Podmínky používání fedex.com

NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY UPRAVUJÍ VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK FEDEX.COM, VČETNĚ NÁSTROJŮ FEDEX SHIP MANAGER® NA STRÁNKÁCH FEDEX.COM A FEDEX SHIP MANAGERTM LITE (SOUHRNĚ NAZÝVÁN JAKO “SHIP MANAGER”), FEDEX® GLOBAL TRADE MANAGER (DÁLE „NÁSTROJ GTM“), FEDEX® MOBILE A FEDEX® BILLING ONLINE. PROHLÍŽÍTE-LI ČI POUŽÍVÁTE TYTO STRÁNKY, VYJADŘUJETE TÍM SVŮJ SOUHLAS POSKYTNUTÝ VAŠÍM JMÉNEM A JMÉNEM SUBJEKTU, KTERÝ REPREZENTUJETE (DÁLE SOUHRNNĚ „VY“ ČI „VAŠE“), SE VŠEMI PODMÍNKAMI UVEDENÝMI NÍŽE.

SPOLEČNOST FEDEX MŮŽE V BUDOUCNOSTI TAKOVÉ PODMÍNKY KDYKOLI MĚNIT ČI UPRAVOVAT I BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ, SVÝM NÁSLEDNÝM PROHLÍŽENÍM ČI POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK FEDEX.COM PAK VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TAKOVÝMI ZMĚNAMI ČI ÚPRAVAMI. NA STRÁNKÁCH FEDEX.COM MOHOU BÝT KDEKOLI UVEDENY DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY UPRAVUJÍCÍ VAŠE POUŽÍVÁNÍ URČITÝCH FUNKCÍ, PRVKŮ, INFORMACÍ A APLIKACÍ DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK FEDEX.COM.

 

Oddíl 1. Definice

Obsah: informace, grafické prvky, produkty, vlastnosti, funkce, služby a odkazy na stránkách fedex.com, včetně nástrojů FedEx Ship Manager na stránkách fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, Global Trade Manager a FedEx Billing Online.

FedEx: společnost FedEx Corporate Services, Incorporated, a dále její mateřská společnost a dceřiné společnosti této mateřské společnosti.

Vy: Vy a subjekt, který reprezentujete.

Oddíl 2. Používání stránek fedex.com

Stránky fedex.com jsou k dispozici výhradně pro použití současnými a potenciálními zákazníky společnosti FedEx za účelem interakce se společností FedEx. Nesmějí být využívány žádnou jinou osobou ani žádným jiným subjektem ani pro žádný jiný účel. Konkrétně mohou současní a budoucí zákazníci společnosti FedEx využívat pro své vlastní zásilky, sledování, stanovení cen, příjímání faktur FedEx, úhrady plateb pomocí elektronického převodu prostředků („EFT“), určení provozovny pro odevzdání, identifikaci a přípravu mezinárodních dokumentů, zjištění dohadu cel a daní i další informace a služby. Použití stránek fedex.com pro získání informací či přípravu zásilek odesílateli-třetími stranami nebo pro jejich prospěch se výslovně zakazuje.
Přísně se zakazuje používat automatická vytáčecí či dotazovací zařízení pro získávání informací prostřednictvím stránek fedex.com.

Společnost FedEx prostřednictvím svých stránek fedex.com nepřijímá náměty, koncepce ani techniky pro nové služby či produkty. Pokud budou takové informace obdrženy, nebudou považovány za důvěrné a bude se mít za to, že společnost FedEx může takové informace volně používat, šířit a využívat, a to jakýmkoli způsobem, pro který se rozhodne. 

Oddíl 3. Registrace pro stránky fedex.com

Můžete se rozhodnout na registraci pro stránky fedex.com za účelem získání přístupu k interaktivním prvkům na stránkách fedex.com. Přihlášení na stránky fedex.com vám poskytne přístup k nástrojům FedEx Ship Manager na stránkách fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, My FedEx, FedEx Global Trade Manager, FedEx Billing Online,FedEx Mobile i k dalším on-line službám. Dostupnost těchto služeb není ve všech zemích stejná. V budoucnu může společnost FedEx přidávat další funkce, k nimž bude možné získat přístup prostřednictvím přihlášení na stránky fedex.com. V takovém případě se nebude požadovat, aby se již dříve registrovaní uživatelé registrovali znovu.

Svojí registrací na stránkách fedex.com souhlasíte s tím, že o sobě poskytnete správné a aktuální informace, jak k tomu budete na registračních stránkách fedex.com vyzýváni, a že tento svůj on-line profil budete udržovat a zavčas aktualizovat, aby byly v něm obsažené informace správné a aktuální.

Některé služby na stránkách fedex.com se poskytují zákazníkům sídlícím v pouze v konkrétních zemích. Souhlasíte, že se budete registrovat pouze pro ty služby na stránkách fedex.com, které se nabízejí na webových stránkách fedex.com pro zemi přiřazenou k vašem účtu FedEx. Pokud bude například k vašemu účtu FedEx přiřazeno Spojené království, budete se registrovat pro služby nabízené na stránkách fedex.com/gb a nikoli pro služby nabízené na stránkách fedex.com/us.

Když se budete registrovat prostřednictvím registrace na fedex.com, vyberete si uživatelské ID a heslo. Zodpovídáte za to, že uchováte své heslo a uživatelské ID v utajení a zodpovídáte i za veškeré aktivity, jež budou prováděny z vašeho uživatelského ID a s vaším heslem. Souhlasíte, že (a) o jakémkoli neoprávněném použití vašeho uživatelského ID a hesla společnost FedEx okamžitě uvědomíte; (b) zajistíte, abyste na konci každé návštěvy stránek fedex.com svoji pracovní relaci ukončili.

Oddíl 4. Změny stránek fedex.com

Stránky fedex.com a jejich obsah může podléhat změnám, odstraněním či aktualizacím, a to kdykoli a bez předchozího oznámení.

Oddíl 5. Ukončení používání

Společnost FedEx může stránky fedex.com kdykoli zrušit, pozastavit či upravit, a to bez předchozího oznámení, a společnost FedEx může zablokovat, zrušit či pozastavit přístup váš či přístup jakéhokoli uživatele na stránky fedex.com, a to z jakéhokoli důvodu, na základě výhradně jejího uvážení, a to i tehdy, když zůstane ostatním přístup umožněn.

Oddíl 6. Vlastnictví

Stránky FedEx.com a jejich obsah jsou chráněny autorskými zákony, zákony o ochranných známkách i jinými zákony platnými v USA i mezinárodními. © 1995-2012 FedEx. Všechna práva vyhrazena.
Konkrétně společnost FedEx tím, že povoluje přístup na stránky fedex.com, nikomu nepostupuje žádná vlastnická práva ve vztahu ke stránkám fedex.com ani k obsahu, který je zobrazen na stránkách fedex.com nebo který je jejich prostřednictvím zpřístupňován. Zákazník nesmí kopírovat, upravovat, překládat, přenášet, distribuovat, adaptovat, reprodukovat, dekompilovat, dekódovat ani demontovat žádnou součást stránek fedex.com ani jejich obsahu.

Oddíl 7. Vzdání se záruk

STRÁNKY FEDEX.COM A JEJICH OBSAH SE POSKYTUJÍ „TAKOVÉ, JAKÉ JSOU“. SPOLEČNOST FEDEX I JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ SE VE VZTAHU K TAKOVÉMU OBSAHU A K VAŠÍ SCHOPNOSTI ČI NESCHOPNOSTI STRÁNKY FEDEX.COM A JEJICH OBSAH VYUŽÍVAT ZŘÍKAJÍ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH I IMPLIKOVANÝCH, VČETNĚ MIMO JINÉ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PRÁVNÍHO TITULU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV JINÝCH SUBJEKTŮ. SPOLEČNOST FEDEX SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK A VYLUČUJE VEŠKERÉ ZÁRUKY VE VZTAHU KE STRÁNKÁM FEDEX.COM, K NÁSTROJI SHIP MANAGER A K FUNGOVÁNÍ INTERNETU, AŤ JIŽ JSOU TAKOVÉ ZÁRUKY VÝSLOVNÉ ČI IMPLIKOVANÉ, VČETNĚ MIMO JINÉ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST FEDEX NEZARUČUJE, ŽE BUDE NÁSTROJ SHIP MANAGER SPLŇOVAT VŠECHNY POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ ANI ŽE JEHO PROVOZ BUDE NEPŘERUŠOVANÝ ČI BEZCHYBNÝ, ANI ŽE PŘÍPADNÁ ZÁVADA V NÁSTROJI SHIP MANAGER BUDE NAPRAVENA. DÁLE SPOLEČNOST FEDEX NEZARUČUJE ANI NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ VE VZTAHU K VÝSLEDKŮM POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJE SHIP MANAGER ČI GLOBAL TRADE MANAGER ZÁKAZNÍKEM, POKUD JDE O JEJICH SCHOPNOSTI, SPRÁVNOST, PŘESNOST, SPOLEHLIVOST ČI JINAK. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ INFORMACE, PROHLÁŠENÍ ČI RADY POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ FEDEX ČI AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI FEDEX NEDÁVAJÍ VZNIKNOUT ZÁRUCE.

Oddíl 8. Omezení zodpovědnosti

STRÁNKY FEDEX.COM A JEJICH OBSAH POUŽÍVÁTE VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST FEDEX NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNA VÁM ANI JINÉ OSOBĚ ČI SUBJEKTU, BUDETE-LI NÁROKOVAT ODŠKODNĚNÍ JAKÝCHKOLI VÁM VZNIKLÝCH PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, NÁHODNÝCH ČI JINÝCH ŠKOD NA ZÁKLADĚ JAKÉHOKOLI PRÁVNÍHO SYSTÉMU V DŮSLEDKU JAKÝCHKOLI CHYB PŘI POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK FEDEX COM A JEJICH OBSAHU, VČETNĚ MIMO JINÉ UŠLÉHO ZISKU, PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY DAT ČI POŠKOZENÍ JAKÝCHKOLI POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ, A TO I TEHDY, KDYŽ JSTE SPOLEČNOST FEDEX NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNILI.

Oddíl 9. Odškodnění

Souhlasíte, že bude společnost FedEx, její mateřskou společnost i přidružené společnosti a jejich příslušné představitele, ředitele, zaměstnance, agenty a zástupce hájit, odškodňovat a bránit ve vztahu k veškerým nárokům, které (i) vyplynou z vašeho porušení těchto podmínek a z jakýchkoli vašich aktivit prováděných ve spojitosti s těmito stránkami.

Oddíl 10. Průvodce službami FedEx

Podmínky používání doručovacích a souvisejících služeb společnosti FedEx jsou obsaženy v nejaktuálnější verzi Průvodce službami FedEx, který je k dispozici na vyžádání. V případě jakéhokoli rozporu mezi informacemi o doručovacích a souvisejících službách FedEx uvedenými na stránkách fedex.com a informacemi o doručovacích a souvisejících službách obsaženými v nejaktuálnější verzi Průvodce službami FedEx má vyšší platnost nejaktuálnější verze Průvodce službami FedEx.

Oddíl 11. Odkazy na jiné webové stránky

Na stránkách fedex.com jsou umístěny odkazy, které vám umožňují navštívit stránky třetích stran. Žádné z těchto stránek, ani společnosti, kterým takové stránky náleží, nemá společnost FedEx pod kontrolou. Společnost FedEx nečiní žádná prohlášení ve vztahu k informacím poskytovaným či zpřístupněným na takových stránkách ani ve vztahu ke kvalitě či přijatelnosti produktů nebo služeb nabízených jakýmikoli osobami či subjekty odkazovanými na jakýchkoli takových stránkách.

Oddíl 12. Ochrana osobních údajů

Použití jakýchkoli informací získaných od vás prostřednictvím stránek fedex.com upravují zásady ochrany osobních údajů FedEx.

Oddíl 13. Export

Přejímáte veškerou zodpovědnost za dodržování všech zákonů a předpisů platných ve Spojených státech či v jiné zemi, z níž máte přístup na stránky fedex.com, pokud jde o přístup, užívání, export, reexport a import jakéhokoli obsahu zobrazovaného či dostupného prostřednictvím stránek fedex.com.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nebudete exportovat či importovat žádný obsah do žádné země, do které je export či import omezen dle zákonů Spojených států, že nejste občanem žádné takové země, že nepatříte mezi nedůvěryhodné osoby uvedené na seznamu nedůvěryhodných osob pro úřady USA, že nejste příslušníkem speciálně stanovených zemí ze seznamu speciálně stanovených zemí Ministerstva financí USA, že obsah nebude použit pro navrhování, vývoj či výrobu jaderných, chemických nebo biologických zbraní.

Oddíl 14. Rozhodující právo a oddělitelnost.

Tato smlouva a vaše používání stránek fedex.com se řídí zákony Spojených států a státu Tennessee a v souladu s nimi se interpretuje, s výjimkou ustanovení o konfliktu norem. Pokud z jakéhokoli důvodu příslušný soud zjistí, že jakékoli ustanovení této smlouvy či část jakéhokoli ustanovení této smlouvy nelze vynucovat, bude takové ustanovení vynucováno v maximální přípustné míře.

Jakákoli žaloba vztahující se ke stránkám fedex.com či k této smlouvě musí být podána ve lhůtě jednoho roku od vzniku nároku či příčiny, jinak bude zamítnuta, a musí být podána k soudu příslušné jurisdikce v okrese Shelby v Tennessee. Tuto smlouvu není možné měnit ani upravovat bez písemného souhlasu společnosti FedEx.

Oddíl 15. Přepravní podmínky

(i) Zákazníci souhlasí, že vnitrostátní i mezinárodní přeprava společností FedEx jakýchkoli zásilek zadaných společnosti FedEx prostřednictvím nástroje SHIP MANAGER podléhá podmínkám a omezením zodpovědnosti stanoveným v NEPŘEVODITELNÉM leteckém nákladovém listu, na štítku, soupisu či v záznamu o vyzvednutí (dále souhrnně „přepravní dokumenty“) a ve vhodném případě jakékoli přepravní smlouvě uzavřené zákazníkem a společností FedEx, vztahující se na takovou zásilku, a platnému tarifu, Průvodci službami a Standardním přepravním podmínkám, jejichž kopie lze obdržet na vyžádání a které jsou do této smlouvy začleněny formou odkazu. Pokud by existoval jakýkoli konflikt mezi přepravními dokumenty a jakýmkoli takovým dokumentem v danou dobu platným nebo touto smlouvou, bude mít vyšší platnost (v pořadí priority): přepravní smlouva, tarif, Průvodce po službách, Standardní přepravní podmínky, tato smlouva. Pokud bude zásilka pocházet ze země mimo Spojené státy, uzavírá se přepravní smlouva s dceřinou společností FedEx, s pobočkou či s nezávislým dodavatelem, který zásilku původně přejímá. Vaše použití nástroje Global Trade Manager nemá žádný vliv na to, že vy zodpovídáte za přípravu a přesnost přepravní dokumentace, včetně formulářů týkajících se importu/exportu.

(ii) V případě, že zákazník používá nástroj SHIP MANAGER pro zpracování zásilek zadaných společnosti FedEx pro doručení do míst mimo Spojené státy či do země jiné než je země původu zásilky, zajistí zákazník, výhradně na své náklady, aby byly mezinárodní přepravní podmínky příležitostně poskytované společností FedEx (příležitostně též společností FedEx na základě výhradně jejího rozhodnutí doplňované či upravované) přiloženy k přepravní dokumentaci, jak to společnosti FedEx u všech takových mezinárodních zásilek požaduje. Zákazník bude hájit, odškodní a bude bránit společnost FedEx a její představitele, ředitele, zaměstnance a zástupce před jakýmikoli ztrátami, škodami, nároky a dalšími nákladovými a výdajovými položkami vyplývajícími z toho, že by zákazník nepoužil mezinárodní přepravní podmínky na přepravní dokumenty k takovým mezinárodním zásilkám, včetně mimo jiné nároků vznesených příjemcem takové zásilky, nebo z toho, že by zákazník nedodržel pokyny společnosti FedEx ohledně přiložení podmínek k přepravním dokumentům k takovým mezinárodním zásilkám.

(iii) Tištěný podpis. Zákazník bere na vědomí, že pokud se nástroj SHIP MANAGER používá pro zpracování zásilek směřujících mimo Spojené státy či zemi odeslání zásilky, musí zákazník zadat jméno osoby, která vyplňuje přepravní dokumenty, jež se pak otiskne na přepravních dokumentech místo jejího ručního podpisu u všech zásilek zadávaných zákazníkem společnosti FedEx prostřednictvím nástroje SHIP MANAGER. Zákazník dále bere na vědomí, že takové vytisknuté jméno dostačuje k tomu, aby stálo za podpis zákazníka a potvrzovalo akceptaci přepravních podmínek FedEx zákazníkem, tak jak jsou obsaženy v příslušné přepravní smlouvě, v tarifu, Průvodci službami, ve Standardních podmínkách či v přepravních dokumentech, v souladu s nimiž FedEx či jeho nezávislý dodavatel zásilku přejímá.

(iv) Není-li uvedeno jinak, rozumí se, že adresa odesílatele, jak je uvedena na jakémkoli přepravním dokumentu, je místem plnění a místem odeslání, adresa příjemce uvedená na přepravním dokumentu je pak místem určení. Není-li na přepravním dokumentu uvedeno jinak, je přednostním přepravcem všech zásilek společnost FedEx Express, P.O. Box 727, Memphis, TN 38194. Adresa pro zásilky FedEx Ground je P.O. Box 108, Coraopolis, PA 15230.

Oddíl 16. FedEx ShipAlert(SM)

Společnost FedEx vám poskytuje prostřednictvím nástroje SHIP MANAGER využívat funkci FedEx ShipAlert pro zaslání zprávy příjemci upozorňující příjemce na vaši zásilku. Tato funkce se poskytuje zdarma. Společnost FedEx může využívání služby FedEx ShipAlert kdykoli upravit či ukončit.

Společnost FedEx se nijak nezavazuje, že bude vaši zprávu uchovávat jako důvěrnou či utajenou. Používáním funkce FedEx ShipAlert berete na vědomí, že společnost FedEx zajišťuje pouze její technické fungování a že za obsah svých zpráv zodpovídáte výhradně vy sami. Společnost FedEx se nezavazuje k povinnosti sledovat zprávy, které posíláte. Společnost FedEx však může - na základě výhradně vlastního uvážení - rozhodnout, byť k tomu není povinna, prohlížet vaše zprávy za účelem vlastní ochrany.

Nepoužívejte funkci FedEx ShipAlert pro žádné jiné účely než pro sdělování informací o vaší zásilce. Nesmíte používat službu FedEx ShipAlert pro šíření popudlivých, zákony porušujících, obscénních či jiných protiprávních informací ani pro vyhrožování, obtěžování, zneužívání či jiné porušování zákonných práv ostatních ani pro provádění žádného protiprávního činu. Pokud společnost FedEx uvidí či uslyší o zprávách poslaných prostřednictvím služby FedEx ShipAlert, které porušují tato ustanovení nebo které mohou společnosti FedEx způsobit škodu, může přijmout jakákoli opatření nezbytná pro vlastní ochranu, včetně sdělení jakýchkoli zpráv příslušným orgánům.

Pro zaslání balíčku pomocí nástroje SHIP MANAGER není nezbytné použít službu FedEx ShipAlert. Společnost FedEx nezodpovídá za žádné selhání ani zpoždění, byť způsobené jakoukoli příčinou, přenosu, obdržení či potvrzení jakýchkoli zpráv, které budou poslány vámi nebo vám.

Oddíl 17. Adresář

S výhradou podmínek zde uvedených zůstanou adresy ve vašem adresáři, dokud budete používat nástroj SHIP MANAGER. Pokud nebudete nástroj SHIP MANAGER používat po dobu 6 měsíců, společnost FedEx vaše adresy vymaže.

Společnost FedEx však nevymažete váš účet pro nástroj SHIP MANAGER. Pokud máte jakékoli obavy, pošlete e-mail společnosti FedEx na adresu webmaster@fedex.com. Adresář je funkce, kterou společnost FedEx poskytuje zdarma. Měli byste si vést záložní adresář obsahující vaše adresy, protože společnost FedEx nezodpovídá za ztrátu adres obsažených v adresáři. Společnost FedEx může tuto funkci kdykoli upravit či zrušit, a to z jakéhokoli důvodu. 

Oddíl 18. Stanovení zvláštní ceny

Zvláštní cena případně uvedená v odhadu zvláštní ceny v nástroji FedEx Ship Manager se může lišit od skutečné ceny požadované za vaši zásilku. Rozdíly mohou vzniknout podle skutečné hmotnosti, rozměrů a dalších faktorů. Podrobnosti o tom, jak se počítají poplatky za zásilku, najdete v platném Průvodci službami FedEx nebo v cenících společnosti FedEx.

Oddíl 19. Formuláře Celní správy Velké Británie

Formuláře Celní správy Velké Británie jsou chráněny autorským právem, jež náleží koruně, a v nástroji Global Trade Manager jsou zobrazeny v rámci licence poskytnuté ředitelem Úřadu pro úřední tisky Jejího veličenstva (Her Majesty's Stationery Office). Návštěvníci těchto stránek mohou formuláře reprodukovat a používat, nemají však právo povolit jejich použití třetím stranám. 

Oddíl 20. Podepsané potvrzení o dorucení FedEx Tracking

Krome Podmínek použití stránek fedex.com upravují následující podmínky prístup ke službe Podepsané potvrzení o dorucení a její využívání. Prístupem ke službe Podepsané potvrzení o dorucení a jejím využíváním potvrzujete a souhlasíte, že jste odesílatelem, príjemcem ci jiným plátcem nebo jste oprávneni jednat jménem odesílatele, príjemce ci jiného plátce za úcelem získání obrázku podpisu k zásilce, kterou se pokoušíte sledovat. Zarucujete se a souhlasíte, jménem svým i jménem všech osob, za které pri prístupu ke službe Podepsané potvrzení o dorucení a pri jejím používání jednáte, že nebudete obrázek podpisu využívat pro žádné jiné úcely než pro potvrzení o dorucení takové zásilky. Dále jménem svým i jménem všech osob, za které pri prístupu ke službe Podepsané potvrzení o dorucení a pri jejím používání jednáte, berete na vedomí a souhlasíte, (i) že budete hájit (rozhodne-li se tak spolecnost FedEx), odškodníte a budete bránit spolecnost FedEx, její materskou spolecnost a dceriné spolecnosti její materské spolecnosti (pro úcely tohoto odstavce souhrnne „FedEx“) proti jakýmkoli nárokum libovolné povahy, které by byly dusledkem vašeho prístupu ke službe Podepsané potvrzení o dorucení a využívání této služby a obdržení, používání ci poslání e-mailem nacteného podpisu; (ii) že služba Podepsané potvrzení o dorucení se poskytuje „TAK, JAK JE“ a vy prejímáte veškerá rizika prístupu ke službe Podepsané potvrzení o dorucení a jejího používání; (iii) že FedEx SE VE VZTAHU KE SLUŽBE PODEPSANÉ POTVRZENÍ O DORUCENÍ ZRÍKÁ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO PODMÍNEK LIBOVOLNÉ POVAHY, VCETNE IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URCITÝ ÚCEL; (iv) že odešlete podepsané potvrzení o dorucení e-mailem pouze odesílateli, príjemci ci jinému plátci zásilky, kterou se pokoušíte nacíst; (v) že FedEx nebude za žádných okolností rucit za žádné financní ani jiné škody vyplývající z prístupu ke službe Podepsané potvrzení o dorucení ci z jejího využívání a že FedEx se tímto zríká odpovednosti za jakékoli takové škody; a (vi) že vaše ciny a zásilky se dále rídí smluvními podmínkami platného Pruvodce službami FedEx, prepravními podmínkami ci prepravní smlouvou, které musíte dodržovat.

Oddíl 21. Aktualizace aplikace FedEx Tracking

Navíc k Podmínkám použití fedex.com jsou pro rízení prístupu a využívání této aplikace pro aktualizaci sledování zásilek, která umožnuje požadovat aktualizované údaje („Aktualizace sledování“), platné následující dodatecné smluvní podmínky. Spolecnost FedEx vám tímto umožnuje využívat funkci Aktualizace sledování zásilek, jejichž jste odesílatelem, príjemcem nebo plátcem a souhlasíte, že budete vyžadovat aktualizaci sledování jen u zakázek, jejichž jste odesílatelem, príjemcem nebo plátcem dle techto smluvních podmínek. Potvrzujete a souhlasíte, že aplikace Aktualizace sledování je soukromým vlastnictvím spolecnosti FedEx. Aplikace je vám poskytována zdarma a jakékoliv použití informací z aplikace Aktualizace sledování je na vaše vlastní nebezpecí. Aktualizace sledování jsou poskytovány uvedeným zpusobem. Spolecnost FedEx se zríká jakýchkoli záruk nebo podmínek, at už výslovne uvedených nebo implicitne predpokládaných.