Ogólne Warunki Korzystania ze Strony Internetowej

Polityka prywatności

Polityka prywatności

FedEx dokłada wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom bezpieczne środowisko online.
Biuro ds. bezpieczeństwa klientów udostępnia informacje na temat działań FedEx dotyczących ochrony użytkowników oraz tego, jak dbać o własne bezpieczeństwo.

FedEx dokłada wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom bezpieczne środowisko online.
Biuro ds. bezpieczeństwa klientów udostępnia informacje na temat działań FedEx dotyczących ochrony użytkowników oraz tego, jak dbać o własne bezpieczeństwo.

POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI FEDEX

Zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Dlatego chronimy informacje na ich temat, jednocześnie zapewniając najwyższy poziom obsługi, jakiego oczekują od FedEx Corporation i jej grup operacyjnych, podmiotów stowarzyszonych i oddziałów (dalej nazywane „FedEx”). W FedEx dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników i zapewnić bezpieczeństwo ich danych osobowych. FedEx opracował to Powiadomienie dotyczące ochrony prywatności w celu wyjaśnienia, w jaki sposób gromadzi i wykorzystuje dane osobowe.

Informacje kontaktowe

Informacje umożliwiające kontakt z firmą FedEx:

FedEx Corporation
Attn: Legal Department – Compliance
1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600
Memphis, TN 38120
United States of America
E-mail: dataprivacy@fedex.com

Informacje kontaktowe – Europa:

FedEx Express – European Office
Attn: Legal Department
Taurusavenue 111
2132 LS Hoofddorp
Holandia
E-mail: dataprivacy@fedex.com

 

Omówienie

To Powiadomienie dotyczące ochrony prywatności zawiera odpowiedzi na następujące pytania:1. Czy to Powiadomienie dotyczące ochrony prywatności dotyczy Ciebie?

To Powiadomienie dotyczące ochrony prywatności odnosi się do Ciebie, jeżeli jesteś klientem FedEx, odbiorcą przesyłki dostarczanej przez FedEx, dostawcą FedEx lub jeżeli kontaktujesz się z FedEx, na przykład w ramach ubiegania się o pracę, poprzez stronę www.fedex.com, media społecznościowe lub e-mailowo.

Nasze strony internetowe są ogólnie dostępne, ale nie są przeznaczone dla dzieci. Nie zbieramy świadomie ani celowo Danych osobowych dzieci w wieku poniżej 16 lat. Jeżeli nie masz ukończonych 16 lat, nie przesyłaj nam żadnych Danych osobowych i poproś o pomoc rodzica lub opiekuna. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko mogło ujawnić nam dane osobowe, skontaktuj się z nami, pisząc na adres dataprivacy@fedex.com, a my je usuniemy.


2. Jakie informacje gromadzi FedEx?

W ramach naszej działalności i świadczenia usług FedEx musi przetwarzać dane osobowe. „Dane osobowe” to wszelkie informacje, których można użyć do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji osoby fizycznej. Większość Danych osobowych jest podawanych bezpośrednio firmie FedEx; są to na przykład:

 • Informacje kontaktowe. Na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.
 • Informacje finansowe. Na przykład numer rachunku bankowego, stan płatności i faktury.
 • Informacje identyfikacyjne. Na przykład numer prawa jazdy.
 • Informacje o koncie. Szczegóły dotyczące logowania, w tym adres e-mail i hasło, oraz inne informacje podane na koncie.
 • Informacje dotyczące przesyłki i usług. Na przykład numer listu przewozowego przesyłki, informacje o trasie przesyłki, dane o lokalizacji, stan przesyłki, lokalizacja dostawy, typ paczki, liczba przedmiotów, masa, zdjęcie paczki i informacje celne.
 • Informacje o użytkowniku i preferencje. Na przykład wysyłane ilości, reklamacje, historia zakupów i powiązane działania handlowe, komunikacja, informacje z ankiet i preferencje dotyczące zakupów.

Ponadto FedEx może uzyskiwać Dane osobowe automatycznie po przejściu do strony internetowej FedEx (www.fedex.com/pl) lub jakiejkolwiek podstrony na potrzeby administratora systemu i rozwiązywania problemów, identyfikacji użytkownika w celu podniesienia komfortu obsługi online i ułatwienia FedEx zrozumienia skuteczności dostępnych treści, wiadomości i informacji. Te informacje mogą obejmować:

 • adres IP;
 • unikatowy identyfikator urządzenia lub użytkownika;
 • typ systemu i przeglądarki;
 • sygnaturę daty i czasu;
 • adresy stron, z których nastąpiło przekierowanie;
 • treść i strony, do których uzyskujesz dostęp na naszej stronie internetowej oraz w aplikacjach mobilnych;
 • daty, godziny i lokalizacje podjęcia działań;
 • odwiedzane strony internetowe gromadzące informacje (jeżeli łączysz się z usługą bezprzewodową w sklepie);
 • informacje o ścieżce odwiedzin strony oraz
 • lokalizację urządzenia (w przypadku włączenia funkcji w aplikacji mobilnej).

Dane osobowe są uzyskiwanie z wykorzystaniem plików cookie lub podobnych technologii. Aby dowiedzieć się więcej o tych technologiach, należy zapoznać się z Powiadomieniem dotyczącym ochrony prywatności na platformie cyfrowej.


3. Dlaczego FedEx przetwarza Dane osobowe?

Dane osobowe będą gromadzone, wykorzystywane, przechowywane lub w inny sposób przetwarzane w razie potrzeby w ramach odpowiedzialnego, efektywnego i skutecznego zarządzania działalnością FedEx. Przetwarzamy Dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do realizacji naszych zobowiązań wynikających z umowy z Tobą, zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi lub w innych uzasadnionych celach biznesowych FedEx na potrzeby bezpiecznego świadczenia usług wysyłki. FedEx wykorzystuje Dane osobowe do działań, takich jak:

 • Tworzenie produktów, badania i ulepszanie produktów i/lub usług FedEx. FedEx przetwarza Dane osobowe w zakresie niezbędnym do tworzenia i ulepszania produktów i/lub usług FedEx, badań i rozwoju.
 • Realizacja umów. Obejmuje to usługi śledzenia FedEx, komunikację z użytkownikami i innymi podmiotami dotyczącą usług, odpowiadanie na zapytania o (dodatkowe) informacje, rozwiązywanie sporów i przygotowywanie umów.
 • Zarządzanie relacjami i marketing handlowy. FedEx może przetwarzać Dane osobowe w zakresie niezbędnym do tworzenia i ulepszania produktów i/lub usług FedEx, zarządzania kontami, świadczenia usług dla klientów i realizacji (ukierunkowanych) działań marketingowych w celu nawiązania relacji z klientem i/lub utrzymania ich, rozszerzenia relacji z klientem, partnerem biznesowym lub dostawcą, a także do przeprowadzania analiz dotyczących Danych osobowych do celów statystycznych i naukowych.

  Swoim kontem FedEx można zarządzać za pomocą poniższych funkcji.
  • E-maile: Informacje dotyczące preferencji e-mailowych znajdują się w Centrum Powiadomień Email FedEx.
  • Urządzenie mobile: Aby zrezygnować z subskrypcji na urządzenia mobilne, wyślij SMS o treści STOP pod numer 37473. Zawsze można włączyć subskrypcję ponownie, wysyłając SMS o treści TAK pod ten sam numer.
  • Pliki cookie i inne technologie: Aby zrezygnować z subskrypcji reklam, odwiedź stronę Rezygnacja z subskrypcji NAI dla użytkowników indywidualnych.
    
 • Realizacja procesów biznesowych, zarządzanie wewnętrzne i raportowanie dotyczące zarządzania. Obejmuje to działania, takie jak zarządzanie aktywami firmy, przeprowadzanie audytów i dochodzeń wewnętrznych, finanse i księgowość, stosowanie mechanizmów kontroli działalności, zapewnianie centralnych ośrodków przetwarzania na potrzeby zwiększenia efektywności działania, zarządzanie fuzjami, przejęciami i zbyciami oraz przetwarzanie Danych osobowych w celu zarządzania, raportowania i analizy.
 • Bezpieczeństwo i ochrona. Dane osobowe mogą być elementem procesu przetwarzania na potrzeby realizacji działań dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia, ochrony FedEx i aktywów klienta, dostawcy i partnera biznesowego, a także uwierzytelniania stanu i praw dostępu klienta, dostawcy lub partnera biznesowego.
 • Ochrona żywotnych interesów osób fizycznych. Obejmuje przetwarzanie danych, gdy jest to konieczne do ochrony żywotnych interesów osób fizycznych (np. w nagłych przypadkach medycznych).
 • Wypełnianie zobowiązań prawnych. Obejmuje przetwarzanie Danych osobowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z przepisami, regulacjami i wytycznymi branżowymi, którym podlega FedEx (np. w sytuacji sprawdzania występowania imion i nazwisk klientów, dostawców i partnerów biznesowych na listach podmiotów objętych zakazem współpracy).

4. Kto ma dostęp do Twoich Danych osobowych?

FedEx może udostępnić Twoje Dane osobowe innym firmom w następujących przypadkach:

 • FedEx może udostępnić Twoje Dane osobowe swoim podmiotom zależnym, grupom operacyjnym, podmiotom stowarzyszonym i filiom lub innym firmom, jeżeli jest to konieczne w celach podanych powyżej. W razie potrzeby FedEx będzie wymagał od innych firm podejmowania działań w sposób zgodny z zasadami i wytycznymi FedEx dotyczącymi ochrony danych.
 • FedEx może udostępniać Twoje Dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane, tj. stronom przetwarzającym Dane osobowe w naszym imieniu. W takich przypadkach inne firmy mogą wykorzystywać Twoje Dane osobowe wyłączenie w celach opisanych powyżej oraz tylko zgodnie z naszymi instrukcjami. FedEx będzie korzystać wyłącznie z usług podmiotów przetwarzających dane, które zapewniają wystarczające gwarancje stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz ochronę praw osób, których dane dotyczą.
 • Pracownicy FedEx mogą uzyskać dostęp do Twoich Danych osobowych, jeżeli jest to konieczne do wykonania powierzonych im zadań. W takim przypadku dostęp zostanie przyznany tylko wtedy, gdy będzie to konieczne w celach opisanych powyżej i jedynie w sytuacji, gdy pracownik będzie związany umową o zachowaniu poufności.
 • FedEx może udostępniać Twoje Dane osobowe, jeżeli jest to wymagane z powodów prawnych, postanowienia sądu lub innych procedur prawnych, na przykład organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa lub innych agencji rządowych, w celu określenia lub skorzystania z naszych praw albo w związku z transakcją firmy, taką jak zbycie, fuzja, konsolidacja lub sprzedaż aktywów, albo w mało prawdopodobnym przypadku bankructwa.

5. Jak długo FedEx przechowuje Twoje Dane osobowe?

FedEx przechowuje Twoje Dane osobowe przez określony czas i usunie je, gdy nie będą już wymagane w celu przetwarzania. Dokładny okres zależy od typu Danych osobowych i zobowiązań prawnych lub celów biznesowych ich przechowywania.


6. Jakie działania podejmuje FedEx w celu ochrony Twoich Danych osobowych?

FedEx zastosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich Danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, w tym zapewnienia:

 • ochrony Twoich Danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem;
 • poufności Twoich Danych osobowych;
 • rzetelności i dostępności Twoich Danych osobowych;
 • przeszkolenia pracowników z wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz
 • zgłaszania rzeczywistych przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych lub podejrzeń zgodnie z obowiązującym prawem.

7. Gdzie FedEx przechowuje i przesyła Twoje Dane osobowe?

W związku z charakterem naszej działalności i usług świadczonych przez nas klientom konieczne może być przesyłanie przez FedEx Twoich Danych osobowych do lokalizacji poza Twoim krajem zamieszkania. W każdym takim przypadku FedEx zapewni, że będzie ono odpowiednio zabezpieczone.

W Unii Europejskiej taki transfer do innych firm będzie podlegał mechanizmom przesyłania zatwierdzonym przez Komisję Europejską lub krajowe organy ochrony danych, w tym modelowym klauzulom umownym. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tych mechanizmach zabezpieczeń, wyślij wiadomość na adres dataprivacy@fedex.com.


8. Jakie są Twoje prawa dotyczące Twoich Danych osobowych?

W związku z wykorzystywaniem Twoich Danych osobowych przysługuje Ci szereg związanych z nimi praw. Należy pamiętać, że w wielu przypadkach Twoje prawa nie są bezwzględne i spełnienie przez nas Twojego żądania może nie być konieczne.  Kilka tych praw obowiązujących w Unii Europejskiej objaśniono poniżej. 

Prawo do uzyskania dostępu
Masz prawo do uzyskania kopii przechowywanych przez nas Twoich Danych osobowych i uzyskania szczegółowych informacji o sposobie ich przetwarzania. Twoje Dane osobowe zostaną udostępnione w formie cyfrowej.

Prawo do poprawy
Podejmiemy uzasadnione działania w celu zapewnienia, że przechowywane przez nas informacje o Tobie są prawidłowe i kompletne. Jeżeli jednak uważasz, że tak nie jest, możesz poprosić o ich aktualizację lub zmianę.

Prawo do usunięcia
W niektórych przypadkach masz prawo poprosić o usunięcie Twoich Danych osobowych, na przykład gdy zgromadzone Dane osobowe nie są już konieczne do realizacji pierwotnego celu lub gdy będą przestarzałe. Musimy jednak zrównoważyć te działania, uwzględniając inne czynniki. Na przykład spełnienie żądania może być niemożliwe z powodu zobowiązań prawnych lub dotyczących zgodności z przepisami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
W określonych przypadkach masz prawo zażądać (tymczasowego) wstrzymania wykorzystywania Twoich Danych osobowych.  Na przykład jeżeli uważasz, że Twoje Dane osobowe, które przechowujemy, są nieprawidłowe lub nie musimy ich już wykorzystywać.

Prawo do sprzeciwu
Masz prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania w oparciu o swoje uzasadnione interesy. O ile nie mamy ważnych ani uzasadnionych przyczyn, nie będziemy przetwarzać Danych osobowych, jeżeli wniesiesz sprzeciw. Należy jednak pamiętać, że możemy nie być w stanie świadczyć określonych usług ani zapewniać korzyści, jeżeli nie będziemy mogli przetwarzać w tym celu wymaganych Danych osobowych.

Prawa dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji
Masz prawo nie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które ma dla Ciebie prawny lub inny znaczący skutek. Jeżeli zastosowano wobec Ciebie mechanizm zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie zgadzasz się z wynikiem jego działania, możesz się z nami skontaktować, korzystając z informacji podanych poniżej, i poprosić o zmianę decyzji.

Prawo do wycofania zgody
Możemy poprosić Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich Danych osobowych w określonych przypadkach.  Masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnej chwili. FedEx zaprzestanie dalszego przetwarzania danych po wycofaniu Twojej zgody najwcześniej, jak to tylko będzie możliwe. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Jeżeli chcesz skorzystać z dowolnego ze swoich praw, użyj informacji kontaktowych podanych powyżej.


9. Co zrobić, jeśli masz inne pytania i wątpliwości?

Pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich Danych osobowych można kierować do FedEx, korzystając z informacji kontaktowych zawartych na początku tego Powiadomienia dotyczącego ochrony prywatności.

Masz także prawo do złożenia skargi w lokalnym organie ochrony danych w jurysdykcji, w której pracujesz, mieszkasz lub w której doszło do domniemanego naruszenia. Lista europejskich organów ochrony danych jest dostępna tutaj.


10. Czy to Powiadomienie dotyczące ochrony prywatności będzie aktualizowane?

FedEx może okresowo aktualizować to Powiadomienie dotyczące ochrony prywatności. Jeżeli zmiana będzie znacząca, FedEx Cię o niej poinformuje. FedEx opublikuje zaktualizowane Powiadomienie dotyczące ochrony prywatności na stronie internetowej www.fedex.com, podając najnowsze zmiany.