Pakkaustoimitus

Brexit-termistö

Brexit-termistö

Brexitiin liittyvä termihakemisto A:sta Ö:hön, josta on apua vienti- ja tuontilähetyksiä tekeville yrityksille.

Määrittelee oikeuden ja prosessin, jonka kautta jäsenmaa voi lähteä EU:sta kahden vuoden varoitusajalla.

Nimitys Yhdistyneen kuningaskunnan erolle EU:sta, mikä on seurausta kesäkuussa 2016 pidetystä kansanäänestyksestä. Yhdistyneen kuningaskunnan lähtö EU:sta on ajoitettu tapahtuvaksi 31. lokakuuta 2019 klo 23*.

Niin sanotut perälautaehdotukset määrittävät Yhdistyneen kuningaskunnan suunnitelman käyttää väliaikaisia tullijärjestelyjä EU:n kanssa, jos pysyvää sopimusta ei saada valmiiksi ajoissa. Niiden tarkoituksena on välttää se, että Pohjois-Irlannin ja EU:hun kuuluvan Irlannin välille muodostuu tiukasti valvottu raja.

EU:n jäsenvaltiot noudattavat samoja tavaroita koskevia standardeja ja säädöksiä. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus haluaa "yhteisen sääntökirjan" mukauttamalla Yhdistyneen kuningaskunnan tavaroita koskevat lait EU:n standardien ja säädösten mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta toivoo, että suunnitelma suojaa erinäisten yritysten, kuten autovalmistajien, toimitusketjuja sekä vähentää Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välisten rajojen välisen kaupankäynnin kitkaa.

EU:n 28 jäsenmaalla ja joillain pienillä mailla on kauppasopimus, jonka mukaan tulleja ja tariffeja ei sovelleta tavaroihin, joita kuljetetaan EU:n jäsenmaiden välillä. EU:n ulkopuolelta tuotuihin tavaroihin sovelletaan yleistä tariffia. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on sanonut, että Yhdistynyt kuningaskunta eroaa myös EU:n tulliliitosta, kun se lähtee EU:sta.

Euroopan talousalue (European Economic Area, EEA; Euroopan talousalue, ETA) käsittää 28 EU-maata sekä Islannin, Norjan ja Liechtensteinin. Näitä sisämarkkinoita koskevat EU:n sisämarkkinasäännöt.

Euroopan vapaakauppajärjestöön kuuluvat Islanti, Norja, Liechtenstein ja Sveitsi. Organisaatio oli ennen paljon suurempi, mutta muut jäsenet lähtivät siitä liittyessään EU:hun.

28 maan poliittinen ja taloudellinen liittymä. Siihen kuuluvat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. Se perustettiin vuonna 1957.

Ne EU-maat (19 maata 28 jäsenmaasta), jotka ovat ottaneet valuutakseen euron.

Hallituksen suunnitelma Brexitin jälkeisistä tullijärjestelyistä EU:n kanssa. Facilitated Customs Arrangementin eli FCA-tullijärjestelyn mukaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuleviin, mutta EU:hun matkalla oleviin tavaroihin sovellettaisiin EU:n tariffia. Yhdistyneeseen kuningaskuntaan jääviin tavaroihin sovellettaisiin EU:n tariffista erikseen määritettävää Yhdistyneen kuningaskunnan tariffia. Tämän suunnitelman toteutukseen tarvitaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuvien tavaroiden lopullisen määränpään tunnistavaa tekniikkaa, jotta voitaisiin välttyä tullitarkastuksilta Irlannissa.

Neljä vapautta (Four Freedoms) ovat tietyin rajoituksin tavaroiden, palveluiden, henkilöiden ja pääomien liikkumisen vapaudet EU:ssa ilman sisäisiä esteitä.

Maiden välinen sopimus, joka vähentää kaupankäynnin esteitä, kuten tariffeja ja sääntelyä.

Brexit-skenaario, jossa Yhdistynyt kuningaskunta luopuu oikeudestaan kuulua Euroopan sisämarkkinoihin, tulliliittoon ja EU:hun. Tämä järjestely priorisoisi Yhdistyneen kuningaskunnan täyden määräysvallan omiin rajoihinsa, uusiin kauppasopimuksiin ja lakien soveltamiseen omilla alueillaan.

Skenaario, jossa Yhdistynyt kuningaskunta lähtee EU:sta ilman lähtemisen ehtoja ja tulevia kaupankäyntijärjestelyjä koskevaa sopimusta. Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n väliseen kauppaan sovelletaan tällöin WTO:n ehtoja. Tällöin tavaroiden vapaa liikkuvuus Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välillä loppuisi, joten yritysten täytyisi soveltaa samoja tulleja ja sääntöjä kuin EU:n ulkopuolisiin maihin.

EU- tai ETA-maassa toimivan kauppiaan oikeus suorittaa liiketoimintaa toisessa EU- tai ETA-maassa perustuen kotimaansa valtuutukseen ja EU:n vapaan liikkuvuuden sääntöihin.

Markkina-alue ilman sisäisiä rajoja. Alueella taataan henkilöiden, tavaroiden, palveluiden ja pääomien vapaa liikkuvuus. Euroopan yhteismarkkinat  käsittävät kaikki EU:n jäsenvaltiot ja neljä muuta maata, jotka ovat jättäytynet pois joistain tietyistä säännöistä. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on sanonut, että Yhdistynyt kuningaskunta lähtee Euroopan yhteismarkkinoilta, kun se lähtee EU:sta.

Brexit-skenaario, jossa Yhdistynyt kuningaskunta jäisi mahdollisesti Euroopan yhteismarkkinoille ja tulliliittoon. Yhdistyneen kuningaskunnan suhde EU:hun olisi mahdollisimman lähellä nykyistä järjestelyä. Yhdistynyt kuningaskunta ei olisi enää EU:n jäsenvaltio, eikä sillä olisi enää paikkaa Eurooppa-neuvostossa. Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei olisi enää Euroopan parlamentin jäseniä tai Euroopan komission jäsentä. Tavaroiden ja palveluiden kaupankäynti toteutettaisiin kuitenkin EU:n jäsenvaltioiden kanssa edelleen ilman tariffeja, ja rahoituslaitoksilla säilyisivät niiden passporting-oikeudet myydä palveluita ja toimia EU:ssa.

Järjestö, joka sääntelee kansainvälistä kauppaa. Jos brexit tapahtuu ilman sopimusta, Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n väliseen kauppaan sovelletaan WTO:n ehtoja. 

Vaihtoehtoiset Brexit-mallit

EU:n ja Kanadan välinen laaja-alainen talous- ja kauppasopimus (The EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreemen, CETA) on vapaakauppasopimus, joka poistaa tariffeja ja kaupankäynnin esteitä. Tämä malli mainitaan usein brexit-keskusteluissa.

Malli, jota on ehdotettu Yhdistyneen kuningaskunnan mahdolliseksi vaihtoehdoksi EU-jäsenyydelle. Norja ei ole EU:n jäsenvaltio, mutta se on Euroopan talousalueen jäsen. Norja voi siten osallistua EU:n yhteismarkkinoihin, ja sitä vastaan se osallistuu EU:n budjettiin, hyväksyy useimmat EU:n lait ja sallii henkilöiden vapaan liikkuvuuden.

Malli kattaa jotkut, mutta ei kaikkia kaupan osa-alueita. Sveitsi myös osallistuu rahallisesti, mutta sen panos on pienempi kuin Norjan EU:lle. Sveitsillä ei ole yleistä velvoitetta soveltaa EU:n lakeja, mutta sen täytyy toteuttaa joitain EU:n säädöksiä kaupan mahdollistamiseksi. Liikkumisen vapaus on käytössä.

Turkki ei ole osa ETAa tai EFTAa, mutta sillä on tulliliitto EU:n kanssa. Sen EU-maihin lähettämiin teollisiin tavaroihin ei sovelleta tariffeja tai kiintiöitä. Tulliliitto ei koske palveluita tai maataloustuotteita. Turkin täytyy soveltaa EU:n ulkopuolisista maista tuotuihin tavaroihin EU:n yleistä ulkoista tariffia. Sen täytyy täsmätä sääntönsä ja standardinsa EU:n vastaaviin alueilla, joilla se voi käydä kauppaa vapaasti.

Sopimuksellisen sanasto

Hallitus on sanonut, että Yhdistynyt kuningaskunta lähtee myös EU:n yhtenäismarkkinoilta ja tulliliitosta, kun se lähtee EU:sta. Se kuitenkin toivoo voivansa neuvotella taloudellisesta sopimuksesta EU:n kanssa, jotta tavaroiden liikkumiseen kohdistuisi mahdollisimman vähän esteitä.

Yhdistyneen kuningaskunnan Taxation (Cross-Border Trade) -lakiehdotus sallii Yhdistyneen kuningaskunnan asettaa omat tariffinsa EU:sta lähtemisen aikana, oli sopimusta tai ei. Tämä korvaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuotavien tavaroiden osalta EU:n yleisen tullitariffin, jota nyt sovelletaan EU:n ulkopuolelta tuotuihin tavaroihin.

Sopimuksettoman brexitin sanasto

Jos Brexit tapahtuu ilman sopimusta, tavaroiden vapaa liikkuvuus Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välillä loppuu, joten yritysten täytyisi soveltaa samoja tulleja ja sääntöjä kuin EU:n ulkopuolisiin maihin. Yritysten täytyisi tehdä tuonti- ja vienti-ilmoitukset, muuttaa kansainvälisiä palveluehtojaan niin, että niissä otetaan huomioon yrityksen olevan tuoja tai viejä, sekä hankkia tuonti- ja vientiluvat valvonnanalaisia tuotteita varten. Tulli saattaa tehdä fyysisen tavarantarkastuksen lähetyksiin ja tullimaksuja sekä arvonlisäveroa (vain yksityishenkilöt ja yritykset, jotka eivät ole alv-rekisterissä) voidaan periä. Tuotteiden kuljetusliikkeen täytyy tehdä tuonti- tai vienti- ja turvallisuusilmoitukset.

Sopimuksettomassa skenaariossa yrityksen täytyisi anoa EORI-numeroa, ennen kuin se voi tuoda tavaroita EU:sta tai viedä niitä sinne. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on sanonut, että se julkaisee tästä lisätietoja myöhemmin vuonna 2018.

Sopimuksettomassa brexitissä tätä EU:n laajuista tietokoneellista valvontajärjestelmää ei enää käytettäisi ohjaamaan tavaroiden liikkumista EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä, mutta sitä käytettäisiin tullisuspentoitujen valmisteveron alaisten tavaroiden liikkumisen ohjaamiseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

ECJU eli Export Control Joint Unit -yksikkö on Yhdistyneen kuningaskunnan ulkomaankauppaministeriön osa, jonka vastuulla on Yhdistyneen kuningaskunnan vientivalvonta ja lisensointi asevoima- ja kaksikäyttötuotteille (tuotteet, joilla on sekä sotilaallisia että siviilikäyttötarkoituksia). Monien tällaisten tavaroiden vienti EU:n sisällä ei tällä hetkellä vaadi lisenssiä, mutta sopimuksettoman brexitin tapauksessa lisenssi tarvitaan.

Yhdistyneen kuningaskunnan uusi julkinen elin, joka tutkii valituksia epäreiluista kaupankäyntimenettelyistä ja ennalta-arvaamattomista tuontipiikeistä kotimaisen teollisuuden suojaamiseksi. Tällä hetkellä näitä tutkii Euroopan komissio. Sopimuksettoman brexitin skenaariossa TRA on toiminnassa ennen kuin Yhdistynyt kuningaskunta lähtee EU:sta maaliskuussa 2019.

Jos vapaakauppasopimusta ei saada aikaan ja brexit tapahtuu ilman sopimusta, Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n väliseen kauppaan sovelletaan WTO:n ehtoja. Yhdistynyt kuningaskunta ja EU soveltaisivat toisiinsa kaupankäynnissä samoja tariffeja ja muita rajoituksia kuin muun maailman kanssa. Tämä johtuu siitä, että WTO:n säännöt sallivat syrjimisen jonkin kauppakumppanin hyväksi vain rajatuissa tilanteissa, kuten silloin, kun kauppakumppaneiden välillä on täysi kahdenvälinen kauppasopimus.