laptop

Ændringer i EU's momsregler

Ændringer i EU's momsregler

EU har foretaget nogle vigtige ændringer i sine momsregler, som trådte i kraft den 1. juli 2021.

EU har foretaget nogle vigtige ændringer i sine momsregler, som trådte i kraft den 1. juli 2021.

Hvilke virksomheder er berørt af disse ændringer?

Ændringerne påvirker alle virksomheder, men de berører dog hovedsageligt B2C-salg (business-to-consumer) og onlinemarkedspladser. Dette omfatter både virksomheder inden for EU og virksomheder uden for EU, som sælger til kunder i EU.*

Ændringerne kan medføre enklere procedurer og mindre administration. Men de kan også få mere vidtstrakte konsekvenser for din måde at drive forretning på i EU.

De tre største ændringer er:


Pundikon

Storbritannien har allerede indført ændringer i deres momsregler pr. januar 2021 efter deres udmelding af EU. Download vores oversigt for at få flere oplysninger om disse ændringer. 


1. Fjernelse af fritagelsen af importmoms på 22 €

Hvad betyder det?

Fra og med den 1. juli 2021 opkræves der moms på alle kommercielle varer, som importeres til EU, uanset værdi. For forsendelser, der har en værdi af 150 EUR eller derunder, kan den enten opkræves på salgstidspunktet ved at benytte den nye IOSS-importløsning (Import One-Stop Shop), eller toldklareren (FedEx) kan opkræve moms fra slutkunden.

EU-virksomheder, der sælger varer online og er beliggende uden for EU til kunder i EU, kan vælge at bruge IOSS. Du kan få mere at vide om IOSS (Import One Stop Shop) på Europa-Kommissionens websted.

Hvordan kommer det til at påvirke min virksomhed?

EU-virksomheder, der sælger varer fra EU-medlemslandene, er ikke berørte af fjernelsen af tærsklen for momsfritagelse på 22 EUR. Dog vil virksomheder i EU, der sælger varer, som importeres til EU, ikke længere momsfrit kunne importere forsendelser af en værdi på under 22 EUR.

Idéikon

Hvordan kommer det til at fungere i praksis?

Scenarie

En nethandelsvirksomhed i Tyskland sælger et par strømper til en værdi af 10 € til en kunde i EU, som også bor i Tyskland. Strømperne sendes til kunden fra Kina.

Før 1. juli 2021

Forsendelsen kan momsfrit importeres til EU, da varens samlede værdi er under 22 €.

Efter 1. juli 2021

Alle forsendelser pålægges moms, uanset værdi. Moms pålægges i henhold til taksten i køberens bopælsland.


Oplysningsikon

Virksomheder i EU, der sælger varer til forbrugere i EU, men som sender varerne fra et land, der ligger uden for EU – i forsendelser med en værdi på op til 150 EUR – kan benytte den valgfri IOSS-løsning. Dermed kan sælgerne opkræve moms på salgsstedet, og overføre beløbet direkte til myndighederne. Dette kan gøre processen mere enkel og gennemskuelig for forbrugeren, og det er med til at sikre effektive toldprocedurer. Hvis IOSS-løsningen ikke benyttes, opkræver FedEx moms fra kunden inden levering og overfører denne til myndighederne.

Hvis du vil benytte løsningen fra den 1. juli 2021, skal du tilmelde dig IOSS i et EU-medlemsland og angive dit IOSS-nummer, når du booker din forsendelse via online booking for de B2C-e-handelsforsendelser, der er egnet. Dette er forsendelser, der sendes fra et land uden for EU direkte til forbrugere i EU, og som har en værdi på op til 150 EUR (og ikke er underlagt punktafgift).

FedEx/TNT giver derefter dette nummer videre til toldmyndighederne via tolddeklarationen.

Hvis du sælger varer (der sendes fra et land uden for EU) via en markedsplads, og markedspladsen har tilvalgt IOSS-løsningen, skal du bruge markedspladsens IOSS-nummer og levere det til den ansvarlige part for toldbehandlingen(FedEx).

Hvis du bruger en af vores automatiske forsendelsesplatforme, kan du angive dit IOSS-nummer, når du booker din forsendelse. Bemærk, at vi kun skal bruge det 12-cifrede IOSS-nummer, så udelad bogstaverne "IOSS". Fremgangsmåden til dette afhænger af den platform, du bruger, og angives her:

Hvis du bruger Modernized FedEx Ship ManagerTM via fedex.com eller myTNT 2, skal du angive dit IOSS-nummer i feltet Afsender eller Afsenders moms-id.
Hvis du bruger Toolbox, skal du angive dit IOSS-nummer i feltet Moms.
Hvis du bruger Global Ship Manager-software, skal du angive dit IOSS-nummer i feltet Momsnummer/told-id/EIN-nummer.
Hvis du bruger FedEx Web Services, skal du angive dit IOSS-nummer i feltet TIN.
Hvis du bruger TNT ExpressConnect, skal du angive dit IOSS-nummer i feltet Moms.
Hvis du bruger vores integrerede løsning til at oprette en EDI TNT NFF-datafil, skal du angive dit IOSS-nummer i feltet Moms.
Hvis du bruger en tilpasset TNT EDI-løsning til din forsendelse, skal du kontakte din salgsrepræsentant, som derefter vil bede en medarbejder fra vores kundeservice om at kontakte dig. 
Hvis du bruger dit eget system integreret med et af vores standardværktøjer, skal du muligvis justere tilknytningen af dine data til det relevante felt. Hvis nødvendigt, kontakt din salgsrepræsentant, som derefter vil bede en medarbejder fra vores kundeservice om at kontakte dig.
Hvis du sender via en tredjepartsudbyder, skal du kontakte din udbyder, som derefter kan forsyne din platform med oplysningerne.

Hvis du bruger en forsendelsesløsning, der ikke er angivet ovenfor, skal du skifte til en platform, der opfylder kravene – f.eks. Modernized FedEx Ship ManagerTM via fedex.com eller myTNT 2 – for at kunne bruge IOSS.

Hvis IOSS-nummeret ikke angives på bookingtidspunktet ved hjælp af de angivne instruktioner, og afsenderen bruger en anden metode, der ikke er standarden, til at videregive IOSS-nummeret, kan FedEx ikke garantere, at det vil blive brugt. I dette tilfælde kan kunden, der modtager varen, blive opkrævet moms.

FedEx og TNT kan kun modtage IOSS-numre via en af vores automatiserede online-løsninger. Du kan ikke indsende manuelle Air Waybills, hvis du ønsker at bruge IOSS.

Du kan få mere at vide om IOSS på Europa Kommissionens websted.


2. Introduktion af en OSS-løsning (OSS)

Hvad betyder det?

Virksomheder skal ikke længere momsregistreres i hvert EU-land, de sælger i, hvis de tilmelder sig OSS. Samtidig med introduktionen af OSS har EU også fjernet systemet for momstærskler ved fjernsalg. Det betyder, at virksomheder skal opkræve moms i henhold til taksten i køberens EU-bopælsland fra første salg, fremfor når en vis tærskelværdi er nået.

Hvordan kommer det til at påvirke min virksomhed?

I stedet for at registrere moms i flere EU-lande har virksomheder mulighed for at udfylde en kvartalsvis OSS-indberetning med hele deres kvalificerede salg til forbrugere på tværs af EU. Momsen betales til skattemyndighederne i eget land, som derefter videresender den til de relevante lande.

Dette kan reducere kompleksitet og omkostninger ved moms-compliance på tværs af landegrænser for dem, som driver nethandel, og potentielt styrke handlen på tværs af grænser.

Som undtagelsen til reglen kan EU-virksomheder fra ét EU-medlemsland, der sælger for mindre end 10.000,00 EUR om året på tværs af landegrænser (B2C-salg af varer og visse tjenester), opkræve deres hjemlige momstakst og indberette salg i deres hjemlige momsangivelse.

Idéikon
Hvordan kommer det til at fungere i praksis?
Scenarie

En fransk e-handelsvirksomhed sælger elektronik til kunder i fem andre EU-lande, hvor salgsværdien overstiger 10.000,00 EUR.

Før 1. juli 2021

Virksomheden er forpligtet til at lade sig momsregistrere og opgøre moms i hvert relevant EU-land samt opkræve moms fra kunderne i henhold til deres hjemlige momstakst, hvis salget i de individuelle lande ligger over en vis lokal, årlig omsætningstærskelværdi.

Efter 1. juli 2021

Virksomheden kan vælge at lukke sine udenlandske momsregistreringer og indberette alt kvalificeret salg til forbrugere på tværs af EU via én OSS-momsindberetning i eget EU-registreringsland. Den skal opkræve moms i henhold til kundens hjemlige momstakst uanset det samlede salgsbeløb i det pågældende land.


Oplysningsikon

For at tilmelde sig OSS (One-Stop Shop) skal virksomheder registrere sig på OSS-portalen under deres eget EU-medlemsland fra 1. april 2021.


3. Visse onlinemarkedspladser anses som værende momsopkræver

Hvad betyder det?

Markedspladser, der er omfattet af EU's nye momsregler, kan fx være online-platforme, der gør salgstransaktionen lettere. De sætter sælgere i stand til at sælge deres varer direkte til kunder.

Visse markedspladser er – fremfor de virksomheder, der sælger via dem – ansvarlige for at inddrive, indberette og remittere den skyldige moms. Ordningen gælder for følgende transaktioner:

  • B2C-importer af forsendelser med en værdi på højest 150 EUR ind i EU (hvor markedspladsen har tilvalgt IOSS).
  • Varesalg på tværs af EU og i eget land af sælgere uden for EU til forbrugere i EU.
Hvordan kommer det til at påvirke min virksomhed?

For B2C-import af forsendelser med en værdi op til 150 EUR, hvor markedspladsen har tilvalgt IOSS, skal virksomheder, som sælger via markedspladsen, bruge markedspladsens IOSS-nummer og levere det til den ansvarlige part til toldbehandling (FedEx).

Virksomheder, der bruger flere markedspladser til at sælge deres varer, bør have tydelige registreringer af det salg, der foregår på hver markedsplads. De skal også angive det tilsvarende IOSS-nummer for hvert salg til toldbehandling.

Virksomheder uden for EU, der benytter onlinemarkedspladser til varesalg på tværs af EU og i eget land til forbrugere i EU, kan potentielt annullere deres momsregistreringer i EU-medlemslande, da det er markedspladsen, der anses som værende leverandør af varerne og dermed den ansvarlige for momsopkrævning. Dette kan mindske den administrative byrde for handelsdrivende uden for EU.

Idéikon
Hvordan kommer det til at fungere i praksis?
Scenarie

En e-handelsvirksomhed uden for EU sælger en vase til 90 EUR til en kunde i EU fra sit lager i et EU-medlemsland via en kvalificeret onlinemarkedsplads.

Før 1. juli 2021

Virksomheden uden for EU, som sælger vasen, er ansvarlig for at opkræve moms fra kunden og remittere den til myndighederne.

Efter 1. juli 2021

Den markedsplads, som vasen sælges igennem, er ansvarlig for at opkræve moms fra kunden og sikre, at beløbet videresendes til den relevante myndighed.


Oplysningsikon

Der er flere oplysninger tilgængelige om brug af OSS fra EU's publikationskontor. Oplysninger til sælgere findes her, og oplysninger til elektroniske markedspladser findes her.


*EU-landene er: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Kroatien, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.

Bemærk, at i henhold til betingelserne i fællesprotokollen mellem EU og Storbritannien er Nordirland fortsat en del af EU-momsområdet for varer. Det betyder, at disse nye bestemmelser også gælder varer, der importeres til Nordirland fra resten af verden.

De anførte oplysninger udgør ikke og har ikke til formål at udgøre juridisk bistand og/eller skatterådgivning. Oplysningerne er udelukkende til information. Oplysningerne indeholder ikke nødvendigvis de nyeste juridiske eller øvrige oplysninger. Oplysningernes læsere bør søge rådgivning hos egne rådgivere i forhold til alle specifikke juridiske eller skattemæssige forhold. Ethvert ansvar i forhold til handlinger, der er foretaget eller ikke er foretaget på baggrund af indholdet på dette websted, fraskrives hermed udtrykkeligt. Indholdet i dette opslag leveres, som det er og forefindes. Der fremsættes ikke påstand om, at indholdet er fejlfrit.