Pārvadājumu nosacījumi

Pārvadājumu nosacījumi

Pārvadājumu nosacījumi


SVARĪGS PAZIŅOJUMS

Šie Pārvadājumu nosacījumi IZSLĒDZ uzņēmuma FedEx un tā darbinieku vai aģentu ATBILDĪBU par zaudējumiem, bojājumiem vai kavējumiem noteiktos apstākļos; IEROBEŽO ATBILDĪBU uz noteiktām summām situācijās, kad atbildība ir spēkā, un PIEPRASA PRETENZIJU PAZIŅOŠANU stingri noteiktos termiņos. Sūtītājiem rūpīgi jāiepazīstas ar šiem Nosacījumiem un, ja nepieciešams, jāiegādājas sūtījumu apdrošināšana, lai aizsargātu savas intereses.

Uz sūtījumiem attiecas vietējie tarifi un FedEx meitasuzņēmuma, filiāles vai neatkarīgā līgumslēdzēja nosacījumi, kas ir saņēmuši sūtījumu.

FEDERAL EXPRESS PĀRVADĀJUMU NOSACĪJUMI EIROPĀ, TUVAJOS AUSTRUMOS, INDIJAS SUBKONTINENTĀ UN ĀFRIKĀ, KAS IR SPĒKĀ NO 2012. GADA 6. AUGUSTA (atjaunināti 2020. gada aprīlī)


1. PIEMĒROŠANA

1.1. Šie Nosacījumi tiek piemēroti sūtījumu pārvadājumiem no noteiktām valstīm uz noteiktām valstīm Eiropā, Tuvajos Austrumos, Indijas subkontinentā un Āfrikā (“EMEA”), no norādītajām atrašanās vietām un starp norādītajām atrašanās vietām noteiktajās valstīs EMEA reģionā, izmantojot tālāk norādītos uzņēmuma FedEx pakalpojumus vai pakalpojumu iespējas (ja un kur ir pieejamas): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight un FedEx Standard Overnight. FedEx laiku pa laikam var mainīt minētos pakalpojumus. Pēc pieprasījuma klienti var saņemt informāciju par FedEx apkalpotajām zonām. Šie nosacījumi netiek piemēroti Apvienotās Karalistes un Indijas iekšējiem sūtījumiem, kuriem tiek piemēroti atsevišķi pārvadājumu nosacījumi. Tīmekļa vietnēs fedex.com/ukservices/services/terms.html un fedex.com/in/domestic/services/terms/ skatiet pārvadājumu nosacījumus, kas attiecināmi uz Apvienotajās Karalistes iekšzemes sūtījumiem skatiet pārvadājumu nosacījumus, kas attiecināmi uz Indijas iekšzemes sūtījumiem (Piezīme: fedex.com URL var tikt mainīti). Sūtījumiem, kas sūtīti no ārpus EMEA valstīm uz EMEA valstīm vai citiem starptautiskiem galamērķiem, attiecas vietējie tarifi un FedEx meitasuzņēmuma, filiāles vai neatkarīgā līgumslēdzēja noteikumi, kas akceptējuši sūtījumu. Uz sūtījumiem, kas atgriezti, izmantojot pakalpojumu FedEx Global Returns, attiecas noteikumi un nosacījumi, kas ir spēkā valstī, no kuras sūtījums ir atgriezts. Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi un nosacījumi dažādās valstīs var atšķirties. Lai iegūtu vairāk informācijas, apskatiet vietni fedex.com/globalreturns vai sazinieties ar klientu apkalpošanas komandu.

1.2. Sūtījuma pārvadāšanai ar gaisa transportu var tikt piemērota 1929. gada 12. oktobra Varšavas konvencija, kas grozīta ar 1955. gada 28. septembra Hāgas protokolu un visiem turpmākajiem piemērojamajiem 1999. gada 28. maija Monreālas konvencijas protokoliem, kā arī 1961. gada 18. septembra Gvadalaharas konvenciju. Uz sūtījumiem, ko daļēji vai vienīgi pārvadā pa autoceļiem - ar nepārprotamu vienošanos vai citādi - uz valsti, uz kuru attiecas Konvencijas par starptautiskajiem kravu autopārvadājumiem līgums, ar grozījumiem, attiecas tās noteikumi un nosacījumi. Uz sūtījumiem, kas tiek pārvadāti no noteiktām vietām vienā un tajā pašā valstī, piemēro obligātos noteikumus, ko paredz šīs valsts tiesību akti.

1.3. Šie noteikumi aizstāj visus iepriekš publicētos FedEx pakalpojuma noteikumus un nosacījumus, uz kuriem attiecas šie noteikumi. FedEx patur tiesības vienpusēji pārveidot, grozīt, mainīt vai papildināt šos Nosacījumus bez iepriekšēja paziņojuma. Šie Nosacījumi tiek publicēti drukātā veidā un elektroniski vietnē www.fedex.com. Noteicošā ir elektroniskā versija vietnē fedex.com. Šie Nosacījumi papildina un sniedz sīkāku informāciju par vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, kas drukāti (aviopārvadājumu) Pavadzīmes otrajā pusē. Ja šie Nosacījumi ir pretrunā ar uzņēmuma FedEx (aviopārvadājumu) Pavadzīmes, deklarācijas, nosūtīšanas etiķetes vai citas tranzīta dokumentācijas noteikumiem un nosacījumiem, tiek piemēroti šie Nosacījumi tādā apmērā, kādā tie nav pretrunā ar obligātajiem noteikumiem attiecībā uz atbildību starptautiskajos pārvadājumos, kas noteikti Varšavas konvencijā vai Monreālas konvencijā un to turpmākajos protokolos, citās piemērojamās konvencijās vai jebkuros piemērojamos tarifos; vai sūtījumiem, kas tiek pārvadāti no norādītās atrašanās vietas vai starp norādītajām atrašanās vietām vienā valstī, — obligātajiem noteikumiem attiecībā uz atbildību pārvadājumos, kas noteikta šīs valsts likumos.

1.4. Šie Nosacījumi (šis termins ietver tādus līgumus un konvencijas, kas šeit skaidri norādīti) atspoguļo pilnu vienošanos starp pusēm un saskaņā ar 1.3. punktu prevalē pār jebkuriem citiem mutiski vai rakstveidā izteiktiem noteikumiem vai nosacījumiem, izslēdz un aizstāj tos neatkarīgi no to atrašanās vai sastādīšanas vietas un, jo īpaši, visus noteikumus vai nosacījumus, ko mēģina iekļaut Sūtītājs, vai jebkurus citus rakstveidā vai mutiski izteiktus paziņojumus attiecībā uz šiem Nosacījumiem. Nosūtītājs apliecina, ka nepaļaujas uz nekādiem citiem noteikumiem, garantijām, nosacījumiem, paskaidrojumiem vai nepieprasa tādus attiecībā uz pakalpojumu lietošanu saskaņā ar šo Līgumu.

1.5. Šos Nosacījumus nedrīkst ignorēt, mainīt vai papildināt, izņemot skaidri izteiktu rakstveida vienošanos starp Nosūtītāju un uzņēmuma FedEx pārstāvi, kuram ir nepārprotamas, rakstveidā izteiktas pilnvaras tā rīkoties.

1.6. Nosūtītājam ir saistošs jebkura tā darbinieka, personāla un aģenta paraksts (aviopārvadājumu) pavadzīmē.


2. DEFINĪCIJAS

“Uzņēmumu sūtījumi patērētājiem” ir Sūtījumi, kas veikti, pamatojoties uz komercdarījumu starp uzņēmumu, kas ir Nosūtītājs (kas rīkojas profesionālos nolūkos), un individuālu patērētāju, kas ir Saņēmējs (kas rīkojas ārpus profesionāliem nolūkiem), un Sūtījumi, kuriem netika norādīta informācija (aviopārvadājumu) Pavadzīmes laukā “uzņēmuma nosaukums”.

“Piegāde uzņēmumam” ir piegāde, kas veikta uz komerctelpām vai uzņēmuma telpām, izņemot piegādi uz mājām, dzīvesvietām un Uzņēmumu sūtījumu patērētājiem piegādi.

“Nosacījumi” ir šie Pārvadājumu nosacījumi, kas ietver arī tādus līgumus, likumus un konvencijas, uz ko šajā dokumentā skaidri veikta atsauce, un ko FedEx laiku pa laikam atjaunina.

“FedEx” ir uzņēmums Federal Express Corporation, tā meitasuzņēmumi un filiāles, to attiecīgie darbinieki un aģenti, kā arī neatkarīgie apakšuzņēmēji. Pārvadājumu līgums tiek slēgts ar FedEx meitasuzņēmumu, filiāli vai to neatkarīgo apakšuzņēmēju, kas pieņēmis Sūtījumu no Nosūtītāja.

“FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight un FedEx Standard Overnight Shipments” ir iekšzemes Sūtījumi atsevišķās EMEA valstīs, kuru gadījumā gan Nosūtītājs, gan Saņēmējs atrodas vienā un tajā pašā valstī.

“Nosūtītājs” jeb “Sūtītājs” ir persona (fiziska vai juridiska), kuras vārds/nosaukums norādīts (aviopārvadājumu) Pavadzīmē kā nosūtītāja vārds/nosaukums.

“Saņēmējs” jeb “Sūtījumu saņēmējs” ir persona, kuras vārds/nosaukums norādīts (aviopārvadājumu) Pavadzīmē kā saņēmēja vārds/nosaukums.

“Paka” ir jebkura FedEx pieņemta atsevišķa paka vai vienība, tostarp jebkādi priekšmeti, ko Nosūtītājs pieteicis, izmantojot uzņēmuma FedEx automatizētās sistēmas, mērītājus, deklarācijas vai (aviopārvadājumu) Pavadzīmes.

“Sūtījums” ir viena vai vairākas vienības, kas ir vai nu Pakas, vai krava, kas tiek pārvadātas ar vienu (aviopārvadājumu) Pavadzīmi.

“(Aviopārvadājumu) Pavadzīme” ir jebkurš sūtījuma dokuments, manifests, uzlīme, zīmogs, elektronisks ieraksts vai tamlīdzīgs dokuments, ko izmanto FedEx pārvadāšanas sistēmā.

“Piegāde dzīvesvietā” ir piegāde, kas veikta uz mājām vai dzīvesvietu, tostarp uz atrašanās vietām, kur uzņēmums strādā no mājām, un/vai piegāde, kur Nosūtītājs ir norādījis piegādes adresi kā dzīvesvietas adresi.

“Pārvadāšanas izmaksas” ir nodevas, maksas un summas, kas tiek aprēķinātas vai piemērotas par to, ka FedEx pārvadā sūtījumu saskaņā ar šiem nosacījumiem vai jebkuriem turpmāk piemērojamajiem nosacījumiem vai nodevām, taču neieskaitot citas nodevas vai maksas, kas var tikt aprēķinātas, piemēram (bet ne tikai), deklarētās vērtības maksas, speciālas apstrādes maksas, muitas nodevas un nodokļi, kā arī piemaksas.

“Darba diena” ir jebkura diena, kurā strādā uzņēmumi sūtījuma izcelsmes valstī vai reģionā vai sūtījuma galamērķa valstī vai reģionā. Darba dienas un brīvdienas dažādās galamērķa valstīs vai reģionos var atšķirties. Klientiem jāsazinās ar FedEx, lai uzzinātu par piegādes saistībām, kas var tikt ietekmētas.

“Maksas” ir pārvadāšanas maksas un jebkādas citas maksas vai piemaksas, kas tiek aprēķinātas vai piemērotas par sūtījuma pārvadāšanu saskaņā ar šiem nosacījumiem, tostarp (bet ne tikai) papildu maksas, deklarētās vērtības maksas, speciālās apstrādes maksas un citas piemaksas, kas uzskaitītas šajos nosacījumos vai jebkuros atjauninātos nosacījumos, un gadījumos, ja tas attiecināms, muitas nodevas un nodokļi, kā arī citas izmaksas, kas pamatoti radušās uzņēmumam FedEx saistībā ar sūtījuma pārvadāšanu.

“Pārvadājumu deklarētā vērtība” ir vērtība (ja tāda ir), kuru nosūtītājs norādījis (aviopārvadājumu) pavadzīmē un kas ir maksimālā FedEx atbildības summa saistībā ar sūtījumu.

“Deklarētā muitas vērtība” ir sūtījuma satura pārdošanas vai aizstāšanas cena, kas nepieciešama muitošanas nolūkos.

“Piegādes saistību laiks” ir publicētās piegādes saistības FedEx pakalpojumam vai piegādes saistības, ko norāda klientu apkalpošanas komanda par attiecīgo sūtījumu, ņemot vērā pārvadājamo preci, nosūtīšanas datumu, galamērķi, sūtījuma svaru un sūtījuma vērtību.

“FedEx klienta numurs” jeb “FedEx konta numurs” ir FedEx klientam izsniegtais numurs, kuru izmantojot FedEx sistēma apkopo konta aktivitāti un maksātājam tiek izrakstīti pareizi rēķini.

“Eiropas iekšējie sūtījumi” ir sūtījumi starp atsevišķām Eiropas valstīm, kuru sarakstu FedEx laiku pa laikam atjauno vietnē fedex.com.

“Aizliegtie priekšmeti” ir priekšmeti un sūtījumu veidi, kas norādīti šo nosacījumu 8. sadaļā (AIZLIEGTIE PRIEKŠMETI).


3. LIKMES

Likmes sūtījumam tiek piemērotas saskaņā ar FedEx standarta saraksta likmēm, kas norādītas vietnē fedex.com, vai citādi, ja tas nepārprotami norādīts attiecīgajā FedEx pārvadājumu pakalpojumu līgumā. FedEx likmes neiekļauj nodevas, nodokļus, muitošanas maksas vai jebkādas importa vai eksporta maksas, ko piemēro sūtījumam. FedEx darbinieku un aģentu norādītās likmes un pakalpojumu izmaksas tiek pamatotas ar nosūtītāja sniegto informāciju, taču galīgās likmes un pakalpojumu izmaksas var atšķirties atkarībā no faktiski nodotā sūtījuma un šo nosacījumu piemērošanas. Ja rodas pretrunas starp jebkādām likmēm vai pakalpojuma maksām, kas izteiktas pirms sūtījuma nodošanas, un klienta rēķinā norādītajām likmēm un citām maksām, FedEx nenes atbildību un netiek sniegta nekāda veida cenu pielāgošana, atmaksa vai kredīts. FedEx sniedz tikai muitas nodevu un nodokļu aprēķinus, izmantojot funkciju “Nodevu un nodokļu aprēķins”, kas ir pieejama rīkā FedEx tirdzniecības vadītājs vietnē fedex.com, taču galīgās nodevas un nodokļi var atšķirties.

Piemērojamās likmes ir likmes, kas ir spēkā brīdī, kad tiek noslēgts pārvadājuma līgums. FedEx patur tiesības laiku pa laikam un nepaziņojot iepriekš pārskatīt maksas, kas noteiktas FedEx standarta saraksta likmju sarakstā vai citur vietnē fedex.com.


4. NORĒĶINI

4.1. Neskatoties uz to, ka FedEx patur tiesības pieprasīt jebkādu izdevumu samaksu iepriekš, kā paredzēts saskaņā ar šiem nosacījumiem, rēķini par nesamaksātām maksām ir jāapmaksā pilnā apmērā 15 dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas datuma. Rēķini par nodevām un nodokļiem ir maksājami saņemšanas brīdī. FedEx patur tiesības, nepaziņojot iepriekš par šādu tiesiskās aizsardzības līdzekli, palielināt jebkuru summu, kas nav samaksāta līdz samaksas datumam, par 15 % (vai tādu summu, ko FedEx nosaka saskaņā ar vietējiem norēķinu nosacījumiem), lai segtu nenomaksātā parāda radītus zaudējumus par administratīvajām izmaksām, un piemērot gada procentu likmi 6 % apmērā papildu Eiropas Centrālās bankas likmei (vai tādu likmi, ko FedEx nosaka saskaņā ar vietējiem norēķinu nosacījumiem), kas aprēķināma par sākušos mēnesi, vai maksimālo atļauto procentu likmi saskaņā ar piemērojamo likumdošanu, ja šī likme ir zemāka.

4.2. “Piestādīt rēķinu nosūtītājam” jeb “Piestādīt rēķinu sūtītājam” nozīmē to, ka rēķins par maksām tiek piestādīts nosūtītājam.

4.3. “Piestādīt rēķinu saņēmējam” jeb “Piestādīt rēķinu kravas saņēmējam” nozīmē to, ka rēķins par maksām tiek piestādīts saņēmējam. Lai varētu piestādīt rēķinu par maksām saņēmējam, saņēmējam ir jābūt derīgam FedEx klienta numuram, un tas ir jānorāda atbilstošajā (aviopārvadājumu) pavadzīmes sadaļā. Rēķina saņēmēja sūtījumi ir pieņemami pārvadājumiem tikai uz konkrētām vietām. Ja saņēmējs atsakās maksāt, rēķins par maksām automātiski tiek piestādīts nosūtītājam.

4.4. “Piestādīt rēķinu trešai personai” nozīmē to, ka rēķins par maksām tiek piestādīts personai, kas nav ne nosūtītājs, ne saņēmējs. Atbilstošajā (aviopārvadājumu) pavadzīmes sadaļā jānorāda derīgs trešās personas FedEx klienta numurs. Ja tas netiek ievadīts vai trešā persona neveic maksājumu, rēķins par pārvadāšanas maksām tiek automātiski piestādīts nosūtītājam, bet rēķins par nodevām un nodokļiem, ja tādi ir, tiek piestādīts saņēmējam.

4.5. Darījumu iespēju “piestādīt rēķinu nosūtītājam”, “piestādīt rēķinu saņēmējam” vai “piestādīt rēķinu trešai personai” gadījumā (skatiet tālāk) pakas netiek pieņemtas, ja (aviopārvadājumu) pavadzīmes sadaļā netiek ievadīts derīgs FedEx klienta numurs. FedEx klienta numuri nav nododami tālākai lietošanai. Neatbilstošas konta lietošanas, tostarp trešo personu īpašumā esošo sūtījumu nesankcionētas apvienošanas, rezultātā var tikt atceltas visas piešķirtās atlaides un atteikta turpmāka pakalpojumu sniegšana. Klients, kuram ir piešķirts FedEx konta numurs, ir atbildīgs par visām ar kontu saistītajām maksām, tostarp par tām, kas radušās nesankcionēta konta lietojuma rezultātā. Konta turētājs ir atbildīgs par konta numura drošību. FedEx klienta numurs ir izpaužams tikai personām, kuras ir pilnvarotas pieteikt sūtījumus no attiecīgā lietotāja konta. FedEx konta numura kredītlimita pārtērēšanas rezultātā attiecīgajam klientam var tikt piešķirts statuss “apmaksa tikai skaidrā naudā”. Statuss “apmaksa tikai skaidrā naudā” nozīmē to, ka paku piegāde var kavēties, sūtījumi var tikt atteikti vai atgriezti nosūtītājam līdz brīdim, kad tiek veikti visi maksājumi.

4.6. Ja piemērojams, sūtījuma saturs var tikt aplikts ar nodevām un nodokļiem. Uzņēmumam FedEx nav pienākuma veikt nodokļu un nodevu avansa maksājumus, un FedEx var pieprasīt, lai nosūtītājs, saņēmējs vai atbildīgā trešā persona veic samaksu uzņēmumam FedEx, pirms FedEx izpilda jebkādas nodokļu un nodevu saistības. Šādas nodevas un nodokļi tiek iekasēti no saņēmēja, izņemot gadījumus, kad (aviopārvadājumu) pavadzīmē atzīmēta izvēles rūtiņa “iekasēt nodevas un nodokļus no nosūtītāja” vai “iekasēt nodevas un nodokļus no trešās personas”, un (aviopārvadājumu) pavadzīmē norādīts derīgs FedEx klienta numurs. Šādas iespējas pieejamas tikai īpaši norādītās vietās. Plašāka informācija par šīm vietām pieejama pēc pieprasījuma.

4.7. NEATKARĪGI NO NEKĀDIEM AR TO PRETRUNĀ ESOŠIEM MAKSĀJUMU VEIKŠANAS NORĀDĪJUMIEM VAI NOTEIKUMIEM, NOSŪTĪTĀJS VIENMĒR SEDZ VISAS IZMAKSAS, IESKAITOT JEBKĀDAS NODEVAS UN NODOKĻUS, JA TĀDI IR.

4.8. Maksas, kuru valūta jāmaina no valūtas, kas nav maksātājam piestādītā rēķina valūta, tiek aprēķinātas ik dienas, izmantojot OANDA — interneta valūtas maiņas kursu pakalpojuma — vidējo piedāvāto cenu. Vidējā piedāvātā cena ir vidējā cena, par kuru pircēji piedāvā pirkt valūtas no pārdevējiem konkrētajā periodā. Šīs valūtu maiņas likmes ir pieejamas vietnē oanda.com. Eiropas Savienībā dalībvalstu valūtām tiek piemērotas ar likumu noteiktās valūtas maiņas likmes pret EIRO valūtu. Tiek piemērota papildu valūtas maiņas maksa 1,75 % apmērā par maiņu no jebkuras valūtas, kas nav ASV valūta, uz ASV dolāriem, 2,3 % apmērā par ASV dolāru maiņu uz jebkuru citu valūtu un 2,0 % apmērā par jebkuru valūtu maiņu, kas nav ASV valūta. Starp valūtām, kas saistītas ar EIRO, nav maiņas maksas. Maksas, kas tiek piemērotas valūtās, kas nav ASV dolāri un kas nav brīvi maināmas, tiks konvertētas uz ASV dolāriem un iekasētas no maksātāja konta pēc brīvā tirgus likmes vai pēc likmes, par kuru uzņēmumam FedEx tika atļauts iegādāties ASV dolārus attiecīgajā valūtā, pēc mūsu izvēles. Valūtu maiņai uz valūtām, kas nav pakļautas hiperinflācijai, tiek piemērota likme, kas ir spēkā nosūtīšanas datumā. Savukārt valstīs, kurās valūta ir nestabila, mēs paturam tiesības izmantot to valūtas maiņas kursu, kas ir spēkā rēķina izrakstīšanas datumā, nevis nosūtīšanas datumā.

Neatkarīgi no jebkādiem uzņēmumam FedEx sniegtajiem maksāšanas norādījumiem sūtījumiem, kas uzsākti, izmantojot funkciju “Izveidot importa sūtījumu” rīkā FedEx Ship Manager™ vietnē fedex.com, puse, kas uzsāk importa sūtījuma darījumu ar FedEx, ir atbildīga un tai tiek piestādīts rēķins, ko tā piekrīt apmaksāt, par visām izmaksām un maksām, ieskaitot jebkādas speciālas apstrādes maksas un jebkādas nodevas vai nodokļus par šādiem sūtījumiem.

4.9. Sūtījumus, kas uzsākti, izmantojot funkciju “Izveidot importa sūtījumu” vietnē fedex.com, reglamentē noteikumi un nosacījumi, kas attiecināmi uz valsti, no kuras tiek sūtīts sūtījums. Šie noteikumi un nosacījumi dažādās valstīs var atšķirties. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar mūsu biroju izcelsmes valstī.

4.10. Ja to pieļauj likums, FedEx kā standarta rēķinu noformēšanas veidu var izmantot elektronisko rēķinu izrakstīšanu, ja vien maksātājs nepārprotami nav pieprasījis citādi.


5. RĒĶINU PIELĀGOŠANA / APJOMA SVARS

5.1. FedEx var pārbaudīt katru (aviopakalpojumu) pavadzīmi, lai pārliecinātos par izvēlēto pakalpojumu un pakas/sūtījuma svaru. Ja izvēlētais pakalpojums vai ievadītais svars nav pareizs, FedEx jebkurā laikā var veikt attiecīgus labojumus (aviopārvadājumu) pavadzīmē un attiecīgus labojumus rēķinā, un tam ir tiesības piemērot speciālu apstrādes maksu par šādu labojumu un grozījumu veikšanu.

5.2. Gadījumos, kad (aviopārvadājumu) pavadzīmi izveidojis nosūtītājs, izmantojot automatizētu sūtījumu noformēšanas ierīci, un netiek norādīta vai tiek nepareizi ievadīta jebkāda informācija (aviopārvadājumu) pavadzīmē attiecībā uz paku svaru vai skaitu, rēķins tiek piestādīts, pamatojoties uz FedEx aprēķinu par pārvadājamo paku skaitu un FedEx pārvadājumu nosacījumiem vai nu pēc apjoma svara aprēķina brīdī, vai pēc standarta aprēķina par vienas pakas svaru, ko nosaka FedEx un,kas ir pieejams pēc pieprasījuma.

5.3. Maksa var tikt noteikta, pamatojoties uz apjoma svaru. Apjoma svars tiek noteikts, reizinot pakas garumu ar tās augstumu un platumu (visi mērījumi izteikti centimetros) un dalot ar 5000 vai citu tādu skaitli, ko FedEx norāda vietnē fedex.com. Ja rezultāts pārsniedz faktisko svaru, var tikt noteiktas papildu izmaksas uz apjoma svara pamata. Šādu papildu izmaksu likmes pieejamas pēc pieprasījuma un FedEx nepaziņojot var tās grozīt.


6. SŪTĪJUMU ATTEIKŠANA VAI NORAIDĪŠANA

FedEx patur tiesības jebkurā laikā noraidīt, aizturēt, atcelt, atlikt vai atpakaļnosūtīt jebkuru sūtījumu, ja pēc uzņēmuma FedEx uzskatiem pastāv iespēja, ka šāds sūtījums varētu radīt kaitējumu citiem sūtījumiem, precēm vai personām vai kavēt citu sūtījumu piegādi, vai tā piegāde ir aizliegta ar likumu vai ir pretrunā ar jebkuru no šiem nosacījumiem, vai ja par maksājuma veikšanu atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas FedEx konta bilance nav labā stāvoklī. Tas, ka FedEx pieņem sūtījumu, nenozīmē, ka šāds sūtījums atbilst piemērojamiem likumiem un noteikumiem, vai šiem nosacījumiem.


7. IEROBEŽOJUMI

7.1. Pakas izmēru un svara ierobežojumi ir atšķirīgi dažādās valstīs vai ir atkarīgi no uzņēmuma FedEx pakalpojumiem. Plašāka informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.

7.2. Nav nekāda ierobežojuma attiecībā uz vairāku priekšmetu sūtījuma kopējo svaru ar nosacījumu, ka katra atsevišķā sūtījuma paka nepārsniedz galamērķa norādīto vienas pakas svara ierobežojumu. Sūtījumi, kuru svars pārsniedz 225 kg, iepriekš jāsaskaņo ar uzņēmumu FedEx. Plašāka informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.

7.3. Īpaši lielas pakas ir priekšmeti, kas sver mazāk nekā 68 kg (vai atbilstoši galamērķa valsts ierobežojumam),un kuru garums un apkārtmērs kopā pārsniedz 330 cm (vai atbilstoši galamērķa valsts ierobežojumam). Šādu priekšmetu pārvadāšana var tikt atteikta, vai pēc FedEx ieskatiem tie var tikt uzskatīti par FedEx International Priority Freight vai FedEx International Economy Freight sūtījumiem, ja FedEx tos pieņem, un neatkarīgi no faktiskā svara var tikt piemērots minimālais maksas svars 68 kg apmērā.

7.4. FedEx Envelope un FedEx Pak sūtījumi jānodod atbilstošā FedEx iepakojumā.

7.5. Vienā (aviopārvadājumu) pavadzīmē var tikt norādīts ne vairāk kā viens pakalpojuma veids, un ar vienu (aviopārvadājumu) pavadzīmi var tikt nosūtīts ne vairāk kā viens FedEx Envelope, FedEx 10kg Box vai FedEx 25kg Box.

7.6. Nosūtītājam ar vienu (aviopārvadājumu) pavadzīmi atļauts nosūtīt līdz pat desmit dažādiem preču veidiem.

7.7. Sūtītājam ar vienu (aviopārvadājumu) pavadzīmi atļauts nosūtīt līdz pat 9998 pakām.


8. AIZLIEGTIE PRIEKŠMETI

8.1. FedEx neatļauj pārvadāt šos priekšmetus uz jebkuru no galamērķiem, un nosūtītājs piekrīt nesūtīt šos priekšmetus, izņemot gadījumu, ja panākta nepārprotama vienošanās ar FedEx (atkarībā no atrašanās vietas var būt piemērojami papildu ierobežojumi):

a. šaujamieroči, ieroči, munīcija un to daļas;

b. 3D iespiedmašīnas, kas izgatavotas vai darbinātas vienīgi ar nolūku ražot šaujamieročus;

c. sprāgstvielas (1.4. klases sprāgstvielu pārvadāšana var būt pieņemama no dažām vietām un uz dažām vietām; plašāka informācija pieejama pēc pieprasījuma), uguņošanas ierīces un citi aizdedzinoši vai uzliesmojoši priekšmeti;

d. priekšmeti, kas atgādina bumbu, rokas granātu vai citu sprāgstošu ierīci. Tas ietver tostarp, bet ne tikai, inertus priekšmetus, piemēram, replikas, kā arī novatoriskus priekšmetus, mācību inventāru un mākslas priekšmetus;

e. militāri priekšmeti, kuru izcelsmes valstī ir nepieciešama eksporta kontroles licence;

f. cilvēku ķermeņi, cilvēku orgāni vai ķermeņa daļas, cilvēku vai dzīvnieku embriji, kremētas vai izraktas cilvēku mirstīgās atliekas;

g. dzīvi dzīvnieki, tostarp kukaiņi un mājdzīvnieki;

h. dzīvnieku kautķermeņi, miruši dzīvnieki vai izbāzti dzīvnieki;

i. augi vai augu materiāli, tostarp griezti ziedi (grieztus ziedus ir atļauts pārvadāt uz un no noteiktiem tirgiem, tostarp no Nīderlandes uz ASV un visā Latīņamerikā; plašāka informācija ir pieejama pēc pieprasījuma);

j. ātrbojīgas pārtikas preces, kā arī ēdieni un dzērieni, kam ir nepieciešama sasaldēšana vai cita veida vides apstākļu kontrole;

k. pornogrāfija un/vai piedauzīgi materiāli;

l. nauda, tostarp, bet ne tikai, skaidra nauda un skaidras naudas ekvivalenti (piemēram, tirgojami vērtspapīri, apstiprinātas akcijas, obligācijas un bankas depozīta vēstules), kolekcijas monētas un markas;

m. bīstami atkritumi, tostarp, bet ne tikai, izlietotas zemādas injekciju adatas un/vai šļirces un citi medicīniski, organiski vai rūpnieciski atkritumi;

n. mitrs ledus (sasaldēts ūdens);

o. viltotas preces, tostarp, bet ne tikai, preces ar preču zīmi, kas ir identiska vai gandrīz neatšķirama no reģistrētas precu zīmes, bez attiecīgās reģistrētās preču zīmes īpašnieka apstiprinājuma vai uzraudzījuma (bieži dēvē par “viltojumiem”);

p. marihuāna, tostarp rekreācijas vai medicīnas nolūkiem paredzēta marihuāna, un no marihuānas atvasināts kanabidiols (CBD), jebkurš produkts, kurā delta-9-tetrahidrokanabinola (THC) koncentrācija ir lielāka par 0,3 % sausā stāvoklī, un sintētiskie kanabinoīdi;

q. jēli vai neapstrādāti kaņepju augi vai to daļas (tostarp, bet ne tikai, kaņepju stiebri, kaņepju lapas, kaņepju ziedi un kaņepju sēklas);

r. tabaka un tabakas izstrādājumi, tostarp, bet ne tikai, cigaretes, cigāri, tinamā tabaka, bezdūmu tabaka, ūdenspīpes tabaka, un

s. elektroniskās cigaretes.

8.2. FedEx neatļauj šādu veidu sūtījumus uz jebkuriem galamērķiem, un nosūtītājs piekrīt nesūtīt šādu veidu sūtījumus (atkarībā no atrašanās vietas var būt piemērojami papildu ierobežojumi):

a. sūtījumi vai preces, kuru pārvadāšana, importēšana vai eksportēšana ir aizliegta ar likumu, statūtiem vai noteikumiem;

b. sūtījumi, kuru pārvadāšanai, importēšanai vai eksportēšanai uzņēmumam FedEx ir jāsaņem speciāla licence vai atļauja;

c. nedeklarēti, akcīzes sūtījumi vai preces, kuriem nepieciešama regulatīvās iestādes atļauja vai muitošana;

d. sūtījumi, kuriem deklarētā muitas vērtība pārsniedz konkrētā galamērķī atļauto;

e. bīstamas preces, izņemot preces, kas atļautas šo nosacījumu sadaļā “Bīstamas preces”, un

f. pakas, kas ir mitras, no kurām tek šķidrums vai kas izdala jebkāda veida smaku.

8.3. FedEx izslēdz visu atbildību par aizliegtajiem priekšmetiem, lai arī kā tie būtu pieņemti (tostarp pieņemti kļūdas dēļ vai apzināti). FedEx patur tiesības atteikt pārvadāt pakas, pamatojoties uz šiem ierobežojumiem un drošības apsvērumiem. Uzņēmumam FedEx ir tiesības iekasēt no nosūtītāja administratīvu maksu par atteiktajām pakām un par atpakaļnosūtīto preču izmaksām, ja tādas ir. Plašāka informācija pieejama pēc pieprasījuma.

8.4. Naudas atmaksas garantija (skatīt 18. sadaļu) nav piemērojama aizliegtajiem priekšmetiem.


9. EKSPORTA KONTROLE

9.1 FedEx nepārvadā sūtījumus, kas pārkāpj eksporta kontroles likumus. Nosūtītājs uzņemas atbildību par to, lai tiktu ievēroti visi piemērojamie tiesību akti, likumi un noteikumi, tostarp, bet ne tikai, ASV Eksporta administrācijas noteikumi, ASV Starptautiskās ieroču aprites noteikumi, ASV Ārvalstu aktīvu kontroles noteikumi, kā arī piemērojami eksporta likumi un valdības noteikumi jebkurā valstī, kas saistīta ar sūtījuma pārvadāšanu, un garantē visu iepriekš minēto noteikumu ievērošanu. Nosūtītājs apliecina un garantē, ka ievēros visas ASV valdības sankcijas, kas aizliedz eksportēt vai atkārtoti eksportēt preces, pakalpojumus vai tehnoloģijas uz valstīm un reģioniem, ko ASV valdība vienpusēji vai ņemot vērā citu valstu sankcijas norādīja attiecīgā sarakstā. Turklāt FedEx nepārvada un nosūtītājs piekrīt nepiedāvāt pārvadāt preces, kuru tirdzniecība ir ierobežota vai aizliegta, pamatojoties uz ekonomikas sankcijām un embargo likumiem. Aktuālo sarakstu ar valstīm un teritorijām, ko mēs neapkalpojam, skatiet vietnē fedex.com.

9.2. Turklāt FedEx nepārvada sūtījumus un nosūtītājs garantē, ka nepiedāvās uzņēmumam FedEx pārvadāt sūtījumus, ja nosūtītājs vai jebkura no pusēm, kas saistīta ar sūtījumu, ir norādīta ASV Tirdzniecības departamenta liegto personu sarakstā vai jebkurā eksporta kontroles vai sankciju sarakstā, ko publicēja vai uztur ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs, ASV Tirdzniecības departamenta Rūpniecības un drošības birojs, ASV Valsts departamenta Tirdzniecības aizsardzības un kontroles direktorāts, Apvienoto Nāciju Sankciju komitejas, Eiropas Savienības Padome un jebkura cita atbilstoša iestāde. Turklāt nosūtītājs piekrīt un garantē, ka šīs puses neveiks sūtījumus jebkurai struktūrai, kas pieder jebkurai no pusēm, ņemot vērā kopējās īpašumtiesības intereses, ko nosaka attiecīgā kompetentā iestāde, pamatojoties uz ekonomikas sankcijām.

9.3. Nosūtītājs apņemas identificēt sūtījumus, kam ir nepieciešamas eksporta kontroles licences, atļaujas vai, kas pakļauti citām regulatīvām kontrolēm pirms eksportēšanas, un sniegt uzņēmumam FedEx visus nepieciešamos dokumentus, lai likumdošanas normas un noteikumi tiktu ievēroti. Nosūtītāja atbildība ir par saviem līdzekļiem noteikt eksporta un importa licenču vai atļauju izsniegšanas prasības attiecībā uz sūtījumu, iegūt visas nepieciešamās licences un atļaujas un nodrošināt, ka sūtījuma saņēmējs ir pilnvarots saskaņā ar tiesību aktiem izcelsmes valstī, galamērķa valstī un/vai jebkurā citā valstī, kuras jurisdikcijas attiecas uz sūtījumu. Turklāt nosūtītājs uzņemas atbildību par to, ka nosūtāmo priekšmetu gala lietošana un gala lietotājs nepārkāpj nevienu no specifiskām kontroles politikām, kas ierobežo noteiktu veidu eksportēšanu, atkārtotu eksportēšanu un pārvadāšanu attiecībā uz specifiski uzskaitītiem priekšmetiem, uz kuriem attiecas ASV Eksporta administrācijas noteikumi.

9.4. FedEx neuzņemas atbildību nosūtītāja vai jebkuras citas personas priekšā par jebkādiem zaudējumiem vai izdevumiem, tostarp, bet ne tikai, par sodiem un soda naudām, kas radās tāpēc, ka nosūtītājs neievēroja eksporta likumus, tiesību aktus vai noteikumus, vai tāpēc, ka FedEx rīkojās, lai ievērotu piemērojamos likumus un noteikumus. Turklāt nosūtītājs piekrīt atlīdzināt uzņēmumam FedEx visus zaudējumus vai izdevumus, tostarp, bet ne tikai, sodus un soda naudas, kas radās tāpēc, ka nosūtītājs neievēroja eksporta likumus, tiesību aktus vai noteikumus vai tāpēc, ka FedEx rīkojās, lai ievērotu piemērojamos likumus un noteikumus.


10. BĪSTAMAS PRECES

10.1. Ne visās uzņēmuma FedEx atrašanās vietās tiek pieņemtas bīstamas preces; dažās FedEx atrašanās vietās netiek pieņemtas konkrētu klašu bīstamas preces, un bīstamas preces netiek pieņemtas sūtīšanai, izmantojot jebkuru FedEx pakalpojumu. Sūtījumiem, uz kuriem attiecas Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR), nepieciešami īpaši transporta pasākumi, un nosūtītājam jāsazinās ar uzņēmumu FedEx pirms sūtīšanas, lai apstiprinātu/nokārtotu sūtīšanu. FedEx patur tiesības atteikt bīstamu preču pieņemšanu jebkurā atrašanās vietā, kurā tās nevar pieņemt saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

10.2. Visām bīstamas preces saturošām pakām jāatbilst Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Tehniskajām instrukcijām bīstamu kravu drošai pārvadāšanai gaisā, Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) Bīstamo preču noteikumiem, visām FedEx Express variācijām, kas uzskaitītas IATA tarifa spēkā esošajā rediģējumā, kā arī citiem piemērojamiem noteikumiem. Nosūtītājs ir vienpersoniski atbildīgs par jebkādu kaitējumu, kas radies tādēļ, ka nosūtītājs nav rīkojies atbilstoši piemērojamiem IATA vai citiem noteikumiem. Nosūtītājam jānodrošina visu bīstamo preču pilnībā efektīva iepakošana atbilstoši visām prasībām attiecībā uz klasifikāciju, iepakošanu, marķēšanu un apzīmēšanu, dokumentāciju un jebkuriem citiem piemērojamajiem likumiem vai noteikumiem, un jāuzņemas atbildība par iepriekš minēto. Nosūtītājs ir atbildīgs arī par to, lai saņēmējs rīkotos atbilstoši visiem piemērojamajiem tiesību aktiem, likumiem un noteikumiem. Bīstamas preces drīkst pārvadāt starptautiski, izmantojot FedEx Expanded Service starptautisko (aviopārvadājumu) pavadzīmi, tikai gadījumā, ja tiek izmantota (aviopārvadājumu) pavadzīme (skatiet arī 15.5. sadaļu: MARŠRUTI UN PIEGĀDE).

10.3. Nosūtītājam jārīkojas atbilstoši visiem piemērojamajiem likumiem un noteikumiem, ar ko tiek reglamentēta asins un asins izstrādājumu sūtījumu iepakošana, marķēšana un apzīmēšana, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav infekciozi.

10.4. Uzņēmuma FedEx iepakojumus nedrīkst izmantot, lai pārvadātu bīstamas preces (izņemot B kategorijas bioloģiskas vielas [UN 3373], ko drīkst pārvadāt FedEx UN 3373 sīkpakās) (skatiet arī 11.3. un 11.4. sadaļu: IEPAKOŠANA UN MARĶĒŠANA).

10.5. Lai nosūtītu litija baterijas (UN 3090), kas ir primāras un nepārlādējamas, nepieciešama iepriekš izsniegta atļauja. Lai iegūtu informāciju, dodieties uz vietni fedex.com un ievadiet atslēgvārdu “litija baterijas”.

10.6. Katram sūtījumam jābūt pievienotai IATA kravas nosūtītāja deklarācijai bīstamām precēm gadījumos, kad tā nepieciešama.

10.7. Piezīme: uzņēmumam FedEx var būt piemērojama likumā noteikta prasība ziņot attiecīgajai valsts kompetentajai iestādei par neatbilstoši deklarētiem vai nedeklarētiem bīstamu preču sūtījumiem. Nosūtītājam saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem var tik uzlikti sodi vai naudas sodi. Bīstamo preču noteikumi paredz, ka katram nosūtītājam pirms bīstamu preču sūtījuma nodošanas uzņēmumam FedEx vai citam aviopārvadātājam ir jāiziet darbam specifiskas apmācības par bīstamām vielām. Kad personas nodod bīstamas preces saturošu sūtījumu, tam jābūt atbilstoši klasificētam, iepakotam, marķētam, apzīmētam un identificētam kā bīstamām precēm, un ir jāiekļauj pareizā bīstamo preču dokumentācija.

10.8. Uzņēmumam FedEx ir pienākums nodrošināt nesaderīgu bīstamu preču nošķiršanu visos transportlīdzekļos un gaisa lidaparātos. Šīs nepieciešamības dēļ sūtījumu var pārcelt uz tuvāko pieejamo kravas automobiļa maršrutu vai lidojumu, kurā bīstamās preces var tikt pienācīgi nošķirtas.

10.9. Bīstamu preču sūtījumiem nav piemērojama naudas atmaksas garantija (skatīt 18. sadaļu).


11. IEPAKOŠANA UN MARĶĒŠANA

11.1. Nosūtītājam visi iepakojumi ir jāsagatavo un jāiepako tā, lai tie būtu droši pārvadājami gaisa un sauszemes transportā, pieņemot, ka tiek ievērota parasta apstrādes kārtība steidzamu pārvadājumu vidē, un ievērojot visus piemērojamos likumus, noteikumus un nolikumus, tostarp tos, kas attiecas uz iepakojumu, marķēšanu un etiķetēm. Nosūtītāja pienākums ir pienācīgi aizpildīt (aviopārvadājumu) pavadzīmi. Katram sūtījumam jābūt salasāmi un noturīgi marķētam ar nosūtītāja un saņēmēja vārdu/nosaukumu, ielas, pilsētas un valsts adresi, iekļaujot pasta indeksu. Starptautisku sūtījumu gadījumā nosūtītāja adresē jānorāda valsts, kurā sūtījums nodots uzņēmumam FedEx.

11.2. Nosūtītājam ar piemērotu iepakojumu ir jānodrošina tādu izstrādājumu aizsardzība, kas var tikt bojāti jebkādu apstākļu rezultātā, kuri var rasties aviopārvadājumu laikā, piemēram, temperatūras vai atmosfēras spiediena maiņas rezultātā. FedEx nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies temperatūras vai spiediena maiņas rezultātā.

11.3. FedEx nenodrošina transportlīdzekļus ar temperatūras kontroli. Uzņēmumam FedEx nekādos apstākļos nav pienākums sūtījumiem pievienot sauso ledu vai sniegt ledus papildināšanas pakalpojumus neatkarīgi no klienta vai uzņēmuma FedEx mutiskiem vai rakstiskiem paziņojumiem par pretējo. FedEx neiesaka mitrā ledus (sasaldēta ūdens) izmantošanu dzesēšanai.

11.4. Ja saņēmējs atsakās pieņemt paku vai ja no pakas tek šķidrums, tā ir bojāta vai izdala jebkādu smaku (turpmāk kopā — “noplūde”), tā tiek atgriezta atpakaļ nosūtītājam, ja tas iespējams. Ja nosūtītājs atsakās pieņemt paku vai to nav iespējams atgriezt noplūdes dēļ, nosūtītājs ir par to atbildīgs un piekrīt atlīdzināt un citādi pasargāt uzņēmumu FedEx no visām izmaksām, maksām un izdevumiem, kas radušies saistībā ar pakas uzkopšanu un/vai utilizēšanu. FedEx patur tiesības bez saistībām atteikt vai utilizēt paku, kas uzrāda noplūdes pazīmes.


12. SŪTĪJUMU PĀRBAUDE

12.1. FedEx pēc saviem ieskatiem vai pēc kompetento iestāžu pieprasījuma var bez iepriekšēja paziņojuma jebkurā laikā atvērt un pārbaudīt jebkuru sūtījumu, un tas uzņēmumam FedEx nerada nekāda veida atbildību.

12.2. Saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem uzņēmumam FedEx ir (izlases veidā) jāveic pārbaudes ar rentgenstaru aparātiem. FedEx var veikt šādu pārbaudi, un nosūtītājs un saņēmējs atsakās no jebkādām iespējamām pretenzijām saistībā ar bojājumiem vai kavējumiem (tostarp, bet ne tikai, no pretenzijām saistībā ar naudas atmaksas garantiju), kas radušies pārbaudes rezultātā.


13. MUITAS KONTROLE

13.1. Sūtījumiem, kas šķērso valsts robežas, var būt nepieciešama muitošana. Nosūtītāja atbildībā ir nodrošināt, ka visas preces tiek sūtītas atbilstoši visām muitas regulatīvajām prasībām, kā arī iesniegt visu muitošanai nepieciešamo dokumentāciju un informāciju un apliecināt, ka visi iesniegtie paziņojumi un informācija par sūtījuma precēm un muitošanu, tostarp piemērojamais harmonizētās sistēmas kods, ir un būs patiesi, pareizi un pilnīgi. Pārvadāšanas laiks var būt ilgāks, ja sūtījumiem papildus preču pavadzīmei ir nepieciešama papildu dokumentācija (piemēram, faktūrrēķins). MĒS PATURAM TIESĪBAS PĒC SAVIEM IESKATIEM PIEPRASĪT NO JUMS APMAKSU PAR JEBKĀDIEM SODIEM, SODA NAUDĀM, BOJĀJUMIEM VAI CITĀM MAKSĀM VAI IZDEVUMIEM, TOSTARP, BET NE TIKAI, MAKSĀM PAR GLABĀŠANU, KAS VEIDOJAS DĒĻ IZPILDES PASĀKUMA, KO VEIC JEBKURA KOMPETENTA VALDĪBAS IESTĀDE, VAI DĒĻ JŪSU NESPĒJAS IZPILDĪT ŠEIT IZKLĀSTĪTĀS SAISTĪBAS.

13.2. Nosūtītājs uzņemas atbildību un sedz visus izdevumus saistībā ar to, ka starptautiski pārvadājamas preces ir atļauts ievest galamērķa valstī saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un ievērojot visas prasības saistībā ar licencēm vai atļaujām, ja šādas prasības ir piemērojamas.

13.3. Pirms sūtījums tiks piegādāts saņēmējam, nosūtītājam var būt nepieciešams sniegt papildu informāciju, kas nepieciešama, lai saņemtu atļauju no citām regulatīvajām iestādēm galamērķa valstī. Lai muitotu sūtījumus, kas satur preces vai produktus, ko citās galamērķa valstīs regulē vairākas valsts aģentūras (piemēram, valsts aģentūras, kas pārrauga atbilstību standartiem pārtikas nekaitīguma, sabiedrības veselības aizsardzības, farmācijas, medicīnas produktu, augu un dzīvnieku, telekomunikāciju un cita elektroniskā aprīkojuma jomā, vai līdzīgas aģentūras), var būt nepieciešams papildu laiks. Nosūtītājam ir jāsedz visas maksas saistībā ar nosūtīšanu uz valstīm, kurās preces nav atļauts ievest, vai saistībā ar nosūtīšanu atpakaļ no šādām valstīm.

13.4. Gadījumos, ja sūtījumi tiek aizturēti muitā vai citās aģentūrās nepareizas vai trūkstošas dokumentācijas dēļ, FedEx var mēģināt par to informēt saņēmēju. Ja attiecīgās valsts likumdošanas prasības paredz, ka saņēmējam jāsniedz pareizā informācija vai dokumentācija un saņēmējs to neizdara saprātīgi paredzamā laikā pēc FedEx uzskatiem, sūtījums var tikt uzskatīts par nepiegādājamu (skatiet 17. sadaļu: NEPIEGĀDĀJAMI SŪTĪJUMI). Ja saņēmējs nesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentāciju un attiecīgās valsts likumdošana pieļauj, ka to sniedz nosūtītājs, FedEx var par to informēt nosūtītāju. Ja arī nosūtītājs nesniedz informāciju vai dokumentāciju saprātīgi paredzamā laikā pēc FedEx uzskatiem, sūtījums tiek uzskatīts par nepiegādājamu saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. FedEx neuzņemas atbildību par savu nespēju veikt piegādi nepareizas vai trūkstošas dokumentācijas dēļ neatkarīgi no tā, vai FedEx mēģina informēt saņēmēju vai nosūtītāju.

13.5. Ja to atļauj vietējie likumi vai kamēr nav saņemti norādījumi rīkoties citādi (piemēram, izmantot pakalpojumu FedEx International Broker Select, kā aprakstīts tālāk), FedEx veiks starptautisko sūtījumu muitošanu. FedEx sniegs muitošanai paredzēto sūtījumu informāciju muitai un citām regulatīvajām aģentūrām. Mēs varam par starptautisko sūtījumu apstrādi muitošanas nolūkiem iekasēt papildu muitošanas maksu, ja tāda ir piemērojama, par pakalpojumiem, ko pieprasīja nosūtītājs, saņēmējs vai trešā persona, vai ar nolūku atgūt maksas, ko regulatīvās aģentūras uzlika uzņēmumam FedEx par muitošanas formalitāšu kārtošanu. Maksu veidi un summas dažādās valstīs atšķiras. (Apmeklējiet vietni fedex.com/ancillary/go/service, lai skatītu sarakstu ar papildu muitošanas maksām, kas ir spēkā galamērķa valstī.)

13.6. FedEx rīkosies kā nosūtītāja vai saņēmēja aģents (ja piemērojams) vienīgi nolūkos veikt sūtījuma muitas formalitāšu nokārtošanu. Piemērojamos un attiecināmos gadījumos nosūtītājs pilnvaro uzņēmumu FedEx vai tā iecelto brokeri aizpildīt un iesniegt muitas deklarācijas un veikt visas saistītās darbības, rīkojoties kā tiešs pārstāvis nosūtītāja vai saņēmēja vārdā, un visu risku par šādām darbībām uzņemas nosūtītājs vai saņēmējs. Nosūtītāja pienākums ir nodrošināt, lai saņēmējs pilnvarotu mūs atbilstoši šiem nosacījumiem, ja piemērojams.

13.7. FedEx neveiks avansa maksājumu par nodevām un nodokļiem un nesūtīs rēķinu, ja sūtījuma pieteikšanas laikā tika atlasīta brokera izvēles opcija. Ja izmantojat pakalpojumu FedEx International Broker Select, preču pieņemamība un ierobežojumi dažādās valstīs var atšķirties.

13.8. Dažos gadījumos FedEx var pēc saviem ieskatiem pieņemt norādījumus izmantot pakalpojumus, ko sniedz noteikts muitas brokeris, kas nav FedEx brokeris (vai FedEx izvēlētais brokeris) vai nosūtītāja ieceltais brokeris. FedEx (vai FedEx izvēlētais brokeris) jebkurā gadījumā patur tiesības muitot sūtījumu, ja brokeri nevar noteikt vai tas neveic muitas procedūru, vai netiek sniegta precīza un pilnīga informācija par brokeri (tostarp vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un pasta indekss).

13.9. Ja sūtījumu muitošanas formalitāšu kārtošana jāveic saņēmējam, FedEx nogādā muitošanas dokumentus saņēmējam, un dokumentu piegādes fakts nosaka piegādes savlaicīgumu.


14. NODEVAS UN NODOKĻI

14.1. Lai veiktu noteiktu priekšmetu muitošanu, FedEx var veikt avansa maksājumu par visām nodevām un nodokļiem, kuru muita aprēķina maksātāja vārdā, un piestādīt samaksu par šādu darbību. Saistībā ar visiem sūtījumiem FedEx var sazināties ar maksātāju un pieprasīt atmaksas formalitāšu apstiprinājumu, norādot, ka šis ir muitošanas un piegādes nosacījums, un FedEx pēc saviem ieskatiem var pieprasīt nodevu un nodokļu samaksu pirms sūtījums izlaists no muitas tā turpmākai piegādei saņēmējam. Sazinieties ar FedEx klientu apkalpošanas komandu, lai saņemtu plašāku informāciju.

14.2. FedEx sniedz tikai muitas nodevu un nodokļu aprēķinus, izmantojot funkciju “Nodevu un nodokļu aprēķins” rīkā FedEx tirdzniecības vadītājs vietnē fedex.com. Galīgās nodevas un nodokļi var atšķirties.

14.3 Ja rodas domstarpības par sūtījumam aprēķināto nodevu un nodokļu precizitāti un piemērojamību, uzņēmums FedEx vai tā ieceltais brokeris var pārskatīt pārvadāšanas dokumentus, kas iesniegti kopā ar sūtījumu. Ja FedEx konstatē, ka nodevas un nodokļi bija aprēķināt pareizi, nosūtītājam ir jāsamaksā nodevas un nodokļi vai jāgalvo, ka tos segs saņēmējs, ja piemērojams.

14.4. Ja FedEx maksātāja vārdā veic avansa maksājumu par nodevām, nodokļiem vai citām maksām, maksātājam tiek aprēķināta papildu muitošanas pakalpojumu maksa, pamatojoties uz pamattarifu vai uz procentuālu daļu no avansa kopsummas. Šī papildu muitošanas pakalpojumu maksa dažādās valstīs atšķiras. Plašāku informāciju par papildu muitošanas pakalpojumu maksu skatiet vietnē https://www.fedex.com/lv/ancillary-clearance-service.html.

14.5. Ja nosūtītājs (aviopārvadājumu) pavadzīmē nenorāda maksātāju, nodevu un nodokļu apmaksa tiek automātiski iekasēta no saņēmēja, ja tas ir atļauts. Iespējas “Iekasēt nodevas un nodokļus no nosūtītāja” un “Iekasēt nodevas un nodokļus no trešās personas” ir pieejamas tikai piegādei uz noteiktām atrašanās vietām; lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar FedEx klientu apkalpošanas komandu.

14.6. NEATKARĪGI NO JEBKĀDIEM APMAKSAS NORĀDĪJUMIEM, KAS VAR NOTEIKT PRETĒJI, NOSŪTĪTĀJA PIENĀKUMS IR APMAKSĀT VISAS NODEVAS UN NODOKĻUS, KĀ ARĪ VISAS MAKSAS UN PIEMAKSAS SAISTĪBĀ AR NODEVĀM UN NODOKĻIEM, KO MĒS IEMAKSĀJĀM AVANSĀ, JA APMAKSA NAV SAŅEMTA. Ja saņēmējs vai trešā persona, kurai tiek pieprasīts sniegt atmaksas apstiprinājumu, atsakās pēc pieprasījuma samaksāt nodevas un nodokļus, mēs varam sazināties ar nosūtītāju šajā pašā nolūkā. Ja nosūtītājs atsakās nokārtot pietiekošas formalitātes, lai veiktu atmaksu uzņēmumam FedEx, sūtījums tiek nosūtīts atpakaļ nosūtītājam (un šajā gadījumā nosūtītājs sedz gan sākotnējās maksas, gan maksas par nosūtīšanu atpakaļ) vai izvietots kopējā noliktavā vai muitas noliktavā, vai uzskatīts par nepiegādājamu. Ja sūtījuma pārvadāšanas maksas tiek iekasētas no kredītkartes, FedEx patur tiesības no šīs kredītkartes konta atskaitīt līdzekļus par nesamaksātām nodevām un nodokļiem saistībā ar šo sūtījumu.

14.7. Ja, ņemot vērā norādītajā atrašanās vietā pieejamās iespējas, uzņēmums FedEx nespēj iegūt pietiekošu apstiprinājumu par tam veicamajām atmaksām attiecībā uz summām, kas maksājamas avansā par nodevām un nodokļiem, sūtījums var kavēties. Šie kavējumi vai jebkura cita šo nosacījumu neizpilde ir atteikšanās no atbildības, nevis pakalpojuma neizpilde. Tādējādi to nesedz naudas atmaksas garantija. (Skatiet 18. sadaļu: NAUDAS ATMAKSAS GARANTIJA un 20. sadaļu: ATTEIKŠANĀS NO ATBILDĪBAS.)

14.8. Nodevu un nodokļu apmaksa tiek veikta kādā no šiem veidiem pēc FedEx ieskatiem: skaidra nauda, čeks (vārda čeks vai uzņēmuma čeks, nodrošinot derīgu identifikācijas dokumentu), kredītkarte, naudas pārvedums, ceļojumčeks, debeta konts vai atliktā maksājuma konts. FedEx nepieņem nodevu un nodokļu priekšapmaksu sūtījuma noformēšanas laikā.

14.9. FedEx neuzņemas atbildību par muitā atstātiem sūtījumiem, un tādi sūtījumi var tikt uzskatīti par nepiegādājamiem.


15. MARŠRUTI UN PIEGĀDE

15.1. FedEx patur tiesības pārvadāt sūtījumu jebkādā maršrutā, ko FedEx uzskata par piemērotu. Maršrutā netiek veiktas apstāšanās, un pat to puses vienojas sūtījuma nodošanas brīdī. Dažus sūtījumus uzņēmums FedEx pēc saviem ieskatiem var apvienot vai nodot pārvadāšanai trešai personai sauszemes transportlīdzekļos vai trešās personas aviopārvadātājiem, vai čartera lidojumos, vai starplīniju lidojumos. FedEx neuzņemas pienākumu mainīt sūtījuma maršrutu uz trešo valsti vai pārvadāt sūtījumu ar konkrētu lidaparātu vai citu transportlīdzekli, vai pa kādu konkrētu maršrutu, vai veikt savienojumu jebkurā punktā saskaņā ar jebkādiem grafikiem. FedEx nepaziņojot var mainīt alternatīvu pārvadātāju, lidaparātu vai sauszemes transportlīdzekli, atkāpties no maršruta vai maršrutiem vai rīkoties, lai sūtījums tiktu pārvadāts ar autotransportu. Nosūtītājs piekrīt uzņēmuma FedEx tiesībām novirzīt jebkuru sūtījumu (tostarp arī izmantot citu pārvadātāju pakalpojumus), lai sekmētu sūtījuma piegādi.

15.2. FedEx var veikt piegādi saņēmējam uz (aviopārvadājumu) pavadzīmē norādīto adresi vai citai fiziskai vai juridiskai personai, kas nav norādīta (aviopārvadājumu) pavadzīmē, taču kurai ir neapšaubāmas pilnvaras saņemt sūtījumu saņēmēja vārdā. Sūtīšanas adresēs vienmēr jāiekļauj saņēmēja pilnā adrese un tālruņa vai faksa numurs. Sūtītājs apzinās un nepārprotami piekrīt, ka atsevišķās galamērķa valstīs piegāde var tikt veikta trešai personai vai pastkastē, vai citā vietā, kas ir pieejama saņēmējam. (Noteiktās starptautiskās atrašanās vietās var tikt izmantotas abonentu kastīšu adreses, taču (aviopārvadājumu) pavadzīmē ir jāiekļauj derīgs tālruņa, faksa vai teleksa numurs. FedEx nevar veikt piegādi uz ASV militārā pasta abonentu kastīšu adresēm, piemēram, APO un FPO).

15.3. FedEx nekādos apstākļos nav atbildīgs par nekādām pretenzijām, kas saistītas ar tranzīta gaitā notikušu preču konfiskāciju vai aizturēšanu, ko veic muita vai citas valsts iestādes.

15.4. Sūtījumi uz viesnīcām, slimnīcām, valdības iestādēm vai ēkām, universitāšu kopmītnēm vai citām ēkām, kurās ir pasta telpa vai centrāla saņemšanas zona, var tikt piegādāti uz pasta telpu vai centrālo saņemšanas zonu, izņemot gadījumus, kad FedEx pirms sūtīšanas atļāvis un apstiprinājis citādi.

15.5. Bīstamu preču piegādes maršrutu nedrīkst mainīt uz adresi, kas nav nosūtītāja sākotnēji sniegtā paredzētā saņēmēja adrese. (Piezīme: sūtījumus var padarīt pieejamus uzglabāšanai vēlākai paņemšanai vai nosūtīt atpakaļ nosūtītājam.)

15.6. Jebkura pieprasītā adreses maiņa, kas nav maršruta maiņa vai adreses labojums, ir jauns sūtījums, un tam tiek piemērotas jaunas pārvadāšanas maksas.

15.7. Ja pieejama piegāde sestdienā, piegādei tiek piemērota speciāla apstrādes maksa valstīs, kurās sestdiena nav parasta darba diena.

15.8. Pakalpojuma FedEx Europe First piegādes iespējai agri no rīta, ja tā pieejama, tiek piemērota papildu piegādes maksa (turpmāk — “FedEx Europe First piegādes maksa”).

15.9. FedEx pēc saviem ieskatiem var atteikties paņemt vai piegādāt sūtījumu vai izmantot alternatīvus paņemšanas un piegādes variantus, lai nodrošinātu savu darbinieku drošību un gadījumos, kuros FedEx uzskata, ka uzņēmuma pakalpojumi var tikt izmantoti, pārkāpjot piemērojamos likumus, noteikumus vai nolikumus.

15.10.A. Nosūtītāja sniegti piegādes norādījumi
FedEx piedāvā vienu vai vairākas piegādes paraksta iespējas, kuras nosūtītājs var izvēlēties (aviopārvadājumu) pavadzīmes aizpildīšanas brīdī. Piegādes paraksta iespējas nav pieejamas visiem sūtījumiem, tām ir ģeogrāfiski un cita veida ierobežojumu, un FedEx tās laiku pa laikam var nebrīdinot grozīt. Uzzināt par piegādes paraksta iespēju pieejamību un nosacījumiem var vietnē fedex.com.

Gan nosūtītājs, gan saņēmējs piekrīt, ka sūtītāja izvēlētās piegādes paraksta iespējas var būt saistītas tostarp, bet ne tikai, ar šādiem nosacījumiem: i) sūtījuma atdošana bez paraksta par piegādi; ii) piegāde kaimiņam, šveicaram/ēkas pārzinim vai līdzīgai personai; iii) B2C sūtījuma atdošana tikai piegādes adresē esošai pilngadīgai personai; iv) jebkāda iepriekš minēto norādījumu kombinācija. Nosūtītāja izvēlētā piegādes paraksta iespēja ir noteicoša pār papildu piegādes norādījumiem, kas saņemti no saņēmēja. Nosūtītājam un saņēmējam jāņem vērā šo pārvadājumu nosacījumu 20.4.e punkts.

Par piegādes paraksta iespējām var tikt uzliktas papildu piemaksas. Nosūtītājam un saņēmējam jāņem vērā šo pārvadājumu nosacījumu 23. punkts.

Gadījumā, ja piegādes paraksta iespēja netiek atlasīta, FedEx veic piegādi standarta kārtībā.

15.10.B Saņēmēja sniegti piegādes norādījumi
Atsevišķās atrašanās vietās B2C sūtījumus var piegādāt saskaņā ar papildu norādījumiem, kas saņemti no saņēmēja. Nosūtītājs skaidri atzīst un piekrīt, ka ŠIE NORĀDĪJUMI VAR MAINĪT SĀKOTNĒJI NORUNĀTOS PIEGĀDES NORĀDĪJUMUS UN/VAI PIEGĀDES SAISTĪBU LAIKU. Gan sūtītājs, gan saņēmējs atzīst un piekrīt, ka saņēmēja sniegtie norādījumi var būt saistīti tostarp, bet ne tikai, ar šādiem nosacījumiem: i) piegādes laika atlikšana; ii) piegāde kaimiņam; iii) piegāde uz citu adresi un/vai citai personai ar nosacījumu, ka šāda cita adrese ir tajā pašā valstī kā adrese, kas norādīta (aviopārvadājumu) pavadzīmē; iv) norādījumu sniegšana par to, kur atstāt B2C sūtījumu, neiegūstot parakstu par piegādi; v) B2C sūtījuma atstāšana paņemšanas punktā (piemēram, vietējā veikalā); vi) jebkāda iepriekš minēto norādījumu kombinācija. Puses piekrīt, ka gadījumā, ja FedEx īslaicīgi uzglabā B2C sūtījumu saskaņā ar saņēmēja norādījumiem, piemēram, par piegādes atlikšanu, tas tiek uzskatīts par pārvadājumu līguma daļu.

B2C sūtījumiem pieejamām piegādes iespējām ir laika, ģeogrāfiski un cita veida ierobežojumi, un FedEx tās laiku pa laikam var nebrīdinot grozīt. Uzzināt par piegādes iespēju pieejamību un nosacījumiem var vietnē fedex.com. Naudas atmaksas garantija (skatiet 18. sadaļu) nav attiecināma uz B2C sūtījumiem, par kuriem saņēmējs sniedzis papildu piegādes norādījumus saskaņā ar šo punktu.

FedEx pieņem papildu piegādes norādījumus tikai B2C sūtījumiem. TAČU GADĪJUMĀ, JA SAŅĒMĒJS SNIEDZ PAPILDU PIEGĀDES NORĀDĪJUMUS SŪTĪJUMIEM, KAS NAV B2C SŪTĪJUMI, GAN SŪTĪTĀJS, GAN SAŅĒMĒJS ATZĪST UN PIEKRĪT, KA ŠIE NOTEIKUMI TIEM IR SAISTOŠI.


16. ATKĀRTOTAS PIEGĀDES PAKALPOJUMS

16.1. Piegāde uzņēmumam. FedEx cenšas veikt atkārtotu piegādi automātiski vai pēc pieprasījuma gadījumā, ja: 1) nedz pēc sūtījuma saņēmēja adreses, nedz pēc blakus esošas mājas adreses nav nevienas personas, kura tiesīga parakstīties par pakas saņemšanu, un piegāde bez saņēmēja klātbūtnes nav iepriekš apstiprināta; 2) nosūtītājs ir izvēlējies FedEx piegādes paraksta iespēju, taču nav neviena sūtījuma saņēmēja, kurš ir tiesīgs parakstīties par pakas saņemšanu, vai 3) FedEx vienīgi pēc saviem ieskatiem nosaka, ka paku nevar atdot. Ja piegāde uzņēmumam netika veikta pēc trim (3) mēģinājumiem vai sūtījums tika paturēts piecas (5) darba dienas no pirmā piegādes mēģinājuma datuma un, ja piemērojams, sūtījumam tika veikta atmuitošana galamērķa valstī, sūtījums tiks uzskatīts par nepiegādājamu (skatiet 17. sadaļu: NEPIEGĀDĀJAMI SŪTĪJUMI).

16.2. Piegāde dzīvesvietā un B2C sūtījumi. Ja dzīvesvietā piegādājamus sūtījumus un B2C sūtījumus neizdodas piegādāt pēc pirmā mēģinājuma, FedEx pēc saviem ieskatiem var atkārtot piegādes mēģinājumu vai aizturēt sūtījumu līdz brīdim, kad no sūtījuma saņēmēja ir saņemtas papildu norādes par piegādi, vai piegādāt uz FedEx noteikto atrašanās vietu. Ja dzīvesvietā piegādājamus sūtījumus un B2C sūtījumus nevar piegādāt pēc atkārtota mēģinājuma, ja sūtījuma saņēmējs nav sniedzis papildu norādes par piegādi vai arī ja Fedex nevar piegādāt uz citu FedEx noteikto atrašanās vietu, sūtījumu var uzskatīt par nepiegādājamu (skatiet 17. sadaļu: NEPIEGĀDĀJAMI SŪTĪJUMI).


17. NEPIEGĀDĀJAMI SŪTĪJUMI

17.1. Nepiegādājams sūtījums ir tāds sūtījums, ko nevar piegādāt tostarp, bet ne tikai, šādu iemeslu dēļ: i) saņēmēja adrese ir nepilnīga, nesalasāma, nepareiza var to nevar atrast; ii) sūtījuma adrese norādīta teritorijā, ko FedEx neapkalpo; iii) saņēmēja darba vieta ir slēgta; iv) piegāde nav iespējama, jo sākotnējā vai atkārtotā piegādes mēģinājumā nav pieejama piemērota persona, kas var pieņemt piegādi vai parakstīties par sūtījuma piegādi, vai šāda persona atsakās to darīt; v) sūtījumam nevar veikt muitas kontroli; vi) ir ticams, ka sūtījums bojās citus sūtījumus, kavēs to piegādi, bojās īpašumu vai radīs kaitējumu personām; vii) sūtījums satur aizliegtus priekšmetus; viii) saņēmējs nespēj vai atsakās samaksāt par sūtījumu, par kuru tiek piestādīts rēķins saņēmējam; ix) sūtījums tika nepiemēroti iepakots; x) sūtījuma saturs vai iepakojums ir bojāts tādā mērā, ka atkārtota iesaiņošana nav iespējama.

17.2. Ja sūtījums jebkāda iemesla dēļ nav piegādājams, FedEx var mēģināt par to informēt nosūtītāju, lai noformētu sūtījuma atpakaļnosūtīšanu, ievērojot valsts normatīvos ierobežojumus. Ja ar nosūtītāju nevar sazināties piecu (5) darba dienu laikā vai tas nesniedz norādījumus saprātīgi paredzamā laikā pēc uzņēmuma FedEx uzskatiem, FedEx pēc saviem ieskatiem var nosūtīt atpakaļ sūtījumu nosūtītājam vai izvietot sūtījumu kopējā noliktavā vai muitas noliktavā, vai utilizēt sūtījumu. Ja sūtījums nevar tikt piegādāts, tam nevar veikt muitas kontroli vai atgriezt, FedEx pēc saviem ieskatiem var pārvirzīt vai utilizēt sūtījumu. Nosūtītājs ir atbildīgs par visām maksām un nodevām, kas radušās, nosūtot atpakaļ, uzglabājot vai utilizējot nepiegādājamu sūtījumu, izņemot gadījumus, kad sūtījums ir bijis nepiegādājams uzņēmuma FedEx vainas dēļ.

17.3. Sūtījumus, ko nevar nosūtīt atpakaļ valsts normatīvo ierobežojumu dēļ, FedEx pēc saviem ieskatiem un jebkurā atrašanās vietā var izvietot kopējā noliktavā vai muitas noliktavā vai utlizēt sūtījumu. Nosūtītājs piekrīt segt jebkādas izmaksas, kas uzņēmumam FedEx radušās, veicot šādu izvietošanu vai utlizāciju.

17.4. Atpakaļnosūtīšanas maksas tiks iekasētas no nosūtītāja kopā ar sākotnējām maksām, izņemot gadījumos, kad sūtījums ir bijis nepiegādājams uzņēmuma FedEx vainas dēļ. Tiks iekļautas arī jebkādas citas maksas, kas radušās uzņēmumam FedEx, tostarp, bet ne tikai, nodevas, nodokļi un uzglabāšanas maksas, ja tās tiek piemērotas. Nosūtītājam jāsniedz aizpildīta atpakaļnosūtīšanas (aviopārvadājumu) pavadzīme un visi citi nepieciešamie dokumenti par atpakaļnosūtītiem sūtījumiem, kas satur bīstamas preces.


18. NAUDAS ATMAKSAS GARANTIJAS POLITIKA

18.1. FedEx piedāvā naudas atmaksas garantiju šādiem pakalpojumiem vai pakalpojumu iespējām (ja un kad tās pieejamas): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (izņemot Eiropas iekšējos sūtījumus), FedEx International Economy Freight (izņemot Eiropas iekšējos sūtījumus), FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. Lai novērstu pārpratumus, naudas atmaksas garantija neattiecas uz Eiropas iekšējiem sūtījumiem, izmantojot pakalpojumu FedEx International Economy. Pēc pieprasījuma FedEx vai nu atmaksā pārvadāšanas izmaksas, kas radušās nosūtītājam, ja pirmais sūtījuma piegādes mēģinājums notiek 60 sekundes vai vēlāk pēc piemērojamā piegādes saistību laika (“pakalpojuma neizpilde”), vai pēc savas izvēles (kas tiek īstenota pēc uzņēmuma FedEx ieskatiem) ieskaita tās attiecināmajā rēķinā. Tomēr naudas atmaksas garantijas politika tiek piemērota tikai tad, ja FedEx pēc sūtījuma paņemšanas no Nosūtītāja ir pieņēmis piegādes saistības.

Minēto naudas atmaksas garantiju, ja tāda ir pieejama (klients var precizēt plašāku informāciju uzņēmumā FedEx), var atlikt, mainīt vai atcelt bez iepriekšēja paziņojuma nosūtītājam vai saņēmējam.

Uz tiesībām saņemt atmaksu vai kredītu attiecas tālāk norādītie ierobežojumi.

a. Ja muitošanas vai citas reglamentētas kontroles procedūras tiek kavētas pārbaudes vai paraugu ņemšanas prasību dēļ vai nosūtītājs ir pieļāvis kļūdas vai nepilnības dokumentācijā, vai pakas apstrādes laiks tiek kavēts, lai FedEx varētu rīkoties saskaņā ar aviācijas vai citām drošības prasībām, piegādes saistību laiks tiek mainīts, pievienojot vienu darba dienu par katru kavējuma dienu (vai dienas daļu), kad tiek kavētas šādas kontroles.

b. Par rēķinā ietvertiem sūtījumiem un sūtījumiem, kurus nosūta, izmantojot automatizētu nosūtīšanas ierīci, uzņēmumam FedEx ir jāsaņem rakstveida paziņojums par pakalpojuma neizpildi 15 dienu laikā no rēķina datuma. Nosūtītājam kā maksājuma pierādījums ir jānodrošina tā rēķina numurs, uz kuru attiecas maksājums. Ja rēķinu neapmaksā pilnībā, iemesls katrai nesamaksātajai summai ir jānorāda kopā ar šo (aviopārvadājumu) pavadzīmi vai pakas izsekošanas numuru.

c. Attiecībā uz sūtījumiem, par ko FedEx nepiestāda rēķinu (neatkarīgi no tā, vai tos apmaksā skaidrā naudā, ar čeku, maksājuma uzdevumu, kredītkarti vai citā veidā), nosūtītājam par pakalpojuma neizpildi ir jāinformē FedEx 15 dienu laikā pēc sūtījuma nosūtīšanas datuma.

d. Paziņojumā jāiekļauj FedEx klienta numurs, ja tāds ir, (aviopārvadājumu) pavadzīmes vai pakas izsekošanas numurs, nosūtīšanas datums un pilnīga un precīza informācija par saņēmēju.

e. Uzskatāms, ka pakalpojuma neizpilde nav notikusi, ja 30 dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas uzņēmumam FedEx tas iesniedz pierādījumus par laikus veiktu piegādi, kas ietver piegādes datumu un laiku, kā arī tās personas vārdu, kas parakstījās par sūtījumu, vai informāciju par piegādes izņēmumu, kas apliecina, ka piegādi neizdevās veikt laikus, pamatojoties uz šeit ietvertu noteikumu, kas ļauj pagarināt piegādes laiku, vai tādu apstākļu dēļ, kas noteikti 20. sadaļā: ATTEIKŠANĀS NO ATBILDĪBAS.

f. Vienai pakai atļauts piemērot tikai vienu atmaksu vai kredītu. Ja pakalpojums netiek izpildīts attiecībā uz kādu paku vairāku paku sūtījumā, atmaksa vai kredīts tiek piemērots proporcionāli šādai pakai piemērojamo pārvadāšanas maksu daļai.

g. Atmaksa vai kredīts tiek piemērots tikai gadījumā, ja sūtījuma nodošanas brīdī tika norādīta pilnīga un precīza informācija par saņēmēju. (Aviopārvadājumu) pavadzīmē vai automatizētajā nosūtīšanas ierīcē ir jānorāda pilni saņēmēja dati.

h. Atmaksa vai kredīts netiek piešķirts sūtījumiem, kuru piegāde tiek kavēta nepareizi vai nepilnīgi norādītas adreses dēļ, personas nepieejamības dēļ vai tādēļ, ka persona atsakās pieņemt piegādi, neatkarīgi no tā, vai paka tiek atpakaļnosūtīta nosūtītājam vai tādēļ, ka persona atsakās parakstīties par pakas saņemšanu, vai šeit ietverta noteikuma dēļ, kas ļauj pagarināt piegādes laiku, vai tādu cēloņu dēļ, kas norādīti 20. sadaļā: ATTEIKŠANĀS NO SAISTĪBĀM.

i. Šī naudas atmaksas garantija tiek piemērota tikai pārvadāšanas izmaksām un netiek piemērota nodevām, nodokļiem vai deklarētās vērtības maksai vai jebkurām citām izmaksām un/vai zaudējumiem, vai kaitējumam, kas var rasties vai nu nosūtītājam, vai saņēmējam.

j. Atmaksa vai kredīts netiek piešķirts klientiem, kuri izmanto automatizētās nosūtīšanas ierīces, ja attiecīgajai pakai vai sūtījumam ir norādīti nepareizi pakas izsekošanas numuri.

k. Uzskatāms, ka pakalpojuma neizpilde nav notikusi, ja nosūtīšanas brīdī norēķinu informācijā tika norādīts FedEx klienta numurs, kuram ir labs finanšu stāvoklis, un paka tika uzglabāta līdz citu norēķinu risinājumu nodrošināšanai. Šī noteikuma izpratnē “labs finanšu stāvoklis” nozīmē, ka 1) FedEx kontā maksājumi ir veikti laikus, 2) FedEx konta statuss nav “tikai skaidra nauda” un 3) komerciālo vai uzņēmuma FedEx kontu atlikums nepārsniedz uzņēmuma FedEx noteikto kredīta limitu.

l. Šī naudas atmaksas garantija nav attiecināma uz nepiegādājamiem vai nosūtītiem atpakaļ sūtījumiem vai jebkuru sūtījumu, kas satur bīstamas preces vai sauso ledu.

m. Šī naudas atmaksas garantija neattiecas uz piegādes kavējumiem, kas radušies, ievērojot uzņēmuma FedEx politiku attiecībā uz nodevu un nodokļu nomaksu pirms muitas kontroles vai piegādes brīdī.

n. Kredīts par pārvadāšanas maksām tiek ieskaitīts tikai maksātāja kontā, un atmaksas tiek veiktas tikai maksātājam.

o. Kredīts vai naudas atmaksa, kas veikta saskaņā ar šo naudas atmaksas garantiju, tiek piemērota tikai par pārvadāšanas maksām par sūtījumu, kura dēļ šāds kredīts radies.

p. Precīzu piegādes saistību laiku var noskaidrot, tikai sazinoties ar klientu apkalpošanas komandu un sniedzot šādu informāciju:

1. sūtāmā prece;

2. sūtīšanas datums;

3. precīzs galamērķis;

4. sūtījuma svars;

5. sūtījuma vērtība.

Jebkāds transportēšanas laiks, kas publiskots FedEx pakalpojumu rokasgrāmatā vai citviet vai kuru nosaka klientu apkalpošanas komanda, nezinot piecus iepriekš minētos faktus, ir tikai paredzētā summa, un nav paziņots piegādes saistību laiks. Uzņēmuma FedEx reģistrētie dati par nosauktajiem piegādes laikiem ir jebkādu šādu paredzēto summu neapstrīdams pierādījums.

q. Šī naudas atmaksas garantija par sūtījumiem, kuru galamērķis atrodas mūsu paplašinātā pakalpojuma teritorijās, attiecas tikai uz to pārvadājumu daļu, ko tiešā veidā veicis uzņēmums FedEx.

r. Brīvdienas paņemšanas vietā un/vai galamērķa atrašanās vietā ietekmē piegādes laiku. Ja plānotā piegādes diena iekrīt brīvdienā, piegādes veikšana tiek ieplānota nākamajā darba dienā. Piegādes saistību laiks tiek pagarināts par periodu, kas vienāds ar brīvdienu ilgumu.

s. Pakalpojuma FedEx International Next Flight gadījumā noteiktais piegādes saistību laiks var tikt mainīts vairāku iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai, lidojumu kavējumu vai atcelšanas gadījumā gaisa satiksmes vadības, laikapstākļu vai mehānisku problēmu dēļ. Ja piegādes saistību laiks tiek mainīts, naudas atmaksas garantija tiek piemērota tikai attiecībā uz pēdējo nosaukto piegādes saistību laiku.

t. Šī naudas atmaksas garantija nav attiecināma ne uz vienu sūtījumu, jo īpaši B2C sūtījumu, attiecībā uz kuru saņēmējs sniedzis uzņēmumam FedEx konkrētus piegādes norādījumus atbilstoši 15.10. punktam.

18.2. Pakalpojuma FedEx Europe First gadījumā FedEx vai nu pēc pieprasījuma atgriež, vai pēc savas izvēles (kas tiek īstenota pēc uzņēmuma FedEx ieskatiem) ieskaita attiecināmajā rēķinā: i) FedEx Europe First piegādes maksu, ko samaksāja nosūtītājs, bet ne pārvadāšanas maksas, ja pirmais sūtījuma piegādes mēģinājums notiek 60 sekundes vai vēlāk pēc piemērojamā piegādes saistību laika pakalpojuma iespējai FedEx Europe First; ii) pārvadāšanas maksas, ko samaksāja nosūtītājs (papildus FedEx Europe First piegādes maksai), ja pirmais sūtījuma piegādes mēģinājums notiek 60 sekundes vai vēlāk pēc piemērojamā piegādes saistību laika pakalpojumam FedEx International Priority bez pakalpojuma iespējas FedEx Europe First. Visi 18.1. punktā noteiktie ierobežojumi vienlīdz attiecināmi uz pakalpojuma iespēju FedEx Europe First.

18.3. Ja nosūtītājs izvēlas atstāt sūtījumu FedEx pilnvarotā piegādes centrā vai FedEx Drop Box, piegādes saistību laiks sākas brīdi, kad FedEx paņem sūtījumu attiecīgi no FedEx pilnvarotā piegādes centra vai FedEx Drop Box. Informācija par piemērojamajiem spēkā esošajiem pieņemšanas laikiem ir pieejama attiecīgi FedEx pilnvarotajā piegādes centrā vai FedEx Drop Box.


19. DEKLARĒTĀ VĒRTĪBA UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

19.1. Izņemot gadījumu, kad nosūtītājs (aviopārvadājumu) pavadzīmē norāda lielāku pārvadājumu deklarēto vērtību un samaksā attiecīgās nodevas, uzņēmuma FedEx atbildības apjoms nevar pārsniegt lielāko no šīm summām: a) summa, ko nosaka piemērojamie starptautiskie nolīgumi vai vietējie likumi; b) 22 EUR par kilogramu; c) 100 USD par sūtījumu. Izņemot gadījumu, kad nosūtītājs (aviopārvadājumu) pavadzīmē norāda lielāku pārvadājumu deklarēto vērtību un samaksā attiecīgās nodevas, pakalpojumiem FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight un FedEx Standard Overnight, kas tiek sniegti Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Šveicē un Apvienotajos Arābu Emirātos, uzņēmuma FedEx atbildības apjoms nevar pārsniegt lielāko no šīm summām: a) summa, ko nosaka piemērojamie vietējie likumi; b) 10 EUR par kilogramu; c) 100 USD par sūtījumu. Izņemot gadījumu, kad nosūtītājs (aviopārvadājumu) pavadzīmē norāda lielāku pārvadājumu deklarēto vērtību un samaksā attiecīgās nodevas, pakalpojumiem FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight un FedEx Standard Overnight, kas sniegti Vācijā, uzņēmuma FedEx atbildības apjoms nevar pārsniegt lielāko no šīm summām: a) 4 EUR par kilogramu saskaņā ar Vācijas tirdzniecības kodeksu (HGB); b) 100 USD par sūtījumu.

19.2. FedEx neapdrošina atbildību par kravu vai pret visiem riskiem, taču nosūtītājs var samaksāt papildu maksu par pārvadājumu deklarēto vērtību, kas pārsniedz iepriekš 19.1. punktā minētos ierobežojumus. Lai iegūtu papildu maksas skaidrojumu, nosūtītājam jāiepazīstas ar FedEx cenu lapām, kas ir spēkā sūtīšanas laikā, vai jāsazinās ar FedEx pa tālruni. Jebkuras pakas pārvadājumu deklarētā vērtība atbilst FedEx maksimālajam atbildības apmēram saistībā ar šīs pakas sūtīšanu, tostarp, bet ne tikai, par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem, kavējumiem, nepareizu piegādi, jebkādu informācijas nesniegšanu saistībā ar sūtījumu vai nepareizas informācijas sniegšanu attiecībā uz sūtījumu. Nosūtītājs uzņemas riska izpausmes un riskus par zaudējumiem, kas pārsniedz pārvadājumu deklarēto vērtību. Lai iegūtu informāciju par apdrošināšanas segumu, klientiem ieteicams sazināties ar apdrošināšanas aģentu vai brokeri. PAT TAD, JA TIEK DEKLARĒTA AUGSTĀKA MUITAS VĒRTĪBA, UZŅĒMUMA FEDEX ATBILDĪBA PAR ZAUDĒJUMIEM VAI SŪTĪJUMA SATURA BOJĀJUMIEM NEPĀRSNIEDZ SŪTĪJUMA SATURA FAKTISKO VĒRTĪBU, UN UZŅĒMUMS FEDEX IR TIESĪGS PIEPRASĪT NEATKARĪGU PIERĀDĪJUMU PAR TĀ SŪTĪJUMA SATURA VĒRTĪBU, PAR KO TIEK PIETEIKTA PRETENZIJA.

19.3. Muitas un pārvadājumu maksimālā deklarētā vērtība ir ierobežota, un dažādās atrašanās vietās tā var atšķirties. Ja piemērojams, pārvadājumu deklarētā vērtība nedrīkst pārsniegt muitas deklarēto vērtību. FedEx Envelope vai FedEx Pak satura muitas un pārvadājumu maksimālā deklarētā vērtība neatkarīgi no galamērķa ir lielākā no šādām summām: 100 USD par sūtījumu vai 9,07 USD par mārciņu (453,6 g). Preces, kuru vērtība (faktiskā vai deklarētā) ir lielāka par minētajām summām, NEDRĪKST sūtīt, izmantojot FedEx Envelope vai FedEx Pak. Ja FedEx nav norādījis citādi, pārvadājumu maksimālā deklarētā vērtība ir 50 000 USD par sūtījumu, izņemot pakalpojumos FedEx International Priority Freight un FedEx International Economy Freight, kuriem pārvadājumu maksimālās deklarētās vērtības ierobežojums ir 100 000 USD par sūtījumu uz vairumu galamērķu. Lai iegūtu deklarēto vērtību skaidrojumu, nosūtītājam jāiepazīstas ar FedEx cenu lapām, kas ir spēkā sūtīšanas laikā, vai jāsazinās ar FedEx pa tālruni.

19.4. Sūtījumiem, kuros ir tālāk norādītie priekšmeti ar ārkārtēju vērtību, tiek piemērots ierobežojums, kas atbilst lielākajai no šīm vērtībām: pārvadājumu maksimālā deklarētā vērtība 1000 USD apmērā par sūtījumu vai 9,07 USD apmērā par mārciņu (453,6 g). Jebkādu šādu priekšmetu importēšana atsevišķās valstīs var būt aizliegta, un tālāk norādītajiem priekšmetiem ierobežojumus nosaka zemāka pārvadājumu deklarētā vērtība, ja tāda ir.

a. Mākslas darbi, tostarp jebkādi darbi, kas radīti vai izstrādāti, izmantojot prasmes, gaumi vai radošu talantu, un paredzēti pārdošanai, izrādīšanai vai kolekcionēšanai. Tas bez ierobežojuma ietver tādus priekšmetus (un to daļas) kā gleznas, zīmējumi, vāzes, gobelēni, maztirāžas iespiedumi, tēlotājmākslas darbi, statujas, skulptūras, kolekcionējami priekšmeti, pielāgoti vai personalizēti mūzikas instrumenti un tamlīdzīgi priekšmeti.

b. Antīki vai kolekcionējami priekšmeti vai jebkura prece, kas veidota pagātnes laikmeta stilā vai pēc tā modes un kuras vēsture, vecums vai retums vairo tās vērtību. Šādi priekšmeti ir tostarp, bet ne tikai, mēbeles, galda piederumi, porcelāna, keramikas un stikla izstrādājumi. Kolekcionējami priekšmeti var būt mūsdienīgi vai saistīti ar pagātni.

c. Filmas, fotoattēli (tostarp fotoattēlu negatīvi), fotogrāfiju plates un fotogrāfiju diapozitīvi.

c. Jebkura prece, kas pēc savas būtības ir īpaši jutīga pret bojājumiem vai kuras tirgus vērtība ir īpaši mainīga vai grūti nosakāma.

e. Stikla izstrādājumi, tostarp, bet ne tikai, zīmes, spoguļi, keramikas, porcelāna, kristālstikla izstrādājumi, ierāmēts stikls vai jebkura cita prece ar līdzīgi trauslām īpašībām.

f. Plazmas ekrāni.

g. Rotaslietas, tostarp, bet ne tikai bižutērija, pulksteņi un to detaļas, dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi (slīpēti vai neslīpēti), rūpniecībā izmantojamie dimanti un rotaslietas, kas darinātas no dārgmetāliem.

h. Dārgmetāli, tostarp, bet ne tikai, zelts un sudrabs, sudraba gabali vai putekļi, nogulsnes vai platīns (izņemot elektronisku iekārtu neatņemamas detaļas).

i. Kažokādas, tostarp, bet ne tikai kažokādas apģērbi, apģērbi ar kažokādas apdari un zvērādas.

j. Akcijas, obligācijas, pavadvēstules vai naudas ekvivalenti, tostarp, bet ne tikai pārtikas taloni, pastmarkas (nekolekcionējamas), ceļojumčeki, loteriju biļetes, maksājuma uzdevumi, dāvanu kartes un dāvanu sertifikāti, priekšapmaksas zvanu kartes (izņemot tādas, kuru aktivizēšanai nepieciešams kods), parādzīmes un turētāju obligācijas.

k. Kolekcionējami priekšmeti, piemēram, sporta kartītes, suvenīri un relikvijas. (Kolekcionējamas monētas un pastmarkas nedrīkst sūtīt. Skatiet sadaļu AIZLIEGTIE PRIEKŠMETI.)

l. Ģitāras un citi mūzikas instrumenti, kas ir 20 gadus veci vai vecāki, un pielāgoti vai personalizēti mūzikas instrumenti.

m. Nosūtītājs ir atbildīgs par precīzu (aviopārvadājumu) pavadzīmes vai citu sūtīšanas dokumentu aizpildīšanu, ieskaitot deklarētās vērtības sadaļas aizpildi. FedEx nevar izpildīt prasības mainīt deklarētās vērtības informāciju (aviopārvadājumu) pavadzīmē pēc sūtījuma nodošanas FedEx.

19.5. Gadījumos, kad nosūtītājs (aviopārvadājumu) pavadzīmē nav norādījis katras pakas pārvadājumu deklarēto vērtību, bet ir norādījis kopējo deklarēto vērtību visām pakām, katras pakas deklarētā vērtība tiek noteikta, sadalot kopējo deklarēto vērtību ar (aviopārvadājumu) pavadzīmē esošo paku skaitu. Jebkuras sūtījumā esošas pakas deklarētā vērtība nekādā gadījumā nevar pārsniegt sūtījuma deklarēto vērtību.

19.6. Uzņēmums FedEx nav atbildīgs par zaudējumiem, bojājumiem, kavētu piegādi, nepareizu piegādi vai nenotikušu piegādi attiecībā uz nepieņemamiem sūtījumiem, tostarp, bet ne tikai, skaidru naudu un valūtu (skatiet 8. sadaļu: AIZLIEGTIE PRIEKŠMETI).

19.7. Jebkāda deklarētā vērtība, kas pārsniedz FedEx atļautās maksimālās vērtības, nav spēkā. Ja FedEx (netīši, tīši vai citādi) pārvadāšanai pieņem sūtījumu, kura deklarētā vērtība pārsniedz atļautās maksimālās vērtības, tas nenozīmē atteikšanos no noteikumiem un ierobežojumiem, kas saskaņā ar šiem nosacījumiem piemērojami šādam sūtījumam.

19.8. Ja sūtījuma pārvadājumu deklarētā vērtība pārsniedz atļautos ierobežojumus (skatiet 19.3. un 19.4. punktu), šāda vērtība automātiski tiek samazināta līdz atļautajai maksimālajai šāda sūtījuma vērtībai.

19.9. Neatkarīgi no pakas pārvadājumu deklarētās vērtības uzņēmuma FedEx atbildība par zaudējumiem, bojājumiem, kavējumiem, nepareizu piegādi, nenotikušu piegādi, nepareizu informāciju, jebkādu informācijas nesniegšanu vai nepareizas informācijas sniegšanu nepārsniedz mazāko no tālāk norādītajām vērtībām: sūtījuma remonta izmaksas, tā zaudētā vērtība vai nomaiņas izmaksas.


20. ATTEIKŠANĀS NO ATBILDĪBAS

20.1. UZŅĒMUMS FEDEX NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM TĪŠIEM VAI NETĪŠIEM, ĪPAŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS PĀRSNIEDZ LIELĀKO NO ŠĪM VĒRTĪBĀM: DEKLARĒTO VĒRTĪBU (KURAS IEROBEŽOJUMI NOTEIKTI 19. SADAĻĀ) VAI ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMU, KAS NOTEIKTS PIEMĒROJAMAJĀ STARPTAUTISKAJĀ KONVENCIJĀ AR GROZĪJUMIEM VAI VALSTU PIEMĒROJAMAJOS VIETĒJOS LIKUMOS ATTIECĪBĀ UZ SŪTĪJUMIEM NO NORĀDĪTĀM ATRAŠANĀS VIETĀM VIENĀ VALSTĪ VAI STARP ŠĀDĀM VIETĀM; NEATKARĪGI NO TĀ, VAI UZŅĒMUMS FEDEX ZINĀJA VAI TAM BŪTU BIJIS JĀZINA, KA ŠĀDI ZAUDĒJUMI, TOSTARP, BET NE TIKAI IENĀKUMU VAI PEĻŅAS ZUDUMS, VAR RASTIES.

20.2. UZŅĒMUMS FEDEX NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGS PAR ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMU, TOSTARP, BET NE TIKAI, IENĀKUMU VAI PEĻŅAS ZUDUMU.

20.3. Uzņēmums FedEx nav atbildīgs par zaudējumiem vai kavējumiem konkrētos 20.4. punktā norādītajos apstākļos. Riska izpausmes un risku par šādiem zaudējumiem vai kavējumiem uzņemas nosūtītājs, un nosūtītājam ir jāsazinās ar savu apdrošināšanas aģentu vai brokeri, ja ir nepieciešama apdrošināšana. FEDEX NEIZSNIEDZ APDROŠINĀŠANAS SEGUMU.

20.4. Uzņēmums FedEx nav atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, bojājumiem, kavējumiem, nepareizu piegādi, nenotikušu piegādi, nepareizu informāciju, jebkādu informācijas nesniegšanu, tostarp, bet ne tikai turpmāk norādīto iemeslu izraisītiem zaudējumiem, bojājumiem, kavējumiem, nepareizu piegādi, nenotikušu piegādi, nepareizu informāciju, jebkādu informācijas nesniegšanu, un to rezultātā netiek veikta korekcija, atmaksa un netiek izsniegts kredīts:

a. nosūtītāja, saņēmēja vai jebkuras sūtījuma ieinteresētās personas darbība, bezdarbība vai neizpilde;

b. sūtījuma raksturs vai jebkāds sūtījuma trūkums, raksturojums vai tam raksturīgs defekts;

c. jebkura (aviopārvadājumu) pavadzīmē vai šajos nosacījumos esošā noteikuma vai nosacījuma, tarifu vai citu noteikumu un nosacījumu, kas attiecas uz šo sūtījumu, pārkāpums, tostarp, bet ne tikai, kravas nepareiza deklarēšana, sūtījuma nepiemērota vai nepareiza iepakošana, nodrošināšana, marķēšana vai tā adreses norādīšana;

d. jebkādi notikumi ārpus uzņēmuma FedEx kontroles, tostarp, bet ne tikai, gaisā esošas briesmas, valsts ienaidnieku rīcība, valsts iestāžu, kas rīkojas ar acīmredzamām vai faktiskām pilnvarām, rīcība, muitas ierēdņu darbība vai bezdarbība, dumpji, streiki vai cita veida vietēji konflikti, civilie nemieri, bīstami karastāvokļa incidenti vai laikapstākļi, kā arī valsts, starptautiski vai vietēja mēroga pārrāvumi gaisa vai sauszemes pārvadājumu tīklos, jebkādu personu krimināla rīcība, tostarp terorisma akti, streiki vai paredzēti streiki (ko veic jebkura persona, tostarp, bet ne tikai, citi pārvadātāji, pakalpojumu sniedzēji vai piegādātāji), dabas katastrofas, saziņas un informācijas sistēmu (tostarp, bet ne tikai, FedEx sistēmu) traucējumi vai nenostrāde, mehāniska aizkave vai apstākļi, kas rada briesmas uzņēmuma FedEx personālam;

e. jebkuras personas, kas nav FedEx, darbība vai bezdarbība, rīcība saskaņā ar nosūtītāja vai saņēmēja (vai tādu personu, kas saka, ka pārstāv nosūtītāju vai saņēmēju) mutiski vai rakstveidā sniegtiem norādījumiem;

f. pakās, ko iepakojis un aizzīmogojis nosūtītājs, iepakotu un aizzīmogotu priekšmetu nozaudēšana vai bojāšana ar nosacījumu, ka zīmogs nav bojāts piegādes laikā un paka pamatā ir saglabājusies vesela;

g. jebkāds piegādes kavējums vai uzņēmuma FedEx nespēja veikt piegādi muitas vai citu regulējošo iestāžu darbības vai bezdarbības dēļ;

h. piegādes kavējumi, ko izraisījusi rīcība saskaņā ar uzņēmuma FedEx politiku attiecībā uz nodevu un nodokļu samaksu;

i. uzņēmuma FedEx nespēja sniegt piegādes reģistrācijas dokumenta kopiju vai piegādes brīdī iegūtā paraksta kopiju;

j. tādu datu dzēšana, zudums vai neatgūstamība, kas tiek uzglabāti magnētiskās lentēs, datnēs vai citos datu nesējos, vai fotoattēlu vai skaņu celiņu dzēšana vai bojājums filmas izgaismošanas dēļ;

k. bojājumi, kas radušies luminiscējošu spuldžu, neona apgaismojuma, neona zīmju, rentgenstaru cauruļu, lāzerstaru cauruļu un gaismas spuldžu, kvarca kristālu, kvarca lampu, stikla cauruļu, piemēram, tādu, kas tiek izmantotas paraugiem, un stikla trauku, piemēram, tādu, kas tiek izmantoti laboratorijās, vai citu raksturīgi trauslu priekšmetu pārvadāšanas vai apstrādes laikā;

l. tas, ka FedEx nav ievērojis pakas virziena grafiskos norādījumus (piemēram, bultiņa “UZ AUGŠU”, apzīmējumus “THIS END UP” (ar šo galu uz augšu);

m. tas, ka nosūtītājs pirms nosūtīšanas nav iepakojis preces uzņēmuma FedEx apstiprinātā iepakojumā gadījumos, kad šāds iepriekš sniegts apstiprinājums ir ieteicams vai nepieciešams;

n. tas, ka FedEx nav informējis nosūtītāju par jebkādiem kavējumiem, zaudējumiem vai bojājumiem, vai jebkādas neprecizitātes šādos paziņojumus;

o. sūtījumi, kas izsniegti, neiegūstot parakstu, ja ir reģistrēta saņēmēja parakstīta izsniegšanas piegādes pilnvara;

p. tas, ka FedEx nemēģina vai nespēj mēģināt sazināties ar nosūtītāju vai saņēmēju par nepilnīgu vai neprecīzu adresi, nepareizu vai nepilnīgu dokumentāciju, sūtījuma izsniegšanai nepieciešamo nodevu un nodokļu nenomaksu vai nepilnīgu vai nepareizu muitas brokera adresi;

q. tādas pakas nozaudēšana vai bojāšana, par kuras saņemšanu uzņēmumam FedEx nav reģistrētu datu;

r. mērogā darinātu modeļu sūtījums (tostarp, bet ne tikai, arhitektūras paraugmodeļi, leļļu mājas utt.);

s. portfeļu, bagāžas, apģērbu somu, alumīnija kastu, plastmasas kastu vai citu tādu priekšmetu bojājumi, kuru ārējo apdari var bojāt uzlīmes, nosmērēšana vai marķēšana, izņemot gadījumus, kad šie priekšmeti pārvadāšanai ievietoti piemērotā aizsargapvalkā;

t. jebkura tāda sūtījuma bojājums, kavējums vai nozaudēšana, kas satur aizliegtu priekšmetu;

u. bojājumi, kas rodas tādēļ, ka nosūtītājs nav iepakojis sūtāmo materiālu piemērotā veidā, lai to pasargātu no bojājumiem, piemērotību novērtējot pēc uzņēmuma FedEx saprātīgajiem uzskatiem par iepakošanu, kas paredzēta normālai apstrādei, ko paredzams veikt pārvadātājam, piemēram, FedEx;

v. jebkādas personas vai finanšu informācijas zudums, tostarp, bet ne tikai, sociālās nodrošināšanas numuru, dzimšanas datumu, autovadītāja apliecību numuru, kredīta vai debeta karšu numuru un finanšu kontu informācijas zudums;

w. tas, ka sūtītājs nav dzēsis visus sūtījumus, kas ievadīti uzņēmuma FedEx rēķinu pašizveides sistēmā, interneta sūtīšanas ierīcē vai jebkurā citā elektroniskā sūtīšanas metodē, kas tiek izmantota pakas nosūtīšanai, ja sūtījums netiek nodots uzņēmumam FedEx;

x. nepareiza, neprecīza vai nederīga FedEx klienta numura izmantošana vai nespēja norēķinu norādījumos vai sūtīšanas dokumentācijā norādīt derīgu FedEx klienta numuru ar labu finanšu stāvokli;

y. ātrbojīgu vielu vai tādu preču sūtīšana, ko var bojāt pakļaušana karstumam vai aukstumam, tostarp, bet ne tikai, alkoholisku dzērienu, augu un augu izcelsmes materiālu, tabakas izstrādājumu, strausu vai emu olu vai dzīvas akvakultūras sūtīšana;

z. datoru vai to komponentu, vai jebkuru elektroierīču bojājumi, kad šie priekšmeti tiek sūtīti iepakojumā, kas nav kāds no minētajiem:

a. ražotāja oriģinālais iepakojums, kas nav bojāts un ir saglabājis labu, stingru stāvokli;

b. iepakojums, kas atbilst uzņēmuma FedEx iepakošanas vadlīnijām, kuras pieejamas vietnē fedex.com;

c. uzņēmuma FedEx klēpjdatoru iepakojums klēpjdatoru sūtījumiem;

d. uzņēmuma FedEx mazo elektroierīču iepakojums mobilo tālruņu, rokas datoru, MP3 atskaņotāju un līdzīgu priekšmetu sūtījumiem;

e. uzņēmuma FedEx veikta sūtījumu iepakošana, konsultēšana, sniegta palīdzība vai atbalsts attiecībā uz pareizu sūtījumu iepakošanu nenozīmē, ka FedEx uzņemas atbildību, izņemot gadījumus, kad šādu konsultāciju, palīdzību vai atbalstu rakstveidā apstiprinājis uzņēmums FedEx Packaging Design and Development un rakstveida apliecinājumā tiek skaidri pieņemta atbildība bojāta sūtījuma gadījumā;

f. bojājumi, uz ko norāda jebkādas shockwatch ierīces, slīpuma mērītāji vai temperatūras noteikšanas rīki;

g. piegādes saistību laika neizpilde attiecībā uz jebkuriem sūtījumiem ar nepilnīgu vai nepareizu adresi (skatiet sadaļu par nepiegādājamiem sūtījumiem);

h. alkoholisku dzērienu sūtījumu nozaudēšana vai bojājumi, izņemot gadījumu, kad ir izmantots apstiprināts iepakojuma veids vai kad uzņēmums FedEx Packaging Design and Development apstiprinājis šāda iepakojuma izmantošanu pirms sūtījuma veikšanas;

i. bīstamu preču sūtījumi, ko nosūtītājs nav piemēroti deklarējis, tostarp nav iekļāvis atbilstošo dokumentāciju, apzīmējumus, uzlīmes un iepakojumu. FedEx neveic atmaksu saistībā ar pretenzijām, kas veiktas par nedeklarētām vai slēptām bīstamajām precēm, un uzņēmuma FedEx naudas atmaksas garantija šādos gadījumos netiek piemērota;

j. FedEx nav atbildīgs par tādu pakalpojumu vai pakalpojumu iespēju neizpildi, par kurām uzņēmuma FedEx reģistrētajos datos netiek uzrādīts, ka nosūtītājs šādus pakalpojumus vai pakalpojuma iespējas ir izvēlējies.

20.5. Izņemot uzņēmuma FedEx apzinātas rīcības gadījumā, nosūtītājs ir atbildīgs par jebkādu kaitējumu, kas sūtījuma dēļ radies uzņēmumam FedEx vai trešai personai. Nosūtītājs garantē un novērš uzņēmumam FedEx nodarītu kaitējumu jebkādas trešās personas, jo īpaši saņēmēja, pretenziju gadījumā par jebkādu atbildību, kas pārsniedz saskaņā ar šiem nosacījumiem pieņemto atbildību.

20.6. Jebkurš uzņēmuma FedEx veikts maksājums saskaņā ar nosūtītāja vai trešās personas pretenziju netiek uzskatīts par atbildības pieņemšanu.


21. GARANTIJU NEESAMĪBA

Ja vien šeit nav skaidri noteikts citādi, FedEx nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas.


22. PRETENZIJAS

22.1. Pretenzijas saistībā ar bojājumu, kavējumu vai trūkumu
Visas pretenzijas, kas radušās bojājumu (redzamu vai slēptu), kavējumu (tostarp pretenzijas par sabojāšanos) vai trūkumu dēļ, jāpaziņo uzņēmumam FedEx rakstveidā 21 kalendārās dienas laikā pēc sūtījuma piegādes; ja tas netiek izdarīts, pret uzņēmumu FedEx nevar ierosināt pretenzijas par zaudējumiem (laika periodu, kurā var pieprasīt pārvadāšanas izmaksu atmaksāšanu vai kredītu pakalpojuma neizpildes gadījumā, skatiet arī 18. sadaļā: NAUDAS ATMAKSAS GARANTIJA). Tas fakts, ka saņēmējs ir saņēmis sūtījumu un piegādes pieņemšanas dokumentā nav veicis rakstisku paziņojumu par bojājumiem, ir pirmšķietams (prima facie) pierādījums tam, ka sūtījums tika piegādāts labā stāvoklī. Saņēmējam ir jānodod uzņēmumam FedEx pārbaudes veikšanai sūtījuma saturs, sākotnējās iepakojuma kastes un iepakojums; tas ir priekšnosacījums, lai FedEx izskatītu jebkādu pretenziju par bojājumiem.

FedEx patur tiesības pārbaudīt bojātos sūtījumus klienta telpās, kā arī paņemt bojāto paku pārbaudes veikšanai FedEx iestādē.

Visas sākotnējās iepakojuma kastes, iepakojums un sūtījuma saturs jāpadara pieejams uzņēmuma FedEx veiktai pārbaudei, un tie tiks paturēti līdz pretenzijas izskatīšanai.

22.2. Citas pretenzijas (nozaudēšanu, piegādes neveikšana, nepareiza piegāde...)
Visas citas pretenzijas, tostarp, bet ne tikai, pretenzijas par nozaudēšanu, piegādes neveikšanu vai nepareizu piegādi, uzņēmumam FedEx jāsaņem deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad paka nodota uzņēmumam FedEx.

22.3. Pretenzijas aizpildīšana un laika ierobežojums
Deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad paka nodota uzņēmumam FedEx, tai jātiek dokumentētai, nosūtot uzņēmumam FedEx par to visu attiecināmo informāciju. Uzņēmumam FedEx nav pienākuma rīkoties attiecībā uz nevienu pretenziju, pirms samaksātas visas maksas; pretenzijas summu nedrīkst atskaitīt no šīm maksām. Tiesības uz uzņēmuma FedEx veiktu zaudējumu atlīdzību tiek dzēstas, ja vien divu (2) gadu laikā no piegādes datuma (bojājumu gadījumā) vai datuma, kurā sūtījumam bija jābūt piegādātam (nozaudēšanas, neveiktas piegādes, nepareizas piegādes vai piegādes kavējuma gadījumā), netiek uzsāktas tiesiskas darbības.

Apstiprinātais piegādes datums termiņa aprēķināšanas nolūkos ir diena pēc sūtījuma veikšanas dienas. Noilguma termiņiem, kas nosaka īsāku likumā vai līgumā pamatotu noteikumu, ir priekšroka pār šo noteikumu.

Saistībā ar vienu sūtījumu var iesniegt tikai vienu pretenziju. Pretenzijas maksājuma pieņemšana dzēš jebkādas tiesības atgūt papildu līdzekļus par kaitējumu vai iesniegt pretenzijas, lai iegūtu papildu kompensāciju saistībā ar šo sūtījumu.


23. PIEMAKSAS

FedEx patur tiesības bez iepriekšēja paziņojuma piemērot sūtījumam degvielas un citas piemaksas. Ilgumu un summu nosaka FedEx pēc saviem ieskatiem. Nododot savu sūtījumu uzņēmumam FedEx, nosūtītājs piekrīt apmaksāt piemaksas, kas spēkā vēlākajā no šiem datumiem: pasūtījuma brīdī vai saņemšanas brīdī, un šādas izmaksas nosaka uzņēmums FedEx pēc saviem ieskatiem. Plašāka informācija par spēkā esošajām piemaksām ir pieejama pēc pieprasījuma vietnē fedex.com.


24. NEATTEIKŠANĀS NO TIESĪBĀM

Ja FedEx neīsteno vai nepiemēro kādu no šo nosacījumu noteikumiem, tas nenozīmē atteikšanos no šī noteikuma un nekādā citā veidā nemazina uzņēmuma FedEx tiesības īstenot šādu noteikumu.


25. OBLIGĀTI PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

25.1. Šie nosacījumi neizslēdz nekādas saistības gadījumos, kad šo saistību izslēgšana aizliegta ar likumu.

25.2. Tiktāl, cik jebkurš šajos nosacījumos esošs vai ar atsauci iekļauts noteikums vai noteikums ir pretrunā ar jebkuru piemērojamo starptautisko nolīgumu, vietējo likumu, valdības izdotiem noteikumiem, rīkojumiem vai prasībām, šāds noteikums tiek ierobežots līdz maksimālajam atļautajam apmēram un ierobežotā veidā saglabā spēku kā daļa no līguma starp uzņēmumu FedEx un nosūtītāju. Jebkura noteikuma spēkā neesamība vai neizpildāmība neietekmē nevienu citu šo nosacījumu daļu.


26. MEDIĀCIJA

Beļģijas likumdošana ļauj pasta pakalpojumu lietotājiem pieprasīt ombuda iejaukšanos pasta sektorā (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)) ar nosacījumu, ka lietotājs pirms tam iesniedzis savu sūdzību uzņēmumam FedEx. Šāda iejaukšanās neietekmē šo nosacījumu noteikumus.


27. DATU AIZSARDZĪBA

27.1. Termini, tādi kā “pārzinis”, “personas dati”, “datu subjekts” un “apstrāde”, tiek izmantoti tajā nozīmē, kāda tiem ir Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (ES) 2016/679 (turpmāk — “VDAR”) un jebkuros piemērojamajos (vietējos) datu aizsardzības likumos un noteikumos (turpmāk kopā — “datu aizsardzības likums”).

27.2. FedEx un nosūtītājs apzinās, ka abas šīs puses, katrai pusei ņemot vērā savas tiesības, rīkojas kā pārziņi attiecībā uz jebkādu personas datu apstrādi, kas notiek starp pusēm vai ko veic puses, pamatojoties uz šiem nosacījumiem.

27.3. Nosūtītājs apliecina, kā saistībā ar jebkādu personas datu apstrādi saskaņā ar šiem nosacījumiem ievēro datu aizsardzības likumu, tostarp, bet ne tikai, nodrošina juridisko pamatojumu saskaņā ar VDAR 6. pantu un sniedz fiziskām personām informāciju saskaņā ar VDAR 12.–14. pantu, tostarp informāciju, kas ietverta FedEx paziņojumā par konfidencialitāti vietnē fedex.com.

27.4. Nosūtītājs atlīdzina uzņēmumam FedEx visas maksas, pretenzijas, zaudējumus vai izdevumus, kas radušies uzņēmumam FedEx saistībā ar to, ka nosūtītājs nav rīkojies saskaņā ar šo 27. sadaļu.

27.5. Jebkuru gadījumu, kad nosūtītājs nosūta uzņēmumam FedEx personas datus vai otrādi no Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk — “EEZ”) vai Šveices uz valsti ārpus EEZ vai Šveices, regulē standarta līguma klauzulas “pārzinis-pārzinim” (lēmums 2004/915/EK, turpmāk — “SCC-CC”), kā noteikts VDAR 46. panta 2. punkta c) apakšpunktā, kas pieejams šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_lv. Šajos nolūkos līguma klauzulas SCC-CC ir pilnā apmērā iekļautas šajos nosacījumos ar atsauci. Piekrītot šiem nosacījumiem, puses a) paraksta līguma klauzulas SCC-CC, b) piekrīt visiem nosacījumiem līguma klauzulās SCC-CCs un c) apņemas ievērot šos nosacījumus. Saskaņā ar līguma klauzulām SCC-CC FedEx ir pārzinis, kas rīkojas kā datu eksportētājs, tostarp saistīto uzņēmumu vārdā, un nosūtītājs ir pārzinis, kas rīkojas kā datu importētājs, vai otrādi, ja piemērojams. Nekas no iepriekš minētā neierobežo FedEx tiesības vienpusīgi pieņemt lēmumu par cita piemērota pārvadāšanas mehānisma lietošanu saskaņā ar datu aizsardzības likumu. Nosūtāmie personas dati var ietvert nosūtītāja un saņēmēja fiziskas personas kontaktinformāciju, tādu kā vārdi, uzvārdi un adreses, kas ir nepieciešama, lai FedEx varētu efektīvi sniegt pakalpojumus, piemēram, piegādāt sūtījumus un iespējot izsekošanas funkcijas, kā tas ir norādīts līgumā un saskaņā ar līguma klauzulu SCC-CC B pielikumā noteikto.

27.6. Ja Eiropas Savienības Tiesa, vietējā uzraudzības iestāde vai līdzīga valsts iestāde nosaka, ka šie nosacījumi un/vai līguma klauzulas SCC-CC vairs nebūs vai vairs nav likumīgs veids, ko izmantot personas datu nosūtīšanai ārpus EEZ vai Šveices, puses apņemas labā ticībā apspriesties par alternatīvu veidu, ko izmantot šādu datu nosūtīšanai.