תנאים כלליים לפיהם מבוצעת הובלה אווירית

תנאים כלליים לפיהם מבוצעת הובלה אווירית

תנאים כלליים לפיהם מבוצעת הובלה אווירית

הודעה חשובה

התנאים הכלליים הללו שלפיהם מבוצעת הובלה אווירית מסירים מ-FedEx, עובדיה וסוכניה חבות בגין אובדן, נזק ועיכובים בנסיבות מסוימות; מגבילים את חבותם לסכומים מוצהרים כאשר החבות קבילה, ומחייבים הודעה על תביעות בתוך מגבלות זמן מוגדרות וקבועות. אנשים שמשתמשים בשירותי החברה לביצוע משלוחים נדרשים לקרוא תנאים אלה בעיון, ובמקרה הצורך, להשיג כיסוי ביטוחי על מנת להגן על עצמם.

משלוחים כפופים להסכמים מקומיים ולתנאי חברת הבת, הסניף או הקבלן העצמאי המקומיים של FedEx שקיבלו את המשלוח.

התנאים הכלליים שלפיהם מבוצעת הובלה אווירית של FEDERAL EXPRESS עבור אירופה, המזרח התיכון, הודו ואפריקה הם בתוקף החל מ-6 באוגוסט 2012 (עודכנו ב-28 ביולי 2018)


1. יישום

1.1 תנאים אלה חלים על הובלת משלוחים בין מדינות נבחרות באירופה, במזרח התיכון, בהודו ובאפריקה ("EMEA") וממקומות ספציפיים בתוך מדינות נבחרות ב-EMEA, בעת שימוש בשירותים או באפשרויות השירות הבאים של FedEx (אם וכאשר זמינים): FedEx Europe First‏, FedEx International Next Flight‏, FedEx International First‏, FedEx International Priority‏, FedEx International Priority Freight‏, FedEx International Priority Plus‏, FedEx International Broker Select‏, FedEx International Priority DirectDistribution‏, FedEx International Economy‏, FedEx International Economy Freight‏, FedEx International MailService‏, FedEx 1Day Freight‏, FedEx Priority Overnight ו-FedEx Standard Overnight. חברת FedEx עשויה לשנות שירותים אלה מעת לעת. לקוחות יכולים להתעדכן באזורים שבהם ניתנים שירותי FedEx לפי בקשה. תנאים אלה לא חלים על משלוחים בתוך גבולות בריטניה והודו, שעליהם חלים תנאים כלליים אחרים שלפיהם מבוצעת הובלה אווירית. התנאים הכלליים שלפיהם מבוצעת הובלה אווירית שחלים על משלוחים פנים-ארציים בבריטניה מפורטים בדף fedex.com/ukservices/services/terms.html והתנאים החלים על משלוחים פנים-ארציים בהודו מפורטים בדף fedex.com/in/domestic/services/terms/‎ (הערה: כתובות ה-URL של fedex.com עשויות להשתנות). משלוחים שמקורם מחוץ לאזור EMEA ויעדם בתוך אזור EMEA או ביעדים בינלאומיים אחרים, כפופים להסכמים מקומיים ולתנאים וההתניות של חברת הבת, הסניף או הקבלן המקומיים של FedEx שקיבלו את המשלוח. משלוחים שמוחזרים במסגרת שירות ההחזרות הגלובלי של FedEx כפופים לתנאים וההתניות החלים על הארץ שממנה המשלוח מוחזר. תנאי והתניות השירות האלה עשויים להשתנות בהתאם לארץ. לקבלת פרטים יש לעיין ב-fedex.com/globalreturns או לפנות לשירות הלקוחות.

1.2 הובלה אווירית של משלוחים עשויה להיות כפופה לאמנת ורשה מ-12 באוקטובר 1929, על השינויים שחלו בה על פי פרוטוקול האג מ-28 בספטמבר 1955 וכל הפרוטוקולים החלים העוקבים או אמנת מונטריאול מ-28 במאי 1999 וכל הפרוטוקולים החלים העוקבים, כמו גם אמנת גוודלחארה מ-18 בספטמבר 1961. משלוחים שמובלים באופן חלקי או בלעדי בהובלה קרקעית - על פי הסכם מפורש או אחרת - בתוך, אל או מארץ המהווה צד באמנה או בחוזה להובלה בינלאומית של סחורות בדרכים קרקעיות, על כל השינויים החלים, כפופים לתנאים וההתניות הרלוונטיים. משלוחים שמובלים בין וממיקומים מוגדרים בארץ אחת ספציפית כפופים לכללים המחייבים הקבועים בחוקים של אותה ארץ.

1.3 תנאים אלה מחליפים את כל התנאים וההתניות הקודמים של שירות FedEx שעליו חלים תנאים אלה. FedEx שומרת את הזכות לשנות תנאים אלה, להתאים אותם או להוסיף להם, באופן חד צדדי וללא הודעה. תנאים אלה מפורסמים בדפוס ובאופן אלקטרוני באתר fedex.com. הגרסה האלקטרונית באתר fedex.com היא הקובעת. ‏תנאים אלה משלימים ומפרטים את התנאים וההתניות הכלליים שמצוינים על גב שטר המטען (האווירי). במקרה של התנגשות בין תנאים והתניות אלה לתנאים המצוינים בשטר מטען (אווירי), מצהר, תווית משלוח או תיעוד משלוח אחר של FedEx, תנאים אלה חלים עד למידה המרבית שבה אינם מתנגשים עם הכללים המחייבים הקשורים לחבות בגין הובלה בינלאומית לפי אמנת ורשה או מונטריאול והפרוטוקולים העוקבים הרלוונטיים, אמנות חלות אחרות או כל הסכם מגן חל; או, בעבור משלוחים שמובלים בין מקומות ספציפיים באותה מדינה, עם הכללים המחייבים שקשורים לחבות בגין הובלה וקבועים בחוקי אותה מדינה.

1.4 תנאים אלה (המונח מתייחס להסכמים ולאמנות הנזכרים במפורש במסמך זה) מייצגים את ההסכם המלא בין הצדדים, וכן, בכפוף לסעיף 1.3, יחליפו ויחריגו כל תנאי או התניה אחרים, בעל-פה או בכתב, ללא תלות במקום הופעתם או קביעתם, וכן, בייחוד, כל תנאי או התניה שהשולח מנסה לשלב או כל הצהרה אחרת, בעל-פה או בכתב, בנוגע להתניות אלה. השולח מאשר כי אינו מסתמך על או טוען לקיומו של כל תנאי, אחריות, התניה או מצג אחרים בקשר לשימוש בשירותים המכוסים במסגרת הסכם זה.

1.5 תנאים אלה לא יוחלפו או ישונו, ולא יסופחו להם תוספות, למעט לפי הסכם מפורש בכתב בין השולח ונציג של חברת FedEx שיש בסמכותו לעשות כן.

השולח יחויב להסכם בעצם החתימה של כל מי מעובדיו, נציגיו או סוכניו על שטר המטען (האווירי).


2. הגדרות

המונח "משלוחי B2C" מתייחס למשלוחים המתבצעים עקב עסקה מסחרית בין שולח עסקי (הפועל משיקולים מקצועיים) לנמען שהוא צרכן פרטי (הפועל שלא במסגרת שיקולים מקצועיים), וכן למשלוחים שלא הוזן לגביהם בשטר המטען (האווירי) 'שם העסק' ברובריקת הנמען.

המונח "משלוח עסקי" מתייחס למשלוח הנשלח לאתר מסחרי או עסקי, לא כולל בתי מגורים, בתים פרטיים ומשלוחי B2C.

המונח "תנאים" מתייחס לתנאים הכלליים שלפיהם מבוצעת הובלה אווירית ולכל ההסכמים, החוקים והאמנות המוזכרים במפורש במסמך זה, וכפי ש-FedEx מעדכנת מעת לעת.

המונח "FedEx" מתייחס לחברת Federal Express Corporation, חברות בת והסניפים שלה, העובדים, הסוכנים והקבלנים העצמאיים שלהם. הסכם שירותי השילוח הוא מול חברת הבת, הסניף או הקבלן העצמאי של FedEx שמקבלים את המשלוח מידי השולח.

המונח "משלוחים במסגרת שירותי FedEx 1Day Freight‏, FedEx Priority Overnight ו-FedEx Standard Overnight" מתייחס למשלוחים פנים-ארציים בארצות נבחרות באזור EMEA, כאשר הן השולח והן הנמען נמצאים באותה ארץ.

המונח "השולח" מתייחס לאדם (פרטי או ישות משפטית) ששמו מופיע בשטר המטען (האווירי) כגורם השולח.

המונח "הנמען" או "המקבל" מתייחס לאדם ששמו מופיע בשטר המטען (האווירי) כגורם הנמען

המונח "חבילה" מתייחס לכל חבילה או פריט בודד שמתקבלים על-ידי FedEx, לרבות פריטים שנמסרו על-ידי השולח באמצעות מערכות אוטומטיות, אמצעי מדידה, תצהירים או שטרי מטען (אווירי) של FedEx.

המונח "שילוח" או "משלוח" מתייחס לפריט אחד או יותר, בצורת חבילות או מטענים, שמועברים באמצעות שטר מטען (אווירי) אחת.

המונח "שטר מטען (אווירי)" מתייחס לכל מסמך, תצהיר, תווית, בול, רשומה אלקטרונית או פריט דומה של משלוח שנעשה בו שימוש במערכת ההובלה של FedEx.

"משלוח לכתובת מגורים" מתייחס למשלוח המיועד לכתובת מגורים או לבית פרטי, כולל מקומות שבהם עסק מנוהל מתוך בית פרטי, ו/או משלוח שבו הצהיר השולח על כתובת המסירה ככתובת מגורים.

המונח "חיובי הובלה" מתייחס לאגרות, לחיובים ולסכומים שמוערכים או מחושבים בעבור ההעברה של משלוח על-ידי FedEx בהתאם לתנאים אלה או כל תנאי או אגרה עוקבים או חלים, אך לא כולל אגרות או חיובים אחרים שעשויים להיות מוערכים, כמו (בין היתר) חיובים על ערך מוצהר, דמי טיפול מיוחד, מכסים, מסים ותשלומים נוספים.

המונח "יום עסקים" מתייחס לכל יום שבו עסקים בארץ או באזור של המשלוח או בארץ או באזור של יעד המשלוח, פתוחים לעסקים. ימי עסקים, חופשות וחגים עשויים להשתנות בהתאם למדינה או לאזור של יעד המשלוח. מומלץ ללקוחות ליצור קשר עם FedEx לקבלת מידע על התחייבויות למסירה שעשויות להיות מושפעות.

המונח "חיובים" מתייחס לחיובי הובלה ולכל חיוב אחר או נוסף שמוערך או מחושב בנוגע להובלה של משלוח בהתאם לתנאים אלה, לרבות, בין היתר, חיובים נוספים, חיובים על ערך מוצהר, דמי טיפול מיוחד וחיובים נוספים אחרים המפורטים בתנאים אלה או בתנאים מעודכנים, וכן, אם והיכן שישים, אגרות ומסי מכס ועלויות אחרות שנגבות באופן סביר מ-FedEx בקשר להובלה של משלוח.

המונח "ערך להובלה" או "ערך מוצהר להובלה" מתייחס לערך שצוין על-ידי השולח, אם צוין, בשטר המטען (האווירי), ומהווה את הסכום המקסימלי של חבות FedEx בנוגע למשלוח החבילה.

המונח "ערך למכס" או "ערך מוצהר למכס" מתייחס למחיר המכירה או עלות ההחלפה של תכולת המשלוח, כנדרש למטרות שחרור מהמכס.

המונח "זמן התחייבות למסירה" מתייחס להתחייבות למסירה שפורסמה עבור שירות FedEx או ההתחייבות למסירה שהוצהרה על-ידי שירות הלקוחות בעבור המשלוח, תוך התחשבות בסוג הסחורה שנשלחת, תאריך המשלוח, יעד המשלוח, משקל המשלוח וערך המשלוח.

המונח "מספר חשבון בינלאומי FedEx" או "חשבון בינלאומי FedEx" מתייחס למספר שהונפק על-ידי FedEx ללקוח מסוים, שנועד להבטיח סיכום פעילות בחשבון במערכת של FedEx וחיוב תשלום כהלכה.

המונח "משלוחים בתוך אירופה" מתייחס למשלוחים שמבוצעים בין ארצות נבחרות ביבשת אירופה, כמוגדר על-ידי FedEx מעת לעת באתר fedex.com.


3. תעריפים

תעריפים והצעות מחיר לשירותים שנמסרים על-ידי עובדים וסוכנים של FedEx יתבססו על המידע המסופק על-ידי השולח, אך התעריפים והשירות הסופיים עשויים להשתנות בהתאם לשירות השילוח שמוזמן בפועל וליישום של תנאים אלה. FedEx אינה נושאת ולא תישא חבות כלשהי בגין שינוי, החזר כספי או אשראי מכל סוג שהוא שבוצע כתוצאה מחוסר התאמה כלשהו בתעריף או בהצעת המחיר לשירות שנמסרו לפני הטיפול במשלוח ובתעריפים, וחיובים אחרים שנגבים מהלקוח. FedEx תספק רק הערכות של מכסים ומסים באמצעות התכונה 'מכסים ומסים משוערים' ב-FedEx Global Trade Manager באתר fedex.com, אך הסכום הסופי של המכסים והמסים עשוי להשתנות.

התעריפים החלים יהיו התעריפים הרלוונטיים והתקפים במועד שבו נסגר הסכם ההובלה.


4. חיוב

4.1 אף על פי ש-FedEx שומרת את הזכות לדרוש תשלום בגין כל חיוב שהוא מראש בהתאם לתנאים, חשבוניות בגין חיובים שלא שולמו ניתנות לתשלום ללא הנחה בתוך 15 ימים ממועד הנפקת החשבונית. חשבוניות בגין מכסים ומסים ניתנות לתשלום אל מול קבלה. FedEx שומרת את הזכות להגדיל את הסכום שלא שולם במועד הפירעון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש על הסעד, בשיעור של 15% (או סכום דומה כפי שנקבע על-ידי FedEx בהתאם לתנאי התשלום המקומיים החלים ולתנאים) כפיצויים מוסכמים בגין עלויות מנהלתיות, וריבית שנתית בשיעור של 6% מעל לשער הבנק האירופי המרכזי (או שער דומה שנקבע על-ידי FedEx בהתאם לתנאי התשלום המקומיים החלים ולתנאים), כפי שיחושב בתחילת החודש או שער הריבית המרבי המותר לפי החוק החל, אם הסכום נמוך יותר.

4.2 המונח "חיוב השולח" מתייחס לחיובים שייגבו מהשולח.

4.3 המונח "חיוב הנמען" או "חיוב המקבל" מתייחס לחיובים שייגבו מהנמען. כדי שניתן יהיה לחייב את הנמען, לנמען צריך להיות מספר חשבון FedEx חוקי, ויש להזין מספר זה בסעיף המתאים בשטר המטען (האווירי). משלוחים עם חיוב הנמען קבילים להובלה למיקומים נבחרים בלבד. אם הנמען מסרב לשלם, החיובים יוקצו באופן אוטומטי לשולח.

4.4 המונח "חיוב צד שלישי" מתייחס לחיובים שייגבו מגורם שאינו השולח או הנמען. יש להזין את מספר חשבון FedEx החוקי של אותו גורם צד שלישי בסעיף המתאים בשטר המטען (האווירי). אם המספר לא מוזן או אם הצד השלישי לא מסדיר את התשלום, חיובי ההובלה יועברו אוטומטית להיגבות מהשולח, והמכסים והמסים יועברו אוטומטית להיגבות מהנמען.

4.5 עבור עסקאות מסוג "חיוב השולח", "חיוב הנמען" או "חיוב צד שלישי" (פירוט להלן), חבילות לא יתקבלו אם לא מוזן בשטר המטען (האווירי) מספר חשבון FedEx חוקי. מספרי חשבונות FedEx אינם ניתנים להעברה. שימוש לרעה, לרבות איחוד לא מאושר של משלוחים בבעלות גורמים שונים, עלול לגרור ביטול הנחות וסירוב שירות. הלקוח שלו מונפק חשבון FedEx אחראי לכל החיובים הקשורים לחשבון, לרבות חיובים הנובעים משימוש לא מורשה. בעל החשבון אחראי לשמירה על סודיות מספר החשבון. יש לשתף את מספר חשבון FedEx רק עם אנשים שמורשים לבצע משלוחים המחויבים מחשבון זה. היעדר תחזוקה לעדכון חשבון FedEx עלול לגרום להעברת החשבון למצב "מזומן בלבד". העברה של חשבון למצב "מזומן בלבד" עלולה לגרום לעיכוב במסירת חבילות, לסירוב להעברת חבילות או להחזרת חבילות עד להסדרת התשלום.

4.6 אם רלוונטי, תיתכן הערכת מכסים ומסים של תכולת משלוחים. FedEx לא נדרשת לבצע תשלום מראש של מכסים ומסים, ועשויה לחייב את השולח, הנמען או הצד השלישי האחראי לשלם ל-FedEx לפני ש-FedEx מסלקת את החבות בגין מכסים ומסים. הנמען יחויב בגין מכסים ומסים מסוג זה, למעט אם התיבה "חיוב השולח במכסים ומסים" או "חיוב צד שלישי במכסים ומסים" בשטר המטען (האווירי) מסומנת ומצוין בתעודה מספר חשבון FedEx חוקי. אפשרויות כאלה זמינות עבור מיקומים נבחרים בלבד. פרטים נוספים על המיקומים הרלוונטיים זמינים לפי בקשה.

4.7 ללא תלות בהנחיות או תנאי תשלום מנוגדים, השולח תמיד יישאר האחראי הבלעדי לחיובים הכוללים מכסים ומסים כלשהם, אם ישנם.

4.8 חיובים הכרוכים בהמרת מטבע שאינו המטבע שבו חויב המשלם יחושבו באופן יומי באמצעות מחיר נקוב חציוני שמושג משירות האינטרנט להמרת מט"ח OANDA. המחיר הנקוב החציוני הוא המחיר הממוצע שבו קונים מציעים לרכוש מטבעות ממוכרים במהלך פרק הזמן הנתון. ניתן לגשת לשערי המרת המטבעות האלה באתר oanda.com. למטבעות שנכללים במטבעות האיחוד האירופי יהיו שערי המרה קבועים לאירו. קיימת עמלת המרה נוספת בשיעור של 1.75% עבור המרות ממטבעות מחוץ לארה"ב לדולר ארה"ב (USD)‏, 2.3% מדולר ארה"ב לכל מטבע אחר ו-2.0% להמרות בין כל סוגי המטבעות שאינם מארה"ב. אין עמלת המרה להמרת מטבעות שקשורים לאירו. חיובים במטבעות שאינם דולר ארה"ב ולא ניתן להמירם ללא תשלום, יומרו לדולר ארה"ב וייגבו מחשבון המשלם לפי שער השוק החופשי או השער הרשמי שלפיו הותר ל-‏FedEx לרכוש דולרים (USD) במטבע הרלוונטי, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי. ייעשה שימוש בשער התואם לתאריך השילוח עבור המרות למטבעות שאינם היפר-אינפלציוניים. עם זאת, בארצות עם שער מטבע לא יציב, אנו שומרים את הזכות להשתמש בשער החליפין שהיה בתוקף בתאריך הנפקת החשבונית, ולא בזה של תאריך השילוח.

4.9 עבור משלוחים שנוצרים עם התכונה 'צור משלוח ייבוא' ב-FedEx Ship Manager™‎ באתר fedex.com, חרף הנחיות תשלום אחרות שניתנות ל-FedEx, הגורם שיוזם את העסקה של משלוח הייבוא עם FedEx אחראי לשלם, יחוייב לשלם ומסכים לשלם את כל החיובים והאגרות, לרבות דמי טיפול מיוחד ומכסים ומסים כלשהם החלים על משלוחים מסוג זה.

משלוחים שנוצרים עם התכונה 'צור משלוח ייבוא' באתר fedex.com כפופים לחוקים ולהתניות החלים על הארץ שממנה המשלוח יוצא. תנאי והתניות השירות האלה עשויים להשתנות בהתאם לארץ. לקבלת פרטים, היוועץ במשרד המקומי בארץ המוצא של המשלוח.


5. התאמת חשבוניות / משקל נפחי

5.1 FedEx עשויה לערוך ביקורת לכל שטר מטען (אווירי) כדי לאמת את סוג השירות שנבחר ואת משקל החבילה/משלוח. אם השירות שנבחר או המשקל שהוזן שגוי, FedEx רשאית לבצע את התיקונים המתאימים בשטר המטען (האווירי) ואת ההתאמות המתאימות בחשבונית בכל עת, ורשאית לחייב דמי טיפול מיוחד בשל הצורך לערוך תיקונים והתאמות מסוג זה.

5.2 כאשר שטרי מטען (אווירי) מופקים על-ידי השולח באמצעות התקן שילוח אוטומטי כלשהו, כל השמטה או רשומה שגויה בשטר המטען (האווירי) בנוגע למשקל או למספר של החבילות תתבטא בחיוב בהתבסס על ההערכה של FedEx לגבי מספר החבילות המועברות והתנאים הכלליים שלפיהם מבוצעת הובלה אווירית בהתאם להערכת המשקל הנפחי במועד החיוב או כמשקל ברירת המחדל הרגיל לחבילה, כפי שייקבע על-ידי FedEx, פרטים יינתנו לפי בקשה.

5.3 הערכות חיובים עשויות להתבצע על סמך משקל נפחי. משקל נפחי נקבע על-ידי הכפלה של אורך החבילה בגובהה וברוחבה (הכול בסנטימטרים) וחלוקת הסכום ב-5,000 או מספר אחר ש-FedEx מציינת מעת לעת באתר fedex.com. אם התוצאה גבוהה מהמשקל בפועל, ייתכן שיוערכו חיובים על סמך המשקל הנפחי. התעריפים של חיובים נוספים מעין אלה זמינים לפי בקשה, ו-FedEx עשויה לשנותם ללא הודעה מראש.


6. דחייה או סירוב לקבלה של משלוחים

FedEx שומרת את הזכות להחזיק, לבטל, להשהות, להחזיר או לסרב לקבל כל משלוח שהוא, בכל עת, אם לדעת FedEx סביר להניח שהמשלוח יגרום נזק או עיכוב למשלוחים, סחורות או אנשים אחרים, או שההובלה של משלוח מסוג זה אסורה על-פי חוק או מהווה הפרה של תנאי כלשהו מתנאים אלה, או אם בחשבון FedEx של האדם או היישות שאחראים לתשלום אין מספיק אשראי. עצם העובדה ש-FedEx מקבלת משלוח לא מהווה הוכחה לכך שהמשלוח תואם לחוקים ולתקנות החלים או לתנאים הנוכחיים.


7. הגבלות

7.1 ההגבלות על גודל ומשקל החבילות משתנות בהתאם לארץ או לשירותי FedEx. פרטים זמינים לפי בקשה.

7.2 אין הגבלה על המשקל המצטבר של משלוחים מרובי פריטים כל עוד כל חבילה נפרדת הנכללת במשלוח לא חורגת מהגבלת המשקל לחבילה שמוגדרת עבור היעד. משלוחים שמשקלם עולה על 225 ק"ג מחייבים תיאום מוקדם מול FedEx. פרטים זמינים לפי בקשה.

7.3 חבילות גדולות במיוחד הן פריטים ששוקלים פחות מ-68 ק"ג (או ההגבלה הספציפית לארץ היעד) ששילוב האורך וההיקף שלהם עולה על 330 ס"מ (או ההגבלה הספציפית לארץ היעד). FedEx רשאית לסרב לשלוח פריטים כאלה, או, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחשיב אותם כמשלוחי מטען מסוג FedEx International Priority Freight או FedEx International Economy Freight אם FedEx מקבלת משלוחים כאלה, ועשוי לחול משקל מינימלי של 68 ק"ג לחיוב ללא תלות במשקל הפריט בפועל.

7.4 יש לארוז משלוחים מסוג FedEx Envelope ו-FedEx Pak באריזות FedEx מתאימות.

7.5 בכל שטר מטען (אווירי) יצוין רק סוג משלוח אחד, וכל אריזה מסוג FedEx Envelope‏, FedEx 10kg Box או FedEx 25kg Box תישלח עם שטר מטען (אווירי) אחד.

7.6 השולח רשאי לשלוח עד עשר סחורות שונות בשטר מטען (אווירי) אחד.

7.7 השולח רשאי לשלוח עד 9,998 חבילות בשטר מטען (אווירי) אחד.


8. פריטים שאינם קבילים להובלה

8.1 הפריטים הבאים אינם קבילים להובלה לאף יעד, למעט אם הוסכם אחרת עם FedEx:

 • כסף (מטבעות, כסף מזומן, שטרות כסף ומסמכים סחירים שווי-ערך לכסף מזומן כמו תעודות מניות, אגרות חוב ומכתבי אשראי למזומנים), מטבעות ובולי אספנות;
 • חומרי נפץ (חומרי נפץ בסיווג 1.3 אינם קבילים להובלה על-ידי FedEx. בארצות מסוימות חומרי נפץ בסיווג 1.4 עשויים להיות קבילים להובלה אווירית; לקבלת פרטים, יש להיוועץ בשירות הלקוחות לפני השילוח), זיקוקים ופריטים נפיצים או דליקים אחרים;
 • גופות אנושיות, איברים של בני אדם או חלקי גוף אנושיים, עוברים של בני אנוש ובעלי חיים, אפר של שרידי אדם או שרידי אדם שהוצאו מהקבר;
 • משלוחים לכתובות צבאיות בחילות היבשה או הים;
 • משלוחים מסוג מזומן במסירה;
 • כלי נשק, אמצעי לחימה, תחמושת וחלקיהם;
 • מוצרי מזון, פריטי מזון ומשקה מתכלים שמחייבים קירור או בקרת סביבה אחרת;
 • צמחים וחומרים לצמחים, לרבות זרעים ופרחים קטופים (פרחים קטופים קבילים בארצות יעד מסוימות, מידע זמין לפי בקשה);
 • כרטיסי לוטו, אמצעי הימורים במקומות שבהם הימורים אסורים לפי חוק;
 • חומרים מתכלים (שאינם מצוינים בסעיף (7)) למעט בתיאום מראש;
 • פורנוגרפיה ו/או חומרים מגונים;
 • משלוחים שמעובדים בתנאים הבאים, למעט בתיאום מראש:

  • תעודות מכס בינלאומיות (מאפשרות ייבוא זמני לצורכי תצוגה וכדו' ללא מכס);
  • תביעות לשיפוי (בקשות להחזרים כספיים של מכסי ייבוא במעמד הייצוא);
  • תעודות ייבוא זמניות (מאפשרות ייבוא זמני לצורך תיקון וכדו');
  • מכתבי אשראי. ככלל, חל איסור על ביצוע משלוחים הכפופים למכתבי אשראי, למעט משלוחים הכפופים למכתבי אשראי המחייבים "קבלה של ספק שירותי שילוח" כמוגדר בסעיף 25 של USP 600, שנשלחים באמצעות שירות שטר המטען האווירי הבינלאומי המורחב של FedEx;
 • פסולת מסוכנת, לרבות, בין היתר, מחטים ו/או מזרקים משומשים להזרקה תת-עורית או פסולת רפואית;
 • קרח רטוב (מים קפואים);
 • משלוחים המחייבים את FEDEX להשיג רישיון או היתר מיוחד כלשהו להובלה, יבוא או יצוא.
 • משלוחים שההובלה, הייבוא או הייצוא שלהם אסורים על-פי חוק, תקנה או כלל כלשהם.
 • משלוחים עם ערך מוצהר למכס שעולה על הערך המותר (ראה סעיף 18: ערך מוצהר והגבלת החבות);
 • סחורות מסוכנות, למעט כפי שמותר תחת סעיף 9 "סחורות מסוכנות";
 • בעלי חיים מתים או בעלי חיים מפוחלצים;
 • חבילות רטובות, דולפות או מדיפות ריח;
 • חבילות שארוזות בנייר אריזה חום;
 • בעלי חיים וחרקים חיים, למעט כאשר המשלוח מתואם ומאושר מול המחלקה ב-FEDEX שמטפלת בבעלי חיים. לקבלת סיוע, לקוחות יכולים ליצור קשר עם המשרד המקומי של FEDEX. חיות מחמד ודגים חיים אינם קבילים לשילוח.
 • משלוחים שעלולים לגרום נזק או עיכוב לציוד, אנשי סגל או משלוחים אחרים.

FedEx אינה נושאת כל חבות שהיא בגין משלוחים של פריטים מסוגים אלה גם אם התקבלו (לרבות קבלה בשוגג או תחת אזהרה).

8.2 הגבלות נוספות עשויות לחול בהתאם ליעד, לשירות ולאפשרות השירות, וייתכן שיידרשו שחרורים שונים בהתאם לתקנות ולכללי מכס עבור סחורות מסוימות, מה שעשוי להאריך את זמן ההובלה. FedEx שומרת את הזכות לדחות חבילות על סמך הגבלות אלה או מטעמי אבטחה או בטיחות. FedEx תהיה רשאית לגבות עמלת ניהול בעבור חבילות שנדחו ובעבור העלויות של החזרת הסחורה, אם ניתן, לשולח. מידע נוסף זמין לפי בקשה.

8.3 הבטחת החזר תשלום (ראה סעיף 17) אינה רלוונטית עבור פריטים שאינם קבילים להובלה אווירית.


9. סחורות מסוכנות

9.1 לא בכל מיקומי FedEx מקבלים סחורות מסוכנות, במיקומי FedEx מסוימים לא מקבלים קטגוריות מסוימות של סחורות מסוכנות, וכלל לא קביל לשלוח סחורות מסוכנות דרך כל שירותי FedEx. עבור משלוחים שמסווגים תחת ההסכם האירופי להובלה בינלאומית של סחורות מסוכנות בדרכים קרקעיות (ADR) נדרשים תיאומי הובלה מיוחדים, והשולח נדרש ליצור קשר עם FedEx לתיאום/קבלת אישור למשלוח לפני ביצוע השילוח. FedEx שומרת את הזכות לסרב לקבל סחורות מסוכנות בכל מיקום שבו סחורות כאלה אינן קבילות בהתאם לחוק החל.

9.2 כל החבילות שמכילות סחורות מסוכנות חייבות לציית להנחיות הטכניות של הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית (IACO) בנוגע להובלה אווירית בטוחה של סחורות מסוכנות, לתקנות של האגודה הבינלאומית להובלה אווירית (IATA) בנוגע לסחורות מסוכנות, לכל התנאים של FedEx Express המפורטים במהדורה העדכנית של תקנון IATA או כל תקנה רלוונטית אחרת. השולח יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם עקב חוסר ציות שלו לתקנה רלוונטית של IATA או כל תקנה רלוונטית אחרת. השולח נדרש לארוז את כל הסחורות המסוכנות באריזות יעילות לחלוטין, בתאימות מלאה לכל הדרישות הנוגעות לסיווג, אריזה, סימון, תיוג ותיעוד של סחורות, ולכל חוק, תקנה או כלל רלוונטיים אחרים, ויישא חבות בגינם. השולח גם אחראי לוודא שהנמען מציית לכל החוקים, התקנות והכללים החלים. כאשר משתמשים בשטר מטען (אווירי) מנייר, ניתן לבצע הובלה בינלאומית של סחורות מסוכנות רק באמצעות שטר מטען (אווירי) של השירות הבינלאומי המורחב של FedEx (ראה גם סעיף 14.5: "ניתוב ומסירה").

9.3 השולח נדרש לציית לכל החוקים, התקנות והכללים החלים שעוסקים באריזה, סימון ותיוג של משלוחי דם ומוצרי דם, ללא תלות בכושר ההדבקה במחלות של התכולה.

9.4 לא ניתן להשתמש באריזות של FedEx לשילוח סחורות מסוכנות (למעט חומרים ביולוגיים מקטגוריה B‏ [UN 3373], שניתן לשלוח אותם באריזות UN 3373 של FedEx; (ראה גם סעיפים 10.3 ו-10.4: "אריזה וסימון").

9.5 סוללות ליתיום (UN 3090) שמוגדרות כראשיות ולא ניתנות לטעינה חוזרת מחייבות אישור מראש לפני שילוח. לקבלת פרטים, בקר באתר fedex.com והזן את מילת המפתח "סוללות ליתיום".

9.6 כאשר נדרש טופס חומרים מסוכנים, לכל משלוח צריכה להיות מצורפת הצהרת IATA של השולח.

9.7 הערה: ייתכן ש-FedEx תידרש על-פי חוק לדווח לרשות המקומית המתאימה על משלוחים של סחורות מסוכנות שאינם מוצהרים או שאינם מוצהרים כהלכה. השולח עשוי להיות כפוף לקנסות ולעונשים במסגרת החוק החל. התקנות בנוגע לסחורות מסוכנות מחייבות שכל שולח יעבור הכשרה ספציפית-לתפקיד ביחס לסחורות מסוכנות לפני שהוא מוסר משלוחים של סחורות מסוכנות לידי FedEx או ספק הובלות אוויריות אחר. משלוחים של סחורות מסוכנות צריכים להיות מסווגים, ארוזים, מסומנים, מתוייגים ומזוהים כהלכה כסחורות מסוכנות, ולכלול את התיעוד המתאים של סחורות מסוכנות.

9.8 FedEx נדרשת לשמור על הפרדה נאותה של סחורות מסוכנות לא תואמות בכל כלי הרכב והתעופה. לכן ייתכן שתידרש העברה של המשלוח למשאית או לטיסה הבאים, שבהם ניתן לשמור על הפרדה נאותה.

9.9 הבטחת החזר תשלום (ראה סעיף 17) אינה רלוונטית עבור משלוחים של סחורות מסוכנות.


10. אריזה וסימון

10.1 השולח נדרש להכין ולארוז את כל החבילות לשינוע בטוח בדרכים אוויריות וקרקעיות מתוך הנחה של טיפול רגיל בסביבת הובלה מהירה ובתאימות לכל החוקים, התקנות והכללים החלים, לרבות אלה שעוסקים באריזה, סימון ותיוג. השולח אחראי למלא כהלכה את שטר המטען (האווירי). יש לסמן בצורה ברורה ועמידה כל משלוח עם השם, הרחוב, העיר והארץ, כולל המיקוד, הן של השולח והן של הנמען. עבור משלוחים בינלאומיים, יש לציין את שם הארץ שבה המשלוח נמסר ל-FedEx.

10.2 השולח נדרש להגן באופן הולם, באמצעות אריזה מתאימה, על כל פריט שעלול להינזק כתוצאה מתנאים כלשהם שעשויים להתרחש בשעת הובלה אויירית, כמו שינויי טמפרטורה או לחץ אטמוספרי. FedEx לא תישא כל חבות שהיא בגין נזק שנגרם כתוצאה משינויים בטמפרטורה או בלחץ.

10.3 FedEx לא מספקת שירותי הובלה עם בקרת טמפרטורה. בשום נסיבות שהן, FedEx לא תהיה מחוייבת להוסיף קרח יבש למשלוחים או לספק שירותים של הקפאה מחדש, ללא תלות בהצהרות מנוגדות, בעל-פה או בכתב, מהלקוח או מ-FedEx‏. FedEx לא ממליצה להשתמש בקרח רטוב (מים קפואים) כאמצעי קירור.

10.4 אם הנמען מסרב לקבל חבילה, או שהחבילה דולפת, נפגמת או מדיפה ריח (ביחד, "דולפת"), החבילה תוחזר לשולח, אם הדבר אפשרי. אם השולח מסרב לקבל את החבילה בחזרה, או אם לא ניתן להחזיר את החבילה עקב הדליפה, השולח יישא בחבות ומסכים לפצות ולשפות את FedEx בצורה אחרת בגין כל העלויות, האגרות וההוצאות שנגרמו לה בקשר לניקוי ו/או ההשלכה של החבילה. FedEx שומרת את הזכות, ללא נשיאה בחבות, לסרב להוביל חבילה או להשליך חבילה שניכרים בה סימנים לדליפה.


11. בדיקת משלוחים

11.1 FedEx רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, או לפי בקשה מהרשויות הרלוונטיות, לפתוח ולבדוק כל משלוח ללא הודעה, בכל עת, ולא תישא כל חבות שהיא בגין פעולות אלה.

11.2 בהתאם לתקנות החלות, FedEx נדרשת לבצע בדיקה (רנדומלית) של חבילות באמצעות מערכת רנטגן. FedEx רשאית לבצע בדיקות אלה, והשולח והנמען מוותרים בזאת על כל תביעה אפשרית בגין נזקים או עיכובים (לרבות, בין היתר, הבטחת החזר תשלום) שנגרמים עקב הבדיקות.


12. שחרור מהמכס

12.1 משלוחים בינלאומיים חייבים לעבור שחרור מהמכס בארץ היעד לפני מסירתם לנמען. כאשר FedEx מספקת את שירות השחרור מהמכס, היא תספק לרשויות המכס, לפי בקשה, את כל הנתונים הדרושים לביצוע השחרור, כפי שנמסרו לה על-ידי השולח (ראה סעיף 26: "הגנה על נתונים").

12.2 השולח אחראי לוודא שכל הפריטים שנשלחים קבילים לכניסה לארץ היעד. כל החיובים בגין המשלוח אל ובחזרה מהארצות השונות במקרה של סירוב הכנסה יחולו על השולח.

12.3 FedEx רשאית, במקרים מסוימים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לקבל הנחיות מהנמען לשימוש בעמיל מכס ייעודי שאינו FedEx או העמיל שמונה על-ידי השולח. בכל מקרה, FedEx שומרת את הזכות לשחרר את המשלוח אם לא ניתן לקבוע את זהות העמיל, אם העמיל לא מבצע את השחרור או אם לא סופקו פרטי עמיל מדויקים ומלאים (לרבות, בין היתר, שם, כתובת, מספר טלפון ומיקוד).

12.4 השולח אחראי לוודא שכל התיעוד, נוסף על שטר המטען (האווירי), מסופק וממולא באופן מדויק, בתאימות לכל החוקים, הכללים והתקנות החלים, לרבות, בין היתר, חוקי מכס, חוקי ייבוא וייצוא ותקנות ממשלתיות של כל ארץ שהיא שהמשלוח יוצא ממנה, נכנס אליה או עובר דרכה. כל משלוח במסגרת שירות ההחזרות הגלובלי של FedEx שמועבר לארץ שלישית נדרש לציית גם לדרישות בקרת הייצוא של ארץ המוצא הראשונה. במקרה שתיעוד מסוג זה לא מסופק ו/או אינו מדויק (לרבות שטר המטען (האווירי)), FedEx לא תישא כל חבות שהיא כלפי השולח או כל אדם אחר בגין אובדן, הוצאות או עיכובים הנובעים מהיעדר הציות של השולח לתנאי זה. כאשר משלוחים מוחזקים במכס או על-ידי סוכנויות אחרות עקב תיעוד שגוי או חסר, FedEx רשאית לנסות תחילה להתריע על כך לנמען. אם החוק המקומי מחייב שהנמען יספק את המידע או התיעוד הנכון, והנמען לא עושה זאת בתוך פרק זמן סביר בהתאם לשיקול דעתה של FedEx, המשלוח עשוי להיחשב כבלתי ניתן למסירה (ראה סעיף 16: "משלוחים שאינם ניתנים למסירה"). אם הנמען לא מספק את המידע או התיעוד הנדרש והחוק המקומי מאפשר לשולח לספק אותם, FedEx רשאית לפנות לשולח. אם גם השולח לא מצליח לספק את המידע או התיעוד בתוך פרק זמן סביר בהתאם לשיקול דעתה של FedEx, המשלוח ייחשב לבלתי ניתן למסירה. FedEx לא נושאת כל אחריות שהיא בגין חבותה להשלים מסירה עקב תיעוד שגוי או חסר, גם אם נעשו ניסיונות ליצור קשר עם הנמען או השולח, או לא. FedEx תהיה רשאית לגבות דמי ניהול בעבור השגת המידע הנכון או המלא.

12.5כאשר אפשרי, שולח שמתגורר/פועל בתחומי האיחוד האירופי רשאי לאשר ל-FedEx או לסוכניה ליצור ולהגיש הצהרות של ייצוא (חוזר) וכל הפעולות הקשורות כנציגים ישירים בשם ובעבור החשבון הרלוונטי, כאשר השולח נושא בכל הסיכונים.

12.6 FedEx שומרת את הזכות להעריך חיובים נוספים בעבור שחרור מהמכס או בעבור שירותים נוספים לשחרור מהמכס של משלוחים ("דמי שירותים נוספים לשחרור מהמכס"). לקבלת מידע נוסף על דמי שירותים נוספים לשחרור מהמכס, יש לפנות אל FedEx.

12.7 FedEx לא נושאת כל אחריות שהיא בעבור משלוחים שננטשו במכס, ומשלוחים מסוג זה ייחשבו לבלתי ניתנים למסירה (ראה סעיף 16: "משלוחים שאינם ניתנים למסירה").


13. מכסים ומסים

13.1 אם וכאשר אפשרי, ומבלי לגרוע מסעיפים 4.6 ו-4.7‏, FedEx רשאית לבחור לשלם בעצמה מכסים ומסים לפי הערכת המכס, בשם הגורם שאחראי לתשלומים אלה ("המשלם"). בעבור כל המשלוחים, FedEx רשאית ליצור קשר עם המשלם לפני השלמת השחרור מהמכס על מנת לאשר את תיאומי ההחזרים הכספיים של הסכומים שישולמו. בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, FedEx רשאית לחייב אישור של תיאומי ההחזרים הכספיים כתנאי להשלמת השחרור מהמכס ולמסירת החבילה, לרבות, בין היתר, במקרים של מסירה לנמענים ש-FedEx סבורה שאין להם כושר אשראי ושל משלוחים עם ערכים מוצהרים גבוהים.

13.2 אם נמען או צד שלישי שנדרש ממנו אישור להחזרים כספיים מסרב לשלם את המכסים והמסים הדרושים לשחרור המשלוח מהמכס, FedEx רשאית לפנות לשולח. אם השולח מסרב לבצע תיאומים משביעי רצון לפיצוי FedEx, המשלוח יוחזר לשולח, יועבר למחסן הזמנות כללי, יועבר למחסן של רשויות המכס, או ייחשב כבלתי ניתן למסירה (ראה סעיף 16: "משלוחים שאינם ניתנים למסירה"). במקרה זה השולח יהיה אחראי לשלם הן את החיובים המקוריים והן את החיובים בגין ההחזרה. אם FedEx משלמת מכסים ומסים ביעד המקורי או עם החזרת המשלוח, השולח יחוייב גם בכל הסכומים האלה ובכל האגרות והחיובים הנוספים הקשורים לתשלום המכסים והמסים על-ידי FedEx.

13.3 כל משלוח עשוי להתעכב אם FedEx לא יכולה להשיג אישור משביע רצון לתיאום החזרים כספיים בגין תשלומי מכסים ומסים. עיכובים אלה, או כל כשל לציית לתנאים אלה, אינם חבויות חלות, אינם כשלי שירות ואינם מכוסים במסגרת הבטחת החזר תשלום (ראה סעיף 17: "הבטחת החזר תשלום" וסעיף 19: "חבויות שאינן חלות").

13.4 אם FedEx משלמת מכסים ומסים, היא שומרת את הזכות להעריך סכום נוסף. לקבלת הסבר על הסכום הנוסף, השולח צריך לעיין בגיליונות התעריפים של FedEx שתקפים במועד השילוח, או ליצור קשר עם FedEx. אף על פי ש-FedEx שומרת את הזכות להעמיד סחורות למכירה פומבית או להשליכן בגין חיובים שלא הוחזרו לה, חובת התשלום תמשיך לחול על השולח.

13.5 רשויות המכס עשויות להטיל על FedEx דמי מכס ו/או מע"מ על יבוא, או כל מכס ומס אחר בדמי פיגור בתשלום, כמו גם קנסות, עונשים ו/או ריבית על איחור בתשלום אם נמסר מידע ו/או תיעוד לא מדויק או לא מלא לשחרור משלוח מהמכס, כמו למשל חשבוניות, ערכי מכס, מטבעות או קודי סחורות. אם המידע/תיעוד הלא מדויק או לא מלא סופק ל-FedEx על-ידי, בשם, בהנחיית או באחריות השולח או הנמען, תחול חבות משותפת על השולח, הנמען - ואם רלוונטי - הצד השלישי האחראי לשלם ל-FedEx סכומים אלה.


14. ניתוב ומסירה

14.1 FedEx שומרת את הזכות לנתב משלוח בכל דרך שהיא מוצאת הולמת. בעת מסירת המשלוח לידי FedEx, מוסכם בין הצדדים כי לא יחולו עצירות במסלול. FedEx עשויה לאחד או להעביר משלוחים לצורכי הובלה באמצעי תחבורה קרקעיים או אוויריים של צד שלישי, או בטיסות סחר או על בסיס משולב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. FedEx לא מחויבת לנתב מחדש משלוח כלשהו למדינה שלישית או להוביל את המשלוח במטוס או כלי רכב ספציפי, או במסלול ספציפי, כדי ליצור מפגש בנקודה כלשהי בהתאם ללוח זמנים כלשהו. FedEx רשאית - ללא הודעה - להחליף ספק שירותי הובלה, מטוס או כלי רכב, לחרוג מהמסלול או המסלולים, או להעביר את המשלוח בכלי רכב ממונע. השולח מאשר את זכותה של FedEx להסיט כל משלוח שהוא (לרבות שימוש בספקים אחרים של שירותי הובלה) לצורך מסירתו ליעדו.

14.2 FedEx רשאית למסור את המשלוח לכתובתו של הנמען המצוינת בשטר המטען (האווירי), או לידי כל אדם או ישות אחרים מאלה ששמם מצוין בשטר המטען (האווירי) אשר יש להם סמכות לכאורה לקבל את המשלוח בשם הנמען או מטעמו. כתובות המשלוחים צריכות תמיד לכלול את הכתובת המלאה של הנמען ומספר טלפון או פקס של הנמען. השולח במפורש מקבל ומכיר בכך שבמדינות יעד מסוימות ייתכן שהמשלוח יימסר לידי צד שלישי או לתיבת דואר או לכל מקום אחר הנגיש לנמען. (עבור מיקומים בינלאומיים מסוימים ניתן להשתמש בכתובות מסוג תאי דואר, אך חובה לציין מספר טלפון, פקס או טלפקס פעיל בשטר המטען (האווירי). FedEx לא יכולה לספק משלוחים לכתובות מסוג תאי דואר בבסיסים צבאיים של חילות היבשה והים של צבא ארה"ב).

14.3 FedEx לא תישא חבות, בשום מקרה שהוא, בגין כל תביעה שהיא שקשורה לעיקול או החזקה של סחורה במהלך הובלה על-ידי המכס או רשויות ממשלתיות אחרות.

14.4 משלוחים לבתי מלון, אכסניות, בתי חולים, משרדים או מתקנים ממשלתיים, קמפוסים של אוניברסיטאות או יעדים אחרים שקיים בהם חדר דואר או אזור קבלה מרכזי, עשויים להיות מסופקים לחדר הדואר או אזור הקבלה המרכזי, למעט אם התקבל אישור מוקדם מ-FedEx.

14.5 לא ניתן לנתב מחדש סחורות מסוכנות לכתובת שאינה כתובת המען המקורית של הנמען שצוינה על-ידי השולח. (הערה: המשלוחים עשויים להיות מוחזקים כזמינים לאיסוף, או להיות מוחזרים לשולח.)

14.6 כל שינוי נדרש לכתובת שאינו למטרת ניתוב מחדש, או תיקון של כתובת, נחשב למשלוח חדש, ויחולו חיובי הובלה חדשים.

14.7 משלוחים בימי שבת, אם זמינים, יהיו כפופים לעמלת טיפול מיוחד בארצות שבהן שבת אינו יום עסקים רגיל.

14.8 אפשרות השירות FedEx Europe First למסירה בשעות הבוקר המוקדמות כפופה לעמלת מסירה נוספת ("עמלת מסירה של שירות FedEx Europe First").

14.9 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, FedEx רשאית לסרב לאסוף או לספק משלוח, או להשתמש בהסכמי איסוף או מסירה חלופיים, לשמירה על בטיחות עובדיה ובמקרים שבהם FedEx סבורה כי השימוש בשירותיה עשוי להוות הפרה של חוקים, תקנות או כללים חלים כלשהם.

14.10 א. הנחיות מסירה מהשולח
FedEx מציעה לפחות אפשרות אחת של חתימה במסירה שהשולח יכול לבחור במהלך המילוי של שטר המטען (האווירי). אפשרויות Delivery Signature Options אינן זמינות עבור כל המשלוחים, הן כפופות להגבלות גיאוגרפיות או הגבלות אחרות ו-FedEx עשויה לשנותן בעת לעת ללא הודעה. הזמינות והתנאים של אפשרויות חתימה במסירה מפורטים באתר fedex.com. 

הן השולח והן הנמען מכירים בכך שאפשרויות Delivery Signature Options שנבחרו על-ידי השולח עשויות להתייחס, בין היתר ל: (i) שחרור של משלוח ללא חתימה במסירה; (ii) מסירת המשלוח לשכן או שוער/מנהל בניין או גורם דומה; (iii) שחרור של משלוח B2C רק לידי בגיר חוקי בכתובת המסירה; (iv) או שילוב כלשהו של כל ההנחיות הנזכרות לעיל. לאפשרות החתימה במסירה שהשולח בוחר תהיה עדיפות על-פני כל הנחיית מסירה נוספת שמתקבלת מהנמען. השולח והנמען מתבקשים לעיין בסעיף 19.4 ה. של התנאים הכלליים שלפיהם מבוצעת הובלה אווירית. 

ייתכן שייגבו חיובים נוספים ביחס לאפשרויות Delivery Signature Options. השולח והנמען מתבקשים לעיין בסעיף 22 של התנאים הכלליים שלפיהם מבוצעת הובלה אווירית. 

אם לא נבחרת אפשרות לחתימה במסירה, FedEx תפעל לפי נוהלי המסירה הרגילים שלה.

14.10 ב. הנחיות מסירה מהנמען
במיקומים נבחרים, ניתן לספק משלוחי B2C בהתאם להנחיות נוספות שמתקבלות מהנמען. השולח מכיר במפורש בכך ומסכים לכך שהנחיות אלה יכולות לשנות את הנחיות המסירה ו/או זמן ההתחייבות למסירה שהוסכם עליהם במקור. הן השולח והן הנמען מכירים בכך ומסכימים לכך שההנחיות מן הנמען עשויות להתייחס, בין היתר, ל: (i) עיכוב במועד המסירה; (ii) מסירה לשכן; (iii) מסירה לכתובת אחרת ו/או אדם אחר, בתנאי שכתובת זו נמצאת באותה מדינה שמצוינת בשטר המטען (האווירי); (iv) מתן הנחיות ליעד של משלוח B2C מבלי לקבל חתימה בעבור המסירה; (v) השארה של משלוח B2C בנקודת איסוף (למשל חנות מקומית); או (iv) שילוב כלשהו של כל ההנחיות הנזכרות לעיל. הצדדים מסכימים שהחזקה זמנית של משלוח ה-B2C על-ידי FedEx כתוצאה מהנחיות הנמען, למשל הנחיה להשהות את המסירה, תיחשב לחלק מחוזה ההובלה. 

אפשרויות המסירה הזמינות עבור משלוחי B2C כפופות להגבלות זמן, הגבלות גיאוגרפיות והגבלות נוספות, ו-FedEx עשויה לשנותן מעת לעת ללא הודעה. הזמינות והתנאים של אפשרויות המסירה מפורטים באתר www.fedex.com. הבטחת החזר תשלום (ראה סעיף 17) לא חלה על משלוח B2C שהנמען מספק עבורם הנחיות נוספות בהתאם להתניה זו.

FedEx תקבל הנחיות מסירה נוספות רק עבור משלוחי B2C. עם זאת, אם נמען מספק הנחיות מסירה נוספות עבור משלוחי B2C אחרים, הן השולח והן הנמען מאשרים ומסכימים לציית לכל ההתניות האמורות.


15. שירות מסירה חוזרת

15.1 משלוחים עסקיים. FedEx תנסה לבצע מסירה חוזרת באופן אוטומטי או על-פי בקשה אם: (1) אין בכתובת הנמען או בכתובת סמוכה אדם הזמין לחתימה על קבלת החבילה ולא צוין ויתור חתימה; (2) השולח בחר באפשרות "חתימה במעמד המסירה" של FedEx ואין שום נמען מורשה זמין לחתום על החבילה; או (3) FedEx, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מחליטה שלא ניתן לשחרר את החבילה. אם המשלוח העסקי לא נמסר כעבור שלושה (3) ניסיונות מסירה או לאחר שהוחזק במשך חמישה (5) ימי עסקים מיום ניסיון המסירה הראשון, ואם רלוונטי, המשלוח שוחרר מהמכס בארץ היעד, ייחשב לבלתי ניתן למסירה (ראה סעיף 13: "משלוחים שאינם ניתנים למסירה").

15.2 משלוח לבית מגורים ומשלוחי B2C. אם משלוח לכתובת מגורים או משלוח B2C אינו מצליח להימסר בניסיון הראשון, FedEx רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע ניסיון מסירה חוזר, להחזיק במשלוח עד שיתקבלו הנחיות מסירה נוספות מהנמען, או לשלוח אותו ליעד אחר לפי בחירתה של FedEx. אם משלוח לכתובת מגורים או משלוח B2C אינו מצליח להימסר בניסיון(ות) חוזר(ים), או אם הנמען אינו מספק הנחיות מסירה נוספות, או אם FedEx אינה מאפשרת לשלוח ליעד אחר לפי בחירתה של FedEx, יייתכן שהמשלוח ייחשב בלתי ניתן למסירה (ראה סעיף 13: משלוחים שאינם ניתנים למסירה).


16. משלוחים שאינם ניתנים למסירה

16.1 משלוח שאינו ניתן למסירה הוא משלוח שלא ניתן למסור אותו ליעדו מסיבות שכוללות, בין היתר, את הנסיבות הבאות: (i) כתובת הנמען שגויה, אינה מלאה, אינה חוקית או אינה ניתנת לאיתור, (ii) המשלוח מוען לכתובת שאינה באזור הכיסוי של FedEx,‏ (iii) מקום העסקים של הנמען סגור, (iv) לא ניתן היה להשלים את המסירה עקב חוסר זמינות או סירוב של אדם מתאים לקבל את המשלוח או לחתום על קבלת המשלוח בניסיון הראשון או בניסיונות החוזרים למסירה, (v) לא ניתן לשחרר את המשלוח מהמכס, (vi) סביר להניח שהמשלוח יגרום נזק או עיכוב למשלוחים או נכסים אחרים, או פגיעה גופנית בבני אדם, (vii) המשלוח מכיל פריטים אסורים, (viii) הנמען לא יכול או מסרב לשלם בעבור משלוח מסוג 'חיוב הנמען', (ix) המשלוח לא נארז כהלכה, או (x) התכולה או האריזה של המשלוח פגומה במידה כזו שעטיפה מחדש אינה אפשרית.

16.2 אם משלוח אינו ניתן למסירה מכל סיבה שהיא, FedEx רשאית לנסות לפנות לשולח כדי לתאם החזרה של המשלוח, ללא פגיעה בזכויות של הגבלות רגולטוריות מקומיות כלשהן. אם לא ניתן ליצור קשר עם השולח בתוך חמישה (5) ימי עסקים או שהשולח לא מצליח לספק הנחיות בתוך פרק זמן סביר בהתאם לשיקול דעתה של FedEx‏, FedEx רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחזיר את המשלוח לשולח; או להעביר את המשלוח למחסן הזמנות כללי, להעביר את המשלוח למחסן של רשויות המכס או להשליך את המשלוח. אם לא ניתן למסור, לשחרר מהמכס או להחזיר משלוח כלשהו, FedEx רשאית להעביר או להשליך את המשלוח, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. השולח יחוייב בכל העלויות, החיובים והאגרות שנגרמו עקב ההחזרה, האחסון או ההשלכה של משלוח שאינו ניתן למסירה, למעט אם המשלוח אינו ניתן למסירה באשמת FedEx.

16.3 משלוחים שלא ניתן להחזירם עקב הגבלות רגולטוריות מקומיות יועברו למחסן הזמנות כללי, יועברו למחסן של רשויות המכס או יושלכו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של FedEx ובכל מיקום שהוא. השולח מסכים לשלם את כל העלויות שנגרמות ל-FedEx במקרה של העברה לאחסון או השלכה.

16.4 לשולח תישלח הערכה של חיובים בגין החזרה יחד עם החיובים המקוריים, למעט אם המשלוח אינו ניתן למסירה באשמת FedEx. בנוסף יכללו גם כל החיובים שנגרמו ל-FedEx, לרבות, בין היתר, מכסים, מסים ודמי אחסון, אם רלוונטי. עבור משלוחים מוחזרים שמכילים סחורות מסוכנות, השולח נדרש לספק שטר מטען (אווירי) חוזר מלא ואת כל יתר המסמכים הנדרשים.


17. מדיניות הבטחת החזר תשלום

17.1 FedEx מציעה הבטחת החזר תשלום בעבור השירותים או אפשרויות השירות הבאים (אם והיכן שזמינים): FedEx Europe First‏, FedEx International First‏, FedEx International Next Flight‏, FedEx International Priority‏, FedEx International Priority Freight‏, FedEx International Economy (משלוחים בינלאומיים בלבד), FedEx International Economy Freight‏, FedEx International Priority Plus‏, FedEx International Broker Select‏, FedEx International Priority DirectDistribution‏, FedEx Standard Overnight‏, FedEx 1Day Freight‏, FedEx Priority Overnight. להסרת כל ספק, הבטחת החזר תשלום לא חלה על משלוחים פנים-אירופיים במסגרת שירות FedEx International Economy‏. לפי בקשה, FedEx תספק החזר כספי או, בהתאם להחלטתה (בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של FedEx) תזכה את החשבונית הרלוונטית של חיובי ההובלה שהשולח שילם עליהם במקרה שניסיון המסירה הראשון של המשלוח מתבצע 60 שניות או יותר אחרי זמן ההתחייבות למסירה ("כשל בשירות"). עם זאת, המדיניות של הבטחת החזר תשלום תחול אך ורק לאחר ש-FedEx מאשרת התחייבות למסירה לאחר איסוף המשלוח.

FedEx רשאית להשעות, לשנות או לבטל את ההבטחה להחזר תשלום, אם זמינה (לקבלת פרטים, יש לפנות ל-FedEx), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה לשולח או לנמען.

על הזכאות להחזר תשלום או לקבלת זיכוי חלות המגבלות הבאות:

 • כאשר שחרורים מהמכס או מרשויות רגולטוריות אחרות מתעכבים בשל דרישות לבדיקות או דגימות, או בשל שגיאות או השמטות של השולח בתיעוד, או כאשר העיבוד של חבילה מתעכב בשל הציות של FedEx לדרישות תעופה או דרישות אבטחה אחרות, חל שינוי בזמן ההתחייבות למסירה על-ידי הוספה של יום עסקים אחד לכל יום עיכוב (או חלק ממנו).
 • עבור משלוחים שהונפקו עבורם חשבוניות או משלוחים שנשלחו באמצעות התקן שילוח אוטומטי, FedEx חייבת לקבל הודעה בכתב על כשל בשירות בתוך 15 ימים ממועד הנפקת החשבונית. השולח נדרש לספק הוכחה לתשלום של מספר החשבונית הרלוונטית. אם חשבונית מסוימת לא משולמת במלואה, יש לציין את הסיבה לכל חיוב שלא נפרע עם מספר שטר המטען (האווירי) או מספר מעקב החבילה הרלוונטי.
 • עבור משלוחים ש-FedEx לא הנפיקה להם חשבוניות (שולמו במזומן, בהמחאה, בהמחאת כסף, בכרטיס אשראי או באמצעי אחר), השולח נדרש ליידע את FedEx בכתב על כשל בשירות בתוך 15 ימים מתאריך השילוח.
 • ההודעה צריכה לכלול את מספר חשבון FedEx, אם קיים, את מספר שטר המטען (האווירי) או מספר מעקב החבילה, את תאריך המשלוח ופרטי נמען מלאים ומדויקים;
 • כשל בשירות לא ייחשב לקביל אם בתוך 30 יום ממועד ההודעה ל-FedEx, החברה מציגה הוכחה למסירה בזמן עם תאריך ושעת המסירה ושם האדם שחתם בעבור המשלוח, או מידע על חריגה בשירות שמשקף כי הכשל למסירה בזמן נבע מתנאי שמתיר הארכה של פרק הזמן למסירה או נסיבות המתוארות בסעיף 19: "חבויות שאינן חלות";
 • לכל חבילה יכול להינתן החזר כספי או זיכוי אחד בלבד. אם מתרחש כשל בשירות בעבור חבילה מסוימת במשלוח מרובה-חבילות, יינתן החזר כספי או זיכוי רק בעבור החלק היחסי של חיובי ההובלה החלים על החבילה;
 • החזר כספי או זיכוי יינתן רק אם במעמד המשלוח סופקו פרטי נמען מלאים ומדוייקים. יש לציין פרטי נמען מלאים בשטר המטען (האווירי) או באמצעות התקן שילוח אוטומטי.
 • לא יינתן החזר כספי או זיכוי בעבור משלוחים שהתעכבו בשל כתובות שגויות או לא מלאות או היעדר זמינות או סירוב של אדם לקבל את המשלוח, גם אם החבילה מוחזרת לשולח, או בשל תנאי כלשהו המתיר הארכה של פרק הזמן למסירה עקב הגורמים המתוארים בסעיף 19: "חבויות שאינן חלות";
 • הבטחת החזר תשלום חלה רק על חיובי הובלה ולא על מכסים, מסים או חיובים בגין ערך מוצהר או על כל חיוב ו/או אובדן או נזק אחר שנגרם לשולח או לנמען;
 • לא יינתן החזר כספי או זיכוי ללקוחות שמשתמשים בהתקני שילוח אוטומטיים אם מוקצים לחבילה או למשלוח הרלוונטיים מספרי מעקב חבילות שגויים;
 • כשל בשירות לא ייחשב לקביל אם במעמד המשלוח סופק מספר חשבון FedEx מסוג "חייב את" שלא היה בו מספיק אשראי והחבילה הוחזקה עד שסופק אמצעי תשלום חלופי. למטרות תנאי זה, המונח "מספיק אשראי" מתייחס ל-(1) תשלום מקובל בחשבון FedEx‏, (2) חשבון FedEx אינו בסטטוס "מזומן בלבד", ו-(3) עבור חשבונות FedEx מסחריים או עסקיים, היתרה לא חורגת ממגבלת האשראי שנקבעה על-ידי FedEx;
 • הבטחת החזר תשלום לא חלה על משלוחים שאינם ניתנים למסירה או משלוחים שהוחזרו, או על כל משלוח שהוא שמכיל סחורות מסוכנות או קרח יבש;
 • הבטחת החזר תשלום לא חלה על עיכובים במסירה שנגרמים עקב הציות לתקנוני המדיניות של FedEx בנוגע לתשלום מכסים ומסים לפני שחרור החבילה מהמכס או בעת המסירה;
 • זיכויים בעבור חיובי הובלה יועברו לחשבון המשלם בלבד, והחזרים כספיים יוענקו למשלם בלבד;
 • זיכוי או החזר כספי במסגרת הבטחת החזר תשלום יינתן רק נגד חיובי הובלה בגין המשלוח שבעטיו מוענק הזיכוי.
 • ניתן לקבל זמן מדויק להתחייבות למסירה רק על-ידי פנייה לשירות הלקוחות ומסירת המידע הבא:

  • הסחורה שנשלחת;
  • תאריך המשלוח;
  • היעד המדויק;
  • משקל המשלוח;
  • ערך המשלוח;

כל זמן הובלה שמפורסם במדריך השירותים של FedEx או במקום אחר, או נמסר על-ידי שירות הלקוחות ללא חמש העובדות הנדרשות, מהווה הערכה בלבד ולא נחשב לזמן מוצהר להתחייבות למסירה. הרשומות של FedEx בנוגע לזמני המסירה שצוינו בפני הלקוחות יהוו הוכחה חד-משמעית לכל הצעה שכזו;

 • הבטחת החזר תשלום עבור משלוחים שמיועדים לאזורי שירות מורחב חלה רק על החלק היחסי בהובלה שמסופק ישירות על-ידי FedEx;
 • חגים במיקום האיסוף ו/או היעד ישפיעו על זמני ההובלה של FedEx. משלוחים שבדרך כלל מתוזמנים למסירה ביום שחל בו חג, יתוזמנו מחדש למסירה ביום העסקים הבא. זמן ההתחייבות למסירה יוארך בפרק זמן שווה ערך למשך החג;
 • עבור שירות FedEx International Next Flight, זמן ההתחייבות למסירה שמצוין עשוי להשתנות עקב סיבות רבות, לרבות, בין היתר, הנסיבות הבאות: עיכובים בטיסות או ביטולי טיסות בשל פיקוח טיסות, תנאי מזג האוויר או בעיות מכניות. אם זמן ההתחייבות למסירה משתנה, הבטחת החזר התשלום תחול רק על זמן ההתחייבות למסירה העדכני ביותר שנמסר.
 • הבטחת החזר תשלום לא חלה על כל המשלוחים, בייחוד משלוחי B2C, שהנמען סיפק עבורם הנחיות מסירה ספציפיות בהתאם למפורט בסעיף 14.10.

17.2 עבור אפשרות השירות FedEx Europe First International Priority‏, FedEx תעניק החזר כספי לפי בקשה, או, בהתאם להחלטתה (לפי שיקול דעתה הבלעדי), זיכוי החשבונית הרלוונטית בגין (i) דמי המסירה של שירות FedEx Europe First שנגבו מהשולח, אך לא חיובי ההובלה, אם ניסיון המסירה הראשון של המשלוח מתבצע 60 שניות או יותר אחרי זמן ההתחייבות למסירה הישים עבור אפשרות השירות FedEx Europe First ו-(ii) חיובי ההובלה שנגבו מהשולח (נוסף על דמי המסירה של שירות FedEx Europe First) אם ניסיון המסירה הראשון של המשלוח מתבצע 60 שניות או יותר אחרי זמן ההתחייבות למסירה של שירות FedEx International Priority ללא אפשרות השירות FedEx Europe First. כל ההגבלות המוגדרות בסעיף 17.1 חלות באופן שווה על אפשרות השירות FedEx Europe First.

17.3 אם השולח בוחר להשאיר משלוח במרכז שילוח מורשה של FedEx או ב-FedEx Drop Box, זמן ההתחייבות למסירה יתחיל עם איסוף המשלוח על-ידי FedEx ממרכז השילוח המורשה או מנקודת ה-FedEx Drop Box הרלוונטיים. פרטים על זמני האיסוף הרלוונטיים החלים מעת לעת זמינים במרכז השילוח המורשה של FedEx או ב-FedEx Drop Box, בהתאם למקום השליחה.


18. ערך מוצהר והגבלת החבות

18.1 אם השולח לא מזין בשטר המטען (האווירי) ערך מוצהר גבוה להובלה ולא משלם את הסכום הנדרש, החבות של FedEx מוגבלת לסכום הגבוה מבין (א) הסכום הקבוע באמנה הבינלאומית או בחוק המקומי החלים; או (ב) 22 ליש"ט לקילוגרם; או (ג) 100 דולר ארה"ב למשלוח. עבור משלוחים מסוג FedEx Economy‏, FedEx 1Day Freight‏, FedEx Priority Overnight ו-FedEx Standard Overnight בתוך אוסטריה, בלגיה, דנמרק, לוקסמבורג, הולנד, שווייץ וברית הנסיכויות הערביות, אם השולח לא מזין בשטר המטען (האווירי) ערך מוצהר גבוה להובלה ולא משלם את הסכום הנדרש, החבות של FedEx מוגבלת לסכום הגבוה מבין (א) הסכום הקבוע באמנה הבינלאומית או בחוק המקומי החלים; או (ב) 10 ליש"ט לקילוגרם; או (ג) 100 דולר ארה"ב למשלוח. עבור משלוחים מסוג FedEx Economy‏, FedEx 1Day Freight‏, FedEx Priority Overnight ו-FedEx Standard Overnight בתוך גרמניה, אם השולח לא מזין בשטר המטען (האווירי) ערך מוצהר גבוה להובלה ולא משלם את הסכום הנדרש, החבות של FedEx מוגבלת לסכום הגבוה מבין (א) 4 ליש"ט לקילוגרם בהתאם לקוד הסחר הגרמני (HGB); או (ב) 100 דולר ארה"ב למשלוח.

18.2 FedEx לא מספקת חבות למטען או ביטוח לכל הסיכונים, אך השולח יכול לשלם סכום נוסף בעבור ערך מוצהר גבוה להובלה מעל לערכי הסף הנזכרים בסעיף 18.1 שלעיל. לקבלת הסבר על הסכום הנוסף, השולח צריך לעיין בגיליונות התעריפים של FedEx שתקפים במועד השילוח, או ליצור קשר עם FedEx. הערך המוצהר להובלה של כל חבילה מייצג את החבות המרבית של FedEx בקשר למשלוח של אותה חבילה, לרבות, בין היתר, כל אובדן, נזק, עיכוב, מסירה שגויה, כשל באספקת מידע או אספקה שגויה של מידע בנוגע למשלוח. האפשרות לאובדן או הסיכון לאובדן מעבר לערך המוצהר להובלה חלים על השולח. מומלץ ללקוחות לפנות לסוכן או לחברת הביטוח שלהם עבור כיסוי ביטוחי. גם אם מוצהר ערך להובלה גבוה יותר, החבות של FEDEX בעבור אובדן או נזק לתכולה של משלוח לא תהיה גבוהה מהערך בפועל של תכולת המשלוח, ו-FEDEX תהיה רשאית לדרוש הוכחה בלתי תלויה לערך של תכולת משלוח במקרה של תביעה.

18.3 הערך המוצהר המרבי למכס ולהובלה מוגבל, ועשוי להשתנות בהתאם למיקום. אם רלוונטי, הערך המוצהר להובלה לא יכול להיות גבוה מהערך המוצהר למכס. הערך המוצהר המרבי למכס ולהובלה עבור תכולה של FedEx Envelope או FedEx Pak, ללא תלות ביעד, עומד על 100 דולר ארה"ב למשלוח או 9.07 דולר ארה"ב לליברה, הגבוה מהשניים. אין לשלוח סחורות עם ערך (בפועל או מוצהר) שגבוה יותר מסכומים אלה ב-FedEx Envelope או FedEx Pak. אלא אם צוין אחרת על-ידי FedEx, הערך המוצהר המרבי להובלה הוא 50,000 דולר ארה"ב למשלוח, למעט עבור משלוחים מסוג FedEx International Priority Freight ו-FedEx International Economy Freight שחלה עליהם מגבלת ערך מוצהר מרבי להובלה בגובה 100,000 דולר ארה"ב למשלוח לרוב היעדים. לקבלת הסבר על הגבלות הערך המוצהר, השולח צריך לעיין בגיליונות התעריפים של FedEx שתקפים במועד השילוח, או ליצור קשר עם FedEx.

18.4 משלוחים שמכילים את הפריטים הבאים בעלי ערך חריג מוגבלים לערך מוצהר מרבי להובלה של 1,000 דולר ארה"ב למשלוח או 9.07 דולר ארה"ב לליברה, הגבוה מהשניים. בארצות שונות עשוי לחול איסור על ייבוא של כל אחד מהפריטים האלה, והגבלה נמוכה יותר על הערך המוצהר להובלה לפי ארץ, אם קיימת, תכתיב את ההגבלה הנקובה עבור פריטים שכאלה:

 • פריטי אמנות, לרבות יצירות שנוצרו או פותחו באמצעות שימוש במיומנויות וכישורים יצירתיים ותלוי-טעם לצורכי מכירה, תצוגה או אספנות. זה כולל, בין היתר, פריטים (וחלקיהם) כמו ציורים, איורים, אגרטלים, שטיחי קיר רקומים, תדפיסים במהדורה מוגבלת, חפצי נוי יוקרתיים, פסלים, פסלונים, פריטי אספנות, כלי נגינה מותאמים אישית או פריטים דומים;
 • עתיקות או פריטי אספנות, או כל סחורה שהיא שמאופיינת בסגנון של עידן מהעבר ואשר ההיסטוריה, הגיל או הנדירות שלה תורמים לערכה. פריטים אלה כוללים, בין היתר, רהיטים, כלי הגשה ואוכל, כלי פורצלן, כלי קרמיקה וכלי זכוכית. פריטי אספנות עשויים להיות מודרניים או קשורים לעידן היסטורי;
 • סרטים, תצלומים (לרבות תשלילים), תדפיסי כרום של תצלומים ושקופיות תצלומים;
 • כל סחורה שהיא שעקב אופיה עשויה להינזק בקלות, או שערך השוק שלה מאוד הפכפך או קשה להערכה;
 • כלי זכוכית, לרבות, בין היתר, שלטים, מראות, כלים קרמיים, כלי פורצלן, כלי חרסינה, כוסות קריסטל, מסגרות זכוכית וכל סחורה שבירה אחרת;
 • מסכי פלזמה;
 • תכשיטים, לרבות, בין היתר, תכשיטים בהזמנה מיוחדת, שעונים ורכיביהם, אבנים טובות (יקרות, יקרות למחצה, חתוכות או גולמיות) משובצות, יהלומים תעשייתיים ותכשיטים שעשויים ממתכות יקרות;
 • מתכות יקרות, לרבות, בין היתר, זהב וכסף, מטילי או אבקת כסף, משקעים או פלטינה (למעט כחלק בלתי נפרד מציוד אלקטרוני);
 • פרוות, לרבות, בין היתר, בגדי פרווה, פריטי לבוש בגימור פרווה ויריעות פרווה;
 • מניות, אגרות חוב, מכתבי מזומנים או פריטים שווי-ערך למזומנים, לרבות, בין היתר, בולי מזון, בולי דואר (לא לאספנות), המחאות נוסעים, כרטיסי לוטו, הזמנות כסף, כרטיסי מתנה ותלושי שי, כרטיסי חיוג משולמים מראש (למעט כאלה שמחייבים קוד להפעלה), שוברי אג"ח ואיגרות-חוב למוכ"ז;
 • פריטי אספנות כמו קלפי ספורט ומזכרות. (אין לשלוח מטבעות ובולי אספנות. עיין בסעיף "פריטים שאינם קבילים להובלה");
 • גיטרות וכלי נגינה אחרים בני למעלה מ-20 שנה וכלי נגינה מותאמים אישית.

השולח אחראי למלא באופן מדויק את שטר המטען (האווירי) או מסמכי שילוח אחרים, לרבות את הסעיף של ערך מוצהר. FedEx לא יכולה לכבד בקשות לשינוי פרטי הערך המוצהר הנקוב בשטר מטען (אווירי) לאחר העברת המשלוח לידי FedEx.

18.5 אם השולח לא ציין את הערך המוצהר להובלה של כל חבילה בשטר המטען (האווירי) בנפרד, אלא ערך מוצהר כולל של כל החבילות יחד, הערך המוצהר של כל חבילה ייקבע על-ידי חילוק של הסכום הכולל המוצהר במספר החבילות שנכללות בשטר המטען (האווירי). בשום מקרה, הערך המוצהר של כל חבילה שהיא במשלוח לא יעלה על הערך המוצהר של המשלוח.

18.6 FedEx אינה נושאת חבות בגין כל אובדן, נזק, עיכוב, מסירה שגויה או אי מסירה של משלוחים לא קבילים, לרבות, בין היתר, משלוחים של מזומנים או מטבעות (ראה סעיף 8: "פריטים שאינם קבילים להובלה").

18.7 כל הצהרת ערך שגבוהה מהערכים המירביים ש-FedEx מתירה בטלה ומבוטלת. עצם העובדה ש-FedEx מאשרת (בשוגג, במכוון או אחרת) הובלה של משלוח עם ערך מוצהר גבוה מהערכים המרביים המותרים לא מהווה ויתור על תנאי או הגבלה כלשהם מתנאים אלה בנוגע למשלוח מסוג זה.

18.8 אם הערך המוצהר להובלה של משלוח חורג מערכי ההגבלה המאושרים (ראה סעיפים 18.3 ו-18.4), הערך יורד באופן אוטומטי לערכי ההגבלה המאושרים עבור משלוח מסוג זה.

18.9 ללא תלות בערך המוצהר להובלה של חבילה, החבות של FedEx בגין כל אובדן, נזק, עיכוב, מסירה שגויה, אי מסירה, מסירת מידע שגוי, כשל למסירת מידע או מסירה שגויה של מידע, לא תעלה על עלות התיקון של המשלוח, הערך המופחת שלו או עלות התחליף שלו, הנמוך מביניהם.


19. חבויות שאינן חלות

19.1 FEDEX לא תישא חבות, בכל מקרה שהוא, בגין נזקים כלשהם, בין אם ישירים, מקריים, מיוחדים או תוצאתיים, שחורגים מהערך המוצהר (כמוגבל בהתאם לסעיף 18) או הגבלת החבות כפי שמוגדרת באמנה הבינלאומית החלה, על השינויים שעודכנו בה, או, עבור משלוחים בין וממיקומים ספציפיים בתוך ארץ אחת, לפי החוק המקומי החל, הגבוה מביניהם, גם אם FEDEX ידעה או הייתה צריכה לדעת כי נזקים כאלה עשויים להתרחש, לרבות, בין היתר, אובדן הכנסות או רווחים.

19.2 FEDEX לא תישא חבות, בשום מקרה שהוא, בגין אובדן או נזק מיוחד, מקרי, תוצאתי או עקיף, לרבות, בין היתר, אובדן הכנסות או רווחים.

19.3 FedEx לא תישא חבות בגין אובדן או עיכוב בנסיבות מסוימות כמוגדר בסעיף 19.4. האפשרות לאובדן או הסיכון לאובדן או עיכוב כזה חלים על השולח, והשולח צריך לפנות לסוכן או לחברת הביטוח שלו במקרה שהוא מעוניין בכיסוי ביטוחי. FEDEX לא מספקת כיסוי ביטוחי.

19.4 FedEx לא תישא חבות, ולא יתבצעו התאמות, החזרים כספיים או זיכויים מכל סוג שהוא עקב ובגין אובדן, נזק, עיכוב, מסירה שגויה, אי מסירה, מסירת מידע שגוי או כשל לספק מידע, לרבות, בין היתר, בנוגע לכל אובדן, נזק, עיכוב, מסירה שגויה, אי מסירה, מסירת מידע שגוי או כשל לספק מידע שנגרמים או נובעים מ:

 • פעולה, ברירת מחדל או השמטה של השולח, הנמען או כל צד אחר בעל עניין במשלוח;
 • אופי המשלוח, או כל פגם או מאפיין במשלוח;
 • הפרה של לפחות אחד מתנאים והתניות אלה המפורטים בשטר המטען (האווירי) או במסמך תנאים זה, בתקנון או בתנאים והתניות אחרים החלים על המשלוח, לרבות, בין היתר, הצהרה שגויה של המטען ואריזה, אבטחה, סימון או מיעון לא הולמים או לא מספקים של משלוחים;
 • כל אירוע מחוץ לשליטת FedEx, לרבות, בין היתר, סכנות באוויר, אויבי ציבור, רשויות ציבוריות הפועלות מתוקף סמכות ממשית או לכאורה, פעולות או השמטות של פקידי מכס, פרעות, שביתות, או מאבקים מקומיים אחרים, מהומות אזרחיות, סכנות הנובעות ממצב מלחמה או תנאי מזג האוויר, או הפסקות פעילות לאומיות, בינלאומיות או מקומיות של רשתות המשלוח האוויריות או הקרקעיות, פעולות פליליות של כל אדם או ישות שהם, לרבות פעולות טרור, שביתות או שביתות צפויות (של כל ישות שהיא, לרבות, בין היתר, ספקים אחרים של שירותי הובלה או ספקי שירותים), אסונות טבע, כשל או הפרעה במערכות תקשורת או מידע (לרבות, בין היתר, מערכות FedEx), עיכוב מכני או תנאים שמעמידים את עובדי FedEx בסכנה;
 • פעולות או השמטות של כל אדם שהוא אינו של FedEx, ציות להנחיות מסירה בעל-פה או בכתב מהשולח, הנמען או אנשים שטוענים לייצג את השולח או הנמען;
 • אובדן או נזק לפריטים ארוזים וחתומים בחבילות שנגרם באשמת השולח, בתנאי שהחותם נותר שלם בעת המסירה והחבילה שומרת על שלמותה הבסיסית;
 • כל עיכוב במסירה או חוסר יכולת או כשל של FedEx להשלים מסירה עקב פעולות או השמטות של המכס או סוכנויות רגולטוריות אחרות;
 • עיכובים במסירה שנגרמים עקב ציות לתקנוני המדיניות של FedEx בנוגע לתשלום מכסים ומסים;
 • חוסר יכולת של FedEx לספק עותק של רשומת המסירה או עותק של החתימה שהוענקה במסירה;
 • מחיקת נתונים, אובדן נתונים או חוסר יכולת לאחזר נתונים שמאוחסנים בקלטות מגנטיות, קבצים או אמצעי אחסון אחרים, או מחיקה של או נזק לתצלומים או רצועות שמע בסרטי פילים חשופים;
 • נזק במהלך ההובלה של או הטיפול בנורות פלורסנט, תאורת ניאון, שלטי ניאון, גלילי רנטגן, גלילי לייזר ונורות לייזר, גבישי קוורץ, מנורות קוורץ, גלילי זכוכית כמו אלה שנעשה בהם שימוש לאחסון דגימות, ומכלי זכוכית כמו אלה שנעשה בהם שימוש במעבדות, ופריטים שבירים מטבעם אחרים;
 • כשל של FedEx לכבד סימון גרפי של "כיוון האריזה" (למשל חצים כלפי מעלה, סימון מסוג "הצד הזה למעלה");
 • כשל של השולח לשלוח את הסחורה באריזה שאושרה על-ידי FedEx לפני ביצוע השילוח, כאשר מומלץ או נדרש לקבל אישור מוקדם שכזה;
 • כשל של FedEx להודיע לשולח על עיכוב, אובדן או נזק, או חוסר דיוק כלשהו בהודעה מסוג זה;
 • משלוחים שמשוחררים מבלי לקבל חתימה אם מתועד ברשומות שנדרשת חתימה לאישור מהנמען;
 • כשל או חוסר יכולת של FedEx לנסות ליצור קשר עם השולח או הנמען בנוגע לכתובת לא מלאה או לא מדויקת, תיעוד לא מלא או לא מדויק, היעדר תשלום של מכסים ומסים הדרושים לשחרור משלוח, או כתובת לא מלאה או שגויה של עמיל המכס;
 • אובדן של או נזק לחבילה שברשומות של FedEx אין תיעוד על קבלתה;
 • משלוח של דגמים מיניאטוריים (לרבות, בין היתר, דגמים ארכיטקטוניים, בתי בובות וכו');
 • נזק לתיקי מסמכים, מזוודות, תיקי ביגוד, תיקי אלומיניום, תיקי פלסטיק או פריטים אחרים שהגימור החיצוני שלהם עלול להיפגם בשל דבק של תוויות, לכלוך או סימונים, למעט אם הם מוכנסים למכל הגנה הולם לצורך השילוח;
 • נזק, עיכוב או אובדן של כל משלוח שהוא שמכיל פריט אסור;
 • נזק שנגרם עקב כשל של השולח לארוז את תכולת החבילה בצורה הולמת לצורך הגנה, כאשר מידת ההלימה מוערכת באופן סביר בהתחשב בטיפול הרגיל הצפוי של חברת שילוח דוגמת FedEx;
 • אובדן של מידע אישי או פיננסי, לרבות, בין היתר, מספרי זהות, תאריכי לידה, מספרי רישיונות נהיגה, מספרים של כרטיסי אשראי או כרטיסי חיוב ופרטי חשבונות בנק;
 • כשל של השולח למחוק את כל המשלוחים שהוזנו למערכת FedEx להנפקה עצמית של חשבוניות, התקן שילוח באינטרנט או כל שיטת שילוח אלקטרונית אחרת שנעשה בה שימוש לשילוח של חבילה כאשר החבילה לא נמסרת ישירות ל-FedEx;
 • השימוש במספר חשבון FedEx לא מלא, לא מדויק או לא חוקי, או כשל לספק מספר חשבון FedEx חוקי עם יתרה מספקת בהנחיות החיוב בתיעוד המשלוח;
 • שילוח של חומרים מתכלים או סחורות שעלולות להינזק מחשיפה לחום או קור, לרבות, בין היתר, שילוח של משקאות אלכוהוליים, צמחים וחומרים לצמחים, מוצרי טבק, ביצי יענים או אמו, או פריטי חקלאות ימית חיים;
 • נזק למחשבים, או לכל רכיב שלהם, או לציוד אלקטרוני שנשלח באריזה שאינה:

  • האריזה המקורית של היצרן, כשהיא שמורה במצב טוב ויציב ואינה פגומה;
  • אריזה שלא תואמת להנחיות האריזה של FedEx, המפורטות באתר fedex.com;‏
  • אריזות של FedEx למחשבים ניידים, לשילוח של מחשבים ניידים;
  • אריזות של FedEx למוצרי אלקטרוניקה קטנים, לשילוח של טלפונים סלולריים, מחשבי כף-יד, נגני MP3 ופריטים דומים;
 • מסירה של חומרי אריזה, טיפים, סיוע או הכוונה לגבי האריזות המתאימות למשלוחים על-ידי FedEx לא מהווה קבלת חבות על-ידי FedEx, למעט אם הטיפים, הסיוע או ההכוונה אושרו על-ידי מחלקת עיצוב ופיתוח האריזות של FedEx, וכוללים כיתוב מפורש לקבלת החבות במקרה של נזק למשלוח;
 • נזקים שיש להם אינדיקציה באמצעות מחווני טלטלה, מדי הטייה או מדי טמפרטורה;
 • כשל לעמוד בזמן ההתחייבות למסירה שלנו עבור משלוחים כלשהם עם כתובת לא מלאה או לא מדויקת. (עיין בסעיף "משלוחים שאינם ניתנים למסירה");
 • אובדן או נזק למשלוחי אלכוהול, למעט אם נעשה שימוש בסוג אריזה מאושר או אם התקבל אישור מראש לאריזת המשלוח ממחלקת עיצוב ופיתוח האריזות של FedEx;
 • משלוחים של סחורות מסוכנות שהשולח לא הצהיר עליהם כהלכה, לרבות תיעוד, סימונים, תוויות ואריזות הולמים. FedEx לא תשלם בעבור תביעה בדבר חומרים מסוכנים שלא הוצהר עליהם או חומרים מסוכנים שהוסתרו, ומדיניות הבטחת החזר תשלום של FedEx לא חלה;
 • FedEx לא תישא חבות בגין כשל לספק שירותים או אפשרויות שירות כלשהם כאשר הרשומות של FedEx לא משקפות שהשולח בחר בשירותים או באפשרויות השירות האמורים.

19.5 למעט במקרה של פעולה מכוונת של FedEx, השולח יישא חבות בגין כל נזק שהוא שנגרם ל-FedEx או לצד שלישי במהלך השילוח. השולח לא יטיל על FedEx אחריות בכל תביעה שהיא של צד שלישי, בייחוד הנמען, בגין חבות החורגת מהחבות החלה בהתאם לתנאים אלה.

19.6 כל תשלום שהוא שנגבה מ-FedEx עקב תביעה של השולח או של צד שלישי, לא ייחשב כקבלת חבות.


20. היעדר אחריות

למעט כפי שמוגדר בזאת במפורש, לא חלה על FedEx כל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת.


21. תביעות

21.1 תביעות בגין נזק, עיכוב או מחסור

יש ליידע את FedEx, בכתב, על כל תביעה בגין נזק (גלוי או נסתר), עיכוב (לרבות תביעות השחתה) או מחסור, בתוך 21 ימים קלנדריים ממועד אספקת המשלוח, כאשר כשל לעשות זאת מבטל את האפשרות לתביעת FedEx בגין נזקים (ראה גם סעיף 17: "הבטחת החזר תשלום" עבור פרק הזמן הקביל לבקש החזר כספי או זיכוי בגין חיובי הובלה עקב כשל בשירות). קבלת המשלוח על-ידי הנמען ללא הודעה כתובה על נזק במסמך קבלת המסירה היא הוכחה לכאורה לכך שהמשלוח סופק במצב תקין. כתנאי לכך ש-FedEx תשקול תביעה כלשהי בגין נזק, הנמען נדרש לאפשר ל-FedEx לבדוק את התכולה, את קרטוני המשלוח המקוריים ואת האריזות המקוריות.

FedEx שומרת את הזכות לבדוק בכתובת הנמען משלוחים שנטען כי נפגמו, כמו גם לאחזר את החבילה הפגומה לכאורה לבדיקה במתקני FedEx.

יש להעמיד לבדיקה של FedEx את כל קרטוני השילוח המקוריים, האריזות המקוריות והתכולה המקורית, ולשמור אותם עד ליישוב התביעה.

21.2 תביעות אחרות (אובדן, אי מסירה, מסירה שגויה...)

את כל יתר התביעות, לרבות, בין היתר, תביעות בגין אובדן, אי מסירה או מסירה שגויה, יש להפנות ל-FedEx בתוך תשעה חודשים לאחר מסירת החבילה לידי FedEx.

21.3 הגשת תביעה והגבלת זמן

בתוך פרק זמן בן תשעה חודשים לאחר העברת החבילה לידי FedEx, יש לתעד את התביעה על-ידי שליחה של כל המידע הרלוונטי על החבילה לידי FedEx‏. FedEx לא מחוייבת להגיב לכל תביעה שהיא עד לתשלום כל החיובים; אין לנכות את סכום התביעה מחיובים אלה. הזכות להגיש תביעת נזיקין נגד FedEx מבוטלת אם לא מוגשת תביעה משפטית בתוך שנתיים (2) מתאריך המסירה (במקרה של נזק) או התאריך שבו המשלוח היה אמור להימסר (במקרה של אובדן, אי מסירה, מסירה שגויה או עיכוב במסירה).

תאריך המסירה המוסכם למטרות חישוב מועד היעד יהיה היום שלאחר תאריך השילוח. חוקי התיישנות שמקנים תנאים מוסכמים תחיקתיים או חוזיים קצרים יותר יגברו על תנאי זה.

ביחס לכל משלוח ניתן להגיש תביעה אחת בלבד. קבלת תשלום עקב תביעה תבטל את הזכות לקבל פיצויים נוספים או לתבוע פיצויים נוספים ביחס לאותו משלוח.


22. חיובים נוספים

FedEx שומרת את הזכות להוסיף למשלוחים חיובים נוספים בעבור דלק או חיובים נוספים אחרים ללא הודעה. משך זמן החיוב והסכום ייקבעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של FedEx. השולח, בעצם מסירת המשלוח לידי FedEx, מסכים לשלם את החיובים הנוספים החלים במועד מאוחר יותר ממעמד ההזמנה או האיסוף, כאשר החיובים הנוספים תלויים בשיקול דעתה הבלעדי של FedEx. פרטים לגבי החיובים הנוספים החלים הנוכחיים זמינים באתר fedex.com.


23. אי פגיעה בזכויות

כל כשל של FedEx באכיפה או ביישום של הוראה במסגרת תנאים אלה אינו מהווה ויתור על ההוראה האמורה ואינו גורע באופן אחר מזכותה של FedEx לאכוף את ההוראה האמורה.


24. החוק המחייב

תנאים אלה לא יחריגו כל חבות שהיא שהחוק אוסר להחריגה.

אם יימצא כי תנאי כלשהו שמוכל או נזכר בתנאים אלה מנוגד לאמנות בינלאומיות, חוקים מקומיים, תקנות, צווים או דרישות ממשלתיים כלשהם, תנאי זה יוגבל למידה המרבית המותרת, וכמוגבל, יישאר בתוקף כחלק מההסכם בין FedEx והשולח. חוסר התקפות או היעדר יכולת האכיפה של תנאי כלשהו לא ישפיעו על חלקים אחרים בתנאים אלה.


25. גישור

החוק הבלגי מאפשר למשתמשים של שירותי דואר לבקש התערבות של נציב פניות הציבור האחראי לתחום הדואר (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)‎) בתנאי שהמשתמש הפנה את תלונתו ל-FedEx לפני הפנייה לנציב תלונות הציבור. התערבות שכזו לא תפגע בזכויות של תנאים והתניות אלה.


26. הגנה על נתונים

26.1 FedEx, בתפקידה כבקר נתונים, אחראית לציות לחוקים, תקנות וכללים חלים מחייבים להגנה על נתונים בקשר לעיבוד של נתונים אישיים (גם: 'נתונים') בנוגע לביצועי המשלוח או אחרת. לקבלת מידע נוסף, יש לעיין בהודעת הפרטיות של FedEx הזמינה באתר fedex.com. 

26.2 בקשר לנתונים אישיים שהשולח מספק בנוגע לעובדיו, למקבל משגור או לצד שלישי כלשהו בקשר למשלוח או אחרת, השולח מייצג ומצהיר כי פעל בתאימות לחוקים החלים להגנה על נתונים, לרבות השגה של העילה החוקית הנדרשת למסירה של נתונים כאלה ל-FedEx ועיבוד הנתונים על-ידי FedEx כמתואר בתנאים אלה או אחרת, ומסירת כל המידע בקשר לאיסוף, העברה ועיבוד של נתונים כאלה לבעל הנתונים, לרבות, בין היתר:

 • הזהות של FedEx כבקר נתונים; 
 • מטרת העיבוד (כלומר, ביצוע המשלוח) והתנאים של עיבוד הנתונים; 
 • קטגוריות הנתונים שהשולח יעביר ל-FedEx; 
 • אישור לכך שנתונים אישיים יועברו ל-FedEx ולחברות הבנות ולסניפים שלה, שממוקמים באזור הכלכלי האירופי (EEA) ו/או מחוצה לו, לרבות בארה"ב, בקשר לביצוע המשלוח, לרבות הנחיות מסירה חלופיות שהתקבלו מהנמען, וזהות העובדים ומעבדי הנתונים המורשים שניגשים לנתונים האישיים; 
 • האופי המחייב או האופציונלי של מסירת הנתונים האישיים וההשלכות במקרה של סירוב לספק את הנתונים; 
 • הזכויות של בעלי הנתונים לגשת לנתונים האישיים ולבקש תיקון, מחיקה, חסימה או הסרה של נתונים לא מדויקים, או להביע התנגדות לעיבוד הנתונים למטרות חוקיות, ופרטי קשר שניתן להשתמש בהם למימוש זכויות אלה. 

26.3 השולח ישפה את FedEx ביחס לכל העלויות, התביעות, הנזקים וההוצאות שנגרמים לה בקשר לכשל של השולח לציית לתנאים המפורטים בסעיף 26.