Αεροπλάνο FedEx

Κέντρο πληροφοριών

Κέντρο πληροφοριών

Βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τη διαδικασία εκτελωνισμού και διασυνοριακών αποστολών.

Βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τη διαδικασία εκτελωνισμού και διασυνοριακών αποστολών.

Οι αποστολές δεσμεύονται, για να διασφαλιστεί ότι ικανοποιούν τους τελωνειακούς κανονισμούς για εισαγωγές και εξαγωγές. Ενδέχεται να δεσμευθούν επειδή ορισμένα έγγραφα λείπουν ή δεν είναι πλήρη, λόγω οδηγιών εκτελωνισμού ή επειδή οι αρχές μπορεί να χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για να εκτελωνίσουν τα αγαθά. Δεν θα μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε τον εκτελωνισμό αυτής της αποστολής, έως ότου έχουμε αυτές τις πληροφορίες. Δείτε τις 10 συμβουλές μας για την αποφυγή καθυστερήσεων.

Ο "αριθμός EORI" αποτελεί συντόμευση για τον "Αριθμό Καταχώρισης και Αναγνώρισης Οικονομικών Φορέων" (Economic Operators Registration and Identification Number) και αποτελεί ένα σύστημα μοναδικών αναγνωριστικών αριθμών που χρησιμοποιούνται από τις τελεωνειακές αρχές στην ΕΕ και το ΗΒ. Μπορείτε να αποκτήσετε έναν αριθμό EORI από τον ιστότοπο του τελωνείου της χώρας σας και πρέπει να συμπεριλαμβάνετε αυτόν τον αριθμό στο εμπορικό τιμολόγιό σας.

Οι δασμοί και οι φόροι πρέπει να καταβάλλονται στις αρχές. Η FedEx μπορεί να πληρώσει αυτά τα ποσά εκ μέρους σας χρησιμοποιώντας τον δικό σας λογαριασμό αναβολής πληρωμής φόρου, πράγμα που διασφαλίζει ότι ο εκτελωνισμός των αποστολών σας θα γίνει γρήγορα. Αν επιλέξετε να επιτρέπετε στη FedEx να πληρώνει τις αρχές εκ μέρους σας, θα εισπράττουμε τυχόν χρεώσεις από εσάς μαζί με το τέλος διαχείρισης, γνωστό και ως χρέωση δαπανών (η οποία αποτελεί μέρος των πρόσθετων χρεώσεών μας). Μάθετε περισσότερα για τις πρόσθετες χρεώσεις τελών εκτελωνισμού της χώρας προορισμού.

Αποστολέας είναι ένα άτομο ή εταιρεία που συνήθως είναι και ο προμηθευτής του εκάστοτε αγαθού που αποστέλλεται. Παραλήπτης ονομάζεται αυτός που λαμβάνει την αποστολή και συνήθως είναι ο κάτοχος των αγαθών. Τόσο τα στοιχεία αποστολέα, όσο και του παραλήπτη, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο εμπορικό τιμολόγιο.

Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί για τη μεταφορά προσωπικών αγαθών και να ισχύουν αυστηρές προϋποθέσεις. Όταν εισάγετε προσωπικά αγαθά, ενδέχεται να μπορείτε να διεκδικήσετε απαλλαγή από φόρους και δασμούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σας προτείνουμε πάντα να επισημαίνετε το εμπορικό τιμολόγιο και τη φορτωτική αερομεταφοράς ως "προσωπικά αντικείμενα" και να συμπεριλαμβάνετε έναν λόγο εξαγωγής, τα στοιχεία επικοινωνίας και μια ακριβή περιγραφή των αγαθών. Η ομάδα εκτελωνισμού μας είναι πολύ πιθανό να επικοινωνήσει με τον παραλήπτη για να επιβεβαιώσει αυτά τα στοιχεία και να εφαρμόσει τις κατάλληλες απαλλαγές για την εισαγωγή, εφόσον ισχύουν.

Το πληρεξούσιο είναι μια έγγραφη εξουσιοδότηση από κάποιο πρόσωπο σε ένα άλλο, με σκοπό την εκπροσώπησή του σε επαγγελματικές ή προσωπικές υποθέσεις, ή άλλα νομικά θέματα. Σε ό,τι αφορά τον εκτελωνισμό για εισαγωγή και εξαγωγή, το πληρεξούσιο επιτρέπει στη FedEx να ενεργεί εκ μέρους του πελάτη της, όταν πρέπει να πραγματοποιήσει δηλώσεις τελωνείου.

Σε πολλές χώρες ισχύει το καθεστώς που ονομάζεται Απαλλαγή για Τελειοποίηση προς Επανεξαγωγή (Inward Processing Relief – IPR). Επιτρέπει σε επιχειρήσεις να αποκτούν απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς και φόρους για αγαθά που εισάγονται με σκοπό την επεξεργασία ή την επισκευή τους, ώστε, στη συνέχεια, να γίνει και πάλι η εξαγωγή τους. Αυτό το καθεστώς, για το οποίο πρέπει να ληφθεί εξουσιοδότηση εκ των προτέρων, ωφελεί τους τακτικούς αποστολείς, καθώς αναστέλλει τους φόρους και τους δασμούς. Για να επιβεβαιώσετε αν το καθεστώς IPR ισχύει για την επιχείρηση ή το προϊόν σας, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε και άλλους κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τις αρχές της χώρας στην οποία εισάγετε.

Τα δείγματα είναι προϊόντα, σκοπός των οποίων είναι να καθοριστεί πώς θα είναι το τελικό προϊόν, δηλαδή η ποιότητα, το χρώμα και το πρότυπο για τις πιθανές μελλοντικές πωλήσεις. Το δείγμα είναι ένα πρωτότυπο προϊόν που δεν μπορεί να μεταπωληθεί και συνήθως μπορεί να επισημανθεί ώστε να περιγράφει αυτήν την ιδιότητα: Για παράδειγμα, μπορεί να είναι σκισμένο, κομμένο ή μόνο το ένα αντικείμενο από ζευγάρι, όπως στην περίπτωση γαντιών ή παπουτσιών. Οι φόροι και οι δασμοί συχνά δεν επιβάλλονται για δείγματα, εκτός κι αν τα προϊόντα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των δειγμάτων, όπως αυτές έχουν οριστεί από τη χώρα εισαγωγής, ή η χώρα δεν αναγνωρίζει ή δεν αποδέχεται τα δείγματα.

Οι προσωρινές εισαγωγές επιτρέπουν σε μια αποστολή να μεταφερθεί σε μια χώρα, αναστέλλοντας την πληρωμή των φόρων και των δασμών για ένα χρονικό διάστημα. Η πληρωμή των φόρων και των δασμών ενδέχεται να πραγματοποιηθεί όταν τα αγαθά αναχωρήσουν από τη χώρα εισαγωγής.