bärbar dator

Ändringar i EU:s momsregler

Ändringar i EU:s momsregler

EU har genomfört ett antal viktiga ändringar av reglerna för moms, vilka trädde i kraft den 1 juli 2021

EU har genomfört ett antal viktiga ändringar av reglerna för moms, vilka trädde i kraft den 1 juli 2021

Vilka företag påverkas av de här ändringarna?

Alla företag påverkas, men framför allt företag som säljer till konsumenter (B2C) och marknadsplatser på nätet, inklusive de som är baserade i EU och de som är baserade utanför EU och säljer till kunder i EU.*

De här ändringarna kan leda till enklare procedurer och mindre administration. De kan också påverka hur du gör affärer inom EU.

De tre största förändringarna är:


Pundikon

Storbritannien har redan introducerat ändringar i sina momsregler under januari 2021, i och med att de lämnade EU. Om du vill ha information om de ändringarna kan du hämta vår översiktsguide


1. Borttagandet av undantaget från importmoms för varor värda upp till 22 EUR.

Vad innebär det?

Från och med den 1 juli 2021 debiteras moms för alla handelsvaror som importeras till EU, oavsett deras värde. För försändelser med ett värde på högst 150 euro kan momsen antingen debiteras vid försäljningen med hjälp av nya Import One-Stop-Shop (IOSS) eller så kan tulldeklaranten (FedEx) debitera slutkunden.

EU-företag som säljer varor online som finns utanför EU till kunder inom EU kan välja att använda IOSS. Om du vill få mer information om Import One Stop Shop (IOSS) kan du besöka EU-kommissionens webbplats.

Hur kan det påverka min verksamhet?

EU-företag som säljer varor från EU-medlemsstater påverkas inte av att tröskelvärdet på 22 euro tas bort. EU-företag som säljer varor som importeras till EU kan dock inte längre importera försändelser som är värda mindre än 22 euro utan moms.

Idéikon

Hur fungerar det i praktiken?

Scenario

Ett onlineföretag i Tyskland säljer ett par strumpor som är värda 10 euro till en EU-konsument som bor i Tyskland. Strumporna skickas till konsumenten från Kina.

Före 1 juli 2021

Försändelsen kan importeras till EU utan moms eftersom varornas totala värde är mindre än 22 euro.

Efter 1 juli 2021

Moms tillämpas på alla försändelser oavsett värde. Momsen tillämpas enligt den sats som gäller i det land där köparen bor.


Informationsikon

Företag inom EU som säljer varor till kunder inom EU, vilka skickas från en plats utanför EU – i försändelser värda upp till 150 euro – kan använda alternativet IOSS. Det gör att säljarna kan debitera moms vid försäljningen och omedelbart betala in den till myndigheterna. Detta kan förenkla processen och göra den mer transparent för kunden, samt säkerställer ett effektivt tullförfarande. Om IOSS inte används kommer FedEx att debitera kunden för moms innan leveransen och betala in den till myndigheterna.

För att kunna dra nytta av detta från den 1 juli 2021 måste du registrera dig för IOSS i en EU-medlemsstat och inkludera ditt IOSS-nummer när du bokar frakt av kvalificerade B2C-försändelser på nätet. Detta gäller försändelser som skickas från en plats utanför EU direkt till en konsument i EU med ett värde på upp till 150 euro (får ej vara föremål för punktskatt).

FedEx/TNT vidarebefordrar sedan detta nummer till tullen via tulldeklarationen.

Om du säljer varor (som skickas från en plats utanför EU) via en marknadsplats och marknadsplatsen har valt att använda IOSS måste du använda marknadsplatsens IOSS-nummer och uppge det för den som ansvarar för att ta fram tulldeklarationen (FedEx).

Om du använder någon av våra automatiserade transportplattformar kan du ange ditt IOSS-nummer när du bokar en försändelse. Observera att du bara ska ange det 12-siffriga IOSS-numret – ordet IOSS ska inte vara med. Hur du gör detta beror på vilken plattform du använder:

Om du använder Modernized FedEx Ship ManagerTM på fedex.com eller myTNT 2 anger du IOSS-numret i fältet Shipper or Sender Tax ID.
Om du använder Toolboxanger du IOSS-numret i fältet VAT.
Om du använder programmet Global Ship Manager anger du IOSS-numret i fältet VAT/Customs ID/EIN#.
Om du använder FedEx webbtjänster anger du IOSS-numret i fältet TIN.
Om du använder TNT ExpressConnect anger du IOSS-numret i fältet VAT.
Om du använder vår integrerade lösning för att skapa en EDI TNT NFF-datafil anger du IOSS-numret i fältet VAT.
Om du använder en anpassad EDI-lösning från TNT för att skicka varor ska du kontakta en försäljningsrepresentant som kommer att be någon i vårt Customer Technology-team att kontakta dig. 
Om du använder ett eget system och det har integrerats i något av våra standardverktyg kanske du behöver justera hur data mappas till relevant fält. Vid behov kan du kontakta en försäljningsrepresentant som kommer att be någon i vårt Customer Technology-team att kontakta dig.
Om du skickar via en tredjepartsleverantör bör du kontakta leverantören och be att de skickar uppgifterna som gäller för din plattform.

Om du använder en transportlösning som inte räknas upp här måste du flytta till en kompatibel plattform – t.ex det moderniserade FedEx Ship ManagerTM på fedex.com eller MyTNT 2 – för att använda IOSS.

Om IOSS-numret inte läggs till vid bokningen i enlighet med angivna anvisningar och avsändaren använder en annan metod som inte är standardiserad för att ange IOSS-numret kan inte FedEx garantera att det kommer att användas. I sådana fall kan kunden debiteras moms.

FedEx och TNT kan endast ta emot IOSS-nummer via någon av våra onlinebaserade automatiseringslösningar. Du kan inte skicka in manuella fraktsedlar om du vill använda IOSS.

Du hittar mer information om IOSS på EU-kommissionens webbplats.


2. Införandet av en One-Stop-Shop (OSS).

Vad innebär det?

Företag behöver inte längre registrera sig för moms i varje EU-land där de säljer varor om de registrerar sig för OSS. Men i samband med att OSS introduceras har EU tagit bort momströskelvärdena för distansförsäljning. Det innebär att företag måste debitera momssatsen i det EU-land där kunden bor från den första försäljningen, i stället för efter att ett visst tröskelvärde har uppnåtts.

Hur kan det påverka min verksamhet?

I stället för att registrera sig för moms i flera EU-länder kan företag välja att fylla i en OSS-rapport varje kvartal där all deras kvalificerade försäljning i EU listas. Momsen betalas till skattemyndigheten i deras hemland, som sedan vidarebefordrar den till länderna i fråga.

Det här kan leda till enklare procedurer och minska momskostnaderna för onlinesäljare vid internationell försäljning, samt leda till mer handel över gränserna.

Ett undantag till regeln är EU-företag som är etablerade i ett EU-land och säljer för mindre än 10 000,00 euro per år internationellt (B2C-försäljning av varor och vissa tjänster), som kan debitera sin inhemska momssats och rapportera försäljningen i sin inhemska momsdeklaration.

Idéikon
Hur fungerar det i praktiken?
Scenario

Ett franskt e-handelsföretag säljer elektronik till kunder i fem andra EU-länder där försäljningen överskrider 10 000,00 euro.

Före 1 juli 2021

Företaget måste registrera sig för och redovisa moms i varje EU-land och debitera kunderna deras inhemska momssats om försäljningen i länderna överskrider ett visst lokalt, årligt tröskelvärde för omsättning.

Efter 1 juli 2021

Företaget kan välja att avsluta sina utländska momsregistreringar och rapportera all kvalificerad EU-försäljning till konsumenter genom en OSS-momsdeklaration i det EU-land där det är registrerat. Det måste debitera moms enligt kundens inhemska momssats oavsett den totala försäljningssumman i det landet.


Informationsikon

Om företag vill registrera sig för One-Stop Shop (OSS) bör de göra det via sin EU-medlemsstats OSS-portal från och med 1 april 2021.


3. Vissa onlinemarknadsplatser blir insamlare av moms

Vad innebär det?

Marknadsplatser som faller inom de nya EU-momsreglerna kan till exempel vara onlineplattformar som möjliggör försäljningstransaktionen. Med hjälp av dem kan säljare sälja sina varor direkt till kunder.

Vissa marknadsplatser, i stället för säljare som säljer via dem, ansvarar nu för att samla in, rapportera och överföra moms som ska betalas. Marknadsplatser samlar in moms för följande transaktioner:

  • B2C-importer av försändelser som är värda upp till 150 euro till EU (om marknadsplatsen har valt IOSS).
  • Försäljning av varor inom EU och i hemlandet av säljare utanför EU till konsumenter inom EU.
Hur kan det påverka min verksamhet?

Vid import av B2C-försändelser som är värda upp till 150 euro där marknadsplatsen har valt att använda IOSS, måste företag som säljer via marknadsplatsen använda dess IOSS-nummer och tillhandahålla det till parten som ansvarar för tulldeklarationen (FedEx).

Företag som använder flera marknadsplatser för att sälja sina varor ska behålla tydliga bevis på försäljningen som sker via varje marknadsplats. De ska även tillhandahålla motsvarande IOSS-nummer för varje försäljning till den part som ansvarar för tulldeklarationen.

Företag med huvudkontor utanför EU och som använder onlinemarknadsplatser för att sälja varor inom EU och inom hemlandet till konsumenter inom EU kan kanske avregistrera sig för moms i EU-medlemsstater, eftersom marknadsplatsen anses vara leverantören av varorna och därmed ansvarar för inhämtning av momsen. Detta kan minska administrationsbördan för säljare med huvudkontor utanför EU.

Idéikon
Hur fungerar det i praktiken?
Scenario

Ett e-handelsföretag med huvudkontor utanför EU säljer en vas för 90 euro till en EU-kund från dess lagerlokal i EU, genom en kvalificerad onlinemarknadsplats.

Före 1 juli 2021

Företaget med huvudkontor utanför EU som säljer vasen ansvarar för att debitera kunden momsen och överföra den till myndigheterna.

Efter 1 juli 2021

Marknadsplatsen som vasen säljs via ansvarar för att samla in momsen från kunden och se till att den överförs till rätt myndighet.


Informationsikon

Mer information om att använda OSS finns tillgängligt från EU:s publikationskontor. Information för säljare finns här och information för elektroniska marknadsplatser finns här.


*EU-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Kroatien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

Observera att enligt villkoren i EU och Storbritanniens gemensamma protokoll förblir Nordirland en del av EU:s momsområde för varor. Det innebär att de nya bestämmelserna även gäller för gods som importeras till Nordirland från resten av världen.

Informationen som tillhandahålls utgör inte, och avses inte utgöra, juridisk och/eller skattemässig rådgivning, utan dess syfte är endast som allmän information. Informationen är kanske inte den senaste vad gäller juridiska frågor eller annat. De som läser den här informationen bör kontakta sin egen rådgivare för att få råd gällande särskilda juridiska och/eller skattemässiga frågor. Vi friskriver oss härmed uttryckligen från all ansvarsskyldighet gällande åtgärder som utförs eller inte utförs baserat på innehållet på denna webbplats. Innehållet i detta inlägg tillhandahålls i befintligt skick utan uttalanden om att innehållet är felfritt.