CONDICIONS DE TRANSPORT

CONDICIONS DE TRANSPORT

CONDICIONS DE TRANSPORT

AVÍS IMPORTANT

Les presents Condicions de Transport EXCLOUEN LA RESPONSABILITAT per part de FedEx, els seus empleats o agents pel que fa a danys, perjudicis i retards produïts en certes circumstàncies; LIMITEN LA RESPONSABILITAT a quantitats establertes quan s’accepta responsabilitat i EXIGEIXEN NOTIFICACIÓ DE RECLAMACIONS dins d’estrictes terminis. Els remitents han de llegir detingudament les presents Condicions i, quan sigui necessari, contractar una assegurança amb la finalitat de protegir els seus interessos. 

Els enviaments estan subjectes a les tarifes locals i a les condicions del contractista independent o filial o sucursal de FedEx que hagi acceptat l’Enviament.

 

CONDICIONS DE TRANSPORT DE FEDERAL EXPRESS PER A EUROPA, ORIENT MITJÀ, EL SUBCONTINENT INDI I ÀFRICA EN VIGOR DES DEL 6 D’AGOST DE 2012 (modificades el 6 de juliol de 2018)


1. APLICACIÓ

1.1 Les presents Condicions són d’aplicació al transport d’Enviaments des de i entre països seleccionats pertanyents a Europa, Orient Mitjà, el Subcontinent Indi i Àfrica (“EMEA”) així com des de i entre ubicacions específiques dins de determinats països en EMEA, mitjançant els serveis o les opcions de serveis de FedEx (quan estiguin disponibles, si escau): FedEx Europe First, FedEx International Next Fligth, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight y FedEx Standard Overnight. Aquests serveis podran modificar-se per FedEx en cada moment. Prèvia sol·licitud a l’efecte, els clients podran obtenir informació sobre les zones ateses per FedEx. Aquestes Condicions no són aplicables als Enviaments interns en Regne Unit i dintre de l’Índia, per als quals són aplicables condicions de transport específiques. Si us plau, vagi a fedex.com/ukservices/services/terms.html per a les condicions de transport aplicables als Enviaments interns en Regne Unit i a www.fedex.com/in/domestic/services/terms/ per a les condicions de transport aplicables als Enviaments interns en l’Índia (Nota: fedex.com URL està subjecte a canvis). Els Enviaments amb origen fora de la zona EMEA amb destinació EMEA i altres destinacions internacionals estan subjectes a tarifes locals i a les condicions i terminis de la filial de FedEx, sucursal o contractista independent que accepti l’Enviament. Els Enviaments retornats utilitzant FedEx Global Returns es regulen per mitjà dels terminis i les condicions que resultin aplicables al país des d’on sigui retornat l’Enviament. Aquests terminis i condicions podran variar d’un país a un altre. Consulti a fedex.com o contacti amb el Servei d’Atenció al Client per a més detalls.

1.2 El transport aeri d’un Enviament podrà estar subjecte al Conveni de Varsòvia de 12 d’octubre de 1929, modificat pel Protocol de l’Haia de 28 de setembre de 1955 i tots els seus Protocols posteriors aplicables al Conveni de Mont-real del 28 de maig de 1999 i tots els posteriors Protocols aplicables, així com per al Conveni de Guadalajara de 18 de setembre de 1961. Els enviaments transportats única i parcialment per carretera, mitjançant acord explícit o no, dins, fins a un país firmant o des d’un país firmant del Conveni relatiu al contracte de Transport Internacional de Mercaderies per Carretera, amb les seves modificacions posteriors, estan subjectes als terminis i a les condicions d’aquest Conveni. Els enviaments realitzats des de i entre les ubicacions específiques dins d’un país, estan subjectes a les lleis obligatòries establertes per les lleis d’aquell país.

1.3 Les presents Condicions substitueixen i anul.len tots els termes i les condicions prèviament publicats sobre el servei de FedEx al què són d’aplicació. FedEx es reserva el dret a modificar, reformar, canviar o complementar les presents Condicions unilateralment i sense preavís. Les presents Condicions es publicaran en forma impresa i electrònica en www.fedex.com. La versió electrònica es troba en www.fedex.com. Aquestes Condicions complementen i detallen els termes i les condicions vigents al dors de l’Albarà (Aeri). En cas de conflicte entre aquestes Condicions i els termes i condicions establertes per qualsevol Albarà (Aeri), declaració, etiqueta d’enviament o una altra documentació de transport de FedEx, les presents Condicions seran les que prevalguin en la mesura que no estiguin en conflicte amb les normes imperatives sobre responsabilitat respecte a transports internacional contemplades pels Convenis de Varsòvia o Mont-real i els seus respectius i subsegüents Protocols, en altres convenis o tarifes aplicables; o, per enviaments realitzats des de i entre ubicacions específiques dintre d’un país, amb les lleis imperatives d’aquell país.

1.4 Les presents Condicions (terme que inclou aquells acords i convenis esmentats expressament en les mateixes) constitueixen la totalitat del que s’ha acordat entre les parts i, amb subjecció a la Clàusula 1.3, exclouran, substituiran i prevaldran sobre qualssevol termes o condicions, verbals o escrits, on sigui que figurin o es formulin i, en particular, termes o condicions que el remitent pretengui incorporar o qualssevol altres declaracions escrites o verbals referents a les presents Condicions. El Remitent confirma que no reclama ni es basa en qualssevol altres termes, garanties, condicions o declaracions relatius a l’ús dels serveis previstos en el present document.

1.5 Les presents Condicions únicament podran ser substituïdes, modificades o ampliades mitjançant acord exprés per escrit entre el Remitent i un representant de FedEx facultat expressament per escrit a l’efecte.

1.6 El Remitent quedarà obligat mitjançant la signatura de qualsevol dels seus empleats i agents en l’Albarà (Aeri).


2. DEFINICIONS

“Condicions” significa les presents Condicions de Transport, expressió que inclou així mateix aquells acords, lleis i convenis esmentats expressament en aquest document i podran ser actualitzades per FedEx en qualsevol moment.

“FedEx” significa Federal Express Corporation, les seves filials i sucursals, els seus respectius empleats i agents i contractistes independents. El contracte de transport se celebra amb la filial, sucursal o contractista independent de FedEx que accepta l’Enviament del Remitent.

“Enviaments FedEx 1 Day Freight, FedEx Priority Overnight i FedEx Standard Overnight” significa Enviaments dins d’un mateix país dins dels països seleccionats a EMEA en cas que tant el Remitent com el Receptor es trobin en el mateix país.

“El Remitent” o “El Consignador” significa la persona (física o jurídica) el nom de la qual figura com a remitent en l’Albarà (Aeri) .

“El Receptor” o “El Destinatari” significa la persona el nom de la qual figura com a receptor en l’Albarà (Aeri).

“Paquet” significa un únic paquet o peça acceptat per FedEx, inclusivament aquells elements presentats pel Remitent fent ús dels sistemes automatitzats, mesuradors, declaracions o Cartes de Port (Aeris) de FedEx.

“Enviament” significa una o més peces, tant si es tracta de paquets o de càrrega, que es transporten amb un únic Albarà (Aeri) .

“Albarà (Aeri)” significa qualsevol document d’enviament, declaració, etiqueta, segell, anotació electrònica o element similar utilitzat en el sistema de transport de FedEx.

“Càrrecs de Transport” significa les tarifes, preus i quantitats cobrats o exigits pel transport d’un Enviament per FedEx d’acord amb les presents Condicions o qualssevol condicions o tarifes posteriorment imposades, però sense incloure altres tarifes o preus que es puguin exigir, com ara (però no limitat a) càrrecs de valor declarat, honoraris de manipulació especials, aranzels i impostos i recàrrecs.

“Dia Hàbil” significa qualsevol dia en què es realitzin operacions comercials al país o regió d’enviament o al país o regió de destinació. Els dies hàbils i els dies festius podran variar segons el país o regió de destinació. Els clients hauran de contactar amb FedEx si els compromisos de lliurament es poden veure afectats per això.

“Càrrecs” significa Càrrecs de Transport i qualssevol altres càrrecs o recàrrecs cobrats o exigits pel que fa al transport d’un Enviament en virtut de les presents Condicions, incloent però no limitat a Càrrecs Accessoris, càrrecs de valor declarat, honoraris de manipulació especials i altres recàrrecs detallats en les presents Condicions o en qualssevol Condicions actualitzades i, quan sigui procedent, aranzels, impostos i altres costos raonablement incorregudes per FedEx en relació amb el transport d’un Enviament.

“Valor Declarat per Transport” significa el valor, si escau, assenyalat pel Remitent a l’Albarà (Aeri), que constitueix la quantia màxima de la responsabilitat assumida per FedEx en relació amb l’Enviament del Paquet.

“Valor Declarat per Duanes” significa el preu de venda o el cost de reposició del contingut de l’Enviament requerit a l’efecte de despatx duaner.

“Data de Compromís de Lliurament” significa el compromís de lliurament per al servei FedEx, o el compromís de lliurament indicat pel Servei d’Atenció al Client, tenint en compte la mercaderia objecte de enviament, la data d’enviament, el destí, el pes de l’Enviament i el seu valor.

“Número de compte FedEx” o “Compte FedEx” significa el nombre emès per FedEx per a un client que assegura que l’activitat del compte pertinent es resumeix pel sistema FedEx i que es factura al pagador en la forma correcta.

“Enviaments intra-Europeus” significa enviaments entre els països seleccionats a Europa tal com els defineix FedEx regularment en www.fedex.com.

S’entén per “Enviaments B2C"” els Enviaments d’acord amb una transacció entre un Remitent-comerciant [una persona (física o jurídica) que actua per motius professionals] i un Destinatari-consumidor (una persona física que no actua per motius professionals) .


3. TARIFES

Les ofertes de tarifes i serveis pels empleats i agents de FedEx es basaran en la informació subministrada pel Remitent, si bé les tarifes i serveis definitius podran variar depenent de l’Enviament que efectivament es presenti i de l’aplicació de les presents Condicions. FedEx no incorrerà en responsabilitat, ni s’efectuarà cap ajust, devolució ni crèdit, com a conseqüència de discrepàncies en qualsevol oferta de preus o serveis efectuada amb anterioritat a la presentació de l’Enviament i les tarifes i altres Càrrecs facturats al client. FedEx només proporcionarà estimacions dels aranzels duaners o impostos a través d’Estimate Duties and Taxes feature en FedEx Global Trade Manager a fedex.com, no obstant això, els aranzels i impostos poden variar .

Les tarifes aplicades seran aquelles aplicables i en vigor en el moment en què es realitzi el contracte de transport.


4. FACTURACIÓ

4.1 Tot i que FedEx es reserva el dret a exigir el pagament de qualsevol Càrrec amb caràcter anticipat d’acord amb les Condicions, les Factures corresponents a qualssevol càrrecs no pagats resultaran líquides i exigibles sense descompte dins dels 15 dies següents a la seva data. Les factures d’aranzels i impostos són pagadores a la seva recepció. FedEx es reserva el dret a incrementar qualsevol quantitat impagada en la data de venciment, per dret i sense previ avís per a esmena, un 15 % (o la suma aplicada per FedEx segons els termes i condicions de pagament aplicables localment), calculats per cada mes iniciat, en concepte de danys i perjudicis prefixats per costos administratius i reportarà interessos al tipus del 6% anual incrementat pel tipus fixat pel Banc Central Europeu (o com a taxa aplicada per FedEx segons els termes i condicions de pagament aplicables localment) o tipus d’interès màxim permès per la legislació aplicable, si fos inferior.

4.2 “Factura Remitent” o “Factura Consignador” significa que els Càrrecs es facturaran al Remitent.

4.3 “Factura Receptor” o “Factura Destinatari” significa que els Càrrecs es facturaran al receptor. Per facturar Càrrecs al Receptor, aquest haurà de tenir un número de compte FedEx vàlid i aquest nombre s’ha d’haver anotat a la secció corresponent de l’Albarà (Aeri). Els Enviaments amb Factura Receptor només s’accepten per a transports a destinacions específiques. Si el Receptor rebutgés el pagament, els Càrrecs es facturaran automàticament al Remitent.

4.4 “Factura Tercer” significa que els Càrrecs es facturaran a una persona diferent del Remitent i del Receptor. El Número de Compte FedEx vàlid del tercer s’haurà d’introduir en la secció corresponent d l’Albarà (Aeri). En cas contrari, o si el tercer no efectua el pagament, els Càrrecs de Transport es facturaran automàticament al Remitent i els aranzels i els impostos, si s’escau, al Receptor.

4.5 Pel que fa a operacions de “Factura Remitent”, “Factura Receptor” o “Factura Tercer” (vegeu més endavant), no s’acceptaran Paquets llevat que s’introdueixi un Número de Compte FedEx vàlid en l’Albarà (Aeri). Els números de compte FedEx no són susceptibles de transmissió. El seu ús indegut, inclusivament la consolidació no autoritzada d’Enviaments propietat de diferents parts, pot derivar en la pèrdua de tots els descomptes i en la negativa a prestar el servei. El client per al qual s’emet un Compte FedEx és responsable de tots els Càrrecs anotats en el compte, inclusivament aquells que es derivin del seu ús no autoritzat. El titular del compte és responsable de salvaguardar el nombre d’aquesta, que només es pot revelar a persones autoritzades a efectuar enviaments relatius a aquest compte. El fet de no mantenir al corrent el Compte FedEx podrà derivar en la substitució d’aquesta per un altre compte de “només pagament al comptat”. La col·locació d’un compte en situació de “només pagament al comptat” podrà derivar en retard, rebuig o devolució de paquets fins que es finalitzin els tràmits del pagament corresponent.

4.6 Quan sigui procedent, els aranzels i impostos podran calcular-se en funció del contingut dels Enviaments. FedEx no està obligat a pagar per anticipat els aranzels i impostos i podrà requerir al Remitent, al Receptor o al tercer responsable perquè els aboni a FedEx abans que aquesta satisfaci qualssevol aranzels i impostos exigits. Es cobraran al Receptor aquests aranzels i impostos llevat que la casella “Facturar a Remitent Aranzels i impostos” o “Facturar a Tercer Aranzels i Impostos” estigui marcada a l’Albarà (Aeri) i s’hagi indicat en aquesta un Número de Compte FedEx vàlid. Aquestes opcions només estan disponibles per a destinacions específiques. Podran obtenir prèvia sol·licitud més dades relatives a les destinacions en què estan disponibles.

4.7 AMB INDEPENDÈNCIA QUE EXISTEIXIN INSTRUCCIONS O ESTIPULACIONS EN CONTRARI SOBRE PAGAMENT, EL REMITENT SEMPRE SERÀ RESPONSABLE EN ÚLTIMA INSTÀNCIA DELS CÀRRECS, INCLOSOS, SI S’ESCAU, ARANZELS I IMPOSTOS.

4.8 Els Càrrecs que requereixin conversió d’una divisa diferent d’aquella en què s’hagi facturat al pagador es calcularan diàriament utilitzant la mitjana del preu d’oferta obtingut en OANDA, servei de tipus de canvi d’Internet. El preu d’oferta mitjà és la mitjana dels preus als quals els compradors ofereixen comprar divises a venedors en el període en qüestió. Aquests tipus de conversió de divises es poden consultar a www.oanda.com. Les divises dels països de la Unió Europea tindran un tipus de conversió oficials a l’EURO. S’afegirà una comissió del 1,75 % en les conversions de divises diferents del dòlar al dòlar USA, d’un 2,3 % per a les conversions del dòlar a qualsevol divisa i del 2,0 % per a totes les conversions entre divises diferents del dòlar. No es cobrarà cap comissió en les conversions entre divises relacionades amb l’EURO. Els càrrecs expressats en divises diferents del dòlar USA que no siguin lliurement convertibles, es convertiran a dòlars USA i es facturaran al compte del Pagador, bé al tipus de mercat lliure o al tipus oficial al qual s’hagi permès a FedEx comprar dòlars USA a la divisa en qüestió, a la nostra exclusiva opció. En les conversions a divises no hiperinflacionàries s’utilitzarà el tipus vigent en la data d’enviament. No obstant això, ens reservem el dret a usar el tipus de canvi vigent en la data de la factura i no en la data d’enviament en països que tinguin una divisa volàtil.

4.9 Per als Enviaments iniciats mitjançant la funció “Crear un enviament d’importació” de FedEx Ship Manager™ a fedex.com, tot i les instruccions de pagament lliurades a FedEx, la part que inicia la transacció d’enviament d’importacions amb FedEx es responsabilitzarà, se li facturaran i i acceptarà pagar tots els càrrecs i taxes, inclosos els honoraris de manipulació especials i tots els aranzels o impostos que corresponguin a aquests Enviaments.

Els Enviaments iniciats mitjançant la funció “Crear un enviament d’importació” de fedex.com es regulen per mitjà dels terminis i les condicions que resultin aplicables al país d’origen de l’Enviament. Aquests terminis i condicions podran variar d’un país a un altre. Contacti amb la nostra oficina local al país d’origen per obtenir més informació.


5. AJUSTOS DE FACTURA / PES DIMENSIONAL

5.1 FedEx podrà examinar cada Albarà (Aeri) per tal de comprovar el servei seleccionat i el pes del Paquet/Enviament. Si el servei seleccionat o el pes introduït fos incorrecte, FedEx podrà efectuar les correccions oportunes en l’Albarà (Aeri) i els ajustos oportuns en la factura corresponent en qualsevol moment, estant legitimada per cobrar uns honoraris de manipulació especials per les correccions i modificacions.

5.2 Quan el Remitent presenti Cartes de Port (Aeri) mitjançant un mecanisme d’enviament automatitzat, qualsevol omissió o anotació incorrecta en l’Albarà (Aeri) respecte al pes o al nombre de Paquets derivarà en una facturació basada en l’estimació per FedEx del nombre de Paquets transportats i bé en l’estimació del pes dimensional en el moment de la factura o en un pes estàndard per defecte per Paquet, en funció de què determini FedEx, determinació que estarà disponible prèvia sol·licitud a l’efecte.

5.3 Els Càrrecs podran calcular-se sobre la base del pes dimensional. El pes Dimensional es determina multiplicant la longitud x alçada x amplada d’un Paquet (tot això en centímetres) i dividint el total per 5.000 o un altre nombre indicat per FedEx regularment en fedex.com. Si el resultat superés el pes efectiu, podran cobrar-se Càrrecs addicionals basats en el pes dimensional. Els preus d’aquests Càrrecs Addicionals estan disponibles prèvia sol·licitud i es podran modificar per FedEx sense avís.


6. DENEGACIÓ O REBUIG D’ENVIAMENTS

FedEx es reserva el dret a rebutjar, retenir, cancel·lar, posposar o retornar un Enviament en qualsevol moment si al seu judici és probable que causi danys o retards a altres Enviaments, mercaderies o persones o el seu transport estigués prohibit per llei o vulnerés les presents Condicions, o el compte FedEx de la persona o entitat responsable del pagament no fos solvent. El fet que FedEx accepti un Enviament no vol dir que aquest Enviament s’ajusti a les lleis i reglaments aplicables o a les presents Condicions.


7. RESTRICCIONS

7.1 Les restriccions pel que fa a la grandària i pes d’un paquet varien segons els països o segons els serveis FedEx. Es poden obtenir dades al respecte prèvia sol·licitud.

7.2 No hi ha cap límit al pes global d’un Enviament constituït per diverses peces, sempre que cadascun dels Paquets individuals que integren l’Enviament no superi el límit de pes per Paquet especificat per a la destinació. Els Enviaments que superin els 225 quilos requeriran acord previ amb FedEx. Es poden obtenir dades al respecte prèvia sol·licitud.

7.3 Els Paquets de grans dimensions es componen de peces de menys de 68 kg de pes (o el límit del país de destinació) que excedeixen els 330 cm (o límit del país de destinació) combinant la seva longitud i circumferència. Aquestes peces poden ser rebutjades, o considerades, discrecionalment per FedEx, com Enviaments FedEx International Priority Freight o FedEx International Economy Freight si FedEx accepta l’Enviament. En aquests casos, FedEx podrà aplicar uns càrrecs per un mínim de 68 quilos de pes amb independència del pes actual.

7.4 Els Enviaments per FedEx Envelope i FedEx Pak s’han de presentar als embalatges corresponents de FedEx.

7.5 En un sol Albarà (Aeri) no es pot indicar més d’un tipus de servei i no es podrà enviar més d’un FedEx Envelope, FedEx 10kg Box o FedEx 25kg Box amb un sol Albarà (Aeri).

7.6 El Remitent podrà enviar fins a deu mercaderies diferents amb un sol Albarà (Aeri).

7.7 El Consignador pot enviar fins a un màxim de 9998 Paquets amb un sol Albarà (Aeri).


8. ARTICLES NO APTES PER TRANSPORT

8.1 No s’acceptaran els següents articles per al seu transport a qualsevol destí, excepte acord en contrari amb FedEx:

1. DINERS (monedes, diners en efectiu, bitllets, i instruments negociables equivalents a efectiu com ara accions endossades, obligacions i xecs de caixa) ; MONEDES I SEGELLS DE COL·LECCIÓ;

2. EXPLOSIUS (Els explosius de classe 1.3 no són aptes per al transport. En certs països els explosius de classe 1.4 poden ser aptes per al seu transport, en aquest cas el Servei d’Atenció al Client haurà de ser contactat prèviament), FOCS ARTIFICIALS O ALTRES OBJECTES DE NATURALESA INCENDÀRIA O INFLAMABLE;

3. CADÀVERS HUMANS, ÒRGANS O PARTS DE COSSOS, EMBRIONS HUMANS I ANIMALS, RESTES HUMANES CREMADES O DESENTERRADES;

4. ENVIAMENTS A ADRECES APO / FPO;

5. ENVIAMENTS CONTRA REEMBORSAMENT;

6. ARMES DE FOC, ARMAMENT, MUNICIONS I LES SEVES RESPECTIVES PECES;

7. ALIMENTS, PRODUCTES ALIMENTARIS PERIBLES I BEGUDES QUE REQUEREIXIN REFRIGERACIÓ O UN ALTRE CONTROL MEDIAMBIENTAL;

8. PLANTES I MATERIAL VEGETAL, INCLUSIVAMENT LLAVORS I FLORS TALLADES (S’ACCEPTEN FLORS TALLADES A CERTES DESTINACIONS, INFORMACIÓ DISPONIBLE PRÈVIA SOL·LICITUD);

9. BITLLETS DE LOTERIA, ARTICLES DE JOC D’ATZAR QUAN ESTIGUIN PROHIBITS PER LLEI;

10. ARTICLES PERIBLES (DIFERENTS ALS ESMENTATS EN EL PUNT ( 7)), llevat que s’acordi per endavant;

11. PORNOGRAFIA I/O MATERIAL OBSCÈ;

12. ENVIAMENTS TRAMITATS BAIX el següent, llevat que s’acordi per endavant.

a ) CARNETS (permeten importació temporal per exposició, etc sense aranzels);

b ) RECLAMACIONS DE DEVOLUCIÓ (sol·licituds de reemborsament d’aranzels en el moment de l’exportació);

c ) FIANCES D’IMPORTACIÓ TEMPORALS (permeten importació temporal per a fins de reparació, etc.);

d ) Lletres de Crèdit; els Enviaments subjectes a Lletres de Crèdit estan en general, prohibides amb l’excepció dels Enviaments subjectes a Lletres de crèdit que requereixen un “resguard de missatgeria (courier)”, definit per l’article 25 d’UCP 600, enviat mitjançant FedEx Expanded Service International Air Waybill;

13. RESIDUS PERILLOSOS, INCLOSOS, A TÍTOL ENUNCIATIU, AGULLES HIPODÈRMIQUES I/O XERINGUES USADES O RESIDUS MÈDICS;

14. GEL HUMIT (AIGUA CONGELADA);

15. ENVIAMENTS QUE REQUEREIXIN L’OBTENCIÓ PER FEDEX DE LLICÈNCIES O PERMISOS ESPECIALS PER A TRANSPORT, IMPORTACIÓ O EXPORTACIÓ;

16. ENVIAMENTS EL TRANSPORT, IMPORTACIÓ O EXPORTACIÓ DELS QUALS ESTIGUI PROHIBIT PER QUALSEVOL LLEI O REGLAMENT;

17. ENVIAMENTS AMB UN VALOR DECLARAT PER DUANES SUPERIOR Al PERMÈS (Vegeu Clàusula 18: VALOR DECLARAT I LÍMITS DE RESPONSABILITAT);

18. MERCADERIES PERILLOSES EXCEPTE LES PERMESES EN LA CLÀUSULA 9 “MERCADERIES PERILLOSES”;

19. ANIMALS MORTS O ANIMALS QUE S’HAGIN MUNTAT;

20. PAQUETS HUMITS, QUE DEGOTIN O EXPEDEIXIN OLORS DE QUALSEVOL TIPUS;

21. PAQUETS EMBOLICATS EN PAPER KRAFT;

22. ANIMALS I INSECTES VIUS, EXCEPTE EN ELS CASOS EN QUÈ L’ENVIAMENT ESTIGUI COORDINAT I APROVAT PEL DEPARTAMENT D’ANIMALS VIUS DE FEDEX. ELS CLIENTS PODRAN CONTACTAR AMB LA SEVA OFICINA LOCAL DE FEDEX PER OBTENIR MÉS INFORMACIÓ. NO S’ACCEPTEN ANIMALS DOMÈSTICS NI PEIXOS;

23. ENVIAMENTS QUE PUGUIN CAUSAR DANYS EN O RETARDS D’EQUIPAMENT, PERSONAL O ALTRES ENVIAMENTS .

FedEx no es responsabilitza dels Enviaments dels esmentats articles, encara que s’acceptin (inclusivament acceptació per error o sota advertència).

8.2 Podran ser d’aplicació altres restriccions depenent de la destinació i dels serveis i podran requerir diversos despatxos duaners i reglamentaris per a certes mercaderies, de manera que es perllongarà el temps de trànsit. FedEx es reserva el dret a rebutjar Paquets per raó de les limitacions establertes en les presents Condicions o per motius de seguretat. FedEx estarà legitimada per cobrar un càrrec administratiu per Paquets rebutjats i pels costos de devolució de mercaderies, si s’escau, al Remitent. Pot obtenir més informació referent a això mitjançant sol·licitud.

8.3 La Garantia de Devolució de Diners (vegeu clàusula 17) no és d’aplicació a articles no aptes per a transport.

 


9. MERCADERIES PERILLOSES

9.1 No totes les ubicacions de FedEx accepten mercaderies perilloses, certes ubicacions de FedEx no accepten determinades classes de mercaderies perilloses i tampoc aquestes són aptes per a l’enviament per totes les vies de serveis de FedEx. Els Enviaments subjectes a l’Acord Europeu sobre el Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per via Terrestre(ADR), necessiten uns preparatius especials per al transport, i el Remitent ha de contactar amb FedEx per a la confirmació/preparació abans de l’enviament. FedEx es reserva el dret a rebutjar mercaderies perilloses en qualsevol lloc en què no puguin acceptar-se d’acord amb la legislació aplicable.

9.2 Tots els paquets que continguin mercaderies perilloses han de complir amb les Instruccions tècniques per al transport sense risc de mercaderies perilloses per via aèria de l’Organització Internacional de l’Aviació Civil (ICAO en les seves sigles en anglès), la regulació sobre mercaderies perilloses de l’Associació internacional de Transport Aeri (IATA en les seves sigles en anglès), i totes les variacions de FedEx Express enumerades en l’edició actual de les tarifes IATA i qualsevol altra regulació aplicable. El Remitent serà l’únic responsable de qualsevol dany que es derivi de l’incompliment per part seva de les reglamentacions de la IATA o altres reglamentacions aplicables. El Remitent haurà de presentar totes les mercaderies perilloses en un embalatge plenament eficaç, embalatge del què serà responsable el Remitent i que s’ha d’ajustar a tots els requisits en matèria de classificacions, embalatges, marcat i etiquetatge, documentació, o qualssevol altres lleis, reglaments o normes d’aplicació. El Remitent serà responsable d’assegurar-se que el contingut compleix amb totes les lleis, reglaments i regles aplicables. Les mercaderies perilloses només poden estar subjectes a enviaments internacionals mitjançant FedEx Expanded Service International (Air) Waybill quan s’usa un Albarà (Aeri) en suport paper (Vegeu també Clàusula 14.5: RUTA I LLIURAMENT).

9.3 El Remitent haurà de complir amb totes les lleis, reglaments o normes d’aplicació en matèria de classificacions, embalatges, marcat i etiquetatge en els Enviaments de sang i productes sanguinis, amb independència de si són infecciosos.

9.4 Els embalatges de FedEx no poden ser usats per enviar mercaderies perilloses (excepte per a la substància Biològica, Categoria B [UN 3373], la qual pot ser enviada a l’embalatge FedEx UN 3373) (vegeu Clàusules 10.3 i 10.4 EMBALATGE I MARCAT).

9.5 Les bateries de liti (UN 3090) que són, en principi, No-Recarregables, requereixen una aprovació prèvia per poder ser enviades. Per a més detalls, vagi a fedex.com i introdueixi les paraules "lithium batteries" (bateries de liti).

9.6 Cada Enviament haurà d’estar acompanyat del formulari de la Declaració de Mercaderies Perilloses de la IATA (IATA Shipper’s Declaration for Dangerous Goods) quan sigui necessari.

9.7 Nota: FedEx pot ser requerit per llei a declarar davant l’autoritat local competent qualsevol enviament de mercaderies perilloses que no hagi estat declarat adequadament o no s’hagi declarat. La regulació de mercaderies perilloses requereix que cada Remitent tingui un entrenament específic en mercaderies perilloses previ a qualsevol enviament de mercaderies perilloses a través de FedEx o qualsevol altre transportista aeri. Quan els particulars realitzen un Enviament que conté mercaderies perilloses, aquest ha d’estar correctament classificat, embalat, etiquetat, marcat i identificat com a mercaderia perillosa i ha d’incloure la documentació adequada relativa a les mercaderies perilloses.

9.8 FedEx està obligat a mantenir una adequada separació de les mercaderies perilloses incompatibles en tots els vehicles i avions. Aquest requisit pot provocar que l’Enviament hagi de traslladar-se a la següent ruta per carretera o vol disponible a la qual es pugui mantenir l’esmentada separació.

9.9 La Garantia de Devolució dels Diners (vegeu Clàusula 17) no s’aplica a Enviaments de Mercaderies Perilloses.


10. EMBALATGE I MARCAT

10.1 Tots els Paquets han de ser preparats i embalats pel Remitent per al seu transport segur per via aèria o per carretera suposant la cura normal en la seva manipulació en un entorn de transport urgent i en compliment de totes les lleis, regulacions i regles aplicables, incloses aquelles relatives a l’embalatge, marcat i etiquetatge. És responsabilitat del Remitent completar adequadament l’Albarà (Aeri). Cada Enviament ha d’estar marcat de forma llegible i duradora amb el nom, carrer, ciutat i país, inclusivament el codi postal del Remitent i del Receptor. Per Enviaments internacionals, la direcció del Remitent ha de reflectir el país en què FedEx ha de recollir l’Enviament.

10.2 El Remitent haurà de protegir, mitjançant l’embalatge adequat, qualssevol articles que siguin susceptibles de patir danys com a conseqüència de qualsevol situació que pogués produir-se en el transport aeri, com canvis de temperatura o de pressió atmosfèrica. FedEx no es responsabilitzarà de cap dany derivat de canvis de temperatura o de pressió.

10.3 FedEx no proporciona transport amb temperatura controlada. No s’obligarà en cap cas a FedEx a introduir gel sec en Enviaments o a prestar serveis de refrigerat, a pesar de qualssevol declaracions verbals o escrites del client o de FedEx en contra. FedEx no recomana l’ús del gel humit (aigua congelada) com a refrigerant.

10.4 Si el Receptor rebutja un embalatge o si aquest degota, està malmès o emet olors (en conjunt "fugues") serà retornat al Remitent, si és possible. Si el Remitent rebutja el paquet, o no pot ser retornat a causa de les fuites, el Remitent serà responsable i accedirà a reemborsar, o, si s’escau indemnitzar, a FedEx per tots els danys, costos, taxes i despeses incorregudes en relació amb la neteja i/o la disposició del Paquet. FedEx es reserva el dret, sense cap responsabilitat, de rebutjar o retirar qualsevol Paquet amb indicacions de fuites.


11. INSPECCIÓ D’ENVIAMENTS

11.1 FedEx podrà, a la seva discreció, o a sol·licitud de les autoritats competents, obrir i inspeccionar, sense previ avís, qualsevol Enviament en qualsevol moment, sense incórrer per això en responsabilitat de cap tipus.

11.2 Els reglaments en vigor en diverses jurisdiccions exigeixen a FedEx realitzar inspeccions amb raigs X (a l’atzar). FedEx podrà realitzar les inspeccions, renunciant pel present el Remitent i el Receptor a qualssevol possibles reclamacions per danys o retards (inclòs però no limitat a la Garantia de Devolució dels Diners) que puguin derivar de les mateixes.

 


12. DESPATX DE DUANES

12.1 Els Enviaments que creuin fronteres nacionals podran ser despatxats a Duanes al país de destinació abans de lliurar-se al Receptor. En els casos en què FedEx proporcioni el servei de despatx en Duanes, FedEx facilitarà a Duanes, quan així li sigui sol·licitat, totes les dades necessàries per al seu despatx, tal com les hagi facilitat el Remitent (vegeu clàusula 26 "PROTECCIÓ DE DADES").

12.2 És responsabilitat del Remitent assegurar que els béns enviats són aptes per a l’entrada al país de destinació. Tots els càrrecs per enviament i retorn del país on l’entrada no està permesa seran responsabilitat del Remitent.

12.3 FedEx podrà en determinades circumstàncies i a la seva sola discreció acceptar instruccions del Receptor per utilitzar un agent de duanes determinat diferent al de FedEx o a l’agent designat pel transportista. En qualsevol cas, FedEx es reserva el dret a declarar l’Enviament si l’agent no pot ser determinat, no porta a terme la declaració o no es proporciona la informació completa de l’agent (incloent però no limitat a nom, adreça, número de telèfon i codi postal).

12.4 És responsabilitat del Remitent assegurar que es subministra i s’emplena amb precisió tota la documentació necessària a més de l’Albarà (Aeri), mitjançant el compliment de totes les lleis, normes i reglaments aplicables, inclusivament, a títol enunciatiu, lleis en matèria duanera, lleis sobre importació i exportació i reglaments administratius de qualsevol país des de, fins o mitjançant el qual pugui transportar l’Enviament. Qualssevol Enviaments pel servei FedEx Global Returns que siguin remesos a un tercer país han de complir els requisits de control d’exportació del país de la primera sortida. En cas de no facilitar-se i/o emplenar-se amb precisió la referida documentació (inclusivament l’Albarà (Aeri)), FedEx no assumirà responsabilitat davant el Remitent ni davant cap altra persona respecte a pèrdues, despeses o retards derivats de l’incompliment de la present estipulació pel Remitent. Quan Duanes o altres agències retinguin l’Enviament a causa de documentació incorrecta o no lliurada, FedEx podrà en primer lloc intentar notificar-ho al Receptor. Si la legislació local requerís el lliurament pel Receptor de la informació o documentació correcta i aquest no ho fes dins el termini raonable determinat per FedEx, l’Enviament podrà considerar-se no lliurable (vegeu Clàusula 16: “ENVIAMENTS NO LLIURABLES”). Si el Receptor no subministrés la informació o documentació requerida i la legislació local permetés fer-ho al Remitent, FedEx podrà intentar notificar-ho al Remitent. Si aquest tampoc facilités la informació o documentació en un termini raonable fixat per FedEx, l’Enviament es considerarà no lliurable. FedEx no assumeix responsabilitat en cas d’incapacitat de consumar un lliurament a causa d’una documentació incorrecta o no lliurada, amb independència que intenti o no notificar-ho al Receptor o al Remitent. FedEx tindrà dret a cobrar un càrrec administratiu per a l’obtenció de la informació correcta o completa.

12.5 Si es dóna el cas, un Remitent resident o establert a la Unió Europea pot autoritzar FedEx o els seus agents per omplir i emplenar declaracions de (re)exportació així com totes les accions relacionades com a representant actuant en el seu nom i per compte seu, a risc del Remitent.

12.6 FedEx es reserva el dret a cobrar Càrrecs extraordinaris per despatx de duanes o per serveis accessoris al despatx de duanes d’Enviaments (“Taxa per Serveis de Declaració Accessoris”). Els clients s’han de posar en contacte amb FedEx per obtenir més informació sobre les Taxes per Serveis Accessoris de Declaració.

12.7 FedEx no assumeix cap responsabilitat pels Enviaments abandonats a les duanes; aquests Enviaments poden ser considerats no entregables (vegeu Clàusula 16 “ENVIAMENTS NO LLIURABLES”).


13. ARANZELS I IMPOSTOS

13.1 Quan sigui procedent, sense perjudici de l’estipulat en les Clàusules 4.6 i 4.7, FedEx podrà optar per avançar en nom de la part responsable del seu pagament (“Pagador”), qualssevol aranzels i impostos exigits per Duanes. En tots els Enviaments FedEx podrà contactar amb el Pagador abans de realitzar-se el despatx de duanes per tal de concertar el reemborsament de les quantitats que siguin objecte de bestreta. Al seu exclusiu arbitri podrà FedEx exigir la confirmació dels termes de reemborsament com a condició per a dur a terme el despatx i el lliurament, inclusivament, a títol enunciatiu, en aquells casos de lliuraments a Receptors que segons el parer de FedEx no siguin solvents i d’Enviaments amb elevats valors declarats.

13.2 En el supòsit que un Receptor o un altre tercer, al qual se li sol·liciti confirmació de reemborsament, es negui a pagar els aranzels i impostos necessaris perquè l’Enviament passi el despatx de duanes, FedEx podrà posar-se en contacte amb el Remitent a aquest efecte. Si aquest es negués a concertar satisfactòriament el reemborsament a FedEx, l’Enviament li serà retornat al Remitent, o es col·locarà en un magatzem general o en un dipòsit duaner o es considerarà no lliurable (vegeu Clàusula 16: “ENVIAMENTS NO LLIURABLES”). El Remitent es responsabilitzarà llavors del pagament dels Càrrecs originals i dels càrrecs de devolució. Si FedEx anticipés qualssevol quantitats en concepte d’aranzels i d’impostos ja sigui en la destinació original o a la seva devolució, el Remitent també es responsabilitzarà d’aquestes quantitats i de tots els honoraris i recàrrecs relacionats amb la bestreta d’aranzels i impostos per FedEx.

13.3 Qualsevol Enviament podrà ser objecte de retard si FedEx no pogués obtenir la confirmació satisfactòria dels termes del reemborsament al seu favor de quantitats que vagi a anticipar en concepte d’aranzels i impostos. Aquests retards o qualsevol altre incompliment de les Condicions són responsabilitats no assumides i no constitueixen Incompliments de Servei ni estan coberts per la Garantia de Devolució dels Diners (Vegeu Clàusula 17: GARANTIA DE DEVOLUCIÓ DELS DINERS i la Clàusula 19: RESPONSABILITATS NO ASSUMIDES).

13.4 Si FedEx anticipa aranzels i impostos es reserva el dret a cobrar un recàrrec. El Remitent ha de consultar les llistes de tarifes de FedEx vigents en el moment de l’enviament o trucar a FedEx per obtenir informació sobre el recàrrec. No obstant l’anterior, FedEx es reserva el dret a subhastar o disposar d’una altra manera de les mercaderies per recuperar Càrrecs no reemborsats, romanent responsable d’aquests càrrecs el Remitent.

13.5 Les autoritats duaneres poden exigir el pagament d’aranzels i/o de l’IVA d’importació o de qualssevol altres taxes o tributs meritats, així com imposar multes, sancions i/o interessos de demora a FedEx en cas que la informació i/o documentació de despatx aportada en relació amb els Enviaments, incloent la relativa a factures, valors (declarats), monedes o codis de mercaderia, sigui inexacta o incompleta. En el cas que la informació/documentació inexacta o incompleta hagi estat proporcionada a FedEx pel Remitent o el Destinatari, en representació del Remitent o del Destinatari, seguint les instruccions del Remitent o del Destinatari o sota la responsabilitat del Remitent o del Destinatari, el Remitent, el Destinatari i, si escau, el tercer corresponent, seran responsables solidàriament davant de FedEx del pagament d’aquests imports.


14. RUTA I LLIURAMENT

14.1 FedEx es reserva el dret a establir una ruta que estimi convenient per als Enviaments. En el moment de presentar-se l’Enviament no s’acorden les parades en ruta. Alguns Enviaments poden ser adjuntats o reenviats per FedEx en vehicles de terceres parts, en avions de càrrega de terceres parts, en xàrters o entre diverses línies si FedEx, discrecionalment, així ho determina. FedEx no assumeix l’obligació de canviar la ruta d’un Enviament a un tercer país o a transportar l’Enviament en un avió específic o un altre vehicle, o per una ruta específica o a efectuar una connexió en qualsevol punt d’acord amb qualssevol programes. Sense previ avís a l’efecte FedEx podrà substituir un transportista, avió o vehicle per un altre, desviar-se d’una ruta o rutes o fer que l’Enviament es transporti per vehicle de motor. El Remitent reconeix el dret de FedEx a desviar qualsevol Enviament (inclusivament l’ús d’altres transportistes) per tal de facilitar el seu lliurament.

14.2 FedEx podrà lliurar els Enviaments a l’adreça indicada en l’Albarà (Aeri) o a una persona diferent de la persona o entitat indicada a l’Albarà (Aeri) amb autoritat aparent per acceptar l’Enviament en nom i per compte del Receptor. Les adreces d’enviament hauran d’incloure sempre l’adreça completa del Receptor i el seu número de telèfon o fax. El Remitent reconeix i accepta expressament que en certs països de destinació, el lliurament es pot fer a un tercer o en una bústia de correu o en qualsevol altre lloc accessible al Receptor. (Els apartats de correus poden usar-se en determinades ubicacions internacionals, però, han d’incloure en l’Albarà (Aeri) un número de telèfon, fax o tèlex vàlid. FedEx no pot lliurar a apartats de correus militars dels Estats Units com APO i FPO.

14.3 FedEx no es responsabilitzarà en cap cas de reclamacions que facin referència a la confiscació o retenció de mercaderies en el curs del seu trànsit per duanes o altres autoritats administratives.

14.4 Els Enviaments a hotels, hospitals, oficines o instal·lacions del govern, campus universitaris o altres instal·lacions que tinguin una sala o central de recepció de correu podran lliurar-se en aquesta sala o central, llevat que s’acordi el contrari abans de l’enviament amb FedEx.

14.5 Les mercaderies perilloses no es podran redirigir a una altra direcció que no sigui l’original del Receptor proporcionada pel Remitent. (Nota: Els Enviaments podran ser posats a disposició per a la seva recollida o retornats al Remitent).

14.6 Qualsevol canvi en la direcció que no constitueixi un canvi de ruta o una correcció de la direcció es considerarà un nou Enviament, i s’aplicaran els càrrecs de Transport pertinents.

14.7 Els lliuraments en dissabte, si s’escau, han d’estar subjectes a un càrrec de manipulació especial en aquells països en què dissabte no sigui Dia Hàbil.

14.8 L’opció de servei Europe First de FedEx per a lliurament a primera hora del matí, si s’escau, està subjecta a un càrrec accessori addicional d’enviament (“Càrrec Accessori Addicional d’Enviament de FedEx Europe First”).

14.9 De manera discrecional, FedEx pot rebutjar la recollida o lliurament d’un Enviament, o modificar les condicions de recollida i lliurament, per mantenir la seguretat dels seus empleats i per als casos en què FedEx entengui que s’estan usant els seus serveis en violació de les lleis, normes i regles aplicables.

14.10A Instruccions de lliurament del Consignador FedEx ofereix una o més opcions de signatura de lliurament que el Remitent pot seleccionar en el moment d’emplenar l’Albarà (Aeri). Les opcions de signatura de lliurament no estan disponibles per a tots els Enviaments i queden subjectes a les restriccions horàries, geogràfiques i d’un altre tipus, i poden ser esmenades periòdicament per FedEx sense avís previ. La disponibilitat i les condicions de les opcions de signatura de lliurament estan disponibles a fedex.com. 

 

Tant el Remitent com el Destinatari reconeixen i accepten que les opcions de signatura de lliurament seleccionades pel Remitent poden relacionar-se, entre d’altres, amb: (i) efectuar un Enviament sense una signatura per al lliurament; (ii) efectuar el lliurament a un veí, administrador de finques, porter o similar; (iii) efectuar el lliurament d’un Enviament B2C només a una persona major d’edat a l’adreça de lliurament; (iv) o qualsevol combinació de les instruccions anteriors. La selecció d’una opció de signatura de lliurament per part del Remitent tindrà prioritat respecte a qualsevol instrucció de lliurament addicional rebuda del Destinatari. L’atenció del remitent i del destinatari s’aplica a la secció 19.4e d’aquestes Condicions de Transport. 

 

Es poden aplicar recàrrecs addicionals per a les opcions de signatura lliurament. L’atenció del remitent i del destinatari s’aplica a la secció 22 d’aquestes condicions de Transport. 

 

En cas que no s’hagi seleccionat cap opció de lliurament de signatura, FedEx aplicarà els seus procediments estàndard de lliurament. 

 

14.10B Instruccions de lliurament del Destinatari En certes ubicacions, els Enviaments B2C es poden lliurar segons les instruccions addicionals rebudes del Destinatari. El Remitent reconeix i accepta expressament que AQUESTES INSTRUCCIONS PODEN ALTERAR LES INSTRUCCIONS DE LLIURAMENT ORIGINALMENT ACORDADES I ELS TEMPS DE LLIURAMENT COMPROMESOS. Tant el Remitent com el Destinatari reconeixen i accepten que les instruccions del Destinatari poden relacionar-se, entre d’altres, amb: (i) diferir la data de lliurament (ii) fer el lliurament a un veí (iii) efectuar el lliurament en una altra direcció i/o a una altra persona, sempre que aquesta direcció estigui dins del país segons allò declarat a l’Albarà (Aeri); (iv) proporcionar instruccions sobre on deixar l’Enviament B2C sense obtenir una signatura pel lliurament; (v) deixar l’Enviament B2C en un punt de recollida (p. ex., en una botiga local); o (vi) qualsevol combinació de les instruccions anteriors. Les parts accepten que la retenció temporal de l’Enviament B2C per FedEx d’acord amb les instruccions del Destinatari, p. ex., per diferir la data de lliurament, es consideraran part del contracte d’enviament. 

 

Les opcions d’enviament disponibles per als Enviaments B2C queden subjectes a les restriccions horàries, geogràfiques i d’un altre tipus, i poden ser esmenades periòdicament per FedEx sense avís previ. Les opcions i condicions d’enviament estan disponibles a www.fedex.com. La Garantia de devolució dels Diners (vegeu la Secció 17) no és aplicable als Enviaments B2C per als quals el Destinatari hagi proporcionat instruccions addicionals de lliurament segons aquesta disposició.

FedEx només acceptarà instruccions de lliurament addicionals per Enviaments B2C. No obstant això, si un Destinatari proporciona instruccions de lliurament addicionals per Enviaments que no corresponguin a la categoria B2C, tant el Remitent com el Destinatari reconeixen aquestes disposicions i accepten regir-se per elles.


15. SERVEI DE RE-LLIURAMENT

15.1 El servei de re-lliurament es facilitarà sense càrrec addicional. Es deixarà avís d’intent de lliurament a l’adreça del Receptor cada vegada que s’intenti el lliurament, amb expressió de la data i hora de presentació. Tot Enviament que no pugui lliurar-se després de realitzar tres (3) intents serà retornat a l’oficina més propera de FedEx i s’intentarà notificar al Receptor. En cas de lliuraments en un domicili privat (“Lliuraments Domiciliaris”) només s’efectuarà un nou intent després de l’intent inicial de lliurament.

15.2 Si l’Enviament no s’hagués lliurat després de tres (3) intents (dos (2) en el cas d’un Lliurament Domiciliari) o després de mantenir-se durant cinc (5) Dies Hàbils després d’haver estat rebut i, quan sigui aplicable, després d’haver passat el despatx de duanes en un lloc de destinació, es considerarà no lliurable (Vegeu Clàusula 16: ENVIAMENTS NO LLIURABLES).


16. ENVIAMENTS NO LLIURABLES

16.1 Es considerarà que un Enviament és no lliurable quan no pugui ser lliurat per diverses raons, incloses però no limitades a les següents: si (i) la direcció del Receptor és incompleta, il·legible, incorrecta o no pot trobar-se, (ii) l’Enviament està dirigit a una zona en la qual FedEx no opera, (iii) el lloc de treball del Receptor està tancat, (iv) el lliurament fos impossible a causa de la no disponibilitat o negativa d’una persona adequada per acceptar el lliurament o signar el lliurament l’Enviament en l’intent inicial o en posteriors intents, (v) l’Enviament no pot passar el despatx de duanes, (vi) hi ha la probabilitat que l’Enviament causi danys o retards a altres Enviaments o mercaderies o danys a les persones, (vii) l’Enviament conté articles prohibits, (viii) el Receptor no pot o es nega a pagar una factura Receptor, (ix) l’Enviament no està correctament empaquetat o (x) el contingut o embalatge de l’Enviament resulta danyat de manera que no sigui possible el seu nou embalatge.

16.2 En el supòsit que un Enviament sigui no lliurable per qualsevol motiu, FedEx podrà intentar notificar-ho al Remitent amb la finalitat que organitzi la seva devolució, sens perjudici de qualssevol limitacions reglamentàries locals. Si el Remitent no pogués ser contactat en un període de cinc (5) Dies Hàbils o no cursés instruccions en un període raonable determinat per FedEx, FedEx, discrecionalment, podrà tornar l’Enviament al Remitent, col·locar-lo en un magatzem general o en un dipòsit duaner o disposar del mateix. Si l’Enviament no pot ser lliurat, despatxat en una duana o retornat, FedEx, discrecionalment, podrà transferir o disposar de l’Enviament. El Remitent es responsabilitzarà de la totalitat i qualssevol dels costos, Càrrecs i honoraris incorreguts en relació amb la devolució, emmagatzematge o disposició de l’Enviament no lliurable, llevat que sigui no lliurable per motius imputables a FedEx.

16.3 Els Enviaments que no puguin ser retornats a causa de la regulació local seran dipositats en un magatzem general o en un dipòsit duaner o en qualsevol altra ubicació a discreció de FedEx. El Remitent accepta pagar tots els costos en què FedEx hagi incorregut per a aquesta disposició.

16.4 Es cobraran al Remitent els Càrrecs de devolució així com els Càrrecs originals, llevat que el motiu que l’Enviament sigui no lliurable sigui imputable a FedEx. S’inclouran així mateix qualssevol Càrrecs incorreguts per FedEx inclosos, a títol enunciatiu, aranzels, impostos i despeses d’emmagatzematge, si s’escau. Per als Enviaments retornats que continguin mercaderies perilloses, el Remitent haurà de proporcionar un Albarà (Aeri) complet així com tota la documentació necessària.


17. GARANTIA DE DEVOLUCIÓ DELS DINERS

17.1 FedEx ofereix una Garantia de Devolució dels Diners en els següents serveis o opcions de serveis (quan estiguin disponibles, si s’escau): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (només per Enviaments intercontinentals) FedEx International Economy Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. Per evitar qualsevol dubte, la Garantia de Devolució dels Diners no s’aplica als Enviaments Intra-Europeus que usin el servei FedEx International Economy. Prèvia sol·licitud a l’efecte, FedEx reemborsarà o, a la seva opció (exercitada discrecionalment per FedEx), acreditarà a favor de la factura pertinent els càrrecs de Transport incorreguts pel Remitent si el primer intent de lliurament es produeix 60 segons o més després de la data de Compromís de Moment de Lliurament pertinent ("Incompliment de Servei"). No obstant això, la política sobre Garantia de Devolució dels Diners només és aplicable un cop acceptat el compromís de lliurament per FedEx després de la recollida de l’Enviament.

Aquesta Garantia de Devolució dels Diners, en cas d’estar disponible (els clients han de consultar els detalls amb FedEx), es pot suspendre, modificar o revocar, discrecionalment per FedEx, sense previ avís, ni al Remitent ni al Receptor.

Per poder obtenir el reemborsament o crèdit, són aplicables les següents limitacions:

a. Quan el despatx de duanes o altres verificacions reglamentàries siguin objecte de retard a causa de requisits d’inspecció o presa de mostres o causa d’errors o omissions del Remitent o hi hagi un retard en la tramitació d’un Paquet a causa del compliment de les normes de seguretat d’aviació o d’un altre tipus per part de FedEx, la data de Compromís de Lliurament es modificarà afegint un Dia Hàbil per cada dia (o part del mateix) en què les verificacions siguin objecte de retard;

b. Pel que fa a Enviaments facturats i Enviaments efectuats mitjançant ús d’un mecanisme d’enviament automatitzat, FedEx ha de rebre notificació escrita sobre l’Incompliment de Servei dins dels 15 dies següents a la data de la factura. El Remitent haurà de facilitar juntament amb la prova acreditativa del pagament el número de la factura a la qual correspongui el pagament. En el cas que no s’efectuï el pagament íntegre d’una factura, s’ha de fer constar el motiu de l’impagament de cada càrrec amb el corresponent nombre d’Albarà (Aeri) o nombre de seguiment de Paquet.

c. Pel que fa a Enviaments no facturats per FedEx (pagats al comptat, mitjançant xec, gir, targeta de crèdit o qualsevol altre mitjà acceptat), el Remitent haurà de notificar per escrit a FedEx qualsevol Incompliment de Servei dins dels 15 dies següents a la data de Enviament;

d. La notificació haurà de fer constar el número de compte FedEx, en aquest cas, el nombre d’albarà (Aeri) o el nombre de seguiment de Paquet, la data d’enviament i la informació completa i precisa del Receptor;

e. No s’entendrà com ocorregut un Incompliment de Servei si dins dels 30 dies següents a notificar a FedEx, FedEx aporta proves bé de lliurament puntual consistents en la data i hora de lliurament i el nom de la persona signant de la recepció de l’Enviament o bé de la informació d’excepció de servei que reflecteixi que la manca de puntualitat en el lliurament es basa en qualsevol termini establert en les presents Condicions que permet l’ampliació del moment de lliurament o és resultat de circumstàncies descrites a la Clàusula 19: RESPONSABILITATS NO ASSUMIDES;

f. Només es permet un reemborsament o crèdit per Paquet. Si es produeix un incompliment de Servei respecte a un Paquet inclòs en un Enviament de diversos paquets, únicament s’efectuarà el reemborsament o crèdit equivalent a la part proporcional dels Càrrecs de Transport corresponents a aquest Paquet;

g. Només s’ha de fer reemborsament o crèdit si en el moment de l’enviament s’hagués aportat informació completa i precisa sobre el Receptor. S’haurà d’incloure informació completa sobre el Receptor, bé en l’Albarà (Aeri) o bé mitjançant el mecanisme d’enviament automatitzat;

h. No s’efectuarà reemborsament o crèdit respecte a Enviaments que hagin estat objecte de retard a causa de direcció incorrecta o incompleta o a la no disponibilitat o negativa d’una persona per acceptar el lliurament, amb independència que el Paquet li sigui tornat al Remitent, o per signar la recepció del Paquet, o en virtut d’una estipulació de les presents Condicions que permeti ampliar el moment de lliurament o per causes descrites a la Clàusula 19: RESPONSABILITATS NO ASSUMIDES;

i. Aquesta Garantia de Devolució dels Diners només és d’aplicació a Càrrecs de Transport i no és d’aplicació a aranzels, impostos o càrrecs de valor declarat o altres Càrrecs i/o pèrdua o danys soferts tant pel Remitent com pel Receptor.

j. No s’efectuarà reemborsament o crèdit a aquells clients que utilitzin mecanismes d’enviament automatitzats si s’apliquen números de seguiment de paquet incorrectes al Paquet o Enviament en qüestió;

k. No s’entendrà com ocorregut un Incompliment de Servei si en el moment “de l’enviament” s’hagués indicat un número de compte FedEx no solvent a efectes de facturació i el Paquet s’hagués retingut fins haver-se obtingut les condicions de pagament alternatives. A efectes de la present estipulació, s’entén per “solvent” que (1) el pagament en el Compte FedEx es trobi al corrent, (2) el Compte FedEx no es trobi en condició de “només pagament al comptat”, i (3) pel que fa a Comptes comercials o d’empresa FedEx, que el saldo no superi el límit de crèdit establert per FedEx.

l. Aquesta Garantia de Devolució dels Diners no és d’aplicació a Enviaments no lliurables o retornats ni a Enviaments que continguin mercaderies perilloses o gel sec;

m. Aquesta Garantia de Devolució dels Diners no és d’aplicació a retards en el lliurament deguts al compliment de les normes de FedEx sobre pagament d’aranzels i impostos previ al despatx de duanes o al lliurament;

n. Els Crèdits als Càrrecs de Transport seran aplicats, únicament, al compte del pagador i les devolucions s’efectuaran exclusivament a aquest.

o. Un crèdit o devolució sota la Garantia de Devolució dels Diners s’aplicarà només enfront dels càrrecs de Transport de l’Enviament que ha donat lloc a aquest crèdit.

p. Una Data de Compromís de Lliurament exacta només es podrà obtenir contactant amb el Servei d’Atenció al Client i proporcionant la següent informació: 

 

1. Productes enviats.

2. Data de l’enviament.

3. Destinació exacte.

4. Pes de l’Enviament.

5. Valor de l’Enviament.

El temps de qualsevol recorregut publicat a les guies FedEx o en un altre lloc o el proporcionat pel Servei d’Atenció al Client sense tenir en compte els 5 elements abans esmentats, és només una estimació i no constitueix una Data de Compromís de Lliurament. Els registres de FedEx en relació amb els temps de lliurament proporcionats constituiran prova concloent d’aquests temps de lliurament. q) La Garantia de Devolució dels Diners per Enviaments destinats a les zones ampliades de serveis, s’aplicarà a la part del transport duta a terme directament per FedEx; r) Els dies festius en el lloc de lliurament i/o recollida afectarà els temps de trànsit de FedEx. Els lliuraments planificats en un dia festiu seran reubicats per al lliurament en el següent dia hàbil. La Data de Compromís de Lliurament serà perllongada per un període igual a la durada dels dies festius; s) Per al servei FedEx International Next Flight, la data de Compromís de Lliurament es podrà veure modificada, entre d’altres, pels següents motius: retards i cancel·lacions a causa del trànsit aeri, problemes mecànics o meteorològics. Si la data de Compromís de Lliurament és modificada, la Garantia de Devolució dels Diners és aplicable només a l’última Data de Compromís de Lliurament comunicada. t) Aquesta Garantia de Devolució dels Diners no és aplicable als Enviaments, especialment als Enviaments B2C, per als quals el Destinatari hagi proporcionat a FedEx instruccions de lliurament específiques d’acord amb la secció 14.10.

17.2 Per al servei FedEx Europe First, prèvia sol·licitud a l’efecte, FedEx procedirà bé al reemborsament o, a la seva opció (exercitada a discreció de FedEx), a acreditar a favor de la factura pertinent i) el Càrrec d’Enviament de Fedex Europe First incorregut pel Remitent, però no els Càrrecs de Transport, si el primer intent de lliurament d’un Enviament es produeix amb un retard de 60 segons o més respecte a la Data de Compromís de Moment de Lliurament pel que fa a l’opció Europe First de FedEx i ii ) els Càrrecs de Transport incorreguts pel Remitent (a més del Càrrec d’Enviament d’Europe First de FedEx) si el primer intent de lliurament d’un Enviament es produeix amb un retard de 60 segons o més respecte a la Data de Compromís de Moment de Lliurament pel que fa a FedEx International Priority sense l’opció de servei FedEx Europe First. Totes les restriccions i limitacions establertes en la Clàusula 17.1 són igualment d’aplicació a l’opció de servei FedEx Europe First.

17.3 Si el Remitent tria dipositar un Enviament en un Centre d’Enviaments Autoritzat de FedEx o en una oficina de Dipòsits de FedEx, la data de Compromís de Lliurament començarà quan FedEx reculli l’Enviament del Centre d’Enviaments Autoritzat de FedEx o de l’Oficina de Dipòsits de FedEx, quan sigui procedent. Els detalls dels temps de recol·lecció vigents poden trobar-se, regularment, al Centre d’Enviaments Autoritzat de FedEx o en una oficina de Dipòsits de FedEx.

 


18. VALOR DECLARAT I LÍMITS DE RESPONSABILITAT

18.1 Llevat que el Remitent anoti un Valor Declarat per Transport superior a l’Albarà (Aeri) i pagui les taxes oportunes, la responsabilitat de FedEx es limitarà a la que resulti més gran entre a) la quantitat prevista pel conveni internacional o normativa local aplicable b) 22 € per quilo, o c) 100 dòlars USA USA per Enviament. Per als Enviaments mitjançant els serveis FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight o FedEx Standard Overnight dins d’Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Luxemburg, Països Baixos, Suïssa i els Emirats Àrabs Units, la responsabilitat de FedEx es limitarà a la que resulti més gran entre a) la quantitat prevista a la normativa local aplicable; o b) 10 € per quilo; o c) 100 dòlars USA per Enviament, llevat que el Remitent anoti un Valor Declarat per Transport superior a l’Albarà (Aeri) i pagui les taxes oportunes. Per als Enviaments mitjançant els serveis de FedEx 1 Day Freight, FedEx Priority Overnight i FedEx Standard Overnight dins d’Alemanya, la responsabilitat de FedEx es limitarà a la que resulti més gran entre a) 4 € per quilo d’ acord amb el Codi de Comerç Alemany (HGB); o b) 100 dòlars USA per Enviament, llevat que el Remitent anoti un Valor Declarat per Transport superior a l’Albarà (Aeri) i pagui les taxes oportunes.

18.2 FedEx no facilita assegurança a tot risc ni de responsabilitat per càrrega, si bé el Remitent podrà pagar una quantitat addicional en concepte de Valor Declarat per Transport per sobre dels límits esmentats en la Clàusula 18.1. El Remitent haurà de consultar les llistes de tarifes de FedEx vigents en el moment de l’enviament o trucar a FedEx per tal d’obtenir informació sobre aquesta quantitat addicional. El Valor Declarat per Transport de qualsevol Paquet representa la màxima responsabilitat assumida per FedEx respecte a l’enviament d’aquest Paquet, inclusivament, a títol enunciatiu, pèrdua, danys, retards, lliurament erroni, manca d’aportació d’informació o lliurament erroni d’informació en relació amb l’Enviament. El Remitent assumeix el risc de pèrdua i danys per sobre del Valor Declarat per Transport. S’aconsella als clients que es posin en contacte amb el seu agent o corredor d’assegurances per obtenir la corresponent cobertura d’assegurances. FINS I TOT ENCARA QUE ES DECLARI PER AL TRANSPORT UN VALOR MAJOR, LA RESPONSABILITAT DE FEDEX RESPECTE A LA PÈRDUA O ELS DANYS DEL CONTINGUT D’UN ENVIAMENT NO EXCEDIRÀ EL VALOR EFECTIU DEL CONTINGUT DE L’ENVIAMENT, ESTANT FEDEX LEGITIMADA PER A EXIGIR PROVES INDEPENDENTS DEL VALOR DEL CONTINGUT D’UN ENVIAMENT RESPECTE Al QUE ES FORMULI QUALSEVOL RECLAMACIÓ.

18.3 El màxim Valor Declarat per Duanes i Transport està limitat i podrà variar segons cada lloc. Si resultés d’aplicació, el Valor Declarat per Transport no podrà excedir el Valor Declarat per Duanes. El màxim Valor Declarat per Duanes i Transport aplicable al contingut d’un Fedex Envelope o a un Pak Fedex, sigui quin sigui el lloc de destinació, és de 100 dòlars USA per Enviament o de 9,07 dòlars USA per lliura, triant d’ambdues xifres la que sigui més gran. Aquelles mercaderies amb un valor (efectiu o declarat) superior a aquestes quantitats, NO s’han d’enviar en FedEx Envelope o FedEx Pak. Llevat que s’hagi acordat amb FedEx, el valor màxim Declarat per Transport és de 50.000 dòlars USA per Enviament, excepte els serveis FedEx International Priority Freight i FedEx International Economy Freight que tenen un Valor Declarat per Transport màxim de 100.000 dòlars USA per Enviament a la major part de destinacions. El Remitent haurà de consultar les llistes de tarifes de FedEx vigents en el moment de l’enviament o trucar a FedEx per obtenir una explicació sobre els límits dels valors declarats.

18.4 Pel que fa a Enviaments que continguin els següents articles de valor extraordinari, estaran limitats a un Valor Declarat per Transport màxim de 1.000 dòlars USA per Enviament o 9,07 dòlars USA per lliura, el que sigui més gran de tots dos. Les importacions de qualsevol d’aquests articles poden estar prohibides per determinats països, o estar sotmesos a un límit inferior del Valor Declarat per Transport, en aquest cas s’haurà de respectar les limitacions d’aquests articles:

- Obres d’art, inclusivament obres creades o desenvolupades per mitjà d’aplicació d’habilitats, gust o talent creatius per a la venda, exposició o col·lecció. L’anterior inclou, a títol enunciatiu, articles (i els seus components) com ara pintures, dibuixos, gerros, tapissos, gravats d’edició limitada, treballs de belles arts, estàtues, escultures, articles de col·leccionista, instruments musicals personalitzats o articles similars.

- Antiguitats o articles col·leccionables o qualsevol mercaderia que exhibeixi l’estil o moda d’una època passada i la història, antiguitat o raresa de la qual contribueixi al seu valor. Aquests articles inclouen, a títol enunciatiu, mobles, vaixelles, porcellanes, ceràmiques i cristalleries. Els articles col·leccionables poden ser contemporanis o pertanyents a una època passada.

- Pel·lícules, imatges fotogràfiques, inclusivament negatius fotogràfics, cromos fotogràfics i diapositives.

- Qualsevol article que per la seva naturalesa sigui especialment susceptible de resultar danyat o el valor de mercat sigui especialment variable o difícil de determinar.

- Cristalleria, incloent però no limitat a, rètols, miralls, ceràmiques, porcellanes xineses, gots de vidre, marcs de vidre i qualsevol altre article de característiques de fragilitat similars.

- Pantalles de plasma.

- Joies, inclusivament, a títol enunciatiu, bijuteria, rellotges i les seves peces, gemmes o pedres enfilades (precioses o semiprecioses, tallades o no tallades), diamants industrials i joies fetes de metalls preciosos.

- Metalls preciosos, inclusivament, a títol enunciatiu, or i plata, plata en lingots o pols, precipitats o platí (excepte com a part integral de maquinària electrònica).

- Pells, inclusivament, a títol enunciatiu, peces de pell, peces rivetejades de pell i cuirs.

- Títols, bons, lletres de canvis o efectiu equivalent, incloent però no limitat a, bons de menjar, segells de franqueig (no col·leccionables), xecs de viatge, bitllets de loteria, ordres de pagament, targetes de regal, certificats de regal, targetes de prepagament per a trucades (excloent aquelles que necessiten un codi per a la seva activació), cupons de bons i bons al portador;

- Articles de col·leccionista com ara targetes esportives, records, o objectes d’interès (les monedes i segells de col·leccionistes poden no ser aptes per a l’enviament. Vegeu la clàusula d’Articles no Aptes per al Transport);

- Guitarres i altres instruments musicals amb més de 20 anys d’antiguitat i personalitzades o altres instruments musicals personalitzats.

El Remitent és responsable de completar adequadament l’Albarà (Aeri) o un altre document d’enviament, incloent la secció del Valor Declarat. FedEx no podrà acceptar canvis en la informació relativa al valor declarat a l’Albarà (Aeri) un cop lliurada aquesta a FedEx.

18.5 Quan el Remitent no hagi especificat el Valor Declarat pel Transport de cada Paquet a l’Albarà (Aeri) però sí hagi especificat el valor declarat total de tots els Paquets, el valor declarat de cada Paquet es determinarà dividint el valor declarat total pel nombre de Paquets indicat en l’Albarà (Aeri). El valor declarat d’un Paquet integrant d’un Enviament no podrà superar en cap cas el valor declarat de l’Enviament.

18.6 FedEx no es responsabilitza de pèrdues, danys, retards, lliuraments erronis o falta de lliurament d’Enviaments inacceptables, inclusivament, a títol enunciatiu, diners en efectiu o divises (Vegeu Clàusula 8: ARTICLES NO APTES PER A TRANSPORT).

18.7 Resultarà nul·la tota declaració de valor per sobre dels màxims permesos per FedEx. El fet que FedEx accepti (erròniament, voluntàriament o de qualsevol altra manera) per al seu transport un Enviament amb un valor declarat superior als màxims permesos no constituirà una renúncia a cap estipulació de les presents Condicions ni als límits que s’hi estableixen en relació amb aquest Enviament.

18.8 En el cas que el valor Declarat pel Transport d’un Enviament superi els límits autoritzats (vegeu Clàusules 18.3 i 18.4), aquest valor es reduirà automàticament als límits autoritzats per a aquest Enviament.

18.9 Sigui quin sigui el Valor Declarat pel Transport d’un Paquet, la responsabilitat de FedEx per pèrdues i danys, retards, lliurament erroni, manca de lliurament, informació errònia, manca d’informació o lliurament erroni d’informació, no superarà el cost de reparació de l’Enviament, el seu valor depreciat o el seu cost de reposició, triant el que sigui inferior.

 


19. RESPONSABILITATS NO ASSUMIDES

19.1 FEDEX NO ES RESPONSABILITZARÀ EN CAP CAS DE DANYS DIRECTES, INCIDENTALS, ESPECIALS O EMERGENTS, QUE EXCEDEIXIN DEL VALOR DECLARAT (AMB EL LÍMIT ESTABLERT EN LA CLÀUSULA 18) O DEL LÍMIT DE RESPONSABILITAT ESTABLERT EN ELS CONVENIS INTERNACIONALS APLICABLES AMB MODIFICACIONS POSTERIORS, O, PER ENVIAMENTS DES DE I ENTRE UBICACIONS ESPECÍFIQUES DINS D’UN PAÍS, PER LA LLEI LOCAL APLICABLE, TRIANT D’AMBDÓS AQUELL QUÈ SIGUI MAJOR, AMB INDEPENDÈNCIA QUE FEDEX SABÉS O HAGUÉS HAGUT DE SABER QUINS DANYS PODRIEN INCÓRRER, INCLOSOS, A TÍTOL ENUNCIATIU, LUCRE CESSANT O PÈRDUA DE BENEFICIS.

19.2 FEDEX NO ES RESPONSABILITZARÀ EN CAP CAS DELS DANYS I PERJUDICIS, DE QUALSEVOL NATURALESA, JA SIGUIN AQUESTS ESPECIALS, DIRECTES O INDIRECTES, NI DEL LUCRE CESSANT QUE POGUÉS PRODUIR.

19.3 FedEx no es responsabilitzarà de pèrdues o retards en certes circumstàncies establertes en la Clàusula 19.4. El Remitent assumeix el risc respecte a aquestes pèrdues o retards i s’ha de posar en contacte amb un agent o corredor d’assegurances si desitgés obtenir la corresponent cobertura d’assegurances. FEDEX NO PROPORCIONA COBERTURA D’ASSEGURANCES.

19.4 FedEx no es responsabilitzarà, ni s’efectuarà cap ajust, reemborsament o crèdit com a conseqüència, de pèrdues, danys, retards, lliuraments erronis, falta de lliurament o informació errònia, o manca d’informació inclusivament, a títol enunciatiu, qualssevol d’aquestes pèrdues, danys, retards, lliuraments erronis, faltes de lliurament, informació errònia o manca d’informació que siguin resultat de:

a. acció, omissió o incompliment del Remitent, del Receptor o de qualsevol altra part amb interessos en l’Enviament;

b. la naturalesa de l’Enviament o qualsevol defecte, característica o vici inherent del mateix;

c. l’incompliment de qualsevol dels termes i condicions establerts en l’Albarà (Aeri) o a les presents Condicions, tarifes o altres termes i condicions aplicables a l’Enviament, inclusivament, a títol enunciatiu, la declaració incorrecta del carregament o embalatge, protecció, marcat o direcció inadequat o insuficient d’Enviaments;

d. qualssevol supòsits que estiguin fora del control de FedEx, inclusivament, a títol enunciatiu, perills de l’aire, enemics públics, autoritats públiques que actuïn amb potestat aparent o real, accions o omissions de funcionaris de duanes, tumults, vagues o altres conflictes locals, disturbis civils, perills inherents a un estat de guerra o condicions atmosfèriques, interrupcions nacionals, internacionals o locals en xarxes de transport aeri o terrestre, actes criminals de persones o entitats, inclusivament actes de terrorisme, vagues o previsió de vagues (de qualsevol entitat , incloent però no limitat a altres transportistes, venedors o proveïdors), desastres naturals, interrupció o fallada de sistemes de comunicació i informació (inclusivament, a títol enunciatiu, sistemes FedEx), retards mecànics o situacions que presentin un perill per al personal de FedEx;

e. les accions o omissions de qualsevol persona que no constitueixin compliment per Fedex d’instruccions verbals o escrites del Remitent, del Receptor o de persones que afirmin representar a un o l’altre;

f. la pèrdua o danys d’articles embalats i segellats en Paquets pel Remitent, sempre que el segell es trobi intacte en el moment del lliurament i el Paquet conservi la seva integritat bàsica;

g. qualsevol retard en el lliurament o la incapacitat de FedEx de realitzar o la no realització per la seva part d’un lliurament a causa d’accions o omissions de Duanes o altres autoritats reglamentàries;

h. retards en els lliuraments causats pel compliment de les normes de FedEx pel que fa al pagament d’aranzels i impostos;

i. la incapacitat de FedEx de lliurar còpia del registre de lliurament o còpia de la signatura obtinguda en el lliurament;

j. l’esborrat, pèrdua o irrecuperabilitat de dades emmagatzemades en cintes magnètiques, arxius o altres suports o l’esborrat o danyat d’imatges fotogràfiques o bandes sonores de pel·lícules exposades;

k. danys en trànsit o en la manipulació de tubs fluorescents, il·luminació de neó, rètols de neó, tubs de raigs-X, tubs de làser i bombetes, cristall de quars, llums de quars, tubs de vidre com els usats per espècimens i recipients de vidre com els usats en recintes de laboratoris o altres articles fràgils;

l. L’incompliment per FedEx dels gràfics d’ “orientació del paquet” (per exemple fletxes “UP”, marcats “THIS END UP”);

m. El fet que el Remitent no enviï les mercaderies en un embalatge aprovat per FedEx abans del seu enviament, quan l’aprovació estigui recomanada o sigui obligatòria;

n. El fet que FedEx no notifiqui al Remitent un retard, pèrdua o danys o qualsevol falta de precisió en la seva notificació;

o. Enviaments efectuats sense obtenció de signatura si hi hagués registrada una autorització de realització de lliurament signada pel Receptor;

p. El fet que FedEx no intenti o no pugui posar-se contacte amb el Remitent o el Receptor en relació amb una adreça incompleta o inexacta, documentació incorrecta o incompleta, impagament d’aranzels i impostos necessaris per a efectuar un Enviament o direcció incompleta o incorrecta de l’agent de duanes;

q. Pèrdua o danys de qualsevol Paquet la recepció del qual no tingui constància FedEx;

r. Enviament de maquetes (inclusivament, a tall d’exemple, maquetes arquitectòniques, cases de nines, etc.);

s. Danys a maletins, equipatge, bosses de roba, caixes d’alumini, caixes de plàstic o altres articles l’acabat exterior del qual pogués resultar danyat per etiquetes adhesives, brutícia o marcat, llevat que estiguin inclosos en un contenidor protector adequat per al seu enviament;

t. Danys, retard o pèrdua de qualsevol Enviament que contingui un article prohibit;

u. Danys derivats del fet que el Remitent no hagi embalat el material enviat de forma adequada per protegir-lo de danys, el caràcter adequat del qual es valorarà segons el parer raonable de FedEx tenint en compte la manipulació que normalment pot esperar-se d’una empresa de transports com FedEx.

v. La pèrdua d’informació personal o financera, a títol enunciatiu, números de la seguretat social, dates de naixement, números de llicències de conduir, números de targetes de crèdit o dèbit i informació comptable-financera;

w. L’acció involuntària del Remitent d’esborrar tots els Enviaments introduïts en el sistema d’autofactura de FedEx, els dispositius d’Enviament d’Internet o qualsevol altre mètode electrònic usat per a enviar un Paquet quan l’Enviament no és lliurat a FedEx.

x. L’ús d’un incomplet, inadequat o invàlid Número de Compte FedEx o la fallada en el subministrament d’un Número de Compte FedEx vàlid i solvent en la documentació necessària per a la facturació de l’enviament;

y. La tramesa de mercaderies peribles o articles que puguin ser danyats per la seva exposició al fred o a la calor, a títol enunciatiu, l’enviament de begudes alcohòliques, plantes i material per a plantes, tabac, ous d’estruç i d’emú, o aqüicultura viva;

z. Danys als ordinadors, o qualsevol component dels mateixos, o qualsevol equipament electrònic quan són enviats en un embalatge diferent a:

1. L’embalatge original del productor, quan no estigui danyat i conservi un estat bo i rígid;

2. L’embalatge acord amb les directrius d’empaquetat de FedEx disponibles a fedex.com;

3. L’embalatge de FedEx per a ordinadors portàtils;

4. L’embalatge de FedEx per a petits dispositius electrònics, per l’Enviament de telèfons mòbils, ordinadors de mà, MP3 i articles similars;

aa. La prestació d’embalatge, consells, assistència o directrius per al correcte empaquetat de l’Enviament per part de FedEx, no constitueix l’acceptació de responsabilitat, llevat que la assistència, consell o directrius hagin estat aprovats per escrit per FedEx Packaging Design and Development i en l’escrit s’accepti expressament la responsabilitat en cas de danys en l’Enviament;

bb. Els danys indicats per un clinòmetre, shock watch o instrument de temperatura;

cc. Fallada en el compliment de la nostra Data de Compromís de Lliurament per a qualsevol Enviament que tingui una adreça incorrecta o incompleta (vegeu la clàusula Enviaments No Lliurables);

dd. Els danys o pèrdues en els Enviaments d’alcohol, llevat que s’hagi utilitzat un tipus d’embalatge aprovat o FedEx Packaging Design and Development hagi aprovat prèviament l’ús d’aquest tipus d’embalatge;

ee. L’enviament de mercaderies perilloses que no hagin estat declarades adequadament pel Remitent, incloent la documentació, marcat, etiquetatge i embalatge apropiats. FedEx no pagarà una reclamació sobre mercaderies perilloses no declarades o ocultes així com tampoc s’aplicarà la Garantia de Devolució dels Diners;

ff. FedEx no serà responsable de l’incompliment en la prestació d’un servei o d’una de les opcions d’un servei quan en els registres de FedEx no es trobi seleccionat aquest servei o aquesta opció en el servei per part del Remitent.

19.5 Excepte en el cas que hagi intervingut acció intencionada per part de FedEx, el Remitent es responsabilitzarà dels danys causats per l’Enviament a FedEx o a un tercer. El Remitent indemnitzarà i mantindrà indemne a FedEx davant tota reclamació per un tercer, en particular el Receptor, de responsabilitat que superi la responsabilitat assumida en les presents Condicions.

19.6 Cap pagament efectuat per FedEx en virtut de reclamació del Remitent o d’un tercer s’entendrà com a acceptació de responsabilitat.

 


20. INEXISTÈNCIA DE GARANTIES

Exceptuant el que s’estableix expressament en les presents Condicions, FedEx no dóna cap garantia, ni expressa ni implícita.


21. RECLAMACIONS

21.1 Reclamacions per Danys, Retards o Faltes (escassetat parcial)

Totes les reclamacions per danys (visibles o ocults), retards (incloent reclamacions per deterioraments) o faltes (escassetat parcial), hauran de ser-li notificades a FedEx per escrit dins dels 21 dies naturals següents al lliurament de l’Enviament, en el seu defecte no podrà iniciar-se cap actuació per al cobrament d’indemnització per danys i perjudicis contra FedEx (vegeu clàusula 17: GARANTIA DE DEVOLUCIÓ DELS DINERS per al període de temps per reclamar un reemborsament o un crèdit en els Càrrecs de Transport a causa d’un incompliment del servei). La recepció de l’Enviament pel Receptor sense notificació escrita de danys en el rebut de lliurament constitueix prova prima facie que l’Enviament s’ha lliurat en bon estat. Com a condició perquè FedEx tingui en compte qualsevol reclamació de danys i perjudicis, el Receptor haurà de facilitar per a la inspecció feta per FedEx, el contingut, embalatge i caixes de cartró originals.

FedEx es reserva el dret a inspeccionar els Enviaments danyats en les instal·lacions del client, així com el dret a recuperar el Paquet danyat per a la inspecció a les instal·lacions de FedEx.

Totes les caixes de cartró originals, embalatge i contingut s’han de posar a disposició de FedEx per a la inspecció i conservar fins a la resolució de la reclamació.

21.2 Altres reclamacions (Pèrdua, Falta de Lliurament, Lliurament Erroni...)

La resta de reclamacions, incloent però no limitat a pèrdua, falta de lliurament o lliurament erroni, s’han de rebre per FedEx dins dels nou mesos següents al lliurament del Paquet a FedEx.

21.3 Formulació de Reclamacions i Termini

Dintre dels nou mesos següents al lliurament del Paquet a FedEx, la reclamació s’haurà de documentar mitjançant l’enviament a FedEx de tota la informació relativa a la mateixa. FedEx no està obligada a actuar respecte d’una reclamació fins que s’hagin pagat tots els Càrrecs; l’import de la reclamació no s’haurà de deduir d’aquests Càrrecs. El dret a reclamar danys i perjudicis contra FedEx s’extingirà llevat que s’entauli la corresponent acció legal dins dels dos (2) anys següents a la data de lliurament (en cas de danys) o a la data en què s’havia d’haver lliurat l’Enviament (en cas de pèrdua, falta d’entrega, lliurament erroni o retard en el lliurament).

La data convinguda de lliurament als efectes de calcular el termini serà el dia següent a la data de l’Enviament. Prevaldran sobre aquesta estipulació els terminis de prescripció legals o contractuals més breus.

Només pot formular una reclamació en relació amb cada Enviament. L’acceptació de pagament d’una reclamació exclourà tot dret a cobrar més danys i perjudicis o reclamar més indemnització en relació amb aquest Enviament.


22. RECÀRRECS

FedEx es reserva el dret a cobrar, sense previ avís, recàrrecs per combustible i altres recàrrecs que fa a Enviaments, la durada i import es determinaran a l’exclusiu arbitri de FedEx. En presentar el seu Enviament a FedEx, el Remitent convé en pagar els recàrrecs vigents en el moment de la comanda o en el moment de la recollida, el que sigui posterior, Càrrecs que determinarà FedEx al seu exclusiu arbitri. Es pot obtenir informació sobre els recàrrecs en www.fedex.com.


23. INEXISTÈNCIA DE RENÚNCIA

El fet que FedEx no exigeixi o no apliqui una estipulació continguda en aquestes Condicions no constitueix renúncia a aquesta estipulació ni afecta d’una altra manera al dret de FedEx a exigir el seu compliment.


24. LEGISLACIÓ IMPERATIVA

Les presents Condicions no exclouen cap responsabilitat quan aquesta exclusió vingui prohibida per llei.

En la mesura que qualsevol estipulació continguda o esmentada en les presents Condicions sigui contrària a un conveni internacional, legislació local, reglaments, ordres o requisits governamentals d’aplicació, l’estipulació es limitarà en els màxims termes legalment permesos i, amb aquestes limitacions, romandrà en vigor com a part de l’acord entre FedEx i el Remitent. La nul·litat o inexigibilitat d’una estipulació no afectarà a la resta de les estipulacions de les presents Condicions.


25. MEDIACIÓ

Les lleis de Bèlgica permeten als usuaris dels serveis postals sol·licitar la intervenció del Defensor del Poble per al servei postal (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)) sempre que l’usuari hagi presentat la seva reclamació prèviament a FedEx. Aquesta intervenció s’entén sense perjudici de les disposicions contingudes en les presents Condicions.


26. PROTECCIÓ DE DADES

26.1 FedEx, en la seva qualitat de controlador de dades, és responsable del compliment de les lleis, reglaments i normes d’obligat compliment relatives a la protecció de dades en relació amb el tractament de dades personals (també anomenades simplement “dades”) per a la realització d’un Enviament o per a qualsevol altra finalitat. Si vol obtenir més informació, FedEx remet al seu avís de privacitat, que es pot consultar a fedex.com.

26.2 Respecte de les dades proveïdes pel Remitent sobre un Destinatari o tercera part en relació amb un Enviament, o de qualsevol altra manera, l’Expedidor garanteix haver complert amb les lleis aplicables de protecció de dades, inclosa l’obtenció del fonament jurídic necessaris per a la comunicació d’aquestes dades a FedEx i el seu processament per FedEx per a la realització de l’Enviament, i  la provisió a la persona a la qual corresponen les dades de tota la informació relacionada amb la seva obtenció, transmissió i processament, inclosos, entre d’altres:

la identitat de FedEx com a controlador de les dades;

els motius del processament, que estaran relacionats amb el lliurament de l’Enviament;

les categories de dades que l’Expedidor lliurarà a FedEx;

la confirmació que les dades es lliuraran a FedEx i els seus afiliats dins i fora de l’Àrea Econòmica Europea, inclosos els Estats Units, en relació amb l’Enviament, incloses les instruccions de lliurament alternatives rebudes del Destinatari;

la naturalesa obligatòria o optativa de la provisió de les dades i les conseqüències en cas de negar-se a proporcionar-les;

els drets de la persona a la qual corresponen les dades per accedir i sol·licitar la rectificació de dades inexactes o oposar-se al seu processament per motius legítims, i detalls de contacte que poden emprar-se per exercir aquests drets.

26.3 El Remitent indemnitzarà FedEx per tots els costos, reclams, danys i despeses soferts o incorreguts per FedEx en relació amb l’incompliment d’aquesta secció 26per part del Remitent.