fedex.com/pl Ogólne Warunki Świadczenia Usług

NASTĘPUJĄCE WARUNKI I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄ UŻYWANIA STRONY FEDEX.COM/PL, WŁĄCZNIE Z FUNKCJAMI FEDEX SHIP MANAGER® NA FEDEX.COM/PL I FEDEX SHIP MANAGERTM LITE ( CO WIĄŻE SIĘ Z “SHIP MANAGER’EM”), FEDEX® GLOBAL TRADE MANAGER („GTM”), FEDEX® MOBILE ORAZ FEDEX® BILLING ONLINE. PRZEGLĄDANIE LUB UŻYWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA TEJ STRONY UZNAJE SIĘ ZA ZGODĘ, W IMIENIU WŁASNYM ORAZ REPREZENTOWANYCH PODMIOTÓW (ODTĄD ZBIORCZO „TY”, „TWÓJ” LUB „UŻYTKOWNIK”, „UŻYTKOWNIKA”), NA WSZYSTKIE WARUNKI I ZASTRZEŻENIA PODANE PONIŻEJ.

FEDEX MOŻE W PRZYSZŁOŚCI DOKONAĆ ZMIAN LUB MODYFIKACJI TYCH WARUNKÓW I ZASTRZEŻEŃ BEZ POWIADOMIENIA; W TAKIM WYPADKU DALSZE PRZEGLĄDANIE LUB KORZYSTANIE ZE STRONY FEDEX.COM/PL BĘDZIE OZNACZAŁO ZGODĘ NA DOKONANE ZMIANY I MODYFIKACJE. MOGĄ ISTNIEĆ DODATKOWE WARUNKI I ZASTRZEŻENIA WYRAŻONE PRZEZ FEDEX.COM/PL DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI, CECH, INFORMACJI ORAZ APLIKACJI DOSTĘPNYCH NA STRONIE FEDEX.COM/PL.

Część 1. Definicje

Zawartość: informacje, grafika, produkty, cechy, funkcje, usługi i linki na stronie fedex.com/pl, łącznie z FedEx Ship Manager na fedex.com/pl, FedEx Ship Manager Lite, Global Trade Manager oraz FedEx Billing Online.

FedEx: FedEx Corporate Services, Incorporated, spółka macierzysta oraz spółki zależne spółki macierzystej.

Ty: Twoja osoba oraz reprezentowany przez Ciebie podmiot.

Część 2. Korzystanie ze strony fedex.com/pl

Stronę fedex.com/pl stworzono wyłącznie do użytku przez obecnych i potencjalnych klientów FedEx w celu komunikowania się z firmą FedEx. Strona nie może być używana przez żadną inną osobę ani podmiot w żadnym innym celu. W szczególności, przesyłanie, śledzenie, kwalifikowanie, otrzymywanie faktur FedEx oraz płatności poprzez elektroniczny transfer funduszy („EFT”), miejsca przyjmowania przesyłek, wyznaczanie i przygotowywanie dokumentów międzynarodowych, szacowanie ceł i podatków, oraz inne informacje i usługi mogą być używane jedynie przez obecnych i potencjalnych klientów FedEx wobec własnych przesyłek. Korzystanie ze strony fedex.com/pl celem pozyskiwania informacji dla innych przewoźników lub do przygotowywania przesyłek przez lub na korzyść innych przewoźników jest zabronione.
Używanie automatycznych urządzeń łączących lub zapytujących w celu uzyskania informacji ze strony fedex.com/pl jest zabronione.

FedEx nie przyjmuje pomysłów, projektów ani technologii dla nowych usług lub produktów poprzez stronę fedex.com/pl. Jeśli takie informacje zostaną otrzymane, nie zostaną uznane za poufne i firma FedEx będzie upoważniona do wolnego użytku, ogłaszania lub wykorzystywania takich informacji w dowolny sposób.

Część 3. Rejestracja na stronie fedex.com/pl

Użytkownik może zarejestrować się w systemie fedex.com/pl, aby uzyskać dostęp do opcji interaktywnych na stronie fedex.com/pl. Login fedex.com/pl pozwala na dostęp do FedEx Ship Manager na fedex.com/pl, FedEx Ship Manager Lite, Mój FedEx, FedEx Global Trade Manager, FedEx Billing Online,FedEx Mobile i innych usług sieciowych. Dostępność tych usług różni się w zależności od kraju. W przyszłości FedEx może udostępnić na stronie fedex.com/pl Login również inne funkcje. W takim wypadku, poprzednio zarejestrowani użytkownicy nie będą zmuszeni do ponownej rejestracji.

Rejestrując się na stonie fedex.com/pl wyrażasz zgodę na dostarczanie precyzyjnych i aktualnych informacji o sobie zgodnie z pytaniami na stronach rejestracyjnych fedex.com/pl Login oraz na sprawdzanie i natychmiastowe uaktualnianie informacji na Twoim profilu online, aby dane pozostawały precyzyjne i aktualne.

Niektóre usługi na stronie fedex.com/pl są dostępne tylko dla klientów w niektórych państwach. Wyrażasz zgodę na rejestrację w usługach fedex.com/pl oferowanych na stronie fedex.com dla kraju, w którym twoje konto FedEx zostało założone. Np. jeśli Twoje konto FedEx jest przynależne do Wielkiej Brytanii, rejestrujesz się wobec usług oferowanych na fedex.com/gb a nie wobec usług oferowanych na fedex.com/us.

Podczas rejestracji w fedex.com/pl Login, wybierasz identyfikator użytkownika i hasło. Jesteś odpowiedzialny(a) za utrzymywanie hasła i identyfikatora użytkownika w poufności oraz za wszystkie czynności wykonane za pośrednictwem Twojego hasła i identyfikatora użytkownika. Zgadzasz się (a) natychmiast poinformować FedEx o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego identyfikatora i hasła, oraz (b) zadbać o zakończenie swojej sesji na fedex.com/pl na końcu każdej wizyty.

Część 4. Zmiany na stronie fedex.com/pl

Strona fedex.com/pl oraz jej zawartość może zostać zmieniona, usunięta lub uaktualniona w dowolnej chwili bez powiadomienia.

Część 5. Rozwiązanie Umowy

FedEx może w każdej chwili przerwać, zawiesić lub zmodyfikować stronę fedex.com/pl bez powiadomienia, jak również FedEx może zablokować, usunąć lub zawiesić Twój lub dowolnego innego użytkownika dostęp do strony fedex.com/pl w dowolnej chwili wedle własnego uznania, nawet jeśli nadal pozwala na dostęp innym użytkownikom.

Część 6. Własność

Serwis FedEx.com/pl i jego zawartość są chronione zarówno przez prawo Stanów Zjednoczonych jak i międzynarodowe prawa autorskie, znak handlowy oraz inne prawa. © 1995-2012 FedEx. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W szczególności FedEx nie przenosi na nikogo, pomimo zezwolenia na dostęp do strony fedex.com/pl, żadnych praw własności do strony fedex.com/pl ani żadnej zawartości udostępnionej na stronie fedex.com/pl. Klient nie może kopiować, modyfikować, tłumaczyć, transmitować, rozprowadzać, przystosowywać, powielać, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani demontować żadnej części strony fedex.com/pl ani jej zawartości.

Część 7. Zrzeczenie się gwarancji

STRONA FEDEX.COM/PL I JEJ ZAWARTOŚĆ DOSTARCZONE SĄ „TAK JAK SĄ”. FEDEX I JEGO LICENCJODAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, WŁĄCZAJĄC BEZ OGRANICZEŃ DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I ODPOWIEDNIOŚCI DLA DANEGO PRZEZNACZENIA, GWARANCJE NIENARUSZANIA LUB NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA Z DOWOLNEJ ZAWARTOŚCI ORAZ GWARANCJE TWOJEJ ZDOLNOŚCI LUB JEJ BRAKU DO UŻYTKOWANIA STRONY FEDEX.COM/PL I JEJ ZAWARTOŚCI.

FEDEX JAWNIE ODRZUCA I ZRZEKA SIĘ WSZYSTKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH STRONY FEDEX.COM/PL, SHIP MANAGER ORAZ FUNKCJONOWANIA INTERNETU JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, ZAWIERAJĄCYCH LECZ NIE OGRANICZAJĄCYCH SIĘ DO DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I ODPOWIEDNIOŚCI DLA DANEGO PRZEZNACZENIA. FEDEX NIE GWARANTUJE, ŻE APLIKACJA SHIP MANAGER SPEŁNI WSZYSTKIE WYMAGANIA KLIENTA LUB ŻE ICH DZIAŁANIA NIE BĘDĄ ZAKŁÓCANE CZY BEZBŁĘDNE ANI ŻE WSZELKIE BRAKI W SHIP MANAGER ZOSTANĄ POPRAWIONE. PONADTO FEDEX NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ W ZWIĄZKU Z WYNIKIEM UŻYWANIA PRZEZ KLIENTA APLIKACJI SHIP MANAGER LUB GLOBAL TRADE MANAGER POD WZGLĘDEM ZDOLNOŚCI, POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB INNYCH WŁAŚCIWOŚCI. ŻADNE USTNE LUB PISEMNE INFORMACJE, OŚWIADCZENIA LUB POWIADOMIENIA WYDANE PRZEZ FEDEX LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA FEDEX NIE STANOWIĄ ŻADNEJ GWARANCJI.

 

Część 8. Ograniczona odpowiedzialność

UŻYWASZ STRONY FEDEX.COM/PL I JEJ ZAWARTOŚCI TYLKO NA SWOJE WŁASNE RYZYKO. W ŻADNYM WYPADKU, FEDEX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI JAKIEJKOLWIEK REPREZENTUJĄCEJ UŻYTKOWNIKA INNEJ OSOBY ANI PODMIOTU ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE ANI INNE SZKODY WEDŁUG JAKIEJKOLWIEK INTERPRETACJI PRAWNEJ, ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY ZAWARTE NA STRONIE, ZA KORZYSTANIE ZE STRONY LUB NIEUMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA ZE STRONY FEDEX.COM/PL ORAZ JEJ ZAWARTOŚCI, ZAWIERAJĄC BEZ OGRANICZEŃ SZKODY WOBEC UTRACONYCH ZYSKÓW, INTERESÓW, DANYCH LUB ZA USZKODZENIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, NAWET JEŚLI UŻYTKOWNIK ZGŁASZAŁ W FEDEX MOŻLIWOŚĆ TAKICH SZKÓD.

Część 9. Zwolnienie z odpowiedzialności

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i zwalniać z odpowiedzialności FedEx, jego spółki macierzyste i stowarzyszone oraz dyrekcje, zarządy, pracowników, agentów i reprezentantów od jakichkolwiek roszczeń (i) powstałych na wskutek złamania przez Ciebie jakichkolwiek z tych warunków i zastrzeżeń oraz jakichkolwiek Twoich czynności przeprowadzonych przy połączeniu z tą stroną.

Część 10. Przewodnik po usługach FedEx

Warunki i zastrzeżenia do korzystania z przesyłek FedEx i usług powiązanych, zawarte są w najbardziej aktualnej wersji Przewodnika po Usługach FedEx, dostępnego na żądanie. Najbardziej aktualna wersja Przewodnika po Usługach FedEx będzie obowiazująca w przypadku konfliktu pomiędzy informacjami na temat przesyłek lub powiązanych usług FedEx na fedex.com/pl a informacjami na temat przesyłek lub powiązanych usług zawartymi w najbardziej aktualnej wersji Przewodnika po Usługach FedEx.

Część 11. Linki do innych stron internetowych

Na stronie fedex.com/pl znajdują się linki pozwalające użytkownikowi odwiedzać inne strony. Żadna ze tych stron ani spółek, do których należą, nie jest kontrolowana przez FedEx. FedEx niczego nie oświadcza w związku z informacjami zawartymi lub udostępnianymi przez te strony ani jakością lub stosowalnością produktów lub usług oferowanych przez jakiekolwiek osoby lub podmioty wymieniane na tych stronach.

FedEx nie testował oraz niczego nie oświadcza w związku z poprawnością, działaniem lub jakością jakiegokolwiek oprogramowania znalezionego na tych stronach. Należy zawsze zbadać i określić ryzyko, z którym może się wiązać dostęp do i używanie jakiegokolwiek oprogramowania w Internecie przed uruchomieniem go.

Część 12. Polityka Prywatności

Polityka Prywatności FedEx zarządza wykorzystywaniem informacji zebranych od użytkownika na stronie fedex.com/pl.

Część 13. Eksport

Przyjmujesz całą odpowiedzialność za zgodność ze wszystkimi prawami i przepisami Stanów Zjednoczonych lub dowolnego innego kraju, z którego łączysz się z fedex.com/pl w związku z dostępem, korzystaniem, eksportem, re-eksportem i importem jakiejkolwiek zawartości pojawiającej się na stronie lub dostępnej poprzez stronę fedex.com/pl.

Przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz eksportował ani importował jakiejkolwiek Zawartości do jakiegokolwiek kraju, do którego eksport lub import jest zabroniony przez prawo Stanów Zjednoczonych, że nie jesteś narodowości żadnego z tych krajów, nie jesteś podmiotem na Liście Osób Zakazanych USA (U.S. Denied Persons List), że nie jesteś Specjalnie Oznaczonym Obywatelem (Special Designated National) na liście Specjalnie Oznaczonych Obywateli Departamentu Skarbu USA, oraz że Zawartość nie posłuży do projektowania, rozwoju ani produkcji broni nuklearnej, chemicznej ani biologicznej.

Część 14. Prawo kontrolujące i rozłączność postanowień

Niniejsza umowa oraz wykorzystywanie przez użytkownika strony fedex.com/pl podlega prawu Stanów Zjednoczonych i Stanu Tennessee, za wyjątkiem ich rozbieżności w ich postanowieniach prawnych. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu sąd o kompetenej jurysdykcji zauważy, że którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub jego część, są nieprawomocne, postanowienie to będzie wprowadzone w maksymalnie dozwolonym zakresie.

Jakiekolwiek powództwo w związku z użytkowaniem strony fedex.com/pl lub tą Umową powinno zostać wszczęte w ciągu jednego roku od powstania roszczenia lub powództwa oraz postawione przed sądem odpowiedniej jurysdykcji w hrabstwe Shelby, w stanie Tennessee, w przeciwnym razie ulegnie przedawnieniu. Ta Umowa nie może być zmieniana ani modyfikowana bez pisemnej zgody FedEx.

Część 15. Warunki przesyłek

(i) Klient wyraża zgodę, iż przewóz krajowy lub zagraniczny przez FedEx dowolnych przesyłek powierzonych FedEx przy użyciu SHIP MANAGER musi być w zgodzie z określeniami, warunkami i ograniczeniami odpowiedzialności wyznaczonymi przez NIE PODLEGAJĄCY NEGOCJACJI Lotniczy list przewozowy, List przewozowy, Manifest lub Potwierdzenie odbioru (zbiorczo "Dokumentację przesyłki") oraz stosowną umową transportową pomiędzy Klientem a FedEx dotyczącą przesyłki oraz stosownej stawki, Przewodnikiem po usługach oraz Standardowymi warunkami przewozu, których kopie dostępne są na żądanie oraz które włączone są w tą Umowę poprzez odnośnik. Jeżeli występuje konflikt pomiędzy Dokumentacją przesyłki a którymkolwiek z tych dokumentów, to w efekcie władzę przejmuje umowa transportowa, taryfa, Przewodnik po Usługach, Standardowe warunki przewozu lub niniejsza Umowa, w wymienionej powyższej kolejności. Jeśli przesyłka pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych, kontrakt przewozowy uznany zostaje z oddziałem FedEx, firmą zależną lub niezależnym kontrahentem, który przyjął przesyłkę. Używanie przez użytkownika Global Trade Manager nie zmienia odpowiedzialności użytkownika względem przygotowania i precyzji dokumentacji przesyłki włączając w to formularze importu/eksportu.

(ii) W wypadku gdy klient używa SHIP MANAGER aby przetworzyć przesyłki powierzone FedEx do dostarczenia do miejsc poza Stanami Zjednoczonymi lub krajem pochodzenia przesyłki, Klient na swój wyłączny koszt zapewnia, że warunki i zastrzeżenia przewozu międzynarodowego dostarczane przez FedEx od czasu do czasu (i które mogą być uzupełnione lub zmodyfikowane od czasu do czasu wedle własnego uznania FedEx), są umieszczone w Dokumentacji przesyłki według instrukcji FedEx, dla wszystkich takich międzynarodowych przesyłek. Klient zgadza się bronić, zabezpieczać i zwalniać z odpowiedzialności FedEx, jego dyrekcję, zarządy, pracowników i agentów od jakichkolwiek strat, uszkodzeń, roszczeń oraz innych kosztów wynikających z błędu Klienta przy stosowaniu międzynarodowych warunków przewozu do Dokumentacji przesyłki w przypadku takich przesyłek międzynarodowych, włączając bez ograniczeń roszczenia odbiorcy przesyłki, oraz z błędu Klienta przy stosowaniu instrukcji FedEx dotyczących umieszczania warunków w Dokumentacji przesyłki w takich przesyłkach międzynarodowych.

(iii) Drukowany podpis. Klient przyjmuje do wiadomości, że używając SHIP MANAGER do przetwarzania przesyłek do miejsc poza Stanami Zjednoczonymi lub krajem pochodzenia przesyłki, Klient musi wpisać nazwisko osoby wypełniającej Dokumentację przesyłki do wydrukowania zamiast ręcznego podpisu na Dokumentacji przesyłki, dla wszystkich stosownych przesyłek przekazanych przez Klienta do FedEx z użyciem SHIP MANAGER. Klient przyjmuje ponadto do wiadomości, że takie wydrukowane nazwisko jest wystarczające, aby stanowić podpis Klienta oraz zaakceptowanie przez Klienta warunków przewozu i zastrzeżeń FedEx zawartych w stosownej umowie transportowej, taryfie, Przewodniku po Usługach, Standardowych warunkach lub Dokumentacji transportowej, pod która przesyłka zaakceptowana została przez FedEx lub jego niezależnego kontrahenta.

(iv) Jeśli nie napisano inaczej, adres nadawcy podany na froncie Dokumentacji przesyłki jest miejscem wykonania i miejscem odprawy, a adres odbiorcy podany na froncie Dokumentacji przesyłki jest miejscem docelowym. Jeśli nie napisano inaczej na froncie Dokumentacji przesyłki, pierwszym przewoźnikiem wszystkich przesyłek jest FedEx Express, P.O. Box 727, Memphis, TN 38194. Adres FedEx Ground to P.O. Box 108, Coraopolis, PA 15230.

Część 16. FedEx ShipAlert(SM)

FedEx oferuje możliwość wykorzystania funkcji FedEx ShipAlert za pomocą opcji SHIP MANAGER w celu wysłania informacji do odbiorcy o przesyłce. Opcja ta jest oferowana bezpłatnie. FedEx może zmodyfikować lub zakończyć używanie FedEx ShipAlert w dowolnej chwili.

FedEx nie zobowiązuje się do zapewnienia prywatności ani poufności Twojej wiadomości. Używając FedEx ShipAlert przyjmujesz do wiadomości, że FedEx dostarcza jedynie technicznej funkcjonalności, a użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zawartość swoich wiadomości. FedEx nie podejmuje żadnych środków monitorowania wiadomości wysyłanych przez użytkownika. Jednakże, FedEx, wedle własnego uznania, może tak zdecydować, choć nie jest do tego zobowiązany, aby zajrzeć do Twoich wiadomości w celach bezpieczeństwa.

Nie należy używać FedEx ShipAlert do niczego innego niż komunikowanie informacji na temat swojej przesyłki. Nie wolno używać FedEx ShipAlert do rozpowszechniania podburzających, nadużywających, obscenicznych lub innych nieprawych informacji, ani do zastraszania, wymuszania, znieważania ani innego naruszania praw innych ludzi lub działań niezgodnych z prawem. Jeśli FedEx otrzyma informacje o wiadomościach przesyłanych przez FedEx ShipAlert naruszających powyższe postanowienia lub działających na szkodę firmy FedEx, może podjąć wszystkie konieczne środki bezpieczeństwa włącznie z ujawnieniem wiadomości organom ścigania.

Nie jest konieczne używanie FedEx ShipAlert aby przesłać przesyłkę poprzez SHIP MANAGER. FedEx nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek niepowodzenie lub opóźnienie, z dowolnego powodu, w przesyłaniu, odbiorze lub informowaniu o jakichkolwiek wiadomościach przesyłanych przez użytkownika lub do użytkownika.

Część 17. Książka adresowa

Zgodnie z podanymi tutaj warunkami, adresy pozostaną w Twojej Książce adresowej tak długo jak używasz SHIP MANAGER. Jeśli nie będziesz używać SHIP MANAGER przez okres 6 miesięcy, FedEx usunie Twoje adresy.

Jednakże, FedEx nie usunie Twojego konta SHIP MANAGER. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z firmą FedEx drogą elektroniczną na adres webmaster@fedex.com. Książka adresowa oferowana jest przez FedEx bezpłatnie. Powinieneś utrzymywać kopię zapasową swoich adresów, ponieważ FedEx nie jest odpowiedzialny za utratę adresów zawartych w Książce Adresowej. FedEx może również zmodyfikować lub usunąć tę funkcję w każdej chwili bez uprzedzenia.

Część 18. Specjalna oferta cenowa

Stawki w Specjalnej ofercie cenowej FedEx Ship Manager, jeśli podane, mogą różnić się od rzeczywistych opłat za przesyłkę. Różnice mogą być spowodowane wagą, wymiarami i innymi czynnikami. Prosimy sprawdzić w Przewodniku po usługach FedEx lub w Arkuszu zleceń FedEx szczegóły dotyczące naliczania opłat za przesyłkę.

Część 19. Formularze ceł i akcyzy Jej Królewskiej Mości

Formularze ceł i akcyzy Jej Królewskiej Mości podlegają prawu autorskiemu Korony i są reprodukowane w Global Trade Manager na licencji Zarządcy Biura Materiałów Piśmiennych Jej Królewskiej Mości (Her Majesty's Stationery Office). Odwiedzający tę stronę mogą reprodukować i używać tych formularzy, ale nie posiadają prawa do zezwalania na używanie ich osobom trzecim.

Punkt 20. Sledzenie przesylek FedEx — potwierdzenie dostarczenia przez podpis

Poza Warunkami dostepnymi na stronie fedex.com Panstwa dostep oraz korzystanie z Potwierdzenia dostarczenia przez podpis okreslaja takze ponizsze warunki. Poprzez korzystanie z opcji Potwierdzenia dostarczenia przez podpis przyjmuja Panstwo do wiadomosci i oswiadczaja, ze sa nadawca, odbiorca badz platnikiem bedacym osoba trzecia lub ze posiadaja Panstwo upowaznienie nadawcy, odbiorcy badz platnika bedacego osoba trzecia do uzyskania obrazu podpisu dla przesylki, która zamierzaja Panstwo sledzic. Zapewniaja Panstwo i zgadzaja sie w imieniu wlasnym i wszelkich osób, w imieniu których Panstwo wystepuja, uzywajac Potwierdzenia dostarczenia przez podpis, ze nie uzyja obrazu podpisu do celów innych niz potwierdzenie dostarczenia przesylki objetej ta opcja. Ponadto przyjmuja Panstwo do wiadomosci i zgadzaja sie, w imieniu swoim i wszystkich osób, w imieniu których dzialaja, zyskujac dostep i uzywajac Potwierdzenia dostarczenia przez podpis, (i) bronic (wedlug uznania firmy FedEx), zabezpieczyc i zwolnic z odpowiedzialnosci firme FedEx, jej spólke macierzysta oraz podmioty zalezne od spólki macierzystej (odtad okreslane zbiorowo mianem „FedEx” dla celów niniejszego akapitu) wobec wszelkich zarzutów jakiejkolwiek natury, wyniklych z uzyskania przez Panstwa dostepu do uslugi Potwierdzenia dostarczenia przez podpis i korzystania z niej oraz z otrzymania, wykorzystania i przeslania poczta elektroniczna jakiegokolwiek podpisu; (ii) ze usluga Potwierdzenia dostarczenia przez podpis oferowana jest w aktualnym stanie („AS IS”) i ze biora Panstwo na siebie wszelkie ryzyko wynikajace z uzyskania dostepu do uslugi Potwierdzenia dostarczenia przez podpis i korzystania z niej; (iii) ze FedEx ZRZEKA SIE WSZELKICH GWARANCJI JAKIEJKOLWIEK NATURY, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI POKUPNOSCI I PRZYDATNOSCI DO OKRESLONYCH CELÓW W ODNIESIENIU DO USLUGI POTWIERDZENIA DOSTARCZENIA PRZEZ PODPIS; (iv) ze Potwierdzenie dostarczenia przez podpis zostanie przeslane poczta elektroniczna jedynie do nadawcy, odbiorcy lub platnika (osoby trzeciej) przesylki, która chca Panstwo odebrac; (v) ze firma FedEx w zadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody pieniezne i inne, wynikajace z uzyskania dostepu do uslugi Potwierdzenia dostarczenia przed podpis i korzystania z niej, i ze niniejszym FedEx zrzeka sie odpowiedzialnosci za wszelkie takie szkody; oraz vi) ze Panstwa dzialania i przesylki podlegaja dalej warunkom uzytkowania zawartym w odpowiednim Przewodniku po uslugach FedEx, warunkach przewozu lub umowie transportowej oraz ze akceptuja Panstwo te warunki.

Punkt 21. Aktualizacje sledzenia przesylki FedEx

Poza Warunkami fedex.com dostep i uzywanie tej aplikacji subskrypcji do uaktualnien sledzenia przesylek („Aktualizacje sledzenia”) okreslaja takze ponizsze warunki. Firma FedEx udziela Panstwu dostepu do uaktualnien sledzenia przesylek, których sa Panstwo nadawca, odbiorca badz platnikiem bedacym osoba trzecia, a Panstwo zgadzaja sie zamawiac uaktualnienia sledzenia tylko tych przesylek, których sa Panstwo nadawca, odbiorca badz platnikiem bedacym osoba trzecia, podlegajacym niniejszym Warunkom. Przyjmuja Panstwo do wiadomosci i zgadzaja sie, ze Aktualizacje sledzenia sa wlasnoscia FedEx, udostepniane sa Panstwu bez oplaty oraz ze wszelkie uzycie informacji dotyczacych Aktualizacji sledzenia wiaze sie z ryzykiem. Aktualizacje sledzenia oferowane sa w aktualnym stanie („AS IS”) i FedEx nie udziela zadnych gwarancji, zarówno wyraznych jak i domniemanych.