Pārvadājumu nosacījumi

Pārvadājumu nosacījumi

Pārvadājumu nosacījumi

Lai skatītu FecEx Latvija papildinājumu FedEx Express Pārvadājumu nosacījumiem Eiropā, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. jūnijāSVARĪGS PAZIŅOJUMS

Šie Pārvadājumu nosacījumi IZSLĒDZ uzņēmuma FedEx un tā darbinieku vai aģentu ATBILDĪBU par zaudējumiem, bojājumiem vai kavējumiem noteiktos apstākļos; IEROBEŽO ATBILDĪBU uz noteiktām summām situācijās, kad atbildība ir spēkā, un PIEPRASA PRETENZIJU PAZIŅOŠANU stingri noteiktos termiņos. Sūtītājiem rūpīgi jāiepazīstas ar šiem Nosacījumiem un, ja nepieciešams, jāiegādājas sūtījumu apdrošināšana, lai aizsargātu savas intereses.

Uz sūtījumiem attiecas vietējie tarifi un FedEx meitasuzņēmuma, filiāles vai neatkarīgā līgumslēdzēja nosacījumi, kas ir saņēmuši sūtījumu.

FedEx Express Pārvadājumu nosacījumi Eiropā (spēkā no 2021. gada 1. jūnija)


1. Piemērošana

1.1. Šie Nosacījumi attiecas uz Eiropas izcelsmes Sūtījumiem un Sūtījumiem, kuri tiek pārvietoti starp Eiropas valstīm un teritorijām vai to iekšzemē. Šie Noteikumi neattiecas uz iekšzemes Sūtījumiem Francijā un Polijā, jo tiem tiek piemēroti atsevišķi konkrētās valsts pārvadājumu noteikumi. Dažos tirgos šo Nosacījumu vietā vai papildus tiem var tikt piemēroti vietējie nosacījumi vai pasta sūtījumu noteikumi (pieejami fedex.com vietnē attiecīgajā valstī vai teritorijā). Uz Sūtījumiem ar izcelsmi ārpus Eiropas attiecas vietējie tarifi un nosacījumi, kurus piemēro tā FedEx filiāle, nodaļa vai neatkarīgais apakšuzņēmējs, kurš Sūtījumu pieņēmis. Uz atpakaļsūtītiem Sūtījumiem attiecas tie nosacījumi, kuri ir spēkā tajā valstī vai teritorijā, no kuras Sūtījums tiek sūtīts atpakaļ. Plašāku informāciju par visiem FedEx Pakalpojumu aspektiem skatiet vietnē fedex.com.

1.2. Uz starptautiskajiem Sūtījumiem, ko pārvadā ar gaisa transportu, atkarībā no konkrētā gadījuma attiecas vai nu Monreālas konvencija, vai Varšavas konvencija. Uz starptautiskajiem Sūtījumiem, ko pārvadā ar sauszemes transportu, atkarībā no konkrētā gadījuma attiecas CMR dokumenti. Uz iekšzemes Sūtījumiem (Sūtījumiem, ko pārvadā starp noteiktām vietām vienā valstī) attiecas konkrētās valsts tiesību akti, šie Nosacījumi un piemērojamie FedEx iekšzemes pārvadājumu nosacījumi.

1.3. Šo Nosacījumu jaunākā tiešsaistes versija, kas publicēta un atrodas attiecīgajā vietējā fedex.com vietnē, uzskatāma par noteicošo Nosacījumu versiju, kas aizstāj visas iepriekšējās vai atšķirīgās Nosacījumu versijas. Nododot Sūtījumu FedEx, Sūtītājs piekrīt tajā brīdī spēkā esošajiem Nosacījumiem. FedEx saglabā tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt vai papildināt šos Nosacījumus.  

1.4. Ja atklājas neatbilstības starp šiem Nosacījumiem un citu FedEx pārvadājumu dokumentāciju, tostarp nosacījumiem, kas iekļauti FedEx Pavadzīmē, kravas deklarācijā vai pārvadājumu uzlīmē, šie Nosacījumi ir noteicošie, ciktāl tie nav pretrunā ar piemērojamo Konvenciju(-ām) vai citiem obligāti piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp attiecīgajiem vietējiem pasta pārvadājumu noteikumiem.

1.5. FedEx laiku pa laikam var veikt izmaiņas tā piedāvātajos Pakalpojumos vai uz laiku apturēt to sniegšanu. Šādas izmaiņas vai Pakalpojumu apturēšana ir spēkā attiecībā uz Sūtījumiem, kuri nodoti FedEx pēc atbilstošā datuma. Plašāku informāciju par pašlaik piedāvātajiem Pakalpojumiem skatiet vietnē fedex.com. 

1.6. Visos gadījumos, kad šie Nosacījumi paredz, ka FedEX ir jāpieņem kāds lēmums, FedEx to dara pilnībā pēc saviem ieskatiem, un vārds “tostarp”, ja tas lietots šajos Nosacījumos, nozīmē “tostarp, bet ne tikai”, izņemot gadījumus, kad nepārprotami noteikts citādi.


2. Definīcijas.

“Aviopārvadājumu pavadzīme” vai “Pavadzīme” ir jebkurš sūtījuma dokuments, deklarācija, pavadzīme, uzlīme, spiedogs, elektronisks ieraksts vai tamlīdzīgs dokuments, kas tiek izmantots FedEx Express pārvadāšanas sistēmā, lai uzsāktu Sūtījuma pārvadāšanu. 

“Papildu pakalpojumi” ir visi citi pakalpojumi, izņemot Pārvadājumu pakalpojumus.

“B2C Sūtījumi” ir Sūtījumi, kas veikti saskaņā ar komercdarījumu starp uzņēmumu – Sūtītāju (kurš veic profesionālu darbību) un privātpersonu patērētāja lomā – Saņēmēju (kurš rīkojas nesaistīti ar savu profesionālo darbību).

“Darba diena” ir ikviena diena, kurā strādā uzņēmumi sūtījuma izcelsmes valstī, teritorijā vai reģionā vai sūtījuma galamērķa valstī, teritorijā vai reģionā. Darba dienas un svētku dienas dažādās valstīs, teritorijās vai reģionos var būt atšķirīgas. Sazinieties ar FedEx, lai uzzinātu par piegādes saistībām, kuras var tikt ietekmētas.

“Piegāde uzņēmumam” ir piegāde, ko veic uz uzņēmuma komercdarbības vietu vai telpām, izņemot (a) mājas vai privātās dzīvesvietas, (b) vietas, kur komercdarbība tiek veikta no mājām vai privātās dzīvesvietas, kurš atbilstoši Nosūtītāja norādītajam uzskatāms par dzīvesvietu, un (c) B2C Sūtījumus.

“Izmaksas” ir Pārvadāšanas izmaksas un visas citas maksas vai piemaksas, kas kādā brīdī aprēķinātas vai piemērotas saskaņā ar šiem Nosacījumiem, tostarp degvielas piemaksa un citas piemaksas, maksa par papildu muitošanas pakalpojumiem, papildu maksas, maksa par pārvadājuma Deklarēto vērtību, atpakaļnosūtīšanas izmaksas, īpašās apstrādes izmaksas, nodevas un nodokļi, importa un eksporta piemaksas un citas izmaksas, kas pamatoti radušās FedEx saistībā ar Sūtījuma pārvadāšanu. Plašāku informāciju par citām izmaksām un piemaksām skatiet vietnē fedex.com.

“CMR” ir 1956. gada Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu ar 1978. gadā pieņemtajiem grozījumiem. 

“Nosacījumi” ir šie Pārvadājumu nosacījumi to atjauninātajā versijā, kura konkrētajā brīdī ir publicēta vietnē fedex.com. 

“Konvencijas” nozīmē Varšavas konvenciju, Monreālas konvenciju un CMR.

“Pārvadājumu Deklarētā vērtība” ir Pavadzīmē norādītā Sūtījuma vērtība (ja Sūtītājs ir tādu norādījis), par kādu Sūtītājs ir samaksājis atbilstošo maksu un kura atbilst FedEx atbildības maksimālajam apmēram par konkrēto Sūtījumu.

“Deklarētā muitas vērtība” ir Sūtījuma satura pārdošanas vai aizstāšanas izmaksas, kas nepieciešama muitošanas nolūkiem.

“Piegādes saistību termiņš” ir Piegādes saistību termiņš, kāds publicēts attiecīgajam FedEx pakalpojumam vai kādu FedEx klientu apkalpošanas komanda ir norādījusi konkrētajam Sūtījumam, ņemot vērā pārvadājamo preci, datumu, precīzu galamērķi, Sūtījuma svaru un vērtību.

“Eiropa” ietver Albāniju, Armēniju, Apvienoto Karalisti, Austriju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Beļģiju, Bosniju un Hercegovinu, Bulgāriju, Čehiju, Dāniju, Franciju, Grieķiju, Gruziju, Horvātiju, Igauniju, Islandi, Itāliju, Izraēlu, Īriju, Kipru, Krieviju, Latviju, Lietuvu, Luksemburgu, Maķedoniju, Maltu, Melnkalni, Moldovu, Nīderlandi, Norvēģiju, Poliju, Portugāli, Rumāniju, Serbiju, Slovākiju, Slovēniju, Somiju, Spāniju, Šveici, Turciju, Ukrainu, Ungāriju, Vāciju un Zviedriju visas kopā. 

“FedEx” vai “FedEx Express” ir uzņēmums Federal Express Corporation, tā meitasuzņēmumi, nodaļas un filiāles, to attiecīgie darbinieki un aģenti (ciktāl piemērojams).

“FedEx klienta numurs” vai “FedEx konta numurs” ir numurs, ko FedEx piešķīris klientam, lai nodrošinātu kontā veikto darbību apkopošanu FedEx sistēmā un pareizu rēķinu izrakstīšanu maksātājam.

“Krava” ir ikviens atsevišķs sūtījums, palete vai kravas apstrādes vienība, kuras apmaksājamais svars ir vienāds vai lielāks par 68 kilogramiem (kilograma decimāldaļas tiek noapaļotas uz augšu līdz nākamajam pilnajam kilogramam), vai garums pārsniedz 274 centimetrus vai garums un platums kopā pārsniedz 330 centimetrus.   

“Noplūde” jāsaprot nozīmē, kāda šim terminam piešķirta 7. sadaļā (Sūtījumu Sagatavošana).

“Monreālas Konvencija” ir 1999. gada 28. maija Monreālas Konvencija ar visiem vēlāk pieņemtajiem piemērojamiem protokoliem. 

“Paka” ir ikviena atsevišķa paka vai sūtījums, ko Sūtītājs nodevis FedEx pārvadāšanai un ko FedEx ir pieņēmis no Sūtītāja.

“Aizliegtie priekšmeti” ir priekšmeti un sūtījumu veidi, kas norādīti šo Nosacījumu 10. sadaļā (Aizliegtie priekšmeti).

“Saņēmējs” ir fiziskā vai juridiskā persona, kas Pavadzīmē norādīta kā Sūtījuma saņēmējs.

“Piegāde dzīvesvietā” ir piegāde, kas veikta uz mājām vai privātu dzīvesvietu, tostarp uz vietām, kur komercdarbība tiek veikta mājas apstākļos, vai piegāde ar piegādes adresi, kas atbilstoši Nosūtītāja norādītajam ir viņa dzīvesvieta.

“Sūtītājs” ir fiziskā vai juridiskā persona, kas Pavadzīmē norādīta kā Sūtījuma sūtītājs.

“Pakalpojuma neizpilde” ir pirmais Sūtījuma piegādes mēģinājums, kas veikts pēc attiecīgā Piegādes Saistību termiņa ar 60 sekunžu vai ilgāku novēlošanos, izņemot gadījumus, kad šajos Nosacījumos noteikts citādi. Tiešsaistē, citur publicētais vai FedEx klientu apkalpošanas komandas norādītais piegādes laiks, kas aprēķināts, pamatojoties uz Nosūtītāja iesniegtu nepilnīgu informāciju, ir tikai aplēse un nevar tikt uzskatīts par apstiprinātu Piegādes saistību termiņu. FedEx ieraksti par norādītajiem piegādes laikiem būs gala pierādījums jebkādiem šādiem norādītiem laikiem.

“Pakalpojumi” ietver Papildu Pakalpojumus un Pārvadājumu pakalpojumus kopīgi. 

“Sūtījums” ir viena vai vairākas Pakas vai Kravas, kas tiek pārvadātas ar vienu Pavadzīmi.

“Pārvadāšanas izmaksas” ir tarifi par Sūtījuma pārvadāšanu, ko FedEx ir noteicis saskaņā ar šiem Nosacījumiem, izņemot citas aprēķinātās vai piemērotās maksas vai piemaksas, tostarp degvielas piemaksu, maksu par papildu muitošanas pakalpojumiem, papildu maksas, piemaksu par Pārvadājuma Deklarēto vērtību, īpašās apstrādes izmaksas, nodevas un nodokļus, importa un eksporta piemaksas un citas piemaksas.

“Pārvadājumu pakalpojumi” ir Sūtījumu pārvadāšanas pakalpojumi, ko FedEx piedāvā un sniedz saskaņā ar FedEx Express Pavadzīmi, izņemot TNT pavadzīmes. Plašāku informāciju par visiem šiem pakalpojumiem, tostarp produktu nosaukumiem, pieejamību un piegādes laiku, skatiet vietnē fedex.com vai attiecīgos gadījumos cenu vai pārvadājumu pakalpojumiem līgumā.   

“Īpaši vērtīgi priekšmeti” ir priekšmeti, uz kuriem to īpašību dēļ attiecas papildu nosacījumi (skatiet 20.3. sadaļu (Maksimālā atbildība: Pārvadājumu deklarētā vērtība)), tostarp dārgakmeņi, dārgmetāli, juvelierizstrādājumi, neiepakotas mēbeles, stikla un porcelāna izstrādājumi, mākslas darbi, senlietas, kažokādas, kolekcijas priekšmeti, mūzikas instrumenti, svarīgi dokumenti, tai skaitā pases, viedtālruņi, viedpulksteņi, planšetdatori, klēpjdatori, elektroniskie displeji, plazmas ekrāni, filmas, lentes, diski, atmiņas kartes vai jebkādas citas datu vai attēlu nesējierīces. 

“Varšavas Konvencija” ir 1929. gada 12. oktobra Varšavas Konvencija ar grozījumiem, kas tajā izdarīti ar 1955. gada 28. septembra Hāgas protokolu un visiem vēlāk pieņemtajiem atbilstošajiem protokoliem, kā arī 1961. gada 18. septembra Gvadalaharas Konvencija. 


3. Izmaksas.

Sūtījuma Pārvadāšanas Izmaksas tiek noteiktas atbilstoši FedEx standarta tarifu cenrādim, kas pieejams vietnē fedex.com vai citādi, ja tas nepārprotami paredzēts attiecīgajā FedEx pārvadājumu pakalpojumu līgumā. FedEx norādītās Izmaksas vai Pakalpojumu cenas ir vienīgi aplēses, kuru pamatā ir Sūtītāja norādītā informācija. Galīgais Izmaksu apmērs vai Pakalpojumu cena var atšķirties atkarībā no faktiski iesniegtā Sūtījuma un šo Nosacījumu piemērošanas. FedEx neatbild par atšķirībām starp Izmaksu apmēru vai Pakalpojumu cenu, kas norādīta pirms Sūtījuma iesniegšanas, un maksātājam izrakstītajā rēķinā norādītajām summām, un par šādu starpību netiks veikta jebkāda korekcija, naudas atmaksa vai kredīta piešķiršana. Tiek piemērotas tās Izmaksas, kas atbilst konkrētajai situācijai un ir spēkā brīdī, kad tika noslēgts attiecīgais FedEx pārvadājumu pakalpojumu līgums, ievērojot FedEx tiesības laiku pa laikam un bez brīdinājuma pārskatīt Izmaksas, tostarp Pārvadāšanas izmaksas, kas iekļautas fedex.com vietnē publicētajā FedEx standarta tarifu cenrādī.


4. Degvielas un citas piemaksas.

FedEx saglabā tiesības laiku pa laikam un bez brīdinājuma izvērtēt un pārskatīt degvielas un citas piemaksas, kas publicētas vietnē fedex.com. Šādas pārskatīšanas termiņus un apmēru nosaka FedEx. Nododot Sūtījumu FedEx, Sūtītājs piekrīt maksāt tajā brīdī spēkā esošās piemaksas. Plašāku informāciju par spēkā esošajām piemaksām skatiet vietnē fedex.com.


5. Rēķinu korekcija un apjoma (tilpuma) svars.

5.1. Visu Sūtījumu cenas tiek noteiktas, pamatojoties uz konkrētā Sūtījuma apjoma svaru. Ja Sūtījuma apjoma svars ir lielāks par tā faktisko svaru, Sūtījuma Izmaksas tiks pārrēķinātas, pamatojoties uz apjoma svaru un ņemot vērā papildu Izmaksas. 

5.2. Apjoma svaru nosaka, sareizinot Pakas garumu x augstumu x platumu (centimetros) un izdalot ar standarta tilpuma koeficientu vai citu skaitli, kuru FedEx ir norādījis vietnē fedex.com un kurš ir spēkā brīdī, kad Sūtījums tiek nodots FedEx. 

5.3. FedEx var izskatīt katru Pavadzīmi, lai pārbaudītu izvēlēto Pārvadājumu pakalpojumu, Sūtījuma/Pakas faktisko vai apjoma svaru vai Paku skaitu Sūtījumā. Ja Pavadzīmē izvēlētais Pārvadājumu pakalpojums, Sūtījuma/Pakas faktiskais vai apjoma svars vai Paku skaits Sūtījumā ir norādīts nepareizi, FedEx var Pavadzīmē veikt labojumus.

5.4. FedEx var veikt rēķina korekciju un ir tiesīgs iekasēt īpašu apstrādes maksu par to, ka bija jāveic labojumi un izmaiņas Pavadzīmē. Informāciju par metodēm, ko izmanto šādu labojumu vai korekciju veikšanai, un atbilstošajām Izmaksām var saņemt pēc pieprasījuma.


6. Norēķini.

6.1. Rēķini par Pārvadāšanas izmaksām un saistītajām Izmaksām principā jāapmaksā, nepiemērojot jebkādus ieturējumus vai ieskaitu, 30 dienu laikā pēc rēķina datuma. Noteiktās valstīs var būt spēkā citāds apmaksas termiņš; plašāku informāciju var saņemt pēc pieprasījuma. Rēķini par nodevām, nodokļiem un citām saistītajām Izmaksām jāapmaksā saņemšanas brīdī. Neatkarīgi no iepriekš minētā FedEx saglabā tiesības pieprasīt Izmaksu priekšapmaksu. 

6.2. Ja tiesību akti to pieļauj, FedEx kā standarta rēķinu noformēšanas veidu var izmantot elektronisko rēķinu izrakstīšanu, ja vien maksātājs nav nepārprotami pieprasījis citādi.

6.3. Gadījumos, kad maksājums veikts ar citu, nevis vēlamo norēķinu metodi vai maksājumam nav norādīts maksājuma mērķis, FedEx saglabā tiesības vispirms izmantot saņemtos maksājumus senāku rēķinu apmaksai.

6.4. Maksājumu kavējuma gadījumā FedEx saglabā tiesības aprēķināt soda naudu par kavējumu, nokavējuma procentus un ar kavēto maksājumu saistītās administratīvās izmaksas. Tādā gadījumā FedEx var piemērot atbilstošās soda naudas, izdevumus un/vai procentus pēc saviem ieskatiem un saskaņā ar piemērojamajiem ES vai vietējiem tiesību aktiem par kavējuma naudām. 

6.5. Ja maksājumu paredzēts apmaksāt no FedEx konta, personai, kas organizē Sūtījumu, Parādzīmē jānorāda derīgs un aktuāls FedEx konta numurs, lai FedEx pieņemtu Sūtījumu. Izmaksas var segt no FedEx konta šādos veidos: 

a. “Apmaksā Sūtītājs”: FedEx ieturēs Izmaksas no Sūtītāja FedEx konta. 

b. “Apmaksā Saņēmējs”: FedEx ieturēs Izmaksas no Saņēmēja FedEx konta. Šādi norēķināties par pārvadājumiem var vienīgi noteiktās teritorijās.

c. “Apmaksā trešā persona": FedEx ieturēs Izmaksas no FedEx konta, kas pieder kādai trešai personai, kura nav ne Sūtītājs, ne Saņēmējs. 

6.6. Pat tad, ja norādījumos vai nosacījumos par apmaksas veikšanu paredzēts citādi, Sūtītājs (vai atbilstošos gadījumos persona, kas organizē sūtījuma importa darījumu) galīgo atbildību par Izmaksu apmaksu vienmēr uzņemas Sūtītājs, un tas attiecas arī uz gadījumiem, kad Saņēmējs vai trešā persona atsakās maksāt.

6.7. Pretenzijas saistībā ar rēķiniem Sūtītājs vai attiecīgi Saņēmējs var iesniegt FedEx līdz vēlākajam no šiem diviem datumiem: (a) 30 dienu laikā pēc rēķina datuma vai (b) rēķina apmaksas datumā. FedEx pieņem pretenziju vienīgi tad, ja tajā ir norādīta šāda informācija: (a) rēķina numurs, (b) Pavadzīmes numurs un (c) pretenzijas pamatojums.

6.8. Nodevas un nodokļi. Atbilstošos gadījumos nodevas, nodokļus un citas saistītās Izmaksas var tikt noteiktas, ņemot vērā Sūtījumu saturu. Ja FedEx samaksā muitas iestādei nodevas, nodokļus vai citus maksājumus maksātāja vārdā, maksātājam tiks aprēķināta maksa par papildu muitošanas pakalpojumiem lielākajā no šiem abiem apmēriem: fiksēta summa vai procentuāla daļa no kopējās samaksātās summas. Apmeklējiet vietni fedex.com/ancillary/go/service, lai uzzinātu, kāda ir maksa par papildu muitošanas pakalpojumiem galamērķa valstī. FedEx nav pienākuma apmaksāt nodevas, nodokļus un citas saistītās Izmaksas, un pirms šo maksājumu nokārtošanas FedEx var pieprasīt, lai Sūtītājs, Saņēmējs vai atbildīgā trešā persona vispirms norēķinātos ar FedEx. Par šādām nodevām un nodokļiem maksā Saņēmējs, ja vien Pavadzīmē logā “Nodevas un nodokļus apmaksā Sūtītājs” vai “Nodevas un nodokļus apmaksā trešā persona” ir izdarīta atzīme un norādīts derīgs FedEx konta numurs. Šāda iespēja ir pieejama vienīgi noteiktās teritorijās. Dažos citos gadījumos šādas nodevas un nodokļi var būt jāapmaksā Sūtītājam, tostarp situācijās, kad Sūtījums jāpiegādā trešās personas objektā, kurā pastāvīgi neuzturas ne Saņēmējs, ne par nodokļu apmaksu atbildīgā trešā persona. Rēķini par nodevām, nodokļiem un citām saistītajām Izmaksām jāapmaksā saņemšanas brīdī. Sīkāku informāciju skatiet 13. sadaļā (Atmuitošana), un pēc pieprasījuma.

6.9. Valūtas konvertācija. FedEx rēķini jāapmaksā rēķinā norādītajā valūtā vai arī vietējā valūtā pēc FedEx norādītā valūtas maiņas kursa.


7. Sūtījumu sagatavošana.

7.1. Izmēra un svara ierobežojumi. Paku un Sūtījumu izmēra un svara ierobežojumi atšķiras atkarībā no izcelsmes un galamērķa valsts, kā arī no Pakalpojuma veida. 

7.2. Sūtījumi, kas sastāv no vairākām vienībām. Sūtījumiem, kuri sastāv no vairākām vienībām, nav noteikti jebkādi ierobežojumi attiecībā uz Sūtījuma kopējo svaru ar nosacījumu, ka ikvienas atsevišķās Sūtījumā iekļautās Pakas svars nepārsniedz galamērķī noteikto svara ierobežojumu vienai Pakai. 

7.3. Sevišķi smagi Sūtījumi. Ir iepriekš jāvienojas ar FedEx par Sūtījumiem, kuru svars pārsniedz attiecīgajam Pakalpojumam noteiktos svara ierobežojumus, kas norādīti iepakošanas vadlīnijās vietnē fedex.com. FedEx saglabā tiesības nepieņemt Pakas vai Sūtījumus, ko FedEx uzskata par nepiemērotiem vai "sevišķi smagiem", kā sīkāk norādīts iepakošanas vadlīnijās vietnē fedex.com. FedEx pēc saviem ieskatiem var atzīt šādas nepiemērotas vai sevišķi smagas Pakas vai Sūtījumus par Kravas sūtījumiem un tādā gadījumā neatkarīgi no to faktiskā svara Izmaksas tiks noteiktas, pamatojoties uz minimālo apmaksājamo svaru 68 kg. Sūtījumiem, kas iesniegti FedEx kā Krava, neatkarīgi no to faktiskā svara ir noteikts minimālais apmaksājamais svars 68 kg. 

7.4. Vienā Pavadzīmē var norādīt ne vairāk kā vienu Pakalpojuma veidu, un ar vienu Pavadzīmi var nosūtīt ne vairāk kā vienu FedEx iepakojumu - aploksne, FedEx iepakojumu - kaste (sūtījumiem līdz 10 kg) vai FedEx iepakojumu - kaste (sūtījumiem līdz 25 kg) iepakojumus. 

7.5. Iepakošana. Sūtītājam visas Pakas ir jāsagatavo un jāiepako tā, lai tās būtu droši pārvadājamas, ņemot vērā to saturu un izmēru un pieņemot, ka pārvadāšanas un šķirošanas laikā tās tiks apstrādātas ar parasto rūpību, kādu nozarē ievēro, veicot šādas darbības, kā arī nodrošinot atbilstību visiem piemērojamajiem nolīgumiem, tiesību aktiem un noteikumiem, tostarp tiem, kas attiecas uz iepakojumu, marķēšanu un etiķetēm. 

7.6. Sūtītājam jāparūpējas, lai priekšmeti, kuriem varētu kaitēt dažādi ar pārvadāšanu saistīti apstākļi, piemēram, temperatūras vai atmosfēras spiediena maiņa, būtu atbilstoši aizsargāti ar piemērotu iepakojumu. FedEx nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies temperatūras vai spiediena maiņas rezultātā.

7.7. FedEx nenodrošina transportlīdzekļus ar temperatūras kontroli, izņemot gadījumus, kad par to ir noslēgta nepārprotama vienošanās. Ja par to nav noslēgta nepārprotama vienošanās, FedEx nav pienākuma pievienot Sūtījumiem sauso ledu vai sniegt ledus papildināšanas pakalpojumus neatkarīgi no klienta vai FedEx mutvārdu vai vienpusēji rakstveidā izteiktiem apgalvojumiem par pretējo. Ja Saņēmējs atsakās pieņemt Paku vai ja Paka ir bojāta, no tās tek šķidrums vai nāk smaka (kopā saukti “Noplūde”), tā, ja vien iespējams, tiks nosūtīta atpakaļ Sūtītājam. Ja Sūtītājs atsakās pieņemt atpakaļ Paku vai to nav iespējams nosūtīt atpakaļ Noplūdes dēļ, atbildība par to uzņemas Sūtītājs, kurš piekrīt atlīdzināt un citādi kompensēt FedEx visas izmaksas, maksas un izdevumus, kas radušies saistībā ar uzkopšanu un Pakas likvidēšanu. Skatiet 8. sadaļu (Sūtījumu nepieņemšana vai noraidīšana).

7.8. Marķējums. Sūtītāja pienākums ir pienācīgi aizpildīt Pavadzīmi, norādot visu nepieciešamo informāciju. Katram Sūtījumam jābūt salasāmi un noturīgi marķētam, norādot uz tā Sūtītāja un Saņēmēja vārdu un uzvārdu/nosaukumu, pasta adresi ar ielas, pilsētas un valsts nosaukumu, kā arī pasta indeksu. Starptautisku sūtījumu gadījumā jābūt norādītai Sūtītāja adresei tajā valstī, kurā Sūtījums iesniegts FedEx. Sūtītājam jāpiestiprina Pavadzīme un citas nepieciešamās uzlīmes (piemēram, smags sūtījums) labi redzamā vietā uz Sūtījuma ārējā iepakojuma, lai to būtu viegli pamanīt. 

Plašāka informācija par Sūtījumu sagatavošanu pieejama vietnē fedex.com vai pēc pieprasījuma.


8. Sūtījumu nepieņemšana vai noraidīšana.

FedEx saglabā tiesības jebkurā laikā nepieņemt, aizturēt, atcelt, atlikt vai nosūtīt atpakaļ ikvienu Sūtījumu, ja, FedEx ieskatā, pastāv iespēja, ka šis Sūtījums var radīt kaitējumu citiem Sūtījumiem, precēm vai cilvēkiem vai aizkavēt citu Sūtījumu piegādi, vai arī ar tā pārvadāšanu tiktu pārkāpti tiesību aktos noteiktie aizliegumi vai kāds no šiem Nosacījumiem, vai ja par apmaksas veikšanu atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas FedEx kontā nepietiek finanšu līdzekļu, vai ja Sūtījuma izmēri vai veids būtiski atšķiras no tiem, ko Sūtītājs sākotnēji norādījis FedEx, vai jebkāda cita iemesla dēļ. Tas, ka FedEx pieņēma Sūtījumu, nenozīmē, ka šis Sūtījums, tostarp tā saturs un kvalitāte, atbilst piemērojamiem tiesību aktiem vai šiem Nosacījumiem.


9. Sūtījumu pārbaude.

9.1. FedEx var atvērt un pārbaudīt ikvienu Sūtījumu pēc kompetento iestāžu pieprasījuma vai pēc paša FedEx ieskatiem, ievērojot piemērojamos tiesību aktus. 

9.2. Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem FedEx var būt pienākums dažādos veidos pārbaudīt Sūtījumu saturu. Sūtītājs atsakās no jebkādām iespējamām pretenzijām par šādu pārbaužu izraisītiem bojājumiem vai kavējumiem (tostarp saskaņā ar 19. sadaļā aprakstīto Naudas atmaksas garantiju).


10. Aizliegtie priekšmeti.

10.1. FedEx ir aizliedzis tālāk norādīto priekšmetusūtīšanu uz jebkādu galamērķi, un Sūtītājs piekrīt nesūtīt šos priekšmetus, ja vien to par to nav noslēgta nepārprotama vienošanās ar FedEx (atkarībā no izcelsmes vietas un galamērķa var tikt piemēroti papildu ierobežojumi):

a. šaujamieroči, ieroči, munīcija un to detaļas; 

b. 3D iespiedmašīnas, kas izgatavotas vai darbinātas vienīgi ar nolūku ražot šaujamieročus;

c. sprāgstvielas (1.4. klases sprāgstvielu pārvadāšana var būt pieņemama no dažām vietām un uz dažām vietām; plašāka informācija pieejama pēc pieprasījuma), uguņošanas ierīces un citi aizdedzinoši vai uzliesmojoši priekšmeti;

d. priekšmeti, kas atgādina bumbu, rokas granātu vai citu spridzekli. Šis noteikums attiecas arī uz nefunkcionējošiem izstrādājumiem, tostarp (bet ne tikai) atdarinājumiem, dekoratīviem priekšmetiem, mācību inventāru un mākslas priekšmetiem; 

e. militāras preces no izcelsmes valsts, kurā tām nepieciešama eksporta licence; 

f. cilvēku līķi, cilvēku orgāni vai ķermeņa daļas, cilvēku vai dzīvnieku embriji, kremētas vai ekshumētas cilvēku mirstīgās atliekas; 

g. dzīvi dzīvnieki, tostarp kukaiņi un mājdzīvnieki;  

h. dzīvnieku kautķermeņi, miruši dzīvnieki vai izbāzti dzīvnieki;  

i. augi vai augu materiāli, tostarp griezti ziedi (grieztu ziedu izvešana un ievešana ir atļauta tikai starp noteiktām valstīm un teritorijām, tostarp no Nīderlandes uz ASV un visā Latīņamerikā; plašāka informācija ir pieejama pēc pieprasījuma);  

j. pārtikas preces, kas ātri bojājas, kā arī ēdieni un dzērieni, kas jāglabā aukstumā vai citos īpašos apstākļos; 

k. pornogrāfija un/vai citi nepiedienīga rakstura materiāli; 

l. nauda, tostarp skaidra nauda un naudas ekvivalenti (piemēram, apgrozāmi vērtspapīri, indosētas akcijas, obligācijas un čeku apstrādes vēstules), kolekcijas monētas un markas;  

m. bīstami atkritumi, tostarp izlietotas zemādas injekciju adatas un/vai šļirces vai citi medicīniski, organiski vai rūpnieciski atkritumi;  

n. slapjais ledus (sasaldēts ūdens); 

o. viltotas preces, tostarp preces ar preču zīmi, kas ir identiska vai gandrīz neatšķirama no reģistrētas preču zīmes (parasti sauktas par “viltojumiem”), bez attiecīgās reģistrētās preču zīmes īpašnieka piekrišanas vai pārraudzības; 

p. marihuāna, tostarp atpūtas vai medicīniskiem nolūkiem paredzēta marihuāna, un no marihuānas atvasināts kanabidiols (CBD), visi produkti, kuru sastāvā ir tetrahidrokanabinols (THC) un sintētiskie kanabinoīdi neatkarīgi no to proporcijas;

q. svaigi vai neapstrādāti kaņepju augi vai to daļas (tostarp kaņepju stiebri, kaņepju lapas, kaņepju ziedi un kaņepju sēklas); 

r. tabaka un tabakas izstrādājumi, tostarp, bet ne tikai, cigaretes, cigāri, tinamā tabaka, bezdūmu tabaka, ūdenspīpes tabaka, un

s. elektroniskās cigaretes un to komponentes, citas līdzīgas ierīces, kuru darbības pamatā ir iztvaicēšana vai aerosolizācija, lietošanai šādās ierīcēs paredzēti nedegoši šķidrumi vai geli arī tad, ja tie nesatur nikotīnu.  

10.2. FedEx ir aizliedzis tālāk norādīto Sūtījumu sūtīšanu uz jebkādu galamērķi, un Sūtītājs piekrīt nesūtīt šādus Sūtījumus (atkarībā no izcelsmes vietas un galamērķa var tikt piemēroti papildu ierobežojumi):

a. Sūtījumi vai preces, kuru pārvadāšanu, importēšanu vai eksportēšanu aizliedz piemērojamie tiesību akti; 

b. Sūtījumi, kuru pārvadāšanai, importēšanai vai eksportēšanai FedEx ir jāsaņem speciāla licence vai atļauja, izņemot gadījumus, kad FedEx ir nepārprotami piekritis citādi; 

c. nedeklarēti, ar akcīzes nodokli apliekami sūtījumi vai preces, kurām nepieciešama uzraudzības iestādes atļauja un muitošana;   

d. Sūtījumi, kuru deklarētā muitas vērtība pārsniedz konkrētajā galamērķī atļauto; 

e. bīstamās preces, izņemot gadījumus, kad bīstamo preču pārvadāšana ir atļauta saskaņā ar šo Nosacījumu 12. sadaļu (Bīstamas preces); un 

f. pakas, kas ir mitras, no kurām tek šķidrums vai izdalās jebkāda veida smaka.  

10.3. FedEx neuzņemas jebkādu atbildību par Aizliegtajiem priekšmetiem neatkarīgi no tā, kādā veidā tie pieņemti pārvadāšanai (tostarp kļūdas dēļ vai pēc iepriekšēja brīdinājuma saņemšanas). FedEx saglabā tiesības nepieņemt pārvadāšanai Pakas, pamatojoties uz šiem ierobežojumiem vai drošības apsvērumu dēļ. FedEx ir tiesības iekasēt no Sūtītāja administrēšanas maksu par noraidītajām Pakām, kā arī konkrētos gadījumos izdevumus par preču nosūtīšanu atpakaļ. Plašāka informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.

10.4. Uz Sūtījumiem, kuri satur Aizliegtos priekšmetus, nav attiecināma, 19. sadaļa (Naudas atmaksas garantija)


11. Eksporta kontrole.

11.1. FedEx neveic tādu Sūtījumu pārvadāšanu, kuri neatbilst eksporta kontroles tiesību aktu prasībām. Sūtītājs ir atbildīgs un garantē atbilstību visiem piemērojamiem likumiem, noteikumiem un regulām, tostarp ASV Eksporta administrēšanas noteikumi, ASV Starptautiskās ieroču aprites noteikumi, ASV Ārvalstu aktīvu kontroles noteikumi un jebkuras valsts piemērojamiem eksporta tiesību aktiem un valdības noteikumiem, kas saistīti ar Sūtījumu transportēšanu. Sūtītājs apliecina un garantē, ka ievēros visas ASV valdības sankcijas, kas aizliedz eksportēt vai atkārtoti eksportēt preces, pakalpojumus vai tehnoloģijas uz valstīm un reģioniem, ko ASV valdība iekļāvusi sankciju sarakstā vienpusēji vai saistībā ar citu valstu noteiktajām sankcijām. Turklāt FedEx nepārvadā un Sūtītājs piekrīt neiesniegt pārvadāšanai preces, kuru tirdzniecību ierobežo vai aizliedz likumi par ekonomiskajām sankcijām un embargo. Aktuālo to valstu un teritoriju sarakstu, ko FedEx neapkalpo, skatiet vietnē fedex.com.

11.2. Turklāt FedEx nepārvadā un Sūtītājs garantē, ka neiesniegs FedEx pārvadāšanai tādus Sūtījumus, kur Sūtītājs vai kāda no pusēm, kura ir saistīta ar Sūtījumu, ir iekļauta ASV Tirdzniecības departamenta uzturētajā Aizliegto personu sarakstā vai kādā citā eksporta kontroles vai sankciju sarakstā, ko publicē vai uztur ASV Valsts kases departamenta Ārvalstu aktīvu kontroles birojs, ASV Tirdzniecības departamenta Rūpniecības un drošības birojs, ASV Valsts departamenta Aizsardzības preču tirdzniecības un kontroles direktorāts, ANO Sankciju komitejas, Eiropas Savienības Padome un ikviena cita atbilstoša iestāde. Sūtītājs arī piekrīt un garantē, ka nemēģinās sūtīt Sūtījumus nevienai tādai struktūrai, starp kuras kopīpašniekiem atbilstoši sankciju piemērošanas iestādes secinājumiem ir kāda no personām, uz kuru attiecas ekonomiskās sankcijas.

11.3. Sūtītājs apņemas noskaidrot to, vai Sūtījumiem ir nepieciešamas eksporta licences vai atļaujas, kā arī to, vai uz tiem neattiecas kāds cits regulējums par kontroles pasākumiem pirms to eksportēšanas, un iesniegt FedEx visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami piemērojamo tiesību aktu prasību ievērošanai. Sūtītājam, pašam sedzot izmaksas, ir pienākums noskaidrot, kādas ir eksporta licenču vai atļauju izsniegšanas prasības konkrētajam Sūtījumam, iegūt visas nepieciešamās licences un atļaujas un pārliecināties, vai saskaņā ar tiesību aktiem Sūtījuma izcelsmes valstī, galamērķa valstī un ikvienā citā valstī, kuras jurisdikcijai tiek pakļauts Sūtījums, Saņēmējam ir tiesības saņemt Sūtījumu. Turklāt Sūtītājs uzņemas atbildību par to, lai nosūtāmo priekšmetu galīgā lietošana vai galalietotājs atbilstu īpašajām kontroles politikām, kas paredz ierobežojumus ASV Eksporta administrēšanas noteikumos konkrēti uzskaitītu preču eksportēšanai, atkārtotai eksportēšanai un pārvietošanai noteiktos veidos.

11.4. FedEx neuzņemas atbildību ne pret Sūtītāju, ne arī pret kādu citu personu par jebkādiem zaudējumiem vai izdevumiem, tostarp soda naudām un soda sankcijām, kas tika piemērotas, jo Sūtītājs nebija ievērojis tiesību aktu prasības attiecībā uz eksportu vai FedEx veiktajām darbībām, lai izpildītu piemērojamo tiesību aktu prasības. Sūtītājs arī piekrīt atlīdzināt FedEx visus zaudējumus vai izdevumus, tostarp soda naudas un soda sankcijas, kas tika piemērotas, jo Sūtītājs nebija ievērojis tiesību aktu prasības attiecībā uz eksportu vai FedEx veica pasākumus, lai izpildītu piemērojamo tiesību aktu prasības.


12. Bīstamās preces.

12.1. Bīstamo preču identificēšana. “Bīstamās preces” ir priekšmeti, kuru pārvadāšana var apdraudēt cilvēkus, dzīvniekus, vidi vai pārvadātāju. Sūtītājam ir pienākums pārliecināties par to, vai Sūtījumā nav iekļautas preces, kas uzskatāmas par bīstamām saskaņā ar ANO Rekomendācijām bīstamu kravu pārvadāšanai un Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO), Eiropas valstu nolīguma par bīstamu kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR), Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) un piemērojamo tiesību aktu definīcijām.

12.2. Ierobežojumi galamērķa valstīs. Daudzās galamērķa valstīs attiecībā uz bīstamu preču Sūtījumiem ir noteikti ierobežojumi. Ja Sūtītājam ir jautājumi par valstīm, kuras apkalpo FedEx, preču ierobežojumiem vai pakalpojumu pieejamību konkrētā valstī, sazinieties ar FedEx klientu apkalpošanas komandu. 

12.3. Pieejamie Pakalpojumi. Dažiem bīstamo preču Sūtījumiem jānodrošina piekļuve lidojuma laikā, un šādu Sūtījumu kategoriju sauc par “bīstamām precēm ar piekļuvi”. “Bīstamas preces bez piekļuves" ir preces, kuras nav nepieciešams iekraut lidmašīnā tā, lai tām varētu piekļūt lidojuma laikā. Atkarībā no bīstamo preču kategorijas var atšķirties to pārvadāšanai izmantojamie Pakalpojumi. FedEx ir arī pienākums nodrošināt savstarpēji nesaderīgu bīstamu preču nošķiršanu visos sauszemes un gaisa transportlīdzekļos. Šī iemesla dēļ Sūtījumu var pārcelt uz nākamo tuvāko kravas vai lidojuma reisu, kurā bīstamās preces citu no citas iespējams pienācīgi nošķirt.

12.4. Papildu izmaksas. Tās ir īpašās apstrādes izmaksas, kas piemērojamas par tādu Sūtījumu apstrādi, kuros iekļautas bīstamās preces. Šīs piemaksas ir atkarīgas no īpašās apstrādes klasifikācijas un veida, tostarp no tā, vai nepieciešams nodrošināt piekļuvi precēm pārvadāšanas laikā.

12.5. Bīstamo preču pārvadāšanas noteikumi. Visām Pakām, kurās iekļautas bīstamās preces, jāatbilst visiem piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp ICAO Tehniskajiem norādījumiem par bīstamu preču drošu pārvadāšanu ar aviotransportu un IATA Bīstamo preču pārvadāšanas noteikumiem. Bīstamo preču Sūtītājiem jāievēro visi FedEx īpašie nosacījumi, kas minēti IATA Bīstamo preču pārvadāšanas noteikumu aktuālajā redakcijā. Lai pārvadātu bīstamo preču Sūtījumus, uz kuriem attiecas ADR, ir jāpiemēro īpaši pārvadāšanas pasākumi, un Sūtītājam pirms Sūtījuma nosūtīšanas jāsazinās ar FedEx, lai pirms nosūtīšanas veiktu šos pasākumus. 

12.6. Litija baterijas. Lai nosūtītu nepārlādējamās litija baterijas (UN 3090), nepieciešams iepriekš saņemt atļauja. Šis nosacījums attiecas uz IATA dokumenta IA un IB sadaļās minētajām litija baterijām. FedEx nepieņem UN 3090 un UN 3480 litija baterijas, kas iesniegtas sūtīšanai kā IATA dokumenta II sadaļas sagatavotie sūtījumi; tās jāiesniedz kā sūtījumi, kas sagatavoti, pilnībā ievērojot IATA dokumenta IA vai IB sadaļu. Turklāt FedEX nepieņem izlietotās baterijas vai baterijas, kas tiek nosūtītas pārstrādei vai iznīcināšanai, tostarp bojātas vai defektīvas baterijas (skatiet IATA grozījumus FX–04).

12.7. Sūtījuma sagatavošana. Sūtītāja pienākums ir identificēt, klasificēt, iepakot un marķēt bīstamo preču Sūtījumus, piestiprināt tiem uzlīmes un aizpildīt nepieciešamo dokumentāciju, ievērojot visus piemērojamos starptautiskos nolīgumus un tiesību aktus. Sūtītāja pienākums ir arī pārliecināties, ka Saņēmējs atbilst visu piemērojamo nolīgumu un tiesību aktu prasībām. Kad tas nepieciešams, Sūtījumam jāpievieno atbilstošā bīstamu preču pārvadāšanas dokumentācija (piemēram, IATA Kravas nosūtītāja deklarācija par bīstamām precēm). Tā kā FedEx nepiedāvā kompleksos iepakošanas un nosūtīšanas pakalpojumus attiecībā uz bīstamo preču Sūtījumiem, FedEx var pieprasīt, lai Sūtītājs izmantotu kvalificēta komplekso iepakošanas un nosūtīšanas pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus, tādējādi atrisinot šo problēmu saistībā ar bīstamo preču Sūtījumu, lai FedEx varētu to droši piegādāt. Ja Sūtītājs nav sagatavojis bīstamo preču Sūtījumu saskaņā ar šajā sadaļā noteiktajām prasībām, Sūtījumu var atzīt par nepiegādājamu. Sūtītājam jāiesniedz visa nepieciešamā informācija un Pavadzīmē jāaizpilda visi lauki, kas attiecas uz bīstamām precēm. Sūtītājiem, kuri bīstamu preču sūtīšanai izmanto elektroniskās sistēmas, atkarībā no konkrētās sistēmas ir jāizvēlas īpašie pakalpojumi, īpašā pārkraušana vai marķēšana, lai norādītu, ka Sūtījumā iekļautas bīstamas preces. Ja elektroniskā nosūtīšanas risinājuma vietā tiek izmantota papīra Pavadzīme, bīstamu preču starptautisko Sūtījumu noformēšanai jāizmanto vienīgi FedEx starptautiskā aviopārvadājumu pavadzīme.

12.8. Iepakojums. Bīstamu preču (tostarp sausā ledus) sūtīšanai nedrīkst izmantot FedEx iepakojumus, izņemot (a) IATA dokumenta II sadaļā atļautās litija baterijas, kuras drīkst sūtīt FedEx kastēs un cilindros, un (b) B kategorijas (UN 3373) bioloģiskās vielas, kuras drīkst sūtīt FedEx UN 3373 Pak, FedEx Clinical Box vai FedEx TempAssure iepakojumos.

12.9. Bīstamo preču iesniegšana un piegāde. Ne visos FedEx apkalpošanas punktos pieņem bīstamās preces. Noteiktos FedEx apkalpošanas punktos nepieņem konkrētu kategoriju bīstamās preces, turklāt ne visus Pārvadāšanas pakalpojumus ļauts izmantot bīstamu preču pārvadāšanai. FedEx saglabā tiesības nepieņemt bīstamas preces nevienā apkalpošanas punktā, kurā tās nedrīkst pieņemt saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem vai pēc FedEx ieskatiem. Ja Sūtījums netiek nodots darbiniekiem apkalpošanas punktā, kur pieņem bīstamas preces, tas jāiesniedz FedEx, piesakot sūtījuma paņemšanu no klienta noteiktā laikā un vietā.  

12.10. Maršruta maiņas aizliegums. Bīstamo preču maršrutu mainīt nedrīkst; tās jāpiegādā vienīgi uz Sūtītāja sākotnēji norādīto Saņēmēja adresi. 

12.11. Sūtītāja iespējamā atbildība. Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem FedEx var būt pienākums ziņot attiecīgajai uzraudzības iestādei vai valsts iestādei par neatbilstoši deklarētiem vai nedeklarētiem bīstamu preču sūtījumiem. Sūtītājam var tikt piemērotas tiesību aktos noteiktās soda naudas vai soda sankcijas. 

12.12. Uz bīstamo preču sūtījumiem nav attiecināma 19. sadaļa (Naudas atmaksas garantija)


13. Atmuitošana.

13.1. Sūtījumiem, kurus pārvadā pāri valsts robežām, var būt nepieciešama muitošana. Sūtītāja pienākums ir nodrošināt preču sūtīšanas atbilstību visām normatīvajām muitas prasībām, iesniegt visu muitošanai nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kā arī apliecināt un garantēt, ka visi, iesniegtie paziņojumi un informācija saistībā ar precēm un Sūtījuma muitošanu, tostarp attiecīgais Harmonizētās sistēmas kods, ir un būs patiesi, pareizi un pilnīgi. Ja Sūtījumam papildus Pavadzīmei nepieciešama arī cita dokumentācija (piemēram, faktūrrēķins), pārvadāšanas laiks var ieilgt. FedEx saglabā tiesības pilnībā pēc saviem ieskatiem iekasēt no Sūtītāja visas soda sankcijas, soda naudas, zaudējumus vai citus izdevumus, tostarp uzglabāšanas izdevumus, kuri radušies tāpēc, ka kompetentā iestāde veikusi pasākumus, lai nodrošinātu tiesību aktu ievērošanu, vai Sūtītājs nav izpildījis savas šajā dokumentā noteiktās saistības. 

13.2. Nosūtītājs uzņemas atbildību un sedz visus izdevumus saistībā ar to, ka starptautiski pārvadājamas preces ir atļauts ievest galamērķa valstī saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un ievērojot visas prasības saistībā ar licencēm vai atļaujām, ja šādas prasības ir piemērojamas.

13.3. Pirms sūtījums tiks piegādāts saņēmējam, nosūtītājam var būt nepieciešams sniegt papildu informāciju, kas nepieciešama, lai saņemtu atļauju no citām regulatīvajām iestādēm galamērķa valstī. Lai muitotu sūtījumus, kas satur preces vai produktus, ko citās galamērķa valstīs regulē vairākas valsts aģentūras (piemēram, valsts aģentūras, kas pārrauga atbilstību standartiem pārtikas nekaitīguma, sabiedrības veselības aizsardzības, farmācijas, medicīnas produktu, augu un dzīvnieku, telekomunikāciju un cita elektroniskā aprīkojuma jomā, vai līdzīgas aģentūras), var būt nepieciešams papildu laiks. Nosūtītājam ir jāsedz visas maksas saistībā ar nosūtīšanu uz valstīm, kurās preces nav atļauts ievest, vai saistībā ar nosūtīšanu atpakaļ no šādām valstīm.

13.4. Ja muita vai citas iestādes ir aizturējušas Sūtījumu nepareizas vai nepietiekamas dokumentācijas dēļ, FedEx var mēģināt informēt par to Saņēmēju. Ja saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem pareizā informācija vai dokumentācija jāiesniedz Saņēmējam, bet viņš to neizdara termiņā, kāds, FedEx ieskatā, ir saprātīgi pieļaujams, Sūtījums, ņemot vērā piemērojamos tiesību aktus, var tikt atzīts par nepiegādājamu (skatiet 18. sadaļu (Nepiegādājami sūtījumi)). Ja Saņēmējs nav iesniedzis nepieciešamo informāciju vai dokumentāciju un saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem to drīkst izdarīt Sūtītājs, FedEx var mēģināt informēt par to Sūtītāju. Ja arī Sūtītājs neiesniedz informāciju vai dokumentāciju termiņā, kāds, FedEx ieskatā, ir saprātīgi pieļaujams, Sūtījums, ņemot vērā piemērojamos tiesību aktus, tiks atzīts par nepiegādājamu. Neatkarīgi no tā, vai FedEx mēģinājis sazināties ar Saņēmēju vai Sūtītāju, FedEx neuzņemas atbildību gadījumos, kad Sūtījumu nebija iespējams piegādāt nepareizas vai nepietiekamas dokumentācijas dēļ. 

13.5.  Ja to pieļauj vietējie tiesību akti un nav saņemti norādījumi rīkoties citādi (piemēram, izmantot pakalpojumu FedEx Starptautiskā Brokera Izvēle, kā aprakstīts tālāk), tad Starptautiskos Sūtījumus atmuitos FedEx. FedEx muitai un citām uzraudzības iestādēm sniegs muitošanai nepieciešamo informāciju par Sūtījumu. Atbilstošos gadījumos FedEx par starptautiskiem Sūtījumiem var iekasēt maksu par papildu muitošanas pakalpojumiem, tostarp par muitas formalitāšu kārtošanu, par nodevu un nodokļu nomaksu muitas iestādei maksātāja vārdā, par Sūtītāja, Saņēmēja vai trešās personas pieprasītajiem pakalpojumiem, vai arī pierasīt atlīdzināt izdevumus, ko FedEx samaksājis uzraudzības iestādēm par formalitāšu kārtošanu. Samaksas veidi un summas dažādās valstīs atšķiras. Apmeklējiet vietni fedex.com/ancillary/go/service, lai uzzinātu, kāda ir maksa par papildu muitošanas pakalpojumiem galamērķa valstī.

13.6. FedEx rīkosies kā Sūtītāja vai attiecīgi Saņēmēja aģents vienīgi Sūtījuma atmuitošanas nolūkos. Atbilstošos gadījumos Sūtītājs pilnvaro FedEx vai FedEx izvēlēto brokeri kā Sūtītāja vai Saņēmēja tiešo pārstāvi aizpildīt un iesniegt muitas deklarācijas un veikt visas ar to saistītās darbības viņu vārdā, Sūtītājam vai Saņēmējam uzņemoties visu risku par šādām darbībām. Sūtītāja pienākums ir atbilstošos gadījumos nodrošināt, lai Saņēmējs pilnvarotu FedEx, atbilstoši šajā punktā paredzētajām, kad piemērojams. 

13.7. FedEx nenorādīs nekādas nodevas un nodokļus un neiekļaus tos rēķinā, ja sūtījuma pieteikšanas laikā tika izvēlēts pakalpojums Brokera Izvēle. Izmantojot pakalpojumu FedEx Starptautiskā Brokera Izvēle, jāņem vērā, ka dažādās valstīs var būt spēkā atšķirīgi nosacījumi par to, kādas preces tiek pieņemtas pārvadāšanai, un citi ierobežojumi.

13.8. Dažos gadījumos FedEx var pēc saviem ieskatiem pieņemt norādījumus izmantot pakalpojumus, ko sniedz noteikts muitas brokeris, kas nav FedEx brokeris (vai FedEx izvēlētais brokeris) vai nosūtītāja ieceltais brokeris. FedEx (vai FedEx izvēlētais brokeris) jebkurā gadījumā patur tiesības muitot sūtījumu, ja brokeri nevar noteikt vai tas neveic muitas procedūru, vai netiek sniegta precīza un pilnīga informācija par brokeri (tostarp vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un pasta indekss).

13.9. Ja sūtījumu muitošanas formalitāšu kārtošana jāveic saņēmējam, FedEx nogādā muitošanas dokumentus saņēmējam, un dokumentu piegādes fakts nosaka piegādes savlaicīgumu.


14. Nodevas un nodokļi.

14.1. Noteiktu priekšmetu atmuitošanai FedEx var apmaksāt muitas iestādes aprēķinātās nodevas un nodokļus maksātāja vārdā un piemērot piemaksu par šādu pakalpojumu. Attiecībā uz ikvienu Sūtījumu FedEx var sazināties ar maksātāju un pieprasīt apstiprinājumu par šādu izdevumu atmaksāšanas kārtību kā priekšnosacījumu Sūtījuma atmuitošanai un piegādei, kā arī FedEx pēc saviem ieskatiem var pieprasīt, lai nodevas un nodokļi tiktu samaksāti pirms Sūtījuma atdošanas Saņēmējam. Sazinieties ar FedEx klientu apkalpošanas komandu, lai saņemtu plašāku informāciju. 

14.2. FedEx nodrošina muitas nodevu un nodokļu paredzamās izmaksas vienīgi ar vietnē fedex.com izvietotā nodevu un nodokļu aprēķināšanas rīka palīdzību. Nodevu un nodokļu galīgais apmērs var būt atšķirīgs.

14.3 Ja rodas domstarpības par sūtījumam aprēķināto nodevu un nodokļu precizitāti un piemērojamību, uzņēmums FedEx vai tā ieceltais brokeris var pārskatīt pārvadāšanas dokumentus, kas iesniegti kopā ar sūtījumu. Ja FedEx konstatē, ka nodevas un nodokļi bija aprēķināt pareizi, nosūtītājam ir jāsamaksā nodevas un nodokļi vai jāgalvo, ka tos segs saņēmējs, ja piemērojams.

14.4. Ja FedEx maksātāja vārdā samaksā muitas iestādei nodevas, nodokļus vai citus maksājumus, maksātājam tiks aprēķināta maksa par papildu muitošanas pakalpojumiem kā fiksēta summa vai procentuāla daļa no kopējās FedEx samaksātās summas. Maksa par papildu muitošanas pakalpojumiem atšķiras atkarībā no galamērķa valsts. Plašāku informāciju par maksu, kas saistīta ar papildu muitošanas pakalpojumiem, skatiet vietnē fedex.com/ancillary/go/service.

14.5. Ja Sūtītājs Pavadzīmē nav norādījis maksātāju, rēķins par nodevām un nodokļiem tiks automātiski izrakstīts Saņēmējam, ja tas ir atļauts. Izvēlēties variantus “Nodevas un nodokļus apmaksā Sūtītājs” vai “Nodevas un nodokļus apmaksā trešā persona” ir iespējams vienīgi piegādēm uz noteiktām teritorijām. Sazinieties ar FedEx klientu apkalpošanas komandu, lai saņemtu plašāku informāciju.

14.6. Pat ja apmaksas norādījumos paredzēts citādi, situācijās, kad tālāk minētie maksājumi nav veikti, galīgo atbildību par to, lai tiktu samaksātas nodevas un nodokļi, kā arī visas maksas un piemaksas, kas saistītas ar FedEx veikto nodevu un nodokļu apmaksu, uzņemas Sūtītājs. Ja Saņēmējs vai trešā persona, no kuras bija pieprasīts atmaksas apstiprinājums, pēc pieprasījuma atsakās samaksāt nodevas un nodokļus, FedEx par šiem maksājumiem var sazināties ar Sūtītāju. Ja Sūtītājs atsakās pieņemamā veidā atmaksāt FedEx šos izdevumus, Sūtījums var tikt nosūtīts atpakaļ Sūtītājam (un tādā gadījumā Sūtītājam jāapmaksā gan sākotnējās izmaksas, gan atpakaļnosūtīšanas izmaksas), novietots pagaidu glabātavā, problemātisko importa sūtījumu noliktavā vai muitas noliktavā vai arī var tikt atzīts par nepiegādājamu. Ja Sūtījuma Pārvadāšanas izmaksas paredzēts apmaksāt no kredītkartes, FedEx saglabā tiesības noņemt no šīs kredītkartes konta arī maksājumus par nodevām un nodokļiem, kas tam netika samaksāti saistībā ar šo Sūtījumu. 

14.7. Atkarībā no tā, kādas ir FedEx iespējas konkrētajā teritorijā, Sūtījums var tikt aizkavēts, ja FedEx neizdodas iegūt pietiekamu apstiprinājumu par FedEx apmaksāto nodevu un nodokļu atmaksāšanu. Šādi kavējumi vai citi šo Nosacījumu pārkāpumi ietilpst atbildības izņēmumos, un tos nevar uzskatīt par Pakalpojuma neizpildi. Uz tiem nav attiecināma Naudas atmaksas garantija (skatiet 19. sadaļu (Naudas atmaksas garantija) un 21. sadaļu (Atbildības izņēmumi)). 

14.8. Pēc FedEx ieskatiem, nodevas un nodokļi apmaksājami vienā no tālāk norādītajiem veidiem: skaidrā naudā, ar čeku (privāto vai uzņēmuma čeku, uzrādot derīgu identifikācijas dokumentu), kredītkarti, naudas pārskaitījumu, ceļojumčeku, no debetkonta vai atlikto maksājumu konta. FedEx nepieņem nodevu un nodokļu priekšapmaksu. 

14.9. FedEx neuzņemas atbildību par muitā atstātiem Sūtījumiem, un tādi Sūtījumi var tikt atzīti par nepiegādājamiem. 


15. Pārvadāšanas maršruts.

Visu Sūtījumu pārvadāšanas maršrutus nosaka FedEx. Pārvadāšanas maršruts reizēm var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai nodrošinātu pārvadājamo preču aizsardzību, FedEx nevar izpaust sīkāku informāciju par maršrutu vai drošības pasākumiem tā pārvadājumu tīklā. Šī paša iemesla dēļ nav atļauta arī FedEx pārvadājumu tīkla vai transportlīdzekļu revīzija, izņemot gadījumus, kad tai ir likumisks vai juridisks pamats. 


16. Piegāde.

16.1. Sūtījumi tiek piegādāti uz Saņēmēja adresi, ievērojot nosacījumus, kas minēti turpmākajos 16.7., 16.8. un 16.9. punktos. Sūtījumi nav obligāti jānodod Saņēmējam personīgi. FedEx var nodot Sūtījumu Saņēmējam vai kādai citai personai, ja ir pamats uzskatīt, ka tā ir pilnvarota saņemt Sūtījumu Saņēmēja vārdā. Pie Sūtījuma adresēm vienmēr jānorāda Saņēmēja pilna adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese. 

16.2. Noteiktos gadījumos ir pieļaujama pasta kastītes adreses izmantošana ar nosacījumu, ka Sūtītājs piegādes atvieglošanai ir iesniedzis FedEx Saņēmēja tālruņa numuru. 

16.3. FedEx neuzņema atbildību par izteiktajām pretenzijām, kas saistītas ar to, ka pārvadāšanas procesa laikā preces ir konfiscējusi vai aizturējusi Muita vai kāda cita valsts iestāde.

16.4. Sūtījumi uz viesnīcām, slimnīcām, valsts iestādēm vai valstij piederošiem objektiem, universitāšu pilsētiņām vai citiem objektiem, kuros ir pasta telpa vai centralizēts sūtījumu saņemšanas punkts, var tikt piegādāti uz šādu pasta telpu vai centralizēto saņemšanas punktu, izņemot gadījumus, kad FedEx pirms Sūtījuma pieņemšanas ir norādījis vai apstiprinājis citus nosacījumus.

16.5. Pieprasījumu par adreses maiņu, ja tas nav saistīts ar maršruta maiņu vai adreses labojumu, FedEx uzskatīs par jaunu Sūtījumu, un tam var tikt piemērotas jaunas Pārvadāšanas izmaksas.

16.6. Par piegādi sestdienā, ja šāds pakalpojums ir pieejams, tiks piemērota īpašās apstrādes maksa tajās valstīs, kurās sestdienas nav parastas Darba dienas.

16.7. Rūpējoties par savu darbinieku drošību un gadījumos, kad pēc FedEx ieskatiem, tā Pakalpojumi var tikt izmantoti, lai pārkāptu piemērojamos tiesību aktus, FedEx var atteikties paņemt vai piegādāt Sūtījumu vai arī noteikt citu Sūtījuma saņemšanas un piegādes vietu.

16.8. Sūtītāja sniegtie Piegādes Norādījumi: Piegādes paraksta iespējas  

a. FedEx piedāvā “Piegādes paraksta iespējas”, kuras Sūtītājs var izvēlēties, aizpildot Pavadzīmi, ja Sūtījums tiks pārvadāts starp noteiktām valstīm un teritorijām, vai tiks izmantoti noteikti Pārvadāšanas pakalpojumi (skatiet vietni fedex.com vai sazinieties ar FedEx klientu apkalpošanas komandu, lai iegūtu plašāku informāciju). 

b. Sūtītājs piekrīt, ka, izvēloties Piegādes paraksta iespēju, tā var attiekties, bet ne tikai, uz: (i) sūtījuma atdošanu, nesaņemot parakstu par piegādi; (ii) piegādi kaimiņam, šveicaram/ēkas pārvaldniekam vai līdzīgai personai; (iii) B2C sūtījuma atdošana piegādes adresē, taču vienīgi pilngadīgai personai; (iv) vai jebkādu iepriekš minēto norādījumu kombināciju. Sūtītāja izvēlētā Piegādes paraksta iespēja tiks uzskatīta par noteicošo gadījumos, kad papildu norādījumi par piegādes veikšanu saņemti arī no Saņēmēja. 

c. Par Piegādes paraksta iespējas pakalpojuma izmantošanu var tikt piemērota papildu piemaksa. Skatiet 4. sadaļu (Degvielas piemaksa un citas piemaksas).

d. Ja Sūtītājs nav izvēlējies nevienu no Piegādes paraksta iespējām, FedEx ievēro savu standarta piegādes procedūru.

16.9. Saņēmēja sniegtie piegādes norādījumi: B2C sūtījumi  

a. Noteiktās teritorijās FedEx var piegādāt B2C sūtījumus saskaņā ar Saņēmēja iesniegtiem papildu norādījumiem. Sūtītājs skaidri apstiprina un piekrīt, ka šādu norādījumu dēļ var tikt mainīti sākotnēji saskaņotie piegādes norādījumi vai Piegādes saistību termiņš, par kuru sākotnēji vienojušies FedEx un Sūtītājs. 

b. Sūtītājs apstiprina un piekrīt, ka šādi Saņēmēja sniegtie norādījumi var attiekties uz tālāk minēto, bet ne tikai: (i) piegādes laika atlikšana; (ii) piegāde kaimiņam, šveicaram vai administratoram; (iii) piegāde uz citu adresi vai citai personai ar nosacījumu, ka arī cita adrese atrodas tajā pašā valstī, kas norādīta Pavadzīmē; (iv) norādījumu sniegšana par to, kur atstāt B2C Sūtījumu, nesaņemot parakstu par piegādi; (v) B2C Sūtījuma atstāšana paņemšanas punktā (piemēram, vietējā veikalā); vai (vi) jebkāda iepriekš minēto norādījumu kombinācija. Ja Sūtītājs un/vai Saņēmējs anulē Sūtījumu (kādu tā daļu) pirms tā piegādes, visas Sūtījuma izmaksas paliek spēkā un ir apmaksājamas FedEx.  

c. FedEx laiku pa laikam var mainīt pieejamās B2C sūtījumu piegādes iespējas atkarībā no ģeogrāfiskajiem un citiem ierobežojumiem. Plašāku informāciju par pieejamajām piegādes iespējām un nosacījumiem skatiet vietnē fedex.com. 

d. Uz B2C sūtījumiem, par kuriem Saņēmējs iesniedzis papildu norādījumus par to piegādi saskaņā ar šo punktu, nav attiecināma 19. sadaļa (Naudas atmaksas garantija)

e. Ja Saņēmēja iesniegtie papildu norādījumi par piegādi attiecas uz citiem, nevis B2C sūtījumiem, Sūtītājs apstiprina un piekrīt, ka šī 16. sadaļa būs viņam saistoša.


17. Atkārtota piegāde.

17.1. Piegādes uzņēmumiem.  FedEx veiks atkārtotu piegādes mēģinājumu automātiski vai pēc pieprasījuma, ja: (a) nedz Saņēmēja adresē, nedz blakus esošajā adresē nav nevienas personas, kura varētu parakstīties par Sūtījuma saņemšanu, un dokumentos nav norādīts, ka piegādi drīkst veikt, nesaņemot par to parakstu; (b) Sūtītājs ir izvēlējies kādu no FedEx Piegādes paraksta iespējām, taču nav sastopams neviens Saņēmējs, kurš būtu tiesīgs parakstīties par Sūtījuma saņemšanu, vai (c) FedEx nolemj paturēt Sūtījumu. Ja ir veikti trīs nesekmīgi mēģinājumi piegādāt uzņēmumam adresētu Sūtījumu vai šāds Sūtījums ir turēts piecas darba dienas kopš datuma, kurā notika pirmais mēģinājums to piegādāt un atbilstošos gadījumos tika pabeigta Sūtījuma atmuitošana galamērķa valstī, Sūtījums tiks atzīts par nepiegādājamu (skatiet 18. sadaļu (Nepiegādājami sūtījumi)).

17.2. Piegāde dzīvesvietā un B2C sūtījumi.  Ja pirmais mēģinājums veikt Piegādi Dzīvesvietā, Saņēmēja adresē vai blakus esošajā adresē neizdodas, FedEx pēc saviem ieskatiem var vēlreiz mēģināt veikt piegādi, paturēt sūtījumu, kamēr no Sūtītāja vai Saņēmēja nebūs saņemti turpmāki piegādes norādījumi, vai nogādāt to vietā, kuru nosaka FedEx. Ja neizdodas arī viens vai vairāki atkārtoti mēģinājumi veikt piegādi dzīvesvietā vai Sūtītājs vai Saņēmējs nav iesniedzis turpmākus piegādes norādījumus, vai FedEx nevar nodrošināt Sūtījuma nogādāšanu uz vietu, kuru nosaka FedEx, šāds Sūtījums var tikt atzīts par nepiegādājamu (skatiet 18. sadaļu (Nepiegādājami sūtījumi)).


18. Nepiegādājami sūtījumi.

18.1. Nepiegādājams sūtījums ir tāds Sūtījums, kuru nevar piegādāt tādu iemeslu dēļ, kas ietver, bet neaprobežojas ar kādu no tālāk minētajiem iemesliem: (a) Saņēmēja adrese ir nepilnīga, nesalasāma, nepareiza vai to nevar atrast; (b) ar Saņēmēju neizdodas sazināties vai Saņēmējs neierodas izņemt Sūtījumu; (c) uz Sūtījuma norādītā adrese atrodas teritorijā, ko FedEx neapkalpo; (d) Saņēmēja komercdarbības vieta ir slēgta; (e) piegāde nav iespējama, jo atbilstošā persona nav sastopama vai atteikusies pieņemt Sūtījumu vai parakstīties par tā Piegādi; (f) Sūtījumu neizdevās atmuitot; (g) pastāv iespējamība, ka Sūtījums sabojās citus Sūtījumus vai aizkavēs to piegādi, nodarīs bojājumus īpašumam vai radīs kaitējumu personām; (h) Sūtījumā ir Aizliegti priekšmeti; (i) Saņēmējs nespēj samaksāt vai atsakās maksāt par Sūtījumu, par kuru norādīts “Apmaksā Saņēmējs”; (j) Sūtījums ir neatbilstoši iepakots; (k) Sūtījuma saturs vai iepakojums ir tik ļoti bojāts, ka atkārtoti iepakot to vairs nav iespējams; vai (l)konstatējot jebkuru no 17. sadaļā (Atkārtota piegāde) minētajiem iemesliem.

18.2. Ja Sūtījums jebkāda iemesla dēļ atzīts par nepiegādājamu, FedEx var mēģināt informēt par to Sūtītāju, lai vienotos par Sūtījuma nosūtīšanu atpakaļ, ievērojot vietējo tiesību aktu ierobežojumus. Ja ar Sūtītāju neizdodas sazināties piecu Darba dienu laikā vai tas nav sniedzis norādījumus termiņā, kāds, FedEx ieskatā, ir saprātīgi pieļaujams, FedEx var nosūtīt Sūtījumu atpakaļ Sūtītājam, novietot to pagaidu glabātavā, problemātisko importa sūtījumu noliktavā vai muitas noliktavā, vai arī likvidēt Sūtījumu. Ja Sūtījumu neizdodas piegādāt, atmuitot vai nosūtīt atpakaļ, FedEx to var pārvietot vai likvidēt. Sūtītājs ir atbildīgs par visiem izdevumiem, Izmaksām un maksām, kas radušās, nosūtot atpakaļ, uzglabājot vai likvidējot nepiegādājamu Sūtījumu, izņemot gadījumus, kad Sūtījums kļuvis nepiegādājams FedEx vainas dēļ.

18.3. Sūtījumus, ko nevar nosūtīt atpakaļ vietējo tiesību aktu ierobežojumu dēļ, novieto vai nu pagaidu glabātavā, problemātisko importa sūtījumu noliktavā vai muitas noliktavā, vai arī likvidē, ievērojot vietējos normatīvos aktus. Sūtītājs piekrīt segt visus izdevumus, kas FedEx radušies saistībā ar šādu novietošanu vai likvidēšanu.

18.4. Atpakaļnosūtīšanas izmaksas tiek iekasētas no Sūtītāja kopā ar sākotnējām Izmaksām, izņemot gadījumus, kad Sūtījums kļuvis nepiegādājams FedEx vainas dēļ. Tiek pieskaitītas arī visas citas Izmaksas, kas FedEx radušās atpakaļnosūtīšanas procesā. Ja atpakaļ tiek sūtīts Sūtījums, kurā ir bīstamas preces, Sūtītājam jāiesniedz aizpildīta atpakaļnosūtīšanas Pavadzīme un visi citi nepieciešamie dokumenti.


19. Naudas atmaksas garantija.

Noteiktiem Pārvadājumu pakalpojumiem FedEx piedāvā Naudas atmaksas garantiju, ievērojot šos Nosacījumus. FedEx var apturēt, grozīt vai atsaukt šo Naudas atmaksas garantiju jebkurā laikā, iepriekš nebrīdinot par to Sūtītāju vai Saņēmēju. Šāda apturēšana, grozīšana vai atsaukšana attiecas uz Sūtījumiem, kuri nodoti FedEx pēc datuma, kurā attiecīgais lēmums stājies spēkā. Plašāku informāciju par Naudas atmaksas garantijas pašreizējo statusu skatiet vietnē fedex.com.

19.1. Naudas atmaksas garantija.

a. Pakalpojuma neizpildes gadījumā un pēc pieprasījuma, FedEx pēc saviem ieskatiem vai nu atmaksā maksātāja samaksātās Pārvadāšanas Izmaksas, vai pārceļ tās uz attiecīgā rēķina kredīta aili (turpmāk tekstā – “kredītsumma”), ievērojot turpmāk norādītos ierobežojumus.  

b. FedEx Naudas atmaksas garantija attiecas uz Pārvadājumu Pakalpojumiem, izņemot Sūtījumiem, kas nosūtīti, izmantojot Intra-Europe Economy vai FedEx International Connect Plus pakalpojumus. 

c. Ja Sūtītāja iesniegto Paku skaits, veids, izmērs vai svars pārsniedz vidējos rādītājus, kas noteikti Pakām, kuras šis Sūtītājs iesniedza konkrētajā apkalpošanas punktā gada laikā, Fedex var pieņemt šādus Sūtījumus, bet apturēt Naudas atmaksas garantiju vai koriģēt Piegādes saistību termiņus.

d. Pakalpojuma neizpildes gadījumā šī Naudas atmaksas garantija ir vienīgais aizsardzības līdzeklis, ko Sūtītājs var izmantot, lai atgūtu visas vai daļu no Sūtījuma Pārvadāšanas Izmaksām. Ja Naudas atmaksas garantija ir apturēta, piegādes saistības attiecībā uz šiem Sūtījumiem vairs nav spēkā, tāpēc par situācijām, kas citkārt tiktu uzskatītas par Pakalpojuma neizpildi, nevar pieprasīt kompensāciju vai Pārvadāšanas izmaksu atmaksāšanu. 

19.2. Ierobežojumi. Ir spēkā tālāk norādītie ierobežojumi:

a. Par vienu Paku pienākas tikai viena naudas atmaksa vai kredītsumma. Ja Sūtījums sastāv no vairākām vienībām, Naudas atmaksas garantija attiecas uz katru Sūtījumā iekļauto Paku. Ja Pakalpojuma neizpilde skar tikai vienu no Sūtījumā iekļautajām Pakām, naudas atmaksa vai kredītsumma tiek piešķirta tikai par to Pārvadāšanas izmaksu daļu, kura attiecināma uz šo Paku. 

b. Naudas atmaksas garantijas politikas ietvaros piešķirtā kredītsumma vai naudas atmaksa tiek veikta vienīgi par attiecīgā Sūtījuma Pārvadāšanas izmaksām. Naudas atmaksas garantija neattiecas uz nodevām, nodokļiem vai visām pārējām Izmaksām, kuras nav uzskatāmas par Pārvadāšanas izmaksām.

c. Ja Sūtītājs pieprasa veikt piegādi vēlāk par sākotnējo Piegādes saistību termiņu, līdz brīdim, kamēr vēl nav noticis pirmais piegādes mēģinājums, Piegādes saistību termiņš Naudas atmaksas garantijas piemērošanas nolūkiem tiks pielāgots, ņemot vērā Sūtītāja pieprasīto jauno piegādes datumu vai laiku. 

d. Sūtījuma saņemšanas vietā un galamērķī Piegādes laiku var ietekmēt valsts svētki vai brīvdienas. Piegādes saistību termiņš Naudas atmaksas garantijas piemērošanas nolūkiem tiks pagarināts par laikaposmu, kas vienāds ar brīvdienu ilgumu. FedEx Starptautisko brīvdienu saraksts ir pieejams vietnē fedex.com, taču piegādes laiku var ietekmēt arī vietējās vai reģionālā mēroga brīvdienas.

e. Sūtījumiem, kuru piegāde ieplānota septiņu kalendāro dienu laikā pirms Ziemassvētkiem, Piegādes saistību termiņš Naudas atmaksas garantijas piemērošanas nolūkiem tiek pagarināts līdz tās dienas beigām, kura izvēlētajam pakalpojumam un galamērķim norādīta kā Piegādes saistību termiņš. 

f. FedEx International Next Flight Pārvadājumu pakalpojumiem norādītais Piegādes saistību termiņš var tikt mainīts vairāku iemeslu dēļ, tostarp, ja lidojumi kavējas vai tiek atcelti ar lidostas dispečerdienesta rīkojumu, laika apstākļu vai mehānisku problēmu dēļ. Ja Piegādes saistību termiņš tiek mainīts, Naudas atmaksas garantija tiks piemērota vienīgi attiecībā uz pēdējo norādīto Piegādes saistību termiņu. 

g. Sūtījumiem FedEx Europe First pakalpojuma ietvaros (par kuriem papildus FedEx International Priority tarifam jāsamaksā arī piegādes maksa) FedEx pēc pieprasījuma atmaksā vai iekļauj attiecīgajā rēķinā kā kredītsummu šādus maksājumus: 

i. ja Pakalpojuma neizpilde notikusi, veicot FedEx Europe First pakalpojumu, FedEx Europe First pakalpojuma piegādes maksu, bet ne Pārvadāšanas izmaksas; vai 

ii. ja Pakalpojuma neizpilde notikusi, veicot FedEx International Priority pakalpojumu, papildus FedEx Europe First pakalpojuma piegādes maksai arī Pārvadāšanas izmaksas.

Šajā sadaļā par Naudas atmaksas garantiju ietvertie ierobežojumi un limiti vienādi attiecas arī uz FedEx Europe First pakalpojumu.

h. Ja Sūtītājs izvēlas atstāt sūtījumu FedEx Authorized Ship Center apkalpošanas centrā vai FedEx Drop Box - kaste iepriekš marķētiem sūtījumiem punktā, kurā var atstāt iepriekš marķētus Sūtījumus, Piegādes saistību termiņš sākas brīdī, kad FedEx paņem Sūtījumu attiecīgi no FedEx Authorized Ship Center centra vai FedEx Drop Box - kaste iepriekš marķētiem sūtījumiem punkta. Plašāku aktuālo informāciju par laiku, līdz kuram Sūtījums jānodod, lai tas tiktu apstrādāts tajā pašā dienā, var noskaidrot attiecīgajā FedEx Authorized Ship Center centrā vai FedEx Drop Box - kaste iepriekš marķētiem sūtījumiem punktā. 

19.3. Izņēmumi. Šī Naudas atmaksas garantija netiek piemērota un FedEx nav pienākuma atmaksāt Pārvadāšanas izmaksas vai piešķirt kredītsummu atbilstošā apmērā, ja:

a. FedEx iesniedz pierādījumus par savlaicīgu piegādi, kuros redzams piegādes datums un laiks, un, ja piegāde tikusi veikta pret parakstu par saņemšanu, tās personas vārds un uzvārds, kura parakstījusies par Sūtījuma saņemšanu.

b. Pakalpojuma neizpildi pilnībā vai daļēji izraisījis kāds no 21. sadaļā (Atbildības izņēmumi) minētajiem apstākļiem.

c. Maksātāja FedEx kontā nepietika naudas līdzekļi vai iesniegtie apmaksas norādījumi nebija derīgi.

d. Klienti, kas izmantoja FedEx elektroniskos nosūtīšanas rīkus, attiecīgajai Pakai vai Sūtījumam bija norādījuši nepareizus FedEx sūtījuma izsekošanas numurus.

e. Sūtījumā, lai arī FedEx bija pieņēmis Sūtījumu bez iebildumiem, bija iekļauti Aizliegtie priekšmeti, bīstamas preces vai sausais ledus. 

f. Sūtījums aizkavējās muitas vai citu normatīvo aktu prasību dēļ.

g. Piegāde aizkavējās, jo FedEx ievēroja savu politiku, kas paredz, ka nodevas un nodokļi jāsamaksā pirms atmuitošanas vai piegādes brīdī.

h. Sūtījums tika nosūtīts uz pasta kastītes adresi, kura bija atzīta par derīgu piegādes veidu.

i. Saņēmējs iesniedza FedEx piegādes norādījumus saskaņā ar 16.9. sadaļu (Saņēmēja sniegti piegādes norādījumi: B2C sūtījumi)

j. Sūtījums aizkavējās, jo informācija par Saņēmēju bija norādīta nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi vai atbilstošā persona vai persona, kurai ir tiesības pieņemt Sūtījumu, nebija sastopama vai atteicās pieņemt Paku vai parakstīties par tās piegādi.

k. Sūtījums tika atzīts par nepiegādājamu (skatiet 18. sadaļu (Nepiegādājami sūtījumi)) vai nosūtīts atpakaļ.

l. Naudas atmaksas garantija neattiecas uz lūgumiem koriģēt rēķinu sakarā ar pārmaksu. 

m. Sūtījumiem, kas tiek nosūtīti, izmantojot FedEx Starptautiskā Brokera Izvēles pakalpojumu, Sūtītājs vai Saņēmējs norādījis tādu muitas brokeri, kurš nav ne FedEx brokeris, ne FedEx apstiprināts brokeris. 

19.4. Atmaksas vai kredītsummas pieprasīšana. Ja kāds no tālāk minētajiem nosacījumiem, tostarp pieprasījuma paziņojuma iesniegšana norādītajā veidā un termiņā, netiks izpildīts, Sūtītāja pieprasījums par naudas atmaksu vai kredītsummas piešķiršanu tiks noraidīts un līdz ar to Sūtītājs nesaņems kompensāciju par Pakalpojuma neizpildi:

a. Pieprasījuma paziņojuma iesniegšanas termiņi. Paziņojums par atmaksas vai kredītsummas pieprasīšanu Pārvadāšanas izmaksu apmērā jāiesniedz FedEx 15 dienu laikā pēc rēķina datuma (vai nosūtīšanas datuma, ja tika veikta priekšapmaksa), izmantojot kādu no apstiprinātajiem saziņas kanāliem. 

b. Nepieciešamā informācija. Paziņojumā par Pakalpojuma neizpildi jānorāda Sūtītāja FedEx konta numurs, ja tāds ir, Pavadzīmes vai FedEx sūtījuma izsekošanas numurs, Sūtījuma iesniegšanas datums un pilnīga un precīza informācija par Saņēmēju.

c. Pieprasījuma iesniegšanas veidi. Maksātājs var pieprasīt atmaksu vai kredītsummu Pārvadāšanas izmaksu apmērā Pakalpojuma neizpildes dēļ, nosūtot e-pasta ziņojumu, vietnē fedex.com, vai piezvanot FedEx klientu apkalpošanas komandai. Pieprasījuma iesniegšanas veidi var atšķirties atkarībā no Sūtījuma atrašanās vietas. Ja pieprasījums iesniegts kādā citā, nevis vienā no iepriekš minētajiem iesniegšanas veidiem, tas netiks uzskatīts par derīgu. Piemēram, rēķina apmaksāšana tikai daļēji netiks uzskatīta par pieprasījumu koriģēt rēķinu vai atmaksas pieprasījuma paziņojumu.


20. Atbildības ierobežojumi.

20.1 Standarta limiti atbildībai par Pārvadājumu pakalpojumiem. FedEx atbildība par zudumu, bojājumiem vai kavējumu saistībā ar Pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu ir ierobežota ar augstāko no šīm summām: (a) piemērojamajās Konvencijās paredzētā summa vai (b) 100 USD par Sūtījumu (ja vien Sūtītājs nav deklarējis lielāku Sūtījuma vērtību un samaksājis atbilstošo maksu, kā aprakstīts 20.3. punktā). FedEx piemēro šos limitus arī visām pretenzijām par iekšzemes Pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, ja piemērojamajos valsts normatīvajos aktos par pārvadājumiem nav noteikts obligāts vai zemāks atbildības limits (ja vien Sūtītājs nav deklarējis lielāku Sūtījuma vērtību un samaksājis atbilstošo maksu, kā aprakstīts 20.3. punktā).

20.2. Atbildības limiti citu pretenziju gadījumā. Gadījumos, uz kuriem neattiecas 20.1. punkts (Standarta limiti atbildībai par Pārvadājumu pakalpojumiem), FedEx atbildība par zudumu, bojājumiem, kavējumu vai jebkādu citu pretenziju saistībā ar Papildu pakalpojumu sniegšanu vai kādu citu līguma pārkāpumu nevar pārsniegt 3,40 EUR par kilogramu un kopējo maksimālo atbildību 10 000 EUR katrā atsevišķā gadījumā vai par savstarpēji saistītu gadījumu virkni.  

20.3. Maksimālā atbildība: Sūtījuma deklarētā vērtība. FedEx nenodrošina kravas pārvadājumu vai visu risku apdrošināšanu, bet Sūtītājam ir iespēja par papildu maksu norādīt Pavadzīmē Sūtījuma deklarēto vērtību, kas ir lielāka par iepriekš 20.1. un 20.2. punktā norādītajiem limitiem. Gadījumos, kad Sūtītājs ir izmantojis šādu iespēju, ir spēkā tālāk minētie nosacījumi:  

a. FedEx maksimālā atbildība par šādu Sūtījumu aprobežojas ar tā Deklarēto vērtību un nevar pārsniegt Pavadzīmē norādīto Deklarēto muitas vērtību. 

Riskus par iespējamiem zaudējumiem un zaudējumiem apmērā, kas pārsniedz Sūtījuma deklarēto vērtību, uzņemas Sūtītājs.

c. Maksu par Sūtījuma deklarēto vērtību aprēķina par katriem 100 USD (vai nepilnu daļu no šīs summas), kuri pārsniedz atbilstošo no iepriekš minētajiem atbildības standarta limitiem, bet Deklarētā vērtība nedrīkst būt lielāka par tālāk norādītajām maksimālajām summām. Sūtītājam jāiepazīstas ar FedEx cenrādi, kas ir spēkā Sūtījuma nosūtīšanas brīdī, vai jāsazinās ar FedEx, lai saņemtu plašāku informāciju par papildu izmaksām. 

d. Neatkarīgi no Sūtījuma deklarētās vērtības FedEx atbildība par pierādītu zudumu, bojājumiem, kavējumu vai jebkādu citu pretenziju saistībā ar Sūtījumu nepārsniedz zemāko no šādām summām: Sūtījuma satura remonta izmaksas, Sūtījuma satura samazinātā vērtība vai izdevumi Sūtījuma satura aizstāšanai. FedEx ir tiesības pieprasīt objektīvus pierādījumus par Sūtījuma satura vērtību, par kuru iesniegta pretenzija. 

e. Deklarētās muitas vērtības un Sūtījuma deklarētās vērtības maksimālās summas ir ierobežotas, var atšķirties atkarībā no konkrētās teritorijas un netiek piedāvātas visās valstīs un teritorijās. Maksimālā Deklarētā muitas vērtība FedEx iepakojuma — aploksnes vai FedEx iepakojuma —paka saturam neatkarīgi no galamērķa ir 500 ASV dolāru par Sūtījumu. Maksimālā Deklarētā muitas vērtība FedEx iepakojuma — aploksnes vai FedEx iepakojuma —paka saturam neatkarīgi no galamērķa ir 100 ASV dolāru par Sūtījumu. Preces, kuru faktiskā vai deklarētā vērtība pārsniedz šādas summas, nedrīkst sūtīt, izmantojot FedEx iepakojums — aploksne vai FedEx iepakojums — paka iepakojumu. 

f. Ja vien FedEx nav norādījis citādi, maksimālā deklarētā vērtība katram Sūtījumam ir 50 000 USD, izņemot Kravu pārvadājumu pakalpojumus, kuru deklarētās vērtības maksimālais limits katram Sūtījumam ir 100 000 USD. 

g. Kompensācija nepienākas par (i) netieša rakstura zaudējumiem un (ii) kavējumu vai zaudējumiem, kuri radušies, ja Sūtītājs nav izpildījis savus šajos Nosacījumos paredzētos pienākumus.

h. Zaudējumi, kas ir saistīti ar Papildu pakalpojumiem, netiek kompensēti. 

i. Jebkurš mēģinājums deklarēt Sūtījuma deklarēto vērtību vai Deklarēto muitas vērtību, kas pārsniedz šajos Nosacījumos norādītās maksimālās summas, nav spēkā. Tādā gadījumā šādas deklarētās vērtības tiek automātiski samazinātas līdz konkrētajam Sūtījumam atļautajam limitam. Ja FedEx ir pieņēmis Sūtījumu ar deklarēto vērtību, kas pārsniedz atļautās maksimālās summas, tas nenozīmē, ka FedEx ir piekritis nepiemērot kādu no šajos Nosacījumos ietvertajiem noteikumiem. FedEx nevar izpildīt lūgumus par Pavadzīmē norādītās deklarētās vērtības informācijas mainīšanu, ja Sūtījums jau ir iesniegts FedEx. 

j. Ja Sūtītājs nav Pavadzīmē norādījis Deklarēto vērtību katrai atsevišķajai Pakai, bet ir norādījis visa Sūtījuma kopējo Deklarēto vērtību, katras Pakas Deklarētā vērtība tiek noteikta, izdalot kopējo Deklarēto vērtību ar Pavadzīmē norādīto Paku skaitu. Vienas atsevišķas Sūtījumā iekļautas Pakas Deklarētā vērtība nekādā gadījumā nevar pārsniegt visa Sūtījuma deklarēto vērtību.

20.4. Īpaši vērtīgi priekšmeti. FedEx atbildība par Sūtījumiem, kuri pilnībā vai daļēji sastāv no Īpaši vērtīgiem priekšmetiem, nepārsniedz lielāko no šādām summām: Sūtījuma maksimālā deklarētā vērtība 1000 USD par Sūtījumu vai attiecīgajā Konvencijā norādītais atbildības limits preču pārvadājumiem.


21. Atbildības izņēmumi.

2.1.1. FedEx neuzņemas atbildību par tālāk minēto:

a. ievērojot šajos Nosacījumos noteiktos papildu ierobežojumus, par zaudējumiem, kas pārsniedz lielāko no šādām summām: Sūtījuma deklarētā vērtība (atbilstoši 20.3. punktā (Maksimālā atbildība: Sūtījuma deklarētā vērtība) noteiktajiem limitiem) vai atbildības limits saskaņā ar atbilstošo Konvenciju vai – Sūtījumiem, kuri tiek pārvadāti starp diviem punktiem vienā valstī, –saskaņā ar atbilstošiem obligāti piemērojamajiem vietējiem normatīvajiem aktiem neatkarīgi no tā, vai FedEx zināja vai tam būtu vajadzējis zināt, ka šādi zaudējumi var rasties; 

b. specifiskiem, nejaušiem, izrietošiem vai netiešiem zaudējumiem vai bojājumiem, tostarp izmaksām par alternatīvu transportu, ienākumu zaudējumiem, ieņēmumiem, peļņu un lietošanas iespējām, negūtiem plānotiem ietaupījumiem, nemateriālām vērtībām vai zaudētām iespējām; un 

c. zaudējumiem vai kavējumiem, kas radušies noteiktos apstākļos, kuri norādīti 19.3. punktā (Naudas atmaksas garantija – Izņēmumi).

21.2. Sūtītājs uzņemas visus ar zaudējumiem, bojājumiem vai kavējumiem saistītos riskus apmērā, kas pārsniedz šajos Nosacījumos nepārprotami paredzēto FedEx atbildību. Ja Sūtītājs vēlas, viņš/-a var pats/-i iegādāties apdrošināšanu. FedEx nenodrošina apdrošināšanu.

21.3. FedEx neuzņemas jebkādu atbildību un arī neveic jebkādas korekcijas un nepiešķir jebkādu naudas atmaksu vai kredītsummu par tādiem zaudējumiem, bojājumiem, kavējumiem, nepareizu piegādi, piegādes neveikšanu, nepareizas informācijas sniegšanu vai informācijas nesniegšanu, kuru izraisījuši kādi no tālāk minētajiem apstākļiem (šis uzskaitījums nav izsmeļošs):

a. Sūtītāja, Saņēmēja vai kādas citas Sūtījumā ieinteresētās personas darbība, pārkāpums vai bezdarbība;

b. Sūtījuma saturs vai tā defekti un īpatnības vai tam piemītošas kaitīgas īpašības vai trauslums;

c. šo Nosacījumu vai citu uz Sūtījumu attiecināmu noteikumu un nosacījumu pārkāpumi, tostarp Aizliegtu priekšmetu vai bīstamu preču sūtīšana, nepareiza kravas deklarēšana, nostiprināšana vai marķēšana vai Sūtījuma adreses noformēšana;

d. soda naudas, soda sankcijas vai citu naudas summu apmaksa, ko Sūtītājam vai Saņēmējam piemērojusi kāda uzraudzības iestāde vai trešā persona;

e. notikumi, ko FedEx nespēj kontrolēt, tostarp pandēmija vai epidēmija, aviotransportam tipiski riski, valsts ienaidnieku rīcība, šķietami vai faktiski pilnvarotu valsts vai uzraudzības iestāžu rīcība, muitas darbinieku darbība vai bezdarbība, grautiņi, streiki vai iespējami streiki vai citu veidu vietēja mēroga konflikti, pilsoniskie nemieri, ar karastāvokli vai laikapstākļiem saistīti apdraudējumi, kā arī valsts, starptautiska vai vietēja mēroga pārrāvumi aviopārvadājumu vai autopārvadājumu tīklu darbībā, fizisko personu vai organizāciju noziedzīgas darbības, tostarp terorakti, dabas katastrofas, saziņas un informācijas sistēmu (tostarp FedEx sistēmu) darbības traucējumi vai defekti, mehāniski kavēkļi vai apstākļi, kas apdraud FedEx personālu;

f. neatbilstošs vai nepietiekams iepakojums, tostarp, ja Sūtītājs izmantojis FedEx neapstiprinātu iepakojumu gadījumos, kad šāds apstiprinājums tika lūgts vai to bija vēlams vai nepieciešams saņemt. It īpaši datortehnika, elektroniskās ierīces, trausli priekšmeti un alkoholiskie dzērieni ir jāiepako saskaņā ar FedEx vadlīnijām, kuras publicētas vietnē fedex.com. Tas, ka FedEx ir nodrošinājis iepakojumu vai sniedzis konsultācijas, palīdzību vai norādījumus par Sūtījumu atbilstošu iepakošanu, nenozīmē, ka FedEx uzņemas par to atbildību, ja vien FedEx nav rakstveidā apliecinājis citādi;

g. tādu piegādes norādījumu izpilde, kurus mutvārdos vai rakstveidā izteicis Sūtītājs vai Saņēmējs, vai personas, kuras apgalvo, ka pārstāv Sūtītāju vai Saņēmēju;

h. piegādes kavējumi, kas radušies, ievērojot FedEx politiku attiecībā uz Izmaksu apmaksu; 

i. FedEx nespēja uzrādīt piegādi apstiprinoša dokumenta kopiju vai piegādes brīdī iegūtā paraksta kopiju;

j. magnētiskās lentēs, datnēs vai citos datu nesējos glabātu datu izdzēšana, zudums vai neatgūstamība vai fotoattēlu vai skaņu celiņu dzēšana vai bojājums filmas izgaismošanas dēļ;

k. tas, ka FedEx nav ievērojis pakas novietojuma grafiskos simbolus (piemēram, bultas “UP” (UZ AUGŠU), marķējums “THIS END UP” (AR ŠO GALU UZ AUGŠU);

l. tas, ka FedEx nav informējis Sūtītāju vai Saņēmēju par Sūtījuma kavēšanos, zaudējumiem vai bojājumiem, nepilnīgu, nepareizu vai neprecīzu Saņēmēja vai muitas brokera adresi, nepareizu, nepilnīgu vai nepietiekamu dokumentāciju vai par to, ka nav samaksātas Sūtījuma piegādei nepieciešamās nodevas un nodokļi, vai arī šāda informācija ir sniegta novēloti;

m. tāda atsevišķa priekšmeta zudums vai bojājums, par kura pieņemšanu FedEx rīcībā nav pārliecinošas dokumentācijas, tostarp gadījumos, kad Sūtījums tika nodots FedEx jau iekrauts piekabē, sakrauts uz paletēm vai iepakots tādā veidā, ka nebija iespējams pārbaudīt Sūtījuma saturu vai tajā iekļauto priekšmetu skaitu;

n. nozaudēti personas dati vai finanšu informācija, tostarp sociālās apdrošināšanas numuri, dzimšanas datumi, vadītāja apliecību numuri, kredītkaršu vai debetkaršu numuri un kontu finanšu informācija;

o. Sūtītājs aizmirsis izdzēst FedEx pārvadājumu sistēmā vai ierīcē ievadītos Sūtījumus, kuri tā arī nav iesniegti FedEx;

p. bojājumi, uz ko norāda dažādas mērierīces, piemēram, “Shockwatch” trieciena konstatēšanai, slīpuma mērītāji vai temperatūras noteikšanas rīki; un  

q. Piegādes saistību termiņa neievērošana sakarā ar to, ka uz Sūtījuma bija norādīta nepilnīga vai nepareiza adrese (skatiet 18. punktu (Nepiegādājamie sūtījumi)).

21.4. Gadījumos, kad FedEx neuzņemas atbildību, tostarp atbildību, kas pārsniedz šajos Nosacījumos nepārprotami paredzēto FedEx atbildību, atbildību uzņemas Sūtītājs un piekrīt kompensēt FedEx zaudējumus, ko Sūtījums nodarījis FedEx vai kādai trešai personai, un nepieļaut zaudējumu nodarīšanu FedEx no trešajām personām, it īpaši Saņēmēja, izvirzītajām pretenzijām. 

21.5. Ja Sūtītāja vai kādas trešās personas iesniegtās pretenzijas rezultātā FedEx ir veicis kādu maksājumu, šo faktu nevar uzskatīt par atbildības atzīšanu vai FedEx atteikšanos no šajā 21. punktā iekļauto nosacījumu piemērošanas.


22. Garantiju nesniegšana.

Ja vien šeit nav skaidri noteikts citādi, FedEx nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas.


23. Pretenzijas.

Pretenzijas saistībā ar Sūtījumu, izņemot pretenzijas par Pakalpojuma neizpildi (skatiet 19. punktu (Naudas atmaksas garantija)), FedEx pieņem vienīgi tad, ja prasītājs ir ievērojis visas atbilstošās Konvencijas un tālāk aprakstīto procedūru, pretējā gadījumā pret FedEx nevar celt pretenziju: 

23.1. Pretenzijas pieteikšana. Par visām pretenzijām FedEx ir jāinformē tālāk norādītajos termiņos: 

a. Pretenzijas par bojājumiem (redzamiem vai slēptiem), kavējumiem (tostarp par preču sabojāšanos) vai iztrūkumu jāiesniedz 21 dienas laikā pēc Sūtījuma piegādes. Tas, ka Saņēmējs ir pieņēmis sūtījumu, nepievienojot piegādes kvītij rakstveida piezīmi par bojājumiem, ir pirmšķietams (prima facie) pierādījums tam, ka Sūtījums piegādāts labā stāvoklī. 

b. Visas pārējās pretenzijas, tostarp pretenzijas par zaudējumiem, piegādes neveikšanu vai nepareizu piegādi, jāpiesaka deviņu mēnešu laikā pēc Sūtījuma nodošanas FedEx.

Visas šādas pretenzijas jāpiesaka vai nu piegādes brīdī, veicot atzīmi uz attiecīgā piegādes dokumenta, vai vietnē fedex.com, vai sazinoties ar FedEx klientu apkalpošanas komandu. 

23.2. Nepieciešamā informācija. Visos pretenziju pieteikumos jānorāda pilnīga informācija par Sūtītāju un Saņēmēju, kā arī FedEx sūtījuma izsekošanas numuru, Sūtījuma datumu, tajā iekļauto vienību skaitu un Sūtījuma svaru.  Deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad Sūtījums tika nodots FedEx, pretenzija pilnībā jādokumentē, nosūtot FedEx visu attiecīgo apliecinošo dokumentāciju (piemēram, pirkuma kvītis, aptuvenās remonta izmaksas). Kā priekšnosacījums, lai FedEx izskatītu jebkādu pretenziju, Saņēmējam ir jānodrošina, lai FedEx varētu pārbaudīt Sūtījuma saturu, oriģinālās sūtījuma kastes un iepakojumu, Saņēmēja, vai FedEx telpās, līdz pretenzijas izskatīšanas pabeigšanai. 

23.3. Ierobežojumi. FedEx nav pienākuma reaģēt uz pretenzijām, kamēr nav apmaksātas visas Izmaksas; prasītājs nevar ieturēt no Izmaksām summu, ko tas vēlas saņemt saskaņā ar savu pretenziju. Par katru Sūtījumu var iesniegt tikai vienu pretenziju. Pieņemot pretenzijas apmaksu, prasītājs zaudē tiesības atgūt vēl kādus zaudējumus vai pieprasīt papildu kompensāciju saistībā ar konkrēto Sūtījumu. Sūtītājiem vai Saņēmējiem, kuri iesniedza savus Sūtījumus FedEx, izmantojot sūtījumu konsolidācijas pakalpojumu sniedzēju, nav nekādu tiesību vērsties pret FedEx ar tiesiskiem vai specifiskiem aizsardzības līdzekļiem. 

23.4. Prasības iesniegšana tiesā. Nav atļauts vērsties pret FedEx par zaudējumu atlīdzību par darbībām, kas izriet no FedEx veiktajiem pārvadājumiem, izņemot gadījumos, kad prasība iesniegta kompetentajā tiesā īsākajā no šiem diviem termiņiem: divu gadu laikā kopš faktiskā piegādes datuma (bojājumu, iztrūkuma vai kavējuma gadījumā) vai plānotā piegādes datuma (Sūtījuma nozaudēšanas, nepiegādāšanas vai nepareizas piegādes gadījumā), vai arī pirms atbilstošā noilguma iestāšanās.


24. Apakšuzņēmēju izmantošana.

FedEx saglabā tiesības pilnībā vai daļēji uzticēt Pakalpojumu sniegšanu apakšuzņēmējiem.


25. Datu aizsardzība.

25.1. Tādi termini kā “pārzinis”, “personas dati”, “datu subjekts” un “apstrāde” jāsaprot nozīmē, kāda tiem piešķirta Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (ES) 2016/679 (“VDAR”) un citos piemērojamajos datu aizsardzības tiesību aktos, kuri attiecas uz personas datu (“Personas dati”) apstrādi saskaņā ar šiem Nosacījumiem (kopā saukti –“Datu aizsardzības tiesību akti”).

25.2. FedEx un Sūtītājs apstiprina, ka Personas datu apstrādē, ko tie atbilstoši šiem Nosacījumiem veic katrs atsevišķi vai savstarpēji, katrs no tiem savu pienākumu ietvaros rīkojas kā datu pārzinis.

25.3. Saistībā ar šajos Nosacījumos paredzēto Personas datu apstrādi Sūtītājs apliecina, ka ievēro Datu aizsardzības tiesību aktos noteiktās prasības, tostarp par informācijas sniegšanu datu subjektiem saskaņā ar Datu aizsardzības tiesību aktiem, par informācijas sniegšanu saskaņā ar vietnē fedex.com publicēto FedEx Paziņojumu par konfidencialitāti un par Datu aizsardzības tiesību aktos noteiktā juridiskā pamata, piemēram, līguma izpilde, leģitīmās intereses vai piekrišana, nodrošināšanu.

25.4. Sūtītājs atlīdzina FedEx visas izmaksas, pretenzijas, zaudējumus vai izdevumus, kas FedEx radušies, ja Sūtītājs nav izpildījis šajā 25. punktā ietvertos nosacījumus.

25.5. Sūtītājs apliecina, ka saskaņā ar 25.3. punktu norādītais juridiskais pamats pieļauj (arī) Personas datu nodošanu FedEx, tā filiālēm, nodaļām, konsultantiem, revidentiem vai citām trešām personām, ko FedEx nolīdzis, lai izpildītu savas, šajos Nosacījumos paredzētās saistības pret Sūtītāju, jebkurā valstī Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ”) vai ārpus tās.

25.6. Visos gadījumos, kad Sūtītājs pārsūta Personas datus FedEx vai otrādi no EEZ vai Šveices uz valsti ārpus EEZ vai Šveices, jāievēro līguma standartklauzulas datu pārsūtīšanai starp pārziņiem (Lēmums 2004/915/EK) (“standartklauzulas SCC-CC”), kā noteikts VDAR 46. panta 2. daļas c) punktā, kuras ir pieejamas šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Šajā nolūkā tiek uzskatīts, ka līdz ar šo atsauci standartklauzulas SCC-CC ir pilnībā iekļautas šajos Nosacījumos. Ja puses ir piekritušas šiem Nosacījumiem, (a) tiek uzskatīts, ka puses ir parakstījušas standartklauzulas SCC-CC, (b) tās piekrīt visām standartklauzulām SCC-CC, (c) tās ievēros standarklauzulās SCC-CC ietvertos nosacījumus un (d) tās piekrīt visu vēlāk pieņemto izmaiņu vai Lēmumu un/vai URL piemērošanai šajā 25.6. punktā norādītā Lēmuma un/vai URL vietā. Saskaņā ar standartklauzulām SCC-CC FedEx datu pārziņa statusā rīkosies kā datu nosūtītājs, tostarp arī savu filiāļu vārdā, un Sūtītājs datu pārziņa statusā rīkosies kā datu saņēmējs, vai atbilstošos gadījumos otrādi. Nekas no iepriekš minētā neierobežo FedEx tiesības vienpusēji pieņemt lēmumu par cita piemērota datu nosūtīšanas mehānisma izmantošanu saskaņā ar Datu aizsardzības tiesību aktiem. Nosūtāmie personas dati var ietvert fizisko personu – konkrēto Sūtītāju un Saņēmēju – kontaktinformāciju, piemēram, vārdu, uzvārdu un adresi, kas ir nepieciešama, lai FedEx varētu efektīvi sniegt savus Pakalpojumus, piemēram, Paku piegādi, izsekošanas funkciju nodrošināšanu, kā noteikts šajos Nosacījumos un standartklauzulu SCC-CC pielikumos.

25.7. Ja Eiropas Savienības Tiesa, vietējā uzraudzības iestāde vai līdzīga valsts iestāde nosaka to, ka kāds no šajā 25. punktā ietvertajiem nosacījumiem un/vai standartklauzulas SCC-CC nav vai vairs nebūs likumīgs veids Personas datu nosūtīšanai ārpus EEZ vai Šveices, puses apņemas labticīgi vienoties par alternatīvu veidu, kā veikt šādu datu nosūtīšanu.


26. Viss Līgums.

Šie Nosacījumi veido pilnīgi visu vienošanos starp pusēm un, ievērojot 1. punktu (Piemērošana), ir noteicošie nosacījumi pār jebkuriem citiem mutvārdos vai rakstveidā noteiktiem nosacījumiem. Šos Nosacījumus nevar atcelt, izņemot gadījumos, kad starp pusēm ir noslēgta nepārprotama rakstveida vienošanās. 


27. Tiesību un pienākumu nodošana.

Puses nedrīkst savas, šajos Nosacījumos paredzētās, tiesības vai pienākumus nodot kādam citam bez otras puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot gadījumus, kad FedEx nodod savas, šajos Nosacījumos paredzētās, tiesības vai pienākumus kādai no savām filiālēm. Neatkarīgi no iepriekš minētā, šie Nosacījumi ir pusēm un to atļautajiem tiesību pārņēmējiem saistoši.


28. Neatteikšanās no tiesībām.

Ja FedEx nepiemēro vai nepieprasa īstenot kādu no šajos Nosacījumos ietvertajiem noteikumiem, tas nenozīmē, ka FedEx atsakās no savām tiesībām, ko paredz konkrētais noteikums, un tas neierobežo FedEx tiesības pieprasīt konkrētā noteikuma izpildi.


29. Obligātie tiesību akti.

Šie Nosacījumi neizslēdz atbildību gadījumos, kad šādas atbildības izslēgšanu aizliedz normatīvie akti. Ja kāds no šajos Nosacījumos ietvertajiem vai tajos pieminētajiem noteikumiem izrādīsies pretrunā ar kādu obligāti piemērojamu starptautisku nolīgumu, vietējiem tiesību aktiem, valdības izdotiem noteikumiem, rīkojumiem vai prasībām, šis noteikums tiks attiecīgi sašaurināts līdz maksimālajam atļautajam apmēram un šādā sašaurinātā redakcijā paliks spēkā kā daļa no līguma starp FedEx un Sūtītāju. Ja kāds no šajos Nosacījumos ietvertajiem noteikumiem zaudē spēku vai nav izpildāms, tas neietekmē pārējos šo Nosacījumu noteikumus.


30. Mediācija.

Beļģijas tiesību akti ļauj Beļģijas pasta pakalpojumu lietotājiem, kuri sūtījumus saņem no ārvalstīm vai sūta uz tām, vērsties pēc palīdzības pie pasta nozares tiesībsarga (Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRUXELLES (F); Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL (NL)) ar nosacījumu, ka lietotājs vispirms iesniedzis savu sūdzību FedEx. Tiesībsarga iesaistīšanās neietekmē šajos Nosacījumos ietvertos noteikumus.


31. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija.

Izņemot gadījumus, kad piemērojamajā Konvencijā noteikts citādi, šie Nosacījumi un visi strīdi saistībā ar Pakalpojumiem, ko FedEx sniedzis saskaņā ar šiem Nosacījumiem, pakļaujas tiesību aktiem un tiesu iestādēm tajā valstī vai teritorijā, kurā FedEx pieņēma Sūtījumu Pakalpojumu sniegšanai.