fedex.com Ogólne Warunki Świadczenia Usług

Ogólne Warunki korzystania ze strony internetowej

Ogólne Warunki korzystania ze strony internetowej

FedEx.com

FedEx.com

 NASTĘPUJĄCE WARUNKI I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄ UŻYWANIA STRONY FEDEX.COM/PL, WŁĄCZNIE Z FUNKCJAMI FEDEX SHIP MANAGER® NA FEDEX.COM/PL I FEDEX SHIP MANAGERTM LITE (OKREŚLANE WSPÓLNĄ NAZWĄ „SHIP MANAGER”), FEDEX® GLOBAL TRADE MANAGER („GTM”), FEDEX® MOBILE ORAZ FEDEX® BILLING ONLINE. PRZEGLĄDANIE LUB UŻYWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA TEJ STRONY UZNAJE SIĘ ZA ZGODĘ, W IMIENIU WŁASNYM ORAZ REPREZENTOWANYCH PODMIOTÓW (ODTĄD ZBIORCZO „TY”, „TWÓJ” LUB „UŻYTKOWNIK”, „UŻYTKOWNIKA”), NA WSZYSTKIE WARUNKI I ZASTRZEŻENIA PODANE PONIŻEJ.

FEDEX MOŻE W PRZYSZŁOŚCI DOKONAĆ ZMIAN LUB MODYFIKACJI TYCH WARUNKÓW I ZASTRZEŻEŃ BEZ POWIADOMIENIA; W TAKIM WYPADKU DALSZE PRZEGLĄDANIE LUB KORZYSTANIE ZE STRONY FEDEX.COM/PL BĘDZIE OZNACZAŁO ZGODĘ NA DOKONANE ZMIANY I MODYFIKACJE. MOGĄ ISTNIEĆ DODATKOWE WARUNKI I ZASTRZEŻENIA WYRAŻONE PRZEZ FEDEX.COM/PL DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI, CECH, INFORMACJI ORAZ APLIKACJI DOSTĘPNYCH NA STRONIE FEDEX.COM/PL.


Część 1. Definicje
 

Zawartość: informacje, grafika, produkty, cechy, funkcje, usługi i linki na stronie fedex.com/pl, łącznie z FedEx Ship Manager na fedex.com/pl, FedEx Ship Manager Lite, Global Trade Manager oraz FedEx Billing Online.

FedEx: FedEx Corporate Services, Incorporated, spółka macierzysta oraz spółki zależne spółki macierzystej.

Ty: Twoja osoba oraz reprezentowany przez Ciebie podmiot.


Część 2. Korzystanie ze strony fedex.com/pl

Stronę fedex.com/pl stworzono wyłącznie do użytku przez obecnych i potencjalnych klientów FedEx w celu komunikowania się z firmą FedEx. Strona nie może być używana przez żadną inną osobę ani podmiot w żadnym innym celu. W szczególności przesyłanie, śledzenie, kwalifikowanie, otrzymywanie faktur FedEx oraz płatności poprzez elektroniczny transfer funduszy („EFT”), miejsca przyjmowania przesyłek, wyznaczanie i przygotowywanie dokumentów międzynarodowych, szacowanie ceł i podatków, oraz inne informacje i usługi mogą być używane jedynie przez obecnych i potencjalnych klientów FedEx dla własnych przesyłek. O ile nie określono inaczej w warunkach użytkowania określonej funkcji interaktywnej, korzystanie ze strony fedex.com/pl celem pozyskiwania informacji dla innych przewoźników lub do przygotowywania przesyłek przez innych przewoźników albo na ich korzyść jest zabronione. Używanie automatycznych urządzeń łączących lub zapytujących w celu uzyskania informacji ze strony fedex.com/pl jest zabronione.

FedEx nie przyjmuje pomysłów, projektów ani technologii dla nowych usług lub produktów poprzez stronę fedex.com/pl. Jeśli takie informacje zostaną otrzymane, nie zostaną uznane za poufne i firma FedEx będzie upoważniona do wolnego użytku, ogłaszania lub wykorzystywania takich informacji w dowolny sposób.


Część 3. Rejestracja na stronie fedex.com/pl

Użytkownik może zarejestrować się w systemie fedex.com/pl, aby uzyskać dostęp do opcji interaktywnych na stronie fedex.com/pl. Login fedex.com/pl pozwala na dostęp do FedEx Ship Manager na fedex.com/pl, FedEx Ship Manager Lite, My FedEx, FedEx Global Trade Manager, FedEx Billing Online, FedEx Mobile i innych usług sieciowych. Dostępność tych usług różni się w zależności od kraju. W przyszłości FedEx może udostępnić na stronie fedex.com/pl również inne funkcje. W takim wypadku poprzednio zarejestrowani użytkownicy nie będą zmuszeni do ponownej rejestracji.

Rejestrując się na stronie fedex.com/pl, wyrażasz zgodę na dostarczanie precyzyjnych i aktualnych informacji o sobie zgodnie z pytaniami na stronach rejestracyjnych fedex.com/pl oraz na sprawdzanie i natychmiastowe uaktualnianie informacji na Twoim profilu online, aby dane pozostawały precyzyjne i aktualne.

Niektóre usługi na stronie fedex.com/pl są dostępne tylko dla klientów w niektórych państwach. Wyrażasz zgodę na rejestrację w usługach fedex.com/pl oferowanych na stronie fedex.com dla kraju, w którym Twoje konto FedEx zostało założone. Np. jeśli Twoje konto FedEx jest przynależne do Wielkiej Brytanii, rejestrujesz się na usługi oferowane na fedex.com/gb, a nie na usługi oferowane na fedex.com/us.

Podczas rejestracji w fedex.com/pl wybierasz identyfikator użytkownika i hasło. Jesteś odpowiedzialny(-a) za utrzymywanie hasła i identyfikatora użytkownika w poufności oraz za wszystkie czynności wykonane za pośrednictwem Twojego hasła i identyfikatora użytkownika. Zgadzasz się: (a) natychmiast poinformować FedEx o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego identyfikatora i hasła oraz (b) zadbać o zakończenie swojej sesji na fedex.com/pl na końcu każdej wizyty.


Część 4. Zmiany na stronie fedex.com/pl

Strona fedex.com/pl oraz jej zawartość mogą zostać zmienione, usunięte lub uaktualnione w dowolnej chwili bez powiadomienia.


Część 5. Rozwiązanie Umowy

FedEx może w każdej chwili przerwać, zawiesić lub zmodyfikować stronę fedex.com/pl bez powiadomienia, jak również zablokować, usunąć lub zawiesić Twój lub dowolnego innego użytkownika dostęp do strony fedex.com/pl w każdej chwili wedle własnego uznania, nawet jeśli nadal pozwala na dostęp innym użytkownikom.


Część 6. Własność

Serwis FedEx.com/pl i jego zawartość są chronione zarówno przez prawo Stanów Zjednoczonych, jak i międzynarodowe prawa autorskie, znak handlowy oraz inne prawa. © 1995-2008 FedEx. Wszelkie prawa zastrzeżone. W szczególności FedEx nie przenosi na nikogo, pomimo zezwolenia na dostęp do strony fedex.com/pl, żadnych praw własności do strony fedex.com/pl ani żadnej zawartości udostępnionej na stronie fedex.com/pl. Klient nie może kopiować, modyfikować, tłumaczyć, transmitować, rozprowadzać, przystosowywać, powielać, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani demontować żadnej części strony fedex.com/pl ani jej zawartości.


Część 7. Zrzeczenie się gwarancji

STRONA FEDEX.COM/PL I JEJ ZAWARTOŚĆ DOSTARCZONE SĄ „TAK, JAK SĄ”. FEDEX I JEGO LICENCJODAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I ODPOWIEDNIOŚCI DLA DANEGO PRZEZNACZENIA, GWARANCJI NIENARUSZANIA LUB NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA Z DOWOLNEJ ZAWARTOŚCI ORAZ GWARANCJI TWOJEJ ZDOLNOŚCI LUB JEJ BRAKU DO UŻYTKOWANIA STRONY FEDEX.COM/PL I JEJ ZAWARTOŚCI.

FEDEX JAWNIE ODRZUCA I ZRZEKA SIĘ WSZYSTKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH STRONY FEDEX.COM/PL, SHIP MANAGER ORAZ FUNKCJONOWANIA INTERNETU, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, ZAWIERAJĄCYCH DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I ODPOWIEDNIOŚCI DLA DANEGO PRZEZNACZENIA, LECZ NIE OGRANICZAJĄCYCH SIĘ DO NICH. FEDEX NIE GWARANTUJE, ŻE APLIKACJA SHIP MANAGER SPEŁNI WSZYSTKIE WYMAGANIA KLIENTA ANI ŻE JEJ DZIAŁANIE NIE BĘDZIE ZAKŁÓCANE CZY BEZBŁĘDNE, ANI ŻE WSZELKIE BRAKI W SHIP MANAGER ZOSTANĄ POPRAWIONE. PONADTO FEDEX NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ W ZWIĄZKU Z WYNIKIEM UŻYWANIA PRZEZ KLIENTA APLIKACJI SHIP MANAGER LUB GLOBAL TRADE MANAGER POD WZGLĘDEM ZDOLNOŚCI, POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB INNYCH WŁAŚCIWOŚCI. ŻADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE, OŚWIADCZENIA CZY POWIADOMIENIA WYDANE PRZEZ FEDEX LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA FEDEX NIE STANOWIĄ ŻADNEJ GWARANCJI.


Część 8. Ograniczona odpowiedzialność

UŻYWASZ STRONY FEDEX.COM/PL I JEJ ZAWARTOŚCI TYLKO NA SWOJE WŁASNE RYZYKO. W ŻADNYM WYPADKU FEDEX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA, JAKIEJKOLWIEK REPREZENTUJĄCEJ UŻYTKOWNIKA INNEJ OSOBY ANI PODMIOTU ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE ANI INNE SZKODY WEDŁUG JAKIEJKOLWIEK INTERPRETACJI PRAWNEJ, ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY ZAWARTE NA STRONIE, ZA KORZYSTANIE ZE STRONY ANI NIEUMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA ZE STRONY FEDEX.COM/PL ORAZ JEJ ZAWARTOŚCI, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA SZKODY WOBEC UTRACONYCH ZYSKÓW, INTERESÓW, DANYCH LUB USZKODZENIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, NAWET JEŚLI UŻYTKOWNIK ZGŁASZAŁ W FEDEX MOŻLIWOŚĆ TAKICH SZKÓD.


Część 9. Zwolnienie z odpowiedzialności

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i zwalniać z odpowiedzialności FedEx, jego spółki macierzyste i stowarzyszone oraz dyrekcje, zarządy, pracowników, agentów i reprezentantów od jakichkolwiek roszczeń (i) powstałych wskutek złamania przez Ciebie jakichkolwiek z tych warunków i zastrzeżeń oraz jakichkolwiek Twoich czynności przeprowadzonych przy połączeniu z tą stroną.


Część 10. Przewodnik po Usługach FedEx

Warunki i zastrzeżenia do korzystania z przesyłek FedEx i usług powiązanych zawarte są w najbardziej aktualnej wersji Przewodnika po Usługach FedEx dostępnego na żądanie. Najbardziej aktualna wersja Przewodnika po Usługach FedEx będzie obowiązująca w przypadku konfliktu pomiędzy informacjami na temat przesyłek lub powiązanych usług FedEx na fedex.com/pl a informacjami na temat przesyłek lub powiązanych usług zawartymi w najbardziej aktualnej wersji Przewodnika po Usługach FedEx.


Część 11. Linki do innych stron internetowych

Na stronie fedex.com/pl znajdują się linki pozwalające użytkownikowi odwiedzać inne strony. Żadna z tych stron ani spółek, do których należą, nie jest kontrolowana przez FedEx. FedEx niczego nie oświadcza w związku z informacjami zawartymi czy udostępnianymi przez te strony ani jakością lub stosowalnością produktów albo usług oferowanych przez jakiekolwiek osoby lub podmioty wymieniane na tych stronach.

FedEx nie testował ani niczego nie oświadcza w związku z poprawnością, działaniem ani jakością jakiegokolwiek oprogramowania znalezionego na tych stronach. Należy zawsze zbadać i określić ryzyko, z którym może się wiązać dostęp do jakiegokolwiek oprogramowania w Internecie i używania go przed jego uruchomieniem.


Część 12. Polityka Prywatności

Polityka Prywatności FedEx zarządza wykorzystywaniem informacji zebranych od użytkownika na stronie fedex.com/pl.


Część 13. Eksport

Przyjmujesz całą odpowiedzialność za zgodność ze wszystkimi prawami i przepisami Stanów Zjednoczonych lub dowolnego innego kraju, z którego łączysz się z fedex.com/pl, w związku z dostępem, korzystaniem, eksportem, reeksportem i importem jakiejkolwiek zawartości pojawiającej się na stronie lub dostępnej poprzez stronę fedex.com/pl.

Przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz eksportować ani importować żadnej Zawartości do jakiegokolwiek kraju, do którego eksport lub import jest zabroniony przez prawo Stanów Zjednoczonych. Oświadczasz też, że nie jesteś narodowości żadnego z tych krajów, nie jesteś podmiotem na Liście Osób Zakazanych USA (U.S. Denied Persons List), nie jesteś Specjalnie Oznaczonym Obywatelem (Special Designated National) na Liście Specjalnie Oznaczonych Obywateli Departamentu Skarbu USA oraz że Zawartość nie posłuży do projektowania, rozwoju ani produkcji broni nuklearnej, chemicznej ani biologicznej.


Część 14. Prawo kontrolujące i rozłączność postanowień

Niniejsza Umowa oraz wykorzystywanie przez użytkownika strony fedex.com/​pl podlega prawu Stanów Zjednoczonych i stanu Tennessee, za wyjątkiem rozbieżności w ich postanowieniach prawnych. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwy zauważy, że którekolwiek postanowienie w ramach niniejszej Umowy lub jego część jest niewiążące, postanowienie to będzie wprowadzone w maksymalnie dozwolonym zakresie.

Jakiekolwiek powództwo w związku z użytkowaniem strony fedex.com/pl lub tą Umową powinno zostać wszczęte w ciągu jednego roku od powstania roszczenia lub powództwa oraz postawione przed sądem odpowiedniej jurysdykcji w hrabstwie Shelby, w stanie Tennessee, w przeciwnym razie ulegnie przedawnieniu. Ta Umowa nie może być zmieniana ani modyfikowana bez pisemnej zgody FedEx.


Część 15. Warunki przesyłek

(i) Klient wyraża zgodę, iż przewóz krajowy lub zagraniczny przez FedEx dowolnych przesyłek powierzonych FedEx przy użyciu SHIP MANAGER musi przebiegać w zgodzie z określeniami, warunkami i ograniczeniami odpowiedzialności wyznaczonymi przez NIEPODLEGAJĄCY NEGOCJACJI (Lotniczy) List Przewozowy, List przewozowy, Manifest lub Potwierdzenie odbioru (zbiorczo jako „Dokumentacja przesyłki”) oraz stosowną umową transportową pomiędzy Klientem a FedEx dotyczącą przesyłki oraz stosownej stawki, Przewodnikiem po usługach oraz Standardowymi warunkami przewozu, których kopie dostępne są na żądanie oraz które są elementem tej Umowy poprzez odnośnik. Jeżeli występuje konflikt pomiędzy Dokumentacją przesyłki a którymkolwiek z tych dokumentów, to moc prawną ma umowa transportowa, taryfa, Przewodnik po Usługach, Standardowe warunki przewozu lub niniejsza Umowa, w wymienionej powyższej kolejności. Jeśli przesyłka pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych, kontrakt przewozowy uznany zostaje z oddziałem FedEx, firmą zależną lub niezależnym kontrahentem, który przyjął przesyłkę. Używanie przez użytkownika Global Trade Manager nie zmienia odpowiedzialności użytkownika względem przygotowania ani precyzji dokumentacji przesyłki, włączając w to formularze importu/eksportu.

(ii) Gdy klient używa SHIP MANAGER, aby przetworzyć przesyłki powierzone FedEx do dostarczenia do miejsc poza Stanami Zjednoczonymi lub krajem pochodzenia przesyłki, Klient na swój wyłączny koszt zapewnia, że warunki i zastrzeżenia przewozu międzynarodowego dostarczane przez FedEx od czasu do czasu (i które mogą być uzupełnione lub zmodyfikowane od czasu do czasu wedle własnego uznania FedEx) są załączone do Dokumentacji przesyłki według instrukcji FedEx w przypadku wszystkich takich międzynarodowych przesyłek. Klient zgadza się bronić, zabezpieczać i zwalniać z odpowiedzialności FedEx, jego dyrekcję, zarządy, pracowników i agentów od jakichkolwiek strat, uszkodzeń, roszczeń oraz innych kosztów wynikających z błędu Klienta przy stosowaniu międzynarodowych warunków przewozu do Dokumentacji przesyłki w przypadku takich przesyłek międzynarodowych, w tym bez ograniczeń roszczenia odbiorcy przesyłki, oraz z błędu Klienta przy stosowaniu instrukcji FedEx dotyczących umieszczania warunków w Dokumentacji przesyłki w takich przesyłkach międzynarodowych.

(iii) Drukowany podpis. Klient przyjmuje do wiadomości, że używając SHIP MANAGER do przetwarzania przesyłek do miejsc poza Stanami Zjednoczonymi lub krajem pochodzenia przesyłki, musi wpisać nazwisko osoby wypełniającej Dokumentację przesyłki do wydrukowania zamiast ręcznego podpisu na Dokumentacji przesyłki w przypadku wszystkich stosownych przesyłek przekazanych przez Klienta do FedEx z użyciem SHIP MANAGER. Klient przyjmuje ponadto do wiadomości, że takie wydrukowane nazwisko jest wystarczające, aby stanowić podpis Klienta oraz zaakceptowanie przez Klienta warunków przewozu i zastrzeżeń FedEx zawartych w stosownej umowie transportowej, taryfie, Przewodniku po Usługach, Standardowych warunkach lub Dokumentacji transportowej, pod którą przesyłka zaakceptowana została przez FedEx lub jego niezależnego kontrahenta.

(iv) Jeśli nie napisano inaczej, adres nadawcy podany na froncie Dokumentacji przesyłki jest miejscem wykonania i miejscem odprawy, a adres odbiorcy podany na froncie Dokumentacji przesyłki jest miejscem docelowym. Jeśli nie napisano inaczej na froncie Dokumentacji przesyłki, pierwszym przewoźnikiem wszystkich przesyłek jest FedEx Express, P.O. Box 727, Memphis, TN 38194. Adres FedEx Ground to P.O. Box 108, Coraopolis, PA 15230.


Część 16. FedEx ShipAlert(SM)

FedEx oferuje możliwość wykorzystania funkcji FedEx ShipAlert za pomocą opcji SHIP MANAGER w celu wysłania do odbiorcy informacji o przesyłce. Opcja ta jest oferowana bezpłatnie. FedEx może zmodyfikować lub zakończyć używanie FedEx ShipAlert w dowolnej chwili.

FedEx nie zobowiązuje się do zapewnienia prywatności ani poufności Twojej wiadomości. Używając FedEx ShipAlert, przyjmujesz do wiadomości, że FedEx dostarcza jedynie technicznej funkcjonalności, a użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zawartość swoich wiadomości. FedEx nie podejmuje żadnych środków monitorowania wiadomości wysyłanych przez użytkownika. Jednakże FedEx, wedle własnego uznania, może zdecydować o tym, choć nie jest do tego zobowiązany, aby zajrzeć do Twoich wiadomości w celach bezpieczeństwa.

Nie należy używać FedEx ShipAlert do niczego innego niż komunikowanie informacji na temat swojej przesyłki. Nie wolno używać FedEx ShipAlert do rozpowszechniania podburzających, nadużywających, obscenicznych czy innych nieprawych informacji ani do zastraszania, wymuszania, znieważania ani innego naruszania praw innych ludzi czy działań niezgodnych z prawem. Jeśli FedEx otrzyma informacje o wiadomościach przesyłanych przez FedEx ShipAlert naruszających powyższe postanowienia lub działających na szkodę firmy FedEx, może podjąć wszystkie konieczne środki bezpieczeństwa, włącznie z ujawnieniem wiadomości organom ścigania.

Nie jest konieczne używanie FedEx ShipAlert, aby przesłać przesyłkę poprzez SHIP MANAGER. FedEx nie jest odpowiedzialny za żadne niepowodzenia ani opóźnienia, z dowolnego powodu, w przesyłaniu, odbiorze ani informowaniu o jakichkolwiek wiadomościach przesyłanych przez użytkownika lub do użytkownika.


Część 17. Książka adresowa

Zgodnie z podanymi tutaj warunkami adresy pozostaną w Twojej Książce adresowej tak długo, jak używasz SHIP MANAGER. Jeśli nie będziesz używać SHIP MANAGER przez okres 6. miesięcy, FedEx usunie Twoje adresy.

Jednakże FedEx nie usunie Twojego konta SHIP MANAGER. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z firmą FedEx drogą elektroniczną na adres webmaster@fedex.com. Książka adresowa oferowana jest przez FedEx bezpłatnie. Powinno się zachować kopię zapasową swoich adresów, ponieważ FedEx nie jest odpowiedzialny za utratę adresów zawartych w Książce adresowej. FedEx może również zmodyfikować tę funkcję lub ją usunąć w każdej chwili bez uprzedzenia.


Cześć 18. Specjalna oferta cenowa

Stawki w Specjalnej ofercie cenowej FedEx Ship Manager, jeśli zostały podane, mogą różnić się od rzeczywistych opłat za przesyłkę. Różnice mogą być spowodowane wagą, wymiarami i innymi czynnikami. Prosimy sprawdzić w Przewodniku po Usługach FedEx lub w Arkuszu zleceń FedEx szczegóły dotyczące naliczania opłat za przesyłkę.


Cześć 19. Formularze ceł i akcyzy Jej Królewskiej Mości

Formularze ceł i akcyzy Jej Królewskiej Mości Formularze ceł i akcyzy Jej Królewskiej Mości podlegają prawu autorskiemu Korony i są reprodukowane w Global Trade Manager na licencji Zarządcy Biura Materiałów Piśmiennych Jej Królewskiej Mości (Her Majesty's Stationery Office). Odwiedzający tę stronę mogą reprodukować te formularze i ich używać, ale nie posiadają prawa do zezwalania na używanie ich osobom trzecim.


Cześć 20. Śledzenie przesyłek FedEx - potwierdzenie dostarczenia przez podpis

Poza  Warunkami dostępnymi na stronie fedex.com Państwa dostęp oraz korzystanie z Potwierdzenia dostarczenia przez podpis określają także poniższe warunki. Poprzez korzystanie z opcji Potwierdzenia dostarczenia przez podpis przyjmują Państwo do wiadomości i oświadczają, że są nadawcą, odbiorcą bądź płatnikiem będącym osobą trzecią lub że posiadają Państwo upoważnienie nadawcy, odbiorcy bądź płatnika będącego osobą trzecią do uzyskania obrazu podpisu dla przesyłki, którą zamierzają Państwo śledzić. Zapewniają Państwo i zgadzają się w imieniu własnym i wszelkich osób, w imieniu których Państwo występują, używając Potwierdzenia dostarczenia przez podpis, że nie użyją obrazu podpisu do celów innych niż potwierdzenie dostarczenia przesyłki objętej tą opcją. Ponadto przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, w imieniu swoim i wszystkich osób, w imieniu których działają, zyskując dostęp i używając Potwierdzenia dostarczenia przez podpis, (i) chronić (według uznania firmy FedEx), zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę FedEx, jej spółkę macierzystą oraz podmioty zależne od spółki macierzystej (odtąd określane zbiorowo mianem „FedEx” dla celów niniejszego akapitu) wobec wszelkich zarzutów jakiejkolwiek natury, wynikłych z uzyskania przez Państwa dostępu do usługi Potwierdzenia dostarczenia przez podpis i korzystania z niej oraz z otrzymania, wykorzystania i przesłania pocztą elektroniczną jakiegokolwiek podpisu; (ii) że usługa Potwierdzenia dostarczenia przez podpis oferowana jest w aktualnym stanie („AS IS”) i że biorą Państwo na siebie wszelkie ryzyko wynikające z uzyskania dostępu do usługi Potwierdzenia dostarczenia przez podpis i korzystania z niej; (iii) że FedEx ZRZEKA SIE WSZELKICH GWARANCJI JAKIEJKOLWIEK NATURY, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW W ODNIESIENIU DO USŁUGI POTWIERDZENIA DOSTARCZENIA PRZEZ PODPIS; (iv) że Potwierdzenie dostarczenia przez podpis zostanie przesłane pocztą elektroniczną jedynie do nadawcy, odbiorcy lub płatnika (osoby trzeciej) przesyłki, którą chcą Państwo odebrać; (v) że firma FedEx w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pieniężne i inne, wynikające z uzyskania dostępu do usługi Potwierdzenia dostarczenia przed podpis i korzystania z niej, i że niniejszym FedEx zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie takie szkody; oraz vi) że Państwa działania i przesyłki podlegają dalej warunkom użytkowania zawartym w odpowiednim Przewodniku po usługach FedEx, warunkach przewozu lub umowie transportowej oraz że akceptują Państwo te warunki.


Cześć 21. Aktualizacje śledzenia przesyłki FedEx

Poza Warunkami fedex.com dostęp i używanie tej aplikacji subskrypcji do uaktualnień śledzenia przesyłek („Aktualizacje śledzenia”) określają także poniższe warunki. Firma FedEx udziela Państwu dostępu do uaktualnień śledzenia przesyłek, których są Państwo nadawcą, odbiorcą bądź płatnikiem będącym osobą trzecią, a Państwo zgadzają się zamawiać uaktualnienia śledzenia tylko tych przesyłek, których są Państwo nadawcą, odbiorcą bądź płatnikiem będącym osobą trzecią, podlegającym niniejszym Warunkom. Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że Aktualizacje śledzenia są własnością FedEx, udostępniane są Państwu bez opłaty oraz że wszelkie użycie informacji dotyczących Aktualizacji śledzenia wiąże się z ryzykiem. Aktualizacje śledzenia oferowane są w aktualnym stanie („AS IS”) i FedEx nie udziela żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych jak i domniemanych.