Prepravné podmienky

Prepravné podmienky

Prepravné podmienky

Pre zobrazenie dodatku FedEx Slovensko k prepravným podmienkam FedEx Express pre Európu, ktoré sú účinné počnúc 1. júnom 2021DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Tieto prepravné podmienky VYLUČUJÚ ZODPOVEDNOSŤ na strane spoločnosti FedEx a jej zamestnancov alebo zástupcov za stratu, poškodenie alebo oneskorenie za určitých okolností; pri uznaní zodpovednosti OBMEDZUJÚ ZODPOVEDNOSŤ na stanovené finančné sumy a POŽADUJÚ UPLATNENIE NÁROKU NA ODŠKODNENIE v rámci prísnych časových lehôt. Odosielatelia by mali tieto Podmienky dôkladne zvážiť a, ak je potrebné, svoju zásielku poistiť, aby ochránili svoje záujmy.

Zásielky podliehajú miestnym tarifám a podmienkam dcérskej spoločnosti, pobočke alebo nezávislému zmluvnému partnerovi FedEx, ktoré zásielku prijali.

Prepravné podmienky FedEx Express pre Európu (účinné od 1. júna 2021)


1. Použitie.

1.1 Tieto Podmienky sa uplatňujú na prepravu Zásielok s miestom pôvodu v Európe a medzi európskymi krajinami a územiami a v rámci nich. Tieto Podmienky za nevzťahujú na vnútrozemské Zásielky vo Francúzsku a Poľsku, na ktoré sa vzťahujú osobitné vnútroštátne prepravné podmienky. Na niektorých trhoch sa môžu namiesto týchto Podmienok alebo popri týchto Podmienkach uplatňovať miestne podmienky alebo poštové predpisy (v každom prípade dostupné na stránke fedex.com v príslušných krajinách a územiach). Na Zásielky s miestom pôvodu mimo Európy sa vzťahujú miestne tarify a podmienky dcérskej spoločnosti, pobočky alebo nezávislého zmluvného partnera spoločnosti FedEx, ktoré Zásielku prijali. Vrátené Zásielky sa riadia podmienkami platnými v krajine alebo na území, z ktorých bola daná Zásielka vrátená. Ďalšie informácie o akejkoľvek časti služieb spoločnosti FedEx nájdete na stránke fedex.com.

1.2 Na medzinárodnú leteckú prepravu Zásielky sa bude vzťahovať v relevantných prípadoch Montrealský dohovor alebo Varšavský dohovor. Na medzinárodnú cestnú prepravu Zásielky sa bude vzťahovať v relevantných prípadoch CMR. Zásielky prepravované vnútroštátne (medzi konkrétnymi miestami v rámci jednej krajiny) podliehajú právnym predpisom danej krajiny, týmto Podmienkam a akýmkoľvek príslušným vnútroštátnym prepravným podmienkam spoločnosti FedEx.

1.3 Najnovšia online verzia týchto Podmienok zverejnená a uchovávaná na príslušnej miestnej stránke fedex.com má prednosť a nahrádza všetky staršie a ostatné verzie týchto Podmienok. Odosielateľ odovzdaním Zásielky spoločnosti FedEx súhlasí s Podmienkami platnými v danej dobe. Spoločnosť FedEx si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne upraviť alebo doplniť tieto Podmienky.  

1.4 V prípade rozporu medzi týmito Podmienkami a akoukoľvek prevoznou dokumentáciou spoločnosti FedEx vrátane podmienok na akomkoľvek Prepravnom liste (AWB), manifeste alebo prepravnom štítku spoločnosti FedEx majú prednosť tieto Podmienky v rozsahu, v ktorom nie sú v rozpore s príslušnými Dohovormi alebo inými kogentnými právnymi predpismi vrátane príslušných miestnych poštovných predpisov.

1.5 Spoločnosť FedEx môže dostupné Služby priebežne upravovať alebo pozastaviť. Takáto úprava alebo pozastavenie sa vzťahuje na Zásielky odovzdané spoločnosti FedEx po danom dátume. Podrobnosti týkajúce sa aktuálnych Služieb sú k dispozícii na stránke fedex.com. 

1.6 V rámci týchto Podmienok sa vykonávajú všetky rozhodnutia spoločnosti FedEx výhradne podľa uváženia spoločnosti FedEx a výraz „vrátane“ znamená „okrem iného vrátane“, ak nie je výslovne uvedené inak.


2. Definície.

„Prepravný list (AWB)“ alebo „Prepravný list“ označuje akýkoľvek prepravný dokument, manifest, prepravný list, štítok, pečiatku, elektronický zápis alebo podobnú položku používanú v prepravnom systéme spoločnosti FedEx Express na účely iniciovania pohybu Zásielky. 

„Dodatočné služby“ označujú všetky služby, ktoré nie sú Prepravnými službami.

„Zásielky B2C“ označujú Zásielky obchodného charakteru v súvislosti s obchodnou transakciou medzi Odosielateľom - podnikateľom (konajúcim v rámci svojej podnikateľskej činnosti) a jednotlivým Príjemcom - spotrebiteľom (konajúcim mimo svojej podnikateľskej činnosti).

„Pracovný deň“ označuje akýkoľvek deň, počas ktorého podnikatelia v krajine, území alebo regióne, odkiaľ Zásielka pochádza, alebo v cieľovej krajine alebo regióne prevádzkujú svoju činnosť. Pracovné dni a sviatky môžu byť v každej krajine, území alebo regióne odlišné. V súvislosti s predpokladanými dátumami doručenia, ktoré môžu byť ovplyvnené, kontaktujte spoločnosť FedEx.

„Firemné doručenie“ označuje doručenie vykonané do obchodných alebo prevádzkových priestorov okrem (a) domácností alebo súkromných obydlí, (b) miest, kde je podnikateľská činnosť vykonávaná z domácnosti alebo bydliska, ktoré je označené Odosielateľom ako rezidenčné, a (c) Zásielok B2C.

„Poplatky“ označujú Prepravné poplatky a akékoľvek iné poplatky alebo príplatky príležitostne určené alebo účtované podľa týchto Podmienok vrátane palivových a iných príplatkov, poplatkov za službu dodatočného preclenia, dodatočných poplatkov, poplatkov z Deklarovanej hodnoty prepravy, poplatkov za vrátenie, poplatkov za špeciálnu manipuláciu, ciel a daní, dovozných a vývozných príplatkov a iných nákladov, ktoré primerane vzniknú spoločnosti FedEx v súvislosti s prepravou Zásielky. Podrobnosti o akýchkoľvek iných poplatkoch alebo príplatkoch sú dostupné na stránke fedex.com.

„CMR“ označuje Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave z roku 1956 v znení dodatku z roku 1978. 

„Podmienky“ označujú tieto prepravné podmienky v priebežne aktualizovanom znení na stránke fedex.com. 

„Dohovory“ označujú spoločne Varšavský dohovor, Montrealský dohovor a CMR.

„Deklarovaná hodnota prepravy“ označuje v príslušnom prípade hodnotu uvedenú Odosielateľom na Prepravnom liste (AWB), ktorá stanovuje maximálnu čiastku zodpovednosti spoločnosti FedEx vo vzťahu k Zásielke, za ktorú Odosielateľ platí požadovaný poplatok.

„Deklarovaná colná hodnota“ označuje predajnú cenu alebo náklady na náhradu obsahu Zásielky potrebnú na účely colného odbavenia.

„Predpokladaný čas doručenia“ označuje uvedený predpokladaný čas doručenia služby FedEx alebo predpokladaný čas doručenia stanovený oddelením služieb zákazníkom spoločnosti FedEx pre túto Zásielku, ktorý berie do úvahy zasielaný tovar, dátum, presnú destináciu, hmotnosť a hodnotu Zásielky.

„Európa“ označuje spoločne Albánsko, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Českú republiku, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Izrael, Taliansko, Lotyšsko, Litvu, Luxembursko, Macedónsko, Maltu, Moldavsko, Čiernu Horu, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Veľkú Britániu a Ukrajinu. 

„FedEx“ alebo „FedEx Express“ označuje spoločnosť Federal Express Corporation, jej dcérske spoločnosti a pobočky, ich príslušných zamestnancov a zástupcov (v príslušnom rozsahu).

„Číslo FedEx účtu“ alebo „FedEx účet“ označuje číslo pridelené spoločnosťou FedEx zákazníkovi, ktoré zabezpečí, že aktivita na účte bude v systéme spoločnosti FedEx náležite zhrnutá a platcovi bude vystavená príslušná faktúra.

„Nákladná zásielka“ označuje akýkoľvek jednotlivý kus, jednopodlahovú paletu alebo manipulačnú jednotku nákladnej zásielky s účtovateľnou hmotnosťou rovnajúcou sa minimálne 68 kilogramom (zlomky kilogramu sa zaokrúhlia na najbližšie vyššie celé číslo) alebo s dĺžkou viac ako 274 centimetrov, alebo ktorá prekračuje 330 centimetrov obvodovej dĺžky.   

„Presakovanie“ má význam stanovený v článku 7 (Príprava Zásielky).

„Montrealský dohovor“ označuje Montrealský dohovor z 28. mája 1999 a všetky ďalšie príslušné protokoly. 

„Balík“ znamená akýkoľvek jednotlivý balík alebo kus, ktorý Odosielateľ odovzdá spoločnosti FedEx na účely prepravy a spoločnosť FedEx ho od Odosielateľa prijme.

„Zakázané položky“ označujú položky a typy Zásielok uvedené v článku 10 (Zakázané položky) týchto Podmienok.

„Príjemca“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu uvedenú v Prepravnom liste (AWB) ako príjemca Zásielky.

„Rezidenčné doručenie“ označuje doručenie domov alebo do súkromného obydlia, vrátane miest, kde sa podnikanie vykonáva z domu, alebo doručenie, pri ktorom Odosielateľ označí adresu doručenia ako rezidenčnú.

„Odosielateľ“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu uvedenú na Prepravnom liste (AWB) ako odosielateľ Zásielky.

„Zlyhanie služby“ označuje situáciu, kedy k prvému pokusu o doručenie Zásielky dôjde 60 sekúnd alebo dlhšie po príslušnom Predpokladanom čase doručenia, ak nie je v týchto Podmienkach uvedené inak. Akýkoľvek prepravný čas uvedený online alebo na inom mieste alebo uvedený oddelením služieb zákazníkom spoločnosti FedEx na základe neúplných informácií uvedených Odosielateľom predstavuje len odhad a nejde o Predpokladaný čas doručenia. Záznamy spoločnosti FedEx týkajúce sa uvedených časov doručenia budú predstavovať rozhodujúci dôkaz o časoch doručenia.

„Služby“ označujú spolu Dodatočné služby a Prepravné služby. 

„Zásielka“ označuje jeden alebo viaceré Balíky či Nákladné zásielky, ktoré sa prepravujú na základe jedného Prepravného listu (AWB).

„Prepravné poplatky“ označujú sadzby, ktoré spoločnosť FedEx príležitostne vymeria za presun Zásielky v súlade s týmito Podmienkami, okrem poplatkov alebo príplatkov, ktoré môžu byť vymerané alebo vyberané, ako napríklad palivových príplatkov, poplatkov za doplnkové colné služby, dodatočných poplatkov, poplatkov za Deklarovanú hodnotu prepravy, poplatkov za špeciálnu manipuláciu, ciel a daní, dovozných a vývozných príplatkov a iných príplatkov.

„Prepravné služby“ označujú služby na účely prepravy Zásielky, ktoré ponúka a poskytuje spoločnosť FedEx v súlade s Prepravným listom (AWB) spoločnosti FedEx Express okrem prepravných listov TNT. Úplné podrobnosti o všetkých takýchto službách vrátane názvov produktov, dostupnosti a prepravných časov sú dostupné na stránke fedex.com alebo podľa konkrétneho prípadu v cenníku či zmluve o prepravných službách.   

„Jedinečné položky“ označujú položky, na ktoré sa uplatnia z dôvodu ich povahy dodatočné podmienky (pozrite si článok 20.3 (Maximálna zodpovednosť: Deklarovaná hodnota prepravy), vrátane cenných kameňov, cenných kovov, klenotov, nechráneného nábytku, skla, porcelánu, umeleckých predmetov, starožitností, kožušín, zberateľských predmetov, hudobných nástrojov, dôležitých dokumentov vrátane pasov, smartfónov, inteligentných hodiniek, tabletov, notebookov, elektronických obrazoviek, plazmových obrazoviek, filmov, pások, diskov, pamäťových kariet alebo akýchkoľvek iných predmetov nesúcich dáta alebo obrázky. 

„Varšavský dohovor“ označuje Varšavský dohovor z 12. októbra 1929 v znení Haagskeho protokolu z 28. septembra 1955 a všetkých ďalších príslušných Protokolov, ako aj Guadalajarskému dohovoru z 18. septembra 1961. 


3. Poplatky

Na Zásielky sa vzťahujú Prepravné poplatky uvedené v cenníkoch spoločnosti FedEx na stránke fedex.com alebo sú výslovne dohodnuté inak v príslušnej zmluve o poskytovaní prepravných služieb spoločnosti FedEx. Cenové ponuky Poplatkov alebo Služieb poskytnuté spoločnosťou FedEx predstavujú len odhady vychádzajúce z informácií poskytnutých Odosielateľom. Konečné Poplatky a Služby sa môžu líšiť podľa skutočne odovzdanej Zásielky a uplatnenia týchto Podmienok. Spoločnosť FedEx nezodpovedá za nesúlad v akejkoľvek cenovej ponuke Poplatku alebo Služby, ktoré sa uskutočnili pred odovzdaním Zásielky a Poplatkami účtovanými platcovi, a v takom prípade neposkytuje žiadne vyrovnanie, náhradu ani dobropis akéhokoľvek druhu. Uplatnené Poplatky sú tie Poplatky, ktoré sú použiteľné a platné v čase uzavretia príslušnej zmluvy o poskytovaní prepravných služieb spoločnosti FedEx s  výhradou práva spoločnosti FedEx príležitostne a bez upozornenia revidovať Poplatky, vrátane Prepravných poplatkov, uvedené v cenníkoch spoločnosti FedEx na stránke fedex.com.


4. Palivové a iné príplatky.

Spoločnosť FedEx si vyhradzuje právo príležitostne a bez upozornenia posúdiť a revidovať svoj palivový príplatok a iné príplatky stanovené na stránke fedex.com. Trvanie a rozsah takýchto revízií budú stanovené spoločnosťou FedEx. Odovzdaním Zásielky spoločnosti FedEx Odosielateľ súhlasí s úhradou príplatkov, ktoré budú v danom čase platné. Podrobnosti týkajúce sa aktuálnych príplatkov sú k dispozícii na stránke fedex.com.


5. Úpravy faktúr a objemová hmotnosť (volumetrická hmotnosť).

5.1 Výpočet ceny za objemovú hmotnosť sa uplatňuje na všetky Zásielky, a to jednotlivo na každú Zásielku. Ak objemová hmotnosť prekročí skutočnú hmotnosť, Poplatky za Zásielku sa prepočítajú na základe objemovej hmotnosti a budú podliehať dodatočným Poplatkom. 

5.2 Objemová hmotnosť sa určí vynásobením dĺžky x výšky x šírky Balíka (všetky miery v centimetroch) a vydelením štandardným objemovým deliteľom alebo iným číslom, ktoré sa uplatňuje v dobe odovzdania Zásielky spoločnosti FedEx, ako to priebežne uvádza spoločnosť FedEx na stránke fedex.com. 

5.3 Spoločnosť FedEx môže skontrolovať každý Prepravný list (AWB), aby overila vybranú Prepravnú službu, skutočnú alebo objemovú hmotnosť Zásielky/Balíka alebo počet Balíkov v Zásielke. Ak vybraná Prepravná služba, skutočná alebo objemová hmotnosť alebo počet Balíkov uvedené na Prepravnom liste (AWB) nie sú správne, spoločnosť FedEx môže vykonať opravy Prepravného listu (AWB).

5.4 Spoločnosť FedEx môže vykonať úpravy faktúry a bude oprávnená účtovať poplatok za špeciálnu manipuláciu za nutnosť vykonať opravy a  úpravy Prepravného listu (AWB). Na požiadanie sú k dispozícii použité spôsoby a príslušné Poplatky na vykonanie takýchto opráv alebo úprav.


6. Fakturácia.

6.1 Faktúry na Prepravné poplatky a súvisiace Poplatky sú v zásade splatné bez zadržiavania alebo kompenzácie, a to do 30 dní od dátumu vystavenia faktúry. Na určité krajiny sa môže vzťahovať iná doba splatnosti; podrobnosti sú dostupné na požiadanie. Faktúry na clá, dane a iné súvisiace Poplatky sú splatné po doručení. Bez ohľadu na uvedené si spoločnosť FedEx vyhradzuje právo požadovať platbu akýchkoľvek Poplatkov vopred. 

6.2 Ak to umožňujú právne predpisy a platca výslovne nepožiada o niečo iné, spoločnosť FedEx môže štandardne vystaviť elektronickú faktúru. 

6.3 V prípadoch, v ktorých nebudú použité uprednostňované spôsoby úhrady alebo podrobnosti úhrady nebudú uvedené spoločne s platbou, si spoločnosť FedEx vyhradzuje právo zaúčtovať platby na úhradu najstarších faktúr ako prvých.

6.4 V prípade oneskorenej platby si spoločnosť FedEx vyhradzuje právo uplatniť poplatok za oneskorenú platbu, úrok z oneskorenia a administratívne náklady za takúto oneskorenú platbu. V takomto prípade spoločnosť FedEx môže uplatniť príslušné poplatky, náklady a/alebo úrokové sadzby tak, ako to stanoví spoločnosť FedEx a v súlade so všetkými príslušnými európskymi alebo miestnymi právnymi predpismi o oneskorených platbách. 

6.5 Ak sa má platba vykonať prostredníctvom zaplatenia na FedEx účet, na to, aby spoločnosť FedEx prijala Zásielku, musí strana, ktorá iniciuje Zásielku, na Prepravný list (AWB) zadať platné a aktuálne číslo FedEx účtu. Platby na FedEx účet môžu mať formu: 

a. „Bill Sender“ (Fakturovať odosielateľovi) alebo „Bill Shipper“ (Fakturovať zasielateľovi): Spoločnosť FedEx bude účtovať Poplatky na FedEx účet Odosielateľa. 

b. „Bill Recipient“ (Fakturovať príjemcovi) alebo „Bill Consignee“ (Fakturovať adresátovi): Spoločnosť FedEx bude účtovať Poplatky na FedEx účet Príjemcu. Prijímané len v prípade prepravy do stanovených miest.

c. „Bill Third Party“ (Fakturovať tretej strane) znamená, že spoločnosť FedEx bude účtovať Poplatky na FedEx účet niekoho iného, než je Odosielateľ alebo Príjemca. 

6.6 Bez ohľadu na akékoľvek platobné pokyny alebo ustanovenia, ktoré sú s týmto v rozpore, Odosielateľ (alebo prípadne strana iniciujúca dovoznú prepravnú transakciu) bude v konečnom dôsledku vždy niesť zodpovednosť za Poplatky a v prípadoch, keď Príjemca alebo tretia strana odmietnu platiť.

6.7 Námietky súvisiace s faktúrami musí Odosielateľ alebo Príjemca predložiť spoločnosti FedEx do (a) 30 dní odo dňa vystavenia faktúry alebo (b) dátumu splatnosti faktúry, podľa toho, čo nastane neskôr. Spoločnosť FedEx prijme len také zaslané námietky, v ktorých bude uvedené nasledovné: (a) číslo faktúry, (b) číslo Prepravného listu (AWB) a (c) odôvodnenie námietky.

6.8 Clá a dane. V príslušných prípadoch sa na obsah Zásielok môžu vzťahovať clá, dane a iné súvisiace Poplatky. V prípade, že spoločnosť FedEx za platcu uhradí colnému úradu clá, dane alebo iné poplatky, platcovi sa zaúčtuje dodatočný poplatok za službu preclenia založený na paušálnej sadzbe alebo percentuálnom podiele z celkovej výšky úhrady (podľa toho, čo je vyššie). Pozrite si stránku fedex.com/ancillary/go/service, kde nájdete zoznam dodatočných poplatkov za preclenie v cieľovej krajine. Spoločnosť FedEx nie je povinná uhrádzať clá, dane ani iné súvisiace Poplatky a môže od Odosielateľa, Príjemcu alebo zodpovednej tretej strany žiadať ich úhradu spoločnosti FedEx pred tým, než spoločnosť FedEx uhradí akékoľvek záväzky z ciel, daní alebo iných súvisiacich Poplatkov. Takéto clá a dane budú účtované Príjemcovi, pokiaľ na Prepravnom liste (AWB) nie je zaškrtnuté políčko „Bill Sender Duties and Taxes“ („Clá a dane Fakturovať odosielateľovi“) alebo „Bill Third Party Duties and Taxes“ („Clá a dane Fakturovať tretej strany“), a pokiaľ tam nie je uvedené platné číslo FedEx účtu. Tieto možnosti sú k dispozícii iba pre vybrané oblasti. Za určitých ďalších okolností môžu byť takéto clá a dane účtované Odosielateľovi, vrátane prípadu, kedy je Zásielka zaslaná na adresu tretej strany, kde nemá Príjemca alebo tretia strana, ktorej je Zásielka fakturovaná, bydlisko či sídlo. Faktúry na clá, dane a iné súvisiace Poplatky sú splatné ich doručením. Ďalšie podrobnosti sú dostupné v článku 13 (Preclievanie) a na požiadanie.

6.9 Prevod mien. Faktúry spoločnosti FedEx musia byť zaplatené v mene uvedenej na faktúre alebo v miestnej mene s výmenným kurzom priebežne poskytnutým spoločnosťou FedEx.


7. Príprava Zásielky.

7.1 Obmedzenia veľkosti a hmotnosti. Obmedzenia veľkosti a hmotnosti Balíka a Zásielky sa líšia podľa kombinácie krajiny pôvodu a krajiny určenia a podľa Služby. 

7.2 Viackusové Zásielky. Na celkovú hmotnosť Zásielky pozostávajúcej z viacerých kusov neexistuje žiaden limit za predpokladu, že každý jednotlivý balík v rámci Zásielky neprekročí hmotnostné obmedzenie jedného Balíka stanovené pre cieľové miesto určenia. 

7.3 Extra veľké Zásielky. Zásielky prekračujúce obmedzenia hmotnosti danej Služby stanovené v pokynoch týkajúcich sa obalov na stránke fedex.com musia byť vopred dohodnuté so spoločnosťou FedEx. Spoločnosť FedEx si vyhradzuje právo odmietnuť také Balíky alebo Zásielky, ktoré spoločnosť FedEx považuje za nevhodné alebo „extra veľké“ v súlade s podrobnejším opisom v pokynoch týkajúcich sa obalov na stránke fedex.com. Spoločnosť FedEx môže na základe vlastného uváženia považovať takéto nevhodné alebo extra veľké Balíky či Zásielky za Nákladné zásielky a bez ohľadu na skutočnú hmotnosť môže byť teda uplatnená minimálna účtovateľná hmotnosť 68 kg. Na Zásielky odovzdané spoločnosti FedEx ako Nákladné zásielky sa vzťahuje minimálna fakturovaná hmotnosť 68 kg, bez ohľadu na skutočnú hmotnosť. 

7.4 Na jednom Prepravnom liste (AWB) môže byť uvedený iba jeden druh Služby a s jedným Prepravným listom (AWB) môže byť odoslaná iba jedna Zásielka s označením FedEx Envelope, FedEx 10kg Box alebo FedEx 25kg Box.

7.5 Balenie. Všetky Balíky musia byť Odosielateľom pripravené a zabalené tak, aby sa zabezpečila ich bezpečná preprava s ohľadom na povahu a veľkosť tovaru, za predpokladu bežného zaobchádzania pri manipulácii v prostredí prepravy a triedenia v prostredí prekladísk, a v súlade so všetkými príslušnými zmluvami, zákonmi, inými právnymi predpismi a pravidlami vrátane tých, ktoré upravujú balenie, označovanie a etiketovanie. 

7.6 Akékoľvek položky náchylné na poškodenie vplyvom akýchkoľvek podmienok, ktoré môžu nastať pri preprave, akými sú zmeny teploty alebo atmosférického tlaku, musia byť Odosielateľom primerane chránené vhodným balením. Spoločnosť FedEx nebude zodpovedná za žiadnu škodu spôsobenú zmenami teploty alebo tlaku.

7.7 Spoločnosť FedEx nezabezpečuje prepravu s reguláciou teploty, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, spoločnosť FedEx nie je povinná pridať do Zásielok suchý ľad alebo zabezpečiť Služby opätovného zmrazenia, bez ohľadu na akékoľvek ústne alebo jednostranné písomné vyhlásenia zo strany zákazníka alebo spoločnosti FedEx, ktoré sú s týmto v rozpore. Ak Príjemca Balík odmietne alebo ak Balík presakuje, je poškodený alebo zapácha (ďalej spolu ako „Presakovanie“), bude v prípade, ak je to možné, vrátený Odosielateľovi. Ak Odosielateľ Balík odmietne alebo tento nemôže byť kvôli Presakovaniu vrátený, bude Odosielateľ zodpovedný za a súhlasí s refundáciou a iným odškodnením spoločnosti FedEx za všetky náklady, poplatky a výdavky vzniknuté v spojení s čistením a likvidáciou Balíka. Pozrite si aj článok 8 (Neprijatie alebo odmietnutie Zásielok).

7.8 Označenie. Odosielateľ je zodpovedný za riadne vyplnenie všetkých potrebných informácií na Prepravnom liste (AWB). Každá Zásielka musí byť čitateľne a trvalo označená menom, adresou (ulicou, mestom a krajinou) vrátane poštového smerovacieho čísla Odosielateľa a Príjemcu. Pri medzinárodných Zásielkach musí adresa Odosielateľa obsahovať krajinu, v ktorej odovzdáva Zásielku spoločnosti FedEx. Odosielateľ musí pripojiť Prepravný list (AWB) a akékoľvek iné požadované označenia (napr. ťažká zásielka) na nápadné miesto na vonkajšom povrchu Zásielky, ktoré je jasne viditeľné. 

Ďalšie informácie týkajúce sa prípravy Zásielky sú k dispozícii na stránke fedex.com alebo na vyžiadanie.


8. Neprijatie alebo odmietnutie Zásielok.

Spoločnosť FedEx si vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť, podržať, zrušiť, presunúť alebo vrátiť Zásielky, ak by takéto Zásielky mohli podľa názoru spoločnosti FedEx spôsobiť škodu alebo oneskorenie iných Zásielok, tovaru alebo osôb; ak by ich preprava bola zakázaná právnymi predpismi, alebo ak porušujú akúkoľvek z týchto Podmienok; ak FedEx účet fyzickej či právnickej osoby zodpovednej za úhradu nemá dobré úverové postavenie; ak objem alebo typ Zásielok sa výrazne líši od objemu alebo typu Zásielok, ktorý uviedol spoločnosti FedEx Odosielateľ; alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. Skutočnosť, že spoločnosť FedEx akceptuje Zásielky, neznamená, že takéto Zásielky sú v súlade s príslušnými zákonmi a inými právnymi predpismi alebo týmito Podmienkami.


9. Kontrola Zásielok.

9.1 Na žiadosť príslušných orgánov alebo na základe uváženia spoločnosti FedEx v súlade s príslušnými  zákonmi a inými právnymi predpismi môže spoločnosť FedEx otvoriť a skontrolovať akúkoľvek Zásielku. 

9.2 V súlade s príslušnými zákonmi a inými právnymi predpismi môže byť spoločnosť FedEx povinná vykonať rôzne preverenia Zásielok. Odosielateľ sa týmto vzdáva akýchkoľvek možných nárokov na odškodnenie alebo z oneskorenia (vrátane Záruky vrátenia peňazí ako sa uvádza v článku 19) vyplývajúcich z takéhoto preverenia.


10. Zakázané položky.

10.1 Spoločnosť FedEx zakazuje zahrnutie nasledujúcich položiek na prepravu do akéhokoľvek miesta určenia a Odosielateľ súhlasí s neposielaním týchto položiek, ak nie je so spoločnosťou FedEx výslovne dohodnuté inak (v závislosti od pôvodu a miesta určenia sa môžu uplatňovať ďalšie obmedzenia):

a. Strelné zbrane, výzbroj, munícia a ich súčasti; 

b. 3D tlačiarenské stroje navrhnuté alebo výslovne určené na výrobu strelných zbraní,

c. výbušniny (posielanie výbušnín triedy 1.4 môže byť prijateľné do a z niektorých lokalít, ďalšie informácie budú poskytnuté na požiadanie), ohňostroje a iné položky zápalnej alebo horľavej povahy,

d. Položky pripomínajúce bombu, ručný granát alebo iné výbušné zariadenie. To okrem iného zahŕňa inertné produkty, ako sú repliky, inovácie, školiace pomôcky a umelecké diela; 

e. Vojenské položky z akejkoľvek krajiny, v ktorej je potrebná licencia na kontrolu vývozu; 

f. Mŕtvoly ľudí, ľudské orgány alebo časti ľudských tiel, ľudské alebo zvieracie embryá, ľudské pozostatky po kremácii či exhumované pozostatky; 

g. Živé zvieratá vrátane hmyzu a domácich zvierat;  

h. Zvieracie pozostatky, mŕtve zvieratá alebo zvieratá, ktoré boli vypchaté;  

i. Rastliny a rastlinný materiál vrátane rezaných kvetov (posielanie rezaných kvetov je z a do niektorých krajín a území vrátane posielania z Holandska do USA a celej Latinskej Ameriky prijateľné; ďalšie informácie budú poskytnuté na požiadanie);  

j. Rýchlo sa kaziace potraviny a potraviny a nápoje vyžadujúce chladenie alebo inú reguláciu teploty; 

k. Pornografické a obscénne materiály; 

l. Peniaze vrátane hotovosti alebo ekvivalentov hotovosti (napr. obchodovateľné nástroje, zaručené cenné papiere, dlhopisy a peňažné listy), zberateľské mince a známky;  

m. Nebezpečný odpad, vrátane použitých hypodermických ihiel a injekčných striekačiek alebo iného zdravotníckeho, organického alebo priemyselného odpadu;  

n. Mokrý ľad (zmrazená voda); 

o. Napodobeniny značkových tovarov vrátane tovarov s ochrannou známkou, ktorá je identická alebo podstatne neodlíšiteľná od registrovanej ochrannej známky, a to bez schválenia alebo dohľadu vlastníka registrovanej ochrannej známky (tiež bežne označované ako „falošné výrobky“ alebo „falzifikáty“); 

p. Marihuana, vrátane marihuany určenej na rekreačné alebo lekárske použitie a kanabidiolu získaného z marihuany (CBD), akýchkoľvek výrobkov s akýmkoľvek množstvom tetrahydrokanabinolov (THC) a syntetických kanabinoidov;

q. Surové alebo neopracované konopné rastliny alebo ich súčasti (vrátane konopných stoniek, konopných listov, konopných kvetov a konopných semien); 

r. tabak a tabakové výrobky, okrem iného vrátane cigariet, cigár, voľného tabaku, bezdymového tabaku, vodnej fajky a

s. Elektronické cigarety a ich súčasti, akékoľvek iné podobné zariadenie využívajúce odparovanie alebo aerosolizáciu a akákoľvek nehorľavá kvapalina alebo gél bez ohľadu na prítomnosť nikotínu, ktoré je možné použiť s akýmkoľvek takýmto zariadením;  

10.2 Spoločnosť FedEx zakazuje nasledujúce typy Zásielok do akýchkoľvek miest určenia a Odosielateľ súhlasí s ich neposielaním (v závislosti od pôvodu a miesta určenia sa môžu uplatňovať ďalšie obmedzenia):

a. Zásielky alebo tovar, ktorých preprava, dovoz alebo vývoz je zakázaný akýmkoľvek právom, zákonom alebo iným právnym predpisom; 

b. Ak nebude výslovne dohodnuté inak so spoločnosťou FedEx, Zásielky, ktoré od spoločnosti FedEx vyžadujú získanie akejkoľvek špeciálnej licencie alebo povolenia na prepravu, dovoz alebo vývoz; 

c. Nepreclené, spotrebnej dani podliehajúce zásielky alebo tovar, ktoré vyžadujú regulačné povolenie alebo preclenie;

d. Zásielky s deklarovanou colnou hodnotou prevyšujúcou povolené limity pre konkrétne miesto určenia; 

e. Nebezpečný tovar s výnimkou toho, ktorý je povolený v časti 12 (Nebezpečný tovar) týchto Podmienok; a 

f. Balíky, ktoré sú mokré, uniká z nich kvapalina alebo z nich vychádza akýkoľvek zápach.  

10.3 Spoločnosť FedEx vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za Zakázané položky, ktoré boli prijaté na prepravu akýmkoľvek spôsobom (vrátane prijatia omylom alebo vedome). Spoločnosť FedEx si na základe týchto obmedzení alebo z dôvodu bezpečnosti alebo ochrany vyhradzuje právo Balíky odmietnuť. Spoločnosť FedEx je oprávnená účtovať administratívny poplatok za odmietnuté Balíky a v príslušných prípadoch za náklady na vrátenie tovaru Odosielateľovi. Ďalšie informácie sú k dispozícii na požiadanie.

10.4 Článok 19 (Záruka vrátenia peňazí) sa nevzťahuje na Zásielky so Zakázanými položkami. 


11. Vývozné kontroly.

11.1 Spoločnosť FedEx neprepravuje Zásielky, ktoré porušujú právne predpisy týkajúce sa kontroly vývozu. Odosielateľ je zodpovedný za a zaručuje dodržiavanie všetkých platných zákonov, pravidiel a iných právnych predpisov vrátane Vývozných administratívnych nariadení (EAR) USA, Predpisov o medzinárodnom obchodovaní so zbraňami USA, Predpisov o kontrole zahraničných aktív USA a platných vývozných zákonov a predpisov štátnej správy akejkoľvek krajiny súvisiacej s prepravou Zásielky. Odosielateľ súhlasí a zaručuje, že sa podrobí všetkým príslušným sankciám štátnej správy USA, ktoré zakazujú vývoz alebo opakovaný vývoz tovaru, služieb alebo technológií do krajín a území uvedených štátnou správou USA jednostranne alebo v spolupráci so sankciami ostatných krajín. Spoločnosť FedEx okrem toho neprepravuje a Odosielateľ súhlasí neodovzdávať na prepravu tovar, obchodovanie s ktorým je obmedzené alebo zakázané podľa právnych predpisov o ekonomických sankciách a embargách. Aktuálny zoznam krajín a území, v rámci ktorých spoločnosť FedEx neposkytuje služby, nájdete na stránke fedex.com.

11.2 Spoločnosť FedEx okrem toho neprepravuje a Odosielateľ zaručuje, že spoločnosti FedEx neodovzdá žiadnu Zásielku, ak sa Odosielateľ alebo akákoľvek strana zapojená do Zásielky nachádza na Zozname zakázaných osôb spravovanom Ministerstvom obchodu USA alebo akomkoľvek zozname pre kontrolu vývozu alebo sankcií vydanom a spravovanom: Ministerstvom financií USA, Úradom na kontrolu zahraničných aktív; Ministerstvom obchodu USA, Úradom pre priemysel a bezpečnosť; Ministerstvom zahraničných vecí USA, Riaditeľstvom pre obranné obchodné kontroly; Výborom pre sankcie Organizácie spojených národov; Radou Európskej únie a akýmkoľvek iným príslušným orgánom. Odosielateľ tiež súhlasí a zaručuje, že sa nepokúsi doručovať žiadnemu subjektu vo vlastníctve akejkoľvek strany, v spoločnom vlastníctve určenom príslušným orgánom zodpovedným za kótovanie, a to s ohľadom na ekonomické sankcie.

11.3 Odosielateľ identifikuje akékoľvek Zásielky, ktoré vyžadujú akékoľvek licencie alebo povolenia na kontrolu vývozu alebo na ktoré sa vzťahujú iné regulačné kontroly pred vývozom, a spoločnosti FedEx poskytne informácie a celú nevyhnutnú dokumentáciu na splnenie platných zákonov a iných právnych predpisov. Odosielateľ nesie zodpovednosť na vlastné náklady za určenie požiadaviek na vývozné licencie a povolenia pre Zásielku, získanie všetkých potrebných licencií a povolení a zaistenie toho, že Príjemca má oprávnenie podľa príslušných zákonov a iných právnych predpisov krajiny pôvodu, cieľovej krajiny a každej krajiny uplatňujúcej jurisdikciu nad tovarom. Odosielateľ ďalej zodpovedá za zaistenie, že koncové použitie alebo koncový používateľ prepravených položiek neporuší žiadne konkrétne kontrolné predpisy, ktoré obmedzujú určitý typ vývozu, opakovaného vývozu a prenosu konkrétne vymenovaných položiek podliehajúcich Vývozným administratívnym nariadeniam (EAR) USA.

11.4 Spoločnosť FedEx nepreberá žiadnu zodpovednosť voči Odosielateľovi ani inej osobe za akúkoľvek stratu alebo výdavky vrátane pokút a peňažných trestov, ak Odosielateľ poruší akékoľvek zákony, pravidlá alebo iné právne predpisy týkajúce sa vývozu, alebo vyplývajúce z úkonov spoločnosti FedEx s cieľom dodržiavať platné zákony a iné právne predpisy . Odosielateľ tiež súhlasí, že odškodní spoločnosť FedEx za akúkoľvek stratu alebo výdavok vrátane pokút alebo peňažných trestov za to, že Odosielateľ nedodržal akékoľvek zákony, pravidlá alebo iné právne predpisy súvisiace s vývozom, alebo ktoré vyplývajú z úkonov spoločnosti FedEx s cieľom dodržiavať platné zákony a iné právne predpisy .


12. Nebezpečný tovar.

12.1 Identifikácia Nebezpečného tovaru. „Nebezpečný tovar“ sú položky, ktoré môžu pri preprave ohroziť osoby, zvieratá, životné prostredie alebo dopravcu. Odosielateľ zodpovedá za zistenie, či jeho Zásielka obsahuje nebezpečný tovar v zmysle klasifikácie podľa Odporúčaní OSN o preprave nebezpečného tovaru, Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO), Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru (ADR), Medzinárodného združenia leteckých prepravcov (IATA) a príslušných zákonov a iných právnych predpisov.

12.2 Obmedzenia miesta určenia. Pre mnohé miesta určenia platia obmedzenia Zásielok s nebezpečným tovarom. Ak má Odosielateľ otázky týkajúce sa krajín, v ktorých sú poskytované služby, obmedzení tovaru podľa jednotlivých krajín alebo dostupnosti služieb, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti FedEx. 

12.3 Dostupné služby. Určité Zásielky s nebezpečným tovarom musia byť počas leteckej prepravy dostupné a sú kategorizované ako „Prístupný nebezpečný tovar“. „Neprístupný nebezpečný tovar“ nemusí byť naložený na let, aby bol prístupný počas prepravy. Kategória nebezpečného tovaru môže ovplyvniť, ktorá Služba môže byť použitá na prepravu. Spoločnosť FedEx je povinná zachovať riadne oddelenie nekompatibilného nebezpečného tovaru na všetkých vozidlách a v lietadle. Táto požiadavka môže viesť k tomu, že Zásielka sa musí presunúť na ďalšiu dostupnú prepravnú trasu alebo let, kde môže byť toto oddelenie dodržané.

12.4 Dodatočné poplatky. Na Zásielky obsahujúce nebezpečný tovar sa vzťahujú poplatky za špeciálnu manipuláciu. Príplatky vychádzajú z klasifikácie a typu požadovanej špeciálnej manipulácie vrátane toho, či dané položky musia byť počas prepravy prístupné.

12.5 Nariadenia o nebezpečnom tovare. Všetky Balíky obsahujúce nebezpečný tovar musia byť v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a inými právnymi predpismi vrátane Technických pokynov ICAO pre bezpečnú leteckú prepravu nebezpečného tovaru a Nariadení o nebezpečnom tovare IATA. Odosielatelia nebezpečného tovaru musia dodržiavať všetky odchýlky spoločnosti FedEx uvedené v aktuálnom vydaní Nariadení o nebezpečnom tovare IATA. Zásielky s nebezpečným tovarom podliehajúce ADR musia byť zvlášť dohodnuté a Odosielateľ musí pred prepravou kontaktovať spoločnosť FedEx na účely ich dohodnutia. 

12.6 Lítiové batérie. Pri preprave lítiových batérií (UN 3090), ktoré sa nedajú znovu nabíjať, sa vyžaduje predchádzajúce schválenie prepravy. To sa týka lítiových batérií podľa článku IA a článku IB IATA. Spoločnosť FedEx neprijíma lítiové batérie UN 3090 a UN 3480 odovzdané ako zásielky podľa článku II IATA, tieto batérie musia byť odovzdané ako plne regulované podľa článkov IA alebo IB IATA. Navyše spoločnosť FedEx Express neprijíma odpadné batérie alebo batérie odoslané na účely recyklácie alebo likvidácie vrátane poškodených alebo chybných batérií (pozrite si odchýlku IATA FX–04).

12.7 Príprava Zásielky. Odosielateľ zodpovedá za identifikáciu, klasifikáciu, balenie, označenie, etiketovanie a vyplnenie dokumentácie k Zásielkam s nebezpečným tovarom, a to v súlade so všetkými príslušnými medzinárodnými zmluvami, zákonmi a inými právnymi predpismi. Odosielateľ je tiež zodpovedný za zabezpečenie toho, že Príjemca dodrží všetky príslušné zmluvy, zákony a iné právne predpisy. Ku každej Zásielke musí byť v prípadoch, kedy sa to vyžaduje, priložená príslušná dokumentácia nebezpečného tovaru (napr. formulár Prehlásenia odosielateľa o nebezpečnom tovare IATA). Keďže spoločnosť FedEx neposkytuje pre Zásielky nebezpečného tovaru riešenia pre balenie a odoslanie, môže spoločnosť FedEx vyžadovať, aby Odosielateľ najal vyškoleného dodávateľa balenia a odoslania, aby vyriešil problém so Zásielkou nebezpečného tovaru, aby spoločnosť FedEx mohla bezpečne dokončiť dodanie. Ak Odosielateľ nepripraví nebezpečný tovar v súlade s týmto článkom, môže to spôsobiť nedoručiteľnosť Zásielky. Odosielateľ musí poskytnúť všetky požadované informácie a vyplniť všetky políčka na Prepravnom liste (AWB) týkajúce sa nebezpečného tovaru. Odosielatelia využívajúci elektronické systémy na zasielanie nebezpečného tovaru musia v  elektronickom systéme vybrať relevantné špeciálne služby, manipuláciu alebo označenie na účely indikácie, že ich Zásielka obsahuje nebezpečný tovar. Ak sa namiesto elektronického riešenia zasielania používa papierový Prepravný list (AWB), nebezpečný tovar je možné zasielať medzinárodne len pomocou rozšírenej služby spoločnosti FedEx Medzinárodný letecký nákladný list.

12.8 Balenie. Balenie FedEx sa nesmie používať na odosielanie nebezpečného tovaru (vrátane suchého ľadu), s výnimkou (a) lítiových batérií podľa článku II IATA, ktoré je možné zasielať v obaloch FedEx Box a FedEx Tube, a (b) biologických látok kategórie B (UN 3373), ktoré je možné zasielať v balení FedEx UN 3373 Pak, FedEx Clinical Box alebo akomkoľvek balení FedEx TempAssure.

12.9 Odovzdanie a doručenie nebezpečného tovaru. Nie všetky pobočky spoločnosti FedEx prijímajú nebezpečný tovar. Určité pobočky spoločnosti FedEx neprijímajú určité triedy nebezpečného tovaru a nebezpečný tovar sa neprijíma na účely zasielania prostredníctvom všetkých Prepravných služieb. Spoločnosť FedEx si vyhradzuje právo odmietnuť nebezpečný tovar v akomkoľvek mieste, kde je podľa platných právnych predpisov alebo úvahy spoločnosti FedEx neprijateľný. Ak nie je Zásielka podávaná v pobočke s obsluhou, ktorá prijíma nebezpečný tovar, musí byť Zásielka odovzdaná spoločnosti FedEx prostredníctvom naplánovaného vyzdvihnutia v mieste pôsobenia zákazníka.  

12.1 Zákaz presmerovania. Nebezpečný tovar nesmie byť presmerovaný na inú adresu, než je pôvodná zamýšľaná adresa Príjemcu uvedená Odosielateľom. 

12.11 Potenciálna zodpovednosť Odosielateľa. Spoločnosť FedEx môže byť na základe príslušných zákonov a iných právnych predpisov povinná nahlásiť nesprávne ohlásené alebo neohlásené Zásielky s nebezpečným tovarom príslušnému regulačnému orgánu alebo orgánu štátnej správy. Odosielateľ môže podľa príslušných právnych predpisov podliehať zaplateniu pokuty alebo peňažného trestu. 

12.12 Článok 19 (Záruka vrátenia peňazí) sa nevzťahuje na Zásielky s nebezpečným tovarom. 


13. Preclievanie.

13.1 Zásielky prekračujúce národné hranice môžu prejsť colným konaním. Odosielateľ nesie zodpovednosť a zaručuje, že sa tovar posiela v súlade so všetkými colnými regulačnými požiadavkami, za poskytnutie celej dokumentácie a všetkých informácií potrebných na preclenie a za vyhlásenie a zaručenie, že všetky vyhlásenia a informácie, ktoré predkladá v súvislosti s tovarom a preclením Zásielky, sú a budú pravdivé, správne a úplné, a to vrátane príslušného Harmonizovaného systémového kódu. Zásielky vyžadujúce ďalšiu dokumentáciu okrem Prepravného listu (AWB) (napr. komerčnú faktúru) môžu vyžadovať predĺženie prepravného času. Spoločnosť FedEx si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia účtovať Odosielateľovi akékoľvek sankcie, pokuty, náhradu škody alebo iné náklady či výdavky vrátane poplatkov za uskladnenie, ktoré vyplývajú z donucovacieho úkonu akéhokoľvek príslušného orgánu štátnej správy alebo nedodržania povinností stanovených v tomto dokumente zo strany Odosielateľa. 

13.2 Odosielateľ nesie zodpovednosť na vlastné náklady za zaručenie, že je medzinárodne posielaný tovar prijateľný na vstup do cieľovej krajiny podľa platného práva a v prípade potreby spĺňa všetky požiadavky na licenciu alebo povolenie.

13.3 Odosielateľ môže mať tiež povinnosť predložiť dodatočné informácie na preclenie inými regulačnými orgánmi v cieľovej krajine ešte pred doručením Príjemcovi. Zásielky, ktoré obsahujú tovar alebo výrobky regulované viacerými úradmi štátnej správy v iných cieľových krajinách (napríklad štátne úrady zodpovedné za potravinovú bezpečnosť, ochranu verejného zdravia, farmaceutické a zdravotnícke výrobky, výrobky z rastlín, zvierat alebo voľne žijúcich druhov, telekomunikačné normy a iné normy týkajúce sa elektronických zariadení a podobné úrady) môžu vyžadovať dodatočný čas na preclenie. Všetky poplatky spojené s prepravou a vrátením z krajín, kde vstup tovaru nie je povolený, budú naúčtované Odosielateľovi.

13.4 Keď sú Zásielky zadržané colnou správou alebo inými úradmi kvôli nesprávnej alebo chýbajúcej dokumentácii, môže sa spoločnosť FedEx pokúsiť informovať Príjemcu. Ak miestne právne predpisy vyžadujú, aby Príjemca predložil správne informácie alebo dokumentáciu a Príjemca tak v primeranom čase podľa určenia spoločnosti FedEx neurobí, Zásielka sa môže považovať za nedoručiteľnú podľa príslušných právnych predpisov (pozrite si článok 18 (Nedoručiteľné Zásielky)). Ak Príjemca nedodá požadované informácie alebo dokumentáciu a miestne právne predpisy umožňujú, aby tieto poskytol Odosielateľ, spoločnosť FedEx sa môže pokúsiť informovať Odosielateľa. Ak ani Odosielateľ neposkytne informácie alebo dokumentáciu v primeranom čase podľa určenia spoločnosťou FedEx, Zásielka sa bude považovať za nedoručiteľnú podľa platných právnych predpisov. Spoločnosť FedEx nepreberá žiadnu zodpovednosť za nemožnosť dokončiť doručenie kvôli nesprávnej alebo chýbajúcej dokumentácii bez ohľadu na to, či sa pokúsi informovať Príjemcu alebo Odosielateľa. 

13.5 Ak je to povolené miestnymi právnymi predpismi alebo nie je určené inak (napr. prostredníctvom služby „FedEx International Broker Select“ (Výber medzinárodného sprostredkovateľa FedEx), ktorá sa opisuje nižšie), spoločnosť FedEx zabezpečí preclenie medzinárodných Zásielok. Spoločnosť FedEx predloží informácie o Zásielke colným a iným regulačným úradom na preclenie. Spoločnosť FedEx môže v prípade potreby účtovať dodatočné poplatky za preclenie na medzinárodné Zásielky za proces preclievania, za zaplatenie ciel a daní colnému orgánu v mene platcu, za Služby vyžiadané Odosielateľom, Príjemcom alebo treťou stranou alebo na účely náhrady nákladov prenesených na spoločnosť FedEx regulačným orgánom za predpísané podania. Typy a výšky poplatkov sa v závislosti od krajiny líšia. Pozrite si stránku fedex.com/ancillary/go/service, kde nájdete zoznam dodatočných poplatkov za preclenie v cieľovej krajine.

13.6 Spoločnosť FedEx bude vystupovať v úlohe sprostredkovateľa pre Odosielateľa alebo Príjemcu (podľa vhodnosti) výhradne s cieľom preclenia a prevedenia Zásielky colným oddelením. V príslušných a vhodných prípadoch môže Odosielateľ poveriť spoločnosť FedEx alebo sprostredkovateľa určeného spoločnosťou FedEx na vykonanie a podanie colných vyhlásení a všetkých súvisiacich úkonov ako priameho reprezentanta konajúceho v mene, na účet a na riziko Odosielateľa alebo Príjemcu. Odosielateľ zaručí, že Príjemca v prípade potreby poverí spoločnosť FedEx v súlade s týmto ustanovením. 

13.7 Spoločnosť FedEx nebude uhrádzať ani účtovať žiadne clá a dane, ak bola v čase objednávania Zásielky zvolená Možnosť výberu sprostredkovateľa. Prijateľnosť a obmedzenia tovaru pri používaní služby „FedEx International Broker Select“ (Výber medzinárodného sprostredkovateľa FedEx") sa môžu v závislosti od krajiny líšiť.

13.8 Spoločnosť FedEx môže v určitých prípadoch na základe svojho uváženia akceptovať pokyny využiť služby iného colného sprostredkovateľa ako spoločnosť FedEx (alebo sprostredkovateľa vybraného spoločnosťou FedEx) alebo sprostredkovateľa vybraného Odosielateľom. Spoločnosť FedEx (alebo sprostredkovateľ vybraný spoločnosťou FedEx) si kedykoľvek vyhradzuje právo precliť Zásielku, ak sprostredkovateľ nemôže byť určený alebo nevykoná preclenie alebo ak úplné informácie o sprostredkovateľovi nie sú spoločnosti FedEx poskytnuté (vrátane mena, adresy, telefónneho čísla a poštového smerovacieho čísla).

13.9 V prípade Zásielok, ktoré musí cez colné úrady precliť Príjemca, spoločnosť FedEx Príjemcovi doručí colnú dokumentáciu, pričom bude doručenie dokumentácie predstavovať včasné doručenie.


14. Clá a dane.

14.1 Na vykonanie preclenia niektorých položiek cez colné orgány spoločnosť FedEx môže uhradiť clá a dane vo výške stanovenej colnými úradníkmi v mene platcu a účtovať za to príplatky. Pri všetkých Zásielkach môže spoločnosť FedEx kontaktovať platcu a požadovať potvrdenie dohody o úhrade ako podmienky na dokončenie preclenia a doručenia, a podľa vlastného uváženia môže spoločnosť FedEx požadovať úhradu ciel a daní pred vydaním Zásielky Príjemcovi. Pre ďalšie informácie kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti FedEx. 

14.2 Spoločnosť FedEx poskytuje len odhad ciel a daní prostredníctvom funkcie odhadu ciel a daní na stránke fedex.com. Konečné clá a dane sa môžu líšiť.

14.3 Ak je presnosť alebo vhodnosť ciel a daní stanovená pre Zásielku predmetom sporu, spoločnosť FedEx alebo jej menovaný sprostredkovateľ môžu skontrolovať prepravnú dokumentáciu predloženú spolu so Zásielkou. Ak spoločnosť FedEx určí, že boli clá a dane stanovené správne, Odosielateľ súhlasí s úhradou ciel a daní, prípadne sa Odosielateľ zaväzuje, že tieto uhradí Príjemca.

14.4 V prípade, že spoločnosť FedEx uhradí clá, dane a ďalšie poplatky colnému orgánu v mene platcu, platcovi naúčtuje dodatočný poplatok za službu preclenia založený na paušálnej sadzbe alebo percentuálnom podiele celkovej výšky preddavku. Tento dodatočný poplatok za službu preclenia sa bude líšiť v závislosti od cieľovej krajiny. Ďalšie informácie o účtovaných dodatočných poplatkoch za službu preclenia nájdete na stránke fedex.com/ancillary/go/service.

14.5 Ak Odosielateľ neurčí platcu na Prepravnom liste (AWB), clá a dane budú automaticky účtované Príjemcovi, ak je to možné. Možnosti „Bill Sender Duties and Taxes“ („Clá a dane Fakturovať Odosielateľovi“) a „Bill Third Party Duties and Taxes“ („Clá a dane Fakturovať Tretej strane“) sú k dispozícii len v prípade doručení do konkrétnych lokalít. Pre Ďalšie informácie kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti FedEx.

14.6 Bez ohľadu na akékoľvek platobné pokyny s týmto v rozpore, za úhradu ciel a daní, ako aj všetkých poplatkov a príplatkov týkajúcich sa úhrady ciel a daní spoločnosťou FedEx bude v prípade neprijatia platby v konečnom dôsledku zodpovedný Odosielateľ. Ak Príjemca alebo tretia strana, od ktorej sa požaduje potvrdenie úhrady, odmietne na požiadanie zaplatiť clá a dane, môže spoločnosť FedEx v tejto súvislosti kontaktovať Odosielateľa. Ak Odosielateľ odmietne vykonať uspokojivé opatrenia na úhradu spoločnosti FedEx, Zásielka sa môže vrátiť Odosielateľovi (pričom bude Odosielateľ zodpovedný za pôvodné poplatky aj za poplatky na vrátanie) alebo bude umiestnená v dočasnom sklade, v úradnom verejnom sklade, v  colnom sklade alebo sa bude považovať za nedoručiteľnú. Ak sa Prepravné poplatky za Zásielku účtujú na kreditnú kartu, spoločnosť FedEx si vyhradzuje právo urovnať neuhradené poplatky ciel a daní spojené s touto Zásielkou na účet tejto kreditnej karty. 

14.7 S ohľadom na možnosti dostupné na konkrétnych miestach, ak spoločnosť FedEx nemôže získať uspokojivé potvrdenie o dohodnutej úhrade ciel a daní, môže to viesť k oneskoreniu Zásielky. Takéto oneskorenia alebo iné nesplnenie týchto Podmienok sú vylúčené zo zodpovednosti a nepovažujú sa za Zlyhania Služby. Na základe toho nie sú kryté Zárukou vrátenia peňazí (pozrite si článok 19 (Záruka vrátenia peňazí) a článok 21 (Vylúčenie zodpovednosti)

14.8 Úhrada ciel a daní sa vykoná jedným z nasledujúcich spôsobov podľa výhradného uváženia spoločnosti FedEx: hotovosť, šek (osobný alebo obchodný, za predpokladu predloženia platnej identifikácie), kreditná karta, peňažná poukážka, cestovný šek alebo debetný či odkladový účet. Spoločnosť FedEx neprijíma platby ciel a daní vopred. 

14.9 Spoločnosť FedEx nepreberá žiadnu zodpovednosť za Zásielky ponechané na colnici a takéto Zásielky sa môžu považovať za nedoručiteľné. 


15. Smerovanie dopravy.

Spoločnosť FedEx stanovuje smerovanie dopravy všetkých Zásielok. Smerovanie dopravy sa môže priebežne bez upozornenia zmeniť. Spoločnosť FedEx nemôže zverejniť podrobnosti svojej trasy ani podrobné bezpečnostné opatrenia v sieti, aby chránila v nej prepravovaný tovar. Kontroly sieťových miest alebo vozidiel FedEx preto nie sú dovolené, ak neexistuje zákonná alebo právna požiadavka. 


16. Doručenie.

16.1 Zásielky sa doručujú na adresu Príjemcu s výhradou článkov 16.7, 16.8 a 16.9 nižšie. Neexistuje žiadna povinnosť osobne doručiť Zásielku Príjemcovi. Spoločnosť FedEx môže doručiť Zásielku Príjemcovi alebo akejkoľvek inej osobe, ktorá sa javí, že má právomoc prijať doručenie Zásielky v mene Príjemcu. Adresy Zásielok by mali vždy zahŕňať úplnú adresu Príjemcu, jeho telefónne číslo a e-mailovú adresu. 

16.2 V určitých medzinárodných pobočkách sa môžu používať adresy s P.O. boxom za predpokladu, že Odosielateľ poskytne spoločnosti FedEx telefónne číslo Príjemcu, aby sa uľahčilo doručenie. 

16.3 Spoločnosť FedEx nenesie za žiadnych okolností zodpovednosť za akýkoľvek nárok, ktorý súvisí s tým, že tovar bol zhabaný alebo zadržaný počas prepravy Colnými orgánmi alebo inými orgánmi štátnej správy.

16.4 Zásielky do hotelov, nemocníc, vládnych kancelárií alebo zariadení, univerzitných areálov alebo iných zariadení, ktoré disponujú poštovou podateľňou alebo centrálnym areálom pre príjem zásielok, môžu byť doručené do poštovej podateľne alebo centrálneho areálu pre príjem zásielok, pokiaľ nebolo spoločnosťou FedEx pred odoslaním uvedené alebo schválené inak.

16.5 Spoločnosť FedEx bude považovať akúkoľvek požiadavku na zmenu adresy, ktorá nie je presmerovaním alebo opravou adresy, za novú Zásielku, na ktorú sa môžu vzťahovať nové Prepravné poplatky.

16.6 Doručenie v sobotu, ak je k dispozícii, bude podliehať poplatku za špeciálnu manipuláciu v tých krajinách, kde sobota nie je bežným Pracovným dňom.

16.7 S cieľom zachovania bezpečnosti svojich zamestnancov alebo v tých prípadoch, keď sa spoločnosť FedEx domnieva, že jej Služby môžu byť využité v rozpore s akýmikoľvek platnými zákonmi, inými právnymi predpismi alebo pravidlami, môže spoločnosť FedEx odmietnuť vyzdvihnutie alebo doručenie Zásielky alebo použiť alternatívne opatrenia na vyzdvihnutie alebo doručenie Zásielky.

16.8 Pokyny na doručenie od Odosielateľa: Možnosti podpísania Zásielky  

a. Spoločnosť FedEx ponúka „Možnosti podpísania Zásielky“, ktoré si môže Odosielateľ vybrať v dobe vyplnenia Prepravného listu (AWB) z a do vybraných krajín a území a pre určité Prepravné služby (ďalšie podrobnosti si pozrite na stránke fedex.com alebo kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti FedEx). 

b. Odosielateľ berie na vedomie, že Možnosti podpísania Zásielky zvolené Odosielateľom môžu súvisieť, ale nie výlučne s: (i)  vydaním Zásielky na doručenie bez podpisu, (ii) doručením k susedovi, vrátnikovi, správcovi budovy a pod., (iii) uvoľnením Zásielky iba právne dospelému na adrese doručenia alebo (iv) akoukoľvek kombináciou vyššie uvedených pokynov. Voľba Možnosti podpísania Zásielky Odosielateľom má prednosť pred akýmikoľvek dodatočnými pokynmi súvisiacimi s doručením získanými od Príjemcu. 

c. V súvislosti so službou Možnosti podpísania Zásielky sa môžu účtovať dodatočné príplatky. Pozrite si článok 4 (Palivové a iné príplatky).

d. V prípade, že Odosielateľ nevyberie Možnosť podpísania Zásielky, spoločnosť FedEx bude postupovať podľa svojich štandardných doručovacích postupov.

16.9 Pokyny na doručenie od Príjemcu: Zásielky B2C  

a. Vo vybraných lokalitách môže spoločnosť FedEx doručovať Zásielky B2C v súlade s dodatočnými pokynmi, ktoré spoločnosť FedEx prijme od Príjemcu. Odosielateľ výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že dané pokyny môžu pozmeniť pôvodne dohodnuté pokyny na doručenie alebo Predpokladaný čas doručenia pôvodne dohodnutý medzi spoločnosťou FedEx a Odosielateľom. 

b. Odosielateľ berie na vedomie a súhlasí, že pokyny od Príjemcu môžu súvisieť, ale nie výlučne s: (i) odložením času doručenia, (ii) doručením k susedovi, vrátnikovi alebo recepčnému, (iii) doručením na inú adresu a/alebo na adresu inej osoby, ak je takáto adresa v tej istej krajine, ako je uvedená na Prepravnom liste (AWB), (iv) poskytnutím informácie o mieste zanechania Zásielky B2C bez prijatia podpisu pri doručení, (v) zanechaním Zásielky B2C na mieste vyzdvihnutia (napr. v miestnom obchode) alebo (vi) alebo akoukoľvek kombináciou vyššie uvedených pokynov. Ak Odosielateľ a/alebo Príjemca zruší (časť) prepravy pred doručením, zostanú všetky Poplatky, ktoré neboli spoločnosti FedEx zaplatené, splatné a dlžné.  

c. Spoločnosť FedEx môže priebežne zmeniť dostupnosť možností doručenia pre Zásielky B2C, v závislosti od geografických a iných obmedzení. Pozrite si ďalšie informácie o dostupnosti a podmienkach možnosti doručenia na stránke fedex.com. 

d. Článok 19 (Záruka vrátenia peňazí) sa nevzťahuje na Zásielky B2C, pri ktorých Príjemca uviedol dodatočné pokyny na doručenie zásielky podľa tohto ustanovenia. 

e. Ak Príjemca poskytne dodatočné pokyny na doručenie pre iné Zásielky než Zásielky B2C, Odosielateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že bude viazaný týmto článkom 16.


17. Opakované doručenie.

17.1 Firemné doručenia.  Spoločnosť FedEx sa pokúsi o opakované doručenie Zásielky buď automaticky, alebo na požiadanie, ak: (a) nie je na adrese Príjemcu alebo susednej adrese k dispozícii nikto, kto by podpísal prevzatie Zásielky, a nie je zaznamenané vzdanie sa podpisu, (b) Odosielateľ vybral Možnosť podpísania zásielky FedEx a nie je k dispozícii žiadny vhodný Príjemca, ktorý by podpísal prevzatie Zásielky, alebo (c) spoločnosť FedEx podľa vlastného uváženia rozhodne, že Zásielku môže zadržať. Ak sa Firemné doručenie nepodarí vykonať ani po troch pokusoch o doručenie alebo po zadržaní po dobu piatich Pracovných dní od dátumu prvého pokusu o doručenie a, v príslušných prípadoch, dátumu colného odbavenia v cieľovej krajine, bude sa považovať za nedoručiteľné (pozrite si článok 18 (Nedoručiteľné Zásielky)).

17.2 Rezidenčné doručenia a Zásielky B2C.  Ak nie je možné dokončiť Rezidenčné doručenie na prvý pokus na adresu Príjemcu alebo na susediacu adresu, spoločnosť FedEx môže podľa vlastného uváženia buď opakovať pokus o doručenie, zadržať Zásielku do prijatia ďalšieho pokynu na doručenie od Odosielateľa alebo Príjemcu, alebo doručiť Zásielku na miesto, ktoré určí spoločnosť FedEx. Ak nie je možné vykonať Rezidenčné doručenie ani po opakovaných pokusoch alebo ak Odosielateľ alebo Príjemca neposkytne žiadne ďalšie pokyny na doručenie, alebo ak spoločnosť FedEx nedokáže vykonať doručenie na iné miesto, ktoré určí spoločnosť FedEx, Zásielka sa môže považovať za nedoručiteľnú (pozrite si článok 18 (Nedoručiteľné Zásielky)).


18. Nedoručiteľné Zásielky.

18.1 Nedoručiteľná Zásielka je taká, ktorá nemôže byť doručená z dôvodov, ktoré zahŕňajú okrem iného niektoré z nasledujúcich: (a) adresa Príjemcu je neúplná, nečitateľná, nesprávna alebo sa nedá lokalizovať, (b) Príjemcu Zásielky nie je možné kontaktovať alebo Príjemca si nevyzdvihne Zásielku, (c) Zásielka bola adresovaná do oblasti, v ktorej spoločnosť FedEx neposkytuje služby, (d) miesto podnikania Príjemcu je zatvorené, (e) doručenie je nemožné kvôli nedostupnosti alebo odmietnutiu vhodnej osoby Zásielku prijať alebo podpísať dodanie Zásielky, (f) Zásielku nie je možné colne odbaviť, (g) Zásielka by pravdepodobne spôsobila poškodenie alebo oneskorenie iných Zásielok alebo majetku alebo ujmu osobám, (h) Zásielka obsahuje Zakázané položky, (i) Príjemca nemôže alebo odmietne zaplatiť Zásielku označenú ako „Bill Recipient“ (Fakturovať Príjemcovi), (j) Zásielka nebola riadne zabalená alebo (k) obsah Zásielky alebo balenie je poškodené v rozsahu, v ktorom opätovné zabalenie nie je možné, alebo (l) z akéhokoľvek dôvodu stanoveného v článku 17 (Opakované doručenie).

18.2 Ak je Zásielka z akéhokoľvek dôvodu nedoručiteľná, spoločnosť FedEx sa môže pokúsiť informovať Odosielateľa a dohodnúť s ním vrátenie Zásielky bez toho, aby boli dotknuté miestne regulačné obmedzenia. Ak sa s Odosielateľom nepodarí skontaktovať do piatich Pracovných dní alebo ak Odosielateľ neposkytne pokyny v primeranom čase, spoločnosť FedEx môže vrátiť Zásielku Odosielateľovi; alebo umiestniť Zásielku v dočasnom sklade, v úradnom verejnom sklade alebo colnom sklade alebo Zásielku zlikvidovať. Ak Zásielku nie je možné doručiť, colne odbaviť alebo vrátiť, Zásielka môže byť presmerovaná alebo zlikvidovaná spoločnosťou FedEx. Odosielateľ bude zodpovedný za akékoľvek a všetky náklady, Poplatky a iné poplatky, ktoré vznikli v priebehu vrátenia, uskladnenia alebo likvidácie nedoručiteľnej Zásielky, pokiaľ Zásielka nebola nedoručiteľná pochybením na strane spoločnosti FedEx.

18.3 Zásielky, ktoré nemôžu byť vrátené kvôli miestnym regulačným obmedzeniam, budú buď umiestnené v dočasnom sklade, v úradnom verejnom sklade alebo v colnom sklade, alebo zlikvidované v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Odosielateľ súhlasí so zaplatením akýchkoľvek nákladov spôsobených spoločnosti FedEx pri takomto umiestnení alebo likvidácii.

18.4 Poplatky spojené s vrátením budú Odosielateľovi stanovené spolu s pôvodnými Poplatkami, pokiaľ Zásielka nebola nedoručiteľná pochybením na strane spoločnosti FedEx. Zahrnuté budú aj akékoľvek ďalšie Poplatky, ktoré vzniknú spoločnosti FedEx v procese vrátenia. Pri vrátení nedoručiteľných Zásielok obsahujúcich nebezpečný tovar musí Odosielateľ dodať vyplnený spiatočný Prepravný list (AWB) a všetky ostatné požadované dokumenty.


19. Záruka vrátenia peňazí.

Spoločnosť FedEx ponúka v prípade určitých Prepravných služieb záruku vrátenia peňazí, s výhradou týchto Podmienok. Túto záruku vrátenia peňazí môže spoločnosť FedEx kedykoľvek bez predošlého upozornenia Odosielateľa alebo Príjemcu pozastaviť, upraviť alebo odvolať. Takéto pozastavenie, úprava alebo odvolanie sa vzťahuje na Zásielky odovzdané spoločnosti FedEx po danom dátume. Podrobnosti týkajúce sa aktuálneho stavu záruky vrátenia peňazí sú k dispozícii na stránke fedex.com.

19.1 Záruka vrátenia peňazí.

a. V prípade Zlyhania Služby a na požiadanie spoločnosť FedEx podľa nášho výberu s výhradou obmedzení stanovených nižšie buď platcovi vráti platbu, alebo pripíše dobropis k príslušnej faktúre za Prepravné poplatky.  

b. Záruka vrátenia peňazí spoločnosti FedEx sa týka Prepravných služieb okrem Zásielok zaslaných ako služba economy v rámci Európy alebo služba FedEx International Connect Plus. 

c. Ak Odosielateľ odovzdá Balíky presahujúce počet, typ, veľkosť alebo hmotnosť Balíkov priemerne odovzdávaných na danej pobočke Odosielateľom v priebehu roka, spoločnosť FedEx môže prijať takéto Balíky, ale pozastaví záruku vrátenia peňazí alebo upraví predpokladané časy.

d. V prípade Zlyhania Služby je táto záruka vrátenia peňazí jediným opravným prostriedkom Odosielateľa na získanie celých Prepravných poplatkov za Zásielku alebo ich časti späť. Ak bude záruka vrátenia peňazí pozastavená, neexistujú pre dotknuté Zásielky žiadne garantované doručenia, a teda nebudú existovať žiadne opravné prostriedky s ohľadom na Prepravné poplatky alebo ich vrátenie späť za to, čo by inak predstavovalo Zlyhanie Služby. 

19.2 Obmedzenia.Uplatňujú sa nasledovné obmedzenia:

a. Na jeden Balík je povolené iba jedno vrátenie peňazí alebo vystavenie dobropisu. V prípade viackusových Zásielok sa táto záruka vrátenia peňazí týka každého Balíka v rámci Zásielky. Ak k Zlyhaniu Služby dôjde pri doručení akéhokoľvek Balíka v rámci Zásielky, vrátenie peňazí alebo vystavenie dobropisu bude uznané iba pre časť Prepravných poplatkov vzťahujúcich sa k danému Balíku. 

b. Dobropis alebo vrátenie peňazí na základe záruky vrátenia peňazí sa uplatní iba voči Prepravným poplatkom za Zásielku, ktorá spôsobila vznik kreditnej položky. Záruka vrátenia peňazí sa nevzťahuje na clá, dane ani akékoľvek iné Poplatky, ktoré nie sú Prepravnými poplatkami.

c. Ak bude Odosielateľ požadovať pred vykonaním prvého pokusu o doručenie neskoršie doručenie ako pôvodný Predpokladaný čas doručenia, Predpokladaný čas doručenia na účely uplatnenia pravidiel záruky vrátenia peňazí bude upravený tak, aby sa zohľadnil požadovaný dátum alebo čas doručenia. 

d. Prepravné časy môžu ovplyvniť štátne sviatky v mieste vyzdvihnutia a v mieste určenia. Predpokladaný dátum doručenia na účely uplatnenia záruky vrátenia peňazí sa predĺži o obdobie rovnajúce sa trvaniu daného štátneho sviatku. Rozpis medzinárodných štátnych sviatkov FedEx je dostupný na stránke fedex.com; miestne či regionálne sviatky v krajine však môžu tiež ovplyvniť prepravné časy.

e. V prípade Zásielok, ktorých doručenie je plánované v priebehu siedmich kalendárnych dní pred Prvým sviatkom vianočným, sa predpokladaný dátum doručenia na účely uplatnenia záruky vrátenia peňazí predlžuje do konca dňa vo zverejnený predpokladaný dátum doručenia pre vybranú službu a miesto určenia. 

f. Pri Službách FedEx International Next Flight sa stanovený Predpokladaný čas doručenia môže zmeniť z mnohých dôvodov vrátane nasledovných: meškanie alebo zrušenie letov systémom riadenia leteckej dopravy, kvôli nepriaznivému počasiu alebo mechanickým problémom. Ak dôjde k zmene Predpokladaného času doručenia, záruka vrátenia peňazí sa bude vzťahovať iba na posledný odhadovaný Predpokladaný čas doručenia. 

g. V prípade Zásielok FedEx Europe First (na ktoré sa vzťahuje doručovací príplatok navyše k sadzbe FedEx International Priority) spoločnosť FedEx na požiadanie vráti alebo pripíše na základe príslušnej faktúry: 

i. doručovací poplatok FedEx Europe First, ale nie Prepravné poplatky v prípade Zlyhania Služby pre službu FedEx Europe First; alebo 

ii. Prepravné poplatky a zároveň doručovací poplatok FedEx Europe First v prípade Zlyhania Služby pre Službu FedEx International Priority.

Všetky obmedzenia uvedené v rámci tohto článku o záruke vrátenia peňazí sa inak rovnako vzťahujú na Službu FedEx Europe First.

h. Ak sa Odosielateľ rozhodne nechať Zásielku buď vo „FedEx Authorised Ship Centre“ (Autorizované prepravné stredisko FedEx), alebo vo „FedEx Drop Box“ (FedEx box pre zanechanie zásielok), Predpokladaný čas doručenia začne plynúť, keď je Zásielka vyzdvihnutá spoločnosťou FedEx z FedEx Authorised Ship Centre alebo FedEx Drop Box, podľa miesta uloženia. Podrobnosti o príslušných platných rozhodných časoch sú k dispozícii v centre FedEx Authorised Ship Centre alebo FedEx Drop Box, podľa miesta uloženia. 

19.3 Vylúčenia. Táto záruka vrátenia peňazí sa neuplatní a spoločnosť FedEx nebude povinná vrátiť peniaze alebo pripísať Prepravné poplatky v prípade, že:

a. Spoločnosť FedEx poskytne dôkaz o včasnom doručení pozostávajúcom z dňa a času doručenia a ak je to relevantné, z mena osoby, ktorá podpísala Zásielku.

b. Zlyhanie Služby bolo úplne alebo sčasti dôsledkom akýchkoľvek okolností popísaných v článku 21 (Vylúčenie zodpovednosti).

c. Číslo FedEx účtu platcu nebolo v dobrom kreditnom stave alebo platobné pokyny boli neplatné.

d. Zákazníci na príslušný Balík alebo Zásielku uplatnili prostredníctvom elektronických zasielacích zariadení spoločnosti FedEx nesprávne sledovacie čísla FedEx.

e. Zásielka obsahovala, a to aj v prípade, že takáto Zásielka bola výslovne spoločnosťou FedEx prijatá, zakázané položky, nebezpečný tovar alebo suchý ľad. 

f. Zásielka bola oneskorená z dôvodu colných alebo iných regulačných požiadaviek.

g. Oneskorenie doručenia bolo spôsobené dodržiavaním zásad spoločnosti FedEx týkajúcich sa platby ciel a daní pred colným odbavením alebo pri doručení.

h. Zásielka bola zaslaná na adresu P.O. boxu, ktorý je prijateľný pre doručenie.

i. Príjemca zadal spoločnosti FedEx pokyny na doručenie v súlade s článkom 16.9 (Pokyny na doručenie od Príjemcu: Zásielky B2C)

j. Zásielka bola oneskorená z dôvodu nesprávnych, neúplných alebo nepresných údajov Príjemcu alebo nedostupnosti, alebo odmietnutia príslušnej či oprávnenej osoby prijať doručenie alebo podpísať prijatie Balíka.

k. Zásielka bola nedoručiteľná (pozrite si článok 18 (Nedoručiteľné Zásielky)) alebo vrátená.

l. Táto záruka vrátenia peňazí sa nevzťahuje na žiadosti o úpravu faktúry na základe preplatkov. 

m. Ak v prípade Zásielok so službou "FedEx International Broker Select" (Výber medzinárodného sprostredkovateľa FedEx") Odosielateľ alebo Príjemca uvedie colného sprostredkovateľa iného než spoločnosť FedEx alebo sprostredkovateľa určeného spoločnosťou FedEx. 

19.4 Žiadosti o vrátenie platby alebo dobropis. Nedodržanie akýchkoľvek nižšie uvedených podmienok vrátane poskytnutia oznámenia stanoveným spôsobom a v rámci uvedených časových limitov spôsobí odmietnutie žiadosti o vrátenie platby alebo dobropis Odosielateľa, v dôsledku čoho Odosielateľ nebude môcť získať kompenzáciu za Zlyhanie Služby.

a. Časové limity pre oznámenie žiadosti.Spoločnosť FedEx musí prijať žiadosť o vrátenie peňazí alebo dobropis hodnoty Prepravných poplatkov prostredníctvom jedného zo schválených kanálov do 15 dní po dni fakturácie (alebo dátume odoslania v prípade platenia vopred). 

b. Povinné informácie. Všetky oznámenia Zlyhania Služby musia obsahovať Číslo FedEx účtu (ak existuje); Prepravný list (AWB) alebo Sledovacie číslo FedEx; dátum Zásielky a úplné a presné údaje o Príjemcovi.

c. Spôsoby podania žiadosti. Platca môže požiadať o vrátenie platby alebo dobropis v hodnote Prepravných poplatkov z dôvodu Zlyhania Služby prostredníctvom e-mailu, stránky fedex.com alebo telefonicky prostredníctvom oddelenia služieb zákazníkov FedEx. Spôsoby sa môžu líšiť podľa miesta Zásielky. Akékoľvek odchýlky od týchto spôsobov podania žiadosti sa nebudú považovať za platné. Napríklad čiastočná úhrada voči faktúre sa nepovažuje za žiadosť o úpravu faktúry alebo oznámenie o žiadosti o vrátenie platby.


20. Obmedzenia zodpovednosti.

20.1 Štandardné obmedzenia zodpovednosti pre Prepravné služby. Zodpovednosť spoločnosti FedEx za stratu, poškodenie alebo oneskorenie v súvislosti s poskytovaním Prepravných služieb bude obmedzená na vyššiu sumu z (a) čiastky uvedenej v príslušných Dohovoroch alebo (b) 100 USD na Zásielku (ak Odosielateľ neuvedie vyššiu hodnotu zásielky a nezaplatí požadovaný poplatok v súlade s článkom 20.3). Spoločnosť FedEx bude taktiež uplatňovať takéto limity na všetky nároky vyplývajúce z poskytnutia vnútroštátnych Prepravných služieb, ak nebudú existovať žiadne kogentné alebo nižšie obmedzenia zodpovednosti v príslušných národných právnych predpisoch o doprave (ak Odosielateľ neuvedie vyššiu hodnotu zásielky a nezaplatí požadovaný poplatok v súlade s článkom 20.3).

20.2 Obmedzenia zodpovednosti pre ostatné nároky. Zodpovednosť spoločnosti FedEx za stratu, poškodenie, oneskorenie alebo akýkoľvek iný nárok v súvislosti s poskytovaním Dodatočných služieb, alebo iné porušenie zmluvy, na ktorú sa nevzťahuje článok 20.1 (Štandardné obmedzenia zodpovednosti pre Prepravné služby), je obmedzená na 3,40 EUR na kilogram a v žiadnom prípade však neprekročí maximálnu zodpovednosť 10 000 EUR na udalosť alebo sériu súvisiacich udalostí.  

20.3 Maximálna zodpovednosť: Deklarovaná hodnota prepravy. Spoločnosť FedEx neposkytuje zodpovednosť za prepravu nákladu ani celkové poistenie rizika, ale Odosielateľ môže zaplatiť dodatočný poplatok za Deklarovanú hodnotu prepravy na Prepravnom liste (AWB) nad limity uvedené v predošlých článkoch 20.1 a 20.2. Ak Odosielateľ učiní takúto voľbu, uplatnia sa nasledovné podmienky:  

a. Deklarovaná hodnota prepravy predstavuje maximálnu zodpovednosť spoločnosti FedEx v súvislosti so Zásielkou a nemôže byť vyššia ako Deklarovaná colná hodnota uvedená na Prepravnom liste (AWB). 

b. Zodpovednosť za všetky riziká, ktoré presahujú výšku Deklarovanej hodnoty prepravy, preberá Odosielateľ.

c. Za každých 100 USD (alebo ich časť), o ktoré Deklarovaná hodnota prepravy presahuje inak uplatňované štandardné limity zodpovednosti tak, ako sú uvedené vyššie, bude účtovaný poplatok až do maximálnych čiastok stanovených vyššie. Odosielateľ by si mal pozrieť cenníky spoločnosti FedEx v čase odoslania Zásielky alebo zavolať spoločnosti FedEx so žiadosťou o ďalšie informácie o dodatočnom poplatku. 

d. Bez ohľadu na Deklarovanú hodnotu prepravy neprekročí zodpovednosť spoločnosti FedEx za preukázanú stratu, poškodenie, oneskorenie alebo akýkoľvek iný nárok súvisiaci so Zásielkou náklady na opravu Zásielky, jej zostatkovú hodnotu alebo náklady na jej nahradenie, podľa toho, ktorá čiastka bude najnižšia. Spoločnosť FedEx je oprávnená požadovať nezávislý dôkaz o hodnote obsahu Zásielky, na ktorú sa vzťahuje nárok. 

e. Maximálna Deklarovaná colná hodnota a Deklarovaná hodnota prepravy je obmedzená, môže sa v rôznych oblastiach líšiť a neponúka sa pre všetky krajiny a územia. Maximálna Deklarovaná colná hodnota pre obsah Zásielok s označením FedEx Envelope alebo FedEx Pak, bez ohľadu na miesto určenia, je 500 USD za Zásielku. Maximálna Deklarovaná hodnota prepravy pre obsah Zásielok s označením FedEx Envelope alebo FedEx Pak, bez ohľadu na miesto určenia, je 100 USD za Zásielku. Tovar so skutočnou alebo deklarovanou hodnotou presahujúcou tieto sumy by sa nemal zasielať v rámci služieb FedEx Envelope alebo FedEx Pak. 

f. Pokiaľ spoločnosť FedEx neuvádza inak, maximálna Deklarovaná hodnota prepravy je 50 000 USD za Zásielku, okrem Služieb Nákladnej prepravy, pri ktorých je stanovená maximálna Deklarovaná hodnota prepravy na 100 000 USD za Zásielku. 

g. Za (i) straty následnej povahy alebo (ii) oneskorenia či straty spôsobené v dôsledku porušenia povinností Odosielateľa na základe týchto Podmienok sa neposkytuje žiadna kompenzácia.

h. Za straty súvisiace s Dodatočnými službami nie je k dispozícii žiadna kompenzácia. 

i. Akýkoľvek pokus o deklarovanie hodnoty zásielky alebo colnej hodnoty prekračujúcej maximálne prípustné čiastky podľa týchto Podmienok je absolútne neplatný. Takáto deklarovaná hodnota sa automaticky zníži na povolené limity pre Zásielku. Prijatie akejkoľvek Zásielky, ktorá má deklarovanú hodnotu presahujúcu maximálne povolené čiastky, do prepravy spoločnosťou FedEx nepredstavuje vzdanie sa akéhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok. Spoločnosť FedEx nemôže akceptovať žiadosti o zmenu informácie o deklarovanej hodnote na Prepravnom liste (AWB) po odovzdaní spoločnosti FedEx. 

j. Ak Odosielateľ neuviedol Deklarovanú hodnotu prepravy pre každý jednotlivý Balík uvedený na Prepravnom liste (AWB), ale uviedol celkovú deklarovanú hodnotu Zásielky, deklarovaná hodnota každého Balíka bude určená vydelením celkovej deklarovanej hodnoty počtom Balíkov na Prepravnom liste. (AWB). Deklarovaná hodnota akéhokoľvek Balíka v Zásielke nemôže v žiadnom prípade prekročiť deklarovanú hodnotu Zásielky.

20.4 Jedinečné položky. Zodpovednosť spoločnosti FedEx za Zásielky výlučne alebo sčasti obsahujúce Jedinečné položky je obmedzená na maximálnu Deklarovanú hodnotu prepravy 1 000 USD za Zásielku alebo limit stanovený príslušným Dohovorom o preprave tovaru, podľa toho, čo je vyššie.


21. Vylúčenie zodpovednosti.

21.1 Spoločnosť FedEx nepreberá zodpovednosť za:

a. S výhradou ďalších obmedzení stanovených v týchto Podmienkach za akékoľvek škody presahujúce Deklarovanú hodnotu prepravy (tak, ako ju obmedzuje článok 20.3 (Maximálna zodpovednosť: Deklarovaná hodnota prepravy) alebo obmedzenie zodpovednosti tak, ako je stanovené v príslušnom Dohovore, alebo v prípade Zásielok zo stanovených miest v rámci jednej krajine a medzi nimi v príslušných kogentných miestnych právnych predpisoch, podľa toho, čo je vyššie, bez ohľadu na to, či spoločnosť FedEx vedela alebo mala vedieť, že takéto škody môžu vzniknúť; 

b. Špeciálnu, náhodnú, následnú alebo nepriamu stratu či poškodenie vrátane nákladov na náhradnú dopravu, stratu príjmu, tržieb, použiteľnosti alebo zisku, očakávaných úspor, dobrého mena alebo straty príležitosti; a 

c. Straty alebo oneskorenia za určitých okolností stanovených v článku 19.3 (Záruka vrátenia peňazí–Vylúčenia).

21.2 Odosielateľ preberá všetku zodpovednosť za riziko akejkoľvek straty, škody alebo oneskorenia nad rámec zodpovednosti, ktorú v týchto Podmienkach výslovne prevzala spoločnosť FedEx. Odosielateľ by si mal zaistiť vlastné poistné krytie, ak si to želá. Spoločnosť FedEx neposkytuje poistné krytie.

21.3 Spoločnosť FedEx nepreberá žiadnu zodpovednosť ani spoločnosť FedEx nebude poskytovať žiadne úpravy, vrátenia peňazí alebo dobropisy akéhokoľvek druhu za žiadne straty, poškodenia, oneskorenia, nesprávne doručenia, nedoručenia, nesprávne informácie alebo neposkytnutie informácií, ktoré budú spôsobené alebo budú vyplývať z nasledujúcich udalostí (neúplný zoznam):

a. úkon, neplnenie alebo opomenutie na strane Odosielateľa, Príjemcu alebo akejkoľvek inej strany, ktorá má záujem o Zásielku;

b. povaha Zásielky alebo akákoľvek jej chyba, vlastnosť alebo vnútorná skrytá chyba alebo jej krehkosť;

c. porušenie týchto Podmienok alebo iných podmienok vzťahujúcich sa na Zásielku vrátane odoslania Zakázanej položky, nebezpečného tovaru, nesprávnej deklarácie nákladu, zaistenia, označenia alebo adresovania Zásielok;

d. pokuty, peňažné tresty alebo iné finančné sumy uložené Odosielateľovi alebo Príjemcovi akýmkoľvek regulačným orgánom alebo treťou stranou;

e. akékoľvek udalosti mimo kontroly spoločnosti FedEx vrátane pandémie alebo epidémie, vzdušného nebezpečenstva, verejných nepriateľov, verejných alebo regulačných orgánov konajúcich na základe zdanlivej alebo skutočnej právomoci, úkonov alebo opomenutí colných pracovníkov, nepokojov, štrajkov alebo očakávaných štrajkov, alebo iných miestnych sporov, občianskych nepokojov, nebezpečných udalostí v dôsledku vojnového stavu alebo poveternostných podmienok, alebo národných, medzinárodných alebo miestnych narušení v sieťach leteckej alebo pozemnej dopravy, trestných činov akejkoľvek osoby (osôb) alebo subjektov vrátane teroristických činov, prírodných katastrof, narušenia alebo zlyhania komunikačných a informačných systémov (vrátane systémov spoločnosti FedEx), mechanických oneskorení, alebo podmienok, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zamestnancov spoločnosti FedEx;

f. nesprávne alebo nedostatočné balenie vrátane nepoužitia balenia schváleného spoločnosťou FedEx zo strany Odosielateľa v prípadoch, kedy sa takéto schválenie požaduje, odporúča alebo je povinné. Predovšetkým počítače, elektronika, krehké predmety a alkohol musia byť zabalené v súlade s pokynmi spoločnosti FedEx, ktoré sú dostupné na stránke fedex.com. Poskytnutie obalov alebo odporúčaní, pomoc alebo usmernenie týkajúce sa vhodného obalu Zásielok spoločnosťou FedEx nepredstavuje prijatie zodpovednosti spoločnosti FedEx, pokiaľ spoločnosť FedEx písomne neuviedla inak;

g. dodržiavanie ústnych alebo písomných pokynov na doručenie od Odosielateľa, Príjemcu alebo osôb, ktoré tvrdia, že zastupujú Odosielateľa či Príjemcu;

h. oneskorenie v doručení spôsobené dodržiavaním zásad spoločnosti FedEx týkajúcich sa platby Poplatkov; 

i. neschopnosť spoločnosti FedEx poskytnúť kópiu dokladu o doručení alebo kópiu podpisu získaného pri doručení;

j. vymazanie údajov alebo strata alebo nemožnosť nápravy údajov uložených na magnetických páskach, súboroch alebo iných úložných médiách alebo zničenie alebo poškodenie fotografických záberov alebo zvukových stôp z otvoreného filmu;

l. nerešpektovanie grafiky „orientácie balíka“ (napr. šípky ukazujúce smerom „HORE“, označenia „TÝMTO KONCOM NAHOR“) spoločnosťou FedEx;

l. neoznámenie alebo oneskorené oznámenie zo strany spoločnosti FedEx Odosielateľovi alebo Príjemcovi o akomkoľvek oneskorení, strate alebo poškodení Zásielky, neúplnej, nesprávnej alebo nepresnej adresy Príjemcu alebo colného deklaranta, nesprávnej alebo chýbajúcej dokumentácii alebo nezaplatení ciel a daní potrebných na uvoľnenie Zásielky;

m. strata alebo poškodenie jednotlivej položky, v prípade ktorej spoločnosť FedEx nedisponuje žiadnym overiteľným záznamom o prijatí, vrátane okolností, kedy v dobe odovzdania Zásielky spoločnosti FedEx došlo k prednaloženiu tovaru do prívesu, paletizácii tovaru alebo zabaleniu tovaru takým spôsobom, že počet položiek v Zásielke alebo jej obsah nebolo možné primerane skontrolovať;

n. strata akýchkoľvek osobných alebo finančných informácií vrátane čísiel sociálneho poistenia, dátumov narodenia, čísiel vodičských preukazov, čísiel kreditných alebo debetných kariet a informácií o peňažných účtoch;

o. zlyhanie na strane Odosielateľa, keď nevymaže všetky Zásielky zadané do systému alebo zariadenia prepravy spoločnosti FedEx, keď sa Zásielka neodovzdá spoločnosti FedEx;

p. škody, ktoré sú indikované nástrojmi na meranie šoku, naklonenia alebo teploty; a  

q. nesplnenie Predpokladaného času doručenia pri akýchkoľvek Zásielkach s neúplnou alebo nesprávnou adresou (pozrite si článok 18 (Nedoručiteľné zásielky)).

21.4 Ak spoločnosť FedEx nenesie zodpovednosť vrátane akejkoľvek zodpovednosti presahujúcej zodpovednosť výslovne prevzatú spoločnosťou FedEx v týchto Podmienkach, bude niesť zodpovednosť Odosielateľ, ktorý súhlasí s tým, že odškodní spoločnosť FedEx a uchráni ju pred akoukoľvek škodou spôsobenou Zásielkou spoločnosti FedEx alebo tretej strane alebo pred akýmkoľvek nárokom tretej strany, predovšetkým Príjemcu. 

21.5 Akákoľvek platba uskutočnená spoločnosťou FedEx na základe nároku zo strany Odosielateľa alebo tretej strany sa nebude považovať za prijatie zodpovednosti ani nebude predstavovať vzdanie sa platnosti ustanovení, ktoré obsahuje tento článok 21.


22. Vylúčenie záruk.

Pokiaľ to nie je výslovne uvedené v tomto dokumente, spoločnosť FedEx neposkytuje žiadne záruky, výslovné ani implicitné.


23. Uplatňovanie nárokov.

Spoločnosť FedEx prijme uplatnenie nároku týkajúce sa Zásielky, ktoré nebude Zlyhaním Služby (pozrite si článok 19 (Záruka vrátenia peňazí)), len vtedy, ak ten, kto nárok uplatnil, dodržal všetky príslušné Dohovory a nasledujúci postup, pričom bez ich dodržania nie je možné uplatniť voči spoločnosti FedEx žiaden nárok: 

23.1 Oznámenie nároku. Všetky nároky musia byť oznámené spoločnosti FedEx v rámci nasledujúcich časových lehôt: 

a. Nároky z dôvodu škody (viditeľnej alebo skrytej), oneskorenia (vrátane nárokov týkajúcich sa skazenia) alebo chýbajúceho obsahu do 21 dní po doručení Zásielky. Prijatie Zásielky Príjemcom bez písomného záznamu o škode na potvrdení o prijatí predstavuje evidentný dôkaz toho, že Zásielka bola doručená v dobrom stave. 

b. Všetky ostatné nároky vrátane nárokov vyplývajúcich zo straty, nedoručenia alebo nesprávneho doručenia do deviatich mesiacov po odovzdaní Zásielky spoločnosti FedEx.

Všetky takéto nároky musia byť oznámené buď v okamihu doručenia, a to na príslušný záznam o doručení, prostredníctvom stránky fedex.com, alebo kontaktovaním oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti FedEx. 

23.2 Požadované informácie. Všetky oznámenia o nároku musia obsahovať úplné informácie o Odosielateľovi a Príjemcovi, ako aj sledovacie číslo FedEx, dátum Zásielky, počet kusov a hmotnosť Zásielky.  Nárok musí byť úplne zdokumentovaný do deviatich mesiacov po odovzdaní Zásielky spoločnosti FedEx, a to formou zaslania všetkých relevantných podkladových dokumentov spoločnosti FedEx (napr. nákupné faktúry, odhady opravy). Nevyhnutnou podmienkou pre posúdenie akéhokoľvek nároku na náhradu škody spoločnosťou FedEx je sprístupnenie obsahu, originálneho prepravného kartónu a obalu Príjemcom na to, aby spoločnosť FedEx mohla vykonať kontrolu, a to buď v priestoroch Príjemcu, alebo v objekte spoločnosti FedEx, pokým nebude uplatnenie nároku uzatvorené. 

23.3 Obmedzenia. Spoločnosť FedEx nie je povinná konať v prípade akéhokoľvek uplatnenia nároku, pokiaľ nie sú uhradené všetky Poplatky; výšku nároku nesmie ten, kto nárok uplatnil, od týchto Poplatkov odrátať. V súvislosti s jednou Zásielkou sa môže uplatniť iba jeden nárok. Prijatím výplaty nároku zaniká akékoľvek právo na uplatnenie akýchkoľvek ďalších nárokov na náhradu škody alebo iných nárokov na ďalšiu kompenzáciu v súvislosti s danou Zásielkou. Odosielatelia alebo Príjemcovia, ktorých Balíky boli odovzdané spoločnosti FedEx prostredníctvom konsolidátora balíkov, nemajú žiadne práva na zákonnú či spravodlivú náhradu voči spoločnosti FedEx. 

23.4 Súdne žaloby. Právo na uplatnenie náhrady škody za akýkoľvek úkon vyplývajúci z prepravy od spoločnosti FedEx bude premlčané, ak nebude nárok uplatnený na príslušnom súde do dvoch rokov od skutočného dátumu doručenia (v prípade škody, nedostatku alebo oneskorenia) alebo predpokladaného dátumu pre doručenia (v prípade straty, nedoručenia alebo nesprávneho doručenia) alebo v rámci akejkoľvek platnej premlčacej lehoty, podľa toho, čo je kratšie.


24. Subdodávky.

Spoločnosť FedEx si vyhradzuje právo zadať subdodávku akejkoľvek Služby v celosti alebo sčasti.


25. Ochrana údajov.

25.1 Pojmy ako „prevádzkovateľ“, „osobné údaje“, „dotknutá osoba“ a „spracúvanie“ majú význam, ktorý im pripisuje Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 („GDPR“) a akékoľvek iné zákony a iné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na spracúvanie akýchkoľvek osobných údajov (ďalej spolu ako „Osobné údaje“) na základe týchto Podmienok (ďalej spolu ako „Právne predpisy o ochrane údajov“).

25.2 Spoločnosť FedEx a Odosielateľ potvrdzujú, že sú obaja plnohodnotnými prevádzkovateľmi v súvislosti so spracúvaním akýchkoľvek Osobných údajov podľa týchto Podmienok.

25.3 V súvislosti so spracúvaním akýchkoľvek Osobných údajov podľa týchto Podmienok Odosielateľ vyhlasuje, že dodržal Právne predpisy o ochrane údajov vrátane poskytnutia informácií dotknutým osobám v súlade s Právnymi predpismi o ochrane údajov, poskytnutím informácií, ktoré sú uvedené v Oznámení o ochrane súkromia spoločnosti FedEx na stránke fedex.com, a získania právneho základu v súlade s Právnymi predpismi o ochrane údajov, ako napríklad plnenie zmluvy, oprávnené záujmy alebo súhlas.

25.4 Odosielateľ odškodní spoločnosť FedEx v súvislosti so všetkými nákladmi, nárokmi, škodami a výdavkami vzniknutými spoločnosti FedEx ako následok toho, že Odosielateľ nedodržal podmienky uvedené v tomto článku 25.

25.2 Odosielateľ vyhlasuje, že právny základ tak, ako bol stanovený v článku 25.3, (taktiež) umožňuje akýkoľvek prenos Osobných údajov spoločnosti FedEx, jej pridruženým spoločnostiam, pobočkám, jej právnym poradcom (zástupcom), audítorom alebo akýmkoľvek tretím stranám, ktoré spoločnosť FedEx najme na účely plnenia svojich povinností voči Odosielateľovi v zmysle týchto Podmienok v akejkoľvek krajine v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) aj mimo neho.

25.6 Akýkoľvek prenos Osobných údajov od Odosielateľa spoločnosti FedEx a naopak z EHP alebo Švajčiarska do krajiny mimo EHP alebo Švajčiarska sa riadi štandardnými zmluvnými doložkami od prevádzkovateľa k prevádzkovateľovi (Rozhodnutie 2004/915/ES, ďalej ako „SCC-CCs“), ako sa uvádza v článku 46, odseku 2, písmene c) GDPR, ktorý je k dispozícii tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Na tento účel sú doložky SCC-CCs plne začlenené do týchto Podmienok. Prijatím týchto Podmienok (a) sa predpokladá, že strany podpísali doložky SCC-CCs, (b) súhlasili s celým obsahom doložiek SCC-CCs, (c) dodržiavajú v nich stanovené podmienky a (d) súhlasia, že akákoľvek zmena alebo následné Rozhodnutie a/alebo adresa URL nahrádzajú Rozhodnutie a/alebo adresu URL tak, ako sú uvedené v tomto článku 25.6. Podľa doložiek SCC-CCs bude spoločnosť FedEx ako prevádzkovateľ exportérom údajov aj v mene svojich pobočiek a Odosielateľ ako prevádzkovateľ importérom údajov alebo podľa vhodnosti aj naopak. Vyššie uvedené neobmedzuje právo spoločnosti FedEx výhradne rozhodnúť o použití iných primeraných prenosných mechanizmov v súlade s Právnymi predpismi o ochrane údajov. Prenášané Osobné údaje môžu obsahovať kontaktné údaje jednotlivých Odosielateľov alebo Príjemcov, napríklad mená a adresy, ktoré sú nevyhnutné na umožnenie efektívneho poskytovania služieb FedEx, ako sú doručovanie Balíkov a povolenie funkcií sledovania, ako sa ďalej alebo inak uvádza v týchto Podmienkach a v súlade s Prílohami doložiek SCC-CCs.

25.7 Ak Súdny dvor Európskej únie, miestny dozorný orgán alebo podobný orgán štátnej správy rozhodne, že ktorákoľvek z Podmienok v zmysle tohto článku 25 a/alebo doložiek SCC-CCs nepredstavujú alebo nebudú viac predstavovať zákonný spôsob uskutočnenia prenosu Osobných údajov mimo EHP alebo Švajčiarska, strany sa v dobrej viere dohodnú na alternatívnom spôsobe uskutočnenia takýchto prenosov v súlade s právom.


26. Úplná dohoda.

Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi stranami a s výhradou článku 1 (Použitie) budú mať prednosť pred akýmikoľvek inými podmienkami, či už ústnymi alebo písomnými. Tieto Podmienky majú vždy prednosť, s výhradou výslovnej písomnej dohody medzi stranami. 


27. Postúpenie.

Ani práva, ani povinnosti ktorejkoľvek zo strán podľa týchto Podmienok sa nesmú bez predošlého písomného súhlasu druhej strany postúpiť alebo delegovať, s výnimkou, že spoločnosť FedEx môže postúpiť všetky práva alebo ich časť alebo delegovať všetky povinnosti alebo ich časť na základe týchto Podmienok na akúkoľvek z jej pridružených spoločností. Bez obmedzenia vyššie uvedeného sú tieto Podmienky záväzné a vstupujú do platnosti v prospech strán a ich povolených nástupcov a postupníkov.


28. Vylúčenie vzdania sa práv.

Ak spoločnosť FedEx nevynucuje alebo neaplikuje ustanovenie týchto Podmienok, neznamená to, že sa svojho práva vzdáva či akokoľvek inak svoje právo vymáhať dané ustanovenie oslabuje.


29. Kogentné právne predpisy.

Tieto Podmienky nevylučujú žiadnu zodpovednosť, kedy je vylúčenie zodpovednosti zakázané právnymi predpismi. V miere, v akej bude niektoré z ustanovení, ktoré je uvedené alebo na ktoré sa odkazuje v týchto Podmienkach, v rozpore s akoukoľvek príslušnou kogentnou medzinárodnou zmluvou, miestnymi právnymi predpismi, nariadeniami vlády, príkazmi alebo požiadavkami, bude toto ustanovenie obmedzené v maximálnom povolenom rozsahu a v tomto rozsahu bude účinné ako súčasť dohody medzi spoločnosťou FedEx a Odosielateľom. Neplatnosť alebo nevymáhateľnosť akéhokoľvek ustanovenia nemá vplyv na ostatné ustanovenia týchto Podmienok.


30. Mediácia.

Belgické právo umožňuje používateľom belgických prichádzajúcich alebo odchádzajúcich poštových služieb požiadať o zásah verejného ochrancu práv pre poštové odvetvie (Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRUXELLES (F); Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL (NL)) za predpokladu, že používateľ predložil predtým svoju sťažnosť spoločnosti FedEx. Takýto zásah nemá vplyv na ustanovenia týchto Podmienok.


31. Rozhodné právo a súdna príslušnosť.

Okrem prípadov, keď príslušný Dohovor stanovuje inak, sa budú tieto Podmienky a akékoľvek spory vyplývajúce zo Služieb poskytovaných spoločnosťou FedEx podľa týchto Podmienok alebo s nimi súvisiace riadiť právnymi predpismi a podliehať súdom krajiny, v ktorej spoločnosť FedEx prijala zásielku na účely poskytovania Služieb.