lidé hovořící před notebookem

FedEx® Reporting Online

FedEx® Reporting Online

Přepravní podmínky

Přepravní podmínky

Smlouva o užívání služby FedEx® Reporting Online („smlouva“)

Níže jsou uvedeny smluvní podmínky, na jejichž základě můžete využívat službu FedEx Reporting Online. Tyto informace si prosím pečlivě přečtěte.  Pokud souhlasíte s těmito smluvními podmínkami, níže potvrďte svůj souhlas.

Po vašem odsouhlasení níže uvedených smluvních podmínek bude tento dokument tvořit závaznou smlouvu (dále „smlouva“) uzavřenou mezi společností FedEx Express International B.V. a jejími přidruženými společnostmi tj. včetně dceřiných společností (dále „společnost FedEx“) na jedné straně a vámi (dále „zákazník“) na straně druhé. Elektronické potvrzení této smlouvy níže představuje závazný souhlas zákazníka s uvedenými podmínkami. Vytiskněte si prosím kopii této smlouvy a uložte si ji pro své budoucí použití.

Úvodní ustanovení

1. Společnost FedEx disponuje určitými důvěrnými informacemi zákazníka, které se týkají přepravních služeb poskytovaných zákazníkovi společností FedEx.

2. Zákazník požaduje přístup k těmto informacím, aby získal přehled o službách poskytovaných zákazníkovi společností FedEx. S ohledem na vzájemné závazky obsažené v této smlouvě se společnost FedEx a zákazník dohodli následovně:

Oddíl 1: Informace

1. V souladu s podmínkami této smlouvy uděluje společnost FedEx zákazníkovi bezplatně nevýhradní oprávnění a povolení k použití těchto informací a veškeré související dokumentace (souhrnně „informace“) poskytnutých společností FedEx pro účely analýzy přepravních aktivit zákazníka se společností FedEx a jejími přidruženými společnostmi.

2. Společnost FedEx má v úmyslu poskytovat předmětné informace prostřednictvím webové stránky, dle svého uvážení však může tento způsob poskytování informací kdykoli změnit.

 

Oddíl 2. Použití

Zákazník bude poskytnuté informace využívat výhradně k analýze trendů svých přepravních aktivit se společností FedEx. Zákazník se bude vždy řídit veškerými pokyny ohledně přístupu k informacím a jejich používání, které společnost FedEx vydá.

 

Oddíl 3. Údržba a aktualizace

Společnost FedEx může kdykoliv dle svého uvážení změnit strukturu souborů, způsob poskytování a povahu či objem veškerých poskytovaných informací.

 

Oddíl 4. Odškodnění

Zákazník se zavazuje, že odškodní mateřskou společnost, dceřiné společnosti mateřské společnosti a všechny jejich zaměstnance, představitele a zástupce a bude je bránit veškerými právními prostředky proti veškerým nárokům a nárokům na náhradu škod (včetně náhodných nebo následných škod), nákladům, výdajům, žalobám a odpovědnosti (souhrnně „nároky“), zákazník je též povinen uhradit přiměřené náklady výše uvedených fyzických a právnických osob na právní zastoupení, které vzniknou v důsledku použití informací zákazníkem jakýmkoli způsobem, včetně, mimo jiné, nákladů a výdajů způsobených úpravou interních počítačových systémů zákazníka pro použití těchto informací.

 

Oddíl 5. Mlčenlivost

Zákazník bude se všemi informacemi nakládat jako s přísně důvěrnými, nepoužije je nijak jinak, než jak je zákazníkovi umožněno dle této smlouvy, a zajistí, že zaměstnanci zákazníka budou vázáni stejnými závazky mlčenlivosti jako zákazník. Zákazník žádným způsobem neumožní přístup k informacím ani je nesdělí třetí straně bez předchozího písemného souhlasu společnosti FedEx.

 

Oddíl 6. Riziko ztráty

Veškeré riziko možné ztráty nebo škody vyplývající z použití informací zákazníkem nese zákazník.

 

Oddíl 7. Ukončení platnosti

Tato smlouva je platná a účinná, dokud není ukončena některou ze stran. Po ukončení této smlouvy nebude zákazník dále informace používat. Společnost FedEx může poskytování informací kdykoliv ukončit a žádné informace, úplné ani částečné, není povinna poskytovat. Povinnosti odškodnění a mlčenlivosti uvedené výše v oddílech 4 a 5 platí i po ukončení této smlouvy.

 

Oddíl 8. Vyloučení záruky

1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že použití informací je na jeho vlastní odpovědnost. Informace jsou poskytovány „bez záruky“. Společnost FedEx neposkytuje žádnou záruku ohledně poskytovaných informací, včetně všech výslovných nebo konkludentních záruk, mimo jiné včetně konkludentní záruky obchodovatelnosti a vhodnosti informací pro konkrétní účel.

2. Za žádných okolností, a to ani v případě nedbalosti, nebude společnost FedEx odpovídat za žádné újmy, a to ani přímé či nepřímé škody, způsobené nebo související s použitím či držením informací zákazníkem včetně, mimo jiné, zvláštních, náhodných či následných škod a škod vyplývajících ze ztráty užitné hodnoty, ztráty dat, ztráty zisku nebo ztráty v obchodní činnosti, a to ani v případě, že byla společnost FedEx na možnost takových škod upozorněna. Společnost FedEx nezaručuje, že budou informace splňovat všechny požadavky zákazníka, ani nezaručuje, že budou bezchybné nebo že budou opraveny. Společnost FedEx nezaručuje ani nečiní žádné prohlášení ohledně použití nebo výsledků použití informací z hlediska jejich správnosti, přesnosti, spolehlivosti atd. Žádné ústní ani písemné informace poskytnuté společností FedEx nebo jejím oprávněným zástupcem nezaznamenají poskytnutí záruky. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení konkludentních záruk, proto v nich výše uvedená vyloučení nemusí platit.

3. Všechny zásilky a veškeré nároky týkající se těchto zásilek musí být realizovány v souladu s přepravními podmínkami uvedenými v platném průvodci službami FedEx, tarifu nebo jiném platném dokumentu stanovujícím přepravní podmínky FedEx.

 

Oddíl 9. Postoupení

Zákazník není oprávněn postoupit svá práva a/nebo své povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu společnosti FedEx.

 

Oddíl 10. Úpravy

Tato smlouva může být změněna pouze společností FedEx, a to kdykoliv po písemném upozornění zákazníka. Pokud se jakékoli údaje obsažené v dokumentaci a poskytované společností FedEx v souvislosti s poskytovanými informacemi ocitnou v rozporu s touto smlouvou, má přednost znění této smlouvy.