Όροι μεταφοράς

Όροι μεταφοράς

Όροι μεταφοράς


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι παρόντες Όροι Μεταφοράς ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ εκ μέρους της FedEx και των εργαζομένων ή των αντιπροσώπων της για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία και καθυστέρηση υπό ορισμένες συνθήκες, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ στα δηλωμένα ποσά για τα οποία γίνεται αποδεκτή η ευθύνη και ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ εντός αυστηρού χρονικού ορίου. Οι αποστολείς θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπ' όψιν τους παρόντες Όρους και, όπου είναι απαραίτητο, να αποκτούν ασφαλιστική κάλυψη προκειμένου να προστατεύουν τα συμφέροντά τους.

Οι αποστολές υπόκεινται σε τοπικά τέλη και στους όρους της θυγατρικής της FedEx, του καταστήματος ή του ανεξάρτητου εργολήπτη που έκανε δεκτή την Αποστολή.

Όροι και Προϋποθέσεις Μεταφοράς της FedEx Express για την Ευρώπη (ισχύει από την 1η Ιουνίου 2021)


1. Εφαρμογή.

1.1 Αυτοί οι Όροι ισχύουν για τη μεταφορά αποστολών που προέρχονται από την Ευρώπη, και μεταξύ και εντός των χωρών και εδαφών της Ευρώπης. Αυτοί οι Όροι δεν ισχύουν για αποστολές εντός της Γερμανίας και εντός της Πολωνίας, για τις οποίες ισχύουν ξεχωριστοί τοπικοί όροι και προϋποθέσεις μεταφοράς. Σε ορισμένες αγορές, μπορεί να ισχύουν οι τοπικοί όροι ή οι ταχυδρομικές ρυθμίσεις αντί ή συμπληρωματικά προς αυτούς τους Όρους (σε κάθε περίπτωση, διατίθενται στην ιστοσελίδα fedex.com στις ισχύουσες χώρες και επικράτειες). Οι αποστολές που προέρχονται εκτός Ευρώπης υπόκεινται σε τοπικά τέλη και στους όρους και προϋποθέσεις της θυγατρικής της FedEx, του υποκαταστήματος ή ανεξάρτητου επαγγελματία, ο οποίος αποδέχθηκε την Αποστολή. Οι αποστολές οι οποίες επιστρέφονται διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χώρα ή την επικράτεια από την οποία επιστρέφεται η Αποστολή. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε κομμάτι των Υπηρεσιών της FedEx, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα fedex.com.

1.2 Η διεθνής μεταφορά μιας Αποστολής αεροπορικώς υπόκειται στη Σύμβαση του Μόντρεαλ ή στη Σύμβαση της Βαρσοβίας, όπου εφαρμόζονται. Η διεθνής μεταφορά μιας Αποστολής οδικώς υπόκειται στην CMR, όπου εφαρμόζεται. Οι αποστολές που μεταφέρονται τοπικά (μεταξύ συγκεκριμένων θέσεων εντός μιας χώρας) υπόκεινται στη νομοθεσία της ιδίας χώρας, στους παρόντες Όρους και σε οποιουσδήποτε ισχύοντες τοπικούς όρους και προϋποθέσεις μεταφοράς της FedEx.

1.3 Η τελευταία διαδικτυακή έκδοση αυτών των Όρων που δημοσιεύτηκε και διατηρείται στην αντίστοιχη τοπική ιστοσελίδα fedex.com, υπερισχύει και αντικαθιστά οποιεσδήποτε παλαιότερες ή άλλες εκδόσεις των Όρων. Ο Αποστολέας, παραδίδοντας μία Αποστολή στη FedEx, συμφωνεί με τους Όρους που ισχύουν εκείνη τη χρονική στιγμή. Η FedEx επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί, ή να συμπληρώνει μονομερώς αυτούς τους Όρους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.  

1.4 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρόντων Όρων και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου διαμετακόμισης της FedEx, όπου συμπεριλαμβάνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε FedEx Φορτωτική Αερομεταφοράς, δήλωσης ή σήμανσης αποστολής, οι παρόντες Όροι υπερισχύουν στον βαθμό στον οποίο δεν έρχονται σε σύγκρουση με την ισχύουσα Σύμβαση(εις) ή άλλους υποχρεωτικά εφαρμοστέους νόμους, όπου συμπεριλαμβάνονται οι εφαρμοστέες τοπικές ταχυδρομικές ρυθμίσεις.

1.5 Οι Υπηρεσίες οι οποίες διατίθενται μπορεί να τροποποιούνται ή να αναστέλλονται από τη FedEx από καιρού εις καιρόν. Τέτοια τροποποίηση ή αναστολή ισχύει για Αποστολές που παραδίδονται στη FedEx μετά την ημερομηνία αυτή. Λεπτομέρειες των τρεχουσών υπηρεσιών διατίθενται στην ιστοσελίδα fedex.com. 

1.6 Στους παρόντες Όρους, όλες οι αποφάσεις της FedEx λαμβάνονται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της FedEx, και το «όπου συμπεριλαμβάνονται» σημαίνει «όπου συμπεριλαμβάνονται, αλλά δεν περιορίζονται σε», εκτός εάν ρητώς αναφέρεται διαφορετικά.


2. Ορισμοί.

Ως «Φορτωτική Αερομεταφοράς» ή «Φορτωτική» νοείται οποιοδήποτε έγγραφο αποστολής, δήλωση, σημείωμα παραλαβής, ετικέτα, σφραγίδα, ηλεκτρονική καταχώρηση ή παρόμοιο είδος που χρησιμοποιείται στο σύστημα μεταφοράς της FedEx Express για να ξεκινήσει η κίνηση μιας Αποστολής. 

Ως «Πρόσθετες Υπηρεσίες» νοούνται όλες οι υπηρεσίες που δεν είναι Υπηρεσίες Μεταφοράς.

Ως «Αποστολές B2C» νοούνται Αποστολές στο πλαίσιο μιας εμπορικής συναλλαγής μεταξύ ενός επιχειρηματία - Αποστολέα (που ενεργεί για επαγγελματικούς σκοπούς) και ενός ιδιώτη καταναλωτή - Παραλήπτη (που ενεργεί εκτός των επαγγελματικών σκοπών του).

Ως «Εργάσιμη ημέρα» νοείται κάθε ημέρα κατά την οποία οι επιχειρήσεις στη χώρα ή την περιοχή αποστολής ή στη χώρα ή την περιοχή προορισμού είναι ανοιχτές για συναλλαγές. Οι εργάσιμες ημέρες και οι αργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανά χώρα, επικράτεια ή περιοχή. Επικοινωνήστε με τη FedEx για δεσμεύσεις παράδοσης που ενδέχεται να επηρεάζονται.

Ως «Επιχειρηματική Παράδοση» νοείται παράδοση η οποία γίνεται σε εμπορικές ή επιχειρηματικές εγκαταστάσεις, όπου αποκλείονται (α) οικίες ή ιδιωτικές κατοικίες, (β) τοποθεσίες όπου μια επιχείρηση λειτουργεί από την οικία ή μία κατοικία που έχει ορισθεί από τον Αποστολέα ως κατοικία και (γ) B2C Αποστολές.

Ως «Χρεώσεις» νοούνται Χρεώσεις Μεταφοράς και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις ή επιβαρύνσεις που προσδιορίζονται ή επιβάλλονται κατά καιρούς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, όπου συμπεριλαμβάνονται καύσιμα και άλλες επιβαρύνσεις, πρόσθετα τέλη εκτελωνισμού, πρόσθετες χρεώσεις, χρεώσεις Δηλωθείσας Αξίας για τη Μεταφορά, χρεώσεις επιστροφής, τέλη ειδικής διαχείρισης, δασμοί και φόροι, επιβαρύνσεις εισαγωγών και εξαγωγών, και άλλα έξοδα που εύλογα υφίστανται από τη FedEx σχετικά με τη μεταφορά μιας Αποστολής. Λεπτομέρειες σχετικά με άλλες χρεώσεις ή επιβαρύνσεις παρέχονται στην ιστοσελίδα fedex.com.

Ως «CMR» νοείται η Σύμβαση αναφορικά με το Συμβόλαιο για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Εμπορευμάτων του 1956 όπως τροποποιήθηκε το 1978. 

Ως «Όροι» νοούνται οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις μεταφοράς όπως ενημερώνονται κατά καιρούς στην ιστοσελίδα fedex.com. 

Ως «Συμβάσεις» νοούνται η Σύμβαση της Βαρσοβίας, η Σύμβαση του Μόντρεαλ και η CMR συλλογικά.

Ως «Δηλωθείσα Αξία για τη Μεταφορά» νοείται αυτή η αξία, αν υφίσταται, που αναφέρεται από τον Αποστολέα στη Φορτωτική αερομεταφοράς και συνιστά το μέγιστο ποσό ευθύνης της FedEx σε σχέση με την Αποστολή για την οποία ο Αποστολέας πληρώνει το απαιτούμενο τέλος.

Ως «Δηλωθείσα Δασμολογητέα Αξία» νοείται η τιμή πώλησης ή το κόστος αντικατάστασης του περιεχομένου της Αποστολής όπως απαιτείται για τους σκοπούς εκτελωνισμού.

Ως «Χρόνος δέσμευσης παράδοσης» νοείται ο δημοσιευμένος χρόνος δέσμευσης παράδοσης για την υπηρεσία FedEx ή ο χρόνος δέσμευσης παράδοσης που παρέχεται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της FedEx για την εν λόγω Αποστολή, η οποία λαμβάνει υπόψη το αποστελλόμενο είδος, την ημερομηνία αποστολής, τον ακριβή προορισμό, το βάρος και την αξία της Αποστολής.

Ως «Ευρώπη» νοείται Αλβανία, Αρμενία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μακεδονία, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ουκρανία, από κοινού. 

Ως «FedEx» ή «FedEx Express» νοείται η Εταιρεία Federal Express, οι θυγατρικές της, τα παραρτήματα και οι συνεργαζόμενες εταιρείες και οι αντίστοιχοι εργαζόμενοι και αντιπρόσωποι (στον βαθμό που εφαρμόζεται).

Ως «Αριθμός λογαριασμού FedEx» ή «Λογαριασμός FedEx» νοείται ο αριθμός που εκδίδεται από τη FedEx σε έναν πελάτη διασφαλίζοντας ότι η δραστηριότητα του λογαριασμού συνοψίζεται από το σύστημα της FedEx και ότι ο πληρωτής τιμολογείται κατάλληλα.

Ως «φορτίο» νοείται οποιαδήποτε μονάδα χειρισμού μεμονωμένου τεμαχίου, παλέτας ή φορτίου με ένα χρεώσιμο βάρος ίσο ή μεγαλύτερο από 68 χιλιόγραμμα (οποιοδήποτε κλάσμα ενός χιλιογράμμου στρογγυλοποιείται στο επόμενο υψηλότερο χιλιόγραμμο), ή μακρύτερο από 274 εκατοστόμετρα, ή μεγαλύτερο από μήκος 330 εκατοστών συν τη διάμετρο.   

«Διαρροή» έχει την έννοια που ορίζεται στην Ενότητα 7 (Προετοιμασία Αποστολής).

Ως «Σύμβαση του Μόντρεαλ» νοείται η Σύμβαση του Μόντρεαλ της 28ης Μαΐου 1999 και όλα τα μεταγενέστερα ισχύοντα πρωτόκολλα. 

Ως «Συσκευασία» νοείται οποιοδήποτε μεμονωμένο δέμα ή τεμάχιο που παραδίδεται από τον αποστολέα στη FedEx προς μεταφορά και γίνεται δεκτό στη FedEx από τον Αποστολέα.

Ως «Απαγορευμένα Είδη» νοούνται τα είδη και οι τύποι των Αποστολών που αναφέρονται στην Ενότητα 10 (Απαγορευμένα Είδη) των παρόντων Όρων.

Ως «Παραλήπτης» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στην Φορτωτική αερομεταφοράς ως παραλήπτης της Αποστολής.

Ως «Παράδοση κατ' οίκον» νοείται η παράδοση που πραγματοποιείται σε οικία ή ιδιωτική κατοικία, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών στις οποίες μια επιχείρηση λειτουργεί από το σπίτι ή/και η παράδοση στην οποία ο Αποστολέας έχει ορίσει τη διεύθυνση παράδοσης ως κατοικία.

Ως «Αποστολέας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στην Φορτωτική αερομεταφοράς ως ο αποστολέας της Αποστολής.

«Αποτυχία υπηρεσίας» σημαίνει μια πρώτη απόπειρα παράδοσης μιας Αποστολής που διεξάγεται 60 δευτερόλεπτα ή περισσότερο μετά τον ισχύοντα Χρόνο Δέσμευσης Παράδοσης, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους. Οποιοσδήποτε χρόνος διαμετακόμισης που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, άλλο μέρος, ή παρέχεται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της FedEx με βάση ατελείς πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από τον Αποστολέα αποτελεί μόνο μία εκτίμηση και δεν είναι ο δηλωμένος Χρόνος Δέσμευσης Παράδοσης. Τα αρχεία της FedEx σχετικά με τους αναφερόμενους χρόνους παράδοσης συνιστούν αδιάσειστη απόδειξη των εν λόγω προσφορών.

Ως «Υπηρεσίες» νοούνται οι Πρόσθετες Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Μεταφοράς συλλογικά. 

Ως «Αποστολή» νοείται ένα ή περισσότερα Πακέτα ή Φορτίο, που μεταφέρεται σε μια μόνον Φορτωτική αερομεταφοράς.

Ως «Χρεώσεις Μεταφοράς» νοούνται τα ποσά που κατά καιρούς ορίζονται για τη μεταφορά μιας Αποστολής από τη FedEx σύμφωνα με τους παρόντες Όρους , εξαιρουμένων άλλων χρεώσεων ή επιβαρύνσεων που μπορούν να εκτιμηθούν ή να επιβληθούν, όπως επιβαρύνσεις καυσίμων, πρόσθετα τέλη υπηρεσιών εκκαθάρισης, πρόσθετες χρεώσεις, χρεώσεις Δηλωθείσας Αξίας για Μεταφορά, ειδικά τέλη χειρισμού, δασμοί και φόροι, επιβαρύνσεις εισαγωγών και εξαγωγών και άλλες επιβαρύνσεις.

Ως «Υπηρεσίες Μεταφοράς» νοούνται οι υπηρεσίες μεταφοράς μιας αποστολής που προσφέρονται και διεξάγονται από τη FedEx σύμφωνα με τη Φορτωτική Αερομεταφοράς της FedEx Express, εξαιρουμένων των φορτωτικών TNT. Πλήρεις λεπτομέρειες όλων αυτών των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των προϊόντων, της διαθεσιμότητας και των χρόνων διαμετακόμισης, διατίθενται στην ιστοσελίδα fedex.com ή σε μια συμφωνία τιμολόγησης ή υπηρεσιών μεταφοράς, όπου εφαρμόζονται.   

«Μοναδικά Είδη» σημαίνει είδη για τα οποία ισχύουν πρόσθετοι όροι (δείτε Ενότητα 20.3 (Μέγιστη Ευθύνη: Δηλωθείσα Αξία για τη Μεταφορά)) λόγω της φύσης τους, συμπεριλαμβανομένων πολύτιμων λίθων, πολύτιμων μετάλλων, κοσμημάτων, μη προστατευμένων επίπλων, υαλικών, πορσελάνης, αντικειμένων τέχνης, αντικών, γουνών, συλλεκτικών ειδών, μουσικών οργάνων, σημαντικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων διαβατηρίων, έξυπνων τηλεφώνων, έξυπνων ρολογιών, ταμπλετών, φορητών υπολογιστών, ηλεκτρονικών οθονών, οθονών πλάσμα, φιλμ, ταινιών, δίσκων, καρτών μνήμης ή οποιωνδήποτε άλλων εμπορευμάτων που φέρουν δεδομένα ή εικόνα. 

Ως «Σύμβαση της Βαρσοβίας» νοείται η Σύμβαση της Βαρσοβίας της 12ης Οκτωβρίου 1929, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Χάγης της 28ης Σεπτεμβρίου 1955 και όλα τα επόμενα ισχύοντα Πρωτόκολλα, όπως επίσης η Σύμβαση της Γκουανταλαχάρα της 18ης Σεπτεμβρίου 1961. 


3. Χρεώσεις.

Οι Χρεώσεις Μεταφοράς οι οποίες ισχύουν για την Αποστολή γίνονται όπως ορίζεται στις τιμές καταλόγου της FedEx στην ιστοσελίδα fedex.com, ή όπως ρητά έχουν συμφωνηθεί διαφορετικά σε μία σχετική συμφωνία παροχής υπηρεσιών μεταφοράς της FedEx. Οι προσφορές που παρέχονται από τη FedEx για χρεώσεις ή υπηρεσίες αποτελούν μόνο εκτιμήσεις, βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τον Αποστολέα. Οι τελικές χρεώσεις και οι υπηρεσίες μπορούν να κυμαίνονται με βάση την επίκαιρη αποστολή που παραδόθηκε και την εφαρμογή αυτών των Όρων. Η FedEx δε θεωρείται υπεύθυνη ούτε θα παρέχεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή, επιστροφή χρημάτων ή πίστωση ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε απόκλισης σε οποιαδήποτε προσφορά Χρέωσης ή Υπηρεσίας που έγινε πριν την παράδοση της Αποστολής και των Χρεώσεων που τιμολογήθηκαν στον πληρωτή. Χρεώσεις που ισχύουν είναι αυτές οι Χρεώσεις που ισχύουν και επιβάλλονται κατά τον χρόνο διεξαγωγής μιας σχετικής συμφωνίας παροχής υπηρεσιών μεταφοράς της FedEx, η οποία υπόκειται στο δικαίωμα της FedEx να αναθεωρεί κατά καιρούς και χωρίς προειδοποίηση τις Χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των Χρεώσεων Μεταφοράς, που αναφέρονται στις τιμές καταλόγου της FedEx στην ιστοσελίδα fedex.com.


4. Επιβαρύνσεις Καυσίμων και Άλλες Επιβαρύνσεις.

Η FedEx επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ορίζει και να αναθεωρεί την επιβάρυνση καυσίμων και άλλες επιβαρύνσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα fedex.com από καιρού εις καιρόν και χωρίς ειδοποίηση. Η διάρκεια και το μέγεθος τέτοιων αναθεωρήσεων ορίζεται από τη FedEx. Ο Αποστολέας, παραδίδοντας μία αποστολή στη FedEx, συμφωνεί να πληρώσει την(τις) επιβάρυνση(εις) που ισχύουν κατά τον χρόνο αυτό. Λεπτομέρειες με τις τρέχουσες επιβαρύνσεις διατίθενται στην ιστοσελίδα fedex.com.


5. Προσαρμογές Τιμολογίων και Διαστατικό Βάρος (Ογκομετρικό Βάρος).

5.1 Η τιμολόγηση του διαστατικού βάρους ισχύει για όλες τις αποστολές, σε ανά Αποστολή βάση. Αν το διαστατικό βάρος υπερβαίνει το πραγματικό βάρος, οι Χρεώσεις Αποστολής επανυπολογίζονται με βάση το διαστατικό βάρος και υπόκεινται σε επιπλέον χρεώσεις. 

5.2 Το διαστατικό βάρος ορίζεται δια πολλαπλασιασμού του μήκους επί το ύψος επί το πλάτος ενός πακέτου (όλα σε εκατοστόμετρα) και διαίρεσης δια ενός πρότυπου διαιρέτη dim ή ενός τέτοιου άλλου αριθμού που ισχύει κατά τον χρόνο παράδοσης μιας τέτοιας αποστολής στη FedEx, όπως καθορίζεται από τη FedEx από καιρού εις καιρόν στην ιστοσελίδα fedex.com. 

5.3 Η FedEx μπορεί να ελέγχει κάθε Φορτωτική Αερομεταφοράς για να επαληθεύσει την επιλεγμένη Υπηρεσία Μεταφορών, το πραγματικό ή διαστατικό βάρος της Αποστολής/Πακέτου ή τον αριθμό των πακέτων σε μια Αποστολή. Εάν η Υπηρεσία Μεταφορών που έχει επιλεγεί, το πραγματικό ή διαστατικό βάρος ή ο αριθμός Πακέτων που αναφέρονται στη Φορτωτική Αερομεταφοράς είναι λανθασμένα, η FedEx μπορεί να κάνει διορθώσεις στη Φορτωτική Αερομεταφοράς.

Η FedEx μπορεί να προσαρμόσει το τιμολόγιο και έχει το δικαίωμα να χρεώσει ένα ειδικό τέλος χειρισμού για την πραγματοποίηση διορθώσεων και τροποποιήσεων στη Φορτωτική Αερομεταφοράς. Η μέθοδος(οι) που χρησιμοποιείται και οι Χρεώσεις που ισχύουν για τη διεξαγωγή τέτοιων διορθώσεων ή προσαρμογών διατίθενται κατόπιν αιτήματος.


6. Τιμολόγηση.

6.1 Τα τιμολόγια για τις Χρεώσεις Μεταφοράς και τις σχετικές χρεώσεις είναι κατ' αρχήν πληρωτέα χωρίς παρακράτηση ή συμψηφισμό, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου. Για ορισμένες χώρες, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί όροι πληρωμής· οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Τιμολόγια για δασμούς και φόρους και άλλες σχετικές Χρεώσεις είναι πληρωτέα κατά την παραλαβή. Παρ' όλα αυτά, η FedEx διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την πληρωμή οποιωνδήποτε χρεώσεων προκαταβολικά. 

6.2 Όπου επιτρέπεται από το νόμο, η FedEx μπορεί να παρέχει ηλεκτρονικά τιμολόγια ως πρότυπα, εκτός εάν ο πληρωτής ζητήσει ρητά κάτι διαφορετικό. 

6.3 Η FedEx διατηρεί το δικαίωμα να συμψηφίζει τις πληρωμές με τα παλαιότερα τιμολόγια πρώτα, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν χρησιμοποιούνται προτιμώμενες μέθοδοι εμβάσματος ή δεν παρέχονται λεπτομέρειες εμβάσματος με την πληρωμή.

6.4 Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής, η FedEx διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ένα τέλος καθυστερημένης πληρωμής, τόκους καθυστερημένης πληρωμής και διαχειριστικά έξοδα για την καθυστερημένη πληρωμή. Σε αυτήν την περίπτωση, η FedEx μπορεί να χρεώσει το ισχύον τέλος(η), έξοδα και/ή επιτόκιο(α) όπως καθορίζονται από τη FedEx και σύμφωνα με τους ισχύοντες Ενωσιακούς ή τοπικούς νόμους για την καθυστέρηση πληρωμής. 

6.5 Εάν η πληρωμή πρέπει να διεξαχθεί δια της χρέωσης σε έναν Λογαριασμό FedEx, το μέρος που ξεκινά την αποστολή πρέπει να καταχωρίσει έναν έγκυρο, τρέχοντα αριθμό λογαριασμού FedEx στη Φορτωτική Αερομεταφοράς, προκειμένου η FedEx να αποδεχτεί την Αποστολή. Οι χρεώσεις σε έναν λογαριασμό FedEx ενδέχεται να έχουν τη μορφή: 

α. «Αποστολέας Λογαριασμού» ή «Φορτωτής Λογαριασμού»: η FedEx τιμολογεί χρεώσεις στον λογαριασμό FedEx του αποστολέα. 

β. «Παραλήπτης Λογαριασμού» ή «Αποδέκτης Λογαριασμού»: η FedEx τιμολογεί χρεώσεις στον λογαριασμό FedEx του παραλήπτη. Δεκτές για μεταφορά μόνο προς καθορισμένες τοποθεσίες.

γ. «Τιμολόγηση τρίτου» σημαίνει ότι η FedEx τιμολογεί χρεώσεις στον λογαριασμό FedEx κάποιου τρίτου εκτός του Αποστολέα ή του Παραλήπτη. 

6.6 Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε οδηγίες πληρωμής ή διατάξεις περί του αντιθέτου, ο Αποστολέας (ή το μέρος που ξεκινά μια συναλλαγή αποστολής εισαγωγής, ανάλογα με την περίπτωση) θα παραμείνει πάντα τελικά υπεύθυνος για τις χρεώσεις ακόμα και σε περιπτώσεις όπου ο Παραλήπτης ή ο τρίτος αρνείται να πληρώσει.

6.7 Διαφορές που σχετίζονται με τιμολόγια πρέπει να υποβάλλονται από τον Αποστολέα ή τον Παραλήπτη αντίστοιχα στην FedEx όχι αργότερα από (α) 30 ημέρες από την ημερομηνία τιμολογίου ή (β) την ημερομηνία πληρωμής του τιμολογίου, οποιαδήποτε είναι μεταγενέστερη. Η FedEx αποδέχεται μόνο την υποβολή μιας τέτοιας διαφοράς αν αναφέρονται σε αυτήν τα ακόλουθα: (α) ο αριθμός τιμολογίου, (β) ο αριθμός της φορτωτικής αερομεταφοράς και (γ) ο λόγος της διαφοράς.

6.8.Δασμοί και Φόροι Εφόσον ισχύουν, το περιεχόμενο των Αποστολών μπορεί να επιβαρύνεται με δασμούς και φόρους και άλλες σχετικές Χρεώσεις. Σε περίπτωση που η FedEx καταβάλει δασμούς, φόρους ή άλλα τέλη σε μία τελωνειακή υπηρεσία για λογαριασμό του πληρωτή, ο πληρωτής θα επιβαρυνθεί ένα επιπλέον τέλος υπηρεσίας εκτελωνισμού, με βάση μία ενιαία τιμή ή ένα ποσοστό του συνολικού ποσού το οποίο καταβάλλεται (όποιο είναι μεγαλύτερο). Δείτε fedex.com/ancillary/go/service για έναν κατάλογο τελών πρόσθετων υπηρεσιών εκτελωνισμού στη χώρα προορισμού. Η FedEx δεν απαιτείται να καταβάλει πληρωμή δασμών, φόρων και άλλων σχετικών Χρεώσεων και μπορεί να απαιτήσει από τον Αποστολέα, Παραλήπτη ή υπόχρεο τρίτο να πληρώσει τη FedEx πριν η FedEx τον απαλλάξει από οποιαδήποτε υποχρέωση για δασμούς, φόρους ή άλλες σχετικές Χρεώσεις. Ο Παραλήπτης χρεώνεται για τέτοιους δασμούς και φόρους εκτός εάν το κουτάκι «Χρέωση αποστολέα με δασμούς και φόρους» ή «Χρέωση τρίτου με δασμούς και φόρους» έχει επισημανθεί στη Φορτωτική Αερομεταφοράς και δεικνύεται ένας έγκυρος Αριθμός Λογαριασμού FedEx στη Φορτωτική Αερομεταφοράς. Τέτοιες επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο για καθορισμένες τοποθεσίες. Σε συγκεκριμένες άλλες περιπτώσεις, ο Αποστολέας μπορεί να χρεώνεται για τέτοιους δασμούς και φόρους, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης στην οποία η Αποστολή αποστέλλεται προς την τοποθεσία ενός τρίτου μέρους όπου ο Παραλήπτης ή το τιμολογούμενο τρίτο μέρος δεν κατοικεί. Τιμολόγια για δασμούς και φόρους και άλλες σχετικές Χρεώσεις είναι πληρωτέα κατά την παραλαβή. Περαιτέρω λεπτομέρειες διατίθενται στην Ενότητα 13 (Εκτελωνισμός) και κατόπιν αιτήματος.

6.9 Μετατροπή Νομίσματος. Τα τιμολόγια FedEx πρέπει να πληρώνονται στο νόμισμα που αναφέρεται στο τιμολόγιο ή διαφορετικά στο τοπικό νόμισμα σύμφωνα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που παρέχονται από τη FedEx κατά καιρούς.


7. Προετοιμασία αποστολής.

7.1 Όρια μεγέθους και Βάρους. Οι περιορισμοί μεγέθους και βάρους συσκευασίας και αποστολής κυμαίνονται ανάλογα με τον συνδυασμό χώρας προέλευσης και χώρας προορισμού και ανά Υπηρεσία. 

7.2 Αποστολές πολλαπλών τεμαχίων. Δεν υπάρχει περιορισμός σχετικά με το συνολικό βάρος μιας Αποστολής πολλών τεμαχίων υπό την προϋπόθεση ότι κάθε μεμονωμένο Πακέτο στην Αποστολή δεν υπερβαίνει το όριο βάρους ανά Πακέτο που καθορίζεται για τον προορισμό. 

7.3 Υπερμεγέθεις Αποστολές. Οι αποστολές που υπερβαίνουν τα ειδικά όρια βάρους της υπηρεσίας που αναφέρονται στις οδηγίες συσκευασίας στην fedex.com απαιτούν εκ των προτέρων συμφωνία με τη FedEx. Η FedEx επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί Συσκευασίες ή Αποστολές τις οποίες θεωρεί ακατάλληλες ή «υπερμεγέθεις», όπως αναφέρεται λεπτομερώς στις οδηγίες συσκευασίας στην fedex.com. Η FedEx μπορεί να θεωρεί τέτοιες ακατάλληλες ή υπερμεγέθεις Συσκευασίες ή Αποστολές τις αποστολές φορτίου κατά την κρίση της, και μπορεί να εφαρμόζεται ένα ελάχιστο χρεώσιμο βάρος 68kg ανεξάρτητα του πραγματικού βάρους. Οι αποστολές που παραδίδονται στη FedEx ως φορτίο έχουν ένα ελάχιστο χρεώσιμο φορτίο 68kg, ανεξάρτητα του πραγματικού βάρους. 

7.4 Μόνο ένα είδος υπηρεσίας μπορεί να αναφέρεται σε μία μόνον Φορτωτική αερομεταφοράς και όχι περισσότερα από έναν FedEx Envelope, FedEx 10kg Box ή FedEx 25kg Box μπορεί να αποστέλλεται σε μία μόνον Φορτωτική αερομεταφοράς. 

Συσκευασία. Όλες οι Συσκευασίες πρέπει να προετοιμάζονται και να συσκευάζονται από τον Αποστολέα για ασφαλή μεταφορά σύμφωνα με τη φύση και το μέγεθος των εμπορευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη συνήθη φροντίδα στον χειρισμό σε ένα περιβάλλον μεταφοράς και διαλογής κόμβου και σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες συνθήκες, νόμους, κανονισμούς και κανόνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διέπουν την συσκευασία, την σήμανση και την επισήμανση. 

7.6 Οποιαδήποτε προϊόντα είναι ευπαθή λόγω οποιωνδήποτε συνθηκών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη μεταφορά, όπως αλλαγές θερμοκρασίας ή ατμοσφαιρικής πίεσης, πρέπει να προστατεύονται επαρκώς με τη κατάλληλη συσκευασία από τον Αποστολέα. Η FedEx δεν θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από αλλαγές στη θερμοκρασία ή στην πίεση.

10.3 Η FedEx δεν παρέχει μεταφορά ελεγχόμενης θερμοκρασίας, εκτός αν έχει ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά. Εκτός αν έχει ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά, η FedEx δεν υποχρεώνεται να προσθέσει ξηρό πάγο σε Αποστολές ή να παρέχει υπηρεσίες ανανέωσης πάγου, παρόλο οποιαδήποτε προφορική ή μονομερούς γραπτής δήλωσης από τον πελάτη ή την FedEx για το αντίθετο. Αν ο Παραλήπτης αρνηθεί μία Συσκευασία ή η Συσκευασία έχει διαρροή, έχει καταστραφεί ή αναδίδει μία οσμή (συλλογικά «Διαρροή»), επιστρέφεται στον Αποστολέα, αν είναι δυνατόν. Αν η Συσκευασία δεν γίνεται δεκτή από τον Αποστολέα, ή δεν μπορεί να επιστραφεί εξαιτίας Διαρροής, ο Αποστολέας είναι υπεύθυνος και συμφωνεί να καταβάλλει το απαραίτητο ποσό και διαφορετικά να αποζημιώσει την FedEx για όλα τα έξοδα, τέλη και δαπάνες που προκύπτουν σε σχέση με τον καθαρισμό και την απόρριψη της Συσκευασίας. Δείτε περαιτέρω Ενότητα 8 (Άρνηση ή Απόρριψη Αποστολών).

7.8 Σήμανση. Αποτελεί ευθύνη του Αποστολέα να ολοκληρώσει κατάλληλα το σύνολο των απαραιτήτων λεπτομερειών της Φορτωτικής Αερομεταφοράς. Κάθε Αποστολή πρέπει να φέρει ευδιάκριτη και ανεξίτηλη σήμανση συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της διεύθυνσης (οδός, πόλη και χώρα), συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών κωδικών του Αποστολέα και του Παραλήπτη. Για τις διεθνείς Αποστολές, η διεύθυνση του Αποστολέα πρέπει να αναφέρει τη χώρα υποβολής της Αποστολής στη FedEx. Ο Αποστολέας πρέπει να τοποθετήσει τη Φορτωτική Αερομεταφοράς και άλλες απαιτούμενες ετικέτες (π.χ. μεγάλο βάρος) σε εμφανή θέση στην εξωτερική επιφάνεια της Αποστολής, όπου μπορεί να φαίνεται καθαρά. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για την προετοιμασία της Αποστολής παρέχονται στην ιστοσελίδα fedex.com κατόπιν αιτήματος.


8. Άρνηση ή Απόρριψη Αποστολών.

Η FedEx επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί, να κρατήσει, να ακυρώσει, να αναβάλει ή να επιστρέψει οποιαδήποτε Αποστολή ανά πάσα στιγμή αν η εν λόγω Αποστολή είναι πιθανό, κατά τη γνώμη της, να προκαλέσει ζημία ή καθυστέρηση σε άλλες Αποστολές, εμπορεύματα ή πρόσωπα; η μεταφορά της οποίας απαγορεύεται από τον νόμο ή παραβιάζει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, ο Λογαριασμός FedEx του φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι υπόχρεο πληρωμής δεν έχει καλή πιστοληπτική ικανότητα, ο όγκος ή ο τύπος των Αποστολών αποκλίνει σημαντικά από τον όγκο ή τον τύπο που είχαν αρχικά υποδειχθεί από τον Αποστολέα στην FedEx ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το γεγονός ότι η FedEx κάνει δεκτή μια Αποστολή δεν σημαίνει ότι η εν λόγω Αποστολή, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και της ποιότητας της συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με τους παρόντες Όρους.


9. Επιθεώρηση Αποστολών.

9.1 Κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών ή κατά την κρίση της FedEx σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, η FedEx μπορεί να ανοίξει και να επιθεωρήσει οποιαδήποτε Αποστολή. 

11.2 Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ίσως να απαιτείται όπως η FedEx διεξάγει διάφορες ηλεκτρονικές σαρώσεις των Αποστολών. Ο Αποστολέας παραιτείται από τυχόν πιθανές αξιώσεις για ζημιές ή καθυστερήσεις (συμπεριλαμβανομένης της Εγγύησης Επιστροφής Χρημάτων όπως αναφέρεται στην Ενότητα 19) ως αποτέλεσμα τέτοιας ηλεκτρονικής σάρωσης.


10. Απαγορευμένα αντικείμενα

10.1 Η FedEx απαγορεύει την αποστολή των ακόλουθων αντικειμένων σε οποιονδήποτε προορισμό και ο Αποστολέας συμφωνεί να μην αποστείλει αυτά, εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά από τη FedEx (ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι περιορισμοί ανάλογα με την προέλευση και τον προορισμό):

α. Πυροβόλα όπλα, όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη τους 

β. 3-D εκτυπωτικές μηχανές που έχουν σχεδιαστεί ή λειτουργούν αποκλειστικά για την κατασκευή πυροβόλων όπλων

γ. Εκρηκτικά (εκρηκτικά κατηγορίας 1.4 μπορεί να είναι αποδεκτά προς και από ορισμένες τοποθεσίες, περισσότερες πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος), πυροτεχνήματα και άλλα είδη εμπρηστικής ή εύφλεκτης φύσης

δ. Στοιχεία που μοιάζουν με βόμβα, χειροβομβίδα ή άλλη εκρηκτική συσκευή. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, και αδρανή προϊόντα όπως αντίγραφα, είδη καινοτομίας, εκπαιδευτικά βοηθήματα και έργα τέχνης 

ε. Στρατιωτικά είδη που προέρχονται από οποιαδήποτε χώρα στην οποία απαιτείται άδεια ελέγχου εξαγωγής 

στ. Τις ανθρώπινες σωρούς, τα ανθρώπινα όργανα ή μέρη του ανθρώπινου σώματος, τα έμβρυα ανθρώπων ή ζώων, καθώς και τα αποτεφρωμένα ή εκταφιασμένα ανθρώπινα λείψανα· 

ζ. Ζωντανά ζώα, συμπεριλαμβανομένων εντόμων και κατοικίδιων ζώων  

η. Σφάγια ζώων, νεκρά ζώα ή ζώα που έχουν ταριχευθεί  

θ. Φυτά και φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των κομμένων ανθέων (τα κομμένα άνθη είναι αποδεκτά προς και από ορισμένες χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένων της Ολλανδίας των ΗΠΑ και όλων των χωρών της Λατινικής Αμερικής, περισσότερες πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος)·  

ι. Αναλώσιμα τρόφιμα, καθώς και τρόφιμα και ποτά που απαιτούν ψύξη ή άλλο περιβαλλοντικό έλεγχο· 

ια. Πορνογραφικό ή/και χυδαίο υλικό 

ιβ. Χρήματα, συμπεριλαμβανομένων μετρητών και ισοδύναμων μετρητών (π.χ. διαπραγματεύσιμα μέσα, μετοχές, ομόλογα και επιταγές), συλλεκτικά νομίσματα και γραμματόσημα  

ιγ. Επικίνδυνα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων χρησιμοποιημένων υποδερμικών βελόνων και συρίγγων ή άλλων ιατρικών, οργανικών και βιομηχανικών αποβλήτων  

ιδ. Υγρός πάγος (παγωμένο νερό) 

ιε. Παραποιημένα Εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με εμπορικό σήμα που είναι πανομοιότυπα ή ουσιαστικά αδιάκριτα από ένα καταχωρισμένο εμπορικό σήμα, χωρίς την έγκριση ή την εποπτεία του κατόχου του καταχωρισμένου εμπορικού σήματος (αναφέρονται επίσης συνήθως ως «πλαστά προϊόντα» ή «αντίγραφα»)· 

ιστ. Μαριχουάνα, συμπεριλαμβανομένης της μαριχουάνας που προορίζεται για ψυχαγωγική ή φαρμακευτική χρήση και της κανναβιδιόλης που προέρχεται από μαριχουάνα (CBD), οποιοδήποτε προϊόν με οποιαδήποτε ποσότητα τετραϋδροκανναβινόλης (THC) και συνθετικά κανναβινοειδή

ιζ. Ακατέργαστα ή μη επεξεργασμένα φυτά κάνναβης ή τα υποσυστήματα τους (συμπεριλαμβανομένων των μίσχων κάνναβης, των φύλλων κάνναβης, των λουλουδιών κάνναβης και των σπόρων κάνναβης)· 

ιη. Καπνός και προϊόντα καπνού, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, τσιγάρα, πούρα, καπνό χύδην, άκαυστο καπνό, είδη ναργιλέ, και

ιθ. Ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα συστατικά μέρη τους, οποιαδήποτε άλλη παρόμοια συσκευή που βασίζεται σε εξάτμιση ή αερόλυση, και οποιοδήποτε μη καύσιμο υγρό ή γέλη, ανεξάρτητα από την παρουσία νικοτίνης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε τέτοια συσκευή.  

10.2 Η FedEx απαγορεύει τους ακόλουθους τύπους Αποστολών προς οποιονδήποτε προορισμό και ο Αποστολέας συμφωνεί να μην αποστείλει αυτούς, εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά από τη FedEx (ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι περιορισμοί ανάλογα με την προέλευση και τον προορισμό):

α. Αποστολές ή είδη των οποίων η μεταφορά, εισαγωγή ή εξαγωγή απαγορεύεται βάσει οποιουδήποτε νόμου, νομοθετήματος ή κανονισμού· 

β. Εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά από τη FedEx, οι Αποστολές που απαιτούν από τη FedEx να λάβει οποιαδήποτε ειδική άδεια ή άδεια για μεταφορά, εισαγωγή ή εξαγωγή 

γ. Αδήλωτες αποστολές ή είδη που υπόκεινται σε δασμούς που απαιτούν κανονιστική έγκριση και εκτελωνισμό·   

δ. Αποστολές με Δηλωθείσα δασμολογητέα αξία που υπερβαίνει αυτήν που επιτρέπεται για έναν συγκεκριμένο προορισμό 

ε. Επικίνδυνα εμπορεύματα, εκτός εάν επιτρέπεται σύμφωνα με την Ενότητα 12 (Επικίνδυνα εμπορεύματα) των παρόντων Όρων και 

στ. Συσκευασίες που είναι υγρές, έχουν διαρροή ή αναδίδουν οσμή οποιουδήποτε είδους.  

10.3 Η FedEx αποκλείει κάθε ευθύνη για Απαγορευμένα Είδη, όπως και αν παρελήφθησαν (συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής κατά λάθος ή με ειδοποίηση). Η FedEx επιφυλάσσεται του δικαιώματος απόρριψης Συσκευασιών βάσει αυτών των περιορισμών ή για λόγους ασφαλείας ή προστασίας. Η FedEx μπορεί να χρεώσει οποιοδήποτε τέλος διαχείρισης για απορριφθείσες Συσκευασίες και για το κόστος επιστροφής εμπορευμάτων, ανάλογα με την περίπτωση, στον Αποστολέα. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

10.4 Η Ενότητα 19 (Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων) δεν ισχύει για αποστολές απαγορευμένων ειδών . 


11. Έλεγχος Εξαγωγών

11.1 Η FedEx δεν μεταφέρει αποστολές που παραβιάζουν τους νόμους περί ελέγχου εξαγωγών. Ο Αποστολέας είναι υπεύθυνος και εγγυάται τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Διαχείρισης Εξαγωγών των ΗΠΑ, των Κανονισμών Διεθνούς Κυκλοφορίας των Όπλων των ΗΠΑ, των Κανονισμών Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ και των ισχυόντων νόμων και κυβερνητικών ρυθμίσεων για τις εξαγωγές οποιασδήποτε χώρας σχετίζεται με τη μεταφορά της Αποστολής. Ο Αποστολέας συμφωνεί και εγγυάται ότι συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες κυρώσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ που απαγορεύουν την εξαγωγή ή επανεξαγωγή εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή τεχνολογίας σε χώρες και επικράτειες που αναφέρονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ μονομερώς ή σε συντονισμό με τις κυρώσεις άλλων χωρών. Επιπλέον, η FedEx δεν μεταφέρει και ο Αποστολέας συμφωνεί να μην υποβάλλει προς αποστολή, εμπορεύματα για τα οποία το εμπόριο είναι περιορισμένο ή απαγορευμένο από οικονομικές κυρώσεις και νόμους σχετικά με εμπάργκο. Για έναν επίκαιρο κατάλογο χωρών και επικρατειών που δεν εξυπηρετούνται από τη FedEx επισκεφθείτε την ιστοσελίδα fedex.com.

11.2 Επιπλέον, η FedEx δεν μεταφέρει και ο Αποστολέας εγγυάται ότι δεν θα υποβάλει στη FedEx οποιεσδήποτε αποστολές εάν ο Αποστολέας ή οποιοδήποτε από τα μέρη που εμπλέκονται στην Αποστολή αναφέρονται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ατόμων που τηρείται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ή σε οποιονδήποτε από τους καταλόγους ελέγχου εξαγωγών ή κυρώσεων που έχει δημοσιευθεί και τηρείται από: το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, το Γραφείο Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων Εξωτερικού, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, τη Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορίου Άμυνας, τις Επιτροπές Κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οποιαδήποτε άλλη σχετική αρχή. Ο Αποστολέας συμφωνεί επίσης και εγγυάται ότι δεν θα επιχειρήσει να αποστείλει προς οποιαδήποτε οντότητα που ανήκει σε οποιοδήποτε μέρος, για το κοινό συμφέρον που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή εισαγωγής, υπό την επιφύλαξη οικονομικών κυρώσεων.

11.3 Ο Αποστολέας πρέπει να ταυτοποιήσει οποιεσδήποτε Αποστολές απαιτούν οποιεσδήποτε άδειες ελέγχου εξαγωγών, γενικές άδειες, ή υπόκεινται σε άλλους προ-εξαγωγικούς ρυθμιστικούς ελέγχους και να παρέχει στη FedEx πληροφορίες και όλα τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ο Αποστολέας είναι υπεύθυνος με δικά του έξοδα για τον καθορισμό της ισχύουσας άδειας εξαγωγών ή των απαιτήσεων άδειας για μια Αποστολή, λαμβάνοντας οποιεσδήποτε απαιτούμενες άδειες και γενικές άδειες και εξασφαλίζοντας ότι ο Παραλήπτης είναι εξουσιοδοτημένος από την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς της χώρας προέλευσης, της χώρας προορισμού και οποιασδήποτε χώρας(ών) ασκεί δικαιοδοσία επί των εμπορευμάτων. Περαιτέρω, ο Αποστολέας είναι υπεύθυνος την εξασφάλιση ότι η τελική χρήση ή ο τελικός χρήστης των αντικειμένων που αποστέλλονται δεν παραβιάζει οποιαδήποτε ειδική πολιτική ελέγχου που περιορίζει συγκεκριμένους τύπους εξαγωγών, επανεξαγωγών και μεταφορών συγκεκριμένων απαριθμημένων ειδών που υπόκεινται στις ρυθμίσεις των κανονισμών διαχείρισης εξαγωγών των ΗΠΑ.

11.4 Η FedEx δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι του Αποστολέα ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου για οποιαδήποτε απώλεια ή δαπάνη - συμπεριλαμβανομένων των προστίμων και κυρώσεων - εάν ο Αποστολέας δεν συμμορφώνεται με τυχόν νόμους, κανόνες ή κανονισμούς περί εξαγωγών, ή προκαλούνται από ενέργειες που έχει αναλάβει η FedEx για συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ο Αποστολέας συμφωνεί επίσης να αποζημιώσει τη FedEx για οποιαδήποτε απώλεια ή δαπάνη - συμπεριλαμβανομένων προστίμων και κυρώσεων - για τη μη συμμόρφωση με τυχόν εξαγωγικούς νόμους κανόνες ή κανονισμούς ή που προκλήθηκαν από ενέργειες της FedEx για συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.


12. Επικίνδυνα Εμπορεύματα

12.1 Ταυτοποίηση Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. Τα «Επικίνδυνα Εμπορεύματα» είναι είδη που, όταν μεταφέρονται, ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπους, ζώα, το περιβάλλον ή τον μεταφορέα. Αποτελεί ευθύνη του Αποστολέα να προσδιορίσει εάν η Αποστολή του περιέχει επικίνδυνα εμπορεύματα όπως ταξινομούνται από τις Οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), την Ευρωπαϊκή Σύμβαση σχετικά με τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) ), τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) και ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

12.2 Περιορισμοί Προορισμού. Υπάρχουν περιορισμοί για Αποστολές επικίνδυνων εμπορευμάτων σε πολλούς προορισμούς. Εάν ο Αποστολέας έχει ερωτήσεις σχετικά με τις χώρες που εξυπηρετούνται, τους περιορισμούς ειδών ανά χώρα ή τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της FedEx. 

12.3 Διαθέσιμες Υπηρεσίες. Οι Αποστολές ορισμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων πρέπει να είναι προσβάσιμες κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης με πτήση και να κατηγοριοποιούνται ως «αποδεκτά επικίνδυνα αγαθά». Τα «μη αποδεκτά επικίνδυνα αγαθά» δεν χρειάζεται να φορτώνονται σε πτήση, ώστε να είναι προσβάσιμα κατά τη διαμετακόμιση. Η κατηγορία επικίνδυνων εμπορευμάτων μπορεί να επηρεάσει ποια Υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την αποστολή. Η FedEx απαιτείται επίσης να διατηρεί κατάλληλο διαχωρισμό ασύμβατων επικίνδυνων εμπορευμάτων σε όλα τα οχήματα και αεροσκάφη. Αυτή η ανάγκη μπορεί να προκαλέσει την Αποστολή να κινηθεί με το επόμενο διαθέσιμο δρομολόγιο οδικής μεταφοράς ή στην επόμενη διαθέσιμη πτήση όπου μπορεί να τηρηθεί ο ορθός διαχωρισμός.

12.4 Επιπλέον Τέλη. Υπάρχουν ειδικά τέλη χειρισμού που ισχύουν για αποστολές που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα. Οι επιβαρύνσεις βασίζονται στην ταξινόμηση και τον τύπο ειδικού χειρισμού που απαιτείται, συμπεριλαμβανομένου και εάν τα είδη πρέπει να είναι προσβάσιμα κατά τη διαμετακόμιση.

12.5 Κανονισμοί Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. Όλες οι Συσκευασίες που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Τεχνικών Οδηγιών ICAO για την Ασφαλή Αεροπορική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και των κανονισμών για τα επικίνδυνα εμπορεύματα της IATA. Οι Αποστολείς επικίνδυνων εμπορευμάτων πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις παραλλαγές FedEx που αναφέρονται στην επίκαιρη έκδοση των κανονισμών επικίνδυνων εμπορευμάτων της IATA. Οι Αποστολές επικίνδυνων εμπορευμάτων που εμπίπτουν στην ADR χρήζουν ειδικών διακανονισμών μεταφοράς και ο Αποστολέας πρέπει να επικοινωνεί με τη FedEx για να συμφωνεί μαζί τους πριν την αποστολή. 

12.6 Μπαταρίες Λιθίου. Οι μπαταρίες λιθίου (UN 3090) που είναι κυρίως Μη Επαναφορτιζόμενες απαιτούν προέγκριση για την αποστολή. Αυτό ισχύει για τις IATA Ενότητα IA και Ενότητα IB μπαταρίες λιθίου. Η FedEx δεν αποδέχεται τις μπαταρίες λιθίου UN 3090 και UN 3480 που υποβάλλονται ως αποστολές IATA Ενότητας II· πρέπει να υποβάλλονται ως πλήρως ρυθμισμένες IATA Ενότητα IA ή IB. Επιπλέον, η FedEx Express δεν δέχεται απόβλητα μπαταριών ή μπαταρίες που αποστέλλονται για ανακύκλωση ή απόρριψη, συμπεριλαμβανομένων κατεστραμμένων ή ελαττωματικών μπαταριών (δείτε παραλλαγή IATA FX-04).

12.7 Προετοιμασία Αποστολής. Ο Αποστολέας είναι υπεύθυνος για την ταυτοποίηση, την ταξινόμηση, τη συσκευασία, τη σήμανση, την επισήμανση και την ολοκλήρωση των εγγράφων για Αποστολές επικίνδυνων εμπορευμάτων , σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες διεθνείς νόμους, συμφωνίες και κανονισμούς. Ο Αποστολέας έχει επίσης την ευθύνη για να εξασφαλίζει ότι ο Παραλήπτης συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, συμφωνίες και κανονισμούς. Κάθε Αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα έγγραφα επικίνδυνων εμπορευμάτων (π.χ. το έντυπο Δήλωσης Αποστολέων IATA για Επικίνδυνα εμπορεύματα) όταν απαιτείται. Δεδομένου ότι η FedEx δεν παρέχει λύσεις συσκευασίας και αποστολής για αποστολές επικίνδυνων εμπορευμάτων, ενδέχεται να απαιτεί ο Αποστολέας να προσλαμβάνει έναν εκπαιδευμένο προμηθευτή υπηρεσιών συσκευασίας και αποστολής για να επιλύσει ένα πρόβλημα αναφορικά με μια αποστολή επικίνδυνων εμπορευμάτων, προκειμένου η FedEx να ολοκληρώσει με ασφάλεια την παράδοση. Η αποτυχία του Αποστολέα να προετοιμάσει τα επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με αυτήν την Ενότητα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μία μη παραδοτέα Αποστολή. Ο Αποστολέας πρέπει να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και να συμπληρώνει όλα τα κουτιά που αφορούν τα επικίνδυνα εμπορεύματα στην Φορτωτική Αερομεταφοράς. Οι αποστολείς που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα για την αποστολή επικίνδυνων εμπορευμάτων πρέπει να επιλέξουν, όπως είναι κατάλληλο στο ηλεκτρονικό σύστημα, τις ειδικές υπηρεσίες, τον χειρισμό ή τη σημαία για να δείξουν ότι η αποστολή τους περιέχει επικίνδυνα εμπορεύματα. Κατά τη χρήση ενός εντύπου Φορτωτικής Αερομεταφοράς αντί μιας ηλεκτρονικής λύσης αποστολής, τα επικίνδυνα εμπορεύματα μπορούν να αποσταλούν μόνο διεθνώς με τη χρήση της υπηρεσίας επέκτασης της FedEx για Διεθνή Φορτωτική Αερομεταφοράς.

12.8 Συσκευασία. Η συσκευασία της FedEx δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή επικίνδυνων εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένου του ξηρού πάγου), με εξαίρεση (α) τις επιτρεπόμενες μπαταρίες λιθίου σύμφωνα με την Ενότητα II της IATA, που μπορεί να αποστέλλονται εντός κουτιών και σωλήνων της FedEx και (β) βιολογικές ουσίες, Κατηγορίας Β (UN 3373), που μπορεί να αποστέλλονται εντός συσκευασίας FedEx UN 3373 Pak, εντός του Κλινικού Κουτιού της FedEx ή εντός οποιασδήποτε άλλης συσκευασίας FedEx TempAssure.

12.9 Υποβολή και Παράδοση Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. Δεν δέχονται όλες οι τοποθεσίες της FedEx επικίνδυνα εμπορεύματα. Συγκεκριμένες τοποθεσίες της FedEx δεν δέχονται ειδικές κατηγορίες επικίνδυνων εμπορευμάτων και δεν γίνονται δεκτά επικίνδυνα εμπορεύματα για αποστολή μέσω όλων των Υπηρεσιών Μεταφοράς. Η FedEx επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί να κάνει δεκτά επικίνδυνα εμπορεύματα σε οποιαδήποτε τοποθεσία όπου δεν είναι αποδεκτά σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο ή κατά τη διακριτική ευχέρεια της FedEx. Εάν δεν παραδοθεί σε μία τοποθεσία με προσωπικό που δέχεται επικίνδυνα εμπορεύματα, η αποστολή πρέπει να υποβάλλεται στη FedEx μέσω μιας προγραμματισμένης παραλαβής στην τοποθεσία του πελάτη.  

12.10 Μη Επαναδρομολόγηση. Τα επικίνδυνα εμπορεύματα μπορεί να μην επαναδρομολογούνται σε μία διεύθυνση διαφορετική από την αρχική διεύθυνση Παραλήπτη που παρέχεται από τον Αποστολέα. 

12.11 Ενδεχόμενη Ευθύνη Αποστολέα. Οι ισχύοντες νόμοι ή κανονισμοί ενδέχεται να απαιτούν από την FedEx να αναφέρει εσφαλμένα δηλωμένες ή αδήλωτες αποστολές επικίνδυνων εμπορευμάτων στις αρμόδιες ρυθμιστικές ή κυβερνητικές αρχές. Ο Αποστολέας ενδέχεται να υπόκειται σε πρόστιμα και ποινές σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. 

12.12 Ενότητα 19 (Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων) δεν ισχύει για Αποστολές επικίνδυνων εμπορευμάτων. 


13. Εκτελωνισμός.

13.1 Οι αποστολές που περνούν τα εθνικά σύνορα πρέπει να εκτελούνται μέσω τελωνείων. Ο Αποστολέας είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει ότι τα εμπορεύματα αποστέλλονται σύμφωνα με όλες τις τελωνειακές κανονιστικές απαιτήσεις, για την παροχή όλων των εγγράφων και των πληροφοριών που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό και για την εκπροσώπηση και την εγγύηση ότι όλες οι δηλώσεις και οι πληροφορίες που παρέχει σχετικά με τα εμπορεύματα και τον εκτελωνισμό της Αποστολής είναι και εξακολουθούν να είναι αληθείς, ορθές και πλήρεις, συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου Κωδικού Εναρμονισμένου Συστήματος. Οι Αποστολές που απαιτούν έγγραφα επιπλέον της Φορτωτικής Αερομεταφοράς (π.χ. ένα εμπορικό τιμολόγιο) ενδέχεται να απαιτούν επιπλέον χρόνο διαμετακόμισης. Η FedEx διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια να χρεώνει τον Αποστολέα με τυχόν κυρώσεις, πρόστιμα, ζημιές ή άλλα έξοδα ή δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των τελών αποθήκευσης, που προκύπτουν από μία πράξη επιβολής από οποιαδήποτε αρμόδια κυβερνητική αρχή ή από την παράλειψη του Αποστολέα να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που ορίζονται. 

13.2 Ο Αποστολέας είναι υπεύθυνος με δικά του έξοδα για να διασφαλίσει ότι τα εμπορεύματα που αποστέλλονται διεθνώς είναι αποδεκτά για είσοδο στη χώρα προορισμού σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και συμφωνεί με όλες τις απαιτήσεις αδειοδότησης ή άδειας, όταν ισχύουν.

13.3 Ο Αποστολέας ενδέχεται επίσης να απαιτείται να παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες ώστε να επιτευχθεί ο εκτελωνισμός από άλλες ρυθμιστικές αρχές στη χώρα προορισμού πριν από την παράδοση στον Παραλήπτη. Οι αποστολές που περιέχουν αγαθά ή προϊόντα που ρυθμίζονται από πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες σε άλλες χώρες προορισμού (όπως οι εθνικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία της δημόσιας υγείας, τα φάρμακα, ιατρικά προϊόντα, φυτά και ζώα, προϊόντα άγριας ζωής, προτύπων τηλεπικοινωνιών και άλλων ηλεκτρονικών εξοπλισμών και συγκρίσιμες υπηρεσίες) ενδέχεται να απαιτούν επιπλέον χρόνο για εκτελωνισμό. Όλες οι χρεώσεις για αποστολή προς και επιστροφή από χώρες όπου δεν επιτρέπεται η είσοδος θα χρεώνονται στον Αποστολέα.

13.4 Όταν οι Αποστολές κρατούνται από τις τελωνειακές αρχές ή άλλες υπηρεσίες λόγω εσφαλμένων εγγράφων ή εγγράφων που λείπουν, η FedEx μπορεί να επιχειρήσει να ειδοποιήσει τον Παραλήπτη. Εάν ο τοπικός νόμος απαιτεί την υποβολή των ορθών πληροφοριών ή τεκμηρίωσης από τον παραλήπτη και ο παραλήπτης δεν το πράξει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος όπως μπορεί να ορίσει η FedEx, η Αποστολή μπορεί να θεωρηθεί μη παραδοτέα με την επιφύλαξη των ισχυόντων νόμων (βλέπε Ενότητα 18 (Μη Παραδοτέες Αποστολές)). Αν ο Παραλήπτης αδυνατεί να παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες ή τεκμηρίωση και ο τοπικός νόμος επιτρέπει στον Αποστολέα να παράσχει αυτά, η FedEx μπορεί να επιχειρήσει να ειδοποιήσει τον Αποστολέα. Αν ο Αποστολέας αδυνατεί επίσης να παράσχει τις πληροφορίες ή την τεκμηρίωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος όπως μπορεί να ορίσει η FedEx, η Αποστολή θεωρείται μη παραδοτέα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Η FedEx δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την αδυναμία της να ολοκληρώσει μια παράδοση λόγω μη ορθής ή ελλιπούς τεκμηρίωσης, είτε η FedEx προσπαθήσει είτε όχι να ειδοποιήσει τον Παραλήπτη ή τον Αποστολέα. 

13.5 Όπου επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία ή εκτός εάν δοθεί διαφορετική εντολή (π.χ. μέσω της υπηρεσίας «FedEx International Broker Select», που περιγράφεται κατωτέρω), η FedEx θα παρέχει εκτελωνισμό Διεθνών Αποστολών. Η FedEx θα υποβάλει τις πληροφορίες αποστολής στο τελωνείο και άλλες ρυθμιστικές αρχές για εκτελωνισμό. Η FedEx μπορεί να χρεώσει ένα πρόσθετο τέλος υπηρεσίας εκτελωνισμού, κατά περίπτωση, σε διεθνείς Αποστολές για την επεξεργασία εκτελωνισμού, για την καταβολή δασμών και φόρων σε μία τελωνειακή αρχή για λογαριασμό του πληρωτή, για υπηρεσίες που ζητούνται από τον Αποστολέα, τον Παραλήπτη ή τρίτο μέρος ή για να ανακτήσει το κόστος που επιβαρύνθηκε η FedEx από τη ρυθμιστική αρχή για κανονιστική ρύθμιση. Οι τύποι και τα ποσά των τελών διαφέρουν ανά χώρα. Βλέπε fedex.com/ancillary/go/service για έναν κατάλογο πρόσθετων τελών εκτελωνισμού στη χώρα προορισμού.

13.6 Η FedEx θα δρα ως πράκτορας για τον Αποστολέα ή τον Παραλήπτη (ανάλογα με την περίπτωση) αποκλειστικά με σκοπό τον εκτελωνισμό και διέλευση της αποστολής μέσω τελωνείου. Όταν ισχύει και ενδείκνυται, ο Αποστολέας εξουσιοδοτεί την FedEx, ή τον μεσίτη που ορίζεται από τη FedEx, να κάνει και να υποβάλει τελωνειακές δηλώσεις και όλες τις σχετικές ενέργειες ως άμεσος εκπρόσωπος, στο όνομα και για λογαριασμό και με κίνδυνο του Αποστολέα ή του Παραλήπτη. Ο Αποστολέας διασφαλίζει ότι ο παραλήπτης εξουσιοδοτεί τη FedEx σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, κατά περίπτωση. 

13.7 Η FedEx δεν θα καταβάλει ούτε θα τιμολογήσει οποιουσδήποτε δασμούς και φόρους εάν έχει επιλεγεί η Λειτουργία επιλογής εκτελωνιστή κατά τον χρόνο της κράτησης. Η αποδοχή ειδών και οι περιορισμοί κατά τη χρήση της υπηρεσίας FedEx International Broker Select διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

13.8 Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της, η FedEx μπορεί να δεχτεί οδηγίες για τη χρήση ενός ορισμένου εκτελωνιστή πέραν της FedEx (ή του εκτελωνιστή που έχει επιλεγεί από τη FedEx) ή του εκτελωνιστή που έχει ορισθεί από τον Αποστολέα. Σε κάθε περίπτωση, η FedEx (ή ο εκτελωνιστής που επιλέγεται από τη FedEx) επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εκτελωνίσει την Αποστολή εάν ο εκτελωνιστής δεν μπορεί να οριστεί ή δεν θα διεξάγει τον εκτελωνισμό ή εάν δεν παρέχονται πλήρεις πληροφορίες εκτελωνιστή προς τη FedEx (συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και ταχυδρομικού κώδικα).

13.9 Για αποστολές που πρέπει να εκτελωνισθούν στα τελωνεία από τον Παραλήπτη, η FedEx παραδίδει τα τελωνειακά έγγραφα στον Παραλήπτη και η παράδοση των εγγράφων συνιστά έγκαιρη παράδοση.


14. Δασμοί και Φόροι

14.1 Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο εκτελωνισμός συγκεκριμένων αντικειμένων μέσω τελωνείων, η FedEx μπορεί να καταβάλει δασμούς και φόρους όπως προσδιορίζονται από τους τελωνειακούς για λογαριασμό του πληρωτή και υπολογίζει μία επιβάρυνση για να το πράξει. Για όλες τις αποστολές, η FedEx μπορεί να επικοινωνήσει με τον πληρωτή και να απαιτήσει επιβεβαίωση συμφωνιών καταβολής ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του εκτελωνισμού και της παράδοσης, και κατά τη διακριτική ευχέρεια της FedEx, να απαιτήσει πληρωμή δασμών και φόρων πριν από την αποδέσμευση της αποστολής στον Παραλήπτη. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της FedEx για λεπτομέρειες. 

14.2 Η FedEx παρέχει μόνο εκτιμήσεις τελωνειακών δασμών και φόρων μέσω της λειτουργίας εκτίμησης δασμών και φόρων στην ιστοσελίδα fedex.com. Οι τελικοί δασμοί και φόροι ενδέχεται να διαφέρουν.

14.3 Στην περίπτωση της αμφισβήτησης της ακρίβειας ή της ορθότητας των δασμών και φόρων που εκτιμώνται σε μια Αποστολή, η FedEx ή ο εξουσιοδοτημένος εκτελωνιστής της μπορεί να αναθεωρήσει τα έγγραφα αποστολής που υποβλήθηκαν με την Αποστολή. Εάν η FedEx ορίσει ότι οι δασμοί και οι φόροι εκτιμήθηκαν σωστά, ο Αποστολέας συμφωνεί να πληρώσει τους δασμούς και τους φόρους ή ο Αποστολέας αναλαμβάνει ότι ο Παραλήπτης πληρώνει, κατά περίπτωση.

14.4 Σε περίπτωση καταβολής δασμών, φόρων ή άλλων τελών από το FedEx σε τελωνειακό οργανισμό, εκ μέρους του πληρωτή, ο πληρωτής θα επιβαρυνθεί με ένα πρόσθετο τέλος υπηρεσίας εκκαθάρισης με βάση κατ 'αποκοπή ποσοστό ή ποσοστό του συνολικού προκαταβληθέντος ποσού. Αυτό το βοηθητικό τέλος εκκαθάρισης θα διαφέρει ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρέωση υπηρεσιών βοηθητικής εκκαθάρισης, ανατρέξτε στη διεύθυνση fedex.com/ancillary/go/service.

14.5 Εάν ο Αποστολέας δεν ορίσει έναν πληρωτή στη Φορτωτική Αερομεταφοράς, οι δασμοί και οι φόροι θα τιμολογηθούν αυτόματα στον Παραλήπτη όπου επιτρέπεται. Οι επιλογές «Bill Sender Duties and Taxes» και «Bill Third Party Duties and Taxes» διατίθενται μόνο για παραδόσεις σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της FedEx για περισσότερες λεπτομέρειες.

14.6 Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε οδηγίες πληρωμής περί του αντιθέτου, ο Αποστολέας είναι τελικά υπεύθυνος για την πληρωμή των δασμών και φόρων και όλων των τελών και επιβαρύνσεων που αφορούν την καταβολή από την FedEx δασμών και φόρων, εάν δεν ληφθεί πληρωμή. Αν ένας Παραλήπτης ή ένα τρίτο μέρος από το οποίο απαιτείται επιβεβαίωση αποζημίωσης αρνηθεί να πληρώσει τους δασμούς και φόρους κατόπιν αιτήματος, η FedEx μπορεί να επικοινωνήσει με τον Αποστολέα, για τον ίδιο σκοπό. Αν ο Αποστολέας αρνηθεί να προβεί σε ικανοποιητικούς διακανονισμούς για την αποζημίωση της FedEx, η Αποστολή μπορεί να επιστραφεί στον Αποστολέα (περίπτωση στην οποία ο Αποστολέας είναι υπεύθυνος και για την αρχική χρέωση και για τη χρέωση επιστροφής) ή να την τοποθετήσει σε μια προσωρινή αποθήκη, γενική αποθήκη ή μία τελωνειακή αποθήκη ή θα θεωρηθεί μη παραδοτέα. Εάν οι χρεώσεις μεταφοράς για αποστολή χρεωθούν σε μία πιστωτική κάρτα, η FedEx επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εξοφλήσει επίσης εισπρακτέους δασμούς και φόρους που σχετίζονται με αυτήν την Αποστολή στον λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας. 

13.3 Οποιαδήποτε Αποστολή μπορεί να καθυστερήσει, αν η FedEx αδυνατεί να λάβει ικανοποιητική επιβεβαίωση των διακανονισμών αποζημίωσης για ποσά τα οποία θα προκαταβληθούν για τους δασμούς και τους φόρους. Οι καθυστερήσεις αυτές ή οποιαδήποτε άλλη αδυναμία συμμόρφωσης με τους παρόντες Όρους συνιστούν περιπτώσεις αποκλεισμού ευθύνης και όχι Αστοχία κατά την παροχή υπηρεσίας, και ως εκ τούτου δεν καλύπτονται από την Εγγύηση επιστροφής χρημάτων (Βλ. Άρθρο 17: ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ και Άρθρο 19: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ). Τέτοιες καθυστερήσεις, ή οποιαδήποτε άλλη αδυναμία συμμόρφωσης με αυτούς τους Όρους, συνιστούν υποχρεώσεις που δεν αναλαμβάνονται και όχι Αστοχίες Παροχής Υπηρεσίας. Συνεπώς, δεν καλύπτονται από την Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων (βλέπε Ενότητα 19 (Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων) και Ενότητα 21 (Μη Αναλαμβανόμενες Ευθύνες)). 

14.8 Η πληρωμή για δασμούς και φόρους διεξάγεται με ένα από τα ακόλουθα μέσα κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της FedEx: μετρητοίς, με επιταγή (προσωπική ή εταιρική, με την προϋπόθεση ότι προσφέρεται έγκυρη ταυτότητα), πιστωτική κάρτα, εντολή πληρωμής, ταξιδιωτική επιταγή ή χρεωστικό λογαριασμό ή λογαριασμό πληρωμής. Η FedEx δεν δέχεται προπληρωμή δασμών και φόρων. 

14.9 Η FedEx δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για Αποστολές που εγκαταλείπονται στα τελωνεία και τέτοιες Αποστολές μπορεί να θεωρηθούν μη παραδοτέες. 


15. Δρομολόγηση

Το FedEx ορίζει τη δρομολόγηση όλων των αποστολών. Η δρομολόγηση μπορεί να αλλάζει από καιρού εις καιρόν χωρίς ειδοποίηση. Η FedEx δεν μπορεί να αποκαλύψει λεπτομέρειες δρομολογίου ή λεπτομερή μέτρα ασφαλείας δικτύου, προκειμένου να προστατεύσει τα εμπορεύματα που ταξιδεύουν σε αυτό. Αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν επιτρέπονται έλεγχοι στις τοποθεσίες ή τα οχήματα κοινών χρηστών της TNT, εκτός εάν υπάρχει κανονιστική ή νομική απαίτηση. 


16. Παράδοση.

16.1 Οι αποστολές παραδίδονται στη διεύθυνση του Παραλήπτη σύμφωνα με τις Ενότητες 16.7, 16.8 και 16.9 παρακάτω. Δεν υπάρχει υποχρέωση για παράδοση μιας Αποστολής στον Παραλήπτη προσωπικά. Η FedEx μπορεί να παραδώσει μια Αποστολή στον Παραλήπτη ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εμφανίζεται να έχει την εξουσία να αποδεχθεί την παράδοση της Αποστολής για λογαριασμό του Παραλήπτη. Οι διευθύνσεις αποστολής πρέπει πάντα να περιλαμβάνουν την πλήρη διεύθυνση του Παραλήπτη, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτού. 

16.2 Οι διευθύνσεις ταχυδρομικών θυρίδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ορισμένες διεθνείς τοποθεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο Αποστολέας παρέχει στη FedEx τον αριθμό τηλεφώνου του Παραλήπτη προκειμένου να διευκολύνει την παράδοση. 

16.3 Η FedEx δεν θα θεωρείται υπεύθυνη σε οποιαδήποτε περίπτωση αναφορικά με οποιαδήποτε αξίωση που έχει σχέση με την κατάσχεση ή παρακράτηση εμπορευμάτων κατά τη διαμετακόμιση μέσω των Τελωνείων ή άλλων κυβερνητικών αρχών.

16.4 Οι Αποστολές σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κυβερνητικές υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις, πανεπιστημιουπόλεις ή άλλες εγκαταστάσεις που διαθέτουν γραφείο αλληλογραφίας ή κεντρικό χώρο υποδοχής μπορούν να παραδίδονται στο γραφείο αλληλογραφίας ή τον κεντρικό χώρο υποδοχής, εκτός αν ρητώς αναφέρεται ή έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από τη FedEx πριν από την αποστολή.

16.5 Η FedEx χειρίζεται οποιαδήποτε ζητηθείσα αλλαγή σε μια διεύθυνση που δεν αποτελεί επαναδρομολόγηση ή διόρθωση διεύθυνσης ως νέα Αποστολή όπου και ισχύουν νέες Χρεώσεις μεταφοράς.

16.6 Η παράδοση το Σάββατο, αν διατίθεται, υπόκειται σε ένα τέλος ειδικού χειρισμού σε αυτές τις χώρες όπου το Σάββατο δεν είναι μία κανονική Εργάσιμη Ημέρα.

16.7 η FedEx μπορεί να αρνηθεί να παραλάβει ή να παραδώσει μία Αποστολή ή να χρησιμοποιήσει εναλλακτικές συμφωνίες παραλαβής ή παράδοσης προκειμένου να διατηρήσει την ασφάλεια των υπαλλήλων της ή σε περιπτώσεις όπου η FedEx πιστεύει ότι οι Υπηρεσίες της μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά παράβαση οποιωνδήποτε ισχυόντων νόμων, κανονισμών ή κανόνων.

16.8 Οδηγίες Παράδοσης από τον Αποστολέα: Επιλογές Υπογραφής Παράδοσης  

α. Η FedEx προσφέρει «Επιλογές Υπογραφής Παράδοσης», οι οποίες μπορεί να επιλέγονται από τον αποστολέα κατά τον χρόνο συμπλήρωσης της Φορτωτικής Αερομεταφοράς, από και προς επιλεγμένες χώρες και επικράτειες, και για συγκεκριμένες Υπηρεσίες Μεταφοράς (βλέπε Fedex.com ή επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της FedEx για περισσότερες λεπτομέρειες). 

β. O Αποστολέας αναγνωρίζει ότι οι Επιλογές Υπογραφής Παράδοσης που επιλέγονται από τον Αποστολέα ενδέχεται να έχουν σχέση, μεταξύ άλλων, με: (i) αποδέσμευση μιας Αποστολής χωρίς υπογραφή για παράδοση· (ii) παράδοση σε έναν γείτονα, θυρωρό, διαχειριστή κτιρίου ή παρόμοιο· (iii) αποδέσμευση μιας Αποστολής μόνο σε έναν νομικά ενήλικα στη διεύθυνση παράδοσης· (iv) ή οποιονδήποτε συνδυασμό των προηγουμένων οδηγιών. Η επιλογή μιας Δυνατότητας Υπογραφής Παράδοσης από τον Αποστολέα υπερισχύει έναντι οποιασδήποτε επιπλέον οδηγίας παράδοσης που λαμβάνεται από τον Παραλήπτη. 

γ. Επιπλέον επιβαρύνσεις ενδέχεται να ισχύουν σε σχέση με τις Επιλογές Υπογραφής Παράδοσης. Δείτε Ενότητα 4 (Καύσιμα και άλλες Επιβαρύνσεις).

δ. Στην περίπτωση που ο Αποστολέας δεν επιλέξει μια Δυνατότητα Υπογραφής Παράδοσης, η FedEx θα ακολουθήσει τις τυπικές διαδικασίες παράδοσης.

16.9 Οδηγίες Παράδοσης από τον Παραλήπτη: B2C Αποστολές  

α. Σε επιλεγμένες τοποθεσίες, η FedEx μπορεί να παραδίδει Αποστολές B2C σύμφωνα με τις επιπλέον οδηγίες που λαμβάνονται στη FedEx από τον Παραλήπτη. Ο Αποστολέας αναγνωρίζει ρητά και συμφωνεί ότι αυτές οι οδηγίες μπορούν να αλλάξουν τις αρχικά συμφωνημένες οδηγίες παράδοσης ή τον Χρόνο Δέσμευσης Παράδοσης που έχει συμφωνηθεί αρχικά μεταξύ της FedEx και του Αποστολέα. 

β. Ο Αποστολέας αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οι οδηγίες από τον Παραλήπτη ενδέχεται να αφορούν, μεταξύ άλλων: (i) αναβολή του χρόνου παράδοσης (ii) παράδοση σε έναν γείτονα, θυρωρό ή ένα πρόσωπο υποδοχής (iii) παράδοση σε μία άλλη διεύθυνση ή ένα άλλο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω άλλη διεύθυνση βρίσκεται εντός της ίδιας χώρας που αναφέρεται στη Φορτωτική αερομεταφοράς (iv) παροχή εντολών σχετικά με την παράδοση της Αποστολής B2C χωρίς να ληφθεί υπογραφή για την παράδοση (v) παράδοση της Αποστολής B2C σε ένα σημείο παραλαβής (π.χ. ένα τοπικό κατάστημα)· ή (iv) οποιονδήποτε συνδυασμό των προηγουμένων εντολών. Σε περίπτωση ακύρωσης (μέρους) της μεταφοράς πριν από την παράδοση από τον Αποστολέα και / ή τον παραλήπτη, όλες οι χρεώσεις παραμένουν ως οφειλές και οφείλονται στη FedEx.  

γ. Η FedEx ενδέχεται να αλλάξει τη διαθεσιμότητα των επιλογών παράδοσης για αποστολές B2C από καιρού εις καιρόν, ανάλογα με γεωγραφικούς και άλλους περιορισμούς. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές παράδοσης και όρους δείτε την ιστοσελίδα fedex.com. 

δ. Ενότητα 19 (Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων) δεν ισχύει για τις Αποστολές B2C για τις οποίες ο Παραλήπτης έχει παράσχει επιπρόσθετες εντολές παράδοσης σύμφωνα με την παρούσα διάταξη. 

ε. Εάν ένας Παραλήπτης παρέχει επιπρόσθετες οδηγίες παράδοσης για άλλες Αποστολές εκτός B2C, τότε ο Αποστολέας αναγνωρίζει και συμφωνεί να δεσμεύεται από την παρούσα Ενότητα 16.


17. Επαναληπτική Παράδοση

17.1 Επαγγελματικές Παραδόσεις.  Η FedEx θα επιχειρήσει εκ νέου την παράδοση, είτε αυτόματα είτε κατόπιν αιτήματος, αν: (α) δεν υπάρχει κανένα άτομο διαθέσιμο στην διεύθυνση του Παραλήπτη ή σε γειτονική διεύθυνση για να υπογράψει για το πακέτο και δεν υπάρχει δήλωση αποδέσμευσης στο αρχείο (β) ο Αποστολέας έχει επιλέξει μία από τις Επιλογές υπογραφής παράδοσης της FedEx και δεν υπάρχει κανένας διαθέσιμος Παραλήπτης για να υπογράψει για το πακέτο ή (γ) η FedEx, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, καθορίζει ότι το πακέτο δεν μπορεί να αποδεσμευτεί. Αν η Επαγγελματική παράδοση δεν έχει παραδοθεί μετά από τρεις (3) απόπειρες παράδοσης ή αφού έχει κρατηθεί για πέντε (5) Εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης απόπειρας παράδοσης και, κατά περίπτωση, έχει εκτελωνιστεί στη χώρα προορισμού, θα θεωρηθεί μη παραδοτέα (βλ. Άρθρο 18 (Μη παραδοτέες αποστολές)).

17.2 Παραδόσεις κατ' οίκον και Αποστολές B2C.  Εάν μια Κατ' οίκον παράδοση δεν μπορεί να παραδοθεί κατά την αρχική απόπειρα, στη διεύθυνση του παραλήπτη ή σε γειτονική διεύθυνση, η FedEx μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, είτε να επιχειρήσει εκ νέου την παράδοση, ή να κρατήσει την αποστολή μέχρι να λάβει περαιτέρω οδηγίες παράδοσης από τον παραλήπτη ή τέλος να παραδώσει σε μια τοποθεσία που θα καθοριστεί από τη FedEx. Αν μια Κατ' οίκον παράδοση ή μια Αποστολή B2C δεν μπορεί να παραδοθεί μέσω εκ νέου απόπειρας(ών) ή αν ο Παραλήπτης δεν παράσχει περαιτέρω εντολές παράδοσης ή αν η FedEx δεν μπορεί να προωθήσει την παράδοση σε άλλη τοποθεσία που θα καθοριστεί από τη FedEx, η αποστολή μπορεί να θεωρηθεί μη παραδοτέα (βλ. Άρθρο 18 (Μη παραδοτέες αποστολές)).


18. Μη Παραδοτέες Αποστολές.

18.1 Μια μη παραδοτέα Αποστολή είναι αυτή που δεν μπορεί να παραδοθεί για λόγους που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: (α) η διεύθυνση του παραλήπτη είναι ελλιπής, δυσανάγνωστη, λανθασμένη ή δεν μπορεί να εντοπιστεί, (β) ο Παραλήπτης μιας Αποστολής δεν μπορεί να έρθει σε επικοινωνία ή ο Παραλήπτης δεν μπορεί να ανακτήσει την Αποστολή, (γ) η Αποστολή απευθύνθηκε σε περιοχή που δεν εξυπηρετείται από τη FedEx, (δ) ο τόπος εργασίας του παραλήπτη είναι κλειστός (ε) η παράδοση είναι αδύνατη λόγω της μη διαθεσιμότητας ή της άρνησης ενός κατάλληλου προσώπου να αποδεχθεί την παράδοση ή να υπογράψει για την παράδοση της αποστολής, (στ) η Αποστολή δεν είναι δυνατόν να εκτελωνιστεί, (ζ) η Αποστολή ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή καθυστέρηση σε άλλες Αποστολές ή περιουσιακά στοιχεία ή τραυματισμό προσώπων, (η) η Αποστολή περιέχει απαγορευμένα είδη, (θ) ο Παραλήπτης δεν είναι σε θέση ή αρνείται να πληρώσει για Αποστολή Παραλήπτη Λογαριασμού, (ι) η Αποστολή συσκευάστηκε ακατάλληλα, (ια) το περιεχόμενο της Αποστολής ή η συσκευασία έχουν καταστραφεί στον βαθμό που δεν είναι δυνατή η επαναληπτική περιτύλιξη ή (ιβ) οποιοσδήποτε από τους λόγους αναφέρεται στην Ενότητες 17 (Επαναποστολή) .

18.2 Αν μία Αποστολή είναι μη παραδοτέα για οποιονδήποτε λόγο, η FedEx μπορεί να επιχειρήσει να ειδοποιήσει τον Αποστολέα προκειμένου να διευθετήσει την επιστροφή της Αποστολής, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε τοπικών κανονιστικών περιορισμών. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον Αποστολέα εντός πέντε Εργάσιμων Ημερών ή δεν δώσει εντολές εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η FedEx, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να επιστρέψει την Αποστολή στον Αποστολέα ή να τοποθετήσει την Αποστολή σε προσωρινή αποθήκη, μία γενική αποθήκη ή μία αποθήκη του τελωνείου ή να απορρίψει την Αποστολή. Εάν μια Αποστολή δεν μπορεί να παραδοθεί, να εκτελωνιστεί ή να επιστραφεί, μπορεί να μεταφερθεί ή να απορριφθεί από τη FedEx. Ο Αποστολέας είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε και το σύνολο των εξόδων, Χρεώσεων και τελών που προκύπτουν κατά την επιστροφή, την αποθήκευσή ή την απόρριψη μιας μη παραδοτέας Αποστολής, εκτός αν η Αποστολή κατέστη μη παραδοτέα λόγω υπαιτιότητας της FedEx.

18.3 Οι Αποστολές που δεν μπορούν να επιστραφούν λόγω τοπικών ρυθμιστικών είτε θα τοποθετούνται σε μια προσωρινή αποθήκη, μία γενική αποθήκη ή μία τελωνειακή αποθήκη ή θα απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους. Ο Αποστολέας συμφωνεί να πληρώσει κάθε κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η FedEx για την εν λόγω παράδοση προς φύλαξη ή απόρριψη.

18.4 Οι Χρεώσεις επιστροφής θα επιβληθούν στον Αποστολέα μαζί με τις αρχικές Χρεώσεις, εκτός αν η Αποστολή κατέστη μη παραδοτέα λόγω υπαιτιότητας της FedEx. Θα περιλαμβάνονται, επίσης, οποιεσδήποτε άλλες Χρεώσεις με τις οποίες επιβαρύνθηκε η FedEx κατά τη διαδικασία επιστροφής. Για την επιστροφή μη παραδοτέων Αποστολών που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα, ο Αποστολέας πρέπει να παρέχει μια συμπληρωμένη Φορτωτική Αερομεταφοράς για την επιστροφή και όλα τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα.


19. Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων.

Η FedEx προσφέρει εγγύηση επιστροφής χρημάτων για ορισμένες Υπηρεσίες Μεταφοράς, υπό τους παρόντες Όρους. Αυτή η εγγύηση επιστροφής χρημάτων μπορεί να ανασταλεί, να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί από τη FedEx ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στον Αποστολέα ή στον Παραλήπτη. Τέτοια αναστολή, τροποποίηση ή ανάκληση ισχύει για Αποστολές που παραδίδονται στη FedEx μετά από την ημερομηνία αυτή. Λεπτομέρειες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της εγγύησης επιστροφής χρημάτων διατίθενται στην ιστοσελίδα fedex.com.

19.1 Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων.

α. Σε περίπτωση Αποτυχίας της Υπηρεσίας και κατόπιν αιτήματος, η FedEx, σύμφωνα με την επιλογή μας, είτε να επιστρέψει είτε να πιστώσει στο ισχύον τιμολόγιο τις Χρεώσεις Μεταφοράς του πληρωτή, με την επιφύλαξη των περιορισμών που αναφέρονται παρακάτω.  

β. Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων της FedEx ισχύει για τις Υπηρεσίες Μεταφορών, εξαιρουμένων των Αποστολών που αποστέλλονται ως ενδο-Ευρωπαϊκή οικονομία ή στην υπηρεσία FedEx International Connect Plus. 

γ. Εάν ένας Αποστολέας υποβάλλει Συσκευασίες που υπερβαίνουν τον αριθμό, τον τύπο, το μέγεθος ή το βάρος των Συσκευασιών που υποβάλλονται κατά μέσο όρο για την τοποθεσία από τον Αποστολέα κατά τη διάρκεια του έτους, η FedEx μπορεί να αποδεχθεί τέτοιες Συσκευασίες αλλά να αναστείλει την εγγύηση επιστροφής χρημάτων ή να προσαρμόσει τους χρόνους δέσμευσης.

δ. Στην περίπτωση αποτυχίας υπηρεσίας, αυτή η εγγύηση επιστροφής χρημάτων αποτελεί αποκλειστική αποκατάσταση του Αποστολέα για την ανάκτηση του συνόλου ή μέρους των Χρεώσεων Μεταφοράς για Αποστολή. Εάν η εγγύηση επιστροφής χρημάτων ανασταλεί, δεν υπάρχουν δεσμεύσεις παράδοσης για τις επηρεαζόμενες Αποστολές και συνεπώς δεν υπάρχει αποκατάσταση ή ανάκτηση των Χρεώσεων Μεταφοράς για ό, τι διαφορετικά θα αποτελούσε Αποτυχία Υπηρεσίας. 

19.2 Περιορισμοί. Ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

α. Μόνο μία αποζημίωση ή πίστωση επιτρέπεται ανά Συσκευασία. Στην περίπτωση Αποστολών πολλών τεμαχίων, αυτή η εγγύηση επιστροφής χρημάτων ισχύει για κάθε Συσκευασία της Αποστολής. Αν υπάρξει Αστοχία Υπηρεσίας για οποιαδήποτε Συσκευασία στο πλαίσιο μιας Αποστολής, μπορεί να δοθεί μία αποζημίωση ή πίστωση μόνο για το μέρος των Χρεώσεων Μεταφοράς που ισχύουν για αυτή τη Συσκευασία. 

β. Μία πίστωση ή αποζημίωση στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης επιστροφής χρημάτων θα εφαρμόζεται μόνο έναντι των Χρεώσεων Μεταφοράς για την Αποστολή στην οποία οφείλεται η πίστωση. Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων δεν ισχύει για δασμούς, φόρους ή οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις που δεν αποτελούν Χρεώσεις Μεταφοράς.

γ. Εάν μία Παράδοση ζητηθεί αργότερα από τον αρχικό Χρόνο Δέσμευσης Παράδοσης από τον Αποστολέα πριν διεξαχθεί η πρώτη προσπάθεια παράδοσης, ο Χρόνος Δέσμευσης Παράδοσης για την εφαρμογή της πολιτικής εγγύησης επιστροφής χρημάτων θα προσαρμοστεί ώστε να συνυπολογίζει τη ζητηθείσα ημερομηνία ή ώρα παράδοσης. 

δ. Εθνικές ή δημόσιες αργίες στην τοποθεσία παραλαβής και στην τοποθεσία προορισμού ενδέχεται να επηρεάσουν τους χρόνους διαμετακόμισης. Η δέσμευση παράδοσης για την εφαρμογή της εγγύησης επιστροφής χρημάτων παρατείνεται για μία περίοδο ίση με τη διάρκεια αυτής της αργίας. Το πρόγραμμα FedEx International Holiday Schedule είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα fedex.com. Πάντως, τοπικές ή περιφερειακές αργίες μιας χώρας μπορούν επίσης να επηρεάσουν τους χρόνους διαμετακόμισης.

ε. Για Αποστολές που έχουν προγραμματιστεί για παράδοση κατά τη διάρκεια των επτά ημερολογιακών ημερών πριν από την Ημέρα των Χριστουγέννων, η δέσμευση παράδοσης για την εφαρμογή της εγγύησης επιστροφής χρημάτων παρατείνεται έως το πέρας της ημέρας στη δημοσιευμένη ημερομηνία δέσμευσης παράδοσης για την επιλεγμένη υπηρεσία και τον προορισμό. 

στ. Για την υπηρεσία FedEx International Next Flight Transportation Services, ο προσφερόμενος Χρόνος Δέσμευσης Παράδοσης μπορεί να αλλάξει για πολλούς λόγους όπου συμπεριλαμβάνονται καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων λόγω του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, των καιρικών συνθηκών ή μηχανικών προβλημάτων. Αν ο Χρόνος Δέσμευσης Παράδοσης αλλάξει, η εγγύηση επιστροφής χρημάτων θα ισχύει μόνο για τον πλέον πρόσφατο προσφερόμενο Χρόνο Δέσμευσης Παράδοσης. 

ζ. Για τις υπηρεσίες αποστολών FedEx Europe First Shipments (για τις οποίες ισχύει ένα τέλος παράδοσης επιπλέον της τιμής FedEx International Priority), η FedEx, κατόπιν αιτήματος, το επιστρέφει ή πιστώνει στο ισχύον τιμολόγιο: 

i. το τέλος FedEx Europe First delivery, αλλά όχι τις Χρεώσεις Μεταφοράς, σε περίπτωση μιας Αποτυχίας της Υπηρεσίας για μια υπηρεσία πρώτη υπηρεσία FedEx Europe First Service· ή 

ii. τις Χρεώσεις Μεταφοράς επιπλέον του τέλους FedEx Europe First delivery, σε περίπτωση Αποτυχίας της Υπηρεσίας για μια υπηρεσία FedEx International Priority Service.

Όλες οι απαγορεύσεις και περιορισμοί αναφέρονται σε αυτήν την Ενότητα εγγύησης επιστροφής χρημάτων διαφορετικά ισχύουν εξίσου στην υπηρεσία FedEx Europe First Service.

η. Αν ο Αποστολέας επιλέξει να αφήσει μια Αποστολή σε ένα «Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Αποστολών της FedEx» ή σε ένα κουτί παράδοσης «FedEx Drop Box», ο Χρόνος Δέσμευσης Παράδοσης θα ξεκινήσει από τη στιγμή που η FedEx συλλέγει την Αποστολή από το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Αποστολών FedEx ή το κουτί παράδοσης πακέτων FedEx Drop Box ανάλογα με την περίπτωση. Λεπτομέρειες σχετικά με τα κατά καιρούς ισχύοντα χρονικά όρια παραλαβής μπορούν να βρεθούν στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Αποστολών της FedEx ή στο κουτί παράδοσης FedEx Drop Box, ανάλογα με την περίπτωση. 

19.3 Αποκλεισμοί. Αυτή η εγγύηση επιστροφής χρημάτων δεν ισχύει και η FedEx δεν θα είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει ή να πιστώσει Χρεώσεις Μεταφοράς, εάν:

α. Η FedEx παράσχει απόδειξη για την έγκαιρη παράδοση, η οποία αποτελείται από την ημερομηνία και ώρα παράδοσης και, ανάλογα με την περίπτωση, το όνομα του προσώπου που υπέγραψε την αποστολή.

β. Η Αποτυχία της Υπηρεσίας προέκυψε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από οποιαδήποτε από τις περιστάσεις που περιγράφονται στην Ενότητα 21 (Ευθύνες που δεν έχουν Αναληφθεί).

γ. Ο αριθμός λογαριασμού FedEx του πληρωτή δεν διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα ή οι εντολές πληρωμής είναι άκυρες.

δ. Μη ορθοί αριθμοί φορτωτικής FedEx εφαρμόζονται στην εν λόγω Συσκευασία ή Αποστολή από πελάτες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές αποστολής FedEx.

ε. Η Αποστολή περιέχει, ακόμη και αν μια τέτοια Αποστολή είναι ρητά αποδεκτή από τη FedEx, Απαγορευμένα Είδη, επικίνδυνα εμπορεύματα ή ξηρό πάγο. 

στ. Η αποστολή καθυστέρησε λόγω τελωνείων ή άλλων κανονιστικών απαιτήσεων.

ζ. Η καθυστέρηση στην παράδοση οφείλεται στη τήρηση πολιτικών της FedEx σχετικά με την πληρωμή δασμών και φόρων πριν από τον εκτελωνισμό ή κατά την παράδοση.

η. Η Αποστολή αποστέλλεται σε μία διεύθυνση ταχυδρομικής θυρίδας αποδεκτή για παράδοση.

θ. Ο παραλήπτης παρέχει οδηγίες παράδοσης στη FedEx, σύμφωνα με την Ενότητα 16.9 (Οδηγίες Παράδοσης από τον Παραλήπτη: Αποστολές B2C)

ι. Η αποστολή καθυστέρησε λόγω λανθασμένων, ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών παραλήπτη ή λόγω της μη διαθεσιμότητας ή άρνησης ενός κατάλληλου ή επιλέξιμου προσώπου να αποδεχτεί την παράδοση ή να υπογράψει για τη Συσκευασία.

ια. Η Αποστολή είναι μη παραδοτέα (δείτε Ενότητα 18 (Μη Παραδοτέες Αποστολές) ) ή επιστράφηκε.

ιβ. Τέτοια εγγύηση επιστροφής χρημάτων δεν ισχύει για αιτήματα για ρύθμιση τιμολογίου με βάση υπερχρεώσεις. 

μ. Για τις αποστολές FedEx International Broker Select, εάν ο Αποστολέας ή ο Παραλήπτης ορίσει έναν εκτελωνιστή διαφορετικό από αυτόν της FedEx ή τον ορισμένο από τη FedEx εκτελωνιστή. 

19.4 Αιτήματα Επιστροφής ή Πίστωσης. Η έλλειψη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ειδοποίησης με τον τρόπο και εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων, θα έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση αιτήματος επιστροφής χρημάτων ή πίστωσης του Αποστολέα, ως συνέπεια του οποίου ο Αποστολέας δεν μπορεί να ανακτήσει αποζημίωση για αποτυχία υπηρεσίας:

α. Χρονικά Όρια για Ειδοποίηση Αιτήματος. Η FedEx πρέπει να λάβει ειδοποίηση για ένα αίτημα επιστροφής χρημάτων ή πίστωσης των Χρεώσεων Μεταφοράς μέσω ενός από τα εγκεκριμένα κανάλια εντός 15 ημερών από την ημερομηνία τιμολογίου (ή την ημερομηνία αποστολής, εάν πληρώθηκε προκαταβολικά). 

β.Απαιτούμενες Πληροφορίες. Όλες οι ειδοποιήσεις για μία Αποτυχία Υπηρεσίας πρέπει να περιλαμβάνουν τον Αριθμό Λογαριασμού FedEx, του Αποστολέα, αν υπάρχει· τον αριθμό της Φορτωτικής αερομεταφοράς ή τον αριθμό Φορτωτικής FedEx· την ημερομηνία Αποστολής, και τα πλήρη και ακριβή στοιχεία του Παραλήπτη.

γ. Μέθοδοι Υποβολής Αιτήματος. Ο πληρωτής μπορεί να ζητήσει μία επιστροφή χρημάτων ή πίστωση των Χρεώσεων Μεταφοράς λόγω μιας Αστοχίας Υπηρεσίας μέσω email, της ιστοσελίδας fedex.com, ή με κλήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών της FedEx. Οι μέθοδοι ενδέχεται να διαφέρουν με βάση την τοποθεσία αποστολής. Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτές τις μεθόδους υποβολής αιτήματος δεν θα θεωρείται έγκυρη. Παραδείγματος χάριν, μερική πληρωμή έναντι ενός τιμολογίου δεν θεωρείται αίτημα για μία ρύθμιση του τιμολογίου ή ειδοποίηση για ένα αίτημα επιστροφής χρημάτων.


20. Περιορισμός Ευθύνης.

20.1 Τυπικά Όρια Ευθύνης για Υπηρεσίες Μεταφοράς. Η ευθύνη της FedEx για απώλεια, ζημιά ή καθυστέρηση σε σχέση με την παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς θα περιορίζεται στο υψηλότερο από (α) το ποσό που παρέχεται από τις ισχύουσες Συμβάσεις ή (β) 100 $ των ΗΠΑ ανά Αποστολή (εκτός εάν ο Αποστολέας δηλώσει ένα υψηλότερο κόστος για τη μεταφορά και πληρώσει το απαιτούμενο τέλος όπως περιγράφεται στην Ενότητα 20.3). Η FedEx εφαρμόζει επίσης τέτοια όρια σε όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από την παροχή Υπηρεσιών εσωτερικής Μεταφοράς, ελλείψει ορίων υποχρεωτικής ή χαμηλότερης ευθύνης στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί μεταφορών (εκτός εάν ο Αποστολέας δηλώσει ένα υψηλότερο κόστος για τη μεταφορά και πληρώσει το απαιτούμενο τέλος όπως περιγράφεται στην Ενότητα 20.3).

20.2 Όρια Ευθύνης για Άλλες Αξιώσεις. Εάν δεν διέπεται από την Ενότητα 20.1 (Τυπικά Όρια Ευθύνης για Υπηρεσίες Μεταφοράς), η ευθύνη της FedEx για απώλεια, ζημιά, καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση σε σχέση με την παροχή Πρόσθετων Υπηρεσιών ή άλλη παραβίαση της σύμβασης περιορίζεται στα 3,40 Ευρώ ανά χιλιόγραμμο, σε όλες τις περιπτώσεις δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ευθύνη 10.000 ευρώ ανά συμβάν ή σειρά συνδεομένων συμβάντων.  

20.3 Μέγιστη ευθύνη: Δηλωθείσα Αξία για τη Μεταφορά. Η FedEx δεν παρέχει ευθύνη φορτίου ή ασφάλιση κατά παντός κινδύνου, αλλά ο Αποστολέας μπορεί να επιλέξει να καταβάλει μια επιπλέον χρέωση ώστε να εξειδικεύσει μία Δηλωθείσα Αξία για τη Μεταφορά στη Φορτωτική Αερομεταφοράς πάνω από τα όρια που αναφέρονται στις προηγούμενες Ενότητες 20.1 και 20.2. Εάν ο Αποστολέας κάνει μια τέτοια επιλογή, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α. Η Δηλωθείσα Αξία για Μεταφορά αποτελεί τη μέγιστη ευθύνη της FedEx σε σχέση με την Αποστολή και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη Δηλωμένη Δασμολογητέα Αξία που αναφέρεται στην Φορτωτική Αερομεταφοράς. 

β. Έκθεση σε κίνδυνο και ο κίνδυνος οποιασδήποτε απώλειας πάνω από τη Δηλωθείσα Αξία Μεταφοράς αναλαμβάνεται από τον Αποστολέα.

γ. Ένα τέλος εκτιμάται για κάθε $100 των ΗΠΑ (ή κλάσμα αυτού) με το οποίο η Δηλωθείσα Αξία για τη Μεταφορά υπερβαίνει τα άλλως ισχύοντα τυπικά όρια ευθύνης, όπως αναφέρονται ανωτέρω, έως τα μέγιστα ποσά που αναφέρονται κατωτέρω. Ο Αποστολέας πρέπει να αναφέρεται στα ισχύοντα φύλλα ναυλολογίου της FedEx κατά τον χρόνο Αποστολής ή να τηλεφωνήσει στη FedEx για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιπρόσθετη χρέωση. 

δ Ανεξάρτητα από τη Δηλωθείσα Αξία Μεταφοράς, η ευθύνη της FedEx για αποδεδειγμένη απώλεια, ζημία, καθυστέρηση, ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση σε σχέση με την Αποστολή δεν θα υπερβαίνει το κόστος επισκευής της Αποστολής, την μειωμένη αξία αυτής ή το κόστος αντικατάστασής της, όποιο ποσό είναι μικρότερο. Η FedEx έχει το δικαίωμα να απαιτήσει ανεξάρτητη απόδειξη της αξίας του περιεχομένου μιας Αποστολής για την οποία έχει υποβληθεί αξίωση. 

ε. Η μέγιστη Δηλωθείσα Αξία για το Τελωνείο και τη Μεταφορά είναι περιορισμένη, ενδέχεται να διαφέρει ανά τοποθεσία και δεν προσφέρεται σε όλες τις χώρες και επικράτειες. Η μέγιστη Δηλωθείσα Αξία για το Τελωνείο για τα περιεχόμενα ενός FedEx Envelope ή ενός FedEx Pak, ανεξαρτήτου προορισμού, είναι 500 δολάρια ΗΠΑ ανά Αποστολή. Η μέγιστη δηλωθείσα αξία για τη μεταφορά για τα περιεχόμενα ενός FedEx Envelope ή ενός FedEx Pak, ανεξαρτήτως προορισμού, είναι 100 δολάρια ΗΠΑ ανά Αποστολή. Τα αγαθά με πραγματική ή δηλωθείσα αξία που υπερβαίνει αυτά τα ποσά, δεν πρέπει να αποστέλλονται εντός FedEx Envelope ή FedEx Pak. 

στ. Εκτός εάν εξειδικεύεται διαφορετικά από τη FedEx, η μέγιστη Δηλωθείσα Αξία για τη Μεταφορά είναι $50,000 των ΗΠΑ ανά Αποστολή, εκτός από τις Υπηρεσίες Μεταφοράς Φορτίου οι οποίες έχουν ένα μέγιστο όριο Δηλωθείσας Αξίας για τη Μεταφορά $100,000 των ΗΠΑ ανά Αποστολή. 

ζ. Δεν διατίθεται αποζημίωση για (i) απώλειες επακόλουθου χαρακτήρα ή (ii) καθυστερήσεις ή απώλειες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της παραβίασης των υποχρεώσεών του από τον Αποστολέα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

η. Δεν διατίθεται αποζημίωση για απώλειες που σχετίζονται με τις Πρόσθετες Υπηρεσίες. 

θ. Οποιαδήποτε προσπάθεια δήλωσης ενός κόστους για τη μεταφορά ή τελωνείου που υπερβαίνει τα μέγιστα ποσά που επιτρέπονται σε αυτούς τους όρους είναι άκυρη και άνευ αξίας. Τέτοιες Δηλωθείσες Αξίες μειώνονται αυτόματα στα εξουσιοδοτημένα όρια για την Αποστολή. Η αποδοχή της FedEx για μεταφορά οποιασδήποτε αποστολής φέρει μία δηλωθείσα αξία μεγαλύτερη από τα μέγιστα ποσά τα οποία επιτρέπονται δεν συνιστά αποποίηση οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων. Η FedEx δεν μπορεί να ικανοποιήσει αιτήματα για αλλαγή των στοιχείων δηλωθείσας αξίας στη Φορτωτική αερομεταφοράς μετά από υποβολή στη FedEx. 

ι. Όταν ο Αποστολέας δεν έχει εξειδικεύσει τη Δηλωθείσα Αξία για τη Μεταφορά κάθε μεμονωμένης Συσκευασίας στη Φορτωτική αερομεταφοράς αλλά έχει εξειδικεύσει μία συνολική Δηλωθείσα Αξία για την Αποστολή ως σύνολο, η δηλωθείσα αξία για κάθε Συσκευασία ορίζεται διαιρώντας τη συνολική δηλωθείσα αξία με τον αριθμό των Συσκευασιών στη Φορτωτική αερομεταφοράς. Σε καμία περίπτωση η δηλωθείσα αξία οποιασδήποτε Συσκευασίας σε μια Αποστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τη δηλωθείσα αξία της Αποστολής.

20.4 Μοναδικά Αντικείμενα. Η ευθύνη της FedEx για Αποστολές που περιέχουν μοναδικά αντικείμενα είτε συνολικά είτε εν μέρει περιορίζεται σε μία μέγιστη Δηλωθείσα Αξία για Μεταφορά $1,000 των ΗΠΑ ανά Αποστολή ή το όριο που ορίζεται από τη σχετική Σύμβαση για μεταφορά αγαθών, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο.


21. Αποκλεισμός Ευθυνών.

21.1 Η FedEx δεν έχει ευθύνη για:

α. Με την επιφύλαξη περαιτέρω περιορισμών που αναφέρονται στους παρόντες Όρους, οποιαδήποτε ζημία που υπερβαίνει τη Δηλωθείσα Αξία για Μεταφορά (όπως περιορίζεται από την Ενότητα 20.3 (Μέγιστη Ευθύνη: Δηλωθείσα Αξία για Μεταφορά)) ή τον περιορισμό της ευθύνης όπως αναφέρεται στην ισχύουσα Σύμβαση ή, για Αποστολές από και μεταξύ συγκεκριμένων τοποθεσιών εντός μιας χώρας, από την ισχύουσα υποχρεωτική τοπική νομοθεσία, όποια είναι μεγαλύτερη, είτε η FedEx γνώριζε είτε όχι ή έπρεπε να γνωρίζει ότι τέτοιες ζημίες ενδέχεται να προκληθούν 

β. Ειδική, περιστασιακή, παρεπόμενη ή έμμεση απώλεια ή ζημία όπου συμπεριλαμβάνονται έξοδα εναλλακτικής μεταφοράς, απώλεια εισοδήματος, εισπράξεων, χρήσης ή κέρδους αναμενόμενης εξοικονόμησης, καλής φήμης ή απώλεια ευκαιριών και 

γ. Απώλειες ή καθυστερήσεις σε συγκεκριμένες περιστάσεις που αναφέρονται στην Ενότητα 19.3 (Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων - Εξαιρέσεις).

21.2 Ο Αποστολέας αναλαμβάνει τη συνολική έκθεση και τον κίνδυνο οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας ή καθυστέρησης πέραν αυτής που αναλαμβάνει ρητά η FedEx στους παρόντες Όρους. Ο Αποστολέας θα πρέπει να κανονίσει τη δική του ασφαλιστική κάλυψη εάν είναι επιθυμητό. Η FedEx δεν παρέχει ασφαλιστική κάλυψη.

21.3 Η FedEx δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, ούτε θα προβεί σε οποιαδήποτε προσαρμογή, επιστροφή χρημάτων ή πίστωση οποιουδήποτε είδους για τυχόν απώλεια, ζημιά, καθυστέρηση, εσφαλμένη παράδοση, μη παράδοση, λανθασμένη πληροφόρηση ή αστοχία παροχής πληροφοριών, που οφείλονται σε ή προκύπτουν από οποιαδήποτε από τα ακόλουθα συμβάντα (μη εξαντλητικός κατάλογος):

α. την πράξη, αθέτηση ή παράλειψη του Αποστολέα, του Παραλήπτη ή οποιουδήποτε άλλου μέρους που έχει συμφέρον επί της Αποστολής·

β. τη φύση της Αποστολής ή οποιοδήποτε ελάττωμα, χαρακτηριστικό ή εγγενή ατέλεια ή ευθραυστότητα αυτής·

γ. παραβίαση των παρόντων Όρων ή άλλων όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν στην Αποστολή συμπεριλαμβανομένων της αποστολής ενός Απαγορευμένου Είδους, των επικίνδυνων εμπορευμάτων, της λανθασμένης δήλωσης του φορτίου, της στερέωσης, της σήμανσης ή της διευθυνσιοδότησης των Αποστολών·

δ. πρόστιμα, ποινές ή άλλα χρηματικά ποσά που επιβάλλονται στον Αποστολέα ή τον Παραλήπτη από οποιαδήποτε ρυθμιστική αρχή ή τρίτο μέρος·

ε. οποιαδήποτε περιστατικά εκτός ελέγχου της FedEx όπου συμπεριλαμβάνονται μία πανδημία ή επιδημία, κίνδυνοι από τον αέρα, δημόσιοι εχθροί, δημόσιες ή ρυθμιστικές αρχές που δρουν με φαινομενική ή πραγματική εξουσία, δράσεις ή παραλείψεις τελωνειακών υπαλλήλων, ταραχές, απεργίες ή αναμενόμενες απεργίες, ή άλλες τοπικές διαμάχες, εμφύλιες αναταραχές, κίνδυνοι που είναι συνυφασμένοι με κατάσταση πολέμου ή καιρικές συνθήκες, ή εθνική, διεθνής ή τοπική διακοπή των εναέριων ή χερσαίων δικτύων μεταφορών, εγκληματικές πράξεις οποιουδήποτε προσώπου(ων) ή οντοτήτων που συμπεριλαμβάνουν τρομοκρατικές ενέργειες, φυσικές καταστροφές, διακοπή, αστοχία συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών, (όπου συμπεριλαμβάνονται συστήματα FedEx), μηχανική καθυστέρηση ή καταστάσεις που αποτελούν κίνδυνο για το προσωπικό της FedEx·

στ. ακατάλληλη ή ανεπαρκή συσκευασία, συμπεριλαμβανομένης της αστοχίας του Αποστολέα να χρησιμοποιήσει συσκευασίες εγκεκριμένες από τη FedEx όπου ζητείται, συνιστάται ή απαιτείται τέτοια έγκριση. Συγκεκριμένα, οι υπολογιστές, τα ηλεκτρονικά είδη, τα εύθραυστα αντικείμενα και το αλκοόλ πρέπει να συσκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της FedEx, οι οποίες διατίθενται στην ιστοσελίδα fedex.com. Η παροχή συσκευασίας, συμβουλών, συνδρομής ή καθοδήγησης σχετικά με την κατάλληλη συσκευασία των Αποστολών από τη FedEx δεν συνιστά αποδοχή ευθύνης από τη FedEx εκτός αν ρητά αναφέρει η FedEx διαφορετικά γραπτώς·

ζ. συμμόρφωση με τις προφορικές ή γραπτές εντολές παράδοσης από τον Αποστολέα, τον Παραλήπτη ή πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν τον Αποστολέα ή τον Παραλήπτη·

η. καθυστέρηση στην παράδοση που οφείλεται στην τήρηση των πολιτικών της FedEx σχετικά με την πληρωμή των Χρεώσεων· 

θ. την αδυναμία της FedEx να παράσχει ένα αντίγραφο του αρχείου παράδοσης ή ένα αντίγραφο της υπογραφής που λαμβάνεται κατά την παράδοση

ι. τη διαγραφή δεδομένων ή την απώλεια ή μη δυνατότητα ανάκτησης των δεδομένων που αποθηκεύονται σε μαγνητικές ταινίες, αρχεία ή άλλα μέσα αποθήκευσης ή τη διαγραφή ή ζημία φωτογραφικών εικόνων ή ηχητικών κομματιών από εκτεθειμένο φιλμ

ια. μη συμμόρφωση της FedEx με τα γραφικά «προσανατολισμού συσκευασίας» (π.χ. βελάκια «ΠΑΝΩ», επισημάνσεις όπως «ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΚΡΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ»)·

ιβ. αστοχία ή καθυστέρηση της FedEx να ειδοποιήσει τον Αποστολέα ή τον Παραλήπτη για οποιαδήποτε καθυστέρηση, απώλεια ή ζημία σε μια Αποστολή, την ελλιπή, λανθασμένη ή ανακριβή διεύθυνση του Παραλήπτη ή του εκτελωνιστή, τη λανθασμένη, ελλιπή ή απούσα τεκμηρίωση ή μη καταβολή δασμών και φόρων που είναι απαραίτητη για την αποδέσμευση μιας Αποστολής·

ιγ. απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε μεμονωμένου αντικειμένου για το οποίο η FedEx δεν έχει επαληθεύσιμο αρχείο παραλαβής, όπου συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις όπου, κατά τον χρόνο παράδοσης της Αποστολής στη FedEx, τα αγαθά έχουν προ φορτωθεί σε ρυμουλκούμενο, παλετοποιηθεί ή συσκευασθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε ο αριθμός των αντικειμένων ή του περιεχομένου της Αποστολής να μην μπορεί ευλόγως να ελεγχθεί·

ιδ. την απώλεια οποιωνδήποτε προσωπικών ή οικονομικών στοιχείων, όπως είναι ενδεικτικά ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, η ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός διπλώματος οδήγησης, οι αριθμοί πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και τα στοιχεία οικονομικών λογαριασμών·

ιε. την αδυναμία του Αποστολέα να διαγράψει όλες τις Αποστολές που έχουν εισαχθεί στο σύστημα ή τη συσκευή αποστολών της FedEx, όταν η Αποστολή δεν υποβάλλεται στη FedEx·

ιστ. ζημίες που δεικνύονται από οποιαδήποτε όργανα μέτρησης κραδασμών, κλισιόμετρα ή όργανα μέτρησης θερμοκρασίας· και  

ιζ. τη μη τήρηση του Χρόνου Δέσμευσης Παράδοσης για οποιαδήποτε Αποστολή με μία ελλιπή ή λανθασμένη διεύθυνση (δείτε Ενότητα 18 (Μη Παραδοτέες Αποστολές)).

21.4 Εάν η FedEx δεν φέρει ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ευθύνης που υπερβαίνει την ευθύνη που αναλαμβάνει ρητά σε αυτούς τους Όρους, ο Αποστολέας είναι υπεύθυνος και συμφωνεί να αποζημιώσει τη FedEx και να διατηρήσει τη FedEx αβλαβή για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από την Αποστολή στη FedEx ή ένα τρίτο μέρος ή από οποιαδήποτε αξίωση από ένα τρίτο μέρος, ιδίως του Παραλήπτη. 

21.5 Οποιαδήποτε πληρωμή η οποία πραγματοποιείται από τη FedEx κατά την έγερση μιας αξίωσης του Αποστολέα ή ενός τρίτου μέρους δεν θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή ευθύνης ούτε συνιστά αποποίηση των διατάξεων που περιέχονται στην παρούσα Ενότητα 21.


22. Αποκλεισμός Εγγυήσεων.

Εκτός από όσα ρητά προβλέπονται στους παρόντες Όρους, η FedEx δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.


23. Αξιώσεις.

Η FedEx αποδέχεται μόνον την υποβολή μιας αξίωσης σχετικά με μια Αποστολή, εκτός από μια Αστοχία Υπηρεσίας (δείτε Ενότητα 19 (Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων)), εάν ο απαιτητής συμμορφώνεται με οποιαδήποτε ισχύουσα Σύμβαση και την ακόλουθη διαδικασία, ελλείψει της οποίας δεν μπορεί να εγερθεί αξίωση κατά της FedEx: 

23.1 Παροχή Ειδοποίησης μιας Αξίωσης. Όλες οι αξιώσεις πρέπει να υποβάλλονται στη FedEx εντός των ακολούθων χρονικών ορίων: 

α. Αξιώσεις λόγω ζημίας (ορατής ή κρυφής), καθυστέρησης (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων αλλοίωσης) ή έλλειψης περιεχομένου εντός 21 ημερών μετά την παράδοση της αποστολής. Η παραλαβή της Αποστολής από τον Παραλήπτη χωρίς τέτοια ειδοποίηση ζημίας στην απόδειξη παράδοσης συνιστά εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι η Αποστολή παραδόθηκε σε καλή κατάσταση. 

β. Όλες οι άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων, των αξιώσεων για απώλεια, μη παράδοση ή λανθασμένη παράδοση, εντός εννέα μηνών μετά την παράδοση της Αποστολής στη FedEx.

Όλες αυτές οι αξιώσεις πρέπει να κοινοποιούνται είτε κατά τον χρόνο παράδοσης στην ισχύουσα καταγραφή παράδοσης, μέσω της ιστοσελίδας fedex.com ή δια επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της FedEx. 

23.2 Απαιτούμενες πληροφορίες. Όλες οι ειδοποιήσεις αξίωσης πρέπει να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του Αποστολέα και του Παραλήπτη, όπως επίσης τον αριθμό φορτωτικής FedEx, την ημερομηνία αποστολής, τον αριθμό τεμαχίων και το βάρος της αποστολής.  Εντός εννέα μηνών μετά την παράδοση της Αποστολής στη FedEx, η αξίωση πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως δια αποστολής όλων των σχετικών υποστηρικτικών εγγράφων προς τη FedEx. (π.χ. τιμολόγια αγοράς, εκτιμήσεις για επιδιόρθωση). Ως προϋπόθεση προκειμένου να εξετάσει η FedEx οποιαδήποτε αξίωση για ζημία, ο παραλήπτης πρέπει να διαθέσει το περιεχόμενο, τα αρχικά χαρτοκιβώτια αποστολής και τη συσκευασία στη FedEx για επιθεώρηση είτε στις εγκαταστάσεις του Παραλήπτη είτε σε μία εγκατάσταση της FedEx έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αξίωσης. 

23.3 Περιορισμοί. Η FedEx δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε ενέργειες για οποιαδήποτε αξίωση μέχρι την πληρωμή όλων των Χρεώσεων και το ποσό της αξίωσης δεν πρέπει να παρακρατείται από αυτές τις Χρεώσεις. Μόνο μία αξίωση μπορεί να εγερθεί σε σχέση με μια Αποστολή. Η αποδοχή πληρωμής μιας αξίωσης αποσβένει οποιοδήποτε δικαίωμα ανάκτησης περαιτέρω αποζημίωσης ή έγερσης αξίωσης για περαιτέρω αποζημίωση σε σχέση με την εν λόγω Αποστολή. Αποστολείς ή Παραλήπτες των οποίων οι Συσκευασίες έχουν υποβληθεί στη FedEx μέσω μιας υπηρεσίας διεκπεραίωσης ταχυδρομείου συσκευασιών δεν έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα νομικής ή ισοδύναμης αποζημίωσης έναντι της FedEx. 

23.4 Νομικές Ενέργειες. Το δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης για μία αγωγή που προκύπτει από μεταφορά από τη FedEx θα παραγραφεί, εκτός εάν η αξίωση εγερθεί ενώπιον εξουσιοδοτημένου δικαστηρίου εντός δύο ετών από την πραγματική ημερομηνία παράδοσης (στην περίπτωση ζημίας, έλλειψης ή καθυστέρησης) ή την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης (σε περίπτωση απώλειας, μη παράδοσης ή λανθασμένης παράδοσης) ή εντός οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου περιορισμών, οποιοδήποτε είναι συντομότερο.


24. Υπεργολαβία.

Η FedEx διατηρεί το δικαίωμα υπεργολαβίας ολόκληρης ή μέρους οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες.


25. Προστασία Δεδομένων.

25.1 Όροι όπως «ελεγκτής», «προσωπικά δεδομένα», «υποκείμενο δεδομένων» και «επεξεργασία» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («GDPR») και οποιουσδήποτε άλλους νόμους και κανονισμούς προστασίας δεδομένων που ισχύουν για την επεξεργασία οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων («Προσωπικά Δεδομένα») σύμφωνα με αυτούς τους Όρους (συλλογικά «Νόμος περί Προστασίας Δεδομένων»).

25.2 Η FedEx και ο Αποστολέας αναγνωρίζουν ότι είναι και οι δύο ελεγκτές από μόνοι τους όσον αφορά την επεξεργασία οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων από ή μεταξύ των μερών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

25.3 Σε σχέση με την επεξεργασία οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, ο Αποστολέας δηλώνει ότι έχει συμμορφωθεί με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των εν λόγω δεδομένων με πληροφορίες σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων, παρέχοντας τις πληροφορίες όπως περιέχονται στην Ειδοποίηση Απορρήτου της FedEx στην ιστοσελίδα fedex.com και λήψη νομικού υποβάθρου σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων, όπως η εκτέλεση της σύμβασης, τα νόμιμα συμφέροντα ή η συγκατάθεση.

25.4 Ο Αποστολέας θα αποζημιώνει τη FedEx για κάθε κόστος, αξίωση, ζημία και έξοδα που υπέστη ή στο οποίο υποβλήθηκε η FedEx σε σχέση με την αστοχία του Αποστολέα να συμμορφωθεί με την παρούσα Ενότητα 25.

25.5 Ο Αποστολέας δηλώνει το νομικό υπόβαθρο όπως ορίζεται στην Ενότητα 25.3 (επίσης) επιτρέπει οποιαδήποτε μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων προς τη FedEx, τις θυγατρικές της, τα υποκαταστήματα, τους συμβούλους, τους ελεγκτές ή οποιαδήποτε τρίτα μέρη που δεσμεύονται από την FedEx για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της προς τον Αποστολέα υπό αυτές τις Προϋποθέσεις σε οποιαδήποτε χώρα εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («EΟΧ»).

25.6 Οποιαδήποτε μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων από τον Αποστολέα προς την FedEx, ή αντιστρόφως, από τον ΕΟΧ ή την Ελβετία σε μία χώρα εκτός του ΕΟΧ ή της Ελβετίας υπόκειται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες ελεγκτή προς ελεγκτή (Απόφαση 2004/915/ΕC) («SCC-CCs») όπως αναφέρεται στο άρθρο 46(2)(c) GDPR, που είναι διαθέσιμα εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Για τον σκοπό αυτό, οι SCC-CCs ενσωματώνονται πλήρως στους παρόντες Όρους δια αναφοράς. Με την αποδοχή αυτών των Όρων, τα μέρη (α) θεωρείται ότι έχουν υπογράψει τα SCC-CCs (β) συμφωνούν στο πλήρες περιεχόμενο των SCC-CCs και (γ) θα συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος και (δ) συμφωνούν ότι οποιαδήποτε αλλαγή επακόλουθη απόφαση και/ή URL ισχύει και αντικαθιστά την απόφαση και/ή URL όπως αναφέρεται στην παρούσα Ενότητα 25.6. Σύμφωνα με τις SCC-CCs, η FedEx ως ελεγκτής θα ενεργεί ως εξαγωγέας δεδομένων, επίσης για λογαριασμό των θυγατρικών της, και ο Αποστολέας ως ελεγκτής θα δρα ως εισαγωγέας δεδομένων ή αντιστρόφως, ανάλογα με την περίπτωση. Τα προηγούμενα δεν θίγουν το δικαίωμα της FedEx να αποφασίζει αποκλειστικά να χρησιμοποιήσει έναν άλλο κατάλληλο μηχανισμό μεταφοράς σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων. Τα Προσωπικά Δεδομένα που μεταφέρονται ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας μεμονωμένων Αποστολέων και Παραληπτών, όπως ονόματα και διευθύνσεις, που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική παροχή των Υπηρεσιών της FedEx, όπως η παράδοση των Συσκευασιών και η ενεργοποίηση των λειτουργιών εντοπισμού και παρακολούθησης, όπως ορίζονται περαιτέρω ή διαφορετικά στους παρόντες Όρους και σύμφωνα με τα Παραρτήματα των SCC-CCs.

25.7 Εάν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τοπική εποπτική αρχή ή παρόμοια κυβερνητική αρχή ορίσει ότι οποιοσδήποτε από τους Όρους σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 25 και/ή τις SCC-CCs δεν είναι ή δεν θα είναι πλέον νόμιμη μέθοδος για τη διευκόλυνση μεταφορών Προσωπικών Δεδομένων εκτός του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, τα μέρη δύνανται να διαπραγματεύονται καλόπιστα μια εναλλακτική μέθοδο για τη διευκόλυνση τέτοιων μεταφορών με νόμιμο τρόπο.


26. Ολόκληρη η Συμφωνία.

Οι παρόντες Όροι αντιπροσωπεύουν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των μερών και, με την επιφύλαξη της Ενότητας 1 (Εφαρμογή), υπερισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων ή προϋποθέσεων, προφορικών ή γραπτών. Αυτοί οι Όροι δεν μπορούν να παρακαμφθούν παρά μόνο με ρητή γραπτή συμφωνία μεταξύ των μερών. 


27. Ανάθεση Εργασίας.

Ούτε τα δικαιώματα ούτε οι υποχρεώσεις καθενός από τα μέρη βάσει της παρούσας Συμφωνίας δεν ανατίθενται ή εκχωρούνται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους, με εξαίρεση την εκχώρηση από τη FedEx όλων ή μέρους των δικαιωμάτων της και την ανάθεση των υποχρεώσεών της σύμφωνα με τους παρόντες Όρους σε μια θυγατρική της εταιρεία. Χωρίς να θίγονται τα ανωτέρω, οι Όροι αυτοί είναι δεσμευτικοί για τα μέρη και προς όφελος των μερών και των επιτρεπόμενων διαδόχων και εντολοδόχων τους.


28. Μη Παραίτηση.

Οποιαδήποτε αστοχία της FedEx να επιβάλλει ή να εφαρμόσει μια διάταξη των παρόντων Όρων δεν συνιστά παραίτηση από την εν λόγω διάταξη και δεν επηρεάζει κατά οποιονδήποτε άλλον τρόπο το δικαίωμα της FedEx να επιβάλει την εν λόγω διάταξη.


29. Υποχρεωτικός Νόμος

Οι παρόντες Όροι δεν αποκλείουν καμία ευθύνη όταν ο αποκλεισμός αυτής της ευθύνης απαγορεύεται από τον νόμο. Στον βαθμό που οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται ή αναφέρεται στους παρόντες Όρους ενδέχεται να είναι αντίθετη με οποιαδήποτε ισχύουσα υποχρεωτική διεθνή συνθήκη, τοπικό νόμο, κυβερνητικούς κανονισμούς, εντολές ή απαιτήσεις, αυτή η διάταξη θα περιορίζεται στον μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό και, ως περιορισμένη, θα παραμένει σε ισχύ ως μέρος της συμφωνίας μεταξύ της FedEx και του Αποστολέα. Η ακυρότητα ή η μη δυνατότητα επιβολής οποιασδήποτε διάταξης δεν θα επηρεάζει κανένα άλλο μέρος των παρόντων Όρων.


30. Διαμεσολάβηση.

Η Βελγική νομοθεσία επιτρέπει στους χρήστες των Βελγικών εισερχομένων ή εξερχομένων ταχυδρομικών υπηρεσιών να ζητήσουν την παρέμβαση του Διαμεσολαβητή για τον ταχυδρομικό τομέα (Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRUXELLES (F)· Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL (NL)) υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης παρουσίασε το παράπονό του εκ των προτέρων στη FedEx. Μια τέτοια παρέμβαση γίνεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρόντων Όρων.


31. Ισχύουσα Νομοθεσία και Δικαιοδοσία.

Εκτός από τις προβλεπόμενες από οποιαδήποτε ισχύουσα Σύμβαση, οι παρόντες Όροι και τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με Υπηρεσίες που εκτελούνται από τη FedEx σύμφωνα με αυτούς υπόκεινται στους νόμους και τα δικαστήρια της χώρας ή της επικράτειας όπου η αποστολή γίνεται αποδεκτή από τη FedEx για την εκτέλεση των Υπηρεσιών.