Paketleverans

Meningen bakom Brexit-orden

Meningen bakom Brexit-orden

En ordlista från A till Ö med Brexit-termer som kan vara bra för export- och importföretag att ha koll på

Redogör för vilka rättigheter en medlemsstat som vill träda ut ur Europeiska unionen har samt hur utträdesprocessen som pågår i två år går till.

Termen som används för att beskriva Storbritanniens utträde ur EU till följd av en folkomröstning som hölls i juni 2016. Storbritannien ska enligt planen lämna EU kl. 23.00 den 31 oktober 2019*.

Backstop-lösningen eller reservlösningen beskriver Storbritanniens planer för tillfälliga tullarrangemang med EU om ett nytt permanent avtal inte blir färdigt i tid. Avsikten med dessa planer är att undvika en ”hård gräns” mellan Nordirland och Irland, som är medlem av EU.

EU:s medlemsstater följer samma standarder och föreskrifter om gods. Den brittiska regeringen vill följa ”ett gemensamt regelverk” genom att koordinera brittisk lagstiftning kring gods med EU:s standarder och föreskrifter. Den brittiska regeringen hoppas att planen ska skydda leveranskedjorna för företag såsom biltillverkare samt minska handelsfriktionerna vid gränsen mellan Storbritannien och EU.

EU:s 28 medlemsländer, samt ett antal mindre länder, har slutit ett handelsavtal som går ut på att inte tillämpa tullavgifter för gods som skickas mellan EU-medlemsländer. En allmän tullavgift tillämpas för gods som importeras från utanför EU. Den brittiska regeringen har meddelat att Storbritannien kommer att lämna EU:s tullunion när man lämnar EU.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innefattar de 28 EU-länderna samt Island, Norge och Liechtenstein. Det är en gränsöverskridande marknad som styrs av EU:s regler för den inre marknaden.

Europeiska frihandelssammanslutningen innefattar Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz. Det brukade vara en mycket större organisation men övriga medlemmar gick ur när de blev en del av EU.

En politisk och ekonomisk union med 28 länder, nämligen: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Kroatien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike. Samarbetet upprättades 1957.

Åsyftar de EU-länder (19 av de 28 medlemsstaterna) som har antagit euron som sin valuta.

Regeringens planer för tullarrangemang med EU efter Brexit. Enligt FCA skulle varor som förs in i Storbritannien men som har EU som destination beläggas med en EU-taxa. Varor avsedda att stanna i Storbritannien skulle beläggas med Storbritanniens egen taxa, vilken skulle skilja sig från EU-taxan. Planerna bygger på teknik för att identifiera slutdestinationen för varor som anländer till Storbritannien, och förhoppningen är, undvika kontroller i Irland.

Fri rörlighet av varor, tjänster, människor och kapital inom EU utan interna gränser, med begränsade undantag.

En överenskommelse mellan länder som reducerar handelshinder, inklusive taxor och föreskrifter.

Termen som används för att beskriva ett Brexitscenario där Storbritannien avstår från sin tillgång till såväl den europeiska inre marknaden och tullunionen som till EU. Detta arrangemang skulle prioritera Storbritanniens fullständiga kontroll över sina gränser samt möjligheten att sluta nya handelsavtal och stifta lagar på sitt eget territorium.

Scenariot där Storbritannien lämnar EU utan avtal gällande villkor för dess utträde och framtida handelsarrangemang. Storbritanniens handel med EU kommer att ske enligt Världshandelsorganisationens villkor. Fri varurörlighet mellan Storbritannien och EU skulle upphöra och företag skulle behöva tillämpa samma tull- och punktskatteregler som för länder utanför EU.

Den rätt en näringsidkare inom EU eller EES har att bedriva verksamhet i en annan EU/EES-medlemsstat baserat på hemmedlemsstatens auktorisation och på EU:s regler kring fri rörlighet.

Ett handelsområde utan inre gränser som garanterar fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital i hela dess territorium. Den europeiska inre marknaden omfattar alla EU-medlemsstater och fyra andra länder vilka har särskilda undantag. Den brittiska regeringen har meddelat att Storbritannien kommer att lämna den europeiska inre marknaden när man lämnar EU.

Ett Brexitscenario där Storbritannien potentiellt stannar i den europeiska inre marknaden och tullunionen. Storbritanniens relation till EU skulle hållas så nära de nuvarande arrangemangen som möjligt. Storbritannien skulle inte längre vara medlem i EU och inte ingå i rådet. Landet skulle bli av med sina Europaparlamentsledamöter och sin kommissionsledamot. Men varor och potentiellt sett tjänster skulle kunna handlas med kvarvarande medlemsstater utan tullar och finansorganisationer skulle behålla sina passrättigheter för att sälja tjänster och verka inom EU.

Det organ som reglerar internationell handel mellan olika länder. Om Brexit sker utan utträdesavtal kommer Storbritannien att handla med EU enligt Världshandelsorganisationens villkor. 

Alternativa Brexit-modeller

Det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (Ceta) är ett frihandelsavtal mellan EU och Kanada som avskaffar många handelshinder. Det är en modell som ofta nämns i diskussionerna om Brexit.

En modell som diskuterats som ett möjligt alternativ till EU-medlemskap för Storbritannien. Även om Norge inte är medlem i EU så ingår landet i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilket innebär att man ingår i den inre marknaden och därmed bidrar till EU-budgeten, följer merparten av EU:s lagar och tillåter fri rörlighet för människor.

Täcker några men inte samtliga handelsområden. Schweiz ger ett ekonomiskt bidrag till EU, men dess bidrag är mindre än Norges. Landet har ingen allmän skyldighet att tillämpa EU:s lagar men måste implementera några EU-förordningar för att möjliggöra handel. Fri rörlighet gäller.

Turkiet ingår inte i EES eller EFTA men landet har en tullunion med EU. Det finns inga tullavgifter eller kvoter på industriprodukter som skickas till EU-länder. Tullunionen gäller inte för tjänster eller jordbruksprodukter. Turkiet måste tillämpa EU:s gemensamma yttre tulltaxa på varor som importeras från länder utanför EU. Landet måste anpassa sina regler och standarder till EU:s på de områden där det tillåts att handla fritt.

Villkor vid Brexit med utträdesavtal

Regeringen har meddelat att Storbritannien kommer att lämna EU:s inre marknad och tullunion när man lämnar EU. Man hoppas dock kunna förhandla fram ett ekonomiskt avtal med EU gällande rörlighet för varor med minimala hinder.

Lagförslaget om taxering (för gränsöverskridande handel) kommer att ge Storbritannien möjligheten att fastställa egna taxor då man lämnar EU, med eller utan avtal. Detta kommer att ersätta Gemensamma tulltaxan, den taxa som nu tillämpas på varor som importeras utifrån EU, för importer till Storbritannien.

Villkor vid Brexit utan utträdesavtal

Vid ett Brexit utan utträdesavtal kommer den fria rörligheten för varor mellan Storbritannien och EU att upphöra och företag skulle behöva tillämpa samma tull- och punktskatteregler som för länder utanför EU. Företag skulle behöva visa upp import- eller exportdeklarationer, korrigera sina internationella transportvillkor för att återspegla om de är importörer eller exportörer samt tillhandahålla import- eller exportlicens för kontrollerat gods. Tullkontroller kan komma att utföras och moms och eventuella importskatter blir obligatoriska att betala. Transportföretaget skulle bli tvunget att säkerhets- och trygghetsdeklarera vid inresa eller utresa.

Om inget utträdesavtal sluts kommer företag att behöva registrera sig för ett EORI-nummer innan de importerar eller exporterar varor till eller från EU. Den brittiska regeringen har sagt att ytterligare information om detta ska finnas tillgänglig under 2018.

Det EU-omfattande datoriserade övervakningssystemet skulle vid ett utträde utan avtal inte längre användas för att kontrollera varor med uppskov mellan EU och Storbritannien, utan skulle användas för att kontrollera rörligheten hos varor med punktskatteuppskov inom Storbritannien.

ECJU är den del av departementet för internationell handel (Department for International Trade) som ansvarar för Storbritanniens system för exportbestämmelser och beviljande för militära varor och varor med dubbla användningsområden (varor med både militära och civila användningsområden). Det krävs i nuläget ingen licens för att exportera många av dessa varor inom EU, men om inget utträdesavtal kommer till stånd kommer det att krävas.

En nytt offentligt organ i Storbritannien som kommer att utreda klagomål och anmälningar om otillåten handel samt oförutsedda plötsliga importökningar, något som idag utreds av Europeiska kommissionen, för att skydda det inhemska näringslivet. Myndigheten kommer att upprättas och påbörja sin verksamhet innan Storbritannien lämnar EU i mars 2019 om inget utträdesavtal kommer till stånd.

Om ett frihandelsavtal inte kan slutas ifall Brexit sker utan utträdesavtal innebär att Storbritannien handlar med EU enligt Världshandelsorganisationens villkor. Storbritannien och EU skulle tillämpa taxor sinsemellan och andra handelsbestämmelser skulle gälla för resten av världen. Detta beror på att Världshandelsorganisationens villkor tillåter att länder gör åtskillnad till fördel för en handelspartner enbart vid ett begränsat antal omständigheter, däribland ett fullständigt bilateralt handelsavtal.