bärbar dator

Ändringar i EU:s momsregler

Ändringar i EU:s momsregler

EU genomför ett antal viktiga ändringar i reglerna för moms, vilka träder i kraft från och med 1 juli 2021.

EU genomför ett antal viktiga ändringar i reglerna för moms, vilka träder i kraft från och med 1 juli 2021.

Vilka företag påverkas av de här ändringarna?

Alla företag påverkas, men framför allt företag som säljer till konsumenter (B2C) och marknadsplatser på nätet, inklusive de som är baserade i EU och de som är baserade utanför EU och säljer till kunder i EU.*

De här ändringarna kan leda till enklare procedurer och mindre administration. De kan också påverka hur du gör affärer inom EU.

De tre största förändringarna är:


Pundikon

Storbritannien har redan introducerat ändringar i sina momsregler under januari 2021, i och med att de lämnade EU. Om du vill ha information om de ändringarna kan du hämta vår översiktsguide


1. Borttagandet av undantaget från importmoms för varor värda upp till 22 EUR.

Vad innebär det?

Från och med den 1 juli 2021 kommer moms att debiteras på alla kommersiella varor som importeras till EU, oavsett deras värde. För försändelser med ett värde på 150 euro eller mindre kan det här antingen debiteras vid försäljningen med hjälp av nya Import One-Stop-Shop (IOSS), eller så kan den samlas in från slutkunden av tulldeklaranten (till exempel FedEx). 

EU-företag som säljer varor online som finns utanför EU till kunder inom EU kan välja att använda IOSS. Om du vill få mer information om Import One Stop Shop (IOSS) kan du besöka EU-kommissionens webbplats.

Hur kan det påverka min verksamhet?

EU-företag som säljer varor från EU-medlemsstater kommer inte att påverkas av att tröskelvärdet på € 22 tas bort. EU-företag som säljer varor som importeras till EU kommer däremot inte längre att kunna importera försändelser som är värda mindre än 22 € utan moms.

Idéikon

Hur fungerar det i praktiken?

Scenario

Ett onlineföretag i Tyskland säljer ett par strumpor som är värda 10 euro till en EU-konsument som bor i Tyskland. Strumporna skickas till konsumenten från Kina.

Före 1 juli 2021

Försändelsen kan importeras till EU utan moms eftersom varornas totala värde är mindre än 22 euro.

Efter 1 juli 2021

Moms tillämpas på alla försändelser oavsett värde. Momsen tillämpas enligt den sats som gäller i det land där köparen bor.

2. Införandet av en One-Stop-Shop (OSS).

Vad innebär det?

Företag behöver inte längre registrera sig för moms i varje EU-land där de säljer varor om de registrerar sig för OSS. Men i samband med att OSS introduceras tar EU också bort momströskelvärdena för distansförsäljning. Det innebär att företag måste debitera momssatsen i det EU-land där kunden bor från den första försäljningen, i stället för efter att ett visst tröskelvärde har uppnåtts.

Hur kan det påverka min verksamhet?

I stället för att registrera sig för moms i flera EU-länder kan företag välja att fylla i en OSS-rapport varje månad där all deras försäljning i EU listas. Momsen betalas till momsmyndigheten i deras hemland, som sedan vidarebefordrar den till länderna i fråga.

Det här kan leda till enklare procedurer och minska momskostnaderna för onlinesäljare vid internationell försäljning, samt leda till mer handel över gränserna.

Ett undantag till regeln är EU-företag som säljer B2C-varor och -tjänster för mindre än 10 000,00 euro per år internationellt, som kan debitera sin inhemska momssats och rapportera försäljningen i sin inhemska momsdeklaration.

Idéikon
Hur fungerar det i praktiken?
Scenario

Ett franskt e-handelsföretag säljer elektronik till kunder i fem andra EU-länder.

Före 1 juli 2021

Företaget måste registrera sig för och redovisa moms i varje EU-land och debitera kunderna deras inhemska momssats om försäljningen i länderna överskrider ett visst tröskelvärde.

Efter 1 juli 2021

Företaget kan välja att avsluta sina utländska momsregistreringar och rapportera all EU-försäljning genom en OSS-momsdeklaration i det EU-land där det är registrerat. Det måste debitera moms enligt kundens inhemska momssats oavsett den totala försäljningssumman i det landet.


Informationsikon

Om företag vill registrera sig för One-Stop Shop (OSS) bör de göra det via sin EU-medlemsstats OSS-portal från och med 1 april 2021.


3. Vissa onlinemarknadsplatser blir insamlare av moms.

Vad innebär det?

Marknadsplatser som faller inom de nya EU-momsreglerna kan till exempel vara onlineplattformar som möjliggör försäljningstransaktionen. Med hjälp av dem kan säljare sälja sina varor direkt till kunder.

Vissa marknadsplatser ansvarar nu, i stället för säljare som säljer via dem, för att samla in, rapportera och överföra moms som ska betalas av slutkunden. Systemet gäller för internationella och inhemska transaktioner oavsett värde.

Hur kan det påverka min verksamhet?

Företag som använder onlinemarknadsplatser kan kanske avregistrera sig för moms i EU-medlemsstater, eftersom det blir marknadsplatsen som anses vara leverantören av varorna och därmed ansvarar för insamling av momsen. Detta kan minska administrationsbördan för EU-säljare.

Idéikon
Hur fungerar det i praktiken?
Scenario

Ett e-handelsföretag med huvudkontor i EU säljer en vas för 90 euro till en EU-kund i en annan medlemsstat, genom en kvalificerad onlinemarknadsplats.

Före 1 juli 2021

EU-företaget som säljer vasen ansvarar för att debitera kunden momsen och överföra den till myndigheterna.

Efter 1 juli 2021

Marknadsplatsen som vasen säljs via ansvarar för att samla in momsen från kunden och se till att den överförs till rätt myndighet.


Informationsikon

Mer information om att använda OSS finns tillgängligt från EU:s publikationskontor. Information för säljare finns här och information för elektroniska marknadsplatser finns här.


*EU-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Kroatien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

Observera att enligt villkoren i EU och Storbritanniens gemensamma protokoll förblir Nordirland en del av EU:s momsområde för varor. Det innebär att de nya bestämmelserna även gäller för gods som importeras till Nordirland från resten av världen.

Informationen som tillhandahålls utgör inte, och avses inte utgöra, juridisk och/eller skattemässig rådgivning, utan dess syfte är endast som allmän information. Informationen är kanske inte den senaste vad gäller juridiska frågor eller annat. De som läser den här informationen bör kontakta sin egen rådgivare för att få råd gällande särskilda juridiska och/eller skattemässiga frågor. Vi friskriver oss härmed uttryckligen från all ansvarsskyldighet gällande åtgärder som utförs eller inte utförs baserat på innehållet på denna webbplats. Innehållet i detta inlägg tillhandahålls i befintligt skick utan uttalanden om att innehållet är felfritt.