ihmiset keskustelevat kannettavan tietokoneen edessä

FedEx® Reporting Online

FedEx® Reporting Online

Ehdot ja säännöt

Ehdot ja säännöt

FedEx® Reporting Online -tietosopimus (”sopimus”)

Alla on määritetty käyttöehdot, joita sinun on noudatettava käyttäessäsi FedEx Reporting Online -palvelua. Lue nämä tiedot huolellisesti läpi.  Jos sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, sinun on hyväksyttävä sopimus alla.

Kun tämä asiakirja on hyväksytty, se muodostaa laillisen sopimuksen (”sopimus”) FedEx Express International B.V:n ja sen tytäryhtiöiden (”FedEx”) sekä itsesi (”asiakas”) välillä. Kun asiakas hyväksyy tämän sopimuksen sähköisesti alla, hän hyväksyy samalla myös tässä asiakirjassa mainitut käyttöehdot. Tulosta sopimuksesta kopio ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Sopimusehdot

1. FedExillä on hallussaan tiettyjä yksinoikeudellisia ja luottamuksellisia tietoja asiakkaan FedEx-lähetystoiminnasta.

2. Asiakas haluaa saada käyttöönsä tällaisia tietoja voidakseen tarkastella lähetystoimintaansa FedExin kanssa. Huomioiden tämän sopimuksen molemminpuoliset lupaukset FedEx ja asiakas sopivat seuraavaa:

1. kohta: Tiedot

1. Tämän sopimuksen käyttöehtojen mukaisesti FedEx myöntää asiakkaalle ei-yksinomaisen, tekijänoikeusmaksuttoman oikeuden ja lisenssin käyttää tietoja ja niihin liittyviä asiakirjoja (yhdessä ”tiedot”), jotka FedEx tarjoaa asiakkaan FedExin ja FedExin tytäryhtiöiden kanssa harjoittaman lähetystoiminnan analysointia varten.

2. FedEx aikoo tarjota tiedot verkkosivuston avulla, mutta voi muuttaa toimitustapaa oman harkintansa mukaan.

 

2. kohta: Käyttö

Asiakas käyttää tietoja ainoastaan analysoidakseen oman FedEx-lähetystoimintansa kehityssuuntia. Asiakas noudattaa FedExin ajoittain tarjoamia ohjeita tietojen käyttöoikeuteen ja käyttöön liittyen.

 

3. kohta: Ylläpito ja päivitykset

FedEx voi oman harkintansa mukaan muuttaa milloin tahansa tiedostojen asettelua, toimitustapaa ja annettujen tietojen luonnetta ja määrää.

 

4. kohta: Vahingonkorvaus

Asiakas suostuu hyvittämään, puolustamaan ja suojaamaan emoyhtiötään ja emoyhtiön tytäryhtiöitä ja näiden tahojen työntekijöitä, asiamiehiä ja edustajia kaikilta korvausvaatimuksilta, vaatimuksilta, vahingoilta (mukaan lukien satunnaiset ja välilliset vahingot), kustannuksilta, kuluilta, oikeusjutuilta ja korvausvastuilta (yhdessä ”korvausvaatimukset”), mukaan lukien kohtuullisten asianajopalkkion maksamiselta silloin, kun maksut aiheutuvat asiakkaan suorittamasta tietojen käytöstä millä tahansa tavalla, mukaan lukien rajoituksetta asiakkaan aiheuttamat kustannukset ja kulut, jotka johtuvat asiakkaan sisäisiin tietojenkäsittelyjärjestelmiin tekemistä muokkauksista tietojen hyödyntämiseksi.

 

5. kohta: Luottamuksellisuus

Asiakas pitää kaikki tiedot ehdottoman luottamuksellisina ja käyttää niitä vain tämän sopimuksen myöntämien oikeuksien puitteissa. Asiakas myös velvoittaa työntekijänsä sitoutumaan samoihin luottamuksellisuutta koskeviin velvoitteisiin, jotka asiakkaalla on tämän sopimuksen mukaan. Asiakas ei tarjoa pääsyä tietoihin tai ilmoita tietoja millään muulla tavoin kolmannelle osapuolelle ilman FedExiltä etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

 

6. kohta: Tappioriski

Asiakas kantaa koko riskin tietojen käytöstään aiheutuvasta tappiosta tai vahingosta.

 

7. kohta: Sopimuksen päättyminen

Tämä sopimus on voimassa, kunnes jompikumpi osapuoli päättää sen. Tämän sopimuksen päättämisen jälkeen asiakas ei jatka tietojen käyttöä. FedEx voi lopettaa tietojen tarjoamisen milloin tahansa, eikä sillä ole velvollisuutta tarjota mitään tietoja kokonaisuudessaan tai osittain. Edellä mainituissa kohdissa 4 ja 5 mainitut vahingonkorvaus- ja luottamuksellisuusvelvoitteet ovat voimassa tämän sopimuksen päättämisen jälkeenkin.

 

8. kohta: Takuunrajoitus

1. Asiakas hyväksyy sen, että tietojen käyttö on asiakkaan omalla vastuulla. Nämä tiedot toimitetaan sellaisinaan. FedEx sanoutuu irti kaikista ilmaistuista tai oletetuista takuista, mukaan lukien rajoituksessa oletetut takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi ja soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen.

2. FedEx ei ole missään tapauksessa, huolimattomuus mukaan lukien, korvausvelvollinen mistään vahingoista, jotka aiheutuvat tai liittyvät suoraan tai epäsuorasti asiakkaan tietojen käyttöön tai omistukseen, mukaan lukien rajoituksetta erityiset, satunnaiset ja välilliset vahingot ja vahingot, jotka aiheutuvat käytön menetyksestä, tietojen menetyksestä, tuottojen menetyksestä tai liiketoiminnan menetyksestä silloinkin, kun FedExiä on varoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. FedEx ei takaa, että tiedot täyttävät kaikki asiakkaan vaatimukset tai että tiedot ovat virheettömiä tai että ne korjataan. FedEx ei myöskään takaa eikä anna mitään vakuutuksia tietojen käytön tai käytön tulosten virheettömyydestä, tarkkuudesta, luotettavuudesta tai muusta ominaisuudesta. Mikään FedExin tai sen valtuuttaman edustajan antama suullinen tai kirjallinen tieto ei merkitse minkäänlaisen takuuvastuun syntymistä. Joillakin lainkäyttöalueilla oletettuja takuita ei voida sulkea pois, joten edellä mainitut rajoitukset eivät välttämättä ole voimassa.

3. Kaikki lähetykset ja niitä mahdollisesti koskevat korvausvaatimukset on tehtävä sovellettavassa FedExin palveluoppaassa tai -tariffisopimuksessa tai muissa soveltuvissa FedExin  kuljetusehdoissa mainittujen kuljetusehtojen mukaisesti.

 

9. kohta: Oikeuksien siirto

Asiakas ei saa siirtää tämän sopimuksen suomia oikeuksia eikä delegoida ohjelman tuomia velvollisuuksia ilman FedExin kirjallista etukäteissuostumusta.

 

10. Kohta: Muuttaminen

Ainoastaan FedEx saa muuttaa tätä sopimusta, milloin tahansa, ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti. Siltä osin kuin FedExin tarjoamissa asiakirjoissa olevat, asiakkaalle tarjottaviin tietoihin liittyvät tiedot ovat ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa, tämän sopimuksen ehtoja noudatetaan.