Szállítási feltételek

Szállítási feltételek

Szállítási feltételek

A FedEx Express Európára vonatkozó Szállítási Feltételeinek FedEx Magyarország kiegészítéséhez, amely 2021. június 1-jén lép hatályba

FedEx Express Hungary Kft. postai szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződés feltételek megtekintéséhezFONTOS MEGJEGYZÉS

A jelen Szállítási Feltételek meghatározott körülmények között KIZÁRJÁK A FEDEX, VALAMINT ALKALMAZOTTAI ÉS MEGBÍZOTTAI FELELŐSSÉGÉT a veszteségekért, károkért és késedelemért; ahol pedig a felelősség vállalásra kerül, ott KORLÁTOZZÁK ANNAK TERJEDELMÉT a megállapított összeghatárig és az IGÉNYBEJELENTÉST megszabott határidőkön belül követelik meg. A Feladóknak gondosan figyelembe kell venniük e Feltételeket, és ahol szükséges, ott érdekeik védelmében biztosítás kötése javasolt számukra.

Shipments are subject to local tariffs and the conditions of the FedEx subsidiary (in Hungary FedEx Express Hungary Kft. having a registered seat at 1185 Budapest, BUD International Airport, Logistic Centre No. II – Office Building, building no. 283. and registered by the Registry Court of the Metropolitan General Court under the no.: 01-09-381339), branch or the independent contractor which accepted the Shipment.

A FedEx Express Európára vonatkozó Fuvarozási Feltételei (hatályba lépés: 2021. június 1.)


1. Alkalmazás

1.1 A jelen Feltételek az Európában feladott és európai országok, illetve területek között szállított Küldemények fuvarozásai során alkalmazandóak. Ezek a Feltételek nem alkalmazandóak a Franciaországon és Lengyelországon belül fuvarozandó Küldeményekre, ezekre önálló, belföldi fuvarozási feltételek vonatkoznak. Bizonyos piacokon a jelen Feltételek helyett vagy annak kiegészítéseként, helyi feltételek vagy postai szabályok alkalmazandók, amelyek minden esetben elérhetőek a fedex.com oldalon, az érintett ország és terület alatt. Az Európán kívül feladott Küldemények vonatkozásában a Küldeményt átvevő FedEx-leányvállalat, fióktelep vagy független vállalkozó helyi tarifái és szerződési feltételei alkalmazandók. A visszakézbesítendő Küldeményekre azon ország vagy terület szerződéses feltételei alkalmazandók, amelyből a Küldeményt visszaküldik. A FedEx szolgáltatásainak részleteivel kapcsolatos bármely további információért látogasson el a fedex.com oldalra.

1.2 A Küldemény légi úton történő nemzetközi fuvarozása esetén az adott esetben alkalmazandó Montreali Egyezmény vagy a Varsói Egyezmény feltételei az irányadók. A Küldemény közúton történő nemzetközi fuvarozása esetén - ha alkalmazható - a CMR feltételei az irányadók. A belföldön fuvarozott (egy ország meghatározott helységei között fuvarozott) Küldemények tekintetében az adott ország jogszabályai, a jelen Feltételek, valamint az alkalmazandó FedEx belföldi fuvarozási feltételei alkalmazandók.

1.3 A jelen Feltételek megfelelő helyi fedex.com oldalon közzétett és karbantartott legutóbbi online verziója módosítja és hatályon kívül helyezi a Feltételek minden korábbi vagy egyéb verzióját. A Küldemény FedEx részére történő átadásával a Feladó elfogadja az átadáskor hatályos Feltételeket. A FedEx fenntartja a jogot, hogy bármikor egyoldalúan módosítsa vagy kiegészítse a jelen Feltételeket.

1.4 A jelen Feltételek és bármely más FedEx fuvarozási dokumentum - ideértve bármely FedEx légi fuvarlevél, árunyilatkozat vagy szállítási címke feltételeit is - közötti ellentmondás esetén a jelen Feltételek az irányadók feltéve, hogy ezek nem ütköznek valamely alkalmazandó Egyezménybe, vagy más, kötelezően alkalmazandó jogszabályba, ideértve az alkalmazandó helyi postai szabályokat is.

1.5 A rendelkezésre álló Szolgáltatásokat a FedEx időről időre módosíthatja vagy felfüggesztheti. Az ilyen módosítás vagy felfüggesztés a módosítás vagy felfüggesztés bevezetésének időpontját követően a FedEx részére átadott Küldeményre alkalmazható. Az aktuális Szolgáltatások listája a fedex.com oldalon érhető el.

1.6 A FedEx a jelen Feltételek szerinti valamennyi döntését saját hatáskörében hozza meg. A jelen Feltételek alkalmazása során - kivéve, ha kifejezetten másként nem kerül meghatározásra - az „ideértve” jelentése „ideértve különösen, de nem kizárólagosan”.


2. Definíciók

„Légi fuvarlevél” vagy „Fuvarlevél” a FedEx Express fuvarozási rendszerében Küldemény továbbításának kezdeményezésére használt bármely fuvarozási dokumentumot, rakományjegyzéket, fuvarlevelet, címkét, pecsétet, elektronikus bejegyzést vagy más hasonló tételt jelent.

„Kiegészítő szolgáltatások” alatt minden olyan szolgáltatás értendő, amely nem része a Fuvarozási szolgáltatásoknak.

„B2C küldemények” olyan Küldemények, melyeket egy üzleti tevékenységében eljáró Feladó és egy nem üzleti tevékenységében eljáró, fogyasztónak minősülő Címzett között létrejött kereskedelmi tranzakció keretében adnak fel.

„Munkanap” minden olyan nap, amelyiken a származási országban, területen vagy régióban, illetve a rendeltetési hely szerinti országban vagy régióban a cégek üzleti tevékenység céljából nyitva tartanak. A munkanapok és a munkaszüneti napok országonként, területenként vagy régiónként változhatnak. A vállalható kézbesítési határidőkkel kapcsolatosan vegye fel a kapcsolatot a FedEx munkatársaival.

„Üzleti kézbesítés” kereskedelmi vagy üzleti helyiségekbe történő kézbesítést jelent, ide nem értve (a) az otthoni címet és lakhelyet, (b) azokat a helyszíneket, ahol a vállalkozást otthonról vagy egy olyan helyről működtetik, amelyet a Feladó lakóhelyként jelöl meg, és a (c) B2C küldeményeket.

„Díjak” alatt a Fuvarozási díjak, valamint minden egyéb, a jelen Feltételeknek megfelelően, időről időre megállapított és kiszabott díj és pótdíj értendők, ideértve az üzemanyag- és egyéb pótdíjakat, a vámkezelési szolgáltatásra vonatkozó pótdíjakat, a felárakat, a Fuvarozáshoz bevallott érték díját, a visszakézbesítési díjakat, a különleges kezelési díjakat, a vám- és adóterheket, az import- és exportpótdíjakat, és a Küldemény fuvarozásával összefüggésben a FedEx által észszerűen felszámolt egyéb díjakat. A díjakkal és pótdíjakkal kapcsolatos részletek a fedex.com oldalon érhetők el.

A „CMR” az 1978. évben módosított, 1956-os Nemzetközi Árufuvarozási Szerződésekről szóló Egyezmény.

A „Feltételek” a fedex.com oldalon időről időre frissített, jelen fuvarozási feltételeket jelenti.

„Egyezmények” alatt a Varsói Egyezmény, a Montreali Egyezmény és a CMR értendő együttesen.

„Fuvarozáshoz bevallott érték” az az érték, amelyet adott esetben a Feladó a Légi fuvarlevélen azon Küldemény fuvarozásával kapcsolatban, amelyért megfizeti a szükséges díjat megjelöl, és amely ezen Küldemény vonatkozásában azt a maximális összeget jelenti, ameddig a FedEx-et kártérítési felelősség terheli.

„Vámkezeléshez bevallott érték” a Küldemény tartalmának vámkezelés céljából megadott eladási árát vagy újraelőállítási költségét jelenti.

„Vállalt kézbesítési határidő” valamely FedEx szolgáltatásra közzétett vállalt kézbesítési határidőt, illetőleg valamely Küldemény vonatkozásában – a fuvarozandó árucikk, a fuvarozás ideje, a pontos kézbesítési helye, a Küldemény súlya és értéke figyelembevételével – a FedEx ügyfélszolgálata által megadott vállalt kézbesítési határidőt jelenti.

„Európa”: Albánia, Örményország, Ausztria, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Grúzia, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Írország, Izrael, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Montenegró, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Oroszország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország, Egyesült Királyság és Ukrajna, együttesen.

A „FedEx” vagy „FedEx Express” a Federal Express Corporation-t, továbbá a szükséges mértékben annak leányvállalatait, társvállalatait és fióktelepeit, valamint mindezek alkalmazottait és ügynökeit jelenti.

A „FedEx ügyfélazonosító” vagy „FedEx ügyfélszámla” a FedEx által az ügyfél részére kiadott azon számot jelenti, mely biztosítja, hogy a FedEx rendszere összegezze a számlaaktivitást és azt, hogy a fizetőnek megfelelően számlázzanak.

A „Teheráru” olyan egyedi tétel, raklap vagy teheráru-kezelést igénylő egység, amelynek megfizetendő tömege egyenlő vagy nagyobb, mint 68 kg (a kilogramm törtrésze kerekítésre kerül a következő egész kilogrammra), vagy amely hosszabb, mint 274 cm, vagy amelynek hossza és kerülete nagyobb, mint 330 centiméter.   

„Szivárgás” a 7. fejezetben (Küldemény előkészítése) meghatározott jelentéssel bír.

A „Montreali Egyezmény” az 1999. május 28-án kötött Montreali Egyezmény, valamint annak minden későbbi, alkalmazandó jegyzőkönyve.

„Csomag” minden olyan egyedi csomag vagy tétel, amelyet a Feladó a FedEx részére fuvarozás céljából átad, és amelyet a FedEx átvesz a Feladótól.

„Tiltott árucikkek" a jelen Feltételek 10. fejezetében (Tiltott árucikkek) feltüntetett árucikkeket és Küldeménytípusokat jelenti.

„Címzett” a Légi fuvarlevélen a Küldemény címzettjeként feltüntetett természetes - vagy jogi személy.

„Lakcímre történő kézbesítés” otthoni vagy magánlakcímre történő kézbesítést jelöl, ideértve azt az esetet is, ha a vállalkozást otthonról működtetik, illetve ha a feladó a kézbesítési címet otthoni címként jelölte meg.

„Feladó” a Légi fuvarlevélen a Küldemény feladójaként feltüntetett természetes - vagy jogi személy.

„Szolgáltatáshiba” a Küldemény olyan első kézbesítési kísérlete, amelyre legalább 60 másodperccel a Vállalt kézbesítési határidőt követően kerül sor, kivéve, ha a jelen Feltételek másként nem rendelkezik. Az online vagy más módon közzétett, vagy a Feladó által nem teljes körűen rendelkezésre bocsátott információk alapján a FedEx ügyfélszolgálat által ajánlott tranzitidő kizárólag becslésnek minősül és nem tekinthető kötelezően Vállalt kézbesítési határidőnek. Az ajánlott kézbesítési időtartam vonatkozásában a FedEx feljegyzései döntő bizonyítékot szolgáltatnak az ajánlat tartalma és egyéb körülményei tekintetében.

„Szolgáltatások” alatt a Kiegészítő szolgáltatások és a Fuvarozási szolgáltatások értendők együttesen.

„Küldemény” az egyedi Légi fuvarlevéllel fuvarozott egy vagy több Csomag vagy Teheráru.

A „Fuvarozási költségek” egy Küldemény FedEx általi továbbítása érdekében, a jelen Feltételek szerint időről időre számított díjtételeket jelenti, ide nem értve minden további esetlegesen számított vagy kirótt díjat vagy pótdíjat, így például az üzemanyag-pótdíjat, a vámkezelési szolgáltatásra vonatkozó pótdíjakat, a felárakat, a Fuvarozáshoz bevallott érték díját, a különleges kezelési díjakat, a vám- és adóterheket, az import- és exportpótdíjakat és egyéb pótdíjakat.

A „Fuvarozási szolgáltatások” egy Küldemény fuvarozása érdekében a FedEx által felkínált és a FedEx Express Légi fuvarlevele - ide nem értve a TNT fuvarleveleket - szerint teljesített szolgáltatások összességét jelentik. Az ilyen szolgáltatások teljes körű részletei, így a terméknevek, az elérhetőség és a tranzitidők is, a fedex.com oldalon vagy az alkalmazandó díjtáblázatokban vagy a fuvarozási szolgáltatásra vonatkozó megállapodásban állnak rendelkezésre.

„Egyedi tételek” alatt olyan tételek értendők, amelyekre, azok jellege miatt, további feltételek vonatkoznak (lásd a 20.3. pontot (Maximális felelősség: Fuvarozáshoz bevallott érték))ideértve a drágaköveket, nemesfémeket, ékszereket, védelem nélküli bútorokat, üveget, porcelánt, műtárgyakat, régiségeket, szőrméket, gyűjtői tételeket, hangszereket, fontos dokumentumokat, mint pl. az útlevelek, okostelefonokat, okosórákat, táblagépeket, laptopokat, elektronikus képernyőket, plazmaképernyőket, filmeket, szalagokat, lemezeket, memóriakártyákat vagy bármilyen más adat- vagy képhordozó árut.

A „Varsói Egyezmény” az 1955. szeptember 28-i Hágai Jegyzőkönyvvel és annak minden későbbi Jegyzőkönyvével módosított 1929. október 12-i Varsói Egyezmény, valamint az 1961. szeptember 18-i Guadalajara-i Egyezmény.


3. Díjak

A Küldeményre vonatkozó Fuvarozási díjak vagy a fedex.com oldalon található FedEx díjszabás szerint kerülnek meghatározásra, vagy arra a vonatkozó FedEx Fuvarozási Szolgáltatási Szerződésben kifejezetten másként megállapodott díjak alkalmazandók. A FedEx által a Díjak vagy Szolgáltatások kapcsán adott ajánlatok kizárólag a Feladó által átadott információkon alapuló becslésnek minősülnek. A végleges Díjak és Szolgáltatások a ténylegesen átadott Küldemény alapján és a jelen Feltételek alkalmazása függvényében eltérhetnek. A FedEx nem felelős a Küldemény átadását megelőzően adott Díj- illetve Szolgáltatásajánlatok és a kifizetőnek számlázott Díjak közötti eltérésért és ilyen esetben kiigazítást, visszatérítést, jóváírást sem nyújt. Az alkalmazott díjak azok a Díjak, amelyek a vonatkozó FedEx fuvarozási szerződés megkötésekor alkalmazandók és hatályosak – azzal, hogy a FedEx fenntartja a jogot arra, hogy időről időre, értesítés nélkül módosítsa a Díjakat, ideértve a Fuvarozási díjakat is –, és amelyek a FedEx díjszabásában a fedex.com oldalon közzétételre kerülnek.


4. Üzemanyag- és egyéb pótdíjak

A FedEx fenntartja a jogot arra, hogy időről időre, értesítés nélkül felülvizsgálja és módosítsa a fedex.com oldalon közzétett üzemanyag-pótdíjat és más díjait. Az ilyen módosítások időtartamát és összegét a FedEx határozza meg. A Feladó a Küldemény FedEx részére történő átadásával vállalja, hogy megfizeti az adott időpontban hatályban lévő pótdíj(ak)at. Az aktuális pótdíjakról részletek a www.fedex.com weboldalon érhetőek el.


5. Számlamódosítások és Méret alapján meghatározott tömeg (Térfogatsúly)

5.1 A méret alapján meghatározott tömeg árazás Küldeményenként, minden Küldeményre alkalmazandó. Ha a méret alapján meghatározott tömeg túllépi a tényleges tömeget, a Fuvarozási díjak a méret alapján meghatározott tömeg szerint kerülnek újra kiszámításra és további Díjak is felmerülhetnek.

5.2 A méret alapján meghatározott tömeg úgy számolandó, hogy a Csomag (centiméterben mért) hosszának, szélességének és magasságának szorzatát el kell osztani egy standard dim. osztóval vagy azzal a számmal, amely az adott Küldemény FedEx számára történő átadásakor alkalmazandó, a FedEx által a www.fedex.com weboldalon mindenkor meghatározottak szerint.

5.3 A FedEx minden Légi fuvarlevelet megvizsgálhat a kiválasztott Fuvarozási szolgáltatás, a Küldemény/Csomag tényleges vagy méret alapján meghatározott tömege, vagy a Küldeményen belüli Csomagok számának az ellenőrzése érdekében. Ha a kiválasztott Fuvarozási szolgáltatás, a tényleges vagy a méret alapján meghatározott tömeg, vagy a Légi fuvarlevélen szereplő Csomagok száma helytelen, előfordulhat, hogy a FedEx módosításokat végez a Légi fuvarlevélen.

5.4 A FedEx módosíthat a számlán és jogosult különleges kezelési díjat felszámítani a Légi fuvarlevél ilyen jellegű kiigazításaiért és módosításaiért. Az alkalmazott módszer(ek) és az ilyen kiigazítások vagy módosítások elvégzéséért felszámított díjak kérésre rendelkezésre állnak.


6. Számlázás

6.1 A Fuvarozási díjakról és a kapcsolódó Díjakról szóló számlák általában visszatartás vagy beszámítás nélkül fizetendők a számla keltétől számított 30 napon belül. Egyes országokban előfordulhat, hogy eltérő fizetési feltételek érvényesek, az ezzel kapcsolatos részletek kérésre rendelkezésre állnak. A vám- és adóterhekről és az ahhoz kapcsolódó Díjakról szóló számlák kézhezvételkor fizetendők. A fentiek ellenére a FedEx fenntartja a jogot arra, hogy bármely Díj előzetes kifizetését kérje.

6.2 Ha jogszabály lehetővé teszi, a FedEx alapesetben elektronikus számlát állít ki, kivéve, ha a fizető kifejezetten mást kér.

6.3 A FedEx fenntartja a jogot arra, hogy a fizetést először az időben korábbi számlákra számolja el abban az esetben, ha nem előnyben részesített utalási mód került alkalmazásra, vagy utalási adatok a fizetéshez nincsenek megadva.

6.4 Késedelmes fizetés esetén a FedEx fenntartja a jogot arra, hogy az adott késedelmes fizetésre késedelmi díjat, késedelmi kamatot és adminisztratív költségeket számoljon fel. Ilyen esetben a FedEx az alkalmazandó díj(ak)at, költségeket és/vagy kamato(ka)t a FedEx által meghatározottak szerint és a vonatkozó EU-s vagy a késedelmes fizetésre vonatkozó helyi jogszabályoknak megfelelően számíthatja ki.

6.5 Ha a fizetésre egy FedEx ügyfélszámla megterhelésével kerül sor, a Küldemény feladását kezdeményező fél köteles megadni egy érvényes, aktuális FedEx ügyfélazonosítót a Légi fuvarlevélen ahhoz, hogy a FedEx elfogadja a Küldeményt. Egy FedEx ügyfélszámla megterhelésére a következők szerint kerülhet sor:

a. „Számla a Feladónak” vagy „Számla a Küldőnek”: A FedEx a Díjakat a Feladó FedEx ügyfélszámlájára terheli.

b. „Számla a Címzettnek” vagy „Számla az Átvevőnek”: A FedEx a Díjakat a Címzett FedEx ügyfélszámlájára terheli. Csak meghatározott helyszínekre történő fuvarozás esetén fogadható el.

c. "Számla harmadik félnek": A FedEx a Díjakat a Feladótól és a Címzettől eltérő más személy FedEx ügyfélszámlájára terheli.

6.6 A fizetési utasítások vagy rendelkezések ellenére, végső soron, mindig a Feladó, illetve adott esetben az import fuvarozást kezdeményező fél a felelős a Díjak megfizetéséért abban az esetben, ha a Címzett vagy a harmadik fél nem hajlandó fizetni.

6.7 A számlákkal kapcsolatos kifogásokat a Feladó vagy Címzett köteles benyújtani a FedEx-nek legkésőbb a következő két időpont közül a később bekövetkező időpontig: (a) 30 nappal a számla kiállítását követően, vagy (b) a számlán szereplő esedékesség dátumáig. A FedEx csak akkor fogadja el a kifogást, ha abban szerepelnek a következők: (a) a számla száma, (b) a Légi fuvarlevél száma, és (c) a kifogás indoka.

6.8 Vám- és adóterhek Adott esetben a Küldemények tartalma alapján vám- és adóterhek és más Díjak róhatók ki. Amennyiben egy vámügynökségnek a fizető fél nevében a FedEx fizeti ki a vám- és adóterheket, a fizető félnek további vámkezelési szolgáltatási díj kerül felszámításra átalánydíj vagy a teljes kifizetett összeg százalékában meghatározott díj formájában és ezen összegek közül az, amelyik a nagyobb. Lásd: fedex.com/ancillary/go/service oldalt az adott rendeltetési hely szerinti országban alkalmazandó vámkezelési pótdíjak megtekintéséhez. A FedEx-től nem követelhető a vám- és az adóterhek megfizetése, azonban a FedEx követelheti a Feladótól, a Címzettől vagy a felelős harmadik személytől, hogy azokat azt megelőzően fizessék ki a FedEx részére, mielőtt a FedEx bármilyen vám- és adófizetési vagy más díjfizetési kötelezettséget kiegyenlítene. Az ilyen vámok és adók a Címzettet terhelik, kivéve, ha a Légi fuvarlevélen a „Számla a Feladónak – Vám- és adóterhek” vagy a „Számla Harmadik Személynek – Vám- és adóterhek”-et bejelölik és egy érvényes FedEx ügyfélazonosítót feltüntetnek. Ezek a lehetőségek kizárólag meghatározott helyeken állnak rendelkezésre. Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy az ilyen vám- és adóterhek a Feladónak kerülnek felszámításra, ideértve azt az esetet is, ha a Küldeményt olyan harmadik fél telephelyére küldik, ahová a Címzett vagy a számlán szereplő harmadik fél nincs bejelentve. A vám- és adóterhekről és az ahhoz kapcsolódó Díjakról szóló számlák kézhezvételkor fizetendők. További részletek a 13. fejezetben (Vámkezelés) olvashatóak és kérésre rendelkezésre állnak.

6.9 Devizaátváltás A FedEx számlákat a számlán szereplő pénznemben, vagy a helyi pénznemben, a FedEx által időről időre biztosított átváltási árfolyamon kell kifizetni.


7. A Küldemény előkészítése

7.1 Súlyra és méretre vonatkozó korlátozások A csomag és küldemény méretére és súlyára vonatkozó korlátozások származási országonként és a rendeltetési hely szerinti országonként, továbbá Szolgáltatásonként eltérőek lehetnek.

7.2 Több darabból álló Küldemény A több darabból álló Küldemény összsúlya nincs korlátozva, feltéve, hogy a Küldeményen belül az egyes Csomagok súlya nem haladja meg a címzetti helyen az egy csomagra meghatározott súlyhatárt.

7.3 Különösen nagyméretű küldemények A fedex.com oldalon lévő csomagolási útmutatókban Szolgáltatástípusonként meghatározott súlykorlátokat túllépő Küldemény esetén a FedEx-szel előzetesen egyeztetni kell. A FedEx, a fedex.com oldalon szereplő csomagolási útmutatókban szereplő további részleteknek megfelelően, fenntartja a jogot azon Csomagok vagy Küldemények visszautasítására, amelyek a FedEx megítélése szerint nem megfelelőek vagy „különösen nagyméretűek”. A FedEx az ilyen nem megfelelő vagy különösen nagyméretű Csomagokat vagy Küldeményeket Teheráru küldeményekként kezelheti a saját belátása szerint, amely esetben a tényleges súlytól függetlenül, minimálisan 68 kg-os tömegen alapuló megfizetendő díjat számíthat fel. A Küldemény tényleges súlyától függetlenül, a FedEx számára átadott és Teheráruként kezelt Küldemény minimálisan megfizetendő tömege 68 kg.

7.4 Egy nemzetközi Légi fuvarlevélen csak egy Szolgáltatás típust lehet feltüntetni és egy nemzetközi Légi fuvarlevéllel csak egy FedEx Envelope, egy FedEx 10kg Box vagy egy FedEx 25kg Box küldhető.

7.5 Csomagolás A Feladó köteles minden Csomagot a biztonságos fuvarozás érdekében, az adott áru jellegének és méretének megfelelően előkészíteni és becsomagolni, feltételezve, hogy azt a fuvarozás és elosztás során az átlagos gondossággal kezelik. Továbbá a Feladó köteles minden Csomagot a csomagolásra, jelölésre és címkézésre vonatkozó egyezményeknek, jogszabályoknak, rendelkezéseknek és előírásoknak megfelelően előkészíteni és becsomagolni.

7.6 A Feladó által alkalmazott csomagolás alkalmas kell legyen arra, hogy az árucikket a fuvarozás során felmerülő hatások – például hőmérséklet- vagy légnyomás-változás – okozta károsodásoktól megvédje. A FedEx nem vállal felelősséget a hőmérséklet- vagy légnyomásváltozásból eredő károkért.

7.7 Ha más megállapodás nem jön létre, a FedEx nem biztosít hőmérséklet-kontrollált fuvarozást. Ha más megállapodás nem jön létre, a FedEx a Feladó vagy a FedEx ellentétes szóbeli vagy egyoldalú írásbeli nyilatkozata ellenére sem kötelezhető arra, hogy Küldeményhez szárazjeget adjon, vagy hogy újrafagyasztásra irányuló szolgáltatást biztosítson. Amennyiben a Címzett megtagadja a Csomag átvételét, vagy a Csomag szivárog, sérült vagy szagot áraszt (együttesen: „Szivárgás”), úgy az – ha ez lehetséges – visszakézbesítésre kerül a Feladóhoz. Amennyiben a Csomagot a Feladó visszautasítja, vagy annak visszakézbesítése Szivárgás miatt nem lehetséges, a Feladó felelős a FedEx azon költségeinek, díjainak és kiadásainak a megtérítéséért, melyek a Csomag tisztításával, illetőleg a Csomagtól való megszabadulással kapcsolatban merültek fel, továbbá a Feladó vállalja, hogy az itt felsoroltakat a FedEx-nek megtéríti vagy más módon ezek viselése alól a FedEx-et mentesíti. Lásd még: 8. fejezet (Küldemények visszautasítása és elutasítása).

7.8 Jelölés A Feladó felelős a Légi fuvarlevél minden szükséges adatának megfelelő kitöltéséért. Minden Küldeményen olvashatóan és tartós módon fel kell tüntetni a Címzett, valamint a Feladó nevét vagy elnevezését, címét (ideértve az utca, a város és az ország megjelölését is) és az irányítószámát. Nemzetközi Küldemény esetén a Feladó címében fel kell tüntetni azt az országot is, amelyben a Küldeményt a FedEx részére átadásra felajánlják. A Feladó a Légi fuvarlevelet és bármilyen szükséges címkét (pl. nehéz súly) a Küldemény külső felszínén kiemelt, jól látható helyre köteles elhelyezni.

A Küldemények előkészítésével kapcsolatos további részletek a fedex.com oldalon vagy kérésre rendelkezésre állnak.


8. Küldemények visszautasítása és elutasítása

A FedEx fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, bármilyen Küldeményt visszautasítson, visszatartson, töröljön, késleltessen vagy visszakézbesítsen abban az esetben, ha a FedEx megítélése szerint az ilyen Küldemény nagy valószínűséggel kárt vagy késedelmet okozna más Küldeményekben, árucikkekben vagy személyekben; vagy melyek fuvarozása jogszabály által tiltott, vagy a jelen Feltételek megszegését jelentené; továbbá ha a fizetésért felelős személy vagy egyén FedEx ügyfélszámlája nem hitelképes; vagy ha a Küldemény volumene vagy típusa lényegesen eltér a Feladó által a FedEx számára jelzett Küldemény volumentől vagy típustól; vagy bármely egyéb okból. A tény, hogy a FedEx átvesz egy Küldeményt, nem jelenti azt, hogy az ilyen Küldemény, ideértve annak tartalmát és minőségét, megfelel az alkalmazandó jogszabályoknak és szabályozásoknak, vagy jelen Feltételeknek.


9. A Küldemények átvizsgálása

9.1 A FedEx, az illetékes hatóságok kérésére vagy a saját belátása szerint, a vonatkozó jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően, bármely Küldeményt kinyithat és ellenőrizhet.

9.2 Az alkalmazandó jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően előfordulhat, hogy a FedEx különböző átvilágítás(oka)t köteles végrehajtani a Küldemény(ek)en. A Feladó ezúton lemond az ilyen átvilágításból eredő esetleges kár- vagy késedelem miatti igényéről, ideértve a 19. fejezet szerinti Pénzvisszafizetési garanciát is.


10. Tiltott áruk

10.1 A FedEx semmilyen rendeltetési hely szerinti országba sem engedélyezi az alábbi árucikkek feladását és a Feladó - ha kifejezetten másként nem állapodott meg a FedEx-szel - elfogadja, hogy nem ad fel ilyen árucikkeket tartalmazó csomagot (a származási és a rendeltetési hely szerinti országban további korlátozások kerülhetnek alkalmazásra):

a. Lőfegyverek, fegyverek, lőszerek és alkatrészeik;

b. Célzottan lőfegyverek készítésére tervezett vagy kizárólag ebből a célból használt 3D-nyomtatók;

c. Robbanóanyagok (az 1.4 osztályba tartozó robbanóanyagok elfogadhatók lehetnek bizonyos kiinduló vagy célország esetén; további információk kérésre rendelkezésre állnak), tűzijátékok és egyéb gyújtó hatású vagy tűzveszélyes tárgyak;

d. Bombára, kézigránátra vagy más robbanóeszközre hasonlító tárgyak - ide tartoznak egyebek mellett a másolatokhoz, ajándéktárgyakhoz, kiképzéshez használt segédanyagokhoz és műtárgyakhoz hasonló inaktív termékek;

e. Olyan országból származó katonai árucikkek, ahol az exporthoz kiviteli engedélyre van szükség;

f. Emberi holttestek, emberi szervek vagy testrészek, emberi vagy állati embriók, hamvasztott vagy kihantolt emberi maradványok;

g. Élő állatok, beleértve a rovarokat és házi kedvenceket is;

h. Állati tetemek, döglött állatok és preparált állatok;

i. Növények és növényi anyagok, beleértve a vágott virágokat (a vágott virágok elfogadhatók lehetnek bizonyos országok és területek közötti fuvarozásra, például Hollandiából az Egyesült Államokba és Latin-Amerika teljes területén; további információk kérésre rendelkezésre állnak);

j. Romlandó élelmiszerek, valamint hűtést vagy más környezeti ellenőrzést igénylő ételek és italok;

k. Pornográf, illetve obszcén anyagok;

l. Pénz, többek között készpénz és készpénz-helyettesítők (pl. átruházható értékpapírok, forgatmányozott részvények, kötvények és készpénzlevelek), gyűjthető érmék és bélyegek;

m. Veszélyes hulladék, többek között injekciós tűk, illetve fecskendők vagy más orvosi, szerves vagy ipari hulladék;

n. Nedves jég (fagyott víz);

o. Hamisított áruk, többek között olyan áruk, amelyek valamely bejegyzett védjeggyel megegyező vagy attól lényegében megkülönbözhetetlen védjeggyel vannak ellátva a bejegyzett védjegy tulajdonosának jóváhagyása vagy tudomása nélkül (hétköznapi nevükön „hamisítványok” vagy „utánzatok”);

p. Marihuána, beleértve a rekreációs vagy gyógyászati célra szánt marihuánát és a marihuánából kivont kannabidiolt (CBD), bármilyen termék, amely bármekkora mennyiségű tetrahidrokannabinolt (THC), valamint szintetikus kannabinoidokat tartalmaz;

q. Nyers vagy feldolgozatlan kendernövények vagy azok részei (többek között kenderszár, kenderlevél, kendervirág és kendermag);

r. Dohány és dohánytermékek, többek között cigaretta, szivar, vágott dohány, füst nélküli dohánytermékek, vízipipák; és

s. Elektronikus cigaretták és azok alkatrészei, illetve bármilyen hasonló eszköz, amely párologtatáson vagy aeroszolizáláson alapul, és bármilyen olyan nem éghető folyadék vagy gél, függetlenül attól, hogy tartalmaz-e nikotint, amely ilyen eszközzel használható.

10.2 A FedEx semmilyen rendeltetési hely szerinti országba sem engedélyezi az alábbi típusú Küldemények feladását, és a Feladó elfogadja, hogy nem küld ilyen tételeket tartalmazó csomagot (a származási és a rendeltetési hely szerinti országban további korlátozások kerülhetnek alkalmazásra):

a. Olyan Küldemények vagy árucikkek, amelyek szállítását, importálását vagy exportálását bármilyen törvény, jogszabály vagy rendelet tiltja;

b. Ha a FedEx-szel kötött megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik, azon Küldemény, amelynek a fuvarozásához, importálásához vagy exportálásához a FedEx valamilyen különleges engedélyt kell beszerezzen;

c. Be nem vallott, fogyasztásiadó-köteles küldemények vagy olyan árucikkek, amelyekhez hatósági jóváhagyás és engedély szükséges;

d. Olyan Küldemények, amelyek Vámkezeléshez bevallott értéke meghaladja az adott célországban megengedett felső határértéket;

e. Veszélyes áruk, kivéve azok, amelyek a jelen Feltételek 12. fejezetében (Veszélyes áruk) megengedettként vannak feltüntetve; és

f. Nedves, szivárgó vagy olyan csomagok, amelyek bármilyen szagot árasztanak.

10.3 A FedEx a bármely módon átvett (ideértve a véletlenül vagy figyelmeztetés ellenére történő átvételt is) Tiltott árucikkekkel kapcsolatban minden felelősséget kizár. A FedEx fenntartja magának a jogot, hogy ezen korlátozásokra hivatkozva, vagy valamely más biztonsági okból visszautasítson bizonyos Csomagokat. A FedEx jogosult adminisztrációs díjat felszámolni a visszautasított Csomagokra és adott esetben a Feladóhoz visszakézbesített tételek költségeire. További információ kérésre rendelkezésre áll.

10.4 A 19. fejezet (Pénzvisszafizetési garancia) nem alkalmazható Tiltott áruk fuvarozására.


11. Exportellenőrzés

11.1 A FedEx nem fuvaroz exportellenőrzési törvényeket sértő Küldeményeket. A Feladó felelős és szavatosságot vállal azért, hogy a Küldemény minden vonatkozó törvénynek, szabályzásnak és rendeletnek megfelel, többek között az Egyesült Államok exportszabályozásainak (U.S. Export Administration Regulations), az Egyesült Államok nemzetközi fegyverkereskedelemről szóló szabályzásainak (U.S. International Traffic in Arms Regulations), az Egyesült Államok külföldi vagyonokat ellenőrző szabályozásainak (U.S. Foreign Assets Control Regulations), valamint minden olyan ország vonatkozó exporttörvényeinek és kormányrendeleteinek, amelyek kapcsolatba hozhatóak a Küldemény fuvarozásával. A Feladó elfogadja és szavatosságot vállal azért, hogy minden vonatkozó USA-beli kormányzati szankciónak megfelel, amely bizonyos áruk, szolgáltatások vagy technológiák exportját vagy újraexportálását tiltja az Egyesült Államok kormánya által egyoldalúan vagy más országok szankcióival összehangoltan felsorolt országokba és területekre. A FedEx továbbá nem fuvaroz és a Feladó vállalja, hogy nem kéri olyan küldemények, árucikkek fuvarozását, amelyek kereskedelmét gazdasági szankciók vagy embargótörvények korlátozzák vagy tiltják. A FedEx által jelenleg nem kiszolgált országok és területek listája a fedex.com oldalon tekinthető meg.

11.2 A FedEx továbbá nem fuvaroz és a Feladó szavatol azért, hogy átadásra nem ajánl fel a FedEx-nek olyan Küldeményt, amelynek Feladója vagy a Küldeményben érintett valamely fél szerepel az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által fenntartott Tiltott személyek listáján vagy az alább felsorolt szervek által kiadott bármilyen exportellenőrzési vagy szankciós listán: az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának külföldi vagyonokat ellenőrző hivatala (U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control); az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának ipari és biztonsági hivatala (U.S. Department of Commerce Department, Bureau of Industry and Security); az Egyesült Államok Külügyminisztériumának fegyverkereskedelmi ellenőrző igazgatósága (U.S. Department of State, Directorate of Defense Trade Controls); az Egyesült Nemzetek Szövetségének szankcióbizottságai (United Nations Sanctions Committees); az Európai Unió Tanácsa (European Union Council); illetve bármilyen más releváns hatóság. A Feladó ezenkívül azt is vállalja és szavatol azért, hogy nem kísérel meg fuvarozást olyan jogi személy részére, amely a vonatkozó bejegyző hatóság által meghatározott tulajdonosi érdekeltség alapján, valamely gazdasági szankció hatálya alatt álló fél tulajdonában van.

11.3 A Feladó köteles jelezni, ha a Küldemény exportellenőrzési engedély vagy más, exportot megelőző hatósági ellenőrzés hatálya alá esne, továbbá köteles minden olyan információt és dokumentációt a FedEx rendelkezésére bocsátani, amely az alkalmazandó törvények és jogszabályok betartásához szükséges. A Feladó felelőssége, hogy saját költségén meghatározza a Küldemény esetén alkalmazandó exportengedélyezési követelményeket, beszerezzen minden szükséges engedélyt, valamint gondoskodjon arról, hogy a Címzett megfelelő felhatalmazással rendelkezzen a származási ország, a rendeltetési hely szerinti ország, illetve bármely, a Küldeménnyel kapcsolatban joghatósággal rendelkező ország alkalmazandó jogszabályai és előírásai szerint. A Feladó felelős továbbá annak biztosításáért, hogy a tételek végfelhasználása vagy végfelhasználója ne sértsen semmilyen olyan különleges ellenőrzési szabályzatot, amely bizonyos exporttípusokat, újraexportálásokat és egyedileg felsorolt tételek fuvarozását korlátozná az Egyesült Államok exportszabályozásai értelmében.

11.4 A FedEx nem vállal felelősséget a Feladóval vagy bármely más személlyel szemben semmilyen abból eredő veszteségért vagy költségért – így büntetésekért és bírságokért sem –, hogy a Feladó nem felelt meg valamely exporttörvénynek, jogszabálynak vagy rendeletnek, illetve ha azok olyan tevékenységekből erednek, amelyeket a FedEx a vonatkozó törvények és szabályozások betartása érdekében tesz. A Feladó továbbá vállalja, hogy megtérít a FedEx-nek minden olyan veszteséget vagy költséget – így büntetéseket és bírságokat is –, amely abból ered, hogy a Feladó nem felelt meg valamely exporttörvénynek, jogszabálynak vagy rendeletnek, illetve, ha az olyan tevékenységből ered, amelyet a FedEx a vonatkozó törvények és szabályozások betartása érdekében tesz.


12. Veszélyes áruk

12.1 Veszélyes áruk azonosítása A „Veszélyes áruk” olyan tételek, amelyek fuvarozáskor veszélyeztethetik az embereket, az állatokat, a környezetet vagy a fuvarozót. A Feladó felelőssége meghatározni, hogy az adott Küldemény tartalmaz-e olyan veszélyes árukat, melyeket az ENSZ veszélyes áruk szállítására vonatkozó ajánlásai, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO), a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR), a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) és a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések annak minősítenek.

12.2 Rendeltetési helyre vonatkozó korlátozások Számos rendeltetési hely esetén a veszélyes áru Küldemények korlátozások alá esnek. Ha a Feladónak kérdése van a kiszolgált országok, az országok szerinti árucikk-korlátozások vagy a szolgáltatás rendelkezésre állása kapcsán, lépjen kapcsolatba a FedEx ügyfélszolgálatával.

12.3 Rendelkezésre álló szolgáltatások Bizonyos veszélyes áru Küldemények elkülönítendők a tranzit során járatonként, és „elkülönítendő veszélyes áruk” kategóriába vannak sorolva. A „Nem elkülönítendő veszélyes árukat” nem kell egy bizonyos járathoz rendelni, így az áruszállítás során nincsenek elkülönítve. A veszélyes áruk kategória hatással lehet arra, hogy a fuvarozásához mely Szolgáltatás vehető igénybe. A FedEx köteles fenntartani az inkompatibilis veszélyes áruk megfelelő elkülönítését minden gépjárművön és repülőn. Ez a követelmény azt eredményezheti, hogy a Küldeményt csak azon a következő teherautón vagy repülőn lehet fuvarozni, amelyen a megfelelő elkülönítés fenntartható.

12.4 További díjak A veszélyes árukat tartalmazó Küldeményekre különleges kezelési díjak alkalmazhatóak. A pótdíjak a szükséges különleges kezelés osztályozásától és típusától függnek, ideértve azt is, hogy az adott tételeket el kell-e különíteni az áruszállítás során.

12.5 A veszélyes árukkal kapcsolatos rendelkezések Minden, veszélyes árut tartalmazó Csomagnak meg kell felelnie a vonatkozó törvényeknek és rendelkezéseknek, ideértve az ICAO Veszélyes áruk biztonságos légi fuvarozásával kapcsolatos műszaki utasításait és az IATA Veszélyes árukra vonatkozó előírásait is. A veszélyes áruk Feladói kötelesek betartani minden olyan FedEx változtatást, amely az IATA Veszélyes árukra vonatkozó előírásainak aktuális kiadásában szerepel. Az ADR hatálya alá tartozó veszélyes áru Küldemények esetén különleges fuvarozási intézkedésekre van szükség, így a Feladó a fuvarozás megkezdését megelőzően, a megfelelő intézkedések megtétele érdekében, köteles kapcsolatba lépni a FedEx munkatársaival.

12.6 Lítiumakkumulátorok Az elsődleges, nem újratölthető lítiumelemek (UN 3090) fuvarozásához előzetes jóváhagyás szükséges. Ez az IATA IA és IB szekcióiban szereplő lítiumelemekre vonatkozik. A FedEx nem fogadja el az IATA II. szekciója szerinti küldeményként átadott UN 3090 és UN 3480 lítiumelemeket; azokat az IATA IA vagy IB szekció szabályozásainak teljesen megfelelőként kell átadni. Továbbá a FedEx Express nem fogad el hulladék elemeket/akkumulátorokat vagy újrahasznosítás, illetve megsemmisítés céljából szállított elemeket/akkumulátorokat, ideértve a megrongálódott vagy hibás elemeket/akkumulátorokat is (lásd: IATA FX–04 változat).

12.7 Küldemény előkészítése A Feladó felelős a veszélyes áru Küldemények azonosításáért, osztályozásáért, csomagolásáért, jelöléséért, címkézéséért és a dokumentáció teljességéért, a vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban. Továbbá a Feladó felelős annak biztosításáért, hogy a Címzett szintén betartja a vonatkozó egyezményeket, jogszabályokat és rendelkezéseket. Minden Küldeményt – szükség szerint – el kell látni a megfelelő, veszélyes árukra vonatkozó dokumentációval (pl. IATA Veszélyes Áruk Feladói Nyilatkozata űrlap). Mivel a FedEx nem biztosít „csomagolás és fuvarozás” megoldásokat a veszélyes áru Küldeményekhez, a FedEx kötelezővé teheti a Feladó számára, hogy képzett „csomagolási és fuvarozási” szolgáltatót bízzon meg a veszélyes áru Küldeménnyel kapcsolatos problémák megoldására annak érdekében, hogy a FedEx biztonságosan el tudja végezni a fuvarozást. Ha a Feladó nem a jelen Fejezetnek megfelelően készíti elő a veszélyes árukat, úgy az kézbesíthetetlen Küldeményt eredményezhet. A Feladó biztosítani köteles minden szükséges információt és köteles kitölteni minden, a veszélyes árukra vonatkozó részt a Légi fuvarlevélen. A veszélyes áruk fuvarozásához elektronikus rendszereket használó Feladók kötelesek kiválasztani az adott elektronikus rendszernek megfelelő speciális szolgáltatásokat, kezelést vagy jelzőt annak jelzéséhez, hogy a Küldemény veszélyes árukat tartalmaz. Elektronikus fuvarozási megoldás helyett papíralapú Légi fuvarlevél használata esetén, a veszélyes áruk nemzetközi fuvarozása kizárólag a FedEx kibővített nemzetközi Légi fuvarlevél szolgáltatásának használatával hajtható végre.

12.8 Csomagolás FedEx csomagolás nem használható veszélyes áruk (beleértve a száraz jeget) fuvarozására az (a) IATA II. részében megengedett lítiumelemek kivételével, amelyek fuvarozhatók FedEx Boxokban és csövekben, és (b) B kategóriájú (UN  3373) biológiai anyagok kivételével, amelyek fuvarozhatók FedEx UN  2272 Pak, FedEx Clinical Box vagy bármilyen FedEx TempAssure csomagolás használatával.

12.9 A veszélyes áruk átadása és fuvarozása Nem minden FedEx kirendeltség fogad el veszélyes árukat. Bizonyos FedEx kirendeltségek nem fogadnak el megadott típusú veszélyes árukat, és nem minden Fuvarozási szolgáltatással fuvarozhatók veszélyes áruk. A FedEx fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint, vagy ha az adott helyen alkalmazandó jog alapján nem vehet át, visszautasítson veszélyes árucikkeket. Ha veszélyes árukat elfogadó személyzettel nem rendelkező kirendeltségen adnák le a Küldeményt, úgy azt a FedEx számára beütemezett felvétellel kell átadni, az ügyfél helyszínén.

12.10 Útvonal-módosítás kizárása Veszélyes áru útvonala nem módosítható a Feladó által megadott Címzetti címtől eltérő címre.

12.11 A Feladó lehetséges felelőssége A vonatkozó törvények vagy rendelkezések szerint a FedEx köteles lehet a nem - vagy nem megfelelően bevallott, veszélyes árut tartalmazó Küldeményeket jelenteni a megfelelő szabályozó vagy kormányzati szerveknek. Az alkalmazandó jogszabályok szerint a Feladóval szemben bírságot vagy egyéb büntetést szabhatnak ki.

12.12 A 19. fejezet (Pénzvisszafizetési garancia) nem alkalmazható a veszélyes árukat tartalmazó Küldeményekre.


13. Vámkezelés

13.1 Minden olyan Küldemény, amely nemzeti határokat lép át, vámkezelés alá eshet. A Feladó felelős azért, hogy az áruk fuvarozása minden vámszabályozási előírásnak megfeleljen, a vámkezeléshez szükséges minden dokumentáció és információ rendelkezésre álljon, továbbá vállalja és szavatol azért, hogy minden, az árukkal és a Küldemény vámkezelésével kapcsolatos általa nyújtott nyilatkozat és információ – ideértve a Harmonizált Rendszer szerinti megfelelő kódot is – azok nyújtásának időpontjában és azt követően is valósak, helyesek és teljesek. Amennyiben a Küldeményhez a Légi fuvarlevélen túl egyéb dokumentáció (pl. kereskedelmi számla) is szükséges, úgy a Küldemény tranzitideje meghosszabbodhat. A FedEx fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint felszámítson a Feladó terhére minden olyan büntetést, pénzbüntetést, kárt, illetve egyéb költséget vagy kiadást, a tárolási díjakat is ideértve, amely valamely illetékes kormányzati szerv végrehajtásából, vagy abból ered, hogy a Feladó az itt leírt kötelezettségeit nem tartja be.

13.2 A Feladó felelős azért, hogy a nemzetközi fuvarozásra feladott áru alkalmas arra, hogy a kézbesítés helye szerinti országba bevitelre kerüljön a vonatkozó jogszabályok szerint és megfelel minden alkalmazandó engedélyezési előírásnak.

13.3 A Feladó ezenkívül kötelezhető arra, hogy a kézbesítés helye szerinti ország valamely hatóságától való engedély beszerzése érdekében további információkat nyújtson a Címzettnek való kézbesítést megelőzően. Az olyan árukat vagy termékeket tartalmazó Küldemények vámkezelése, amelyeket egyes célországokban több kormányzati szervezet is szabályoz (például az élelmiszer-biztonságért felelős, közegészségügyi, gyógyszerekért és orvosi termékekért felelős, növényi, állati és vadon élő állatokból készült termékekért felelős, telekommunikációs és más elektronikai készülékek szabványozásáért felelős, valamint más, hasonló hivatalok), több időt is igénybe vehet. A Feladónak kerül felszámításra minden fuvarozásért és visszfuvarért járó Díj, ha a Küldemény valamely országba való beléptetését nem engedélyezték.

13.4 Amennyiben a Küldeményt a vámhatóság vagy más hatóság hibás vagy hiányzó dokumentáció miatt visszatartja, a FedEx megkísérelheti értesíteni a Címzettet. Amennyiben a helyi jogszabályok szerint a megfelelő információt és dokumentációt a Címzett köteles nyújtani és a Címzett ezt a FedEx által meghatározott észszerű időn belül nem teszi meg, úgy a Küldemény – az alkalmazandó jogszabályoktól függően – kézbesíthetetlennek (lásd 18. fejezet (Kézbesíthetetlen küldemények)) tekinthető. Amennyiben a Címzett elmulasztja benyújtani a kért információt vagy dokumentációt és a helyi jogszabály megengedi, hogy a Feladó szolgáltassa ezeket, a FedEx megkísérelheti értesíteni a Feladót. Amennyiben a Feladó is elmulasztja szolgáltatni a kért információt vagy dokumentációt a FedEx által meghatározott észszerű időn belül, úgy a Küldemény – az alkalmazandó jogszabályoktól függően – kézbesíthetetlennek tekintendő. Függetlenül attól, hogy a FedEx megkísérli-e értesíteni a Címzettet vagy a Feladót, a FedEx nem vállal semmiféle felelősséget azért, ha hibás vagy hiányzó dokumentáció miatt nem tudja kézbesíteni a küldeményt.

13.5 Ahol a helyi jogszabályok ezt lehetővé teszik, illetve eltérő rendelkezés (pl. az alább leírt „FedEx Nemzetközi Vámbróker-választási lehetőség” igénybevétele esetén) hiányában, a FedEx biztosítja a nemzetközi Küldemények vámkezelését. A FedEx vámkezelés céljából a vámhivatalnak és más hatóságoknak megadja a Küldemény adatait. Adott esetben a FedEx vámkezelési pótdíjat számíthat fel nemzetközi Küldemények vámkezelési eljárásért; a vám- és adóterhek fizető fél nevében, a vámhivatalnak történő kifizetéséért; a Feladó, a Címzett vagy valamely harmadik fél által megrendelt Szolgáltatásért; illetve a hatóságnak történő szabályos bejelentés miatt a FedEx-re kirótt költségek megtérítéséért. Ezen díjak típusa és összege országonként változó. Lásd: fedex.com/ancillary/go/service oldalt az adott rendeltetési hely szerinti országban alkalmazandó vámkezelési pótdíjak megtekintéséhez.

13.6 A FedEx kizárólag a Küldemény vámkezelése és beléptetése érdekében jár el a Feladó vagy a Címzett képviselőjeként (attól függően, hogy melyik alkalmazandó). Amennyiben szükséges és lehetséges, a Feladó meghatalmazhatja a FedEx-et vagy a FedEx által megbízott vámügynököt, hogy mint a Feladó vagy a Címzett közvetlen képviselője, annak nevében, javára és kockázatára a vámnyilatkozatokat kitöltse és benyújtsa, valamint az ezzel kapcsolatos cselekményeket megtegye. Ha lehetséges, a Feladó biztosítja, hogy a Címzett a jelen rendelkezés értelmében meghatalmazza a FedEx-et.

13.7 Amennyiben a megrendeléskor a Vámbróker-választási lehetőség kiválasztásra került, a FedEx nem fizeti meg vagy számlázza ki a vám- és adóterheket. A FedEx Nemzetközi Vámbróker-választási lehetőség használata az árucikkek elfogadhatósága és korlátozása vonatkozásában országonként változhatnak.

13.8 Egyes esetekben a FedEx saját belátása alapján elfogadhat utasítást, hogy a FedEx-től (vagy a FedEx által kijelölt ügyintézőtől) vagy a Szállító által kijelölttől eltérő vámügyintézőt vegyen igénybe. A FedEx (vagy a FedEx által kijelölt vámügyintéző) fenntartja a jogot, hogy a Küldeményt maga vámkezeltesse, ha a vámügyintéző nem azonosítható vagy nem végzi el a vámkezelést, illetve amennyiben a vámügyintézőről a FedEx-nek nem adtak meg minden szükséges információt (beleértve a nevét, címét, telefonszámát és irányítószámát).

13.9 Az olyan Küldeményeknél, amelyek vámkezelését a Címzett köteles elvégezni, a FedEx kikézbesíti a vámdokumentumokat a Címzettnek, és az ezen dokumentumok kézbesítése tekintendő határidőben történő kézbesítésnek.


14. Vám- és adóterhek

14.1 Bizonyos tételek vámkezeltetése érdekében a FedEx, a fizető fél helyett, kifizethet bármilyen, a vámhatóság által megállapított vám- és adóterhet, melyért felárat számíthat fel. A FedEx a vámvizsgálat és a kézbesítés teljesítésének feltételeként megtérítési megállapodás jóváhagyását kérheti a fizető féltől, illetve a FedEx – saját belátása szerint – a Küldemény Címzett részére történő kézbesítését visszatarthatja mindaddig, amíg a vám- és adóterhek részére kifizetésre nem kerülnek. A további részletekért érdeklődjön az ügyfélszolgálatunknál.

14.2 A FedEx a vám- és adóterhek vonatkozásában kizárólag becsléseket közöl a www.fedex.com weboldalon. A végső vám- és adóterhek ettől eltérhetnek.

14.3 Amennyiben a Küldeményre kirótt vám- és adóterhek pontossága vagy megfelelősége vitatottá válik, a FedEx vagy annak kijelölt ügynöke felülvizsgálhatja a Küldeményhez tartozó fuvarozási dokumentumokat. Amennyiben a FedEx úgy ítéli meg, hogy a vám- és adóterhek megfelelően lettek meghatározva, a Feladó vállalja a vám- és adóterhek megfizetését, vagy a Feladó vállalja, hogy a Címzett fizeti meg ezeket, attól függően, hogy melyik alkalmazható.

Amennyiben a FedEx a fizető nevében vámot, adókat vagy más díjakat fizet ki egy vámhivatal számára, úgy a fizető terhére átalány alapú vagy a teljes megelőlegezett összeg százalékában megállapított vámkezelési pótdíj kerül felszámításra. A vámkezelési pótdíj a rendeltetési hely országa szerint változhat. A felszámítandó vámkezelési pótdíjakról a fedex.com/ancillary/go/service oldalon tudhat meg többet.

14.5 Amennyiben a Feladó nem jelöl meg fizetőt a Légi fuvarlevélen, a vám- és adóterhek automatikusan a Címzett számára kerülnek felszámításra, ha ez megengedett. A „Számla a Feladónak – Vám- és adóterhek” és a „Számla harmadik személynek – Vám- és adóterhek” opció csak bizonyos címzetti helyre történő kézbesítés esetén rendelhetők. A további részletekért érdeklődjön az ügyfélszolgálatunknál.

14.6 Tekintet nélkül bármilyen ellentétes fizetési utasításra, elmaradt fizetés esetén, végső soron mindig a Feladó a felelős a vám- és adóterhek, illetve a vám- és adóterhek megfizetéséhez kapcsolódó bármilyen díj és pótdíj megfizetéséért. Amennyiben az a Címzett, vagy harmadik személy, aki a megtérítéssel kapcsolatosan jóváhagyást köteles közölni, kérésre megtagadja a vám- és adóterhek megfizetését, úgy a FedEx a megtérítés érdekében kapcsolatba léphet a Feladóval. Amennyiben a Feladó visszautasítja, hogy a megtérítés érdekében megállapodjon a FedEx-szel, úgy a Küldemény visszakézbesíthető a Feladóhoz, mely esetben a Feladó felelős az eredeti és a visszakézbesítési díjak megfizetéséért is, vagy a Küldemény átmeneti raktárban, általános raktárban vagy átmeneti megőrzési vámraktárban kerül elhelyezésre, vagy kézbesíthetetlennek tekintendő. Amennyiben a Küldeményre vonatkozó Fuvarozási díjak hitelkártyára kerülnek kiszámlázásra, a FedEx fenntartja a jogot arra, hogy a Küldeményre vonatkozó, nem beszedett vám- és adóterhekkel kapcsolatos díjakat is ugyanarra a hitelkártyaszámlára terhelje.

14.7 Az adott helyen elérhető lehetőségektől függően a Küldemény késhet, amennyiben a FedEx nem tud kielégítő jóváhagyott megállapodást kötni a kifizetendő vám- és adóterhek megtérítésére. Ezek a késedelmek és minden más, a jelen Feltételeknek meg nem felelő mulasztás esetén a felelősség kizárt, ezek nem minősülnek Szolgáltatáshibának. Ennek megfelelően nem vonatkozik rájuk a Pénzvisszatérítési Garancia (Lásd: 19. fejezet: Pénzvisszafizetési garancia és 21. fejezet: A felelősség kizárása).

14.8 A FedEx saját belátása szerint a vám- és adóterhek az alábbi fizetési módokon kerülhetnek megfizetésre: készpénz, csekk (lakossági vagy üzleti, kizárólag érvényes személyazonosítás mellett), hitelkártya, postautalvány, utazási utalvány, bank- vagy halasztott fizetésű számla. A FedEx nem fogadja el a vám- és adóterhek előre történő kifizetését.

14.9 A FedEx nem vállal felelősséget a vámkezelésben hátrahagyott Küldeményekért, az ilyen Küldemények kézbesíthetetlennek tekinthetők.


15. Útvonal

A FedEx határozza meg a Küldemények útvonalát. Az útvonal időről időre, értesítés nélkül változhat. A FedEx a fuvarozott áruk védelme érdekében nem teheti közzé útvonalrészleteit, illetve részletes hálózat biztonsági intézkedéseit. A FedEx hálózat helyeinek vagy járműveinek ellenőrzése ezért is nem megengedett, kivéve, ha erre vonatkozó jogszabályi vagy jogi kötelezettség áll fenn.


16. Kézbesítés

16.1 A Küldemények a Címzett címén kerülnek kézbesítésre az alábbi 16.7, 16.8 és 16.9. pontok figyelembevételével. Nincs kötelezettség arra, hogy a Küldemény személyesen a Címzett részére kerüljön kézbesítésre. A FedEx a Küldeményt a Címzett vagy a Címzett nevében a Küldemény átvételére jogosultnak tekinthető más személy részére is kézbesítheti. A Kézbesítési címnek mindig tartalmaznia kell a Címzett teljes címét, valamint a telefonszámát és e-mail címét.

16.2 Bizonyos nemzetközi helyszínek esetén megengedett postafiók cím használata, amennyiben a Feladó megadja a FedEx számára a Címzett telefonszámát a kézbesítés megkönnyítése érdekében.

16.3 A FedEx semmilyen körülmények között sem felelős olyan igényért, mely abból ered, hogy a fuvarozás során az árucikket Vámhatóság vagy más kormányhivatal elkobozza vagy visszatartja.

16.4 A szállodába, kórházba, kormányhivatalba vagy létesítménybe, egyetemre, illetve egyéb, postahelyiséggel vagy központi fogadó helyiséggel rendelkező intézménybe küldött Küldemény a postahelyiségbe vagy a központi fogadó helyiségbe is kézbesíthető, kivéve, ha a FedEx a kézbesítést megelőzően másként nyilatkozik vagy vele másként állapodnak meg.

16.5 A FedEx a címmódosítást – amennyiben az nem útvonal-módosítás vagy címhelyesbítés – új Küldeménynek tekinti, amelyre új Fuvarozási Díj alkalmazandó.

16.6 Szombati kézbesítés esetén – amennyiben az igénybe vehető – különleges kezelési díj kerül felszámításra azokban az országokban, ahol a szombat nem munkanap.

15.9 A FedEx megtagadhatja a Küldemény átvételét vagy kézbesítését, vagy alternatív átvételi vagy kézbesítési intézkedéseket tehet annak érdekében, hogy megóvja munkavállalói biztonságát, illetőleg azokban az esetekben, amennyiben a FedEx feltételezi, hogy Szolgáltatásait az alkalmazandó jogszabályok, rendelkezések vagy előírások megsértésével vennék igénybe.

16.8 A Feladó Kézbesítési utasításai: Kézbesítési opciók

a. A Fedex „Kézbesítési opciókat” kínál, amelyeket a Feladó a Légi fuvarlevél kitöltése során választhat ki bizonyos feladási és rendeltetési országok és területek vonatkozásában és meghatározott Fuvarozási szolgáltatások esetén (lásd: fedex.com, vagy lépjen kapcsolatba a FedEx ügyfélszolgálatával további részletekért).

b. A Feladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Feladó – többek között – az alábbi Kézbesítési opciókat jelölheti meg: (i) Küldemény kézbesítése aláírás nélkül; (ii) kézbesítés szomszéd, portás, gondnok vagy hasonló személy számára; (iii) Küldemény kézbesítése csak nagykorú személy számára a kézbesítési címen; (iv) vagy a fentiek bármilyen kombinációja. A Feladó által kiválasztott Kézbesítési opció elsőbbséget élvez bármilyen, a Címzettől kapott utasítással szemben.

c. A Kézbesítési opciókkal összefüggésben további pótdíjak merülhetnek fel. Lásd: 4. fejezet (Üzemanyag- és egyéb pótdíjak).

d. Amennyiben a Feladó egy Kézbesítési opciót sem választ ki, a FedEx az általános kézbesítési szabályok szerint jár el.

16.8 A Címzett kézbesítési utasításai: B2C küldemények

a. Meghatározott helyszínek esetén, a B2C küldemények kézbesítésére a Címzettől kapott további utasításoknak megfelelően is sor kerülhet a FedEx részéről. A Feladó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ilyen utasítások módosíthatják a FedEx és a Feladó között a kézbesítésre létrejött eredeti megállapodást, illetve a Vállalt kézbesítési határidőt.

b. A Feladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Címzettől származó utasítások többek között, de nem kizárólag az alábbiak lehetnek: (i) kézbesítési időpont elhalasztása; (ii) kézbesítés egy szomszéd, portás vagy recepciós számára; (iii) kézbesítés más címre vagy más személy részére, feltéve, hogy ez a másik cím a Légi Fuvarlevélen feltüntetett országon belül található; (iv) utasítás a B2C Küldemény leadására anélkül, hogy a kézbesítést aláírással elismernék; (v) B2C Küldemény kézbesítése felvételi pontokon (ún. pick-up pontokon) (pl. kiskereskedelmi pont), vagy (iv) a fenti utasítások kombinációi. Ha a szállítmány (vagy annak egy része) lemondásra kerül a Feladó és/vagy a Címzett részéről a kézbesítést megelőzően, minden Díj továbbra is esedékes és kifizetendő a FedEx részére.

c. A FedEx időről időre módosíthatja a B2C Küldeményekhez tartozó kézbesítési opciók rendelkezésre állását a földrajzi és egyéb korlátoktól függően. A kézbesítési opciók rendelkezésre állásával kapcsolatos további információkért lásd: fedex.com.

d. A 19. fejezet (Pénzvisszafizetési garancia) nem alkalmazandó azon B2C Küldemények esetén, amelyekhez a Címzett további kézbesítési utasításokat adott meg a jelen rendelkezéssel összhangban.

e. Amennyiben a Címzett kézbesítési utasítást ad nem B2C Küldemény vonatkozásában, úgy a Feladó a jelen 16. fejezet rendelkezéseit tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek fogadja el.


17. Ismételt kézbesítés

17.1 Üzleti küldemények A FedEx automatikusan vagy kérésre megkísérli a küldemény újbóli kézbesítését abban az esetben, ha (a) a Címzett címén vagy közvetlen szomszédságában senki sem érhető el a Küldemény átvételére, és az adatbázisban nem szerepel aláírás alóli mentesítés; (b) a Feladó választott a FedEx Kézbesítési opciói közül és egy aláírásra jogosult Címzett sem érhető el a Küldemény átvétele céljából; illetve (c) a FedEx saját belátása szerint úgy határoz, hogy a Küldemény nem adható át. Abban az esetben, ha az Üzleti Küldeményt három megkísérelt kézbesítés után sem sikerül kézbesíteni, vagy ha a Küldeményt az első kézbesítési kísérlet napját követően öt Munkanap óta őrzik, és az – adott esetben – a vámkezelésen már átesett, a Küldemény kézbesíthetetlennek minősül (lásd: 18. fejezet (Kézbesíthetetlen küldemények)).

17.2 Lakossági kézbesítés és B2C küldemények Ha egy Lakossági kézbesítés a Címzett címére vagy egy szomszédos címre első alkalommal sikertelen, a FedEx a saját belátása szerint megkísérelheti az újbóli kézbesítést, megőrizheti a küldeményt a Feladó vagy Címzett további kézbesítési utasítására várva, vagy azt a FedEx által meghatározott helyen kézbesítheti. Ha egy Lakossági kézbesítés az újbóli kézbesítési kísérlet(ek) során sem jár sikerrel, vagy ha a Feladó, vagy a Címzett nem ad további kézbesítési utasítást, illetve ha a FedEx nem képes egy, a FedEx által meghatározott helyszínen elvégezni a kézbesítést, úgy a Küldemény kézbesíthetetlennek minősül (lásd: 18. fejezet (Kézbesíthetetlen küldemények)).


18. Kézbesíthetetlen küldemények

18.1 Kézbesíthetetlen küldemény az a Küldemény, amely különösen, de nem kizárólagosan az alábbi okok valamelyike miatt nem kézbesíthető: (a) a Címzett címe hiányos, olvashatatlan, pontatlan, vagy nem meghatározható, (b) a Küldemény Címzettjével nem lehet kapcsolatba lépni, vagy a Címzett nem tudja átvenni a Küldeményt, (c) a Küldeményt olyan területre címezték, ahol a FedEx nem nyújt szolgáltatást, (d) a Címzett üzleti tevékenységének a helye zárva van, (e) a kézbesítés lehetetlen a Küldemény kézbesítésének elfogadására vagy aláírására jogosult megfelelő személy elérhetetlensége vagy annak visszautasítása miatt, (f) a Küldemény nem vámkezelhető, (g) a Küldemény valószínűleg kárt vagy késedelmet okozhat más Küldeményekben vagy árucikkekben, vagy sérülést okozhat személyekben, (h) a Küldemény Tiltott árucikkeket tartalmaz, (i) a Címzett nem tud fizetni vagy visszautasítja a fizetést Számla a Címzettnek Küldemény esetén, (j) a Küldeményt helytelenül csomagolták, (k) a Küldemény tartalma vagy csomagolása olyan mértékben sérült, hogy újracsomagolása nem lehetséges, vagy (l) a 17. fejezetben (Ismételt kézbesítés) meghatározott okok bármelyike áll fenn.

18.2 Ha egy Küldemény bármilyen okból kézbesíthetetlen, úgy a FedEx – a helyi szabályozásból eredő kötelezettségei érintetlenül hagyása mellett – megkísérelheti értesíteni a Feladót, hogy intézkedjen a Küldemény visszakézbesítése érdekében. Amennyiben a Feladó nem érhető el öt Munkanapon belül, vagy észszerű időn belül elmulaszt utasítást adni, a FedEx visszakézbesítheti a Küldeményt a Feladónak; vagy átmeneti megőrzésbe veheti a Küldeményt egy általános raktárban vagy átmeneti vámraktárban, illetve megsemmisítheti azt. Ha a Küldemény nem kézbesíthető, vámkezelhető, illetve visszakézbesíthető, úgy a FedEx azt elszállíthatja vagy megsemmisítheti. A Feladó felelős minden, a kézbesíthetetlen Küldemény visszakézbesítésével, tárolásával vagy annak megsemmisítésével kapcsolatosan felmerülő költségért, Díjért és egyéb kiadásért, kivéve, ha a Küldemény a FedEx hibájából volt kézbesíthetetlen.

18.3 Azon Küldemények, amelyek helyi szabályozási korlátozások okán nem kézbesíthetőek vissza, úgy azok a helyi szabályoknak megfelelően átmeneti megőrzésbe kerülnek egy vámraktárban, vagy egy általános rendű raktárban, vagy megsemmisítésre kerülnek. A Feladó vállalja a FedEx elhelyezéssel vagy megsemmisítéssel kapcsolatban felmerült költségeinek a megtérítését.

18.4 A visszakézbesítés Díjai az eredeti Díjjal együtt a Feladóra terhelődnek, kivéve, ha a Küldemény a FedEx hibája miatt volt kézbesíthetetlen. A FedEx-nél a visszakézbesítési folyamat során felmerült minden egyéb Díjak felszámításra kerülnek. Veszélyes árucikkeket tartalmazó kézbesíthetetlen Küldemény visszakézbesítéséhez a Feladó köteles benyújtani egy visszakézbesítésre szóló kitöltött Légi fuvarlevelet és minden további szükséges dokumentációt.


19. Pénzvisszafizetési garancia

A FedEx bizonyos Fuvarozási szolgáltatásokért a jelen Feltételek szerint pénzvisszafizetési garanciát nyújt. Ez a pénzvisszafizetési garancia a FedEx által bármikor, a Feladó vagy Címzett előzetes értesítése nélkül, felfüggeszthető, módosítható vagy visszavonható. A felfüggesztés, módosítás vagy visszavonás azon Küldeményekre alkalmazható, melyeket a változás időpontját követően adnak át a FedEx-nek. A pénzvisszafizetési garancia aktuális állapotával kapcsolatos részletek a fedex.com oldalon találhatók.

19.1 Pénzvisszafizetési garancia

a. Szolgáltatáshiba esetén, kérésre, a FedEx a saját belátása szerint visszatéríti vagy jóváírja az adott számlára a fizető fél által kifizetett Fuvarozási díjakat az alábbi korlátozások szerint.

b. A FedEx pénzvisszafizetési garancia Fuvarozási szolgáltatásokra alkalmazandó, kivéve az Európán belüli Economy vagy FedEx International Connect Plus szolgáltatással küldött Küldeményeket.

c. Ha egy Feladó olyan Csomagokat ajánl fel átadásra, amelyek száma, típusa, mérete vagy súlya meghaladja a Feladó által az év során, az adott helyszín vonatkozásában átadott Csomagok átlagát, úgy a FedEx átveheti a Csomagokat, de felfüggeszti a pénzvisszafizetési garanciát vagy módosítja a vállalt időpontokat.

d. Szolgáltatáshiba esetén a pénzvisszafizetési garancia a Feladó kizárólagos jogorvoslata a Fuvarozási díjak egészének vagy egy részének visszatéríttetésére egy adott Küldemény vonatkozásában. A pénzvisszafizetési garancia felfüggesztése esetén nincs vállalt kézbesítési határidő az érintett Küldemény esetén, így nem keletkezhet igény, illetve lehetőség a Fuvarozási díjak visszatéríttetésére egyébként Szolgáltatáshibának minősülő esetekben.

19.2 Korlátozások Az alábbi korlátozások alkalmazandók:

a. Csomagonként csak egy visszatérítés vagy jóváírás engedélyezett. Több darabból álló Küldemény esetén a pénzvisszafizetési garancia a Küldemény minden egyes Csomagjára érvényes. Amennyiben egy Küldemény bármely Csomagjával kapcsolatban Szolgáltatáshiba merül fel, úgy visszatérítésre, illetve jóváírásra kizárólag az adott Csomagra vonatkozó Fuvarozási díj mértékéig kerül sor.

b. Jóváírás vagy visszatérítés a pénzvisszafizetési garancia alapján kizárólag azon Küldemények vonatkozásában megfizetett Fuvarozási díjak esetében lehetséges, amelyek okot szolgáltatnak a jóváírásra. A pénzvisszafizetési garancia nem vonatkozik vám- és adóterhekre, valamint a nem Fuvarozási díjnak minősülő egyéb Díjakra.

c. Ha a kézbesítést a Feladó az első kézbesítési kísérlet előtt az eredetileg Vállalt kézbesítési határidőt követő időpontra kéri, úgy a pénzvisszafizetési garancia a módosult Vállalt kézbesítési határidő dátuma, illetve időpontja figyelembevételével alkalmazható.

d. A felvételi, illetőleg a kézbesítési hely szerinti ünnepnapok vagy munkaszüneti napok befolyásolhatják a tranzitidőket. A vállalt kézbesítési határidő, melyhez a pénzvisszafizetési garancia alkalmazható, ez esetben meghosszabbodik az ünnepnap(ok)nak megfelelő időtartammal. A FedEx nemzetközi ünnepnaptára a fedex.com oldalon rendelkezésre áll, azonban egy adott ország helyi vagy regionális ünnepei is befolyásolhatják a tranzitidőket.

e. A Karácsony napját megelőző hét naptári napban kézbesítésre ütemezett Küldemények esetén a vállalt kézbesítési határidő, melyhez a pénzvisszafizetési garancia alkalmazható, meghosszabbodik a kiválasztott szolgáltatáshoz és rendeltetési helyhez a nyilvánosság számára közzétett kézbesítési határidők közül a hosszabb kézbesítési időtartam napjának végéig.

f. A FedEx Következő nemzetközi járat Fuvarozási szolgáltatása esetén az ajánlott Vállalt kézbesítési határidő több okból módosulhat, ideértve a repülőjárat késését vagy törlését légügyi igazgatási okból, illetve időjárás vagy mechanikai problémák esetén. Amennyiben a Vállalt kézbesítési határidő módosul, a pénzvisszafizetési garancia kizárólag a legutoljára ajánlott Vállalt kézbesítési határidő vonatkozásában alkalmazandó.

g. FedEx Europe First Küldemények esetén, amelyekre kézbesítési díj is felszámításra kerül a FedEx International Priority díj mellett, a Fedex kérésre visszatéríti vagy jóváírja az adott számlán a következőket:

i. FedEx Europe First Szolgáltatás Szolgáltatáshibája esetén, a FedEx Europe First kézbesítési díjat, azonban a Fuvarozási díjakat nem; illetve

ii. FedEx International Priority Szolgáltatás Szolgáltatáshibája esetén, a FedEx Europe First kézbesítési díjon felül, a Fuvarozási díjakat is.

A pénzvisszafizetési garancia jelen fejezetben meghatározott korlátozásai a FedEx Europe First Szolgáltatásra is megfelelően alkalmazandóak.

h. Amennyiben a Feladó a Küldeményt a FedEx Felhatalmazott Kirendeltségén vagy FedEx Drop Box helyszínen adja le, a vállalt kézbesítési idő attól az időponttól számítandó, amikor a Küldeményt a FedEx a FedEx Felhatalmazott Kirendeltségén vagy a FedEx Drop Box-ból begyűjtötte. A hatályos zárásidőkről a FedEx Felhatalmazott Kirendeltségén illetve a FedEx Drop Box helyszínén találhatóak részletek.

19.3 Kizárások A jelen pénzvisszafizetési garancia nem alkalmazandó, és a FedEx nem köteles visszatéríteni vagy jóváírni a Fuvarozási díjakat, ha:

a. a FedEx bizonyítékot szolgáltat a határidőben történő kézbesítésről, amely tartalmazza a kézbesítés dátumát és időpontját, valamint – adott esetben – a Küldemény átvételekor aláíró személy nevét;

b. a Szolgáltatáshiba részben vagy egészben a 21. fejezetben (A felelősség kizárása) leírt valamely körülményből ered;

c. a fizető fél FedEx ügyfélazonosítója nem volt jó hitelképességű, vagy a fizetési utasítások érvénytelenek voltak;

d. az ügyfél helytelen FedEx fuvarlevélszámot alkalmazott az adott Csomagra vagy Küldeményre a FedEx elektronikus szállítási eszközeinek használata során;

e. a Küldemény Tiltott árucikkeket, veszélyes árukat vagy száraz jeget tartalmazott – még akkor is, ha az adott Küldeményt a FedEx kifejezetten átvette;

f. a Küldemény vám- vagy egyéb szabályozási követelmények miatt késett;

g. a kézbesítési késedelmet a FedEx vám- és adóterhek vámvizsgálatot megelőző vagy kézbesítéskor történő megfizetésére vonatkozó irányelveinek betartása okozta;

h. a Küldeményt kézbesítésre elfogadott postafiókcímre küldték;

i. a Címzett kézbesítési utasításokat adott a FedEx-nek a 16.9. pont (a Címzett kézbesítési utasításai: B2C küldemények) rendelkezéseinek megfelelően;

j. a Küldemény késését helytelen, hiányos vagy pontatlan Címzetti adatok, vagy a kézbesítést elfogadó vagy a Csomag átvételét aláíró megfelelő vagy jogosult személy rendelkezésre nem állása vagy visszautasítása eredményezte;

k. a Küldemény kézbesíthetetlen volt (lásd: 18. fejezet (Kézbesíthetetlen küldemények)) vagy visszakézbesítésre került.

l. A jelen pénzvisszafizetési garancia nem vonatkozik a túlszámlázás miatti számlahelyesbítés iránti kérelmekre;

m. továbbá FedEx International Broker Select Küldemények esetén, ha a Feladó vagy a Címzett a FedEx-től vagy a FedEx által kijelölt brókertől eltérő vámbrókert jelöl ki.

19.4 Visszatérítésre vagy jóváírásra vonatkozó kérelmek Az alábbi feltételek betartásának elmulasztása, ideértve a meghatározott módon és időtartamon belüli értesítést is, a Feladó visszatérítési vagy jóváhagyási kérelmének elutasítását eredményezi, amelynek következtében a Feladó nem kaphat kompenzációt Szolgáltatáshiba esetén.

a. Határidők a kérelem benyújtására A Fuvarozási díjak visszatérítésére vagy jóváírására vonatkozó kérelmet a FedEx-nek az egyik jóváhagyott csatornán, a számla keltét, vagy előre történő fizetés esetén, a fuvarozás dátumát követő 15 napon belül kell megküldeni.

b. Kötelező információ A Szolgáltatáshibával kapcsolatos minden értesítés kötelezően tartalmazza a Feladó FedEx ügyfélazonosítóját, ha van; a Légi fuvarlevél- vagy FedEx fuvarlevélszámot; a Fuvarozás dátumát; valamint a teljes körű és pontos Címzetti adatokat.

c. A kérelem benyújtásának formái Szolgáltatáshiba esetén a fizető a Fuvarozási díjak visszafizetését vagy jóváírását e-mailben, a fedex.com oldalon, vagy a FedEx ügyfélszolgálat felhívásával kérheti. A benyújtás formái a Fuvarozás helyszínétől függően változhatnak. A kérelem benyújtás formáitól nem lehet érvényesen eltérni. Például egy számla részbeni kifizetése nem tekinthető a számla módosítása iránti kérelemnek vagy visszatérítési kérelemről szóló értesítésnek.


20. A felelősség korlátozása

20.1 A felelősség általános korlátozása Fuvarozási szolgáltatások során A FedEx felelőssége a Fuvarozási szolgáltatás nyújtása során bekövetkezett elveszésért, kárért vagy késésért az alábbiak közül a magasabb összegre korlátozódik: (a) a vonatkozó Egyezmények által megadott összeg, vagy (b) 100 USD Küldeményenként; kivéve, ha a 20.3 pontban leírtak szerint a Feladó magasabb küldemény értéket vall be és kifizeti az ezért járó díja. A FedEx továbbá ezen korlátozásokat a belföldi Fuvarozási szolgáltatás nyújtásából eredő igényre is alkalmazza abban az esetben, ha a vonatkozó nemzeti fuvarozási jogszabályok kötelező vagy alacsonyabb felelősségi korlátokat nem jelölnek meg, illetve, ha a 20.3 pontban leírtak szerint a Feladó magasabb küldemény értéket nem vall be illetve nem fizeti ki az ezért járó díjat.

20.2 A felelősség korlátozása egyéb igények kapcsán Ha a FedEx felelőssége a 20.1 pont (A felelősség általános korlátozása a Fuvarozási szolgáltatások során) alapján nem áll fenn, úgy a Kiegészítő szolgáltatások nyújtása során vagy a szerződés más módon történő megszegése okán bekövetkező elveszés, kár, késés vagy más igény esetén a FedEx felelőssége kilogrammonként 3,40 euróra, de legfeljebb káreseményenként, illetve összefüggő káreseményenként 10 000 euró összegre korlátozódik.

20.3 Maximális felelősség: Fuvarozáshoz bevallott érték A FedEx nem biztosít rakomány- vagy valamennyi kockázatra kiterjedő felelősségbiztosítást, de a Feladó dönthet úgy, hogy pótdíj fizetése ellenében, a Légi fuvarlevélen, a fenti 20.1 és 20.2 pontokban meghatározott korlátozásokat meghaladó Fuvarozáshoz bevallott értéket jelöl meg. Ha a Feladó ilyen döntést hoz, a következő feltételek alkalmazandók:

a. a Fuvarozáshoz bevallott értékig terjed a FedEx maximális felelőssége a Küldeménnyel kapcsolatban és az nem lehet nagyobb, mint a Légi fuvarlevélen a Vámkezeléshez bevallott érték,

b. a Feladó viseli a Fuvarozáshoz bevallott értéket meghaladó veszteséget és annak kockázatát,

c. a fentiek szerinti általános felelősségi határértékeket meghaladó Fuvarozáshoz bevallott érték minden megkezdett 100 USD-je után díj kerül felszámításra az alább meghatározott maximális összeghatárokig. A díjjal kapcsolatos információkért a Feladó megtekintheti a Küldemény fuvarozása időpontjában hatályos FedEx-díjtáblázatokat vagy felhívhatja a FedEx munkatársait.

d. A Fuvarozáshoz bevallott értékre tekintet nélkül a FedEx felelőssége elveszés, kár, késedelem, vagy más igény vonatkozásában nem haladja meg a Küldemény helyreállítási költsége, annak csökkent értéke vagy újraelőállítási költsége közül a kevesebbet. A FedEx jogosult arra, hogy független bizonyítékot szerezzen azon Küldemény tartalmának értékéről, amely vonatkozásában igényt nyújtanak be.

e. A Fuvarozáshoz és a Vámkezeléshez bevallott érték korlátozott, helyszínenként változhat, és nem ajánlják fel minden országban és területen. A FedEx Envelope vagy a FedEx Pak tartalmának vámkezeléshez maximális bevallott értéke a célállomástól függetlenül küldeményenként 500 USD. A FedEx Envelope vagy a FedEx Pak tartalmának vámkezeléshez maximális bevallott értéke a célállomástól függetlenül küldeményenként 100 USD. Az ezen értéknél ténylegesen vagy bevallottan magasabb értékű Küldeményeket nem javasolt FedEx Envelope-ban vagy FedEx Pak-ben csomagolni. 

f. A FedEx eltérő rendelkezése hiányában a Fuvarozáshoz bevallott érték maximális összege Küldeményenként 50 000 USD lehet, kivéve Teheráru Fuvarozási szolgáltatás esetén, mely esetben a Fuvarozáshoz bevallott érték Küldeményeként 100 000 USD összegben korlátozott.

g. Nem jár kártérítés (i) következményes jellegű veszteségért, illetve (ii) ha a késedelem vagy a veszteség a Feladó jelen Feltételekben szereplő valamely kötelezettségének Feladó általi megsértéséből ered.

h. Nem jár kártérítés a Kiegészítő szolgáltatásokkal összefüggő veszteségekért.

i. A jelen Feltételekben szereplő maximális összegeket meghaladó, fuvarozáshoz vagy vámoláshoz tett értékbevallás, illetve annak kísérlete érvénytelen. Az ilyen bevallott érték automatikusan a Küldeményre alkalmazható megengedett határértékekre csökken. Az a tény, hogy a FedEx fuvarozásra átvesz olyan Küldeményt, amelynek bevallott értéke meghaladja a megengedett felső határértékeket, nem jelenti azt, hogy lemond a jelen Feltételekben szereplő bármely rendelkezés alkalmazásáról. A (Légi) Fuvarlevél FedEx-nek való átadását követően a FedEx figyelmen kívül hagyja a Légi fuvarlevélen bevallott értékre vonatkozó információ módosítását.

j. Abban az esetben, ha a Feladó nem határozta meg minden egyes Csomag Fuvarozáshoz bevallott értékét a nemzetközi Légi fuvarlevélen, azonban azt a Küldemény egészére határozta meg, úgy az egyes Csomagok bevallott értéke egyenlő lesz azzal a hányadossal, melyet a Küldemény egészére bejelentett érték Csomagok számával történő osztásával kapunk. Egy Küldeményben az egy Csomagra eső bejelentett érték semmilyen esetben sem haladhatja meg a Küldeményre bejelentett értéket.

20.4 Egyedi tételek Egyedi tételeket tartalmazó Küldemények esetén a FedEx felelőssége egészben vagy részben az alábbiak közül a magasabb értékig korlátozott: a Fuvarozáshoz bevallott érték, de legfeljebb Küldeményenként 1000 USD összeg; vagy az adott árufuvarozásra vonatkozó Egyezmény szerinti határértékek.


21. A felelősség kizárása

21.1 A FedEx nem vállal felelősséget:

a. a jelen Feltételekben szereplő további korlátozások figyelembevételével, semmilyen olyan kárért, amely meghaladja az alábbiak közül a magasabb értéket: a Fuvarozáshoz bevallott érték a 20.3. pont szerint (Maximális felelősség: Fuvarozáshoz bevallott érték), vagy a vonatkozó Egyezményben meghatározott felelősségi korlátozásoknak megfelelő érték, vagy olyan Küldemény esetén, mely egy adott országon belül kerül továbbításra meghatározott helyek között, a kötelezően alkalmazandó helyi jogszabályok által meghatározott érték, függetlenül attól, hogy a FedEx tudott vagy tudhatott volna ilyen károk bekövetkezéséről;

b. a különleges, véletlenszerű, következményes vagy közvetett veszteségekért és károkért, ideértve az alternatív fuvarozási költségeket, a jövedelem, a bevétel, a felhasználás vagy a nyereség elvesztését, a várható megtakarítások, a jó hírnév vagy lehetőség elvesztését; és

c. bizonyos, a 19.3. pontban (Pénzvisszafizetési garancia – Kizárások) meghatározott körülmények szerint beállt veszteségekért vagy késedelmekért.

21.2 A Feladó vállalja a kockázatot minden olyan veszteségért, kárért vagy késésért, amely meghaladja a FedEx által a jelen Feltételekben kifejezetten vállaltakat. A Feladónak, igénye szerint, saját magának kell gondoskodnia biztosítási fedezetről. A FedEx nem nyújt biztosítási fedezetet.

21.3 A FedEx nem vállal felelősséget, és nem nyújt semmilyen kijavítást, visszatérítést vagy jóváírást a következő események által okozott, vagy azokból eredő veszteség, kár, késés, nem megfelelő kézbesítés, kézbesítés elmulasztása, félretájékoztatás vagy információszolgáltatás elmulasztása esetén (nem teljes lista):

a. a Feladó, a Címzett vagy bármely más, a Küldeményben érdekelt harmadik személy cselekménye, hibája vagy mulasztása;

b. a Küldemény természete vagy annak bármely hibája, tulajdonsága, vagy az abban rejlő fogyatékosság vagy törékenység;

c. a jelen Feltételek, vagy más, a Küldeményre vonatkozó feltételek megszegése, ideértve a Tiltott áruk és veszélyes áruk fuvarozását, a szállítmány helytelen bevallását, és a Küldemények nem megfelelő biztosítását, jelölését vagy címzését;

d. a Feladó vagy Címzett terhére szabályozó hatóság vagy harmadik fél által felszámolt pénzbírságok, büntetések vagy más pénzben kifejezett összegek;

e. bármely olyan esemény, amely a FedEx-en kívül álló okból következik be, így különösen, de nem kizárólagosan a pandémia és járvány; a légtér, a közellenségek, a látszólagos vagy valós hatáskörrel rendelkező köz- vagy szabályozó hatóságok veszélyeztetései; a vámtisztek cselekedetei és mulasztásai; lázadások, sztrájkok, várható sztrájkok vagy más helyi viták; polgári zavargások; az államot fenyegető háborús vagy meteorológiai jellegű veszélyek; a légi illetve közúti szállítási hálózatok nemzeti, nemzetközi vagy helyi szintű zavarai; bármely természetes vagy jogi személyek bűncselekményei – ideértve a terrorcselekményeket is -; a természeti katasztrófák; a kommunikációs és információs rendszerek (ideértve a FedEx rendszereket is) zavarai illetve hibái; a mechanikai késedelmek, vagy olyan feltételek, melyek veszélyt jelentenek a FedEx személyzetére;

f. nem megfelelő vagy elégtelen csomagolás, ideértve azt is, hogy a Feladó nem a FedEx által jóváhagyott csomagolást használta, ha ilyen jóváhagyást kértek, javasoltak vagy kötelezővé tettek. Különösen a számítógépeket, az elektronikai eszközöket, a törékeny tárgyakat és az alkoholt kell a FedEx fedex.com oldalon elérhető irányelveknek megfelelően csomagolni. A FedEx általi csomagolás, vagy a Küldemények megfelelő csomagolásával kapcsolatos tanácsadás, segítség vagy útmutatás, nem jelenti a felelősség FedEx általi vállalását, hacsak a FedEx írásban kifejezetten másként nem rendelkezik;

g. a Feladó vagy a Címzett vagy bármely, állítása szerint a Feladót vagy Címzettet képviselő személy szóbeli vagy írásos kézbesítési utasításának teljesítése;

h. a FedEx Díjak befizetésével kapcsolatos szabályzatai betartásából eredő kézbesítési késedelem;

i. ha a kézbesítési lapról vagy a kézbesítéskor kapott aláírásról a másolat kiadása a FedEx oldalán sikertelen;

j. adatok törlése mágneses szalagokról, fájlokból vagy más adathordozókról, vagy adatok elvesztése vagy visszaállíthatatlansága, vagy fényképek vagy hangfelvételek exponált filmről való elvesztése vagy károsodása;

k. a „csomag iránya” grafikák (pl. „FEL” nyilak, „EZ AZ OLDAL FELFELÉ” jelölések) követésének elmulasztása a FedEx részéről;

l. a Feladó vagy a Címzett FedEx általi értesítésének elmulasztása vagy késedelme a Küldemény késedelméről, elvesztéséről vagy sérüléséről, hiányos, hibás vagy pontatlan Címzett- vagy vámbrókercím, hibás, hiányos vagy hiányzó dokumentáció, vagy a Küldemény kiadásához szükséges vám- és adóterhek meg nem fizetése;

m. olyan egyedi tétel elvesztése vagy megrongálódása, amelyről a FedEx-nek nincs ellenőrizhető átvételi feljegyzése, ideértve azokat a körülményeket is, amikor a Küldemény FedEx részére történő átadása idején az árukat előzetesen trélerre pakolták, raklapra tették vagy oly módon csomagolták, hogy a Küldeményben szereplő tételek száma vagy tartalma ésszerűen nem ellenőrizhető;

n. bármely személyes vagy pénzügyi információ elvesztése – így különösen társadalombiztosítási szám, születési dátum, jogosítványszám, hitel- vagy betéti kártyaszám, pénzügyi számlainformáció;

o. a Feladó elmulasztja törölni a FedEx fuvarozási rendszerébe vagy eszközére bevitt azon Küldeményeit, amelyeket a FedEx-nek nem adtak át;

p. károk, amelyeket ütésjelző, dőlésjelző vagy hőmérsékletjelző eszköz jelez; és

q. a Vállalt kézbesítési határidő elmulasztása hiányos vagy téves címmel ellátott Küldemény esetén (lásd a 18. pontot (Kézbesíthetetlen Küldemények));

21.4 Ha a FedEx nem felelős, ideértve azon károkért való felelősséget is, amelyek meghaladják a jelen Feltételekben a FedEx által kifejezetten vállalt felelősséget, a Feladó tartozik felelősséggel, és vállalja, hogy megtéríti a FedEx számára a Küldeménnyel összefüggésben a FedEx-nek vagy harmadik félnek okozott károkat, valamint mentesíti a FedEx-et az ilyen károk, illetve harmadik fél, különösen a Címzett bármely követelése alól.

21.5 A FedEx által a Feladó vagy harmadik személy igénye szerint teljesített fizetés nem tekinthető a felelősség elismerésének vagy a jelen 21. pontban szereplő rendelkezések alkalmazásáról való lemondásának.


22. Jótállás, szavatosság kizárása

A FedEx nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos jótállást, hacsak jelen Feltételek kifejezetten nem tartalmazzák azt.


23. Igények

Ha nem Szolgáltatáshibáról van szó (lásd 19. pont (Pénzvisszafizetési garancia)), a FedEx kizárólag abban az esetben fogad el Küldeményhez kapcsolódó igényt, ha az igénylő betart minden vonatkozó Egyezményt és az alábbi eljárást, így bármelyik be nem tartása esetén nem nyújtható be igény a FedEx-szel szemben:

23.1 Igény benyújtása A FedEx-et minden igényről értesíteni kell az alábbi időtartamokon belül:

a. Észrevehető vagy rejtett károk, késés (ideértve a romlással kapcsolatos igényeket is) vagy hiányzó tartalom miatti igényeket a Küldemény kézbesítését követő 21 napon belül kell benyújtani. Ha a Címzett anélkül veszi át a Küldeményt, hogy a kézbesítési igazolásra ráírná a sérülés tényét, úgy vélelmezni kell, hogy a Küldemény kézbesítésére jó állapotban került sor.

b. Minden egyéb igényt, ideértve a Küldemény elveszésével, kézbesítésének elmaradásával vagy téves kézbesítésével kapcsolatos igényeket is, a Küldemény FedEx-nek történő átadásától számított kilenc hónapon belül kell benyújtani.

Minden ilyen igényt kézbesítéskor az adott kézbesítési igazoláson, vagy a fedex.com oldalon keresztül vagy a FedEx ügyfélszolgálatával kapcsolatba lépve kell benyújtani.

23.2 Kötelező információk Valamennyi igénybejelentésnek tartalmaznia kell a Feladóval és Címzettel kapcsolatos összes adatot, valamint a FedEx fuvarlevélszámot, a Küldemény dátumát, a darabszámát és a Küldemény súlyát. A Küldemény FedEx-nek történő átadását követő kilenc hónapon belül teljes körűen dokumentálni kell az igényt, azaz meg kell küldeni a FedEx számára az azzal kapcsolatos minden lényeges, igazoló dokumentációt (pl. a vásárlásról kiállított számlákat, a javításra vonatkozó becsléseket). Bármely sérülésre vonatkozó igény elbírálásának előfeltétele, hogy a Címzett biztosítsa a FedEx számára a tartalom, valamint az eredeti szállítási doboz és csomagolás megvizsgálását vagy a Címzett telephelyén, vagy a FedEx létesítményében, az igény lezárásáig.

23.3 Korlátozások A FedEx nem köteles az igényt elbírálni mindaddig, amíg valamennyi Díj kiegyenlítésre nem kerül; az igénylő ezen Díjakból nem vonhatja le az igényelt összeget. Egy Küldeménnyel kapcsolatban csak egy igényt lehet benyújtani. Az igény kifizetésének elfogadása joglemondást jelent arról, hogy a Küldeménnyel kapcsolatban további kártérítést követelhessenek vagy további kártérítést kapjanak. Azok a Feladók vagy Címzettek, amelyek Csomagjait a FedEx gyűjtőfuvarozón keresztül vette át, nem jogosultak a FedEx-szel szemben jogi vagy méltányossági alapon kártérítésre.

23.4 Jogi eljárások A fuvarozásból eredő kártérítés iránti jog elévül a FedEx-szel szemben, ha a megfelelő jogi eljárást a kárigény iránt az alábbi időtartamok közül a rövidebb időtartamon belül, a joghatósággal rendelkező bíróság előtt nem indítják meg - kár, hiány vagy késés esetén, a kézbesítés tényleges napjától, elveszés, kézbesítés elmulasztása vagy nem megfelelő kézbesítés esetén a várható kézbesítési naptól számított két éven belül, vagy a kötelezően alkalmazandó elévülési határidőn belül.


24. Alvállalkozásba adás

A FedEx fenntartja a jogot arra, hogy alvállalkozásba adja a Szolgáltatások egészét vagy egy részét.


25. Adatvédelem

25.1 Az „adatkezelő”, a „személyes adatok”, az „érintett” és az „adatkezelés” kifejezések az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendeletében („GDPR”) és a jelen Feltételek szerinti személyes adatok („Személyes adatok”) kezelésére vonatkozó egyéb adatvédelmi törvényekben és rendeletekben (együttesen: „Adatvédelmi Jogszabályok”) meghatározott jelentéssel bírnak.

25.2 A FedEx és a Feladó tudomásul veszi, hogy mindketten saját jogon, önálló adatkezelők azon valamely Személyes adat felek általi vagy a felek közötti kezelése tekintetében, melyre a jelen Feltételek alapján kerül sor.

25.3 A jelen Feltételek szerinti Személyes adatok kezelésével összefüggésben a Feladó kijelenti, hogy megfelel az Adatvédelmi Jogszabályoknak, ideértve azt is, hogy az érintetteket megfelelő információval látja el az Adatvédelmi Jogszabályok szerint, akként nyújt tájékoztatást, ahogy azt a fedex.com oldalon szereplő FedEx adatvédelmi nyilatkozat meghatározza és az Adatvédelmi Jogszabályoknak megfelelő jogalappal bír, például a szerződés teljesítése, jogos érdekek vagy hozzájárulás.

25.4 A Feladó mentesíti a FedEx-et minden olyan költség, követelés, kár és kiadás alól, továbbá kártérítésként megfizet a FedEx-nek minden olyan költséget, követelést, kárt és kiadást, amely annak következtében merül fel a FedEx oldalán, hogy a Feladó nem tett eleget a jelen Feltételek 25. fejezetében meghatározott kötelezettségeinek.

25.5 A Feladó kijelenti, hogy a 25.3. pont szerint meghatározott jogalap (is) lehetővé teszi a Személyes adatok FedEx, leányvállalatai, fióktelepei, tanácsadói, auditorai vagy a FedEx által igénybe vett harmadik felek számára történő továbbítását a FedEx jelen Feltételek szerinti kötelezettségei Feladó felé történő teljesítése céljából bármely országban, az Európai Gazdasági Térségen belül és kívül („EGT”).

25.6 A Személyes Adatok Feladó és FedEx közti bármilyen irányú, az EGT-ből vagy Svájcból az EGT-n vagy Svájcon kívül eső országba vagy fordított módon való továbbítására a GDPR 46(2)(c) cikkének értelmében az adatkezelők közti standard szerződési feltételek (2004/915/EK határozat) („AKSSZF-ek”) érvényesek, amelyek a következő oldalon érhetők el: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Ebből a célból az AKSSZF-ek, hivatkozásokkal, teljes mértékben a jelen Feltételek részét képezik. A jelen Feltételek elfogadásával a felek (a) úgy tekintik, hogy aláírták az AKSSZF-eket, (b) elfogadják az AKSSZF-ek teljes tartalmát, és (c) teljesítik az abban foglalt feltételeket, valamint (d) vállalják, hogy minden módosítás vagy az elfogadást követő Döntés és/vagy URL alkalmazandó és módosítja a jelen 25.6. pontban hivatkozott Döntést és/vagy URL-t. Az AKSSZF-ek értelmében a FedEx, mint adatkezelő, adatátadónak minősül a leányvállalatai nevében is, és a Feladó, mint adatkezelő, adatátvevőnek minősül és a helyzettől függően ez fordítva is igaz. A fentiek nem sértik a FedEx azon jogát, hogy kizárólagos döntéssel más, az Adatvédelmi Jogszabályoknak megfelelő adat továbbítási mechanizmust alkalmazzon. A FedEx hatékony – például csomagok kézbesítéséhez és a nyomon követési funkciók lehetővé tételéhez szükséges – szolgáltatásnyújtásának biztosítása érdekében a továbbított Személyes adatok tartalmazhatják az egyes Feladók és Címzettek kontakt adatait, úgy mint például a nevüket és címüket, úgy, ahogy az alább vagy bármely egyéb módon a jelen Feltételekben, illetve az AKSSZF-ek Mellékleteiben előírásra került.

25.7 Amennyiben az Európai Unió Bírósága, a helyi felügyeleti hatóság vagy más, hasonló kormányzati hatóság úgy határoz, hogy a jelen 25. pont szerinti Feltételek, illetve az AKSSZF-ek alapján Személyes adatok egyáltalán nem vagy a továbbiakban nem továbbíthatóak az EGT-n vagy Svájcon kívül jogszerűen, úgy a felek kötelesek az adattovábbítás valamely más, jogszerű feltételeiről jóhiszeműen megegyezni.


26. A megállapodás teljessége

A jelen Feltételek jelentik a felek közötti teljes megállapodást és az 1. fejezet (Alkalmazás) figyelembevételével, minden egyéb szóbeli vagy írásbeli feltételt érvénytelenítenek. A jelen Feltételek kizárólag a felek között írásban létrejött kifejezett megállapodással módosíthatók.


27. Átruházás

Valamely fél jelen Feltételek szerinti jogai illetve kötelezettségei, a másik fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül, nem ruházhatóak át, azzal a kivétellel, hogy a FedEx a jelen Feltételek által biztosított valamennyi jogát vagy azok bármely részét, illetve valamennyi kötelezettségét vagy azok bármely részét átruházhatja bármely leányvállalatára. Az előbbiek korlátozása nélkül a jelen Feltételek kötelező érvénnyel bírnak a felekre és azok megengedett jogutódaira és engedményeseire, azok javára lépnek hatályba és alkalmazandók.


28. Jogról való lemondás kizárása

Ha a FedEx nem érvényesíti a jelen Feltételek valamelyikét, illetőleg nem alkalmazza azt, úgy ez nem jelenti azt, hogy lemondott volna az adott rendelkezésben foglalt jogairól, és más módon sem szünteti meg a FedEx-nek azt a jogát, hogy a rendelkezést érvényesítse.


29. Alkalmazandó jog

A jelen Feltételekkel nem zárható ki olyan felelősség, amelynek kizárását jogszabály tiltja. Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezése vagy hivatkozása ellentétben áll bármely kötelezően alkalmazandó nemzetközi egyezménnyel, helyi jogszabállyal, kormányzati előírással, rendelettel vagy követelménnyel, úgy az ilyen rendelkezések, a megengedett legnagyobb mértékre korlátozódva, továbbra is a FedEx és a Feladó közötti megállapodás részét képezik és korlátozottan hatályban maradnak. Valamely rendelkezés érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem hat ki a Feltételek egyéb rendelkezéseire.


30. Közvetítés

A belga jog a belga bejövő és kimenő postai szolgáltatások felhasználóinak megengedi, hogy a postai ágazat Ombudsmanjának (Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRUXELLES (F); Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL (NL)) beavatkozását kérjék, feltéve hogy a felhasználó panaszát előzetesen közölte a FedEx-szel. Ez a beavatkozás nem érinti ezen Feltételek rendelkezéseit.


31. Irányadó jog és joghatóság

Ha az alkalmazandó Egyezmény másképpen nem rendelkezik, úgy a jelen Feltételekre és a jelen Feltételek szerint a FedEx által nyújtott Szolgáltatásokból eredő vagy azokhoz kapcsolódó jogvitákra azon ország vagy terület jogszabályai alkalmazandóak és ezen jogvitákban azon ország vagy terület bírósága jogosult eljárni, ahol a Küldeményt a Szolgáltatások teljesítése érdekében a FedEx-nek átadják.