laptop előtt beszélgető emberek

FedEx® Reporting Online

FedEx® Reporting Online

Részvételi feltételek

Részvételi feltételek

A FedEx®Reporting Online adatkezelési megállapodása ("Megállapodás")

Az alábbiakban megfogalmazott feltételek és kikötések szerint veheti igénybe a FedEx Reporting Online-t. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.  Amennyiben elfogadja ezen feltételeket és kikötéseket, úgy erről alább nyilatkoznia kell.

A feltételek elfogadásáról tett nyilatkozata alapján ez a dokumentum a FedEx Express International B.V. és kapcsolt vállalkozásai  ("FedEx"), valamint Ön, mint „Ügyfél” között létrejött szerződésnek (a „Megállapodás”) minősül. A jelen Megállapodás végén tett elektronikus nyilatkozattal elfogadja a Megállapodásban foglalt feltételeket és kikötéseket. Kérjük, nyomtassa ki a jelen Megállapodást, és őrizze meg dokumentumai között, hogy az később is a rendelkezésére álljon.

Bevezető rendelkezések

1. A FedEx birtokában vannak az Ügyfél FedEx-nél folytatott fuvarozási tevékenységére vonatkozó bizonyos jogvédett és bizalmas információk.

2.   Az Ügyél meg kívánja tekinteni ezen információkat annak érdekében, hogy a FedEx-nél folytatott fuvarozási tevékenységét áttekintse. Figyelemmel a Felek jelen Megállapodásba foglalt kölcsönös megállapodásaira, a FedEx és az Ügyfél az alábbiakban egyezik meg:

1. szakasz: Adatok

1. A jelen Megállapodásban foglalt feltételeknek és kikötéseknek megfelelően a FedEx díjmentesen, nem kizárólagos jogot és engedélyt ad az Ügyfélnek, hogy az a FedEx által nyújtott információk és a kapcsolódó dokumentáció (a továbbiakban együttesen:"Adatok") felhasználásával a FedEx-szel és a FedEx partnercégeivel folytatott fuvarozási tevékenységét elemezze.

2. A FedEx az Adatokat egy weboldalon keresztül kívánja az Ügyfél rendelkezésére bocsátani, de az adatközlés formáját jogosult saját hatáskörben megváltoztatni.

 

2. szakasz: Használat

Az Ügyfél kizárólag a FedEx-nél folytatott fuvarozási tevékenységében mutatkozó trendek elemzése céljából használhatja fel az Adatokat. Az Ügyfél köteles követni a FedEx Adatokhoz való hozzáférésre és az Adatok használatára vonatkozóan, időről-időre kiadott utasításait.

 

3. szakasz: Karbantartás és frissítések

A FedEx saját hatáskörében bármikor egyoldalúan és szabadon módosíthatja a fájlok elrendezését, azok közlésének módját, illetve a rendelkezésre bocsátott Adatok jellegét és mennyiségét.

 

4. szakasz: Kártérítés

Az Ügyfél vállalja, hogy megtérít az anyavállalatának, valamint ennek leányvállalatainak, továbbá ezek alkalmazottainak, ügynökének és képviselőjének minden olyan igényt, követelést és kárt (beleértve a járulékos és közvetett károkat), továbbá megvédi és mentesíti a fent nevezetteket bármely követeléssel, igénnyel, kártérítéssel, költséggel, kiadással, keresettel és felelősséggel szemben (együttesen "Követelések"), ideértve az Adatok valamely módon történő Ügyfél általi felhasználásával összefüggésben felmerülő ésszerű ügyvédi díjakat, továbbá nem kizárólagos jelleggel, ideértve az Ügyfél azon költségeit és kiadásait, amelyek az Adatok felhasználhatóságának lehetővé tétele érdekében a belső számítógépes rendszerének módosításakor merülnek fel.

 

5. szakasz: Titoktartás

Az Ügyfél vállalja, hogy minden Adatot szigorúan bizalmasan kezel, és azokat kizárólag a jelen Megállapodás szerinti jogosultságaival kapcsolatosan használ fel, valamint biztosítja azt, hogy alkalmazottait a titoktartásra vonatkozóan ugyanazon kötelezettségek terheljék, mint amelyek az Ügyfelet a jelen Megállapodás alapján kötik. Az Ügyfél vállalja, hogy a FedEx előzetes írásos beleegyezése nélkül harmadik félnek semmilyen formában nem ad hozzáférést az Adatokhoz, továbbá az Adatokat harmadik féllel nem közli.

 

6. szakasz: Veszteség kockázata

Az Ügyfél viseli az Adatok használatából eredően bekövetkező minden kár vagy veszteség kockázatát.

 

7. szakasz: Megszűnés

A jelen Megállapodás addig marad hatályban, amíg azt valamelyik fél fel nem mondja. A jelen Megállapodás megszűnése esetén az Ügyfél nem használhatja tovább az Adatokat. A FedEx bármikor felfüggesztheti az Adatok szolgáltatását, továbbá nem köteles valamely Adatot sem részben, sem egészben szolgáltatni. A 4. és 5. pontban részletezett, a kártérítésre és a titoktartásra vonatkozó rendelkezések a jelen Megállapodás megszűnését követően is hatályban maradnak.

 

8. szakasz: Szavatosság korlátozása

1. Az Ügyfél elismeri és elfogadja, hogy az Adatokat kizárólag saját felelősségre használhatja fel. Az információkat "adott állapotban" biztosítjuk. A FedEx nem vállal sem kifejezett, sem feltételezett szavatosságot, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a forgalmazhatóságra illetve az adott célra való alkalmasságra vonatkozó feltételezett szavatosságot is.

.2. A FedEx semmilyen körülmények között, így még gondatlanság esetén sem felelős az Ügyfél használatából vagy az Adatok birtoklásából eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő közvetlen vagy közvetett károkért, így különösen de nem kizárólagosan nem felelős a különleges, járulékos vagy közvetett károkért, valamint a rendelkezésre állás hiányából, az adatvesztésből, az elmaradt haszonból vagy elvesztett üzleti lehetőségből eredő károkért, még abban az esetben sem, ha a FedEx-et ezen károk bekövetkezésének lehetőségéről tájékoztatták. A FedEx nem szavatol azért, hogy az Adatok az Ügyfél minden igényének megfelelnek, továbbá azért, hogy azok hibátlanok illetve hogy azokat kijavítják. A FedEx  nem szavatol, és nem vállal kötelezettséget az Adatok használatával, illetve a használatuk eredményével kapcsolatban azok helyessége, pontossága, megbízhatósága tekintetében illetve bármely egyéb szempontból. A FedEx  vagy valamely felhatalmazottja által adott szóbeli vagy írásbeli információ nem keletkeztet szavatossági kötelezettséget. Egyes joghatóságok alatt a feltételezett szavatosság nem zárható ki, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások nem alkalmazhatóak.

3. Minden küldeményre, illetve küldeménnyel kapcsolatos bármely igényre az alkalmazandó FedEx szolgáltatási útmutatóban, tarifában található fuvarozási feltételek vagy más alkalmazható FedEx fuvarozási feltételek alkalmazandók.

 

9. szakasz: Jogok átruházása

A FedEx előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az Ügyfél a jelen Megállapodás által biztosított jogait nem engedményezheti, és nem ruházhatja át a Megállapodás szerinti kötelezettségeit sem.

 

10. szakasz: Módosítás

Az Ügyfélnek küldött adott írásbeli értesítéssel a jelen Megállapodást a FedEx egyoldalúan bármikor módosíthatja. Amennyiben az Adatokkal kapcsolatosan a FedEx által rendelkezésére bocsátott dokumentációban szereplő valamely információ ellentétben van a jelen Megállapodással, úgy a jelen Megállapodás feltételeit kell alkalmazni.