Szállítási feltételek

Fuvarozási Feltételek

Fuvarozási Feltételek


FONTOS MEGJEGYZÉS

A jelen Fuvarozási Feltételek meghatározott körülmények között KIZÁRJÁK A FEDEX, VALAMINT ALKALMAZOTTAI ÉS MEGBÍZOTTAI FELELŐSSÉGÉT a veszteségekért, károkért és késedelemért; ahol pedig a felelősség vállalásra kerül, ott KORLÁTOZZÁK ANNAK TERJEDELMÉT a megállapított összeghatárig és az IGÉNYBEJELENTÉST megszabott határidőkön belül követelik meg. A Feladóknak gondosan figyelembe kell venniük e Feltételeket, és ahol szükséges, ott érdekeik védelmében biztosítás kötése javasolt számukra.

A fuvarozásokra a FedEx-leányvállalat (Magyarországon a FedEx Express Hungary Kft., melynek bejegyzett székhelye: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér, II. sz. Logisztikai Központ – Irodaépület, 283. sz. épület, Magyarország; bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-09-381339 cégjegyzékszám alatt), a fiókiroda vagy a Küldeményt átvevő független szerződő fél helyi tarifái és feltételei vonatkoznak.

A FEDERAL EXPRESS EURÓPÁRA, A KÖZEL-KELETRE, AZ INDIAI SZUBKONTINENSRE ÉS AFRIKÁRA IRÁNYADÓ FUVAROZÁSI FELTÉTELEI, MELYEK 2012. AUGUSZTUS 6. NAPJÁTÓL KEZDŐDŐEN HATÁLYOSAK (Frissítve: 2021. április)


1. ALKALMAZÁS

1.1 Jelen Feltételek a Küldemények egyes európai, közel-keleti, indiai félszigeti, és afrikai országok (a továbbiakban együttesen: „EMEA”) közötti, valamint az EMEA-n belüli országokban található helységek közötti fuvarozására alkalmazandók, a FedEx következő szolgáltatásainak vagy szolgáltatási lehetőségek igénybevétele esetén (ahol és amennyiben elérhetőek): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight és FedEx Standard Overnight. Ezeket a szolgáltatásokat a FedEx időről időre módosíthatja. Az Ügyfelek kérésükre tájékoztathatók a FedEx által kiszolgált területekről. Jelen Feltételek nem alkalmazandók az Egyesült Királyságon, valamint az Indián belüli kézbesített Küldeményekre, amelyekre eltérő fuvarozási feltételek alkalmazandók. Az Egyesült Királyságon belüli belföldi Küldemények fuvarozására alkalmazandó fuvarozási feltételek a www.fedex.com/ukservices/services/terms.html, míg az Indián belüli belföldi Küldemények fuvarozására alkalmazandó feltételek a www.fedex.com/in/domestic/services/terms/ weboldalon érhetők el (Megjegyzés: a fedex.com URL-ek módosíthatók.) Az EMEA-n kívül, valamint az EMEA vagy más nemzetközi desztinációra kézbesítendő Küldemények vonatkozásában a Küldeményt átvevő FedEx-leányvállalatnak, fióktelepnek vagy független vállalkozónak helyi tarifái és szerződési feltételei alkalmazandók. Azon küldemények esetében, melyeket a FedEx Global Return által küldtek vissza, azon ország szerződési feltételei alkalmazandók, amely országból a küldeményeket visszaküldték. A jogszabályok és szerződéses feltételek azonban országonként eltérőek lehetnek. Bővebb információ a fedex.com/globalreturns weblapon érhető el, vagy vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.

1.2 A Küldemények légi fuvarozás útján történő fuvarozására az 1955. szeptember 28-i Hágai Jegyzőkönyvvel és annak minden későbbi Jegyzőkönyvével módosított 1929. október 12-i Varsói Egyezmény vagy az 1999. május 28-i Montreali Egyezmény és annak minden későbbi Jegyzőkönyve, valamint az 1961. szeptember 18-i Guadalajara-i Egyezmény vonatkozhat. A Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló Megállapodásban résztvevő – kifejezett megállapodás alapján vagy más alapon – országban, országba vagy országból részben vagy egészben közúton fuvarozott Küldeményekre ezen egyezmény módosított feltételei és rendelkezési vonatkoznak. Egy ország meghatározott helységei között szállított Küldemények az adott ország eltérést nem engedő jogszabályai hatálya alá tartoznak.

1.3 Jelen Feltételek hatályon kívül helyeznek minden olyan korábbi közzétett, FedEx-szolgáltatásra vonatkozó feltételt, amely szolgáltatásokra a jelen Feltételek vonatkoznak. A FedEx fenntartja magának jelen Feltételek egyoldalú, értesítés nélküli módosításának, kijavításának, változtatásának vagy kiegészítésének jogát. A jelen Feltételek közzétételre kerültek nyomtatott formában és elektronikusan a http://www.fedex.com/hu/services/terms/ honlapon. A http://www.fedex.com/hu/services/terms/ honlapon lévő elektronikus változat az irányadó. Jelen Feltételek kiegészítik és részletezik a (Légi) Fuvarlevél hátoldalán lévő általános szerződési feltételeket. Amennyiben ellentmondás található a jelen Feltételek, és bármely FedEx (Légi) Fuvarlevél, okmány, szállítási árujegy vagy más fuvarozási dokumentum feltételei között, a jelen Feltételek rendelkezései az irányadóak addig a terjedelemig, ameddig nem ütköznek a Varsói Egyezmény vagy a Montreali Egyezmény, az azokat később módosító Jegyzőkönyvek, vagy más alkalmazandó egyezmények vagy bármilyen alkalmazandó díjszabás nemzetközi szállítmányozási felelősséghez kapcsolódó, eltérést nem engedő szabályaival, illetőleg addig a mértékig, ameddig nem ütköznek az adott államnak az országon belüli helyiségei között szállított Küldeményekre vonatkozó, a fuvarozási felelősségre vonatkozó eltérést nem engedő szabályaival.

1.4 A jelen Feltételek (mely feltételei magukban foglalják a benne kifejezetten említett megállapodások és egyezmények feltételeit) jelentik a felek között létrejött megállapodás összességét, és az 1.4 szakasz szerint felülírnak, kizárnak és hatályon kívül helyeznek minden más írásbeli vagy szóbeli feltételt, bárhol is jelentek meg azok, vagy készítették őket: különösképpen vonatkozik ez a rendelkezés minden olyan feltételre, amelyet a Feladó akart érvényesíteni, vagy bármilyen más olyan írásbeli vagy szóbeli nyilatkozatra, amely a jelen Feltételekre vonatkozik. A Feladó megerősíti, hogy a jelen Feltételek szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan nem hivatkozik más feltételekre, szavatosságokra, körülményekre vagy ismertetésekre, és nem is igényel ilyeneket.

1.5 Jelen Feltételek csak a Feladó és a kifejezett írásbeli meghatalmazással rendelkező FedEx megbízott közötti kifejezett írásbeli megállapodással írhatók felül, változtathatók vagy egészíthetők ki.

1.6 A Feladót kötelezi, ha munkavállalója, közreműködője vagy megbízottja aláírja a (Légi) Fuvarlevelet.


2. DEFINÍCIÓK

A „B2C küldemények” azok a küldemények, amelyek egy (üzleti tevékenység céljából eljáró) vállalkozás (feladó) és egy egyéni (üzleti tevékenység körén kívül eljáró) fogyasztó (címzett) között létrejött kereskedelmi tranzakció tárgyát képezik, valamint azok a küldemények, amelyek esetében a (Légi) Fuvarlevélen a „Vállalkozás neve” mező kitöltetlen maradt.

Az „Üzleti küldemény” a kereskedelmi vagy üzleti telephelyre történő kézbesítést jelenti, és nem vonatkozik a lakcímekre vagy a B2C küldeményekre.

A „Feltételek” a jelen Fuvarozási Feltételeket jelenti, amely magában foglalja a benne kifejezetten hivatkozott megállapodásokat, jogszabályokat és egyezményeket időről időre a FedEx által hatályosított formában.

„FedEx” a Federal Express Corporation-t, annak leányvállalatait és kirendeltségeit, valamint alkalmazottaikat, ügynökeiket és független vállalkozóikat jelenti. A fuvarozási szerződés azzal a FedEx-leányvállalattal, kirendeltséggel, vagy olyan független szerződő felével köttetik, amely átveszi a Küldeményt a Feladótól.

A „FedEx 1Day Freight”, a „FedEx Priority Overnight” és a „FedEx Standard Overnight” küldemények alatt olyan Küldeményeket értünk, amelyek kiszállítása a kijelölt EMEA-országokon belül történik, ahol a Feladó és a Címzett is ugyanazon az országon belül van.

A „Feladó” vagy „Küldő” a (légi) fuvarlevélen feladóként meghatározott (természetes vagy jogi) személyt jelenti.

A „Címzett” vagy „Átvevő” azt a személyt jelöli, akinek a neve a (légi) fuvarlevélen címzettként van feltüntetve.

„Csomag” bármely olyan egyedi csomag vagy cikk, melyet a FedEx átvett, beleértve bármely olyan tételt, amelyet a feladó a FedEx automatizált rendszereinek, mérőberendezéseinek, árunyilatkozatainak vagy (légi) fuvarlevelek felhasználásával felajánl.

A „Küldemény” az egyedi (Légi) Fuvarlevéllel szállított egy vagy több cikket jelent, amely lehet postai küldemény vagy teheráru.

A „(Légi) Fuvarlevél” bármely olyan fuvarozási dokumentumot, árunyilatkozatot, árujegyet, pecsétet, elektronikus bejegyzést vagy hasonló tételt jelöl, melyet a FedEx fuvarozási rendszerében használnak.

A „Lakcímre Történő Kézbesítés” otthoni vagy magánlakcímre történő kézbesítést jelöl, beleértve azt az esetet is, ha a vállalkozást otthonról működtetik, illetve ha a feladó a kézbesítési címet otthoni címként jelölte meg.

A „Fuvarozási Díjak” a FedEx által a Küldemény továbbításáért, a jelen Feltételek szerint, vagy bármilyen, utóbb meghatározott feltétel vagy díj szerint megállapított vagy kiszabott díjakat, költségeket és összegeket jelenti, ide nem értve azonban más megállapítható díjakat és költségeket, úgy mint különösen, de nem kizárólagosan, a bevallott értékért járó díjat, a különleges kezelésért járó díjakat, a vám- és adóterheket és a pótdíjakat.

A „Munkanap” minden olyan napot jelent, amikor a küldemény országában, régiójában vagy a kézbesítési hely országában, régiójában az üzletek nyitva tartanak. A Munkanapok és munkaszüneti napok a kézbesítési hely országa vagy régiója szerint változhatnak. Az ügyfelek vegyék fel a kapcsolatot a FedEx-szel az olyan kézbesítési kötelezettségekkel kapcsolatosan, melyek érinthetik őket.

A „Díjak” a Küldemény jelen Feltételek szerinti fuvarozásáért megállapított vagy a kiszabott Fuvarozási Díjakat, más díjakat és a pótdíjakat jelenti, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a jelen Feltételekben vagy bármely frissített feltételben részletezett Kiegészítő Díjakat, a bevallott értékért járó díjat, a különleges kezelésért járó díjakat és más pótdíjakat, valamint – adott esetben – a vám- és adóterheket és más, a FedEx-nél a küldemény fuvarozásával összefüggésben indokoltan felmerült költségeket.

A „Fuvarozáshoz Bevallott Érték” azt az értéket jelenti - ha van ilyen - amelyet a Feladó a (légi) fuvarlevélen megjelöl, és amely azt a maximális összeget jelenti, ameddig a FedEx-et kártérítési felelősség terheli a Küldemény fuvarozásával kapcsolatban.

A „Vámkezeléshez Bevallott Érték” a Küldemény tartalmának vámkezelési célból megadott eladási árát vagy pótlási költségét jelenti.

A „Vállalt Kézbesítési Határidő” valamely FedEx szolgáltatásra közzétett vállalt kézbesítési határidőt, illetőleg valamely Küldemény vonatkozásában – a fuvarozandó árucikk, a fuvarozás ideje, a kézbesítési helye, a Küldemény súlya és értéke figyelembevételével - az Ügyfélszolgálat által megadott vállalt kézbesítési határidőt jelenti.

A „FedEx Ügyfélszám” vagy „FedEx Ügyfélszámla” a FedEx által az ügyfél részére kiadott azon számot jelenti, mely biztosítja, hogy a FedEx rendszere összegezze a számlaaktivitást, és azt, hogy a fizetőnek megfelelően számlázzanak.

„Európán Belüli Küldemények” a FedEx által a www.fedex.com weboldalon időről-időre meghatározott európai országok között fuvarozott Küldeményeket jelenti.

A „Tiltott Árucikkek" jelenti a jelen Feltételek 8. fejezetében (Tiltott Árucikkek) feltüntetett árucikkeket és Küldeménytípusokat.<


3. DÍJAK

A Küldeményre a fedex.com oldalon található FedEx alapdíjszabásban meghatározott, vagy a vonatkozó FedEx fuvarozási szerződésben kifejezetten másként megállapodott díjak alkalmazandók. A FedEx díjszabások nem tartalmazzák a Küldeményre alkalmazandó vámot, adókat, vámkezelési Díjakat, illetve semmilyen más importálási vagy exportálási Díjat. A FedEx alkalmazottai és megbízottjai által közölt díjak és szolgáltatási ajánlatok a Feladó által közölt információkon alapulnak, azonban a végső díjak és szolgáltatás a ténylegesen átadásra felajánlott Küldeménytől és a jelen Feltételek alkalmazásától függően változhatnak. A FedEx nem felelős a Küldemény átadásra felajánlását megelőzően adott díj- illetve szolgáltatás ajánlat, és az ügyfélnek számlázott összegek és más Díjak közötti eltérésért és ez esetben kiigazítást, visszatérítést, jóváírást sem nyújt. A FedEx a vám- és adóterhek vonatkozásában kizárólag becsléseket közöl a www.fedex.com weboldalon elérhető Global Trade Manager Estimate Duties and Taxes szolgáltatásával, azonban a végső vám- és adóterhek az ott közöltektől eltérhetnek.

Az alkalmazott díjak a fuvarozási szerződés megkötésének időpontjában hatályban lévő díjszabások szerint kerülnek megállapításra. A FedEx fenntartja a jogot arra, hogy a FedEx alapdíjszabásában vagy a fedex.com oldalon máshol meghatározott Díjakat időről-időre, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.


4. SZÁMLÁZÁS

4.1 Annak ellenére, hogy a FedEx fenntartja magának azt a jogot, hogy a Feltételekben meghatározott módon Díj előzetes megfizetését kérje, a Díjakról kiállított számlát - levonás nélkül - a számla kibocsátásától számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. A vám- és adóterhekről szóló számlák a kézhezvételkor fizetendők. A FedEx fenntartja a jogot, hogy minden, az esedékesség napjáig meg nem fizetett összegre - minden előzetes értesítés nélkül – az összeg 15%-nak megfelelő összeget (vagy a FedEx a helyi fizetési feltételeiben e körben alkalmazandóan megállapított összeget), mint behajtási költségátalányt terheljen, továbbá az összeg után, a késedelem minden megkezdett hónapjára, az Európai Központi Bank által megállapított kamat+6% mértékű (vagy a FedEx a helyi fizetési feltételeiben megállapított késedelmi kamatot) vagy, ha az alkalmazandó jog által megengedett legmagasabb kamatmérték ennél alacsonyabb, úgy annak megfelelő mértékű éves késedelmi kamatot számítson.

4.2 „Számla a Feladónak” vagy „Számla a Küldőnek” azt jelenti, hogy a Díjakat a Feladónak számlázzák.

4.3 „Számla a Címzettnek” vagy „Számla az Átvevőnek” azt jelenti, hogy a Díjakat a Címzettnek számlázzák. A Díjak a Címzettnek történő számlázásához a Címzett érvényes FedEx Ügyfélszámmal kell rendelkezzen, melyet a (Légi) Fuvarlevél megfelelő részén fel kell tüntetni. A „Számla a Címzettnek” megjelölésű Küldemény kizárólag meghatározott helyekre történő fuvarozás esetén fogadható el. Amennyiben a Címzett visszautasítja a fizetést, a Díjakat automatikusan a Feladó részére számlázzák ki.

4.4 „Számla Harmadik Személynek” azt jelenti, hogy a Díjat a Feladón, illetve a Címzetten kívüli más személynek számlázzák. A harmadik személy érvényes FedEx Ügyfélszámát a (Légi) Fuvarlevél megfelelő részén fel kell tüntetni. Amennyiben nem így tüntetik fel, vagy a harmadik személy nem fizet, a Fuvarozási Díjakat automatikusan a Feladónak, míg a felmerülő vám- és adóterheket a Címzettnek számlázzák.

4.5 „Számla a Feladónak”, „Számla a Címzettnek” vagy „Számla Harmadik Személynek” tranzakciók esetén (lásd alább), a Csomagot kizárólag abban az esetben fogadják el, ha a (Légi) Fuvarlevél megfelelő részén feltüntették az érvényes FedEx Ügyfélszámot. A FedEx Ügyfélszám nem ruházható át. Visszaélés, ideértve a különböző személyek által tulajdonolt Küldemények nem engedélyezett egyesítését is, az összes kedvezmény elvesztését és a szolgáltatás megtagadását eredményezhetik. A FedEx Ügyfélszámlával rendelkező Ügyfél felelős a számlára terhelt összes Díjért, ideértve a jogosulatlan felhasználásból eredő Díjakat is. A számlabirtokos felelős a számlaszám megőrzéséért. A FedEx Ügyfélszám csak olyan személyekkel osztható meg, akik jogosultak az Ügyfélszámra fuvaroztatni. A FedEx Ügyfélszámla fenntartásának elmulasztása a számla „csak készpénz” állapotba helyezését eredményezheti. Egy számla „csak készpénz” állapotba helyezése azt eredményezheti, hogy a fizetési intézkedések befejezéséig a Csomagokat visszatartják, visszautasítják vagy visszaküldik.

4.6 Adott esetben a Küldemények tartalmára vám- és adóterhek róhatók ki. A FedEx-től nem követelhető a vám- és az adóterhek előzetes megfizetése, de azt követelheti a Feladótól, Címzettől vagy a felelős harmadik személytől, hogy azt megelőzően fizessen a FedEx részére mielőtt a FedEx bármilyen vám- és adófizetési kötelezettség teljesítésére fennálló kötelezettségét kiegyenlítené. Az ilyen illetékek és adók a Címzettet terhelik, kivéve, ha a (Légi) Fuvarlevélen a „Számla a Feladónak – Vám- és Adóterhek” vagy a „Számla Harmadik Személynek – Vám- és Adóterhek”-et bejelölik és egy érvényes FedEx Ügyfélszámot feltüntetnek. Ezek a lehetőségek kizárólag meghatározott helyeken állnak rendelkezésre. A helyekre vonatkozó további részletek kérésre elérhetőek.

4.7 TEKINTET NÉLKÜL BÁRMILYEN ELLENTÉTES FIZETÉSI UTASÍTÁSRA VAGY ELŐÍRÁSRA, VÉGSŐ SORON A FELADÓ FELELŐS A DÍJAK - IDEÉRTVE A VÁMOKAT ÉS ADÓTERHEKET IS - MEGFIZETÉSÉÉRT.

4.8 Azon Díjakat, melyek olyan pénznemre való átváltást igényelnek, mely eltér attól a pénznemtől, melyben a Fizető részére számlát állítottak ki, az OANDA Internetes valutaárfolyam szolgáltatásról beszerzett napi vételi középárfolyam használatával számítják ki. A vételi középárfolyam az az átlagos ár, melyet a vevők kínálnak valuta vásárlásáért az eladóknak az adott időszakban. Ezen valutaátváltási árfolyamok megtekinthetőek a www.oanda.com honlapon. Az Európai Unió résztvevő országai valutáinak árfolyamai törvényes EURO átváltási árfolyammal rendelkeznek. 1,75%-os átváltási díj terheli a váltást, ha nem Egyesült Államokbeli valutáról USA dollárra, 2,3%-os, ha USA dollárról egyéb valutára, és 2%-os, ha nem Egyesült Államokbeli valutákon történik az átváltás. Az EURÓ-hoz kapcsolódó valuták között nincs átváltási díj. A nem konvertibilis és nem USA dollár valutában megadott díjakat USA dollárra váltjuk - saját döntésünk szerint - szabadpiaci árfolyamon, vagy azon a hivatalos árfolyamon, melyen a FedEx USA dollárt vásárolhat az adott valutáért, és így számlázzuk ki a Fizetőnek. A nem hiperinflációs valuták kivételével, az átváltásoknál a feladás dátumán érvényes árfolyamot használjuk. Mindamellett fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az olyan országokban, ahol a valuta gyorsan változik, a feladás dátuma szerinti átváltási árfolyammal szemben a számlázási dátum szerinti átváltási dátumot használjuk.

Azon Küldemények esetében, melyekre a szolgáltatást a www.fedex.com weboldalon, a Fedex Ship Manager „Create Import Shipment” alkalmazással kezdeményezik – a FedEx számára megadott fizetési utasítástól függetlenül – a FedEx-nél a Küldeményre vonatkozó import szolgáltatást kezdeményező fél lesz a felelős az ilyen Küldeményt terhelő díjakért és költségekért - ideértve bármely speciális kezelési díjat és vámot vagy adót - továbbá az ő terhére kerülnek a fentiek kiszámlázásra, melyek megfizetését ezen személy vállalja.

4.9 Azon Küldeményre vonatkozó szerződésre, melyre a szolgáltatást a www.fedex.com weboldalon a Fedex Ship Manager „Create Import Shipment” alkalmazással kezdeményezték, annak az országnak a szerződési feltételei irányadóak, ahonnan a küldemény származik. A szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok és szerződéses feltételek azonban országonként eltérőek lehetnek. Ezzel kapcsolatos felvilágosításért vegye fel a kapcsolatot a származási országban lévő helyi irodánkkal!

4.10 Ahol ezt a törvények megengedik, a FedEx alapesetben elektronikus számlát állít ki, kivéve, ha a fizető kifejezetten mást kér.


5. SZÁMLAMÓDOSÍTÁSOK/MÉRET ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT TÖMEG

5.1 A FedEx jogosult megvizsgálni bármely nemzetközi (Légi) Fuvarlevelet, hogy ellenőrizze a kiválasztott szolgáltatást és a Csomag/Küldemény súlyát. Amennyiben a megjelölt szolgáltatás, illetve a súly helytelen, úgy a FedEx jogosult megfelelő módon kijavítani a nemzetközi (Légi) Fuvarlevelet, és megfelelő változtatásokat tenni a számlán, és jogosult különleges kezelési költséget felszámolni, amiért véghez kellett vinnie az ilyen kijavításokat és változtatásokat.

5.2 Amennyiben a nemzetközi (Légi) Fuvarlevelet a Feladó automatizált rendszeren keresztül állítja elő, bármely, a nemzetközi (Légi) Fuvarlevélen a Csomagok súlyával vagy számával kapcsolatos bejegyzési hiányosság, illetve helytelen bejegyzés esetén a számlázás a szállított csomagok FedEx által felbecsült számán, és vagy a számlázás ideje szerinti dimenzionális súlyon, vagy Csomagonként a megbecsült általános alapértelmezett súlyon alapul, a FedEx választásának megfelelően, és amely kérésre rendelkezésre áll.

5.3 A Díjakat dimenzionális súly alapján állapítják meg. A dimenzionális súly úgy számolandó, hogy a Csomag centiméterben mért hosszának, szélességének és magasságának szorzatát el kell osztani 5000-rel vagy azzal a számmal, amelyet a FedEx a www.fedex.com weboldalon mindenkor meghatároz. Ha az eredmény meghaladja a tényleges súlyt, úgy további Díjak felszámítására kerülhet sor a dimenzionális súly alapján. Az ilyen további Díjak mértéke kérésre hozzáférhető, és a FedEx értesítés nélkül módosíthatja azokat.


6. KÜLDEMÉNYEK VISSZAUTASÍTÁSA ÉS ELUTASÍTÁSA

A FedEx fenntartja magának a jogot, hogy bármikor bármilyen Küldeményt visszautasítson, visszatartson, töröljön, késleltessen vagy visszajuttasson, amennyiben a FedEx megítélése szerint az ilyen Küldemény nagy valószínűséggel kárt vagy késedelmet okozna más Küldeményekben, árucikkekben vagy személyekben, vagy melyek fuvarozása jogszabály által tiltott, vagy jelen Feltételek megszegését jelentené, továbbá amennyiben a fizetésért felelős személy vagy egyén FedEx Számlája nem hitelképes. A tény, hogy a FedEx átvesz egy Küldeményt, nem jelenti azt, hogy az ilyen Küldemény megfelel az alkalmazandó jogszabályoknak és szabályozásoknak, vagy jelen Feltételeknek.


7. KORLÁTOZÁSOK

7.1 A Csomag méretére és súlyára vonatkozó korlátozások országonként, illetve FedEx szolgáltatásonként eltérhetnek. Részletek kérésre hozzáférhetőek.

7.2 A több darabból álló Küldemények összsúlya nincs korlátozva, feltéve, hogy a Küldeményen belüli minden egyes Csomag nem haladja meg a rendeltetési helyre meghatározott csomagonkénti súlyhatárt. A 225 kilót meghaladó Küldemények esetén előzetes egyeztetésre van szükség a FedEx-szel. Részletek kérésre hozzáférhetőek.

7.3 Nagyméretű Csomagnak azon Csomag minősül, amelynek súlya nem haladja meg a 68 kg-ot (vagy a rendeltetési hely határértékét) és amely hosszúsága és kerülete együttesen meghaladja a 330 cm-t (vagy a rendeltetési hely határértékét). Ezeket a FedEx visszautasíthatja, illetőleg amennyiben a FedEx a Nagyméretű Csomagot átveszi, úgy azt egyoldalú döntése alapján FedEx International Priority Freight-ként vagy FedEx International Economy Freight-ként kezelheti és a minimális, 68 kg-os felszámítható súly alkalmazandó a tényleges súlyra tekintet nélkül.

7.4 A FedEx Envelope és FedEx Pak Küldeményeket a megfelelő FedEx csomagolásban kell feladni.

7.4 Egy nemzetközi (Légi) Fuvarlevélen csak egy szolgáltatástípust lehet feltüntetni, és egy nemzetközi (Légi) Fuvarlevéllel csak egy FedEx Envelope, FedEx 10kg Box vagy FedEx 25kg Box küldhető.

7.6 Feladó maximum tíz különböző árufajtát szállíttathat egy nemzetközi (Légi) Fuvarlevélen.

7.7 A Szállító legfeljebb 9998 Csomagot szállíthat egy nemzetközi (Légi) Fuvarlevélen.


8. TILTOTT ÁRUCIKKEK

8.1 A FedEx semmilyen célországba sem engedélyezi az alábbi árucikkek feladását, és a Feladó elfogadja, hogy nem ad fel ilyen árucikkeket tartalmazó csomagot, kivéve, ha kifejezetten másként állapodott meg a FedEx-szel (esetlegesen további korlátozások alkalmazandók a célországtól függően):

a.    Lőfegyverek, fegyverek, lőszerek és alkatrészeik;

b.    Célzottan lőfegyverek készítésére tervezett vagy kizárólag ebből a célból használt 3D-nyomtatók;

c.    Robbanóanyagok (az 1.4 osztályba tartozó robbanóanyagok elfogadhatók lehetnek bizonyos kiinduló vagy célország esetén; további információk kérésre rendelkezésre állnak), tűzijátékok és egyéb gyújtó hatású vagy tűzveszélyes tárgyak;

d.    Bombára, kézigránátra vagy más robbanóeszközre hasonlító tárgyak. Ide tartoznak többek között a másolatokhoz, ajándéktárgyakhoz, kiképzéshez használt segédanyagokhoz és műtárgyakhoz hasonló inaktív termékek.

e.    Olyan országból származó katonai árucikkek, ahol az exporthoz kiviteli engedélyre van szükség;

f.     Emberi holttestek, emberi szervek vagy testrészek, emberi vagy állati embriók, hamvasztott vagy kihantolt emberi maradványok;

g.    Élő állatok, beleértve a rovarokat és házi kedvenceket is;

h.    Állati tetemek, döglött állatok és preparált állatok;

i.      Növények és növényi anyagok, beleértve a vágott virágokat (a vágott virágok elfogadhatók lehetnek bizonyos piacok közötti fuvarozásra, például Hollandiából az Egyesült Államokba és Latin-Amerika teljes területén; további információk kérésre rendelkezésre állnak);

j.      Romlandó élelmiszerek, valamint hűtést vagy más környezeti ellenőrzést igénylő ételek és italok;

k.    Pornográf, illetve obszcén anyagok;

l.      Pénz, többek között készpénz és készpénz-helyettesítők (pl. átruházható értékpapírok, forgatmányozott részvények, kötvények és készpénzlevelek), gyűjthető érmék és bélyegek;

m.  Veszélyes hulladék, többek között injekciós tűk, illetve fecskendők vagy más orvosi, szerves vagy ipari hulladék;

n.    Nedves jég (fagyott víz);

o.    Hamisított áruk, többek között olyan áruk, amelyek valamely bejegyzett védjeggyel megegyező vagy attól lényegében megkülönbözhetetlen védjeggyel vannak ellátva a bejegyzett védjegy tulajdonosának jóváhagyása vagy tudomása nélkül (hétköznapi nevükön „hamisítványok” vagy „utánzatok”);

p.    Marihuána, beleértve a rekreációs vagy gyógyászati célra szánt marihuánát és marihuánából kivont kannabidiolt (CBD), bármilyen termék, amely száraz tömeg alapon mérve 0,3 százaléknál nagyobb koncentrációban tartalmaz delta-9-tetrahidrokannabinolt (THC), valamint szintetikus kannabinoidok

q.    Nyers vagy feldolgozatlan kendernövények vagy azok részei (többek között kenderszár, kenderlevél, kendervirág és kendermag).

r.     Dohány és dohánytermékek, többek között cigaretta, szivar, vágott dohány, füst nélküli dohánytermékek, vízipipák; és

s.    Elektronikus cigaretták.

8.2 A FedEx semmilyen célországba sem engedélyezi az alábbi típusú Küldemények feladását, és a Feladó elfogadja, hogy nem küld ilyen tételeket tartalmazó csomagot (esetlegesen további korlátozások alkalmazandók a kézbesítési helytől függően):

a.    Olyan Küldemények vagy árucikkek, amelyek fuvarozását, importálását vagy exportálását bármilyen törvény, jogszabály vagy rendelet tiltja;

b.    Olyan Küldemények, amelyek fuvarozásához, importálásához vagy exportálásához a FedEx-nek valamilyen különleges engedélyt kell beszerezzen;

c.    Be nem vallott, jövedékiadó-köteles küldemények vagy olyan árucikkek, amelyekhez hatósági jóváhagyás és engedély szükséges;

d.    Olyan Küldemény, amelynek a vámkezeléshez bevallott értéke meghaladja az adott célországban megengedett felső határösszeget;

e.    Veszélyes áruk, kivéve azok, amelyek a jelen szerződési feltételek Veszélyes áruk fejezetében megengedettként vannak feltüntetve; és

f.     Nedves, szivárgó vagy olyan csomagok, amelyek bármilyen szagot árasztanak.

8.3 A FedEx a bármely módon átvett (ideértve a véletlen vagy figyelmeztetés melletti átvételt is) Tiltott Árucikkekkel kapcsolatban minden felelősséget kizár. A FedEx fenntartja magának a jogot, hogy ezen korlátozásokra hivatkozva, vagy bármely más biztonsági okból kifolyólag visszautasítson bizonyos Csomagokat. A FedEx jogosult adminisztrációs díjat felszámolni a visszautasított Csomagokra és adott esetben a Feladóhoz visszajuttatott tételek költségeire. További információ kérésre elérhető.

8.4 A pénz-visszafizetési garancia (lsd. 18. szakasz) nem alkalmazható Tiltott Árucikkekre.


9. EXPORTELLENŐRZÉS

9.1 A FedEx nem szállít exportellenőrzési törvényeket sértő Küldeményeket. A Feladó felelős és garanciát vállal azért, hogy a Küldemény minden vonatkozó törvénynek, szabályzásnak és rendeletnek megfelel, többek között az Egyesült Államok exportszabályozásainak (U.S. Export Administration Regulations), az Egyesült Államok nemzetközi fegyverkereskedelemről szóló szabályzásainak (U.S. International Traffic in Arms Regulations), az Egyesült Államok külföldi vagyonokat ellenőrző szabályozásainak (U.S. Foreign Assets Control Regulations), valamint minden olyan ország vonatkozó exporttörvényeinek és kormányrendeleteinek, ami kapcsolatba hozható a Küldemény fuvarozásával. A Feladó elfogadja és garantálja, hogy minden vonatkozó USA-beli kormányzati szankciónak megfelel, amely bizonyos áruk, szolgáltatások vagy technológiák exportját vagy újraexportálását tiltja az Egyesült Államok kormánya által egyoldalúan vagy más országok szankcióival összehangoltan felsorolt országokba és régiókba. A FedEx továbbá nem fuvaroz olyan árucikkeket, amelyek kereskedelmét gazdasági szankciók vagy embargótörvények korlátozzák vagy tiltják, és a Feladó vállalja, hogy nem kéri ilyen küldemények fuvarozását. A FedEx által jelenleg nem kiszolgált országok és területek listája a fedex.com oldalon tekinthető meg.

9.2 A FedEx továbbá nem fuvaroz és a Feladó szavatol azért, hogy átadásra nem ajánl fel a FedEx-nek olyan Küldeményt, amelynek Feladója vagy a Küldeményben érintett valamely fél szerepel az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által fenntartott Tiltott személyek listáján vagy az alább felsorolt szervek által kiadott bármilyen exportellenőrzési vagy szankciós listán: az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának külföldi vagyonokat ellenőrző hivatala (U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control); az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának ipari és biztonsági hivatala (U.S. Department of Commerce Department, Bureau of Industry and Security); az Egyesült Államok Külügyminisztériumának fegyverkereskedelmi ellenőrző igazgatósága (U.S. Department of State, Directorate of Defense Trade Controls); az Egyesült Nemzetek szankcióbizottságai (United Nations Sanctions Committees); az Európai Unió Tanácsa (European Union Council); illetve bármilyen más releváns hatóság. A Feladó ezenkívül azt is vállalja és szavatol azért, hogy nem kísérel meg fuvarozást olyan jogi személy részére, amely a vonatkozó bejegyző hatóság által meghatározott tulajdonosi érdekeltség alapján, valamely gazdasági szankció hatálya alatt álló fél tulajdonában van.

9.3 A Feladó köteles jelezni, ha a Küldemény exportellenőrzési engedély vagy más, exportot megelőző hatósági ellenőrzés hatálya alá esne, továbbá minden olyan információt és dokumentációt a FedEx rendelkezésére bocsátani, amely az alkalmazandó törvényeknek és jogszabályoknak való megfeleléshez szükséges. A Feladó felelőssége, hogy saját költségén meghatározza a Küldemény esetén alkalmazandó exportengedélyezés követelményeit, beszerezzen minden szükséges engedélyt, valamint gondoskodjon arról, hogy a Címzett megfelelő felhatalmazással rendelkezzen a feladási, a kézbesítés helye szerinti ország, illetve bármely, a Küldeménnyel kapcsolatban joghatósággal rendelkező ország alkalmazandó jogszabályai és előírásai szerint. A Feladó felelős továbbá annak biztosításáért, hogy a tételek végfelhasználása vagy végfelhasználója nem sért semmilyen olyan különleges ellenőrzési szabályt, amely bizonyos exporttípusok, újraexportálások, és külön megnevezett tételek fuvarozását korlátozná az Egyesült Államok exportszabályozásai értelmében.

9.4 A FedEx nem vállal felelősséget a Feladó vagy bármely más személy felé semmilyen abból fakadó veszteségért vagy költségért – többek között büntetésekért és bírságokért –, hogy a Feladó nem felelt meg valamely exporttörvénynek, jogszabálynak vagy rendeletnek, illetve ha azok olyan tevékenységekből erednek, amelyeket a FedEx a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak való megfelelés érdekében tesz. A Feladó továbbá vállalja, hogy kártalanítja a FedEx-et minden abból fakadó veszteségért vagy költségért – többek között büntetésekért és bírságokért –, hogy a Feladó nem felelt meg valamely exporttörvénynek, jogszabálynak vagy rendeletnek, illetve ha azok olyan tevékenységekből erednek, amelyeket a FedEx a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak való megfelelés érdekében tesz.


10. VESZÉLYES ÁRUK

10.1 Nem minden FedEx kirendeltség fogad el veszélyes árucikkeket, egyes FedEx kirendeltségek bizonyos osztályú veszélyes árucikkeket nem fogadnak el, továbbá veszélyes árucikkek nem fuvarozhatóak valamennyi FedEx szolgáltatással. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) hatálya alá eső Küldeményekre külön fuvarozási szerződést kell kötni, továbbá a Feladónak a fuvarozás előtt kapcsolatba kell lépnie a FedEx-szel a fuvarozás megerősítése/megállapodása érdekében. A FedEx fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítson veszélyes árucikkeket olyan helyszínen, ahol az alkalmazandó jog alapján nem veheti át azokat.

10.2 A veszélyes árucikket tartalmazó Csomag meg kell feleljen a Nemzetközi Polgári Légiközlekedési Szervezet (ICAO) Veszélyes Áruk Biztonságos Légifuvarozásával Kapcsolatos Műszaki Utasításainak, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) Veszélyes Áru Előírásainak, az IATA mindenkori tarifájában listázott valamennyi FedEx Express változatnak vagy az alkalmazandó egyéb szabályoknak. A Feladó kizárólagosan felelős azon károkért, amelyet azzal okoz, hogy nem tartja be az alkalmazandó IATA, vagy más szabályokat. A Feladó köteles biztosítani és felelős is a veszélyes árucikkek teljes körű, hatékony csomagolásáért, betartva az osztályozásra, a csomagolásra, a megjelölésre, feliratozásra és dokumentálásra vonatkozó követelményeket, valamint az alkalmazandó jogszabályokat, szabályozásokat és előírásokat. A Feladó továbbá felelős annak biztosításáért, hogy a Címzett betartja az alkalmazandó jogszabályokat, rendelkezéseket és előírásokat. Veszélyes áru nemzetközi fuvarozásban kizárólag FedEx Expanded Service International (Légi) Fuvarlevéllel fuvarozható, amely esetben papír alapú (Légi) Fuvarlevél alkalmazandó. (lásd még a 15.5 pont: ÚTVONAL ÉS KÉZBESÍTÉS).

10.3 A Feladó – fertőzöttségre tekintet nélkül - köteles betartani a vért és vérkészítményeket tartalmazó Küldemények csomagolására, megjelölésére és feliratozására vonatkozó jogszabályokat, rendelkezéseket és előírásokat.

10.4 A FedEx csomagolás nem alkalmazható veszélyes áru fuvarozásához (kivéve a B [UN 3373] kategóriájú Biológiai Anyagok, amelyek a FedEx [UN 3373] Pak-ban szállíthatók). (Lásd még a 11.3 és a 11.4 pont: CSOMAGOLÁS ÉS JELÖLÉS).

10.5 Elsődleges, Nem-Újratölthető Lítium elemek (UN 3090) fuvarozásához előzetes jóváhagyás szükséges. A részletekért kérjük, keresse fel a fedex.com weboldalt és üsse be a „lithium batteries” kulcsszavakat.

10.6 Amennyiben szükséges, minden Küldeményt el kell látni az IATA Veszélyes Áruk Feladói Nyilatkozatával.

10.7 Megjegyzés: a FedEx köteles lehet a nem, vagy nem megfelelően bevallott, veszélyes árut tartalmazó Küldeményeket jelenteni a megfelelő helyi illetékes hatóságoknak. Az alkalmazandó jogszabályok szerint a Feladóval szemben bírságot vagy egyéb büntetést alkalmazhatnak. Veszélyes árut tartalmazó Küldemény FedEx vagy más légi fuvarozó részére történő átadását megelőzően a veszélyes áru szabályzat minden Feladót kötelez a munkakör-specifikus, veszélyes árukkal kapcsolatos képzésre. Ha magánszemély ad át veszélyes árut tartalmazó Küldeményt, úgy a Küldeményt megfelelően osztályozni, csomagolni, jelölni és feliratozni kell, továbbá azt veszélyes áruként kell azonosítani, valamint mellékelni kell a megfelelő veszélyes áru dokumentációt.

10.8 A FedEx köteles fenntartani az inkompatibilis veszélyes áruk megfelelő elkülönítését minden járművön és repülőn. Ez a követelmény azt eredményezheti, hogy a Küldeményt csak azon a következő teherautón vagy repülőn lehet szállítani, ahol a megfelelő elkülönítés fenntartható.

10.9 A Pénzvisszafizetési Garancia (lásd a 18. szakaszt) nem alkalmazható a veszélyes árucikkek Küldeményeire.


11. CSOMAGOLÁS ÉS JELÖLÉS

11.1 A Feladó köteles minden Csomagot a biztonságos légi és közúti fuvarozásra előkészíteni és becsomagolni, feltételezve az expressz-szállítási környezetben történő, szokásos gondos kezelést. Továbbá a Feladó köteles minden Csomagot a csomagolásra, jelölésre és címkézésre vonatkozó jogszabályoknak, rendelkezéseknek és előírásoknak megfelelően előkészíteni és becsomagolni. A (Légi) Fuvarlevél helyes kitöltése a Feladó felelőssége. Minden Küldeményen olvashatóan és tartós módon fel kell tüntetni a Címzett, valamint a Feladó nevét vagy elnevezését, a közterületi címét (az utca, a város és az ország megadásával) és az irányítószámát. Nemzetközi Küldemény esetén a Feladó címében fel kell tüntetni azt az országot, amelyben a Küldeményt FedEx részére átadásra felajánlják.

11.2 A Feladó által alkalmazott csomagolás alkalmas kell legyen arra, hogy az árucikket a légi fuvarozás során felmerülő hatások – például hőmérséklet- vagy légnyomás-változás – miatti károsodásoktól megvédje. A FedEx nem vállal felelősséget a hőmérséklet- vagy légnyomásváltozásból eredő károkért.

11.3. A FedEx nem biztosít hőmérséklet-kontrollált szállítást. A Feladó vagy a FedEx ellentétes szóbeli vagy írásbeli nyilatkozata ellenére sem kötelezhető a FedEx semmilyen körülmények között arra, hogy Küldeményhez szárazjeget adjon, vagy hogy újrafagyasztásra irányuló szolgáltatást biztosítson. A FedEx nem javasolja, hogy nedves jeget (fagyasztott vizet) alkalmazzanak hűtőfolyadékként.

11.4.Amennyiben a Címzett megtagadja a Csomag átvételét, vagy a Csomag szivárog, sérült vagy szaglik (együttesen: „Szivárgás”), úgy az - ha ez lehetséges - visszakézbesítésre kerül a Feladóhoz,. Amennyiben a Csomagot a Feladó visszautasítja, vagy annak visszajuttatása Szivárgás miatt nem lehetséges, a Feladó felelős a FedEx minden tisztítással, illetőleg a Csomagtól való megszabadulással kapcsolatban felmerült költségéért, díjáért és kiadásáért, és a Feladó vállalja, hogy az itt felsoroltakat a FedEx-nek megtéríti vagy más módon ezek viselése alól a FedEx-et mentesíti. A FedEx felelősség nélkül fenntartja a jogot, hogy a Szivárgás jeleit mutató Csomag átvételét megtagadja, illetőleg azoktól megszabaduljon.


12. KÜLDEMÉNYEK MEGVIZSGÁLÁSA

12.1 A FedEx a saját hatáskörében, vagy az illetékes hatóságok kérésére jogosult bármely Küldeményt, értesítés nélkül, bármikor felnyitni és megvizsgálni, melyért semmilyen felelősséget nem vállal.

12.2 Az alkalmazandó szabályoknak megfelelően a FedEx köteles (véletlenszerű) röntgenátvilágítást végezni. A FedEx vállalhat ilyen átvilágítást, a Feladó és a Címzett pedig ezennel lemond minden, az átvilágítás okán bekövetkező minden lehetséges kár- vagy késedelem miatti igényéről (így különösen a Pénzvisszafizetési Garanciáról).


13. VÁMKEZELÉS

13.1 Minden olyan Küldemény, amely nemzeti határokat lép át, vámkezelés alá eshet. A Feladó felelős azért, hogy az áruk fuvarozása minden vámszabályzási előírásnak megfeleljen, a vámkezeléshez szükséges minden dokumentáció és információ rendelkezésre álljon, továbbá vállalja és szavatol azért, hogy minden az árukkal és a Küldemény vámkezelésével kapcsolatos általa nyújtott nyilatkozat és információ - ideértve a Harmonizált Rendszer szerinti megfelelő kódot is - azok nyújtásának időpontjában és azt követően is valósak, helyesek és teljesek ideértve a vámtarifaszámot is. Amennyiben a Küldeményhez a (légi) fuvarlevélen túl egyéb dokumentációt (pl. kereskedelmi számlát) is szükséges, úgy a Küldemény tranzitideje meghosszabbodhat. FENNTARTJUK A JOGOT, HOGY SZABAD BELÁTÁSUNK SZERINT FELSZÁMÍTSUNK ÖNNEK BÁRMILYEN, KOMPETENS KORMÁNYZATI HATÓSÁG ÁLTAL ÉRVÉNYESÍTETT INTÉZKEDÉSBŐL VAGY AZ ITT FELTÜNTETETT KÖTELEZETTSÉGEK VALAMELYIKÉNEK VALÓ MEG NEM FELELÉSBŐL EREDŐ BÜNTETÉST, BÍRSÁGOT, KÁRT VAGY MÁS KÖLTSÉGET VAGY KIADÁST, ÍGY KÜLÖNÖSEN, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A RAKTÁROZÁSI DÍJAKAT.

13.2 A Feladó felelős azért, hogy a nemzetközi fuvarozásra feladott áru alkalmas arra, hogy a kézbesítés helye szerinti országba bevitelre kerüljön a vonatkozó jogszabályok szerint és megfelel minden alkalmazandó engedélyezési előírásnak.

13.3 A Feladó ezenkívül kötelezhető arra, hogy a kézbesítés helye szerinti ország valamely hatóságától való engedély beszerzése érdekében további információkat nyújtson a Címzettnek való kézbesítést megelőzően. Az olyan árukat vagy termékeket tartalmazó Küldemények vámkezelése, amelyeket egyes célországokban több kormányzati szervezet is szabályoz (például az élelmiszer-biztonságért felelős, közegészségügyi, gyógyszerekért és orvosi termékekért felelős, növényi, állati és vadon élő állatokból készült termékekért felelős, telekommunikációs és más elektronikai készülékek szabványozásáért felelős, valamint más, hasonló hivatalok), több időt is igénybe vehet. A Feladónak kerül felszámításra minden fuvarozásért és visszfuvarért járó Díj, ha a Küldemény valamely országba való beléptetését nem engedélyezték.

13.4 Amennyiben a Küldeményt a vámhatóság vagy más hatóság hibás vagy hiányzó dokumentáció miatt visszatartja, a FedEx megkísérelheti értesíteni a Címzettet. Amennyiben a helyi jogszabályok szerint a megfelelő információt és dokumentációt a Címzett köteles nyújtani és a Címzett ezt a FedEx által meghatározott észszerű időn belül nem teszi meg, úgy a Küldemény –az alkalmazandó jogszabályoktól függően - kézbesíthetetlennek (lásd a 17. fejezet „Kézbesíthetetlen küldemények”) tekinthető. Amennyiben a Címzett elmulasztja benyújtani a kért információt vagy dokumentációt, és a helyi jogszabály megengedi, hogy a Feladó szolgáltassa ezeket, a FedEx megkísérelheti értesíteni a Feladót. Amennyiben a Feladó is elmulasztja szolgáltatni a kért információt vagy dokumentációt a FedEx által meghatározott ésszerű időn belül, úgy a Küldemény - az alkalmazandó jogszabályoktól függően - kézbesíthetetlennek tekintendő. Függetlenül attól, hogy a FedEx megkísérli értesíteni a Címzettet vagy a Feladót, a FedEx nem vállal semmiféle felelősséget azért, ha hibás vagy hiányzó dokumentáció miatt nem tudja kézbesíteni a küldeményt.

13.5 Ahol a helyi törvények ezt lehetővé teszik, illetve ettől eltérő rendelkezés (pl. az alább leírt „FedEx Nemzetközi Vámbróker-választási lehetőség” igénybevétele esetén) hiányában a FedEx biztosítja a nemzetközi Küldemények vámkezelését. A FedEx vámkezelés céljából a vámhivatalnak és más hatóságoknak megadja a Küldemény adatait. Adott esetben a FedEx vámkezelési pótdíjat számíthat fel nemzetközi Küldemények vámkezelési eljárásért a Feladó, Címzett vagy valamely harmadik fél által megrendelt szolgáltatásért, illetve a hatóságnak történő szabályos bejelentésért vagy a FedEx-re kirótt költségek megtérítésért. Ezen díjak típusa és összege országonként változó. (Lsd. fedex.com/ancillary/go/service az adott célországban alkalmazandó vámkezelési pótdíjak megtekintéséhez.)

13.6 A FedEx kizárólag a Küldemény vámkezelése és beléptetése érdekében jár el a Feladó vagy a Címzett képviselőjeként (attól függően, hogy melyik alkalmazandó). Amennyiben szükséges és lehetséges, a Feladó meghatalmazhatja a FedEx-et vagy a FedEx által megbízott ügyintézőt arra, hogy mint a Feladó vagy a Címzett képviselője, annak nevében, javára és kockázatára a vámnyilatkozatokat kitöltse és benyújtsa, valamint az ezzel kapcsolatos cselekményeket megtegye. Ha lehetséges, a Feladó biztosítja, hogy a Címzett a jelen rendelkezés értelmében meghatalmazza a FedEx-et.

13.7 Amennyiben a megrendeléskor a Vámbróker-választási lehetőség kiválasztásra került, a FedEx nem előlegezi meg vagy számlázza ki a vám-és adóterheket. Az árucikkek elfogadhatóságára és korlátozására vonatkozó előírások a FedEx Nemzetközi Vámbróker-választási lehetőség felhasználása vonatkozásában országonként változnak.

13.8 Egyes esetekben a FedEx saját belátása alapján elfogadhat utasítást, hogy a FedEx-től (vagy a FedEx által kijelölt ügyintézőtől) vagy a Szállító által kijelölttől eltérő vámügyintézőt vegyen igénybe. A FedEx (vagy a FedEx által kijelölt vámügyintéző) fenntartja a jogot, hogy a Küldeményt maga vámkezeltesse, ha a vámügyintéző nem azonosítható vagy nem végzi el a vámkezelést, illetve amennyiben a vámügyintézőről a FedEx-nek nem adtak meg minden szükséges információt (beleértve a nevét, címét, telefonszámát és irányítószámát).

13.9 Az olyan Küldeményeknél, amelyek vámkezelését a Címzett köteles elvégezni, a FedEx kikézbesíti a vámdokumentumokat a Címzettnek, és az ezen dokumentumok kézbesítése tekintendő határidőben történő kézbesítésnek.


14. VÁM- ÉS ADÓTERHEK

14.1 Bizonyos tételek vámkezeltetése érdekében a FedEx, a fizető fél helyett, megelőlegezhet bármilyen, a vámhatóság által megállapított vám- és adóterhet, melyért felárat számíthat fel. A FedEx a vámvizsgálat és a kézbesítés teljesítésének feltételeként megtérítési megállapodás jóváhagyását kérheti a fizető féltől, illetve a FedEx – saját belátása szerint –a Küldemény Címzett részére történő kézbesítését visszatarthatja mindaddig, amíg a vám- és adóterhek részére kifizetésre nem kerülnek. További részletekért érdeklődjön a FedEx ügyfélszolgálatánál.

14.2 A FedEx a vám- és adóterhek vonatkozásában kizárólag becsléseket közöl a www.fedex.com weboldalon elérhető Global Trade Manager Estimate Duties and Taxes szolgáltatásával. A végső vám- és adóterhek ettől eltérhetnek.

14.3 Amennyiben a Küldeményre kirótt vám- és adóterhek pontossága vagy megfelelősége vitatottá válik, a FedEx vagy annak kijelölt ügynöke felülvizsgálhatja a Küldeményhez tartozó fuvarozási dokumentumokat. Amennyiben a FedEx úgy ítéli meg, hogy a vám- és adóterhek megfelelően lettek meghatározva, a Feladó vállalja a vám- és adóterhek megfizetését, vagy a Feladó vállalja, hogy a Címzett fizeti meg ezeket, attól függően, hogy melyik alkalmazható.

14.4 Amennyiben a FedEx a fizető nevében vámot, adókat vagy más díjakat előlegez meg, úgy a fizető számára átalány alapú vagy a teljes megelőlegezett összeg százalékában megállapított vámkezelési pótdíj kerül felszámításra. Ez a vámkezelési pótdíj célországonként eltérő lehet. A felszámítandó vámkezelési pótdíjakról a https://www.fedex.com/hu-hu/ancillary-clearance-service.html oldalon tudhat meg többet.

14.5 Amennyiben a Feladó nem jelöl meg fizetőt a (légi) fuvarlevélen – ha ez megengedett - a vám- és adóterhek automatikusan a Címzett számára kerülnek felszámításra. A „Számla a Feladónak – Vám- és Adóterhek” és a „Számla Harmadik Személynek – Vám- és Adóterhek” opció csak bizonyos rendeltetési helyre történő kiszállítás esetén rendelhető. Részletekért forduljon a FedEx ügyfélszolgálatához.

14.6 TEKINTET NÉLKÜL BÁRMILYEN ELLENTÉTES FIZETÉSI UTASÍTÁSRA, ELMARADT FIZETÉS ESETÉN VÉGSŐ SORON MINDIG A FELADÓ A FELELŐS A VÁM- ÉS ADÓTERHEK, ILLETVE A VÁM- ÉS ADÓTERHEK MEGFIZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMILYEN DÍJ ÉS PÓTDÍJ MEGFIZETÉSÉÉRT. Amennyiben az a Címzett, vagy harmadik személy, aki a megtérítéssel kapcsolatosan jóváhagyást kell közöljön, kérésre megtagadja a vám- és adóterhek megfizetését, úgy a FedEx a megtérítés érdekében kapcsolatba léphet a Feladóval. Amennyiben a Feladó visszautasítja, hogy a megtérítés érdekében megállapodjon a FedEx-el, úgy a Küldemény visszaküldhető a Feladóhoz, mely esetben a Feladó felelős az eredeti és a visszaküldési díjak megfizetéséért is, vagy az egy általános raktárban vagy átmeneti megőrzési vámraktárban kerül elhelyezésre, vagy kézbesíthetetlennek tekintendő. Amennyiben a Küldeményre vonatkozó Fuvarozási Díjak hitelkártyára kerülnek kiszámlázásra, a FedEx fenntartja a jogot arra, hogy a Küldeményre vonatkozó, nem beszedett vám- és adóterhekkel kapcsolatos díjakat is arra a hitelkártyaszámlára terhelje.

14.7 Az adott helyen elérhető lehetőségektől függően a Küldemény késhet, amennyiben a FedEx nem tud kielégítő jóváhagyott megállapodást kötni a megelőlegezendő vám- és adóterhek megtérítésére. Ezek a késedelmek, és minden más, a jelen Feltételeknek meg nem felelő mulasztás esetén a felelősség kizárt, ezek nem minősülnek hibás teljesítésnek. Ennek megfelelően nem vonatkozik rájuk a Pénzvisszatérítési Garancia. (Lásd a 18. szakaszt: Pénzvisszafizetési Garancia és a 20. szakaszt: Kizárt felelősségek.)

14.8 A FedEx saját belátása szerint a vám- és adóterhek az alábbi fizetési módokon kerülhetnek megfizetésre: készpénz, csekk (lakossági vagy üzleti, kizárólag érvényes személyazonosítás mellett), hitelkártya, postautalvány, utazási utalvány, bank- vagy halasztott fizetésű számla. A FedEx nem fogadja el a vám- és adóterhek előre történő kifizetését a feladáskor.

14.9 Nem vállalunk felelősséget a vámkezelésben hátra hagyott Küldeményekért, és az ilyen Küldemények kézbesíthetetlennek tekinthetők.


15. ÚTVONAL ÉS KÉZBESÍTÉS

15.1 A FedEx fenntartja magának a jogot, hogy olyan útvonalon szállítsa a Küldeményt, mely számára megfelelőnek tűnik. Az út megszakítása nem lehetséges a Küldemény átvételekor kötött megállapodás alapján. A FedEx jogosult arra, hogy az egyes Küldeményeket saját belátása szerint egyesítse, valamint harmadik fél birtokában lévő gépjárművel, légi szállítmányozó, illetve charter vagy interline alapon történő fuvarozással továbbítsa. A FedEx nem vállal olyan kötelezettséget, hogy Küldeményt harmadik országba átirányítson, vagy speciálisan meghatározott légi vagy más járművel, vagy bármilyen egyénileg meghatározott útvonalon fuvarozzon, vagy valamely menetrend szerint, valamely pontnál csatlakozást szervezzen. A FedEx értesítés nélkül helyettesítheti a fuvarozót, a légi vagy más járművet, eltérhet az útvonaltól vagy útvonalaktól, vagy gépjárművön fuvarozhatja a Küldeményt. A Feladó beleegyezik abba, hogy a FedEx jogosult a kézbesítés megkönnyítése érdekében bármikor eltéríteni (ideértve azt is, hogy más fuvarozót alkalmaz) bármely Küldeményt.

15.2 A FedEx a Küldeményeket a (Légi) Fuvarlevélen feltüntetett címen a Címzettnek kézbesíti, vagy egy olyan, a (Légi) Fuvarlevélen megnevezett természetes vagy jogi személytől különböző személynek kézbesíti, aki vagy amely nyilvánvaló jogosultsággal rendelkezik a Küldemény átvételére a Címzett helyett és annak nevében. A Kézbesítési címnek mindig tartalmaznia kell a Címzett teljes címét, valamint a telefon- vagy faxszámát. A Feladó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy egyes kézbesítés helye szerinti országokban a kézbesítés harmadik félne, postafiókra vagy a Címzett számára elérhető más helyre is történhet. (Postafiókos címek egyes nemzetközi helyszínek esetében használhatók, de a (Légi) Fuvarlevélen érvényes telefon-, telefax- vagy telexszámot kell feltüntetni. A FedEx nem kézbesíthet olyan, Egyesült Államokban működő katonai postafiókokra, mint az APO és az FPO.)

15.3 A FedEx semmilyen körülmények között nem felelős semmilyen olyan igényért, mely árucikkek fuvarozás során történő Vámhatóság vagy más kormányhatóság általi elkobzásából vagy visszatartásából ered.

15.4 A szállodába, kórházba, kormányirodába vagy létesítménybe, egyetemre, illetve egyéb, postahelyiséggel vagy központi fogadó helyiséggel rendelkező intézménybe küldött Küldemény a postahelyiségbe vagy a központi fogadó helyiségbe is kézbesíthető, kivéve, ha a FedEx a kézbesítést megelőzően másként nem rendelkezik.

15.5 Veszélyes áru nem irányítható át a Feladó által megadott Címzetti címtől eltérő címre. (Megjegyzés: Küldemények rendelkezésre tarthatóak átvétel vagy Feladónak történő visszajuttatás céljából.)

15.6 A címmódosítási igény – amennyiben az nem átirányítás vagy címhelyesbítés – új Küldeménynek minősül és új Fuvarozási Díj alkalmazandó.

15.7 Szombati kézbesítés esetén – amennyiben az igénybe vehető – speciális kezelési díj kerül felszámításra azokban az országokban, ahol a Szombat nem munkanap.

15.8 A kora reggeli kézbesítést lehetővé tevő FedEx Europe First szolgáltatás – amennyiben igénybe vehető – kiegészítő kézbesítési díjat von maga után („FedEx Europe First Kézbesítési Díj”).

15.9 A FedEx - belátása szerint - megtagadhatja a Küldemény átvételét vagy kézbesítését, vagy alternatív átvételi - vagy kézbesítési intézkedéseket tehet annak érdekében, hogy megóvja munkavállalói biztonságát, illetőleg azokban az esetekben, amennyiben a FedEx feltételezi, hogy szolgáltatásait az alkalmazandó jogszabályok, rendelkezések vagy előírások megsértésével vennék igénybe.

15.10 A Küldő fél Kézbesítési Utasításai

A FedEx Kézbesítési Utasításai egy vagy több Kézbesítési Opciót kínálnak, amelyet a Küldő fél választhat ki a (Légi) Fuvarlevél kitöltésekor. A Kézbesítési Opciók nem érhetőek el minden Küldemény esetében, azok igénybevétele földrajzi helytől függ, vagy más egyéb korlátozások alá esnek, és azokat a FedEx előzetes értesítés nélkül módosíthatja. A Kézbesítési Opció elérhetőségeivel és feltételeivel kapcsolatos további felvilágosítást a www.fedex.com oldalon találhat.

A Küldő és a Címzett egyaránt tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Küldő - többek között - az alábbi Kézbesítési Opciókat jelölheti meg: (i) Küldemény kézbesítése aláírás nélkül; (ii) kézbesítés szomszéd, portás/gondnok vagy hasonló személy számára (iii) B2C Küldemény kézbesítése csak nagykorú személy számára a kézbesítési címen; (iv) vagy a fentiek bármilyen kombinációja. A Küldő által kiválasztott Kézbesítési Opció elsőbbséget élvez bármilyen, a Címzettől kapott instrukcióval szemben. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a Küldő és a Címzett figyelmét a jelen Fuvarozási Feltételek 20.4e pontjára.

A Kézbesítési Opcióval összefüggésben további pótdíjak merülhetnek fel. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a Küldő és a Címzett figyelmét a jelen Fuvarozási Feltételek 23. fejezetére.

Amennyiben egy Kézbesítési Aláírási Opció sem lett kiválasztva, a FedEx az általános kézbesítési módot alkalmazza.

15.10B A Címzett Kézbesítési Utasítási

B2C Küldemények meghatározott helyszínekre történő fuvarozásakor a kézbesítésére sor kerülhet a Címzett Kézbesítési Utasításai figyelembevételével is. A Küldő tudomásul veszi és elfogadja, HOGY EZEK AZ INSTRUKCIÓK AZ EREDETILEG MEGÁLLAPODOTT KÉZBESÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS/VAGY VÁLLALT KÉZBESÍTÉSI HATÁRIDŐK VÁLTOZÁSÁT EREDMÉNYEZHETIK. A Feladó és a Címzett egyaránt tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Címzettől származó utasítások többek között, de nem kizárólag az alábbiak lehetnek: (i) kézbesítési időpont elhalasztása; (ii) kézbesítés egy szomszéd számára; (iii) kézbesítés más címre és/vagy más személy részére, feltéve, hogy ez a másik cím a Légi Fuvarlevélen feltüntetett országon belül található; (iv) utasítás arra, hogy a B2C Küldeményt hol kell leadni anélkül, hogy a kézbesítést aláírással elismernék; (v) B2C Küldemény kézbesítése felvételi pontokon (ún. pick-up pontokon) (pl. helyi bolt), vagy (iv) a fenti instrukciók kombinációi. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Címzett kérésére a FedEx átmenetileg visszatartja a Küldeményt – pl. a kézbesítés elhalasztása következtében –, úgy az a fuvarozási szerződés részének tekintendő.

A B2C Küldemények esetén elérhető kézbesítési lehetőségek idő-, földrajzi és egyéb korlátozásoktól függnek, és azokat a FedEx időről-időre előzetes értesítés nélkül módosíthatja. A kézbesítési lehetőségek rendelkezésre állásával és feltételeivel kapcsolatban a www.fedex.com oldalon kaphat további felvilágosítást. A Pénzvisszafizetési Garancia (lásd a 18. részt) nem alkalmazandó azon B2C Küldemények esetében, amelyek kapcsán a Címzett a jelen bekezdésnek megfelelő, további kézbesítési utasítást adott.

A FedEx kizárólag B2C Küldemények kapcsán fogad el további kézbesítési instrukciókat. MINDAZONÁLTAL, AMENNYIBEN A CÍMZETT TOVÁBBI KÉZBESÍTÉSI INSTRUKCIÓT AD EGYÉB, NEM B2C KÜLDEMÉNY KAPCSÁN, ÚGY A KÜLDŐ ÉS A CÍMZETT MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL A JELEN RENDELKEZÉSEKET.


16. KÉZBESÍTÉS ISMÉTELT MEGKÍSÉRLÉSE SZOLGÁLTATÁS

16.1 Üzleti küldemények. A FedEx automatikusan vagy kérésre megkísérli a küldemény újbóli kézbesítését abban az esetben, ha (1) a címzett címén vagy közvetlen szomszédságában senki sem érhető el a küldemény átvételére, és az adatbázisban nem szerepel aláírás mentesítés; (2) a feladó választott a FedEx Kézbesítési Opciói közül és egy aláírásra jogosult címzett sem érhető el a küldemény átvétele céljából; illetve (3) a FedEx saját belátása szerint úgy határoz, hogy a küldemény nem adható át. Abban az esetben, ha az Üzleti Küldeményt három (3) megkísérelt kézbesítés után sem sikerül kézbesíteni, vagy ha a küldeményt az első kézbesítési kísérlet napját követő számított öt (5) munkanap óta őrzik, és az – adott esetben – a vámkezelésen már átesett, úgy a Küldemény kézbesíthetetlennek minősül (lásd: 17. pont: Kézbesíthetetlen küldemények).

16.2 Lakossági kézbesítés és B2C Küldemények Amennyiben egy lakossági vagy B2C Küldemény első kézbesítése sikertelen, a FedEx saját belátása szerint megkísérelheti az újbóli kézbesítést, megőrizheti a küldeményt a címzett további kézbesítési utasítására várva, vagy a FedEx által meghatározott célállomásra szállíthatja. Abban az esetben, ha egy lakossági vagy B2C küldemény kézbesítése az újbóli kézbesítési kísérlet(ek) során sem jár sikerrel, vagy ha a Címzett nem ad meg további kézbesítési utasításokat, illetve ha a FedEx nem képes egy, a FedEx által meghatározott helyszínre elvégezni a kézbesítést, úgy a küldemény kézbesíthetetlennek minősül (lásd: 17. fejezet: Kézbesíthetetlen küldemények).


17. KÉZBESÍTHETETLEN KÜLDEMÉNYEK

17.1 Kézbesíthetetlen Küldemény az a Küldemény, amely nem kézbesíthető, különösen de nem kizárólag az alábbi okok valamelyike okán: (i) a Címzett címe hiányos, olvashatatlan, pontatlan, vagy nem lehet helyileg meghatározni, (ii) a Küldeményt olyan területre címezték, ahol a FedEx nem nyújt szolgáltatást, (iii) a Címzett üzleti tevékenységének a helye zárva van, (iv) a kézbesítés lehetetlen az első kézbesítési kísérletkor vagy a megismételt kézbesítési kísérletekkor a Küldemény kézbesítésének vagy ajánlott kézbesítésének elfogadására vagy aláírására jogosult megfelelő személy elérhetetlensége vagy visszautasítása miatt, vagy nincs ilyen személy, (v) a Küldemény nem vámkezelhető, (vi) a Küldemény valószínűleg kárt vagy késedelmet okozhat más Küldeményekben vagy árucikkekben, vagy sérülést okozhat személyekben, (vii) a Küldemény tiltott árucikkeket tartalmaz, (viii) a Címzett nem tud fizetni vagy visszautasítja a fizetést Számla a Címzettnek Küldemény esetén, (ix) a Küldeményt helytelenül csomagolták, (x) a Küldemény tartalma vagy csomagolása olyan mértékben sérült, hogy újracsomagolás nem lehetséges.

17.2 Ha egy Küldemény bármilyen okból kézbesíthetetlen, úgy a FedEx - a helyi szabályozásból eredő kötelezettségei érintetlenül hagyása mellett - megkísérelheti értesíteni a Feladót, hogy intézkedjen a Küldemény visszajuttatásáról. Amennyiben a Feladó nem érhető el öt (5) Munkanapon belül, vagy a FedEx által meghatározott észszerű időszakon belül elmulaszt utasításokat adni, a FedEx saját hatáskörében visszaküldheti a Küldeményt a Feladónak; vagy elhelyezheti a Küldeményt egy általános raktárban vagy átmeneti vámraktárban, illetve megsemmisítheti a Küldeményt. Ha a Küldeményt nem lehet kézbesíteni, vámkezelni vagy visszaküldeni, akkor a FedEx saját hatáskörében azt elszállíthatja vagy megsemmisítheti. A Feladó felelős minden, a kézbesíthetetlen Küldemény visszajuttatásával, tárolásával vagy annak megsemmisítésével kapcsolatosan felmerülő költségért, Díjért és egyéb kiadásért, kivéve, ha a Küldemény a FedEx hibájából volt kézbesíthetetlen.

17.3 Azon Küldemények, amelyek helyi szabályozási korlátozások alapján nem fuvarozhatók vissza, a FedEx választása szerint vámraktárban, általános rendű raktárban kerülnek elhelyezésre, vagy megsemmisítésre kerülnek bármely helyszínen. A Feladó vállalja a FedEx elhelyezéssel vagy megsemmisítéssel kapcsolatban felmerült költségeinek a megtérítését.

17.4 A visszaküldés Díjai az eredeti Díjjal együtt a Feladóra terhelődnek, kivéve, ha a Küldemény a FedEx hibájának következtében volt kézbesíthetetlen. Adott esetben a FedEx-nél felmerült bármely egyéb Díjak – különösen, de nem kizárólagosan az esetleges illetékek, adók és tárolási díjak - is felszámításra kerülnek. Veszélyes árucikkeket tartalmazó Küldemény visszajuttatásához a Feladónak be kell nyújtania egy visszaútra szóló, kitöltött (Légi) Fuvarlevelet, és minden más megkövetelt dokumentációt.


18. PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA

18.1 A FedEx Pénzvisszafizetési Garancia többletszolgáltatást nyújt a következő szolgáltatások vagy szolgáltatási lehetőségek esetén (ha és amennyiben elérhetők): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (kivéve az Európán belüli küldeményeket), FedEx International Economy Freight (kivéve az Európán belüli küldeményeket), FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. A félreértések elkerülése végett a FedEx International Economy szolgáltatással küldött, Európán belüli küldeményekre a Pénzvisszafizetési Garancia nem alkalmazandó. A FedEx kérésre visszatéríti, vagy (a FedEx szabad belátása szerint gyakorolt) döntése szerint jóváírja az alkalmazható számlán a Feladónál felmerült Fuvarozási díjakat, amennyiben a Küldemény első megkísérelt kézbesítése legalább 60 másodperccel az alkalmazandó Vállalt kézbesítési határidő után történik („Szolgáltatási hiba”). Ugyanakkor a Pénzvisszafizetési Garancia alkalmazására csak akkor kerül sor, ha a FedEx a Küldemény felvétele után a vállalt kézbesítési határidőt elfogadja.

A Pénzvisszafizetési Garancia – amennyiben fennáll (ennek részleteit az ügyfélnek kell a FedEx-szel egyeztetnie) – a FedEx kizárólagos döntése szerint a Feladó vagy a Címzett előzetes figyelmeztetése nélkül felfüggeszthető, módosítható vagy visszavonható.

A visszatérítésre vagy jóváírásra való alkalmasság tekintetében az alábbi korlátozások alkalmazandók:

a.    Ahol előírt vizsgálat vagy mintavétel miatt, illetve a Feladó dokumentációs hibájából vagy mulasztásából kifolyólag a Vámkezelés illetve az egyéb vizsgálatok késlekednek, vagy a Csomag feldolgozása késedelmet szenved a repülésügyi vagy biztonsági követelmények FedEx általi betartása miatt, a késleltetett vizsgálatok minden napja után (vagy annak része után) plusz egy munkanap hozzáadásával módosul a Vállalt Kézbesítési Időpont;

b.    Számlázott Küldemények és olyan Küldemények esetén, melyeket automatizált rendszeren keresztül adtak fel, a FedEx a számla kiállításának napjától számított 15 napon belül a Szolgáltatási Hibáról értesítést kell kapjon. A Feladó a fizetés igazolásával egyidejűleg meg kell adja annak a számlának a számát, amelyre a fizetés vonatkozik. Amennyiben egy számlát nem fizetnek ki teljes egészében, úgy minden egyes Díj kifizetése elmaradásának okát meg kell jelölni, megadva a nemzetközi (Légi) Fuvarlevél vagy a Csomag számát;

c.    Olyan Küldemények esetén, melyeket nem számlázott a FedEx (amennyiben készpénzzel, csekkel, átutalási megbízással, hitelkártyával vagy más módon történt a fizetés) a Feladó írásban köteles értesíteni a FedEx-et a Szolgáltatási Hibáról, a Küldemény dátumától számított 15 napon belül;

d.    Az értesítésnek tartalmaznia kell a FedEx Ügyfélszámot, amennyiben van ilyen, a nemzetközi (Légi) Fuvarlevél vagy a Csomag számát, a küldemény időpontját és a Címzett összes és helyes adatát;

e.    Úgy tekintendő, hogy nem merült fel Szolgáltatási Hiba, amennyiben a FedEx az értesítését követő 30 napon belül a kézbesítés napját és időpontját és a Küldeményt aláíró személy nevét igazolva bizonyítja, hogy a kézbesítés megfelelő időben történt, vagy igazolja, hogy a megfelelő időben történő kézbesítés meghiúsulása és a fuvarozási idő meghosszabbítása a szolgáltatást érintő, a jelen Feltételek szerinti kivételből, vagy a 20. fejezetben (KIZÁRT FELELŐSSÉGEK) meghatározott valamely körülményből ered;

f.     Csomagonként csak egy visszatérítés vagy jóváírás engedélyezett. Amennyiben egy több Csomagból álló Küldemény bármely Csomagjával kapcsolatban Szolgáltatási Hiba merül fel, úgy visszatérítésre, illetve jóváírásra kizárólag az adott Csomagra vonatkozó Fuvarozási Díj mértékéig kerül sor;

g.    Visszatérítés, illetve jóváírás kizárólag abban az esetben adható, ha a fuvarozás időpontjában a Címzettre vonatkozó összes és helyes információt rendelkezésre bocsátották. A Címzettre vonatkozó összes információt a (Légi) Fuvarlevélen vagy az automatizált szállítmányozási eszközön keresztül kell megadni.

h.    Visszatérítés, illetve jóváírás nem jár olyan Küldeményre, amelynél a késedelem hibás vagy hiányos cím, vagy a kézbesítés fogadására vagy a Csomag aláírására jogosult személy elérhetetlensége vagy visszautasítása miatt következett be, függetlenül attól, hogy a Csomagot a Feladó részére visszakézbesítették-e; vagy a késedelem a fuvarozási idő meghosszabbítását lehetővé tevő, jelen Feltételek szerinti valamely feltételből ered vagy a 20. fejezetben (KIZÁRT FELELŐSSÉGEK) meghatározott valamely ok miatt következik be;

i.      Jelen Pénzvisszafizetési Garancia kizárólag Fuvarozási Díjak vonatkozásában alkalmazható, és nem vonatkozik illetékekre, adókra, bejelentett érték után fizetendő díjakra vagy bármilyen más Díjakra illetve a Feladónál vagy a Címzettnél felmerült veszteségre vagy kárra;

j.      Automatizált szállítmányozási eszközöket használó ügyfeleknek nem adunk visszatérítést, illetve jóváírást, ha hibás csomagazonosító számot adnak meg a Csomag vagy Küldemény tárgyánál;

k.    Nem tekinthető Szolgáltatási Hiba felmerülésének, ha a fuvarozás időpontjában nem hitelképes „számlázási” FedEx Ügyfélszámot adtak meg számlázáshoz és a Csomagot visszatartották, amíg más fizetési intézkedések kerültek biztosításra. Jelen rendelkezés alkalmazásában a „hitelképes” azt jelenti, hogy (1) a FedEx Ügyfélszámlán a fizetések időben történnek, (2) a FedEx Számla nincs „csak készpénz” állapotban, és (3) kereskedelmi vagy üzleti FedEx Számla esetében az egyenleg nem lépi túl a FedEx által megállapított hitelkorlátot;

l.      Jelen Pénzvisszafizetési Garancia nem alkalmazható kézbesíthetetlen vagy visszajuttatott Küldeményekre, továbbá veszélyes árucikket, vagy szárazjeget tartalmazó Küldeményre;

m.  Jelen Pénzvisszafizetési Garancia nem alkalmazható olyan késedelmes kézbesítések esetén, melyek vám- és adóterhek vámvizsgálatot megelőző vagy kézbesítéskor történő megfizetésére vonatkozó FedEx előírások be nem tartásából erednek;

n.    Fuvarozási Díjra vonatkozó jóváírás kizárólag a fizető személy számlájára történhet, visszatérítés kizárólag a fizető személy részére teljesíthető;

o.    Jóváírás vagy visszatérítés a jelen Pénzvisszafizetési Garancia alapján kizárólag azon Küldemények vonatkozásában megfizetett Fuvarozási Díjak esetében lehetséges, amelyek okot szolgáltatnak a jóváírásra;

p.    Pontos Vállalt Kézbesítési Időpont kizárólag az Ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvételt követően és az alábbi információk megadásával állapítható meg:

1.    Szállítandó árucikk;

2.    Fuvarozás napja;

3.    Pontos rendeltetési hely;

4.    Küldemény súlya;

5.    Küldemény értéke.

A fenti meghatározott öt tény hiányában a FedEx által a Szolgáltatási Útmutatóban vagy máshol közzétett, illetőleg az Ügyfélszolgálat által ajánlott kézbesítési időtartam kizárólag becslésnek minősül és nem tekinthető megállapított Vállalt Kézbesítési Időpontnak. Az ajánlott kézbesítési időtartam vonatkozásában a FedEx feljegyzései végérvényes bizonyítékot szolgáltatnak a hivatkozás tartalma és egyéb körülményei tekintetében.

q.    A kiterjesztett szolgáltatási területre küldött Küldemény esetében a jelen Pénzvisszafizetési Garancia kizárólag a fuvarozás azon részére alkalmazható, melyet a FedEx közvetlenül végzett;

r.     A felvételi, illetőleg a rendeltetési hely szerinti munkaszüneti napok befolyásolják a FedEx tranzitidőket. Azon kézbesítések, amelyek teljesítése egyébként ünnepnapra esne, a következő Munkanapon kerülnek teljesítésre. A Vállalt Kézbesítési Időpont az ünnepnapnak megfelelő időtartammal meghosszabbodik;

s.    A FedEx International Next Flight szolgáltatásnál az ajánlott Vállalt Kézbesítési Időpont több okból módosulhat, így különösen, repülőjárat késése vagy törlése légügyi igazgatási okból, időjárás vagy mechanikai problémák esetén. Amennyiben a Vállalt Kézbesítési Időpont megváltozik, a Pénzvisszafizetési Garancia csak a legutoljára megajánlott Vállalt Kézbesítési Időpont vonatkozásában alkalmazandó.

t.      A Pénzvisszafizetési Garancia nem alkalmazandó azon B2C Küldemények esetében, amelyek kapcsán a Címzett a 15.10 pontnak megfelelő, további kézbesítési utasítást adott.

18.2 A FedEx Europe First szolgáltatási opció esetén, a FedEx kérésre visszatéríti vagy kizárólagos döntése szerint jóváírja az alkalmazható számlán a i) a Feladónál felmerült FedEx Europe First Kézbesítési Díjat, de nem téríti vissza a Fuvarozási Díjakat, amennyiben a Küldemény első megkísérelt kézbesítése 60 másodperccel vagy többel a FedEx Europe First szolgáltatásra alkalmazandó Vállalt Kézbesítési Időt követően történik és ii) a Feladónál felmerült Fuvarozási Díjakat (a FedEx Europe First Kézbesítési Díjon felül), amennyiben a Küldemény első megkísérelt kézbesítése 60 másodperccel vagy többel a FedEx Europe First szolgáltatási opció nélküli FedEx International Priority-re alkalmazandó Vállalt Kézbesítési Időt követően történik. A 18.1 pontban megállapított korlátozások a FedEx Europe First szolgáltatási opcióra is ugyanúgy alkalmazandóak.

18.3 Amennyiben a Feladó a Küldeményt a FedEx Felhatalmazott Szállító Központján vagy a FedEx Drop Box helyszínén adja le, a Vállalt Kézbesítési Időpont azon időponttól számítandó, amikor a Küldeményt a FedEx a FedEx Felhatalmazott Szállító Központjáról vagy a FedEx Drop Box-ból begyűjtötte. Az alkalmazandó, mindenkor hatályos leszámított időről a FedEx Illetékes Szállító Központján vagy a FedEx Drop Box helyszínén találhatóak részletek.


19. BEVALLOTT ÉRTÉK ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

19.1. . Hacsak a Feladó nem jelöl meg a Fuvarozáshoz magasabb Bevallott Értéket a (Légi) Fuvarlevélen és nem fizeti meg az ehhez szükséges díjat, úgy a FedEx felelőssége az alábbi összegek közül a magasabb összegre korlátozott a) az alkalmazandó nemzetközi egyezmény vagy a helyi jog szerint alkalmazandó szabály szerinti összegig; vagy b) 22 EUR/kilogramm összegig vagy c) 100 USD/Küldemény összegig. Ha a Feladó az alább meghatározott összegekhez képest magasabb Fuvarozáshoz Bevallott Értéket nem ad meg a (Légi) Fuvarlevélen, illetve nem fizeti meg az ehhez szükséges díjat, úgy a FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, a FedEx Priority Overnight és a FedEx Standard Overnight szolgáltatással az Ausztrián, Belgiumon, Dánián, Luxemburgon, Hollandián, Svájcon és az Egyesült Arab Emírségeken belül szállított Küldemények esetén, a FedEx felelőssége az alábbi három összeg közül a legmagasabbra korlátozódik: a) az alkalmazandó helyi jogszabályok által meghatározott összeg; vagy b) 10/EUR/kilogramm összeg; vagy c) 100USD/ Küldemény összeg. Ha a Feladó az alább meghatározott összegekhez képest magasabb Fuvarozáshoz Bevallott Értéket nem ad meg a (Légi) Fuvarlevélen, illetve nem fizeti meg az ehhez szükséges díjat, úgy a FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, a FedEx Priority Overnight és a FedEx Standard Overnight szolgáltatással Németországon belül szállított Küldemények esetén, a FedEx felelőssége a következő két összeg közül a magasabbra korlátozódik: a) 4 EUR/kilogramm, a német Kereskedelmi Törvénnyel (HGB) összhangban; vagy b) 100 USD/Küldemény.

19.2 A FedEx nem biztosít cargo vagy valamennyi kockázatra kiterjedő felelősségbiztosítást, de a Feladó pótdíjat fizethet a fenti 19.1. pontban meghatározott korlátozást meghaladó Fuvarozáshoz Bevallott Értékért. A Feladó tekintse meg a küldemény időpontjában hatályos FedEx-díjtáblázatot, vagy hívja fel a FedEx-et a pótdíjjal kapcsolatos tájékoztatásért! Bármely Csomag esetében a Fuvarozáshoz Bevallott Érték a FedEx adott Csomag fuvarozásával kapcsolatos maximális felelősségét határozza meg, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Küldeménnyel kapcsolatos bármely veszteséget, károsodást, késedelmet, téves kézbesítést, információnyújtás elmulasztását vagy információ téves kézbesítését. A Feladó viseli a Fuvarozáshoz Bevallott Értéket meghaladó veszteség lehetőségét és kockázatát. Javasoljuk az Ügyfeleknek, hogy biztosításkötéssel kapcsolatban keressék fel biztosítási ügynöküket vagy brókerüket. A FEDEX FELELŐSSÉGE A KÜLDEMÉNY TARTALMÁNAK ELVESZÉSÉÉRT VAGY AZ ABBAN BEÁLLÓ KÁROSODÁSÉRT ABBAN AZ ESETBEN SEM HALADJA MEG A KÜLDEMÉNY TARTALMÁNAK TÉNYLEGES ÉRTÉKÉT, HA MAGASABB KÜLDEMÉNYÉRTÉK KERÜL BEVALLÁSRA. A FEDEX TOVÁBBÁ JOGOSULT AZ IGÉNNYEL ÉRINTETT KÜLDEMÉNY TARTALMÁNAK ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓAN FÜGGETLEN BIZONYÍTÉK SZOLGÁLTATÁSÁT KÉRNI.

19.3 A Fuvarozáshoz és a Vámkezeléshez Bevallott Maximális Érték korlátozott és helyszínenként változhat. Adott esetben a Fuvarozáshoz Bevallott Érték nem haladhatja meg a Vámkezeléshez Bevallott Értéket. A FedEx Envelope vagy FedEx Pak tartalmának vonatkozásában a Vámkezeléshez és a Fuvarozáshoz Bevallott Érték rendeltetési helytől függetlenül legfeljebb - attól függően, hogy melyik a magasabb érték - Küldeményenként 100 USD, vagy 9,07 USD/font összeg lehet. Az ezen értéknél nagyobb (valódi vagy bevallott) értékű küldeményeket NEM tanácsos FedEx Envelope-ban vagy FedEx Pak-ban fuvarozni. A FedEx eltérő rendelkezése hiányában a Fuvarozáshoz Bevallott Maximális Érték összege Küldeményenként 50 000 USD-ben korlátozott, kivéve a FedEx International Priority Freight és a FedEx International Economy Freight szolgáltatások esetén, mely esetekben a Fuvarozáshoz Bevallott Maximális Érték a legtöbb desztináció vonatkozásában Küldeményeként 100 000 USD összegben korlátozott. A Feladó a bevallott értékek korlátaival kapcsolatban tekintse meg a feladás időpontjában érvényben lévő aktuális díjszabást, vagy magyarázatért hívja fel a FedEx-et.

19.4 Az alábbi, különlegesen magas értékkel bíró tételeket tartalmazó Küldemények esetében a Fuvarozáshoz Bevallott Maximális Érték - attól függően melyik a magasabb - Küldeményeként 1000 USD-re vagy fontonként 9,07 USD összegben korlátozott. Egyes országok tilthatják e tételek importját, míg egyes más országokban, az alábbi tételek esetében, a Fuvarozáshoz Bevallott Érték legfelső összege a megállapított korlátozáshoz képest alacsonyabb összegben kerül megállapításra:

a. Művészeti alkotás, beleértve minden művet, melyet adottság, ízlés, vagy kreatív tehetség felhasználásával értékesítésre, bemutatásra vagy gyűjtésre készítettek. Művészeti alkotások lehetnek különösen, de nem kizárólagosan például festmények, rajzok, vázák, kárpitok, korlátozott példányszámú nyomtatványok, képzőművészeti alkotások, szobrok, faragványok, gyűjtők tételei, egyéniesített vagy személyre szabott hangszerek vagy hasonló tételek és mindezek részei is;

b. Antikvitások vagy gyűjthető tételek, vagy bármely árucikk, mely egy elmúlt kor stílusát vagy divatját képviseli, és mely története, kora vagy ritkasága hozzájárul az értékéhez. Ezen tételek különösen, de nem kizárólagosan: bútorok, terítékek, porcelánok, kerámiák és üvegtárgyak. A gyűjthető darabok lehetnek jelen korbeliek vagy múltbeli korhoz kapcsolódóak.

c. Film, fényképek, beleértve fényképek negatívjait, fényképészeti krómlemezeket és fényképészeti diákat;

d. Bármely olyan árucikk, mely valamely jellegzetes természeténél fogva különösen hajlamos a károsodásra, vagy melynek piaci értéke különösen változó, vagy nehezen megállapítható;

e. Üvegáru, ide tartoznak például a jelzések, tükrök, kerámia, porcelán, porcelánedények, kristályok, keretezett üveg és más hasonlóan törékeny árucikkek;

f. Plazma képernyők;

g. Ékszerek, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a ruhaékszereket, órákat és azok részeit, a foglalatos drágaköveket vagy köveket (drága- vagy féldrága, csiszolt vagy csiszolatlan), az ipari gyémántokat, és az értékes nemesfémből készült ékszereket;

h. Nemesfémek, különösen az arany és az ezüst, az ezüstrúd vagy -por, üledékek vagy a platina (kivéve, ha az elektronikus gépezet elválaszthatatlan része);

i. Prémek, beleértve a prémruházatot, prémszegélyű ruházatot és szőrméket;

j. j. Részvények, kötvények, hitelezési okmányok vagy készpénzzel egyenértékű eszközök, ide tartoznak különösen, de nem kizárólagosan az élelmiszerjegyek, postai bélyegek (nem gyűjteményes), utazási csekkek, lottó szelvények, pénzutalványok, ajándékkártyák és ajándékutalványok, előfizetéses telefonkártyák (kivéve azokat, amelyek aktiválási kódot követelnek meg), kötvény szelvények és névre szóló kötvények;

k. Gyűjtői tételek, mint például sportkártyák, szuvenírek, emléktárgyak. (Gyűjtői érmék és bélyegek nem szállíthatók. Lásd a Tiltott tételek részt.);

l. Gitárok és más, több mint 20 éves és egyediesített vagy személyre szabott hangszereket.

m. A Feladó felelős a (Légi) Fuvarlevél vagy más szállítói iratok helyes kitöltéséért, beleértve a bevallott érték részt. A (Légi) Fuvarlevél FedEx-nek való átadását követően a FedEx nem veszi figyelembe a Légi Fuvarlevélen bevallott értékre vonatkozó információk módosítását.

19.5 Abban az esetben, ha a Feladó nem határozta meg minden egyes Csomag Fuvarozáshoz Bevallott Értékét a nemzetközi (Légi) Fuvarlevélen, azonban azt valamennyi Csomagra együttesen határozta meg, úgy az egyes Csomagok bejelentett értéke megegyezik a teljes bejelentett érték és a nemzetközi (Légi) Fuvarlevélen szereplő Csomagok számának hányadosával. Egy Küldeményben az egy Csomagra eső bejelentett érték nem haladhatja meg a Küldeményre bejelentett értéket.

19.6 A FedEx nem felel a nem fuvarozható Küldemények – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a készpénzt és valutát – (lásd: 8. fejezet: Tiltott árucikkek) elveszéséért, az azokban esett kárért, a velük kapcsolatos késedelemért, azok téves kézbesítéséért vagy a kézbesítés elmulasztásáért.

19.7 Minden olyan értékbevallás, amely meghaladja a FedEx által engedélyezetten bevallható érték maximális összegét, semmis. Az, hogy a FedEx fuvarozásra átvesz (akár figyelmetlenségből, akár szándékosan vagy bármely egyéb módon) egy olyan Küldeményt, amelynek bevallott értéke meghaladja a megengedett maximumot, nem jelenti azt, hogy a FedEx lemond a jelen Feltételek szerint az ilyen Küldeményre vonatkozó bármely rendelkezésről vagy korlátozásról.

19.8 Amennyiben egy Küldemény Fuvarozáshoz Bejelentett Értéke meghaladja a megengedett értékhatárt (lásd a 19.3 és 19.4 pontokat), úgy ezen érték automatikusan az ilyen Küldeményre vonatkozó értékhatár összegére csökkentésre kerül.

19.9 A Csomag Fuvarozáshoz Bevallott Értékére tekintet nélkül a FedEx felelőssége elvesztés, kár, késedelem, téves kézbesítés, kézbesítés elmaradása, téves információadás, bármilyen információadás elmulasztása, vagy információ téves adása esetén – amennyiben eltérést nem engedő jogszabály másként nem rendelkezik – nem haladja meg az alábbiak közül a kevesebbet: a Küldemény javítási költségét, annak értékcsökkent értékét vagy pótlási költségét.


20. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

20.1 A FEDEX SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS A (19. FEJEZET SZERINT KORLÁTOZOTT) BEVALLOTT ÉRTÉKET VAGY A MINDENKOR MÓDOSÍTOTT ALKALMAZANDÓ NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEKBEN, ILLETŐLEG – AZ EGY ORSZÁGON BELÜL, MEGHATÁROZOTT HELYEK KÖZÖTT FUVAROZOTT KÜLDEMÉNYEK ESETÉBEN – AZ ALKALMAZANDÓ HELYI JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT FELELŐSSÉGI KORLÁTOT MEGHALADÓ (AMELYIK MAGASABB) KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY JÁRULÉKOS KÁROKÉRT – IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT BEVÉTELT, ILLETVE HASZNOT IS –, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A FEDEX TUDOTT VAGY TUDNIA KELLETT VOLNA ILYEN KÁROK ESETLEGES BEKÖVETKEZÉSÉRŐL.

20.2 A FEDEX FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM TERJED KI A KÜLÖNLEGES, ESETLEGES, VAGY KÖZVETETT VESZTESÉGEKRE VAGY KÁROKRA, IDEÉRTVE KÜLÖNÖSEN, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELMARADT BEVÉTELT ILLETVE HASZNOT.

20.3 A FedEx nem felelős a veszteségekért, illetve késedelemért, ha azok a 20.4 pontban felsorolt körülmények valamelyikéből erednek. E veszteségek, késedelmek vagy károk kockázatát és az azok bekövetkezésének lehetőségét a Feladó vállalja, és ha a Feladó ezen kockázatokra biztosítási fedezetet kíván, úgy egy biztosítási ügynökkel vagy brókerrel kell a kapcsolatot felvennie. A FEDEX NEM NYÚJT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET.

20.4 Veszteség, kár, késedelem, téves kézbesítés, vagy kézbesítés elmaradása, illetve téves tájékoztatás, vagy a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén a FedEx nem felelős és semmilyen formában nem rendez, illetve nem térít vissza és nem ír jóvá, ha ezen veszteség, kár, késedelem, téves kézbesítés, vagy kézbesítés elmaradása, illetve téves tájékoztatás, vagy a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása az alább felsorolt körülményekkel összefüggésben keletkezik, vagy azokból következik:

a.    A Feladó, a Címzett vagy bármely más, a Küldeményben érdekelt harmadik személy cselekménye, hibája vagy mulasztása;

b.    A Küldemény természete vagy annak bármely hibája, tulajdonsága, vagy az abban rejlő fogyatékosság;

c.    A nemzetközi (Légi) Fuvarlevél vagy a jelen Feltételek bármely rendelkezésének vagy feltételének, vagy a Küldeményre vonatkozó bármely díjszabásnak, vagy más feltételeknek a megsértése, így különösen, de nem kizárólagosan a szállítmány helytelen megjelölése, a Küldemény nem megfelelő vagy elégtelen csomagolása, megvédése, jelölése vagy címzése;

d.    d.Bármely olyan esemény, amely a FedEx-en kívül álló okból következik be, így különösen, de nem kizárólagosan a légtér, a közellenségek, a látszólagos vagy valós hatáskörrel rendelkező hatóságok veszélyeztetései; a vámtisztek cselekedetei és mulasztásai; lázadások, sztrájkok, vagy más helyi viták; polgári zavargások; az államot fenyegető háborús vagy meteorológiai jellegű veszélyek; a légi és közúti fuvarozási hálózatok nemzeti, nemzetközi vagy helyi szintű zavarai; bármely természetes vagy jogi személyek bűncselekményei - ideértve a terrorcselekményeket, bármely személyt, így különösen más fuvarozót, szállítót vagy beszállítót érintő sztrájkokat, a várható sztrájkokat - természeti katasztrófák; kommunikációs és információs rendszerek (ideértve a FedEx rendszereket is) zavarai vagy hibái; mechanikai késedelem; vagy olyan feltételek, melyek veszélyt jelentenek a FedEx személyzetére;

e.    A FedEx-en kívül álló valamely személy cselekménye vagy mulasztása, a Feladó vagy a Címzett vagy bármely, állítása szerint a Feladót vagy Címzettet képviselő személy szóbeli vagy írásos kézbesítési utasításának teljesítése;

f.     A Feladó által csomagolt és lezárt Csomagokban található árucikkek elvesztése vagy sérülése, feltéve, hogy a kézbesítés idején a lezárás sértetlen és a Csomag egységessége érintetlen;

g.    Vámhatóság vagy más szabályozó szervezetek cselekménye vagy mulasztása okán kézbesítési késedelem következik be, vagy ha ennek okán a FedEx kézbesítése lehetetlenné válik vagy hibás lesz;

h.    A FedEx vám- és adóterhek befizetésével kapcsolatos szabályzatai betartásából adódó kézbesítési késedelmek;

i.      A kézbesítési lapról a kézbesítéskor kapott aláírásról másolat kiadása a FedEx oldalán lehetetlenné válik;

j.      Adatok törlése, vagy azok elveszése vagy visszaállíthatatlansága mágneses szalagokon, fájlokban vagy más adathordozókon, illetve fényképek vagy hangfelvételek exponált filmről való elveszése vagy károsodása;

k.    Fluoreszkáló csövek, neonvilágítás, neonjelek, röntgencsövek, lézercsövek és lámpaizzók, kvarckristályok, kvarclámpák, üvegcsövek (pl. mintákhoz használt üvegcsövek) és üvegtárolók (pl. laboratóriumi környezetben használt üvegtárolók) vagy egyéb természetükből adódóan törékeny tárgyak fuvarozás vagy kezelés során bekövetkező károsodása;

l.      A „csomag iránya” grafikák (pl. „FEL” nyilak, „EZ AZ OLDAL FELFELÉ” jelölések) követésének elmulasztása a FedEx részéről;

m.  Ha a Feladó nem a FedEx által előzetesen jóváhagyott csomagolásban adja fel az árucikkeket olyan esetekben, melyekben az ilyen előzetes jóváhagyás szükséges vagy ajánlott;

n.    Ha a FedEx elmulasztja értesíteni a Feladót bármilyen késésről, elveszésről vagy kárról, vagy az ilyen értesítések pontatlansága;

o.    A Küldemény aláírás nélküli átadása, ha a Címzett erre irányuló, aláírt kézbesítési felhatalmazása az adatállományban rendelkezésre áll;

p.    Ha a FedEx elmulasztja vagy nem képes a Feladóval vagy Címzettel a kapcsolatot felvenni a hiányos vagy pontatlan címzés, a helytelen vagy hiányos dokumentáció, a Küldemény felszabadításához szükséges vám- és adóterhek meg nem fizetése, vagy hiányos vagy pontatlan vámbrókeri cím miatt;

q.    Az olyan Csomagok elveszése, vagy az azokban bekövetkezett károsodás, melyekre a FedEx nem rendelkezik átvételi elismervénnyel;

r.     mérethű makett Küldemény (ideértve különösen az építészeti maketteket, babaházakat stb.) fuvarozása esetén;

s.    Aktatáskákban, poggyászban, ruhazsákokban, alumíniumdobozokban, műanyagdobozokban, vagy más, olyan tételekben bekövetkezett károsodás, melyek külső borítása ragasztós címkék, szennyeződés vagy megjelölés hatására károsodhat, kivéve, ha ezeket a fuvarozáshoz megfelelő védőtárolóban helyezték el;

t.     Tiltott árucikket tartalmazó Küldeményben bekövetkezett károsodás, annak késedelme vagy elveszése;

u.    Azon károk, melyek abból erednek, hogy a Feladó elmulasztotta a szállítandó anyagot megfelelően, károsodástól védő módon becsomagolni - a megfelelőséget arra figyelemmel kell megállapítani, hogy ésszerűen milyen normál kezelés várható el egy olyan fuvarozótól, mint a FedEx;

v.    Bármely személyes vagy pénzügyi információ elvesztése - így különösen társadalombiztosítási szám, születési dátum, jogosítványszám, hitel- vagy betéti kártyaszám, pénzügyi számlainformáció;

w.  A Feladó elmulasztja törölni a FedEx önszámlázó rendszerébe, az Internetes fuvar eszközbe vagy más egyéb elektronikus, Csomagok fuvarozása érdekében használt rendszerbe bevitt azon Küldeményeit, amelyeket a FedEx-nek nem adtak át;

x.    Hiányos, helytelen vagy érvénytelen FedEx Ügyfélszám használata, vagy megfelelő hitelképességű, érvényes FedEx Ügyfélszám megadásának elmulasztása a kézbesítési dokumentumokon lévő számlázási utasításban;

y.    Romlandó, illetőleg hőtől vagy hidegtől károsodható árucikk fuvarozása, így különösen, bármely alkoholos ital, növények és növényi anyagok, dohánytermékek, osztriga vagy emu tojások, illetőleg élő vízi kultúra fuvarozása;

z.    Számítógépekben vagy azok bármely alkatrészében, illetőleg bármely elektronikus eszközben bekövetkező károsodás, amennyiben azokat az alábbiaktól eltérő csomagolásban szállítják:

a.    A gyártó eredeti csomagolása, amely sértetlen, továbbá jó és merev állapotban maradt;

b.    A FedEx csomagolási útmutatónak megfelelő csomagolás, amely elérhető a fedex.com weboldalon;

c.    FedEx laptop csomagolás laptop számítógépeket tartalmazó Küldemények esetén;

d.    FedEx kisméretű elektronikus eszközökhöz való csomagolása, mobiltelefonok, kéziszámítógépek, mp3 lejátszók, valamint hasonló eszközök esetében;

e.    A FedEx Küldeményre vonatkozó megfelelő csomagolás előírásai, tanácsai, segítsége, útmutatása nem értelmezhető a FedEx felelősségvállaló nyilatkozatként, kivéve, ha a tanács, segítség vagy útmutatás írásban elfogadásra kerül a FedEx Packaging Design and Development részlege által és az írás kifejezetten felelősséget vállal a Küldemény károsodásának esetére;

f.     Károk, amelyeket ütésjelző, dőlésjelző vagy hőmérsékletjelző eszköz jelez;

g.    A Vállalt Kézbesítési Időpont elmulasztása hiányos vagy téves címmel ellátott Küldemény esetén (lásd a Kézbesíthetetlen Küldemények fejezetet);

h.    Alkoholtartalmú Küldeményben keletkezett veszteség vagy kár, kivéve, ha a Küldeményhez jóváhagyott csomagolás típus került felhasználásra vagy a csomagolás típusát a FedEx Packaging Design and Development a fuvar megkezdését megelőzően jóváhagyta;

i.      A Feladó által megfelelően be nem jelentett -ideértve a megfelelő dokumentációt, jelöléseket, címkéket és csomagolást - Veszélyes árucikk Küldemény. A FedEx nem egyenlíti ki a be nem jelentett vagy rejtett veszélyes árucikkre vonatkozó követeléseket, továbbá ezen esetben a FedEx Pénzvisszafizetési Garancia sem alkalmazandó;

j.      a FedEx nem felelős szolgáltatás vagy szolgáltatási opció teljesítésének elmaradásáért, amennyiben a FedEx rögzített adatai nem tartalmazzák, hogy az adott szolgáltatást vagy szolgáltatási opciót a Feladó kiválasztotta.

20.5 A FedEx szándékos cselekményét kivéve a Feladó felelős minden kárért, melyet a Küldemény a FedEx-nek vagy harmadik személynek okoz. A Feladónak kell helytállnia minden olyan harmadik személlyel szembeni, így különösen a Címzettől eredő olyan igényért, mely meghaladja a jelen Feltételek alapján vállalt felelősséget, továbbá mentesítenie kell a FedEx-et minden ilyen igény alól.

20.6 A FedEx által a Feladó vagy harmadik személy igénye szerint teljesített fizetés nem tekinthető a felelősség elismerésének.


21. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA

Ha a jelen Feltételek kifejezetten így nem rendelkezik, úgy a FedEx sem kifejezetten, sem ki nem fejezett formában nem vállal szavatosságot.


22. IGÉNYEK

22.1 A Sérüléssel, késéssel vagy hiánnyal kapcsolatos igények
A (látható vagy rejtett) sérüléssel, késéssel (ideértve a megromlással kapcsolatos igényeket is) illetve a hiánnyal kapcsolatos igények mindegyikét a Küldemény kézbesítését követő 21 naptári napon belül kell eljuttatni a FedEx-hez, amelynek elmulasztása esetén nem lehet kártérítési igénnyel fellépni a FedEx-szel szemben (lásd még 18. részt: PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA – Szolgáltatási hiba esetén a Fuvarozási Díjak visszatérítése iránti kérelem benyújtására nyitva álló határidő). Ha a Címzett anélkül veszi át a Küldeményt, hogy a kézbesítési igazolásra ráírná a sérülés tényét, úgy ez meggyőző bizonyíték arra, hogy a Küldemény kézbesítésére jó állapotban került sor. Annak érdekében, hogy a FedEx a sérülésre vonatkozó bármilyen igénnyel foglalkozzon, a Címzettnek lehetőséget kell biztosítania a FedEx számára a tartalom, valamint az eredeti szállítódoboz és csomagolás megvizsgálására.

A FedEx fenntartja a jogot arra, hogy a sérült Küldeményt az ügyfél telephelyén megvizsgálja, illetve hogy a sérült Csomagot vizsgálatra a FedEx egy telepére elszállítsa.

Minden eredeti szállítódobozt, csomagolást és tartalmat a FedEx részére hozzáférhetővé kell tenni azok megvizsgálása érdekében és azokat a Címzettnek az igény lezártáig meg kell őriznie.

22.2 Egyéb igények (elveszés, nem kézbesítés, téves kézbesítés...)Minden egyéb igényt (ideértve többek között a Küldemény elveszésével, nem kézbesítésével vagy téves kézbesítésével kapcsolatos igényeket is) a Csomag FedEx-nek történő átadásától számított kilenc hónapon belül kell előterjeszteni.

22.3 Igénybejelentés és elévülés

A Csomag FedEx-nek történő átadását követő kilenc hónapon belül az igénnyel kapcsolatos valamennyi lényeges információt meg kell küldenie az igény dokumentálása érdekében. A FedEx nem köteles az igényt elbírálni mindaddig, amíg minden Díj nincs kifizetve; az igény összegét nem lehet levonni ezekből a Díjakból. A kártérítési igény elévül, ha - sérülés esetén - a Küldemény kézbesítésétől, vagy - elveszés, nem kézbesítés, téves kézbesítés vagy késedelmes kézbesítés esetén - a Küldemény tervezett kézbesítésétől számított kettő (2) éven belül a követelést bírósági eljárásban nem érvényesítik.

A határidő számítása a Küldemény kézbesítésének dátumát követő napon kezdődik. Ha jogszabály vagy szerződés rövidebb elévülési időt állapít meg, úgy ezen határidő az irányadó.

Egy Küldeménnyel kapcsolatban csak egy igényt lehet bejelenteni. Az igény kifizetésének elfogadásával Ön lemond minden olyan jogáról, hogy a Küldeménnyel kapcsolatban további kár megtérítésére vagy további kártérítésre igényt terjesszen elő.


23. PÓTDÍJAK

A FedEx fenntartja magának a jogot, hogy értesítés nélkül üzemanyag- vagy egyéb pótdíjat szabjon ki a Küldeményekre. Ennek időtartamának és összegének megállapítása kizárólag a FedEx hatáskörébe tartozik. A Feladó a Küldeménye FedEx részére történő átadásával beleegyezik abba, hogy a megrendeléskori vagy a felvételkori időpontok közül a későbbi időpontban érvényes pótdíjakat megfizeti és hozzájárul ahhoz, hogy ezen Díjakat a FedEx kizárólag saját hatáskörében határozza meg. Az aktuális pótdíjakról részletek a www.fedex.com weboldalon érhetőek el.


24. JOGLEMONDÁS HIÁNYA

Ha a FedEx a jelen Feltételek valamely rendelkezését nem érvényesíti, illetőleg nem alkalmazza, úgy ez nem jelenti azt, hogy lemond az adott rendelkezésben foglalt jogairól továbbá ez nem szünteti meg a FedEx-nek azt a jogát, hogy az ilyen rendelkezésnek érvényt szerezhessen.


25. KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ JOG

25.1 Ezek a Feltételek nem zárnak ki olyan felelősséget, amelynek kizárása jogszabályba ütközik.

25.2Amennyiben a jelen Feltételek valamely rendelkezése vagy hivatkozása ellentétes valamely alkalmazandó nemzetközi egyezménnyel, helyi jogszabállyal, kormányzati előírással, rendelettel vagy követelménnyel, úgy az ilyen rendelkezés arra korlátozódik, ahogy az a lehető legnagyobb mértékben megengedett és az így korlátozott rendelkezés továbbra is a FedEx és a Feladó közötti megállapodás részét képezi. Bármely rendelkezés érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem befolyásolja a Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét.


26. KÖZVETÍTÉS

A belga jog a postai szolgáltatások felhasználóinak megengedi, hogy az postai ágazat Ombudsmanjának (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)) beavatkozását kérjék, feltéve hogy a felhasználó panaszát előzetesen közölte a FedEx-szel. Ez a beavatkozás nem érinti ezen Feltételek rendelkezéseit.


27. ADATKEZELÉS

27.1 Az „adatkezelő”, a „személyes adatok”, az „érintett” és a „feldolgozás” fogalom az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendeletében („GDPR”) és az alkalmazandó (helyi) adatvédelmi törvényekben és rendeletekben (együttesen: „adatvédelmi törvény”) meghatározott jelentéssel bírnak

27.2 A FedEx és a Feladó tudomásul veszi, hogy mindketten saját jogon, önálló adatkezelők azon valamely személyes adat („Személyes adatok”) felek általi vagy a felek közötti kezelése tekintetében, melyre a jelen Feltételek alapján kerül sor.

27.3 Bármilyen Személyes Adat jelen Feltételek szerinti kezelésével kapcsolatban a Feladó kijelenti, hogy betartotta az Adatvédelmi Jogszabályokat, így különösen azt, hogy a GDPR 6. cikke szerinti jogalapot megszerezte és az érintetteknek a fedex.com oldalon található FedEx adatvédelmi tájékoztatóban szereplő információkkal együtt, a GDPR 12–14. cikkeinek megfelelő tájékoztatását megadta.

27.4 A Feladó mentesíti a FedEx-et minden olyan költség, követelés, kár és kiadás alól, továbbá kártérítésként megfizet a FedEx-nek minden olyan költséget, követelést, kárt és kiadást, amely annak következtében merül fel a FedEx oldalán, hogy a Feladó nem tett eleget a jelen Feltételek 27. fejezetében meghatározott kötelezettségeinek.

27.5 A Személyes Adatok Feladó és FedEx közti bármilyen irányú, az Európai Gazdasági Térségből (a továbbiakban: EGT) vagy Svájcból az EGT-n vagy Svájcon kívül eső országba való továbbítására a GDPR 46(2)(c) cikkének értelmében az adatkezelők közti standard szerződési feltételek (2004/915/EK határozat, a továbbiakban AKSSZF-ek) érvényesek, amelyek a következő oldalon érhetők el: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Ebből a célból az AKSSZF-ek a hivatkozásokon keresztül teljes mértékben a jelen Feltételek részét képezik. A jelen Feltételek elfogadásával a felek (a) úgy tekintik, hogy aláírták az AKSSZF-eket, (b) elfogadják az AKSSZF-ek teljes tartalmát, és (c) teljesítik az abban foglalt feltételeket. Az AKSSZF-ek értelmében a FedEx, mint adatkezelő, az adatexportőr szerepét tölti be, a partnerei nevében is, és a Feladó, mint adatkezelő, az adatimportőr szerepét tölti be, és a helyzettől függően vice versa. A fentiek nem sértik a FedEx azon jogát, hogy kizárólagos döntéssel más, az Adatvédelmi Jogszabályoknak megfelelő adat továbbítási mechanizmust alkalmazzon. A FedEx hatékony - például csomagok kézbesítéséhez és a nyomon követési funkciók lehetővé tételéhez szükséges - szolgáltatásnyújtása biztosítása érdekében a továbbított Személyes Adatok tartalmazhatják az egyes feladók és címzettek kontakt adatait, úgy mint például a nevüket és címüket, úgy, ahogy az alább vagy bármely egyéb módon a Megállapodásban illetve az AKSSZF-ek B. mellékletében előírásra került.

27.6 Amennyiben az Európai Unió Bírósága, a helyi felügyeleti hatóság vagy más, hasonló kormányzati hatóság úgy határoz, hogy a jelen Feltételek, illetve az AKSSZF-ek alapján személyes adatok egyáltalán nem vagy a továbbiakban nem továbbíthatóak az EGT-n vagy Svájcon kívül jogszerűen, úgy a felek kötelesek az adattovábbítás valamely más, jogszerű feltételeiről jóhiszeműen megegyezni.

A FEDERAL EXPRESS CORPORATION MAGYARORSZÁGRA IRÁNYADÓ SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEINEK 1. SZ. MELLÉKLETE

A FEDEX ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TELEFONSZÁMÁRA VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYOK

FedEx Express Hungary Kft. (2220 Vecsés, Lőrinci út 59. C. ép. 5.; bejegyezve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságánál a Cg.13-09-194327 cégjegyzékszámon; a továbbiakban: „FedEx”) ezennel tájékoztatja kedves ügyfeleit, hogy az ügyfélszolgálat az alábbi telefonszámokon érhető el:

- 06 29 551 900

- 06 40 980 980, valamint a

- 36 29 558 760

telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatára bejövő, valamint az ügyfélszolgálata által kezdeményezett telefonhívásokat az alábbi feltételek szerint

rögzíti, és

a hangfelvételt az alábbiak szerint kezeli.


Melléklet – Hívásrögzítés

1. Az hangfelvétel személyes adat

A hangfelvétel azon természetes személyek személyes adatának minősül, akikkel a hangfelvétel kapcsolatba hozható, illetőleg akikre nézve a hangfelvételből következtetés vonható le.


2. A hangfelvétel készítésének és kezelésének jogalapja

A hangfelvétel készítésének jogalapja függ a hívó fél minőségétől, a hívás tárgyától, valamint a hangfelvétel felhasználásának céljától.

2.1 A hangfelvétel készítésének és kezelésének jogalapja fogyasztóval folyatott telefonbeszélgetés esetén

Az ügyfélszolgálat és a fogyasztó között folytatott telefonbeszélgetés esetén a hangfelvétel készítésének jogalapja a postáról szóló 2012. évi CLIX. tv. („Postatörvény”) 57. §, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. („Fogyasztóvédelmi törvény”) 17/B. § (3) bekezdés.

A fenti jogszabályhelyek alapján az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi, telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell.

Fogyasztó és az ügyfélszolgálat között folytatott telefonbeszélgetés esetén tehát a hangfelvétel készítése és kezelése a hívás tárgyától függetlenül kötelező.

A Fogyasztóvédelmi törvény 2. § a) bekezdése alapján fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

2.2 A hangfelvétel készítésének és kezelésének jogalapja fogyasztónak nem minősülő személlyel folytatott telefonbeszélgetés esetén

Az ügyfélszolgálat és a fogyasztónak nem minősülő személy között folytatott telefonbeszélgetés esetén a hangfelvétel készítésének jogalapja a hívás tárgyától függően változik.

2.2.1 Panasz

Amennyiben az ügyfélszolgálat és a fogyasztónak nem minősülő személy között folytatott telefonbeszélgetés tárgya panasz, úgy a hangfelvétel készítésének és kezelésének a jogalapja a Postatörvény 57. §, a Fogyasztóvédelmi törvény 17/B. § (3) bekezdés.

A fenti jogszabályhelyek alapján az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi, telefonon tett szóbeli panaszt hangfelvétellel rögzíteni kell.

Telefonon előterjesztett panasz esetén tehát a hangfelvétel készítése és kezelése kötelező.

2.2.2 Egyéb tárgyú telefonbeszélgetés

Amennyiben az ügyfélszolgálat és a fogyasztónak nem minősülő személy között folytatott telefonbeszélgetés tárgya nem panasz, úgy a hangfelvétel készítésének és kezelésének jogalapja a fogyasztónak nem minősülő személy megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása.

A fogyasztónak nem minősülő személy a hozzájárulását ráutaló magatartással adja meg azáltal, hogy a hangfelvétel készítésére és kezelésére vonatkozó tájékoztatás elhangzását követően nem szakítja meg a telefonhívást.


3. A hangfelvétel készítésének és kezelésének célja

3.1 A hangfelvétel készítésének és kezelésének célja kötelező adatkezelés esetén

A 2.1, valamint a 2.2.1 bekezdésben meghatározott esetben a hangfelvétel célja jogszabályi megfelelés az alábbiak szerint:

a. a Postatörvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerint a postai szolgáltatással kapcsolatos vagy a szolgáltatás teljesítése során a FedEx tudomására jutott adatokat postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság részére történő adatszolgáltatás, továbbá a Postatörvényben meghatározott egyéb célból kezeli;

b. a FedEx köteles megfelelni a Fogyasztóvédelmi törvény 17/B. § (3) bekezdés előírásainak, amely szerint a hangfelvétel készítése és kezelése a fent meghatározott esetekben kötelező.

3.2 A hangfelvétel készítésének és kezelésének célja nem kötelező adatkezelés esetén

A 2.2.2 bekezdés szerinti hangfelvétel készítésének és kezelésének célja

a. a FedEx-szel létrejött szolgáltatási szerződés, a hívó fél és az ügyfélszolgálat között létrejött megállapodások, valamint a hívó fél befogadott kéréseinek, megrendeléseinek teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése.


4. Az adatkezelésre jogosult személy adatai

Az adatkezelésre jogosult személy a Federal Express Corporation Magyarországi Fióktelepe (2220 Vecsés, Lőrinci út 59. C. ép. 5.; bejegyezve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságánál a Cg.13-17-000083 cégjegyzékszámon).


5. Az adatfeldolgozásra jogosult személy adatai

A hangfelvételek továbbításra kerülnek a Federal Express Europe, Inc. & Co., V.O.F. / S.N.C. (székhely: Cantersteen 47, 1000 Brüsszel, Belgium) részére, amely a FedEx adatfeldolgozója.


6. A hangfelvétel kezelésének időtartama

6.1 Az adatkezelés általános időtartama

Figyelemmel a Fogyasztóvédelmi törvény 17/B. § (3) bekezdés rendelkezéseire, valamint a hangfelvételekkel esetlegesen kapcsolatba hozható polgári jogi igények elévülési idejére, a FedEx a hangfelvételeket öt évig kezeli és őrzi meg.

6.2 A hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az érintett a 2.2.2 bekezdés szerint adott hozzájárulását visszavonja, úgy a FedEx a 2.2.2 bekezdés szerinti hangfelvétel kezelését megszünteti és a hangfelvételt törli.


7. A hangfelvétel megismerésére jogosult személyek

A hangfelvételeket a FedEx, valamint a FedEx azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek a hangfelvételekhez való hozzáférése nélkülözhetetlen az adatkezelési cél megvalósításához.

A hangfelvételekhez továbbá hozzáférhetnek a FedEx által igénybe vett adatfeldolgozók.

A fentieken túl a hangfelvételek és az érintettekre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az érintettek hozzájárulása alapján kerülhet sor. A FedEx a szolgáltatásai teljesítésével kapcsolatos, valamint a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat kizárólag a szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés igazolása, elszámolása és utólagos ellenőrzése céljából továbbíthatja harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére.


8. Egyéb lényeges információk

8.1. A hangfelvétel azonosító száma, díjmentes másolatkérés

A hangfelvételt a FedEx egyedi azonosító számmal látja el és a fogyasztó, valamint a fogyasztónak nem minősülő egyéb személy kérésére díjmentesen rendelkezésre bocsátja.

8.2. Szóban előterjesztett panasz adatkezelése

A FedEx a telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszról jegyzőkönyvet készít, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

a. a postai szolgáltatást felhasználó neve, lakcíme,

b. a panasz előterjesztésének ideje, helye, módja,

c. a postai szolgáltatást felhasználó panaszának részletes leírása, a felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok, és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d. a FedEx felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontja, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e. a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása,

f. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A fogyasztó által bármilyen témakörben előterjesztett panasza, valamint a fogyasztónak nem minősülő egyéb személy által postai szolgáltatással kapcsolatosan előterjesztett panasza esetén a jegyzőkönyv készítése kötelező a Fogyasztóvédelmi törvény 17/A. § (5) bekezdése szerint.

Ha a szóbeli panaszról készült hangfelvétel tartalmazza a fenti tartalmi elemeket – ide nem értve a panasz előterjesztésének helyét, a felhasználó által bemutatott bizonyítékok jegyzékét, a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírását, valamint a jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét –, a jegyzőkönyv felvétele a felhasználó beleegyezésével mellőzhető.

8.3. Harmadik személyek adatai

A fogyasztó, valamint a fogyasztónak nem minősülő személy abban az esetben jogosult harmadik személy személyes adatát közölni az ügyfélszolgálattal, amennyiben arra a fogyasztó vagy a fogyasztónak nem minősülő személy megfelelő felhatalmazással rendelkezik.

Azáltal, hogy a fogyasztó, valamint a fogyasztónak nem minősülő személy harmadik személy személyes adatát közli az ügyfélszolgálattal, a fogyasztó, valamint a fogyasztónak nem minősülő személy kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy eleget tesz minden, irányadó adatvédelmi jogszabálynak, így különösen, az érintettet tájékoztatja az adatai gyűjtésével, továbbításával és kezelésével kapcsolatos minden információról, így különösen:

a. a FedEx kilétéről mint adatkezelőről;

b. arról, hogy a harmadik személy személyes adatát továbbították a FedEx részére, valamint

c. arról, hogy a FedEx a harmadik személy személyes adatát a jelen 1. sz. melléklet előírásai szerint kezeli.

A harmadik személy személyes adatát közlő fogyasztó, valamint a fogyasztónak nem minősülő személy köteles megtéríteni a FedEx valamennyi olyan kárát, amely annak következtében merül fel, hogy a fogyasztó, valamint a fogyasztónak nem minősülő személy nem tett eleget a jelen 8.3 meghatározott kötelezettségeinek.


9. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett kérelmezheti a FedEx-nél

a. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b. személyes adatainak helyesbítése

c. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére a FedEx tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A FedEx az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló – és ennek alapján a tájékoztatási – kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

A FedEx köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a FedEx-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását a FedEx csak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 2011. évi CXII. törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén a FedEx írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a FedEx tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „Hatóság”) fordulás lehetőségéről.

Az elutasított kérelmekről a FedEx a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a FedEx rendelkezésére áll, a személyes adatot a FedEx helyesbíti.

a. A személyes adatot törölni kell, ha

b. kezelése jogellenes;

c. az érintett kéri, ide nem értve a kötelező adatkezelés esetét;

d. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

e. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

f. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

Törlés helyett a FedEx zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A FedEx megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a FedEx az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a FedEx tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintettnek a fent meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is –, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

a. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a FedEx-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a FedEx, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c. törvényben meghatározott egyéb esetben.

A FedEx a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a FedEx az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett a FedEx döntésével nem ért egyet, illetve ha a FedEx a döntés meghozatalára irányadó határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az alábbiakban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

A FedEx az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha a FedEx egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fent meghatározott esetekben az adatátvevő a FedEx ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a FedEx köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a FedEx-et a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

Ha a FedEx az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha a FedEx az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben a Fedex felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és a Fedex köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. A Fedex mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.