Fraktvilkår

Fraktvilkår

Fraktvilkår


VIKTIG MERKNAD

I henhold til disse fraktvilkårene skal FedEx og selskapets ansatte eller agenter IKKE HOLDES ANSVARLIG for tap, skade og forsinkelse i visse situasjoner. FedEx skal ha BEGRENSET ANSVAR med hensyn til oppgitte beløp som selskapet er ansvarlig for, og ERSTATNINGSKRAV MÅ SENDES innen strenge tidsfrister. Avsendere bør gå nøye gjennom disse vilkårene, og sørge for at de har tilstrekkelig forsikringsdekning for å beskytte sine interesser når det er nødvendig.

Forsendelser er underlagt lokale tariffer. De er også underlagt vilkårene til FedEx’ datterselskap eller avdeling, eller til den uavhengige kontraktøren som tok på seg ansvaret for forsendelsen.

FedEx Express Fraktvilkår for Europa (gjelder fra 1. juni 2021)


1. Anvendelsesområde.

1.1 Disse vilkårene gjelder transport av forsendelser med opprinnelse fra Europa, mellom land i Europa og innenfor land og landområder i Europa. Disse vilkårene gjelder ikke forsendelser innad i Frankrike og Polen, der gjelder separate vilkår og betingelser for innenlandstransport. I noen markeder kan lokale vilkår eller regler gjelde i stedet for, eller komme i tillegg til, disse vilkårene (i hvert tilfelle tilgjengelig på fedex.com i gjeldende land og områder). Forsendelser fra utenfor Europa er underlagt lokale tariffer og de vilkår og betingelser som gjelder for FedEx' tilknyttede selskaper, filialer eller uavhengige underleverandører som har tatt imot Forsendelsen. Forsendelser som returneres er underlagt vilkårene og betingelsene som gjelder for landet eller området som forsendelsen returneres fra. For mer informasjon om hvilken som helst del av FedEx sine tjenester, se fedex.com.

1.2 Den internasjonale transporten av en forsendelse med fly vil være underlagt Montreal-Konvensjonen eller Warszawa-Konvensjonen, i samsvar med Konvensjonenes anvendelsesområde. Den internasjonale transporten av en forsendelse på vei vil være underlagt CMR, etter behov. Forsendelser som transporteres innenlands (mellom bestemte steder i ett land) er underlagt lovgivningen i dette landet, disse Betingelsene og gjeldende FedEx innenlandsvilkår, samt transportbetingelser.

1.3 Den siste online-versjonen av disse Betingelsene som er publisert og gjort gjeldende på det gjeldende lokale fedex.com-nettstedet, har forrang og erstatter alle eldre eller andre versjoner av Betingelsene. Ved å tilby en forsendelse til FedEx godtar Avsenderen Betingelsene som var gjeldende på det tidspunktet. FedEx forbeholder seg retten til når som helst å ensidig endre eller supplere disse Betingelsene.  

1.4 I tilfelle konflikt mellom disse Betingelsene og annen FedEx-transittdokumentasjon, inkludert vilkårene og betingelsene på et hvilket som helst FedEx Luftfraktbrev, manifest eller pakkseddel, gjelder disse Betingelsene i den grad de ikke er i strid med gjeldende Konvensjon(er), eller andre preseptoriske lover som kommer til anvendelse, inkludert gjeldende lokale postbestemmelser.

1.5 De tilgjengelige tjenestene kan endres eller suspenderes av FedEx fra tid til annen. Slik modifikasjon eller suspensjon gjelder forsendelser som er tilbudt til FedEx etter endringsdatoen. Detaljer om gjeldende tjenester er tilgjengelige på fedex.com. 

1.6 I disse betingelsene tas alle avgjørelser fra FedEx etter FedEx eget skjønn, og "inkludert" betyr "inkludert, men ikke begrenset til", med mindre annet er uttrykkelig angitt.


2. Definisjoner.

“Luftfraktbrev” eller “Fraktbrev” betyr ethvert fraktdokument, manifest, fraktbrev, etikett, stempel, elektronisk post eller lignende som brukes i FedEx Express-transportsystemet for å starte bevegelse av en Forsendelse. 

"Tilleggstjenester" betyr alle tjenester som ikke er Transporttjenester.

"B2C-forsendelser" betyr forsendelser i henhold til en kommersiell transaksjon mellom en forretningsdrivende avsender (handler som ledd i næringsvirksomhet) og en individuell mottaker som er forbruker (handler ikke som ledd i næringsvirksomhet).

Med "Virkedag" menes enhver dag som virksomheter i landet eller regionen for opphavssted eller i landet eller regionen for bestemmelsesstedet driver forretningsvirksomhet. Virkedager og høytider kan variere etter land eller region. Kontakt FedEx for leveringsforpliktelser som kan bli berørt.

"Bedriftslevering" betyr levering til kommersielle eller forretningslokaler, unntatt (a) hjem eller private boliger, (b) steder der en virksomhet drives hjemmefra eller en bolig som av avsender er utpekt som bolig, og (c) B2C-forsendelser.

"Gebyrer" betyr Transportgebyrer og andre gebyrer, avgifter eller tilleggsavgifter som utmåles eller pålegges i henhold til disse betingelsene, inkludert drivstoff og andre tilleggsavgifter, tilleggsgebyr for klareringstjenester, tilleggsgebyr, deklarert Fraktverdi, returgebyrer, gebyrer for særskilt håndtering, toll og avgifter, import- og eksporttillegg og andre kostnader som FedEx med rimelighet er påført i forbindelse med transport av en Forsendelse. Detaljer om eventuelle andre avgifter eller tilleggsavgifter er tilgjengelige på fedex.com.

"CMR" betyr Konvensjonen om kontrakten for internasjonal godstransport på vei 1956 som endret i 1978. 

"Betingelser" betyr disse fraktvilkårene som oppdateres på fedex.com fra tid til annen. 

“Konvensjoner” betyr Warszawa-Konvensjonen, Montreal-Konvensjonen og CMR i fellesskap.

"Deklarert fraktverdi" betyr at verdien, hvis aktuelt, er angitt av Avsenderen på Luftfraktbrevet, som utgjør det maksimale beløpet for FedEx sitt ansvar i forbindelse med Forsendelsen som Avsenderen betaler det nødvendige gebyret for.

Med "Deklarert tollverdi" menes salgsprisen eller gjenanskaffelseskostnadene for forsendelsens innhold for tollklareringsformål.

"Leveringsforpliktelse" betyr det publiserte tidspunktet for levering for FedEx-tjenesten eller leveringstiden som er oppgitt av FedEx kundeservice for den Forsendelsen, som tar hensyn til varen som sendes, datoen, presis destinasjon, vekt og verdi på forsendelsen.

"Europa" betyr Albania, Armenia, Østerrike, Aserbajdsjan, Hviterussland, Belgia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgia, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Makedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Storbritannia og Ukraina, i fellesskap. 

"FedEx" eller "FedEx Express" betyr Federal Express Corporation, dets datterselskaper, filialer og tilknyttede selskaper, og deres respektive ansatte og agenter (i den grad det er aktuelt).

Med "FedEx-kontonummer" eller "FedEx-konto" menes nummeret som FedEx har tilordnet en kunde slik at FedEx-systemet kan generere et sammendrag av kontoaktiviteter og at kunden kan bli fakturert i henhold til dette.

"Frakt" betyr en enhet, skinne eller godshåndteringsenhet med en belastningsvekt som er lik eller større enn 68 kg (en hvilken som helst brøkdel av et kilo er avrundet til neste høyere kilo), eller lenger enn 274 centimeter eller større enn 330 centimeter lengde pluss omkrets.   

“Lekkasje” har betydningen som er angitt i Avsnitt 7 (Fraktforberedelse).

"Montreal-Konvensjonen" betyr Montreal-Konvensjonen av 28. mai 1999 og alle påfølgende gjeldende protokoller. 

"Pakke" betyr en enkelt pakke eller brikke som blir tilbudt av Sender til FedEx for transport og godtas av FedEx fra Sender.

"Forbudte Gjenstander" betyr gjenstander og typer forsendelser som presisert i avsnitt 10 (Forbudte gjenstander) i disse Vilkårene.

"Mottaker" betyr den fysiske eller juridiske personen som er oppgitt på Luftfraktbrevet som Mottaker av Forsendelsen.

"Hjemlevering" betyr en levering gjort til et hjem eller en privat bolig, inkludert adresser der det drives en virksomhet hjemmefra, eller en levering der Avsender har utpekt leveringsadressen som en bolig.

"Avsender" betyr den fysiske eller juridiske personen som er oppgitt i Luftfraktbrevet som sender av Forsendelsen.

"Servicefeil" betyr et første forsøk på levering av en forsendelse som skjer 60 sekunder eller mer etter gjeldende leveringsforpliktelsestid, med mindre annet er angitt i disse Betingelsene. Enhver transittid publisert online, andre steder eller sitert av FedEx kundeservice basert på ufullstendig informasjon levert av Avsender, er bare et estimat og er ikke en oppgitt tidspunkt for Leveringsforpliktelsen. FedEx’ oppføringer vedrørende angitte leveringstider skal utgjøre avgjørende bevis for slike anslag.

"Tjenester" betyr Tilleggstjenester og Transporttjenester samlet. 

"Forsendelse" betyr en eller flere pakker eller Frakt, som beveger seg på et enkelt Luftfraktbrev.

"Transportgebyr" betyr de Gebyr og avgifter som til enhver tid gjelder for å sende en Forsendelse fra Fedex i samsvar med disse Betingelsene, ekskludert andre avgifter og tilleggsavgifter som kan pålegges eller innkreves, som tilleggsavgifter for drivstoff, tilleggsgebyr for klareringstjenester, tilleggsgebyr, Deklarert fraktverdi, gebyrer for særskilt håndtering, toll og avgifter, import- og eksporttillegg og andre tilleggsavgifter.

"Transporttjenester" betyr tjenestene for transport av en Forsendelse som tilbys og utføres av FedEx i henhold til et FedEx Express Luftfraktbrev unntatt TNT-Fraktbrev. Fullstendig informasjon om alle slike tjenester, inkludert produktnavn, tilgjengelighet og transittider, er tilgjengelig på fedex.com eller, avhengig av de konkrete forhold, i en pris- eller transporttjenesteavtale.   

"Unike gjenstander" betyr gjenstander som er underlagt ytterligere betingelser (se avsnitt 20.3 (Maksimalt ansvar: Deklarert fraktverdi)) på grunn av deres natur, inkludert edelstener, edle metaller, smykker, ubeskyttede møbler, glass, porselen, kunstgjenstander, antikviteter, pelsverk, samlerobjekter, musikkinstrumenter, viktige dokumenter som pass, smarttelefoner, smartklokker, nettbrett, bærbare datamaskiner, elektroniske skjermer, plasmaskjermer, filmer, kassetter, plater, minnekort, eller andre varer som inneholder data eller bilder. 

"Warszawa-Konvensjonen" betyr Warszawakonvensjonen av 12. oktober 1929, som endret ved Haag-protokollen av 28. september 1955, og alle påfølgende gjeldende protokoller, samt Guadalajara-Konvensjonen av 18. september 1961. 


3. Gebyrer.

Transportgebyrer som gjelder Forsendelsen er som beskrevet i FedEx-listeprisene på fedex.com, eller som uttrykkelig avtalt ellers i den relevante FedEx transporttjenesteavtalen. Tilbud fra FedEx for Gebyrer eller Tjenester er kun estimater, basert på informasjon gitt av Avsenderen. Endelige Gebyrer og Tjenester kan variere avhengig av Forsendelsen som faktisk er tilbudt og anvendelsen av disse Betingelsene. FedEx er ikke ansvarlig for, og det vil heller ikke gjøres noen justering, refusjon eller kreditt av noe slag som et resultat av avvik i pris- eller servicetilbud som ble gitt før tilbud på Frakt av Forsendelsen ble inngitt og Gebyrene fakturert til betaleren. Pålagte Gebyrer er de gebyrene som er anvendelige og gjelder på det tidspunktet en relevant FedEx-transporttjenesteavtale inngås, med forbehold om FedExs rett til å revidere Gebyrene, inkludert Transportgebyrene, som er angitt i FedEx-listepriser på fedex.com, til enhver tid og uten varsel.


4. Drivstofftillegg og andre pristillegg.

FedEx forbeholder seg retten til å estimere og revidere drivstofftillegg og andre pristillegg som er angitt på fedex.com til enhver tid og uten varsel. Varigheten av og beløpet til slike revisjoner vil bli bestemt av FedEx. Avsenderen, ved å tilby en forsendelse til FedEx, godtar å betale tilleggsgebyret(-ne) som gjelder på det aktuelle tidspunktet. Du finner en mer detaljert oversikt over gjeldende ekstragebyr på www.fedex.com.


5. Fakturajusteringer og dimensjonsvekt (volumvekt).

5.1 Dimensjonsvektprissetting gjelder for alle forsendelser, og estimeres per forsendelse. Hvis dimensjonsvekten overstiger den faktiske vekten, blir forsendelsesgebyrene beregnet på nytt basert på dimensjonsvekten og underlagt tilleggsavgifter. 

5.2 Dimensjonsvekt bestemmes ved å multiplisere en pakkes lengde x høyde x bredde (alt i centimeter), delt på en standard dim divisor eller et annet tall som gjelder på det tidspunkt forsendelsen blir tilbudt FedEx, som spesifisert av FedEx fra tid til annen på fedex.com. 

5.3 FedEx kan granske ethvert Luftfraktbrev for å verifisere den valgte Transporttjenesten, Forsendelsens/Pakkens faktiske vekt eller dimensjonsvekt, eller antall Pakker i en Forsendelse. Hvis den valgte Transporttjenesten, faktiske vekt eller dimensjonsvekt, eller antall pakker som er oppgitt på Luftfraktbrevet, er feil, kan FedEx gjøre korreksjoner på Luftfraktbrevet.

5.4 FedEx kan gjøre justeringer i fakturaen og vil ha rett til å kreve et gebyr for særskilt håndtering for å måtte gjøre rettelser og endringer i Luftfraktbrevet. Metoden(e) som brukes og Gebyr som er gjeldende for å gjøre slike korreksjoner eller justeringer er tilgjengelige på forespørsel.


6. Fakturering.

6.1 Fakturaer for Transportgebyrer og relaterte kostnader forfaller i utgangspunktet til betaling uten tilbakeholdelse eller motregning innen 30 dager etter fakturadato. For visse land kan en annen betalingstid gjelde; detaljer er tilgjengelig på forespørsel. Faktura for tollgebyr, avgifter og andre relaterte kostnader og Gebyrer betales ved mottak. Uansett forbeholder FedEx seg retten til å kreve betaling av eventuelle Gebyrer på forhånd. 

6.2 Der loven tillater det, kan FedEx bruke elektroniske fakturaer som standard, med mindre papirfakturer blir uttrykkelig forespurt. 

6.3 FedEx forbeholder seg retten til å tilordne betalinger til de eldste fakturaene først, i de tilfeller der foretrukne overføringsmetoder ikke er brukt eller der overføringsdetaljer ikke blir gitt sammen med betalingen.

6.4 I tilfelle forsinket betaling, forbeholder FedEx seg retten til å pålegge et gebyr for for sen betaling, forsinkelsesrente og administrative kostnader for slik for sen betaling. I slike tilfeller kan FedEx bruke gjeldende gebyrer, kostnader og/eller rentesatser som er bestemt av FedEx og i samsvar med gjeldende EU- eller lokale lover om forsinket betaling. 

6.5 Hvis betaling skal gjøres til en FedEx-konto, må parten som initierer Forsendelsen oppgi et gyldig og aktivt FedEx-kontonummer på Luftfraktbrevet for at FedEx skal godta Forsendelsen. Kostnader til en FedEx-konto kan ha form av: 

a. "Bill Sender" eller "Bill Shipper": FedEx fakturerer gebyrer til avsenderens FedEx-konto. 

b. "Bill Recipient" eller "Bill Consignee": FedEx fakturerer kostnader til mottakerens FedEx-konto. Akseptabelt kun for transport til bestemte steder.

c. "Bill Third Party" betyr at FedEx vil fakturere kostnader til andres FedEx-konto enn Avsender eller mottaker. 

6.6 Uavhengig av instruksjoner om betaling eller bestemmelser om det motsatte, vil Avsenderen (eller etter forholdene parten som initierer en importforsendelsetransaksjon) alltid være ansvarlig for avgiftene, og i tilfeller der mottakeren eller tredjepart nekter betale.

6.7 Tvister relatert til fakturaer skal sendes av henholdsvis Avsender eller Mottaker til FedEx senest (a) 30 dager fra fakturadatoen eller (b) fakturaens forfallsdato, avhengig av hva som inntreffer sist. FedEx godtar bare innlevering av en slik tvist hvis følgende er angitt der: (a) fakturanummer, (b) Luftfraktbrev-nummer og (c) årsak til tvisten.

6.8 Toll og avgifter. Hvis det er aktuelt, kan toll, avgifter og andre relaterte Gebyrer utmåles etter innholdet av Forsendelsene. Hvis FedEx betaler toll, skatter eller andre avgifter til et tollbyrå på vegne av betaleren, vil betaleren få utmålt en tilleggsavgift for klareringstjenester basert på en fast sats eller en prosentandel av det totale utbetalte beløpet (den summen som er størst legges til grunn). Se fedex.com/ancillary/go/service for en liste over ekstra klareringsgebyr i ditt bestemmelsesland. FedEx er ikke pliktig å betale toll, avgifter og andre relaterte gebyrer, og kan kreve at Avsender, Mottaker eller ansvarlig tredjepart betaler FedEx før FedEx påtar seg noe ansvar for toll, skatter eller andre relaterte Gebyrer. Mottager pålegges slike toll og avgifter med mindre det er merket av for boksene "Bill Sender Duties and Taxes" eller "Bill Third Party Duties and Taxes" på Fraktbrevet/Luftfraktbrevet, samt et gyldig FedEx-kontonummer. Slike alternativer er kun tilgjengelig for utvalgte steder. Under visse øvrige omstendigheter kan Avsenderen bli belastet for slike tollgebyr og avgifter, inkludert i tilfeller der Forsendelsen sendes til et tredjepartssted der Mottakeren eller fakturert tredjepart ikke er bosatt. Faktura for tollgebyr, avgifter og andre relaterte kostnader og Gebyrer betales ved mottak. Ytterligere detaljer er tilgjengelig i Avsnitt 13 (Tollklarering) og på forespørsel.

6.9 Valutakonvertering. FedEx-fakturaer må betales i den valutaen som er oppgitt i fakturaen eller på annen måte i den lokale valutaen mot valutakurser som FedEx til enhver tid angir.


7. Klargjøring av forsendelse.

7.1 Størrelses- og vektbegrensning. Pakke- og Forsendelsesstørrelse og vektbegrensninger varierer etter opprinnelsesland og destinasjonsland, og etter tjeneste. 

7.2 Forsendelser med flere deler. Det gjelder ingen begrensning på den samlede vekten av en forsendelse med flere enheter, såfremt hver enkeltpakke i forsendelsen ikke overskrider grensen for vekt per pakke som er angitt for bestemmelsstedet. 

7.3 Ekstra store forsendelser. Forsendelser som overskrider de tjenestespesifikke vektgrensene som er angitt i retningslinjene for emballasje på fedex.com krever forhåndsavtale med FedEx. FedEx forbeholder seg retten til å nekte pakker eller forsendelser som FedEx anser som uegnet eller "ekstra store" som nærmere beskrevet i retningslinjene for emballasje på fedex.com. FedEx kan vurdere slike uegnede eller ekstra store pakker eller forsendelser som godstransport etter eget skjønn, og en betalingspliktig minimumsvekt på 68 kg kan derfor brukes uavhengig av faktisk vekt. Forsendelser som tilbys FedEx som frakt har en minimumsvekt på 68 kg, uavhengig av faktisk vekt. 

7.4 Ikke mer enn én tjenestetype kan angis på et enkelt Fraktbrev/Luftfraktbrev (AWB) og ikke mer enn én FedEx Envelope, FedEx 10kg Box eller FedEx 25kg Box kan sendes på et enkelt Fraktbrev/Luftfraktbrev.

7.5 Emballasje. Alle pakker må klargjøres og pakkes av avsenderen for sikker transport, i samsvar med varens art og størrelse, under forutsetning av vanlig forsiktighet ved håndtering i et transport- og navsorteringsmiljø og i samsvar med alle gjeldende traktater, lover, forskrifter og regler, inkludert de som regulerer pakking, merking og etikettering. 

7.6 Alle varer som lett kan ta skade som et resultat av eventuelle tilstander som kan oppstå i forbindelse med transporten, for eksempel temperaturendringer eller endret lufttrykk, må være tilstrekkelig beskyttet av egnet emballasje fra Avsender. FedEx kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som er et resultat av endringer i temperatur eller lufttrykk.

7.7 FedEx tilbyr ikke temperaturregulert transport, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, er ikke FedEx forpliktet til å legge til tørris til Forsendelsene eller til å levere re-isingstjenester, til tross for muntlige eller ensidige skriftlige uttalelser fra kunden eller FedEx om det motsatte. Hvis Mottaker avviser en pakke, eller pakken lekker, er skadet eller avgir en lukt (samlet kalt "lekkasje"), returneres den til Avsender, hvis det er mulig. Hvis pakken avvises av Avsender, eller den ikke kan returneres på grunn av lekkasje, skal Avsender være ansvarlig for og samtykker i å refundere og ytterligere kompensere FedEx for alle kostnader, gebyrer og utgifter i forbindelse med opprydding og avhending av pakken. Se mer i Avsnitt 8 (Nektelse eller avvisning av forsendelser).

7.8 Merking. Det er Avsenderens ansvar å oppgi alle nødvendige opplysninger vedrørende Luftfraktbrevet. Alle Forsendelser skal merkes leselig og varig med navn, gateadresse, by og land, inkludert postnummeret til Avsender og Mottager. For internasjonale Forsendelser skal Avsenders adresse inneholde landet der Forsendelsen ble overlevert til FedEx. Avsenderen må påføre Luftfraktbrevet og andre påkrevde etiketter (f.eks. tung vekt) i en fremtredende posisjon på utsiden av Forsendelsen som kan sees tydelig. 

Mer informasjon om klargjøring av Forsendelse er tilgjengelig på fedex.com eller på forespørsel.


8. Nektelse eller avvisning av Forsendelser.

FedEx forbeholder seg retten til å nekte, holde, kansellere, utsette eller returnere forsendelser når som helst hvis slike forsendelser etter FedExs oppfatning sannsynligvis vil forårsake skade eller forsinkelse på andre forsendelser, varer eller personer; befordring som er forbudt ved lov eller er i strid med noen av disse Betingelsene; FedEx-kontoen til den personen eller enheten som er ansvarlig for betaling, har ikke god kredittverdighet; volumet eller typen forsendelser avviker vesentlig fra volumet eller typen forsendelser som opprinnelig ble indikert av avsenderen til FedEx; eller av annen grunn. Det faktum at FedEx godtar forsendelser, betyr ikke at slike forsendelser, inkludert deres innhold og kvalitet, er i samsvar med gjeldende lover og regler eller disse Betingelsene.


9. Inspeksjon av forsendelser.

9.1 På forespørsel fra kompetente myndigheter, eller etter FedEx skjønn i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, kan FedEx åpne og inspisere enhver forsendelse. 

9.2 I samsvar med gjeldende lover og forskrifter kan FedEx bli pålagt å foreta forskjellige screening(er) av forsendelsen(e). Avsenderen frafaller herved eventuelle krav som følge av skader eller forsinkelser (inkludert godtgjørelsesgarantien som angitt i Avsnitt 19) som oppstår som et resultat av en slik screening.


10. Forbudte gjenstander.

10.1 FedEx forbyr de følgende gjenstander for forsendelse til ethvert bestemmelsessted, og Avsender samtykker i å ikke sende disse tingene, med mindre uttrykkelig avtalt ved overenskomst med FedEx (andre restriksjoner kan gjelde, avhengig av opprinnelsessted og bestemmelsessted):

a. skytevåpen, våpen, ammunisjon og tilhørende deler 

b. 3D-utskriftsmaskiner som er laget for, eller som utelukkende fungerer for å, produsere skytevåpen.

c. Eksplosiver (klasse 1.4-eksplosiver kan være akseptable til og fra visse steder – nærmere informasjon kan fås ved henvendelse), fyrverkeri og andre gjenstander av en eksplosiv eller brennbar art.

d. gjenstander som ligner på bomber, håndgranater eller andre eksplosive enheter Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, inerte produkter, så som replikaer, samleobjekter, opplæringsutstyr og kunst. 

e. militæreffekter som kommer fra land hvor eksportlisens er påkrevd 

f. menneskelik, menneskeorganer eller kroppsdeler, menneske- eller dyrefoster, levninger av mennesker som er kremerte eller løftet fra graver 

g. levende dyr, inkludert insekter eller kjæledyr  

h. dyrekadaver, døde dyr eller utstoppede dyr  

i. planter og plantemateriale, inkludert avskårede blomster (avskårede blomster er akseptable til og fra visse land og områder, inkludert Holland til USA og alle land i Latin-Amerika – nærmere informasjon kan fås ved henvendelse)  

j. lettfordervelig mat og mat og drikke som krever avkjøling eller annen miljøkontroll 

k. pornografi og obskønt materiale 

l. penger, inkludert, kontanter og kontant-ekvivalenter (f.eks. negotiable verdipapirer, aksjebrev med blanko-endossement, obligasjoner og kasse-remburs), samlemynter og frimerker  

m. farlig avfall, inkludert brukte nålespisser og sprøyter eller annet medisinsk, organisk eller industrielt avfall;  

n. våt is (frosset vann) 

o. forfalskede varer eller etterlikninger, inkludert varer under et varemerke som er identisk med eller nesten helt likt et registrert varemerke, uten godkjennelse eller overoppsyn av det godkjente varemerkets eier (vanligvis kalt "falske varer" eller "kopier") 

p. marihuana, inkludert marihuana beregnet på rekreasjon eller medisinsk bruk, og marihuana-avledet cannabidiol (CBD), ethvert produkt s
 om inneholder tetrahydrocannabinols (THC) og/eller syntetiske cannabinoider

q. rå eller uraffinert hempplante eller bestanddeler av slik plante (inkludert hempstilker, hempblad, hempblomster og hempfrø) 

r. Tobakk og tobakkprodukter, inkludert, men ikke begrenset til, sigaretter, sigarer, løs tobakk, røkfri tobakk, hookah eller shisha, og

s. elektroniske sigaretter og komponentene dertil, en hvilken som helst annen lignende enhet som er avhengig av fordampning eller aerosolisering, og ikke-brennbar væske eller gel, uavhengig av tilstedeværelsen av nikotin, som kan brukes med en slik enhet  

10.2 FedEx forbyr følgende typer forsendelser til ethvert bestemmelsessted, og avsender samtykker i å ikke sende disse tingene (ytterligere begrensninger kan gjelde, avhengig av opprinnelsessted og bestemmelsessted):

a. Forsendelser eller varer som det er ulovlig i henhold til noen lover, bestemmelser eller reguleringer, å frakte, importere eller eksportere 

b. med mindre annet er uttrykkelig avtalt av FedEx, forsendelser som krever at FedEx oppnår spesiell lisens eller tillatelse for transport, import eller eksport 

c. udeklarerte avgiftsbelagte forsendelser eller varer som krever godkjennelse eller klarering iht. reguleringer  

d. Forsendelser med en deklarert tollverdi over det som er tillatt for et bestemt bestemmelsessted 

e. farlig gods, unntatt gods som er tillatt i henhold til Avsnitt 12 (Farlig gods) i disse Betingelsene; og 

f. pakker som er våte, som lekker eller avgir en lukt av noe slag  

10.3 FedEx fraskriver seg alt ansvar for forbudte gjenstander, uansett om de har blitt akseptert (inkludert de som er akseptert ved en feiltagelse eller etter varsel). FedEx forbeholder seg retten til å avvise pakker ut fra disse begrensningene eller av sikkerhetsmessige årsaker. FedEx skal ha rett til å kreve et administrasjonsgebyr for avviste pakker og for kostnader i forbindelse med retur av varer, om nødvendig, til avsender. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på forespørsel.

10.4 Avsnitt 19 (godtgjørelsesgaranti) gjelder ikke for Forsendelser av forbudte varer. 


11. Eksportkontroll.

11.1 FedEx transporterer ikke forsendelser som bryter med lovgivningen for eksportkontroll. Avsender er ansvarlig for, og gir garanti for, overholdelse av alle gjeldende lover, regler og reguleringer, inkludert, men ikke begrenset til, amerikanske regler for eksportadministrasjon, den amerikanske reguleringen for våpenforsendelse, regulering av utenlandske aktiva og gjeldende eksportlover, og myndigheters reguleringer i alle land relevant for forsendelsens transport. Avsender godtar og garanterer at den vil overholde alle gjeldende sanksjoner vedtatt av amerikanske myndigheter, som forbyr eksport eller videreeksport av varer, tjenester eller teknologi til land og territorier som er opplistet av den amerikanske regjeringen ensidig eller samordnet med andre lands sanksjoner. I tillegg transporterer ikke FedEx, og senderen samtykker i å ikke gi i oppdrag å sende, varer der handel er begrenset for eller forbudt av økonomiske sanksjoner og embargolover. Du kan finne en liste over land og områder som FedEx ikke leverer til, på fedex. com.

11.2 I tillegg transporterer ikke FedEx, og Avsender garanterer for at han ikke vil gi i oppdrag til FedEx å transportere, hvis Avsender eller noen av partene involvert i forsendelsen er oppført på en liste over svartelistede personer satt sammen av U.S. Department of Commerce, eller hvilken som helst andre eksportkontroller eller sanksjonslister publisert og opprettholdt av: U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control; U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security; the U.S. Department of State, Directorate of Defense Trade Controls; the United Nations Sanctions Committees; the European Union Council; og alle andre relevante myndigheter. Avsender forplikter seg til og garanterer at han ikke vil forsøke å sende til noen enhet som eies av en part som har felles eierinteresser bestemt av den relevante registreringsmyndighet, underlagt økonomiske sanksjoner.

11.3 Avsender skal identifisere alle Forsendelser som krever eksportlisenser, tillatelser eller som er underlagt annen myndighetspålagt kontroll før eksport, og gi FedEx informasjon og all nødvendig dokumentasjon for å overholde de aktuelle lovene og reguleringene. Avsender er selv ansvarlig for å, for egen regning, fastslå hvilke eksport- og importlisenser eller tillatelser en Forsendelse krever, innhente nødvendige lisenser og tillatelser og sørge for at mottageren av Forsendelsen er autorisert etter gjeldende rett i opprinnelseslandet, bestemmelseslandet og ethvert annet land som kan hevde jurisdiksjon over forsendelsen. Videre er avsender ansvarlig for å sikre at sluttbruken eller sluttbrukeren av gjenstandene som sendes, ikke bryter noen spesifikke kontrollregler som setter begrensninger for bestemte typer eksporter, videre-eksporter og overføringer, eller spesifikt nevnte gjenstander underlagt de amerikanske reglene for eksportadministrasjon.

11.4 FedEx påtar seg intet ansvar overfor Avsender eller noen annen person for tap eller utgifter – inkludert, men ikke begrenset til, bøter og gebyrer –hvis Avsender ikke følger gjeldende eksportlover, regler, eller reguleringer, eller som er forårsaket ved handlinger foretatt av FedEx for å overholde gjeldende lover og reguleringer. Avsender samtykker også i holde FedEx skadefri for ethvert tap eller utgift, inkludert, men ikke begrenset til, bøter og gebyrer – for avsenders manglende overholdelse av eksportlover, -regler eller forårsaket av handlinger foretatt av FedEx for å overholde gjeldende lover og reguleringer.


12. Farlig gods

12.1 Identifikasjon av farlig gods. "Farlig gods" er gjenstander som, når de transporteres, kan sette mennesker, dyr, miljøet eller transportøren i fare. Det er Avsenderens ansvar å identifisere om forsendelsen inneholder farlig gods som er klassifisert i FNs anbefalinger om transport av farlig gods, International Civil Aviation Organization (ICAO), den europeiske avtalen om internasjonal transport av farlig gods på vei (ADR)), International Air Transport Association (IATA), og gjeldende lover og forskrifter.

12.2 Destinasjonsbegrensninger. Det er begrensninger for Forsendelser av farlig gods til mange destinasjoner. Hvis Avsender har spørsmål angående betjente land, varebegrensninger per land eller tjenestetilgjengelighet, kan du kontakte FedEx kundeservice. 

12.3 Tilgjengelige tjenester. Visse Forsendelser av farlig gods må være kunne nås under transitt med fly og er kategorisert som "tilgjengelig farlig gods". "Ikke-tilgjengelig farlig gods" trenger ikke å lastes på en flytur slik at de kan nås under transitt. Kategorien Farlig gods kan påvirke hvilken tjeneste som kan brukes til Frakt. FedEx skal også sørge for at alt inkompatibelt Farlig gods holdes atskilt på alle kjøretøy og fly. Dette kravet kan føre til at Forsendelsen ikke kan sendes før neste tilgjengelige lastebilrute eller flyavgang, der den kan atskilles på tilfredsstillende måte.

12.4 Tilleggskostnader. Det gjelder gebyrer for spesialhåndtering for Forsendelser som inneholder farlig gods. Tilleggsgebyrene er basert på klassifisering og type spesialhåndtering som kreves, herunder om varene må være tilgjengelige under transport.

12.5 Forskrift om farlig gods. Alle pakker som inneholder farlig gods må overholde alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert ICAOs tekniske instruksjoner for sikker transport av farlig gods med fly og IATA-forskrift om farlig gods. Avsendere av farlig gods må overholde alle FedEx-variasjoner som er oppført i gjeldende utgave av IATA-regelverket for farlig gods. Forsendelser med farlig gods som er underlagt ADR trenger spesielle transportordninger, og Avsenderen må kontakte FedEx for ordning av forsendelsen før sending. 

12.6 Litiumbatterier. Litiumbatterier (UN 3090) som er primært ikke-oppladbare, kreves forhåndstillatelse for å sendes. Dette gjelder IATA avsnitt IA og avsnitt IB litiumbatterier. FedEx godtar ikke UN 3090 og UN 3480 litiumbatterier som er levert som sendinger under IATA seksjon II; de må sendes som fullstendig regulert IATA seksjon IA eller IB. I tillegg godtar ikke FedEx Express avfallsbatterier eller batterier som blir sendt til resirkulering eller som avfall, inkludert ødelagte eller defekte batterier (se IATA-variasjon FX–04).

12.7 Forberedelse av Forsendelse. Avsenderen er ansvarlig for å identifisere, klassifisere, pakke, markere, merke og fylle ut dokumentasjon for Forsendelser av Farlig gods, i samsvar med alle gjeldende internasjonale avtaler, og lover og forskrifter. Avsenderen er også ansvarlig for å sikre at Mottakeren overholder alle gjeldende traktater, lover og forskrifter. Hver Forsendelse må ledsages av passende dokumentasjon for Farlig gods (f.eks. IATA-Avsenderdeklarasjon for Farlig gods) når det er nødvendig. Ettersom FedEx ikke tilbyr pakkeløsninger for Forsendelser av Farlig gods, kan FedEx kreve at Avsenderen bruker en utdannet pakkeleverandør for å løse et problem med Forsendelse av Farlig gods, slik at FedEx kan fullføre leveransen på en trygg måte. Avsenderens manglende forberedelse av Farlig gods i samsvar med denne seksjonen kan føre til at Forsendelsen anses som en ikke-leverbar Forsendelse. Avsenderen må oppgi all nødvendig informasjon og fylle ut alle boksene som gjelder Farlig gods på Luftfraktbrevet. Avsendere som bruker elektroniske systemer til å sende Farlig gods, må, basert på hva som er hensiktsmessig for det elektroniske systemet, velge spesielle tjenester, håndtering eller flagg for å indikere at Forsendelsen inneholder farlig gods. Når du bruker et Luftfraktbrev på papir i stedet for en elektronisk fraktløsning, kan Farlig gods bare sendes internasjonalt ved hjelp av FedEx sitt utvidede internasjonale Luftfraktbrev.

12.8 Emballasje. FedEx-emballasje kan ikke brukes til å sende farlig gods (inkludert tørris), med unntak av (a) tillatte IATA seksjon II litiumbatterier, som kan sendes i FedEx-bokser og rør, og (b) biologiske stoffer, kategori B ( UN 3373), som kan sendes i en FedEx UN 3373 Pak, FedEx Clinical Box eller en hvilken som helst FedEx TempAssure-emballasje.

12.9 Oppdrag og levering av farlig gods. Ikke alle FedEx-lokasjoner godtar farlig gods. Bestemte FedEx-lokasjoner godtar ikke bestemte klasser av farlig gods og farlig gods kan ikke sendes via alle transporttjenester. FedEx forbeholder seg retten til å avvise mottak av farlig gods på ethvert sted der det ikke kan aksepteres i henhold til gjeldende lovgivning eller etter FedEx skjønn. Hvis farlig gods ikke blir avlevert på et bemannet sted som tar imot farlig gods, må Forsendelsen bli overlevert til FedEx via en planlagt henting på kundestedet.  

12.10 Ingen omdirigering. Farlig gods kan ikke omdirigeres til en annen adresse enn den opprinnelige tiltenkte mottakeradressen som er angitt av avsenderen. 

12.11 Avsenderens potensielle ansvar. Gjeldende lover eller forskrifter kan kreve at FedEx rapporterer feilaktig deklarerte eller udeklarerte Forsendelser av farlig gods til relevante myndigheter. Avsender kan pålegges bøter og straffegebyr i henhold til gjeldende lovgivning. 

12.12 Avsnitt 19 (godtgjørelsesgaranti) gjelder ikke på forsendelser av farlig gods. 


13. Tollklarering.

13.1 Forsendelser som krysser landegrenser, kan bli tollklarert. Avsender er ansvarlig for å sørge for at gjenstander som sendes er i overensstemmelse med alle regulatoriske krav om toll, at all dokumentasjon og informasjon som kreves for klarering er på plass, og for å erklære og garantere at alle varene og klareringen av Forsendelsen er og fortsetter å være sann, korrekt og komplett, inkludert den aktuelle Harmoniserte systemkoden. Forsendelser som krever dokumentasjon i tillegg til et Luftfraktbrev (f.eks. en handelsfaktura, kan kreve ekstra transittid. FedEx forbeholder seg retten til etter FedEx eget skjønn å belaste Avsenderen eventuelle avgifter, bøter, skader eller andre kostnader eller utgifter, inkludert lagringsgebyrer, som følge av håndhevingstiltak fra en hvilken som helst kompetent myndighet, eller som følge av at Avsenderen ikke har overholdt forpliktelsene som er angitt her. 

13.2 Senderen er ansvarlig for egen regning å sørge for at varer som sendes internasjonalt blir akseptert i bestemmelseslandet, iht. gjeldende lover, og for å følge alle krav til lisenser og tillatelser, når det er aktuelt.

13.3 Det kan også være nødvendig for avsenderen å oppgi tilleggsinformasjon for å få klarering fra andre reguleringsmyndigheter i bestemmelseslandet før levering til Mottager. Forsendelser som inneholder varer eller produkter som er regulert av flere reguleringsmyndigheter innen andre bestemmelsesland (som f.eks. reguleringer som gjelder matsikkerhet, offentlig helsebeskyttelse, legemidler, medisinske produkter, planter og dyr, produkter fra den ville natur, telekommunikasjon og annet elektronisk utstyr, og andre lignende etater) kan behøve mer tid for tollklarering. Alle gebyr for forsendelse og retur fra land hvor adgang nektes, vil bli belastet Avsender.

13.4 Hvis Forsendelser holdes tilbake av tollvesenet eller andre instanser på grunn av feilaktig eller manglende dokumentasjon, kan FedEx forsøke å varsle Mottager. Hvis lokal lovgivning krever at riktig informasjon eller dokumentasjon leveres av Mottager, og Mottager ikke gjør dette innen en rimelig tidsperiode definert av FedEx, kan Forsendelsen anses som ikke-leverbar under gjeldende lovgivning (se avsnitt 18: Ikke-leverbare forsendelser). Hvis Mottager unnlater å legge frem påkrevet informasjon eller dokumentasjon, og lokal lovgivning tillater at Avsender leverer de samme opplysningene, kan FedEx forsøke å varsle Avsender. Hvis Avsender også unnlater å legge frem informasjonen og dokumentasjonen innen en rimelig tidsperiode definert av FedEx, vil Forsendelsen anses som ikke-leverbar, og underlagt gjeldende lovgivning. FedEx skal ikke holdes ansvarlig for manglende evne til å gjennomføre en levering på grunn av feilaktig eller manglende dokumentasjon, uavhengig av forsøk på å varsle Mottager eller Avsender.

13.5 Der det er tillat etter lokal lovgivning eller hvis ikke annet er sagt (f.eks. via "FedEx International Broker Select Option", beskrevet under), vil FedEx sørge for tollklarering av internasjonale forsendelser. FedEx vil levere informasjon om Forsendelsen til tollvesenet og andre reguleringsinstanser for klarering. FedEx kan kreve et tilleggsgebyr for klareringstjenesten, der det er aktuelt, på internasjonale forsendelser for tollklareringsbehandling, for utbetaling av toll og avgifter til et tollmyndighet på vegne av betaleren, for tjenester som er forespurt av avsender, mottaker eller tredjepart, eller for å kreve tilbake kostnader overført til FedEx av offentlig myndighet for regulatorisk arkivering. Type gebyr og gebyrbeløpene kan være forskjellige fra land til land. (Se fedex.com/ancillary/go/service for en liste over ekstra klareringsgebyr i ditt bestemmelsesland.

13.6 FedEx vil opptre som representant for Avsender eller Mottager (alt etter som) utelukkende med det formål å klarere forsendelsen og få den gjennom tollen. Der det er relevant og hensiktsmessig, skal Avsender gi FedEx eller deres utpekte speditører fullmakt til å utarbeide og sende inn tolldeklarasjoner og å utføre alle relaterte handlinger, som en direkte representant i Avsenders eller Mottagers navn og på vegne av Avsender eller Mottager og for Avsenders eller Mottagers risiko. Avsender skal sikre at Mottager autoriserer FedEx i henhold til denne bestemmelsen der det er aktuelt. 

13.7 FedEx vil ikke utbetale eller fakturere noen toll og avgifter hvis Valg av speditør ble valgt ved bestilling. Hvor akseptabel en vare er og hvilke restriksjoner som gjelder når FedEx International Broker Select brukes, er forskjellig fra land til land.

13.8 I noen tilfeller, etter FedEx' skjønn, kan FedEx akseptere instruksjoner til å bruke en annen utpekt tollspeditør enn FedEx (eller en megler valgt av FedEx) eller den megleren som Avsender har valgt. I alle tilfeller forbeholder FedEx (eller tollspeditøren FedEx har valgt) seg retten til å klarere forsendelsen, hvis tollspeditøren ikke kan avgjøres eller ikke ønsker å utføre klarering eller hvis komplett tollspeditørinformasjon ikke er oppgitt til FedEx (inkludert navn, adresse, telefonnummer og postnummer).

13.9 For forsendelser som må klareres gjennom tollen av Mottager, vil FedEx levere tollpapirarbeidet til Mottager, og levering av papirarbeid utgjør rettidig levering.


14. Toll og avgifter.

14.1 For å fullføre visse gjenstanders tollklarering kan FedEx forskuddsbetale toll og avgifter beregnet av tollvesenet, på vegne av betaleren, og fastsette et ekstragebyr for å gjøre dette. For alle forsendelser kan FedEx kontakte betaleren og kreve bekreftelse av tilbakebetalingsordninger, som en betingelse for å fullføre tollklarering og leveranse. FedEx kan også, etter eget skjønn, kreve betaling av toll og avgifter før forsendelsen viderebringes til mottageren. Ta kontakt med FedEx' kundeservice for nærmere informasjon. 

14.2 FedEx gir bare estimater av toll og avgifter gjennom funksjonen for estimering av toll og avgifter på fedex.com. Endelig sum i toll og avgifter kan avvike fra dette.

14.3 I tilfelle nøyaktigheten eller egnetheten av toll og avgifter vurdert på en forsendelse bestrides, kan FedEx eller dets utpekte tollspeditør vurdere forsendelsesdokumentene levert med forsendelsen. Hvis FedEx vurderer det dit hen at toll og avgifter ble tilstrekkelig vurdert, vil Avsender samtykke i å betale toll og avgifter eller Avsender erklærer at Mottager betaler, alt etter som.

14.4 I de tilfeller FedEx forskuddsbetaler toll, avgifter eller andre gebyrer til et tollbyrå, på vegne av betaleren, vil det bli vurdert om betaleren skal belastes et ekstragebyr, enten et flatt gebyr eller beregnet som en prosent av det totale beløpet som ble forskuddsbetalt. Dette ekstragebyret vil variere avhengig av bestemmelseslandet. For mer informasjon om tilleggsavgiften som er belastet, se fedex.com/ancillary/go/service.

14.5 Hvis Avsender ikke utpeker en betaler på Luftfraktbrevet, vil toll og avgifter automatisk bli fakturert til Mottager der det lar seg gjøre. "Bill Sender Duties and Taxes" og "Bill Third Party Duties and Taxes", er alternativer som kun er tilgjengelig for leveranser til spesifikke bestemmelsessteder. Ta kontakt med FedEx' kundeservice for nærmere informasjon.

14.6 Uavhengig av eventuelle betalingsinstruksjoner som tyder på det motsatte, har Avsenderen det endelige ansvaret for betaling av toll og avgifter og alle gebyrer og tilleggsavgifter knyttet til FedEx sin utbetaling av toll og avgifter hvis betaling ikke mottas. Hvis en Mottager eller tredjepart som skal bekrefte tilbakebetaling, nekter å betale den nødvendige toll og avgift etter forespørsel, kan FedEx kontakte Avsender for dette. Hvis Senderen nekter å legge til rette tilfredsstillende ordninger for å refundere FedEx, vil Forsendelsen bli returnert til Avsender (i slike tilfeller holdes Avsenderen ansvarlig både for de originale gebyrene og returgebyrene) eller den plasseres i et generelt lager eller et tollfritt lager, eller anses som ikke-leverbar. Hvis Transportgebyrene for en Forsendelse belastes et kredittkort, forbeholder FedEx seg retten til å bruke dette til også å belaste ubetalt toll og avgifter i forbindelse med Forsendelsen. 

14.7 Enhver Forsendelse kan bli forsinket dersom FedEx ikke er i stand til å få tilfredsstillende bekreftelse på at beløpene FedEx skal forskuddsbetale for å dekke toll og avgifter, blir refundert. Slike forsinkelser eller annen unnlatelse av å overholde disse Betingelsene, er utenfor erstatningsansvaret og utgjør ikke Servicefeil. Følgelig dekkes de ikke av godtgjørelsesgarantien (se Avsnitt 19 (godtgjørelsesgaranti) og Avsnitt 21 (Utenfor erstatningsansvaret)). 

14.8 Betaling for toll og avgifter vil blir gjort med én av de følgende metoder, etter FedEx eget skjønn: kontanter, sjekk (personlige eller bedriftssjekker, avhengig av at gyldig identifikasjon blir fremlagt), kredittkort, postanvisning, reisesjekk, eller debet- eller kredittkonto. FedEx godtar ikke forskuddsbetaling av toll og avgifter. 

14.9 Vi påtar oss intet ansvar for forsendelser som blir etterlatt i tollen, og slike forsendelser kan bli ansett som ikke-leverbare. 


15. Ruting.

FedEx bestemmer ruten for alle forsendelser. Ruten kan endres til enhver tid og uten varsel. For å beskytte varene som transporteres, kan ikke FedEx oppgi ruteopplysninger eller detaljerte nettverkssikkerhetstiltak. Revisjon på FedEx sitt nettverk eller kjøretøy er derfor heller ikke tillatt, med mindre det er et lovpålagt krav. 


16. Levering.

16.1 Forsendelser leveres til mottakerens adresse i samsvar med avsnitt 16.7, 16.8 og 16.9 nedenfor. FedEx er ikke forpliktet til å levere en forsendelse til mottaker personlig. FedEx kan levere en Forsendelse til mottakeren eller enhver annen person som tilsynelatende har myndighet til å godta levering av Forsendelsen på mottakerens vegne. Forsendelsesadresser skal alltid inneholde den fullstendige adressen til mottakeren, deres telefonnummer og e-postadresse. 

16.2 Postboksadresser kan brukes på bestemte internasjonale steder, forutsatt at avsenderen gir FedEx mottakerens telefonnummer for å lette levering. 

16.3 FedEx skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle erstatningskrav i forbindelse med beslagleggelse eller tilbakeholdelse av varer under transitten av tollvesenet eller andre offentlige myndigheter.

16.4 Forsendelser til hoteller, sykehus, offentlige kontorer eller installasjoner, universitetscampus eller andre fasiliteter som har et postrom eller et sentralt mottaksområde, kan leveres til postrommet eller det sentrale mottaksområdet, med mindre annet er oppgitt eller avtalt av FedEx før forsendelse.

16.5 FedEx vil behandle en forespurt endring i en adresse som ikke er en omruting eller adressekorreksjon som en ny forsendelse, og det kan påløpe et nytt transportgebyr.

16.6 Det pålegges et gebyr for spesialhåndtering for lørdagslevering, hvis tilgjengelig, i land der lørdag ikke er en vanlig Virkedag.

16.7 FedEx kan nekte å hente eller levere en forsendelse, eller bruke alternative hentings- eller leveringsordninger, for å opprettholde sikkerheten til sine ansatte eller i tilfeller der FedEx mener at tjenestene kan være benyttet i strid med gjeldende lover, forskrifter eller regler

16.8 Leveringsinstruksjoner fra avsender: Signaturalternativer for levering  

a. FedEx tilbyr "Signaturalternativer for levering", som kan velges av Avsenderen når du fullfører Luftfraktbrevet, fra og til utvalgte land og territorier, og for visse transporttjenester (se fedex.com eller kontakt FedEx kundeservice for mer informasjon) 

b. Avsenderen bekrefter at Signaturalternativene for levering valgt av Avsender kan blant annet gjelde: (i) frigivelse av en Forsendelse uten en signatur for levering; (ii) levering til en nabo eller vaktmester/bygningsansvarlig eller lignende; (iii) frigjøring av en forbrukerforsendelse på leveringsadressen kun til en voksen som er myndig; (iv) eller en kombinasjon av de foregående instruksjonene. Valg av et Signaturalternativ av Avsender vil ha forrang foran eventuelle ytterligere leveringsinstruksjoner mottatt av Mottageren. 

c. Det vil kunne påløpe Tilleggsgebyrer for Signaturalternativer for levering. Se Avsnitt 4 (Drivstoff og andre Tilleggsgebyr).

d. Hvis avsenderen ikke velger et Signaturalternativ, vil FedEx følge standard leveringsprosedyrer.

16.9 Leveringsinstruksjoner fra mottaker: B2C-forsendelser  

a. På utvalgte steder kan FedEx levere B2C-forsendelser i samsvar med tilleggsinstruksjoner mottatt av FedEx fra mottakeren. Avsenderen anerkjenner og aksepterer uttrykkelig at disse instruksjonene kan endre den opprinnelig avtalte leveringsinstruksjonen eller leveringsforpliktelsestidspunktet som opprinnelig ble avtalt mellom FedEx og avsender. 

b. Avsenderen erkjenner og godtar at instruksjonene fra Mottakeren blant annet kan omfatte: (i) å utsette leveringstiden; (ii) å levere til en nabo, dørvakt eller resepsjonist; (iii) å levere til en annen adresse eller en annen person, forutsatt at en slik annen adresse er i samme land som angitt på Luftfraktbrevet; (iv) å gi instruksjoner om hvor B2C-Forsendelsen skal etterlates uten å få en signatur for levering; (v) etterlate B2C-Forsendelsen på et hentested (f.eks. en detaljhandel); eller (vi) kombinasjoner av de foregående instruksjonene. I tilfelle annullering av (en del av) transporten av Avsender og/eller Mottaker før levering, vil alle Gebyrer fortsatt gjelde og må betales til FedEx.  

c. FedEx kan endre tilgjengeligheten av leveringsalternativer for B2C-forsendelser fra tid til annen, avhengig av geografiske og andre begrensninger. For mer informasjon om leveringsalternativets tilgjengelighet og betingelser, se fedex.com. 

d. Avsnitt 19 (godtgjørelsesgaranti) gjelder ikke B2C-forsendelser hvor mottakeren har gitt ytterligere leveringsinstruksjoner i samsvar med denne bestemmelsen. 

e. Hvis en mottaker gir ytterligere leveringsinstruksjoner for andre Forsendelser enn B2C-forsendelser, erkjenner og godtar avsenderen å være bundet av Avsnitt 16.


17. Omlevering.

17.1 Bedriftsleveringer.  FedEx vil prøve å levere på nytt enten automatisk eller på forespørsel hvis: (a) ingen på mottakeradressen eller en nærliggende adresse er tilgjengelig for å signere for forsendelsen, og det ikke er noen signaturalternativer arkivert; (b) Avsenderen har valgt et FedEx signaturalternativ, og ingen kvalifisert mottaker er tilgjengelig for å signere for forsendelsen; eller (c) FedEx fastslår at det kan holde tilbake forsendelsen. Hvis bedriftsforsendelsen ikke er blitt levert etter tre (3) forsøk, eller har blitt oppbevart i fem (5) Virkedager, fra datoen for første leveringsforsøk og, der det er aktuelt, er tollklarert i mottagerlandet, vil den bli vurdert som ikke-leverbar (se avsnitt 17: ikke-leverbare forsendelser).

17.2 Hjemlevering og B2C-forsendelser.  Hvis en Hjemlevering ikke kan fullføres ved det første forsøket på mottakeradressen eller en nærliggende adresse, kan FedEx, etter eget skjønn, enten forsøke på nytt, holde forsendelsen til de mottar ytterligere leveringsinstruksjoner fra avsenderen eller mottakeren, eller levere til et sted FedEx bestemmer. Hvis en Hjemlevering ikke kan leveres gjennom et/flere ytterligere forsøk, eller avsenderen eller mottakeren ikke gir ytterligere leveringsinstruksjoner, eller FedEx ikke kan legge til rette for levering til et annet sted som skal fastsettes av FedEx, kan forsendelsen anses å være ikke-leverbar (se Avsnitt 18 (ikke-leverbare forsendelser)).


18. Ikke-leverbare forsendelser.

18.1 En ikke-leverbar forsendelse er en som ikke kan leveres av grunner som inkluderer, men ikke er begrenset til, noe av det følgende: (a) Mottakerens adresse er ufullstendig, uleselig, feil eller kan ikke lokaliseres, (b) Mottaker av en forsendelse kan ikke kontaktes eller mottakeren unnlater å hente forsendelsen, (c) forsendelsen ble adressert til et område som ikke betjenes av FedEx, (d) mottakerens forretningssted er stengt (e) levering er umulig på grunn av utilgjengelighet eller avslått av en passende person til å godta levering eller signere for levering av forsendelsen, (f) forsendelsen ikke kan tollklarereres, (g) forsendelsen vil sannsynligvis forårsake skade eller forsinkelse på andre forsendelser eller eiendom, eller personskade, (h ) Forsendelsen inneholder forbudte varer, (i) Mottakeren er ikke i stand til eller nekter å betale for en forsendelse som faktureres mottakeren, (j) Forsendelsen var feilpakket, (k) Forsendelsens innhold eller emballasje er skadet i den grad at ompakking er ikke mulig eller (l) noen av årsakene angitt i Avsnitt 17 (Omlevering).

18.2 Hvis en Forsendelse av en eller annen årsak anses som ikke-leverbar, vil FedEx eventuelt forsøke å varsle Avsender for å organisere retur av forsendelsen, uten at det berører lokale regulatoriske begrensninger. Hvis avsenderen ikke kan kontaktes innen fem Virkedager eller ikke gir instruksjoner innen rimelig tid, kan FedEx returnere forsendelsen til avsenderen; eller plassere forsendelsen i midlertidig lagring, et generelt ordrelager eller tollpakkelager eller avhende forsendelsen. Hvis en forsendelse ikke kan leveres, tollklareres eller returneres, kan Forsendelsen overføres eller avhendes av FedEx. Avsender skal være ansvarlig for alle kostnader, avgifter og Gebyrer i forbindelse med retur, oppbevaring eller avhending av en ikke-leverbar forsendelse, med mindre det berodde på feil fra FedEx sin side at Forsendelsen ikke kunne leveres.

18.3 Forsendelser som ikke kan returneres på grunn av lokale regulatoriske begrensninger, vil enten bli plassert i midlertidig lagring, et ordrelager eller et tollpakkelager, eller kastes, i samsvar med lokal lovgivning. Avsender samtykker i å betale eventuelle omkostninger som ble dekket av FedEx i denne sammenheng.

18.4 Returkostnader faktureres Avsender, sammen med de opprinnelige Gebyrene, med mindre manglende levering av Forsendelsen skyldes FedEx. Inkludert vil også være andre kostnader som FedEx pådrar seg i returprosessen. For retur av ikke-leverbare Forsendelser som inneholder Farlig gods, må Avsenderen levere et utfylt Luftfraktbrev for retur og alle andre nødvendige dokumenter.


19. Godtgjørelsesgaranti.

FedEx tilbyr en godtgjørelsesgaranti for visse transporttjenester, i samsvar med disse Betingelsene. Denne godtgjørelsesgarantien kan suspenderes, modifiseres eller tilbakekalles av FedEx når som helst og uten forvarsel til hverken Avsender eller mottaker. Slik suspensjon, endring eller tilbakekalling gjelder forsendelser som er tilbudt til FedEx etter den datoen. Detaljer om den gjeldende statusen for godtgjørelsesgarantien er tilgjengelig på fedex.com.

19.1 Godtgjørelsesgaranti.

a. I tilfelle Servicefeil og på forespørsel vil FedEx, etter vårt valg, enten tilbakebetale eller kreditere gjeldende faktura av betalerens Transportgebyr, med de begrensningene som er angitt nedenfor.  

b. FedEx sin godtgjørelsesgaranti gjelder transporttjenester, unntatt forsendelser som sendes som innen det europeiske økonomiske samarbeidsområdet eller FedEx International Connect Plus. 

c. Hvis en Avsender sender pakker som overstiger antall, type, størrelse eller vekt enn gjennomsnittet av pakker som sendes fra det aktuelle stedet av Avsenderen i løpet av året, kan FedEx godta slike pakker, men suspendere godtgjørelsesgarantien eller justere forpliktelsestidene.

d. I tilfelle Servicefeil er denne godtgjørelsesgarantien Avsenderens eneste beføyelse for tilbakebetaling av hele eller deler av Transportgebyret for en Forsendelse. Hvis godtgjørelsesgarantien blir suspendert, gjelder det ingen leveringsforpliktelse for berørte forsendelser og dermed kan det ikke kreves misligholdsbeføyelser eller tilbakebetaling av transportgebyrer for det som ellers ville utgjøre en Servicefeil. 

19.2 Begrensninger. Følgende begrensninger gjelder:

a. Det tillates kun én refusjon eller kreditering per pakke. Når det gjelder forsendelser i flere deler, gjelder denne godtgjørelsesgarantien for hver pakke i forsendelsen. Hvis det oppstår Servicefeil for en pakke i forsendelsen, vil refusjon eller kreditt kun gis for den delen av transportgebyrene som gjelder for den pakken. 

b. Kreditt eller refusjon i henhold til retningslinjene for godtgjørelsesgarantien vil bare bli avregnet mot transportgebyrer for forsendelsen som gir opphav til kreditten. Godtgjørelsesgarantien gjelder ikke toll, avgifter eller andre Gebyrer som ikke er transportgebyrer.

c. Hvis det sendes en forespørsel om en levering senere enn den opprinnelige leveringstidspunktet før det første leveringsforsøket er gjort, vil leveringstidspunktet for anvendelse av retningslinjene for godtgjørelsesgarantien bli justert for å ta hensyn til den forespurte leveringsdatoen eller tidspunktet. 

d. Nasjonale eller offentlige helligdager på hentestedet og på destinasjonsstedet kan påvirke transittidene. Leveringsforpliktelsen for anvendelse av godtgjørelsesgarantien vil bli forlenget i en periode som er lik helligdagene. FedEx sin internasjonal ferieplan er tilgjengelig på fedex.com; lokale eller regionale helligdager i et land kan imidlertid også påvirke transittidene.

e. For forsendelser hvor planlagt levering er i løpet av de syv kalenderdagene før 1. juledag, forlenges leveringsforpliktelsen for anvendelse av godtgjørelsesgarantien til slutten av dagen på den publiserte leveringsforpliktelsesdatoen for den valgte tjenesten og destinasjonen. 

f. For tjenesten FedEx International Next Flight Transportation Services kan den oppgitte leveringsforpliktelsen endres av mange grunner, inkludert forsinkelser eller avbestillinger på grunn av lufttrafikkontroll, vær eller mekaniske problemer. Hvis leveringsforpliktelsestiden blir endret, vil godtgjørelsesgarantien kun gjelde for den siste anslåtte leveringsforpliktelsestiden. 

g. For FedEx Europe First forsendelser (hvor et leveringsgebyr kommer i tillegg til FedEx sin International Priority-sats), vil FedEx på forespørsel refunderes eller kreditere gjeldende faktura: 

i. FedEx sitt Europe First-leveringsgebyr, men ikke transportgebyret, i tilfelle Servicefeil for en FedEx Europe First-Tjeneste; eller 

ii. transportgebyrene i tillegg til FedEx sitt Europe First-leveringsgebyr, i tilfelle Servicefeil for en FedEx International Priority Service.

Alle restriksjoner og begrensninger angitt i dette godtgjørelsesgaranti-avsnittet gjelder ellers tilsvarende for FedEx Europe First Service.

h. Hvis Avsender velger å levere en Forsendelse på enten et servicesenter som er autorisert av FedEx, eller i en FedEx Deponeringsboks, starter leveringsforpliktelsestiden når forsendelsen hentes av FedEx fra henholdsvis det autoriserte servicesenteret eller deponeringsboksen. Detaljer om gjeldende skjæringstidspunkter kan finnes ved henholdsvis FedEx sitt servicesenter eller deponeringsboks. 

19.3 Ekskluderinger. Denne godtgjørelsesgarantien gjelder ikke, og FedEx er ikke forpliktet til å refundere eller kreditere transportgebyrer, hvis:

a. FedEx fremlegger bevis på levering i rett tid, bestående av dato og tidspunkt for levering, og eventuelt navnet på personen som signerte for forsendelsen.

b. Servicefeil skyldes helt eller delvis noen av omstendighetene beskrevet i Avsnitt 21 (Utenfor erstatningsansvar).

c. Betalerens FedEx-kontonummer hadde ikke god kredittverdighet, eller betalingsinstruksjonene var ugyldige.

d. Feil FedEx-sporingsnummer ble brukt på den aktuelle Pakke eller Forsendelse av kunder som bruker FedEx elektroniske fraktenheter.

e. Forsendelsen inneholdt, selv om slik forsendelse uttrykkelig ble godtatt av FedEx, forbudte gjenstander, farlig gods eller tørris. 

f. Forsendelsen ble forsinket på grunn av toll eller andre regulatoriske krav.

g. Forsinkelsen i levering ble forårsaket av overholdelse av FedEx-retningslinjer for betaling av toll og avgifter før fortolling eller ved levering.

h. Forsendelsen ble sendt til en postkontoradresse som er akseptabel for levering.

i. Mottakeren ga leveringsinstruksjoner til FedEx, i samsvar med Avsnitt 16.9 (Leveringsinstruksjoner fra mottaker: B2C-forsendelser)

j. Forsendelsen ble forsinket på grunn av feil, ufullstendig eller unøyaktig mottakerinformasjon, eller utilgjengelighet av eller avslag fra en passende eller kvalifisert person til å godta levering eller signere for mottak av pakken.

k. Forsendelsen kunne ikke leveres (se Avsnitt 18 (Ikke-leverbare forsendelser)) eller ble returnert.

l. Denne godtgjørelsesgarantien gjelder ikke forespørsler om fakturajustering basert på overpris. 

m. For Forsendelser som tilhører FedEx International Broker Select, hvis avsender eller mottaker spesifiserer en annen tollmegler enn FedEx eller den FedEx-utpekte megleren. 

19.4 Refusjons- eller kredittforespørsler. Unnlatelse av å overholde noen av de følgende betingelsene, inkludert å gi varsel på den beskrevne måten og innen de angitte fristene, vil føre til avslag på avsenderens refusjons- eller kredittforespørsel, som en konsekvens av at avsender ikke kan kreve erstatning for Servicefeil:

a. Tidsfrister for varsling. FedEx må motta varsel om forespørsel om refusjon eller kreditt av Transportgebyr via en av de godkjente kanalene innen 15 dager etter fakturadato (eller leveringsdato hvis det betales på forhånd). 

b. Varselets innhold. Alle varsler om Servicefeil må inneholde Avsenderens FedEx-kontonummer, og eventuelle; Luftfraktbrev eller FedEx sporingsnummer; datoen for Forsendelsen og fullstendig og nøyaktig Mottakerinformasjon.

c. Framgangsmåter for varsling. Betaleren kan be om refusjon eller kreditering av Transportgebyr på grunn av Servicefeil via e-post, fedex.com, eller ved å ringe FedEx kundeservice. Metodene kan variere avhengig av Forsendelsesstedet. Eventuelle avvik fra disse metodene for varsel om forespørsel vil ikke bli ansett som gyldig. For eksempel vil ikke delvis betaling av en faktura bli ansett som en forespørsel om fakturajustering eller varsel om refusjonsforespørsel.


20. Ansvarsbegrensninger.

20.1 Standard ansvarsbegrensninger for transporteringstjenester. FedEx sitt ansvar for tap, skade eller forsinkelse i forbindelse med levering av transporttjenester vil være begrenset til det høyeste av (a) beløpet som følger av gjeldende Konvensjoner eller (b) US $ 100 per forsendelse (med mindre avsenderen erklærer en høyere verdi for transport og betaler det nødvendige gebyret som beskrevet i avsnitt 20.3). FedEx vil også anvende slike beløpsgrenser for alle krav som oppstår som følge av levering av innenlandske transporttjenester i fravær av obligatoriske eller lavere ansvarsgrenser i gjeldende nasjonale transportlover (med mindre avsenderen erklærer en høyere verdi for transport og betaler det nødvendige gebyret som beskrevet i avsnitt 20.3).

20.2 Ansvarsbegrensninger for andre krav. Hvis tilfellet ikke er underlagt punkt 20.1 (standard ansvarsbegrensninger for transporttjenester), er FedEx sitt ansvar for tap, skade, forsinkelse eller andre krav i forbindelse med bestemmelsen om Tilleggstjenester eller annet kontraktsbrudd begrenset til 3,40 euro per kilo, i alle tilfeller ikke overstiger et maksimalt ansvar på 10 000 euro per hendelse eller serie med tilknyttede hendelser.  

20.3 Maksimalt ansvar: Deklarert fraktverdi. FedEx tilbyr ikke fraktansvars- eller risikoforsikring, men Avsenderen kan velge å betale et Tilleggsgebyr for å spesifisere en Deklarert fraktverdi på Luftfraktbrevet, over grensene angitt i de foregående avsnittene 20.1 og 20.2. Hvis Avsenderen foretar et slikt valg, gjelder følgende betingelser:  

a. Den Deklarerte fraktverdien representerer FedEx sitt maksimale ansvar i forbindelse med Forsendelsen og kan ikke være større enn den Deklarerte tollverdien som er oppgitt på Luftfraktbrevet. 

b. Avsender påtar seg risikoen for eventuelle tap ut over Deklarert fraktverdi.

c. Et gebyr vil bli utmålt for hver 100 USD (eller brøkdel derav) der Deklarert fraktverdi overstiger de ellers gjeldende standard ansvarsbegrensninger, som beskrevet ovenfor, opp til maksimumsbeløpene nedenfor. Avsenderen bør referere til FedEx-rentearkene som gjaldt på Forsendelsestidspunktet, eller ringe FedEx, for mer informasjon om tilleggsgeyret. 

d. Uansett sum av Deklarert fraktverdi, vil FedEx sitt ansvar for påvist tap, skade, forsinkelse eller ethvert annet krav i forbindelse med Forsendelsen ikke overstige Forsendelsens reparasjonskostnader, dens avskrevne verdi eller erstatningskostnad, avhengig av hvilken sum som er lavest. FedEx har rett til å kreve selvstendig bevis på verdien av innholdet i en Forsendelse som det fremsettes krav om. 

e. Den maksimale deklarerte verdi for toll og frakt er begrenset, kan variere fra sted til sted, og tilbys ikke i alle land og områder. Den maksimale deklarerte tollverdien for innholdet i en FedEx Envelope eller FedEx Pak, uansett bestemmelsessted, er 500 USD per forsendelse. Den maksimale deklarerte toll- og fraktverdien for innholdet i en FedEx Envelope eller FedEx Pak, uansett bestemmelsessted, er 100 USD per forsendelse. Varer med en faktisk eller oppgitt verdi som overstiger disse beløpene, skal ikke sendes i en FedEx Envelope eller FedEx Pak. 

f. Med mindre annet er spesifisert av FedEx, er den maksimale deklarerte fraktverdien 50 000 USD per Forsendelse, bortsett fra godstransporttjenester, som har en maksimal deklarert fraktverdi på 100 000 USD per Forsendelse. 

g. Ingen erstatning er tilgjengelig for (i) tap som anses som følgeskader, eller (ii) forsinkelser eller tap som oppstår som et resultat av avsenderens mislighold av sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

h. Det gis ikke erstatning for tap relatert til Tilleggstjenester. 

i. Ethvert forsøk på å deklarere en verdi for Frakt eller toll som overstiger de maksimale tillatte beløpene i disse vilkårene, er ugyldig. I disse tilfellene vil deklarert verdi automatisk bli redusert til de autoriserte grensene for Forsendelsen. FedEx sin aksept for Frakt av en Forsendelse med en deklarert verdi utover de maksimale tillatte beløpene, medfører ikke at noen av bestemmelse i disse vilkårene frafalles. FedEx kan ikke etterkomme forespørsler om å endre informasjon vedrørende deklarert verdi på Fraktbrevet/Luftfraktbrevet etter at Forsendelsen er levert til FedEx.

j. Hvis Avsender ikke har angitt Deklarert fraktverdi for hver enkelt pakker på Luftfraktbrevet, men har angitt en samlet deklarert verdi for alle pakker, vil den deklarerte verdien for hver pakke fastsettes ved å dele den samlede deklarerte verdien med antall pakker på Luftfraktbrevet. Under ingen omstendigheter kan den deklarerte verdien til en Pakke i en Forsendelse overskride den deklarerte verdien til Forsendelsen.

20.4 Unike gjenstander. FedEx sitt ansvar for forsendelser som inneholder unike gjenstander, helt eller delvis, er begrenset til en maksimal deklarert verdi for transport på 1000 USD per forsendelse eller grensen som er angitt i den relevante Konvensjonen for godstransport, avhengig av hvilken som er størst.


21. Utenfor erstatningsansvar.

21.1 FedEx påtar seg ikke noe ansvar for:

a. Med forbehold om ytterligere begrensninger angitt i disse vilkårene, eventuelle skader utover deklarert Fraktverdi (som begrenset av avsnitt 20.3 (maksimal ansvar: deklarert Fraktverdi)), eller begrensningen av ansvar som beskrevet i den aktuelle Konvensjon eller, for Forsendelser fra og mellom spesifiserte steder i ett land, ved gjeldende perseptorisk lokal lov, avhengig av hvilken som er størst, uansett om FedEx visste eller burde ha visst at slike skader kan påløpe; 

b. Spesiell, tilfeldig, avledet eller indirekte tap eller skade, inkludert kostnader for alternativ transport, tap av inntekt, inntekt, bruk eller fortjeneste, forventede besparelser, goodwill eller tap av muligheter; og 

c. Tap eller forsinkelser under visse omstendigheter angitt i Avsnitt 19.3 (godtgjørelsesgaranti – unntak).

21.2 Avsender påtar seg all eksponering for og risiko for tap, skade eller forsinkelse utover det som uttrykkelig antas av FedEx i disse Betingelsene. Avsenderen bør sørge for egen forsikringsdekning hvis ønskelig. FedEx gir ikke forsikringsdekning.

21.3 FedEx påtar seg ikke noe ansvar, og heller ikke foretar FedEx noen justering, tilbakebetaling eller kreditt av noe slag for, tap, skade, forsinkelse, feil levering, manglende levering, feilinformasjon eller manglende informasjon, forårsaket av eller som følge av følgende hendelser (ikke en uttømmende liste):

a. handlinger, feil eller unnlatelser fra Avsender, Mottaker eller andre parter som har interesser i forsendelsen

b. typen forsendelse eller dens eventuelle defekter, karakteregenskaper eller iboende feil eller skjørhet

c. brudd på disse Betingelsene, eller andre vilkår og betingelser som gjelder for Forsendelsen, inkludert Frakt av en Forbudt Vare, Farlig Gods, feil deklarasjon av lasten, sikring, merking eller adressering av Forsendelser

d. bøter, straffer eller andre økonomiske summer som pålegges Avsender eller Mottaker av en hvilken som helst offentlig myndighet eller tredjepart

e. eventuelle hendelser utenfor FedExs kontroll, inkludert en pandemi eller epidemi, luftfarer, folkefiender, offentlige eller tilsynsmyndigheter som handler med tilsynelatende eller faktisk autoritet, handlinger eller unnlatelser av tollembedsmenn, opptøyer, streiker eller forventede streiker, eller andre lokale tvister, opprør, farer som oppstår som følge av krigstilstand eller værforhold, eller nasjonale, internasjonale eller lokale forstyrrelser i luft- eller bakketransportnettverk, kriminelle handlinger fra en eller flere personer eller enheter, inkludert terrorhandlinger, naturkatastrofer, forstyrrelser eller svikt av kommunikasjons- og informasjonssystemer (inkludert FedEx-systemer), mekanisk forsinkelse eller forhold som utgjør en fare for FedEx-personell

f. feil eller utilstrekkelig pakking, inkludert avsenderens manglende bruk av emballasje godkjent av FedEx der slik godkjenning søkes, anbefales eller kreves Spesielt må datamaskiner, elektronikk, skjøre gjenstander og alkohol pakkes i samsvar med FedEx retningslinjer, tilgjengelig på fedex.com. Levering av emballasje, eller råd, assistanse eller veiledning om riktig emballasje av forsendelser fra FedEx, utgjør ikke aksept av FedEx, med mindre FedEx uttrykkelig uttrykker noe annet skriftlig;

g. overholdelse av muntlige eller skriftlige leveringsinstruksjoner fra Avsender, Mottaker eller personer som hevder å representere Avsender eller Mottaker;

h. leveringsforsinkelser forårsaket av overholdelse av FedEx’ regler vedrørende betaling av Gebyrer; 

i. FedEx’ manglende evne til å fremlegge en kopi av leveringskvitteringen eller en kopi av signaturen som ble gitt ved leveringen;

j. sletting av data fra eller tap eller uopprettelighet av data som er lagret på magnetbånd, filer eller andre lagringsmedier, eller sletting eller skade av fotografiske bilder eller lydspor fra eksponert film;

k. FedEx' unnlatelse av å følge grafikk som angir bæreretningen (f.eks. opp-piler og merkinger som "DENNE SIDEN OPP");

l. FedEx unnlatelse av eller forsinkelse med å varsle avsenderen eller mottakeren om forsinkelse, tap eller skade på en forsendelse, om ufullstendig, feil eller unøyaktig angivelse av mottakerens eller tollmeglerens adresse, om feil, ufullstendig eller manglende dokumentasjon eller manglende betaling av toll og avgifter som er nødvendige for å frigjøre en forsendelse

m. tap av eller skade på individuelle gjenstander som FedEx ikke har verifiserbar mottaksregistrering for, inkludert i tilfeller der varene på tidspunktet for levering av forsendelsen til FedEx har blitt lastet inn i en tilhenger, palletert eller pakket på en slik måte at antall gjenstander eller innhold i forsendelsen ikke med rimelighet kan kontrolleres

n. tap av personlig eller økonomisk informasjon, inkludert personnummer, fødselsdato, førerkortnummer, kreditt- eller debetkortnummer og finansiell kontoinformasjon

o. Avsenderens manglende sletting av alle Forsendelser som er oppgitt i et FedEx-Fraktsystem eller en enhet når Forsendelsen ikke blir tilbudt til FedEx

f. skader angitt av en eventuell Shockwatch (støtdetektor), helningsmåler eller eventuelle temperaturmålere, og  

q. unnlater å oppfylle leveringsforpliktelsen for forsendelser med en ufullstendig eller feil adresse (se Avsnitt 18 (ikke-leverbare forsendelser)).

21.4 Hvis FedEx ikke er ansvarlig, inkludert for ethvert ansvar som overstiger det ansvar som uttrykkelig er påtatt av FedEx i disse vilkårene, vil Avsenderen være ansvarlig og samtykker i å gi FedEx erstatning og holde FedEx skadesløs for eventuelle skader forårsaket av Forsendelsen på FedEx eller en tredjepart, eller for ethvert krav fra en tredjepart, herunder særlig fra mottakeren. 

21.5 Enhver betaling som foretas av FedEx i henhold til et krav fra avsenderen eller fra en tredjepart, vil ikke bli ansett for å utgjøre en aksept av ansvar, eller utgjøre et frafall av bestemmelsene i avsnitt 21.


22. Ingen garantier

Bortsett fra det som er uttrykkelig fastsatt i dette dokumentet, gir FedEx ingen garantier, verken uttrykte eller underforståtte.


23. Krav.

FedEx vil bare godta innlevering av et krav knyttet til en Forsendelse, annet enn Servicefeil (se avsnitt 19 (godtgjørelsesgaranti)), hvis kravshaveren overholder enhver gjeldende Konvensjon og følgende prosedyre, og i motsatt fall kan ikke krav gjøres gjeldende overfor FedEx: 

23.1 Varsel om krav. Alle krav må varsles til FedEx innen følgende tidsfrister: 

a. Krav på grunn av skade (synlig eller skjult), forsinkelse (inkludert krav for ødeleggelse) eller manglende innhold, innen 21 dager etter levering av Forsendelsen. Hvis Forsendelsen mottas av Mottager uten slik melding om skade på leveringskvitteringen, gjelder det en presumsjon for at forsendelsen ble levert i god stand. 

b. Alle andre krav, inkludert krav om tap, manglende levering eller feil levering, innen ni måneder etter at forsendelsen ble overlevert til FedEx.

Alle slike krav må varsles enten ved leveringstidspunktet i gjeldende leveringsjournal, via fedex.com eller ved å kontakte FedEx kundeservice. 

23.2 Nødvendig informasjon. Alle varsel om krav må inneholde fullstendig informasjon om Avsender og Mottaker, samt FedEx-sporingsnummer, dato for Forsendelse, antall stykker og Forsendelsesvekt.  Innen ni måneder etter at Forsendelsen ble overlevert til FedEx, må kravet være fullstendig dokumentert ved å sende all relevant støttedokumentasjon til FedEx (f.eks. kjøpsfakturaer, estimater for reparasjon). Som en forutsetning for at FedEx vurderer et krav om erstatning, må Mottakeren gjøre innholdet, originale fraktkartonger og emballasje tilgjengelig for inspeksjon av FedEx, enten hos Mottakerens lokaler eller på et FedEx-anlegg, til saken er avsluttet. 

23.3 Begrensninger. FedEx er ikke forpliktet til å behandle krav før alle Gebyrer er betalt; kravshaver kan ikke trekke kravbeløpet fra disse Gebyrene. Kun ett erstatningskrav kan reises i forbindelse med en Forsendelse. Akseptering av utbetaling av erstatningskrav skal annullere retten til å kreve ytterlige skadeerstatning eller kompensasjon i forbindelse med denne Forsendelsen. Avsendere eller Mottakere, hvis pakker ble tilbudt til FedEx gjennom en pakkekonsolidator, har ikke rett til rettslig eller rimelighetsbasert erstatning eller oppreisning mot FedEx. 

23.4 Søksmål. Retten til å kreve erstatning for en handling som følge av transport fra FedEx vil bli avvist med mindre kravet er reist for en autorisert domstol innen to år fra den faktiske leveringsdatoen (i tilfelle skade, mangel eller forsinkelse) eller forventet dato for levering (i tilfelle tap, manglende levering eller feillevering), eller innenfor gjeldende foreldelsesregler, avhengig av hvilken som er kortere.


24. Underleverandør.

FedEx forbeholder seg retten til å legge ut hele eller deler av tjenestene i underentreprise.


25. Personvern.

25.1 Begreper som "behandlingsansvarlig", "personopplysninger", "den opplysningen gjelder" og "behandling" skal ha den betydningen som er tilskrevet dem i den generelle databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/679 ("GDPR") ) og andre personvernlover og forskrifter som gjelder behandling av personopplysninger ("Personopplysninger") under disse Betingelsene (samlet "Personvernlov").

25.2 FedEx og Avsender godtar at de begge er behandlingsansvarlige selv hva gjelder egne rettigheter med hensyn til behandling av personopplysninger av eller mellom partene under disse Betingelsene.

25.3 I relasjon til behandlingen av personopplysninger under disse vilkårene, innestår Avsender for å ha overholdt databeskyttelsesloven, inkludert å gi de opplysningene gjelder informasjonen i samsvar med Personvernloven, og oppgi informasjonen i FedEx personvernerklæring på fedex.com og skaffe seg et rettslig grunnlag i samsvar med Personvernloven, som for eksempel gjennomføring av kontrakten, legitime interesser eller samtykke.

25.4 Avsender holder FedEx skadesløs med hensyn til alle kostnader, krav, skader og utgifter som FedEx pådrar seg i forbindelse med Avsenders manglende overholdelse av avsnitt 25 i disse Betingelsene.

25.5 Avsender innestår for at det juridiske grunnlaget som beskrevet i avsnitt 25.3 (også) tillater enhver overføring av personopplysninger til FedEx, dets tilknyttede selskaper, filialer, rådgivere, revisorer eller tredjeparter engasjert av FedEx til å utføre sine forpliktelser overfor Avsender under disse vilkårene i ethvert land både innenfor og utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS").

25.6 All overføring av personopplysninger fra avsender til FedEx, eller omvendt, fra EØS eller Sveits til et land utenfor EØS eller Sveits er underlagt standard kontraktsbestemmelser fra behandlingsansvarlig til behandlingsansvarlig (forordning 2004/915/EF) ("SCC-CC") i samsvar med artikkel 46 (2) (c) GDPR, som er tilgjengelig her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. For dette formålet er SCC-CC-ene fullt inkorporert i disse Betingelsene gjennom henvisning. Ved å godta disse Betingelsene, anses partene (a) å ha signert SCC-CC (b) er enige om det fulle innholdet i SCC-CC, og (c) skal overholde betingelsene deri og (d) godta at enhver endring eller etterfølgende beslutning og/eller nettadresse gjelder og erstatter beslutningen og/eller nettadressen som referert til i dette avsnittet 25.6. Under SCC-CC-ene skal FedEx som behandlingsansvarlig opptre som dataeksportør, også på vegne av våre tilknyttede parter, og Avsender, som behandlingsansvarlig, vil opptre som dataimportør, eller vice versa når aktuelt. Det foregående påvirker ikke FedEx' rett til selv å avgjøre å bruke en annen, egnet overføringsmekanisme iht. personvernlovgivningen. De overførte personopplysningene kan inneholde individuelle Avsenderes og Mottageres kontaktinformasjon, så som navn og adresser, som trengs for å kunne utføre FedEx' tjenester på effektivt vis, så som å levere pakker og for å muliggjøre spore-funksjoner, som nærmere og ellers beskrevet i disse Betingelsene og i henhold til Vedlegg B av SCC-CC-ene.

25.7 Hvis Den europeiske unions domstol, lokale tilsynsmyndigheter eller lignende offentlige myndigheter, bestemmer at disse Betingelsene i dette avsnitt 25 og/eller SCC-CC-ene ikke lenger er lovlige metoder for å utføre overføring av personopplysninger utenfor EØS eller Sveits, skal partene forhandle i god tro om en alternativ metode for å muliggjøre slik overføring på lovlig vis.


26. Hele avtalen.

Disse Betingelsene representerer hele avtalen mellom partene og, med forbehold for avsnitt 1 (effekt), har forrang foran andre vilkår eller betingelser, muntlig eller skriftlig. Disse Betingelsene kan ikke settes til side unntatt ved uttrykkelig skriftlig avtale mellom partene. 


27. Overdragelse.

Verken rettighetene eller pliktene til noen av partene i henhold til disse vilkårene kan overdras eller delegeres uten forutgående skriftlig samtykke fra den andre parten, bortsett fra at FedEx kan overdra hele eller deler av sine rettigheter og delegere sine plikter under disse vilkårene til noen av dens tilknyttede selskaper. Uten å begrense det foregående vil disse Betingelsene være bindende for og tjene til fordel for partene og deres godkjente etterfølgere og rettighetserververe.


28. Ikke-fraskrivelse.

Eventuell manglende evne av FedEx til å håndheve eller implementere en bestemmelse i disse Betingelsene utgjør ikke en fraskrivelse av den aktuelle bestemmelsen, og påvirker ikke FedEx’ rett til å håndheve denne bestemmelsen.


29. Preseptorisk lov.

Disse Betingelsene skal ikke utelukke noen form for ansvar, der utelukkelse av dette ansvaret er forbudt ved lov. I den grad eventuelle bestemmelser i disse Betingelsene, eller bestemmelser som det henvises til i disse Betingelsene, er i strid med eventuelle gjeldende internasjonale traktater, lokale lover, offentlige forskrifter, instrukser eller krav, skal disse bestemmelsene begrenses til det maksimale som er tillatt, og, skal i begrenset form fortsatt gjelde som en del av avtalen mellom FedEx og Avsender. Ugyldige eller ikke rettskraftige bestemmelser skal ikke påvirke andre deler av disse Vilkårene.


30. Megling.

Belgisk lov tillater brukere av belgisk inn- eller utgående posttjenester å be om intervensjon fra ombudsmannen for postsektoren (Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRUXELLES (F); Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL (NL)) forutsatt at brukeren introduserte sin klage på forhånd med FedEx. En slik intervensjon berører ikke bestemmelsene i disse Betingelsene


31. Lovvalg og jurisdiksjon.

Bortsett fra som angitt i de(n) anvendelige Konvensjon, er disse vilkårene og eventuelle tvister som oppstår eller er relatert til tjenester utført av FedEx i henhold til denne, underlagt lovene og domstolene i landet eller territoriet der forsendelsen blir akseptert av FedEx for å utføre tjenestene.