• Lithium Batteries

Zjistěte, jak bezpečně odesílat lithiové baterie

Společnost FedEx bere přepravu Vašich zásilek obsahujících lithiové baterie velmi vážně a postupuje v této souvislosti v souladu s předpisy Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) a Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) platnými pro přepravce. Chceme si být jisti, že Vy coby odesílatel jste si vědomi všech požadavků týkajících se odesílání těchto produktů a rádi bychom Vám pomohli při řešení jakýchkoli potíží, na které můžete narazit.

Lithiové baterie, které jsou velmi často využívány v produktech a zařízeních běžné potřeby, jako jsou mobilní telefony, notebooky, smartphony, hodinky, fotoaparáty a dětské hračky, jsou klasifikovány jako „nebezpečné zboží“, na které se vztahují přepisy IATA pro přepravu nebezpečného zboží, a to z toho důvodu, že zásilky obsahující nabité baterie se mohou za určitých podmínek přehřát nebo dokonce vznítit. Proto společnost FedEx zavádí opatření, aby bylo se zásilkami obsahujícími lithiové baterie správně nakládáno během celého procesu přepravy, od okamžiku vyzvednutí nebo předání společnosti FedEx v místě původu až do okamžiku jejich doručení v konečném místě určení.

Vzhledem k tomu, že jsou lithiové baterie klasifikovány jako nebezpečné zboží, je třeba je během přepravy řádně identifikovat a označit, v některých případech musí být zásilky správně zabaleny, označeny a opatřeny „Shipper’s Declaration for DG“, jak ukládají předpisy IATA pro nebezpečné zboží. Klikněte prosím zde, chcete-li se dozvědět více informací a/nebo kontaktovat místní Zákaznický servis FedEx.

Důležité upozornění: S platností od 1. ledna 2017 nebude společnost FedEx akceptovat zásilky označené číslem UN 3090 a UN 3480 s lithiovými bateriemi předané v souladu se sekcíII předpisů IATA. Takové zásilky je místo toho nutné předat jako plně regulované v souladu se sejcá IA nebo sekcí IB. Odesílatelé, kteří jsou na předschváleném seznamu pro přepravu zásilek UN 3090 a UN 3480 dle sekce II, budou automaticky zařazeni na seznam pro přepravu zásilek UN 3090 a UN 3480 dle sekce I. Není třeba znovu žádat o předběžné schválení. Více informací o této změně zásad najdete zde.

Jak zabalit a odeslat lithiové baterie

Jestliže odesíláte zásilku obsahující lithiové baterie, musíte použít pevný a odolný vnější obal a v závislosti na typu lithiových baterií mohou být vyžadovány také dodatečné značení a štítky. Obalové materiály FedEx Pak nelze použít jako vnější obal zásilky obsahující lithiové baterie, a to přesto, že krabice a tuby FedEx lze použít jako vnější obal pro zásilky obsahující lithiové baterie připravené dle sekce II příslušných pokynů IATA pro nebezpečné zboží.

Níže najdete další podrobnosti a postupy pro přípravu a balení zásilek obsahujících lithiové baterie.

Sekce II předpisů IATA – Směrnice pro balení a odesílání zásilek obsahujících lithiové baterie

Všechny zásilky obsahující lithiové baterie jsou klasifikovány jako Třída 9 – Smíšené nebezpečné zboží. Zásilky obsahující malé lithiové baterie však mohou být od většiny požadavků IATA a organizace ICAO osvobozeny, jestliže splňují příslušné požadavky sekce II Pokynů pro balení IATA Packing Instructions (PI) 966 a 967 pro lithiové baterie a 969 a 970 pro lithiové baterie s obsahem kovového lithia.

Zásilky obsahující lithiové baterie s obsahem kovového lithia, které jsou zabaleny společně se zařízením, a lithiové baterie s obsahem kovového lithia, které jsou součástí zařízení, mohou být zabaleny v souladu s požadavky na balení stanovenými v sekci II předpisů IATA za předpokladu, že obsah kovového lithia nebo slitiny lithia nepřekročí 1 gram a celkový obsah lithia je menší než 2 gramy na článek.

Lithium-iontové články a baterie splňující požadavky sekce II musejí splňovat obecné požadavky týkající se balení. U lithium-iontových nebo lithium-polymerových akumulátorů nesmí kapacita přesáhnout 20 Wh (watthodin) na článek a 100 Wh na akumulátor. 

Na každý z řádných přepravních názvů definovaných v sekci II předpisů IATA se můžou vztahovat dodatečné požadavky v závislosti na typu schváleného vnějšího obalu, hmotnostních limitů a nárazových zkoušek obalového materiálu z výšky 1,2 metru.

Aby zásilky obsahující lithiové baterie a články splňovaly přepravní požadavky sekce II předpisů IATA, musejí splňovat specifické směrnice týkající se balení.

  • Každá jednotlivá lithiová baterie musí být samostatně zabalena ve zcela uzavřeném vnitřním obalu, jako je bublinková fólie, plastová fólie nebo lepenka, aby byla řádně chráněna.
  • Lithiové baterie musejí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke zkratu ani kontaktu s vodivými materiály uvnitř zásilky, které by mohly způsobit zkrat.
  • Balení musí splňovat požadavky (musí být testováno) všech zkoušek uvedených v UN Příručce zkoušek a kritérií, sekce III, pododdíl 38.3.
  • Lithiové baterie musejí být zcela uzavřeny (např. v zařízení nebo pomocí plastového obalu, který zabrání jejich volnému pohybu), s výjimkou případů, kdy přepravní název končí slovy „obsažené v zařízení“.
  • Obsah musí být umístěn v pevném vnějším kontejneru.
  • Musí být řádně označen a doplněn patřičnou dokumentací.

 

Na značce Lithium Battery (IATA Obr. 7.1.C), kterou lze používat od 1. ledna 2017, musíte uvést UN číslo.  Pokud byste však chtěli nejprve použít zásoby předem označených obalů nebo štítků Lithium Battery (IATA Obr. 7.4.H), které ještě máte k dispozici, můžete tak učinit, a to až do 31. prosince 2018. Po tomto datu bude používání značky Lithium Battery povinné. Poznámka: Jestliže používáte štítek Lithium Battery, společnost FedEx žádá, abyste uvedli číslo UN na obalu vedle tohoto štítku [FX-05]. Tento způsob značení bude společnost FedEx povinně vyžadovat s platností od 1. července 2017.   

 

Štítek Lithium Battery
(platný do 31. prosince 2018)

Lithium Battery Mark

*      Prostor pro UN číslo (čísla)
**     Prostor pro telefonní číslo a dodatečné informace

Značka Lithium Battery
(platná od 1. ledna 2017)

Lithium Battery Label

Sekce I předpisů IATA – Směrnice pro přípravu a balení zásilek obsahujících lithiové baterie

Lithiové baterie, a to jak lithium-iontové baterie, tak i baterie s obsahem kovového lithia, jsou plně regulovaným nebezpečným zbožím, jsou-li připraveny v souladu s předpisy sekce IA předpisů IATA. Tyto komodity musejí být řádně identifikovány, klasifikovány, zabaleny, označeny a opatřeny štítkem. Součástí balení musí být vyplněné Shipper’s Declaration for DGa podepsané vyškoleným zaměstnancem přepravce.

Požadavky sekce IB se vztahují na lithiové baterie obsahující kovové lithium, v nichž obsah lithia nepřekročí množství 1 gramu a lithiové baterie s obsahem kovového lithia, v nichž celkový obsah lithia nepřekročí 2 gramy, balených v množství, které překračuje limit povolený v sekci II, Tabulce 968-II.  Veškeré zásilky podle sekce IB musejí obsahovat Shipper’s Declaration for DGa zásilky „IB“ musejí být označeny v souladu s Pokyny po balení, které jsou uvedeny buď v části s Pokyny pro balení, nebo v Autorizaci.

UN číslo 3480, lithium-iontové baterie podle sekce IA a IB lze bez svolení příslušného úřadu přepravovat ze země původu i ze země provozovatele nabité na max. 30 %.  UN číslo 3480, lithium-iontové baterie a UN 3090, lithiové baterie s obsahem kovového lithia musejí být předávány k přepravě pouze nákladními letadly s balením označeným štítkem IATA Cargo Aircraft Only.

Na značce Lithium Battery (IATA Obr. 7.1.C), kterou lze používat od 1. ledna 2017, musíte uvést UN číslo. Pokud byste však chtěli nejprve použít zásoby předem označených obalů nebo štítků Lithium Battery (IATA Obr. 7.4.H), které ještě máte k dispozici, můžete tak učinit, a to až do 31. prosince 2018. Po tomto datu bude používání značky Lithium Battery povinné. Poznámka: Jestliže používáte štítek Lithium Battery, společnost FedEx žádá, abyste uvedli číslo UN na obalu vedle tohoto štítku [FX-05]. Tento způsob značení bude společnost FedEx povinně vyžadovat s platností od 1. července 2017.   

 

Štítek Lithium Battery
(platný do 31. prosince 2018)

Lithium Battery Mark

*      Prostor pro UN číslo (čísla)
**     Prostor pro telefonní číslo a dodatečné informace

Značka Lithium Battery
(platná od 1. ledna 2017)

Lithium Battery Label

 

Společnost FedEx je připravena efektivně přepravovat Vaše zásilky obsahující lithiové baterie až do konečného místa určení. V zájmu výše uvedeného je proto nutné při přípravě zásilek obsahujících lithiové baterie zajistit, že baterie nejsou vadné, nejsou žádným způsobem poškozeny ani se nemohou nadměrně zahřívat, vzplanout nebo zkratovat.

V případě jakýchkoli dalších otázek se prosím obraťte na obchodního zástupce nebo nejbližší Zákaznický servis