Vietnes fedex.com lietošanas nosacījumi

Lietošanas nosacījumi

Lietošanas nosacījumi

FedEx.com

FedEx.com

ŠEIT PIEEJAMIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI REGULĒ, KĀ JŪS VARAT LIETOT VIETNI FEDEX.COM, PAKALPOJUMUS FEDEX SHIP MANAGER® VIETNĒ FEDEX.COM UN FEDEX SHIP MANAGERTM LITE (TURPMĀK TEKSTĀ — SHIP MANAGER), RĪKU FEDEX® GLOBAL TRADE MANAGER (TURPMĀK — GTM), KĀ ARĪ LIETOTNES FEDEX® MOBILE UN FEDEX® NORĒĶINI TIEŠSAISTĒ. SKATOT SATURU VAI LIETOJOT ŠO VIETNI, JŪS UN UZŅĒMUMS, KĀ VĀRDĀ RĪKOJATIES (TURPMĀK KOPĀ — JŪS VAI JŪSU), PIEKRĪTAT VISIEM ŠEIT PIEEJAMAJIEM NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM.

FEDEX DRĪKST JEBKURĀ LAIKĀ (ARĪ IEPRIEKŠ NEZIŅOJOT) MAINĪT VAI GROZĪT ŠOS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS, UN JŪS PIEKRĪTAT ŠĪM IZMAIŅĀM UN GROZĪJUMIEM, SKATOT SATURU VIETNĒ, KURĀ VEIKTI LABOJUMI. VIETNĒ FEDEX.COM VAR BŪT SNIEGTI PAPILDU NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI, KAS REGULĒ, KĀ JŪS DRĪKSTAT LIETOT NOTEIKTAS FUNKCIJAS, LĪDZEKĻUS, INFORMĀCIJU UN APLIKĀCIJAS, KAS PIEEJAMAS, IZMANTOJOT VIETNI FEDEX.COM.


1. sadaļa. Definīcijas
 

Saturs: informācija, grafiki, produkti, funkcijas, funkcionalitāte, pakalpojumi un saites vietnē fedex.com, tajā skaitā pakalpojums FedEx Ship Manager vietnē fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, Global Trade Manager un FedEx Billing Online.

FedEx: uzņēmums FedEx Corporate Services, Incorporated, tā mātesuzņēmums un mātesuzņēmuma filiāļu uzņēmumi.

Jūs: jūs pats un uzņēmums, kuru jūs pārstāvat.


2. sadaļa. Vietnes fedex.com lietošana

Vietne fedex.com ir paredzēta esošiem un potenciāliem FedEx klientiem, kuri sadarbojas ar FedEx un lieto vietni fedex.com. Šo vietni nedrīkst lietot citas personas vai uzņēmumi vai jebkādam citam nolūkam. Jo īpaši visu informāciju par sūtīšanu, izsekošanu, FedEx rēķinu saņemšanu un maksājumu veikšanu ar elektronisku līdzekļu pārskaitījumu (turpmāk — EFT), nodošanas vietu, starptautisko dokumentu identificēšanu un sagatavošanu, nodevu un nodokļu aprēķināšanu, kā arī citu informāciju un pakalpojumus drīkst lietot tikai esoši un potenciāli FedEx klienti saviem sūtījumiem. Trešās personas nosūtītājam vai jebkādai citai personai, kas rīkojas trešās personas nosūtītāja labā, ir aizliegts lietot vietni fedex.com ar nolūku gūt sūtījumu sagatavošanai nepieciešamu informāciju vai sagatavot sūtījumus, izņemot gadījumu, ja lietošanas nosacījumos, ko piemēro konkrētai interaktīvai funkcijai vietnē fedex.com, ir norādīts citādi. Ir kategoriski aizliegts lietot automatizētas iezvanes vai uzziņu ierīces, lai iegūtu informāciju no vietnes fedex.com.

FedEx nepieņem jaunu pakalpojumu vai produktu priekšlikumus ar idejām, koncepcijām vai metodēm, ja priekšlikumus iesniedz vietnē fedex.com. Ja šāda informācija tiek saņemta, tā netiek uzskatīta par konfidenciālu, un FedEx drīkst šādu informāciju neierobežoti lietot, ziņot plašajai sabiedrībai un likt praksē jebkādā izvēlētajā veidā.


3. sadaļa. Reģistrācija vietnē fedex.com

Ja vēlaties, varat reģistrēties vietnē fedex.com. Reģistrācija sniegs jums iespēju piekļūt mūsu interaktīvajām funkcijām - ar izveidoto FedEx pieteikuma informāciju varēsiet piekļūt pakalpojumiem FedEx Ship Manager, FedEx Ship Manager Lite, My FedEx, FedEx Global Trade Manager, FedEx Billing Online, FedEx Mobile u.c. Ņemiet vērā, ka šo pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no valsts/teritorijas. Turklāt FedEx var pievienot citas funkcijas, kurām varēsiet piekļūt, izmantojot savu FedEx pieteikuma informāciju vietnē fedex.com. Šajā gadījumā lietotājiem, kuri iepriekš ir reģistrējuši kontu, nebūs jāveic reģistrācija atkārtoti.

Reģistrējoties vietnē fedex.com, jūs piekrītat sniegt precīzu un aktuālu informāciju par sevi (tā kā prasīts fedex.com pieteikuma informācijas reģistrācijas lapās).

Daži fedex.com pakalpojumi ir pieejami tikai atsevišķiem klientiem noteiktās valstīs/teritorijās. Jūs sniedzat piekrišanu reģistrēties tikai fedex.com pakalpojumos, kas vietnē fedex.com tiek piedāvāti valstī/teritorijā, kurā atrodas jūsu FedEx konts. Piemēram, ja jūsu FedEx konts atrodas Apvienotajā Karalistē, jūs reģistrējaties pakalpojumos, kas tiek piedāvāti vietnē fedex.com/gb, nevis pakalpojumiem vietnē fedex.com/us.

Veicot reģistrāciju vietnē fedex.com, jums ir jāizvēlas lietotāja ID un parole. Jūsu pienākums ir gādāt par savas paroles un lietotāja ID konfidencialitāti, un jūs uzņematies atbildību par visām darbībām, kas veiktas ar jūsu paroli un lietotāja ID. Jūs piekrītat: a) nekavējoties ziņot FedEx par jebkādiem jūsu lietotāja ID un paroles neatļautas izmantošanas gadījumiem un b) ikreiz, pabeidzot vietnes fedex.com lietošanu, izrakstīties no tās.


4. sadaļa. Izmaiņas vietnē fedex.com

Vietne fedex.com un tās Saturs var tikt mainīti, dzēsti vai atjaunināti jebkurā laikā, iepriekš neziņojot.


5. sadaļa. Lietošanas pārtraukšana

FedEx drīkst pārtraukt, apturēt vai mainīt vietnes fedex.com darbību jebkurā laikā, iepriekš neziņojot. Turklāt FedEx drīkst bloķēt, izbeigt vai apturēt jūsu vai jebkura lietotāja piekļuvi vietnei fedex.com jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ — pat gadījumā, ja piekļuve tiks atļauta citiem lietotājiem.


6. sadaļa. Īpašumtiesības

Vietne fedex.com un tās Saturs ir aizsargāti ar Amerikas Savienoto Valstu un starptautiskajiem autortiesību, preču zīmju un citiem tiesību aktiem. © 1995–2008 FedEx. Visas tiesības paturētas. FedEx nenodod nevienai personai īpašumtiesības attiecībā uz vietni fedex.com, kā arī saturu, kas tiek parādīts vai ir pieejams vietnē fedex.com. Klienti nedrīkst kopēt, mainīt, tulkot, pārsūtīt, izplatīt, pielāgot, pavairot, dekompilēt, dekonstruēt vai izjaukt jebkādu vietnes fedex.com vai tās satura daļu.


7. sadaļa. Garantijas atruna

VIETNE FEDEX.COM UN TĀS SATURS TIEK NODROŠINĀTI “TĀDI, KĀDI IR”. FEDEX UN LICENČU DEVĒJI NESNIEDZ NEKĀDAS TIEŠĀS VAI NOPROTAMĀS GARANTIJAS, TOSTARP, TIEŠĀS GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, ĪPAŠUMTIESĪBĀM UN LIKUMU NEPĀRKĀPŠANU, ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDU ŠĀDU SATURU UN JŪSU SPĒJU VAI NESPĒJU LIETOT VIETNI FEDEX.COM UN TĀS SATURU.

FEDEX NEPĀRPROTAMI NORAIDA SAVU ATBILDĪBU UN IZSLĒDZ VISAS TIEŠĀS UN NOPROTĀMĀS GARANTIJAS PAR VIETNES FEDEX.COM, PAKALPOJUMA SHIP MANAGER UN INTERNETA DARBĪBU, TOSTARP, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI UN NOTEIKTAM MĒRĶIM. FEDEX NEGARANTĒ, KA PAKALPOJUMS SHIP MANAGER ATBILST VISĀM KLIENTA PRASĪBĀM VAI, KA TAS DARBOSIES BEZ KĻŪDĀM VAI, KA JEBKURŠ DEFEKTS PAKALPOJUMĀ SHIP MANAGER TIKS LABOTS. TURKLĀT FEDEX NEGARANTĒ UN NEAPLIECINA, KA REZULTĀTS, KO KLIENTS IEGŪST, LIETOJOT PAKALPOJUMU SHIP MANAGER VAI GLOBAL TRADE MANAGER, BŪS IESPĒJAMS, PAREIZS, PRECĪZS VAI UZTICAMS. NEVIENA FEDEX VAI PILNVAROTA FEDEX PĀRSTĀVJA MUTISKA VAI RAKSTISKA INFORMĀCIJA, APLIECINĀJUMS VAI PADOMS NESNIEDZ GARANTIJU.


8. sadaļa. Atbildības ierobežošana

JŪS UZŅEMATIES VISUS INDIVIDUĀLOS RISKUS, LIETOJOT VIETNI FEDEX.COM UN TĀS SATURU. NEATKARĪGI NO PIEMĒROJAMĀS TIESĪBU TEORIJAS VAI TIESĪBU AKTIEM FEDEX NEUZŅEMAS ATBILDĪBU JŪSU PRIEKŠĀ VAI JEBKURAS TĀS PERSONAS VAI UZŅĒMUMA PRIEKŠĀ, KAS IESNIEDZA PRASĪBU AR JŪSU STARPNIECĪBU, PAR JEBKĀDIEM TIEŠAJIEM, NETIEŠAJIEM, IZRIETOŠAJIEM, NEJAUŠAJIEM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM SAISTĪBĀ AR VIETNES FEDEX.COM UN TĀS SATURA KĻŪDĀM, LIETOŠANU VAI NEPIEEJAMĪBU, TAJĀ SKAITĀ, BET NE TIKAI, PAR ZAUDĒJUMIEM SAISTĪBĀ AR ZAUDĒTO PEĻŅU, UZŅĒMĒJDARBĪBU, DATIEM VAI JEBKĀDU DATORSISTĒMU BOJĀJUMIEM; ŠIS NOSACĪJUMS IR SPĒKĀ ARĪ GADĪJUMĀ, JA JŪS IEPRIEKŠ INFORMĒJĀT FEDEX PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU.


8. sadaļa. Zaudējumu atlīdzināšana

Jūs piekrītat aizstāvēt un pasargāt FedEx, tā mātesuzņēmumu un filiāļu uzņēmumus un tajos nodarbinātās amatpersonas, vadītājus, darbiniekus, aģentus un pārstāvjus no jebkādām prasībām, kas izriet no jūsu rīcības, pārkāpjot šos noteikumus un nosacījumus, un jebkādas citas jūsu rīcības saistībā ar šo vietni, un atlīdzināt iepriekš minētajām personām šādu prasību izmaksas.


10. sadaļa. FedEx pakalpojumu rokasgrāmata

Noteikumi un nosacījumi, kas regulē FedEx piegādes pakalpojumu un saistīto pakalpojumu lietošanu, ir pieejami FedEx pakalpojumu rokasgrāmatas jaunākajā versijā, kuru iespējams dabūt pēc pieprasījuma. Ja rodas domstarpības starp FedEx piegādes pakalpojumu un saistīto pakalpojumu informāciju, kas pieejama vietnē fedex.com, kā arī starp piegādes pakalpojumu un saistīto pakalpojumu informāciju, kas sniegta FedEx pakalpojumu rokasgrāmatas jaunākajā versijā, par pareizu tiek uzskatīta informācija FedEx pakalpojumu rokasgrāmatas jaunākajā versijā.


11. sadaļa. Saites uz citām vietnēm

Vietnē fedex.com ir pieejamas saites, kuras izmantojot varat apmeklēt trešo personu vietnes. FedEx nekontrolē šīs vietnes un uzņēmumus, kam šīs vietnes pieder. FedEx neuzņemas atbildību par informāciju, kas ir sniegta šādās vietnēs vai ir pieejama, izmantojot šīs vietnes, un neuzņemas atbildību par to produktu vai pakalpojumu kvalitāti vai pieņemamību, ko piedāvā šādās vietnēs minētās personas vai uzņēmumi.

FedEx nepārbaudīja šādās vietnēs pieejamas programmatūras pareizību, veiktspēju vai kvalitāti un neuzņemas atbildību par to. Pirms šādas programmatūras lietošanas jums jāizpēta un jāizvērtē visi iespējamie riski saistībā ar piekļuvi internetā pieejamai programmatūrai un ar šādas programmatūras lietošanu.


12. sadaļa. Konfidencialitātes politika

Uz informāciju, kas saņemta no jums vietnē fedex.com, attiecas FedEx konfidencialitātes politika.


13. sadaļa. Eksportēšana

Jūs uzņematies atbildību ievērot visus tiesību aktus un likumus Amerikas Savienotajās Valstīs, kā arī jebkurā citā valstī/teritorijā, no kuras piekļūstat vietnei fedex.com, saistībā ar piekļuvi jebkādam saturam, kas tiek parādīts vietnē fedex.com vai ir pieejams, izmantojot šo vietni, kā arī saistībā ar satura lietošanu, eksportēšanu, atkārtotu eksportēšanu un importēšanu.

Jūs apņematies neeksportēt un neimportēt šo Saturu uz jebkuru valsti/teritoriju, kur eksportēšana vai importēšana ir ierobežota saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu tiesību aktiem, un apliecināt, ka neesat šādas valsts/teritorijas valstspiederīgais, neesat iekļauts ASV Tirdzniecības ministrijas Rūpniecības un drošības biroja sankciju sarakstā, neesat iekļauts ASV Finanšu ministrijas īpaši nozīmēto valstspiederīgo sarakstā un nelietosiet pieejamo saturu kodolieroču, ķīmisko ieroču un bioloģisko ieroču projektēšanā, konstruēšanā vai ražošanā.


14. sadaļa. Regulējošie tiesību akti un nošķirtība

Šo līgumu un veidu, kā jūs lietojat vietni fedex.com, regulē Amerikas Savienoto Valstu un Tenesī štata tiesību akti, izņemot tiesību aktu pretrunu gadījumā. Ja kādu iemeslu dēļ kompetentas jurisdikcijas tiesa nospriež, ka kāds šī līguma nosacījums ir pilnīgi vai daļēji neizpildāms, attiecīgais nosacījums ir jāizpilda maksimālajā pieļaujamajā apmērā.

Visi pamati lietas ierosināšanai attiecībā uz vietni fedex.com vai šī līguma informāciju ir jāierosina kompetentas jurisdikcijas tiesā Tenesī štata Šelbi apgabalā viena gada laikā kopš brīža, kad radās pamats prasības vai lietas ierosināšanai, pretējā gadījumā pamati ir uzskatāmi par noilgušiem. Šo līgumu nedrīkst mainīt vai grozīt bez rakstiskās piekrišanas no FedEx.


15. sadaļa. Pārvadājumu noteikumi

(i) Klients piekrīt, ka visi iekšzemes un starptautiskie sūtījumi, kas uzņēmumam FedEx ir iesniegti pakalpojumā SHIP MANAGER, tiek pārvadāti atbilstoši noteikumiem, nosacījumiem un atbildības ierobežojumiem, kas norādīti pavadzīmē, uzlīmē, manifestā vai paņemšanas dokumentā (turpmāk kopā — sūtīšanas dokumenti) un, ja piemērojams, starp Klientu un FedEx parakstītajā pārvadājumu līgumā, kas attiecas uz šādu sūtījumu, turklāt ievērojot visus piemērojamos tarifus, pakalpojumu rokasgrāmatas noteikumus vai standarta pārvadājumu nosacījumus. Šo dokumentu kopijas ir pieejamas pēc pieprasījuma, un šie dokumenti ir iekļauti šajā līgumā ar atsauci. Ja rodas domstarpības starp sūtīšanas dokumentiem un jebkuru iepriekš minēto dokumentu, kas tobrīd ir spēkā, vai šo līgumu, pārvadājumu līgumu, tarifu, pakalpojumu rokasgrāmatu vai standarta pārvadājumu nosacījumiem, šis līgums to kontrolē (iepriekš minēto dokumentu prioritārajā secībā). Ja sūtījuma izcelsme ir ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, pārvadājumu līgums tiek noslēgts ar FedEx meitasuzņēmumu, filiāli vai neatkarīgu apakšuzņēmēju, kurš sākotnēji pieņem sūtījumu. Lietojot pakalpojumu Global Trade Manager, jūsu pienākums ir sagatavot sūtīšanas dokumentāciju, tostarp importa/eksporta veidlapas, un gādāt par to, lai norādītā informācija būtu precīza.

(ii) Ja klients izmanto pakalpojumu SHIP MANAGER, lai apstrādātu sūtījumus, kas iesniedzami uzņēmumam FedEx un piegādājami uz vietām ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm vai ārpus sūtījuma izcelsmes valsts/teritorijas, klients par saviem līdzekļiem nodrošina, ka visu šādu starptautisko sūtījumu sūtīšanas dokumentācijā saskaņā ar FedEx norādi tiek iekļauti starptautisko pārvadājumu noteikumi, ko FedEx ik pa laikam piegādā (un ko FedEx ik pa laikam pēc saviem ieskatiem var grozīt vai pārveidot). Klients apņemas aizstāvēt un pasargāt FedEx, tā amatpersonas, vadītājus, darbiniekus un aģentus no jebkādiem zaudējumiem, kaitējumiem, prasībām un citām izmaksām un izdevumiem, kas rodas tādēļ, ka klients nav pievienojis starptautisko pārvadājumu noteikumus sūtījumu dokumentācijai. Šī prasība ir spēkā arī tad, ja klients nav ievērojis FedEx norādes par nepieciešamību pievienot šos noteikumus attiecīgo starptautisko sūtījumu dokumentācijai.

(iii) Drukāts paraksts. Klients apzinās, ka, apstrādājot pakalpojumā SHIP MANAGER sūtījumus, kas sūtāmi uz vietām ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm vai ārpus sūtījuma izcelsmes valsts/teritorijas, tam ir jānorāda dokumentāciju aizpildījušās personas vārds, kas manuālā paraksta vietā tiek drukāts sūtīšanas dokumentācijā attiecīgā gadījumā visiem sūtījumiem, ko klients iesniedz uzņēmumam FedEx pakalpojumā SHIP MANAGER. Turklāt klients apzinās, ka šis drukātais vārds darbojas kā klienta paraksts un apliecina, ka klients piekrīt FedEx pārvadājumu noteikumiem un nosacījumiem piemērojamajā līgumā, tarifa nosacījumos, pakalpojumu rokasgrāmatā, standarta nosacījumos vai sūtīšanas dokumentācijā, saskaņā ar kuru FedEx vai tā neatkarīgais apakšuzņēmējs apstiprina sūtījumu.

(iv) Ja nav norādīts citādi, nosūtītāja adrese, kas norādīta sūtīšanas dokumentācijas priekšpusē, ir izpildes vieta un nosūtīšanas vieta, savukārt saņēmēja adrese, kas norādīta sūtīšanas dokumentācijas priekšpusē, ir galamērķa vieta. Ja sūtīšanas dokumentācijas priekšpusē nav norādīts citādi, pārvadātājs visiem sūtījumiem ir FedEx Express, P.O. Box 727, Memphis, TN 38194. FedEx Ground adrese ir: P.O. Box 108, Coraopolis, PA 15230.


16. sadaļa. FedEx ShipAlert(SM)

FedEx nodrošina iespēju jums, izmantojot pakalpojumu SHIP MANAGER, lietot funkciju FedEx ShipAlert, lai sūtītu saņēmējam ziņojumus par sūtījumiem. Šī funkcija tiek nodrošināta bez maksas. FedEx drīkst jebkurā laikā mainīt vai izbeigt funkcijas FedEx ShipAlert darbību.

FedEx neuzņemas atbildību par jūsu ziņojuma privātumu vai konfidencialitāti. Izmantojot funkciju FedEx ShipAlert, jūs apzināties, ka FedEx nodrošina vienīgi tehnisko funkcionalitāti, savukārt visu atbildību par ziņojumu saturu uzņematies jūs. FedEx nepārrauga ziņojumus, ko jūs sūtat. Pēc saviem ieskatiem FedEx drīkst uzņēmuma drošības nolūkā pārskatīt jūsu ziņojumus izvēles kārtībā, taču šis nav FedEx pienākums.

Jūs drīkstat izmantot funkciju FedEx ShipAlert tikai, lai nodrošinātu aktuālo informāciju par sūtījumiem. Funkciju FedEx ShipAlert nedrīkst izmantot ar nolūku izplatīt naidu veicinošu, aizskarošu, piedauzīgu vai citu pretlikumīgu informāciju, tajā skaitā iebiedēt, vajāt, ļaunprātīgi izmantot vai citādi pārkāpt citu personu likumiskās tiesības un rīkoties citā veidā, kas pārkāpj tiesību aktus. Ja FedEx konstatē vai saņem ziņas, ka, izmantojot funkciju FedEx ShipAlert, tiek sūtīti ziņojumi, kas pārkāpj šos noteikumus vai var radīt zaudējumus uzņēmumam FedEx, uzņēmums savas aizsardzības nolūkā drīkst veikt visas nepieciešamās rīcības, tostarp atklāt jebkādus ziņojumus valsts iestādēm.

Funkciju FedEx ShipAlert nav nepieciešams izmantot, lai sūtītu paku pakalpojumā SHIP MANAGER. FedEx neuzņemas atbildību par jebkādām kļūdām vai kavējumiem, kuri dažādu iemeslu dēļ ir radījušies pārsūtot, saņemot vai apstiprinot jebkādus ziņojumus, ko jūs esat sūtījis vai saņēmis.


17. sadaļa. Adrešu grāmata

Saskaņā ar šeit publicētajiem noteikumiem, adreses ir pieejamas jūsu adrešu grāmatā tik ilgi, kamēr lietojat pakalpojumu SHIP MANAGER. Ja nelietosiet funkciju SHIP MANAGER ilgāk par 6 mēnešiem, FedEx izdzēsīs jūsu saglabātās adreses.

FedEx nedzēsīs jūsu SHIP MANAGER kontu. Ja rodas jautājumi, lūdzu, rakstiet uz FedEx e-pasta adresi webmaster@fedex.com. Adrešu grāmata ir bezmaksas, to nodrošina FedEx. Saglabājiet savas adrešu grāmatas kopiju, jo FedEx neuzņemas atbildību gadījumā, ja adrešu grāmatā norādītās adreses tiek zaudētas. FedEx var mainīt vai atiestatīt šo funkciju jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ.


18. sadaļa. Paredzamās cenas aprēķins

Paredzamā cena, kas var tikt parādīta FedEx Ship Manager paredzamās cenas aprēķinā, var atšķirties no faktiskajām maksām par sūtījumu. Atšķirības var rasties atkarībā no faktiskā svara, izmēriem un citiem faktoriem. Detalizētu informāciju par sūtīšanas maksu aprēķināšanu skatiet atbilstošajā FedEx pakalpojumu rokasgrāmatā vai FedEx cenu lapās.


19. sadaļa. Muitas pārvaldes akcīzes veidlapas

Muitas pārvaldes akcīzes veidlapas ir aizsargātas ar Apvienotās Karalistes Sadraudzības autortiesībām, un pakalpojumā Global Trade Manager šīs veidlapas ir veidotas, pamatojoties uz Valsts kancelejas izsniegto licenci. Šīs vietnes lietotāji drīkst atveidot un izmantot šīs veidlapas, taču nedrīkst pilnvarot trešās personas lietot šīs veidlapas.


20. sadaļa FedEx® elektroniskie tirdzniecības dokumenti

ŠIE LIETOŠANAS NOSACĪJUMI REGLAMENTĒ FEDEX® ELEKTRONISKO TIRDZNIECĪBAS DOKUMENTU LIETOŠANU. SKATOT SATURU VAI LIETOJOT ŠO VIETNI, JŪS UN UZŅĒMUMS, KĀ VĀRDĀ RĪKOJATIES (TURPMĀK — JŪS VAI JŪSU), PIEKRĪTAT VISIEM ŠEIT PIEEJAMAJIEM NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM.

FEDEX DRĪKST JEBKURĀ LAIKĀ (ARĪ IEPRIEKŠ NEZIŅOJOT) MAINĪT VAI GROZĪT ŠOS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS, UN JŪS PIEKRĪTAT ŠĪM IZMAIŅĀM UN GROZĪJUMIEM, SKATOT SATURU VIETNĒ, KURĀ VEIKTI LABOJUMI.

1. Piekrišanas apliecinājums FedEx programmatūras vai tiešsaistes piegādes platformas pircēja licences līgumam vai lietošanas noteikumiem un pārvadājumu nosacījumiem. Pirms piekļuves FedEx® elektroniskajiem tirdzniecības dokumentiem jūs apliecināt, ka esat piekritis lietošanas nosacījumiem vai pircēja licences līgumam par attiecīgo FedEx tiešsaistes piegādes lietojumprogrammu vai FedEx piegādes programmatūru, tostarp, bet ne tikai FedEx Ship Manager programmatūru, FedEx Ship Manager serveri, FedEx Ship Manager vietnē fedex.com un FedEx tīmekļa pakalpojumiem, kā arī piekrītat minētajiem lietošanas nosacījumiem vai pircēja licences līgumam. Jūs arī piekrītat, ka uz visiem sūtījumiem attiecas pārvadājumu nosacījumi, kuri ir publicēti attiecīgajā FedEx pakalpojumu ceļvedī, standarta pārvadājumu nosacījumos vietnē www.fedex.com vai citur un kuri ir norādīti aviopārvadājumu pavadzīmē.

2. Piekrišana elektronisku tirdzniecības dokumentu izmantošanai drukātu dokumentu vietā. Izmantojot FedEx® elektroniskos tirdzniecības dokumentus, jūs pilnvarojat FedEx nosūtīt savus starptautiskos sūtījumus, drukātu dokumentu vietā izmantojot elektroniskus dokumentus — tostarp, bet ne tikai, faktūrrēķinu, pro forma rēķinu un eksporta izcelsmes sertifikātu.

3. Piekrišana sniegt informāciju, veidlapu un paraksta attēlu. Izmantojot FedEx® elektroniskos tirdzniecības dokumentus, jūs piekrītat sniegt FedEx visu informāciju, kas nepieciešama starptautisko paku nosūtīšanai, tostarp, bet ne tikai, detalizētu informāciju par sūtījumu, jūsu uzņēmuma veidlapu un jūsu vai jūsu uzņēmuma pilnvarota pārstāvja paraksta attēlu.

4. Informācijas precizitāte. Jūs apliecināt, garantējat un solāt, ka visa informācija, ko sniedzat FedEx, ir patiesa, precīza un pilnīga.

5. Veidlapu derīgums. Jūs apliecināt, garantējat un apstiprinat, ka veidlapas, kuras iesniedzat FedEx elektronisko tirdzniecības dokumentu noformēšanai jūsu vārdā, ir derīgas un ka jums ir nepieciešamās tiesības, īpašumtiesības un interese attiecībā uz šīm veidlapām, lai pilnvarotu FedEx izmantot šīs veidlapas elektronisko tirdzniecības dokumentu noformēšanai jūsu vārdā.

6. Parakstu attēlu derīgums. Jūs apliecināt, garantējat un apstiprinat, ka visi parakstu attēli, kurus iesniedzat FedEx elektronisko tirdzniecības dokumentu noformēšanai jūsu vārdā, ir derīgi to personu paraksti, kuras jūs vai jūsu uzņēmums ir pilnvarojis veikt sūtījumus ar FedEx un noformēt ar sūtījumiem saistītus dokumentus jūsu uzņēmuma vārdā, un tie ir izmantojami kā jūsu paraksts.

7. FedEx pilnvarojums informācijas izmantošanai. Visos elektroniskajos tirdzniecības dokumentos, kurus FedEx aizpilda jūsu vai jūsu uzņēmuma vārdā, lai nosūtītu starptautiskās pakas, jūs pilnvarojat FedEx izmantot jūsu sniegto informāciju, tostarp, bet ne tikai, detalizētu informāciju par sūtījumu, jūsu uzņēmuma veidlapu un jūsu vai jūsu uzņēmuma pilnvarota pārstāvja paraksta attēlu.

8. Dažiem sūtījumiem var būt nepieciešama oriģinālā dokumentācija. Jūs apliecināt, ka saskaņā ar piemērojamiem muitas tiesību aktiem, likumiem un noteikumiem var būt nepieciešama papildu dokumentācija par noteiktām precēm, vērtībām vai daudzumiem un/vai sūtījumam var būt nepieciešams pievienot oriģinālos papīra formāta faktūrrēķinus, licences, atļaujas, deklarācijas, veidlapas, sertifikātus vai citu dokumentāciju. Jūs piekrītat, ka esat atbildīgs par visas nepieciešamās dokumentācijas (tostarp, bet ne tikai, oriģinālās papīra formāta dokumentācijas), pievienošanu visiem sūtījumiem, kurus nosūtāt, izmantojot FedEx elektroniskos tirdzniecības dokumentus.

9. sadaļa. Atlīdzināšana. Jūs uz sava rēķina aizstāvēsiet, kompensēsiet un pasargāsiet uzņēmumu FedEx, tā mātesuzņēmumu, meitasuzņēmumus, saistītos uzņēmumus un to attiecīgās amatpersonas, direktorus, darbiniekus, aģentus, tiesību pārņēmējus un licenciātus no jebkādām prasībām, pretenzijām, prāvām, bojājumiem, izmaksām, izdevumiem, naudas sodiem, spriedumiem, ieskaitot saprātīgas advokāta atlīdzības (turpmāk kopā — “Prasības”), kas rodas, FedEx izmantojot jūsu sniegto informāciju, tostarp, bet ne tikai, detalizētu informāciju par sūtījumu, jūsu uzņēmuma veidlapu un jūsu vai jūsu uzņēmuma pilnvarota pārstāvja paraksta attēlu. FedEx var iejaukties un veidot aizstāvību visās šādās prasībās, uz sava rēķina un pēc saviem ieskatiem. Jūs neveiksiet nekādas darbības attiecībā uz tādu prasību celšanu, kas saistītas ar FedEx, bez iepriekšējas rakstiskas FedEx piekrišanas.