• Lithium Batteries

Hur du skickar litiumbatterier på ett säkert sätt

FedEx tar transporten av din försändelse med litiumbatterier på stort allvar och uppfyller IATA:s (International Air Transport Association) och ICAO:s (International Civil Aviation Organization) föreskrifter för transport av sådana artiklar i egenskap av transportör. Vi vill vara säkra på att du som avsändare är medveten om alla krav för att få skicka dessa produkter och hjälpa dig att övervinna alla utmaningar eller hinder du kan stöta på.

Litiumbatterier, som vanligen används i apparater som t.ex. mobiltelefoner, bärbara datorer, PDA:er, klockor, kameror och leksaker, klassificeras som "Farligt gods" enligt IATA:s föreskrifter om farligt gods, eftersom laddade batteriförsändelser kan överhettas och antändas under vissa förhållanden. Därför inför vi på FedEx åtgärder så att dina försändelser med litiumbatterier hanteras på rätt sätt, från att de lämnas över till FedEx på ursprungsplatsen tills de levereras till sin slutdestination.

Eftersom de klassificeras som farligt gods måste litiumbatterier, när de skickas, identifieras och klassificeras rätt, och i vissa fall förpackas, märkas, etiketteras och åtföljas av formuläret "Shipper's Declaration for Dangerous Goods" (avsändarens deklaration av farligt gods) enligt IATA:s föreskrifter om farligt gods. Klicka här om du vill veta mer och/eller kontakta FedEx kundtjänst.

Viktigt: Fr.o.m. 1 januari 2017 tar FedEx inte längre emot UN 3090- och UN 3480-litiumbatterier som lämnas över till oss enligt IATA-avsnitt II. Istället måste dessa försändelser överlämnas som helt föreskriftsreglerade enligt Avsnitt IA eller Avsnitt IB. Avsändare som står på den i förväg godkända UN 3090- och UN 3480 Avsnitt II-listan placeras automatiskt på UN 3090- och UN 3480 Avsnitt I-listan. Du behöver inte ansöka om förgodkännande igen. Få mer information om denna regeländring här.

Hur du ska skicka och packa litiumbatterier

När du skickar ett paket som innehåller litiumbatterier måste det ske i en kraftig och styv ytterförpackning och, beroende på litiumbatteriernas typ, kan ytterligare märkning och etikettering också krävas. FedEx Pak kan inte används som ytterförpackning för litiumbatterier, men FedEx-märkta kartonger eller rör kan användas som ytterförpackning för litiumbatterier som förberetts enligt Avsnitt II i relevant packningsanvisning i IATA:s föreskrifter om farligt gods.

Nedan finns mer information och riktlinjer för att förbereda och packa försändelser med litiumbatterier.

Avsnitt II IATA-riktlinjer om frakt och förpackning av litiumbatterier

Alla paket med litiumbatterier klassificeras som Klass 9 — Övrigt farligt gods. Men paket med små litiumbatterier kan undantas från de flesta av IATA:s och ICAO:s krav om de uppfyller kraven i Avsnitt II i IATA:s packningsanvisningar (PI) 966 och 967 för litiumjonbatterier respektive 969 och 970 för litiummetallbatterier.

Försändelser med litiummetallbatterier som packas med utrustning och litiummetallbatterier i utrustning kan packas i enlighet med Avsnitt II i IATA:s packningskrav under förutsättning att metall- eller legeringscellens innehåll inte överskrider 1 gram, och totalt litiuminnehåll inte överskrider 2 gram per cell.

Litiumjonceller och batterier som uppfyller kraven i Avsnitt II måste uppfylla packningsanvisningens allmänna krav. För litiumjon- eller polymerceller är godkänt antal wattimmar inte mer än 20 Wh (wattimmar) och 100 Wh per batteri.

Vart och ett av de korrekta fraktnamn som definierats i Avsnitt II i IATA kan ha ytterligare krav beträffande typer av godkända ytterförpackningar, viktgränser och paketfalltest från 1,2 meter.

För att uppfylla Avsnitt II i IATA:s fraktkrav måste försändelser med litiumbatterier och -celler uppfylla specifika förpackningsriktlinjer.

  • Se till att litiumbatterier är enskilt förpackade i en helt sluten innerförpackning, t.ex. bubbelplast eller papp, för att skydda varje batteri.
  • Avskärma och skydda litiumbatterier för att förhindra kortslutning eller kontakt med ledande material i förpackningen som kan orsaka kortslutning.
  • Se till att förpackningen har bevisats (d.v.s. har testats för att) uppfylla kraven i varje test i FN:s handbok för test och kriterier, Del III, delavsnitt 38.3.
  • Se till att litiumbatterier är helt inslutna (som t.ex. i utrustning eller omgivna av plast med hålrummen fyllda för att förhindra förskjutning), utom när de korrekta försändelsenamnen slutar med ”ingår i utrustningen”.
  • Placera innehåll i en stadig ytterbehållare.
  • Tillhandahåll korrekt(a) etiketter och dokumentation.

 

Du måste omfatta Förenta nationernas (UN) nummer i litiumbatteriets märke (IATA-figuren 7.1.C), som kan användas efter 1 januari 2017.  Men om du vill använda din företiketterade förpackning eller etiketter som du har i lager med litiumbatteriets etikett (IATA-figuren 7.4.H) kan du fortsätta att göra detta tills 31 december 2018, efter vilket litiumbatteriets märke blir obligatoriskt.  OBS! Om du använder litiumbatteriets etikett begär FedEx att du lägger till UN nummer på förpackningen bredvid etiketten [FX-05]. Detta kommer att bli ett obligatoriskt krav från FedEx den 1 juli 2017.

 

Etikett för litiumbatterier
(giltig till och med 31 december 2018)

Lithium Battery Mark

* Plats för UN-nummer
** Plats för telefonnummer för ytterligare information

Märke för litiumbatterier
(giltig från och med 1 januari 2017)

Lithium Battery Label

Avsnitt I i IATA:s frakt- och förpackningsriktlinjer för litiumbatterier

Litiumbatterier, både litiumjon- och litiummetallbatterier, är helt föreskriftsreglerat farligt gods när de förbereds enligt Avsnitt IA i IATA-föreskrifterna. Dessa handelsvaror måste identifieras, klassificeras, förpackas, märkas och etiketteras korrekt. Dessutom måste förpackningen ha avsändarens deklaration av farligt gods ifylld och undertecknad av en utbildad avsändare.

Kraven i avsnittet IB gäller litiummetallceller med ett litiummetallinnehåll som inte överskrider 1 gram, och litiummetallbatterier med ett litiummetallinnehåll som inte överskrider 2 gram, och packats i mängder som överskrider mängden som tillåts i Avsnitt II, tabell 968-II.  Alla försändelser enligt Avsnitt IB måste ha en avsändardeklaration av farligt gods, och ”IB” måste indikeras enligt packningsanvisningen, antingen i avsnittet Packningsanvisning eller i tillståndet.

UN 3480-litiumjonbatterier enligt Avsnitt IA och IB kan skickas med en laddningsnivå (SoC) på maximalt 30 % utan behörigt myndighetsgodkännande från både ursprungslandet och operatörslandet.  UN 3480-litiumjonbatterier och UN 3090-litiummetallbatterier måste lämnas in som Endast fraktflyg med paketen försedda med IATA:s Endast fraktflyg-etikett.

Du måste omfatta Förenta nationernas UN-nummer i litiumbatteriets märke (IATA-figuren 7.1.C), som kan användas efter 1 januari 2017.  Men om du vill använda din företiketterade förpackning eller etiketter som du har i lager med litiumbatteriets etikett (IATA-figuren 7.4.H) kan du fortsätta att göra detta tills 31 december 2018, efter vilket litiumbatteriets märke blir obligatoriskt.  OBS! Om du använder litiumbatteriets etikett begär FedEx att du lägger till UN nummer på förpackningen bredvid etiketten [FX-05]. Detta kommer att bli ett obligatoriskt krav från FedEx den 1 juli 2017.

 

Etikett för litiumbatterier          
(giltig till och med 31 december 2018)

Lithium Battery Mark

* Plats för UN-nummer
** Plats för telefonnummer för ytterligare information

Märke för litiumbatterier
(giltig från och med 1 januari 2017)

Lithium Battery Label

 

På FedEx är vi fast beslutna att effektivt transportera dina försändelser med litiumbatterier till slutdestinationen. För att vi ska kunna göra detta är det viktigt att förbereda försändelser med litiumbatterier genom att se till att batterierna inte på något sätt är defekta, skadade eller potentiellt kan orsaka en farlig utveckling av värme, brand eller kortslutning.

Tveka inte att kontakta din säljare eller din lokala kundtjänst om du har ytterligare frågor