FedEx-lastbil

Vad är tullar och skatter?

Vad är tullar och skatter?

Tullar och skatter är en viktig del av internationella försändelser, men det kan vara förvirrande

Tullar och skatter är en viktig del av internationella försändelser, men det kan vara förvirrande

Så här påverkas försändelsen av tullar och skatter

Tullar och skatter kan ha en avsevärd inverkan på en försändelses totala kostnad, så det är viktigt att förstå hur myndigheterna beräknar dem och vem som är ansvarig för att betala avgifterna. Denna information kan spara värdefull tid och energi för både dig och mottagaren.

Tullar och skatter tillämpas för att skydda nationella intäkter och den lokala industrin. Nästan alla försändelser som korsar internationella gränser granskas avseende tullar och skatter och tulltjänstemännen baserar sin bedömning på informationen i den kommersiella fakturan samt övriga relevanta dokument.

Betalningen till myndigheterna måste ske innan försändelserna kan lämna tullen. Tullavgifter baseras på:

 • Produktens värde
 • Handelsavtal (om tillämpligt)
 • Tillverkningsland
 • Beskrivning och produktens slutanvändning
 • Produktens Harmoniseringskod (HS-kod)
 • Landsspecifika regler

Vad är skillnaden mellan moms (VAT) och skatt på varor och tjänster (GST)?

I de flesta länder påförs en nationell skatt som baseras på värdet av varorna och tjänsterna. Terminologin skiljer sig åt mellan länderna, men innebörden är i stort densamma. I vissa länder, såsom Kanada, USA, Singapore, Australien och Nya Zeeland, benämns denna skatt som skatt på varor och tjänster eller GST.

I Storbritannien och Europeiska unionen (EU) används moms (VAT). Företag som är momsregistrerade och helt skattepliktiga betalar inte den slutgiltiga momskostnaden eftersom det är en skatt på konsumtionsutgiften. I andra länder kallas även denna skattesats IVA, TVA, BTW och AFA – principen är dock densamma.

Du hittar information om EU-specifika momssatser hos EU-kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar.

GST

Skatt på varor och tjänster

 • Kanada
 • USA
 • Singapore
 • Australien
 • Nya Zeeland

Moms

Moms

 • Storbritannien
 • Europeiska Unionen (EU)

Hur fastställs tullar och skatter?

Hur beräknar tullmyndigheterna tullar och skatter för import?

Tullmyndigheterna tar åtskilliga faktorer i beaktande när de beräknar tullar och skatter.

I allmänhet baseras beräkningarna på varubeskrivningen på fraktsedeln samt tillhörande HS-kod. Men andra faktorer – såsom försändelsens ursprung och syftet med importen – kan påverka det övergripande värdet. Vissa varor omfattas även av andra avgifter, till exempel punktskatt.

I de flesta länder beräknas tullavgiften utifrån försändelsens värde (plus försäkringskostnader och en procentsats av transportkostnaden) vilket multipliceras med en procentsats av varukodens tulltaxa.

Moms beräknas utifrån försändelsens värde (plus fraktkostnad, tull och flygplatsavgift) vilket multipliceras med momssatsen. Denna momssats kan vara 20 %, 5 % eller 0 % beroende på typ av vara som skickas.

Värdering

Den vanligaste metoden för att beräkna värdet är att beräkna transaktionsvärdet. Det baseras på priset du betalar för varorna innan de importeras. Du måste ha någon form av belägg för varans pris vid importtillfället, till exempel en kopia av säljarens faktura.

Om följande kostnader inte är inkluderade i säljarens pris måste eventuellt en del av dem läggas till värderingen:

 • Frakt till gränsen
 • Kommission (förutom kommission från köp)
 • Royalties och licensavgifter som du har betalat för den importerade varan som en del av ett försäljningsvillkor
 • Behållare och förpackning
 • Intäkter från försäljningen som tillfaller återförsäljaren
 • Varor och tjänster som du kostnadsfritt eller till ett reducerat pris tillhandahåller säljaren, till exempel delar som används i de importerade varorna eller nödvändig utveckling och design för att tillverka importvarorna.

Deklarerat tullvärde samt tullar och skatter

Tulltjänstemän använder försändelsens deklarerade värde (värdet en avsändare deklarerar för varorna som skickas) plus varubeskrivningen för att fastställa tullar och skatter. Det är därför viktigt att se till att det deklarerade värdet på den kommersiella fakturan är korrekt – annars finns det en risk att tullen tror att varan är undervärderad och påbörjar en utredning. Felaktigt deklarerat värde är en av de vanligaste orsakerna till tullförseningar och tvister om tullar och skatter. 

Försändelsens deklarerade värde representerar innehållets försäljningspris eller det faktiska marknadsvärdet, även om det aldrig säljs.

Undantag för gåvor

Många länder tillåter att gåvor förs in tullfritt om värdet understiger ett visst belopp och om varan inte är föremål för föreskrifter eller är förbjuden.

Strikta villkor gäller, inklusive:

 • Mottagaren ska vara en privatperson.
 • Gåvan måste skickas kostnadsfritt och vara av ”tillfällig natur”.
 • Ordet ”gift” (gåva) måste finnas på fraktsedeln och på den kommersiella fakturan.
 • Utöver att ha markerats som ”gift” (gåva) måste alla artiklar specificeras var för sig med en fullständig beskrivning samt värde.
 • Artiklar som innehåller alkohol eller tobak är föremål för punktskatt.
 • Artiklar som innehåller livsmedel kan vara förbjudna eller kräva ytterligare dokumentation. De kan även bli föremål för mer ingående kontroller som eventuellt medför ytterligare avgifter.

Tillfälliga importer

Många länder tillåter skattebefrielse under vissa villkor för artiklar som tillfälligt importeras eller exporteras. Några vanliga skäl till tillfälliga importer är användning i utställningar, import för reparation eller för användning i utbildningssyfte.

Hur betalar man tullar och skatter?

FedEx Utläggsavgift

Om tullavgifter och skatter måste betalas vid import av en försändelse kan FedEx betala avgifterna för tullar och skatter till tullmyndigheterna för din räkning så att godset kan passera genom tullen.

Detta medför en utläggsavgift baserad på kostnaden för tullar och skatter, se nedan.

Ansvarig part

När du fyller i FedEx Express fraktsedel kan du välja vem som ska vara ansvarig för att betala tullar och skatter – ansvarig part kan vara avsändaren, mottagaren eller en tredje part. Om du inte väljer vem som ska betala avgifterna på fraktsedeln blir mottagaren den ansvariga parten.

Incoterms är avtalet mellan avsändaren och mottagaren som fastställer vem som är ansvarig för vilka avgifter, inklusive transporttullar och skatter. Incoterms ska alltid anges på den kommersiella fakturan så att myndigheterna klart och tydligt förstår vem som ska betala avgifterna.

Ej FedEx-kontoinnehavare

Om mottagaren inte har ett FedEx-konto kan det bli nödvändigt att betala tullar och skatter innan varorna kan levereras. Om så är fallet hålls försändelserna kvar på destinationsstationen tills betalningsarrangemangen är klara.

Enligt transportavtalet med FedEx har avsändaren det slutliga ansvaret för eventuella tullar och skatter som gäller för försändelsen. Om mottagaren inte vill ta emot paketet, eller om en FedEx-kontoinnehavare som är tredje part vägrar att betala tullar och skatter, debiteras den ursprungliga avsändaren.

Tull- och skattebelopp Utläggsavgift
0 - 513,50 SEK 30 % av tull- och skattesumman med ett minimum på 51,50 SEK
513,50 - 6 160,00 SEK En fast avgift på 154 SEK
Över 6 160 SEK 2,5 % av tull- och skattesumman

Varför måste jag betala tullar och skatter?

Du kanske inte förväntat dig att få en faktura för tullar och skatter, så därför har vi sammanställt några vanliga frågor och svar för att hjälpa dig att förstå vad som ingår i de här avgifterna.

Om du har ytterligare frågor, kontakta FedEx kundtjänst.

Vad är tullar och skatter? 

Tullar och skatter fastställs, påförs och debiteras av myndigheterna och FedEx tillämpar kostnaden som fastställts av myndigheterna i tulldeklarationen.

Tullavgift är en skatt som debiteras produkter som korsar landgränser och tillsyn utövas av respektive lands tullmyndighet. Syftet med tullar är att säkerställa att kostnaden för importerade varor är likvärdig med kostnaden för de varor som produceras lokalt så att konkurrensen inte snedvrids.

Skatter fastställs på nationell nivå och debiteras vanligtvis vid försäljningsstället för varor som säljs och köps i ett land. Skatter påförs även för varor som kommer in i ett land, och då vid importstället eller vid försäljningsstället i ursprungslandet.

Skatter har olika namn beroende på landet i fråga, exempelvis VAT (Value Added Tax) i Storbritannien, GST (Goods and Services Tax) i USA, TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) i Frankrike, BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) i Nederländerna och Umsatzsteuer eller USt i Tyskland. 

Hur påförs tullar och skatter?

Tillämpningen av tullar och skatter är avhängigt av HS-koden och ursprungslandet. I allmänhet utgörs skatten av en procentsats av varans värde. Vissa varor är skattebefriade i vissa länder, exempelvis kläder, skor och böcker för barn och vissa livsmedel.

Vanligtvis baseras beräkningen på produktbeskrivningen som medföljer den kommersiella fakturan samt dess HS-kod. Andra faktorer såsom ursprung och importsyfte kan bidra till den övergripande värderingen och därmed procentsatsen som tillämpas för tullar och skatter. Vissa varor är dessutom föremål för andra avgifter, exempelvis punktskatt, vilket är en tilläggsskatt avseende kvantitet och som gäller för varor såsom alkohol, tobak och olja. Varor som omfattas av handelspolitiska skyddsåtgärder eller andra former av restriktioner kan leda till ytterligare avgifter.

Hur beräknas tullavgiften?

Tull beräknas utifrån försändelsens värde, som deklarerats på den kommersiella fakturan, eventuella försäkringskostnader och en procentsats av transportkostnaden. Tillsammans utgör dessa poster tullvärdet. Det här värdet multipliceras sedan med tullprocentsatsen för den HS-kod som avsändaren valt för varorna.

Vem måste betala? 

Vanligtvis finns det två sätt att betala myndigheterna. Det första alternativet är att mottagaren betalar myndigheterna direkt för samtliga skatter och tullar och då i allmänhet vid importtillfället. I vissa länder kan momsen bli vilande eller uppskjuten beroende på importlandets intäktsförfaranden. Tullavgiften måste betalas till myndigheterna vid importtillfället – med undantag av specifika tullförfaranden som auktoriserats i förväg.

Det andra alternativet är att FedEx betalar avgiften till myndigheterna för kundens räkning. Denna avgift betalas vanligtvis via vår tullkredit, som fungerar som ett bankkonto med direktbetalning till myndigheterna. Därefter fakturerar vi mottagaren en förskottsavgift för denna tjänst och betalning, såvida inte Incoterms anger att avsändaren ska betala.

Vad är Utläggsavgift?

FedEx kan betala avgifterna för tullar och skatter till tullverket för din räkning så att försändelsen kan levereras så snabbt som möjligt. Detta medför en administrationsavgift, som även kallas för Utläggsavgift (vilken är en av våra tilläggsavgifter). Du hittar avgiften för respektive destinationsland på sidan Tilläggsavgifter för tullklarering.

Varför informerade FedEx inte mig om detta vid leveransen? 

Om det är möjligt kontaktar vi dig i förväg med den beräknade kostnaden för tullar och skatter innan försändelsen handläggs av de lokala myndigheterna. Detta är emellertid inte alltid möjligt och i många fall informeras vi inte om vilka avgifter som tillämpats förrän efter att vi har levererat försändelsen.

Jag betalade avgifter för tullar och skatter före leveransen , så varför har ni debiterat mig?

Skatter påförs vanligtvis av myndigheterna vid importtillfället. Om det inte tydligt framgår i den medföljande dokumentationen som tillhandahålls av avsändaren att du har betalat skatten till leverantören så kommer FedEx inte att veta om det. Du behöver diskutera detta ärende med leverantören och säkerställa att korrekta Incoterms används i den kommersiella fakturan för framtida försändelser.

Varför har ni fakturerat mig en avgift för tullar och skatter som skiljer sig från den ursprungliga beräkningen?

Vid importtillfället debiteras du en uppskattad avgift. Denna avgift beräknas innan de lokala myndigheterna har granskat försändelsen. Om den uppskattade summan är lägre än den slutliga avgiften debiteras du mellanskillnaden. Om avgiften däremot är högre än den uppskattade summan återbetalar vi mellanskillnaden.

Om beloppet på fakturan skiljer sig från beloppet du betalade i förskott ska du kontakta FedEx kundtjänst.

Jag trodde att avsändaren betalade samtliga avgifter för denna försändelse, så varför har jag debiterats?

Avsändaren anger de Incoterms som gäller och vem som ska betala vilka avgifter med hjälp av fraktsedeln och den kommersiella fakturan. FedEx följer avsändarens instruktioner och kan ha debiterat dig om de Incoterms som använts indikerar att mottagaren betalar tullar och skatter. Om du anser att avsändaren ska stå för avgifterna ska du i första hand diskutera detta ärende med avsändaren. Avsändaren måste se till att de Incoterms som används är korrekta och tydligt angivna på dokumenten för framtida försändelser.

Tillämpas tullar och skatter om jag bara besöker ett land tillfälligt?

Du måste betala tullar och skatter men kan ha rätt att kräva tillbaka dessa avgifter när du lämnar landet – beroende på vilket land det gäller och just dina omständigheter. Kontakta kundtjänst för ytterligare information.

Tillämpas tullar och skatter om jag köper varorna online?

Priserna som visas på webbplatser inkluderar vanligtvis inte tullar eller skatter. Detta kan medföra att produkterna förefaller vara billigare än de som finns i det egna landet, men var uppmärksam och kontrollera om ytterligare avgifter kommer att dyka upp vid importtillfället.

Tillämpas tullar och skatter om försändelsen är en gåva? 

I vissa länder är det tillåtet att importera gåvor utan att betala tullar och skatter. Dessa länder har dock ofta strikta kriterier som måste uppfyllas:

 • Avsändaren måste vara en privatperson och mottagaren måste ta emot försändelsen på en privat adress.
 • Gåvan måste skickas kostnadsfritt och vara av en ”tillfällig natur”.
 • Ordet ”gift” (gåva) ska vara markerat på fraktsedeln och den kommersiella fakturan tillsammans med en utförlig beskrivning av gåvan.
 • Alla artiklar måste specificeras var för sig med en fullständig beskrivning samt värde.

Gåvor tillåts inte i alla länder, så kontrollera vilka regler som gäller för destinationslandet.

Observera att alla artiklar som innehåller alkohol eller tobak är föremål för punktskatt. Ytterligare dokumentation kan krävas för artiklar som innehåller livsmedel eller som är belagda med importrestriktioner. De kan även vara föremål för mer ingående kontroller som eventuellt medför ytterligare avgifter.

Behöver jag betala tullar och skatter om jag skickar prover?

Prover kan oftast importeras till ett land utan att tullar eller skatter behöver betalas så länge följande villkor uppfylls:

 • Varorna kan endast användas som prover, det kan till exempel vara en enstaka handske eller ett inkomplett plagg
 • De är av ringa värde
 • De är avsedda att generera beställningar av den typ av vara som representeras av provexemplaret

Det måste tydligt framgå i den kommersiella fakturan, samt i all annan dokumentation som medföljer försändelsen, att varan är ett provexemplar. Detta gör det möjligt för FedEx att uppmärksamma myndigheterna på innehållet och begära tull- och skattebefrielse.

Behöver jag betala tullar och skatter om varorna är second hand?

Det är möjligt att tullar och skatter även påförs på second hand-varor. Varor som har klassificerats som antikviteter eller originalkonstverk kan få en lägre momssats beroende på nationella regelverk och om varorna uppfyller de rätta kriterierna. Ett utlåtande som bekräftar åldern och konstverket, eller annan dokumentation som bekräftar varans status, måste ofta ingå i fakturan. Kontrollera tullmyndighetens webbplats i destinationslandet eller kontakta kunden för att bekräfta att varorna uppfyller kriterierna.

Jag vill inte längre ha försändelsen, så vad händer med avgiften för tullar och skatter?

För att försändelsen ska kunna klassificeras som en avvisad import ska den uppfylla följande strikta kriterier:

 • Varorna är defekta eller skadades innan tullklarering.
 • De uppfyller inte leverantörens avtalsvillkor.
 • Anspråk måste göras innan varorna returneras eller förstörs.
 • Anspråk måste göras inom 12 månader från myndigheternas ursprungliga förtullning.

Du måste betala samtliga tullar och skatter till FedEx för att därefter kontakta myndigheterna direkt och ansöka om avvisning av försändelsen.

Var kan jag hitta mer information?

Ytterligare information om tullar och skatter 
Kontakta Tullverket på 0771 520 520 eller gå till Tullverkets webbplats

Jag har en allmän fråga om fakturering eller konton
Klicka här för att skicka in din fråga online eller kontakta kundtjänst på 0200 252 252.

Onlinebetalning

Kredit- eller betalkort

Ring vår automatiska telefontjänst på 0200 252 252 och välj alternativ 2, alternativ 1 och sedan alternativ 1.

Kom ihåg att ha ditt fakturanummer till hands.

Bankernas automatiserade clearingsystem

BACS

Skicka en inbetalningsavi med e-post till stoimport@mail.fedex.com eller faxa till +468-592 579 78.

Kontonummer:
6001-361 927 428
Bank:
Handelsbanken

VIKTIGT! Märk betalningen med fakturanumret

All information är korrekt vid publiceringen och Federal Express Europe Inc tar inget ansvar för att tredje parters kontaktuppgifter kan förändras utan föregående meddelande. Tullverket fattar slutliga beslut gällande all import. Villkor för din faktura från Federal Express Europe Inc finns på baksidan av fakturan.