EKÁER GTC

EKÁER GTC

EKÁER GTC

A FEDEX EXPRESS HUNGARY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI EKÁER SZÁMMAL KAPCSOLATOS RENDSZÁMKÖVETÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉHEZ (EKÁER ÁSZF)

A FedEx Express Hungary Kft. (székhely: Lőrinci út 59, C. ép 5., 2220 Vecsés, cégjegyzékszám: 13-09-194327) – továbbiakban: FedEx - a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései szerint vállalja a Megbízó számára azt, hogy közúti fuvarozással továbbított küldeményeikhez kapcsolódó és rendelkezésére álló EKÁER számhoz a FedEx a küldemény közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát rögzíti az EKÁER szám NAV adatbázisában.

1. MEGHATÁROZÁSOK

(a) „EKÁER” – a 2017. évi CL. törvény 7. § 14. pontja által szabályozott Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer.

(b) „EKÁER-szám” – a 2017. évi CL. tv. 7.§ 15. pontja szerinti az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer által generált szám.

(c) „Megbízó” – az az EKÁER-számmal rendelkező adófizető, akinek (amelynek) a küldeményét a FedEx, vagy annak valamelyik szerződéses partnere közúton fuvarozza.

(d) „Küldemény” – a Megbízó által feladott, vagy a Megbízó, mint címzett részére érkező olyan küldemény, melyet részben vagy egészben a FedEx, vagy annak valamely szerződéses partnere fuvaroz vagy továbbít, és melynek tekintetében jogszabály szerint Megbízónak EKÁER szám kérési kötelezettsége áll fenn.

(e) „Gépjármű” – az a gépjármű, amelyen a Megbízó Küldeményét fuvarozza a FedEx.

(f) „NAV” – Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

(g) „Megbízási Szerződés” – a Megbízó és a FedEx mint megbízott között a jelen EKÁER ÁSZF szerint létrejött egyedi szerződés.

I. Az EKÁER ÁSZF tárgya

Jelen EKÁER ÁSZF szabályozza a Megbízó és a FedEx között egyedileg létrejövő Megbízási Szerződést, melynek alapján a FedEx jogosult a Megbízó helyett és annak nevében a Megbízó által megadott EKÁER szám adatai között a Küldeményt fuvarozó Gépjármű rendszámát időről-időre, a tényleges fuvarozási helyzetnek megfelelően megjelölni a NAV adatbázisában.

II. Regisztráció

1. Megbízó Megbízási Szerződés létrejötte érdekében köteles a www.ekaer.tnt.hu honlapon regisztrálni és a regisztráció során az alábbi adatokat megadni:

(a) Megbízó neve (cégnév);

(b) Megbízó adószáma;

(c) Megbízó székhelye;

(d) FedEx ügyfélszám (amennyiben rendelkezik ilyennel);

(e) Megbízó EKÁER ügyintézési kapcsolattartója;

(f) Az (e) pont szerinti kapcsolattartó e-mail-címe;

(g) Az (e) pont szerinti kapcsolattartó telefonszáma;

(h) Az (f) ponthoz tartozó jelszó.

Ha a Megbízó nem rendelkezik FedEx ügyfélszámmal, úgy a regisztrációt követően azt a FedEx a Megbízó rendelkezésére bocsátja az (f) pont szerinti e-mail címre küldött elektronikus üzenettel.

2. A Regisztráció során Megbízó köteles elolvasni a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezéseit és a megfelelő helyen saját szerződési nyilatkozataként megjelölni, hogy tudomással bír arról, hogy Megbízási Szerződés tekintetében a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései alkalmazandók, melyeket elolvasott és megismert, és annak nincs olyan rendelkezése, melynek egyedi megtárgyalását kérné a FedEx-től.

3. Az EKÁER ÁSZF-el kapcsolatos nyilatkozat megtételét követően Megbízó a Regisztráció során rögzített adatokat elektronikus úton megküldi az 1. pont szerinti honlap felületén a FedEx részére. A FedEx az így megkapott regisztrációról visszaigazolást küld a Megbízó részére a II/1/f) pont szerinti e-mail címre küldött elektronikus üzenettel.

III. A Megbízási Szerződés létrejötte

4. Megbízó a Küldeményre a NAV erre rendszeresített internetes felületén EKÁER számot kér. Az EKÁER szám igénylése során a Megbízó jogosítja a FedEx-et, mint szállítmányozót, hogy a Küldemény tekintetében a Küldeményhez tartozó EKÁER szám adataiban a Küldeményt fuvarozó Gépjármű rendszámát módosítsa.

5. Megbízó a Megbízási Szerződés létrejötte érdekében a www.ekaer.tnt.hu linken a II/1/f) pont szerinti e-mail cím és az ahhoz megadott jelszó (lásd.: II/1/h) pont) megadásával kezdeményezheti Megbízási Szerződés megkötését. A Megbízási Szerződés létrejötte érdekében a megbízó az alábbi adatokat köteles megadni a FedEx részére:

(a) a Küldemény FedEx fuvarlevélszáma(i)

(b) a Küldemény EKÁER száma;

(c) amennyiben a Megbízási Szerződés teljesítése során nem a II/1. pontban megjelölt személyt kívánja a Megbízási Szerződéshez EKÁER ügyintéző kapcsolattartóként megjelölni, úgy az adott Megbízási Szerződés vonatkozásában köteles megjelölni a kapcsolattartó nevét, annak e-mail címét és telefonszámát.

Az így megadott adatokat a Megbízó a Megbízási Szerződés megkötésére tett ajánlati nyilatkozataként, a honlap felületén elektronikus úton megküldi a FedEx részére, feltéve, hogy ezt megelőzően a megfelelő helyen saját szerződési nyilatkozataként megjelölte, hogy tudomással bír arról, hogy a Megbízási Szerződés tekintetében a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései alkalmazandók, melyeket elolvasott és megismert, és annak nincs olyan rendelkezése, melynek egyedi megtárgyalását kérné a FedEx-től.

6. A FedEx a regisztrációt követően a II/1/f) és – ha van ilyen – a III/5/c) és pont szerinti e-mail címekre küldött elektronikus üzenettel elfogadja a Megbízási Szerződés megkötésére vonatkozó Megbízó ajánlatot. Ezen elektronikus üzenet FedEx általi megküldése időpontjában a Megbízási Szerződés létrejön.

IV. A Megbízási Szerződés időtartama

7. A Megbízási Szerződés a létrejöttétől kezdődően addig az időpontig jön létre, amíg a FedEx a Küldemény továbbításában részt vesz és a Küldemény tekintetében az EKÁER kötelezettség a jogszabály szerint fennáll. Ezt követően a Megbízási Szerződés minden további rendelkezés nélkül megszűnik.

8. A Megbízási Szerződés minden további rendelkezés nélkül megszűnik a létrejöttétől számított 48 óra elteltével, ha a FedEx vagy a FedEx valamely szerződéses partnere a Küldeményt nem veszi át fuvarozásra vagy továbbításra a Megbízási Szerződés létrejöttétől számított 48 órán belül.

V. A FedEx által a Megbízási Szerződés alapján teljesítendő feladatok

9. A FedEx a Megbízási Szerződés alapján a Küldemény FedEx, vagy a FedEx valamely szerződéses partnere általi átvételét követően - azon időpontok között, amikor a Küldemény Magyarország államhatárain belül kerül fuvarozásra vagy továbbításra - a Küldeményhez tartozó EKÁER szám NAV adatbázisában időről-időre megjelöli a Küldeményt fuvarozó vagy továbbító Gépjármű rendszámát. A FedEx törekszik arra, hogy a küldemény EKÁER-számához mindig aktuális rendszámadatokat rendeljen, azonban a küldemény többszöri átrakodása okán és az ehhez kapcsolódó információáramlás esetleges késedelme miatt adott esetben előfordulhat, hogy a küldemény EKÁER-számához a FedEx által megadott gépjármű rendszáma nem a valós helyzetet tükrözi.

10. A megbízó tudomással bír arról és elfogadja, hogy a FedEx nem képes szerződéses kötelezettségeit teljesíteni abban az esetben, ha a NAV EKÁER rendszere nem üzemel, vagy az azzal való összeköttetés bármilyen okból nem biztosított.

11. A Megbízási Szerződés alapján szükséges nyilatkozatokat a FedEx a Megbízó részére a Megbízó II/1/f) pont szerinti e-mail címére és – ha van ilyen - a III/5/c) pont szerinti e-mail címére küldött, kézbesítési jelentéssel el nem látott elektronikus üzenetekkel teljesíti elsődlegesen. A FedEx szükség esetén megkísérli a kapcsolattartást a Megbízóval telefon útján is, melynek során a II/1/g) pont szerinti telefonszámon, vagy – ha van ilyen – a III/5/c) pont szerinti telefonszámon kísérli meg elérni a Megbízó II/1/e), vagy – ha van ilyen – III/5/c) pont szerint megjelölt kapcsolattartóját.

12. A megbízó tudomásul veszi, hogy a FedEx nem képes ellenőrizni azt, hogy a jelen EKÁER ÁSZF szerint küldött elektronikus üzeneteit a megbízó elolvassa-e.

13. A FedEx a Megbízási Szerződés szerinti kötelezettségeit hétfőtől szombatig 0 órától 24 óráig teljesíti a Küldemény tekintetében.

VI. A FedEx-szel való kapcsolattartás a Megbízási Szerződés teljesítése során

14. Amennyiben a Megbízó a Megbízási Szerződés teljesítése érdekében a FedEx-szel kapcsolatba kíván lépni, úgy ezt az II/1/f) pontban megjelölt e-mail címről, illetve – ha van ilyen – a III/ 5/c) pontban megjelölt e-mail címről a hu.ekaer@tnt.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenet útján teheti meg, mely elektronikus üzenetet a küldő e-mail címhez rendelt kapcsolattartó névaláírásával kell ellátni. Az így küldött elektronikus üzenetet a FedEx a Megbízó Megbízási Szerződéssel összefüggő írásbeli nyilatkozatának tekinti, egyéb e-mail címről, illetve más kapcsolattartó nevével aláírt és megküldött elektronikus üzenetet, vagy nem a hu.ekaer@tnt.hu e-mail címre küldött üzenetet üzenetet a FedEx a Megbízási Szerződés teljesítése során figyelmen kívül hagyja.

15. A FedEx-szel való kapcsolattartás lehetséges a +36 (1) 885 4584 és a +36 (1) 885 4585 telefonszámokon is, azonban az egyes telefonbeszélgetések során tett nyilatkozatokra a Megbízó – vita esetén – bizonyítékként nem hivatkozhat.

16. A jelen fejezet szerinti kapcsolattartás munkanapokon 8.00 órától 18:30 óráig lehetséges.

VII. A FedEx díjazása

17. FedEx Megbízási Szerződés szerinti tevékenységének díjazása a Küldemény továbbításával kapcsolatosan a FedEx, vagy a FedEx szerződéses partnere által felszámított díjban kerül elszámolásra, így azért külön díjat a FedEx a Megbízónak nem számít fel.

VIII. A megbízó és a FedEx felelőssége

18. Megbízó szavatol azért, hogy a Regisztráció és Megbízási Szerződés létrejötte érdekében megadott adatai valósak A FedEx nem felel azért, ha a megadott adatok hibás volta miatt a Megbízási Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó kommunikáció ellehetetlenül vagy akadályba ütközik, valamint ha a Megbízási Szerződés ezen okból részben vagy egészben nem teljesíthető. Megbízó köteles a FedEx teljes kárát megtéríteni, illetve a FedEx-et a vele szemben támasztott valamennyi igény alól mentesíteni abban az esetben, ha a Regisztrációhoz vagy Megbízási Szerződéshez megadott valamely adata valótlan, vagy annak tartalma hibás, továbbá, ha a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezéseinek valamelyikét megszegi, vagy a Megbízó jogellenes magatartása miatt a FedEx-et bármely formában kár éri.

19. A FedEx – figyelemmel az V. fejezetben írtakra – nem felelős azért, ha adott időpontban a Küldeményhez tartozó EKÁER szám adataiban rögzített Gépjármű rendszáma nem egyezik a Küldeményt ténylegesen fuvarozó Gépjármű rendszámával, és ennek okán a megbízót vagy a megbízóhoz köthető más harmadik felet jogi hátrány éri. Amennyiben ezen okból valamely harmadik fél a FedEx-szel szemben kárigénnyel vagy bármely más igénnyel lép fel, úgy a Megbízó köteles a FedEx-et ezen igények alól mentesíteni, és ezen igényekért a FedEx helyett teljeskörűen helytállni, illetve amennyiben ez nem lehetséges, úgy a FedEx részére az érvényesített igényt megtéríteni.

20. A FedEx semmilyen formában nem felelős azért, ha a Megbízót annak okán éri kár, hogy a FedEx a Megbízóval a kapcsolatot nem tudja folyamatosan tartani, vagy vele szemben más jogcímen harmadik személy ezzel összefüggésben igényt érvényesít.

21. Ha a jelen EKÁER ÁSZF másként nem rendelkezik, úgy amennyiben a FedEx a Megbízási Szerződés tekintetében szerződésszegést követ el, a Megbízó kárként kizárólag a Megbízási Szerződés megkötésével kapcsolatos igazolt költségei megtérítésére tarthat igényt, amelynek összege nem haladhatja meg a 20 000 forintot, illetve a megbízó semmilyen formában nem jogosult egyéb kár, így különösen elmaradt haszon vagy veszteség megtérítésének követelésére.

IX. Záró rendelkezések

22. A Megbízási Szerződés tekintetében kizárólag a jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései alkalmazandók, így a Felek esetleges bármely szóbeli vagy írásbeli megállapodását a Megbízási Szerződés tekintetében figyelmen kívül kell hagyni kivéve, ha a Felek ezen megállapodás alkalmazásáról kifejezetten írásban megállapodtak.

23. A jelen EKÁER ÁSZF szerint létrejött Megbízási Szerződés megkötésének helye a FedEx mindenkori székhelye.

24. A regisztrációhoz és bármely Megbízási Szerződéshez kapcsolódó személyes adatkezelés tekintetében a FedEx Adatvédelmi Szabályzatának rendelkezései az irányadóak, amelyek elérhetőek a https://www.fedex.com/en-hu/privacy-policy.html oldalon.

25. A jelen EKÁER ÁSZF rendelkezései 2019. április 1-től hatályosak.

26. A jelen EKÁER ÁSZF és annak esetleges módosítása elolvasható a www.tnt.hu honlapon, a Megbízó regisztrációja során, továbbá minden egyes Megbízási Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat elküldését megelőzően.

Kelt: Budapest, 2019. június 13.

János Pfiszter
ügyvezető
FedEx Express Hungary Kft.