Όροι μεταφοράς

Όροι μεταφοράς

Όροι μεταφοράς


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι παρόντες Όροι Μεταφοράς ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ εκ μέρους της FedEx και των εργαζομένων ή των αντιπροσώπων της για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία και καθυστέρηση υπό ορισμένες συνθήκες, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ στα δηλωμένα ποσά για τα οποία γίνεται αποδεκτή η ευθύνη και ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ εντός αυστηρού χρονικού ορίου. Οι αποστολείς θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπ' όψιν τους παρόντες Όρους και, όπου είναι απαραίτητο, να αποκτούν ασφαλιστική κάλυψη προκειμένου να προστατεύουν τα συμφέροντά τους.

Οι αποστολές υπόκεινται σε τοπικά τέλη και στους όρους της θυγατρικής της FedEx, του καταστήματος ή του ανεξάρτητου εργολήπτη που έκανε δεκτή την Αποστολή.

ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ FEDERAL EXPRESS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΤΗΝ ΙΝΔΙΚΗ ΥΠΟΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 (επικαιροποιήθηκαν στις 28 Ιουλίου 2018)


1. ΙΣΧΥΣ

1.1 Οι παρόντες Όροι ισχύουν για τη μεταφορά Αποστολών από και μεταξύ επιλεγμένων χωρών στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ινδική Υποήπειρο και την Αφρική («EMEA») και από και μεταξύ καθορισμένων τοποθεσιών σε επιλεγμένες χώρες εντός της περιοχής EMEA, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω υπηρεσίες ή επιλογές υπηρεσιών της FedEx (εάν και όπου διατίθενται): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight και FedEx Standard Overnight. Κατά καιρούς, οι υπηρεσίες αυτές ενδέχεται να τροποποιούνται από τη FedEx. Κατόπιν αιτήματος, οι πελάτες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τις περιοχές που εξυπηρετεί η FedEx. Οι Όροι αυτοί δεν ισχύουν για αποστολές εντός του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ινδίας για τις οποίες ισχύουν χωριστοί όροι μεταφοράς. Ανατρέξτε στη διεύθυνση fedex.com/ukservices/services/terms.html για τους όρους μεταφοράς που ισχύουν σχετικά με τις εγχώριες αποστολές εντός του Ηνωμένου Βασιλείου και στη διεύθυνση fedex.com/in/domestic/services/terms/ για τους όρους μεταφοράς που ισχύουν σχετικά με τις εγχώριες αποστολές εντός της Ινδίας (Σημείωση: τα URL fedex.com υπόκεινται σε μεταβολές). Οι αποστολές που προέρχονται εκτός της περιοχής ΕΜΕΑ και προορίζονται για την περιοχή ΕΜΕΑ ή άλλους διεθνείς προορισμούς υπόκεινται σε τοπικά τέλη και στους όρους και προϋποθέσεις της θυγατρικής FedEx, του καταστήματος ή του ανεξάρτητου εργολήπτη που έκανε δεκτή την Αποστολή. Οι αποστολές που επιστρέφονται μέσω των Παγκόσμιων επιστροφών αποστολών FedEx διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν στη χώρα από την οποία επιστρέφεται η Αποστολή. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Συμβουλευθείτε τη σελίδα fedex.com/globalreturns ή επικοινωνήστε με την υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών για λεπτομέρειες.

1.2 Η αεροπορική μεταφορά μιας Αποστολής μπορεί να υπόκειται στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 12ης Οκτωβρίου 1929, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Χάγης της 28ης Σεπτεμβρίου 1955 και όλα τα μεταγενέστερα ισχύοντα Πρωτόκολλα της Σύμβασης του Μόντρεαλ της 28ης Μαΐου 1999 και όλα τα μεταγενέστερα ισχύοντα Πρωτόκολλα, καθώς και τη Σύμβαση της Γκουανταλαχάρα της 18ης Σεπτεμβρίου 1961. Οι αποστολές που μεταφέρονται εν μέρει ή αποκλειστικά οδικώς - μέσω ρητής συμφωνίας ή κατά άλλον τρόπο - σε, προς ή από μια χώρα που έχει προσυπογράψει τη Σύμβαση που αφορά το συμβόλαιο για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων και τις τροποποιήσεις της υπόκεινται στους όρους και της προϋποθέσεις της. Οι αποστολές που μεταφέρονται από και μεταξύ καθορισμένων τοποθεσιών εντός μιας χώρας υπόκεινται στους υποχρεωτικούς κανόνες που προβλέπονται από τη νομοθεσία της εν λόγω χώρας.

1.3 Οι παρόντες Όροι υπερισχύουν όλων των προηγούμενων δημοσιευμένων όρων και προϋποθέσεων της υπηρεσίας FedEx για την οποία ισχύουν οι Όροι αυτοί. Η FedEx επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί, να μεταβάλλει, να αλλάζει ή να συμπληρώνει μονομερώς τους Όρους αυτούς χωρίς ειδοποίηση. Οι Όροι αυτοί δημοσιεύονται σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα fedex.com. Η ηλεκτρονική έκδοση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα fedex.com είναι αυτή που υπερισχύει. Οι Όροι αυτοί συμπληρώνουν και επεξηγούν λεπτομερώς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πίσω πλευρά της Φορτωτικής (Αερομεταφοράς). Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των Όρων αυτών και των όρων και προϋποθέσεων σε οποιαδήποτε Φορτωτική (Αερομεταφοράς), δηλωτικό, ετικέτα μεταφοράς ή άλλα έγγραφα διαμετακόμισης της Fedex, οι Όροι αυτοί υπερισχύουν στον βαθμό που δεν συγκρούονται με υποχρεωτικούς κανόνες για την ευθύνη στις διεθνείς μεταφορές που προβλέπονται από τη Σύμβαση της Βαρσοβίας ή του Μόντρεαλ και τα αντίστοιχα μεταγενέστερα Πρωτόκολλά τους, άλλες ισχύουσες συμβάσεις ή οποιοδήποτε ισχύον τέλος ή για Αποστολές που μεταφέρονται από και μεταξύ καθορισμένων τοποθεσιών εντός μιας χώρας, με τους υποχρεωτικούς κανόνες για την ευθύνη στις μεταφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία της εν λόγω χώρας.

1.4 Οι παρόντες Όροι (ο όρος αυτός περιλαμβάνει τις συμφωνίες και τις συμβάσεις που αναφέρονται ρητώς στο παρόν) συνιστούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων και, σύμφωνα με το Άρθρο 1.3, θα υπερισχύουν, αποκλείουν και αντικαθιστούν οποιουσδήποτε άλλους όρους ή προϋποθέσεις, προφορικούς ή γραπτούς, οπουδήποτε και αν εμφανίζονται ή διατυπώνονται και, συγκεκριμένα, οποιουσδήποτε όρους ή προϋποθέσεις που επιδιώκει να ενσωματώσει ο Αποστολέας ή οποιεσδήποτε άλλες γραπτές ή προφορικές δηλώσεις σε σχέση με αυτούς τους Όρους. Ο Αποστολέας επιβεβαιώνει ότι δεν βασίζεται σε ούτε απαιτεί οποιουσδήποτε άλλους όρους, εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή δηλώσεις σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης.

1.5 Οι παρόντες Όροι δεν παρακάμπτονται ούτε μεταβάλλονται ή συμπληρώνονται παρά μόνο βάσει ρητής γραπτής συμφωνίας μεταξύ του Αποστολέα και ενός εκπροσώπου της FedEx που έχει ρητή γραπτή εξουσιοδότηση να προχωρήσει σε αυτήν την ενέργεια.

Ο Αποστολέας θα δεσμεύεται από την υπογραφή οποιουδήποτε εργαζομένου, υπαλλήλου και αντιπροσώπου του επί της Φορτωτικής (Αερομεταφοράς).


2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Ως «Αποστολές B2C» νοούνται οι Αποστολές στο πλαίσιο μιας εμπορικής συναλλαγής μεταξύ ενός επιχειρηματία/Αποστολέα (που ενεργεί για επαγγελματικούς σκοπούς) και ενός ιδιώτη καταναλωτή/Παραλήπτη (που ενεργεί εκτός των επαγγελματικών σκοπών του), καθώς και Αποστολές για τις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί στοιχεία στο πεδίο «εμπορική επωνυμία» της Φορτωτικής (Αερομεταφοράς).

Ως «Επιχειρηματική Παράδοση» νοείται η παράδοση σε εμπορικό ή επαγγελματικό χώρο, εξαιρουμένων των οικιών, των ιδιωτικών κατοικιών και των Αποστολών B2C.

Ως «Όροι» νοούνται οι παρόντες Όροι Μεταφοράς καθώς επίσης και οι συμφωνίες, νόμοι και συμβάσεις που αναφέρονται ρητά στο παρόν κείμενο και οι εκάστοτε επικαιροποιήσεις τους από τη FedEx.

Ως «FedEx» νοείται η Federal Express Corporation, οι θυγατρικές και τα καταστήματά της, οι αντίστοιχοι εργαζόμενοι και αντιπρόσωποι και ανεξάρτητοι εργολήπτες τους. Η σύμβαση μεταφοράς συνάπτεται με τη θυγατρική, το κατάστημα ή τον ανεξάρτητο εργολήπτη της FedEx που αποδέχεται την Αποστολή από τον Αποστολέα.

Ως «Αποστολές FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight και FedEx Standard Overnight» νοούνται οι εγχώριες Αποστολές εντός επιλεγμένων χωρών στην περιοχή ΕΜΕΑ όπου τόσο ο Αποστολέας όσο και ο Παραλήπτης βρίσκονται εντός της ίδιας χώρας.

Ως «Ο Αποστολέας» νοείται το (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο το όνομα του οποίου αναφέρεται στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς) ως ο αποστολέας.

Ως «Ο Παραλήπτης» νοείται το πρόσωπο του οποίου το όνομα αναφέρεται στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς) ως ο παραλήπτης.

Ως «Πακέτο» νοείται κάθε μεμονωμένο δέμα ή τεμάχιο που γίνεται δεκτό από τη FedEx, συμπεριλαμβανομένων των ειδών που υποβάλλονται από τον Αποστολέα χρησιμοποιώντας τα αυτόματα συστήματα, μετρητές, δηλωτικά ή Φορτωτικές (Αερομεταφοράς) της FedEx.

Ως «Αποστολή» νοούνται ένα ή περισσότερα τεμάχια, είτε Πακέτα είτε φορτίο που μεταφέρονται με μια μεμονωμένη Φορτωτική (Αερομεταφοράς).

Ως «Φορτωτική (Αερομεταφοράς)» νοείται κάθε έγγραφο, δηλωτικό, ετικέτα, σφραγίδα αποστολής, ηλεκτρονική εγγραφή ή παρόμοιο αντικείμενο που χρησιμοποιείται στο σύστημα μεταφορών της FedEx.

Ως «Παράδοση κατ' οίκον» νοείται η παράδοση που πραγματοποιείται σε οικία ή ιδιωτική κατοικία, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών στις οποίες μια επιχείρηση λειτουργεί από το σπίτι ή/και μια παράδοση στην οποία ο Αποστολέας έχει ορίσει τη διεύθυνση παράδοσης ως κατοικία.

Ως «Χρεώσεις μεταφοράς» νοούνται τα τέλη, οι χρεώσεις και τα ποσά που καταλογίζονται ή χρεώνονται για τη μεταφορά μιας Αποστολής από τη FedEx σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή οποιουσδήποτε όρους ή τέλη που επιβάλλονται μεταγενέστερα, ωστόσο, μη συμπεριλαμβανομένων άλλων τελών ή χρεώσεων που μπορεί να καταλογιστούν όπως, ενδεικτικά, χρεώσεις δηλωμένης τιμής, ειδικά τέλη χειρισμού, τελωνειακοί δασμοί και φόροι και επιβαρύνσεις.

Ως «Εργάσιμη ημέρα» νοείται κάθε ημέρα κατά την οποία οι επιχειρήσεις στη χώρα ή την περιοχή αποστολής ή στη χώρα ή την περιοχή προορισμού είναι ανοιχτές για συναλλαγές. Οι εργάσιμες ημέρες και οι αργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανά χώρα ή περιοχή προορισμού. Οι πελάτες πρέπει να επικοινωνούν με τη FedEx για τις δεσμεύσεις παράδοσης που ενδέχεται να επηρεάζονται.

Ως «Χρεώσεις» νοούνται οι Χρεώσεις μεταφοράς και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις ή επιβαρύνσεις που καταλογίζονται για ή χρεώνονται αναφορικά με τη μεταφορά μιας Αποστολής σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Πρόσθετων χρεώσεων, των χρεώσεων δηλωμένης τιμής, των ειδικών τελών χειρισμού και λοιπών επιβαρύνσεων που αναφέρονται λεπτομερώς στους παρόντες Όρους ή σε τυχόν επικαιροποιημένους Όρους και, εάν και όπου ισχύουν, των τελωνειακών δασμών και φόρων και άλλων εξόδων που επιβαρύνουν σε εύλογο πλαίσιο τη FedEx σε σχέση με τη μεταφορά μιας Αποστολής .

Ως «Δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά» νοείται η τιμή, αν υφίσταται, που αναφέρεται από τον Αποστολέα στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς) και συνιστά το μέγιστο ποσό ευθύνης της FedEx σε σχέση με την Αποστολή του Πακέτου.

Ως «Δηλωμένη δασμολογητέα αξία» νοείται η τιμή πώλησης ή το κόστος αντικατάστασης του περιεχομένου της Αποστολής όπως απαιτείται για τους σκοπούς εκτελωνισμού.

Ως «Χρόνος δέσμευσης παράδοσης» νοείται η δημοσιευμένη δέσμευση παράδοσης για την υπηρεσία FedEx ή η δέσμευση παράδοσης που παρέχεται από την υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών για την εν λόγω Αποστολή, η οποία λαμβάνει υπόψη το αποστελλόμενο εμπόρευμα, την ημερομηνία αποστολής, τον προορισμό, το βάρος της Αποστολής και την αξία της Αποστολής.

Ως «Αριθμός λογαριασμού FedEx» ή «Λογαριασμός FedEx» νοείται ο αριθμός που εκδίδεται από τη FedEx σε έναν πελάτη διασφαλίζοντας ότι η δραστηριότητα λογαριασμού συνοψίζεται από το σύστημα της FedEx και ότι ο πληρωτής τιμολογείται καταλλήλως.

Ως «Ενδοευρωπαϊκές αποστολές» νοούνται οι Αποστολές μεταξύ επιλεγμένων χωρών εντός Ευρώπης όπως καθορίζονται από τη FedEx κατά καιρούς στην ιστοσελίδα fedex.com.


3. ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές και οι προσφορές για υπηρεσίες από τους εργαζόμενους και τους αντιπροσώπους της FedEx θα βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχονται από τον Αποστολέα, ωστόσο, οι τελικές τιμές και υπηρεσίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την Αποστολή που πράγματι υποβλήθηκε και την εφαρμογή των παρόντων Όρων. Η FedEx δεν θεωρείται υπεύθυνη ούτε θα παρέχεται καμία αναπροσαρμογή, επιστροφή χρημάτων ή πίστωση οποιουδήποτε είδους ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε απόκλισης σε προσφορά τιμής ή υπηρεσίας που έγινε πριν την υποβολή της Αποστολής και την τιμολόγηση των τιμών και άλλων Χρεώσεων στον πελάτη. Η FedEx παρέχει μόνο κατά προσέγγιση υπολογισμούς των τελωνειακών δασμών και φόρων μέσω της λειτουργίας Estimate Duties and Taxes (κατά προσέγγιση υπολογισμός δασμών και φόρων) στο Global Trade Manager της FedEx στην ιστοσελίδα fedex.com, ωστόσο, οι τελικοί δασμοί και φόροι ενδέχεται να διαφέρουν.

Οι ισχύουσες τιμές θα είναι οι τιμές που ισχύουν και εφαρμόζονται κατά τη στιγμή σύναψης της σύμβασης μεταφοράς.


4. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

4.1 Παρότι η FedEx επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει προκαταβολική πληρωμή οποιωνδήποτε Χρεώσεων όπως προβλέπεται σύμφωνα με τους Όρους, τα τιμολόγια για οποιεσδήποτε ανεξόφλητες Χρεώσεις είναι πληρωτέα χωρίς έκπτωση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου. Τα τιμολόγια για δασμούς και φόρους είναι πληρωτέα άμα τη λήψει. Η FedEx επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αυξήσει οποιοδήποτε μη καταβληθέν ποσό κατά την ημερομηνία εξόφλησης, δικαιωματικά και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση χρήσης ένδικων μέσων, κατά 15% (ή το αντίστοιχο ποσό που ορίζεται από τη FedEx με βάση τους τοπικούς ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις πληρωμής) ως εφάπαξ αποζημίωση για διοικητικές δαπάνες, καθώς και ετήσιο τόκο 6% πάνω από το Επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ή αντίστοιχο επιτόκιο, όπως ορίζεται από τη FedEx με βάση τους τοπικούς ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις πληρωμής), και η αύξηση θα υπολογίζεται την αρχή κάθε μήνα ή με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο επιτόκιο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εάν είναι χαμηλότερο.

4.2 «Χρέωση αποστολέα» σημαίνει ότι οι Χρεώσεις θα τιμολογούνται στον Αποστολέα.

4.3 «Χρέωση παραλήπτη» σημαίνει ότι οι χρεώσεις θα τιμολογούνται στον Παραλήπτη. Για να τιμολογηθούν οι Χρεώσεις στον Παραλήπτη, ο Παραλήπτης πρέπει να έχει έγκυρο Αριθμό λογαριασμού FedEx και ο αριθμός αυτός πρέπει να καταχωρείται στο κατάλληλο τμήμα της Φορτωτικής (Αερομεταφοράς). Αποστολές με Χρέωση παραλήπτη είναι δεκτές για μεταφορά μόνο προς καθορισμένες τοποθεσίες. Αν ο Παραλήπτης αρνηθεί να πληρώσει, οι Χρεώσεις θα τιμολογούνται αυτόματα στον Αποστολέα.

4.4. «Χρέωση τρίτου» σημαίνει ότι οι Χρεώσεις θα τιμολογούνται σε άλλο πρόσωπο εκτός του Αποστολέα ή του Παραλήπτη. Ο έγκυρος Αριθμός λογαριασμού FedEx του τρίτου μέρους πρέπει να καταχωρείται στο κατάλληλο τμήμα της Φορτωτικής (Αερομεταφοράς). Αν δεν καταχωρηθεί κατά αυτόν τον τρόπο ή εάν το τρίτο μέρος δεν πραγματοποιήσει την πληρωμή, οι Χρεώσεις μεταφοράς θα τιμολογηθούν αυτόματα στον Αποστολέα και οι δασμοί και φόροι, αν υφίστανται, στον Παραλήπτη.

4.5 Για συναλλαγές με «Χρέωση αποστολέα», «Χρέωση παραλήπτη», «Χρέωση τρίτου» (βλ. παρακάτω), τα Πακέτα δεν θα γίνονται δεκτά εκτός εάν καταχωρηθεί ένας έγκυρος Αριθμός λογαριασμού FedEx στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς). Οι Αριθμοί λογαριασμού FedEx δεν μεταβιβάζονται. Η κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένης της άνευ αδείας ενοποίησης Αποστολών που ανήκουν σε διαφορετικά μέρη, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όλων των εκπτώσεων και άρνηση παροχής της υπηρεσίας. Ο πελάτης στον οποίο εκδίδεται ένας Λογαριασμός FedEx ευθύνεται για όλες τις Χρεώσεις στον λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κάτοχος λογαριασμού ευθύνεται για την ασφαλή φύλαξη του αριθμού λογαριασμού. Ο Αριθμός λογαριασμού FedEx πρέπει να γνωστοποιείται μόνο στα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα για αποστολή μέσω του λογαριασμού. Αν ο Λογαριασμός FedEx δεν διατηρείται χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να περιέλθει ο λογαριασμός σε κατάσταση «μετρητά μόνο». Η περιέλευση ενός λογαριασμού σε κατάσταση «μετρητά μόνο» ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση, απόρριψη ή επιστροφή Πακέτων έως ότου ολοκληρωθούν οι διακανονισμοί πληρωμής.

4.6 Εφόσον ισχύουν, το περιεχόμενο των Αποστολών μπορεί να επιβαρύνεται με δασμούς και φόρους. Η FedEx δεν υποχρεούται να πληρώσει προκαταβολικά τους δασμούς και φόρους και μπορεί να απαιτήσει από τον Αποστολέα, τον Παραλήπτη ή το υπόχρεο τρίτο μέρος να πληρώσει τη FedEx προτού η τελευταία τον απαλλάξει από κάθε υποχρέωση καταβολής φόρων και δασμών. Ο Παραλήπτης θα χρεώνεται για τους εν λόγω δασμούς και φόρους εκτός εάν το πλαίσιο «Χρέωση αποστολέα με δασμούς και φόρους» ή «Χρέωση τρίτου με δασμούς και φόρους» είναι επισημασμένο στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς) και ένας έγκυρος Αριθμός λογαριασμού FedEx αναφέρεται στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς). Αυτές οι επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο για καθορισμένες τοποθεσίες. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις τοποθεσίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος.

4.7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ Ή ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ, Ο ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ, ΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ.

4.8 Οι χρεώσεις που απαιτούν μετατροπή από ένα νόμισμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο τιμολογείται ο Πληρωτής, θα υπολογίζονται καθημερινά χρησιμοποιώντας τη μέση προσφερόμενη τιμή αγοράς που λαμβάνεται από την OANDA, μια εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών σε σχέση με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η μέση προσφερόμενη τιμή αγοράς είναι η μέση τιμή που προσφέρουν οι αγοραστές για να αγοράσουν νομίσματα από τους πωλητές σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Οι εν λόγω συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα oanda.com. Τα νομίσματα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν θεσμοθετημένες τιμές μετατροπής σε ΕΥΡΩ. Υπάρχει επιπλέον προμήθεια μετατροπής της τάξης του 1,75% για τη μετατροπή από νομίσματα εκτός δολαρίου ΗΠΑ σε δολάρια ΗΠΑ, 2,3% για δολάρια ΗΠΑ σε άλλα νομίσματα και 2,0% μεταξύ όλων των μετατροπών από και προς νομίσματα εκτός δολαρίου ΗΠΑ. Δεν υπάρχει προμήθεια μετατροπής μεταξύ νομισμάτων σε σχέση με το ΕΥΡΩ. Οι χρεώσεις σε νομίσματα εκτός δολαρίου ΗΠΑ που δεν είναι ελεύθερα μετατρέψιμα θα μετατρέπονται σε δολάρια ΗΠΑ και θα τιμολογούνται στον λογαριασμό του Πληρωτή, είτε στην ισοτιμία της ελεύθερης αγοράς είτε στην επίσημη ισοτιμία στην οποία επιτράπηκε στη FedEx να αγοράσει δολάρια ΗΠΑ στο αντίστοιχο νόμισμα, κατά δική μας αποκλειστική επιλογή. Για μετατροπές σε μη υπερπληθωριστικά νομίσματα, θα χρησιμοποιείται η ισοτιμία που αντιστοιχεί στην ημερομηνία αποστολής. Ωστόσο, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος χρήσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου και όχι κατά την ημερομηνία αποστολής σε χώρες όπου το νόμισμα είναι ασταθές.

4.9 Για Αποστολές που δρομολογούνται με τη λειτουργία «Create Import Shipment» (Δημιουργία αποστολής εισαγωγής) του FedEx Ship Manager™ στην ιστοσελίδα fedex.com, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε εντολών για πληρωμή που έχουν δοθεί στη FedEx, το μέρος που δρομολογεί τη συναλλαγή αποστολής εισαγωγής με τη FedEx ευθύνεται, θα τιμολογείται και συμφωνεί να καταβάλει όλες τις χρεώσεις και τα τέλη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ειδικών τελών χειρισμού και τυχόν φόρων ή δασμών για τις εν λόγω Αποστολές.

Οι Αποστολές που δρομολογούνται μέσω της λειτουργίας «Create Import Shipment» (Δημιουργία αποστολής εισαγωγής) στην ιστοσελίδα fedex.com διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν στη χώρα από την οποία προέρχεται η αποστολή. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Συμβουλευθείτε το τοπικό γραφείο μας στη χώρα προέλευσης για λεπτομέρειες.


5. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ / ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

5.1 Η FedEx μπορεί να ελέγχει κάθε Φορτωτική (Αερομεταφοράς) για να επαληθεύσει την υπηρεσία που επιλέχθηκε και το βάρος Πακέτου/Αποστολής. Αν η επιλεγμένη υπηρεσία ή το βάρος που συμπληρώθηκε είναι λάθος, η FedEx μπορεί να πραγματοποιήσει τις κατάλληλες διορθώσεις στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς), καθώς και τις κατάλληλες αναπροσαρμογές στο τιμολόγιο οποιαδήποτε στιγμή και θα έχει το δικαίωμα να χρεώσει οποιοδήποτε ειδικό τέλος χειρισμού επειδή αναγκάστηκε να προβεί στις εν λόγω διορθώσεις και τροποποιήσεις.

5.2 Όταν οι Φορτωτικές (Αερομεταφοράς) παράγονται από τον Αποστολέα μέσω αυτόματης συσκευής αποστολής, οποιαδήποτε παράλειψη ή λανθασμένη καταχώρηση στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς) σχετικά με το βάρος ή τον αριθμό των Πακέτων θα οδηγήσει σε τιμολόγηση βάσει του υπολογισμού της FedEx σχετικά με τον αριθμό των μεταφερόμενων Πακέτων και των Όρων μεταφοράς της FedEx είτε μέσω του ογκομετρικού βάρους κατά τη στιγμή της τιμολόγησης είτε μέσω του συνήθους εξ ορισμού βάρους ανά υπολογισμό Πακέτου, όπως καθορίζεται από τη FedEx και θα είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος .

5.3 Οι Χρεώσεις μπορεί να επιβληθούν με βάση το ογκομετρικό βάρος. Το ογκομετρικό βάρος προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας το μήκος επί ύψος επί πλάτος ενός Πακέτου (όλα σε εκατοστά) και διαιρώντας με το 5000 ή με οποιονδήποτε άλλο αριθμό που καθορίζεται κατά καιρούς από τη FedEx στην ιστοσελίδα fedex.com. Αν το αποτέλεσμα υπερβαίνει το πραγματικό βάρος, επιπρόσθετες Χρεώσεις μπορεί να επιβληθούν βάσει του ογκομετρικού βάρους. Οι τιμές των εν λόγω επιπρόσθετων Χρεώσεων είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος και μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση από τη FedEx.


6. ΑΡΝΗΣΗ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Η FedEx επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί, να κρατήσει, να ακυρώσει, να αναβάλει ή να επιστρέψει οποιαδήποτε Αποστολή ανά πάσα στιγμή αν η λόγω Αποστολή είναι πιθανό, κατά τη γνώμη της, να προκαλέσει ζημία ή καθυστέρηση σε άλλες Αποστολές, προϊόντα ή πρόσωπα ή η μεταφορά της οποίας απαγορεύεται από τον νόμο ή παραβιάζει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους ή ο Λογαριασμός FedEx του φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι υπόχρεο πληρωμής δεν υποδεικνύει την ύπαρξη καλής πιστοληπτικής ικανότητας. Το γεγονός ότι η FedEx κάνει δεκτή μια Αποστολή δεν σημαίνει ότι η εν λόγω Αποστολή συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με τους παρόντες Όρους.


7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

7.1 Οι περιορισμοί ως προς το μέγεθος και το βάρος του Πακέτου διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή τις υπηρεσίες FedEx. Λεπτομέρειες παρέχονται κατόπιν αιτήματος.

7.2 Δεν υπάρχει περιορισμός σχετικά με το συνολικό βάρος μιας Αποστολής πολλών τεμαχίων υπό την προϋπόθεση ότι κάθε μεμονωμένο Πακέτο στην Αποστολή δεν υπερβαίνει το όριο βάρους ανά Πακέτο που καθορίζεται για τον προορισμό. Οι αποστολές που υπερβαίνουν τα 225 kg απαιτούν εκ των προτέρων διακανονισμό με τη FedEx. Λεπτομέρειες παρέχονται κατόπιν αιτήματος.

7.3 Τα πολύ μεγάλα (extra-large) Πακέτα είναι τεμάχια που ζυγίζουν λιγότερο από 68 kg (ή το όριο της χώρας προορισμού), τα οποία υπερβαίνουν συνδυαστικά σε μήκος και περίμετρο τα 330 cm (ή το όριο της χώρας προορισμού). Τα τεμάχια αυτά μπορεί να μη γίνουν δεκτά ή, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της FedEx, μπορεί να θεωρηθούν ως αποστολές FedEx International Priority Freight ή FedEx International Economy Freight αν γίνουν δεκτά από τη FedEx και μπορεί να εφαρμοστεί το ελάχιστο χρεώσιμο βάρος των 68 kg ανεξαρτήτως του πραγματικού βάρους.

7.4 Οι Αποστολές FedEx Envelope και FedEx Pak πρέπει να υποβάλλονται με την κατάλληλη συσκευασία FedEx.

7.5 Μόνο ένα είδος υπηρεσίας μπορεί να αναφέρεται σε μία μεμονωμένη Φορτωτική (Αερομεταφοράς) και μόνο μία συσκευασία FedEx Envelope, FedEx 10kg Box ή FedEx 25kg Box μπορεί να αποσταλεί με μία μεμονωμένη Φορτωτική (Αερομεταφοράς).

7.6 Ο Αποστολέας μπορεί να αποστείλει έως δέκα διαφορετικά προϊόντα με μία μεμονωμένη Φορτωτική (Αερομεταφοράς).

7.7 Ο Αποστολέας μπορεί να αποστείλει έως 9.998 Πακέτα με μία μεμονωμένη Φορτωτική (Αερομεταφοράς).


8. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

8.1 Τα ακόλουθα αντικείμενα δεν είναι αποδεκτά για μεταφορά σε οποιονδήποτε προορισμό εκτός αν υπάρξει διαφορετική συμφωνία με τη FedEx:

 • ΧΡΗΜΑΤΑ (κέρματα, μετρητά, χαρτονομίσματα και διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα που ισοδυναμούν με μετρητά όπως οπισθογραφημένες μετοχές, ομόλογα και δέσμες χρεογράφων), ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ.
 • ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ (Τα εκρηκτικά Κατηγορίας 1.3 δεν είναι αποδεκτά για μεταφορά από τη FedEx. Σε ορισμένες χώρες, τα εκρηκτικά Κατηγορίας 1.4 μπορεί να είναι αποδεκτά για μεταφορά, αλλά πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με την υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών πριν την αποστολή για λεπτομέρειες), ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΗΣ Η' ΕΥΦΛΕΚΤΗΣ ΦΥΣΗΣ.
 • ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΠΤΩΜΑΤΑ, ΟΡΓΑΝΑ Η' ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΖΩΙΚΑ ΕΜΒΡΥΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ Ή ΕΚΤΑΦΗΣ.
 • ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (APO) / ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (FPO).
 • ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ.
 • ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ, ΟΠΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ.
 • ΤΡΟΦΙΜΑ, ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΨΥΞΗ Η' ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ.
 • ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΡΕΠΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ (ΤΑ ΔΡΕΠΤΑ ΑΝΘΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ).
 • ΛΑΧΝΟΙ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ.
 • ΦΘΑΡΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 7), εκτός αν υπάρξει σχετικός εκ των προτέρων διακανονισμός.
 • ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΚΟ Ή/ΚΑΙ ΧΥΔΑΙΟ ΥΛΙΚΟ.
 • ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ των ακόλουθων διαδικασιών, εκτός αν υπάρξει σχετικός εκ των προτέρων διακανονισμός:

  • ΔΕΛΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (που επιτρέπουν την προσωρινή εισαγωγή για παρουσίαση κτλ. χωρίς δασμούς).
  • ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΣΜΩΝ (αιτήματα για την επιστροφή δασμών εισαγωγής κατά τον χρόνο εξαγωγής).
  • ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (που επιτρέπουν την προσωρινή εισαγωγή για επισκευή κ.τ.λ.).
  • Πιστωτικές επιστολές. Οι αποστολές που υπόκεινται σε πιστωτικές επιστολές απαγορεύονται γενικά, εξαιρουμένων των αποστολών που υπόκεινται σε πιστωτικές επιστολές ζητώντας «απόδειξη ταχυμεταφορέα» κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 25 των κανόνων USP 600 και αποστέλλονται μέσω της Διεθνούς Φορτωτικής Αερομεταφοράς FedEx Expanded Service.
 • ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΟΠΩΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΡΙΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΕΣ Η' ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.
 • ΥΓΡΟΣ ΠΑΓΟΣ (ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ).
 • ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ FEDEX ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ή ΕΞΑΓΩΓΗ.
 • ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ή ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Η' ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.
 • ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ (Βλ. Άρθρο 18: ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ).
 • ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ».
 • ΝΕΚΡΑ Η' ΤΑΡΙΧΕΥΜΕΝΑ ΖΩΑ.
 • ΥΓΡΑ ΠΑΚΕΤΑ, ΠΑΚΕΤΑ ΜΕ ΔΙΑΡΡΟΕΣ Η' ΠΑΚΕΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΔΙΔΟΥΝ ΟΣΜΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ.
 • ΠΑΚΕΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΑΡΤΟΝΙ (ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ).
 • ΖΩΝΤΑΝΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΑ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΠΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΖΩΩΝ (LIVE ANIMAL DESK) ΤΗΣ FEDEX. ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ FEDEX ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΑ ΨΑΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ.
 • ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΖΗΜΙΑ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ.

Η FedEx αποκλείει κάθε ευθύνη για Αποστολές αντικειμένων αυτού του είδους ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο έγιναν δεκτές ([π.χ. από λάθος ή κατόπιν γνωστοποίησης).

8.2 Επιπρόσθετοι περιορισμοί ενδέχεται να ισχύουν ανάλογα με τον προορισμό και την υπηρεσία και την επιλογή υπηρεσίας που χρησιμοποιείται και ενδέχεται να απαιτούνται διάφορες κανονιστικές άδειες και άδειες εκτελωνισμού για ορισμένα εμπορεύματα, κάτι που παρατείνει τον χρόνο διαμετακόμισης. Η FedEx επιφυλάσσεται του δικαιώματος απόρριψης Πακέτων βάσει αυτών των περιορισμών ή για λόγους ασφαλείας. Η FedEx δικαιούται να χρεώσει τον Αποστολέα με ένα τέλος διαχείρισης για τα απορριπτόμενα Πακέτα και για το κόστος επιστροφής των προϊόντων, κατά περίπτωση. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος.

8.3 Η Εγγύηση επιστροφής χρημάτων (βλ. Άρθρο 7) δεν ισχύει αναφορικά με αντικείμενα μη αποδεκτά για μεταφορά.


9. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

9.1 Δεν αποδέχονται όλες οι τοποθεσίες FedEx επικίνδυνα εμπορεύματα, ενώ ορισμένες τοποθεσίες FedEx δεν αποδέχονται ορισμένες κατηγορίες επικίνδυνων εμπορευμάτων και τα επικίνδυνα εμπορεύματα δεν είναι αποδεκτά για αποστολή μέσω όλων των υπηρεσιών FedEx. Οι αποστολές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR) χρήζουν ειδικών διακανονισμών μεταφοράς και ο Αποστολέας πρέπει να επικοινωνεί με τη FedEx για την επιβεβαίωση/ τους διακανονισμούς αποστολής πριν από την αποστολή. Η FedEx επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί να κάνει δεκτά επικίνδυνα εμπορεύματα σε οποιαδήποτε τοποθεσία όπου δεν είναι αποδεκτά σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

9.2 Όλα τα Πακέτα που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να συμμορφώνονται με τις Τεχνικές Οδηγίες για την Ασφαλή Εναέρια Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), τους Κανονισμούς για τα Επικίνδυνα Εμπορεύματα της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ), όλες τις αποκλίσεις της FedEx Express που παρατίθενται στην τρέχουσα έκδοση του ναυλολογίου της ΙΑΤΑ ή άλλους ισχύοντες κανονισμούς. Ο Αποστολέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία η οποία προκαλείται λόγω της μη συμμόρφωσής του με οποιουσδήποτε ισχύοντες κανονισμούς της ΙΑΤΑ ή άλλους κανονισμούς. Ο Αποστολέας πρέπει να παρέχει και θα θεωρηθεί υπεύθυνος για την απολύτως αποτελεσματική συσκευασία όλων των επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις αναφορικά με τις κατηγοριοποιήσεις, τη συσκευασία, την επισήμανση και την τοποθέτηση ετικετών, τα έγγραφα τεκμηρίωσης, καθώς και σύμφωνα με οποιουσδήποτε άλλους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή κανόνες. Ο Αποστολέας έχει επίσης την ευθύνη να διασφαλίζει ότι ο Παραλήπτης συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κανόνες. Τα επικίνδυνα εμπορεύματα μπορούν να αποσταλούν διεθνώς μόνο μέσω της Διεθνούς Φορτωτικής (Αερομεταφοράς) FedEx Expanded Service όταν χρησιμοποιείται μια έντυπη Φορτωτική (Αερομεταφοράς) (βλ. επίσης Άρθρο 14.5: ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ).

9.3 Ο Αποστολέας πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή κανόνες που διέπουν τη συσκευασία, επισήμανση και τοποθέτηση ετικετών των Αποστολών αίματος και προϊόντων αίματος, ανεξαρτήτως από το εάν είναι μολυσματικά.

9.4 Η συσκευασία FedEx δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή επικίνδυνων εμπορευμάτων (εκτός των βιολογικών ουσιών, Κατηγορίας Β [UN 3373] που μπορούν να αποσταλούν με τη συσκευασία FedEx UN 3373 Pak) (βλ. επίσης Άρθρα 10.3 και 10.4: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ).

9.5 Οι μπαταρίες λιθίου (UN 3090) που είναι πρωτεύουσες μη επαναφορτιζόμενες απαιτούν προηγούμενη έγκριση για την αποστολή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα fedex.com και πληκτρολογήστε τις λέξεις κλειδί «μπαταρίες λιθίου».

9.6 Κάθε Αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από το έντυπο Δήλωσης Αποστολέα για Επικίνδυνα Εμπορεύματα της ΙΑΤΑ όπου απαιτείται.

9.7 Σημείωση: Η FedEx ενδέχεται να υποχρεούται από τον νόμο να αναφέρει τις μη νομίμως δηλωμένες ή αδήλωτες Αποστολές επικίνδυνων εμπορευμάτων στην αρμόδια τοπική αρχή. Ο Αποστολέας ενδέχεται να υπόκειται σε πρόστιμα και ποινές σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Οι κανονισμοί για τα επικίνδυνα εμπορεύματα απαιτούν από κάθε Αποστολέα να έχει ειδική κατάρτιση για τα επικίνδυνα εμπορεύματα πριν από την υποβολή μιας Αποστολής επικίνδυνων εμπορευμάτων στη FedEx ή σε άλλον αερομεταφορέα. Όταν φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν μια Αποστολή που περιέχει επικίνδυνα εμπορεύματα, αυτή πρέπει να είναι καταλλήλως κατηγοριοποιημένη, συσκευασμένη, επισημασμένη, με τις κατάλληλες ετικέτες και καταλλήλως ταυτοποιημένη ως αποστολή επικίνδυνων εμπορευμάτων και να περιλαμβάνει τα σωστά έγγραφα σχετικά με τα επικίνδυνα εμπορεύματα.

9.8 Η FedEx υποχρεούται να διατηρεί ορθώς διαχωρισμένα τα μη συμβατά επικίνδυνα εμπορεύματα σε όλα τα οχήματα και αεροσκάφη. Λόγω αυτής της αναγκαιότητας, η Αποστολή ενδέχεται να μετακινηθεί στο επόμενο διαθέσιμο δρομολόγιο οδικής μεταφοράς ή στην επόμενη διαθέσιμη πτήση όπου μπορεί να τηρηθεί ο ορθός διαχωρισμός.

9.9 Η Εγγύηση επιστροφής χρημάτων (βλ. Άρθρο 17) δεν ισχύει για τις Αποστολές επικίνδυνων εμπορευμάτων.


10. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

10.1 Όλα τα Πακέτα πρέπει να ετοιμάζονται και να συσκευάζονται από τον Αποστολέα για ασφαλή μεταφορά αεροπορικώς και οδικώς προϋποθέτοντας κατάλληλα μέτρα προστασίας για τη διαχείριση σε περιβάλλον μεταφοράς express και σύμφωνα με όλη την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τους κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών και των κανόνων που διέπουν τη συσκευασία, την επισήμανση και την τοποθέτηση ετικετών. Η ορθή συμπλήρωση της Φορτωτικής (Αερομεταφοράς) είναι ευθύνη του Αποστολέα. Κάθε Αποστολή πρέπει να φέρει ευδιάκριτη και ανεξίτηλη επισήμανση του ονόματος και της διεύθυνσης (οδός, πόλη και χώρα), συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών κωδικών του Αποστολέα και του Παραλήπτη. Για τις διεθνείς Αποστολές, η διεύθυνση του Αποστολέα πρέπει να αναφέρει τη χώρα υποβολής της Αποστολής στη FedEx.

10.2 Τυχόν προϊόντα που είναι ευπαθή λόγω οποιωνδήποτε συνθηκών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την αερομεταφορά, όπως οι μεταβολές θερμοκρασίας ή ατμοσφαιρικής πίεσης, πρέπει να προστατεύονται επαρκώς με τη κατάλληλη συσκευασία από τον Αποστολέα. Η FedEx δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από μεταβολές στη θερμοκρασία ή στην πίεση.

10.3 Η FedEx δεν παρέχει μεταφορά με έλεγχο θερμοκρασίας. Η FedEx δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να προσθέσει ξηρό πάγο στις Αποστολές ή να παράσχει υπηρεσίες επαναπαγοποίησης, παρά τις οποιεσδήποτε προφορικές ή γραπτές δηλώσεις του πελάτη ή της FedEx περί του αντιθέτου. Η FedEx δεν συστήνει τη χρήση υγρού πάγου (παγωμένου νερού) ως ψυκτικού μέσου.

10.4 Αν ο Παραλήπτης αρνηθεί την παραλαβή ενός Πακέτου ή το Πακέτο έχει διαρροή, έχει υποστεί ζημία ή αναδίδει κάποια οσμή (συνολικά «Διαρροή»), θα επιστρέφεται στον Αποστολέα, αν είναι δυνατό. Αν ο Αποστολέας αρνηθεί να παραλάβει το Πακέτο ή αυτό δεν μπορεί να επιστραφεί λόγω Διαρροής, ο Αποστολέας θα θεωρηθεί υπεύθυνος και συμφωνεί να επιστρέψει και να αποζημιώσει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στη FedEx όλο το κόστος, τα τέλη και τα έξοδα που προκλήθηκαν σε σχέση με τον καθαρισμό ή/και την απόρριψη του Πακέτου. Η FedEx επιφυλάσσεται του δικαιώματος, χωρίς να φέρει ευθύνη, να αρνηθεί να παραλάβει ή να απορρίψει (πετάξει) ένα Πακέτο με ενδείξεις Διαρροής.


11. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

11.1 Η FedEx μπορεί, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια ή κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών, να ανοίγει και να επιθεωρεί οποιαδήποτε Αποστολή χωρίς ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και, ως εκ τούτου, δεν θα φέρει καμία ευθύνη.

11.2 Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η FedEx πρέπει να εκτελεί (τυχαίο) έλεγχο με ακτίνες Χ. Η FedEx μπορεί να αναλάβει τον εν λόγω έλεγχο και ο Αποστολέας και ο Παραλήπτης παραιτούνται δια του παρόντος από οποιεσδήποτε πιθανές αξιώσεις λόγω ζημιών ή καθυστερήσεων (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της Εγγύησης επιστροφής χρημάτων) ως απόρροια του ελέγχου.


12. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ

12.1 Οι αποστολές που διασχίζουν εθνικά σύνορα ενδέχεται να χρήζουν εκτελωνισμού στη χώρα προορισμού πριν από την παράδοση στον Παραλήπτη. Όπου η FedEx παρέχει υπηρεσίες εκτελωνισμού, κατ'αίτημα των Τελωνειακών αρχών θα παρέχει σε αυτές όλα τα απαραίτητα δεδομένα για τον εκτελωνισμό, όπως αυτά παρέχονται από τον Αποστολέα (βλ. Άρθρο 26: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ).

12.2 Ο Αποστολέας έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι τα αποστελλόμενα προϊόντα είναι αποδεκτά για είσοδο στη χώρα προορισμού. Όλες οι Χρεώσεις για αποστολή προς και επιστροφή από χώρες όπου η είσοδος δεν επιτρέπεται επιβαρύνουν τον Αποστολέα.

12.3 Η FedEx μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να δεχτεί οδηγίες από τον Παραλήπτη για τη χρήση ορισμένου εκτελωνιστή πέραν της FedEx ή του εκτελωνιστή που έχει οριστεί από τον Αποστολέα. Σε κάθε περίπτωση, η FedEx επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εκτελωνίσει την Αποστολή, αν ο εκτελωνιστής δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ή δεν θα εκτελέσει τον εκτελωνισμό ή αν δεν παρέχονται ακριβή και πλήρη στοιχεία του εκτελωνιστή (όπως ενδεικτικά όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και ταχυδρομικός κώδικας).

12.4 Ο Αποστολέας έχει ευθύνη να διασφαλίζει ότι όλα τα απαραίτητα έγγραφα πέραν της Φορτωτικής (Αερομεταφοράς) παρέχονται και έχουν συμπληρωθεί με ακρίβεια σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των τελωνειακών νόμων, των νόμων περί εισαγωγών και εξαγωγών και των κρατικών κανονισμών οποιασδήποτε χώρας προς, από, μέσω ή πάνω από την οποία ενδέχεται να μεταφερθεί η Αποστολή. Οποιεσδήποτε Αποστολές στο πλαίσιο της υπηρεσίας Παγκόσμιων Επιστροφών αποστολών FedEx που προωθούνται σε τρίτη χώρα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις περί ελέγχου εξαγωγών της χώρας πρώτης αναχώρησης. Σε περίπτωση τυχόν αδυναμίας προσκόμισης ή/και συμπλήρωσης με ακρίβεια όλων των απαραίτητων εγγράφων [συμπεριλαμβανομένης της Φορτωτικής (Αερομεταφοράς)], η FedEx δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι του Αποστολέα ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου για οποιαδήποτε απώλεια, δαπάνη ή καθυστέρηση λόγω της μη συμμόρφωσης του Αποστολέα με αυτή τη διάταξη. Όταν οι Αποστολές κρατούνται από τις Τελωνειακές αρχές ή άλλες υπηρεσίες λόγω εσφαλμένων εγγράφων ή εγγράφων που λείπουν, η FedEx μπορεί να επιχειρήσει πρώτα να ειδοποιήσει τον Παραλήπτη. Αν, σύμφωνα με το τοπικό δίκαιο, τα ορθά στοιχεία ή έγγραφα πρέπει να υποβληθούν από τον Παραλήπτη και ο Παραλήπτης αδυνατεί να τα υποβάλει εντός της εύλογης προθεσμίας που ενδεχομένως ορίζει η FedEx, η Αποστολή μπορεί να θεωρηθεί μη παραδοτέα (βλ. Άρθρο 16: ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ). Αν ο Παραλήπτης αδυνατεί να παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία ή έγγραφα και το τοπικό δίκαιο επιτρέπει στον Αποστολέα να τα παράσχει, η FedEx μπορεί να επιχειρήσει να ειδοποιήσει τον Αποστολέα. Αν ο Αποστολέας αδυνατεί επίσης να παράσχει τα στοιχεία ή έγγραφα εντός της εύλογης προθεσμίας που ενδεχομένως ορίζει η FedEx, η Αποστολή θα θεωρηθεί μη παραδοτέα. Η FedEx δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την αδυναμία της να ολοκληρώσει μια παράδοση λόγω εσφαλμένων εγγράφων ή εγγράφων που λείπουν, είτε επιχειρεί να ειδοποιήσει τον Παραλήπτη ή τον Αποστολέα είτε όχι. Η FedEx δικαιούται να χρεώσει τέλος διαχείρισης για την απόκτηση των εν λόγω διορθωμένων ή πλήρων στοιχείων.

12.5 Κατά περίπτωση, ένας Αποστολέας που κατοικεί ή έχει την έδρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εξουσιοδοτήσει τη FedEx ή τους αντιπροσώπους της να συντάξουν και να υποβάλουν δηλώσεις (επαν)εξαγωγής και να προχωρήσουν σε όλες τις σχετικές ενέργειες ως άμεσος εκπρόσωπος στο όνομα, για λογαριασμό και με ευθύνη του Αποστολέα.

12.6 Η FedEx επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβάλει πρόσθετες Χρεώσεις για εκτελωνισμό ή για επικουρικές υπηρεσίες σε σχέση με τον εκτελωνισμό των Αποστολών («Τέλη για επικουρικές υπηρεσίες εκτελωνισμού»). Οι πελάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τη FedEx για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Τέλη για επικουρικές υπηρεσίες εκτελωνισμού.

12.7 Η FedEx δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για Αποστολές που εγκαταλείπονται στις Τελωνειακές αρχές και οι εν λόγω Αποστολές μπορεί να θεωρηθούν μη παραδοτέες (βλ. Άρθρο 16: ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ).


13. ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ

13.1 Αν και όπου ισχύει, με την επιφύλαξη των Άρθρων 4.6 και 4.7, η FedEx μπορεί να επιλέξει να προκαταβάλει για λογαριασμό του υπόχρεου πληρωμής («ο Πληρωτής») οποιουσδήποτε δασμούς και φόρους που επιβάλλονται από τις Τελωνειακές αρχές. Για όλες τις Αποστολές, η FedEx μπορεί να επικοινωνήσει με τον Πληρωτή προτού ολοκληρωθεί ο εκτελωνισμός προκειμένου να επιβεβαιώσει τους διακανονισμούς για την αποζημίωση των ποσών που θα προκαταβληθούν. Κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, η FedEx μπορεί να απαιτήσει επιβεβαίωση για τους διακανονισμούς αποζημίωσης ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του εκτελωνισμού και την παράδοση όπως, ενδεικτικά, στην περίπτωση παραδόσεων σε Παραλήπτες που, όπως πιστεύει η FedEx, είναι αφερέγγυοι και στην περίπτωση Αποστολών με υψηλές δηλωμένες τιμές.

13.2 Αν ο Παραλήπτης ή ένα τρίτο μέρος από το οποίο ζητείται επιβεβαίωση αποζημίωσης αρνηθεί να καταβάλει τους δασμούς και φόρους που είναι απαραίτητοι για την αποδέσμευση της Αποστολής από τις Τελωνειακές αρχές, η FedEx μπορεί να επικοινωνήσει με τον Αποστολέα. Αν ο Αποστολέας αρνηθεί να προβεί σε ικανοποιητικούς διακανονισμούς για την αποζημίωση της FedEx, η Αποστολή θα επιστραφεί στον Αποστολέα ή θα κρατηθεί σε μια γενική ή τελωνειακή αποθήκη ή θα θεωρηθεί μη παραδοτέα (Βλ. Άρθρο 16: ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ). Ο Αποστολέας θα θεωρηθεί στη συνέχεια υπεύθυνος για την πληρωμή τόσο των αρχικών Χρεώσεων όσο και των Χρεώσεων επιστροφής. Αν η FedEx προκαταβάλει οποιαδήποτε ποσά ως δασμούς και φόρους είτε στον αρχικό προορισμό είτε κατά την επιστροφή, ο Αποστολέας θα θεωρηθεί υπόχρεος και για τα εν λόγω ποσά και για όλα τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που έχουν σχέση με την προκαταβολή των δασμών και φόρων από τη FedEx.

13.3 Οποιαδήποτε Αποστολή μπορεί να καθυστερήσει, αν η FedEx αδυνατεί να λάβει ικανοποιητική επιβεβαίωση των διακανονισμών αποζημίωσης για ποσά τα οποία θα προκαταβληθούν για τους δασμούς και τους φόρους. Οι καθυστερήσεις αυτές ή οποιαδήποτε άλλη αδυναμία συμμόρφωσης με τους παρόντες Όρους συνιστούν περιπτώσεις αποκλεισμού ευθύνης και όχι Αστοχία κατά την παροχή υπηρεσίας.και ως εκ τούτου δεν καλύπτονται από την Εγγύηση επιστροφής χρημάτων (Βλ. Άρθρο 17: ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ και Άρθρο 19: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ).

13.4 Αν η FedEx προκαταβάλει δασμούς και φόρους, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβάλει επιβάρυνση. Ο Αποστολέας πρέπει να ανατρέξει στα φύλλα του ναυλολογίου της FedEx κατά τον χρόνο αποστολής ή να τηλεφωνήσει στη FedEx ζητώντας εξήγηση για την επιβάρυνση. Παρόλο που η FedEx επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εκπλειστηριάσει ή να εκποιήσει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τα προϊόντα για να ανακτήσει τις Χρεώσεις που δεν έχουν αποζημιωθεί, ο Αποστολέας θα εξακολουθήσει να θεωρείται υπόχρεος πληρωμής για τις εν λόγω Χρεώσεις.

13.5 Οι Τελωνειακές αρχές μπορούν να επιβάλουν τελωνειακούς δασμούς ή/και ΦΠΑ εισαγωγής ή οποιουσδήποτε σχετικούς δασμούς και φόρους εκ των υστέρων, καθώς και πρόστιμα, ποινές ή/και φόρο υπερημερίας στη FedEx όταν έχουν παρασχεθεί ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία ή/και έγγραφα εκτελωνισμού, όπως τιμολόγια, (δασμολογητέες) αξίες, κωδικοί νομισμάτων ή εμπορευμάτων σε σχέση με τις Αποστολές. Αν τα ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία/έγγραφα παρασχέθηκαν στη FedEx από, για λογαριασμό ή κατ'εντολή ή με ευθύνη του Αποστολέα ή Παραλήπτη, ο Αποστολέας, ο Παραλήπτης και, αν υφίσταται, το υπεύθυνο τρίτο μέρος θα θεωρηθούν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνοι απέναντι στη FedEx για τα εν λόγω ποσά.


14. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

14.1 Η FedEx επιφυλάσσεται του δικαιώματος να καθορίσει τη διαδρομή μιας Αποστολής με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει κατάλληλο. Δεν γίνονται στάσεις κατά τη διαδρομή, οι οποίες συμφωνούνται κατά τον χρόνο υποβολής της Αποστολής. Μερικές Αποστολές ενδέχεται να ενοποιηθούν ή να προωθηθούν από τη FedEx για μεταφορά μέσω οχήματος τρίτου μέρους, τρίτων αερομεταφορέων ή βάσει ναύλωσης πτήσης ή διασύνδεσης με άλλες γραμμές, όπως ενδέχεται να αποφασίσει η FedEx κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η FedEx δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για εκ νέου δρομολόγηση οποιασδήποτε Αποστολής προς μια τρίτη χώρα ή για μεταφορά της Αποστολής μέσω συγκεκριμένου αεροσκάφους ή άλλου οχήματος ή μέσω συγκεκριμένης διαδρομής ή σύνδεσης σε οποιοδήποτε σημείο σύμφωνα με οποιαδήποτε προγράμματα. Η FedEx μπορεί, χωρίς ειδοποίηση, να αντικαταστήσει έναν μεταφορέα, αεροσκάφος ή όχημα με ένα άλλο, να αποκλίνει από τη διαδρομή ή τις διαδρομές ή να προχωρήσει σε μεταφορά της Αποστολής μέσω μηχανοκίνητου οχήματος. Ο Αποστολέας συμφωνεί ότι η FedEx έχει το δικαίωμα εκτροπής οποιασδήποτε Αποστολής (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης άλλων μεταφορέων) για τη διευκόλυνση της παράδοσής της.

14.2 Η FedEx μπορεί να πραγματοποιήσει την παράδοση στον Παραλήπτη στη διεύθυνση που αναφέρεται στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς) ή σε κάποιον άλλο πέρα από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς), ο οποίος/η οποία είναι προφανώς εξουσιοδοτημένος/η να παραλάβει την Αποστολή στο όνομα και για λογαριασμό του Παραλήπτη. Οι διευθύνσεις αποστολής πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνουν την πλήρη διεύθυνση του Παραλήπτη και τον αριθμό τηλεφώνου και φαξ του. Ο Αποστολέας αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά ότι, σε ορισμένες χώρες προορισμού, η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα τρίτο μέρος ή σε ένα γραμματοκιβώτιο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος προσβάσιμο στον Παραλήπτη. [Διευθύνσεις ταχυδρομικής θυρίδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ορισμένες διεθνείς τοποθεσίες αλλά πρέπει να περιλαμβάνουν την αναφορά έγκυρου αριθμού τηλεφώνου, φαξ ή τέλεξ στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς). Η FedEx δεν μπορεί να πραγματοποιήσει παραδόσεις σε ταχυδρομικές θυρίδες του στρατού των ΗΠΑ όπως σε Διευθύνσεις Στρατιωτικού Ταχυδρομείου (APO) και Ναυτικού Ταχυδρομείου (FPO)].

14.3 Η FedEx δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη σε οποιεσδήποτε συνθήκες αναφορικά με οποιαδήποτε αξίωση που έχει σχέση με την κατάσχεση ή παρακράτηση εμπορευμάτων κατά τη διαμετακόμιση από τις Τελωνειακές ή άλλες κρατικές αρχές.

14.4 Οι Αποστολές σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κρατικές υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις, πανεπιστημιουπόλεις ή άλλες εγκαταστάσεις που διαθέτουν γραφείο αλληλογραφίας ή κεντρικό χώρο υποδοχής μπορούν να παραδίδονται στο γραφείο αλληλογραφίας ή τον κεντρικό χώρο υποδοχής, εκτός αν υπάρχει διαφορετική εξουσιοδότηση και έγκριση από τη FedEx πριν από την αποστολή.

14.5 Τα επικίνδυνα εμπορεύματα δεν μπορούν να δρομολογηθούν εκ νέου σε διεύθυνση διαφορετική από την αρχικά προοριζόμενη διεύθυνση του Παραλήπτη που παρασχέθηκε από τον Αποστολέα. (Σημείωση: Οι Αποστολές μπορούν να καταστούν διαθέσιμες ως κράτηση για παραλαβή ή να επιστραφούν στον Αποστολέα.)

14.6 Οποιαδήποτε ζητούμενη αλλαγή σε μια διεύθυνση που δεν είναι εκ νέου δρομολόγηση ή διόρθωση διεύθυνσης είναι μια νέα Αποστολή και θα ισχύουν νέες Χρεώσεις μεταφοράς.

14.7 Η παράδοση το Σάββατο, αν παρέχεται, θα υπόκειται σε ειδικό τέλος χειρισμού στις χώρες όπου το Σάββατο δεν είναι συνήθης Εργάσιμη ημέρα.

14.8 Η επιλογή υπηρεσίας FedEx Europe First για παράδοση νωρίς το πρωί, αν παρέχεται, υπόκειται σε επιπρόσθετο τέλος παράδοσης («Τέλος παράδοσης FedEx Europe First»).

14.9 Κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, η FedEx μπορεί να αρνηθεί να παραλάβει ή να παραδώσει μια Αποστολή ή να χρησιμοποιήσει εναλλακτικούς διακανονισμούς παραλαβής ή παράδοσης για να διατηρήσει την ασφάλεια των εργαζομένων της και σε περιπτώσεις όπου η FedEx πιστεύει ότι οι υπηρεσίες της μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά παράβαση οποιωνδήποτε ισχυόντων νόμων, κανονισμών ή κανόνων.

14.10A Εντολές παράδοσης από τον Αποστολέα
Η FedEx προσφέρει πάνω από μία Επιλογές υπογραφής παράδοσης που μπορεί να επιλέξει ο Αποστολέας κατά τη στιγμή συμπλήρωσης της Φορτωτικής (Αερομεταφοράς). Οι Επιλογές υπογραφής παράδοσης δεν είναι διαθέσιμες για όλες τις Αποστολές, υπόκεινται σε γεωγραφικούς και άλλους περιορισμούς και μπορούν να τροποποιούνται από τη FedEx κατά καιρούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η διαθεσιμότητα και οι προϋποθέσεις των Επιλογών υπογραφής παράδοσης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα fedex.com. 

O Αποστολέας και ο Παραλήπτης αναγνωρίζουν έκαστος ότι οι Επιλογές υπογραφής παράδοσης που επιλέγονται από τον Αποστολέα ενδέχεται να έχουν σχέση, ενδεικτικά, με: (i) την αποδέσμευση μιας Αποστολής χωρίς υπογραφή για παράδοση · (ii) την παράδοση σε ένα γείτονα ή θυρωρό/επιστάτη κτιρίου ή άτομο σε παρόμοια θέση · (iii) την αποδέσμευση μιας Αποστολής B2C μόνο σε ένα σύμφωνα με τον νόμο ενήλικο στη διεύθυνση παράδοσης · (iv) ή οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω εντολών. Η επιλογή μίας από τις Επιλογές υπογραφής παράδοσης από τον Αποστολέα υπερισχύει οποιωνδήποτε επιπρόσθετων εντολών παράδοσης που λαμβάνονται από τον Παραλήπτη. Ο Αποστολέας και ο Παραλήπτης καλούνται να λάβουν υπόψη το Άρθρο 9.4(ε) των παρόντων Όρων μεταφοράς. 

Επιπλέον επιβαρύνσεις ενδέχεται να επιβληθούν αναφορικά με τις Επιλογές υπογραφής παράδοσης. Ο Αποστολέας και ο Παραλήπτης καλούνται να λάβουν υπόψη το Άρθρο 22 των παρόντων Όρων μεταφοράς. 

Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί μία από τις Επιλογές υπογραφής παράδοσης, η FedEx θα ακολουθήσει τις διαδικασίες κανονικής παράδοσης.

14.10B Εντολές παράδοσης από τον Παραλήπτη
Σε επιλεγμένες τοποθεσίες, οι Αποστολές B2C μπορούν να παραδίδονται σύμφωνα με τις επιπρόσθετες εντολές που λαμβάνονται από τον Παραλήπτη. Ο Αποστολέας αναγνωρίζει ρητά και συμφωνεί ότι οι ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η'/ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Ο Αποστολέας και ο Παραλήπτης αναγνωρίζουν και συμφωνούν έκαστος ότι οι εντολές του Παραλήπτη ενδέχεται να έχουν σχέση, ενδεικτικά, με: (i) την αναβολή του χρόνου παράδοσης · (ii) την παράδοση σε ένα γείτονα · (iii) την παράδοση σε άλλη διεύθυνση ή/και άλλο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω άλλη διεύθυνση βρίσκεται εντός της ίδιας χώρας που αναφέρεται στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς) · (iv) την παροχή εντολών σχετικά με την παράδοση της Αποστολής B2C χωρίς να ληφθεί υπογραφή για την παράδοση · (v) την παράδοση της Αποστολής B2C σε ένα σημείο παραλαβής (π.χ. ένα τοπικό κατάστημα) · ή (iv) οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω εντολών. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η προσωρινή θέση σε αναμονή της Αποστολής B2C από τη FedEx σύμφωνα με τις εντολές του Παραλήπτη, π.χ. για αναβολή της παράδοσης, θεωρείται μέρος της σύμβασης μεταφοράς. 

Οι διαθέσιμες επιλογές παράδοσης για Αποστολές B2C υπόκεινται σε χρονικούς, γεωγραφικούς και άλλους περιορισμούς και μπορούν να τροποποιηθούν κατά καιρούς από τη FedEx χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η διαθεσιμότητα και οι προϋποθέσεις των επιλογών παράδοσης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα fedex.com. Η Εγγύηση επιστροφής χρημάτων (βλ. Άρθρο 17) δεν ισχύει σχετικά με τις Αποστολές B2C για τις οποίες ο Παραλήπτης έχει παράσχει επιπρόσθετες εντολές παράδοσης σύμφωνα με την παρούσα διάταξη.

Η FedEx θα κάνει δεκτές επιπρόσθετες εντολές παράδοσης μόνο για τις Αποστολές B2C. ΩΣΤΟΣΟ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ B2C, ΤΟΤΕ ΕΚΑΣΤΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.


15. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

15.1 Επιχειρηματικές παραδόσεις. Η FedEx θα επιχειρήσει εκ νέου την παράδοση, είτε αυτόματα είτε κατόπιν αιτήματος, αν: (1) δεν υπάρχει κανένα άτομο διαθέσιμο στην διεύθυνση του Παραλήπτη ή σε γειτονική διεύθυνση για να υπογράψει για το πακέτο και δεν υπάρχει δήλωση αποδέσμευσης στο αρχείο (2) ο αποστολέας έχει επιλέξει μία από τις Επιλογές υπογραφής παράδοσης της FedEx και δεν υπάρχει κανένας διαθέσιμος Παραλήπτης για να υπογράψει για το πακέτο · ή (3) η FedEx, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, καθορίζει ότι το πακέτο δεν μπορεί να αποδεσμευτεί. Αν η Επαγγελματική παράδοση δεν έχει παραδοθεί μετά από τρεις (3) απόπειρες παράδοσης ή αφού έχει κρατηθεί για πέντε (5) Εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης απόπειρας παράδοσης και, κατά περίπτωση, έχει εκτελωνιστεί στη χώρα προορισμού, θα θεωρηθεί μη παραδοτέα (βλ. Άρθρο 16: Μη παραδοτέες αποστολές).

15.2 Παραδόσεις κατ' οίκον και Αποστολές B2C. Αν μια Κατ' οίκον παράδοση ή μια Αποστολή B2C δεν μπορεί να παραδοθεί κατά την αρχική απόπειρα, η FedEx μπορεί, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, είτε να επιχειρήσει εκ νέου την παράδοση είτε να κρατήσει την αποστολή μέχρι να λάβει περαιτέρω εντολές παράδοσης από τον Παραλήπτη είτε να παραδώσει σε μια τοποθεσία που θα καθοριστεί από τη FedEx. Αν μια Κατ' οίκον παράδοση ή μια Αποστολή B2C δεν μπορεί να παραδοθεί μέσω εκ νέου απόπειρας(ών) ή αν ο Παραλήπτης δεν παράσχει περαιτέρω εντολές παράδοσης ή αν η FedEx δεν μπορεί να προωθήσει την παράδοση σε άλλη τοποθεσία που θα καθοριστεί από τη FedEx, η αποστολή μπορεί να θεωρηθεί μη παραδοτέα (βλ. Άρθρο 16: Μη παραδοτέες αποστολές).


16. ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

16.1 Μη παραδοτέα Αποστολή είναι η αποστολή που δεν μπορεί να παραδοθεί για λόγους που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, οποιονδήποτε από τους ακόλουθους: (i) η διεύθυνση του Παραλήπτη είναι ελλιπής, δυσανάγνωστη, εσφαλμένη ή δεν μπορεί να εντοπιστεί, (ii) η Αποστολή απευθύνεται σε διεύθυνση που βρίσκεται σε περιοχή η οποία δεν εξυπηρετείται από τη FedEx, (iii) ο τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας του Παραλήπτη είναι κλειστός, (iv) η παράδοση είναι αδύνατη λόγω της μη διαθεσιμότητας ή άρνησης ενός αρμόδιου προσώπου να παραλάβει την παράδοση ή να υπογράψει για την παράδοση της Αποστολής κατά την αρχική απόπειρα παράδοσης ή τις εκ νέου απόπειρες, (v) η Αποστολή δεν είναι δυνατό να εκτελωνιστεί, (vi) η Αποστολή είναι πιθανό να προκαλέσει ζημία ή καθυστέρηση σε άλλες Αποστολές ή περιουσία ή σωματική βλάβη σε άτομα, (vii) η Αποστολή περιέχει απαγορευμένα αντικείμενα, (viii) ο Παραλήπτης αδυνατεί ή αρνείται να πληρώσει για μια Αποστολή με Χρέωση του Παραλήπτη, (ix) η Αποστολή δεν ήταν κατάλληλα συσκευασμένη ή (x) το περιεχόμενο ή η συσκευασία της Αποστολής είναι κατεστραμμένα σε βαθμό που η ανασυσκευασία δεν είναι δυνατή.

16.2 Αν η Αποστολή είναι μη παραδοτέα για οποιονδήποτε λόγο, η FedEx μπορεί να επιχειρήσει να ειδοποιήσει τον Αποστολέα προκειμένου να προχωρήσει σε διακανονισμούς για την επιστροφή της Αποστολής, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε τοπικών νομικών περιορισμών. Aν η επικοινωνία με τον Αποστολέα είναι αδύνατη εντός πέντε (5) Εργάσιμων ημερών ή ο Αποστολέας δεν δώσει εντολές εντός εύλογου χρονικού διαστήματος όπως αυτό προσδιορίζεται από τη FedEx, η FedEx, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να επιστρέψει την Αποστολή στον Αποστολέα ή να παραδώσει την Αποστολή σε μια γενική ή τελωνειακή αποθήκη ή να απορρίψει (πετάξει) την Αποστολή. Αν μια Αποστολή δεν μπορεί να παραδοθεί, να εκτελωνιστεί ή να επιστραφεί, η Αποστολή μπορεί να μεταφερθεί ή να απορριφθεί (πεταχτεί) από τη FedEx κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Ο Αποστολέας θα θεωρηθεί υπεύθυνος για όλα τα έξοδα, τις Χρεώσεις και τα τέλη που επιβάλλονται για την επιστροφή, την αποθήκευσή ή την απόρριψη μιας μη παραδοτέας Αποστολής, εκτός αν η Αποστολή ήταν μη παραδοτέα λόγω υπαιτιότητας της FedEx.

16.3 Οι Αποστολές που δεν μπορούν να επιστραφούν λόγω τοπικών κανονιστικών περιορισμών θα παραδίδονται σε μια γενική ή τελωνειακή αποθήκη ή θα απορρίπτονται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της FedEx και σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Ο Αποστολέας συμφωνεί να πληρώσει κάθε κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η FedEx για την εν λόγω παράδοση προς φύλαξη ή απόρριψη.

16.4 Οι Χρεώσεις επιστροφής θα επιβληθούν στον Αποστολέα μαζί με τις αρχικές Χρεώσεις, εκτός αν η Αποστολή ήταν μη παραδοτέα λόγω υπαιτιότητας της FedEx. Θα περιλαμβάνονται, επίσης, οποιεσδήποτε άλλες Χρεώσεις με τις οποίες επιβαρύνθηκε η FedEx όπως, ενδεικτικά, δασμοί, φόροι και τέλη αποθήκευσης, αν υφίστανται. Για τις επιστραφείσες Αποστολές που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα, ο Αποστολέας πρέπει να παρέχει μια συμπληρωμένη Φορτωτική (Αερομεταφοράς) για την επιστροφή και όλα τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα.


17. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

17.1 Η FedEx προσφέρει μια Εγγύηση επιστροφής χρημάτων για τις ακόλουθες υπηρεσίες ή επιλογές υπηρεσιών (αν και όπου παρέχονται): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (μόνο για διηπειρωτικές Αποστολές), FedEx International Economy Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. Προς αποφυγήν αμφιβολίας, η Εγγύηση επιστροφής χρημάτων δεν ισχύει για τις ενδοευρωπαϊκές Αποστολές που χρησιμοποιούν την υπηρεσία FedEx International Economy. Η FedEx, κατόπιν αιτήματος, είτε θα αποζημιώσει ή, κατ'επιλογή της (που θα ασκείται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της FedEx), θα πιστώσει στο ισχύον τιμολόγιο τις Χρεώσεις μεταφοράς που επιβαρύνουν τον Αποστολέα αν η πρώτη απόπειρα παράδοσης μιας Αποστολής πραγματοποιηθεί 60 ή περισσότερα δευτερόλεπτα μετά τον ισχύοντα Χρόνο δέσμευσης παράδοσης («Αστοχία στην παροχή υπηρεσίας»). Ωστόσο, η πολιτική Εγγύησης επιστροφής χρημάτων θα ισχύει μόνο αφού η FedEx αποδεχτεί τη δέσμευση παράδοσης μετά την παραλαβή της Αποστολής.

Η εν λόγω εγγύηση επιστροφής χρημάτων, αν παρέχεται (οι πελάτες θα πρέπει να απευθυνθούν στη FedEx για λεπτομέρειες), μπορεί να ανασταλεί, να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί από τη FedEx κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια χωρίς ειδοποίηση προς τον Αποστολέα ή τον Παραλήπτη.

Για να πληρούνται οι προϋποθέσεις για αποζημίωση ή πίστωση, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

 • Όπου η διαδικασία εκτελωνισμού ή η λήψη άλλων αδειών από ρυθμιστικές αρχές καθυστερούν λόγω απαιτήσεων επιθεώρησης ή ελέγχου βάσει δειγματοληψίας ή λόγω σφαλμάτων ή παραλείψεων του Αποστολέα στα έγγραφα ή η επεξεργασία ενός Πακέτου καθυστερεί λόγω συμμόρφωσης της FedEx με τις απαιτήσεις της αεροπορίας ή άλλες απαιτήσεις ασφαλείας, ο Χρόνος δέσμευσης παράδοσης τροποποιείται με την προσθήκη μίας Εργάσιμης ημέρας για κάθε ημέρα (ή μέρους αυτής) καθυστέρησης έκδοσης των εν λόγω αδειών.
 • Για τιμολογημένες Αποστολές και για Αποστολές που απεστάλησαν μέσω αυτόματης συσκευής αποστολής, η ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου. Ο Αποστολέας πρέπει να προσκομίσει μαζί με την απόδειξη πληρωμής του τον αριθμό τιμολογίου στον οποίο αντιστοιχεί η πληρωμή. Αν ένα τιμολόγιο δεν έχει εξοφληθεί ολοσχερώς, ο λόγος για κάθε μη εξοφληθείσα χρέωση πρέπει να σημειώνεται μαζί με τον αριθμό Φορτωτικής (Αερομεταφοράς) ή τον αριθμό εντοπισμού Πακέτου
 • Για τις Αποστολές που δεν έχουν τιμολογηθεί από τη FedEx (είτε πληρώνονται τοις μετρητοίς, είτε με επιταγή, εντολή πληρωμής, πιστωτική κάρτα ή με άλλον τρόπο), ο Αποστολέας πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τη FedEx για την Αστοχία στην παροχή υπηρεσίας εντός 1 5 ημερών από την ημερομηνία Αποστολής.
 • Η ειδοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τον Αριθμό λογαριασμού FedEx, αν υπάρχει, τον αριθμό Φορτωτικής (Αερομεταφοράς) ή τον αριθμό εντοπισμού Πακέτου, την ημερομηνία αποστολής, καθώς και τα πλήρη και ακριβή στοιχεία του Παραλήπτη.
 • Δεν θα θεωρηθεί ότι υπήρξε Αστοχία στην παροχή υπηρεσίας αν εντός 30 ημερών αφού ειδοποιηθεί η FedEx, η τελευταία προσκομίσει αποδείξεις είτε για την έγκαιρη παράδοση που θα αποτελούνται από την ημερομηνία και τον χρόνο παράδοσης και το όνομα του προσώπου που υπέγραψε για την Αποστολή είτε στοιχεία εξαίρεσης της υπηρεσίας που δείχνουν ότι η μη έγκαιρη παράδοση οφειλόταν σε οποιονδήποτε όρο του παρόντος εγγράφου που επιτρέπει την παράταση του χρόνου παράδοσης ή στις συνθήκες που περιγράφονται στο Άρθρο 19: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.
 • Μόνο μία αποζημίωση ή πίστωση επιτρέπεται ανά Πακέτο. Αν υπάρξει Αστοχία στην παροχή υπηρεσίας για οποιοδήποτε Πακέτο στο πλαίσιο μιας Αποστολής πολλών πακέτων, η αποζημίωση ή η πίστωση θα δοθούν μόνο για το κατ'αναλογία μέρος των Χρεώσεων μεταφοράς που ισχύουν για το εν λόγω Πακέτο.
 • Η αποζημίωση ή η πίστωση θα δοθούν μόνο αν έχουν παρασχεθεί πλήρη και ακριβή στοιχεία του Παραλήπτη κατά τον χρόνο αποστολής. Πλήρη στοιχεία Παραλήπτη πρέπει να παρέχονται είτε στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς) είτε μέσω μιας αυτόματης συσκευής αποστολής.
 • Αποζημίωση ή πίστωση δεν θα δίνονται για Αποστολές που καθυστέρησαν λόγω εσφαλμένων ή ελλιπών διευθύνσεων ή λόγω μη διαθεσιμότητας ή άρνησης ενός προσώπου να αποδεχτεί την παράδοση, είτε το Πακέτο επιστρέφεται στον Αποστολέα είτε όχι, ή να υπογράψει για το Πακέτο ή λόγω οποιουδήποτε όρου του παρόντος εγγράφου που επιτρέπει την παράταση του χρόνου παράδοσης ή για τις αιτίες που περιγράφονται στο Άρθρο 19: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ.
 • Η παρούσα Εγγύηση επιστροφής χρημάτων ισχύει μόνο για τις Χρεώσεις μεταφοράς και δεν ισχύει για δασμούς, φόρους ή χρεώσεις δηλωμένης τιμής ή οποιεσδήποτε άλλες Χρεώσεις ή/και απώλεια ή ζημία που προκαλείται στον Αποστολέα ή στον Παραλήπτη.
 • Αποζημίωση ή πίστωση δεν θα δίνονται σε πελάτες που χρησιμοποιούν αυτόματες συσκευές αποστολής αν Ι εσφαλμένοι αριθμοί εντοπισμού Πακέτου εφαρμόζονται σε σχέση με το εν λόγω Πακέτο ή Αποστολή.
 • Δεν θα θεωρηθεί ότι υπήρξε Αστοχία στην παροχή υπηρεσίας, αν ένας Αριθμός λογαριασμού FedEx «με χρέωση σε» παρασχέθηκε κατά τον χρόνο αποστολής, ο οποίος υποδείκνυε όχι καλή πιστοληπτική ικανότητα του κατόχου του και το Πακέτο κρατήθηκε σε αναμονή έως ότου γίνουν διακανονισμοί για έναν εναλλακτικό τρόπο πληρωμής. Στο πλαίσιο της παρούσας διάταξης, «καλή πιστοληπτική ικανότητα» σημαίνει ότι (1) δεν υπάρχει ληξιπρόθεσμη πληρωμή στον Λογαριασμό FedEx, (2) ο Λογαριασμός FedEx δεν βρίσκεται σε κατάσταση «μόνο με μετρητά» και (3) για τους εμπορικούς ή επαγγελματικούς Λογαριασμούς FedEx, το υπόλοιπο δεν υπερβαίνει το πιστωτικό όριο που ορίστηκε από τη FedEx.
 • Η παρούσα Εγγύηση επιστροφής χρημάτων δεν ισχύει για μη παραδοτέες ή επιστραφείσες Αποστολές ή Ι Αποστολές που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα ή ξηρό πάγο.
 • Η παρούσα Εγγύηση επιστροφής χρημάτων δεν ισχύει για καθυστερήσεις στην παράδοση που προκαλούνται λόγω τήρησης των πολιτικών της FedEx αναφορικά με την πληρωμή δασμών και φόρων πριν από τον εκτελωνισμό ή κατά την παράδοση.
 • Πιστώσεις για τις Χρεώσεις μεταφοράς θα εφαρμόζονται μόνο στον λογαριασμό του πληρωτή και οι Ι αποζημιώσεις θα καταβάλλονται μόνο στον πληρωτή.
 • Πίστωση ή αποζημίωση στο πλαίσιο της παρούσας Εγγύησης επιστροφής χρημάτων θα εφαρμόζεται μόνο έναντι Ι των Χρεώσεων μεταφοράς για την Αποστολή στην οποία οφείλεται η πίστωση.
 • Μπορείτε να μάθετε τον ακριβή Χρόνο δέσμευσης παράδοσης μόνο αν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία Εξυπηρέτησης πελατών και παράσχετε τα ακόλουθα στοιχεία:
  • Αποστελλόμενο εμπόρευμα
  • Ημερομηνία αποστολής
  • Ακριβής προορισμός
  • Βάρος Αποστολής
  • Τιμή Αποστολής

Οποιοσδήποτε χρόνος διαμετακόμισης που δημοσιεύεται στον Οδηγό υπηρεσιών της FedEx ή οπουδήποτε αλλού ή αναφέρεται από την υπηρεσία Εξυπηρέτησης πελατών χωρίς τα παραπάνω πέντε απαιτούμενα στοιχεία, παρέχεται μόνο κατ'εκτίμηση και δεν είναι ο δηλωμένος Χρόνος δέσμευσης παράδοσης. Τα αρχεία της FedEx σχετικά με τους αναφερόμενους χρόνους παράδοσης θα συνιστούν αδιάσειστη απόδειξη των εν λόγω αναφορών.

 • Η παρούσα Εγγύηση επιστροφής χρημάτων για Αποστολές που προορίζονται για περιοχές εκτεταμένης εξυπηρέτησης ισχύει μόνο για το μέρος της μεταφοράς που παρέχεται απευθείας από τη FedEx.
 • Οι αργίες στον τόπο παραλαβής ή/και στον τόπο προορισμού θα επηρεάζουν τους χρόνους διαμετακόμισης της FedEx. Οι παραδόσεις που προγραμματίζονται κανονικά να πραγματοποιηθούν την ημέρα της αργίας θα προγραμματίζονται εκ νέου για παράδοση την επόμενη Εργάσιμη ημέρα. Ο Χρόνος δέσμευσης παράδοσης θα επεκτείνεται για χρονικό διάστημα που ισούται με τη διάρκεια της αργίας.
 • Για την υπηρεσία FedEx lnternational Next Flight, ο αναφερόμενος Χρόνος δέσμευσης παράδοσης μπορεί να μεταβληθεί για πολλούς λόγους όπως, ενδεικτικά, τους ακόλουθους: καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων λόγω ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, καιρικών συνθηκών ή μηχανικών προβλημάτων. Αν ο Χρόνος δέσμευσης παράδοσης μεταβληθεί, η Εγγύηση επιστροφής χρημάτων θα ισχύει μόνο για τον πιο πρόσφατα αναφερόμενο Χρόνο δέσμευσης παράδοσης.
 • Η παρούσα Εγγύηση επιστροφής χρημάτων δεν ισχύει για όλες τις Αποστολές, ιδιαίτερα για τις Αποστολές B2C, αναφορικά με τις οποίες ο Παραλήπτης έχει παράσχει στην FedEx συγκεκριμένες εντολές παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο

17.2 Για την επιλογή υπηρεσίας FedEx Europe First, η FedEx κατόπιν αιτήματος θα αποζημιώνει ή, κατ'επιλογή της (που θα ασκείται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της FedEx), θα πιστώνει στο ισχύον τιμολόγιο i) το Τέλος παράδοσης FedEx Europe First που επιβαρύνει τον Αποστολέα αλλά όχι τις Χρεώσεις μεταφοράς, αν η πρώτη απόπειρα παράδοσης της Αποστολής πραγματοποιηθεί 60 ή περισσότερα δευτερόλεπτα μετά τον ισχύοντα Χρόνο δέσμευσης παράδοσης για την επιλογή υπηρεσίας FedEx Europe First και ii) τις Χρεώσεις μεταφοράς που επιβαρύνουν τον Αποστολέα (επιπροσθέτως του Τέλους παράδοσης FedEx Europe First) αν η πρώτη απόπειρα παράδοσης μιας Αποστολής πραγματοποιηθεί 60 ή περισσότερα δευτερόλεπτα μετά τον ισχύοντα Χρόνο δέσμευσης παράδοσης για την υπηρεσία FedEx International Priority χωρίς την επιλογή υπηρεσίας FedEx Europe First. Όλες οι απαγορεύσεις και περιορισμοί που προβλέπονται στο Άρθρο 17.1 ισχύουν εξίσου για την επιλογή υπηρεσίας FedEx Europe First.

17.3 Αν ο Αποστολέας επιλέξει να αφήσει μια Αποστολή σε ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο αποστολής FedEx ή σε ένα Κουτί παράδοσης πακέτων FedEx, ο Χρόνος δέσμευσης παράδοσης θα ξεκινήσει από τη στιγμή που η FedEx συλλέγει την Αποστολή από το Εξουσιοδοτημένο κέντρο αποστολής FedEx ή το Κουτί παράδοσης πακέτων FedEx. Στοιχεία σχετικά με την κατά καιρούς ισχύουσα προθεσμία παραλαβής μπορείτε να βρείτε στο Εξουσιοδοτημένο κέντρο αποστολής FedEx ή στο Κουτί παράδοσης πακέτων FedEx, ανάλογα με την περίπτωση.


18. ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

18.1 Εκτός εάν ο Αποστολέας συμπληρώσει υψηλότερη Δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς) και καταβάλει το απαιτούμενο τέλος, η ευθύνη της FedEx περιορίζεται στο υψηλότερο από τα ακόλουθα ποσά, α) το ποσό που προβλέπεται από την ισχύουσα διεθνή σύμβαση ή την τοπική νομοθεσία ή β) 22 ευρώ ανά κιλό ή γ) 100 δολάρια ΗΠΑ ανά Αποστολή. Για τις Αποστολές FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight και FedEx Standard Overnight στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Ελβετία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η ευθύνη της FedEx περιορίζεται στο υψηλότερο από τα ακόλουθα ποσά, α) αυτό που προβλέπεται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία ή β) 10 ευρώ ανά κιλό ή γ) 100 δολάρια ΗΠΑ ανά Αποστολή, εκτός εάν ο Αποστολέας συμπληρώσει υψηλότερη Δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς) και καταβάλει το απαιτούμενο τέλος. Για τις Αποστολές FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight και FedEx Standard Overnight στη Γερμανία, η ευθύνη της FedEx περιορίζεται στο υψηλότερο από τα ακόλουθα ποσά, α) 4 ευρώ ανά κιλό σύμφωνα με τον Εμπορικό Κώδικα της Γερμανίας (HGB) ή β) 100 δολάρια ΗΠΑ ανά Αποστολή, εκτός εάν ο Αποστολέας συμπληρώσει υψηλότερη Δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς) και καταβάλει το απαιτούμενο τέλος.

18.2 Η FedEx δεν παρέχει ασφάλιση φορτίου ή ασφάλιση κατά παντός κινδύνου, αλλά ο Αποστολέας μπορεί να καταβάλει μια επιπρόσθετη χρέωση Δηλωθείσας αξίας για τη μεταφορά πάνω από τα όρια που αναφέρονται στο Άρθρο 17.1 πιο πάνω. Ο Αποστολέας πρέπει να ανατρέξει στα ισχύοντα φύλλα ναυλολογίου της FedEx κατά τον χρόνο αποστολής ή να τηλεφωνήσει στη FedEx προκειμένου να λάβει μια εξήγηση σχετικά με την επιπρόσθετη χρέωση. Η Δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά κάθε Πακέτου αντιπροσωπεύει το μέγιστο όριο ευθύνης της FedEx σε σχέση με την αποστολή του εν λόγω Πακέτου όπως, ενδεικτικά, σε σχέση με οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, καθυστέρηση, λανθασμένη παράδοση, παραπληροφόρηση ή λανθασμένη παροχή πληροφόρησης σε σχέση με την Αποστολή. Η έκθεση στη ζημία και ο κίνδυνος ζημίας σε σχέση με τη Δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά αναλαμβάνεται από τον Αποστολέα. Συνιστούμε στους πελάτες να επικοινωνήσουν με κάποιον πράκτορα ή μεσίτη ασφαλειών αν επιθυμούν ασφαλιστική κάλυψη. ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ FEDEX ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ Η FEDEX ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΑΞΙΩΣΗ.

18.3 Η μέγιστη Δηλωμένη δασμολογητέα αξία και τα κόμιστρα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να διαφέρει ανά τοποθεσία. Αν ισχύει, η Δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τη Δηλωμένη δασμολογητέα αξία. Η μέγιστη Δηλωμένη δασμολογητέα αξία και τα κόμιστρα για το περιεχόμενο μιας συσκευασίας FedEx Envelope ή FedEx Pak, ανεξάρτητα από τον προορισμό, είναι 100 δολάρια ΗΠΑ ανά Αποστολή ή 9,07 δολάρια ΗΠΑ ανά λίβρα, όποιο ποσό είναι μεγαλύτερο. Τα προϊόντα αξίας (πραγματικής ή δηλωμένης) που υπερβαίνει αυτά τα ποσά, ΔΕΝ πρέπει να αποστέλλονται σε συσκευασία FedEx Envelope ή FedEx Pak. Εκτός εάν προσδιορίζεται κάτι διαφορετικό από τη FedEx, η μέγιστη Δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά είναι 50.000 δολάρια ΗΠΑ ανά Αποστολή, εκτός από τις Αποστολές FedEx International Priority Freight και FedEx International Economy Freight που έχουν μέγιστο όριο Δηλωθείσας αξίας για τη μεταφορά 100.000 δολάρια ΗΠΑ ανά Αποστολή προς τους περισσότερους προορισμούς. Ο Αποστολέας πρέπει να ανατρέξει στα φύλλα του ναυλολογίου της FedEx που ισχύουν κατά τον χρόνο αποστολής ή να τηλεφωνήσει στη FedEx ζητώντας εξήγηση για τα όρια δηλωμένης τιμής.

18.4 Η μέγιστη Δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά για Αποστολές που περιέχουν τα παρακάτω αντικείμενα υπερβολικά μεγάλης αξίας περιορίζεται σε 1.000 δολάρια ΗΠΑ ανά Αποστολή ή σε 9,07 δολάρια ανά λίβρα, όποιο ποσό είναι υψηλότερο. Η εισαγωγή οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα αντικείμενα μπορεί να απαγορεύεται από χώρα σε χώρα και ένα χαμηλότερο όριο Δηλωθείσας αξίας για τη μεταφορά για μια χώρα, αν υφίσταται, θα διέπει αυτόν τον αναφερόμενο περιορισμό για τα εν λόγω αντικείμενα:

 • Δημιουργίες τέχνης συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε έργων που δημιουργούνται ή αναπτύσσονται μέσω της εφαρμογής ικανοτήτων, γούστου ή δημιουργικού ταλέντου για πώληση, προβολή ή συλλογή. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται αντικείμενα (και μέρη αυτών) όπως ενδεικτικά ζωγραφικοί πίνακες, σχέδια, βάζα, ταπισερί, εκτυπώσεις περιορισμένης έκδοσης, δημιουργίες καλών τεχνών, αγάλματα, γλυπτά, συλλεκτικά αντικείμενα, ειδικά προσαρμοσμένα ή εξατομικευμένα μουσικά όργανα ή παρόμοια αντικείμενα.
 • Αντίκες ή συλλεκτικά κομμάτια ή οποιοδήποτε εμπόρευμα το οποίο προβάλλει το στυλ ή τη μόδα μιας εποχής του παρελθόντος, η ιστορία, η ηλικία ή η σπανιότητα του οποίου ενισχύουν την αξία του. Τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά έπιπλα, επιτραπέζια σκεύη, πορσελάνες, κεραμικά και υαλικά. Τα συλλεκτικά αντικείμενα μπορεί να είναι σύγχρονα ή να αφορούν μια εποχή στο παρελθόν.
 • Φιλμ, φωτογραφικές εικόνες (συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών), φωτογραφικά χρώμια και φωτογραφικές διαφάνειες.
 • Οποιοδήποτε εμπόρευμα το οποίο εκ φύσεως είναι ιδιαίτερα ευπαθές ή η αγοραία αξία του οποίου είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητη ή δύσκολο να εξακριβωθεί.
 • Υαλικά όπως ενδεικτικά πινακίδες, καθρέπτες, κεραμικά, πορσελάνες, κρύσταλλα, πλαισιωμένο γυαλί και οποιοδήποτε άλλο εμπόρευμα εξίσου εύθραυστο.
 • Οθόνες πλάσματος
 • Κοσμήματα όπως ενδεικτικά φο μπιζού, ρολόγια και τα εξαρτήματά τους, λίθοι (πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι, κομμένοι ή άκοποι), βιομηχανικά διαμάντια και  κοσμήματα κατασκευασμένα από πολύτιμα μέταλλα
 • Πολύτιμα μέταλλα όπως ενδεικτικά χρυσός και ασήμι, ράβδοι ή σκόνη ασημιού, ρινίσματα ή λευκόχρυσος (εξαιρουμένης της περίπτωσης που είναι αναπόσπαστο μέρος ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
 • Γούνες όπως ενδεικτικά, γούνινα ενδύματα, ενδύματα με γούνινο φινίρισμα και γουνοδέρματα
 • Μετοχές, ομόλογα, δέσμες χρεογράφων ή ισοδύναμα μετρητών συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κουπονιών φαγητού, γραμματοσήμων (όχι συλλεκτικών), ταξιδιωτικών επιταγών, λαχνών, εντολών πληρωμής, δωροκαρτών και πιστοποιητικών δώρων, προπληρωμένων τηλεφωνικών καρτών (εξαιρουμένων εκείνων που απαιτούν κωδικό ενεργοποίησης), τοκομεριδίων και ανώνυμων ομολόγων
 • Συλλεκτικά αντικείμενα όπως αθλητικές κάρτες, σουβενίρ και αναμνηστικά είδη. (Δεν επιτρέπεται η αποστολή συλλεκτικών νομισμάτων και γραμματοσήμων. Βλ. το άρθρο σχετικά με τα Μη αποδεκτά αντικείμενα για μεταφορά).
 • Κιθάρες και άλλα μουσικά όργανα ηλικίας άνω των 20 ετών και ειδικά προσαρμοσμένα ή εξατομικευμένα μουσικά όργανα.

Ο Αποστολέας είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση της Φορτωτικής (Αερομεταφοράς) ή των λοιπών εγγράφων μεταφοράς με ακρίβεια, συμπεριλαμβανομένης της συμπλήρωσης της ενότητας σχετικά με τη δηλωμένη τιμή. Η FedEx δεν μπορεί να ικανοποιήσει αιτήματα για αλλαγή των στοιχείων δηλωμένης τιμής στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς) μετά από την υποβολή στη FedEx.

18.5 Όταν ο Αποστολέας δεν έχει προσδιορίσει τη Δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά κάθε Πακέτου στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς) αλλά έχει προσδιορίσει τη συνολική δηλωμένη τιμή για όλα τα Πακέτα, η δηλωμένη τιμή για κάθε Πακέτο θα προσδιοριστεί διαιρώντας τη συνολική δηλωμένη αξία με τον αριθμό των Πακέτων στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς). Σε καμία περίπτωση η δηλωμένη αξία οποιουδήποτε Πακέτου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη δηλωμένη αξία της Αποστολής.

18.6 Η FedEx δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή καθυστέρηση, λανθασμένη παράδοση ή μη παράδοση μη αποδεκτών Αποστολών, όπως ενδεικτικά μετρητών ή νομισμάτων (Βλ. Άρθρο 8: ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ).

18.7 Κάθε δήλωση τιμής που υπερβαίνει τις μέγιστες τιμές που επιτρέπονται από τη FedEx είναι άκυρη και ανίσχυρη. Η αποδοχή μεταφοράς (ακουσίως, εκουσίως ή με άλλον τρόπο) από τη FedEx οποιασδήποτε Αποστολής που έχει δηλωμένη τιμή άνω των επιτρεπόμενων μέγιστων ορίων δεν συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη ή όρια που αναφέρονται στους παρόντες Όρους σχετικά με την εν λόγω Αποστολή.

18.8 Αν η Δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά για μια Αποστολή υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια (βλ. Άρθρα 18.3 και 18.4), η εν λόγω τιμή θα μειώνεται αυτόματα στα επιτρεπτά όρια για την εν λόγω Αποστολή.

18.9 Ανεξάρτητα από τη Δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά για ένα Πακέτο, η ευθύνη της FedEx για απώλεια, ζημία, καθυστέρηση, λανθασμένη παράδοση, μη παράδοση, παραπληροφόρηση, μη πληροφόρηση ή λανθασμένη παροχή πληροφοριών δεν θα υπερβαίνει το κόστος επισκευής, την απομειωμένη αξία ή το κόστος αντικατάστασης της Αποστολής, όποιο ποσό είναι μικρότερο.


19. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

19.1 Εκτός εάν ο Αποστολέας συμπληρώσει υψηλότερη Δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς) και καταβάλει το απαιτούμενο τέλος, η ευθύνη της FedEx περιορίζεται στο υψηλότερο από τα ακόλουθα ποσά, α) το ποσό που προβλέπεται από την ισχύουσα διεθνή σύμβαση ή την τοπική νομοθεσία ή β) 22 ευρώ ανά κιλό ή γ) 100 δολάρια ΗΠΑ ανά Αποστολή. Για τις Αποστολές FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight και FedEx Standard Overnight στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Ελβετία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η ευθύνη της FedEx περιορίζεται στο υψηλότερο από τα ακόλουθα ποσά, α) αυτό που προβλέπεται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία ή β) 10 ευρώ ανά κιλό ή γ) 100 δολάρια ΗΠΑ ανά Αποστολή, εκτός εάν ο Αποστολέας συμπληρώσει υψηλότερη Δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς) και καταβάλει το απαιτούμενο τέλος. Για τις Αποστολές FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight και FedEx Standard Overnight στη Γερμανία, η ευθύνη της FedEx περιορίζεται στο υψηλότερο από τα ακόλουθα ποσά, α) 4 ευρώ ανά κιλό σύμφωνα με τον Εμπορικό Κώδικα της Γερμανίας (HGB) ή β) 100 δολάρια ΗΠΑ ανά Αποστολή, εκτός εάν ο Αποστολέας συμπληρώσει υψηλότερη Δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς) και καταβάλει το απαιτούμενο τέλος.

19.2 Η FedEx δεν παρέχει ασφάλιση φορτίου ή ασφάλιση κατά παντός κινδύνου, αλλά ο Αποστολέας μπορεί να καταβάλει μια επιπρόσθετη χρέωση Δηλωθείσας αξίας για τη μεταφορά πάνω από τα όρια που αναφέρονται στο Άρθρο 19.1 πιο πάνω. Ο Αποστολέας πρέπει να ανατρέξει στα ισχύοντα φύλλα ναυλολογίου της FedEx κατά τον χρόνο αποστολής ή να τηλεφωνήσει στη FedEx προκειμένου να λάβει μια εξήγηση σχετικά με την επιπρόσθετη χρέωση. Η Δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά κάθε Πακέτου αντιπροσωπεύει το μέγιστο όριο ευθύνης της FedEx σε σχέση με την αποστολή του εν λόγω Πακέτου όπως, ενδεικτικά, σε σχέση με οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, καθυστέρηση, λανθασμένη παράδοση, παραπληροφόρηση ή λανθασμένη παροχή πληροφόρησης σε σχέση με την Αποστολή. Η έκθεση στη ζημία και ο κίνδυνος ζημίας σε σχέση με τη Δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά αναλαμβάνεται από τον Αποστολέα. Συνιστούμε στους πελάτες να επικοινωνήσουν με κάποιον πράκτορα ή μεσίτη ασφαλειών αν επιθυμούν ασφαλιστική κάλυψη. ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ FEDEX ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ Η FEDEX ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΑΞΙΩΣΗ.

19.3 Η μέγιστη Δηλωμένη δασμολογητέα αξία και τα κόμιστρα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να διαφέρει ανά τοποθεσία. Αν ισχύει, η Δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τη Δηλωμένη δασμολογητέα αξία. Η μέγιστη Δηλωμένη δασμολογητέα αξία και τα κόμιστρα για το περιεχόμενο μιας συσκευασίας FedEx Envelope ή FedEx Pak, ανεξάρτητα από τον προορισμό, είναι 100 δολάρια ΗΠΑ ανά Αποστολή ή 9,07 δολάρια ΗΠΑ ανά λίβρα, όποιο ποσό είναι μεγαλύτερο. Τα προϊόντα αξίας (πραγματικής ή δηλωμένης) που υπερβαίνει αυτά τα ποσά, ΔΕΝ πρέπει να αποστέλλονται σε συσκευασία FedEx Envelope ή FedEx Pak. Εκτός εάν προσδιορίζεται κάτι διαφορετικό από τη FedEx, η μέγιστη Δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά είναι 50.000 δολάρια ΗΠΑ ανά Αποστολή, εκτός από τις Αποστολές FedEx International Priority Freight και FedEx International Economy Freight που έχουν μέγιστο όριο Δηλωθείσας αξίας για τη μεταφορά 100.000 δολάρια ΗΠΑ ανά Αποστολή προς τους περισσότερους προορισμούς. Ο Αποστολέας πρέπει να ανατρέξει στα φύλλα του ναυλολογίου της FedEx που ισχύουν κατά τον χρόνο αποστολής ή να τηλεφωνήσει στη FedEx ζητώντας εξήγηση για τα όρια δηλωμένης τιμής.

19.4 Η μέγιστη Δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά για Αποστολές που περιέχουν τα παρακάτω αντικείμενα υπερβολικά μεγάλης αξίας περιορίζεται σε 1.000 δολάρια ΗΠΑ ανά Αποστολή ή σε 9,07 δολάρια ανά λίβρα, όποιο ποσό είναι υψηλότερο. Η εισαγωγή οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα αντικείμενα μπορεί να απαγορεύεται από χώρα σε χώρα και ένα χαμηλότερο όριο Δηλωθείσας αξίας για τη μεταφορά για μια χώρα, αν υφίσταται, θα διέπει αυτόν τον αναφερόμενο περιορισμό για τα εν λόγω αντικείμενα:

α. Δημιουργίες τέχνης συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε έργων που δημιουργούνται ή αναπτύσσονται μέσω ικανοτήτων, γούστου ή δημιουργικού ταλέντου για πώληση, προβολή ή συλλογή. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται αντικείμενα (και μέρη αυτών) όπως ενδεικτικά ζωγραφικοί πίνακες, σχέδια, βάζα, ταπισερί, εκτυπώσεις περιορισμένης έκδοσης, δημιουργίες καλών τεχνών, αγάλματα, γλυπτά, συλλεκτικά αντικείμενα, ειδικά προσαρμοσμένα ή εξατομικευμένα μουσικά όργανα ή παρόμοια αντικείμενα.

β. Αντίκες ή συλλεκτικά κομμάτια ή οποιοδήποτε εμπόρευμα το οποίο προβάλλει το στυλ ή τη μόδα μιας εποχής του παρελθόντος και η ιστορία, η ηλικία ή η σπανιότητα του οποίου ενισχύουν την αξία του. Τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά έπιπλα, επιτραπέζια σκεύη, πορσελάνες, κεραμικά και υαλικά. Τα συλλεκτικά αντικείμενα μπορεί να είναι σύγχρονα ή να αφορούν μια εποχή στο παρελθόν.

γ. Φιλμ, φωτογραφίες (συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών), φωτογραφικά χρώμια και φωτογραφικές διαφάνειες.

δ. Οποιοδήποτε εμπόρευμα το οποίο εκ φύσεως είναι ιδιαίτερα ευπαθές ή η αγοραία αξία του οποίου είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητη ή δύσκολο να εξακριβωθεί.

ε. Υαλικά όπως ενδεικτικά πινακίδες, καθρέπτες, κεραμικά, πορσελάνες, κρύσταλλα, πλαισιωμένο γυαλί και οποιοδήποτε άλλο εμπόρευμα εξίσου εύθραυστο.

στ. Οθόνες πλάσμα.

ζ. Κοσμήματα όπως ενδεικτικά φο μπιζού, ρολόγια και τα εξαρτήματά τους, λίθοι (πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι, κομμένοι ή άκοποι), βιομηχανικά διαμάντια και κοσμήματα κατασκευασμένα από πολύτιμα μέταλλα

η. Πολύτιμα μέταλλα όπως ενδεικτικά χρυσός και ασήμι, ράβδοι ή σκόνη ασημιού, ρινίσματα ή λευκόχρυσος (εξαιρουμένης της περίπτωσης που είναι αναπόσπαστο μέρος ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

θ. Γούνες όπως ενδεικτικά, γούνινα ενδύματα, ενδύματα με γούνινο φινίρισμα και γουνοδέρματα

ι. Μετοχές, ομόλογα, δέσμες χρεογράφων ή ισοδύναμα μετρητών συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κουπονιών φαγητού, γραμματοσήμων (όχι συλλεκτικών), ταξιδιωτικών επιταγών, λαχνών, εντολών πληρωμής, δωροκαρτών και πιστοποιητικών δώρων, προπληρωμένων τηλεφωνικών καρτών (εξαιρουμένων εκείνων που απαιτούν κωδικό ενεργοποίησης), τοκομεριδίων και ανώνυμων ομολόγων

κ. Συλλεκτικά αντικείμενα όπως αθλητικές κάρτες, σουβενίρ και αναμνηστικά είδη. (Δεν επιτρέπεται η αποστολή συλλεκτικών νομισμάτων και γραμματοσήμων. Βλ. ενότητα Απαγορευμένα αντικείμενα).

λ. Κιθάρες και άλλα μουσικά όργανα ηλικίας άνω των 20 ετών και ειδικά προσαρμοσμένα ή εξατομικευμένα μουσικά όργανα.

μ. Ο Αποστολέας είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση της Φορτωτικής (Αερομεταφοράς) ή των λοιπών εγγράφων μεταφοράς με ακρίβεια, συμπεριλαμβανομένης της συμπλήρωσης της ενότητας σχετικά με τη δηλωμένη τιμή. Η FedEx δεν μπορεί να ικανοποιήσει αιτήματα για αλλαγή των στοιχείων δηλωμένης τιμής στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς) μετά από την υποβολή στη FedEx.

19.5 Όταν ο Αποστολέας δεν έχει προσδιορίσει τη Δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά κάθε Πακέτου στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς) αλλά έχει προσδιορίσει τη συνολική δηλωμένη τιμή για όλα τα Πακέτα, η δηλωμένη τιμή για κάθε Πακέτο θα προσδιοριστεί διαιρώντας τη συνολική δηλωμένη αξία με τον αριθμό των Πακέτων στη Φορτωτική (Αερομεταφοράς). Σε καμία περίπτωση η δηλωμένη αξία οποιουδήποτε Πακέτου σε μια Αποστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τη δηλωμένη αξία της Αποστολής.

19.6 Η FedEx δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή καθυστέρηση, λανθασμένη παράδοση ή μη παράδοση μη αποδεκτών Αποστολών, όπως ενδεικτικά μετρητών ή νομισμάτων (Βλ. ενότητα 8: Απαγορευμένα αντικείμενα).

19.7 Κάθε δήλωση τιμής που υπερβαίνει τις μέγιστες τιμές που επιτρέπονται από τη FedEx είναι άκυρη και ανίσχυρη. Η αποδοχή μεταφοράς (ακουσίως, εκουσίως ή με άλλον τρόπο) από τη FedEx οποιασδήποτε Αποστολής που έχει δηλωμένη τιμή άνω των επιτρεπόμενων μέγιστων ορίων δεν συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη ή όρια που αναφέρονται στους παρόντες Όρους σχετικά με την εν λόγω Αποστολή.

19.8 Αν η Δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά για μια Αποστολή υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια (βλ. Άρθρα 18.3 και 19.4), η εν λόγω τιμή θα μειώνεται αυτόματα στα επιτρεπτά όρια για την εν λόγω Αποστολή.

19.9 Ανεξάρτητα από τη Δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά για ένα Πακέτο, η ευθύνη της FedEx για απώλεια, ζημία, καθυστέρηση, λανθασμένη παράδοση, μη παράδοση, παραπληροφόρηση, μη πληροφόρηση ή λανθασμένη παροχή πληροφοριών δεν θα υπερβαίνει το κόστος επισκευής, την απομειωμένη αξία ή το κόστος αντικατάστασης της Αποστολής, όποιο ποσό είναι μικρότερο.


20. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Εκτός από όσα ρητά προβλέπονται στους παρόντες Όρους, η FedEx δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.


21. ΑΞΙΩΣΕΙΣ

21.1 Αξιώσεις λόγω ζημίας, καθυστέρησης ή έλλειψης

Όλες οι αξιώσεις που εγείρονται λόγω ζημίας (ορατής ή καλυμμένης), καθυστέρησης (συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων λόγω αλλοίωσης) ή έλλειψης πρέπει να γνωστοποιούνται γραπτώς στη FedEx εντός 21 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση της Αποστολής και άνευ αυτής της γνωστοποίησης καμία αγωγή αποζημίωσης δεν μπορεί να εγερθεί κατά της FedEx (βλ. επίσης Άρθρο 17: ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ για τη χρονική περίοδο υποβολής αιτήματος αποζημίωσης ή πίστωσης των Χρεώσεων μεταφοράς λόγω Αστοχίας στην παροχή υπηρεσίας). Η παραλαβή της Αποστολής από τον Παραλήπτη χωρίς γραπτή γνωστοποίηση της ζημίας στο δελτίο παράδοσης συνιστά εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι η Αποστολή παραδόθηκε σε καλή κατάσταση. Προκειμένου να εξετάσει η FedEx οποιαδήποτε αξίωση για αποζημίωση, ο Παραλήπτης πρέπει να καταστήσει το περιεχόμενο, το αρχικό χαρτοκιβώτιο αποστολής και τη συσκευασία στη διάθεση της FedEx για επιθεώρηση.

H FedEx επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιθεωρεί τις Αποστολές που έχουν υποστεί ζημία στις εγκαταστάσεις του πελάτη, καθώς και του δικαιώματος να ανακτήσει το Πακέτο που έχει υποστεί ζημία για να το επιθεωρήσει σε εγκατάσταση της FedEx.

Όλα τα αρχικά κιβώτια αποστολής, η συσκευασία και το περιεχόμενο πρέπει να καθίστανται στη διάθεση της FedEx για επιθεώρηση και να διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αξίωσης.

21.2 Άλλες αξιώσεις (απώλεια, αδυναμία παράδοσης, λανθασμένη παράδοση...)

Όλες οι άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αξιώσεων λόγω απώλειας, αδυναμίας παράδοσης ή λανθασμένης παράδοσης, πρέπει να ληφθούν από τη FedEx εντός εννέα μηνών από την υποβολή του Πακέτου στη FedEx.

21.3 Έγερση αξίωσης και παραγραφή

Εντός εννέα μηνών από την υποβολή του Πακέτου στη FedEx, πρέπει να υπάρξει τεκμηρίωση και αποστολή όλων των σχετικών πληροφοριών στη FedEx. Η FedEx δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε ενέργειες για οποιαδήποτε αξίωση μέχρι την καταβολή όλων των Χρεώσεων και το ποσό της αξίωσης δεν πρέπει να παρακρατείται από αυτές τις Χρεώσεις. Το δικαίωμα αποζημίωσης έναντι της FedEx θα αποσβεστεί αν δεν εγερθεί αγωγή εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης (σε περίπτωση ζημίας) ή την ημερομηνία που θα έπρεπε να είχε παραδοθεί η Αποστολή (σε περίπτωση απώλειας, αδυναμίας παράδοσης, λανθασμένης παράδοσης ή καθυστέρησης στην παράδοση).

Η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης για τους σκοπούς υπολογισμού της προθεσμίας θα είναι η επόμενη ημέρα της ημερομηνίας Αποστολής. Σε περίπτωση νομικών ή συμβατικών διατάξεων που προβλέπουν βραχύτερο χρόνο παραγραφής, οι διατάξει αυτές υπερισχύουν της παρούσας διάταξης.

Μόνο μία αξίωση μπορεί να εγερθεί σε σχέση με μια Αποστολή. Η αποδοχή πληρωμής μιας αξίωσης αποσβένει κάθε δικαίωμα ανάκτησης περαιτέρω αποζημίωσης ή έγερσης αξίωσης για περαιτέρω αποζημίωση σε σχέση με την εν λόγω Αποστολή.


22. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Η FedEx επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβάλει επιβαρύνσεις για καύσιμα και άλλες επιβαρύνσεις στις Αποστολές χωρίς ειδοποίηση. Η διάρκεια και το ποσό θα καθορίζονται αποκλειστικά από την FedEx. Υποβάλλοντας την Αποστολή του στη FedEx, ο Αποστολέας συμφωνεί να καταβάλει τις ισχύουσες επιβαρύνσεις είτε κατά τη στιγμή της παραγγελίας είτε κατά τη στιγμή της παραλαβής, όποια εκ των δύο είναι η μεταγενέστερη, και οι εν λόγω Χρεώσεις θα καθορίζονται από τη FedEx, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Λεπτομέρειες σχετικά με τις τρέχουσες επιβαρύνσεις παρέχονται στην ιστοσελίδα fedex.com.


23. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Οποιαδήποτε μη επιβολή ή μη εφαρμογή μιας διάταξης των παρόντων Όρων εκ μέρους της FedEx δεν συνιστά παραίτηση από την εν λόγω διάταξη και δεν επηρεάζει κατά οποιονδήποτε άλλον τρόπο το δικαίωμα της FedEx να επιβάλει την εν λόγω διάταξη.


24. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι δεν αποκλείουν καμία ευθύνη όταν ο αποκλεισμός της εν λόγω ευθύνης απαγορεύεται από τον νόμο.

Εφόσον οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται ή αναφέρεται στους παρόντες Όρους ενδέχεται να έρχεται σε αντίθεση με οποιαδήποτε ισχύουσα διεθνή σύμβαση, τοπικό δίκαιο, κρατικούς κανονισμούς, εντολές ή απαιτήσεις, η εν λόγω διάταξη θα παραμένει σε ισχύ στον μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό και, σε αυτό το περιοριστικό πλαίσιο, θα παραμένει σε ισχύ ως μέρος της σύμβασης μεταξύ της FedEx και του Αποστολέα. Η ακυρότητα ή μη εκτελεστότητα οποιασδήποτε διάταξης δεν επηρεάζει κανένα άλλο μέρος των παρόντων Όρων.


25. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Το βελγικό δίκαιο επιτρέπει στους χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών να ζητήσουν την παρέμβαση του Συνηγόρου του πολίτη (Ombudsman) για τον ταχυδρομικό τομέα (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)) υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης έχει προηγουμένως υποβάλει την καταγγελία του στη FedEx. Η παρέμβαση αυτή γίνεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρόντων Όρων.


26. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

26.1 Η FedEx, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες αναγκαστικούς νόμους, κανονισμούς και κανόνες για την προστασία των δεδομένων σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (επίσης: «δεδομένα») για την εκτέλεση μιας Αποστολής ή για άλλον σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες, η FedEx σας συστήνει να ανατρέξετε στη δήλωση απορρήτου της που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα fedex.com. 

26.2 Σε σχέση με οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τον Αποστολέα σχετικά με τους εργαζομένους του, έναν Παραλήπτη ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος σε σχέση με μια Αποστολή ή για άλλον σκοπό, ο Αποστολέας εγγυάται, δηλώνει και δεσμεύεται ότι έχει συμμορφωθεί με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των δεδομένων, όπως αναφορικά με την απόκτηση της απαραίτητης νομικής βάσης για την παροχή αυτών των δεδομένων στη FedEx και την επεξεργασία αυτών από τη FedEx όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους ή σε άλλο σημείο και αναφορικά με την παροχή στο αντίστοιχο υποκείμενο των δεδομένων όλων των πληροφοριών σχετικά με τη συλλογή, διαβίβαση και επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, όπως ενδεικτικά σχετικά με:

 • Την ταυτότητα της FedEx ως υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων 
 • Τους σκοπούς της επεξεργασίας (δηλ. την εκτέλεση της Αποστολής) και τις προϋποθέσεις επεξεργασίας των δεδομένων 
 • Τις κατηγορίες των δεδομένων που θα διαβιβάσει ο Αποστολέας στη FedEx 
 • Επιβεβαίωση ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαβιβαστούν στη FedEx και στις συνδεόμενες με εκείνη εταιρείες και καταστήματα που βρίσκονται εντός ή/και εκτός του ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, σε σχέση με την εκτέλεση της Αποστολής, συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών εντολών παράδοσης που λαμβάνονται από τον Παραλήπτη, και ταυτοποίηση του εξουσιοδοτημένου προσωπικού και των εκτελούντων την επεξεργασία που έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
 • Τον υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα της παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις συνέπειες σε περίπτωση άρνησης παροχής δεδομένων 
 • Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων να έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να ζητά τη διόρθωση, διαγραφή, αποκλεισμό ή αφαίρεση των ανακριβών δεδομένων ή να εναντιώνεται στην επεξεργασία τους για νόμιμους σκοπούς και τα στοιχεία επικοινωνίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών. 

26.3 Ο Αποστολέας θα αποζημιώνει τη FedEx για κάθε κόστος, αξίωση, ζημία και έξοδο που υπέστη ή στο οποίο υποβλήθηκε η FedEx σε σχέση με τη μη συμμόρφωση του Αποστολέα με το παρόν άρθρο 26.