar skyddas med tillämpliga säkerhetsåtgärder.

För den Europeiska unionen styrs sådana överföringar till tredjeparter av en överföringsmekanism som godkänts av Europeiska kommissionen eller nationella myndigheter för dataskydd, som inkluderar mönsterkontraktklausuler. Kontakta dataprivacy@fedex.com för mer information om dessa säkerhetsåtgärder.


8. Vilka rättigheter har du i anslutning till dina personuppgifter?

Du kan utöva ett antal olika rättigheter i anslutning till dina personuppgifter, baserat på de lagar som gäller för användningen av personuppgifterna. Observera att i många fall är dina rättigheter inte absoluta och vi är kanske inte tvungna att uppfylla din begäran.  Ett antal sådana rättigheter, som de kan vara gällande inom EU, förklaras nedan. 

Rätt till åtkomst
Du har rätt till en kopia av de personuppgifter som vi innehar om dig och till att få veta hur vi använder dem. Du får vanligtvis digital tillgång till dina personuppgifter.

Rätt till ändring
Vi vidtar skäliga steg för att se till att den information vi har om dig är fullständig och korrekt. Om du tror att så inte är fallet kan du dock be oss att uppdatera eller ändra den.

Rätt till radering
Under vissa omständigheter har du rätt att be oss att radera dina personuppgifter: till exempel i de fall där de personuppgifter som vi har samlat in inte längre behövs för det ursprungliga syftet eller där personuppgifterna har blivit inaktuella. Vi måste dock väga detta mot andra faktorer. Till exempel kan det hända att vi inte kan uppfylla din begäran på grund av vissa juridiska eller regelmässiga skyldigheter.

Rätt till behandlingsbegränsning
Under vissa omständigheter har du rätt att be oss att (tillfälligt) upphöra med användningen av dina personuppgifter.  Till exempel när du tror att de personuppgifter som vi har om dig är felaktiga eller i de fall där du tror att vi inte längre behöver använda dina personuppgifter.

Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandling som baseras på våra legitima intressen. Om vi inte har en tvingande legitim grund för behandlingen, kommer vi inte längre att behandla personuppgifter på denna basis när du gör en invändning. Observera att det dock kan hända att vi inte kan tillhandahålla vissa tjänster eller fördelar om vi inte kan behandla de personuppgifter som krävs för dem.

Rättigheter kopplade till automatiserat beslutsfattande
Du har rätt att inte omfattas av automatiserade beslutsfattanden, inklusive profilering, som har en rättslig inverkan eller en liknande betydande inverkan på dig. Om du har inkluderats i ett automatiskt beslutsfattande och inte håller med om resultatet så kan du kontakta oss med uppgifterna nedan och be oss att se över beslutet.

Rätt att dra tillbaka tillstånd
Vi kan be om ditt tillstånd för att behandla dina personuppgifter för särskilda ärenden.  Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt tillstånd. FedEx upphör all ytterligare behandling så snart som möjligt efter att du har dragit tillbaka ditt tillstånd. Det påverkar dock inte lagligheten för de behandlingar som gjorts innan tillståndet drogs tillbaka.

Använd kontaktuppgifterna nedan om du vill utöva dina rättigheter.


9. Vart ska du vända dig om du har frågor eller klagomål?

Frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter kan riktas till FedEx via de kontaktuppgifter som anges längst upp i detta sekretessmeddelande.

Du har också rätt att lämna ett klagomål hos den lokala dataskyddsmyndigheten i den jurisdiktion där du arbetar, bor eller där en påstådd överträdelse har inträffat. Du hittar en lista över de europeiska dataskyddsmyndigheterna här.


10. Kommer detta sekretessmeddelande att uppdateras?

FedEx kan med jämna mellanrum komma att uppdatera detta sekretessmeddelande. Om en ändring har en betydande inverkan strävar FedEx efter att aktivt informera dig om sådana ändringar. FedEx publicerar ett uppdaterat sekretessmeddelande på webbplatsen www.fedex.com, där de senaste ändringarna anges.