cilvēki sarunājas klēpjdatora priekšā

FedEx® Reporting Online

FedEx® Reporting Online

Noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi

FedEx® Reporting Online tiešsaistes informācijas līgums (“Līgums”)

Tālāk norādīti noteikumi un nosacījumi saskaņā ar kuriem jums ir atļauts izmantot sistēmu FedEx Reporting Online. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo informāciju.  Ja piekrītat uzņemties šajos noteikumos un nosacījumos norādītās saistības, jums tālāk jāapliecina sava piekrišana.

Pēc apstiprināšanas šis dokuments tiek uzskatīts par juridisku līgumu (“līgums”) starp FedEx Express International B.V. un tā saistītiem uzņēmumiem (“FedEx”) un jums (“klients”). Šī līguma elektroniska apstiprināšana tālāk ir uzskatāma par klienta sniegtu piekrišanu šeit minētajiem noteikumiem un nosacījumiem. Lūdzu, izdrukājiet šī līguma eksemplāru un saglabājiet turpmākai atsaucei.

Apsvērumi

1. FedEx pieder konkrēta aizsargāta un konfidenciāla informācija attiecībā uz Klienta sūtīšanas darbībām ar FedEx.

2. Klients vēlas iegūt informāciju, lai pārskatītu sūtīšanas darbības ar FedEx. Ņemot vērā šajā Līgumā uzskaitītos savstarpējos apsolījumus, FedEx un Klients vienojas par tālāk norādīto:

1. sadaļa. Informācija

1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem, FedEx piešķir Klientam bez izņēmuma, bez atlīdzības tiesības un licenci, lai izmantotu FedEx nodrošinātu informāciju un jebkādu saistītu dokumentāciju (kopā — “Informācija”) Klienta nosūtīšanas darbību ar FedEx un FedEx saistītajiem uzņēmumiem analizēšanai.

2. FedEx nolūks ir sniegt informāciju, izmantojot tīmekļa vietni, taču var mainīt informācijas nodošanas līdzekli pēc saviem ieskatiem.

 

2. sadaļa. Lietošana

Klients izmanto Informāciju tikai ar FedEx veikto sūtīšanas darbību analīzei. Klients ievēro visus FedEx sniegtos norādījumus attiecībā uz piekļuvi un Informācijas lietošanu.

 

3. sadaļa. Uzturēšana un atjauninājumi

FedEx tikai pēc paša ieskatiem jebkurā brīdī var pārveidot failu izkārtojumu, nodošanas veidu un jebkādas nodrošinātās Informācijas raksturu un apmēru.

 

4. sadaļa. Atlīdzināšana

Atlīdzināšana. Klients piekrīt atlīdzināt un aizsargāt tās mātesuzņēmumus un meitasuzņēmumus, kā arī katru darbinieku, aģentu un pārstāvi no jebkurām un visām prasībām, pieprasījumiem, zaudējumiem (tostarp nejaušiem un citiem zaudējumiem), izmaksām, izdevumiem, tiesvedības procesiem un saistībām (kopā — “Prasības”), tostarp saprātīgas jurista atlīdzības maksājumus, kas radušies Klienta jebkāda veida Informācijas izmantojuma dēļ, tostarp, bet ne tikai, maksas un izdevumus, kas radušies Klientam, modificējot viņa iekšējās datoru sistēmas Informācijas izmantošanai.

 

5. sadaļa. Konfidencialitāte

Klients glabā visu Informāciju slepenībā, neizmanto to citiem mērķiem, kas nav saistīti ar šajā Līgumā piešķirtajām tiesībām, un nodrošina savu darbinieku saistību nodibināšanu ar tiem pašiem konfidencialitātes pienākumiem, ar ko saistīts Klients saskaņā ar šo Līgumu. Klients nesniedz piekļuvi vai nenodod Informāciju jebkādā formātā trešajām pusēm bez FedEx iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

 

5. sadaļa. Zaudējumu risks

Klients ir atbildīgs par tā veiktās informācijas lietošanas rezultātā radīto zaudējumu un bojājumu risku.

 

6. sadaļa. Izbeigšana

Šis Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad to pārtrauc kāda no Pusēm. Pēc Līguma izbeigšanas, Klients Informāciju turpmāk neizmanto. FedEx var pārtraukt informācijas sniegšanu jebkurā laikā, un tam nav pienākuma pilnībā vai daļēji nodrošināt jebkādu Informāciju. Atlīdzības un konfidencialitātes pienākumi, kas attiecīgi ietverti 4. un 5. sadaļā turpina būt spēkā pēc Līguma izbeigšanas.

 

7. sadaļa. Garantijas atruna

1. Klients apliecina un piekrīt, ka Informācijas izmantošana ir Klienta individuāls risks. Informācija ir sniegta “tāda, kāda ir”. FedEx nesniedz ne tiešas, ne netiešas garantijas, tostarp, bet ne tikai, netiešas garantijas par piemērotību pārdošanai un atbilstību noteiktam mērķim.

2. Nekādos apstākļos (ieskaitot nolaidību) FedEx nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies no vai saistīti ar to, ka klients izmantojis Informāciju vai tā bijusi viņa rīcībā, tostarp, bet ne tikai, par īpašiem, nejaušiem vai netiešiem zaudējumiem un zaudējumiem, kas radušies no izmantojuma zaudēšanas, datu zaudēšanas, peļņas zaudēšanas vai uzņēmuma zaudēšanas, pat tad, ja uzņēmumam FedEx tika paziņots par šāda kaitējuma iespējamību. FedEx negarantē informācijas atbilstību klienta prasībām vai kļūdu neesamību informācijā, vai šo kļūdu labošanu. FedEx negarantē un nesniedz nekādus apliecinājumus attiecībā uz Informācijas izmantošanu vai rezultātiem attiecībā uz tās pareizību, precizitāti uzticamību vai kā citādi. Nekāda FedEx vai pilnvarotas personas sniegta mutiska vai rakstiska informācija nerada garantiju. Dažās jurisdikcijās nav atļauts izslēgt netiešās garantijas, tāpēc iepriekš minētie izņēmumi var neattiekties.

3. Visi sūtījumi un visas prasības attiecībā uz šādiem sūtījumiem ir jāveic atbilstoši pārvadājumu noteikumiem un nosacījumiem, kas ietverti piemērojamā FedEx pakalpojumu rokasgrāmatā, tarifiem vai citiem piemērojamiem FedEx pārvadājumu noteikumiem un nosacījumiem.

 

9. sadaļā. Tiesību pēctecība

Klients nevar piešķirt savas tiesības vai deleģēt savus pienākumus atbilstoši šim līgumam, ja nav saņemta iepriekšēja rakstiska FedEx piekrišana.

 

10. sadaļa. Izmaiņas

Šo Līgumu jebkurā laikā var mainīt tikai uzņēmums FedEx, Klientam par to paziņojot rakstiski. Ciktāl jebkura informācija, kas ietverta FedEx sniegtajos dokumentos un saistīta ar Informāciju, ir pretrunā ar šo Līgumu, noteicošie ir šī Līguma noteikumi un nosacījumi.