personer, der taler foran en bærbar

FedEx® online rapporter

FedEx® online rapporter

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

FedEx® Online rapporter ("aftale")

Nedenfor finder du vilkår og betingelser for brug af FedEx Online rapporter. Det er vigtigt, at du læser disse grundigt.  Hvis du accepterer at disse vilkår og betingelser er bindende for dig, bedes du acceptere nedenstående aftale.

Når du har accepteret aftalen, vil dette dokument udgøre en juridisk aftale ("aftalen") mellem FedEx Express International B.V. og dennes samarbejdspartnere ("FedEx") og dig "kunde". Elektronisk accept af nedenstående aftale udgør kundens accept af vilkårene og betingelserne heri. Udskriv en kopi af denne aftale, og opbevar den sammen med dine dokumenter til senere brug.

Indledning

1. FedEx er i besiddelse af fortrolige oplysninger vedrørende kundens transportaktiviteter med FedEx.

2. Kunden ønsker at få adgang til sådanne oplysninger for at få et overblik over kundens aktiviteter med FedEx. Under hensyntagen til de gensidige bestemmelser indeholdt i denne aftale accepterer FedEx og kunden følgende:

Afsnit 1. Oplysninger

1. Underlagt vilkårene og betingelserne i denne aftale tildeler FedEx kunden en ikke-eksklusiv royaltyfri rettighed og licens til at bruge oplysningerne og eventuel relateret dokumentation (samlet benævnt "oplysningerne") leveret af FedEx med henblik på analyse af kundens transportaktiviteter med FedEx og virksomheder tilknyttet FedEx.

2. FedEx agter at levere oplysningerne via et websted, men kan ændre leveringsmetoden efter eget skøn.

 

Afsnit 2. Brug

Kunden vil udelukkende bruge oplysningerne til at analysere tendenser for kundens transportaktiviteter med FedEx. Kunden vil, til enhver tid, følge eventuelle instruktioner fra FedEx vedrørende adgang til og brug af oplysningerne.

 

Afsnit 3. Vedligeholdelse og opdateringer

FedEx kan efter eget skøn til enhver tid ændre filernes layout, leveringsmetoden samt beskaffenheden og mængden af de leverede oplysninger.

 

Afsnit 4. Skadesløsholdelse

Kunden accepterer at skadesløsholde og forsvare moderselskabet og moderselskabets datterselskaber og alle deres ansatte, fuldmægtige og repræsentanter mod alle krav, fordringer, tab (herunder indirekte tab og følgeskader), omkostninger, udgifter, søgsmål og ansvar (samlet benævnt "krav"), herunder betaling af rimelige advokatsalærer, der måtte opstå som følge af kundens brug af oplysningerne på enhver måde, herunder uden begrænsning omkostninger og udgifter pådraget af kunden i forbindelse med tilpasning af kundens interne computersystemer med henblik på at gøre brug af oplysningerne.

 

Afsnit 5. Fortrolighed

Kunden behandler alle oplysninger som fortrolige, bruger dem ikke på anden vis end i henhold til rettighederne, der tildeles i nærværende aftale, og forpligter sine ansatte til at være bundet af de samme fortrolighedsforpligtelser, som kunden er bundet af i henhold til nærværende aftale. Kunden giver ikke adgang til og videregiver ikke oplysningerne i nogen form til tredjepart uden forudgående skriftlig samtykke fra FedEx.

 

Afsnit 6. Risiko for tab

Kunden bærer risikoen for tab eller skade som følge af kundens brug af oplysningerne.

 

Afsnit 7. Ophør

Denne aftale er gældende, til den opsiges af en af parterne. Efter ophør af denne aftale vil kunden ikke bruge oplysningerne længere. FedEx kan til enhver tid ophøre med at levere oplysningerne og er ikke forpligtet til at levere nogen oplysninger hverken helt eller delvist. Forpligtelserne vedrørende skadesløsholdelse og fortrolighed i henholdsvis afsnit 4 og 5 ovenfor gælder, selvom nærværende aftale ophører.

 

Afsnit 8. Fraskrivelse af garanti

1. Kunden anerkender og accepterer, at brugen af oplysningerne er på kundens egen risiko. Oplysningerne leveres "som de er og forefindes". FedEx fraskriver sig alle garantier, udtrykte eller underforståede, herunder uden begrænsning de underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.

2. Under ingen omstændigheder, herunder uagtsomhed, er FedEx ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, der måtte opstå på grund af eller i forbindelse med kundens brug eller besiddelse af oplysningerne, herunder uden begrænsning konkret dokumenterede skader, hændelige skader eller følgeskader, samt skader som følge af afsavn, datatab, driftstab eller ordretab, uanset om FedEx er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. FedEx garanterer ikke, at oplysningerne opfylder alle kundens krav, eller at oplysningerne er fejlfri eller vil blive rettet. FedEx garanterer ikke og hæfter ikke for resultaterne af brugen af oplysningerne med hensyn til korrekthed, nøjagtighed, pålidelighed eller andet. Ingen mundtlige eller skriftlige oplysninger afgivet af FedEx eller en befuldmægtiget skaber en garanti. Visse jurisdiktioner tillader ikke undtagelse fra underforståede garantier, så ovennævnte fraskrivelse er muligvis ikke gældende.

3. Alle forsendelser og ethvert krav i forbindelse med sådanne forsendelser skal fremsættes i overensstemmelse med vilkårene og transportbetingelserne indeholdt i den gældende FedEx-serviceguide, takst eller andre gældende FedEx-vilkår og -transportbetingelser.

 

Afsnit 9. Overdragelse

Kunden kan ikke overdrage sine rettigheder eller uddelegere sine forpligtelser i henhold til denne aftale uden FedEx' forudgående skriftlige samtykke.

 

Afsnit 10. Ændringer

Denne aftale kan ændres ene og alene af FedEx til enhver tid ved skriftlig varsel til kunden. I det omfang hvor eventuelle oplysninger indeholdt i dokumentation leveret af FedEx relateret til oplysningerne er i strid med denne aftale, er vilkårene og betingelserne i denne aftale gældende.