תנאי ההובלה

תנאי ההובלה

תנאי ההובלה

הודעה חשובה

התנאים הכלליים הללו שלפיהם מבוצעת הובלה אווירית מסירים מ-FedEx, עובדיה וסוכניה חבות בגין אובדן, נזק ועיכובים בנסיבות מסוימות; מגבילים את חבותם לסכומים מוצהרים כאשר החבות קבילה, ומחייבים הודעה על תביעות בתוך מגבלות זמן מוגדרות וקבועות. אנשים שמשתמשים בשירותי החברה לביצוע משלוחים נדרשים לקרוא תנאים אלה בעיון, ובמקרה הצורך, להשיג כיסוי ביטוחי על מנת להגן על עצמם.

משלוחים כפופים להסכמים מקומיים ולתנאי חברת הבת, הסניף או הקבלן העצמאי המקומיים של FedEx שקיבלו את המשלוח.

תנאי ההובלה של FEDERAL EXPRESS עבור אירופה, המזרח התיכון, הודו ואפריקה נכנסו בתוקף החל ב-6 באוגוסט 2012 (עודכנו באפריל 2020)


1. יישום

1.1 תנאים אלה חלים על הובלת משלוחים בין מדינות נבחרות באירופה, במזרח התיכון, בהודו ובאפריקה ("EMEA") וממקומות ספציפיים בתוך מדינות נבחרות ב-EMEA, בעת שימוש בשירותים או באפשרויות השירות הבאים של FedEx (אם וכאשר זמינים): FedEx Europe First‏, FedEx International Next Flight‏, FedEx International First‏, FedEx International Priority‏, FedEx International Priority Freight‏, FedEx International Priority Plus‏, FedEx International Broker Select‏, FedEx International Priority DirectDistribution‏, FedEx International Economy‏, FedEx International Economy Freight‏, FedEx International MailService‏, FedEx 1Day Freight‏, FedEx Priority Overnight ו-FedEx Standard Overnight. חברת FedEx עשויה לשנות שירותים אלה מעת לעת. לקוחות יכולים להתעדכן באזורים שבהם ניתנים שירותי FedEx לפי בקשה. תנאים אלה לא חלים על משלוחים בתוך גבולות בריטניה והודו, שעליהם חלים תנאים כלליים אחרים שלפיהם מבוצעת הובלה אווירית. התנאים הכלליים שלפיהם מבוצעת הובלה אווירית שחלים על משלוחים פנים-ארציים בבריטניה מפורטים בדף fedex.com/ukservices/services/terms.html והתנאים החלים על משלוחים פנים-ארציים בהודו מפורטים בדף fedex.com/in/domestic/services/terms/‎ (הערה: כתובות ה-URL של fedex.com עשויות להשתנות). משלוחים שמקורם מחוץ לאזור EMEA ויעדם בתוך אזור EMEA או ביעדים בינלאומיים אחרים, כפופים להסכמים מקומיים ולתנאים וההתניות של חברת הבת, הסניף או הקבלן המקומיים של FedEx שקיבלו את המשלוח. משלוחים שמוחזרים במסגרת שירות ההחזרות הגלובלי של FedEx כפופים לתנאים וההתניות החלים על הארץ שממנה המשלוח מוחזר. תנאי והתניות השירות האלה עשויים להשתנות בהתאם לארץ. לקבלת פרטים יש לעיין ב-fedex.com/globalreturns או לפנות לשירות הלקוחות.

1.2 הובלה אווירית של משלוחים עשויה להיות כפופה לאמנת ורשה מ-12 באוקטובר 1929, על השינויים שחלו בה על פי פרוטוקול האג מ-28 בספטמבר 1955 וכל הפרוטוקולים החלים העוקבים או אמנת מונטריאול מ-28 במאי 1999 וכל הפרוטוקולים החלים העוקבים, כמו גם אמנת גוודלחארה מ-18 בספטמבר 1961. משלוחים שמובלים באופן חלקי או בלעדי בהובלה קרקעית - על פי הסכם מפורש או אחרת - בתוך, אל או מארץ המהווה צד באמנה או בחוזה להובלה בינלאומית של סחורות בדרכים קרקעיות, על כל השינויים החלים, כפופים לתנאים וההתניות הרלוונטיים. משלוחים שמובלים בין וממיקומים מוגדרים בארץ אחת ספציפית כפופים לכללים המחייבים הקבועים בחוקים של אותה ארץ.

1.3 תנאים אלה מחליפים את כל התנאים וההתניות הקודמים של שירות FedEx שעליו חלים תנאים אלה. FedEx שומרת את הזכות לשנות תנאים אלה, להתאים אותם או להוסיף להם, באופן חד צדדי וללא הודעה. תנאים אלה מפורסמים בדפוס ובאופן אלקטרוני באתר fedex.com. הגרסה האלקטרונית באתר fedex.com היא הקובעת. ‏תנאים אלה משלימים ומפרטים את התנאים וההתניות הכלליים שמצוינים על גב שטר המטען (האווירי). במקרה של התנגשות בין תנאים והתניות אלה לתנאים המצוינים בשטר מטען (אווירי), מצהר, תווית משלוח או תיעוד משלוח אחר של FedEx, תנאים אלה חלים עד למידה המרבית שבה אינם מתנגשים עם הכללים המחייבים הקשורים לחבות בגין הובלה בינלאומית לפי אמנת ורשה או מונטריאול והפרוטוקולים העוקבים הרלוונטיים, אמנות חלות אחרות או כל הסכם מגן חל; או, בעבור משלוחים שמובלים בין מקומות ספציפיים באותה מדינה, עם הכללים המחייבים שקשורים לחבות בגין הובלה וקבועים בחוקי אותה מדינה.

1.4 תנאים אלה (המונח מתייחס להסכמים ולאמנות הנזכרים במפורש במסמך זה) מייצגים את ההסכם המלא בין הצדדים, וכן, בכפוף לסעיף 1.3, יחליפו ויחריגו כל תנאי או התניה אחרים, בעל-פה או בכתב, ללא תלות במקום הופעתם או קביעתם, וכן, בייחוד, כל תנאי או התניה שהשולח מנסה לשלב או כל הצהרה אחרת, בעל-פה או בכתב, בנוגע להתניות אלה. השולח מאשר כי אינו מסתמך על או טוען לקיומו של כל תנאי, אחריות, התניה או מצג אחרים בקשר לשימוש בשירותים המכוסים במסגרת הסכם זה.

1.5 תנאים אלה לא יוחלפו או ישונו, ולא יסופחו להם תוספות, למעט לפי הסכם מפורש בכתב בין השולח ונציג של חברת FedEx שיש בסמכותו לעשות כן.

1.6 החתימה של כל מי מעובדיו, נציגיו או סוכניו של השולח על גבי שטר המטען (האווירי), תחייב את השולח.


2. הגדרות

המונח "משלוחי B2C" מתייחס למשלוחים המתבצעים עקב עסקה מסחרית בין שולח עסקי (הפועל משיקולים מקצועיים) לנמען שהוא צרכן פרטי (הפועל שלא במסגרת שיקולים מקצועיים), וכן למשלוחים שלא הוזן לגביהם בשטר המטען (האווירי) 'שם העסק' ברובריקת הנמען.

המונח "משלוח עסקי" מתייחס למשלוח הנשלח לאתר מסחרי או עסקי, לא כולל בתי מגורים, בתים פרטיים ומשלוחי B2C.

המונח "תנאים" מתייחס לתנאים הכלליים שלפיהם מבוצעת הובלה אווירית ולכל ההסכמים, החוקים והאמנות המוזכרים במפורש במסמך זה, וכפי ש-FedEx מעדכנת מעת לעת.

המונח "FedEx" מתייחס לחברת Federal Express Corporation, חברות בת והסניפים שלה, העובדים, הסוכנים והקבלנים העצמאיים שלהם. הסכם שירותי השילוח הוא מול חברת הבת, הסניף או הקבלן העצמאי של FedEx שמקבלים את המשלוח מידי השולח.

המונח "משלוחים במסגרת שירותי FedEx 1Day Freight‏, FedEx Priority Overnight ו-FedEx Standard Overnight" מתייחס למשלוחים פנים-ארציים בארצות נבחרות באזור EMEA, כאשר הן השולח והן הנמען נמצאים באותה ארץ.

המונח "השולח" מתייחס לאדם (פרטי או ישות משפטית) ששמו מופיע בשטר המטען (האווירי) כגורם השולח.

המונח "הנמען" או "המקבל" מתייחס לאדם ששמו מופיע בשטר המטען (האווירי) כגורם הנמען

המונח "חבילה" מתייחס לכל חבילה או פריט בודד שמתקבלים על-ידי FedEx, לרבות פריטים שנמסרו על-ידי השולח באמצעות מערכות אוטומטיות, אמצעי מדידה, תצהירים או שטרי מטען (אווירי) של FedEx.

המונח "שילוח" או "משלוח" מתייחס לפריט אחד או יותר, בצורת חבילות או מטענים, שמועברים באמצעות שטר מטען (אווירי) אחת.

המונח "שטר מטען (אווירי)" מתייחס לכל מסמך, תצהיר, תווית, בול, רשומה אלקטרונית או פריט דומה של משלוח שנעשה בו שימוש במערכת ההובלה של FedEx.

"משלוח לכתובת מגורים" מתייחס למשלוח המיועד לכתובת מגורים או לבית פרטי, כולל מקומות שבהם עסק מנוהל מתוך בית פרטי, ו/או משלוח שבו הצהיר השולח על כתובת המסירה ככתובת מגורים.

המונח "חיובי הובלה" מתייחס לעמלות, לחיובים ולסכומים שמחויבים או מוטלים בעבור ההעברה של משלוח על-ידי FedEx בהתאם לתנאים אלה או לכל תנאי או תשלום שהוטל כתוצאה מתנאי שכזה, אך לא כולל עמלות או חיובים אחרים שעשויים להיות מוטלים, כגון (בין היתר) חיובים בגין ערך מוצהר להובלה, דמי טיפול מיוחד, מכסים, מיסים ותשלומים נוספים.

המונח "יום עסקים" מתייחס לכל יום שבו עסקים בארץ או באזור של המשלוח או בארץ או באזור של יעד המשלוח, פתוחים לעסקים. ימי עסקים, חופשות וחגים עשויים להשתנות בהתאם למדינה או לאזור של יעד המשלוח. מומלץ ללקוחות ליצור קשר עם FedEx לקבלת מידע על התחייבויות למסירה שעשויות להיות מושפעות.

המונח "חיובים" מתייחס לחיובי הובלה ולכל חיוב אחר או נוסף שמוטל או מחויב בנוגע להובלה של משלוח בהתאם לתנאים אלה, לרבות, בין היתר, חיובים נוספים, חיובים על ערך מוצהר להובלה, דמי טיפול מיוחד וחיובים נוספים אחרים המפורטים בתנאים אלה או בתנאים מעודכנים, וכן, אם והיכן שחל, מכס, אגרות, מיסים ועלויות אחרות שנגבות באופן סביר מ-FedEx בקשר להובלה של משלוח.

המונח "ערך להובלה" או "ערך מוצהר להובלה" (Declared Value for Carriage) מתייחס לערך שצוין על-ידי השולח, אם צוין, בשטר המטען (האווירי), ומהווה את הסכום המקסימלי של חבות FedEx בנוגע למשלוח החבילה.

המונח "ערך למכס" או "ערך מוצהר למכס" מתייחס למחיר המכירה או עלות ההחלפה של תכולת המשלוח, כנדרש למטרות שחרור מהמכס.

המונח "זמן התחייבות למסירה" מתייחס להתחייבות למסירה שפורסמה עבור שירות FedEx או ההתחייבות למסירה שהוצהרה על-ידי שירות הלקוחות בעבור המשלוח, תוך התחשבות בסוג הסחורה שנשלחת, תאריך המשלוח, יעד המשלוח, משקל המשלוח וערך המשלוח.

המונח "מספר חשבון בינלאומי FedEx" או "חשבון בינלאומי FedEx" מתייחס למספר שהונפק על-ידי FedEx ללקוח מסוים, שנועד להבטיח סיכום פעילות בחשבון במערכת של FedEx וחיוב תשלום כהלכה.

המונח "משלוחים בתוך אירופה" מתייחס למשלוחים שמבוצעים בין ארצות נבחרות ביבשת אירופה, כמוגדר על-ידי FedEx מעת לעת באתר fedex.com.

המונח "פריטים אסורים" מתייחס לפריטים וסוגי המשלוחים שנקבעו בסעיף 8 (פריטים אסורים) של תנאים אלה.


3. תעריפים

התעריפים החלים על המשלוח נקבעו בתעריפון הרגיל של FedEx בכתובת fedex.com, או בהתאם להסכמה מפורשת אחרת בהסכם שירותי ההובלה הרלוונטי של FedEx. התעריפים של FedEx אינם כוללים מכס, מיסים, חיובי שחרור ממכס או כל חיוב אחר החל על המשלוח עבור ייבוא או ייצוא של המשלוח. תעריפים והצעות מחיר לשירותים שנמסרים על-ידי עובדים וסוכנים של FedEx יתבססו על המידע המסופק על-ידי השולח, אך התעריפים הסופיים והשירות עצמו עשויים להשתנות בהתאם למשלוח שנמסר בפועל להובלה וליישום של תנאים אלה. FedEx אינה נושאת ולא תישא בחבות כלשהי בגין שינוי, החזר כספי או אשראי מכל סוג שהוא שבוצע כתוצאה מחוסר התאמה כלשהו בתעריף או בהצעת המחיר לשירות שנמסרו לפני הטיפול במשלוח ובין התעריפים והחיובים האחרים בהם יחויב הלקוח. FedEx תספק רק הערכות של מכסים אגרות ומיסים באמצעות התכונה 'מכסים ומיסים משוערים' ב-FedEx Global Trade Manager באתר fedex.com, אך הסכום הסופי של המכסים האגרות והמיסים עשוי להשתנות.

התעריפים החלים יהיו התעריפים הרלוונטיים והתקפים במועד שבו נכרת הסכם ההובלה. FedEx שומרת על הזכות לתקן מעת לעת וללא הודעה את החיובים שנקבעו בתעריפון הרגיל של FedEx או חיובים אחרים המופיעים באתר fedex.com.


4. חיוב

4.1 אף על פי ש-FedEx שומרת את הזכות לדרוש תשלום בגין כל חיוב שהוא מראש בהתאם לתנאים, חשבוניות בגין חיובים שלא שולמו ניתנות לתשלום ללא הנחה בתוך 15 ימים ממועד הנפקת החשבונית. חשבוניות בגין מכסים אגרות ומיסים ניתנות לתשלום אל מול קבלה. FedEx שומרת את הזכות להגדיל את הסכום שלא שולם במועד הפירעון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש על הסעד, בשיעור של 15% (או סכום דומה כפי שנקבע על-ידי FedEx בהתאם לתנאי התשלום המקומיים החלים ולתנאים) כפיצויים מוסכמים בגין עלויות מנהלתיות, וריבית שנתית בשיעור של 6% מעל לשער הבנק האירופי המרכזי (או שער דומה שנקבע על-ידי FedEx בהתאם לתנאי התשלום המקומיים החלים ולתנאים), כפי שיחושב בתחילת החודש או שער הריבית המרבי המותר לפי החוק החל, אם הסכום נמוך יותר.

4.2 המונח "חיוב השולח" (Bill sender או Bill Shipper) מתייחס לחיובים שייגבו מהשולח.

4.3 המונח "חיוב הנמען" או "חיוב המקבל" (Bill Recipient" or "Bill Consignee) מתייחס לחיובים שייגבו מהנמען. כדי שניתן יהיה לחייב את הנמען, לנמען צריך להיות מספר חשבון FedEx חוקי, ויש להזין מספר זה בסעיף המתאים בשטר המטען (האווירי). משלוחים עם חיוב הנמען קבילים להובלה למיקומים נבחרים בלבד. אם הנמען מסרב לשלם, השולח יחויב בהם באופן אוטומטי.

4.4 המונח "חיוב צד שלישי" (Bill Third Party) מתייחס לחיובים שייגבו מגורם שאינו השולח או הנמען. יש להזין את מספר חשבון FedEx התקף של אותו גורם צד שלישי בסעיף המתאים בשטר המטען (האווירי). אם המספר לא מוזן או אם הצד השלישי לא מסדיר את התשלום, חיובי ההובלה יועברו אוטומטית לגבייה מהשולח, והמכס האגרות והמיסים יועברו אוטומטית לגבייה מהנמען.

4.5 עבור עסקאות מסוג "חיוב השולח", "חיוב הנמען" או "חיוב צד שלישי" (פירוט להלן), חבילות לא יתקבלו להובלה אם לא מוזן בשטר המטען (האווירי) מספר חשבון FedEx תקף. מספרי חשבונות FedEx אינם ניתנים להעברה. שימוש לרעה, לרבות האחדה לא מאושרת של משלוחים בבעלות גורמים שונים, עלול לגרור ביטול הנחות וסירוב שירות. הלקוח אשר מונפק לו חשבון FedEx אחראי לכל החיובים הקשורים לחשבון, לרבות חיובים הנובעים משימוש לא מורשה. בעל החשבון אחראי לשמירה על סודיות מספר החשבון. יש לגלות את מספר חשבון FedEx רק לאנשים שמורשים מטעם בעל החשבון לבצע משלוחים המחויבים מחשבון זה. אי שמירת חשבון FedEx במצב עדכני עלול לגרום להעברת החשבון למצב "מזומן בלבד". העברה של חשבון למצב "מזומן בלבד" עלולה לגרום לעיכוב במסירת חבילות, לסירוב להעברת חבילות או להחזרת חבילות עד להסדרת אמצעי התשלום.

4.6 אם רלוונטי, ייתכן שיוטלו מכס אגרות ומיסים של תכולת משלוחים. FedEx לא נדרשת לבצע תשלום מראש של מכס אגרות ומיסים, ועשויה לדרוש מהשולח, מהנמען או מהצד השלישי לשלם לה מראש וכתנאי לכך ש-FedEx תבצע תשלום כלשהו על חשבון מכס אגרות ומיסים. הנמען יחויב בגין מכס אגרות ומיסים כאמור, למעט אם התיבה "חיוב השולח במכסים ומיסים" או "חיוב צד שלישי במכסים ומיסים" (Bill Sender Duties and Taxes" או "Bill Third Party Duties) בשטר המטען (האווירי) מסומנת ומצוין בתעודה מספר חשבון FedEx תקף. אפשרויות כאמור זמינות עבור מיקומים נבחרים בלבד. פרטים נוספים על המיקומים הרלוונטיים זמינים לפי בקשה.

4.7 ללא קשר לכל הוראת תשלום נוגדת, השולח תמיד יהיה האחראי הבלעדי בגין החיובים, כולל כל המכסים האגרות והמיסים, אם ישנם.

4.8 חיובים המחייבים המרה ממטבע שאינו המטבע שבו מחויב המשלם, יחושבו בכל יום באמצעות מחיר המכירה החציוני שהתקבל מ-OANDA, שירות שערי המרה באינטרנט. מחיר המכירה החציוני הוא המחיר הממוצע שבו קונים מציעים לרכוש מטבעות ממוכרים במהלך פרק הזמן הנתון. ניתן לגשת לשערי המרת המטבעות האלה באתר oanda.com. למטבעות שנכללים במטבעות האיחוד האירופי יהיו שערי המרה קבועים לאירו. קיימת עמלת המרה נוספת בשיעור של 1.75% עבור המרות ממטבעות מחוץ לארה"ב לדולר ארה"ב (USD)‏, 2.3% מדולר ארה"ב לכל מטבע אחר ו-2.0% להמרות בין כל סוגי המטבעות שאינן מארה"ב המרת מטבעות אין עמלת המרה להמרת מטבעות שקשורים לאירו. חיובים במטבעות שאינם דולר ארה"ב ולא ניתן להמירם ללא תשלום, יומרו לדולר ארה"ב וייגבו מחשבון המשלם לפי שער השוק החופשי או השער הרשמי שלפיו הותר ל-‏FedEx לרכוש דולרים (USD) במטבע הרלוונטי, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי. ייעשה שימוש בשער התואם לתאריך השילוח עבור המרות למטבעות שאינם היפר-אינפלציוניים. עם זאת, בארצות עם שער מטבע לא יציב, אנו שומרים את הזכות להשתמש בשער החליפין שהיה בתוקף בתאריך הנפקת החשבונית, ולא בזה של תאריך השילוח.

עבור משלוחים שנוצרים עם התכונה 'צור משלוח יבוא' ב-FedEx Ship Manager™‎ באתר fedex.com, חרף הנחיות תשלום אחרות שניתנות ל-FedEx, הגורם שיוזם את העסקה של משלוח היבוא עם FedEx אחראי לשלם, יחויב לשלם ומסכים לשלם את כל החיובים והעמלות, לרבות דמי טיפול מיוחד ומכס אגרות ומיסים כלשהם החלים על משלוחים מסוג זה.

4.9 משלוחים שנוצרים עם התכונה 'צור משלוח יבוא' באתר fedex.com כפופים לתנאים ולהתניות החלים על הארץ שממנה המשלוח יוצא. תנאי והתניות השירות האלה עשויים להשתנות בהתאם לארץ. לקבלת פרטים, היוועץ במשרד המקומי בארץ המוצא של המשלוח.

4.10 כשהדבר מותר על פי חוק, FedEx יכולה לספק חשבוניות אלקטרוניות כסטנדרט, אלא אם המשלם מעלה במפורש דרישה אחרת.


5. התאמת חשבוניות / משקל נפחי

5.1 FedEx עשויה לערוך ביקורת לכל שטר מטען (אווירי) כדי לאמת את סוג השירות שנבחר ואת משקל החבילה/משלוח. אם השירות שנבחר או המשקל שהוזן שגוי, FedEx רשאית לבצע את התיקונים המתאימים בשטר המטען (האווירי) ואת ההתאמות המתאימות בחשבונית בכל עת, ורשאית לחייב דמי טיפול מיוחד בשל הצורך לערוך תיקונים והתאמות מסוג זה.

5.2 כאשר שטרי מטען (אווירי) מופקים על-ידי השולח באמצעות התקן שילוח אוטומטי כלשהו, כל השמטה או רשומה שגויה בשטר המטען (האווירי) בנוגע למשקל או למספר של החבילות תתבטא בחיוב בהתבסס על ההערכה של FedEx לגבי מספר החבילות המועברות והתנאים הכלליים שלפיהם מבוצעת הובלה אווירית בהתאם להערכת המשקל הנפחי במועד החיוב או כמשקל ברירת המחדל הרגיל לחבילה, כפי שייקבע על-ידי FedEx, פרטים יינתנו לפי בקשה.

5.3 הערכות חיובים עשויות להתבצע על סמך משקל נפחי. משקל נפחי נקבע על-ידי הכפלה של אורך החבילה בגובהה וברוחבה (הכול בסנטימטרים) וחלוקת הסכום ב-5,000 או מספר אחר ש-FedEx מציינת מעת לעת באתר fedex.com. אם התוצאה גבוהה מהמשקל בפועל, ייתכן שיוערכו חיובים על סמך המשקל הנפחי. התעריפים של חיובים נוספים מעין אלה זמינים לפי בקשה, ו-FedEx עשויה לשנותם ללא הודעה מראש.


6. דחייה או סירוב לקבלה של משלוחים

FedEx שומרת את הזכות להחזיק, לבטל, להשהות, להחזיר או לסרב לקבל כל משלוח שהוא, בכל עת, אם לדעת FedEx סביר להניח שהמשלוח יגרום נזק או עיכוב למשלוחים, סחורות או אנשים אחרים, או שההובלה של משלוח מסוג זה אסורה על-פי חוק או מהווה הפרה של תנאי כלשהו מתנאים אלה, או אם בחשבון FedEx של האדם או היישות שאחראים לתשלום אין מספיק אשראי. עצם העובדה ש-FedEx מקבלת משלוח לא מהווה הוכחה לכך שהמשלוח תואם לחוקים ולתקנות החלים או לתנאים הנוכחיים.


7. הגבלות

7.1 ההגבלות על גודל ומשקל החבילות משתנות בהתאם לארץ או לשירותי FedEx. פרטים זמינים לפי בקשה.

7.2 אין הגבלה על המשקל המצטבר של משלוחים מרובי פריטים כל עוד כל חבילה נפרדת הנכללת במשלוח לא חורגת מהגבלת המשקל לחבילה שמוגדרת עבור היעד. משלוחים שמשקלם עולה על 225 ק"ג מחייבים תיאום מוקדם מול FedEx. פרטים זמינים לפי בקשה.

7.3 חבילות גדולות במיוחד הן פריטים ששוקלים פחות מ-68 ק"ג (או ההגבלה הספציפית לארץ היעד) ששילוב האורך וההיקף שלהם עולה על 330 ס"מ (או ההגבלה הספציפית לארץ היעד). FedEx רשאית לסרב לשלוח פריטים כאלה, או, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחשיב אותם כמשלוחי מטען מסוג FedEx International Priority Freight או FedEx International Economy Freight אם FedEx מקבלת משלוחים כאלה, ועשוי לחול משקל מינימלי של 68 ק"ג לחיוב ללא תלות במשקל הפריט בפועל.

7.4 יש לארוז משלוחים מסוג FedEx Envelope ו-FedEx Pak באריזות FedEx מתאימות.

7.5 בכל שטר מטען (אווירי) יצוין רק סוג משלוח אחד, וכל אריזה מסוג FedEx Envelope‏, FedEx 10kg Box או FedEx 25kg Box תישלח עם שטר מטען (אווירי) אחד.

7.6 השולח רשאי לשלוח עד עשר סחורות שונות בשטר מטען (אווירי) אחד.

7.7 השולח רשאי לשלוח עד 9,998 חבילות בשטר מטען (אווירי) אחד.


8. פריטים אסורים

8.1 FedEx אוסרת על משלוח הפריטים הבאים לכל יעד, והשולח מסכים לא לשלוח אותם, אלא אם הוסכם במפורש אחרת על ידי FedEx (הגבלות נוספות עשויות לחול בהתאם ליעד):

א. נשק חם, כלי נשק, תחמושת וחלקיהם;

ב. מכונות להדפסת תלת ממד שתוכננו לשם ייצור נשק חם, או שפועלות אך ורק לצורך זה;

ג. חומרי נפץ (חומרי נפץ מסוג class 1.4 עשויים לקבל אישור למיקומים מסוימים ומהם; מידע נוסף ניתן לקבל על פי בקשה), זיקוקין ופריטים אחרים בעלי אופי נפיץ או דליק;

ד. פריטים הדומים לפצצה, לרימון יד או להתקן נפיץ אחר. בכך נכללים, בין היתר, מוצרים אינרטיים כגון העתקים, פריטים חדשניים, עזרי אימון ועבודות אומנות;

ה. פריטים צבאיים שמקורם בכל ארץ שבה נדרש רישיון בהתאם לפיקוח על היצוא;

ו. גופות אנושיות, איברים של בני אדם או חלקי גוף אנושיים, עוברים של בני אדם ובעלי חיים, אפר של שרידי אדם או שרידי אדם שהוצאו מהקבר;

ז. בעלי חיים בעודם בחיים, כולל חרקים וחיות מחמד;

ח. גופות בעלי חיים, בעלי חיים מתים או בעלי חיים שפוחלצו;

ט. צמחים וחומרים צמחיים כולל סידורי פרחים (סידורי פרחים מאושרים לשווקים מסוימים ומהם, כולל הולנד לארה"ב, וכל מדינות אמריקה הלטינית; מידע נוסף ניתן לקבל לפי בקשה);

י. מזונות מתכלים, ומזונות ומשקאות המחייבים קירור או בקרה סביבתית אחרת;

יא. פורנוגרפיה ו/או חומרי תועבה;

יב. כסף, כולל, בין היתר, מזומן ושווה ערך מזומן (למשל, אמצעים סחירים, שטרות, שטרי מניה, אגרות חוב מכתבי אשראי), מטבעות לאספנות ובולים;

יג. פסולת מסוכנת, כולל, בין היתר, מחטים ומזרקים תת-עוריים משומשים או פסולת רפואית, אורגנית ותעשייתית אחרת;

יד. קרח רטוב (מים קפואים);

טו. סחורות מזויפות, לרבות, בין היתר, סחורות שמוטבע בהן סימן מסחרי זהה לסימן מסחרי רשום או שלא ניתן להבחין בינו לבין סימן מסחרי רשום, ללא אישור או פיקוח של בעלי הסימן המסחרי הרשום (מוכרות גם בשם "סחורות מזויפות" או "זיופים");

טז. מריחואנה, כולל מריחואנה שנועדה לשימוש פנאי או רפואי, וקנאבידול (CBD) שמקורו במריחואנה, כל מוצר בעל ריכוז גבוה מ-0.3 אחוזים במשקל יבש של delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)‎, וקנאבידולים סינתטיים;

יז. צמחי קנביס גולמיים או לא מעובדים או חלקיהם (כולל, בין היתר, גבעולי קנביס, עלי קנביס, פרחי קנביס וזרעי קנביס).

יח. טבק ומוצרי טבק, כולל, בין היתר, סיגריות, סיגרים, טבק בתפזורת, טבק ללא עשן, נרגילה; וכן

יט. סיגריות אלקטרוניות.

8.2 FedEx אוסרת על סוגי המשלוחים הבאים לכל יעד, והשולח מסכים לא לשלוח אותם (הגבלות נוספות עשויות לחול בהתאם ליעד):

א. משלוחים או סחורות, שההובלה, היבוא או היצוא שלהם אסור על פי כל חוק, דין או תקנה;

ב. משלוחים המחייבים את FedEx להשיג רישיון או היתר מיוחד כלשהם לצורך הובלה, יבוא או יצוא;

ג. משלוחים או סחורות שלא הוצהר עליהם החייבים בבלו, שמחייבים אישור רגולטורי ושחרור;

ד. משלוחים בעלי ערך מוצהר למכס העולה על זה המותר עבור יעד מסוים;

ה. סחורות מסוכנות, למעט אלה המותרות בהתאם לסעיף 'סחורות מסוכנות' בתנאים והתניות אלה; וכן

ו. חבילות רטובות, דולפות או הפולטות ריח מכל סוג.

8.3 FedEx אינה נושאת כל חבות שהיא בגין פריטים אסורים ללא קשר לאופן קבלתם (לרבות קבלה בשוגג או תחת אזהרה). FedEx שומרת את הזכות לדחות חבילות על סמך הגבלות אלה או מטעמי אבטחה או בטיחות. FedEx תהיה רשאית לגבות עמלה בעבור חבילות שנדחו ובעבור העלויות של החזרת הסחורה, אם ניתן, לשולח. מידע נוסף זמין לפי בקשה.

8.4 הבטחת החזר התשלום (ראה סעיף 18) אינה חלה על פריטים אסורים.


9. בקרות יצוא

9.1 FedEx אינה מובילה משלוחים המפרים חוקי בקרת יצוא. השולח אחראי לציות, ומתחייב לציית, לכל החוקים, הכללים והתקנות החלים, לרבות, בין היתר, תקנות מנהל היצוא (Export Administration Regulations) של ארה"ב, תקנות תעבורת הנשק הבינלאומיות (International Traffic in Arms Regulations) של ארה"ב, תקנות הפיקוח על נכסים זרים (Foreign Assets Control Regulations) של ארה"ב והחוקים והתקנות הממשלתיות החלים בכל מדינה הקשורה להובלת המשלוח. השולח מסכים ומתחייב לציית לכל הסנקציות החלות שהוטלו על ידי הממשל האמריקאי, האוסרות על היצוא או היצוא מחדש של סחורות, שירותים או טכנולוגיה לארצות ולאזורים שנקבעו על ידי הממשל האמריקאי באופן חד צדדי או בתיאום עם סנקציות של ארצות אחרות. בנוסף, FedEx אינה מובילה, והשולח מסכים לא לבקש את המשלוח של, סחורות שהמסחר בהן מוגבל או אסור על פי חוקי סנקציות וחרם כלכליים. לקבלת הרשימה העדכנית של הארצות והאזורים שאותם לא משרתת FedEx, עבור אל fedex.com.

9.2 בנוסף, FedEx אינה שולחת והשולח מתחייב לא למסור ל-FedEx משלוחים כלשהם אם השולח או מי מהצדדים המעורבים במשלוח רשומים ברשימת הגופים המנועים (Denied Persons List) המנוהלת על ידי מחלקת המסחר האמריקאית או בכל רשימה של בקרות יצוא או סנקציות על יצוא שפורסמו והמנוהלות על ידי משרד האוצר האמריקאי, אגף הבקרה על נכסים זרים (Office of Foreign Assets Control); משרד המסחר האמריקאי, מחלקת התעשייה והביטחון (Bureau of Industry and Security); משרד החוץ האמריקאי, אגף הפיקוח על הסחר הביטחוני (Directorate of Defense Trade Controls); ועדות הסנקציות של האומות המאוחדות; מועצת האיחוד האירופי; וכל רשות רלוונטית אחרת. השולח גם מסכים ומתחייב לא לנסות לבצע משלוח לכל ישות הנמצאת בבעלות צד כלשהו או הנמצאת תחת אינטרס בעלות משותף שנקבע על ידי רשות הרישום הרלוונטית, הכפופה לסנקציות כלכליות.

9.3 השולח יזהה את כל המשלוחים המחייבים הוצאת רישיונות או היתרים כלשהם של בקרת יצוא, או הנתונים לבקרות טרום יצוא רגולטוריות אחרות, ויספק ל-FedEx את המידע וכל התיעוד הנחוץ כדי לציית לחוקים ולתקנות החלים. השולח אחראי, על חשבונו, לקביעת דרישות הרישוי והוצאת ההיתרים החלים על יצוא עבור המשלוח, על קבלת כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים, ולוודא כי הנמען מורשה כנדרש על פי החוקים והתקנות החלים של מדינת המקור, מדינת היעד וכל מדינה הטוענת לסמכות שיפוט על הטובין. בנוסף, השולח אחראי לוודא כי שימוש הקצה או משתמש הקצה של הפריטים שנשלחו אינם מפרים כל מדיניות בקרה ספציפית המגבילה סוגים מסוימים של יצוא, יצוא מחדש והעברות של פריטים שפורטו במפורש, הכפופים לתקנות מנהל היצוא האמריקאי.

9.4 FedEx אינה נושאת בכל חבות כלפי השולח או כל גורם אחר בגין כל הפסד או הוצאה — לרבות, אך לא רק, קנסות ועונשים — אם השולח אינו מציית לכל חוקי, כללי או תקנות היצוא, או שנגרמו עקב פעולות שננקטו על ידי FedEx במטרה לציית לחוקים ולתקנות החלים. השולח גם מסכים לשפות את FedEx בגין כל הפסד או הוצאה – לרבות, אך לא רק, קנסות ועונשים – שנגרמו עקב אי ציות של השולח לחוקי, כללי או תקנות יצוא כלשהם, או שנגרמו עקב פעולות שננקטו על ידי FedEx במטרה לציית לחוקים ולתקנות החלים.


10. סחורות מסוכנות

10.1 לא בכל מיקומי FedEx מקבלים סחורות מסוכנות, במיקומי FedEx מסוימים לא מקבלים קטגוריות מסוימות של סחורות מסוכנות, ובכלל לא קביל לשלוח סחורות מסוכנות דרך כל שירותי FedEx. עבור משלוחים שמסווגים תחת ההסכם האירופי להובלה בינלאומית של סחורות מסוכנות בדרכים קרקעיות (ADR) נדרשים תיאומי הובלה מיוחדים, והשולח נדרש ליצור קשר עם FedEx לתיאום/קבלת אישור למשלוח לפני ביצוע השילוח. FedEx שומרת את הזכות לסרב לקבל סחורות מסוכנות בכל מיקום שבו סחורות כאלה אינן קבילות בהתאם לחוק החל.

10.2 כל החבילות שמכילות סחורות מסוכנות חייבות לציית להנחיות הטכניות של הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית (IACO) בנוגע להובלה אווירית בטוחה של סחורות מסוכנות, לתקנות של האגודה הבינלאומית להובלה אווירית (IATA) בנוגע לסחורות מסוכנות, לכל התנאים של FedEx Express המפורטים במהדורה העדכנית של תעריף IATA או כל תקנה רלוונטית אחרת. השולח יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם עקב חוסר ציות שלו לתקנה רלוונטית של IATA או כל תקנה רלוונטית אחרת. השולח נדרש לארוז את כל הסחורות המסוכנות באריזות יעילות לחלוטין, בתאימות מלאה לכל הדרישות הנוגעות לסיווג, אריזה, סימון, תיוג ותיעוד של סחורות, ולכל חוק, תקנה או כלל רלוונטיים אחרים, ויהיה האחראי בגינם. השולח גם אחראי לוודא שהנמען מציית לכל החוקים, התקנות והכללים החלים. כאשר משתמשים בשטר מטען (אווירי) מנייר, ניתן לבצע הובלה בינלאומית של סחורות מסוכנות רק באמצעות שטר מטען (אווירי) של השירות הבינלאומי המורחב של FedEx (ראה גם סעיף 15.5: "ניתוב ומסירה").

10.3 השולח נדרש לציית לכל החוקים, התקנות והכללים החלים שעוסקים באריזה, סימון ותיוג של משלוחי דם ומוצרי דם, ללא תלות בשאלה אם הם מדבקים או מזוהמים.

10.4 לא ניתן להשתמש באריזות של FedEx לשילוח סחורות מסוכנות (למעט חומרים ביולוגיים מקטגוריה B‏ [UN 3373], שניתן לשלוח אותם באריזות UN 3373 של FedEx) (ראה גם סעיפים 11.3 ו-11.4: "אריזה וסימון").

10.5 סוללות ליתיום (UN 3090) שמוגדרות כראשיות ולא ניתנות לטעינה חוזרת מחייבות אישור מראש לפני שילוח. לקבלת פרטים, בקר באתר fedex.com והזן את מילת המפתח "סוללות ליתיום".

10.6 כאשר נדרש טופס חומרים מסוכנים, לכל משלוח צריכה להיות מצורפת הצהרת IATA של השולח.

10.7 הערה: ייתכן ש FedEx תידרש על-פי חוק לדווח לרשות המקומית המתאימה על משלוחים של סחורות מסוכנות שאינם מוצהרים או שאינם מוצהרים כהלכה. השולח עשוי להיות כפוף לקנסות ולעונשים במסגרת החוק החל. התקנות בנוגע לסחורות מסוכנות מחייבות שכל שולח יעבור הכשרה ספציפית לתפקיד ביחס לסחורות מסוכנות לפני שהוא מוסר משלוחים של סחורות מסוכנות לידי FedEx או ספק הובלות אוויריות אחר. משלוחים של סחורות מסוכנות צריכים להיות מסווגים, ארוזים, מסומנים, מתויגים ומזוהים כהלכה כסחורות מסוכנות, ולכלול את התיעוד המתאים של סחורות מסוכנות.

10.8 FedEx נדרשת לשמור על הפרדה נאותה של סחורות מסוכנות לא תואמות בכל כלי הרכב והתעופה. לכן ייתכן שתידרש העברה של המשלוח למשאית או לטיסה הבאים, שבהם ניתן לשמור על הפרדה נאותה.

10.9 הבטחת החזר תשלום (ראה סעיף 18) אינה רלוונטית עבור משלוחים של סחורות מסוכנות.


11. אריזה וסימון

11.1 השולח נדרש להכין ולארוז את כל החבילות לשינוע בטוח בדרכים אוויריות וקרקעיות מתוך הנחה של טיפול רגיל בסביבת הובלה מהירה ובתאימות לכל החוקים, התקנות והכללים החלים, לרבות אלה שעוסקים באריזה, סימון ותיוג. השולח אחראי למלא כהלכה את שטר המטען (האווירי). יש לסמן בצורה ברורה ועמידה כל משלוח עם השם, הרחוב, העיר והארץ, כולל המיקוד, הן של השולח והן של הנמען. עבור משלוחים בינלאומיים, יש לציין את שם הארץ שבה המשלוח נמסר ל-FedEx.

11.2 השולח נדרש להגן באופן הולם, באמצעות אריזה מתאימה, על כל פריט שעלול להינזק כתוצאה מתנאים כלשהם שעשויים להתרחש בשעת הובלה אווירית, כמו שינויי טמפרטורה או לחץ אטמוספרי. FedEx לא תישא כל חבות שהיא בגין נזק שנגרם כתוצאה משינויים בטמפרטורה או בלחץ.

11.3 FedEx לא מספקת שירותי הובלה עם בקרת טמפרטורה. בשום נסיבות שהן, FedEx לא תהיה מחויבת להוסיף קרח יבש למשלוחים או לספק שירותים של הקפאה מחדש, ללא תלות בהצהרות מנוגדות, בעל-פה או בכתב, מהלקוח או מ-FedEx‏. FedEx לא ממליצה להשתמש בקרח רטוב (מים קפואים) כאמצעי קירור.

11.4 אם הנמען מסרב לקבל חבילה, או שהחבילה דולפת, נפגמת או מדיפה ריח (ביחד, "דולפת"), החבילה תוחזר לשולח, אם הדבר אפשרי. אם השולח מסרב לקבל את החבילה בחזרה, או אם לא ניתן להחזיר את החבילה עקב הדליפה, השולח יישא בחבות ומסכים לפצות את FedEx או לשפות אותה באופן אחר, בגין כל העלויות, האגרות וההוצאות שנגרמו לה בקשר לניקוי ו/או ההשלכה של החבילה. FedEx שומרת את הזכות, מבלי לשאת בחבות כלשהי, לסרב להוביל חבילה או להשליך חבילה שניכרים בה סימנים לדליפה.


12. בדיקת משלוחים

12.1 FedEx רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, או לפי בקשה מהרשויות המוסמכות, לפתוח ולבדוק כל משלוח ללא הודעה, בכל עת, ולא תישא כל חבות שהיא בגין פעולות אלה.

12.2 בהתאם לתקנות החלות, FedEx נדרשת לבצע בדיקה (רנדומלית) של חבילות באמצעות מערכת רנטגן. FedEx רשאית לבצע בדיקות אלה, והשולח והנמען מוותרים בזאת על כל תביעה אפשרית בגין נזקים או עיכובים (לרבות, בין היתר, הבטחת החזר תשלום) שנגרמים עקב הבדיקות.


13. שחרור מהמכס

13.1 משלוחים שחוצים גבולות לאומיים עשויים להידרש להליך שחרור ממכס. השולח אחראי לוודא שהסחורות עומדות בכל דרישות המכס הרגולטוריות, לספק את כל התיעוד והמידע הנדרשים לצורך השחרור מהמכס, ולביצוע הצהרות והתחייבויות כי כל הדוחות והמידע שהוא מספק בקשר לסחורות ולשחרור המשלוח הם נכונים, מדויקים ומלאים וממשיכים להיות כך, לרבות סיווג המכס ההרמוני (Harmonized System Code) המתאים. משלוחים המחייבים תיעוד בנוסף לשטר מטען (אווירי) (למשל, חשבונית מסחרית), עשויים לדרוש זמן הובלה נוסף. אנו שומרים על הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לחייב אותך בכל העונשים, הקנסות, הנזקים או עלויות או הוצאות אחרות, לרבות, בין היתר, דמי אחסון, הנובעים כתוצאה מפעולת אכיפה של רשות ממשלתית מוסמכת כלשהי, או עקב כשל שלך במילוי ההתחייבויות המפורטות להלן.

13.2 השולח אחראי, על חשבונו, לוודא שהסחורות הנשלחות בשילוח בינלאומי אושרו לכניסה למדינת היעד בהתאם לחוקים החלים, ולמילוי כל דרישות הרישוי או הוצאת ההיתרים, כשרלוונטי.

13.3 השולח עשוי גם להידרש לספק מידע נוסף מסוכנויות רגולטוריות אחרות לצורך שחרור ממכס במדינת היעד לפני המסירה לנמען. משלוחים המכילים סחורות או מוצרים המוסדרים על ידי סוכנויות ממשלתיות מרובות במדינות יעד אחרות (כגון הסוכנויות הלאומיות האחראיות על בטיחות מזון, הגנה על בריאות הציבור, תרופות, מוצרים רפואיים, צמחים ובעלי חיים, מוצרי חיות בר, תקשורת ותקנים אחרים לציוד אלקטרוני, וסוכנויות מקבילות) עשויים לחייב זמן נוסף לצורך שחרור מהמכס. השולח יחויב בכל החיובים עבור שליחה והחזרה ממדינות שבהן הכניסה לא אושרה.

13.4 כאשר משלוחים מוחזקים במכס או על-ידי סוכנויות אחרות עקב תיעוד שגוי או חסר, FedEx רשאית לנסות להתריע על כך לנמען. אם החוק המקומי מחייב שהנמען יספק את המידע או התיעוד הנכון, והנמען לא עושה זאת בתוך פרק זמן סביר בהתאם לשיקול דעתה של FedEx, המשלוח עשוי להיחשב כבלתי ניתן למסירה (ראה סעיף 16: "משלוחים שאינם ניתנים למסירה"). אם הנמען לא מספק את המידע או התיעוד הנדרש והחוק המקומי מאפשר לשולח לספק אותם, FedEx רשאית לפנות לשולח. אם גם השולח לא מצליח לספק את המידע או התיעוד בתוך פרק זמן סביר בהתאם לשיקול דעתה של FedEx, המשלוח ייחשב לבלתי ניתן למסירה בכפוף לחקיקה החלה. FedEx לא נושאת כל אחריות שהיא בגין אי הצלחתה להשלים מסירה עקב תיעוד שגוי או חסר, בין אם נעשו ניסיונות ליצור קשר עם הנמען או השולח, ובין שלא בוצעו ניסיונות כאמור.

13.5 כשהדבר מותר על פי החוק המקומי ואלא אם התקבלה הוראה אחרת (למשל, דרך FedEx International Broker Select, המתואר להלן), FedEx תספק שחרור ממכס עבור משלוחים בינלאומיים. FedEx תגיש את פרטי המשלוח למכס ולסוכנויות רגולטוריות אחרות לצורך שחרור ממכס. FedEx רשאית לחייב בדמי שירות נלווים לשחרור ממכס, כשרלוונטי, על משלוחים בינלאומיים עבור תהליכי השחרור מהמכס, עבור שירותים שהתבקשו על ידי השולח, הנמען או צד שלישי, או לצורך השבה של העלויות שהועברו ל-FedEx על ידי הסוכנות הרגולטורית בגין ביצוע הגשה רגולטורית. סוגי האגרות, העמלות והתשלומים וסכומם עשויים להשתנות ממדינה למדינה. (ראה fedex.com/ancillary/go/service לקבלת רשימה של העמלות, האגרות והתשלומים הנלווים לשחרור ממכס במדינת היעד שלך). למידע נוסף על מכס, מיסים ועמלות יבוא, יש ללחוץ כאן.

13.6 FedEx תפעל כסוכן עבור השולח או הנמען (לפי העניין), אך ורק לצורך שחרור ממכס והכנסת המשלוח דרך המכס. כאשר הדבר ישים ומתאים, השולח יסמיך את FedEx או עמיל מכס שנקבע על ידי FedEx, לבצע ולהגיש הצהרות למכס ואת כל הפעולות הקשורות כנציג ישיר, בשמו ומטעמו ועל אחריותו של השולח או הנמען. השולח יוודא שהנמען הסמיך את FedEx בהתאם להוראה זו, כשרלוונטי.

13.7 FedEx לא תבצע תשלום מוקדם או חיוב בגין מכסים ומיסים כלשהם אם אפשרות הבחירה של עמיל מכס נבחרה בעת ההזמנה. אפשרות הקבלה של סחורות וההגבלות עליהן בעת השימוש באפשרות הבחירה של עמיל מכס ישתנו ממדינה למדינה.

13.8 במקרים מסוימים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של FedEx, ‏FedEx עשויה לקבל הוראות להשתמש בעמיל מכס ייעודי שאינו FedEx (או עמיל המכס שנקבע על ידי FedEx) או בעמיל מכס שנקבע על ידי השולח. בכל מקרה, FedEx (או עמיל המכס שנבחר על ידה) שומרים את הזכות לשחרר את המשלוח אם לא ניתן לקבוע את זהות העמיל, אם העמיל לא מבצע את השחרור או אם לא סופקו פרטי עמיל מדויקים ומלאים (לרבות, בין היתר, שם, כתובת, מספר טלפון ומיקוד).

13.9 עבור משלוחים שחייבים לעבור שחרור במכס על ידי הנמען, FedEx תמסור לנמען את המסמכים שבידה, ומסירת המסמכים לנמען כאמור מהווה מסירה במועד.


14. מכסים ומיסים

14.1 על מנת להשלים את השחרור מהמכס של פריטים מסוימים, FedEx רשאית לשלם מראש מכסים ומיסים בהתאם להערכה של פקידי המכס בשמו ומטעמו של המשלם, ולחייב בחיוב נוסף עבור פעולה זו. עבור כל המשלוחים, FedEx רשאית לפנות למשלם ולדרוש כי יבטיח לשלם את החזר ההוצאות שישולמו על ידה כתנאי להשלמת השחרור מהמכס ולמסירת המשלוח או כל חלק ממנו, וכן, לפי שיקול דעתה הבלעדי של FedEx, לדרוש תשלום בפועל של מכסים ומיסים לפני שחרור המשלוח לנמען. לפרטים נוספים פנה לשירות הלקוחות של FedEx.

14.2 FedEx תספק רק הערכות של מכסים ומיסים באמצעות התכונה 'מכסים ומיסים משוערים' ב-FedEx Global Trade Manager באתר fedex.com. הסכום הסופי של המכסים והמיסים עשוי להשתנות.

14.3 במקרה של מחלוקת בנוגע לדיוק או להתאמה של הערכת המכסים והמיסים בקשר למשלוח, FedEx או עמיל המכס שנקבע על ידה רשאים לבחון את מסמכי השליחה שנמסרו עם המשלוח. אם FedEx קובעת כי המכסים והמיסים הוערכו נכונה, השולח מסכים לשלם את המכסים והמיסים, או שהשולח מתחייב כי הנמען ישלם, לפי העניין.

14.4 אם FedEx משלמת מראש מכסים, מיסים או אגרות אחרות בשם המשלם, יוטלו על המשלם עמלות נוספות בגין שחרור מהמכס המבוססים על תעריף קבוע או אחוז מהסכום הכולל ששולם מראש. עמלות ותשלומים הנוספים הנלווים לשחרור ממכס ישתנו על פי מדינת היעד. למידע נוסף על העמלות והתשלומים הנלווים הנגבים לשחרור מהמכס, ראה https://www.fedex.com/he-il/ancillary-clearance-service.html. למידע נוסף על מכס, מיסים ועמלות יבוא, יש ללחוץ כאן.

14.5 אם השולח אינו קובע משלם בשטר המטען (האווירי), הנמען יחויב אוטומטית במכסים ובמיסים, כשפעולה זו מותרת. האפשרויות "חיוב השולח במכסים ובמיסים" ו"חיוב צד שלישי במכסים ובמיסים" הן אפשרויות הזמינות רק עבור מסירות למיקומים מסוימים. לפרטים נוספים פנה לשירות הלקוחות של FedEx.

14.6 ללא קשר לכל הוראת תשלום נוגדת, השולח הוא האחראי הסופי לתשלום המכסים והמיסים וכל האגרות, העמלות והחיובים הנוספים הקשורים לתשלום מראש שביצענו עבור מכסים ומיסים אם התשלום לא התקבל. אם הנמען או צד שלישי שממנו נדרש החזר כספי מסרבים לשלם את המכסים והמיסים לאחר בקשה, אנו רשאים לפנות לשולח לשם קבלת החזר זה. אם השולח מסרב לקבוע הסדרים משביעי רצון לביצוע החזר כספי ל-FedEx, המשלוח עשוי להיות מוחזר לשולח (כאשר במקרה כזה, השולח יהיה אחראי הן לחיובי המקור והן לחיובי ההחזר), או מוצב במחסן הזמנות כללי או במחסן ערובה, או להיחשב משלוח שאינו ניתן למסירה. אם חיובי ההובלה עבור המשלוח נגבים דרך כרטיס אשראי, FedEx שומרת על הזכות להסדיר מחשבון כרטיס האשראי גם חיובי מכסים ומיסים שלא נגבו הקשורים למשלוח זה.

14.7 בכפוף לאפשרויות הזמינות במיקומים מסוימים, אם FedEx אינה יכולה לקבל אישור משביע רצון להסדרים לביצוע החזרים כספיים של הסכומים שהיא משלמת מראש עבור מכסים ומיסים, המשלוח עשוי להתעכב. עיכובים כגון אלה, או כל כשל אחר במילוי תנאים אלה, מהווים חבויות שאינן חלות ולא יהוו כשלי שירות. לפיכך, הן לא מכוסות במסגרת "הבטחת החזר התשלום". (ראה סעיף 18: "הבטחת החזר תשלום" וסעיף 20: "חבויות שאינן חלות").

14.8 תשלום עבור מכסים ומיסים יבוצע באחד מאמצעי התשלום הבאים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של FedEx: מזומן (בכפוף למותר בחוק), המחאה (אישית או עסקית, בתנאי שיינתן זיהוי תקף), כרטיס אשראי, הוראה כספית, המחאת נוסעים או חשבון חיוב או דחוי. FedEx אינה מקבלת תשלום מוקדם של מכסים ומיסים בעת המשלוח.

14.9 FedEx לא נושאת בכל אחריות שהיא בעבור משלוחים שננטשו במכס, ומשלוחים מסוג זה ייחשבו לבלתי ניתנים למסירה.


15. ניתוב ומסירה

15.1 FedEx שומרת על הזכות לנתב משלוח בכל דרך שהיא מוצאת הולמת. בעצם מסירת המשלוח לידי FedEx, השולח מסכים כי לא יוכל לבקש עצירת המשלוח במהלך הובלתו. FedEx עשויה לאחד או להעביר משלוחים לצורכי הובלה באמצעי תחבורה קרקעיים או אוויריים של צד שלישי, או בטיסות סחר או על בסיס משולב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. FedEx לא מחויבת לנתב מחדש משלוח כלשהו למדינה שלישית או להוביל את המשלוח במטוס או כלי רכב ספציפי, או במסלול ספציפי, כדי ליצור מפגש בנקודה כלשהי בהתאם ללוח זמנים כלשהו. FedEx רשאית - ללא הודעה - להחליף ספק שירותי הובלה, מטוס או כלי רכב, לחרוג מהמסלול או המסלולים, או להעביר את המשלוח בכלי רכב ממונע. השולח מאשר את זכותה של FedEx להסיט כל משלוח שהוא (לרבות שימוש בספקים אחרים של שירותי הובלה) לצורך מסירתו ליעדו.

15.2 FedEx רשאית למסור את המשלוח לכתובתו של הנמען המצוינת בשטר המטען (האווירי), או לידי כל אדם או ישות אחרים מאלה ששמם מצוין בשטר המטען (האווירי) אשר יש להם סמכות לכאורה לקבל את המשלוח בשם הנמען או מטעמו. כתובות המשלוחים צריכות תמיד לכלול את הכתובת המלאה של הנמען ומספר טלפון או פקס של הנמען. השולח במפורש מקבל ומכיר בכך שבמדינות יעד מסוימות ייתכן שהמשלוח יימסר לידי צד שלישי או לתיבת דואר או לכל מקום אחר הנגיש לנמען. (עבור מיקומים בינלאומיים מסוימים ניתן להשתמש בכתובות מסוג תאי דואר, אך חובה לציין מספר טלפון, פקס או טלפקס פעיל בשטר המטען (האווירי). FedEx לא יכולה לספק משלוחים לכתובות מסוג תאי דואר בבסיסים צבאיים של חילות היבשה והים של צבא ארה"ב).

15.3 FedEx לא תישא בחבות, בשום מקרה שהוא, בגין כל תביעה שהיא שקשורה לעיקול או להחזקה של סחורה במהלך הובלה על-ידי המכס או רשויות ממשלתיות אחרות.

15.4 משלוחים לבתי מלון, אכסניות, בתי חולים, משרדים או מתקנים ממשלתיים, קמפוסים של אוניברסיטאות או ליעדים אחרים שקיים בהם חדר דואר או אזור קבלה מרכזי, עשויים להיות מסופקים לחדר הדואר או אזור הקבלה המרכזי, למעט אם התקבל אישור מוקדם מ-FedEx.

15.5 לא ניתן לנתב מחדש סחורות מסוכנות לכתובת שאינה כתובת המען המקורית של הנמען שצוינה על-ידי השולח. (הערה: המשלוחים עשויים להיות מוחזקים כזמינים לאיסוף, או להיות מוחזרים לשולח).

15.6 כל שינוי נדרש לכתובת שאינו למטרת ניתוב מחדש, או תיקון של כתובת, נחשב למשלוח חדש, ויחולו חיובי הובלה חדשים.

15.7 משלוחים בשבתות, אם זמינים, יהיו כפופים לעמלת טיפול מיוחד בארצות שבהן שבת אינה יום עסקים רגיל.

15.8 אפשרות השירות FedEx Europe First למסירה בשעות הבוקר המוקדמות כפופה לעמלת מסירה נוספת ("עמלת מסירה של שירות FedEx Europe First").

15.9 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, FedEx רשאית לסרב לאסוף או לספק משלוח, או להשתמש בהסכמי איסוף או מסירה חלופיים, לשם שמירה על בטיחות עובדיה ובמקרים שבהם FedEx סבורה כי השימוש בשירותיה עשוי להוות הפרה של חוקים, תקנות או כללים חלים כלשהם.

10.‏15 א. הנחיות מסירה מהשולח
FedEx מציעה לפחות אפשרות אחת של חתימה במסירה שהשולח יכול לבחור במהלך המילוי של שטר המטען (האווירי). אפשרויות Delivery Signature Options אינן זמינות עבור כל המשלוחים, הן כפופות להגבלות גיאוגרפיות או הגבלות אחרות ו-FedEx עשויה לשנותן בעת לעת ללא הודעה. הזמינות והתנאים של אפשרויות חתימה במסירה מפורטים באתר fedex.com.

הן השולח והן הנמען מכירים בכך שאפשרויות Delivery Signature Options שנבחרו על-ידי השולח עשויות להתייחס, בין היתר ל: (i) שחרור של משלוח ללא חתימה במסירה; (ii) מסירת המשלוח לשכן או שוער/מנהל בניין או גורם דומה; (iii) שחרור של משלוח B2C רק לידי בגיר חוקי בכתובת המסירה; (iv) או שילוב כלשהו של כל ההנחיות הנזכרות לעיל. לאפשרות החתימה במסירה שהשולח בוחר תהיה עדיפות על-פני כל הנחיית מסירה נוספת שמתקבלת מהנמען. השולח והנמען מתבקשים לעיין בסעיף 20.4 ה. של התנאים הכלליים שלפיהם מבוצעת הובלה אווירית.

ייתכן שייגבו חיובים נוספים ביחס לאפשרויות Delivery Signature Options. השולח והנמען מתבקשים לעיין בסעיף 23 של התנאים הכלליים שלפיהם מבוצעת הובלה אווירית.

אם לא נבחרת אפשרות לחתימה במסירה, FedEx תפעל לפי נוהלי המסירה הרגילים שלה.

15.10 ב. הנחיות מסירה מהנמען
במיקומים נבחרים, ניתן לספק משלוחי B2C בהתאם להנחיות נוספות שמתקבלות מהנמען. השולח מכיר במפורש בכך ומסכים לכך שהנחיות אלה יכולות לשנות את הנחיות המסירה ו/או זמן ההתחייבות למסירה שהוסכם עליהם במקור. הן השולח והן הנמען מכירים בכך ומסכימים לכך שההנחיות מן הנמען עשויות להתייחס, בין היתר, ל: (i) עיכוב במועד המסירה; (ii) מסירה לשכן; (iii) מסירה לכתובת אחרת ו/או אדם אחר, בתנאי שכתובת זו נמצאת באותה מדינה שמצוינת בשטר המטען (האווירי); (iv) מתן הנחיות ליעד של משלוח B2C מבלי לקבל חתימה בעבור המסירה; (v) השארה של משלוח B2C בנקודת איסוף (למשל חנות מקומית); או (iv) שילוב כלשהו של כל ההנחיות הנזכרות לעיל. הצדדים מסכימים שהחזקה זמנית של משלוח ה-B2C על-ידי FedEx כתוצאה מהנחיות הנמען, למשל הנחיה להשהות את המסירה, תיחשב לחלק מחוזה ההובלה.

אפשרויות המסירה הזמינות עבור משלוחי B2C כפופות להגבלות זמן, הגבלות גיאוגרפיות והגבלות נוספות, ו-FedEx עשויה לשנותן מעת לעת ללא הודעה. הזמינות והתנאים של אפשרויות המסירה מפורטים באתר www.fedex.com. הבטחת החזר תשלום (ראה סעיף 18) לא חלה על משלוח B2C שהנמען מספק עבורם הנחיות נוספות בהתאם להתניה זו.

FedEx תקבל הנחיות מסירה נוספות רק עבור משלוחי B2C. עם זאת, אם נמען מספק הנחיות מסירה נוספות עבור משלוחי B2C אחרים, הן השולח והן הנמען מאשרים ומסכימים לציית לכל ההתניות האמורות.


16. שירות מסירה חוזרת

16.1 מסירות עסקיות. FedEx תנסה לבצע מסירה חוזרת באופן אוטומטי או על-פי בקשה אם: (1) אין בכתובת הנמען או בכתובת סמוכה אדם הזמין לחתימה על קבלת החבילה ולא צוין ויתור חתימה; (2) השולח בחר באפשרות "חתימה במעמד המסירה" של FedEx ואין שום נמען מורשה זמין לחתום על החבילה; או (3) FedEx, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מחליטה שלא ניתן לשחרר את החבילה. אם המשלוח העסקי לא נמסר כעבור שלושה (3) ניסיונות מסירה או לאחר שהוחזק במשך חמישה (5) ימי עסקים מיום ניסיון המסירה הראשון, ואם רלוונטי, המשלוח שוחרר מהמכס בארץ היעד, ייחשב לבלתי ניתן למסירה (ראה סעיף 17: "משלוחים שאינם ניתנים למסירה").

16.2 משלוח לבית מגורים ומשלוחי B2C. אם משלוח לכתובת מגורים או משלוח B2C אינו מצליח להימסר בניסיון הראשון, FedEx רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע ניסיון מסירה חוזר, להחזיק במשלוח עד שיתקבלו הנחיות מסירה נוספות מהנמען, או לשלוח אותו ליעד אחר לפי בחירתה של FedEx. אם משלוח לכתובת מגורים או משלוח B2C אינו מצליח להימסר בניסיון(ות) חוזר(ים), או אם הנמען אינו מספק הנחיות מסירה נוספות, או אם FedEx אינה מאפשרת לשלוח ליעד אחר לפי בחירתה של FedEx, ייתכן שהמשלוח ייחשב בלתי ניתן למסירה (ראה סעיף 17: משלוחים שאינם ניתנים למסירה).


17. משלוחים שאינם ניתנים למסירה

17.1 משלוח שאינו ניתן למסירה הוא משלוח שלא ניתן למסור אותו ליעדו מסיבות שכוללות, בין היתר, את הסיבות הבאות: (i) כתובת הנמען שגויה, אינה מלאה, אינה חוקית או אינה ניתנת לאיתור, (ii) המשלוח מוען לכתובת שאינה באזור הכיסוי של FedEx,‏ (iii) מקום העסקים של הנמען סגור, (iv) לא ניתן היה להשלים את המסירה עקב חוסר זמינות או סירוב של אדם מתאים לקבל את המשלוח או לחתום על קבלת המשלוח בניסיון הראשון או בניסיונות החוזרים למסירה, (v) לא ניתן לשחרר את המשלוח מהמכס, (vi) סביר להניח שהמשלוח יגרום נזק או עיכוב למשלוחים או נכסים אחרים, או פגיעה גופנית בבני אדם, (vii) המשלוח מכיל פריטים אסורים, (viii) הנמען לא יכול או מסרב לשלם בעבור משלוח מסוג 'חיוב הנמען', (ix) המשלוח לא נארז כהלכה, או (x) התכולה או האריזה של המשלוח פגומה במידה כזו שעטיפה מחדש אינה אפשרית.

17.2 אם משלוח אינו ניתן למסירה מכל סיבה שהיא, FedEx רשאית לנסות לפנות לשולח כדי לתאם החזרה של המשלוח, ללא פגיעה בזכויות של הגבלות רגולטוריות מקומיות כלשהן. אם לא ניתן ליצור קשר עם השולח בתוך חמישה (5) ימי עסקים או שהשולח לא מצליח לספק הנחיות בתוך פרק זמן סביר בהתאם לשיקול דעתה של FedEx‏, FedEx רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחזיר את המשלוח לשולח; או להעביר את המשלוח למחסן הזמנות כללי, להעביר את המשלוח למחסן של רשויות המכס או להשליך את המשלוח. אם לא ניתן למסור, לשחרר מהמכס או להחזיר משלוח כלשהו, FedEx רשאית להעביר או להשליך את המשלוח, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. השולח יחוייב בכל העלויות, החיובים האגרות והעמלות שנגרמו עקב ההחזרה, האחסון או ההשלכה של משלוח שאינו ניתן למסירה, למעט אם המשלוח אינו ניתן למסירה באשמת FedEx.

17.3 משלוחים שלא ניתן להחזירם עקב הגבלות רגולטוריות מקומיות יועברו למחסן הזמנות כללי, יועברו למחסן של רשויות המכס או יושלכו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של FedEx ובכל מיקום שהוא. השולח מסכים לשלם את כל העלויות שנגרמות ל-FedEx במקרה של העברה לאחסון או השלכה.

17.4 לשולח תישלח הערכה של חיובים בגין החזרה יחד עם החיובים המקוריים, למעט אם המשלוח אינו ניתן למסירה באשמת FedEx. בנוסף יכללו גם כל החיובים שנגרמו ל-FedEx, לרבות, בין היתר, מכסים, מיסים ודמי אחסון, אם רלוונטי. עבור משלוחים מוחזרים שמכילים סחורות מסוכנות, השולח נדרש לספק שטר מטען (אווירי) חוזר מלא ואת כל יתר המסמכים הנדרשים.


18. מדיניות הבטחת החזר תשלום

18.1 FedEx מציעה הבטחת החזר תשלום בעבור השירותים או אפשרויות השירות הבאים (אם והיכן שזמינים): FedEx Europe First‏, FedEx International First‏, FedEx International Next Flight‏, FedEx International Priority‏, FedEx International Priority Freight‏, FedEx International Economy (למעט משלוחים פנים-אירופיים), FedEx International Economy Freight‏, (למעט משלוחים פנים-אירופיים) FedEx International Priority Plus‏, FedEx International Broker Select‏, FedEx International Priority DirectDistribution‏, FedEx Standard Overnight‏, FedEx 1Day Freight‏, FedEx Priority Overnight. להסרת כל ספק, הבטחת החזר תשלום לא חלה על משלוחים פנים-אירופאים במסגרת שירות FedEx International Economy‏. לפי בקשה, FedEx תספק החזר כספי או, בהתאם להחלטתה (בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של FedEx) תזכה את החשבונית הרלוונטית של חיובי ההובלה שהשולח שילם עליהם במקרה שניסיון המסירה הראשון של המשלוח מתבצע 60 שניות או יותר אחרי זמן ההתחייבות למסירה ("כשל בשירות"). עם זאת, המדיניות של הבטחת החזר תשלום תחול אך ורק לאחר ש-FedEx מאשרת התחייבות למסירה לאחר איסוף המשלוח.

FedEx רשאית להשעות, לשנות או לבטל את ההבטחה להחזר תשלום, אם זמינה (לקבלת פרטים, יש לפנות ל-FedEx), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה לשולח או לנמען.

על הזכאות להחזר תשלום או לקבלת זיכוי חלות המגבלות הבאות:

א. כאשר שחרורים מהמכס או מרשויות רגולטוריות אחרות מתעכבים בשל דרישות לבדיקות או דגימות, או בשל שגיאות או השמטות של השולח בתיעוד, או כאשר העיבוד של חבילה מתעכב בשל הציות של FedEx לדרישות תעופה או דרישות אבטחה אחרות, חל שינוי בזמן ההתחייבות למסירה על-ידי הוספה של יום עסקים אחד לכל יום עיכוב (או חלק ממנו).

ב. עבור משלוחים שהונפקו עבורם חשבוניות או משלוחים שנשלחו באמצעות התקן שילוח אוטומטי, FedEx חייבת לקבל הודעה בכתב על כשל בשירות בתוך 15 ימים ממועד הנפקת החשבונית. השולח נדרש לספק הוכחה לתשלום של מספר החשבונית הרלוונטית. אם חשבונית מסוימת לא משולמת במלואה, יש לציין את הסיבה לכל חיוב שלא נפרע עם מספר שטר המטען (האווירי) או מספר מעקב החבילה הרלוונטי.

ג. עבור משלוחים ש-FedEx לא הנפיקה להם חשבוניות (שולמו במזומן, בהמחאה, בהמחאת כסף, בכרטיס אשראי או באמצעי אחר), השולח נדרש ליידע את FedEx בכתב על כשל בשירות בתוך 15 ימים מתאריך מסירת המשלוח להובלה.

ד. ההודעה צריכה לכלול את מספר חשבון FedEx, אם קיים, את מספר שטר המטען (האווירי) או מספר מעקב החבילה, את תאריך המשלוח ופרטי נמען מלאים ומדויקים;

ה. אירוע לא ייחשב ככשל בשירות אם בתוך 30 יום ממועד ההודעה ל-FedEx, החברה מציגה הוכחה למסירה בזמן עם תאריך ושעת המסירה ושם האדם שחתם בעבור המשלוח, או מידע על חריגה בשירות שמשקף כי הכשל למסירה בזמן נבע מתנאי שמתיר הארכה של פרק הזמן למסירה או נסיבות המתוארות בסעיף 20: "חבויות שאינן חלות";

ו. לכל חבילה יכול להינתן החזר כספי או זיכוי אחד בלבד. אם מתרחש כשל בשירות בעבור חבילה מסוימת במשלוח מרובה-חבילות, יינתן החזר כספי או זיכוי רק בעבור החלק היחסי של חיובי ההובלה החלים על החבילה;

ז. החזר כספי או זיכוי יינתן רק אם במעמד המשלוח סופקו פרטי נמען מלאים ומדויקים. יש לציין פרטי נמען מלאים בשטר המטען (האווירי) או באמצעות התקן שילוח אוטומטי.

ח. לא יינתן החזר כספי או זיכוי בעבור משלוחים שהתעכבו בשל כתובות שגויות או לא מלאות או היעדר זמינות או סירוב של אדם לקבל את המשלוח, גם אם החבילה מוחזרת לשולח, או בשל תנאי כלשהו המתיר הארכה של פרק הזמן למסירה עקב הגורמים המתוארים בסעיף 20: "חבויות שאינן חלות";

ט. הבטחת החזר תשלום חלה רק על חיובי הובלה ולא על מכסים, מיסים או חיובים בגין ערך מוצהר או על כל חיוב ו/או אובדן או נזק אחר שנגרם לשולח או לנמען;

י. לא יינתן החזר כספי או זיכוי ללקוחות שמשתמשים בהתקני שילוח אוטומטיים אם מוקצים לחבילה או למשלוח הרלוונטיים מספרי מעקב חבילות שגויים;

יא. כשל בשירות לא ייחשב לקביל אם במעמד המשלוח סופק מספר חשבון FedEx מסוג "חייב את" שלא היה בו מספיק אשראי והחבילה הוחזקה עד שסופק אמצעי תשלום חלופי. למטרות תנאי זה, המונח "מספיק אשראי" מתייחס ל-(1) תשלום מקובל בחשבון FedEx‏, (2) חשבון FedEx אינו בסטטוס "מזומן בלבד", ו-(3) עבור חשבונות FedEx מסחריים או עסקיים, היתרה לא חורגת ממגבלת האשראי שנקבעה על-ידי FedEx;

יב הבטחת החזר תשלום לא חלה על משלוחים שאינם ניתנים למסירה או משלוחים שהוחזרו, או על כל משלוח שהוא שמכיל סחורות מסוכנות או קרח יבש;

יג. הבטחת החזר תשלום לא חלה על עיכובים במסירה שנגרמים עקב הציות לתקנוני המדיניות של FedEx בנוגע לתשלום מכסים ומיסים לפני שחרור החבילה מהמכס או בעת המסירה;

יד. זיכויים בעבור חיובי הובלה יועברו לחשבון המשלם בלבד, והחזרים כספיים יוענקו למשלם בלבד;

טו. זיכוי או החזר כספי במסגרת הבטחת החזר תשלום יינתן רק נגד חיובי הובלה בגין המשלוח שבעטיו מוענק הזיכוי.

טז. ניתן לקבל זמן מדויק להתחייבות למסירה רק על-ידי פנייה לשירות הלקוחות ומסירת המידע הבא:

1. הסחורה שנשלחת;

2. תאריך המשלוח;

3. היעד המדויק;

4. משקל המשלוח;

5. ערך המשלוח;

כל זמן הובלה שמפורסם במדריך השירותים של FedEx או במקום אחר, או נמסר על-ידי שירות הלקוחות ללא חמש העובדות הנדרשות, מהווה הערכה בלבד ולא נחשב לזמן מוצהר להתחייבות למסירה. הרשומות של FedEx בנוגע לזמני המסירה שצוינו בפני הלקוחות יהוו הוכחה חד-משמעית לכל הצעה שכזו;

יז. הבטחת החזר תשלום עבור משלוחים שמיועדים לאזורי שירות מורחב חלה רק על החלק היחסי בהובלה שמסופק ישירות על-ידי FedEx;

יח. חגים במיקום האיסוף ו/או היעד ישפיעו על זמני ההובלה של FedEx. משלוחים שבדרך כלל מתוזמנים למסירה ביום שחל בו חג, יתוזמנו מחדש למסירה ביום העסקים הבא. זמן ההתחייבות למסירה יוארך בפרק זמן שווה ערך למשך החג;

יט. עבור שירות FedEx International Next Flight, זמן ההתחייבות למסירה שמצוין עשוי להשתנות עקב סיבות רבות, לרבות, בין היתר, הנסיבות הבאות: עיכובים בטיסות או ביטולי טיסות בשל פיקוח טיסות, תנאי מזג האוויר או בעיות מכניות. אם זמן ההתחייבות למסירה משתנה, הבטחת החזר התשלום תחול רק על זמן ההתחייבות למסירה העדכני ביותר שנמסר.

כ. הבטחת החזר תשלום לא חלה על כל המשלוחים, בייחוד משלוחי B2C, שהנמען סיפק עבורם הנחיות מסירה ספציפיות בהתאם למפורט בסעיף 15.10.

18.2 עבור אפשרות השירות FedEx Europe First International Priority‏, FedEx תעניק החזר כספי לפי בקשה, או, בהתאם להחלטתה (לפי שיקול דעתה הבלעדי), זיכוי החשבונית הרלוונטית בגין (i) דמי המסירה של שירות FedEx Europe First שנגבו מהשולח, אך לא חיובי ההובלה, אם ניסיון המסירה הראשון של המשלוח מתבצע 60 שניות או יותר אחרי זמן ההתחייבות למסירה הישים עבור אפשרות השירות FedEx Europe First ו-(ii) חיובי ההובלה שנגבו מהשולח (נוסף על דמי המסירה של שירות FedEx Europe First) אם ניסיון המסירה הראשון של המשלוח מתבצע 60 שניות או יותר אחרי זמן ההתחייבות למסירה של שירות FedEx International Priority ללא אפשרות השירות FedEx Europe First. כל ההגבלות המוגדרות בסעיף 18.1 חלות באופן שווה על אפשרות השירות FedEx Europe First.

18.3 אם השולח בוחר להשאיר משלוח במרכז שילוח מורשה של FedEx או ב-FedEx Drop Box, זמן ההתחייבות למסירה יתחיל עם איסוף המשלוח על-ידי FedEx ממרכז השילוח המורשה או מנקודת ה-FedEx Drop Box הרלוונטיים. פרטים על זמני האיסוף הרלוונטיים החלים מעת לעת זמינים במרכז השילוח המורשה של FedEx או ב-FedEx Drop Box, בהתאם למקום השליחה.


19. ערך מוצהר והגבלת החבות

19.1 אם השולח לא מזין בשטר המטען (האווירי) ערך מוצהר גבוה להובלה (Declared Value for Carriage) ולא משלם את הסכום הנדרש, החבות של FedEx מוגבלת לסכום הגבוה מבין (א) הסכום הקבוע באמנה הבינלאומית או בחוק המקומי החלים; או (ב) 22 אירו לקילוגרם; או (ג) 100 דולר ארה"ב למשלוח. עבור משלוחים מסוג FedEx Economy‏, FedEx 1Day Freight‏, FedEx Priority Overnight ו-FedEx Standard Overnight בתוך אוסטריה, בלגיה, דנמרק, לוקסמבורג, הולנד, שווייץ ואיחוד האמירויות, אם השולח לא מזין בשטר המטען (האווירי) ערך מוצהר גבוה להובלה (Declared Value for Carriage) ולא משלם את הסכום הנדרש, החבות של FedEx מוגבלת לסכום הגבוה מבין (א) הסכום הקבוע באמנה הבינלאומית או בחוק המקומי החלים; או (ב) 10 אירו לקילוגרם; או (ג) 100 דולר ארה"ב למשלוח. עבור משלוחים מסוג FedEx Economy‏, FedEx 1Day Freight‏, FedEx Priority Overnight ו-FedEx Standard Overnight בתוך גרמניה, אם השולח לא מזין בשטר המטען (האווירי) ערך מוצהר גבוה להובלה (Declared Value for Carriage) ולא משלם את הסכום הנדרש, החבות של FedEx מוגבלת לסכום הגבוה מבין (א) 4 אירו לקילוגרם בהתאם לקוד הסחר הגרמני (HGB); או (ב) 100 דולר ארה"ב למשלוח.

19.2 FedEx לא מספקת חבות למטען או ביטוח כל הסיכונים, אך השולח יכול לשלם סכום נוסף בעבור ערך מוצהר להובלה (Declared Value for Carriage) מעל לערכי הסף הנזכרים בסעיף 19.1 שלעיל. לקבלת הסבר על החיוב הנוסף, השולח צריך לעיין בגיליונות התעריפים של FedEx שתקפים במועד השילוח, או ליצור קשר עם FedEx. הערך המוצהר להובלה (Declared Value for Carriage) של כל חבילה מייצג את החבות המרבית של FedEx בקשר למשלוח של אותה חבילה, לרבות, בין היתר, כל אובדן, נזק, עיכוב, מסירה שגויה, כשל באספקת מידע או אספקה שגויה של מידע בנוגע למשלוח. הסיכון לאובדן והחשיפה לאובדן, מעבר לערך המוצהר להובלה, חלים על השולח. מומלץ ללקוחות לפנות לסוכן או לחברת הביטוח שלהם עבור כיסוי ביטוחי. גם אם מוצהר ערך להובלה גבוה יותר, החבות של FEDEX בעבור אובדן או נזק לתכולה של משלוח לא תהיה גבוהה מהערך בפועל של תכולת המשלוח, ו-FEDEX תהיה רשאית לדרוש הוכחה בלתי תלויה לערך של תכולת משלוח במקרה של תביעה.

19.3 הערך המוצהר המרבי למכס ולהובלה מוגבל, ועשוי להשתנות בהתאם למיקום. אם רלוונטי, הערך המוצהר להובלה לא יכול להיות גבוה מהערך המוצהר למכס. הערך המוצהר המרבי למכס ולהובלה עבור תכולה של FedEx Envelope או FedEx Pak, ללא תלות ביעד, עומד על 100 דולר ארה"ב למשלוח או 9.07 דולר ארה"ב לליברה, הגבוה מהשניים. אין לשלוח סחורות עם ערך (בפועל או מוצהר) שגבוה יותר מסכומים אלה ב-FedEx Envelope או FedEx Pak. אלא אם צוין אחרת על-ידי FedEx, הערך המוצהר המרבי להובלה הוא 50,000 דולר ארה"ב למשלוח, למעט עבור משלוחים מסוג FedEx International Priority Freight ו-FedEx International Economy Freight שחלה עליהם מגבלת ערך מוצהר מרבי להובלה בגובה 100,000 דולר ארה"ב למשלוח לרוב היעדים. לקבלת הסבר על הגבלות הערך המוצהר (Declared Value for Carriage), השולח צריך לעיין בגיליונות התעריפים של FedEx שתקפים במועד השילוח, או ליצור קשר עם FedEx.

19.4 משלוחים שמכילים את הפריטים הבאים בעלי ערך חריג מוגבלים לערך מוצהר מרבי להובלה (Declared Value for Carriage) של 1,000 דולר ארה"ב למשלוח או 9.07 דולר ארה"ב לליברה, הגבוה מהשניים. בארצות שונות עשוי לחול איסור על ייבוא של כל אחד מהפריטים האלה, והגבלה נמוכה יותר על הערך המוצהר להובלה לפי ארץ, אם קיימת, תכתיב את ההגבלה הנקובה עבור פריטים שכאלה:

א. פריטי אמנות, לרבות יצירות שנוצרו או פותחו באמצעות שימוש במיומנויות וכישורים יצירתיים ותלוי-טעם לצורכי מכירה, תצוגה או אספנות. זה כולל, בין היתר, פריטים (וחלקיהם) כמו ציורים, איורים, אגרטלים, שטיחי קיר רקומים, תדפיסים במהדורה מוגבלת, חפצי נוי יוקרתיים, פסלים, פסלונים, פריטי אספנות, כלי נגינה מותאמים אישית או פריטים דומים;

ב. עתיקות או פריטי אספנות, או כל סחורה שהיא שמאופיינת בסגנון של עידן מהעבר ואשר ההיסטוריה, הגיל או הנדירות שלה תורמים לערכה. פריטים אלה כוללים, בין היתר, רהיטים, כלי הגשה ואוכל, כלי פורצלן, כלי קרמיקה וכלי זכוכית. פריטי אספנות עשויים להיות מודרניים או קשורים לעידן היסטורי;

ג. סרטים, תצלומים (לרבות תשלילים), תדפיסי כרום של תצלומים ושקופיות תצלומים;

ד. כל סחורה שהיא שעקב אופיה עשויה להינזק בקלות, או שערך השוק שלה מאוד הפכפך או קשה להערכה;

ה. כלי זכוכית, לרבות, בין היתר, שלטים, מראות, כלים קרמיים, כלי פורצלן, כלי חרסינה, כוסות קריסטל, מסגרות זכוכית וכל סחורה שבירה אחרת;

ו. מסכי פלזמה;

ז. תכשיטים, לרבות, בין היתר, תכשיטים בהזמנה מיוחדת, שעונים ורכיביהם, אבנים טובות (יקרות, יקרות למחצה, חתוכות או גולמיות) משובצות, יהלומים תעשייתיים ותכשיטים שעשויים ממתכות יקרות;

ח. מתכות יקרות, לרבות, בין היתר, זהב וכסף, מטילי או אבקת כסף, משקעים או פלטינה (למעט כחלק בלתי נפרד מציוד אלקטרוני);

ט. פרוות, לרבות, בין היתר, בגדי פרווה, פריטי לבוש בגימור פרווה ויריעות פרווה;

י. מניות, אגרות חוב, מכתבי מזומנים או פריטים שווי-ערך למזומנים, לרבות, בין היתר, בולי מזון, בולי דואר (לא לאספנות), המחאות נוסעים, כרטיסי לוטו, הזמנות כסף, כרטיסי מתנה ותלושי שי, כרטיסי חיוג משולמים מראש (למעט כאלה שמחייבים קוד להפעלה), שוברי אג"ח ואיגרות-חוב למוכ"ז;

יא. פריטי אספנות כמו קלפי ספורט ומזכרות. (אין לשלוח מטבעות ובולי אספנות. ראה סעיף "פריטים אסורים");

יב. גיטרות וכלי נגינה אחרים בני למעלה מ-20 שנה וכלי נגינה מותאמים אישית.

יג. השולח אחראי למלא באופן מדויק את שטר המטען (האווירי) או מסמכי שילוח אחרים, לרבות את הסעיף של ערך מוצהר. FedEx לא יכולה לכבד בקשות לשינוי פרטי הערך המוצהר הנקוב בשטר מטען (אווירי) לאחר העברת המשלוח לידי FedEx.

19.5 אם השולח לא ציין את הערך המוצהר להובלה של כל חבילה בשטר המטען (האווירי) בנפרד, אלא ערך מוצהר כולל של כל החבילות יחד, הערך המוצהר של כל חבילה ייקבע על-ידי חילוק של הסכום הכולל המוצהר במספר החבילות שנכללות בשטר המטען (האווירי). בשום מקרה, הערך המוצהר של כל חבילה שהיא במשלוח לא יעלה על הערך המוצהר של המשלוח.

19.6 FedEx אינה נושאת חבות בגין כל אובדן, נזק, עיכוב, מסירה שגויה או אי מסירה של משלוחים לא קבילים, לרבות, בין היתר, משלוחים של מזומנים או מטבעות (ראה סעיף 8: "פריטים אסורים").

19.7 כל הצהרת ערך שגבוהה מהערכים המירביים ש-FedEx מתירה בטלה ומבוטלת. עצם העובדה ש-FedEx מאשרת (בשוגג, במכוון או אחרת) הובלה של משלוח עם ערך מוצהר גבוה מהערכים המרביים המותרים לא מהווה ויתור על תנאי או הגבלה כלשהם מתנאים אלה בנוגע למשלוח מסוג זה.

19.8 אם הערך המוצהר להובלה של משלוח חורג מערכי ההגבלה המאושרים (ראה סעיפים 19.3 ו-19.4), הערך יורד באופן אוטומטי לערכי ההגבלה המאושרים עבור משלוח מסוג זה.

19.9 ללא תלות בערך המוצהר להובלה של חבילה, החבות של FedEx בגין כל אובדן, נזק, עיכוב, מסירה שגויה, אי מסירה, מסירת מידע שגוי, כשל למסירת מידע או מסירה שגויה של מידע, לא תעלה על עלות התיקון של המשלוח, הערך המופחת שלו או עלות התחליף שלו, הנמוך מביניהם.


20. חבויות שאינן חלות

20.1 בכל מקרה שהוא, FEDEX לא תישא בחבות בגין נזקים כלשהם, בין אם ישירים, מקריים, מיוחדים או תוצאתיים, שחורגים מהערך המוצהר (כמוגבל בהתאם לסעיף 19) או הגבלת החבות כפי שמוגדרת באמנה הבינלאומית החלה, על השינויים שעודכנו בה, או, עבור משלוחים בין וממיקומים ספציפיים בתוך ארץ אחת, לפי החוק המקומי החל, הגבוה מביניהם, גם אם FEDEX ידעה או הייתה צריכה לדעת כי נזקים כאלה עשויים להתרחש, לרבות, בין היתר, אובדן הכנסות או רווחים.

20.2 FEDEX לא תישא חבות, בשום מקרה שהוא, בגין אובדן או נזק מיוחד, מקרי, תוצאתי או עקיף, לרבות, בין היתר, אובדן הכנסות או רווחים.

20.3 FedEx לא תישא חבות בגין אובדן או עיכוב בנסיבות מסוימות כמוגדר בסעיף 20.4. האפשרות לאובדן או הסיכון לאובדן או עיכוב כזה חלים על השולח, והשולח צריך לפנות לסוכן או לחברת הביטוח שלו במקרה שהוא מעוניין בכיסוי ביטוחי. FEDEX לא מספקת כיסוי ביטוחי.

20.4 FedEx לא תישא בכל חבות שהיא, ולא יתבצעו התאמות, החזרים כספיים או זיכויים מכל סוג שהוא עקב ובגין אובדן, נזק, עיכוב, מסירה שגויה, אי מסירה, מסירת מידע שגוי או כשל לספק מידע, לרבות, בין היתר, בנוגע לכל אובדן, נזק, עיכוב, מסירה שגויה, אי מסירה, מסירת מידע שגוי או כשל לספק מידע שנגרמים או נובעים מ:

א. פעולה, ברירת מחדל או השמטה של השולח, הנמען או כל צד אחר בעל עניין במשלוח;

ב. טיבו של המשלוח, או כל פגם, מאפיין במשלוח או כשל טבוע בו;

ג. הפרה של לפחות אחד מתנאים והתניות אלה המפורטים בשטר המטען (האווירי) או במסמך תנאים זה, בתקנון או בתנאים והתניות אחרים החלים על המשלוח, לרבות, בין היתר, הצהרה שגויה של המטען ואריזה, אבטחה, סימון או מיעון לא הולמים או לא מספקים של משלוחים;

ד. כל אירוע מחוץ לשליטת FedEx, לרבות, בין היתר, סכנות באוויר, אויבי ציבור, רשויות ציבוריות הפועלות מתוקף סמכות ממשית או לכאורה, פעולות או השמטות של פקידי מכס, פרעות, שביתות, או מאבקים מקומיים אחרים, מהומות אזרחיות, סכנות הנובעות ממצב מלחמה או תנאי מזג האוויר, או הפסקות פעילות לאומיות, בינלאומיות או מקומיות של רשתות המשלוח האוויריות או הקרקעיות, פעולות פליליות של כל אדם או ישות שהם, לרבות פעולות טרור, שביתות או שביתות צפויות (של כל ישות שהיא, לרבות, בין היתר, ספקים אחרים של שירותי הובלה או ספקי שירותים), אסונות טבע, כשל או הפרעה במערכות תקשורת או מידע (לרבות, בין היתר, מערכות FedEx), עיכוב מכני או תנאים שמעמידים את עובדי FedEx בסכנה;

ה. פעולות או השמטות של כל אדם שהוא אינו של FedEx, ציות להנחיות מסירה בעל-פה או בכתב מהשולח, הנמען או אנשים שטוענים לייצג את השולח או הנמען;

ו. אובדן או נזק לפריטים ארוזים וחתומים בחבילות שנגרם באשמת השולח, בתנאי שהחותם נותר שלם בעת המסירה והחבילה שומרת על שלמותה הבסיסית;

ז. כל עיכוב במסירה או חוסר יכולת או כשל של FedEx להשלים מסירה עקב פעולות או השמטות של המכס או סוכנויות רגולטוריות אחרות;

ח. עיכובים במסירה שנגרמים עקב ציות לתקנוני המדיניות של FedEx בנוגע לתשלום מכסים ומיסים;

ט. חוסר יכולת של FedEx לספק עותק של רשומת המסירה או עותק של החתימה שהוענקה במסירה;

י. מחיקת נתונים, אובדן נתונים או חוסר יכולת לאחזר נתונים שמאוחסנים בקלטות מגנטיות, קבצים או אמצעי אחסון אחרים, או מחיקה של או נזק לתצלומים או רצועות שמע בסרטי פילים חשופים;

יא. נזק במהלך ההובלה של או הטיפול בנורות פלורסנט, תאורת ניאון, שלטי ניאון, גלילי רנטגן, גלילי לייזר ונורות לייזר, גבישי קוורץ, מנורות קוורץ, גלילי זכוכית כמו אלה שנעשה בהם שימוש לאחסון דגימות, ומכלי זכוכית כמו אלה שנעשה בהם שימוש במעבדות, ופריטים שבירים מטבעם אחרים;

יב. כשל של FedEx לכבד סימון גרפי של "כיוון האריזה" (למשל חצים כלפי מעלה, סימון מסוג "הצד הזה למעלה");

יג. כשל של השולח לשלוח את הסחורה באריזה שאושרה על-ידי FedEx לפני ביצוע השילוח, כאשר מומלץ או נדרש לקבל אישור מוקדם שכזה;

יד. כשל של FedEx להודיע לשולח על עיכוב, אובדן או נזק, או חוסר דיוק כלשהו בהודעה מסוג זה;

טו. משלוחים שמשוחררים מבלי לקבל חתימה אם מתועד ברשומות שנדרשת חתימה לאישור מהנמען;

טז. כשל או חוסר יכולת של FedEx לנסות ליצור קשר עם השולח או הנמען בנוגע לכתובת לא מלאה או לא מדויקת, תיעוד לא מלא או לא מדויק, היעדר תשלום של מכסים ומיסים הדרושים לשחרור משלוח, או כתובת לא מלאה או שגויה של עמיל המכס;

יז. אובדן של או נזק לחבילה שברשומות של FedEx אין תיעוד על קבלתה;

יח. משלוח של דגמים מיניאטוריים (לרבות, בין היתר, דגמים ארכיטקטוניים, בתי בובות וכו');

יט נזק לתיקי מסמכים, מזוודות, תיקי ביגוד, תיקי אלומיניום, תיקי פלסטיק או פריטים אחרים שהגימור החיצוני שלהם עלול להיפגם בשל דבק של תוויות, לכלוך או סימונים, למעט אם הם מוכנסים למכל הגנה הולם לצורך השילוח;

כ. נזק, עיכוב או אובדן של כל משלוח שהוא שמכיל פריט אסור;

כא. נזק שנגרם עקב כשל של השולח לארוז את תכולת החבילה בצורה הולמת לצורך הגנה, כאשר מידת ההלימה מוערכת באופן סביר בהתחשב בטיפול הרגיל הצפוי של חברת שילוח דוגמת FedEx;

כב. אובדן של מידע אישי או פיננסי, לרבות, בין היתר, מספרי זהות, תאריכי לידה, מספרי רישיונות נהיגה, מספרים של כרטיסי אשראי או כרטיסי חיוב ופרטי חשבונות בנק;

כג. כשל של השולח למחוק את כל המשלוחים שהוזנו למערכת FedEx להנפקה עצמית של חשבוניות, התקן שילוח באינטרנט או כל שיטת שילוח אלקטרונית אחרת שנעשה בה שימוש לשילוח של חבילה כאשר החבילה לא נמסרת ישירות ל-FedEx;

כד. השימוש במספר חשבון FedEx לא מלא, לא מדויק או לא חוקי, או כשל לספק מספר חשבון FedEx חוקי עם יתרה מספקת בהנחיות החיוב בתיעוד המשלוח;

כה. שילוח של חומרים מתכלים או סחורות שעלולות להינזק מחשיפה לחום או קור, לרבות, בין היתר, שילוח של משקאות אלכוהוליים, צמחים וחומרים לצמחים, מוצרי טבק, ביצי יענים או אמו, או פריטי חקלאות ימית חיים;

כו. נזק למחשבים, או לכל רכיב שלהם, או לציוד אלקטרוני שנשלח באריזה שאינה:

א. האריזה המקורית של היצרן, כשהיא שמורה במצב טוב ויציב ואינה פגומה;

ב. אריזה שתואמת להנחיות האריזה של FedEx, המפורטות באתר fedex.com;‏

ג. אריזות של FedEx למחשבים ניידים, לשילוח של מחשבים ניידים;

ד. אריזות של FedEx למוצרי אלקטרוניקה קטנים, לשילוח של טלפונים סלולריים, מחשבי כף-יד, נגני MP3 ופריטים דומים;

ה. מסירה של חומרי אריזה, ייעוץ, סיוע או הכוונה לגבי האריזות המתאימות למשלוחים על-ידי FedEx לא מהווה קבלת חבות על-ידי FedEx, למעט אם הייעוץ, הסיוע או ההכוונה אושרו על-ידי מחלקת עיצוב ופיתוח האריזות של FedEx, וכוללים כיתוב מפורש לקבלת החבות במקרה של נזק למשלוח;

ו. נזקים שיש להם אינדיקציה באמצעות מחווני טלטלה, מדי הטיה או מדי טמפרטורה;

ז. כשל לעמוד בזמן ההתחייבות למסירה שלנו עבור משלוחים כלשהם עם כתובת לא מלאה או לא מדויקת. (עיין בסעיף "משלוחים שאינם ניתנים למסירה");

ח. אובדן או נזק למשלוחי אלכוהול, למעט אם נעשה שימוש בסוג אריזה מאושר או אם התקבל אישור מראש לאריזת המשלוח ממחלקת עיצוב ופיתוח האריזות של FedEx;

ט. משלוחים של סחורות מסוכנות שהשולח לא הצהיר עליהם כהלכה, לרבות תיעוד, סימונים, תוויות ואריזות הולמים. FedEx לא תשלם בעבור תביעה בדבר חומרים מסוכנים שלא הוצהר עליהם או חומרים מסוכנים שהוסתרו, ומדיניות הבטחת החזר תשלום של FedEx לא תחול;

י. FedEx לא תישא חבות בגין כשל לספק שירותים או אפשרויות שירות כלשהם כאשר הרשומות של FedEx לא משקפות שהשולח בחר בשירותים או באפשרויות השירות האמורים.

20.5 למעט במקרה של פעולה מכוונת של FedEx, השולח יישא חבות בגין כל נזק שהוא שנגרם ל-FedEx או לצד שלישי במהלך השילוח. השולח לא יטיל על FedEx אחריות בכל תביעה שהיא של צד שלישי, בייחוד הנמען, בגין חבות החורגת מהחבות החלה בהתאם לתנאים אלה.

20.6 כל תשלום ש- FedEx תשלם עקב תביעה של השולח או של צד שלישי, לא ייחשב כקבלת חבות.


21. היעדר אחריות

למעט כפי שמוגדר בזאת במפורש, לא חלה על FedEx כל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת.


22. תביעות

22.1 תביעות בגין נזקים, עיכובים או מחסור
יש ליידע את FedEx, בכתב, על כל תביעה בגין נזק (גלוי או נסתר), עיכוב (לרבות תביעות השחתה) או מחסור, בתוך 21 ימים קלנדריים ממועד אספקת המשלוח, כאשר כשל בפעולה זאת מבטל את האפשרות לתביעת FedEx בגין נזקים (ראה גם סעיף 18: "הבטחת החזר תשלום" עבור פרק הזמן הקביל לבקש החזר כספי או זיכוי בגין חיובי הובלה עקב כשל בשירות). קבלת המשלוח על-ידי הנמען ללא הודעה כתובה על נזק במסמך קבלת המסירה היא הוכחה לכאורה לכך שהמשלוח סופק במצב תקין. כתנאי לכך ש-FedEx תשקול תביעה כלשהי בגין נזק, הנמען נדרש לאפשר ל-FedEx לבדוק את התכולה, את קרטוני המשלוח המקוריים ואת האריזות המקוריות.

FedEx שומרת את הזכות לבדוק בכתובת הנמען משלוחים שנטען כי נפגמו, כמו גם לאחזר את החבילה הפגומה לכאורה לבדיקה במתקני FedEx.

יש להעמיד לבדיקה של FedEx את כל קרטוני השילוח המקוריים, האריזות המקוריות והתכולה המקורית, ולשמור אותם עד ליישוב התביעה.

22.2 תביעות אחרות (אובדן, אי-מסירה, מסירה שגויה...)
כל שאר התביעות, לרבות, בין היתר, תביעות בגין אובדן, אי-מסירה או מסירה שגויה, חייבות להתקבל על ידי FedEx בתוך פרק זמן בן תשעה חודשים לאחר מסירת החבילה ל-FedEx.

22.3 הגשת תביעה והגבלת זמן
בתוך פרק זמן בן תשעה חודשים לאחר העברת החבילה לידי FedEx, יש לתעד את התביעה על-ידי שליחה של כל המידע הרלוונטי על החבילה לידי FedEx‏. FedEx לא מחוייבת להגיב לכל תביעה שהיא עד לתשלום כל החיובים; אין לנכות את סכום התביעה מחיובים אלה. הזכות להגיש תביעת נזיקין נגד FedEx מבוטלת אם לא מוגשת תביעה משפטית בתוך שנתיים (2) מתאריך המסירה (במקרה של נזק) או התאריך שבו המשלוח היה אמור להימסר (במקרה של אובדן, אי מסירה, מסירה שגויה או עיכוב במסירה).

תאריך המסירה המוסכם למטרות חישוב מועד היעד יהיה היום שלאחר תאריך השילוח. חוקי התיישנות שמקנים תנאים מוסכמים תחיקתיים או חוזיים קצרים יותר יגברו על תנאי זה.

ביחס לכל משלוח ניתן להגיש תביעה אחת בלבד. קבלת תשלום עקב תביעה תבטל את הזכות לקבל פיצויים נוספים או לתבוע פיצויים נוספים ביחס לאותו משלוח.


23. חיובים נוספים

FedEx שומרת את הזכות להוסיף למשלוחים חיובים נוספים בעבור דלק או חיובים נוספים אחרים ללא הודעה. משך זמן החיוב והסכום ייקבעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של FedEx. השולח, בעצם מסירת המשלוח לידי FedEx, מסכים לשלם את החיובים הנוספים החלים במועד מאוחר יותר ממעמד ההזמנה או האיסוף, כאשר החיובים הנוספים תלויים בשיקול דעתה הבלעדי של FedEx. פרטים לגבי החיובים הנוספים החלים הנוכחיים זמינים באתר fedex.com.


24. אי פגיעה בזכויות

כל כשל של FedEx באכיפה או ביישום של הוראה במסגרת תנאים אלה אינו מהווה ויתור על ההוראה האמורה ואינו גורע באופן אחר מזכותה של FedEx לאכוף את ההוראה האמורה.


25. החוק המחייב

25.1 תנאים אלה לא יחריגו כל חבות אשר החוק אוסר להחריג.

25.2 אם יימצא כי תנאי כלשהו הכלול או הנזכר בתנאים אלה הינו בניגוד לאמנות בינלאומיות, חוקים מקומיים, תקנות, צווים או הנחיות ממשלתיות כלשהן, תנאי זה יוגבל למידה המרבית המותרת, ויישאר בתוקף כחלק מההסכם בין FedEx והשולח בהתאמה לאותה מגבלה. חוסר התקפות או היעדר יכולת האכיפה של תנאי כלשהו לא ישפיעו על חלקים אחרים בתנאים אלה.


26. גישור

החוק הבלגי מאפשר למשתמשים של שירותי דואר לבקש התערבות של נציב פניות הציבור האחראי לתחום הדואר (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)‎) בתנאי שהמשתמש הפנה את תלונתו ל-FedEx לפני הפנייה לנציב תלונות הציבור. התערבות שכזו לא תפגע בזכויות של תנאים והתניות אלה.


27. הגנה על נתונים

27.1 מונחים כגון 'בקר', 'נתונים אישיים', 'נשוא הנתונים' וכן 'עיבוד' יקבלו את המשמעות שנקבעה להם במסגרת התקנה הכללית להגנה על נתונים ‎(EU) 2016/679 ‏("GDPR") וכל החוקים והתקנות להגנה על נתונים (מקומיים) החלים (יחד, "חוק הגנה על נתונים").

27.2 FedEx והשולח מאשרים כי שניהם בקרים בזכות עצמם ביחס לעיבוד של נתונים אישיים כלשהם ("נתונים אישיים") על ידי או בין צדדים במסגרת תנאים אלה.

27.3 בהקשר של עיבוד נתונים אישיים כלשהם במסגרת תנאים אלה, השולח מצהיר כי הוא ממלא אחר הוראות חוק ההגנה על מידע, לרבות, בין היתר, השגת עילה חוקית בהתאם לסעיף 6 ל-GDPR ומתן מידע לנשואי הנתונים בהתאם לסעיפים 12 – 14 ל-GDPR, כולל המידע הכלול בהודעת הפרטיות של FedEx בכתובת fedex.com.

27.4 השולח ישפה את FedEx ביחס לכל העלויות, התביעות, הנזקים וההוצאות שייגרמו לה או שיוצאו על ידיה בקשר לכשל של השולח לציית לתנאים המפורטים בסעיף 27 זה.

27.5 כל העברה של נתונים אישיים מהשולח ל-FedEx או להיפך, מהאזור הכלכלי האירופי (להלן: EEA) או משוויץ למדינה מחוץ ל-EEA או לשוויץ, כפופה לסעיפים החוזיים הרגילים מסוג בקר-לבקר (החלטה 2004/915/EC, להלן: "סעיפי SCC-CC") כמשמעותם בסעיף 46(2)(c) ל-GDPR, אותם ניתן למצוא כאן: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. לשם כך, סעיפי ה-SCC-CC משולבים במלואם בתנאים אלה באמצעות הפניה. מעצם קבלתם של תנאים אלה, הצדדים (א) נחשבים כמי שחתמו על סעיפי ה-SCC-CC, (ב) מסכימים לתוכנם המלא של סעיפי ה-SCC-CC, וכן (ג) יצייתו באופן מלא לתנאים הכלולים בהם. במסגרת סעיפי ה-SCC-CC, ‏FedEx כבקר תפעל כמייצא נתונים, גם מטעם החברות המסונפות לה, והשולח כבקר יפעל כמייבא נתונים, או להיפך, כשרלוונטי. האמור לעיל לא יגרע מזכותה של FedEx להחליט באופן בלעדי להשתמש במנגנון העברה מתאים אחר בהתאם לחוק ההגנה על מידע. הנתונים האישיים המועברים עשויים לכלול פרטי חוזים של שולחים ונמענים יחידים, כגון שמות וכתובות, הנחוצים כדי לאפשר אספקה יעילה של שירותי FedEx, כדוגמת מסירה של חבילות ומתן אפשרויות המעקב והאיתור, כפי שנקבע ביתר פירוט או אחרת בהסכם ובהתאם לנספח ב' לסעיפי ה-SCC-CC.

27.6 אם בית משפט מוסמך של האיחוד האירופי, רשות פיקוח מקומית או רשות ממשלתית דומה קובעים כי תנאים אלה ו/או סעיפי ה-SCC-CC אינם, או כבר אינם, אמצעי חוקי לביצוע העברות של נתונים אישיים מחוץ ל-EEA או לשווייץ, הצדדים ינהלו משא ומתן בתום לב על אמצעי חלופי לביצוע העברות כגון אלה באופן חוקי.