žmonės, besikalbantys priešais nešiojamąjį kompiuterį

FedEx® Reporting Online

FedEx® Reporting Online

Nuostatos ir sąlygos

Nuostatos ir sąlygos

Sutartis dėl „FedEx® Reporting Online“ informacijos („Sutartis“)

Toliau išdėstytos nuostatos ir sąlygos, pagal kurias jums leidžiama naudoti „FedEx Reporting Online“. Atidžiai perskaitykite šią informaciją.  Jei sutinkate, kad jums būtų taikomos šios nuostatos ir sąlygos, toliau savo sutikimą turite patvirtinti.

Patvirtinus šis dokumentas bus laikomas teisine sutartimi („Sutartis“) tarp „FedEx Express International B.V.“ bei su ja susijusių įmonių („FedEx“) ir jūsų kaip „Kliento“. Elektroninis šios Sutarties patvirtinimas yra laikomas Kliento sutikimu su jos nuostatomis ir sąlygomis. Atsispausdinkite šios Sutarties kopiją ir pasidėkite prie kitų dokumentų, kad galėtumėte pasižiūrėti prireikus ateityje.

Konstatuojamosios dalys

1. „FedEx“ turi tam tikros privačios ir konfidencialios informacijos, susijusios su Kliento siuntimo veikla naudojantis „FedEx“ paslaugomis.

2.  Klientas gali pageidauti gauti tokią informaciją, kad peržiūrėtų savo siuntimo veiklą naudojantis „FedEx“ paslaugomis. Atsižvelgiant į abipusius sutarimus, išdėstytus šioje Sutartyje, „FedEx“ ir Klientas susitaria:

1 skyrius. Informacija

1. Pagal šios Sutarties nuostatas ir sąlygas „FedEx“ suteikia Klientui neišimtinę nemokamą teisę ir licenciją naudotis „FedEx“ pateikta informacija ir visais susijusiais dokumentais (bendrai toliau vadinama „Informacija“) savo siuntimo veiklos naudojantis „FedEx“ ir su „FedEx“ susijusių įmonių paslaugomis analizės tikslais.

2. „FedEx“ numato tokią informaciją pateikti per savo svetainę, tačiau pateikimo būdą savo nuožiūra gali ir pakeisti.

 

2 skyrius. Naudojimas

Klientas informaciją naudos tik savo siuntimo veiklos naudojantis „FedEx“ paslaugomis tendencijoms analizuoti. Klientas laikysis visų „FedEx“ laikui bėgant pateikiamų nurodymų dėl Informacijos prieigos ir naudojimo.

 

3 skyrius. Priežiūra ir atnaujinimai

„FedEx“ savo nuožiūra bet kada gali pakeisti failų išdėstymą, pristatymo priemones ir pateikiamos Informacijos pobūdį bei kiekį.

 

4 skyrius. Nuostolių atlyginimas

Klientas sutinka atlyginti žalą jos patronuojančiajai įmonei ir jos patronuojančiosios įmonės filialams, visiems jų darbuotojams, agentams ir atstovams, juos nuo žalos apsaugoti ir nelaikyti jų atsakingais už bet kokią pretenziją, reikalavimą, nuostolius (įskaitant atsitiktinius ir pasekminius nuostolius), išlaidas, ieškinius ir skolas (toliau bendrai vadinama „Pretenzijomis“), įskaitant pagrįstų mokesčių advokatui, susidariusių dėl Kliento Informacijos naudojimo bet kokiu būdu, įskaitant išlaidas, patirtas Kliento keičiant savo vietines kompiuterines sistemas, kad būtų galima pasinaudoti Informacija, (tačiau tuo neapsiribojant), sumokėjimą.

 

5 skyrius. Konfidencialumas

Klientas visą Informaciją laikys visiškai konfidencialiai, jos nenaudos jokiais kitais tikslais, o tik naudodamasis šios Sutarties suteiktomis teisėmis, o jo darbuotojai privalės prisiimti tokius pačius įsipareigojimus dėl konfidencialumo, kokius prisiėmė Klientas pagal šią Sutartį. Klientas nė vienai trečiajai šaliai nesuteiks prieigos prie Informacijos ir neatskleis jos jai jokia forma, prieš tai negavęs raštiško „FedEx“ sutikimo.

 

6 skyrius. Nuostolių rizika

Klientas prisiima nuostolių arba žalos, atsiradusių dėl Informacijos naudojimo, riziką.

 

7 skyrius. Nutraukimas

Ši Sutartis galioja tol, kol ją nutraukia kuri nors šalis. Nutraukus šią Sutartį Klientas nebegali toliau naudoti Informacijos. „FedEx“ gali bet kada nustoti teikti Informaciją ir ji nėra įpareigota pateikti kokią nors Informaciją visą arba tik jos dalį. 4 ir 5 skyriuose nurodyti įsipareigojimai atitinkamai dėl nuostolių atlyginimo ir konfidencialumo išlieka galioti ir nutraukus šią Sutartį.

 

8 skyrius. Garantijos atsisakymas

1. Klientas žino ir sutinka, kad naudodamasis Informacija visą riziką prisiima sau. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“. „FedEx“ atsisako visų garantijų (aiškiai išreikštų arba numanomų), įskaitant numanomas garantijas dėl tinkamumo parduoti ir tinkamumo konkrečiai paskirčiai, tačiau jomis neapsiribojama.

2. Jokiomis aplinkybėmis, įskaitant aplaidumą, „FedEx“ nebus atsakinga už jokius nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius), patirtus dėl Kliento Informacijos naudojimo ar jos turėjimo arba susijusius su Informacijos naudojimu ar turėjimu, įskaitant specialiuosius, atsitiktinius ir pasekminius nuostolius bei nuostolius, patirtus dėl naudos praradimo, duomenų praradimo, pelno negavimo ir verslo galimybių praradimo (tačiau jais neapsiribojama), netgi jei „FedEx“ buvo informuota apie tokių nuostolių galimybę. „FedEx“ negarantuoja, kad Informacija atitiks visus Kliento reikalavimus, kad joje nebus klaidų arba kad ji bus pataisyta. „FedEx“ negarantuoja ir neteikia jokių pareiškimų dėl Informacijos naudojimo arba dėl Informacijos naudojimo rezultatų teisingumo, tikslumo, patikimumo ar kitokiu požiūriu. Jokia žodinė arba raštu „FedEx“ ar jos atstovo pateikta informacija nesuteikia garantijos. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama numanomų garantijų išimtis, todėl pirmiau nurodytos išimtys gali būti netaikomos.

3. Visos siuntos (ir visos su tokiomis siuntomis susijusios Pretenzijos) turi būti vykdomos laikantis gabenimo sąlygų, nurodytų taikomame „FedEx“ paslaugų vadove, tarifuose arba kitose taikomose „FedEx“ gabenimo sąlygose.

 

9 skyrius. Priskyrimas

Klientas negali priskirti savo teisių arba perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško „FedEx“ sutikimo.

 

10 skyrius. Pakeitimas

Šią Sutartį bet kuriuo metu gali pakeisti tik „FedEx“, raštu apie tai įspėjusi Klientą. Tiek, kiek bet kokia Informacija, esanti „FedEx“ pateiktuose dokumentuose, prieštarauja šiai Sutarčiai, pirmumas teikiamas šios Sutarties nuostatoms ir sąlygoms.