fedex.com תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש

FedEx.com

FedEx.com

ה תנאים וההתניות שלהלן מסדירים את השימוש שלך ב-FEDEX.COM, לרבות FEDEX SHIP MANAGER®‎ ב-FEDEX.COM וב-FEDEX SHIP MANAGERTM LITE (להלן, במקובץ – 'SHIP MANAGER'), ב-FEDEX® GLOBAL TRADE MANAGER ‏(GTM), ב-FEDEX® MOBILE וב-FEDEX® BILLING ONLINE. הצפייה באתר זה או השימוש בו יהוו הסכמה מצדך ומצד הישות אותה אתה מייצג (להלן, במקובץ, 'אתה' או 'שלך') לאמור בכל התנאים וההתניות שלהלן.

בכל עת בעתיד, עשויה FEDEX להכניס שינויים או תיקונים בתנאים ובהתניות האמורים ללא הודעה מראש וכל הצגה של FEDEX.COM או שימוש באתר יהוו הסכמה מצדך לאמור בנוסח המתוקן. ייתכן שיסופקו ברחבי FEDEX.COM תנאים והתניות נוספים המסדירים את השימוש שלך בפונקציות, בתכונות ובמידע מסוגים ספציפיים ואף ביישומים העומדים לרשתך דרך FEDEX.COM.


סעיף 1. הגדרות
 

תוכן: מידע, פריטי גרפיקה, מוצרים, תכונות, רכיבים פונקציונליים, שירותים וקישורים ב-fedex.com, כולל FedEx Ship Manager ב-fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, Global Trade Manager וכן FedEx Billing Online.

FedEx: FedEx Corporate Services, Incorporated, החברה האם שלה והחברות-הבנות של אותה חברה אם.

אתה: אתה כיחיד והישות שאתה מייצג.


סעיף 2. שימוש ב fedex.com

אתר fedex.com נועד באופן בלעדי לשימושם של לקוחות קיימים ופוטנציאליים של FedEx, כדי לקיים קשרי גומלין עם FedEx; אף יחיד אחר ואף גוף אחר אינם רשאים להשתמש בו לשום מטרה אחרת. ובאופן ספציפי, השילוח, המעקב, התעריפים, קבלה של חשבוניות FedEx והעברת תשלומים באמצעות העברת תשלומים אלקטרונית (EFT), אתרי השארה, זיהוי והכנה של מסמכים בינלאומיים, אומדני מכסים ומסים וסוגים אחרים של מידע ושירותים – כולם מיועדים בלעדית לשימוש לקוחות FedEx קיימים ופוטנציאליים, למשלוחים שלהם-עצמם. אלא אם נאמר אחרת בתנאי השימוש של תכונה אינטראקטיבית ספציפית באתר fedex.com, השימוש באתר fedex.com להעברה של מידע או להכנה של משלוחים על ידי או למען חברות שילוח אחרות אסור במפורש. השימוש בחייגנים או במכשירי בירור אוטומטיים לקבלת מידע באמצעות fedex.com אסור בתכלית האיסור.

FedEx אינה מקבלת רעיונות, מושגים או טכניקות לשירותים או למוצרים חדשים באמצעות fedex.com. מידע שכזה שיתקבל דרך האתר ייחשב ללא סודי וכמידע אשר FedEx רשאית להשתמש בו, להפיץ אותו ולנצלו בכל דרך שתחפוץ.


סעיף 3. fedex.com רישום התחברות

תוכל להירשם ב-fedex.com כדי לקבל גישה לתכונות אינטראקטיביות באתר זה. fedex.com אישורי ההתחברות מאפשרים לך גישה אל  FedEx Ship Manager באתר fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, My FedEx, FedEx Global Trade Manager, FedEx Billing Online,FedEx Mobile ושירותים מקוונים נוספים. זמינות שירותים אלה תלויה במדינה/טריטוריה. FedEx עשויה להוסיף בעתיד תכונות שיהיו זמינות דרך התחברות אל fedex.com . במקרים כאלה, משתמשים שכבר נרשמו לא יידרשו להירשם מחדש.

בעצם ההרשמה ב-fedex.com, הנך מסכים לספק מידע מדויק ועדכני על עצמך, כפי שתתבקש בהנחיות שיוצגו בדפי ההרשמה להתחברות באתר fedex.com ולנהל ולעדכן ללא דיחוי את פרטי הפרופיל המקוון שלך, כך שימשיכו להיות מדויקים ועדכניים.

חלק משירותי fedex.com זמינים ללקוחות במדינות/טריטוריות מסוימות אך לא ללקוחות במדינות/טריטוריות אחרות. הנך מסכים להירשם רק לשירותי fedex.com המוצעים באתר fedex.com של המדינה/טריטוריה שחשבון FedEx שלך רשום בה. לדוגמה, אם חשבון FedEx שלך רשום בבריטניה, תירשם רק לשירותים המוצעים באתר  fedex.com/gb ולא לשירותים המוצעים באתר  fedex.com/us.

בעת הרשמה באמצעות 'הרשמה להתחברות' ב-fedex.com, תתבקש לבחור שם (מזהה) משתמש וסיסמה. הנך נושא באחריות לשמירה על סודיות הסיסמה ושם המשתמש ואחראי לכל פעילות שתתבצע תחת הסיסמה ושם המשתמש שלך. הנך מסכים (א) ליידע את FedEx מיד על כל שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה שלך, וכן (ב) להקפיד לצאת מהפעלת fedex.com שלך בסוף כל ביקור.


סעיף 4. שינויים ב-fedex.com

fedex.com והתוכן המוצג בו עשויים להשתנות, להימחק או להתעדכן בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.


סעיף 5. הפסקת השימוש

FedEx עשויה בכל עת לבטל, להשעות או לערוך שינויים ב-fedex.com בלי הודעה מוקדמת; FedEx עשויה לחסום, להפסיק או להשעות את הגישה שלך ושל כל משתמש אחר ל-fedex.com בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, גם אם הגישה תמשיך להיות אפשרית לאחרים.


סעיף 6. בעלות

fedex.com והתוכן שהוא מכיל מוגנים מתוקף חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים של ארצות הברית ומדינות אחרות. © 1995-2008 FedEx. כל הזכויות שמורות. ובאופן ספציפי, FedEx אינה מעבירה לאף גורם, באמצעות הרשאת הגישה אל fedex.com, שום זכות בעלות או קניין ב-fedex.com ואף לא בפריט מפריטי התוכן הכלולים ב-fedex.com או זמינים דרך אתר זה. הלקוח אינו רשאי להעתיק, לשנות, לתרגם, לשדר, להפיץ, להתאים, לשכפל, להפוך הידור או הנדסה או לפרק שום חלק מאתר fedex.com או מפריטי התוכן הכלולים בו.


סעיף 7. תניית פטור

אתר FEDEX.COM ופריטי התוכן הכלולים בו מסופקים 'כמות שהם'. FEDEX והגורמים המעניקים לה רישיונות מסתייגים מכל אחריות, מפורשת או מכללא, לרבות, בין השאר, אחריות מכללא בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה, בנוגע לכל פריטי התוכן הללו והיכולת או אי-היכולת שלך להשתמש ב-FEDEX.COM ובפריטי התוכן הכלולים בו.

FEDEX מסתייגת ומחריגה במפורש כל אחריות בנוגע ל-FEDEX.COM, SHIP MANAGER ותפקוד האינטרנט, בין מפורשת ובין מכלל‑א, כולל, בין השאר, אחריות מכללא בדבר סחירות והתאמה למטרה מסוימת. אין FEDEX מתחייבת כי SHIP MANAGER יענה על כל דרישות הלקוח או שתפעולו יהיה נטול שיבושים או שגיאות או שליקויים ב-SHIP MANAGER יתוקנו. יתר כל כן, אין FEDEX מתחייבת ואף לא מציעה שום ייצוג בנוגע לתוצאות של השימוש שיעשה הלקוח ב-SHIP MANAGER או GLOBAL TRADE MANAGER במונחים של יכולת, נכונות, דיוק, אמינות או כל דבר אחר. שום מידע בעל-פה או בכתב ואף לא שום ייצוג או עצה שניתנו על ידי FEDEX או נציג מוסמך של FEDEX, לא יהיה בו כדי ליצור אחריות.


סעיף 8. הגבלת חבות

השימוש ב-FEDEX.COM ובתוכן הכלול בו הוא על אחריותך בלבד. בשום מקרה לא תחול על FEDEX חבות כלפיך או כלפי אדם או ישות אחרים התובעים באמצעותך, בגין כל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מקרי או אחר לפי אף הלכה משפטית, בגין שגיאות ב-FEDEX.COM או בגין השימוש או חוסר היכולת להשתמש ב-FEDEX.COM או בתוכן הכלול בו, כולל, בין השאר, פיצוי בגין אובדן של רווחים, עסקים, נתונים או נזק למערכות מחשבים, גם אם יידעת את FEDEX על האפשרות לנזקים שכאלה.


סעיף 9. שיפור

הנך מסכים להגן, לשפות ולפטור מאחריות את FedEx, החברה האם והחברות הבנות שלה, על כל בעלי התפקידים, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים והנציגים המועסקים בהן, בכל תביעה (א) הנובעת מהפרה מצדך של האמור בתנאים ובהתניות אלה וכן (ב) כתוצאה מפעילות שלך שבוצעה בהקשר עם אתר זה.


סעיף 10. המדריך לשירותי FedEx

התנאים וההתניות לשימוש בשירותי השילוח של FedEx ושירותים קשורים אחרים כלולים בגרסה העדכנית ביותר של המדריך לשירותי FedEx, העומד לרשות המעוניין לפי דרישה. בכל מקרה של מחלוקת בין פרטי מסירה של FedEx או פרטים על שירות קשור באתר fedex.com לבין הפרטים על המסירה או השירות הקשור בגרסה העדכנית ביותר של המדריך לשירותי FedEx, תינתן עדיפות לאמור בגרסה העדכנית ביותר של המדריך לשירותי FedEx.


סעיף 11. קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

באתר fedex.com יש קישורים שיאפשרו לך לבקר באתרים של צדדי ג'. ל-FedEx אין שליטה באותם אתרים ואף לא בחברות שהם שייכים להן. אין FedEx מציעה שום ייצוג בנוגע למידע המסופק או העומד לרשות המבקרים באותם אתרים ואף לא בנוגע לאיכות או לקבילות של המוצרים או השירותים שמציעים בני אדם או ישויות המוזכרים באתרים אלה.

FedEx לא בדקה ואינה מציעה שום ייצוג בנוגע לנכונות, לביצועים או לאיכות של אף פריט תוכנה המצוי באותם אתרים. לפני שאתה ניגש אל פריטי תוכנה באינטרנט או משתמש בהם, עליך לבדוק ולהעריך את הסיכונים העלולים להילוות אליהם.


סעיף 12. מדיניות הגנה על פרטיות

מדיניות ההגנה על פרטיות של FedEx מסדירה את השימוש במידע המגיע ממך דרך fedex.com.


סעיף 13. יצוא

הנך מקבל על עצמך את מלוא האחריות לקיום הדרישות הכלולות בכל החוקים והתקנות של ארצות הברית ושל כל מדינה/טריטוריה אחרת שאתה עשוי לגשת מהן אל אתר fedex.com, בנוגע לגישה, שימוש, יצוא, יצוא חוזר ויבוא של כל פריט תוכן המוצג או זמין דרך fedex.com.

הנך מאשר ומסכים כי לא תייצא ולא תייבא שום פריט תוכן לאף מדינה/טריטוריה אשר היצוא אליהן או היבוא מהן הוגבל על פי חוקי ארצות הברית, שאינך אזרח של אף מדינה/טריטוריה שכזאת, שאינך 'צד מנוע' ברשימת האנשים המנועים של ארה"ב, שאינך אזרח שצוין במיוחד ברשימת האזרחים שצוינו במיוחד מטעם משרד האוצר של ארה"ב וכי פריטי התוכן לא ישמשו לתכנון, פיתוח או ייצור של כלי נשק גרעיניים, כימיים או ביולוגיים.


סעיף 14. הדין החל והפרדת סעיפים

הסכם זה והשימוש שלך ב-fedex.com כפופים לחוקי ארצות הברית ומדינת טנסי - להוציא ההוראות הנהוגות במדינה בדבר מתקל דינים - ומתפרשים לפיהם. והיה אם מסיבה כלשהי יקבע בית משפט מוסמך כי סעיף מסעיפי הסכם זה או חלק ממנו אינם אכיפים, אזי האכיפה של אותו סעיף תתבצע במידה המרבית המותרת.

עילת תובענה בנוגע ל-fedex.com או הסכם זה יירשמו בתוך שנה אחת מהתהוות אותה עילה לפני בית משפט מוסמך בגבולות מחוז שלבי שבטנסי, שאם לא כן, אותה עילה תיחסם. שינויים או תיקונים בהסכם זה מותרים אך ורק בכפוף להסכמה בכתב מאת FedEx.


סעיף 15. תנאי ההובלה

(א) הלקוח מסכים כי כל הובלה פנימית ובינלאומית שתבצע FedEx של משלוחים שהופקדו בידי FedEx באמצעות SHIP MANAGER, יבוצעו בהתאם לתנאים, להתניות ולהגבלות החבות המפורטים בשטר המטען הסופי, בתווית הסימון, במצהר או ברשומת האיסוף (במקובץ, 'מסמכי השילוח') ועל פי העניין, בהתאם להסכמי הובלה בין הלקוח לבין FedEx בנוגע לאותו משלוח ובהתאם לכל תעריף רלוונטי, מדריך שירות או תנאי ההובלה הסטנדרטיים, אשר עותקים מהם זמינים לפי דרישה ואשר משולבים בהסכם זה מתוקף האיזכור. במקרה של סתירה בין מסמכי השילוח לבין כל מסמך אחר שיהיה בתוקף באותה עת או הסכם זה, תינתן עדיפות למסמכים הבאים, בסדר שלהלן: הסכם ההובלה, התעריף, מדריך השירות, תנאי ההובלה הסטנדרטיים או הסכם זה. במקרה של משלוח שמקורו מחוץ לארצות הברית, חוזה ההובלה נערך מול החברה-הבת, הסניף או הקבלן החיצוני של FedEx ובכל מקרה - הגורם שקיבל את המשלוח במקור. אין בשימוש שתעשה ב-Global Trade Manager כדי לגרוע מהאחריות החלה עליך להכנת מסמכי השילוח ולמידת הדיוק של האמור בהם, כולל טופסי יבוא/יצוא.

(ב) אם הלקוח נעזר ב-SHIP MANAGER לעיבוד של משלוחים שהופקדו בידי FedEx למסירה באתרים שמחוץ לגבולות ארצות הברית או המדינה/טריטוריה שהיא מקור המשלוח, הלקוח יבטיח, על חשבונו הבלעדי, כי התנאים וההתניות הכלולים בשירותי ההובלה הבינלאומיים שמפרסמת FedEx מעת לעת (ואשר עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של FedEx), ייכללו במסמכי השילוח על פי הנחיות FedEx בכל משלוח בינלאומי כאמור. הלקוח יגן על, ישפה את ויפטור בלא פגע את FedEx, בעלי התפקידים, הדירקטורים, העובדים והסוכנים שלה מכל אובדן, הפסד, נזק, תביעה או עלות/הוצאה אחרת כתוצאה מכך שהלקוח לא כלל את תנאי ההובלה הבינלאומיים במסמכי השילוח של משלוחים בינלאומיים שכאלה, כולל, בין השאר, תביעות מצד נמעני משלוחים או כתוצאה מכך שהלקוח לא פעל על פי הנחיות FedEx בנוגע להכללת התנאים במסמכי השילוח של אותם משלוחים בינלאומיים.

(ג) חתימה מודפסת הלקוח מאשר כי אם ייעזר ב-SHIP MANAGER לעיבוד של משלוחים לאתרים שמחוץ לגבולות ארצות הברית או גבולות המדינה/טריטוריה שהיא מקור המשלוח, על הלקוח להוסיף בדפוס את שם האדם הממלא את מסמכי השילוח, במקום חתימתו הידנית על מסמכי השילוח, על פי העניין, בכל משלוח שהלקוח מפקיד בידי FedEx באמצעות SHIP MANAGER. עוד מאשר הלקוח כי אותם פרטים בדפוס ייחשבו לחתימת הלקוח ולאישור מצד הלקוח של התנאים ותנאי ההובלה של FedEx הכלולים בהסכם ההובלה, בתעריף, במדריך השירות, בתנאים הסטנדרטיים או במסמכי השילוח הרלוונטיים שבכפוף להם FedEx - או קבלן חיצוני מטעמה - מקבלים לידיהם את המשלוח.

(ד) אלא אם נאמר אחרת, כתובת המשלח המופיעה בדף הקדמי של כל מסמך שילוח היא מקום החתימה/ביצוע ומקום היציאה ואילו כתובת הנמען המופיעה בדף הקדמי של מסמכי השילוח היא מקום היעד. אלא אם צוין אחרת בדף הקדמי של מסמכי השילוח, המוביל הראשי של כל המשלוחים הוא FedEx Express, P.O. Box 727, Memphis, TN 38194. הכתובת של FedEx Ground היא P.O. Box 108, Coraopolis, PA 15230.


סעיף 16. FedEx ShipAlert(SM)

FedEx מאפשרת לך, באמצעות SHIP MANAGER, להשתמש בשירות FedEx ShipAlert כדי לשלוח הודעה אל הנמען ולהודיע לו על המשלוח. תכונה זו עומדת לרשותך ללא תשלום. FedEx עשויה בכל עת להכניס שינויים בשירות FedEx ShipAlert או להפסיק את השימוש בו.

FedEx אינה מתחייבת לשמור על פרטיות או סודיות ההודעה שלך. בעצם השימוש ב-FedEx ShipAlert הנך מאשר כי FedEx מספקת את הרכיב הפונקציונלי הטכני בלבד וכי אתה נושא באחריות בלעדית לתכולה של ההודעות שאתה שולח. FedEx אינה מקבלת על עצמה שום אחריות לפקח על ההודעות שאתה שולח. עם זאת, FedEx רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי (אך לא חייבת) לראות את ההודעות שלך כדי להגן על עצמה.

אל תשתמש ב-FedEx ShipAlert לשום מטרה פרט להעברת מידע על המשלוח שלך. אינך רשאי להשתמש ב-FedEx ShipAlert להפצה של מידע משלהב, מידע שיש בו הפרה, מידע מגונה או מידע בלתי חוקי אחר ואף לא איומים, הטרדות, הצקות או כל הפרה אחרת של זכויות הזולת או לבצע מעשים המנוגדים לחוק. אם ייוודע ל-FedEx על הודעות שנשלחו באמצעות FedEx ShipAlert ואשר יש בהן הפרה של הוראות אלה או כאלה העלולות להסב נזק ל-FedEx, החברה רשאית לנקוט כל פעולה נדרשת כדי להגן על עצמה, כולל חשיפה של הודעות לרשויות.

אין צורך להשתמש ב-FedEx ShipAlert כדי לשלוח חבילה דרך SHIP MANAGER. לא תחול על FedEx אחריות בגין שום כשל או עיכוב - מכל סיבה-שהיא - בשידור, בקבלה או באישור על קבלת הודעות שאתה שולח.


סעיף 17. פנקס כתובות

בכפוף לתנאים הכלולים במסמך זה, כתובות יישמרו בפנקס הכתובות שלך כל עוד תמשיך להשתמש ב-SHIP MANAGER. אם לא תשתמש ב-SHIP MANAGER 6 חודשים ברציפות, FedEx תמחק את הכתובות שלך.

עם זאת, FedEx לא תמחק את חשבון SHIP MANAGER שלך. בכל עניין או חשש, שלח הודעת דוא"ל אל FedEx, לכתובת webmaster@fedex.com. פנקס הכתובות הוא תכונה שחברת FedEx מספקת ללא תשלום. מומלץ לשמור עותק גיבוי של הכתובות, שכן FedEx אינה נושאת באחריות לאובדן של כתובות שנשמרו בפנקס הכתובות. FedEx רשאית לשנות או לבטל תכונה זו בכל עת ומכל סיבה שהיא.


סעיף 18. הצעת תעריף בסיסי

התעריף הבסיסי בהצעת תעריף בסיסי ב-FedEx Ship Manager, אם מוצג, לא בהכרח זהה לסכום שבו תחויב בפועל על המשלוח שלך. הבדלים עשויים להיווצר בשל משקל בפועל, ממדים וגורמים אחרים. לפרטים על אופן החישוב של דמי המשלוח, עיין במדריך של שירות FedEx הרלוונטי או בגיליונות התעריפים של FedEx.


סעיף 19. טופסי מכס ובלו של הוד מלכותה

טופסי מכס ובלו של הוד מלכותה כפופים לזכויות היוצרים של הכתר והם מוצגים ב-Global Trade Manager ברישיון מלשכת האחראי על נייר המכתבים של הוד מלכותה. מבקרים באתר זה רשאים לשכפל את הטפסים הללו ולהשתמש בהם אך לא מוקנית להם הזכות להסמיך צדדי ג' להשתמש בהם.


סעיף 20. מסמכי המסחר האלקטרוניים של FedEx®

תנאי השימוש הבאים חלים על השימוש שתעשה במסמכי המסחר האלקטרוניים של FEDEX®‎. הצפייה באתר זה או השימוש בו מהווים הסכמה מצדך ומצד הישות אותה אתה מייצג (להלן 'אתה' או 'שלך') לאמור בכל התנאים וההתניות שלהלן.

בכל עת בעתיד, עשויה FEDEX להכניס שינויים או תיקונים בתנאים ובהתניות האמורים ללא הודעה מראש וכל צפייה באתר זה או שימוש באתר זה יהוו הסכמה מצדך לאמור בנוסח המתוקן.

1. אישור הסכם שימוש בתוכנת FedEx, או אישור הסכם רישיון למשתמש קצה בפלטפורמת המשלוח באינטרנט של FedEx, או אישור תנאי שימוש ותנאים כלליים לפיהם מבוצעת הובלה אווירית. לפני הגישה למסמכי המסחר האלקטרוניים של FedEx®‎ הנך מאשר ומקבל את תנאי השימוש או את הסכם הרישיון למשתמש קצה עבור אפליקציית המשלוח הרלוונטית מבוססת האינטרנט של FedEx, או את תוכנת המשלוחים של FedEx, לרבות, אך לא רק, תוכנת FedEx Ship Manager‏, שרת FedEx Ship Manager,‏ FedEx Ship Manager באתר fedex.com ושירותי האינטרנט של FedEx, וכן הנך מסכים לתנאי השימוש האמורים או להסכם הרישיון למשתמש הקצה. הנך מסכים גם כי כל המשלוחים כפופים לתנאים הכלליים לפיהם מבוצעת הובלה אווירית כפי שפורסמו על ידי FedEx במדריך השירות הרלוונטי, או לתנאים הכלליים לפיהם מבוצעת הובלה אווירית המופיעים באתר www.fedex.com או במקום אחר ומפורטים בשטר המטען.

2. אישור שימוש במסמכי מסחר אלקטרוניים במקום במסמכים מודפסים. בעצם השימוש במסמכי המסחר האלקטרוניים של FedEx®‎ הנך מאשר ל-FedEx לשלוח את המשלוחים הבינלאומיים שלך באמצעות מסמכים אלקטרוניים במקום באמצעות מסמכים מודפסים, לרבות, אך לא רק, החשבונית המסחרית הרלוונטית, חשבונית פרופורמה ותעודת מקור של הייצוא.

3. הסכמה לספק מידע, נייר מכתבים רשמי ותמונת חתימה. בעצם השימוש במסמכי המסחר האלקטרוניים של FedEx®‎ הנך מסכים לספק ל-FedEx את כל המידע הנדרש כדי לשלוח את המשלוחים הבינלאומיים שלך, לרבות, אך לא רק, פרטים ברמת החבילה, נייר מכתבים רשמי של החברה שלך ותמונת חתימה שלך או של נציג מוסמך של החברה שלך.

4. דיוק בפרטי המידע. הנך מצהיר ומתחייב כי כל מידע שתמסור ל-FedEx יהיה נכון, מדויק ומלא.

5. תוקף נייר המכתבים הרשמי. הנך מצהיר ומתחייב כי נייר המכתבים הרשמי שסיפקת ל-FedEx לצורך הפקת מסמכי מסחר אלקטרוניים מטעמך הוא נייר מכתבים תקף וכי ברשותך הזכות, הבעלות והעניין הנדרשים כדי לאשר ל-FedEx להשתמש בנייר המכתבים להפקת מסמכי מסחר אלקטרוניים מטעמך.

6. תוקף תמונת חתימה. הנך מצהיר ומתחייב כי כל תמונת חתימה שתספק ל-FedEx לצורך הפקת מסמכי מסחר אלקטרוניים מטעמך תהיה תמונת חתימה תקפה של אדם שהוסמך על ידך או על ידי החברה שלך לבצע משלוחים באמצעות FedEx ולהפיק מסמכים הקשורים למשלוח מטעם החברה שלך, ויש בה כדי להוות את חתימתך.

7. הרשאה ל-FedEx להשתמש במידע. בכל מסמכי המסחר האלקטרוניים שמולאו על ידי FedEx מטעמך או מטעם החברה שלך, הנך מאשר ל-FedEx להשתמש במידע שמסרת כדי לשלוח את המשלוחים הבינלאומיים שלך, לרבות, אך לא רק, פרטים ברמת החבילה, נייר המכתבים של החברה שלך ותמונת החתימה שלך או תמונת חתימה של נציג מורשה של החברה שלך.

8. ייתכן כי יהיה צורך במסמכים המקוריים לצורך משלוחים מסוימים. הנך מאשר כי בכפוף לחוקי מכס, כללים ותקנות, ייתכן שיידרש תיעוד נוסף עבור סחורות, כמויות או ערכים מסוימים ו/או ייתכן כי יהיה צורך לצרף למשלוח חשבוניות מסחריות מקוריות מודפסות, רישיונות, היתרים, הצהרות, טפסים, אישורים או כל תיעוד אחר. הנך מאשר כי באחריותך לכלול את כל התיעוד הנדרש (לרבות, אך לא רק, מסמכים מקוריים מודפסים) בכל משלוח שאתה שולח באמצעות מסמכי המסחר האלקטרוניים של FedEx.

9. שיפוי. עליך לשאת באופן בלעדי בכל העלויות וההוצאות וכן להגן, לשפות ולהסיר כל אחריות מ-FedEx, החברה האם שלה, החברות הבנות שלה, החברות המסונפות לה ומנושאי המשרה, המנהלים, העובדים, הסוכנים, היורשים והמוטבים שלהן מפני כל תביעה, דרישה, תובענה, נזק, עלות, הוצאה, קנס ופסק דין, לרבות שכר טרחה סביר לעו"ד (להלן, במקובץ, 'תביעות'), שיתעוררו כתוצאה מהשימוש של FedEx במידע שסיפקת, לרבות, אך לא רק, פרטים ברמת החבילה, נייר המכתבים של החברה שלך ותמונת החתימה שלך או תמונת חתימה של נציג מורשה של החברה שלך. FedEx עשויה להתערב ולפעול להגנתה בכל תביעה שכזו, על חשבונה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה של תביעה ש-FedEx מעורבת בה, אסור לך לבצע כל פעולה הקשורה ליישוב התביעה מבלי לקבל על כך הסכמה מראש בכתב מ-FedEx.