laptop

Ændringer i EU's momsregler

Ændringer i EU's momsregler

EU foretager nogle vigtige ændringer i sine momsregler, som træder i kraft den 1. juli 2021.

EU foretager nogle vigtige ændringer i sine momsregler, som træder i kraft den 1. juli 2021.

Hvilke virksomheder vil blive berørt af disse ændringer?

Ændringerne vil påvirke alle virksomheder, men de berører dog hovedsageligt B2C-salg (business-to-consumer) og online-markedspladser. Dette omfatter både virksomheder inden for EU og virksomheder uden for EU, som sælger til kunder i EU.*

Ændringerne kan medføre enklere procedurer og mindre administration. Men de kan også få mere vidtstrakte konsekvenser for din måde at drive forretning på i EU.

De tre største ændringer er:


Pundikon

Storbritannien har allerede indført ændringer i deres momsregler pr. januar 2021 efter deres udmelding af EU. Download vores oversigt for at få flere oplysninger om disse ændringer. 


1. Fjernelse af fritagelsen af importmoms på 22 €

Hvad betyder det?

Fra og med den 1. juli 2021 opkræves der moms på alle kommercielle varer, der importeres til EU, uanset værdi. For forsendelser, der har en værdi af 150 € eller derunder, kan den enten opkræves på salgstidspunktet ved at benytte den nye IOSS-importløsning (Import One-Stop Shop), eller toldklareren (FedEx) kan opkræve moms fra slutkunden. 

EU-virksomheder, der sælger varer online og er beliggende uden for EU til kunder i EU, kan vælge at bruge IOSS. Du kan få mere at vide om IOSS (Import One Stop Shop) på Europa-Kommissionens websted.

Hvordan kommer det til at påvirke min virksomhed?

EU-virksomheder, der sælger varer fra EU-medlemslandene, bliver ikke berørt af fjernelsen af tærsklen for momsfritagelse på 22 €. Dog vil virksomheder i EU, der sælger varer, som importeres til EU, ikke længere momsfrit kunne importere forsendelser af en værdi på under 22 €.

Idéikon

Hvordan kommer det til at fungere i praksis?

Scenarie

En nethandelsvirksomhed i Tyskland sælger et par strømper til en værdi af 10 € til en kunde i EU, som også bor i Tyskland. Strømperne sendes til kunden fra Kina.

Før 1. juli 2021

Forsendelsen kan momsfrit importeres til EU, da varens samlede værdi er under 22 €.

Efter 1. juli 2021

Alle forsendelser pålægges moms, uanset værdi. Moms pålægges i henhold til taksten i køberens bopælsland.

2. Introduktion af en OSS-løsning (OSS)

Hvad betyder det?

Virksomheder skal ikke længere momsregistreres i hvert EU-land, de sælger i, hvis de tilmelder sig OSS. Samtidig med introduktionen af OSS fjerner EU imidlertid også systemet for momstærskler ved fjernsalg. Det betyder, at virksomheder skal opkræve moms i henhold til taksten i køberens EU-bopælsland fra første salg, fremfor når en vis tærskelværdi er nået.

Hvordan kommer det til at påvirke min virksomhed?

I stedet for at registrere moms i flere EU-lande får virksomheder mulighed for at udfylde en månedlig OSS-indberetning med hele deres salg på tværs af EU. Momsen betales til deres hjemlige momsansvarlige myndighed, som derefter videresender den til de relevante lande.

Dette kan reducere kompleksitet og omkostninger ved moms-compliance på tværs af landegrænser for dem, som driver nethandel, og potentielt styrke handlen på tværs af grænser.

Som undtagelsen til reglen kan EU-virksomheder, der sælger B2C-varer og -tjenester for mindre end 10.000,00 € om året på tværs af landegrænser, opkræve deres hjemlige momstakst og indberette salg i deres hjemlige momsangivelse.

Idéikon
Hvordan kommer det til at fungere i praksis?
Scenarie

En fransk e-handelsvirksomhed sælger elektronik til kunder i fem andre EU-lande.

Før 1. juli 2021

Virksomheden er forpligtet til at lade sig momsregistrere og opgøre moms i hvert relevant EU-land samt opkræve moms fra kunderne i henhold til deres hjemlige momstakst, hvis salget i de individuelle lande ligger over en vis tærskelværdi.

Efter 1. juli 2021

Virksomheden kan vælge at lukke sine udenlandske momsregistreringer og indberette alt EU-salg via én OSS-momsindberetning i eget EU-registreringsland. Den skal opkræve moms i henhold til kundens hjemlige momstakst uanset det samlede salgsbeløb i det pågældende land.


Oplysningsikon

For at tilmelde sig OSS (One-Stop Shop) skal virksomheder registrere sig på OSS-portalen under deres eget EU-medlemsland fra 1. april 2021.


3. Visse onlinemarkedspladser anses som værende momsopkræver

Hvad betyder det?

Markedspladser, der er omfattet af EU's nye momsregler, kan fx være online-platforme, der gør salgstransaktionen lettere. De sætter sælgere i stand til at sælge deres varer direkte til kunder.

Visse markedspladser bliver – fremfor de virksomheder, der sælger via dem – ansvarlige for at inddrive, indberette og remittere den skyldige moms fra slutkunden. Ordningen kommer til at gælde for både hjemlige transaktioner og transaktioner på tværs af landegrænser af en hvilken som helst værdi.

Hvordan kommer det til at påvirke min virksomhed?

Virksomheder, der benytter onlinemarkedspladser, kan potentielt annullere deres momsregistreringer i EU-medlemslande, da det vil være markedspladsen, der anses som værende leverandør af varerne og dermed den ansvarlige for momsopkrævning. Dette kan mindske den administrative byrde for handelsdrivende i EU.

Idéikon
Hvordan kommer det til at fungere i praksis?
Scenarie

En EU-baseret e-handelsvirksomhed sælger en vase til 90 € til en kunde i et andet EU-medlemsland via en kvalificeret e-markedsplads.

Før 1. juli 2021

EU-virksomheden, som sælger vasen, er ansvarlig for at opkræve moms fra kunden og remittere den til myndighederne.

Efter 1. juli 2021

Den markedsplads, som vasen sælges igennem, er ansvarlig for at opkræve moms fra kunden og sikre, at beløbet videresendes til den relevante myndighed.


Oplysningsikon

Der er flere oplysninger tilgængelige om brug af OSS fra EU's publikationskontor. Oplysninger til sælgere findes her, og oplysninger til elektroniske markedspladser findes her.


*EU-landene er: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Kroatien, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.

Bemærk, at i henhold til betingelserne i fællesprotokollen mellem EU og Storbritannien forbliver Nordirland en del af EU-momsområdet for varer. Det betyder, at disse nye bestemmelser også gælder varer, der importeres til Nordirland fra resten af verden.

De anførte oplysninger udgør ikke og har ikke til formål at udgøre juridisk bistand og/eller skatterådgivning. Oplysningerne er udelukkende til information. Oplysningerne indeholder ikke nødvendigvis de nyeste juridiske eller øvrige oplysninger. Oplysningernes læsere bør søge rådgivning hos egne rådgivere i forhold til alle specifikke juridiske eller skattemæssige forhold. Ethvert ansvar i forhold til handlinger, der er foretaget eller ikke er foretaget på baggrund af indholdet på dette websted, fraskrives hermed udtrykkeligt. Indholdet i dette opslag leveres, som det er og forefindes. Der fremsættes ikke påstand om, at indholdet er fejlfrit.