Szállítási feltételek

Szállítási feltételek

Szállítási feltételek


FONTOS MEGJEGYZÉS

A jelen Szállítási Feltételek meghatározott körülmények között KIZÁRJÁK A FEDEX, VALAMINT ALKALMAZOTTAI ÉS MEGBÍZOTTAI FELELŐSSÉGÉT a veszteségekért, károkért és késedelemért; ahol pedig a felelősség vállalásra kerül, ott KORLÁTOZZÁK ANNAK TERJEDELMÉT a megállapított összeghatárig és az IGÉNYBEJELENTÉST megszabott határidőkön belül követelik meg. A Feladóknak gondosan figyelembe kell venniük e Feltételeket, és ahol szükséges, ott érdekeik védelmében biztosítás kötése javasolt számukra.

A szállításokra a FedEx-leányvállalat, a fiókiroda vagy a Küldeményt átvevő független szerződő fél helyi tarifái és feltételei vonatkoznak.

A FEDERAL EXPRESS EURÓPÁRA, A KÖZEL-KELETRE, AZ INDIAI SZUBKONTINENSRE ÉS AFRIKÁRA IRÁNYADÓ SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI HATÁLYOS 2012. AUGUSZTUS 6. NAPJÁTÓL (Frissítve: 2018. július 28.)


1. ALKALMAZÁS

1.1 Jelen Feltételek a Küldemények egyes európai, közel-keleti, indiai félszigeti, és afrikai országok (a továbbiakban együttesen: „EMEA”) közötti, valamint az EMEA-n belüli országokban található helységek közötti szállítására alkalmazandók, a FedEx következő szolgáltatásainak vagy szolgáltatási lehetőségek igénybevétele esetén (ahol és amennyiben elérhetőek): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight és FedEx Standard Overnight. Ezeket a szolgáltatásokat a FedEx időről időre módosíthatja. Az Ügyfelek kérésükre tájékoztathatók a FedEx által kiszolgált területekről. Jelen Feltételek nem alkalmazandók az Egyesült Királyságon, valamint az Indián belüli kézbesített Küldeményekre, amelyekre eltérő szállítási feltételek alkalmazandók. Az Egyesült Királyságon belüli belföldi Küldemények szállítására alkalmazandó szállítási feltételek a www.fedex.com/ukservices/services/terms.html, míg az Indián belüli belföldi Küldemények szállítására alkalmazandó feltételek a www.fedex.com/in/domestic/services/terms/ weboldalon érhetők el (Megjegyzés: a fedex.com URL-ek módosíthatók.) Az EMEA-n kívül, valamint az EMEA vagy más nemzetközi desztinációra kézbesítendő Küldemények vonatkozásában a Küldeményt átvevő FedEx-leányvállalatnak, fióktelepnek vagy független vállalkozónak helyi tarifái és szerződési feltételei alkalmazandók. Azon küldemények esetében, melyeket a FedEx Global Return által küldtek vissza, azon ország szerződési feltételei alkalmazandók, amely országból a küldeményeket visszaküldték. A jogszabályok és szerződéses feltételek azonban országonként eltérőek lehetnek. Bővebb információ a fedex.com/globalreturns weblapon érhető el, vagy vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.

1.2 A Küldemények légi fuvarozás útján történő szállítására az 1955. szeptember 28-i Hágai Jegyzőkönyvvel és annak minden későbbi Jegyzőkönyvével módosított 1929. október 12-i Varsói Egyezmény vagy az 1999. május 28-i Montreali Egyezmény és annak minden későbbi Jegyzőkönyve, valamint az 1961. szeptember 18-i Guadalajara-i Egyezmény vonatkozhat. A Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló Megállapodásban résztvevő – kifejezett megállapodás alapján vagy más alapon – országban, országba vagy országból részben vagy egészben közúton fuvarozott Küldeményekre ezen egyezmény módosított feltételei és rendelkezési vonatkoznak. Egy ország meghatározott helységei között szállított Küldemények az adott ország eltérést nem engedő jogszabályai hatálya alá tartoznak.

1.3 Jelen Feltételek hatályon kívül helyeznek minden olyan korábbi közzétett, FedEx-szolgáltatásra vonatkozó feltételt, amely szolgáltatásokra a jelen Feltételek vonatkoznak. A FedEx fenntartja magának jelen Feltételek egyoldalú, értesítés nélküli módosításának, kijavításának, változtatásának vagy kiegészítésének jogát. A jelen Feltételek közzétételre kerültek nyomtatott formában és elektronikusan a http://www.fedex.com/hu/services/terms/ honlapon. A http://www.fedex.com/hu/services/terms/ honlapon lévő elektronikus változat az irányadó. Jelen Feltételek kiegészítik és részletezik a (Légi) Fuvarlevél hátoldalán lévő általános szerződési feltételeket. Amennyiben ellentmondás található a jelen Feltételek, és bármely FedEx (Légi) Fuvarlevél, okmány, szállítási árujegy vagy más szállítási dokumentum feltételei között, a jelen Feltételek rendelkezései az irányadóak addig a terjedelemig, ameddig nem ütköznek a Varsói Egyezmény vagy a Montreali Egyezmény, az azokat később módosító Jegyzőkönyvek, vagy más alkalmazandó egyezmények vagy bármilyen alkalmazandó díjszabás nemzetközi szállítmányozási felelősséghez kapcsolódó, eltérést nem engedő szabályaival, illetőleg addig a mértékig, ameddig nem ütköznek az adott államnak az országon belüli helyiségei között szállított Küldeményekre vonatkozó, a szállítási felelősségre vonatkozó eltérést nem engedő szabályaival.

1.4 A jelen Feltételek (mely feltételei magukban foglalják a benne kifejezetten említett megállapodások és egyezmények feltételeit) jelentik a felek között létrejött megállapodás összességét, és az 1.4 szakasz szerint felülírnak, kizárnak és hatályon kívül helyeznek minden más írásbeli vagy szóbeli feltételt, bárhol is jelentek meg azok, vagy készítették őket: különösképpen vonatkozik ez a rendelkezés minden olyan feltételre, amelyet a Feladó akart érvényesíteni, vagy bármilyen más olyan írásbeli vagy szóbeli nyilatkozatra, amely a jelen Feltételekre vonatkozik. A Feladó megerősíti, hogy a jelen Feltételek szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan nem hivatkozik más feltételekre, szavatosságokra, körülményekre vagy ismertetésekre, és nem is igényel ilyeneket.

1.5 Jelen Feltételek csak a Feladó és a kifejezett írásbeli meghatalmazással rendelkező FedEx megbízott közötti kifejezett írásbeli megállapodással írhatók felül, változtathatók vagy egészíthetők ki.

A Feladót kötelezi a munkavállalója, alkalmazottja és megbízottja aláírása a (Légi) Fuvarlevélen.


2. DEFINÍCIÓK

A „B2C küldemények” azok a küldemények, amelyek egy (üzleti tevékenység céljából eljáró) vállalkozás (feladó) és egy egyéni (üzleti tevékenység körén kívül eljáró) fogyasztó (címzett) között létrejött kereskedelmi tranzakció tárgyát képezik, valamint azok a küldemények, amelyek esetében a (Légi) Fuvarlevélen a „Vállalkozás neve” mező kitöltetlen maradt.

Az „Üzleti küldemény” a kereskedelmi vagy üzleti telephelyre történő kézbesítést jelenti, és nem vonatkozik a lakcímekre vagy a B2C küldeményekre.

A „Feltételek” a jelen Szállítási Feltételeket jelenti, amely magában foglalja a benne kifejezetten hivatkozott megállapodásokat, jogszabályokat és egyezményeket időről időre a FedEx által hatályosított formában.

„FedEx” a Federal Express Corporation-t, annak leányvállalatait és kirendeltségeit, valamint alkalmazottaikat, ügynökeiket és független vállalkozóikat jelenti. A szállítási szerződés azzal a FedEx-leányvállalattal, kirendeltséggel, vagy olyan független szerződő felével köttetik, amely átveszi a Küldeményt a Feladótól.

A „FedEx 1Day Freight”, a „FedEx Priority Overnight” és a „FedEx Standard Overnight” küldemények alatt olyan Küldeményeket értünk, amelyek kiszállítása a kijelölt EMEA-országokon belül történik, ahol a Feladó és a Címzett is ugyanazon az országon belül van.

A „Feladó” vagy „Küldő” a (légi) fuvarlevélen feladóként meghatározott (természetes vagy jogi) személyt jelenti.

A „Címzett” vagy „Átvevő” azt a személyt jelöli, akinek a neve a (légi) fuvarlevélen címzettként van feltüntetve.

„Csomag” bármely olyan egyedi csomag vagy cikk, melyet a FedEx átvett, beleértve bármely olyan tételt, amelyet a feladó a FedEx automatizált rendszereinek, mérőberendezéseinek, árunyilatkozatainak vagy (légi) fuvarlevelek felhasználásával felajánl.

A „Küldemény” az egyedi (Légi) Fuvarlevéllel szállított egy vagy több cikket jelent, amely lehet postai küldemény vagy teheráru.

A „(Légi) Fuvarlevél” bármely olyan szállítási dokumentumot, árunyilatkozatot, árujegyet, pecsétet, elektronikus bejegyzést vagy hasonló tételt jelöl, melyet a FedEx szállítási rendszerében használnak.

A „Lakcímre Történő Kézbesítés” otthoni vagy magánlakcímre történő kézbesítést jelöl, beleértve azt az esetet is, ha a vállalkozást otthonról működtetik, illetve ha a feladó a kézbesítési címet otthoni címként jelölte meg.

A „Szállítási Díjak” azokat a díjakat, költségeket és összegeket jelenti, amelyeket egy Küldemény mozgatásáért a FedEx megállapított vagy kiszabott a jelen Feltételek szerint, vagy bármilyen, később meghatározott feltételt vagy díjat, nem beleértve ebbe a körbe más megállapított díjakat és költségeket, mint például – különösen, de nem kizárólag – a bevallott érték-költségeket, a különleges kezelési díjakat, a vám- és adóterheket és a pótdíjakat.

A „Munkanap” minden olyan napot jelent, amikor a küldemény országában, régiójában vagy a rendeltetési országban, régióban az üzletek nyitva tartanak. A munkanapok és munkaszüneti napok rendeltetési ország vagy régió szerint változhatnak. Az ügyfeleknek fel kell venniük a kapcsolatot a FedEx-szel az olyan vállalt kézbesítési határidőkkel kapcsolatban, melyek érintettek lehetnek.

A „Díjak” a Szállítási Díjakat, más díjakat és a pótdíjakat jelenti, melyeket egy küldemény jelen feltételek szerinti szállításáért állapítottak meg vagy szabtak ki, beleértve különösen a kiegészítő felárakat, a bevallott érték-költségeket, a speciális kezelési költségeket és más pótdíjakat, melyeket jelen feltételek vagy bármely frissített feltételek részleteznek, valamint – amennyiben alkalmazandók – a vám- és adóterheket és más, a FedEx-nél a küldemény szállításával kapcsolatban indokoltan felmerült költségeket.

A „Szállításhoz Bevallott Érték” az az érték, amelyet a feladó a feladáskor a küldemény tartalmának értékeként megadott a (légi) fuvarlevélen, ha van ilyen, és amely azt a maximális összeget jelenti, ameddig a FedEx-et terheli kártérítési felelősség a küldemény szállításával kapcsolatban.

A „Vámkezeléshez Bevallott Érték” a küldemény tartalmának eladási árát vagy helyettesítési árát jelenti, melyet vámkezelési céljából szükséges megadni.

A „Vállalt Kézbesítési Határidő” a FedEx szolgáltatás közzétett vállalt kézbesítési határideje, illetőleg az Ügyfélszolgálat által az adott Küldemény vonatkozásában vállalt kézbesítési határideje, figyelembe véve a szállítandó árucikket, a Küldemény dátumát, a rendeltetési helyet, a Küldemény súlyát és a Küldemény értékét.

A „FedEx Ügyfélazonosító” vagy „FedEx Ügyfélszámla” a FedEx által az ügyfélnek kiadott szám, mely biztosítja, hogy a FedEx rendszer összegezte a számlaaktivitást, és a Fizetőnek megfelelően számláztak.

Az „Európán Belüli Küldemények” a FedEx által a www.fedex.com weboldalon időről időre meghatározott európai országok közötti küldeményeket jelöli.


3. DÍJAK

A FedEx alkalmazottai és megbízottjai által közölt díjak és szolgáltatási ajánlatok a Feladó által közölt információkon alapulnak, de a végső díjak és szolgáltatás az aktuálisan felajánlott Küldemény, és jelen Feltételek alkalmazása alapján változhatnak. A FedEx nem felelős, és kiigazítást, visszatérítést, jóváírást nem fog nyújtani, a Küldemény felajánlását megelőzően tett díj vagy szolgáltatási ajánlat, és más, az ügyfélnek kiszámlázott összegek és más Díjak számszerű eltéréséért. A FedEx a vámterhek és az adók vonatkozásában kizárólag becsléseket közöl a www.fedex.com weboldalon elérhető Global Trade Manager Estimate Duties and Taxes szolgáltatásával, viszont a végső vámok és adók ettől eltérhetnek.

Az alkalmazott díjaknak a szállítási szerződés megkötésének időpontjában alkalmazandó és hatályban lévő díjaknak kell lenniük.


4. SZÁMLÁZÁS

4.1 Annak ellenére, hogy a FedEx fenntartja magának a jogot, hogy a Feltételekben meghatározott módon a Díj előzetes megfizetését kérje, a Díjakról kiállított számlát levonás nélkül, a számla kibocsátásától számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. Az illetékekről és adókról szóló számlák a kézhezvételkor fizetendők. A FedEx fenntartja a jogot, hogy minden, az esedékesség napjáig meg nem fizetett összeget azonnal, jogorvoslatról való előzetes értesítés nélkül 15%-kal (vagy azzal az összeggel, amelyet a FedEx a helyi fizetési feltételekben megállapít) mint adminisztratív költségekre vonatkozó szerződésszerű kártérítési összeggel, és megkezdett hónaponként meg kell terhelni az Európai Központi Bank által megállapított mértéknél 6%-kal magasabb éves kamattal (vagy azzal a kamattal, amelyet a FedEx a helyi fizetési feltételekben megállapít), illetőleg ha az alkalmazandó jog által megengedett legmagasabb kamatmérték ennél alacsonyabb, akkor azzal.

4.2 „Számla Feladóra” vagy „Számla Küldőre” azt jelenti, hogy a Díjakat a Feladónak számlázzák ki.

4.3 „Számla Címzettre” vagy „Számla Átvevőre” azt jelenti, hogy a Díjakat a Címzettnek számlázzák ki. A Díjak Címzettnek történő kiszámlázásához a Címzettnek érvényes FedEx számlaszámmal kell rendelkeznie, mely számot be kell írni a nemzetközi Légi Fuvarlevél megfelelő részébe. A „Számla Címzettre” megjelölésű Küldemények kizárólag meghatározott helyekre történő szállításra fogadhatók el. Amennyiben a Címzett visszautasítja a fizetést, a Díjakat automatikusan a Feladó részére számlázzák ki.

4.4 „Számla Harmadik Személyre” azt jelenti, hogy a Díjat a Feladón, illetve a Címzetten kívüli más személynek számlázzák ki. A harmadik személy érvényes FedEx számlaszámát a nemzetközi (Légi) Fuvarlevél megfelelő részében fel kell tüntetni. Amennyiben nem így tüntetik fel, vagy a harmadik személy nem fizet, a Szállítási Díjakat automatikusan a Feladónak, míg a vámokat és illetékeket, amennyiben ilyenek felmerülnek, a Címzettnek számlázzák ki.

4.5 „Számla Feladóra”, „Számla Átvevőre” vagy „Számla Harmadik Személyre”tranzakciók esetén (lásd alább), a Csomagokat nem fogadják el anélkül, hogy a (Légi) Fuvarlevél megfelelő részében feltüntettek volna egy érvényes FedEx Számlaszámot. A FedEx Számlaszám nem ruházható át. Visszaélés, beleértve a különböző tulajdonú Küldemény jogosítatlan egyesítését, az összes kedvezmény elvesztését és a szolgáltatás megtagadását eredményezhetik. Azon ügyfelek, akik részére FedEx Számlaszámot bocsátottak ki, a számla összes Költségéért felelnek, beleértve a jogtalan használatból eredő Költségeket is. A számlabirtokos felelőssége a Számlaszám megőrzése. A FedEx Számlaszámot csak azon személyekkel lehet ismertetni, amelyek jogosultak a számlára szállítani. Amennyiben elmulasztják a FedEx számla fenntartását, a számlát „csak készpénz” állapotba helyezhetik. Egy számla „csak készpénz” állapotba helyezése azt eredményezheti, hogy a fizetési intézkedések befejezéséig a Csomagokat visszatartják, visszautasítják vagy visszaküldik.

4.6 Amennyiben alkalmazandó, a Küldemények tartalma alapján illetékek és adók róhatók ki. A FedEx-től nem követelhető az illetékek és az adók előzetes megfizetése, és nem követelheti a Feladótól, Címzettől vagy a felelős harmadik személytől, hogy előzetesen fizessen a FedEx részére, mielőtt a FedEx bármilyen illeték- vagy adófizetési kötelezettség teljesítésére fennálló kötelezettségét kiegyenlítené. Az ilyen illetékek és adók a Címzettet terhelik, kivéve, ha a „Számla Feladóra – Illetékek és Adók” vagy a „Számla Harmadik Személyre – Illetékek és Adók”-at bejelölik és egy érvényes FedEx számlaszámot feltüntetnek a nemzetközi (Légi) Fuvarlevélen. Ezek a lehetőségek kizárólag meghatározott helyek esetében állnak rendelkezésre. A helyekre vonatkozó további részletek kérésre elérhetőek.

4.7 TEKINTET NÉLKÜL BÁRMILYEN ELLENTÉTES FIZETÉSI UTASÍTÁSRA VAGY ELŐÍRÁSRA, MINDIG A FELADÓ MARAD A VÉGSŐ FELELŐS A DÍJAKÉRT, BELEÉRTVE AZ ILLETÉKEKET ÉS AZ ESETLEGES ADÓKAT IS.

4.8 Azokat a Díjakat, melyek olyan pénznemre való átváltást igényelnek, mely eltér attól a pénznemtől, melyben a Fizető részére számlát állítottak ki, naponta az OANDA Internetes valutaárfolyam szolgáltatásról beszerzett vételi középárfolyam használatával számítják ki. A vételi középárfolyam az az átlagos ár, melyet a vevők kínálnak valuta vásárlásáért az eladóknak az adott időszakban. Ezek a valutaátváltási árfolyamok megtekinthetőek a www.oanda.com honlapon. Az Európai Unió résztvevő országai valutájának árfolyamai törvényes EURO átváltási árfolyammal rendelkeznek. 1,75%-os további átváltási díj vonatkozik a nem Egyesült Államokbeli valutáról USA dollárra, 2,3%-os az USA dollárról egyéb valutára, és 2%-os nem Egyesült Államokbeli valuták közötti átváltásokra. Az EURÓ-hoz kapcsolódó valuták között nincs átváltási díj. Az olyan, USA dollártól különböző valutában megadott díjak, melyek nem teljesen konvertibilisek, átváltjuk USA dollárra, és kiszámlázzuk a Fizető számlájára, kizárólag a saját döntésünk szerint vagy szabadpiaci árfolyamon, vagy azon a hivatalos árfolyamon, melyen a FedEx USA dollárt vásárolhat a vonatkozó valután. A nem hiperinflációs valutákra történő átváltásoknál a feladás dátumára vonatkozó árfolyamot használjuk. A nem hiperinflációs valutákra történő átváltásoknál a feladás dátumára vonatkozó árfolyamot használjuk. Mindamellett fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az olyan országokban, ahol a valuta gyorsan változik, a feladás dátumával szemben a számlázási dátum szerinti átváltási árfolyamot használjuk.

4.9 Azon Küldemények esetében, amelyek a www.fedex.com weboldalon a Fedex Ship Manager „Create Import Shipment” szolgáltatásával érhetőek el – függetlenül attól, hogy a FedEx számára milyen fizetési utasítást adtak meg –, a FedEx-nél a Küldemény behozatalára irányuló szolgáltatást igénybe vevő fél felelős és köteles az ilyen küldeményt terhelő, kiszámlázásra kerülő valamennyi díjat és illetéket, ideértve bárminemű speciális kezelési díjat és vámot vagy adót megfizetni.

A www.fedex.com weboldalon a „Create Import Shipment” opcióval megrendelt Küldeményekre azon ország jogszabályai és szerződéses feltételei vonatkoznak, amelyből a Küldemény származik. A jogszabályok és szerződéses feltételek azonban országonként eltérőek lehetnek. Ezzel kapcsolatos felvilágosításért vegye fel a kapcsolatot a származási országban lévő helyi irodánkkal!


5. SZÁMLAMÓDOSÍTÁSOK/DIMENZIONÁLIS SÚLY

5.1 A FedEx jogosult megvizsgálni bármely nemzetközi (Légi) Fuvarlevelet, hogy ellenőrizze a kiválasztott szolgáltatást és a Csomag/Küldemény súlyát. Amennyiben a megjelölt szolgáltatás, illetve a súly helytelen, úgy a FedEx jogosult megfelelő módon kijavítani a nemzetközi (Légi) Fuvarlevelet, és megfelelő változtatásokat tenni a számlán, és jogosult különleges kezelési költséget felszámolni, amiért véghez kellett vinnie az ilyen kijavításokat és változtatásokat.

5.2 Amennyiben a nemzetközi (Légi) Fuvarlevelet a Feladó automatizált rendszeren keresztül állítja elő, bármely, a nemzetközi (Légi) Fuvarlevélen a Csomagok súlyával vagy számával kapcsolatos bejegyzési hiányosság, illetve helytelen bejegyzés esetén a számlázás a szállított csomagok FedEx által felbecsült számán, és vagy a számlázás ideje szerinti dimenzionális súlyon, vagy Csomagonként a megbecsült általános alapértelmezett súlyon alapul, a FedEx választásának megfelelően, és amely kérésre rendelkezésre áll.

5.3 A Díjakat dimenzionális súly alapján állapítják meg. A dimenzionális súly úgy számolandó, hogy a Csomag centiméterben mért hosszának, szélességének és magasságának szorzatát el kell osztani 5000-rel vagy azzal a számmal, amelyet a FedEx a www.fedex.com weboldalon mindenkor meghatároz. Ha az eredmény meghaladja a tényleges súlyt, úgy további Díjak felszámítására kerülhet sor a dimenzionális súly alapján. Az ilyen további Díjak mértéke kérésre hozzáférhető, és a FedEx értesítés nélkül módosíthatja azokat.


6. KÜLDEMÉNYEK VISSZAUTASÍTÁSA ÉS ELUTASÍTÁSA

A FedEx fenntartja magának a jogot, hogy bármikor bármilyen Küldeményt visszautasítson, visszatartson, töröljön, késleltessen vagy visszajuttasson, amennyiben a FedEx megítélése szerint az ilyen Küldemény nagy valószínűséggel kárt vagy késedelmet okozna más Küldeményekben, árucikkekben vagy személyekben, vagy melyek szállítása jogszabály által tiltott, vagy jelen Feltételek megszegését jelentené, továbbá amennyiben a fizetésért felelős személy vagy egyén FedEx Számlája nem hitelképes. A tény, hogy a FedEx átvesz egy Küldeményt, nem jelenti azt, hogy az ilyen Küldemény megfelel az alkalmazandó jogszabályoknak és szabályozásoknak, vagy jelen Feltételeknek.


7. KORLÁTOZÁSOK

7.1 A Csomag méretére és súlyára vonatkozó korlátozások országonként, illetve FedEx szolgáltatásonként eltérhetnek. Részletek kérésre hozzáférhetőek.

7.2 A több darabból álló Küldemények összsúlya nincs korlátozva, feltéve, hogy a Küldeményen belüli minden egyes Csomag nem haladja meg a rendeltetési helyre meghatározott csomagonkénti súlyhatárt. A 225 kilót meghaladó Küldemények esetén előzetes egyeztetésre van szükség a FedEx-szel. Részletek kérésre hozzáférhetőek.

7.3 Nagyméretű Csomagnak azon Csomag minősül, amelynek súlya nem haladja meg a 68 kg-ot (vagy a rendeltetési hely határértékét) és amely hosszúsága és kerülete együttesen meghaladja a 330 cm-t (vagy a rendeltetési hely határértékét). Ezeket a FedEx visszautasíthatja, illetőleg amennyiben a FedEx a Nagyméretű Csomagot átveszi, úgy azt egyoldalú döntése alapján FedEx International Priority Freight-ként vagy FedEx International Economy Freight-ként kezelheti és a minimális, 68 kg-os felszámítható súly alkalmazandó a tényleges súlyra tekintet nélkül.

7.4 A FedEx Envelope és FedEx Pak Küldeményeket a megfelelő FedEx csomagolásban kell feladni.

7.4 Egy nemzetközi (Légi) Fuvarlevélen csak egy szolgáltatástípust lehet feltüntetni, és egy nemzetközi (Légi) Fuvarlevéllel csak egy FedEx Envelope, FedEx 10kg Box vagy FedEx 25kg Box küldhető.

7.6 Feladó maximum tíz különböző árufajtát szállíttathat egy nemzetközi (Légi) Fuvarlevélen.

7.7 A Szállító legfeljebb 9998 Csomagot szállíthat egy nemzetközi (Légi) Fuvarlevélen.


8. SZÁLLÍTÁSRA NEM ELFOGADHATÓ TÉTELEK

8.1 Amennyiben a FedEx-szel ellentétes megállapodást nem születik, a következő tételek nem vehetőek át szállításra semmilyen rendeltetési helyre:

 • PÉNZ (érmék, készpénz, papírpénz, készpénzzel egyenértékű átruházható eszközök, mint például zsirált értékpapírok, kötvények, értéklevelek), GYŰJTÉSRE SZÁNT ÉRMÉK ÉS BÉLYEGEK;
 • ROBBANÓANYAGOK (a 1.3 osztályú robbanóanyagokat a FedEx nem fogadja el szállításra. Bizonyos országokban az 1.4 osztályú robbanóanyagok elfogadhatóak lehetnek szállításra; hogy a részletek tekintetében a szállítást megelőzően az Ügyfélszolgálatot kell felkeresni), TŰZIJÁTÉKOK ÉS MÁS, GYÚLÉKONY VAGY TŰZVESZÉLYES TERMÉSZETŰ TÉTELEK;
 • EMBERI TETEMEK, SZERVEK VAGY TESTRÉSZEK, EMBERI VAGY ÁLLATI EMBRIÓK, ELHAMVASZTOTT VAGY EXHUMÁLT EMBERI MARADVÁNYOK;
 • TÁBORI POSTA/FPO CÍMEKRE SZÓLÓ KÜLDEMÉNYEK;
 • UTÁNVÉTES KÜLDEMÉNYEK;
 • LŐFEGYVEREK, FEGYVEREK, LŐSZEREK ÉS AZOK RÉSZEI;
 • ÉTELFÉLÉK, MÉLYHŰTÉST VAGY MÁS KÖRNYEZETI KONTROLLT IGÉNYLŐ ROMLANDÓ ÉTKEZÉSI CIKKEK ÉS ITALOK;
 • NÖVÉNYEK ÉS NÖVÉNYI ANYAGOK, BELEÉRTVE MAGOKAT, ÉS VÁGOTT VIRÁGOT (VÁGOTT VIRÁGOK SZÁLLÍTHATÓAK BIZONYOS RENDELTETÉSI HELYEKRE, KÉRÉSRE INFORMÁCIÓT ADUNK);
 • AHOL A JOGSZABÁLYOK TILALMAZZÁK, LOTTÓSZELVÉNYEK, SZERENCSEJÁTÉK-ESZKÖZÖK;
 • ROMLANDÓ TÉTELEK (A 7) PONTBAN MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL), kivéve, amennyiben előzetesen rendezik;
 • PORNOGRÁFIA ÉS/VAGY SZEMÉREMSÉRTŐ ANYAGOK;
 • Előzetesen egyeztetés hiányában AZ ALÁBBIAK SZERINT KEZELJÜK A KÜLDEMÉNYT:

  • CARNET (az ideiglenes, például bemutató célú import megengedett illetékek nélkül);
  • VÁMILLETÉK VISSZATÉRÍTÉSI IGÉNY (behozatali illeték visszaigénylése az exportálás időpontjában);
  • IDEIGLENES IMPORT KÖTVÉNYEK (az ideiglenes javítási, stb. célú import megengedett);
  • Hitellevél: Hitellevél hatálya alá tartozó Küldemények általánosan tiltottak, kivéve az olyan Hitellevél hatálya alá eső küldeményeket, amely szerint az USP 600, 25 cikkében meghatározott „futár átvételi elismervény” szükséges és amelyeket a FedEx Expanded Service Nemzetközi Légi Fuvarlevél használatával szállítanak.
 • VESZÉLYES HULLADÉK, BELEÉRTVE KÜLÖNÖSEN, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN HASZNÁLT INJEKCIÓS TŰKET ÉS/VAGY FECSKENDŐKET VAGY EGÉSZSÉGÜGYI HULLADÉKOT;
 • VÍZJÉG (FAGYASZTOTT VÍZ);
 • KÜLDEMÉNYEK, MELYEK SZÁLLÍTÁSÁHOZ, IMPORTÁLÁSÁHOZ VAGY EXPORTÁLÁSÁHOZ A FEDEX-NEK SPECIÁLIS ENGEDÉLYT KELL BESZEREZNIE;
 • KÜLDEMÉNYEK, MELYEK SZÁLLÍTÁSÁT, IMPORTJÁT VAGY EXPORTJÁT TÖRVÉNY, RENDELET VAGY MÁS JOGSZABÁLY TILTJA;
 • KÜLDEMÉNYEK, MELYEK VÁMKEZELÉSHEZ BEVALLOTT ÉRTÉKE MEGHALADJA AZ ENGEDÉLYEZETT ÉRTÉKET (LSD. 18. SZAKASZT: BEJELENTETT ÉRTÉK ÉS FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS);
 • VESZÉLYES ÁRUCIKKEK, AZOK KIVÉTELÉVEL, MELYEKET JELEN FELTÉTELEK 9. FEJEZETÉBEN FOGLALT „VESZÉLYES ÁRUCIKKEK” SZAKASZA ENGEDÉLYEZ;
 • ÁLLATI TETEMEK, VAGY PREPARÁLT ÁLLATOK;
 • CSOMAGOK, MELYEK NEDVESEK, SZIVÁROGNAK, VAGY BÁRMILYEN SZAGOT BOCSÁTANAK KI;
 • NÁTRONPAPÍRBA CSOMAGOLT CSOMAGOK;
 • ÉLŐ ÁLLATOK ÉS ROVAROK, KIVÉVE, AMIKOR A SZÁLLÍTÁST A FEDEX ÉLŐ ÁLLAT OSZTÁLYA KOORDINÁLJA ÉS JÓVÁHAGYTA. TOVÁBBI SEGÍTSÉGÉRT AZ ÜGYFELEK A HELYI FEDEX KIRENDELTSÉGHEZ FORDULHATNAK. HÁZIÁLLATOKAT ÉS ÉLŐ HALAKAT NEM VESZÜNK ÁT;
 • OLYAN KÜLDEMÉNYEK, AMELYEK FELSZERELÉSBEN, SZEMÉLYZETBEN VAGY MÁS KÜLDEMÉNYEKBEN KÁRT OKOZHATNAK, VAGY AZOK KÉSEDELMÉT OKOZHATJÁK.

A FedEx az ilyen Küldeményekkel kapcsolatban minden felelősséget kizár, akárhogyan is történt az átvétel (beleértve véletlen vagy figyelmeztetés melletti átvételt).

8.2 További korlátozások léphetnek életbe a rendeltetési helytől és szolgáltatástól, valamint szolgáltatási opciótól függően, valamint bizonyos árufajták esetében különböző szabályozók és vámvizsgálatok lehetnek szükségesek, ezzel meghosszabbítva a kézbesítési időt. A FedEx fenntartja magának a jogot, hogy ezen korlátozásokra hivatkozva, vagy bármely más biztonsági okból kifolyólag visszautasítson bizonyos Csomagokat. A FedEx jogosult adminisztrációs díjat felszámolni a visszautasított csomagokra és, ahol alkalmazható, a Feladóhoz visszajuttatott tételek költségeire. További információ kérésre elérhető.

8.3 A pénz-visszafizetési garancia (lsd. 17. szakasz) nem áll fenn a szállításra nem elfogadható tárgyakra.


9. VESZÉLYES ÁRUCIKKEK

9.1 Nem minden FedEx helyszín fogad el veszélyes árucikkeket, egyes FedEx kirendeltségek bizonyos osztályú veszélyes árucikkeket nem fogadnak el, valamint veszélyes árucikkek nem fogadhatók el szállításra minden FedEx szolgáltatással. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) hatálya alá eső Küldemények külön szállítási megállapodást igényelnek, továbbá a Feladónak a fuvarozás előtt kapcsolatba kell lépnie a FedEx-szel a fuvarozási visszaigazolás/megállapodás iránt. A FedEx fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítsa a veszélyes árucikkeket azon helyszínén, ahol az alkalmazandó jog alapján nem veheti át őket.

9.2 A veszélyes árucikket tartalmazó Csomagnak meg kell felelnie a Nemzetközi Polgári Légiközlekedési Szervezet (ICAO) Veszélyes Áruk Biztonságos Légifuvarozásával Kapcsolatos Műszaki Utasításainak, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) Veszélyes Áru Előírásainak, az IATA mindenkori tarifájában listázott valamennyi FedEx Express változatnak vagy az alkalmazandó egyéb szabályoknak. A Feladó kizárólagosan felelős azon károkért, amelyet azzal okoz, hogy nem tartja be az alkalmazandó IATA, vagy más szabályokat. A Feladó biztosítja a veszélyes árucikkek teljesen hatékony csomagolását és teljes mértékben felel is érte, betartva az osztályozásra, a csomagolásra, a megjelölésre, feliratozásra és dokumentálásra vonatkozó követelményeket, valamint az alkalmazandó jogszabályokat, szabályozásokat és előírásokat. A Feladó továbbá felelős annak biztosításáért, hogy a Címzett betartsa az alkalmazandó jogszabályokat, rendelkezéseket és előírásokat. Veszélyes árucikk nemzetközileg kizárólag FedEx Expanded Service International (Légi) Fuvarlevéllel szállítható, amely esetben papír alapú (Légi) Fuvarlevél alkalmazandó. (lásd még a 14.5 bekezdés: ÚTVONAL ÉS KÉZBESÍTÉS).

9.3 A Feladó köteles betartani a vért és vérkészítményeket tartalmazó Küldemények csomagolására, megjelölésére és feliratozására vonatkozó jogszabályokat, rendelkezéseket és előírásokat, tekintet nélkül arra, hogy fertőzőek-e.

9.4 A FedEx csomagolás nem alkalmazható veszélyes árucikkek fuvarozásához (kivéve a B [UN 3373] kategóriájú Biológiai Anyagok, amelyek a FedEx [UN 3373] Pak-ban szállíthatók). (Lásd még a 10.3 és a 10.4 bekezdést: CSOMAGOLÁS ÉS JELÖLÉS).

9.5 Lítium elemek (UN 3090), amelyek Elsődleges, Nem-Újratölthető elemek, szállításához előzetes jóváhagyás szükséges. A részletekért kérjük, keresse fel a fedex.com weboldalt és üsse be a „lithium batteries” kulcsszavakat.

9.6 Amennyiben szükséges, minden Küldeményt el kell látni az IATA Veszélyes Áruk Feladói Nyilatkozatával.

9.7 Megjegyzés: a FedEx köteles lehet a nem, vagy nem megfelelően bevallott, veszélyes árut tartalmazó Küldeményeket jelenteni a megfelelő helyi illetékes hatóságoknak. Az alkalmazandó jogszabályok szerint a Feladó bírság vagy egyéb büntetés alanya lehet. A Veszélyes Áru Szabályzat minden Feladótól megköveteli a munkakör-specifikus, veszélyes árukkal kapcsolatos képzést mielőtt veszélyes árut tartalmazó Küldeményt ad át a FedEx vagy más légi fuvarozó részére. Amikor magánszemély ad át veszélyes árut tartalmazó Küldeményt, úgy a Küldeményt megfelelően osztályozni, csomagolni, jelölni és feliratozni kell, továbbá azt megfelelően veszélyes áruként kell azonosítani, valamint mellékelni kell a helyes veszélyes áru dokumentációt.

9.8 A FedEx köteles fenntartani az inkompatibilis veszélyes áruk megfelelő elkülönítését minden járművön és repülőn. Ez a követelmény azt eredményezheti, hogy a Küldeményt csak azon a következő teherautón vagy repülőn lehet szállítani, ahol a megfelelő elkülönítés fenntartható.

9.9 A Pénzvisszafizetési Garancia (lásd a 17. szakaszt) nem alkalmazható a veszélyes árucikkek Küldeményeire.


10. CSOMAGOLÁS ÉS JELÖLÉS

10.1 A Feladó köteles minden Csomagot a biztonságos légi és közúti szállításra előkészíteni és becsomagolni, feltételezve az expressz-szállítási környezetben történő, szokásos gondossággal történő kezelését. A fentieken túlmenően a Feladó köteles minden Csomagot a csomagolásra, jelölésre és címkézésre vonatkozó jogszabályoknak, rendelkezéseknek és előírásoknak megfelelően előkészíteni és becsomagolni. A (Légi) Fuvarlevél helyes kitöltése a Feladó felelőssége. Minden Küldeményen olvashatóan és ellenálló módon fel kell tüntetni a Címzett, valamint a Feladó nevét vagy elnevezését, a közterületi címet és az irányítószámot. Nemzetközi Küldemények esetén a Feladó címében fel kell tüntetni az országot, amelyben a Küldeményt FedEx részére átadták.

10.2 Minden árucikket, mely károsodhat a légi fuvarozás során felmerülő hatások miatt – például hőmérséklet- vagy légnyomás-változás –, a Feladó által alkalmazott megfelelő csomagolásnak kell elégséges módon védenie. A FedEx nem vállal felelősséget a hőmérséklet- vagy légnyomásváltozásból eredő károkért.

10.3. A FedEx nem biztosít hőmérséklet-kontrollált szállítást. A Feladó vagy a FedEx ellentétes szóbeli vagy írásbeli nyilatkozata ellenére sem kötelezhető a FedEx semmilyen körülmények között arra, hogy szárazjeget adjon a Küldeményekhez, vagy arra, hogy visszafagyasztásra irányuló szolgáltatást biztosítson. A FedEx nem javasolja, hogy nedves jeget (fagyasztott vizet) alkalmazzanak hűtőfolyadékként.

10.4. Amennyiben a Címzett megtagadja a Csomag átvételét, vagy a Csomag ereszt, sérült vagy szagot enged (együttesen: „Szivárgás”), úgy az visszajuttatásra kerül a Feladóhoz, ha ez lehetséges. Amennyiben a Csomagot a Feladó visszautasítja, vagy annak visszajuttatása Szivárgás miatt nem lehetséges, a Feladó felelős a FedEx minden, tisztítással, illetőleg a Csomag eltávolításával kapcsolatban felmerült költségének, díjának, kiadásának megtérítéséért, és megtéríti azokat, vagy másként mentesíti a FedEx-et a felelősség alól. A FedEx felelősség nélkül fenntartja a jogot, hogy a Szivárgás jeleit mutató Csomagok átvételét megtagadja, illetőleg azokat eltávolítsa.


11. KÜLDEMÉNYEK MEGVIZSGÁLÁSA

11.1 A FedEx a saját belátása szerint, vagy az illetékes hatóságok kérésére jogosult bármely Küldeményt értesítés nélkül bármikor felbontani, és megvizsgálni, és ezért semmilyen felelősséget nem visel.

11.2 Az alkalmazandó szabályoknak megfelelően a FedEx köteles (véletlenszerűen) röntgenátvilágítást végezni. A FedEx vállalhat ilyen átvilágítást, és a Feladó és a Címzett ezennel lemond minden, az átvilágítás eredményezte kár vagy késedelem miatti lehetséges igényről (így különösen a Pénzvisszafizetési Garanciáról).


12. VÁMKEZELÉS

12.1 Az olyan Küldemény, mely országhatáron lép át, kötelező vámkezelésen eshet keresztül a célországban, a Címzettnek történő kézbesítést megelőzőleg. Amennyiben a FedEx többletszolgáltatásként vámkezelést végez, a Vámhatóság megkeresésére a FedEx minden, a Küldő által a FedEx részére szolgáltatott adatot átad a Vámhatóság részére (lásd továbbá a 26. fejezetet ADATVÉDELEM címen).

12.2 A Feladó felelőssége annak biztosítása, hogy a fuvarozott árucikkek elfogadhatók a célországba történő bevitelre. Az olyan országba történő fuvarozásért, és az onnan történő visszaszállításért fizetendő Díjakért a Feladó a felelős, ahova a Küldemény beléptetését nem engedélyezték.

12.3 Egyes esetekben a FedEx saját döntése alapján instrukciókat fogadhat el a Címzettől arra, hogy a FedEx-től vagy a Szállító által kijelölttől eltérő vámügyintézőt vegyen igénybe. A FedEx minden esetben fenntartja a jogot, hogy a Küldeményt vámkezeltesse, ha a vámügyintéző nem azonosítható vagy nem végezi el a vámkezelést, illetve amennyiben nincs megadva megfelelő és teljes körű információ a vámügyintézőről (így különösen név, cím, telefonszám és irányítószám).

12.4 Feladó kötelessége biztosítani, hogy a nemzetközi (Légi) Fuvarlevélen kívül minden szükséges dokumentum és jóváhagyás adott legyen, és azon országok alkalmazandó jogszabályainak, szabályozásainak és előírásainak – beleértve, de nem kizárólag, a vámügyi jogszabályokat, az importra és exportra vonatkozó jogszabályokat és kormányelőírásokat – megfelelően pontosan kitöltsék, ahova, ahonnan, vagy amelynek területén vagy területe felett a Küldeményt szállíthatják. Azon Küldemények esetében, melyek a FedEx Global Returns szolgáltatás keretében kerülnek továbbításra harmadik országokba, biztosítani kell az első feladás szerinti ország export előírásainak való megfelelőséget is. Amennyiben ezek a dokumentumok (beleértve a nemzetközi (Légi) Fuvarlevelet is) nem állnak rendelkezésre és/vagy nincsenek megfelelően kitöltve, a FedEx nem vállal semmilyen felelősséget a Feladóval vagy bármely más személlyel szemben bármely veszteségért, késedelemért vagy költségért, mely annak eredményeként merült fel, hogy a Feladó nem tett eleget a jelen rendelkezés előírásainak. Amennyiben a Küldeményt a Vámhatóság vagy más szerv hibás vagy hiányzó dokumentáció miatt visszatartja, a FedEx-nek először megkísérelheti értesíteni a Címzettet. Amennyiben a helyi jogszabályok megkövetelik, hogy a Címzett nyújtsa be a helyes vagy hiányzó dokumentációt, és a Címzett ezt a FedEx által meghatározott észszerű időn belül nem teszi meg, a Küldemény kézbesíthetetlennek (lásd a 16. fejezetet „KÉZBESÍTHETETLEN KÜLDEMÉNY” címen) tekinthető. Amennyiben a Címzett elmulasztja benyújtani a kért információt vagy dokumentációt, és a helyi jogszabály megengedi, hogy a Feladó szolgáltassa ezeket, a FedEx megkísérelheti értesíteni a Feladót. Amennyiben a Feladó is elmulasztja szolgáltatni a kért információt vagy dokumentációt a FedEx által meghatározott észszerű időn belül, a Küldemény kézbesíthetetlennek lesz tekintendő. A FedEx nem vállal semmiféle felelősséget azért, ha hibás vagy hiányzó dokumentáció miatt nem tudja kézbesíteni a küldeményt, akár megkísérli értesíteni a Címzettet vagy a Feladót, akár nem. A FedEx jogosult az ilyen helyesbítő vagy teljes információ beszerzéséért adminisztratív díjat felszámolni.

12.5 Amennyiben alkalmazandó, az Európai Unióban lakó vagy letelepedett Feladó felhatalmazhatja a FedEx-et vagy megbízottját arra, hogy mint képviselője, a Feladó nevében, javára és kockázatára a (re)export nyilatkozatokat kitöltse és benyújtsa, valamint az ezzel kapcsolatos cselekményeket megtegye.

12.6 A FedEx fenntartja magának a jogot, hogy külön díjakat számoljon fel a vámkezelésért vagy a Küldemények vámkezeléséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokért („Kapcsolódó Vámkezelési Díj”). A Kapcsolódó Vámkezelési Díjakról az Ügyfelek a FedEx-től kaphatnak további felvilágosítást.

12.7 A FedEx nem vállal felelősséget a vámkezelésben hátra hagyott Küldeményekért, az ilyen Küldeményeket kézbesíthetetlennek lehet tekinteni (lsd. 16. fejezet: KÉZBESÍTHETETLEN KÜLDEMÉNYEK).


13. ILLETÉKEK ÉS ADÓK

13.1 Ha és amennyiben alkalmazandók, a 4.6 és 4.7 szakaszok rendelkezéseit nem érintve, a FedEx választása szerint megelőlegezhet bármilyen, a Vámhatóság által megállapított illetéket és adót az azok fizetéséért felelős fél („a Fizető”) helyett. Minden Küldemény esetében a FedEx a vámvizsgálat befejezte előtt felveheti a kapcsolatot a Fizetővel, hogy jóváhagyassa a megelőlegezendő összeg visszatérítésével kapcsolatos teendőket. A FedEx kizárólag saját tetszése szerint a vámvizsgálat és a kézbesítés befejezésének feltételéül szabhatja a visszatérítési teendők jóváhagyását, nem kizárólagosan beleértve azokat az eseteket is, amikor a kézbesítés olyan Címzett részére történik, mely a FedEx szerint nem hitelképes, és bevallottan magas értékű Küldemények esetén.

13.2 Amennyiben az a Címzett, vagy harmadik személy, akitől a visszatérítéssel kapcsolatos jóváhagyást kérik, megtagadja a Küldemény vámvizsgálatból való kiadásához szükséges közterheinek viselését, a FedEx kapcsolatba léphet a Feladóval. Amennyiben a Feladó visszautasítja, hogy kielégítő lépéseket tegyen a FedEx részére történő visszatérítéshez, a Küldeményt visszaküldjük a Feladóhoz vagy egy általános raktárban vagy átmeneti megőrzési vámraktárban helyezzük el, vagy kézbesíthetetlennek tekintjük (lásd a 16. fejezetet: KÉZBESÍTHETETLEN KÜLDEMÉNYEK). A Feladó felelős az eredeti Díjak és a visszajuttatási Díjak megfizetéséért. Amennyiben a FedEx illetékként és adóként megelőlegez bármilyen összeget az eredeti rendeltetési helyen vagy a visszaszállítás során, a Feladó a felelős az ilyen összegekért is, és minden díjért és pótdíjért, mely az illetékek és adók FedEx általi megelőlegezésével kapcsolatos.

13.3 Bármely Küldemény késhet, amennyiben a FedEx nem tud kielégítő jóváhagyást szerezni az olyan összegek visszatérítésére, melyek illetékekre és adókra előlegezendők meg. Ezek a késedelmek, és minden más, a jelen Feltételeknek való meg nem felelés miatt nem vállalt felelősségek nem Szolgáltatási Hibák és nem vonatkozik rájuk a Pénzvisszatérítési Garancia (lásd a 17. szakaszt: PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA és a 19. szakaszt: KIZÁRT FELELŐSSÉGEK).

13.4 Amennyiben a FedEx illetékeket és adókat előlegez meg, pótdíj felszámításának jogát tartja fenn magának. A Feladó tekintse meg a feladás időpontjában érvényes árjegyzéket vagy hívja fel a FedEx-et a pótdíjjal kapcsolatos magyarázatért. Annak ellenére, hogy a FedEx fenntartja magának a jogot arra, hogy a vissza nem térített Díjak fedezése érdekében elárverezze az árucikkeket, vagy azoktól más módon megváljon, az ilyen Díjakért a Feladó marad felelős.

13.5 A Vámhatóság vámot és/vagy import áfát, valamint más, hátralékos illetéket és adót, továbbá bírságot, büntetést és/vagy késedelmi kamatot szabhat ki a FedEx-re, amennyiben pontatlan vagy hiányos váminformációkat és/vagy dokumentációt – mint például számlák (vám)értékek, pénznemek vagy vámtarifaszámok – bocsátanak a rendelkezésére a Küldeménnyel kapcsolatban. Amennyiben a pontatlan vagy hiányos információt/dokumentumot a Feladó, a Címzett, vagy a képviseletében, utasítása alapján vagy felelősségi körében eljáró más személy bocsátotta a FedEx részére, úgy a Feladó, a Címzett és – amennyiben alkalmazandó – a felelős harmadik személy egyetemlegesen felelős a FedEx felé bármely, fent meghatározott összeg tekintetében.


14. ÚTVONAL ÉS KÉZBESÍTÉS

14.1 A FedEx fenntartja magának a jogot, hogy olyan útvonalon szállítsa a Küldeményt, mely számára megfelelőnek tűnik. Az út megszakítása nem lehetséges a Küldemény átvételekor kötött megállapodás alapján. A FedEx-nek joga van, hogy az egyes Küldeményeket saját belátása szerint egyesítse, valamint harmadik fél birtokában lévő gépjármű, légi szállítmányozó, illetve charter vagy interline alapon történő szállításra továbbítsa. A FedEx nem vállal olyan kötelezettséget, hogy Küldeményt harmadik országba átirányítson, vagy speciálisan meghatározott légi vagy más járművel, vagy bármilyen egyénileg meghatározott útvonalon szállítsa azt, vagy bármilyen menetrend szerint bármely pontnál csatlakozást szervezzen. A FedEx értesítés nélkül helyettesítheti a szállítmányozót, a légi vagy más járművet, eltérhet az útvonaltól vagy útvonalaktól, vagy gépjárművön szállíttathatja a Küldeményt. A Feladó beleegyezik a FedEx azon jogába, hogy bármikor eltéríthet bármely Küldeményt (más szállítmányozók használatát is beleértve) a kézbesítés megkönnyítésének érdekében.

14.2 A FedEx a Küldeményeket a (Légi) Fuvarlevélen feltüntetett címen a Címzettnek kézbesíti, vagy egy olyan, a (Légi) Fuvarlevélen megnevezett természetes vagy jogi személytől különböző jogalanynak kézbesíti, aki vagy amely nyilvánvaló jogosultsággal rendelkezik arra, hogy a Küldeményt a Címzett helyett és annak nevében átvegye. A Kézbesítési címnek mindig tartalmaznia kell a Címzett teljes címét, valamint a telefon- vagy faxszámát. A Feladó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy bizonyos célországokban a kézbesítés harmadik félnek vagy postafiókra vagy a Címzett számára elérhető valamilyen más helyre történik. (Postafiókos címek egyes nemzetközi helyszínek esetében használhatók, de a (Légi) Fuvarlevélen érvényes telefon-, telefax- vagy telexszámot kell feltüntetni. A FedEx nem kézbesíthet olyan, Egyesült Államokban működő katonai postafiókokra, mint az APO és az FPO.)

14.3 A FedEx semmilyen körülmények között nem felelős semmilyen igényért, mely a szállítás során az árucikkek Vámhatóság vagy más kormányhatóságok általi elkobzásából vagy visszatartásából ered.

14.4 A szállodákba, kórházakba, kormányirodákba vagy létesítményekbe, egyetemekre, illetve egyéb, postahelyiséggel vagy központi fogadó helyiséggel rendelkező intézménybe küldött Küldemények a postahelyiségbe vagy a központi fogadó helyiségbe kézbesíthetőek, kivéve, amennyiben a FedEx a kézbesítést megelőzően másként nem rendelkezik.

14.5 Veszélyes áruk nem irányíthatók át olyan címre, amely nem azonos az eredeti, Feladó által megadott Címzett címével. (Megjegyzés: Küldemények rendelkezésre tarthatóak átvétel vagy Feladónak történő visszajuttatás céljából.)

14.6 A más címre történő módosítás – amennyiben az nem átirányítás vagy címhelyesbítés – új Küldeménynek minősül és új Szállítási Díj alkalmazandó.

14.7 A FedEx Europe First kora reggeli kézbesítési szolgáltatási lehetőség – amennyiben elérhető – kiegészítő kézbesítési díjat von maga után („FedEx Europe First Kézbesítési Díj”).

14.7 A FedEx Europe First kora reggeli kézbesítési szolgáltatási lehetőség – amennyiben elérhető – kiegészítő kézbesítési díjat von maga után („FedEx Europe First Kézbesítési Díj”).

14.9 A FedEx belátása szerint megtagadhatja a Küldemény átvételét vagy kézbesítését, vagy alternatív átvételi vagy kézbesítési intézkedéseket tehet, hogy megóvja munkavállalói biztonságát, illetőleg azokban az esetekben, amennyiben a FedEx úgy hiszi, hogy szolgáltatásait az alkalmazandó jogszabályok, rendelkezések vagy előírások megsértésével vennék igénybe.

14.10A Küldő fél Kézbesítési Instrukciói
A FedEx Kézbesítési Instrukciói egy vagy több Kézbesítési Aláírási Opciót kínálnak, amelyet a Küldő fél választhat ki a (Légi) Fuvarlevél kitöltésekor. A Kézbesítési Aláírási Opciók nem érhetőek el minden küldemény esetében, azok földrajzi helytől függnek, vagy más egyéb korlátozások hatálya alá esnek, és azokat a FedEx előzetes értesítés nélkül módosíthatja. A kézbesítési opciók elérhetőségeivel és feltételeivel kapcsolatos további felvilágosítást a www.fedex.com oldalon találhat. 

A Küldő és a Címzett egyaránt tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Küldőtől származó Kézbesítési Aláírási Opciók többek között, de nem kizárólag az alábbiak lehetnek: (i) Küldemény kézbesítése aláírás nélkül; (ii) kézbesítés szomszéd, portás/gondnok vagy hasonló személy számára (iii) B2C Küldemény kézbesítése csak nagykorú személy számára a kézbesítési címen; (iv) vagy a fentiek bármilyen kombinációja. A Küldő által kiválasztott Kézbesítési Aláírási Opció elsőbbséget élvez bármilyen, a Címzettől kapott instrukcióval szemben. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a Küldő és a Címzett figyelmét a jelen Szállítási Feltételek 19.4 bekezdésére. 

A Kézbesítési Aláírási Opcióval kapcsolatban további pótdíjak merülhetnek fel. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a Küldő és a Címzett figyelmét a jelen Szállítási Feltételek 22. bekezdésére. 

Amennyiben egy Kézbesítési Aláírási Opció sem lett kiválasztva, a FedEx az általános kézbesítési módot alkalmazza.

14.10B Címzett Kézbesítési Instrukciói
B2C Küldemények meghatározott helyszínekre történő szállításakor a kézbesítésére sor kerülhet a Címzett Kézbesítési Instrukciói figyelembevételével is. A Küldő tudomásul veszi és elfogadja, HOGY EZEK AZ INSTRUKCIÓK AZ EREDETILEG RÖGZÍTETT KÉZBESÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS/VAGY VÁLLALT KÉZBESÍTÉSI HATÁRIDŐK VÁLTOZÁSÁT EREDMÉNYEZHETIK. A Feladó és a Címzett egyaránt tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Címzettől származó instrukciók többek között, de nem kizárólag az alábbiak lehetnek: (i) kézbesítési időpont elhalasztása; (ii) kézbesítés egy szomszéd számára; (iii) kézbesítés más címre és/vagy más személy részére, feltéve, hogy ez a másik cím a Légi Fuvarlevélen feltüntetett országon belül található; (iv) instrukció arra nézve, hogy a B2C Küldeményt hol kell leadni anélkül, hogy a kézbesítést aláírással elismernék; (v) B2C Küldemény kézbesítése felvételi pontokon (ún. pick-up pontokon) (pl. helyi bolt), vagy (iv) a fenti instrukciók kombinációi. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Címzett kérésére a FedEx átmenetileg visszatartja a Küldeményt – pl. a kézbesítés elhalasztása következtében –, úgy az a szállítási szerződés részének tekintendő. 

A B2C Küldemények esetén elérhető kézbesítési lehetőségekre idő-, földrajzi és egyéb korlátok vonatkoznak, és azokat a FedEx időről időre előzetes értesítés nélkül módosíthatja. A kézbesítési lehetőségek rendelkezésre állásával és feltételeivel kapcsolatban a www.fedex.com oldalon kaphat további felvilágosítást. A Pénzvisszafizetési garancia (lásd a 17. részt) nem alkalmazandó azon B2C Küldemények esetében, amelyek kapcsán a Címzett a jelen bekezdésnek megfelelő, további kézbesítési utasítást adott.

A FedEx kizárólag B2C Küldemények kapcsán fogad el további kézbesítési instrukciókat. MINDAZONÁLTAL, AMENNYIBEN A CÍMZETT TOVÁBBI KÉZBESÍTÉSI INSTRUKCIÓT AD EGYÉB, NEM B2C KÜLDEMÉNY KAPCSÁN, ÚGY A KÜLDŐ ÉS A CÍMZETT MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL A JELEN RENDELKEZÉSEKET.


15. KÉZBESÍTÉS ISMÉTELT MEGKÍSÉRLÉSE SZOLGÁLTATÁS

15.1 Üzleti küldemények. A FedEx automatikusan vagy kérésre megkísérli a küldemény újbóli kézbesítését abban az esetben, ha (1) a címzett címén vagy közvetlen szomszédságában senki sem érhető el a küldemény átvételére, és az adatbázisban nem szerepel kiadásra jogosító aláírás; (2) a feladó választott a FedEx kézbesítési aláírási lehetőségei közül, és egy aláírásra jogosult címzett sem érhető el a küldemény átvétele céljából; illetve (3) a FedEx saját belátása szerint úgy határoz, hogy a küldemény nem adható át. Abban az esetben, ha az üzleti küldeményt három (3) megkísérelt kézbesítés után sem sikerül kézbesíteni, vagy ha a küldeményt annak átvételétől számított öt (5) munkanap óta őrzik meg, és az – amennyiben alkalmazandó – a vámkezelésen már átesett, úgy kézbesíthetetlennek minősül (lásd: 16. pont: Kézbesíthetetlen küldemények).

15.2 Lakossági kézbesítés és B2C küldemények Amennyiben egy lakossági vagy B2C küldemény első kézbesítése sikertelen, a FedEx saját belátása szerint megkísérelheti az újbóli kézbesítést, megőrizheti a küldeményt a címzett további kézbesítési utasítására várva, vagy a FedEx által meghatározott célállomásra szállíthatja. Abban az esetben, ha egy lakossági vagy B2C küldemény kézbesítése az újbóli kézbesítési kísérlet(ek) során sem jár sikerrel, vagy ha a címzett nem ad meg további kézbesítési utasításokat, illetve ha a FedEx nem képes egy, a FedEx által meghatározott helyszínre elvégezni a kézbesítést, úgy a küldemény kézbesíthetetlennek minősül (lásd: 16. pont: Kézbesíthetetlen küldemények).


16. KÉZBESÍTHETETLEN KÜLDEMÉNYEK

16.1 A Kézbesíthetetlen Küldemény az a Küldemény, amely nem kézbesíthető, különösen de nem kizárólag az alábbi okok valamelyikéből kifolyólag: (i) a Címzett címe hiányos, olvashatatlan, pontatlan, vagy nem lehet helyileg meghatározni, (ii) a Küldeményt olyan területre címezték, amelyen a FedEx nem nyújtja a szolgáltatásait, (iii) a Címzett üzleti tevékenységének a helye zárva van, (iv) a kézbesítés lehetetlen, mert az első kézbesítési kísérletkor vagy megismételt kézbesítési kísérletekkor a Küldemény kézbesítésének vagy ajánlott kézbesítésének elfogadására vagy aláírására jogosult megfelelő személy elérhetetlensége vagy visszautasítása miatt, vagy nincs ilyen személy, (v) a Küldemény nem juthat át a vámvizsgálaton, (vi) a Küldemény valószínűleg kárt vagy késedelmet okozhat más Küldeményekben vagy árucikkekben, vagy sérülést okozhat személyekben, (vii) a Küldemény tiltott árucikkeket tartalmaz, (viii) a Címzett nem tud fizetni vagy visszautasítja a fizetést egy Számla Címzettre Küldeményért, (ix) a Küldeményt helytelenül csomagolták, (x) a Küldemény tartalma vagy csomagolása olyan mértékben sérült, hogy újracsomagolás nem lehetséges.

16.2 Ha egy Küldemény bármilyen okból kifolyólag kézbesíthetetlen, úgy a FedEx a helyi szabályozásból eredő kötelezettségei érintése nélkül megkísérelheti értesíteni a Feladót, hogy intézkedjen a Küldemény visszajuttatásáról. Amennyiben a Feladó nem érhető el öt (5) Munkanapon belül, vagy a FedEx által meghatározott észszerű időszakon belül elmulaszt utasításokat adni, a FedEx saját hatáskörében visszaküldheti a Küldeményt a Feladónak; vagy elhelyezheti a Küldeményt egy általános raktárban vagy átmeneti vámraktárban, illetve megsemmisítheti a Küldeményt. Ha a Küldeményt nem lehet kézbesíteni, vámkezelni vagy visszaküldeni, akkor a FedEx saját hatáskörében azt elszállíthatja vagy megsemmisítheti. A Feladó felelős minden olyan – bármilyen jellegű – költségért, Díjért és egyéb kiadásért, amely a kézbesíthetetlen Küldemény visszajuttatásával, tárolásával vagy annak megsemmisítésével kapcsolatban merült fel, kivéve, ha a Küldemény a FedEx hibájából volt kézbesíthetetlen.

16.3 Azon Küldemények, amelyek helyi szabályozási korlátozások alapján nem szállíthatók vissza, a FedEx választása szerint vámraktárban, általános rendű raktárban kerülnek elhelyezésre, vagy megsemmisítésre kerülnek bármely helyszínen. A Feladó vállalja a FedEx elhelyezéssel vagy a megsemmisítéssel kapcsolatban felmerült költségeinek a megtérítését.

16.4. A visszaküldés Díjait az eredeti Díjjal együtt Feladóra terhelik, kivéve, ha a Küldemény a FedEx hibájának következtében volt kézbesíthetetlen. Szintén felszámítjuk a FedEx-nél felmerült bármely egyéb Díjakat is, amennyiben alkalmazhatók, beleértve, de nem kizárólag, az esetleges illetékeket, adókat és tárolási díjakat. Veszélyes árucikkeket tartalmazó Küldemény visszajuttatásához a Feladónak be kell nyújtania egy visszaútra szóló, kitöltött nemzetközi Légi Fuvarlevelet, és minden más megkövetelt dokumentációt.


17. PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA

17.1 A FedEx Pénzvisszafizetési garancia többletszolgáltatást nyújt a következő szolgáltatások vagy szolgáltatási lehetőségek esetén (ha és amennyiben elérhetők): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (kizárólag interkontinentális Küldemények esetén), FedEx International Economy Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. A félreértés elkerülése végett a FedEx International Economy szolgáltatással küldött Európán belüli Küldeményekre a Pénzvisszafizetési garancia nem alkalmazandó. A FedEx kérésre visszatéríti, vagy (a FedEx szabad belátása szerint gyakorolt) döntése szerint jóváírja az alkalmazható számlán a Feladónál felmerült Szállítási díjakat, amennyiben a Küldemény első megkísérelt kézbesítése 60 másodperccel vagy többel az alkalmazandó Vállalt kézbesítési időpont után történik („Szolgáltatási hiba”). Ugyanakkor a Pénzvisszafizetési garancia alkalmazására csak akkor kerül sor, ha a FedEx a Küldemény felvételét követően a Vállalt kézbesítési időpontot elfogadja.

A pénzvisszafizetési garancia – amennyiben fennáll (ennek részleteit az ügyfélnek kell a FedEx-szel egyeztetnie) – a FedEx kizárólagos döntése szerint a Feladó vagy a Címzett előzetes figyelmeztetése nélkül felfüggeszthető, módosítható vagy visszavonható.

A visszatérítésre vagy jóváírásra való alkalmasság tekintetében az alábbi korlátozások alkalmazandók:

 • Ahol előírt vizsgálat vagy mintavétel miatt, illetve a Feladó dokumentációs hibájából vagy mulasztásából kifolyólag a Vámkezelés illetve az egyéb vizsgálatok késlekednek, vagy a Csomag feldolgozása késedelmet szenved a repülésügyi vagy biztonsági követelmények FedEx általi betartása miatt, a késleltetett vizsgálatok minden napja után (vagy annak része után) plusz egy munkanap hozzáadásával módosul a Vállalt Kézbesítési Időpont;
 • Számlázott Küldemények és olyan Küldemények esetén, melyeket automatizált rendszeren keresztül adtak fel, a FedEx-nek a számla kiállításának napjától számított 15 napon belül meg kell kapnia a Szolgáltatási Hibáról szóló értesítést. A Feladónak a fizetés igazolásával egyidejűleg szolgáltatnia kell a számla számát, amelyre a fizetés vonatkozik. Amennyiben egy számlát nem fizetik ki teljes egészében, úgy minden egyes Díj kifizetés elmaradásának okát meg kell jelölni megadva a nemzetközi (Légi) Fuvarlevél vagy a Csomag számát;
 • Olyan Küldemények esetén, melyeket nem számlázott a FedEx (amennyiben készpénzzel, csekkel, átutalási megbízással, hitelkártyával vagy más módon történt fizetés) a Feladó írásban köteles értesíteni a FedEx-et a Szolgáltatási Hibáról, a küldemény dátumától számított 15 napon belül;
 • Az értesítésnek tartalmaznia kell a FedEx Számlaszámot, amennyiben van ilyen, a nemzetközi (Légi) Fuvarlevél vagy a Csomag számát, a küldemény időpontját és a Címzett összes és helyes adatát;
 • Úgy tekintendő, hogy nem merült fel Szolgáltatási Hiba, amennyiben a FedEx az értesítését követő 30 napon belül bizonyítékot szolgáltat arról, hogy a kézbesítés a megfelelő időben történt, mely tartalmazza a kézbesítés napját és időpontját, és a Küldeményt aláíró személy nevét, vagy a szolgáltatási hiányra vonatkozó információ, mely tanúsítja, hogy a megfelelő időben történő kézbesítés, mely megengedi a szállítási idő meghosszabbítását vagy a 19. pontban (KIZÁRT FELELŐSSÉGEK) meghatározott körülmények következtében vagy bármely olyan jelen Feltételekben foglalt időtartam miatt hiúsult meg;
 • Csomagonként csak egy visszatérítés vagy jóváírás engedélyezett. Amennyiben egy több Csomagból álló Küldemény bármely Csomagjával kapcsolatban Szolgáltatási Hiba merül fel, visszatérítés, illetve jóváírás kizárólag a Szállítási Díjnak adott Csomagra vonatkozó mértékéig kerül nyújtásra;
 • Visszatérítés, illetve jóváírás kizárólag abban az esetben adható, ha a Küldemény időpontjában a Címzettre vonatkozó összes és helyes információt rendelkezésre bocsátották. A Címzettre vonatkozó összes információt a (Légi) Fuvarlevélen vagy az automatizált szállítmányozási eszközön keresztül kell megadni.
 • Visszatérítés, illetve jóváírás nem jár Küldemények esetében, amikor a késlekedés hibás vagy hiányos cím, vagy olyan személy elérhetetlensége vagy visszautasítása miatt következett be, aki fogadta volna a kézbesítést, illetve ha az ilyen személy megtagadta az átvételt, akár visszajuttatták a Csomagot a Feladó részére, akár nem, vagy aláír a Csomag tekintetében vagy bármely a 19. pontban (KIZÁRT FELELŐSSÉGEK) meghatározott, vagy olyan okok következtében, melyek jelen Feltételek szerint megengedik a kézbesítési idő meghosszabbodását;
 • Ez a Pénzvisszafizetési Garancia kizárólag Szállítási Díjak vonatkozásában alkalmazható, és nem vonatkozik illetékekre, adókra, bejelentett érték után fizetendő díjakra vagy bármilyen más Díjakra és/vagy a Feladónál vagy a Címzettnél felmerült veszteségre vagy kárra;
 • Visszatérítést, illetve jóváírást automatizált szállítmányozási eszközöket használó ügyfeleknek juttatunk, ha hibás csomagazonosító számot adnak meg a Csomag vagy Küldemény tárgyánál;
 • Nem tekinthető Szolgáltatási Hiba felmerülésének, ha a küldemény időpontjában olyan „számlázási” FedEx Számlaszámot adtak meg számlázáshoz, mely nem volt jó hitelállapotban, és a Csomagot visszatartották, amíg más fizetési intézkedések kerültek biztosításra. Jelen rendelkezés alkalmazásában „jó hitelállapotban” azt jelenti, hogy (1) a FedEx Számlán a fizetések időben történnek, (2) a Számla nincs „csak készpénz” állapotban, és (3) kereskedelmi vagy üzleti számlák esetében az egyenleg nem lépi túl a FedEx által megállapított hitelkorlátot;
 • Ez a Pénzvisszafizetési Garancia nem alkalmazható kézbesíthetetlen vagy visszajuttatott Küldeményekre, és semmilyen, veszélyes árucikket, vagy szárazjeget tartalmazó Küldeményre;
 • Ez a Pénzvisszafizetési Garancia nem alkalmazható olyan késedelmes kézbesítések esetén, melyek oka a FedEx előírások betartása az illetékek és adók vámvizsgálatot megelőzően vagy kézbesítéskor történő megfizetésére vonatkozóan;
 • A Szállítási Díjakra vonatkozó jóváírások kizárólag a fizető személy számlája vonatkozásában történhetnek, illetőleg visszatérítés kizárólag a fizető személy részére teljesíthető;
 • Jóváírás vagy visszatérítés jelen Pénzvisszafizetési Garancia alapján kizárólag azon Küldemények vonatkozásában megfizetett Szállítási Díjak esetében lehetséges, amelyek okot szolgáltatnak a jóváírásra;
 • Pontos Vállalt Kézbesítési Időpontot kizárólag az Ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétellel az alábbi információk megadásával lehet megállapítani:

  • A szállítandó termék;
  • A szállítás időpontja;
  • A pontos rendeltetési hely;
  • A Küldemény súlya;
  • A Küldemény értéke;

A fenti meghatározott öt tény hiányában a FedEx által a Szolgáltatási Útmutatóban vagy máshol közzétett, illetőleg az Ügyfélszolgálat által ajánlott kézbesítési időtartam kizárólag becslésnek minősül és nem tekinthető megállapított Vállalt Kézbesítési Időpontnak. Az ajánlott kézbesítési időtartam vonatkozásában a FedEx feljegyzései végérvényes bizonyítékot szolgáltatnak a hivatkozás tartalma és egyéb körülményei tekintetében.

 • A kiterjesztett szolgáltatási területünkre irányuló Küldemények esetében a jelen Pénzvisszafizetési Garancia kizárólag a FedEx által közvetlenül végzett szállításra vonatkozó részében alkalmazandó;
 • A felvétel, illetőleg a rendeltetési helyen megtartott ünnepnapok befolyásolják a FedEx tranzit időtartamokat. Azon kézbesítések, amelyek teljesítése normálisan ünnepnapra van ütemezve, átütemezésre kerül a következő Munkanapra történő szállításra. A Vállalt Kézbesítési Időpont az ünnepnapnak megfelelő időtartammal meghosszabbodik;
 • A FedEx International Next Flight szolgáltatásnál az ajánlott Vállalt Kézbesítési Időpont több okból kifolyólag megváltozhat, így különösen repülőjárat késése vagy törlése légügyi igazgatási okból, időjárás vagy mechanikai problémák esetén. Amennyiben a Vállalt Kézbesítési Időpont megváltozik, a Pénzvisszafizetési Garancia csak a legutoljára megajánlott Vállalt Kézbesítési Időpont vonatkozásában alkalmazandó.
 • A Pénzvisszafizetési Garancia nem alkalmazandó azon B2C Küldemények esetében, amelyek kapcsán a Címzett a 14.10 bekezdésnek megfelelő, további kézbesítési instrukciót adott.

17.2 A FedEx Europe First szolgáltatási opcióval, a FedEx kérésre visszatéríti vagy (kizárólagos döntése szerint) jóváírja az alkalmazható számlán a i) FedEx Europe First Kézbesítési Díjat, mely a Feladónál merült fel, de nem a Szállítási Díjakat, amennyiben a Küldemény első megkísérelt kézbesítése 60 másodperccel vagy többel a FedEx Europe First szolgáltatásra alkalmazandó Vállalt Kézbesítési Időt követően történik és ii) a Feladónál felmerült Szállítási Díjakat (a FedEx Europe First Kézbesítési Díjon felül), amennyiben a Küldemény első megkísérelt kézbesítése 60 másodperccel vagy többel a FedEx Europe First szolgáltatási opció nélküli FedEx International Priority-re alkalmazandó Vállalt Kézbesítési Időt követően történik. A 17.1 szakaszban megállapított korlátozások a FedEx Europe First szolgáltatási opcióra is ugyanúgy vonatkoznak.

17.3 Amennyiben a Feladó a Küldeményt a FedEx Illetékes Szállító Központján vagy a FedEx Drop Box helyszínén adja le, a vállalt kézbesítési időpont akkortól számítandó, amikor a Küldeményt a FedEx a FedEx Illetékes Szállító Központjáról vagy a FedEx Drop Box-ból begyűjtötte. Részletek az esetenként alkalmazandó, mindenkor irányadó, hatályos leszámított időről a FedEx Illetékes Szállító Központján vagy a FedEx Drop Box helyszínén találhatók.


18. BEVALLOTT ÉRTÉK ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

18.1. Hacsak a Feladó nem jelöl meg magasabb Szállításhoz bevallott értéket a (Légi) Fuvarlevélen és nem fizeti meg a szükséges díjat, úgy a FedEx felelőssége a) az alkalmazandó nemzetközi egyezményben vagy az alkalmazandó helyi jog által megállapított összeg; vagy b) a 22 EUR kilogrammonkénti összeg vagy c) a 100 USD Küldeményenkénti összeg közül a magasabb szerint korlátozott. A FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, a FedEx Priority Overnight és a FedEx Standard Overnight szolgáltatással Ausztrián, Belgiumon, Dánián, Luxemburgon, Hollandián, Svájcon és az Egyesült Arab Emírségeken belül szállított Küldemények esetén a FedEx felelőssége a következő három összeg közül a legmagasabbra korlátozódik: a) az alkalmazandó helyi jogszabályok által meghatározott összeg; vagy b) kilogrammonkénti 10 EUR; vagy c) Küldeményenkénti 100 USD, kivéve azt az esetet, amikor a Feladó ennél nagyobb Szállításhoz bevallott értéket ad meg a (Légi) Fuvarlevélen, és megfizeti a szükséges díjat. A FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, a FedEx Priority Overnight és a FedEx Standard Overnight szolgáltatással Németországon belül szállított Küldemények esetén a FedEx felelőssége a következő két összeg közül a magasabbra korlátozódik: a) kilogrammonkénti 4 EUR, a német Kereskedelmi Törvénnyel (HGB) összhangban; vagy b) Küldeményenkénti 100 USD, kivéve azt az esetet, amikor a Feladó ennél nagyobb Szállításhoz bevallott értéket ad meg a (Légi) Fuvarlevélen, és megfizeti a szükséges díjat.

18.2. A FedEx nem biztosít cargo vagy valamennyi kockázatra kiterjedő felelősség biztosítást, de a Feladó pótdíjat fizethet a fenti 18.1 pontban meghatározott korlátozást meghaladó Szállításhoz Bevallott Értékért. A Feladó tekintse meg a FedEx-nek a küldemény időpontjában hatályos díjtáblázatát vagy hívja fel a FedEx-et a pótdíjjal kapcsolatos magyarázatért! Bármely Csomag esetében a Szállításhoz Bevallott Érték a FedEx maximális felelősségét jelenti adott Csomag szállításával kapcsolatban, beleértve bármely veszteséget, károsodást, késedelmet, téves kézbesítést, információnyújtás elmulasztását vagy információ téves kézbesítését a Küldeménnyel kapcsolatban, de nem csak ezeket. A Szállításhoz Bevallott Értéket meghaladó veszteség kockázatát és az annak való kitételt Feladó elfogadja. Javasoljuk az Ügyfeleknek, hogy biztosításért vegyék fel a kapcsolatot biztosítási ügynökükkel vagy brókerükkel. A FEDEX-NEK A KÜLDEMÉNY TARTALMÁNAK ELVESZÉSÉÉRT VAGY AZ ABBAN BEÁLLÓ KÁROSODÁSÉRT FENNÁLLÓ FELELŐSSÉGE AKKOR SEM HALADJA MEG A KÜLDEMÉNY TARTALMÁNAK TÉNYLEGES ÉRTÉKÉT, HA MAGASABB SZÁLLÍTÁSI ÉRTÉK KERÜL MEGJELÖLÉSRE, VALAMINT A FEDEX JOGOSULT AZ IGÉNNYEL ÉRINTETT KÜLDEMÉNY TARTALMÁNAK ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ FÜGGETLEN BIZONYÍTÉK KÖVETELÉSÉRE.

18.3 A Szállításhoz és a Vámkezeléshez Bevallott Érték korlátozva van, és helyszínenként változhat. Amennyiben alkalmazandó, a Szállításhoz Bevallott Érték nem haladhatja meg a Vámkezeléshez Bevallott Értéket. A FedEx Envelope vagy FedEx Pak tartalmának vonatkozásában a Vámkezeléshez és a Szállításhoz Bevallott Érték rendeltetési helytől függetlenül legfeljebb 100 USD Küldeményenként, vagy 9,07 USD fontonként, attól függően, melyik a több. Az ezen értéknél nagyobb (valódi vagy bevallott) értékű küldeményeket NEM tanácsos FedEx Envelope-ban vagy FedEx Pak-ban szállítani. A FedEx eltérő rendelkezése hiányában a Szállításhoz Bevallott legmagasabb Érték korlátozva van 50 000 USD-re Küldeményenként, kivéve a FedEx International Priority Freight és a FedEx International Economy Freight szolgáltatások esetében, amelyek vonatkozásában a Szállításhoz Bevallott legmagasabb Érték korlátozása 100 000 USD Küldeményeként a legtöbb desztináció esetében. A Feladó a bevallott értékek korlátaival kapcsolatban tekintse meg a feladás időpontjában érvényben lévő aktuális díjszabást, vagy hívja fel a FedEx-et ezekre vonatkozó magyarázatért.

18.4 A következő, rendkívüli értékkel bíró tételeket tartalmazó Küldemények esetében a Szállításhoz Bevallott Érték Küldeményeként 1000 USD-re vagy fontonként 9,07 USD-re van korlátozva, attól függően melyik a magasabb. Egyes országok tilthatják e tételek importját és országokként, ha felmerül, alacsonyabb Szállításhoz Bevallott Érték korlát fogja az itt megállapított korlátozást az ilyen tételek esetében meghatározni:

 • Művészeti alkotás, beleértve minden művet, melyet adottság, ízlés, vagy kreatív tehetség felhasználásával értékesítésre, bemutatásra vagy gyűjtésre készítettek. Ez korlátozás nélkül magába foglalja az olyan tételeket (és azok részeit), mint például festmények, rajzok, vázák, kárpitok, korlátozott példányszámú nyomtatványok, képzőművészeti alkotások, szobrok, faragványok, gyűjtők tételei, egyéniesített vagy személyre szabott hangszerek vagy hasonló tételek.
 • Antikvitások vagy gyűjthető tételek, vagy bármely árufajta, mely egy elmúlt kor stílusát vagy divatját képviseli, és mely története, kora vagy ritkasága hozzájárul az értékéhez. Ezek a tételek magukba foglalják a bútorokat, terítékeket, porcelánokat, kerámiákat és üvegtárgyakat, de nem csak ezeket. A gyűjthető darabok lehetnek jelen korbeliek vagy múltbeli korhoz kapcsolódóak.
 • Film, fényképek, beleértve fényképek negatívjait, fényképészeti krómlemezeket és fényképészeti diákat.
 • Bármely árufajta, mely jellemző természeténél fogva különösen hajlamos a károsodásra, vagy melynek piaci értéke különösen változó, vagy nehezen megállapítható.
 • Üvegáru, ide tartoznak például a jelzések, tükrök, kerámia, porcelán, porcelánedények, kristályok, keretezett üveg és más hasonlóan törékeny áruk.
 • Plazma képernyők
 • Ékszerek, beleértve ruhaékszereket, órákat és azok részeit, foglalatos drágaköveket vagy köveket (drága- vagy féldrága, csiszolt vagy csiszolatlan), ipari gyémántokat, és értékes nemesfémből készült ékszereket, de nem csak ezeket.
 • Nemesfémek, különösen az aranyat és ezüstöt, ezüstrudat vagy –port, üledékeket vagy platinát (kivéve, ha elektronikus gépezet elválaszthatatlan része).
 • Prémek, beleértve a prémruházatot, prémszegélyű ruházatot és szőrméket.
 • Részvények, kötvények, meghitelezési okmány vagy készpénzzel egyenértékű eszközök, ide tartoznak különösen de nem kizárólagosan az élelmiszerjegyek, postai bélyegek (nem gyűjteményes), utazási csekkek, lottó szelvények, pénzutalványok, ajándékkártyák és ajándékutalványok, előfizetéses telefonkártyák (kivéve azokat, amelyek aktiválási kódot követelnek meg), kötvény szelvények és névre szóló kötvények.
 • Gyűjtői tételek, mint például sportkártyák, szuvenírek, emléktárgyak. (Gyűjtői érmék és bélyegek nem szállíthatók. Lásd a Nem Szállítható Tételek részt.)
 • Gitárok és más, több mint 20 éves és egyediesített vagy személyre szabott hangszereket.

A Feladó felelős a (Légi) Fuvarlevél vagy más szállítói iratok helyes kitöltéséért, beleértve a bevallott érték részt. FedEx nem veszi figyelembe a (Légi) Fuvarlevélen bevallott értékre vonatkozó információk módosítását a FedEx-hez való benyújtás után.

18.5. Abban az esetben, ha a Feladó nem határozta meg minden egyes Csomag Szállításhoz Bevallott Értékét a nemzetközi (Légi) Fuvarlevélen, azonban meghatározta valamennyi Csomag együttes, teljes bejelentett értékét, úgy az egyes Csomagok bejelentett értékét a teljes bejelentett érték és a nemzetközi (Légi) Fuvarlevélen szereplő Csomagok számának hányadosaként határozzák meg. Az egy Csomagra eső bejelentett érték egy Küldeményben semmi esetre sem haladhatja meg a Küldeményre bejelentett értéket.

18.6. A FedEx nem felel a nem szállítható Küldemények – beleértve, de nem kizárólag a készpénzt és valutát – (lásd: 8. szakasz: NEM SZÁLLÍTHATÓ TÉTELEK) elvesztéséért, az azokban esett kárért, velük kapcsolatos késedelemért, azok téves kézbesítéséért vagy a kézbesítés elmulasztásáért.

18.7 Minden, a FedEx által engedélyezett maximális bejelentett értéket meghaladó érték bejelentése semmis. Az, hogy a FedEx szállításra átvesz (akár figyelmetlenségből, szándékosan vagy egyéb módon) egy olyan Küldeményt, amelynek bevallott értéke meghaladja a megengedett maximumot, nem jelenti azt, hogy lemond a jelen Feltételekben az ilyen Küldeményre vonatkozó bármely rendelkezésről vagy korlátozásról.

18.8 Amennyiben egy Küldemény Szállításhoz Bejelentett Értéke meghaladja a megengedett korlátot (lásd a 18.3 és 18.4 szakaszokat), az ilyen érték automatikusan csökkentésre kerül az ilyen Küldeményekre vonatkozó megengedett korlátra.

18.9 A Csomag Szállításhoz Bevallott Értékére tekintet nélkül a FedEx felelőssége elvesztés, kár, késedelem, téves kézbesítés, kézbesítés elmaradása, téves információadás, bármilyen információadási mulasztás, vagy információ téves adása tekintetében – amennyiben eltérést nem engedő jogszabály másként nem rendelkezik – nem haladja meg a Csomag helyreállítási költsége, annak csökkent értéke vagy helyettesítési költsége közül a kevesebbet.


19. KIZÁRT FELELŐSSÉGEK

19.1. A FEDEX SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELŐS A BEVALLOTT ÉRTÉKET (18. SZAKASZ SZERINT KORLÁTOZOTT), VAGY AZ ALKALMAZANDÓ NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEKBEN, ILLETŐLEG AZ ALKALMAZANDÓ, ELTÉRÉST MEG NEM ENGEDŐ, HELYI JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT FELELŐSSÉGKORLÁTOT MEGHALADÓ (AMELYIK MAGASABB) KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY JÁRULÉKOS KÁROKÉRT, AKÁR TUDOTT VAGY TUDNIA KELLETT VOLNA A FEDEX-NEK ARRÓL, HOGY ILYEN KÁROK, NEM KIZÁRÓLAGOSAN – BELEÉRTVE AZ ELMARADT BEVÉTELT ÉS HASZNOT – FELMERÜLHETNEK, AKÁR NEM.

19.2 A FEDEX FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM TERJED KI A KÜLÖNLEGES INCIDENTÁLIS, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT VESZTESÉGEKRE VAGY KÁROKRA, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE AZ ELMARADT BEVÉTELT ÉS HASZNOT.

19.3 A FedEx felelőssége nem terjed ki a 19.4 pontban felsorolt, bizonyos körülmények között bekövetkező veszteségre vagy késedelemre. E veszteségek, késedelmek vagy károk kockázatát és az azoknak való kitételt a Feladó vállalja, és a Feladónak egy biztosítási ügynökkel vagy brókerrel kell a kapcsolatot felvennie, ha biztosítást szeretne ezen esetekre. A FEDEX NEM NYÚJT BIZTOSÍTÁST.

19.4 Az eltérést meg nem helyi jogszabályok által megengedett mértékben a FedEx nem felelős és számára semmilyen kárrendezést, visszafizetést vagy jóváírást nem eredményez a veszteség, kár, késedelem, téves kézbesítés, vagy kézbesítés elmaradása, illetve téves tájékoztatás, vagy a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén; többek között, de nem kizárólag ideértve azon eseteket, melyeknél a veszteséget, kárt, késedelmet, téves kézbesítést, kézbesítés elmaradását, vagy téves tájékoztatást, vagy a tájékoztatás elmulasztását az alább felsorolt körülmények okozzák vagy ezekből következik:

A. A Feladó, a Címzett vagy bármely más, a Küldeményben érdekelt harmadik személy cselekménye, hibája vagy mulasztása;

B. A Szállítmány természete vagy annak bármely hibája, tulajdonsága, vagy benne rejlő fogyatékossága;

C. A nemzetközi (Légi) Fuvarlevél bármely rendelkezésének vagy feltételének, e Feltételeknek, vagy a Küldeményre vonatkozó bármely díjszabásnak, vagy más feltételeknek a megsértése, többek között, de nem kizárólag a szállítmány helytelen megállapítása, a Küldemény nem megfelelő vagy elégtelen csomagolása, biztosítása, jelölése vagy címzése;

D. Bármely olyan esemény, amelyre a FedEx befolyása nem terjed ki, többek között, de nem kizárólag a levegő, a köztörvényes bűnözők, a látszólagos vagy valós hatáskörrel rendelkező hatóságok veszélyeztetései, a vámtisztek cselekedetei és mulasztásai, lázadások, sztrájkok, vagy más helyi viták, polgári zavargások, az államot fenyegető háborús vagy időjárás jellegű veszélyek, a légi és közúti szállítási hálózatok nemzeti, nemzetközi vagy helyi szintű zavarai, bármely természetes vagy jogi személyek bűncselekményei, – beleértve a terrorcselekményeket, sztrájkok, várható sztrájkok (bármely személy, így különösen más fuvarozó, szállító vagy beszállító esetében), természeti katasztrófák, kommunikációs és információs rendszerek (nem kizárólagosan beleértve a FedEx rendszereket) zavarai vagy hibái, mechanikai késedelem, vagy olyan feltételek, melyek veszélyt jelentenek a FedEx személyzetére;

E. A FedEx-en kívül bármely személy cselekménye vagy mulasztása, mely a Feladó vagy a Címzett vagy bármely, állítása szerint a Feladót vagy Címzettet képviselő személy szóbeli vagy írásos kézbesítési utasításának teljesítése;

F. A Feladó által Csomagokba csomagolt és lezárt állapotú csomagokban található árucikkek elvesztése vagy sérülése, feltéve, hogy a kézbesítés idején a lezárás sértetlen és a Csomag megőrizte alapvető egységét;

G. Késedelmek, vagy a FedEx kézbesítési képtelensége vagy hibája, mely a Vámhatóság vagy más szabályozó szervezetek cselekedete vagy mulasztása következtében merül fel;

H. A FedEx illetékek és adók befizetésével kapcsolatos politikáinak betartásából adódó szállítási késedelmek;

I. A FedEx arra való képtelensége, hogy másolatot adjon az árufelvételi lapról, vagy a kézbesítéskor kapott aláírásról;

J. Adatok törlődése mágneses szalagokról, fájlokból vagy más adathordozókról, vagy adatok elvesztése vagy visszaállíthatatlansága, vagy fényképek vagy hangfelvételek exponált filmről való elvesztése vagy károsodása;

K. Fluoreszkáló csövek, neonvilágítás, neonjelek, röntgencsövek, lézercsövek és lámpaizzók, kvarckristályok, kvarclámpák, üvegcsövek mint pl. amelyeket mintaként használnak, és üvegtárolók mint pl. amelyeket laboratóriumi környezetben használnak vagy egyéb természetükből adódóan törékeny tárgyak károsodása szállítás vagy kezelés közben;

L. A „csomag iránya” grafikák (pl. „FEL” nyilak, „EZ AZ OLDAL FELFELÉ” jelölések) tiszteletben tartásának elmulasztása a FedEx részéről;

M. ha a Feladó nem a FedEx által előzetesen jóváhagyott csomagolásban adja fel az árucikkeket olyan esetekben, melyekben az ilyen előzetes jóváhagyás szükséges vagy ajánlott;

N. Ha a FedEx elmulasztja értesíteni a Feladót bármilyen késésről, elvesztésről vagy kárról, vagy az ilyen értesítések pontatlansága;

O. aláírás beszerzése nélkül átengedett Küldemények, amennyiben van egy, a Címzett által aláírt átengedő kézbesítési felhatalmazás;

P. Ha a FedEx hiányos vagy nem pontos cím, helytelen vagy hiányos dokumentáció, egy Küldemény elengedéséhez szükséges illetékek és adók meg nem fizetése, vagy hiányos vagy pontatlan vámbrókeri cím kapcsán elmulasztja vagy nem képes megkísérelni a Feladóval vagy Címzettel való kapcsolatfelvételt;

Q. Az olyan Csomagok elvesztése, vagy azokban bekövetkezett károsodás, melyekre a FedEx nem rendelkezik átvételi feljegyzéssel;

R. makettek Küldeményei (nem kizárólagosan beleértve építészeti maketteket, babaházakat stb.);

S. Aktatáskákban, poggyászban, ruhazsákokban, alumíniumdobozokban, műanyagdobozokban, vagy más, olyan tételekben bekövetkezett károsodás, melyek külső borítása ragasztós címkék, szennyeződés vagy megjelölés hatására károsodhat, kivéve, ha a szállításhoz megfelelő védőtárolóban helyezték el;

T. Tiltott árucikket tartalmazó Küldeményben bekövetkezett károsodás, annak késedelme vagy elvesztése;

U. Azok a károk, melyek abból erednek, hogy a Feladó elmulasztotta a szállítandó anyagot megfelelő, károsodástól védő módon becsomagolni, mely esetben a FedEx indokolt meghatározása szerint a megfelelőséget úgy kell megállapítani, hogy tekintettel kell lenni arra, hogy milyen normál kezelés várható el egy olyan szállítótól, mint a FedEx;

V. bármely személyes vagy pénzügyi információ elvesztése, így különösen társadalombiztosítási szám, születési dátum, jogosítványszám, hitel- vagy betétikártya-szám, pénzügyi számlainformáció;

W. a Feladó elmulasztja törölni a FedEx önszámlázó rendszerébe, Internetes kézbesítő eszközbe vagy más egyéb elektronikus, Csomagok kézbesítésére használt módszerbe bevitt azon Küldeményeket, amelyeket a FedEx-nek nem adták át;

X. hiányos, helytelen vagy érvénytelen FedEx Számlaszám használata, vagy a kézbesítési dokumentumokon szereplő számlázási utasításban megfelelő hitelképességű, érvényes FedEx Számlaszám megadásának elmulasztása;

Y. romlandó, illetőleg olyan küldemény küldése, amely hőtől vagy hidegtől károsodást szenvedhet el, így különösen, bármely alkoholos ital, növények és növényi anyagok, dohánytermékek, osztriga vagy emu tojások, illetőleg élő vízi kultúra szállítása;

Z. számítógépekben vagy azok bármely alkatrészében, illetőleg bármely elektronikus eszközben bekövetkező károsodás, amennyiben az alábbiaktól eltérő csomagolásban szállítják:

a. A gyártó eredeti csomagolása, amely sértetlen, továbbá jó és merev állapotban maradt;

b. A FedEx csomagolási útmutatónak megfelelő csomagolás, amely elérhető a fedex.com weboldalon;

c. FedEx laptop csomagolás laptop számítógépeket tartalmazó Küldemények esetén;

d. FedEx kisméretű elektronikus eszközökhöz való csomagolása, mobiltelefonok, kéziszámítógépek, mp3 lejátszók, valamint hasonló eszközök esetében;

AA. a FedEx csomagolási előírásai, tanácsai, segítsége, útmutatása a megfelelő Küldeménycsomagolás kapcsán nem értelmezhető a FedEx felelősségvállalásának, kivéve, ha a tanács, segítség vagy útmutatás írásban elfogadásra kerül a FedEx Packaging Design and Development részlege által és az írás kifejezetten felelősséget vállal a Küldemény károsodásának esetére;

AB. Károk, amelyeket ütésjelző, dőlésjelző vagy hőmérsékletjelző eszköz jelez;

AC. A Vállalt Kézbesítési Időpontunk elmulasztása hiányos vagy téves címmel ellátott Küldemény esetén (lásd a Kézbesíthetetlen Küldemények fejezetet);

AD. Alkoholtartalmú Küldeményben keletkezett veszteség vagy kár, kivéve, ha jóváhagyott csomagolási típus került felhasználásra vagy a csomagolás típusát a FedEx Packaging Design and Development a csomagolás előzetesen jóváhagyásra került a szállításhoz;

AE. Veszélyes árucikk Küldeménynél, amit a Feladó nem jelentett be megfelelően, beleértve a megfelelő dokumentációt, jelöléseket, címkéket és csomagolást. A FedEx nem fizet meg be nem jelentett vagy rejtett veszélyes árucikkre vonatkozó követeléseket, továbbá a FedEx Pénzvisszafizetési Garancia nem alkalmazandó;

AF. a FedEx nem lesz felelős szolgáltatás vagy szolgáltatási opció nyújtásának elmaradásáért, amennyiben a FedEx feljegyzései nem tartalmazzák, hogy az adott szolgáltatást vagy szolgáltatási opciót a Feladó kiválasztotta.

19.5 A FedEx szándékos tevékenységét kivéve a Feladó felelős minden kárért, melyet a Küldemény a FedEx-nek vagy harmadik személynek okoz. A Feladónak kell helytállnia minden harmadik személlyel szemben azok igényeiért, különösen a Címzettől eredő olyan igényért, mely meghaladja a jelen Feltételek alapján vállalt felelősséget, és mentesítenie kell a FedEx-et minden ilyen igény alól.

19.6 Semmilyen, a FedEx által a Feladó vagy harmadik személy igénye következtében teljesített kifizetés nem tekinthető a felelősség elismerésének.


20. JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSA

A FedEx nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos jótállást, hacsak jelen Feltételek kifejezetten nem tartalmazzák azt.


21. PANASZKEZELÉS

21.1 Igényérvényesítés sérülés, késés vagy mennyiségcsökkenés esetén

A (látható vagy rejtett) sérüléssel, késéssel (ideértve a megromlással kapcsolatos igényeket is) vagy mennyiségcsökkenéssel kapcsolatos igények mindegyikét a Küldemény kézbesítését követő 21 naptári napon belül el kell juttatni a FedEx-hez, amelynek elmulasztása esetén nem lehet kártérítési igénnyel fellépni a FedEx-szel szemben (lásd még 17. rész: PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA – a Szolgáltatási hiba esetén a Szállítási díjak visszatérítése iránti kérelem benyújtására nyitva álló határidőért). Az, ha a Címzett úgy veszi át a Küldeményt, hogy a kézbesítési igazolásra nem írja rá a sérülés tényét, első látásra elfogadható igazolása annak, hogy a Küldemény kézbesítésére jó állapotban került sor. Annak érdekében, hogy a FedEx foglalkozzon a sérülésre vonatkozó bármilyen igénnyel, a Címzettnek lehetőséget kell biztosítania a FedEx számára a tartalom, valamint az eredeti szállítódoboz és csomagolás megvizsgálására.

A FedEx fenntartja a jogot arra, hogy a sérült Küldeményt az ügyfél telephelyén megvizsgálja, illetve hogy a sérült Csomagot vizsgálatra a FedEx egy telepére elszállítsa.

Minden eredeti szállítódobozt, csomagolást és tartalmat elérhetővé kell tenni a FedEx-nek, hogy megvizsgálhassa, és ezeket a Címzettnek az igény lezártáig meg kell őriznie.

21.2 Egyéb igényérvényesítés (elvesztés, nem kézbesítés, téves kézbesítés...)

Minden egyéb igénynek (ideértve többek között a Küldemény elvesztésével, nem kézbesítésével vagy téves kézbesítésével kapcsolatos igényeket is) meg kell érkeznie a FedEx-hez a Csomag FedEx-nek történő átadásától számított kilenc hónapon belül.

21.3 Igénybejelentés és időkorlát

Az azt követő kilenc hónapon belül, hogy a Csomagot átadta a FedEx-nek, igényét dokumentálnia kell, azaz el kell küldenie nekünk az azzal kapcsolatos minden lényeges információt. A FedEx nem köteles az igényt elbírálni, amíg minden Díj nincs kifizetve; az igény összegét nem lehet levonni ezekből a Díjakból. A károkkal kapcsolatos igényérvényesítésének joga a FedEx-szel szemben megszűnik, kivéve, ha a Küldemény kézbesítésétől (sérülés esetén) vagy a Küldemény tervezett kézbesítésétől (elvesztés, nem kézbesítés, téves kézbesítés vagy késedelmes kézbesítés esetén) számított két (2) éven belül nem él a jogi eljárás indításának jogával.

A határidő számításához használható megállapított kézbesítési időpont a Küldemény kézbesítésének dátumát követő nap. Ha az elévülési szabályok rövidebb, jogszabályban meghatározott vagy szerződésben megállapított rövidebb időt írnak elő, akkor azok az irányadók.

Egy Küldeménnyel kapcsolatban csak egy igényt lehet bejelenteni. Az igény kifizetésének elfogadásával Ön lemond minden egyéb jogáról, hogy a Küldeménnyel kapcsolatban további kártérítést követeljen vagy további kártalanítást kapjon.


22. PÓTDÍJAK

A FedEx fenntartja magának a jogot, hogy értesítés nélkül üzemanyag- vagy egyéb pótdíjat szabjon ki a Küldeményekre. Ennek időtartamának és összegének megállapítása kizárólag a FedEx hatáskörébe tartozik. A Feladó küldeményének FedEx részére történő benyújtásával beleegyezik a megrendeléskor vagy a begyűjtéskor – amelyik későbbi – érvényes pótdíjak megfizetésébe, és hogy az ilyen Díjakat a FedEx kizárólag saját hatáskörében határozza meg. Az aktuális pótdíjakról részletek a www.fedex.com weboldalon érhetőek el.


23. JOGLEMONDÁS HIÁNYA

Az, ha a FedEx nem szerez érvényt e Feltételek valamelyikének, illetőleg nem alkalmazza azokat, nem jelenti azt, hogy lemond az adott rendelkezésben foglalt jogairól, és más módon sem szünteti meg a FedEx-nek azt a jogát, hogy az ilyen rendelkezésnek érvényt szerezhessen.


24. KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ JOG

Ezek a Feltételek nem zárnak ki olyan felelősséget, amelynek kizárása jogszabályba ütközik.

Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezése vagy hivatkozása ellentétben áll bármely alkalmazandó nemzetközi egyezménnyel, helyi jogszabállyal, kormányzati előírással, rendelettel vagy követelménnyel, az ilyen rendelkezések a megengedett legnagyobb mértékre korlátozódnak, és korlátozottan érvényben maradnak – továbbra is a FedEx és a Feladó közötti megállapodás részét képezik. Bármely rendelkezés érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem befolyásolja a Feltételek egyéb részeit.


25. KÖZVETÍTÉS

A belga jog a postai szolgáltatások felhasználóinak megengedi, hogy az postai ágazat Ombudsmanjának (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)) beavatkozását kérjék, feltéve hogy a felhasználó panaszát előzetesen közölte a FedEx-szel. Ez a beavatkozás nem érinti ezen Feltételek rendelkezéseit.


26. ADATKEZELÉS

26.1 A FedEx adatkezelői minőségében felelős azért, hogy a Küldemény kézbesítése során és egyébként megfeleljen az alkalmazandó kötelező adatvédelmi jogszabályoknak, szabályzatoknak és előírásoknak, amelyek a személyes adatok (és „adatok”) kezelésére vonatkoznak. További információkért tekintse át a FedEx Adatvédelmi Értesítését, amelyet a www.fedex.com oldalon érhet el. 

26.2 A Feladó által a Küldeménnyel kapcsolatban vagy egyébként megadott, az alkalmazottaira, a Címzettre vagy egyéb külső félre vonatkozó személyes adatok esetén a Feladó szavatolja, kijelenti és vállalja, hogy minden alkalmazandó adatvédelmi jogszabálynak megfelel, ideértve az ilyen adatoknak a jelen Feltételek szerinti vagy egyéb módon a FedEx-nek történő átadásához, illetve a FedEx általi feldolgozáshoz szükséges jogalapot, illetve hogy az ilyen adatok gyűjtésével, továbbításával és kezelésével kapcsolatos minden információt megadja az érintettnek, ideértve többek között:

 • A FedEx-ről mint adatkezelőről; 
 • Az adatkezelés céljait (például: a Küldemény kézbesítése), és az adatkezelés feltételeit; 
 • A Feladó által a FedEx-nek átadandó adatok kategóriáit; 
 • Annak tényét, hogy a személyes adatokat a FedEx-hez, illetve annak az EGT területén és/vagy azon kívül lévő (ideérte az Egyesült Államokat is) társvállalataihoz és fióktelepeihez továbbítják a Küldemény kézbesítésével kapcsolatban (ideértve a Címzettől érkező eltérő kézbesítési utasításokat is), valamint az engedéllyel rendelkező személyzet és a személyes adatokhoz hozzáférő adatkezelők megnevezését; 
 • A személyes adatok megadásának kötelező vagy önkéntes jellegét, valamint az adatszolgáltatás megtagadásának következményeit; 
 • Az érintett jogát az adatokhoz való hozzáféréshez; ahhoz, hogy kérje a pontatlan adatok kijavítását, törlését, felhasználásának korlátozását vagy eltávolítását; illetve hogy jogszerű célokból megtiltsa azok feldolgozását, valamint olyan kapcsolattartási adatokat, amelyek segítségével az érintett élhet az ilyen jogaival. 

26.3 A Feladó mentesíti és kártérítést fizet a FedEx számára minden olyan költség, követelés, kár és kiadás tekintetében, amely annak következtében merül fel a FedEx részére, hogy a Feladó a nem tett eleget a jelen Feltételekben meghatározott kötelezettségeinek. 


A FEDERAL EXPRESS CORPORATION MAGYARORSZÁGRA IRÁNYADÓ SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEINEK 1. SZ. MELLÉKLETE

A FEDEX ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TELEFONSZÁMÁRA VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYOK

A Federal Express Corporation Magyarországi Fióktelepe (2220 Vecsés, Lőrinci út 59. C. ép. 5.; bejegyezve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságánál a Cg.13-17-000083 cégjegyzékszámon; továbbiakban: „FedEx”) ezennel tájékoztatja kedves ügyfeleit, hogy a

- 06 29 551 900

- 06 80 980 980, valamint a

- 36 29 558 760

telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatára bejövő, valamint az ügyfélszolgálata által kezdeményezett telefonhívásokat az alábbi feltételek szerint

rögzíti, és

a hangfelvételt az alábbiak szerint kezeli.


Melléklet – Hívásrögzítés

1. Az hangfelvétel személyes adat

A hangfelvétel azon természetes személyek személyes adatának minősül, akikkel a hangfelvétel kapcsolatba hozható, illetőleg akikre nézve a hangfelvételből következtetés vonható le.


2. A hangfelvétel készítésének és kezelésének jogalapja

A hangfelvétel készítésének jogalapja függ a hívó fél minőségétől, a hívás tárgyától, valamint a hangfelvétel felhasználásának céljától.

2.1 A hangfelvétel készítésének és kezelésének jogalapja fogyasztóval folyatott telefonbeszélgetés esetén

Az ügyfélszolgálat és a fogyasztó között folytatott telefonbeszélgetés esetén a hangfelvétel készítésének jogalapja a postáról szóló 2012. évi CLIX. tv. („Postatörvény”) 57. §, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. („Fogyasztóvédelmi törvény”) 17/B. § (3) bekezdés.

A fenti jogszabályhelyek alapján az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi, telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell.

Fogyasztó és az ügyfélszolgálat között folytatott telefonbeszélgetés esetén tehát a hangfelvétel készítése és kezelése a hívás tárgyától függetlenül kötelező.

A Fogyasztóvédelmi törvény 2. § a) bekezdése alapján fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

2.2 A hangfelvétel készítésének és kezelésének jogalapja fogyasztónak nem minősülő személlyel folytatott telefonbeszélgetés esetén

Az ügyfélszolgálat és a fogyasztónak nem minősülő személy között folytatott telefonbeszélgetés esetén a hangfelvétel készítésének jogalapja a hívás tárgyától függően változik.

2.2.1 Panasz

Amennyiben az ügyfélszolgálat és a fogyasztónak nem minősülő személy között folytatott telefonbeszélgetés tárgya panasz, úgy a hangfelvétel készítésének és kezelésének a jogalapja a Postatörvény 57. §, a Fogyasztóvédelmi törvény 17/B. § (3) bekezdés.

A fenti jogszabályhelyek alapján az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi, telefonon tett szóbeli panaszt hangfelvétellel rögzíteni kell.

Telefonon előterjesztett panasz esetén tehát a hangfelvétel készítése és kezelése kötelező.

2.2.2 Egyéb tárgyú telefonbeszélgetés

Amennyiben az ügyfélszolgálat és a fogyasztónak nem minősülő személy között folytatott telefonbeszélgetés tárgya nem panasz, úgy a hangfelvétel készítésének és kezelésének jogalapja a fogyasztónak nem minősülő személy megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása.

A fogyasztónak nem minősülő személy a hozzájárulását ráutaló magatartással adja meg azáltal, hogy a hangfelvétel készítésére és kezelésére vonatkozó tájékoztatás elhangzását követően nem szakítja meg a telefonhívást.


3. A hangfelvétel készítésének és kezelésének célja

3.1 A hangfelvétel készítésének és kezelésének célja kötelező adatkezelés esetén

A 2.1, valamint a 2.2.1 bekezdésben meghatározott esetben a hangfelvétel célja jogszabályi megfelelés az alábbiak szerint:

a. a Postatörvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerint a postai szolgáltatással kapcsolatos vagy a szolgáltatás teljesítése során a FedEx tudomására jutott adatokat postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság részére történő adatszolgáltatás, továbbá a Postatörvényben meghatározott egyéb célból kezeli;

b. a FedEx köteles megfelelni a Fogyasztóvédelmi törvény 17/B. § (3) bekezdés előírásainak, amely szerint a hangfelvétel készítése és kezelése a fent meghatározott esetekben kötelező.

3.2 A hangfelvétel készítésének és kezelésének célja nem kötelező adatkezelés esetén

A 2.2.2 bekezdés szerinti hangfelvétel készítésének és kezelésének célja

a. a FedEx-szel létrejött szolgáltatási szerződés, a hívó fél és az ügyfélszolgálat között létrejött megállapodások, valamint a hívó fél befogadott kéréseinek, megrendeléseinek teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése.


4. Az adatkezelésre jogosult személy adatai

Az adatkezelésre jogosult személy a Federal Express Corporation Magyarországi Fióktelepe (2220 Vecsés, Lőrinci út 59. C. ép. 5.; bejegyezve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságánál a Cg.13-17-000083 cégjegyzékszámon).


5. Az adatfeldolgozásra jogosult személy adatai

A hangfelvételek továbbításra kerülnek a Federal Express Europe, Inc. & Co., V.O.F. / S.N.C. (székhely: Cantersteen 47, 1000 Brüsszel, Belgium) részére, amely a FedEx adatfeldolgozója.


6. A hangfelvétel kezelésének időtartama

6.1 Az adatkezelés általános időtartama

Figyelemmel a Fogyasztóvédelmi törvény 17/B. § (3) bekezdés rendelkezéseire, valamint a hangfelvételekkel esetlegesen kapcsolatba hozható polgári jogi igények elévülési idejére, a FedEx a hangfelvételeket öt évig kezeli és őrzi meg.

6.2 A hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az érintett a 2.2.2 bekezdés szerint adott hozzájárulását visszavonja, úgy a FedEx a 2.2.2 bekezdés szerinti hangfelvétel kezelését megszünteti és a hangfelvételt törli.


7. A hangfelvétel megismerésére jogosult személyek

A hangfelvételeket a FedEx, valamint a FedEx azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek a hangfelvételekhez való hozzáférése nélkülözhetetlen az adatkezelési cél megvalósításához.

A hangfelvételekhez továbbá hozzáférhetnek a FedEx által igénybe vett adatfeldolgozók.

A fentieken túl a hangfelvételek és az érintettekre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az érintettek hozzájárulása alapján kerülhet sor. A FedEx a szolgáltatásai teljesítésével kapcsolatos, valamint a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat kizárólag a szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés igazolása, elszámolása és utólagos ellenőrzése céljából továbbíthatja harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére.


8. Egyéb lényeges információk

8.1. A hangfelvétel azonosító száma, díjmentes másolatkérés

A hangfelvételt a FedEx egyedi azonosító számmal látja el és a fogyasztó, valamint a fogyasztónak nem minősülő egyéb személy kérésére díjmentesen rendelkezésre bocsátja.

8.2. Szóban előterjesztett panasz adatkezelése

A FedEx a telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszról jegyzőkönyvet készít, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

a. a postai szolgáltatást felhasználó neve, lakcíme,

b. a panasz előterjesztésének ideje, helye, módja,

c. a postai szolgáltatást felhasználó panaszának részletes leírása, a felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok, és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d. a FedEx felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontja, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e. a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása,

f. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A fogyasztó által bármilyen témakörben előterjesztett panasza, valamint a fogyasztónak nem minősülő egyéb személy által postai szolgáltatással kapcsolatosan előterjesztett panasza esetén a jegyzőkönyv készítése kötelező a Fogyasztóvédelmi törvény 17/A. § (5) bekezdése szerint.

Ha a szóbeli panaszról készült hangfelvétel tartalmazza a fenti tartalmi elemeket – ide nem értve a panasz előterjesztésének helyét, a felhasználó által bemutatott bizonyítékok jegyzékét, a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírását, valamint a jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét –, a jegyzőkönyv felvétele a felhasználó beleegyezésével mellőzhető.

8.3. Harmadik személyek adatai

A fogyasztó, valamint a fogyasztónak nem minősülő személy abban az esetben jogosult harmadik személy személyes adatát közölni az ügyfélszolgálattal, amennyiben arra a fogyasztó vagy a fogyasztónak nem minősülő személy megfelelő felhatalmazással rendelkezik.

Azáltal, hogy a fogyasztó, valamint a fogyasztónak nem minősülő személy harmadik személy személyes adatát közli az ügyfélszolgálattal, a fogyasztó, valamint a fogyasztónak nem minősülő személy kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy eleget tesz minden, irányadó adatvédelmi jogszabálynak, így különösen, az érintettet tájékoztatja az adatai gyűjtésével, továbbításával és kezelésével kapcsolatos minden információról, így különösen:

a. a FedEx kilétéről mint adatkezelőről;

b. arról, hogy a harmadik személy személyes adatát továbbították a FedEx részére, valamint

c. arról, hogy a FedEx a harmadik személy személyes adatát a jelen 1. sz. melléklet előírásai szerint kezeli.

A harmadik személy személyes adatát közlő fogyasztó, valamint a fogyasztónak nem minősülő személy köteles megtéríteni a FedEx valamennyi olyan kárát, amely annak következtében merül fel, hogy a fogyasztó, valamint a fogyasztónak nem minősülő személy nem tett eleget a jelen 8.3 meghatározott kötelezettségeinek.


9. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett kérelmezheti a FedEx-nél

a. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b. személyes adatainak helyesbítése

c. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére a FedEx tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A FedEx az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló – és ennek alapján a tájékoztatási – kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

A FedEx köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a FedEx-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását a FedEx csak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 2011. évi CXII. törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén a FedEx írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a FedEx tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „Hatóság”) fordulás lehetőségéről.

Az elutasított kérelmekről a FedEx a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a FedEx rendelkezésére áll, a személyes adatot a FedEx helyesbíti.

a. A személyes adatot törölni kell, ha

b. kezelése jogellenes;

c. az érintett kéri, ide nem értve a kötelező adatkezelés esetét;

d. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

e. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

f. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

Törlés helyett a FedEx zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A FedEx megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a FedEx az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a FedEx tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintettnek a fent meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is –, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

a. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a FedEx-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a FedEx, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c. törvényben meghatározott egyéb esetben.

A FedEx a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a FedEx az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett a FedEx döntésével nem ért egyet, illetve ha a FedEx a döntés meghozatalára irányadó határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az alábbiakban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

A FedEx az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha a FedEx egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fent meghatározott esetekben az adatátvevő a FedEx ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a FedEx köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a FedEx-et a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

Ha a FedEx az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha a FedEx az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben a Fedex felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és a Fedex köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. A Fedex mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.