människor som talar framför en bärbar dator

FedEx® Reporting Online

FedEx® Reporting Online

Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser

Informationsavtal för FedEx® Reporting Online (”Avtal”)

Här nedanför beskrivs villkoren för att tillåtas använda FedEx Reporting Online. Vänligen läs igenom den här informationen noggrant.  Om du samtycker till att bindas av de här villkoren behöver du tillkännage det nedan.

När det här dokumentet har bekräftats utgör det ett juridiskt avtal (”avtalet”) mellan FedEx Express International B.V. och dess filialer (”FedEx”) och du, ”kunden”. Elektronisk bekräftelse av det här avtalet innebär att kunden samtycker till villkoren i avtalet. Skriv ut en kopia av det här avtalet och spara det för användning i framtiden.

Skäl

1. FedEx innehar viss upphovsrättsskyddad och konfidentiell information angående Kundens transportaktivitet med FedEx.

2.  Kunden vill få sådan information för att granska sin transportaktivitet med FedEx. Med hänsyn till de ömsesidiga överenskommelserna i det här Avtalet är FedEx och Kunden överens om följande:

Avsnitt 1: Information

1. I enlighet med villkoren i det här Avtalet ger FedEx Kunden en icke-exklusiv royaltyfri rätt och licens att använda informationen och all eventuell relaterad dokumentation (sammantaget ”Information”) som tillhandahålls av FedEx i syfte att analysera Kundens transportaktivitet med FedEx samt FedEx anknutna bolag.

2. FedEx avser att tillhandahålla Informationen via en webbplats, men kan utifrån eget gottfinnande ändra leveranssättet.

 

Avsnitt 2. Användning

Kunden ska endast använda Informationen för att analysera trender i sin transportaktivitet med FedEx. Kunden ska följa alla eventuella instruktioner som FedEx tillhandahåller vid vissa tillfällen angående åtkomst till och användning av Informationen.

 

Avsnitt 3. Underhåll och uppdateringar

FedEx kan efter eget gottfinnande när som helst ändra filernas layout, leveranssättet samt vilken sorts och hur mycket Information som tillhandahålls.

 

Avsnitt 4. Gottgörelse

Kunden samtycker till att gottgöra, skydda och hålla skadeslöst dess moderbolag och moderbolagets dotterbolag samt var och en av deras anställda, ombud och representanter från alla eventuella anspråk, krav, skador (inklusive indirekta skador och följdskador), kostnader, utgifter, stämningar och ansvarighet (sammantaget ”Anspråk”), vilket inkluderar att betala rimliga advokatkostnader, som uppstår till följd av Kundens användning av Informationen på något sätt, inklusive utan begränsningar de kostnader och utgifter som Kunden ådrar sig för att ändra sina interna datorsystem för att använda Informationen.

 

Avsnitt 5. Konfidentialitet

Kunden ska hålla all information strikt konfidentiell, ska inte använda den på annat sätt än enligt de rättigheter som ges i det här Avtalet och ska se till att dess anställda binds av samma skyldigheter gällande konfidentialitet som Kunden är enligt det här Avtalet. Kunden ska inte ge åtkomst till eller förmedla Informationen i någon form till någon tredje part utan att först ha fått skriftligt samtycke från FedEx.

 

Avsnitt 6. Risken för förlust

Kunden bär all risk för förlust eller skada som orsakas till följd av dess användning av Informationen.

 

Avsnitt 7. Uppsägning

Det här Avtalet fortsätter att gälla tills det sägs upp av någon av parterna. När Avtalet sägs upp ska Kunden inte använda Informationen vidare. FedEx kan sluta tillhandahålla Informationen när som helst och är inte skyldiga att tillhandahålla någon Information, vare sig fullständig eller delvis. Villkoren för gottgörelse och konfidentialitet i avsnitt 4 respektive 5 ovan fortsätter att gälla även när Avtalet sägs upp.

 

Avsnitt 8. Friskrivningsklausul

1. Kunden bekräftar och samtycker till att användning av Informationen sker helt på kundens risk. Informationen tillhandahålls ”i befintligt skick”. FedEx lämnar inga garantier, varken uttalade eller underförstådda, inklusive, utan begränsning till, de underförstådda garantierna för saluförbarhet och funktion i ett visst syfte.

2. Under inga omständigheter, inklusive försummelse, ska FedEx vara ansvariga för några skador, direkta eller indirekta, som uppstår från eller i anslutning till Kundens användning eller innehav av Informationen. Det här innefattar utan begränsningar särskilda skador, indirekta skador eller följdskador samt skador som uppstår till följd av förlust av användning, dataförlust, förlust av vinst eller förlust av affärer och gäller även om FedEx har fått vetskap om möjligheten att sådana skador kan uppstå. FedEx garanterar inte att Informationen kommer att uppfylla alla kundens behov eller att Informationen kommer att vara felfri eller kommer att korrigeras. FedEx garanterar eller intygar ingenting angående användningen eller resultaten av att använda Informationen, ifråga om dess korrekthet, riktighet, tillförlitlighet eller något annat. Ingen muntlig eller skriftlig information som lämnas av FedEx eller auktoriserad representant utgör någon garanti. I vissa jurisdiktioner tillåts inga undantag av underförstådda garantier, så ovanstående undantag kanske inte gäller.

3. Alla försändelser, och alla anspråk angående sådana försändelser, måste göras i enlighet med transportvillkoren som finns i tillämplig serviceinformation från FedEx eller i tariff, eller andra tillämpliga transportvillkor från FedEx .

 

Avsnitt 9. Överlåtelse

Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller delegera sina åtaganden enligt det här Avtalet utan föregående skriftligt medgivande av FedEx.

 

Avsnitt 10. Ändringar

Det här Avtalet kan endast ändras av FedEx, när som helst när Kunden meddelas om det skriftligen. I sådan utsträckning som information i dokumentation som tillhandahålls av FedEx i relation till Informationen motsäger det här Avtalet är det villkoren i det här Avtalet som styr.