Lietošanas nosacījumi

Paziņojums par privātumu

Paziņojums par privātumu

FEDEX PAZIŅOJUMS PAR KONFIDENCIALITĀTI

Mums ir svarīga jūsu uzticēšanās. Tāpēc mēs aizsargājam jūsu informāciju un izmantojam to atbildīgi, vienlaicīgi turpinot sniegt izcilus pakalpojumus, ko jūs sagaidāt no FedEx un tās darbības grupām, atkarīgajām (meitas) sabiedrībām un struktūrvienībām, tai skaitā arī jebkuras TNT sabiedrības (turpmāk - "FedEx"). FedEx ir apņēmies aizsargāt jūsu konfidencialitāti un visu to informāciju, ko var tieši vai netieši izmantot privātpersonu identificēšanai (turpmāk tekstā — “Personas dati”). FedEx izstrādāja šo paziņojumu par konfidencialitāti (turpmāk tekstā — “Paziņojums par konfidencialitāti”), lai izskaidrotu, kā FedEx iegūst un izmanto Personas datus. 

Pēdējoreiz atjaunināts: 2021. gada aprīlī

Ja šajā Paziņojumā par konfidencialitāti ir minēti vārdi “FedEx”, “mēs” vai “mūsu”, tad FedEx ar tiem apzīmē to FedEx uzņēmumu, kurš lemj par to, kādiem mērķiem un ar kādiem līdzekļiem jūsu Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar šo Paziņojumu par konfidencialitāti. Tā kā visi TNT uzņēmumi ietilpst FedEx, uz Personas datiem, kas iegūti jebkurā TNT domēnā, piemēram, www.tnt.com, arī attiecas šis Paziņojums par konfidencialitāti.

Ja izmantojat mūsu pakalpojumus Eiropā, jūsu Personas datus pārvalda uzņēmums FedEx Express International B.V., kura galvenais birojs ir Nīderlandē — Hofdorpā. Ja izmantojat mūsu pakalpojumus citur pasaulē, jūsu Personas datus pārvalda uzņēmums FedEx Corporation, kura galvenais birojs ir Amerikas Savienotajās Valstīs — Memfisā, Tenesī štatā. 

Kontaktinformācija

FedEx Express International B.V.
Juridiskajai nodaļai
Taurusavenue 111
2132 LS Hoofddorp
Nīderlande
Pieprasījuma veidlapa

FedEx Corporation
Juridiskajai nodaļai
1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600
Memphis, TN 38120
Amerikas Savienotās Valstis
Pieprasījuma veidlapa

Kopsavilkums

Šajā Paziņojumā par konfidencialitāti sniedzam atbildes uz tālāk norādītajiem jautājumiem.1. Vai šis Paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz jums?

Šis Paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz jums, ja jūs esat FedEx klients, FedEx sūtījuma saņēmējs vai FedEx piegādātājs, kā arī tad, ja sazināties ar FedEx, piemēram, izmantojot sociālos tīklus vai apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes www.fedex.com, www.tnt.com u.c., tostarp visas lapas, apakšlapas un mobilās lietotnes (turpmāk tekstā — “Tīmekļa vietnes”), vai arī ja saņemat e-pasta ziņojumus no FedEx.


2. Kādus Personas datus FedEx iegūst?

Veicot saimniecisko darbību un sniedzot pakalpojumus, uzņēmumam FedEx ir nepieciešams apstrādāt Personas datus. Bez jūsu Personas datiem mēs nevarētu jums nodrošināt pieprasītos pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus un apmeklējot mūsu Tīmekļa vietnes, jūs parasti tieši vai netieši sniedzat uzņēmumam FedEx šādus Personas datus:

 • kontaktinformāciju, piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru;
 • finanšu informāciju, piemēram, bankas konta numuru, maksājumu statusu un rēķinus;
 • identifikācijas informāciju, piemēram, autovadītāja apliecības numuru (ja jums nav transportīdzekļa vadītāja apliecības, tiks izmantots cits identificēšanas veids, kas nodrošina, ka mēs jūs spējam identificēt, bet vienlaicīgi pēc iespējas mazāk aizskar jūsu privātumu);
 • konta informāciju, piemēram, pieteikšanās informāciju, jūsu e-pasta adresi un citu informāciju, ko norādāt savā kontā;
 • ar sūtīšanu un pakalpojumiem saistītu informāciju, piemēram, sūtījuma izsekošanas numuru, sūtījuma maršrutēšanas informāciju, atrašanās vietas datus, sūtījuma statusu, piegādes atrašanās vietu, iepakojuma veidu, vienību skaitu, svaru, pakas attēlu un muitas informāciju;
 • informāciju par lietotāju un iestatījumiem, piemēram (ja piemērojams), sūtījumu daudzumu, sūdzības, pirkumu un saistīto komercdarbību vēsturi, saziņu, aptauju datus un iepirkšanās iestatījumus;
 • automātiski ģenerētu informāciju, piemēram, IP adreses, ierīces vai lietotāja unikālais identifikācijas numurs, sistēmas un pārlūka veids, datuma un laika spiedogs, nosūtītāja mājas lapas adrese, mūsu Tīmekļa vietnēs vai mobilajās aplikācijās apmeklētais saturs un lapas, datums, laiks un vieta, kurā ir notikušas attiecīgās darbības, jūsu apmeklētās mājas lapas (ja jūs piekļūstat mūsu tirdzniecības vietu bezsaistes pakalpojumiem), klikšķu secības dati un ierīču atrašanās vieta (ja jūs esat aktivizējis šo mobilās aplikācijas iespēju).

3. Vai FedEx izmanto sīkfailus?

Jā, FedEx savās tīmekļa vietnēs izmanto sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas. Izmantojot šos sīkfailus, FedEx automātiski iegūst iepriekš norādītos Personas datus, kad jūs apmeklējat mūsu Tīmekļa vietnes. Lai uzzinātu vairāk par šiem sīkfailiem un līdzīgajām tehnoloģijām, skatiet mūsu paziņojumu par sīkfailiem.


4. Kāpēc FedEx apstrādā personas datus?

Personas dati tiek vākti, izmantoti, glabāti vai nepieciešamības gadījumā citādi apstrādāti FedEx atbildīgas, efektīvas un faktiskas uzņēmējdarbības pārvaldības nodrošināšanai. FedEx personas datu apstrādei ir tiesisks pamats. Šis tiesiskais pamts bieži vien ir saistīts ar uzņēmējdarbības mērķiem. Tas nozīmē, piemēram, ka mūsu līgumsaistību izpilde var vienlaicīgi kalpot gan kā tiesiskais pamats, gan kā FedEx uzņēmējdarbības mērķis. Tādēļ mēs vispirms paskaidrosim, kāds ir tiesiskais pamats, lai FedEx apstrādātu jūsu Personas datus, un pēc tam izskaidrosim uzņēmējdarbības mērķus, kuru sasniegšanai jūsu Personas dati ir nepieciešami:

Tiesiskais pamatojums
FedEx apstrādā jūsu Personas datus, pamatojoties uz kādu no tālāk uzskaitītajiem tiesiskajiem pamatiem:

 • apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu saistības, kas noteiktas līgumā starp jums un FedEx;
 • apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu izpildīt savus tiesiskos pienākumus;
 • apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu jūsu vai citas fiziskas personas būtiskās intereses;
 • apstrāde ir nepieciešama FedEx leģitīmo interešu aizsardzībai, izņemot gadījumus, kad šādas intereses ir pakārtotas jūsu pamattiesību un brīvību interesēm;
 • citos nepieciešamības gadījumos (mēs jūs aicināsim sniegt mums jūsu piekrišanu).

Uzņēmējdarbības mērķi
FedEx pieprasīs, izmantos un citādi apstrādās Personas datus vienīgi gadījumos, kad šāda apstrāde ir nepieciešama viena (vai vairāku) tālāk aprakstīto tiesisko uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanai. 

 1. Produktu izstrāde, pētniecība un FedEx produktu un/vai pakalpojumu uzlabošana. FedEx apstrādā personas datus, lai pēc nepieciešamības izstrādātu un uzlabotu FedEx produktus un/vai pakalpojumus, kā arī pētniecības un izstrādes nolūkos.
 2. Līgumos noteiktu saistību izpilde.Tā ietver piegādes pakalpojumus, FedEx pakalpojumu izsekošanu, saziņu ar privātpersonām un citām personām saistībā ar pakalpojumiem, atbildēšanu uz (papildu) informācijas pieprasījumiem, strīdu izšķiršanu un līgumu sagatavošanu (piem., sūtījuma izsekošanas numura saistīšana ar jūsu kontu, lai jūs varētu izsekot sūtījumam).
 3. Attiecību vadība un mārketings komercdarbības nolūkā. Vispārīgi FedEx apstrādā Personas datus, kad tas nepieciešams, lai izstrādātu un uzlabotu FedEx produktus un/vai pakalpojumus, pārvaldītu kontus, sniegtu klientiem pakalpojumus un veiktu (mērķētas) mārketinga darbības nolūkā izveidot attiecības ar klientu un/vai uzturēt, kā arī padziļināt attiecības ar klientu, darījumu partneri vai piegādātāju un analizēt Personas datus statistikas vai pētniecības nolūkos (piem., lai rādītu jūsu interesēm atbilstošākas mūsu reklāmas, informāciju par sponsorēšanu, īpašajiem piedāvājumiem klientiem vai citām akcijām, paziņojumus un saturu gan mūsu, gan trešo personu vietnēs).
 4. Uzņēmējdarbības procesu izpilde, iekšējā vadība un vadības pārskatu veidošana. Tas attiecas arī uz tādām darbībām kā sabiedrības aktīvu pārvaldīšana, iekšējo revīziju un izmeklēšanu veikšana, finanses un grāmatvedība, saimnieciskās darbības kontroles ieviešana, centrālo apstrādes iekārtu nodrošināšana efektivitātes nolūkos, sabiedrību apvienošanās, iegūšanas un atsavināšanas pārvaldīšana, kā arī Personas datu Apstrāde vadības ziņojumu un analīzes nolūkos (piem., meklēšana par sūtījumu kontiem, lai atklātu krāpšanas gadījumus).
 5. Drošība un drošums. Personas dati var tikt apstrādāti arī tādu darbību kontekstā, kas ir saistītas ar drošību un veselību, FedEx un klientu, piegādātāju vai biznesa partneru aktīvu aizsardzību un klientu, piegādātāju vai biznesa partneru statusa un piekļuves tiesības autentifikāciju (piem., lai sniegtu drošus un aizsargātus pakalpojumus tiešsaistes un bezsaistes darījumos).
 6. Fizisku personu vitālo interešu aizsardzība. Tā ietver datu apstrādi gadījumos, kad ir nepieciešams aizsargāt jūsu vai citu fizisku personu vitālās intereses (piem., tādu iemeslu dēļ, kas ir saistīti ar neatliekamas medicīniskas palīdzības sniegšanu).
 7. Juridisko pienākumu izpilde. Šis mērķis attiecas uz Personas datu apstrādi, kas nepieciešama tādu tiesību aktu un nozares vadlīniju izpildei, kuri jāievēro FedEx (piem., lai interešu konfliktu novēršanas nolūkā pārbaudītu, vai konkrētais klients, piegādātājs vai darījumu partneris nav iekļauts to personu sarakstā, ar kurām aizliegts sadarboties, vai lai nodrošinātu atbilstību tirdzniecības kontroles, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, korupcijas apkarošanas vai citām politikām un procedūrām).

5. Kas var piekļūt jūsu Personas datiem?

Jūsu Personas datus FedEx var lietot kopīgi ar trešajām pusēm tālāk aprakstītajos gadījumos.

 • Jūsu Personas datus FedEx var lietot kopīgi ar savām saistītajām sabiedrībām, darbības grupām, atkarīgajām (meitas) sabiedrībām un struktūrvienībām vai trešajām personām, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar iepriekš aprakstītajiem nolūkiem. Nepieciešamības gadījumā FedEx pieprasa trešajām personām veikt darbības atbilstoši FedEx datu aizsardzības politikai un pamatnostādnēm (vadlīnijām).
 • Jūsu personas datus FedEx var lietot kopīgi ar datu apstrādātājiem, t.i., personām, kas apstrādā Personas datus mūsu vārdā. Tādos gadījumos šīs trešās personas drīkst izmantot jūsu Personas datus tikai iepriekš aprakstītajiem nolūkiem un tikai atbilstoši mūsu norādījumiem. FedEx izmantos tikai tādu datu apstrādātāju pakalpojumus, kas sniedz pietiekamas garantijas, lai īstenotu atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus un nodrošinātu datu subjektu tiesību aizsardzību.
 • FedEx darbiniekiem varētu būt tiesības piekļūt jūsu Personas datiem, ja tas ir nepieciešams viņu uzdevumu veikšanai. Šādā gadījumā piekļuve tiks piešķirta tikai tad, ja tas nepieciešams iepriekš aprakstītajiem nolūkiem un ja darbiniekam ir saistošas konfidencialitātes prasības.
 • FedEx var koplietot jūsu Personas datus, ja to paredz tiesību akti, tiesas nolēmums vai cits tiesisks process, piemēram, ar tiesībaizsardzības iestādēm vai citām valsts pārvaldes iestādēm, lai noteiktu vai īstenotu mūsu likumīgās tiesības, vai arī saistībā ar kādu korporatīvo darījumu, piemēram, atsavināšanu, apvienošanos, konsolidāciju vai aktīvu pārdošanu, vai maz ticamu maksātnespējas gadījumu.

6. Cik ilgi FedEx glabās jūsu personas datus?

FedEx glabā jūsu Personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams konkrētajiem Personas datu apstrādes nolūkiem. Pēc glabāšans termiņa beigām mēs izdzēsīsim vai anonimizēsim jūsu Personas Datus, ja vien mums nebūs nepieciešamība saglabāt atsevišķus jūsu Personas Datus kādā citā nolūkā. Mēs to darīsim tikai tad, ja mums būs tiesisks pamats jūsu Personas datu saglabāšanai. Mēs arī nodrošināsim, ka Personas dati ir pieejami tikai un vienīgi šim konkrētajam nolūkam.

Piemēram, jūsu Personas dati mums ir nepieciešami muitas formalitāšu nokārtošanai. Muitas tiesību aktos noteikts, ka mums jāsaglabā/jāglabā noteikti Personas dati. Šis glabāšanas laikposms parasti ir no 3 līdz 7 gadiem atkarībā no konkrētās valsts un attiecīgajiem muitas tiesību aktiem. Šādos gadījumos mēs uzglabāsim vienīgi tos Personas datus, kuri nepieciešami, lai mēs izpildītu savus juridiskos pienākumus.


7. Ko FedEx dara, lai aizsargātu jūsu Personas datus?

FedEx ir veicis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu jūsu Personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu apstrādi, tostarp nodrošinot, ka:

 • jūsu Personas dati tiek aizsargāti pret neatļautu piekļuvi;
 • tiek nodrošināta jūsu Personas datu konfidencialitāte;
 • tiek saglabāta jūsu Personas datu integritāte un pieejamība;
 • personāls ir apmācīts par informācijas drošības prasībām;
 • ja notiek datu aizsardzības pārkāpumi vai rodas aizdomas par tiem, mēs ziņojam par pārkāpumiem vai aizdomām saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

8. Kur FedEx glabā vai pārsūta jūsu Personas datus?

Ņemot vērā mūsu uzņēmuma raksturu un pakalpojumus, ko mēs sniedzam saviem klientiem, FedEx var būt nepieciešams nosūtīt Jūsu personas datus uz vietu ārpus valsts, kurā Jūs atrodaties. Jebkurā gadījumā, kad mēs nosūtam personas datus, FedEx nodrošina, ka šādai nosūtīšanai piemēro atbilstošas garantijas. Attiecībā uz Eiropas Ekonomikas zonu šādu nosūtīšanu trešajām personām (ārpus Eiropas Ekonomikas zonas) reglamentē līgums, kas balstīts uz līgumu standartklauzulām par datu nosūtīšanu, ko apstiprinājusi Eiropas Komisija, vai citas atbilstošas garantijas.


9. Kādas tiesības jūs varat īstenot saistībā ar saviem personas datiem?

Pamatojoties uz tiesību aktiem, kas piemērojami Personas datu izmantošanai, jums ir tiesības, kuras saistītas ar jūsu Personas datiem. Tomēr mums ir jāņem vērā gan jūsu tiesības un jūsu pieprasījums tās īstenot, gan arī mūsu tiesības un pienākumi apstrādāt jūsu Personas datus un aizsargāt citu personu tiesības un brīvības. Tālāk ir izskaidrotas vairākas Eiropas ekonomikas zonā piemērojamas tiesības, kas jums ir saistībā ar saviem Personas datiem. 

Piekļuves tiesības.
Jums ir tiesības iegūt mūsu rīcībā esošo jūsu Personas datu kopiju un sīkāku informāciju par to, kā mēs izmantojam jūsu datus. Mēs parasti izsniedzam Personas datus digitālā formātā. Pirms sniegsim pieprasīto informāciju, iespējams, lūgsim jums pierādīt savu identitāti. 

Tiesības labot.
Mēs veicam saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu rīcībā esošā informācija par jums ir precīza un pilnīga. Tomēr, ja uzskatāt, ka tas tā nav, jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu mūsu apstrādātos personas datus par jums, kuri ir nepilnīgi vai neprecīzi.

Tiesības uz dzēšanu.
Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izdzēstu jūsu Personas datus, piemēram, ja Personas dati vairs nav nepieciešami sākotnējam nolūkam, ar kuru tie tika iegūti, vai ja Personas dati ir novecojuši, vai ja jūs atsaucat savu piekrišanu datu apstrādes pamatojumam. Tomēr mums būs jāņem vērā arī citi faktori. Piemēram, mēs, iespējams, nevarēsim izpildīt jūsu pieprasījumu noteiktu juridisku vai regulatīvu pienākumu dēļ.

Tiesības ierobežot apstrādi.
Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs (uz laiku) pārtrauktu izmantot jūsu personas datus, piemēram, ja jūs uzskatāt, ka mūsu rīcībā esošie Personas dati par jums var būt neprecīzi vai ka mums vairs nav vajadzības izmantot jūsu Personas datus.

Tiesības uz datu pārnesamību.
Jums var būt tiesības pieprasīt, lai mēs nosūtītu jūsu sniegtos Personas datus kādai trešajai personai pēc jūsu izvēles. Varat īstenot šīs tiesības tikai tad, ja jūs esat mums sniedzis Personas datus un mēs tos apstrādājam ar automatizētu līdzekļu palīdzību, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai lai izpildītu saistības, kas noteiktas mūsu līgumā ar jums. 

Tiesības iebilst.
Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, kuras pamatā ir mūsu likumīgās intereses. Turklāt jebkurā laikā varat pieprasīt, lai mēs pārtrauktu jūsu Personas datu izmantošanu mārketinga nolūkos. Ja to pieprasīsiet, FedEx nekavējoties pārtrauks jūsu Personas datu izmantošanu. Ja iesniegsiet iebildumu pret datu apstrādi citā nolūkā, kura pamatā ir mūsu likumīgās intereses, mēs vairs neapstrādāsim Personas datus attiecīgajā nolūkā, ja vien apstrādei nebūs pārliecinoša likumīga pamatojuma. Tomēr ņemiet vērā, ka mēs, iespējams, nevarēsim sniegt noteiktus pakalpojumus vai priekšrocības, ja nevarēsim apstrādāt Personas datus, kas nepieciešami attiecīgajam nolūkam.

Tiesības, kas saistītas ar automatizētu lēmumu pieņemšanu.
Jums ir tiesības nebūt pakļautam tādam lēmumam, kura pamatā ir tikai automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, ja šāds lēmums rada tiesiskas sekas attiecībā uz jums vai līdzīgā veidā ievērojami ietekmē jūs. Ja par jums ir pieņemts automatizēts lēmums un jūs nepiekrītat tā iznākumam, varat sazināties ar mums, izmantojot tālāk sniegto informāciju, un pieprasīt pārskatīt lēmumu. 

Tiesības atsaukt piekrišanu.
Atsevišķos gadījumos mēs varam lūgt jūsu piekrišanu Personas datu apstrādei. Šādos gadījumos jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Pēc piekrišanas atsaukuma FedEx pārtrauks turpmāku datu apstrādi, cik drīz vien būs iespējams. Tomēr tas neietekmēs apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukuma.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības, lūdzu, atveriet šo saiti.

Varat pārvaldīt savus FedEx kontus, izmantojot tālāk norādītās iespējas. 

 • E-pasta ziņojumi: lai pārvaldītu e-pasta ziņojumu iestatījumus, apmeklējiet e-pasta ziņojumu iestatījumu centru. 
 • Mobilie paziņojumi: lai atteiktos no mobilajiem paziņojumiem, īsziņā uz tālruņa numuru 37473 nosūtiet kodu “STOP”. Jebkurā laikā varēsiet atkal izvēlēties saņemt paziņojumus, nosūtot kodu “YES” uz to pašu numuru. 
 • Sīkfaili un citas tehnoloģijas: lai atteiktos no reklāmām, apmeklējiet Interneta reklamēšanas iniciatīvas (NAI) lapu Consumer Opt Out (Patērētāju atteikšanās). 

10. Kā rīkoties, ja jums ir citi jautājumi vai sūdzības?

Ar jautājumiem vai sūdzībām par savu Personas datu apstrādi varat vērsties FedEx, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta šī Paziņojuma par privātumu sākumā.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei tajā jurisdikcijā, kurā atrodas jūsu darbavieta vai dzīvesvieta vai kurā ir izdarīts iespējamais pārkāpums. FedEx galvenā uzraudzības iestāde Eiropas ekonomiskajā zonā ir Nīderlandes datu aizsardzības iestāde (Autoriteit Persoonsgegevens, Dutch DPA), izņemot gadījumus, kad iespējamajam pārkāpumam ir tīri lokāls raksturs. Eiropas datu aizsardzības iestāžu saraksts ir atrodams šeit.


11. Vai šis Paziņojums par konfidencialitāti tiks atjaunināts?

Ik pa laikam FedEx var atjaunināt šo Paziņojumu par konfidencialitāti. Ja grozījumiem būs nopietna ietekme, FedEx centīsies jūs par to informēt.