Fraktvilkår

Fraktvilkår

Fraktvilkår


VIKTIG MERKNAD

I henhold til disse fraktvilkårene skal FedEx og selskapets ansatte eller agenter IKKE HOLDES ANSVARLIG for tap, skade og forsinkelse i visse situasjoner. FedEx skal ha BEGRENSET ANSVAR med hensyn til oppgitte beløp som selskapet er ansvarlig for, og ERSTATNINGSKRAV MÅ SENDES innen strenge tidsfrister. Avsendere bør gå nøye gjennom disse vilkårene, og sørge for at de har tilstrekkelig forsikringsdekning for å beskytte sine interesser når det er nødvendig.

Forsendelser er underlagt lokale tariffer. De er også underlagt vilkårene til FedEx’ datterselskap eller avdeling, eller til den uavhengige kontraktøren som tok på seg ansvaret for forsendelsen.

FEDERAL EXPRESS FRAKTVILKÅR FOR EUROPA, MIDTØSTEN, DET INDISKE SUBKONTINENT OG AFRIKA MED EFFEKT FRA 6. AUGUST 2012 (oppdatert april 2020)


1. ANVENDELSESOMRÅDE

1.1 Disse vilkårene gjelder for frakt av forsendelser fra og mellom utvalgte land i Europa, i Midtøsten, på det indiske subkontinent og i Afrika (EMEA) samt fra og mellom spesifikke steder i utvalgte land i EMEA ved hjelp av følgende tjenester eller tjenestealternativer fra FedEx (hvis og hvor tilgjengelig): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight og FedEx Standard Overnight. Disse tjenestene kan endres av FedEx fra tid til annen. Kunder kan få informasjon om områdene som betjenes av FedEx, på forespørsel. Disse vilkårene gjelder ikke forsendelser i Storbritannia eller i India. Der gjelder egne fraktvilkår. Se fedex.com/ukservices/services/terms.html for å lese fraktvilkårene som gjelder innenriks forsendelser i Storbritannia, og fedex.com/in/domestic/services/terms/ for fraktvilkårene som gjelder innenriks forsendelser i India (Merk: URL-adressene til fedex.com kan endres). Forsendelser med opprinnelse i land utenfor EMEA, for EMEA-land eller andre internasjonale bestemmelsessteder, er underlagt lokale priser og betingelsene og vilkårene til FedEx’ underselskaper eller filialer, eller uavhengige kontraktører som har akseptert forsendelsen. Forsendelser som returneres ved hjelp av FedEx Global Returns, er underlagt betingelsene og vilkårene som gjelder i landet forsendelsen returneres fra. Disse betingelsene og vilkårene kan variere fra land til land. Sefedex.com/globalreturns eller kontakt Kundeservice for mer informasjon.

1.2 Luftbefordring av en forsendelse kan være underlagt Warszawa-konvensjonen av 12. oktober 1929, slik den lyder etter endringene ved Haag-protokollen fra 28. september 1955 og alle påfølgende tilhørende protokoller, eller Montreal-konvensjonen av 28. mai 1999 og alle påfølgende tilhørende protokoller, samt Guadalajara-konvensjonen av 18. september 1961. Forsendelser som transporteres helt eller delvis via veinettet, i henhold til en eksplisitt avtale eller annet, i, til eller fra et land som har tiltrådt Konvensjonen om Overenskomst om internasjonal transport av gods på vei, slik den er endret, og i henhold til betingelsene og vilkårene i denne. Forsendelser som transporteres fra og mellom bestemte steder innen ett land, er underlagt den gjeldende lovgivningen i det aktuelle landet.

1.3 Disse Vilkårene erstatter alle tidligere publiserte vilkår og vilkårene til FedEx-tjenesten som disse vilkårene gjelder for. FedEx forbeholder seg retten til å modifisere, endre, erstatte eller utfylle disse vilkårene uten varsel. Disse Vilkårene er publisert i trykt format og elektronisk på www.fedex.com. Den elektroniske versjonen på www.fedex.com har prioritet. Disse Vilkårene utfyller og detaljerer de generelle betingelsene og vilkårene på baksiden av fraktbrevet/luftfraktbrevet (AWB). I tilfelle uoverensstemmelse mellom disse Vilkårene og betingelsene og vilkårene på eventuelle fraktbrev/luftfraktbrev (AWB), manifester, transportetiketter eller annen dokumentasjon fra FedEx, styrer disse Vilkårene, såfremt de ikke er i strid med obligatoriske lover og regler som gjelder befordringsansvar ved internasjonal transport i henhold til Warszawa- eller Montreal-konvensjonen og deres tilhørende påfølgende protokoller, andre relevante konvensjoner eller relevante tariffer; eller når det gjelder forsendelser som transporteres fra og mellom bestemte steder innen ett land, med obligatoriske lover og regler som gjelder befordringsansvar i henhold til lovgivningen i det aktuelle landet.

1.4 Disse vilkårene (som omfatter alle avtalene og konvensjonene det uttrykkelig refereres til i dette dokumentet) utgjør hele avtalen mellom partene, og i henhold til paragraf 1.3 skal de gjelde over, utelukke og erstatte eventuelle andre vilkår og betingelser, både muntlige og skriftlige, uansett hvor de befinner seg eller er utarbeidet, og spesielt alle vilkår og betingelser som blir forsøkt innlemmet av avsenderen, eller eventuelle andre skriftlige eller muntlige erklæringer relatert til disse vilkårene. Avsenderen bekrefter at han/hun ikke er underlagt eller hevder vilkår, garantier, betingelser eller fremstillinger i forbindelse med bruken av tjenestene i denne Avtalen.

1.5 Disse Vilkårene skal ikke overstyres eller modifiseres eller utfylles, med mindre det finnes en uttrykkelig skriftlig avtale mellom Avsenderen og en FedEx-representant som har uttrykkelig skriftlig tillatelse til å gjøre dette.

1.6 Avsenderen skal være bundet av signaturen til hvem som helst av sine ansatte, tjenestemenn og agenter på (luft)fraktbrevet.


2. DEFINISJONER

Med «Forbrukerforsendelser» menes forsendelser i henhold til en kommersiell transaksjon mellom en bedriftsavsender (som opptrer i profesjonell hensikt) og en individuell forbrukermottaker (som opptrer som forbruker), og forsendelser der ingen detaljer ble fylt inn i 'bedriftsnavn'-feltet i (luft)fraktbrevet.

«Bedriftslevering» betyr levering utført til et handels- eller forretningslokale, unntatt fra hjemmeadresser, privatboliger og Forbrukerforsendelser.

Med «Vilkår» menes disse Fraktvilkårene, som også skal inkludere eventuelle avtaler, lover og konvensjoner som er uttrykkelig omtalt i dette dokumentet og oppdateres av FedEx fra tid til annen.

Med «FedEx» menes Federal Express Corporation, dets underselskaper og filialer, dets respektive medarbeidere og agenter, samt uavhengige kontraktører. Transportavtalen er en avtale mellom FedEx, deres underselskaper, filialer eller uavhengige kontraktører som aksepterer forsendelsen fra Avsenderen, og Avsenderen.

Forsendelser av typen «FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight and FedEx Standard Overnight» gjelder innenriks forsendelser i utvalgte land i EMEA, der både Avsender og Mottaker befinner seg i samme land.

Med «Avsender» eller «Utskiper» menes personen (alminnelig eller juridisk) hvis navn er oppført som avsender på fraktbrevet/luftfraktbrevet (AWB).

Med «Mottaker» menes personen som er oppført som mottaker på fraktbrevet/luftfraktbrevet (AWB)

«Pakke» betyr enhver pakke eller enhet som FedEx aksepterer, inkludert alle slike objekter som avsender har levert via FedEx’ automatiserte systemer, målere, erklæringer eller fraktbrev/luftfraktbrev.

Med «forsendelse» menes én eller flere enheter, enten pakker eller frakt, som beveges på et enkelt fraktbrev/luftfraktbrev (AWB).

Med «fraktbrev/luftfraktbrev» (AWB) menes alle forsendelsesdokumenter, manifester, etiketter, frimerker, elektroniske registreringer eller lignende objekter som brukes i transportsystemet til FedEx.

«Boliglevering» betyr en levering gjort til et hjem eller en privat bolig, inkludert adresser der det drives en virksomhet hjemmefra, og/eller en levering der Avsender har utpekt leveringsadressen som en bolig.

Med «transportkostnader» menes eventuelle avgifter, kostnader og beløp som beregnes eller pålegges ved bevegelse av en forsendelse av FedEx, i henhold til disse Vilkårene eller i henhold til andre vilkår eller avgifter som pålegges i ettertid. Det inkluderer ikke avgifter og kostnader som kan beregnes, for eksempel (men ikke begrenset til) kostnader relatert til deklarert verdi, spesialhåndteringsgebyr, toll og avgifter og ekstragebyr.

Med «virkedag» menes enhver dag som virksomheter i landet eller regionen for forsendelsen eller i landet eller regionen for bestemmelsesstedet har forretningsvirksomhet. Virkedager og ferier/helligdager kan variere avhengig av bestemmelsesstedets land eller region. Kunder bør kontakte FedEx for å finne ut hvilke leveringsforpliktelser som kan være berørt.

Med «Kostnader» menes transportkostnader og eventuelle andre avgifter eller ekstragebyr som er beregnet for eller pålagt i forbindelse med transport av en forsendelse i henhold til disse Vilkårene, inkludert, men ikke begrenset til, tilleggsgebyr, kostnader relatert til deklarert verdi, spesialhåndteringsgebyr, og andre ekstragebyr som er beskrevet i disse Vilkårene eller eventuelle oppdaterte Vilkår, samt, hvis og når det er aktuelt, toll og avgifter og andre kostnader, innen rimelighetens grenser, som er pådratt FedEx i forbindelse med transport av en forsendelse.

Med «Deklarert fraktverdi» menes verdien, hvis den finnes, som er angitt av Avsender på (luft)fraktbrevet, det vil si det maksimale beløpet som FedEx er ansvarlig for i forbindelse med forsendelse av pakken.

Med «Deklarert tollverdi» menes salgsprisen eller gjenanskaffelseskostnadene for forsendelsens innhold for tollklareringsformål.

Med «Leveringsforpliktelsestid» menes den publiserte leveringsforpliktelsen for FedEx-tjenesten eller leveringsforpliktelsen som er oppgitt av Kundeservice for den aktuelle forsendelsen, som tar hensyn til varen som sendes, datoen for forsendelsen, bestemmelsesstedet, vekten på forsendelsen og verdien til forsendelsen.

Med «FedEx-kontonummer» eller «FedEx-konto» menes nummeret som FedEx har tilordnet en kunde slik at FedEx-systemet kan generere et sammendrag av kontoaktiviteter, slik at kunden blir fakturert i henhold til dette.

Med «forsendelser innen Europa» menes forsendelser mellom utvalgte land i Europa, som definert av FedEx fra tid til annen på www.fedex.com.

«Forbudte gjenstander» betyr gjenstander og typer forsendelser som presisert i avsnitt 8 (Forbudte gjenstander) i disse Vilkårene.


3. PRISER

Priser som gjelder for Forsendelser er presentert i FedEx standard listepriser på fedex.com, eller som uttrykkelig avtalt ellers i den relevante FedEx-transporttjenesteavtalen. FedEx-priser inkluderer ikke toll, avgifter, tollklareringsgebyr eller andre import- eller eksportavgifter som måtte gjelde for forsendelsen. Priser og prisanslag fra ansatte og agenter hos FedEx skal baseres på informasjon angitt av avsender, men endelige priser og tjenester kan variere avhengig av forsendelsen som ble levert til FedEx og overholdelse av disse vilkårene. FedEx skal ikke holdes ansvarlig for, og ingen prisjustering, tilbakebetaling eller kreditt av noe slag skal implementeres som følge av, eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med pris- og tjenesteanslag som ble gitt før forsendelsen ble levert til FedEx og priser og andre kostnader ble fakturert kunden. FedEx vil kun produsere anslag for kunders toll og avgifter via funksjonen Estimate Duties and Taxes (Beregn toll og avgifter) i FedEx Global Trade Manager på fedex.com, men endelige skatter og avgifter kan være forskjellige.

Gjeldende priser skal være prisene som gjelder når transportavtalen inngås. FedEx forbeholder seg retten til å endre gebyrer oppført i FedEx standard listepriser eller andre steder på fedex.com fra tid til annen og uten varsel.


4. FAKTURERING

4.1 Til tross for at FedEx forbeholder seg retten til å kreve betaling av alle avgifter på forskudd i henhold til Vilkårene, må fakturaer for eventuelle ubetalte avgifter betales uten rabatt innen 15 dager fra fakturadatoen. Fakturaer for toll og avgifter skal betales ved mottak. FedEx forbeholder seg retten til å forhøye eventuelle ubetalte beløp på forfallsdatoen, i henhold til sine rettigheter og uten forvarsel, med 15 % (eller med et beløp som pålegges av FedEx i samsvar med lokale betalingsvilkår og -betingelser) som en dagsbot for å dekke administrative kostnader, og en årlig rente på 6 % over rentesatsen som er fastsatt av den europeiske sentralbanken (eller en sats som implementeres av FedEx i samsvar med lokale betalingsvilkår og -betingelser). Beløpet skal beregnes per påbegynte måned eller ved hjelp av den maksimale rentesatsen som er tillatt av gjeldende lovgivning, hvis lavere.

4.2 «Bill Sender» eller «Bill Shipper» betyr at avgiftene skal faktureres til avsender.

4.3 «Bill Recipient» eller «Bill Consignee» betyr at avgiftene skal faktureres til mottager. For å kunne fakturere Mottager, må Mottager ha et gyldig FedEx-kontonummer, og dette nummeret må være angitt i riktig del av fraktbrevet/luftfraktbrevet (AWB). Forsendelser med alternativet Fakturer mottager er kun tilgjengelig for transport til bestemte bestemmelsessteder. Hvis Mottager nekter å betale, vil avgiftene automatisk faktureres Avsender.

4.4 «Bill Third Party» betyr at avgifter skal faktureres til en annen person/virksomhet enn Avsender eller Mottager, dvs. en tredjepart. Tredjepartens gyldige FedEx-kontonummer må være angitt i riktig del av fraktbrevet/luftfraktbrevet (AWB). Hvis det ikke er angitt der, eller hvis tredjeparten ikke betaler, faktureres transportkostnadene automatisk til Avsender, og eventuelle toll og avgifter faktureres til mottager.

4.5 For transaksjoner av typen «Fakturer avsender», «Fakturer mottager» eller «Fakturer tredjepart»" (se under), godtas ingen pakker, med mindre et gyldig FedEx-kontonummer er angitt på fraktbrevet/luftfraktbrevet (AWB). FedEx-kontonumre kan ikke overføres. Misbruk, inkludert uautorisert konsolidering av forsendelser som eies av forskjellige parter, kan føre til tap av alle rabatter og nekting av tjenester. Kunden som FedEx-kontoen er tilordnet, er ansvarlig for alle kostnader og avgifter på kontoen, inkludert de som er et resultat av uautorisert bruk. Kontoinnehaver er ansvarlig for å oppbevare kontonummeret på et trygt sted. FedEx-kontonummeret bør kun oppgis til personer som har tillatelse til å sende på kontoen. Manglende evne til å holde FedEx-kontoen oppdatert kan føre til at kontoen får statusen «kun kontanter». Hvis kontoen får statusen «kun kontanter», kan det føre til at pakker blir forsinket, avvist eller returnert inntil det er etablert betalingsordninger.

4.6 Om nødvendig kan toll og avgifter pålegges for innholdet i forsendelser. FedEx er ikke nødt til å betale toll og avgifter på forhånd, og kan be om at Avsender, mottager eller ansvarlig tredjepart betaler FedEx før FedEx betaler skyldige toll og avgifter. Mottager pålegges slike toll og avgifter med mindre det er merket av for boksene «Bill Sender Duties and Taxes» eller «Bill Third Party Duties and Taxes» på fraktbrevet/luftfraktbrevet, samt et gyldig FedEx-kontonummer. Slike alternativer er kun tilgjengelig for bestemte steder. Du kan få mer informasjon om disse stedene på forespørsel.

4.7 UANSETT BETALINGSINSTRUKSER ELLER BESTEMMELSER OM DET MOTSATTE, SKAL AVSENDER ALLTID VÆRE ANSVARLIG FOR KOSTNADENE I YTTERSTE KONSEKVENS, INKLUDERT EVENTUELL TOLL OG ALLE AVGIFTER.

4.8 Kostnader som krever omregning fra en annen valuta enn den som betaleren er fakturert for, skal beregnes daglig ved hjelp av den gjennomsnittlige kjøpskursen fra OANDA, en nettbasert valutakurstjeneste. Den gjennomsnittlige kjøpskursen er den gjennomsnittlige prisen som kjøpere byr for å kjøpe valuta fra selgere i løpet av en gitt periode. Du finner disse valutakursene på www.oanda.com. Valutaene til deltagende EU-land vil ha lovfestede omregningskurser til EURO. Det pålegges et ekstra vekslingsgebyr på 1,75 % for omregninger fra alle ikke-amerikanske valutaer til USD, 2,3 % for omregning av USD til alle andre valutaer og 2,0 % for omregninger mellom alle ikke-amerikanske valutavekslinger. Det brukes ikke noe vekslingsgebyr på omregninger mellom valutaer i forbindelse med EURO. Kostnader i andre valutaer enn amerikanske dollar som ikke kan omregnes fritt, skal omregnes til amerikanske dollar og faktureres betalerens konto, enten basert på den offentlige valutakursen som ble brukt da FedEx kjøpte amerikanske dollar med den aktuelle valutaen, eller etter vårt eget skjønn. Valutakursen som gjelder på forsendelsesdatoen skal brukes ved omregninger til valutaer for land som ikke lider av høyinflasjon. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å bruke valutakursen på fakturadatoen, i motsetning til forsendelsesdatoen, for land med volatile valutaer.

For forsendelser med «Opprett importforsendelse»-funksjonen på FedEx Ship Manager™ at fedex.com, uansett betalingsinstruksjoner som gis FedEx, er parten som starter importforsendelsestransaksjonen med FedEx ansvarlig, og godtar å betale, alle gebyrer og avgifter, inkludert eventuelle håndteringsgebyr og toll og avgifter for slike forsendelser.

4.9 Forsendelser startet via Opprett importforsendelse-funksjonen på fedex.com, er underlagt vilkårene som gjelder for landet fra der forsendelsen har sin opprinnelse. Disse betingelsene og vilkårene kan variere fra land til land. For nærmere informasjon kan du kontakte ditt lokale kontor i opprinnelseslandet.

4.10 Der loven tillater det, kan FedEx bruke elektroniske fakturaer som standard, med mindre papirfakturer blir uttrykkelig forespurt.


FAKTURAJUSTERINGER/DIMENSJONSVEKT

5.1 FedEx kan revidere alle fraktbrev/luftfraktbrev for å kontrollere den valgte tjenesten og vekten på pakken/forsendelsen. Hvis den valgte tjenesten eller den angitte vekten er feil, kan FedEx når som helst foreta nødvendige endringer på fraktbrevet/luftfraktbrevet (AWB) og de har rett til å kreve et spesialhåndteringsgebyr for å gjøre slike korrigeringer og endringer.

5.2 Hvis Avsender produserer fraktbrev/luftfraktbrev (AWB) via en automatisk forsendelsesenhet, vil eventuelle utelatelser eller feil oppføringer på fraktbrevet/luftfraktbrevet angående vekt eller antall pakker føre til fakturering basert på FedEx’ anslag av antall transporterte pakker og Fedex‘ fraktvilkår, enten dimensjonsvekten ved faktureringstidspunktet eller et anslag om standardvekt per pakke, som avgjøres av FedEx og vil være tilgjengelig på forespørsel.

5.3 Kostnader kan beregnes basert på dimensjonsvekt. Dimensjonsvekten beregnes ved å multiplisere en pakkes lengde x høyde x bredde (alle i centimeter), og dele denne summen på 5000 eller et annet nummer som angis av FedEx på fedex.com fra tid til annen. Hvis resultatet overskrider den faktiske vekten, kan det beregnes tilleggsavgifter basert på dimensjonsvekten. Prisene for slike ekstraavgifter er tilgjengelige på forespørsel og kan endres uten forvarsel av FedEx.


AVVISNING ELLER NEKTING AV FORSENDELSE

FedEx forbeholder seg retten til å nekte, oppbevare, annullere, utsette eller returnere enhver forsendelse til enhver tid dersom denne forsendelsen etter FedEx’ oppfatning kan føre til skade på eller forsinke andre forsendelser, varer eller personer, eller hvis transport av forsendelsen er forbudt ved lov eller utgjør et brudd på noen av disse Vilkårene, eller hvis FedEx-kontoen til personen eller virksomheten som er ansvarlig for betaling, ikke har god kredittverdighet. Det faktum at FedEx aksepterer en forsendelse, betyr ikke at denne forsendelsen er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, eller med gjeldende Vilkår.


7. BEGRENSNINGER

7.1 Begrensninger av pakkestørrelse og vekt varierer avhengig av land og FedEx-tjenester. Du kan få mer informasjon på forespørsel.

7.2 Det er ingen begrensning på den samlede vekten av en forsendelse med flere enheter, såfremt hver enkeltpakke i forsendelsen ikke overskrider grensen for vekt per pakke som er angitt for bestemmelsstedet. Forsendelser som overskrider 225 kilo krever forhåndsordning med FedEx. Du kan få mer informasjon på forespørsel.

7.3 Ekstra store pakker er enheter som veier mindre enn 68 kg (eller grensen i bestemmelseslandet) og overskrider 330 cm (eller grensen i bestemmelseslandet) i sammenlagt lengde og omkrets. Disse enhetene kan avslås, eller etter FedEx’ eget skjønn, kan de betraktes som forsendelser via FedEx International Priority Freight eller FedEx International Economy Freight dersom de aksepteres av FedEx, og en minimum kostnadspliktig vekt på 68 kg gjelder uansett vekt.

7.4 Forsendelser av typen FedEx Envelope og FedEx Pak må leveres til FedEx i egnet FedEx-emballasje.

7.5 Ikke mer enn én tjenestetype kan angis på et enkelt fraktbrev/luftfraktbrev (AWB) og ikke mer enn én FedEx Envelope, FedEx 10kg Box eller FedEx 25kg Box kan sendes på et enkelt fraktbrev/luftfraktbrev.

7.6 Avsender kan sende opptil ti ulike varer på et enkelt fraktbrev/luftfraktbrev (AWB).

7.7 Avsender kan sende opptil 9 998 pakker på et enkelt fraktbrev/luftfraktbrev (AWB).


8. FORBUDTE GJENSTANDER

8.1 FedEx forbyr de følgende gjenstander for forsendelse til ethvert bestemmelsessted, og Avsender samtykker i å ikke sende disse tingene, med mindre uttrykkelig avtalt ved overenskomst med FedEx (andre restriksjoner kan gjelde, avhengig av bestemmelsessted):

a. Skytevåpen, våpen, ammunisjon og tilhørende deler.

b. 3D-utskriftsmaskiner som er laget for, eller som utelukkende fungerer for å, produsere skytevåpen.

c. Eksplosiver (klasse 1.4-eksplosiver kan være akseptable til og fra visse steder – nærmere informasjon kan fås ved henvendelse), fyrverkeri og andre gjenstander av en eksplosiv eller brennbar art.

d. Gjenstander som ligner på bomber, håndgranater eller andre eksplosive enheter. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ubevegelige produkter, så som replikaer, samleobjekter, opplæringsutstyr og kunst.

e. militæreffekter som kommer fra land hvor eksportlisens er påkrevd

f. Menneskelik, menneskeorganer eller kroppsdeler, menneske- eller dyrefoster, levninger av mennesker som er kremerte eller løftet fra graver.

g. Levende dyr, inkludert insekter eller skadedyr.

h. Dyrekadaver, døde dyr eller dyr som er utstoppede.

i. Planter og plantemateriale, inkludert avskårede blomster (avskårede blomster er akseptable til og fra visse marked, inkludert Holland til USA og alle land i Latin-Amerika – nærmere informasjon kan fås ved henvendelse).

j. Lettfordervelig mat og mat og drikke som krever avkjøling eller annen miljøkontroll.

k. Pornografi og/eller obskønt materiale.

l. Penger, inkludert, men ikke begrenset til, kontanter og kontantekvivalenter (f.eks forhandlingsbare verdipapirer, endosserte aksjer, obligasjoner og kontaktbrev), samlemynter og frimerker.

m. Farlig avfall, inkludert, men ikke begrenset til, brukte nålespisser og/eller sprøyter eller annet medisinsk, organisk eller industrielt avfall).

n. Våt is (frosset vann).

o. Forfalskede varer, inkludert, men ikke begrenset til, varer under et varemerke som er identisk med eller nesten helt likt et registrert varemerke, uten godkjennelse eller overoppsyn av det godkjente varemerkets eier (vanligvis kalt "falske varer" eller "kopier").

p. Marijuana, inkludert marijuana ment for rekreasjons eller medisinsk bruk og marijuanaavledet cannabidiol (CBD), eller produkter med en konsentrasjon av delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) som er større enn 0,3 prosent på tørrvektsbasis, samt syntetiske cannabinoider.

q. Rå eller uraffinert hempplante eller deres bestanddeler (inkludert, men ikke begrenset til, hempstilker, hempblad, hempblomster og hempfrø).

r. Tobakk og tobakkprodukter, inkludert, men ikke begrenset til, sigaretter, sigarer, løs tobakk, røkfri tobakk, hookah eller shisha, og

s. Elektroniske sigaretter.

8.2 FedEx forbyr de følgende typer forsendelse til ethvert bestemmelsessted, og Avsender samtykker i å ikke sende disse tingene, (andre restriksjoner kan gjelde, avhengig av bestemmelsessted):

a. Forsendelser eller varer som det er ulovlig i henhold til noen lover, bestemmelser eller reguleringer, å frakte, importere eller eksportere.

b. Forsendelser som krever at FedEx skaffer en spesialtillatelse eller -lisens for å transportere, importere eller eksportere.

c. Udeklarerte avgiftsbelagte forsendelser eller varer som krever godkjennelse eller klarering iht. reguleringer.

d. Forsendelser med en deklarert tollverdi over det som er tillatt for et bestemt bestemmelsessted.

e. Farlig gods, uten ved tillatelse iht. Farlig gods-delen av disse vilkårene og betingelsene, og

f. pakker som er våte, som lekker eller avgir en lukt av noe slag.

8.3 FedEx fraskriver seg alt ansvar for forbudte gjenstander, uansett om de har blitt akseptert (inkludert de som er akseptert ved en feiltagelse eller etter varsel). FedEx forbeholder seg retten til å avvise pakker ut fra disse begrensningene eller av sikkerhetsmessige årsaker. FedEx skal ha rett til å kreve et administrasjonsgebyr for avviste pakker og for kostnader i forbindelse med retur av varer, om nødvendig, til avsender. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på forespørsel.

8.4 Godtgjørelsesgarantien (se avsnitt 18) gjelder ikke for forbudte gjenstander


9. EKSPORTKONTROLLER

9.1 FedEx transporterer ikke forsendelser som bryter med lovgivningen for eksportkontroll. Avsender er ansvarlig for, og gir garanti for, overholdelse av alle gjeldende lover, regler og reguleringer, inkludert, men ikke begrenset til, amerikanske regler for eksportadministrasjon, den amerikanske reguleringen for våpenforsendelse, regulering av utenlandske aktiva og gjeldende eksportlover, og myndigheters reguleringer i alle land relevant for forsendelsens transport. Avsender samtykker i og garanterer at de vil overholde alle gjeldende sanksjoner fra USAs regjering, som forbyr eksport eller videreeksport av varer, tjenester eller teknologi til land og regioner som er oppført på den amerikanske regjeringens liste unilateralt eller i samarbeid med andre lands sanksjoner. I tillegg transporterer ikke FedEx varer som det påligger handelsrestriksjoner, eller som er forbudt av økonomiske sanksjoner og embargolover, og Avsender samtykker i å ikke gi i oppdrag å sende slike varer. Du kan finne en liste over land og områder som FedEx ikke leverer til, på fedex. com.

9.2 I tillegg transporterer ikke FedEx, og Avsender garanterer for at han ikke vil gi i oppdrag til FedEx å transportere, hvis Avsender eller noen av partene involvert i forsendelsen er oppført på en liste over svartelistede personer, som settes sammen av U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control; U.S. Department of Commerce Department, Bureau of Industry and Security, U.S. Department of State, Directorate of Defense Trade Controls, United Nations' sanksjonskomitéer, Den Europeiske Unions råd, og alle andre relevante myndigheter. Avsender forplikter seg til og garanterer at han ikke vil forsøke å sende enheter, som eies av parter, med felles eierskapsinteresse i henhold til den relevante oppførende myndighet, som er underlagt økonomiske sanksjoner.

9.3 Avsender skal identifisere alle forsendelser som krever eksportlisenser, tillatelser eller som er underlagt andre før-eksport-reguleringskontroller, og gi FedEx den informasjonen og all nødvendig dokumentasjon, for å overholde de aktuelle lovene og reguleringene. Avsender er selv ansvarlig for å, for egen regning, fastslå hvilke eksport- og importlisenser eller tillatelser en forsendelse krever, innhente nødvendige lisenser og tillatelser og sørge for at mottageren av forsendelsen er autorisert etter lovene om opprinnelse, bestemmelsesland og/eller de land som kan hevde jurisdiksjon over forsendelsen. Videre er avsender ansvarlig for å sikre at sluttbruken eller sluttbrukeren av gjenstandene som sendes, ikke bryter noen spesifikke kontrollregler som avgrenser bestemte typer eksporter, videre-eksporter og overføringer, eller spesifikt nevnte gjenstander underlagt de amerikanske reglene for eksportadministrasjon.

9.4 FedEx påtar seg intet ansvar overfor Avsender eller andre personer for tap eller utgifter – inkludert, men ikke begrenset til, bøter og straffer –hvis avsender ikke følger gjeldende eksportlover, regler, eller reguleringer, eller som et forårsaket ved handlinger foretatt av FedEx for å følge de gjeldende lover og reguleringer. Avsender samtykker også i holde FedEx skadefri for ethvert tap eller utgift, inkludert, men ikke begrenset til, bøter og straffer – for avsenders manglende overholdelse av eksportlover, -regler eller forårsaket av handlinger foretatt av FedEx for å overholde gjeldende lover og reguleringer.


10. FARLIG GODS

10.1 Ikke alle FedEx-adresser godtar farlig gods. Visse FedEx-adresser godtar ikke bestemte klasser med farlig gods, og farlig gods fraktes ikke via alle FedEx-tjenester. Forsendelser som omfattes av Europeisk konvensjon om transport av farlig gods på vei (ADR), trenger spesielle transportordninger og Avsender må kontakte FedEx for bekreftelse og ordning av forsendelsen før sending. FedEx forbeholder seg retten til å avvise mottak av farlig gods på ethvert sted der det ikke kan aksepteres i henhold til gjeldende lovgivning.

10.2 Alle pakker som inneholder farlig gods, må overholde International Civil Aviation Organization (ICAO) Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, alle FedEx Express-variasjoner oppført i den aktuelle utgaven av IATA-tariffen eller andre gjeldende forskrifter. Avsender skal ene og alene være ansvarlig for eventuelle skader som er et resultat av manglende overholdelse av eventuelle gjeldende IATA-forskrifter eller andre forskrifter. Avsender må tilby og skal være ansvarlig for grundig og effektiv emballering av alt farlig gods, i henhold til alle krav i forbindelse med klassifisering, emballasje, merking og skilting, dokumentasjon, og alle andre gjeldende lover, regler og forskrifter. Avsender er også ansvarlig for å kontrollere at Mottager overholder alle gjeldende lover, regler og forskrifter. Farlig gods kan kun sendes internasjonalt via FedEx Expanded Service International (Air) Waybill ved bruk av et (luft)fraktbrev på papir (se også avsnitt 15.5: RUTING OG LEVERING).

10.3 Avsender må overholde alle aktuelle lover, regler og forskrifter som gjelder emballering, merking og skilting av forsendelser som inneholder blod og blodprodukter, uansett om de er smittefarlige eller ikke.

10.4 FedEx-emballasje kan ikke brukes til å sende farlig gods (unntatt for Biologisk stoff, Kategori B [UN 3373], som kan sendes i FedEx UN 3373 Pak) (se også avsnitt 11.3 og 11.4: PAKKING OG MERKING).

10.5 Litiumbatterier (UN 3090) som er ikke-oppladbare éngangsbatterier, kreves forhåndstillatelse for å sendes. Hvis du vil vite mer, går du til fedex.com og skriver inn nøkkelordet «litiumbatterier.»

10.6 Alle forsendelser må vedlegges IATAs Avsenders erklæring om farlig gods om nødvendig.

10.7 Merk: FedEx kan være lovpålagt å rapportere utilstrekkelig deklarerte eller udeklarerte forsendelser av farlig gods til egnede lokale myndigheter. Avsender kan pålegges bøter og straffegebyr i henhold til gjeldende lovgivning. Forskriftene om farlig gods krever at alle avsendere skal være opplært i håndtering av farlig gods før de leverer en forsendelse med farlig gods til FedEx eller et annet flyselskap for transport. Når individer leverer en forsendelse som inneholder farlig gods, må den være riktig klassifisert, emballert, merket og identifisert som farlig gods, samt være vedlagt riktig dokumentasjon vedrørende farlig gods.

10.8 FedEx skal sørge for at alt inkompatibelt farlig gods holdes adskilt på alle kjøretøyer og fly. Dette kravet kan føre til at forsendelsen må vente til neste tilgjengelige lastebilrute eller flyavgang, der den kan atskilles på tilfredsstillende måte.

10.9 Godtgjørelsesgarantien (se avsnitt 18) gjelder ikke for forsendelser med farlig gods.


11. EMBALLERING OG MERKING

11.1 Alle pakker må forberedes og pakkes av Avsender med tanke på sikker vei- og lufttransport, og forutsatt alminnelig forsiktighet under håndtering under ekspresstransport, og i henhold til alle gjeldende lover, regler og forskrifter, inkludert de som gjelder emballering, merking og skilting. Det er Avsenders ansvar å fylle ut (luft)fraktbrevet riktig. Alle forsendelser skal merkes leselig og holdbart med navn, gateadresse, by og land, inkludert postnummeret til Avsender og Mottager. For internasjonale forsendelser skal Avsenders adresse inneholde landet der forsendelsen ble overlevert til FedEx.

11.2 Alle varer som lett kan ta skade som et resultat av eventuelle omgivelsesendringer i forbindelse med lufttransporten, for eksempel temperaturendringer eller lufttrykk, må være tilstrekkelig beskyttet av egnet emballasje fra Avsender. FedEx skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som er et resultat av endringer av temperatur eller lufttrykk.

11.3 FedEx tilbyr ikke temperaturkontrollert transport. FedEx skal ikke under noen omstendigheter være forpliktet til å tilføre tørris i forsendelser, eller til å tilby utskifting av is, uansett eventuelle muntlige eller skriftlige uttalelser fra kunden eller FedEx om det motsatte. FedEx anbefaler ikke bruk av våtis (frosset vann) som kjølemedium.

11.4 Hvis Mottager avviser en pakke eller pakken lekker, er skadet eller avgir lukt (samlet kalt «lekkasje»), returneres den til Avsender, hvis det er mulig. Hvis pakken avvises av Avsender, eller den ikke kan returneres på grunn av lekkasje, skal Avsender være ansvarlig for og samtykker i å refundere og ytterligere kompensere FedEx for alle kostnader, gebyrer og utgifter i forbindelse med opprydding og/eller avhending av pakken. FedEx forbeholder seg retten, uten erstatningsansvar, til å avvise og avhende pakker som viser tegn på lekkasje.


12. INSPEKSJON AV FORSENDELSER

12.1 FedEx kan, etter eget skjønn, eller etter forespørsel fra autoriserte myndigheter, når som helst åpne og inspisere enhver forsendelse uten varsel, og påtar seg intet ansvar som en følge av dette.

12.2 I henhold til gjeldende forskrifter er FedEx forpliktet til å gjennomføre (stikkprøve-)inspeksjoner ved å gjennomlyse forsendelser med røntgen. FedEx kan gjennomføre en slik gjennomlysning, og Avsender og Mottager fraskriver seg dermed alle mulige erstatningskrav for skader eller forsinkelser (inkludert, men ikke begrenset til, godtgjørelsesgarantien), som et resultat av gjennomlysningen.


13. FORTOLLING

13.1 Forsendelser som går over nasjonale grenser, kan bli tollklarert. Avsender er ansvarlig for å sørge for at gjenstander som sendes er i overensstemmelse med alle regulatoriske krav om toll, at all dokumentasjon og informasjon som kreves for klarering er på plass, og for å erklære og garantere at alle varene og klareringen av forsendelsen er og fortsetter å være sann, korrekt og komplett, inkludert den passende harmoniserte systemkoden. Forsendelser som krever dokumentasjon i tillegg til et (luft)fraktbrev (f.eks. en handelsfaktura, kan kreve ekstra transittid. VI FORBEHOLDER OSS RETTEN, ETTER EGET FORGODTBEFINNENDE, Å BELASTE DEG ALLE STRAFFEGEBYR, BØTER, SKADEKRAV ELLER ANDRE KOSTNADER ELLER UTGIFTER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, OPPBEVARINGSGEBYR SOM FØLGE AV HÅNDHEVELSE FRA EN KOMPETENT MYNDIGHET, ELLER SOM FØLGE AV AT DU IKKE OPPFYLTE FORPLIKTELSENE PRESENTERT HER.

13.2 Senderen er ansvarlig for egen regning å sørge for at varer som sendes internasjonalt blir akseptert i bestemmelseslandet, iht. gjeldende lover, og for å følge alle krav til lisenser og tillatelser, når det er aktuelt.

13.3 Det kan også være nødvendig for avsenderen å oppgi tilleggsinformasjon for å få klarering fra andre reguleringsmyndigheter i bestemmelseslandet før levering til Mottager. Forsendelser som inneholder varer eller produkter som er regulert av flere reguleringsmyndigheter innen andre bestemmelsesland (som f.eks. reguleringer som gjelder matsikkerhet, offentlig helsebeskyttelse, legemidler, medisinske produkter, planter og dyr, produkter fra den ville natur, telekommunikasjon og annet elektronisk utstyr, og andre lignende etater) kan behøve mer tid for tollklarering. Alle gebyr for forsendelse og retur fra land hvor adgang nektes, vil bli belastet Avsender.

13.4 Hvis forsendelser holdes tilbake av tollvesenet eller andre instanser på grunn av feilaktig eller manglende dokumentasjon, vil FedEx først prøve å varsle Mottager. Hvis lokal lovgivning krever at riktig informasjon eller dokumentasjon leveres av Mottager, og Mottager ikke gjør dette innen en rimelig tidsperiode definert av FedEx, kan forsendelsen anses som ikke-leverbar ynder gjeldende lovgivning (se avsnitt 17: Ikke-leverbare forsendelser). Hvis Mottager unnlater å legge frem påkrevet informasjon eller dokumentasjon, og lokal lovgivning tillater at Avsender leverer de samme opplysningene, vil FedEx eventuelt forsøke å varsle Avsender. Hvis Avsender også unnlater å legge frem informasjonen og dokumentasjonen innen en rimelig tidsperiode definert av FedEx, vil forsendelsen anses som ikke-leverbar under gjeldende lovgivning. FedEx skal ikke holdes ansvarlig for manglende evne til å gjennomføre en levering på grunn av feilaktig eller manglende dokumentasjon, enten de prøver å varsle Mottager eller Avsender.

13.5 Der det er tillatelig etter lokal lovgivning eller hvis ikke annet er sagt (f.eks. via "FedEx International Broker Select Option", beskrevet under), vil FedEx sørge for tollklarering av internasjonale forsendelser. FedEx vil levere informasjon om forsendelsen til tollvesenet og andre reguleringsinstanser for klarering. FedEx kan legge til et ekstra klareringsgebyr, der det er aktuelt, på internasjonale forsendelser for tollklareringsbehandling, for tjenester forespurt av Avsender, Mottager eller tredjeparter, eller for å dekke kostnader pålagt FedEx av den regulerende myndigheten for overholdelse av reguleringer. Type gebyr og beløpene for kan være forskjellige fra land til land. (Se fedex.com/ancillary/go/service for en liste over ekstra klareringsgebyr i ditt bestemmelsesland).

13.6 FedEx vil opptre som agent for Avsender eller Mottager (alt etter som) utelukkende med det formål å klarere forsendelsen og få den gjennom tollen. Der det er relevant og nødvendig, skal Avsender autorisere at FedEx eller deres utpekte speditører utarbeider og sender inn tolldeklarasjoner og alle relaterte handlinger, som en direkte representant i Avsenders eller Mottagers navn og på vegne av Avsender eller Mottager og for Avsenders eller Mottagers risiko. Avsender skal sikre at Mottager autoriserer FedEx i henhold til denne bestemmelsen der det er aktuelt.

13.7 FedEx vil ikke forskuttere eller fakturere noen tollutgifter og avgifter hvis Valg av speditør ble valgt ved bestilling. Hvor akseptabel en vare er og hvilke restriksjoner som gjelder når FedEx International Broker Select brukes, er forskjellig fra land til land.

13.8 I noen tilfeller, etter FedEx' skjønn, kan FedEx akseptere instruksjoner til å bruke en annen utpekt tollspeditør enn FedEx (eller en megler valgt av FedEx) eller den megleren som Avsender har valgt. I alle tilfeller forbeholder FedEx (eller tollspeditøren FedEx har valgt) seg retten til å klarere forsendelsen, hvis tollspeditøren ikke kan avgjøres eller ikke ønsker å utføre klarering eller hvis komplett tollspeditørinformasjon ikke er oppgitt til FedEx (inkludert navn, adresse, telefonnummer og postnummer).

13.9 For forsendelser som må klareres gjennom tollen av Mottager, vil FedEx levere tollpapirarbeidet til Mottager, og levering av papirarbeid utgjør rettidig levering.


14. TOLL OG AVGIFTER

14.1 For å fullføre visse gjenstanders tollklarering kan FedEx forskuddsbetale toll og avgifter beregnet av tollvesenet, på vegne av parten som er ansvarlig for betalingen betaleren, og fastsette et ekstragebyr for å gjøre dette. For alle forsendelser kan FedEx kontakte betaleren og kreve bekreftelse av tilbakebetalingsordninger, som en betingelse for å fullføre tollklarering og leveranse. FedEx kan også, etter eget skjønn, kreve betaling av toll og avgifter før forsendelsen viderebringes til mottageren. Ta kontakt med FedEx’ kundeservice for nærmere informasjon.

14.2 FedEx gir kun et estimat av toll og avgifter på funksjonen Estimer toll og avgifter på FedEx Global Trade Manager på fedex.com. Endelig sum i toll og avgifter kan være forskjellig fra dette.

14.3 I tilfelle nøyaktigheten eller egnetheten av toll og avgifter vurdert på en forsendelse bestrides, kan FedEx eller dets utpekte tollspeditør vurdere forsendelsesdokumentene levert med forsendelsen. Hvis FedEx vurderer det dit hen at toll og avgifter ble tilstrekkelig vurdert, vil Avsender samtykke i å betale toll og avgifter eller Avsender erklærer at Mottager betaler, alt etter som.

14.4 I tilfelle FedEx forskuddsbetaler toll, avgifter eller andre gebyrer, på vegne av betaleren, vil det bli vurdert om betaleren skal belastes et ekstragebyr, enten et flatt gebyr eller beregnet som en prosent av det totale beløpet som ble forskuddsbetalt. Dette ekstragebyret vil variere avhengig av bestemmelseslandet. For mer informasjon om ekstragebyret for tollklarering kan du se https://www.fedex.com/no-no/ancillary-clearance-service.html

14.5 Hvis Avsender ikke utpeker en betaler på (luft)fraktbrevet, vil toll og avgifter automatisk bli fakturert til Mottager der det lar seg gjøre. "Fakturer Avsender toll og avgifter" og "Fakturer tredjepart toll og avgifter", er alternativer kun tilgjengelig for leveranser til spesifikke bestemmelsessteder. Ta kontakt med FedEx-kundeservice for nærmere informasjon.

14.6 UANSETT OM BETALINGSINSTRUKSENE SKULLE SI NOE ANNET, STÅR AVSENDER I YTTERSTE KONSEKVENS ANSVARLIG FOR BETALING AV TOLL OG AVGIFTER OG ALLE GEBYRER OG EKSTRAGEBYRER RELATERT TIL VÅR FORSKUDDSBETALING AV TOLL OG AVGIFTER, HVIS BETALING IKKE MOTTAS. Hvis en Mottager eller tredjepart som bes om å bekrefte tilbakebetaling, nekter å betale den nødvendige toll og avgift, kan FedEx kontakte Avsender for dette. Hvis Senderen nekter å legge til rette tilfredsstillende ordninger for å refundere FedEx, vil forsendelsen bli returnert til Avsender (i hvilket fall Avsenderen holdes ansvarlig både for de originale gebyrene og returgebyrene) eller den plasseres i et generelt lager eller et tollfritt lager, eller anses som ikke-leverbar. Hvis transportgebyrene for en forsendelse belastes et kredittkort, forbeholder FedEx seg retten til å bruke dette til også å belaste ubetalte toll og avgifter i forbindelse med den forsendelsen.

14.7 Enhver forsendelse kan forsinkes dersom FedEx ikke er i stand til å få tilfredsstillende bekreftelse på at beløpene som skal forskuddsbetales for å dekke toll og avgifter, blir refundert. Disse forsinkelsene eller annen unnlatelse av å overholde disse Vilkårene, er utenfor erstatningsansvar og utgjør ikke tjenestebrudd. I så måte dekkes de ikke av godtgjørelsesgarantien. (Se avsnitt 18: Godtgjørelsesgaranti og avsnitt 20: Utenfor erstatningsansvar).

14.8 Betaling for toll og avgifter vil blir gjort med én av de følgende metoder, etter FedEx eget skjønn: kontanter, sjekk (personlige eller bedriftssjekker, avhengig av at gyldig identifikasjon blir fremlagt), kredittkort, postanvisning., reisesjekk, eller debet- eller kredittkonto. FedEx godtar ikke forskuddsbetaling av toll og avgifter ved forsendelsestidspunktet.

14.9 Vi påtar oss intet ansvar for forsendelser som blir etterlatt i tollen, og slike forsendelser kan bli ansett som ikke-leverbare.


15. RUTING OG LEVERING

15.1 FedEx forbeholder seg retten til å sende en forsendelse enhver rute de finner hensiktsmessig. Det er ingen opphold på ruten, som avtales ved levering av forsendelsen til transportøren. Enkelte forsendelser kan bli konsolidert eller videresendt av FedEx for transport på tredjeparts kjøretøyer, tredjeparts luftfartsselskaper eller enten på charter- eller interline-grunnlag, etter FedEx’ eget skjønn. FedEx påtar seg ingen forpliktelse til å omdirigere ruten til forsendelser til et tredjeland eller transportere forsendelsen på et bestemt fly eller på et annet kjøretøy, eller via en bestemt rute eller for å nå forbindelser i henhold til bestemte planer. FedEx kan, uten varsel, bytte til andre transportører, fly eller kjøretøy, avvike fra ruten eller rutene, eller sørge for at forsendelsen transporteres på et motorkjøretøy. Senderen godtar FedEx’ rett til å omdirigere en forsendelse (inkludert bruk av andre transportører) for å gjøre det enklere å levere den.

15.2 FedEx kan levere til mottageren på adressen oppgitt på (luft)fraktbrevet, eller til andre personer eller enheter enn de som er oppgitt på (luft)fraktbrevet, men som har tydelig myndighet til å ta imot forsendelsen på vegne av Mottageren. Forsendelsesadresser skal alltid inkludere Mottagers fullstendige adresse og dennes telefon- eller faksnummer. Avsender anerkjenner og aksepterer eksplisitt at levering kan bli gjort til en tredjepart eller en postkasse eller noe annet sted tilgjengelig for Mottageren. (Postboksadresser kan brukes for bestemte internasjonale adresser, men må inkludere et gyldig telefon-, faks- eller telefaksnummer på frakt brevet/luftfraktbrevet (AWB). FedEx kan ikke levere til amerikanske postboksadresser for militæret, som for eksempel APO og FPO).

15.3 FedEx skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle erstatningskrav i forbindelse med beslagleggelse eller tilbakeholding av varer under transitten av tollvesenet eller andre offentlige myndigheter.

15.4 Forsendelser til hotell, sykehus, offentlige kontorer eller installasjoner, universitetsområder eller andre fasiliteter som har et postrom eller et sentralt mottaksområde, kan leveres til postrommet eller det sentrale mottaksområdet, med mindre annet er autorisert og godkjent av FedEx før sending.

15.5 Farlig gods kan ikke omrutes annen adresse enn den opprinnelige adressen til Mottager som er angitt av Avsender. (Merk: Forsendelser kan oppbevares for henting eller returneres til Avsender.)

15.6 Enhver forespørsel om adresseendringer som ikke er en omruting eller en korrigering av adresse, betraktes som en ny forsendelse og nye transportkostnader vil gjelde.

15.7 Det pålegges et spesialhåndteringsgebyr for lørdagslevering, hvis tilgjengelig, i land der lørdag ikke er en vanlig virkedag.

15.8 Tjenestealternativet FedEx Europe First for levering tidlig neste morgen, hvis tilgjengelig, pålegges et ekstra leveringsgebyr («FedEx Europe First Delivery Fee»).

15.9 Etter eget skjønn kan FedEx nekte å hente eller levere en forsendelse, eller bruke alternativet hente- eller leveringsordninger, for å ivareta de ansattes sikkerhet, og i tilfeller der FedEx mener at tjenestene vi utfører kan brukes til å bryte gjeldende lover, regler og forskrifter.

15.10A Leveringsinstruksjoner fra Avsender
FedEx tilbyr Avsender én eller flere signaturalternativer for levering, som kan velges av Avsender når (luft)fraktbrevet fylles ut. Signaturalternativer for levering er ikke tilgjengelig for alle Forsendelser, og er underlagt geografiske eller andre begrensninger og kan endres av FedEx fra tid til annen uten forhåndsvarsel. Tilgjengelighet og betingelser for Signaturalternativer for levering er tilgjengelig på fedex.com.

Avsenderen og Mottageren bekrefter hver for seg at Signaturalternativene for levering valgt av Avsender kan gjelde, men er ikke begrenset til: (i) frigivelse av en Forsendelse uten en signatur for levering; (ii) levering til en nabo eller vaktmester/bygningsansvarlig eller lignende; (iii) frigjøring av en forbrukerforsendelse på leveringsadressen kun til en voksen som er myndig; (iv) eller en kombinasjon av de foregående instruksjonene. Utvelgelsen av et Signaturalternativ av Avsender vil bli gjeldende praksis for eventuelle ytterligere leveringsinstruksjoner mottatt av Mottageren. Avsender og Mottager bes å ta hensyn til avsnitt 20.4e i disse Fraktvilkårene.

Det vil kunne påløpe ekstragebyrer for Signaturalternativer for levering. Utskiper og Mottager bes å ta hensyn til avsnitt 23 i disse Fraktvilkårene.

I tilfelle der et Signaturalternativ ikke er valgt, vil FedEx bruke standard leveringsprosedyrer.

15.10B Leveringsinstruksjoner fra Mottager
Ved utvalgte steder, kan Forbrukerforsendelser leveres i henhold til ytterligere instruksjoner fra Mottageren. Utskiperen erkjenner og godtar uttrykkelig at DISSE INSTRUKSJONENE KAN ENDRE DE OPPRINNELIG AVTALTE LEVERINGSINSTRUKSJONENE OG/ELLER LEVERINGSFORPLIKTELSESTIDEN. Utskiper og Mottager erkjenner og godtar hver for seg at instruksjonene fra Mottager kan gjelde, men er ikke begrenset til: (i) utsettelse av leveringstidspunktet (ii) levering til en nabo (iii) levering til en annen adresse og/eller annen person, gitt at denne adressen er i samme land som angitt på (luft)fraktbrevet (iv) gi instruksjoner om hvor Forbrukerforsendelsen skal legges igjen uten å innhente en leveringsunderskrift; (v) forlate Forbrukerforsendelsen ved et hentested (f.eks. en lokal butikk), eller (vi) kombinasjoner av de foregående instrukser. Partene godtar at FedEx kan holde Forbrukerforsendelser midlertidig tilbake som en følge av Mottagerens instrukser, f.eks. for å utsette levering, og at en slik tilbakeholdelse vil bli betraktet som en del av fraktavtalen.

Det tilgjengelige leveringsalternativet for Forbrukerforsendelser er underlagt tid, geografiske og andre begrensninger, og kan endres fra tid til annen av FedEx, uten forhåndsvarsel. Tilgjengelighet og betingelser for leveringsalternativer er tilgjengelig på www.fedex.com. Godtgjørelsesgarantien (se avsnitt 18) gjelder ikke for Forbrukerforsendelser der Mottageren har kommet med ytterligere instrukser for leveransen i henhold til denne bestemmelsen.

FedEx skal kun godta ytterligere leveringsintruksjoner for Forbrukerforsendelser. HVIS EN MOTTAKER IMIDLERTID OPPGIR YTTERLIGERE LEVERINGSINTRUKSJONER FOR ANDRE ENN FORBRUKERFORSENDELSER, DA ERKJENNER OG GODTAR UTSKIPER OG MOTTAKER Å VÆRE BUNDET AV DISSE BESTEMMELSENE.


16. GJENLEVERINGSTJENESTE

16.1 Bedriftsleveringer. FedEx vil forsøke å levere på nytt, enten automatisk eller etter anmodning, hvis: (1) ingen på mottageradressen eller naboadressen er tilgjengelig for å signere for pakken, og det ikke er noen FedEx-signaturalternativer for levering arkivert; (2) utskiper har valgt et FedEx-signaturalternativ, og ingen kvalifiserte mottagere er tilgjengelig for å signere for pakken; eller (3) FedEx, etter egen vurdering, avgjør at pakken ikke skal frigjøres. Hvis Forbrukerforsendelsen ikke er blitt levert etter tre (3) forsøk, eller har blitt oppbevart i fem (5) virkedager, fra datoen for første leveringsforsøk og, der det er aktuelt, er tollklarert i mottagerlandet, vil den bli vurdert som ikke-leverbar (se avsnitt 17: ikke-leverbare forsendelser).

16.2 Boliglevering og forbrukerleveranser. Hvis en Boliglevering eller en Forbrukerforsendelse ikke kan leveres på første forsøk, kan Fedex, etter egen vurdering, enten gjøre et nytt forsøk på levering, oppbevare forsendelsen frem til ytterligere leveringsinstruksjoner mottas fra mottager, eller levere til et sted bestemt av FedEx. Hvis en Boliglevering eller en Forbrukerforsendelse ikke kan leveres ved ett eller flere nye forsøk, eller Mottager ikke oppgir ytterligere leveringsinstruksjoner, eller FedEx ikke kan hjelpe med levering til et annet sted som bestemmes av FedEx, kan det være at forsendelsen vurderes som ikke-leverbar (se avsnitt 17: Ikke-leverbare forsendelser).


17. IKKE-LEVERBARE FORSENDELSER

17.1 En ikke-leverbar forsendelse er en forsendelse som ikke kan leveres av årsaker som inkluderer, men ikke er begrenset til, følgende: (i) Mottagers adresse er ufullstendig, uleselig, feilaktig eller er ikke funnet, (ii) forsendelsen er adressert til et område som ikke betjenes av FedEx, (iii) Mottagers virksomhet er stengt, (iv) levering er ikke mulig på grunn av at en egnet person er utilgjengelig eller nekter å motta leveringen eller signere for leveringen av forsendelsen ved første eller påfølgende leveringsforsøk, (v) forsendelsen kan ikke tollklareres, (vi) forsendelsen vil sannsynligvis forårsake skade på eller forsinkelse av andre forsendelser eller eiendeler, eller forårsake personskader, (vii) forsendelsen inneholder forbudte varer, (viii) Mottager er ikke i stand til eller nekter å betale for en forsendelse av typen Bill Recipient (Fakturer Mottager), (ix) forsendelsen er emballert på feil måte eller (x) forsendelsens innhold eller emballasje er skadet på en slik måte at omemballering er umulig.

17.2 Hvis en forsendelse av en eller annen årsak anses som ikke-leverbar, vil FedEx eventuelt forsøke å varsle Avsender for å organisere retur av forsendelsen, uten at det berører lokale regulatoriske begrensninger. Hvis Avsender ikke kan kontaktes innen fem (5) virkedager eller unnlater å komme med instruksjoner innen en rimelig tidsperiode, som fastsatt av FedEx, kan FedEx, etter eget skjønn, returnere forsendelsen til Avsender eller til det tollfrie lageret, eller avhende forsendelsen. Hvis forsendelsen ikke kan leveres, klareres gjennom tollen eller returneres, kan den overføres eller avhendes av FedEx, etter eget skjønn. Avsender skal være ansvarlig for alle kostnader, avgifter og gebyrer i forbindelse med retur, oppbevaring eller avhending av en ikke-leverbar forsendelse, med mindre forsendelsen det var FedEx egen feil at den ikke kunne leveres.

17.3 Forsendelser som ikke kan returneres på grunn av lokale forskriftmessige begrensninger, kan enten plasseres i et alminnelig tollager eller i et tollfritt lager, eller avhendes etter FedEx’ eget skjønn og på ethvert sted. Avsender samtykker i å betale eventuelle omkostninger som ble dekket av FedEx i denne sammenheng.

16.4 Returkostnader faktureres Avsender, sammen med de opprinnelige kostnadene, med mindre manglende levering av forsendelsen skyldtes FedEx. Om nødvendig, skal også alle andre omkostninger som ble dekket av FedEx, inkludert, men ikke begrenset til, toll, avgifter og lagringsgebyrer, inkluderes. For returnerte forsendelser som inneholder farlig gods, må Avsender et (luft)fraktbrev for returen og eventuelle andre nødvendige dokumenter.


18. REGLER FOR GODTGJØRELSESGARANTI

18.1 FedEx tilbyr en godtgjørelsesgaranti for de følgende tjenestene eller tjenestealternativene (hvis og hvor det er tilgjengelig): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (unntatt intra-europeiske forsendelser), FedEx International Economy Freight (unntatt intra-europeiske forsendelser), FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. For å unngå enhver tvil: Godtgjørelsesgarantien gjelder ikke forsendelser innen Europa med tjenesten FedEx International Economy. På forespørsel vil FedEx enten refundere eller etter eget valg (etter FedEx' eget skjønn) kreditere den aktuelle fakturaen med transportkostnadene som ble påført Avsender, hvis det første leveringsforsøket av en forsendelse fant sted 60 sekunder eller mer etter den gjeldende leveringsforpliktelsestiden (Tjenestesvikt). Godtgjørelsesgarantien gjelder imidlertid kun dersom leveringsforpliktelsen er godtatt av FedEx etter at de har hentet forsendelsen.

Denne Godtgjørelsesgarantien, hvis tilgjengelig (kunder bør sjekke med FedEx for å finne ut mer), kan stanses, endres eller tilbakekalles av FedEx, etter eget skjønn og uten varsel til verken Avsender eller Mottaker.

Følgende begrensninger skal gjelde for å kvalifisere for refusjon eller kreditering:

a. Dersom tollklareringer eller andre forskriftsmessige klareringer forsinkes på grunn av krav om inspeksjon eller stikkprøver, eller på grunn av Avsenders feil eller utelatelser i dokumentasjonen, eller dersom behandlingen av en pakke er forsinket på grunn av FedEx’ overholdelse av luftfartskrav eller andre sikkerhetskrav, skal leveringsforpliktelsestiden endres ved å legge til én virkedag for hver dag (eller del av en dag) som slike klareringer forsinkes med.

b. For fakturerte forsendelser og forsendelser som er sendt via en automatisert forsendelsesenhet, må FedEx motta et skriftlig varsel om tjenestesvikt innen 15 dager etter fakturadato. Avsender må fremlegge et bevis på betalingen, samt fakturanummeret som betalingen gjelder. Hvis ikke hele fakturabeløpet er betalt, må årsaken for hver ubetalte kostnad markeres med tilhørende fraktbrevnummer eller pakkesporingsnummer.

c. Når det gjelder forsendelser som ikke er fakturert av FedEx (enten de er betalt med kontanter, sjekk, postanvisning, kredittkort eller annet), skal Avsender sende FedEx et skriftlig varsel om tjenestesvikt innen 15 dager etter forsendelsesdato.

d. Varslingen må inneholde FedEx-kontonummer og, hvis aktuelt, fraktbrevnummer eller pakkesporingsnummer, forsendelsesdato og fullstendig og nøyaktig detaljer om Mottager.

e. En tjenestefeil ansees ikke som inntruffet dersom FedEx innen 30 dager etter at de ble varslet, kan fremlegge bevis på enten levering til rett tid med dato og klokkeslett for leveringen og navnet på personen som signerte for forsendelsen, eller informasjon om tjenesteunntak som viser at manglende evne til å levere i tide var et resultat av noe som ligger innenfor vilkårene som tillater utvidelse av leveringstiden omtalt her, eller på grunn av omstendigheter beskrevet i avsnitt 20: UTENFOR ERSTATNINGSANSVAR.

f. Det tillates kun én refusjon eller kreditering per pakke. Hvis det oppstår tjenestesvikt for én pakke i en forsendelse med flere pakker, gis det kun refusjon eller kreditering for andelen av transportkostnadene som tilsvarer den aktuelle pakken.

g. Refusjon eller kreditering tillates kun dersom fullstendig og nøyaktig informasjon om Mottager ble angitt da forsendelsen ble sendt. Fullstendig informasjon om Mottager må angis enten på (luft)fraktbrevet eller via en automatisert forsendelsesenhet.

h. Det gis ikke refusjon eller kreditering til forsendelser som er forsinket på grunn av feilaktige eller ufullstendige adresser eller på grunn av at en egnet person er utilgjengelig eller nekter å motta leveringen, enten pakken er returnert til Avsender eller ikke, eller signere for forsendelsen, eller på grunn av eventuelle situasjoner som tillater utvidelse av leveringstiden, omtalt i disse vilkårene, eller av omstendigheter beskrevet i avsnitt 20: UTENFOR ERSTATNINGSANSVAR.

i. Denne Godtgjørelsesgarantien gjelder kun transportkostnader og omfatter ikke toll, avgifter eller kostnader for deklarert verdi, eller eventuelle andre kostnader og/eller skader som er påført Avsender eller Mottager.

j. Det gis ikke refusjon eller kreditering til kunder som bruker automatiserte forsendelsesenheter dersom det er påført feil pakkesporingsnumre på den aktuelle pakken eller forsendelsen.

k. En tjenestesvikt ansees ikke som inntruffet, dersom det ble oppgitt en FedEx-kontonummer i «Fakturer til» ved sending av pakken, som ikke hadde god kredittverdighet og pakken ble holdt tilbake til det ble organisert alternative betalingsmetoder. I denne bestemmelsen betyr «god kredittverdighet» at (1) betaling på FedEx-konto er oppdatert, (2) FedEx-konto er ikke i statusen «kun kontanter», og (3) for kommersielle FedEx-kontoer eller FedEx-forretningskontoer, at saldoen ikke overskrider kredittgrensen fastsatt av FedEx.

l. Denne Godtgjørelsesgarantien gjelder ikke ikke-leverbare eller returnerte forsendelser eller forsendelser som inneholder farlig gods eller tørris.

m. Denne Godtgjørelsesgarantien gjelder ikke forsinkelser i leveringen, som er forårsaket av overholdelse av FedEx’ regler i forbindelse med betaling av toll og avgifter før tollklarering eller ved levering.

n. Kreditering for transportkostnader gjøres kun til betalers konto og refusjoner utstedes kun til betaler.

o. Krediteringer eller refusjoner i forbindelse med denne Godtgjørelsesgarantien gjelder kun transportkostnader for forsendelsen som forvoldte kreditten.

p. Eksakt leveringsforpliktelsestid kan kun fås ved å kontakte Kundeservice og oppgi følgende informasjon:

1. vareslaget som sendes

2. forsendelsesdato

3. nøyaktig bestemmelsessted

4. forsendelsens vekt

5. forsendelsens verdi

Eventuell transittid publisert i FedEx Tjenesteveiledning eller på andre steder, eller angitt av Kundeservice uten de fem ovennevnte obligatoriske data, er kun et anslag og er ikke et fastsatt tidspunkt i henhold til leveringsforpliktelsen. FedEx’ oppføringer vedrørende angitte leveringstider skal utgjøre avgjørende bevis for slike anslag.

q. Denne Godtgjørelsesgarantien for forsendelser beregnet på våre utvidede tjenesteområder, gjelder kun den delen av transporten som leveres direkte av FedEx.

r. Ferier og helligdager ved henteadressen og/eller på bestemmelsesstedet, vil påvirke transittidene til FedEx. Leveringer som er planlagt på en helligdag, skal planlegges for levering neste virkedag. Leveringsforpliktelsestiden utvides med en periode som tilsvarer lengden på helligdagsperioden.

s. For tjenesten FedEx International Next Flight kan den anslåtte leveringsforpliktelsestiden endres av mange årsaker, inkludert, men ikke begrenset til, følgende: forsinkelser eller innstillinger av flyvninger på grunn av problemer med lufttrafikkontroll, værforhold eller mekaniske problemer. Hvis leveringsforpliktelsestiden blir endret, vil Godtgjørelsesgarantien kun gjelde for den siste anslåtte leveringsforpliktelsestiden.

t. Denne Godtgjørelsesgarantien gjelder ikke for alle Forsendelser, særlig ikke for Forbrukerforsendelser, dersom Mottageren har gitt FedEx spesifikke leveringsinstrukser i henhold til avsnitt 15.10.

18.2 Når det gjelder tjenestealternativet FedEx Europe First, skal FedEx på forespørsel enten refundere eller etter eget valg (etter FedEx’ eget skjønn) kreditere den aktuelle fakturaen med i) gebyret for FedEx Europe First Delivery som er påført Avsender, men ikke transportkostnadene, hvis det første leveringsforsøket av en forsendelse finner sted 60 sekunder eller mer etter gjeldende leveringsforpliktelsestid for tjenestealternativet FedEx Europe First og ii) transportkostnadene påført Avsender (i tillegg til gebyret for FedEx Europe First Delivery) hvis det første leveringsforsøket av en forsendelse finner sted 60 sekunder eller mer etter gjeldende leveringsforpliktelsestid for FedEx International Priority uten tjenestealternativet FedEx Europe First. Alle restriksjonene og begrensninger oppført i avsnitt 18.1 gjelder også for tjenestealternativet FedEx Europe First.

18.3 Hvis Avsender velger å legge igjen en forsendelse på enten et servicesenter som er autorisert av FedEx, eller i en FedEx Drop Box, starter leveringsforpliktelsestiden når forsendelsen hentes av FedEx fra henholdsvis det autoriserte servicesenteret eller FedEx Drop Box. Du finner mer informasjon om gjeldende tidsfrister som av og til er implementert, ved henholdsvis det autoriserte servicesenteret eller FedEx Drop Box.


19. DEKLARERT VERDI OG ANSVARSBEGRENSNINGER

19.1 Med mindre avsender oppgir en høyere deklarert transportverdi på fraktbrevet/luftfraktbrevet (AWB) og betaler den obligatoriske avgiften, er FedEx’ ansvar for forsendelsen begrenset til det høyeste av a) beløpet i henhold til gjeldende internasjonale konvensjon eller b) EUR 22 per kg eller c) USD 100 per forsendelse. For forsendelser med tjenestene FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight og FedEx Standard over natten innen Belgia, Danmark, Luxembourg, Nederland, Sveits og Forente arabiske emirater er FedEx sitt ansvar begrenset til det høyeste av a) beløpet som pålegges i henhold til lokal lovgivning; b) EUR 10 per kg; eller c) USD 100 per forsendelse, med mindre avsenderen angir en høyere deklarert verdi for frakten på (Air) Waybill og betaler den nødvendige avgiften. For forsendelser med tjenestene FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight eller FedEx Standard Overnight er FedEx’ ansvar begrenset til det høyeste av a) beløpet som pålegges i henhold til lokal lovgivning; b) € 10 per kilogram; eller c) US$ 100 per forsendelse, med mindre avsenderen angir en høyere deklarert verdi for frakten på (luft)fraktbrevet og betaler den obligatoriske avgiften.

19.2 FedEx påtar seg ikke fraktansvar og tilbyr ingen totalforsikring, men Avsender kan betale en tilleggsavgift for deklarert fraktverdi som overstiger disse grensene, i henhold til avsnitt 19.1 ovenfor. Avsender bør se FedEx Rate Sheets (prislister) som var gjeldende på tidspunktet for forsendelsen eller ringe FedEx for å få forklaring på slike ekstra kostnader. Den deklarerte fraktverdien for enhver pakke utgjør FedEx’ maksimale erstatningsansvar i forbindelse med sending av denne pakken, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle tap, skader, forsinkelser, feil levering, manglende levering, feilinformasjon, og unnlatelse av å fremlegge informasjon, eller feil levering av informasjon vedrørende denne forsendelsen. Avsender påtar seg risikoen for eventuelle tap ut over deklarert transportverdi. Kunder rådes til å kontakte sitt forsikringsselskap eller -megler for å få forsikringsdekning. SELV OM EN HØYERE FRAKTVERDI DEKLARERES, SKAL FEDEX’ ERSTATNINGSANSVAR FOR TAP AV ELLER SKADE PÅ FORSENDELSENS INNHOLD IKKE OVERSKRIDE DEN FAKTISKE VERDI AV FORSENDELSENS INNHOLD, OG FEDEX HAR RETT TIL Å KREVE SÆRSKILT DOKUMENTASJON FOR DEN VERDI AV FORSENDELSENS INNHOLD SOM ERSTATNINGSKRAVET GJELDER.

19.3 Den maksimale deklarerte toll- og fraktverdien er begrenset og kan variere fra sted til sted. Den deklarerte fraktverdien kan ikke overskride den deklarerte tollverdien. Den maksimale deklarerte toll- og fraktverdien for innholdet i en FedEx Envelope eller FedEx Pak, uansett bestemmelsessted, er USD 100 per forsendelse eller USD 9,07 per 454 gram, alt etter hva som er størst. Varer med en verdi (faktisk eller deklarert) som overskrider disse beløpene, skal IKKE sendes i en FedEx Envelope eller FedEx Pak. Med mindre noe annet er spesifisert av FedEx, er maksimal deklarert fraktverdi USD 50 000 per forsendelse, med unntak av FedEx International Priority Freight og FedEx International Economy Freight, som har en maksimal deklarert fraktverdi på USD 100 000 per forsendelse til de fleste bestemmelsessteder. Avsender bør se FedEx’ prislister som var gjeldende på tidspunktet for forsendelsen eller ringe FedEx for å få forklaring på begrensningene av deklarert verdi.

19.4 Forsendelser som inneholder følgende gjenstander av ekstraordinær verdi, er begrenset til en maksimal deklarert fraktverdi på USD 1000 per forsendelse eller USD 9,07 per 454 gram, alt etter hva som er størst. Import av disse gjenstandene kan være forbudt av enkelte land, og en lavere deklarert fraktverdi for et land, hvis aktuelt, skal styre begrensningen for slike varer:

a. Kunst, inkludert kunstarbeid laget eller utviklet ved hjelp av ferdigheter, smak eller kreativt talent, for salg, visning eller samling. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, gjenstander (og deres deler) som for eksempel malerier, tegninger, vaser, billedvev, trykk i begrenset opplag, høykunst, statuer, skulpturer, samlerobjekter, tilpassede eller personlige musikkinstrumenter eller lignende.

b. Antikviteter eller samlerobjekter, eller ethvert vareslag som viser stil eller mote en tidligere periode, og hvis historie, alder, sjeldenhet osv. bidrar til deres verdi. Disse gjenstandene inkluderer, men er ikke begrenset til, møbler, bordservise, porselen, keramikk og glassvarer. Samlerobjekter kan være samtidige eller fra en tidligere periode.

c. Film, fotografiske bilder (inkludert fotografiske negativer), fotografiske krombilder og fotografiske lysbilder.

d. Alle vareslag som pga. sin naturlige beskaffenhet er ømfintlig for skade, eller deres markedsverdi er spesielt variabel eller vanskelig å fastslå.

e. Glassvarer, inkludert, men ikke begrenset til, skilt, speil, keramikk, porselen, krystallglass, innrammet glass og andre varer med liknende skjøre egenskaper.

f. Plasmaskjermer

g. Smykker, inkludert, men ikke begrenset til, bijouteri, armbåndsur og deres deler, monterte perler og edelstener (edle eller halvedle, bearbeidede eller ubearbeidede), industridiamanter og smykker laget av edelt metall.

h. Edelt metall, inkludert, men ikke begrenset til, gull og sølv, sølvbarrer eller forsølvet, forgylt eller platinert (bortsett fra som en integrerende del av elektroniske maskiner).

i. Pelsskinn, inkludert, men ikke begrenset til, klær, klær med pelskant og pelsskinn.

j. Aksjer, obligasjoner, cashletters/verdipapirer eller kontantekvivalenter, inkludert, men ikke begrenset til, matkuponger, frimerker (ikke samlerobjekter), reisesjekker, lotterilodd, postanvisninger, gavekort og gavesertifikater, forhåndsbetalte telefonkort (ekskludert de som krever en aktiveringskode), obligasjonskuponger og ihendehaverobligasjoner.

k. Samlerobjekter som for eksempel idrettskort, suvenirer og memorabilia. (Samlermynter og samlefrimerker kan ikke sendes. Se avsnittet Forbudte gjenstander).

l. Gitarer og andre musikkinstrumenter som er mer enn 20 år gamle, samt tilpassede eller personlige musikkinstrumenter.

m. Avsender er ansvarlig for å fylle ut (luft)fraktbrevet og all annen forsendelsesdokumentasjon, inkludert utfylling av delen for deklarert verdi, så nøyaktig som mulig. FedEx kan ikke oppfylle forespørsler om å endre informasjonen om deklarert verdi på (luft)fraktbrevet etter at forsendelsen er levert til FedEx.

19.5 Hvis Avsender ikke har angitt deklarert transportverdi for alle pakker på (luft)fraktbrevet, men har angitt en samlet deklarert verdi for alle pakker, vil den deklarerte verdien for hver pakke fastsettes ved å dele den samlede deklarerte verdien med antall pakker på luftfraktbrevet. Under ingen omstendigheter kan den deklarerte verdien til en pakke i en forsendelse overskride den deklarerte verdien til forsendelsen.

19.6 FedEx skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, skade på, eller forsinkelse, feil levering eller manglende levering av uakseptable forsendelser, inkludert, men ikke begrenset til, kontanter eller valuta (Se avsnitt 8: Forbudte gjenstander).

19.7 All deklarasjon av en verdi som overskrider den maksimale verdien som er tillatt av FedEx, er ugyldig. Det at FedEx’ aksepterer (enten utilsiktet, tilsiktet eller på annen måte) transport av en forsendelse som har en deklarert verdi som overskrider den tillatte maksimumsverdien, utgjør ikke en fraskrivelse av eventuelle bestemmelser eller begrensninger som gjelder denne forsendelsen, i disse Vilkårene.

19.8 Hvis den deklarerte fraktverdien til en forsendelse overskrider de tillatte grensene (se avsnittene 19.3 og 19.4), skal denne verdien automatisk reduseres slik at den tilsvarer den tillatte grensen for en slik forsendelse.

19.9 Uansett hva den deklarerte fraktverdien til en pakke er, skal ikke FedEx' erstatningsansvar for eventuelle tap, skader, forsinkelser, feilleveringer, manglende levering, feilinformasjon, manglende informasjon eller feillevering av informasjon overskride forsendelsens reparasjonskostnader, avskrevne verdi eller erstatningskostnader, alt etter hva som er minst.


20. UTENFOR ERSTATNINGSANSVAR

20.1 FEDEX SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER, ENTEN DE ER DIREKTE, INDIREKTE, SÆRSKILTE ELLER FØLGESKADER, SOM OVERSKRIDER DEN DEKLARERTE VERDIEN (SOM BEGRENSET AV AVSNITT 19) ELLER ANSVARSBEGRENSNINGEN SOM ER FASTSATT I DEN GJELDENDE INTERNASJONALE KONVENSJONEN, SLIK DEN LYDER ETTER ENDRING, ELLER, FOR FORSENDELSER FRA OG MELLOM BESTEMTE STEDER INNEN ETT LAND, AV GJELDENDE LOKAL LOVGIVNING, ALT ETTER HVA SOM ER STØRST, ENTEN FEDEX VISSTE ELLER BURDE HA VISST AT SLIKE SKADEERSTATNINGER KUNNE PÅFØRES, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV INNTEKT ELLER FORTJENESTE.

20.2 FEDEX SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAP ELLER SKADER, ENTEN DE ER SÆRSKILTE, DIREKTE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV INNTEKT ELLER FORTJENESTE.

20.3 FedEx skal ikke holdes ansvarlig for tap eller forsinkelser i visse omstendigheter fastsatt i avsnitt 20.4. Avsender påtar seg risikoen for eventuelle tap og forsinkelser, og skal ta kontakt med et forsikringsselskap eller -megler hvis de ønsker forsikringsdekning. FEDEX GIR IKKE FORSIKRINGSDEKNING

20.4 FedEx skal ikke holdes ansvarlig for, og ingen justering, refusjon eller kreditt av noe slag skal gjennomføres som et resultat av, eventuelle tap, skader, forsinkelser, feil levering, manglende levering, feilinformasjon, og unnlatelse av å fremlegge informasjon, inkludert, men ikke begrenset til denne typen tap, skader, forsinkelser, feil levering, manglende levering, feilinformasjon, og unnlatelse av å fremlegge informasjon, som er forårsaket av:

a. handlinger eller utelatelser fra Avsender, Mottaker eller andre parter som har interesser i forsendelsen;

b. Typen forsendelse eller dens eventuelle defekter, karakteregenskaper eller iboende feil.

c. Brudd på betingelser eller vilkår på (fly)fraktbrevet eller i disse Vilkårene, tariffer eller andre betingelser og vilkår som gjelder forsendelsen, inkludert, men ikke begrenset til, feilaktig deklarasjon av frakten, feil eller utilstrekkelig emballering, sikring, merking eller adressering av forsendelser.

d. Alle hendelser utenfor FedEx’ kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, farer i luften, samfunnsfiender, offentlige myndigheter som handler med tilsynelatende eller faktisk fullmakt, handlinger og utelatelser fra tollere, opptøyer, streik eller andre lokale konflikter, sivile uroligheter, farer i forbindelse med krig eller værforhold, eller nasjonale, internasjonale eller lokale avbrudd i nettverkene for luft- eller landtransport, kriminelle handlinger utført av personer eller enheter, inkludert terroristhandlinger, streiker og forventede streiker (av enhver enhet/gruppe, inkludert, men ikke begrenset til, andre transportører, forhandlere eller leverandører), naturkatastrofer, avbrudd eller svikt i kommunikasjons- og informasjonssystemer (inkludert, men ikke begrenset til, FedEx-systemer), mekaniske forsinkelser eller omstendigheter som utgjør en fare for FedEx-personell.

e. Handlinger eller utelatelser fra eventuelle andre personer enn FedEx, overholdelse av muntlige eller skriftlige leveringsinstruksjoner fra Avsender, Mottager eller personer som hevder at de representerer Avsender eller Mottager.

f. Tap av eller skade på varer som er pakket og forseglet i pakker av Avsender, forutsatt at forseglingen er ubrutt ved levering og at pakken har beholdt sin grunnleggende integritet.

g. Alle leveringsforsinkelser eller FedEx’ manglende evne til å gjennomføre en levering på grunn av handlinger eller utelatelser fra tollvesenet eller andre tilsynsorganer.

h. Leveringsforsinkelser forårsaket av overholdelse av FedEx’ regler vedrørende betaling av toll og avgifter.

i. FedEx’ manglende evne til å fremlegge en kopi av leveringskvitteringen eller en kopi av signaturen som ble gitt ved leveringen.

j. Sletting av data fra eller tap eller uopprettelighet av data som er lagret på magnetbånd, filer eller andre lagringsmedier, eller sletting eller skade av fotografiske bilder eller lydspor fra eksponert film.

k. Skade under transitt eller ved håndtering av lysstoffrør, neonlys, neonskilt, røntgenrør, laserrør og lyspærer, kvartskrystall (bergkrystall), kvartslamper, glassrør, for eksempel slike som brukes ved prøvetaking, og glassbeholdere, for eksempel slike som brukes i laboratoriemiljøer, eller andre skjøre gjenstander.

l. FedEx' unnlatelse av å følge grafikk som angir bæreretningen (f.eks. opp-piler og merkinger som «DENNE SIDEN OPP»).

m. Avsenders unnlatelse av å sende varer i emballasje som er godkjent av FedEx før sending, der slik forhåndsgodkjenning er anbefalt eller nødvendig

n. FedEx’ unnlatelse av å varsle Avsender om eventuelle forsinkelser, tap eller skade, eller enhver unøyaktighet i et slikt varsel

o. Forsendelser frigjort uten signatur, dersom en tillatelse for frigjøring underskrevet av Mottager er i vårt arkiv

p. FedEx’ unnlatelse av eller manglende evne til å kontakte Avsender eller Mottager vedrørende ufullstendige eller unøyaktige adresser, feilaktig eller ufullstendig dokumentasjon, manglende betaling av toll og avgifter som kreves for å frigjøre en forsendelse, eller ufullstendig eller feilaktig adresse for tollspeditøren

q. tap av eller skade på pakker som FedEx ikke har registrert eller mottatt kvittering på

r. Forsendelse av modeller (inkludert, men ikke begrenset til, arkitektoniske modeller, dukkehus osv.).

S. Skade på dokumentmapper, bagasje, klesposer, aluminiumsesker, plastesker eller andre gjenstander med en ytre overflate som kan skades av selvklebende etiketter, tilsmussing eller merking, med mindre de er plassert i en egnet, beskyttende beholder for forsendelse.

t. Skader på, forsinkelse eller tap av en forsendelse som inneholder en forbudt gjenstand.

U. Skader som er et resultat av at Avsenders ikke emballerte det sendte materialet på en egnet måte, slik at det er beskyttet mot skade. FedEx skal foreta en rimelig vurdering av egnetheten til emballasjen med hensyn til håndtering som vanligvis kan forventes ved bruk av en transportør som FedEx;

v. Tap av eventuelle personopplysninger eller finansielle opplysninger, inkludert, men ikke begrenset til, personnumre, fødselsdatoer, førerkortnumre, kreditt- eller debetkortnumre og finansiell regnskapsinformasjon.

w. Avsenders unnlatelse av å slette alle forsendelser som er registrert i et FedEx-selvfaktureringssystem, på en enhet for nettbaserte forsendelser eller andre elektroniske forsendelsesmetoder, som brukes til å sende en pakke når forsendelsen ikke leveres til FedEx.

x. Bruk av et ufullstendig, feilaktig eller ugyldig FedEx-kontonummer eller unnlatelse av å oppgi et FedEx-kontonummer med god kredittverdighet i faktureringsinstruksjonene eller forsendelsesdokumentasjonen.

y. Forsendelse av ferskvarer eller råvarer som kan skades hvis de utsettes for varme eller kulde, inkludert, men ikke begrenset til, forsendelse av alkoholholdige drikkevarer, planter og plantematerialer, tobakksvarer, strutse- eller emuegg, eller levende akvakultur.

z. Skade på datamaskiner, eller komponenter i disse, eller annet elektronisk utstyr når de sendes i annen emballasje enn:

a. Produsentens opprinnelige emballasje, som ikke er skadet og fortsatt er i god, sterk forfatning.

b. Emballasje som samsvarer med FedEx’ retningslinjer om emballering, tilgjengelig på fedex.com.

c. FedEx’ emballasje for bærbare datamaskiner, for forsendelse av bærbare datamaskiner.

d. FedEx’ spesialemballasje for små elektroniske enheter, for forsendelse av mobiltelefoner, håndholdte datamaskiner, MP3-spillere og liknende.

e. Selv om FedEx tilbyr emballasje, råd, hjelp eller veiledning vedrørende egnet emballering av forsendelser, skal ikke FedEx holdes ansvarlig i slike tilfeller, med mindre denne typen råd, hjelp eller veiledning er skriftlig godkjent av FedEx Packaging Design and Development, og den skriftlige godkjennelsen uttrykkelig aksepterer ansvar ved en skadet forsendelse.

f. Skader angitt av en eventuell Shockwatch (støtdetektor), helningsmåler eller eventuelle temperaturmålere.

g. Unnlatelse av å oppfylle vår leveringsforpliktelsestid for forsendelser med ufullstendig eller feilaktig adresse. (Se avsnittet Ikke-leverbare forsendelser.)

h. Tap av eller skade på alkoholforsendelser, med mindre en godkjent emballasjetype er benyttet eller FedEx Packaging Design and Development har forhåndsgodkjent denne emballasjen før sending.

i. Forsendelser med farlig gods som Avsender ikke har deklarert på riktig måte, inkludert riktig dokumentasjon, merking, etiketter og emballasje. FedEx skal ikke betale erstatningskrav for udeklarert eller skjult farlig gods, og FedEx Godtgjørelsesgaranti skal ikke gjelde.

j. FedEx skal ikke holdes ansvarlig for manglende evne til å levere eventuelle tjenester eller tjenestealternativer, der FedEx’ arkiver ikke viser at tjenestene eller tjenestealternativene ble valgt av Avsender.

20.5 Avsender skal holdes ansvarlig for eventuell skade forårsaket av forsendelsen på FedEx eller en tredjepart, unntatt i tilfeller av forsettlig handling fra FedEx’ side. Avsender skal garantere og holde FedEx skadesløs for ethvert erstatningskrav fra en tredjepart, særlig Mottager, for eventuelle erstatningsansvar som overgår ansvaret i disse Vilkårene.

20.6 Alle betalinger fra FedEx i forbindelse med et erstatningskrav fra Avsender eller en tredjepart skal ikke ansees å utgjøre godkjenning av ansvar.


21. INGEN GARANTIER

Bortsett fra det som er uttrykkelig fastsatt i dette dokumentet, gir FedEx ingen garantier, verken uttrykte eller underforståtte.


22. KRAV

22.1 Krav i forbindelse med skade, forsinkelse eller manko.
Alle erstatningskrav i forbindelse med skade (synlig eller skjult), forsinkelse (inkludert erstatning for kvalitetsforringelse) eller manko, må meddeles skriftlig til FedEx innen 21 kalenderdager etter levering av forsendelsen. Hvis ikke kan ingen erstatningskrav reises mot FedEx (se også avsnitt 1718: GODTGJØRELSESGARANTI for tidsperioden for å be om refusjon eller kreditering av transportkostnader på grunn av tjenestesvikt. Hvis forsendelsen mottas av Mottager uten skriftlig melding om skade på leveringskvitteringen, er det et påtakelig bevis på at forsendelsen ble levert i god stand. En av betingelsene som må oppfylles før FedEx vil vurdere eventuelle erstatningskrav for skader, er at Mottager må gjøre innhold, opprinnelige transportkartonger og emballasje tilgjengelig for inspeksjon av FedEx.

FedEx forbeholder seg retten til å inspisere skadede forsendelser på kundens foretaksadresse, samt retten til å hente den skadede pakken for inspeksjon på et FedEx-anlegg.

Alle opprinnelige transportkartonger, all opprinnelig emballasje og alt opprinnelig innhold må være tilgjengelig for inspeksjon av FedEx og må holdes tilbake til erstatningskravet er behandlet.

22.2 Andre krav (tap, manglende levering, feillevering ...)
Alle andre erstatningskrav, inkludert, men ikke begrenset til, erstatningskrav for tap, manglende levering eller feil levering, må mottas av FedEx innen ni måneder etter at pakken ble levert til FedEx.

22.3 Fremsetting av krav og tidsbegrensning
Innen ni måneder etter at pakken ble levert til FedEx, må den dokumenteres, ved å sende all relevant informasjon om saken til FedEx. FedEx er ikke forpliktet til å behandle eventuelle erstatningskrav før alle kostnader er betalt; erstatningsbeløpet må ikke trekkes fra disse kostnadene. Retten til å reise erstatningskrav mot FedEx bortfaller dersom det ikke er reist søksmål innen to (2) år fra leveringsdatoen (i tilfelle skadeerstatning) eller fra datoen da forsendelsen skulle ha blitt levert (i tilfelle tap, manglende levering, feil levering eller forsinket levering).

Den avtalte leveringsdatoen med hensyn til beregning av tidsfrist skal være dagen etter forsendelsesdatoen. Vedtekter om begrensning som gir kortere lovfestede eller avtalefestede bestemmelser, skal overstyre denne bestemmelsen.

Kun ett erstatningskrav kan reises i forbindelse med en forsendelse. Akseptering av utbetaling av erstatningskrav skal annullere retten til å kreve ytterlige skadeerstatninger eller kompensasjon i forbindelse med denne forsendelsen.


23. EKSTRAGEBYR

FedEx forbeholder seg retten til å beregne drivstoffavgifter og andre ekstragebyr for forsendelser uten varsel. Varigheten og beløpet skal fastsettes etter FedEx’ eget skjønn. Ved å levere forsendelsen til FedEx samtykker Avsender i å betale gjeldende ekstragebyr ved tidspunktet for bestilling eller ved tidspunktet for henting, avhengig av hva som kommer sist. Slike avgifter kan fastsettes etter FedEx’ eget skjønn. Du finner en mer detaljert oversikt over gjeldende ekstragebyr på www.fedex.com.


24. IKKE-FRASKRIVELSE

Eventuell manglende evne av FedEx til å håndheve eller implementere en bestemmelse i disse Vilkårene, utgjør ikke en fraskrivelse av den aktuelle bestemmelsen, og påvirker ikke FedEx’ rett til å håndheve denne bestemmelsen.


25. UFRAVIKELIG LOV

Disse Vilkårene skal ikke utelukke noen form for ansvar, der utelukkelse av dette ansvaret er forbudt ved lov.

I den grad bestemmelser i, eller henvist til av, disse Vilkårene, er i strid med eventuelle gjeldende internasjonale traktater, lokale lover, offentlige forskrifter, bestillinger eller krav, skal disse bestemmelsene begrenses i den grad det er tillatt, og, om dog begrenset, skal fortsatt gjelde som en del av avtalen mellom FedEx og Avsender. Ugyldige eller ikke rettskraftige bestemmelser skal ikke påvirke andre deler av disse Vilkårene.


26. MEKLING

Belgisk lov tillater at brukere av posttjenester kan be om intervensjon fra ombudsmannen for postsektoren (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)), forutsatt at brukeren først har fremlagt klagen for FedEx. En slik intervensjon berører ikke bestemmelsene i disse Vilkårene.


27. DATABESKYTTELSE

27.1 Begrep som "kontroller" "personopplysninger", "den opplysningen gjelder" og "behandling" skal forstås i den betydningen som de er gitt i Personvernforordningen (GDPR (EU) 2016/679), samt andre aktuelle (lokale) personvernlover og reguleringer (samlet kalt "personvernlovgivning").

27.2 FedEx og Avsender godtar at de er begge kontrollere selv med hensyn til behandling av personopplysninger ("Personopplysninger") av eller mellom partene under disse Vilkårene.

27.3 Med hensyn til behandling av personopplysninger erklærer Avsender å ha overholdt personvernlovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, anskaffelse av juridisk grunnlag i henhold til artikkel 6 i personvernforordningen, og å gjøre informasjon tilgjengelig for datasubjektene iht. artiklene 12–14 i personvernforordningen, inkludert informasjonen i FedEx' personvernsmerknad på fedex.com.

27.4 Avsender holder FedEx skadefri med hensyn til alle kostnader, krav, skader og utgifter som FedEx pådrar seg i forbindelse med Avsenders manglende overholdelse av dette avsnitt 27.

27.5 Alle overføringer av personopplysninger fra Avsender til FedEx, eller andre veien, fra et land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (heretter: EØS) eller Sveits, til et land utenfor EØS eller Sveits, er underlagt de standard kontroller-til-kontroller-kontraktsklausulene (bestemmelse 2004/915/EC, heretter: SCC-CC) som ment i avsnitt 46(2)(c) personvernforordningen, som kan leses her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. For dette formålet er SCC-CC-ene fullt inkorporert i disse Vilkårene ved referanse. Ved å godta disse Vilkårene anses partene å (a) ha signert SCC-CC-ene, (b) samtykke fullt ut med innholdet i disse SCC-CC-ene, og (c) overholde vilkårene deri. Under SCC-CC-ene skal FedEx som kontroller opptre som dataeksportør, også på vegne av våre tilknyttede parter, og Avsender, som kontroller, vil opptre som dataimportør, eller vice versa når aktuelt. Det foregående påvirker ikke FedEx' rett til selv å avgjøre å bruke en annen, egnet overføringsmekanisme iht. personvernlovgivningen. De overførte personopplysningene kan inneholde individuelle avsenderes og mottageres kontaktinformasjon, så som navn og adresser, som trengs for å kunne utføre FedEx' tjenester på effekt vis, så som leveranse av pakker og for å muliggjøre spore-funksjoner, som nærmere og ellers forklart i Avtalen og i henhold til Vedlegg B av SCC-CC-ene.

27.6 Hvis Den europeiske unions domstol, lokale tilsynsmyndigheter eller lignende statlige autoriteter, bestemmer at disse Vilkårene og/eller SCC-CC-ene ikke lenger er lovlige metoder for å utføre overføring av personopplysninger utenfor EØS eller Sveits, skal partene forhandle i god tro om en alternativ metode for å muliggjøre slik overføring på lovlig vis.