Pakkeleverance

Brexit-ordbog

Brexit-ordbog

En liste over termer til virksomheder, der eksporterer og importerer varer og gerne vil komme godt igennem brexit.

Fastsætter retten til og processen for udtrædelse, når en medlemsstat ønsker at forlade EU med to års varsel.

Det begreb, der beskriver Storbritanniens udtrædelse af EU efter en folkeafstemning afholdt i juni 2016. Ifølge planen forlader Storbritannien EU kl. 23.00 den 31. oktober 2019*.

De såkaldte "backstop"-forslag fastlægger Storbritanniens plan for midlertidige toldforanstaltninger med EU, hvis der ikke opnås en ny permanent aftale inden for tidsrammen. Forslagene har til formål at forhindre en hård grænse mellem Nordirland og Irland, som er medlem af EU.

EU's medlemsstater følger de samme standarder og regler for handel med varer. Den britiske regering ønsker at følge et "fælles regelsæt" ved at tilpasse den britiske lovgivning for handel med varer til EU's standarder og regler. Den britiske regering håber, at planen vil beskytte forsyningskæden for forskellige virksomheder som fx bilproducenter og samtidig reducere handelshindringerne ved grænserne mellem Storbritannien og EU.

EU's 28 medlemslande og et antal mindre lande har indgået en handelsaftale om ikke at lægge told på varer, der bevæger sig mellem EU-medlemsstater. Varer, der importeres fra lande uden for EU, pålægges en fælles toldsats. Den britiske regering har sagt, at Storbritannien vil træde ud af EU's toldunion, når landet forlader EU.

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde omfatter de 28 EU-lande plus Island, Norge og Liechtenstein. Det er et frihandelssamarbejde, der er underlagt reglerne for EU's indre marked.

European Free Trade Association omfatter Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz. Det var tidligere en meget større organisation, men de andre medlemslande forlod organisationen, da de blev medlem af EU.

En politisk og økonomisk union bestående af 28 lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Den Europæiske Union blev oprettet i 1957.

Refererer til de EU-lande (19 af de 28 medlemslande), der har indført euroen som valuta.

Den britiske regerings plan for en toldordning med EU efter brexit. Ifølge FCA skal varer, der kommer ind i Storbritannien, men med EU som destination, pålægges en EU-toldsats. Varer, der skal blive i Storbritannien, pålægges Storbritanniens egen toldsats, som ikke nødvendigvis er den samme som EU-toldsatsen. Planen er baseret på, at man via teknologi kan identificere slutdestinationen for varer, der kommer ind i Storbritannien, og man håber, at man kan undgå toldkontroller i Irland

Referer til den frie bevægelighed af varer, tjenesteydelser, arbejdskraft og kapital i EU uden interne barrierer, med få undtagelser.

En aftale mellem lande, der reducerer handelsbarrierer, herunder toldsatser og bestemmelser.

Et begreb, der bruges til at beskrive et brexit-scenarie, hvor Storbritannien melder sig ud af EU's indre marked, EU's toldunion og EU. I et sådant scenarie får Storbritannien fuld kontrol over landets grænser og kan indgå nye handelsaftaler og vedtage nye love gældende for landets egne territorier.

Et scenarie, hvor Storbritannien forlader EU uden at have indgået en aftale om betingelserne for landets udtræden og fremtidige handelsaftaler. Samhandlen mellem Storbritannien og EU vil komme til at foregå på verdenshandelsorganisationens (WTO's) betingelser. Der vil ikke længere være fri bevægelighed for varer mellem Storbritannien og EU, og derfor vil virksomhederne skulle anvende de samme told- og afgiftsregler, som når der handles med lande uden for EU.

En EU-/EØS-virksomheds ret til at drive forretning i et andet EU-/EØS-land baseret på værtslandets godkendelse og EU's regler for fri bevægelighed.

Et frihandelsområde uden indre grænser, der garanterer fri bevægelighed for arbejdskraft, varer, tjenesteydelser og kapital i hele  området. EU's indre marked  omfatter alle EU-medlemslande og fire andre lande, der har visse forbehold. Den britiske regering har sagt, at Storbritannien forlader EU's indre marked, når landet forlader EU.

Et brexit-scenarie, hvor Storbritannien potentielt kan forblive i EU's indre marked og EU's toldunion. Storbritanniens forhold til EU vil blive bevaret så tæt som muligt på de eksisterende aftaler. Storbritannien vil ikke længere være medlem af EU og vil ikke være repræsenteret i Det Europæiske Råd. Landet vil miste sine medlemmer i Europa-Parlamentet og sine EU-kommissærer. Men varer og muligvis også tjenesteydelser bliver handlet med de tilbageværende EU-medlemslande på en toldfri basis, og finansielle aktører beholder deres rettigheder i henhold til "pasordningen" til at sælge tjenesteydelser og drive forretning i EU.

Verdenshandelsorganisationen, som regulerer international handel mellem forskellige lande. I tilfælde af et brexit uden aftale kommer samhandlen mellem Storbritannien og EU til at foregå på WTO's betingelser. 

Alternative brexit-modeller

Den omfattende frihandelsaftale mellem EU og Canada kaldet CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) er en aftale mellem EU og Canada, der fjerner told og mange handelsbarrierer. Det er en model, der ofte bliver henvist til i forbindelse med brexit-forhandlingerne.

En model, der er blevet drøftet som et muligt alternativ til EU-medlemskabet for Storbritannien. Selvom Norge ikke er medlem af EU, er landet medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvilket giver landet adgang til EU's indre marked mod til gengæld at bidrage til EU's budget, acceptere EU's love og tillade fri bevægelighed for arbejdskraft.

Dækker nogle, men ikke alle handelsområder. Schweiz bidrager også økonomisk til EU, men i mindre omfang end Norge. Schweiz er ikke underlagt en generel forpligtelse til at overholde EU-lovgivning, men skal implementere visse EU-regler for at muliggøre samhandel. Den frie bevægelighed gælder.

Tyrkiet er ikke medlem af EØS eller EFTA, men har en toldunion med EU. Der er ingen told eller kvoter på industrivarer, som bliver sendt til EU-lande. Toldunionen gælder ikke for tjenesteydelser eller landbrugsvarer. Tyrkiet skal anvende EU's fælles eksterne toldsatser på varer, som landet importerer fra lande uden for EU. Landets regler og standarder skal tilpasses EU's inden for områder, hvor der er frihandel.

Handelsbegreber

Den britiske regering har sagt, at Storbritannien vil træde ud af EU's indre marked og EU's toldunion, når landet forlader EU. Men landet håber at kunne forhandle en økonomisk aftale på plads med EU, der skal sikre færrest mulige hindringer for handlen med varer.

Lovforslaget The Taxation (Cross-Border Trade) Bill giver Storbritannien adgang til at fastsætte egne toldsatser efter udtrædelsen af EU, uanset om man når frem til en aftale eller ej. Den nye lov vil erstatte EU's fælles toldtarif for varer, der importeres til Storbritannien. EU's fælles toldtarif gælder ellers for alle varer, der importeres fra lande uden for EU.

Begreber for brexit uden aftale

I tilfælde af et brexit uden aftale vil der ikke længere være fri bevægelighed for varer mellem Storbritannien og EU, og derfor vil virksomhederne skulle anvende de samme told- og afgiftsregler, som når der handles med lande uden for EU. Virksomhederne skal udarbejde import- og eksporterklæringer, revidere deres internationale servicevilkår, så det fremgår, om de er importør eller eksportør, og indhente en import- eller eksportlicens for regulerede varer. Der kan blive gennemført toldkontrol, og der kan blive pålagt moms og andre afgifter. Transportører af varer skal udarbejde sikrings- og sikkerhedsdokumentation for udførelse eller indførelse.

I tilfælde af brexit uden aftale skal virksomhederne oprette et EORI-nummer, før de kan importere eller eksportere varer til eller fra EU. Den britiske regering har sagt, at yderligere oplysninger vedrørende dette bliver tilgængelige senere i 2018.

I tilfælde af et brexit uden aftale vil det digitale overvågningssystem ikke længere blive brugt til at kontrollere punktafgiftspligtige varers bevægelse mellem EU og Storbritannien, men det vil blive brugt til at kontrollere punktafgiftspligtige varers bevægelse inden for Storbritannien.

ECJU er den del af ministeriet for international handel, der er ansvarlig for Storbritanniens system for eksportkontroller og udstedelse af licenser til militært udstyr og dual use-produkter (produkter, der kan bruges til både militære og civile formål). Inden for EU kræver eksport af mange af disse produkter ikke en licens, men det vil de gøre i tilfælde af et brexit uden aftale.

En ny britisk offentlig instans, der skal behandle klager om urimelig handelspraksis og uforudsete stigninger i import, der i øjeblikket undersøges af Europa-Kommissionen, for at beskytte det nationale erhvervsliv. I tilfælde af et brexit uden aftale vil TRA være køreklar, inden Storbritannien forlader EU i marts 2019.

Hvis det ikke lykkes at indgå en frihandelsaftale i et brexit uden aftale, kommer samhandlen mellem Storbritannien og EU til at foregå på verdenshandelsorganisationens (WTO's) betingelser. Storbritannien og EU vil dermed skulle anvende de samme toldsatser og andre handelsbarrierer over for hinanden, som de anvender ved handel med resten af verden. Det skyldes, at WTO-reglerne kun tillader lande at favorisere en handelspartner under visse omstændigheder, herunder gennem en fuldt bilateral handelsaftale.