WAŻNA INFORMACJA

Poniższe Warunki Przewozu WYŁĄCZAJĄ przy zaistnieniu pewnych przesłanek ODPOWIEDZIALNOŚĆ FedEx i jej pracowników oraz pośredników za utratę, uszkodzenie i opóźnienie. W razie przyjęcia OGRANICZONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI odpowiedzialność FedEx ogranicza się do ustalonych kwot i ZAKŁADA ZGŁOSZENIE ROSZCZEŃ w ciągu dokładnie określonych przedziałów czasowych. Nadawcy powinni uważnie zapoznać się z poniższymi Warunkami i ewentualnie uzyskać ochronę ubezpieczeniową w celu zabezpieczenia swych interesów.

Przesyłki podlegają miejscowym cennikom i regulaminom przedsiębiorstw zależnych, oddziałów oraz niezależnych podwykonawców FedEx przyjmujących Przesyłkę.

WARUNKI PRZEWOZU FEDEX EXPRESS DLA EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU, SUBKONTYNENTU INDYJSKIEGO ORAZ AFRYKI OBOWIĄZUJĄCE OD 6 SIERPNIA 2012 R. (zaktualizowane 28 lipca 2018 r.)


1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1.1 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do przewozu Przesyłek z wybranych krajów Europy, Bliskiego Wschodu, Subkontynentu Indyjskiego i Afryki („EMEA”) i pomiędzy nimi oraz z określonych miejsc w krajach EMEA i pomiędzy nimi w ramach następujących usług i opcji usług FedEx (o ile oferowane): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority Direct Distribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight i FedEx International Mail Service, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight i FedEx Standard Overnight. Poszczególne usługi FedEx mogą od czasu do czasu podlegać zmianom. Na życzenie klienta FedEx chętnie udzieli dalszych informacji na temat obsługiwanych obszarów. Niniejsze Warunki nie dotyczą Przesyłek wewnątrz Wielkiej Brytanii oraz Indii, do których stosuje się odrębne warunki. Warunki te w odniesieniu do Przesyłek krajowych na terenie Wielkiej Brytanii mogą Państwo znaleźć na stronie www.fedex.com/ukservices/services/terms.html, a w odniesieniu do Przesyłek krajowych na terenie Indii na stronie fedex.com/in/domestic/services/terms/ (uwaga: adresy stron internetowych w witrynie fedex.com mogą sie zmieniać). Przesyłki pochodzące spoza EMEA do EMEA lub inne Przesyłki międzynarodowe podlegają lokalnym opłatom oraz warunkom przewozu obowiązującym w oddziale FedEx, spółce zależnej FedEx lub u niezależnego partnera FedEx, który przyjął Przesyłkę. Przesyłki zwrócone w ramach FedEx Global Returns podlegają warunkom przewozu mającym zastosowanie w kraju, z którego Przesyłka została zwrócona. Te warunki mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi krajami. Szczegóły są dostępne na stronie fedex.com/globalreturns lub po skontaktowaniu się z Działem Obsługi Klienta.

1.2 Transport lotniczy Przesyłki może podlegać postanowieniom Konwencji Warszawskiej z dnia 12 października 1929 roku, w brzmieniu zmienionym Protokołem Haskim z 28 września 1955 r., jak i wszystkim kolejnym mającym zastosowanie protokołom oraz Konwencji Montrealskiej z 28 maja 1999 roku i jej wszystkim kolejnym mającym zastosowanie protokołom oraz postanowieniom Konwencji sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. Przesyłki transportowane częściowo lub wyłącznie drogą lądową – na podstawie wyraźnej umowy lub z innych przyczyn – na terytorium, z lub do państwa będącego sygnatariuszem Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), podlegają postanowieniom CMR. Przesyłki wykonywane z i pomiędzy określonymi miejscami w jednym kraju są wykonywane zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w danym kraju.

1.3 Niniejsze Warunki zastępują wszystkie poprzednie warunki świadczenia usług przez FedEx w zakresie ich obowiązywania. FedEx zastrzega sobie prawo do jednostronnych zmian, poprawek, uzupełnień lub wymiany niniejszych Warunków bez uprzedzenia. Poniższe Warunki są opublikowane drukiem lub dostępne w formie elektronicznej pod adresem www.fedex.com. Obowiązująca jest zawsze wersja elektroniczna zamieszczona na stronie www.fedex.com. Niniejsze Warunki uzupełniają i konkretyzują ogólne warunki umów zamieszczone na stronie odwrotnej Przewozowego Listu (Lotniczego). W razie rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami a ogólnymi warunkami na (Lotniczym) Liście Przewozowym, manifeście, etykiecie wysyłkowej i innych dokumentach tranzytowych mają zastosowanie niniejsze Warunki, o ile nie stoją w sprzeczności z odnoszącymi się do odpowiedzialności za transport międzynarodowy bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami Konwencji Warszawskiej lub Konwencji Montrealskiej oraz ich odpowiednimi kolejnymi protokołami, innymi mającymi zastosowanie umowami międzynarodowymi lub cennikami oraz – w zakresie Przesyłek wykonywanych z określonych miejsc w jednym kraju i pomiędzy nimi – z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w danym kraju.

1.4 Niniejsze Warunki, których integralną częścią są wymienione wyżej konwencje i umowy międzynarodowe, stanowią jedyną treść porozumienia zawartego między stronami i, z zastrzeżeniem pkt 1.3., mają zastosowanie przed wszelkimi innymi warunkami sporządzonymi gdziekolwiek w formie pisemnej lub ustnej, zastępują je lub wyłączają. Dotyczy to przede wszystkim warunków stosowanych przez Nadawcę, jak i wszystkich innych pisemnych czy ustnych oświadczeń w odniesieniu do niniejszych Warunków. Nadawca zapewnia ponadto, że nie będzie się powoływał na inne warunki, gwarancje, regulaminy lub zapewnienia w związku ze świadczeniem usług na podstawie tego Porozumienia.

1.5 Niniejsze Warunki nie mogą zostać wykluczone, zmienione ani uzupełnione, chyba że na podstawie wyraźnego pisemnego porozumienia między Nadawcą i przedstawicielem FedEx mającym w powyższym zakresie jednoznaczne i pisemne pełnomocnictwo.

Pracownicy, pośrednicy i inne osoby zatrudnione u Nadawcy zobowiązują go swoim podpisem na (Lotniczym) Liście Przewozowym.


2. DEFINICJE

„Przesyłki B2C" oznaczają Przesyłki w ramach transakcji handlowej pomiędzy podmiotem gospodarczym – nadawcą (działającym w celach zawodowych) i indywidualnym konsumentem – odbiorcą (działającym prywatnie) oraz Przesyłki, dla których nie zostały wypełnione żadne szczegóły w polu „nazwa handlowa” (Lotniczego) Listu Przewozowego.

„Dostawa biznesowa” oznacza dostawę do lokalu komercyjnego z wyłączeniem domów, rezydencji prywatnych i przesyłek B2C.

„Warunki” oznaczają niniejsze Warunki Przewozu obejmujące również wymienione wyżej konwencje i umowy oraz przepisy prawa, z uwzględnieniem aktualizacji dokonywanych okresowo przez FedEx.

„FedEx” oznacza Federal Express Corporation łącznie ze spółkami zależnymi i oddziałami, jak również ich poszczególnych pracowników, pośredników i niezależnych partnerów. Umowa przewozu zawarta zostaje ze spółką zależną, oddziałem lub niezależnym partnerem FedEx, którym Nadawca zlecił wysyłkę.

„FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight oraz FedEx Standard Overnight” oznaczają Przesyłki wewnątrzkrajowe, w wybranych krajach EMEA, gdzie zarówno Nadawca, jak i Odbiorca znajdują sie w tym samym kraju.

„Nadawca” oznacza osobę (fizyczną lub prawną), której nazwisko lub nazwę naniesiono na (Lotniczym) Liście Przewozowym jako nadawcę.

„Odbiorca” lub „Adresat” oznacza osobę fizyczną lub prawną, której nazwisko lub nazwę naniesiono na (Lotniczym) Liście Przewozowym jako odbiorcę.

„Paczka” oznacza każdy pojedyncza przesyłka lub element przyjęte przez FedEx włącznie z towarami dostarczonymi przez Nadawcę, używającego narzędzi automatyzacji wysyłki FedEx, instrumentów pomiarowych, wykazów ładunku lub (Lotniczego) Listu Przewozowego.

„Przesyłka” oznacza każdy przedmiot lub przedmioty, paczki lub towary, wysłane na jednym (Lotniczym) Liście Przewozowym.

„(Lotniczy) List Przewozowy” oznacza każdy dokument przewozowy, wykaz ładunku, etykietę, stempel, dokument sporządzony przy użyciu technik elektronicznego przetwarzania danych lub inną podobną rzecz stosowaną przez FedEx w systemie transportu.

„Doręczenie do obszaru mieszkalnego” oznacza doręczenie do domu lub prywatnego miejsca zamieszkania, w tym do miejsc, w których firma działa z domu, i/lub dostawę, w której Nadawca oznaczył adres dostawy jako adres zamieszkania.

„Koszty Transportu” oznaczają opłaty, dopłaty i kwoty pieniężne naliczone lub pobrane przez FedEx tytułem transportu Przesyłki zgodnie z niniejszymi Warunkami lub innymi warunkami, jak również później pobrane opłaty, nie włączając jednak innych opłat i kosztów, takich jak koszty zadeklarowanych wartości, specjalne opłaty manipulacyjne, cła, podatki, dopłaty i inne.

„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień tygodnia, który jest dniem pracy w kraju albo regionie wysyłki lub w kraju albo regionie dostarczenia przesyłki. Dni powszednie i świąteczne mogą się różnić w zależności od kraju albo regionu dostarczenia przesyłki. Klienci proszeni są o kontakt z FedEx, w razie gdyby mogło to mieć wpływ na ustalenia dotyczące dostarczenia Przesyłki.

„Koszty” oznaczają Koszty Transportu i wszystkie inne koszty i dopłaty naliczone lub pobrane w związku z transportem Przesyłki zgodnie z niniejszymi Warunkami, zwłaszcza Koszty Pomocnicze, koszty zadeklarowanej wartości, specjalne koszty manipulacyjne i inne dopłaty określone w niniejszych Warunkach oraz zaktualizowanych Warunkach, a także – o ile i w zakresie, w jakim znajdują zastosowanie – cła, podatki i inne uzasadnione koszty, jakie ponosi FedEx w związku z transportem Przesyłki.

„Deklarowana wartość dla transportu” oznacza wartość, która została podana przez Nadawcę na (Lotniczym) Liście Przewozowym i jednocześnie stanowi maksymalną kwotę odszkodowania FedEx w związku z Przesyłką Paczki.

„Deklarowana wartość dla Urzędu Celnego” oznacza cenę sprzedaży lub koszty nabycia zawartości Przesyłki zgodnie z wymogami odprawy celnej.

„Zagwarantowany Termin Dostawy” oznacza opublikowane przez FedEx zobowiązanie dostawy Przesyłki lub zobowiązanie dostawy podane przez Biuro Obsługi Klienta dotyczące Przesyłki, przy uwzględnieniu przesyłanego towaru, daty wysłania, miejsca dostarczenia, ciężaru i wartości Przesyłki.
„Numer Konta FedEx” lub „Konto FedEx” oznacza numer przydzielony klientowi przez FedEx, zapewniający zestawienie przez system FedEx obrotów na koncie i wystawienie płatnikowi odpowiedniego rachunku.

„Przesyłki Wewnątrzeuropejskie” oznaczają Przesyłki pomiędzy wybranymi krajami w Europie, określonymi przez FedEx na stronie internetowej fedex.com z zastrzeżeniem, że lista krajów może być od czasu do czasu modyfikowana i aktualizowana.


3. OPŁATY

Opłaty i stawki za usługi pracowników i przedstawicieli FedEx opierają się na informacjach udzielonych przez Nadawcę, jednak ostateczne opłaty i usługi mogą się od nich różnić, ponieważ zależą od faktycznie przedłożonej Przesyłki i zastosowania niniejszych Warunków. Za różnice między kwotą lub opłatą zaoferowaną przed przyjęciem Przesyłki w kosztorysie a opłatą i innymi Kosztami, na jakie opiewa wystawiony klientowi rachunek, FedEx ani nie odpowiada, ani nie dokonuje żadnej regulacji szkód, zwrotu pieniędzy ani żadnego rodzaju zapisu na dobro rachunku. FedEx będzie jedynie podawał szacunkowe kwoty ceł lub podatków za pośrednictwem funkcji „Estimate Duties and Taxes” dostępnej na stronie internetowej fedex.com w dziale „FedEx Global Trade Manager” z zastrzeżeniem, że ostateczne kwoty ceł i podatków mogą się różnić od ww. wyliczeń szacunkowych.

Stosowane stawki to te, które w momencie zawarcia umowy przewozu obowiązują i mają zastosowanie.


4. FAKTUROWANIE

4.1 Bez względu na to, że FedEx zastrzega sobie prawo do wymagania płatności z góry, jak to jest przewidziane zgodnie z niniejszymi Warunkami, rachunki za nieuiszczone Koszty należy wyrównać w ciągu 15 dni od daty wystawienia rachunku. Rachunki za cła i podatki są wymagalne przy odbiorze. FedEx zastrzega sobie prawo zwiększenia kwoty, która nie została pokryta w dniu wymagalności, o 15% (albo kwotę stosowaną przez FedEx zgodnie z lokalnymi warunkami płatności) z tytułu odszkodowania na pokrycie kosztów administracyjnych, zgodnie z prawem i bez wcześniejszej zapowiedzi, i do zastosowania za każdy rozpoczęty miesiąc rocznego oprocentowania w wysokości 6% ponad podstawową stopą procentową Europejskiego Banku Centralnego (albo takiego oprocentowania, jakie stosowane jest przez FedEx zgodnie z lokalnymi warunkami płatności) lub w wysokości maksymalnej stopy procentowej obowiązującego prawa, jeśli ta jest niższa.

4.2 Terminy "Bill Sender" lub "Bill Shipper" oznaczają, że Koszty ponosi Nadawca.

4.3 Terminy „Bill Recipient” lub „Bill Consignee” oznaczają, że Koszty ponosi Odbiorca. Rachunek zostanie wystawiony Odbiorcy tylko wtedy, gdy ten posiada ważny Numer Konta FedEx i numer ten został wpisany w odpowiednie pole na (Lotniczym) Liście Przewozowym. Przesyłki tego rodzaju będą dostarczane tylko do wyszczególnionych miejsc. Jeśli Odbiorca odmówi zapłaty, Kosztami zostanie obciążony Nadawca.

4.4 „Bill Third Party” oznacza, że Koszty Przesyłki ponosi osoba trzecia, a więc ani Nadawca, ani Odbiorca. Ważny Numer Konta FedEx tejże osoby należy wpisać w odpowiednie pole na (Lotniczym) Liście Przewozowym. W przypadku gdy brak takiego wpisu lub gdy osoba trzecia nie dokona zapłaty, Nadawcę obciąża się Kosztami Przesyłki, a Odbiorcę kosztami ceł i podatków, o ile są należne.

4.5 Przy transakcjach „Bill Sender”, „Bill Recipient” czy „Bill Third Party” (patrz niżej) będą akceptowane tylko Paczki z naniesionym Numerem Konta FedEx na (Lotniczym) Liście Przewozowym. Numery Konta FedEx nie są przenoszalne. Nadużycie, włącznie z niedozwolonym łączeniem Przesyłek należących do różnych osób, może prowadzić do utraty zniżek i odmowy wykonania usługi. Klient, któremu przydzielono Konto FedEx, ponosi wszelkie Koszty związane z używaniem – również niedozwolonym – konta. Właściciel konta odpowiada za bezpieczne przechowywanie numeru konta. Numer Konta FedEx można ujawnić tylko tym osobom, które są uprawnione do nadawania przesyłek przy użyciu tego konta. Skutkiem utrzymywania salda debetowego na Koncie FedEx może być nadanie kontu statusu „cash only”. Nadanie kontu statusu „cash only” może skutkować opóźnieniem w doręczaniu Przesyłek, odmową wykonania usługi lub odesłaniem Przesyłki aż do momentu całkowitego wyrównania należności.

4.6 O ile cła i podatki mają zastosowanie, oblicza się je na podstawie zawartości Przesyłki. FedEx nie opłaca kosztów oclenia ani opodatkowania i ma prawo zobowiązać Nadawcę, Odbiorcę lub odpowiedzialną osobę trzecią do pokrycia z góry tych należności. Cła i podatki płaci Odbiorca, chyba że na (Lotniczym) Liście Przewozowym zaznaczono pola „Bill Sender Duties and Taxes” lub „Bill Third Party Duties and Taxes” i wpisano ważny Numer Konta FedEx. Opcja ta jest jednak możliwa tylko dla wyszczególnionych miejsc przeznaczenia. Dalszych szczegółów udziela się na życzenie.

4.7 NIEZALEŻNIE OD ODMIENNIE BRZMIĄCYCH POSTANOWIEŃ LUB INSTRUKCJI PŁATNICZYCH OSTATECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE KOSZTY WŁĄCZNIE Z CŁAMI I PODATKAMI (O ILE W DANYM PRZYPADKU ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE) PONOSI NADAWCA.

4.8 Koszty wymagające przeliczenia z jednej waluty na inną, w której Płatnikowi ma zostać wystawiony rachunek, oblicza się codziennie przy uwzględnieniu średniego kursu dostępnego w OANDA, internetowym serwisie kursów wymiany. Kurs średni to przeciętna cena oferowana przez nabywców przy zakupie walut w danym okresie. Kursy zmienne walut są dostępne na stronie internetowej www.oanda.com. Waluty państw członkowskich Unii Europejskiej powiązane są sztywnym kursem w stosunku do EURO. Przy przeliczaniu na dolara amerykańskiego każdej waluty pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,75%, z dolara amerykańskiego na każdą inną walutę 2,3% i między walutami innymi niż dolar amerykański 2%. Między walutami powiązanymi z EURO nie pobiera się takich opłat. Koszty pokrywane nie w dolarach amerykańskich, a w walutach niewymienialnych będą przeliczane i ujmowane na rachunku płatnika w dolarach amerykańskich, zakupionych przez FedEx w danej walucie według naszego uznania albo po kursie wolnorynkowym, albo po kursie oficjalnym, po którym FedEx ma prawo kupować dolary amerykańskie za daną walutę. Wobec niehiperinflacyjnych walut stosuje się kurs właściwy w dniu przewozu. Jednakże wobec walut niestabilnych zastrzegamy sobie prawo do stosowania kursu obowiązującego w dniu wystawienia rachunku, a nie w dniu wysyłki.

4.9 W przypadku Przesyłek zainicjowanych przy pomocy opcji „Utwórz Przesyłkę Importową” dostępnej w aplikacji FedEx Ship Manager™ na stronie fedex.com, niezależnie od jakichkolwiek instrukcji płatniczych złożonych FedEx, podmiot, który zainicjował z FedEx transakcję mającą za przedmiot przesyłkę importową, jest zobowiązany do zapłaty i odpowiada za wszelkie koszty i opłaty dotyczące takich przesyłek, w tym specjalne opłaty manipulacyjne, jak również podatki i cła, i na ten podmiot zostanie wystawiony rachunek z tego tytułu.

Przesyłki zainicjowane przy pomocy opcji „Utwórz Przesyłkę Importową” na fedex.com podlegają warunkom przewozu mającym zastosowanie w kraju wysyłki. Te warunki mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi krajami. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z biurem FedEx w kraju wysyłki.


5. KOREKTA FAKTURY / WAGI WOLUMETRYCZNEJ

5.1 FedEx zastrzega sobie prawo do sprawdzenia każdego (Lotniczego) Listu Przewozowego w celu weryfikacji wybranej usługi i ciężaru Paczki/Przesyłki. W przypadku gdy zlecona usługa lub podany ciężar są niewłaściwe, FedEx ma prawo w każdej chwili nanieść odpowiednie poprawki na (Lotniczym) Liście Przewozowym i dostosować rachunek. FedEx jest uprawniony do żądania specjalnych opłat manipulacyjnych za tego rodzaju korekty i poprawki.

5.2 W przypadku gdy Nadawca sporządza (Lotniczy) List Przewozowy przy użyciu technik elektronicznego przetwarzania danych, każde niekompletne lub nieprawidłowe wypełnienie (Lotniczego) Listu Przewozowego odnośnie do wagi lub liczby Paczek pociąga za sobą wystawienie rachunku opartego na szacunkowej liczbie przewożonych Paczek i na wadze wolumetrycznej w momencie wystawienia rachunku albo na szacunkowej wadze standardowej, ustalonych przez FedEx i dostępnych na życzenie.

5.3 Koszty mogą być wyliczane w oparciu o wagę wolumetryczną. Wagę wolumetryczną wylicza się w następujący sposób: długość (cm) × szerokość (cm) × wysokość (cm) Paczki podzielone po ich przemnożeniu przez liczbę 5000 albo inną liczbę wskazaną w danym momencie przez FedEx na stronie internetowej www.fedex.com. Jeżeli wyliczona wartość jest wyższa od wartości ciężaru właściwego, do wyliczenia dodatkowych Kosztów stosuje się wagę wolumetryczną. Stawki dodatkowych Kosztów są dostępne na życzenie i mogą zostać zmienione przez FedEx bez uprzedzenia.


6. ODMOWA PRZYJĘCIA PRZESYŁEK

FedEx zastrzega sobie prawo odmowy, zatrzymania, anulowania, zawieszenia wykonania lub zwrotu Przesyłki za każdym razem, gdy przesyłka zdaniem FedEx naraża na uszkodzenie lub opóźnienie inne Przesyłki, towary albo osoby lub jeśli przewóz Przesyłki jest zabroniony przepisami prawa albo niniejszymi Warunkami bądź jeżeli Konto FedEx osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za płatność nie posiada pozytywnego statusu kredytowego. Przyjęcie Przesyłki przez FedEx nie oznacza, że Przesyłka spełnia wymogi obowiązującego prawa lub niniejszych Warunków.


7. OGRANICZENIA

7.1 Dopuszczalne rozmiary i waga Paczek są różne w zależności od danego kraju lub usługi FedEx. Dokładne informacje są dostępne na życzenie.

7.2 Odnośnie do łącznej wagi Przesyłek złożonych z kilku Paczek nie ma ograniczeń, o ile poszczególne Paczki w ramach Przesyłki nie przekraczają limitów wagi i wymiarów przewidzianych w danym miejscu przeznaczenia. Transport Przesyłek, których waga przekracza 225 kg, wymaga uprzedniego porozumienia z FedEx. Szczegóły są dostępne na życzenie.

7.3 Bardzo dużymi Paczkami są przedmioty ważące mniej niż 68 kg (chyba że w kraju przeznaczenia obowiązuje inny limit), których suma długości i obwodu przekracza 330 cm (chyba że w kraju przeznaczenia obowiązuje inny limit). Takie przedmioty mogą nie zostać przyjęte przez FedEx albo mogą zostać zakwalifikowane według wyłącznego uznania FedEx jako przesyłki „FedEx International Priority Freight” lub „FedEx International Economy Freight”, pod warunkiem że FedEx je przyjmie, oraz będą mogły mieć do nich zastosowanie co najmniej opłaty pobierane od wagi brutto 68 kg bez względu na ich faktyczną wagę.

7.4 Przesyłki FedEx Envelope i FedEx Pak muszą być przekazywane w specjalnych opakowaniach FedEx.

7.5 Na (Lotniczym) Liście Przewozowym nie można wskazać więcej niż jednego rodzaju usługi. Podobnie można przesłać na jednym (Lotniczym) Liście Przewozowym nie więcej niż jeden FedEx Envelope, FedEx 10kg Box albo FedEx 25kg Box.

7.6 Nadawca może przesłać na jednym (Lotniczym) Liście Przewozowym do dziesięciu różnych towarów.

7.7 Nadawca może przesłać na jednym (Lotniczym) Liście Przewozowym do 999 Paczek.


8. PRZEDMIOTY NIEDOPUSZCZONE DO TRANSPORTU

8.1 O ile FedEx nie wyrazi na to zgody, następujące przedmioty są wykluczone z przewozu do jakiegokolwiek punktu przeznaczenia:

 • PIENIĄDZE (monety, gotówka, banknoty, przenośne dokumenty o charakterze płatniczym, takie jak indosowane akcje, obligacje i akredytywy pieniężne), MONETY KOLEKCJONERSKIE I ZNACZKI pocztowe.
 • MATERIAŁY WYBUCHOWE (materiały wybuchowe należące do klasy 1.3 nie są przyjmowane do przewozu przez FedEx. W niektórych krajach materiały wybuchowe klasy 1.4 mogą być przyjęte do przewozu; przed wysyłką w celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta), WYROBY PIROTECHNICZNE I INNE MATERIAŁY ŁATWOPALNE LUB ŁATWOZAPALNE.
 • LUDZKIE CIAŁA, ORGANY LUB CZĘŚCI CIAŁA, LUDZKIE LUB ZWIERZĘCE EMBRIONY, PROCHY LUDZKIE LUB EKSHUMOWANE SZCZĄTKI LUDZKIE.
 • PRZESYŁKI NA ADRESY APO/FPO.
 • PRZESYŁKI ZA POBRANIEM.
 • BROŃ PALNA, UZBROJENIE, AMUNICJA I ICH CZĘŚCI.
 • PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE, ŁATWO PSUJĄCE SIĘ ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, NAPOJE WYMAGAJĄCE CHŁODZENIA LUB INNEJ REGULACJI OTOCZENIA.
 • ROŚLINY I MATERIAŁY POCHODZENIA ROŚLINNEGO, WŁĄCZNIE Z NASIONAMI I KWIATAMI CIĘTYMI (MOŻLIWY JEST PRZEWÓZ KWIATÓW CIĘTYCH DO NIEKTÓRYCH MIEJSC PRZEZNACZENIA, INFORMACJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE).
 • KUPONY LOTERYJNE, URZĄDZENIA HAZARDOWE – W PRZYPADKACH GDY JEST TO ZABRONIONE PRZEZ PRAWO.
 • ŁATWO PSUJĄCE SIĘ LUB NIETRWAŁE SUBSTANCJE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PUNKCIE 7), chyba że na podstawie wcześniejszych ustaleń.
 • MATERIAŁY O CHARAKTERZE PORNOGRAFICZNYM I/LUB ZAWIERAJĄCE TREŚCI OBSCENICZNE.
 • PRZESYŁKI DOKONYWANE w następujących procedurach, chyba że na podstawie wcześniejszych ustaleń:

  • KARNETY (umożliwiają bezcłowy czasowy import do wykorzystania na wystawach itp.).
  • SYSTEM CEŁ ZWROTNYCH (w momencie wywozu przysługuje zwrot zapłaconego cła).
  • ODPRAWA CZASOWA POD ZABEZPIECZENIEM (umożliwia czasowy import w celu naprawy itp.).
  • AKREDYTYWY; Przesyłki z zastosowaniem akredytywy są zasadniczo zabronione z wyjątkiem przesyłek z zastosowaniem akredytywy wymagającej „kurierskiego dowodu nadania” określonej w „Jednolitych zwyczajach i praktykach dotyczących akredytyw dokumentowych” UCP 600 – Art. 25, jeżeli przesyłka jest przesyłana za pomocą Międzynarodowego (Lotniczego) Listu Przewozowego FedEx Expanded Service.
 • ODPADY NIEBEZPIECZNE, ZWŁASZCZA UŻYWANE IGŁY DO STRZYKAWEK / STRZYKAWKI LUB ODPADY MEDYCZNE.
 • MOKRY LÓD (ZMROŻONA WODA).
 • PRZESYŁKI WYMAGAJĄCE OD FEDEX SPECJALNYCH ZEZWOLEŃ LUB LICENCJI NA TRANSPORT, IMPORT LUB EKSPORT;
 • PRZESYŁKI, KTÓRYCH TRANSPORT, IMPORT LUB EKSPORT JEST ZAKAZANY PRZEZ JAKIEKOLWIEK PRAWO, USTAWĘ LUB REGULAMIN.
 • PRZESYŁKI, KTÓRYCH ZADEKLAROWANA WARTOŚĆ PRZEKRACZA DOPUSZCZALNĄ WARTOŚĆ CELNĄ (patrz rozdział 18: DEKLAROWANA WARTOŚĆ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI).
 • TOWARY NIEBEZPIECZNE Z WYJĄTKIEM DOZWOLONYCH W ROZDZIALE 9 „TOWARY NIEBEZPIECZNE”.
 • ZWIERZĘTA MARTWE LUB WYPCHANE.
 • PACZKI WILGOTNE LUB NIESZCZELNE ALBO WYDZIELAJĄCE WSZELKIEGO RODZAJU ZAPACHY.
 • PACZKI ZAWINIĘTE W PAPIER PAKOWY.
 • ŻYWE ZWIERZĘTA I INSEKTY, CHYBA ŻE TRANSPORT JEST SKOORDYNOWANY I ZATWIERDZONY PRZEZ ODDZIAŁ FEDEX DS. ŻYWYCH ZWIERZĄT. W CELU UZYSKANIA DOKŁADNYCH INFORMACJI KLIENCI MOGĄ SIĘ Z FEDEX KONTAKTOWAĆ NA MIEJSCU. NIE DOPUSZCZA SIĘ ZWIERZĄT DOMOWYCH ANI RYB.
 • PRZESYŁKI MOGĄCE WYRZĄDZIĆ SZKODĘ LUB SPOWODOWAĆ OPÓŹNIENIE, JEŻELI CHODZI O WYPOSAŻENIE, PERSONEL LUB INNE PRZESYŁKI.

FedEx wyklucza odpowiedzialność za przewóz tego rodzaju Przesyłek, również w przypadku przyjęcia ich do wysyłki (umyślnie lub wskutek pomyłki).

8.2 Dodatkowe ograniczenia mogą wynikać z miejsca przeznaczenia i usługi, jak i zleconego rodzaju usługi; odmienna odprawa celna może się okazać konieczna w przypadku niektórych towarów, co może skutkować przedłużaniem się czasu tranzytu. FedEx zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu Paczek na wypadek takich ograniczeń oraz ze względów bezpieczeństwa. FedEx ma prawo w stosownych przypadkach do naliczenia Nadawcy opłaty administracyjnej za Przesyłki odrzucone i koszty zwrotu towarów. Dalszych informacji udziela się na życzenie.

8.3 Gwarancja Zwrotu Pieniędzy (patrz rozdział 17) nie ma zastosowania do przedmiotów wykluczonych z przewozu.


9. TOWARY NIEBEZPIECZNE

9.1 Nie każda placówka FedEx przyjmuje towary niebezpieczne, niektóre placówki FedEx nie przyjmują towarów niebezpiecznych niektórych kategorii, a towary niebezpieczne nie są przyjmowane do wysyłki w ramach wszystkich usług FedEx. Przesyłki, w odniesieniu do których stosuje się Umowę Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), wymagają specjalnych uzgodnień dotyczących transportu i przed wysyłką Nadawca zobowiązany jest skontaktować się z FedEx w celu potwierdzenia/uzgodnienia wysyłki. FedEx w każdej placówce zastrzega sobie prawo do zwrotu towarów niebezpiecznych, których przyjmowanie jest niezgodne z obowiązującym prawem.

9.2 Wszystkie Paczki zawierające towary niebezpieczne muszą być zgodne z Zaleceniami Technicznymi dotyczącymi Bezpiecznego Transportu Powietrznego Towarów Niebezpiecznych, wydanymi przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO), z Regulaminem Towarów Niebezpiecznych wydanym przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) oraz muszą uwzględniać wszystkie odstępstwa FedEx Express wymienione w aktualnej edycji cennika IATA, a także być zgodne z innymi stosownymi przepisami. Nadawca jest wyłącznie odpowiedzialny za szkodę powstałą w wyniku naruszenia przez niego przepisów IATA lub innych. Nadawca musi zapewnić poprawne opakowanie wszelkich towarów niebezpiecznych i odpowiada za nie zgodnie z wymaganiami dotyczących klasyfikacji, opakowań, oznakowania i etykietowania, dokumentacji i zgodnie z innymi obowiązującymi normami, przepisami i uregulowaniami prawnymi. Nadawca jest również odpowiedzialny za zapewnienie, aby Odbiorca postępował zgodnie z obowiązującym prawem i innymi regulacjami. Towary niebezpieczne mogą być przesyłane w ruchu międzynarodowym wyłącznie przy zastosowaniu międzynarodowego (Lotniczego) Listu Przewozowego „FedEx Expanded Service International”, przy czym należy stosować międzynarodowy (Lotniczy) List Przewozowy w wersji papierowej (patrz również rozdział 14.5: TRASA PRZEWOZU I DORĘCZENIE).

9.3 Nadawca musi przestrzegać obowiązujących norm, przepisów i uregulowań prawnych dotyczących pakowania, oznakowania i etykietowania Przesyłek zawierających krew i produkty krwiopochodne bez względu na to, czy są zakaźne, czy nie.

9.4 Opakowania FedEx nie mogą być stosowane do wysyłania towarów niebezpiecznych (za wyjątkiem Substancji Biologicznych, Kategoria B [UN 3373], które mogą być wysyłane w opakowaniu FedEx UN 3373 Pak) (patrz również rozdziały 10.3 i 10.4: OPAKOWANIE I OZNACZANIE).

9.5 Baterie litowe (UN 3090) będące Bateriami Galwanicznymi Jednorazowego Użytku wymagają uprzedniej zgody na ich wysyłkę. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy wejść na stronę internetową fedex.com i wpisać słowo kluczowe „lithium batteries”.

9.6 Do każdej Przesyłki, w przypadkach gdy jest to wymagane, załączona musi być Deklaracja IATA Nadawcy Towarów Niebezpiecznych.

9.7 Uwaga: Na FedEx może ciążyć prawny obowiązek zgłoszenia właściwym lokalnym władzom niewłaściwie zadeklarowanych lub niezadeklarowanych Przesyłek zawierających towary niebezpieczne. Na Nadawcę może zostać zgodnie z właściwym prawem nałożona grzywna lub inna kara. Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych wymagają od każdego Nadawcy przejścia dopasowanego do wykonywanej działalności szkolenia dotyczącego towarów niebezpiecznych przed zleceniem Przesyłki zawierającej towary niebezpieczne FedEx lub innemu przewoźnikowi lotniczemu. Jeżeli Przesyłka zawierająca towar niebezpieczny jest nadawana przez osobę fizyczną, musi być ona właściwie sklasyfikowana, zapakowana, oznaczona, zaetykietowana i zadeklarowana jako towar niebezpieczny, a także musi zawierać właściwą dokumentację dotyczącą towarów niebezpiecznych.

9.8 Na FedEx ciąży obowiązek utrzymywania właściwej segregacji niekompatybilnych towarów niebezpiecznych we wszystkich pojazdach oraz statkach powietrznych. Powyższe zobowiązanie może skutkować tym, że Przesyłka zostanie wysłana następnym dostępnym kursem ciężarowym lub lotem, w którym stosowna segregacja może być utrzymana.

9.9 Gwarancja Zwrotu Pieniędzy (patrz rozdział 17) nie ma zastosowania do Przesyłek zawierających towary niebezpieczne.


10. OPAKOWANIE I OZNACZANIE

10.1 Nadawca musi dołożyć należytej staranności i tak przygotować i opakować każdą Paczkę, aby nie zagrażała bezpieczeństwu transportu powietrznego ani drogowego przy założeniu zwyczajnej dbałości w obchodzeniu się z nią w warunkach transportu ekspresowego w zgodzie z obowiązującymi normami, przepisami i uregulowaniami prawnymi, w szczególności z przepisami dotyczącymi pakowania, oznaczania oraz etykietowania. Nadawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie (Lotniczego) Listu Przewozowego. Każda Przesyłka musi być czytelnie i trwale zaopatrzona w adresy Nadawcy i Odbiorcy, a więc imię i nazwisko, ulicę, miasto (włącznie z kodem pocztowym) i kraj. Przy Przesyłkach międzynarodowych adres Nadawcy musi zawierać oznaczenie kraju, w którym Przesyłka została wysłana za pośrednictwem FedEx.

10.2 Przedmioty podatne na uszkodzenie podczas transportu powietrznego, na przykład w wyniku zmian temperatury lub ciśnienia atmosferycznego, Nadawca musi odpowiednio zabezpieczyć poprzez ich właściwe opakowanie. FedEx nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe na skutek zmian temperatury lub ciśnienia atmosferycznego.

10.3 FedEx nie umożliwia transportu klimatyzowanego. FedEx nie oferuje usługi polegającej na dodawaniu suchego lodu do Przesyłek ani na ponownym zamrażaniu, bez względu na pisemne czy ustne oświadczenia klienta lub FedEx stanowiące inaczej. FedEx nie zaleca stosowania mokrego lodu (zamrożonej wody) jako substancji oziębiającej.

10.4 Jeżeli Odbiorca odmówi przyjęcia Paczki lub Paczka jest nieszczelna, uszkodzona albo wydziela zapachy (łącznie „Nieszczelność"), przesyłka zostaje, o ile to możliwe, zwrócona Nadawcy. W przypadku odmowy odbioru Paczki przez Nadawcę lub niemożliwości zwrotu Paczki z powodu Nieszczelności, odpowiedzialność za to ponosi Nadawca i zgadza się pokryć wynikłe stąd koszty i poza tym zwrócić FedEx koszty, opłaty i wydatki poniesione w związku z usunięciem zanieczyszczenia lub pozbyciem się Paczki. FedEx zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia lub do pozbywania się Nieszczelnych Paczek i nie ponosi za to odpowiedzialności.


11. KONTROLA PRZESYŁEK

11.1 FedEx może według swojego wyłącznego uznania lub na żądanie organów administracyjnych w każdej chwili bez zawiadomienia otworzyć i sprawdzić Przesyłkę, nie ponosząc w związku z tym żadnej odpowiedzialności.

11.2 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa FedEx jest zobowiązany do przeprowadzania prześwietleń promieniami X. FedEx jest uprawniony do tego rodzaju prześwietleń i Nadawca oraz Odbiorca rezygnują z ewentualnych roszczeń za szkody lub opóźnienia powstałe w związku prześwietleniem (w szczególności odnosi się to do Gwarancji Zwrotu Pieniędzy).


12. ODPRAWA CELNA

12.1 Przesyłki międzynarodowe mogą podlegać obowiązkowi odprawy celnej w kraju przeznaczenia przed doręczeniem ich Odbiorcy. O ile FedEx dokonuje odprawy celnej, FedEx na żądanie urzędów celnych dostarczy im wszystkie dane niezbędne do dokonania odprawy, zapewnione przez Nadawcę (patrz rozdział 26. OCHRONA DANYCH).

12.2 Nadawca jest zobowiązany zapewnić, aby wysyłane towary mogły być wwiezione do kraju przeznaczenia. Nadawca jest obciążany wszelkimi opłatami z tytułu wysłania towarów do oraz zwrotu z kraju, do którego ich wwóz nie jest dopuszczalny.

12.3 FedEx może w niektórych przypadkach i według swojego wyłącznego uznania uwzględnić instrukcje Odbiorcy, aby posłużyć się wskazanym agentem celnym innym niż FedEx lub agentem wskazanym przez Nadawcę. W każdym razie FedEx zastrzega sobie prawo przeprowadzenia odprawy celnej Przesyłki, jeżeli agent nie może być ustalony lub nie dokonuje odprawy albo jeżeli nie zostały udostępnione dokładne i kompletne informacje dotyczące agenta (w szczególności takie jak nazwa, adres, numer telefonu, kod pocztowy).

12.4 Nadawca jest zobowiązany zadbać o prawidłowo i kompletnie wypełniony (Lotniczy) List Przewozowy wraz z przynależną dokumentacją zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami i regulaminami, zwłaszcza prawem celnym, ustawami dotyczącymi importu i eksportu i rozporządzeniami rządowymi kraju przeznaczenia Przesyłki, jej nadania lub tranzytu. Jakiekolwiek Przesyłki w ramach usługi FedEx Global Returns, które są przekazywane do kraju trzeciego, muszą spełniać wymagania eksportowe kraju nadania. W razie braku i/lub niekompletności dokumentacji (łącznie z (Lotniczym) Listem Przewozowym) FedEx nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Nadawcy ani jakiejkolwiek innej osoby za utratę, koszty ani zwłokę wynikłe z niedopełnienia przez Nadawcę obowiązków wskazanych w niniejszym postanowieniu. W przypadku przetrzymywania Przesyłki przez urzędy lub agencje celne w związku z niepoprawnością lub brakami w dokumentacji, FedEx może najpierw usiłować powiadomić Odbiorcę. Jeśli miejscowe prawo wymaga od Odbiorcy przekazania prawidłowych informacji lub dokumentacji i Odbiorca zaniecha tego w przeciągu stosownego okresu wyznaczonego przez FedEx, przesyłka może zostać uznana za niemożliwą do doręczenia (patrz rozdział 16: PRZESYŁKI NIEMOŻLIWE DO DORĘCZENIA). W przypadku zaniechania przez Odbiorcę dostarczenia żądanych informacji lub dokumentacji i prawo miejscowe dopuszcza możliwość udzielenia takowych przez Nadawcę, FedEx może usiłować powiadomić Nadawcę. Jeśli również Nadawca zaniecha dostarczenia tych informacji lub dokumentacji w przeciągu stosownego okresu wyznaczonego przez Fedex, przesyłka zostanie uznana za niemożliwą do doręczenia. FedEx nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości doręczenia wskutek nieprawidłowości lub niekompletności dokumentacji, niezależnie od tego, czy FedEx starał się powiadomić Odbiorcę lub Nadawcę, czy nie. FedEx ma prawo do naliczenia opłaty administracyjnej za uzyskanie pełnych lub korygujących informacji.

12.5 W stosownych przypadkach Nadawca mający miejsce zamieszkania/siedzibę na obszarze Unii Europejskiej może ustanowić FedEx lub jego agenta/przedstawiciela swoim bezpośrednim przedstawicielem, upoważniając go do przygotowywania i składania deklaracji (re)eksportowych oraz podejmowania wszystkich związanych z tym działań w imieniu, na rachunek i ryzyko Nadawcy.

12.6 FedEx zastrzega sobie prawo do naliczania dodatkowych Kosztów za odprawę celną lub za usługi przy okazji odprawy celnej Przesyłek („Dodatkowe Opłaty z tytułu Odprawy Celnej”). Klienci proszeni są o kontakt z FedEx w celu uzyskania dalszych informacji o Dodatkowych Opłatach z tytułu Odprawy Celnej.

12.7 FedEx nie ponosi odpowiedzialności za Przesyłki nieodebrane z Urzędu Celnego i takie Przesyłki będą uznawane za niemożliwe do doręczenia (patrz Rozdział 16: PRZESYŁKI NIEMOŻLIWE DO DORĘCZENIA).


13. CŁA I PODATKI

13.1 W stosownych przypadkach i bez uszczerbku dla punktów 4.6 i 4.7 FedEx może zdecydować się na zapłacenie akonto ceł i podatków naliczonych przez urzędy celne w imieniu strony zobowiązanej do ich uregulowania („Płatnik”). Przed dokonaniem odprawy celnej FedEx może w odniesieniu do wszystkich Przesyłek skontaktować się z Płatnikiem w celu zawarcia umowy dotyczącej zwrotu wpłaconych akonto kwot. FedEx może, według własnego uznania, żądać potwierdzenia zawarcia umowy dotyczącej zwrotu kosztów jako warunku zakończenia odprawy celnej i doręczenia zwłaszcza w przypadkach doręczenia Odbiorcom nieposiadającym – zdaniem FedEx – zdolności kredytowej lub gdy chodzi o Przesyłki o wysokiej zadeklarowanej wartości.

13.2 Jeśli Odbiorca lub strona trzecia, od której żąda się zapewnienia zwrotu kosztów, odmawia zapłaty ceł i podatków koniecznych do dokonania odprawy celnej Przesyłki, FedEx może zawiadomić Nadawcę. Jeśli Nadawca odmawia potwierdzenia zamiaru odpowiedniego zwrotu kosztów FedEx, Przesyłka zostanie zwrócona Nadawcy, złożona w domu składowym lub w składzie celnym albo zostanie uznana za niemożliwą do doręczenia (patrz rozdział 16: „PRZESYŁKI NIEMOŻLIWE DO DORĘCZENIA”). Nadawca zostanie wtedy obciążony zarówno pierwotnymi Kosztami, jak i Kosztami zwrotu. Jeśli FedEx poczynił wydatki akonto na poczet ceł i podatków w związku z transportem Przesyłki lub jej zwrotem, Nadawca zostanie obciążony również takimi kosztami, opłatami i dopłatami wynikającymi z zapłaty ceł i podatków akonto przez FedEx.

13.3 Konsekwencją nieuzyskania przez FedEx odpowiedniego zapewnienia o zamiarze pokrycia zapłaconych akonto ceł i podatków może być opóźnienie w doręczeniu Przesyłki. Tego rodzaju opóźnienie lub niezastosowanie się do niniejszych Warunków podlega wyłączeniu odpowiedzialności i nie oznacza naruszenia zobowiązania ani nie jest objęte Gwarancją Zwrotu Pieniędzy (patrz rozdział 17: ZASADA GWARANCJI ZWROTU PIENIĘDZY oraz rozdział 19: ODMOWA PRZEJĘCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI).

13.4 Na wypadek wpłacenia zaliczki na poczet ceł i podatków FedEx zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej. Odnośnie do stawek faktycznie obowiązujących podczas transportu Nadawcę odsyła się do cennika. Nadawca może również telefonicznie zażądać wyjaśnienia opłaty dodatkowej. FedEx zastrzega sobie prawo do sprzedaży na licytacji lub innego zadysponowania towarów w celu odzyskania niezwróconych Kosztów, co nie wyłącza odpowiedzialności Nadawcy za wspomniane Koszty.

13.5 Urzędy celne mogą nakładać cła i/lub podatek VAT od importu lub inne mające zastosowanie zaległe opłaty i podatki, a także kary czy grzywny i/lub odsetki za opóźnienie w płatności na FedEx z powodu składania przy odprawie celnej Przesyłki niewłaściwych lub niepełnych informacji czy dokumentacji, takiej jak faktury, dokumenty czy informacje dotyczące wartości (celnej), waluty, kodów towarów. Jeśli taka nieprawdziwa lub niepełna dokumentacja została przekazana FedEx przez, w imieniu albo na zlecenie, względnie na rachunek Odbiorcy lub Nadawcy, Odbiorca, Nadawca oraz – jeśli ma to zastosowanie – odpowiedzialna osoba trzecia będą solidarnie odpowiedzialni wobec FedEx za jakiekolwiek powyżej wymienione kwoty.


14. TRASA PRZEWOZU I DORĘCZENIE

14.1 FedEx zastrzega sobie prawo do przewozu Przesyłki trasą uznaną przez siebie za stosowną. W momencie wysyłania Przesyłki nie ustala się przystanków na trasie. Niektóre Przesyłki mogą być przez FedEx łączone lub transportowane za pomocą pojazdów należących do podmiotów trzecich, przewoźników lotniczych będących podmiotami trzecimi albo też charterem lub w sposób łączony, zgodnie z wyborem FedEx powziętym według własnego wyłącznego uznania. FedEx nie składa zobowiązań do przekierowania Przesyłek do państwa trzeciego, do transportu określonym rodzajem samolotu, określonym pojazdem lub określoną trasą ani nie zapewnia połączenia z jakimkolwiek miejscem według jakiegokolwiek rozkładu. FedEx może bez uprzedzenia zastępować samoloty, pojazdy i środki transportu innymi, zboczyć z trasy lub tras albo transportować Przesyłkę innym pojazdem mechanicznym. Nadawca uznaje prawo FedEx do przekierowania transportu (włącznie z posługiwaniem się innymi środkami transportu) w celu ułatwienia doręczenia.

14.2 FedEx może dostarczyć przesyłkę do Odbiorcy na adres wskazany w (lotniczym) Liście przewozowym lub do osoby bądź podmiotu innych niż wskazany w (lotniczym) Liście przewozowym, jeśli posiada on domniemane upoważnienie do odebrania przesyłki w imieniu Odbiorcy. Przesyłki należy tak adresować, aby poza adresem Odbiorcy zawierały również jego numer telefonu i faksu. Nadawca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że w niektórych krajach docelowych doręczenie może zostać zrealizowane do strony trzeciej, do skrzynki pocztowej lub do innego punktu dostępnego dla Odbiorcy. (Adresy w formie skrytki pocztowej mogą być stosowane przy niektórych międzynarodowych lokalizacjach, ale powinny zawierać aktualny numer telefonu, faksu lub teleksu umieszczony na (Lotniczym) Liście Przewozowym. FedEx nie może dokonywać doręczeń na adresy skrytek pocztowych armii Stanów Zjednoczonych, takich jak APO oraz FPO).

14.3 FedEx w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności w wyniku zajęcia lub aresztu towarów przez urzędy celne albo inne organy władzy państwowej podczas tranzytu.

14.4 Przesyłki przeznaczone dla hoteli, szpitali, urzędów lub instytucji państwowych, uniwersytetów czy innych placówek o charakterze publicznym posiadających własny dział pocztowy lub punkt przyjmowania towarów będą doręczane do tych miejsc, chyba że przed wysyłką co innego zostało ustalone z i zaaprobowane przez FedEx.

14.5 Towary niebezpieczne nie mogą być przesyłane na inny adres niż pierwotnie zamierzony adres Odbiorcy wskazany przez Nadawcę. (Uwaga: Przesyłki będą oddawane do dyspozycji, gdy będą gotowe do odbioru, albo zostaną zwrócone Nadawcy).

14.6 Jakiekolwiek żądanie zmiany adresu, które nie jest zmianą trasy ani korektą adresu, jest nową Przesyłką, do której stosuje się nowe Koszty Transportu.

14.7 Za doręczenie w sobotę pobiera się dodatkową opłatę w tych krajach, w których sobota nie jest Dniem Roboczym.

14.8 Doręczenie we wczesnych godzinach rannych („The FedEx Europe First”) podlega dodatkowej opłacie („FedEx Europe First Delivery Fee”).

14.9.Według własnego wyłącznego uznania FedEx może odmówić przyjęcia lub dostarczenia Przesyłki albo też zastosować odmienne ustalenia co do przyjęcia i dostawy, gdy wymaga tego bezpieczeństwo jego pracowników, a także wtedy, gdy według uzasadnionego przekonania FedEx jego usługi mogą być wykorzystane sprzecznie z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami prawnymi.

14.10A Instrukcja doręczenia od Nadawcy
FedEx umożliwia wybór jednej lub większej liczby Opcji Potwierdzenia Doręczenia, które mogą zostać wybrane przez Nadawcę przy wypełnianiu (Lotniczego) Listu Przewozowego. Opcje Potwierdzenia Doręczenia nie są dostępne dla wszystkich Przesyłek oraz podlegają ograniczeniom geograficznym i innym, jak również mogą być zmieniane przez FedEx bez uprzedzenia. Dostępność oraz warunki Opcji Potwierdzenia Doręczenia można sprawdzić na www.fedex.com. 

Nadawca i Odbiorca przyjmują do wiadomości, że Opcja Potwierdzania Doręczenia wybrana przez Nadawcę może polegać w szczególności na: (i) wydaniu Przesyłki bez potwierdzenia doręczenia; (ii) doręczeniu do sąsiada lub dozorcy/zarządcy budynku itp.; (iii) wydaniu Przesyłki B2C osobie pełnoletniej pod adresem doręczenia lub (iv) jakiejkolwiek kombinacji powyższych instrukcji. Wybór Opcji Potwierdzenia Doręczenia przez Nadawcę ma pierwszeństwo przed jakimikolwiek instrukcjami doręczenia otrzymanymi od Odbiorcy. Zwraca się uwagę Odbiorcy i Nadawcy na pkt 19.4e niniejszych Warunków Przewozu. 

Dodatkowe opłaty mogą zostać naliczone w odniesieniu do Opcji Potwierdzenia Doręczenia. Nadawca i Odbiorca powinni zwrócić uwagę na pkt 22 niniejszych Warunków Przewozu. 

W przypadku niedokonania wyboru Opcji Potwierdzenia Doręczenia FedEx postępował będzie według swoich standardowych procedur.

14.10B Instrukcja doręczenia od Odbiorcy
W wybranych lokalizacjach Przesyłki B2C mogą zostać doręczone zgodnie z dodatkowymi instrukcjami otrzymanymi od Odbiorcy. Nadawca wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że TE INSTRUKCJE MOGĄ MODYFIKOWAĆ PIERWOTNIE UZGODNIONE INSTRUKCJE DORĘCZENIA I/LUB CZAS DORĘCZENIA. Nadawca i Odbiorca przyjmują do wiadomości, że instrukcje Odbiorcy mogą polegać na (i) przesunięciu terminu doręczenia; (ii) doręczeniu do sąsiada; (iii) doręczeniu pod inny adres i/lub innej osobie, pod warunkiem że ten inny adres znajduje się w tym samym państwie, które zostało wskazane na (Lotniczym) Liście Przewozowym; (iv) złożeniu dyspozycji, gdzie Przesyłka B2C może zostać pozostawiona bez potwierdzenia doręczenia; (v) pozostawieniu Przesyłki B2C w określonym miejscu odbioru (np. w lokalnym sklepie) lub (vi) połączeniu powyższych instrukcji. Strony postanawiają, że tymczasowe wstrzymanie Przesyłki B2C przez FedEx stosownie do instrukcji Odbiorcy, np. w celu przesunięcia terminu doręczenia, uznaje się za element umowy przewozu. 

Dostępne opcje doręczenia w odniesieniu do Przesyłek B2C uzależnione są od względów czasowych, geograficznych i innych ograniczeń oraz mogą być zmieniane przez FedEx bez wcześniejszego powiadomienia. Dostępne opcje oraz warunki doręczenia sprawdzić można na stronie www.fedex.com. Gwarancja Zwrotu Pieniędzy (patrz punkt 17) nie ma zastosowania do Przesyłek B2C, w odniesieniu do których Odbiorca złożył dodatkowe instrukcje doręczenia stosownie do niniejszego postanowienia.

FedEx przyjmuje dodatkowe instrukcje doręczenia jedynie dla Przesyłek B2C. JEDNAK GDY ODBIORCA ZŁOŻY DODATKOWE INSTRUKCJE DORĘCZENIA DLA PRZESYŁEK INNYCH NIŻ PRZESYŁKI B2C, WÓWCZAS NADAWCA ORAZ ODBIORCA PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI ORAZ ZGADZAJĄ SIĘ NA TO, ŻE NINIEJSZE POSTANOWIENIA SĄ DLA NICH WIĄŻĄCE.


15. PONOWNE DORĘCZENIE

15.1 Dostawy biznesowe. FedEx dokona ponownej próby dostawy automatycznie, lub na żądanie, jeśli: (1) pod adresem Odbiorcy ani adresem sąsiednim nie ma osoby, która mogłaby podpisać odbiór przesyłki i nie ma zarejestrowanego podpisu; (2) nadawca wybrał opcję „dostawy za pokwitowaniem FedEx” i żaden uprawniony odbiorca nie jest dostępny w celu pokwitowania odbioru; (3) FedEx, według własnego uznania, określa, że przesyłka nie może zostać wydana. Jeśli przesyłka w ramach dostawy biznesowej nie została dostarczona po trzech (3) próbach dostawy lub po pięciu (5) dniach roboczych od daty pierwszej próby doręczenia oraz, w stosownych przypadkach, po odprawie celnej w kraju docelowym, zostanie uznana za niemożliwą do doręczenia (patrz punkt 16: Przesyłki niemożliwe do doręczenia).

15.2 Doręczenie na adres prywatny i dostawy B2C. Jeśli Doręczenie do obszaru mieszkalnego lub dostawa B2C nie powiedzie się przy pierwszej próbie, FedEx może, według własnego uznania, ponowić próbę doręczenia, wstrzymać przesyłkę do czasu otrzymania dalszych instrukcji dostawy od odbiorcy albo dostarczyć ją w miejsce określone przez FedEx. Jeśli Doręczenie do obszaru mieszkalnego lub dostawa B2C nie powiedzie się przy kolejnej próbie lub odbiorca nie poinformuje o miejscu ponownego doręczenia albo FedEx nie może zrealizować dostawy do innego miejsca określonego przez FedEx, przesyłka może zostać uznana za niemożliwą do doręczenia (patrz punkt 16: Przesyłki niemożliwe do doręczenia).


16. PRZESYŁKI, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO DOSTARCZYĆ (PRZESYŁKI NIEMOŻLIWE DO DORĘCZENIA)

16.1 Przesyłkę uznaje się za niemożliwą do doręczenia, w szczególności jeżeli zachodzi jeden z następujących przypadków: (i) adres Odbiorcy jest niekompletny, nieczytelny, nieprawidłowy lub nie może zostać zlokalizowany; (ii) Przesyłka ma być doręczona na adres znajdujący na obszarze nieobsługiwanym przez FedEx; (iii) siedziba firmy Odbiorcy jest zamknięta; (iv) doręczenie jest niemożliwe wskutek nieobecności upoważnionej osoby lub odmowy przyjęcia Przesyłki albo odmowy pokwitowania odbioru Przesyłki przy pierwszej lub ponownej próbie doręczenia; (v) niemożliwe jest dokonanie odprawy celnej Przesyłki; (vi) Przesyłka naraża inne Przesyłki na uszkodzenie czy zwłokę lub zagraża zdrowiu ludzi; (vii) Przesyłka zawiera przedmioty zakazane; (viii) Odbiorca nie jest w stanie opłacić Przesyłki „Bill Recipient" lub odmawia zapłaty; (ix) Przesyłka jest niewłaściwie zapakowana lub (x) zawartość albo opakowanie Przesyłki jest w takim stopniu uszkodzone, że ponowne zapakowanie jest niemożliwe.

16.2 Nie uchybiając miejscowym ograniczeniom prawnym, jeśli Przesyłka jest z jakiegokolwiek powodu niemożliwa do doręczenia, FedEx może usiłować powiadomić o tym Nadawcę w celu ustalenia zwrotu Przesyłki. Jeśli Nadawcy nie uda się powiadomić w ciągu pięciu (5) Dni Roboczych lub ten zaniecha udzielenia FedEx dalszych instrukcji w ciągu racjonalnego okresu ustalonego przez FedEx, Fedex może, według własnego wyłącznego uznania, przekazać Przesyłkę z powrotem Nadawcy, złożyć Przesyłkę w domu składowym lub składzie celnym albo pozbyć się Przesyłki. Jeżeli Przesyłka nie może zostać dostarczona, odprawiona w urzędzie celnym ani zwrócona, FedEx może według swojego wyłącznego uznania przekazać ją lub nią rozporządzić. Nadawca zostanie obciążony wszelkimi wydatkami, Kosztami i opłatami wynikłymi z odesłania, składowania lub pozbycia się Przesyłki niemożliwej do doręczenia, chyba że Przesyłka była niemożliwa do doręczenia z winy FedEx.

16.3 Przesyłki, które nie mogą zostać zwrócone z powodu obowiązujących na danym terenie ograniczeń prawnych, będą umieszczane w domu składowym lub składzie celnym albo FedEx rozporządzi nimi według własnego wyłącznego uznania bez ograniczeń do jakiegokolwiek miejsca. Nadawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów poniesionych przez FedEx w związku z ww. umieszczeniem lub rozporządzeniem.

16.4 Koszty odesłania dolicza się Nadawcy do pierwotnych Kosztów, chyba że Przesyłka była niemożliwa do doręczenia z winy FedEx. Podobnie rzecz ma się odnośnie do innych Kosztów poniesionych przez FedEx na skutek niemożności doręczenia Przesyłki, w tym – lecz nie wyłącznie – ceł, podatków i opłat za składowanie, o ile powstały. W celu zwrotu Przesyłki zawierającej towary niebezpieczne Nadawca zobowiązany jest załączyć powrotny (Lotniczy) List Przewozowy oraz wszystkie inne wymagane dokumenty.


17. ZASADA GWARANCJI ZWROTU PIENIĘDZY

17.1 FedEx daje Gwarancję Zwrotu Pieniędzy na następujące usługi lub opcje usługowe (o ile są oferowane): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (tylko dla Przesyłek międzykontynentalnych), FedEx International Economy Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority Direct Distribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. W celu uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że Gwarancja Zwrotu Pieniędzy nie ma zastosowania do Przesyłek Wewnątrzeuropejskich przesyłanych w ramach usługi FedEx International Economy. Na żądanie FedEx albo dokonuje zwrotu pieniędzy, albo (według własnego wyłącznego uznania) zapisuje je na dobro rachunku w wysokości Kosztów Transportu poniesionych przez Nadawcę, jeśli pierwsza próba doręczenia Przesyłki miała miejsce 60 sekund po Zagwarantowanym Terminie Dostawy lub później („Nienależyte Wykonanie Usługi”). Gwarancja Zwrotu Pieniędzy ma jednak zastosowanie tylko w przypadku wyraźnego zobowiązania ze strony FedEx do doręczenia Przesyłki w przeciągu ustalonego okresu po przyjęciu jej do transportu.

Gwarancja Zwrotu Pieniędzy, o ile ma zastosowanie, (odnośnie do szczegółów klienci proszeni są o kontakt z FedEx), może bez uprzedzenia Nadawcy lub Odbiorcy zostać zawieszona, zmieniona lub cofnięta przez FedEx według własnego wyłącznego uznania.

Odnośnie odszkodowania lub zapisu na dobro rachunku mają zastosowanie następujące ograniczenia:

 • Jeśli dochodzi do opóźnień przy odprawie celnej czy innych zarządzeniach administracyjnych w wyniku kontroli lub przeprowadzonych prób losowych albo z powodu przypisywanych Nadawcy błędów lub niekompletności w dokumentacji albo gdy procedury związane z Paczką ulegają opóźnieniu na skutek ciążącego na FedEx obowiązku przestrzegania wymogów lotniczych lub innych wymogów bezpieczeństwa, Zagwarantowany Termin Dostawy ulega zmianie przez dodanie tylu Dni Roboczych, o ile dni (lub części dnia) przedłużyło się załatwianie formalności urzędowych.
 • W przypadku Przesyłek fakturowanych i sporządzonych przy zastosowaniu technik elektronicznego przetwarzania danych należy pisemnie powiadomić FedEx o Nienależytym Wykonaniu Usługi w przeciągu 15 dni od dnia wystawienia faktury. Nadawca musi załączyć dowód dokonania zapłaty i podać przynależny numer faktury. Jeśli rachunek nie został całkowicie zapłacony, należy podać przyczynę niewyrównania poszczególnych należności, jak również odpowiedni numer (Lotniczego) Listu Przewozowego lub numer identyfikacyjny Paczki.
 • W przypadku Przesyłek niefakturowanych (zapłaconych gotówką, czekiem, przekazem pieniężnym, kartą kredytową lub w inny sposób) Nadawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie FedEx o Nienależytym Wykonaniu Usługi w przeciągu 15 dni od daty wysyłki.
 • Zawiadomienie musi zawierać Numer Konta FedEx, o ile został przydzielony, numer (Lotniczego) Listu Przewozowego lub numer identyfikacyjny Paczki, datę wysyłki oraz kompletne i dokładne informacje dotyczące Odbiorcy.
 • Nienależyte Wykonanie Usługi uznaje się za niezaszłe, jeśli w przeciągu 30 dni od zawiadomienia FedEx przedłoży dowód punktualnego doręczenia zawierający datę i czas doręczenia, jak również nazwisko osoby kwitującej odbiór Przesyłki albo informację podnoszącą zarzut, że opóźnienie w doręczeniu Przesyłki wynika z warunku umożliwiającego przedłużenie czasu doręczenia lub że zaszły okoliczności opisane w rozdziale 19: ODMOWA PRZEJĘCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.
 • Możliwy jest tylko jeden zwrot albo zapis na dobro rachunku za Paczkę. Jeżeli Nienależyte Wykonanie Usługi dotyczy Paczki będącej częścią Przesyłki zbiorowej, zwrotu Kosztów Transportu albo zapisu na dobro rachunku dokonuje się w części przypadającej na Paczkę.
 • Zwrot albo zapis na dobro rachunku ma miejsce tylko wtedy, jeśli w momencie wysyłki przedłożono kompletne i dokładne informacje dotyczące Odbiorcy. Kompletne informacje dotyczące Odbiorcy należy przedłożyć na (Lotniczym) Liście Przewozowym lub przy zastosowaniu technik elektronicznego przetwarzania danych.
 • Zwrot ani zapis na dobro rachunku nie przysługują za opóźnienia spowodowane niepoprawnym lub niekompletnym adresem albo nieobecnością lub odmową przyjęcia Przesyłki przez osobę uprawnioną do jej odebrania lub pokwitowania, bez względu na to, czy Paczka została zwrócona Nadawcy, czy też nie, albo z przyczyn pozwalających na przedłużenie czasu doręczenia lub jeśli zaszły okoliczności opisane w rozdziale 19: ODMOWA PRZEJĘCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.
 • Gwarancja Zwrotu Pieniędzy odnosi się wyłącznie do Kosztów Transportu i nie ma zastosowania do ceł, podatków ani innych opłat za zadeklarowaną wartość celną czy jakichkolwiek innych Kosztów oraz strat lub szkód poniesionych przez Nadawcę lub Odbiorcę.
 • Zwrot ani zapis na dobro rachunku nie przysługują klientom stosującym techniki elektronicznego przetwarzania danych, jeżeli dla Paczki lub Przesyłki użyto niepoprawnego numeru identyfikacyjnego Paczki.
 • Nienależyte Wykonanie Usługi uznaje się za niezaszłe, jeśli w momencie nadania Przesyłki na Numer Konta FedEx wystawiono rachunek i konto to nie posiadało pozytywnego statusu kredytowego, tak że Paczkę musiano przetrzymać do czasu zapewnienia alternatywnych sposobów płatności. Dla celów niniejszych Warunków „pozytywny status kredytowy” oznacza, że (1) Konto FedEx jest na bieżąco opłacane, (2) Konto FedEx nie posiada statusu „cash only” oraz że (3) w przypadku handlowego Konta FedEx saldo nie przekracza linii kredytowej przydzielonej przez FedEx.
 • Niniejsza Gwarancja Zwrotu pieniędzy nie ma zastosowania do Przesyłek niemożliwych do doręczenia lub zwróconych ani do Przesyłek zawierających Towary Niebezpieczne lub suchy lód.
 • Niniejsza Gwarancja Zwrotu pieniędzy nie ma zastosowania w przypadku opóźnień spowodowanych przestrzeganiem przez FedEx zasad dotyczących uiszczania ceł i podatków przed odprawą celną ani w związku z doręczeniem Przesyłki.
 • Zapis na dobro rachunku za Koszty Transportu będzie dokonywany wyłącznie na rachunek podmiotu płacącego, a zwrot będzie dokonywany tylko na rzecz płacącego.
 • Zwrot albo zapis na dobro rachunku na podstawie tej Gwarancji Zwrotu Pieniędzy będzie stosowany tylko odnośnie do rachunku, który został obciążony Kosztami Transportu.
 • Dokładny Zagwarantowany Termin Dostawy może być uzyskany wyłącznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta i podanie następujących informacji:

  • nazwy towarów, jakie zostały wysłane;
  • daty wysyłki;
  • dokładnego miejsca przeznaczenia;
  • wagi Przesyłki;
  • wartości Przesyłki.

Jakikolwiek czas tranzytu opublikowany w Przewodniku Usług FedEx lub gdzie indziej albo podany przez Biuro Obsługi Klienta bez tych pięciu wymaganych danych stanowi jedynie szacunkowy termin i nie jest Zagwarantowanym Terminem Dostawy. Zapisy FedEx dotyczące podanych terminów dostawy stanowią dowód jakichkolwiek takich danych.

 • Niniejsza Gwarancja Zwrotu Pieniędzy za Przesyłki przeznaczone do miejsc przeznaczenia, gdzie usługi nie są świadczone bezpośrednio przez FedEx, odnosi się wyłącznie do tej części transportu, który jest zapewniany bezpośrednio przez FedEx;
 • Dni wolne od pracy w miejscu przyjęcia Przesyłki i/lub miejscu przeznaczenia Przesyłki wpływają na czas tranzytu FedEx. Dostawa normalnie przewidziana na dzień wolny od pracy zostanie dokonana w pierwszy następujący po nim dzień roboczy. Zagwarantowany Termin Dostawy zostanie przedłużony o czas trwania dni wolnych od pracy.
 • Dla Usługi FedEx International Next Flight podany Zagwarantowany Termin Dostawy może być zmieniony z szeregu powodów, włączając w to, lecz nie wyłącznie, opóźnienia lub odwołania lotów przez kontrolę lotów, z przyczyn pogodowych lub problemów technicznych i mechanicznych. Jeśli Zagwarantowany Termin Dostawy zostanie zmieniony niniejsza Gwarancja Zwrotu Pieniędzy będzie miała zastosowanie wyłącznie do podanego jako ostatni Zagwarantowanego Terminu Dostawy.
 • Niniejsza Gwarancja Zwrotu Pieniędzy nie ma zastosowania do Przesyłek, w szczególności Przesyłek B2C, w odniesieniu do których Odbiorca złożył FedEx instrukcje doręczenia zgodnie z pkt. 14.10.

17.2 Przy opcji FedEx Europe First FedEx na życzenie zwraca lub według własnego wyłącznego uznania zapisuje na dobro właściwego rachunku: i) koszty FedEx Europe First Delivery Fee poniesione przez Nadawcę, z wyłączeniem Kosztów Transportu, jeśli pierwsza próba doręczenia Przesyłki miała miejsce 60 sekund po Zagwarantowanym Terminie Dostawy dla usługi FedEx Europe First lub później, oraz ii) Koszty Transportu poniesione przez Nadawcę (oprócz FedEx Europe First Delivery Fee), jeśli pierwsza próba doręczenia Przesyłki miała miejsce 60 sekund lub później po Zagwarantowanym Terminie Dostawy dla usługi FedEx International Priority bez opcji FedEx Europe First. Wszelkie ograniczenia i wyłączenia, o których mowa w punkcie 17.1, mają w równej mierze zastosowanie do opcji FedEx Europe First.

17.3 O ile Nadawca zdecyduje się pozostawić Przesyłkę w Autoryzowanym Centrum Wysyłek FedEx lub Skrzynce Nadawczej FedEx, Zagwarantowany Termin Dostawy zaczynie upływać, z chwilą gdy Przesyłka jest zabrana przez FedEx odpowiednio z Autoryzowanego Centrum Wysyłek FedEx lub Skrzynki Nadawczej FedEx. Dane co do mających zastosowanie aktualnych terminów odbioru, które mogą być co jakiś czas zmieniane, można znaleźć odpowiednio w Autoryzowanym Centrum Wysyłek FedEx lub Skrzynce Nadawczej FedEx.


18. DEKLAROWANA WARTOŚĆ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

18.1 O ile Nadawca nie poda na (Lotniczym) Liście Przewozowym wyższej Zadeklarowanej Wartości do Przewozu ani nie zapłaci wymaganej w związku z tym opłaty, odpowiedzialność FedEx jest ograniczona do kwoty wyższej z następujących: a) kwoty wynikającej z postanowień obowiązującej umowy międzynarodowej lub prawa krajowego; b) kwoty €22 za kilogram; c) US$100 za Przesyłkę. Dla Przesyłek FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight oraz FedEx Standard Overnight, w Austrii, Belgii, Danii, Luksemburgu, Holandii, Szwajcarii oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich odpowiedzialność FedEx jest ograniczona do kwoty wyższej z następujących a) kwoty wynikającej z postanowień mającego zastosowanie prawa;lub b) € 10 za kilogram; lub c) US$ 100 za Przesyłkę, chyba, że Nadawca poda wyższą Zadeklarowaną Wartość do Przewozu na (Lotniczym) Liście Przewozowym oraz zapłaci wymaganą w związku z tym opłatę. Dla Przesyłek FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight oraz FedEx Standard Overnight w Niemczech odpowiedzialność FedEx jest ograniczona do kwoty wyższej z następujących: a) € 4 za kilogram zgodnie z Niemieckim Kodeksem Handlowym (HGB) lub b) US$ 100 za Przesyłkę, chyba że Nadawca poda wyższą Zadeklarowaną Wartość do Przewozu na (Lotniczym) Liście Przewozowym oraz zapłaci wymaganą w związku z tym opłatę.

18.2 FedEx nie oferuje ani ubezpieczenia ładunku od odpowiedzialności cywilnej, ani ubezpieczenia generalnego (all-risk), ale Nadawca może uiścić dodatkową opłatę za Zadeklarowaną Wartość do Przewozu przekraczającą granice wymienione wyżej w punkcie 18.1. Nadawca powinien stosować obowiązującą w momencie wysyłki taryfę lub wyjaśnić telefonicznie z FedEx wysokość dodatkowej opłaty. Zadeklarowana Wartość do Przewozu dotycząca danej Paczki stanowi maksymalną wysokość odpowiedzialności FedEx za transportowaną Paczkę, zwłaszcza za zagubienie, uszkodzenie, zwłokę, błędne doręczenie, zaniechanie informowania lub błędne informacje odnośnie do transportu Przesyłki. Odpowiedzialność za narażenie i niebezpieczeństwo jakiejkolwiek szkody powyżej Zadeklarowanej Wartości do Przewozu ponosi Nadawca. Klientom zaleca się zasięgnięcie porady u agenta lub brokera ubezpieczeniowego odnośnie do zakresu ubezpieczenia. NAWET JEŚLI ZOSTAŁA ZADEKLAROWANA WYŻSZA WARTOŚĆ DO PRZEWOZU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FEDEX ZA UTRATĘ LUB USZKODZENIE ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI OGRANICZONA JEST DO RZECZYWISTEJ WARTOŚCI ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI. FEDEX JEST UPRAWNIONY DO ŻĄDANIA OBIEKTYWNEGO DOWODU WARTOŚCI PRZESYŁKI, DO KTÓREJ ODNOSI SIĘ WYSUNIĘTE ROSZCZENIE.

Maksymalna Zadeklarowana Wartość do Przewozu i Zadeklarowana Wartość Celna są ograniczone i mogą być różne w zależności od miejsca. Jeśli znajduje to zastosowanie, podana Zadeklarowana Wartość do Przewozu nie może przewyższać Zadeklarowanej Wartości Celnej. Maksymalna Zadeklarowana Wartość do Przewozu i Zadeklarowana Wartość Celna zawartości FedEx® Envelope lub FedEx® Pak, niezależnie od miejsca przeznaczenia, wynosi 100 USD za Przesyłkę lub 9,07 USD za funt, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Towary, których wartość (rzeczywista lub zadeklarowana) przekracza wymienione kwoty, NIE mogą być wysyłane jako FedEx Envelope ani FedEx Pak. O ile nie zostało inaczej określone przez FedEx, maksymalna Zadeklarowana Wartość do Przewozu wynosi 50 000 USD za Przesyłkę za wyjątkiem FedEx International Priority Freight oraz FedEx International Economy Freight, dla których maksymalna Zadeklarowana Wartość do Przewozu wynosi 100 000 USD za Przesyłkę do większości miejsc przeznaczenia. Nadawca powinien stosować obowiązującą w momencie wysyłki taryfę lub wyjaśnić telefonicznie z FedEx ograniczenia zadeklarowanej wartości.

18.4 Dla Przesyłek zawierających następujące przedmioty o szczególnej wartości maksymalna Zadeklarowana Wartość do Przewozu wynosi 1000 USD za Przesyłkę lub 9,07 USD za funt, zależnie od tego, która wartość będzie wyższa. Import jakichkolwiek z tych przedmiotów może być zabroniony przez poszczególne kraje, a niższy limit Zadeklarowanej Wartości do Przewozu dla danego kraju, jeśli ma zastosowanie, ma na celu kontrolę powyższego ograniczenia dla takich przedmiotów, jak:

 • Dzieła sztuki, włącznie z dziełami będącymi wynikiem zastosowania umiejętności, dobrego smaku lub zdolności twórczych, a przeznaczonymi na sprzedaż, wystawę lub kolekcję. Dotyczy to zwłaszcza takich przedmiotów (i ich części), jak obrazy, rysunki, wazy, tapiserie, druki o ograniczonym nakładzie, przedmioty o wartości artystycznej, posągi, rzeźby, przedmioty kolekcjonerskie, instrumenty muzyczne dostosowane do osobistych lub indywidualnych wymagań oraz inne podobne przedmioty.
 • Antyki lub przedmioty wartościowe czy też każdy artykuł stanowiący świadectwo stylu lub mody minionej epoki i którego historia, wiek lub rzadkość stanowią o jego wartości albo przyczyniają się do jego wartości. Dotyczy to zwłaszcza takich przedmiotów, jak meble, zastawa stołowa, porcelana, ceramika i wyroby szklane. Przedmioty wartościowe mogą pochodzić z epoki współczesnej lub minionej.
 • Film, zdjęcia fotograficzne, włącznie z negatywami, foliami i slajdami fotograficznymi.
 • Każdy artykuł, który ze względu na właściwą mu strukturę jest wyjątkowo podatny na uszkodzenie lub którego wartość rynkowa jest szczególnie zmienna albo trudna do ustalenia.
 • Wyroby szklane, włączając w to – lecz nie wyłącznie – znaki, lustra, ceramikę, porcelanę, kryształ, oprawione szkło oraz wszelkie inne artykuły o podobnie delikatnych właściwościach.
 • Ekrany plazmowe.
 • Kosztowności, zwłaszcza sztuczna biżuteria, zegarki i ich części, drogocenne klejnoty i kamienie (szlachetne lub półszlachetne, szlifowane lub nieszlifowane), diamenty syntetyczne i biżuteria z metali szlachetnych;
 • Metale szlachetne, zwłaszcza złoto i srebro, srebro w sztabach i sproszkowane, wytrącone oraz platyna (z wyjątkiem integralnych części mechanizmów elektronicznych).
 • Futra, zwłaszcza okrycia futrzane, odzież obszyta futrem i skóry futrzane.
 • Papiery wartościowe, obligacje, gotówka lub jej odpowiedniki, w tym – lecz nie wyłącznie – bony żywnościowe, znaczki pocztowe (nienadające się do zbierania), czeki podróżnicze, losy/kupony na loterię, przekazy pieniężne, kupony upominkowe, bony towarowe, talony na zakupy, karty telefoniczne typu prepaid (wyłączając takie, które wymagają podania kodu do aktywacji), świadectwa obligacyjne, dokumenty na okaziciela.
 • Przedmioty kolekcjonerskie, takie jak karty sportowe, upominki, pamiątki (kolekcjonerskie monety ani znaczki nie mogą być wysyłane, patrz rozdział Przedmioty Niedopuszczone do Transportu).
 • Gitary i inne instrumenty muzyczne starsze niż 20 lat oraz instrumenty muzyczne robione na zamówienie czy przeznaczone dla konkretnej osoby.

Nadawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie (Lotniczego) Listu Przewozowego lub innych dokumentów dotyczących wysyłki, włączając w to wypełnienie sekcji dotyczącej zadeklarowanej wartości. FedEx nie może akceptować żadnego żądania zmiany informacji co do zadeklarowanej wartości na (Lotniczym) Liście Przewozowym po przekazaniu go FedEx.

18.5 Jeśli Nadawca na (Lotniczym) Liście Przewozowym nie poda Zadeklarowanych Wartości do Przewozu poszczególnych Paczek, a jedynie wartość całkowitą wszystkich Paczek, zadeklarowana wartość danej Paczki zostanie ustalona poprzez podzielenie zadeklarowanej całkowitej wartości przez liczbę Paczek podanych na (Lotniczym) Liście Przewozowym. W żadnym wypadku zadeklarowana wartość poszczególnej Paczki w Przesyłce nie może przekraczać zadeklarowanej wartości całej Przesyłki.

18.6 FedEx nie odpowiada za utratę, uszkodzenie, opóźnienie, błędne doręczenie ani niedoręczenie Przesyłek nieprzyjmowanych do przewozu, zwłaszcza gotówki i dewiz (patrz rozdział 8: PRZEDMIOTY NIEDOPUSZCZONE DO TRANSPORTU).

18.7 Zadeklarowanie wartości wyższej od maksymalnej wartości dopuszczonej przez FedEx jest nieważne. Przyjęcie przez FedEx (niezależnie od tego, czy było ono omyłkowe, umyślne czy jakiekolwiek inne) Przesyłki z zadeklarowaną wartością wyższą od maksymalnej dopuszczalnej wartości nie oznacza zrzeczenia się któregoś z postanowień lub ograniczeń niniejszych Warunków w stosunku do takiej Przesyłki.

18.8 Jeśli Zadeklarowana Wartość do Przewozu dla danej Przesyłki jest wyższa niż dopuszczalne wartości maksymalne (patrz punkty 18.3 i 18.4), to taka wartość zostanie automatycznie zmniejszona do dopuszczalnej maksymalnej wartości takiej Przesyłki.

18.9 Niezależnie od Zadeklarowanej Wartości do Przewozu odpowiedzialność FedEx za zagubienie, uszkodzenie, opóźnienie, błędne doręczenie lub niedoręczenie, za błędne informacje lub nieinformowanie czy też za błędne przekazanie informacji nie będzie przekraczać kosztów naprawy Przesyłki, jej obniżonej wartości ani kosztów nabycia, w zależności od tego, która kwota jest niższa.


19. ODMOWA PRZEJĘCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

19.1 FEDEX NIE ODPOWIADA W ŻADNYM WYPADKU ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE ANI WTÓRNE PRZY PRZEKROCZENIU ZADEKLAROWANEJ WARTOŚCI (ODNOŚNIE DO OGRANICZEŃ ROZDZIAŁU 18) LUB OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTYCH W ODPOWIEDNIEJ MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI Z PÓŹNIEJSZYMI JEJ ZMIANAMI ALBO – W ODNIESIENIU DO PRZESYŁEK Z I DO OKREŚLONYCH MIEJSC NA TERENIE JEDNEGO KRAJU – ZAWARTYCH W ODPOWIEDNICH PRZEPISACH KRAJOWYCH, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA KWOTA JEST WYŻSZA, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY FEDEX WIEDZIAŁ, CZY MUSIAŁ WIEDZIEĆ, ŻE TAKIE SZKODY MOGĄ POWSTAĆ, ZWŁASZCZA TAKIE JAK UBYTEK DOCHODÓW LUB UTRATA ZYSKU.

19.2 FEDEX W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADA ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, INCYDENTALNE, POŚREDNIE ANI WTÓRNE, ZWŁASZCZA TAKIE JAK UBYTEK DOCHODÓW LUB UTRATA ZYSKU.

19.3 FedEx w żadnym wypadku nie odpowiada za utratę ani opóźnienie powstałe w okolicznościach opisanych w punkcie 19.4. Odpowiedzialność za takie szkody i opóźnienia oraz ryzyko z nich wynikające ponosi Nadawca. Nadawcy zaleca się kontakt z agentem ubezpieczeniowym lub brokerem, jeśli pożądana jest ochrona ubezpieczeniowa. FEDEX NIE OFERUJE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ.

19.4 FedEx nie ponosi odpowiedzialności, nie reguluje szkody, nie zwraca pieniędzy ani nie dokonuje żadnych płatności za utratę, uszkodzenia ani opóźnienia, błędne doręczenie ani niedoręczenie czy też błędną informację ani brak informacji, zwłaszcza za utratę, uszkodzenia lub opóźnienia, błędne doręczenie lub niedoręczenie czy też błędną informację, względnie brak informacji, powstałe z następujących powodów:

A. Działania, zaniechania i zaniedbania Nadawcy, Odbiorcy lub innej strony, w interesie której leży Przesyłka;

B. Właściwości Przesyłki lub jej wady, charakterystycznej lub wewnętrznej cechy;

C. Naruszenia postanowień i warunków ustalonych na (Lotniczym) Liście Przewozowym lub w niniejszych Warunkach, naruszenia cenników lub jakichkolwiek przepisów i uregulowań mających zastosowanie do Przesyłki, zwłaszcza błędnego określenia ładunku, niewłaściwego lub niedostatecznego opakowania, zabezpieczenia, oznakowania lub zaadresowania Przesyłki;

D. Wydarzenia niebędącego pod kontrolą FedEx, zwłaszcza zagrożenia ruchu powietrznego, działania wrogiego dobru i porządkowi publicznemu, władzy publicznej działającej na podstawie rzekomych lub rzeczywistych uprawnień, działania lub zaniedbania urzędów celnych, niepokojów społecznych, strajków lub innych lokalnych konfliktów, zamieszek, zagrożenia związanego ze stanem wojennym lub warunkami atmosferycznymi lub spowodowanego międzynarodowymi, lokalnymi albo ogólnokrajowymi zakłóceniami w sieci transportu lotniczego lub samochodowego, kryminalnego działania pojedynczych osób lub grup, włącznie z aktami terrorystycznymi, strajków lub zapowiedzi strajków (jakichkolwiek osób, w tym – lecz nie wyłącznie – innych przewoźników, sprzedawców i dostawców), klęski żywiołowej, zakłócenia albo awarii systemów komunikacyjnych lub informacyjnych (zwłaszcza systemu FedEx), opóźnienia maszyn lub okoliczności stanowiących zagrożenie dla personelu FedEx;

E. Działania lub zaniechania osób innych niż FedEx polegające na niezastosowaniu się do ustnych lub pisemnych instrukcji dostawczych Nadawcy, Odbiorcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Nadawcy lub Odbiorcy;

F. Utraty lub uszkodzenia towarów zapakowanych w Paczki i zaplombowanych przez Nadawcę, jeżeli plomba była w momencie wydania nieuszkodzona, a zawartość Paczki w zasadzie nienaruszona;

G. Opóźnienia w dostawie lub niemożności czy niepowodzenia dopełnienia obowiązku doręczenia przez FedEx z powodu działań lub zaniechań urzędów celnych albo innych organów władzy publicznej;

H. Opóźnienia w dostawie spowodowanego nierespektowaniem instrukcji FedEx odnośnie do płatności ceł i podatków;

I. Niemożności przedłożenia przez FedEx odpisu dowodu doręczenia lub dowodu podpisu potwierdzającego doręczenie;

J. Usunięcia danych lub uszkodzenia albo bezpowrotnej utraty danych na taśmach magnetycznych, plikach lub innych nośnikach informacji bądź utraty lub uszkodzenia obrazów fotograficznych albo ścieżki dźwiękowej naświetlonych filmów;

K. Szkód powstałych przy transporcie lub przeładunku rur fluorescencyjnych, neonówek, reklam neonowych, lamp rentgenowskich, rur laserowych i żarówek, kryształów górskich, lamp kwarcowych, tubek szklanych takich jak te do pobierania próbek oraz pojemników szklanych takich jak używane w laboratoriach i innych delikatnych przedmiotów;

L. Zaniedbania FedEx polegającego na nienaniesieniu znaków graficznych wskazujących sposób położenia paczek (np. strzałek „UP" lub oznakowań „THIS END UP”);

M. Zaniedbania Nadawcy polegającego na wysłaniu towarów w opakowaniach niezatwierdzonych przed wysyłką przez FedEx, jeśli takie uprzednie zatwierdzenie było wymagane lub wskazane;

N. Zaniedbania FedEx polegającego na niezawiadomieniu lub błędnym powiadomieniu Nadawcy o opóźnieniach, utracie albo uszkodzeniu Przesyłki;

O. Przesyłki uwolnionej bez uzyskania podpisu, o ile podpisane przez Odbiorcę upoważnienie do uwolnienia przesyłki znajduje się w aktach;

P. Zaniedbania lub niemożności ze strony FedEx polegającej na nienawiązaniu kontaktu z Nadawcą albo Odbiorcą odnośnie do niekompletnego lub niedokładnego adresu, niewłaściwej lub niekompletnej dokumentacji, nieopłacenia podatków i opłat celnych koniecznych do uwolnienia Przesyłki lub niekompletnego albo niewłaściwego adresu pośrednika celnego;

Q. Utraty lub uszkodzenia Paczki, dla której FedEx nie posiada żadnego dowodu nadania przesyłki;

R. Wysyłki modeli (zwłaszcza modeli architektonicznych, domów dla lalek itp.).

S. Uszkodzenia teczek, bagażu, pokrowców na ubrania, walizek aluminiowych, walizek z tworzywa sztucznego lub innych przedmiotów, których powierzchnia zewnętrzna może zostać uszkodzona przez etykiety samoprzylepne, zabrudzenia lub oznakowania, chyba że zostały one dla celów wysyłki zapakowane w odpowiedni kontener ochronny;

T. Uszkodzenia, opóźnienia lub utraty powstałych w odniesieniu do Przesyłek zawierających przedmioty zabronione;

U. Uszkodzeń wynikających z niedopełnienia przez Nadawcę obowiązku takiego zapakowania ładunku, aby ten mógł być w odpowiedni sposób transportowany, czyli tak, aby nie mógł zostać uszkodzony; „odpowiedni sposób” w rozumieniu FedEx oznacza taką obsługę, jakiej można oczekiwać od takiego przedsiębiorstwa przewozowego jak FedEx;

V. Utraty jakichkolwiek informacji dotyczących osoby lub finansowych, w tym – lecz nie wyłącznie – numery ubezpieczenia społecznego, daty urodzenia, numery prawa jazdy, numery kart kredytowych lub debetowych oraz informacje co do rachunków bankowych;

W. Nieusunięcia przez Nadawcę Przesyłek wpisanych do automatycznego systemu wystawiania faktur FedEx, internetowych narzędzi wysyłki lub za pomocą innych elektronicznych metod wysyłki Paczek, o ile Przesyłka nie została powierzona FedEx;

X. użycia niekompletnego, niewłaściwego lub nieważnego Numeru Konta FedEx albo niedostarczenia ważnego Numeru Konta FedEx w dobrej kondycji kredytowej w instrukcjach co do wystawiania faktur znajdujących się w dokumentach dotyczących wysyłki;

Y. Wysyłki rzeczy łatwo psujących się lub towarów, które mogą zostać uszkodzone poprzez działanie ciepła lub zimna, w tym – lecz nie wyłącznie – wysyłki napojów alkoholowych, roślin i produktów pochodzenia roślinnego, wyrobów tytoniowych, jaj strusich lub jaj emu albo żywych akwakultur;

Z. Uszkodzeń komputerów lub jakichkolwiek ich składników albo jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego wysłanego w innym opakowaniu niż:

a. oryginalne opakowanie producenta, które nie jest zniszczone i jest w dobrym, niezmienionym stanie;

b. opakowaniu, które jest zgodne z wytycznymi FedEx co do opakowań dostępnymi na fedex.com;

c. opakowaniu FedEx na laptopy do wysyłki laptopów;

d. opakowaniu FedEx na małe urządzenia elektroniczne do wysyłki telefonów komórkowych, ręcznych (kieszonkowych) komputerów, odtwarzaczy MP3 i podobnych przedmiotów;

AA. Zapewnienie opakowania, porady, pomocy lub wskazówek dotyczących odpowiednich opakowań Przesyłek przez FedEx nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności FedEx, chyba że taka porada, pomoc lub wskazówka została zaaprobowana na piśmie przez Dział FedEx ds. Opakowań, a takie pisemne oświadczenie wyraźnie zawiera przyjęcie odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia Przesyłki;

AB. Uszkodzeń wykazanych przez jakiekolwiek etykiety (wskaźniki) wstrząsowe, mierniki przechyłu lub instrumenty do pomiaru temperatury;

AC. Nieosiągnięcia Zagwarantowanego Terminu Dostawy w przypadku jakiejkolwiek Przesyłki z niekompletnym lub niewłaściwym adresem (patrz rozdział Przesyłki Niemożliwe do Doręczenia);

AD. Utraty lub uszkodzenia Przesyłek zawierających alkohol, chyba że został zastosowany zaaprobowany rodzaj opakowania albo że Dział FedEx ds. Opakowań zaakceptował opakowanie przed wysyłką;

AE. Wysyłki towarów niebezpiecznych, których Nadawca nie zgłosił w należyty sposób, włączając w to niedostarczenie odpowiedniej dokumentacji, oznaczenia, nalepki i opakowania; FedEx nie zapłaci za żadne niezgłoszone ani ukryte towary niebezpieczne, w takim wypadku nie będzie też miała zastosowania Gwarancja Zwrotu Pieniędzy FedEx;

AF. FedEx nie będzie odpowiedzialny za niedostarczenie jakichkolwiek usług ani ich opcji, jeśli takie usługi czy opcje nie zostały wybrane przez Nadawcę.

19.5 Z wyjątkiem umyślnego działania FedEx, Nadawca odpowiada za szkody FedEx i osób trzecich spowodowane przez Przesyłkę. Nadawca udziela gwarancji i zwalnia FedEx z tytułu roszczeń osób trzecich, zwłaszcza Odbiorcy, od odpowiedzialności wykraczającej poza odpowiedzialność uznaną przez niniejsze Warunki.

19.6 Wszelkie płatności FedEx zgodnie z roszczeniami Nadawcy lub osób trzecich nie oznaczają uznania odpowiedzialności przez FedEx.


20. BRAK GWARANCJI

Poza wyżej wyraźnie wymienionymi wyjątkami FedEx nie udziela żadnych gwarancji ani w sposób jednoznaczny ani domniemany.


21. REKLAMACJE

21.1 Roszczenia z tytułu uszkodzenia, opóźnienia lub utraty

Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzeń (jawnych lub ukrytych), opóźnienia (włączając w to roszczenia z tytułu zepsucia się lub zniszczenia) lub utraty pod adresem FedEx należy zgłosić na piśmie w terminie 21 dni kalendarzowych od doręczenia Przesyłki, w przeciwnym razie nie można wnieść przeciwko FedEx powództwa o odszkodowanie (patrz również rozdział 17: GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY w kwestii czasu, w jakim należy zgłosić żądanie zwrotu lub zapisu na dobro rachunku Kosztów Transportu w przypadku Nienależytego Wykonania Usługi). Potwierdzenie odbioru Przesyłki przez Odbiorcę bez pisemnej adnotacji o istnieniu uszkodzenia w momencie doręczenia jest dowodem „prima facie" na to, że Przesyłka została doręczona w stanie nienagannym. FedEx akceptuje roszczenia z tytułu uszkodzeń, pod warunkiem że Odbiorca udostępni zawartość, oryginalny karton wysyłkowy i opakowanie w celu ich sprawdzenia przez FedEx.

FedEx zastrzega sobie prawo do sprawdzania uszkodzonych Przesyłek w lokalu Odbiorcy, jak również prawo do zabrania uszkodzonej Paczki w celu jej sprawdzenia do oddziału FedEx.

Wszelka zawartość, oryginalne kartony wysyłkowe i opakowania muszą być dla FedEx dostępne i przechowywane aż do momentu całkowitego uregulowania roszczeń.

21.2 Inne roszczenia (m.in. z tytułu utraty, niedostarczenia lub błędnego dostarczenia).

Wszelkie inne roszczenia, w tym – lecz nie wyłącznie – roszczenia z tytułu utraty, niedostarczenia lub błędnego dostarczenia, należy zgłosić FedEx w ciągu dziewięciu miesięcy po tym, jak Przesyłka została powierzona FedEx.

21.3 Zgłoszenie roszczenia i ograniczenia czasowe

W przeciągu dziewięciu miesięcy po tym, jak Przesyłka została powierzona FedEx, roszczenie musi zostać udokumentowane poprzez przesłanie FedEx wszelkich istotnych informacji na ten temat. FedEx nie jest zobowiązany do obsługiwania roszczeń, zanim nie zostaną opłacone wszystkie Koszty ciążące na przesyłce; nie przysługuje prawo potrącenia roszczenia od tych Kosztów. Prawo do odszkodowania zanika, jeśli powództwo nie zostanie wniesione w ciągu dwóch (2) lat od daty wydania (w przypadku uszkodzenia) lub od dnia, w którym Przesyłka miała zostać dostarczona (w przypadku utraty, niedostarczenia lub błędnego dostarczenia).

Jako przewidziany dzień doręczenia ustala się dla celów obliczenia biegu terminów dzień następujący po dniu wysyłki. Krótsze terminy przedawnienia według ustawy lub innych umownych postanowień zachowują pierwszeństwo.

To samo roszczenie zgłoszone w związku z Przesyłką FedEx uwzględnia się tylko raz. Przyjęcie płatności wynikającej z roszczenia powoduje wyczerpanie prawa do dalszego dochodzenia roszczeń za szkody lub uzyskania odszkodowania w związku z tą Przesyłką.


22. OPŁATY DODATKOWE

FedEx zastrzega sobie prawo do naliczenia do płatności za Przesyłkę opłat za paliwo i innych dodatkowych opłat związanych z Przesyłką bez powiadomienia. Czas ich obowiązywania i kwota są określane według wyłącznego uznania FedEx. Nadawca, przekazując Przesyłkę do FedEx, wyraża zgodę na uiszczenie takich opłat dodatkowych w momencie składania lub odbioru zamówienia (w zależności od tego, co nastąpi później). Wysokość takich opłat dodatkowych zostanie określona wyłącznie według uznania FedEx. Szczegółowe informacje na temat bieżących opłat dodatkowych są dostępne na stronie fedex.com.


23. NIEZRZEKANIE SIĘ

Jeśli FedEx nie wykona lub nie dopilnuje wykonania dowolnego z niniejszych Warunków, nie oznacza to unieważnienia warunku ani nie odbiera FedEx prawa do wyegzekwowania spełnienia warunku.


24. PRAWO BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCE

Niniejsze Warunki nie wykluczają odpowiedzialności, jeśli wyłączenie odpowiedzialności jest ustawowo zabronione.

W przypadku sprzeczności któregoś z postanowień zawartych lub wskazanych przez niniejsze Warunki z obowiązującą umową międzynarodową, prawem lokalnym, rozporządzeniem rządowym, zarządzeniem lub decyzją, postanowienie takie pozostaje w mocy jako część umowy między FedEx a Nadawcą w takim stopniu, jaki jest dozwolony. Nieważność ani niewykonalność któregoś z postanowień nie mają wpływu na pozostałą część niniejszych Warunków.


25. MEDIACJA

Prawo belgijskie umożliwia użytkownikowi wystąpienie z wnioskiem o interwencję do rzecznika klientów sektora pocztowego (Ombudsman) (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruksela, Belgia), o ile użytkownik wcześniej złożył skargę do FedEx. Interwencja taka nie wpływa na postanowienia wynikające z niniejszych Warunków.


26. OCHRONA DANYCH

26.1 FedEx jako podmiot administrujący danymi jest odpowiedzialny za zgodność ze wszystkimi odpowiednimi przepisami, regulacjami i zasadami ochrony danych związanymi z przetwarzaniem danych osobowych (określanych także terminem „dane”) w związku z dostawą Przesyłki lub innymi działaniami. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z powiadomieniem dotyczącym ochrony prywatności FedEx dostępnym na stronie fedex.com. 

26.2 W odniesieniu do wszelkich danych osobowych dostarczonych przez Nadawcę, dotyczących jego pracowników, Nadawcy lub strony trzeciej w związku z Przesyłką lub innymi kwestiami Nadawca oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych, w tym uzyskania wymaganych podstaw prawnych do udostępnienia takich danych FedEx i przetwarzania ich przez FedEx zgodnie z opisem w tych Warunkach lub w innych dokumentach i udostępnienia odpowiedniej osobie, której dotyczą dane, wszystkich informacji związanych z gromadzeniem, przesyłaniem, przetwarzaniem i przetwarzaniem takich danych, w szczególności są to:

 • Dane FedEx jako administratora danych; 
 • Cel przetwarzania danych (tj. realizacja wysyłki) oraz warunki przetwarzania danych; 
 • Kategorie danych, które Nadawca przekaże FedEx; 
 • Potwierdzenie, że dane zostaną przekazane FedEx oraz spółkom powiązanym z FedEx znajdującym się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub poza nim, w tym w Stanach Zjednoczonych, w związku z realizacją czynności dotyczących Przesyłki, włączając w to dodatkowe instrukcje dotyczące dostarczenia otrzymane od Odbiorcy i określenie osób upoważnionych oraz podmiotów przetwarzających dane uzyskujących dostęp do danych osobowych; 
 • Informacja o obowiązkowym lub dobrowolnym charakterze podania danych i konsekwencjach odmowy podania danych; 
 • Prawa osoby, której dane dotyczą, dostępu do danych, poprawienia błędnych danych i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w usprawiedliwionych celach, jak również dane kontaktowe, które mogą być wykorzystane do realizacji tych praw. 

26.3 Nadawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz FedEx odszkodowania z tytułu wszelkich kosztów, roszczeń, szkód oraz wydatków, którymi FedEx zostanie obciążony lub które zostaną poniesione przez FedEx w związku z nieprzestrzeganiem przez Nadawcę niniejszego punktu 26.