Prepravné podmienky

Prepravné podmienky

Prepravné podmienky


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Tieto prepravné podmienky VYLUČUJÚ ZODPOVEDNOSŤ na strane spoločnosti FedEx a jej zamestnancov alebo zástupcov za stratu, poškodenie alebo oneskorenie za určitých okolností; pri uznaní zodpovednosti OBMEDZUJÚ ZODPOVEDNOSŤ na stanovené finančné sumy a POŽADUJÚ UPLATNENIE NÁROKU NA ODŠKODNENIE v rámci prísnych časových lehôt. Odosielatelia by mali tieto Podmienky dôkladne zvážiť a, ak je potrebné, svoju zásielku poistiť, aby ochránili svoje záujmy.

Zásielky podliehajú miestnym tarifám a podmienkam dcérskej spoločnosti, pobočke alebo nezávislému zmluvnému partnerovi FedEx, ktoré zásielku prijali.

PREPRAVNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI FEDERAL EXPRESS PLATNÉ PRE KRAJINY EURÓPY, BLÍZKEHO VÝCHODU, INDICKÉHO SUBKONTINENTU A AFRIKY, ÚČINNÉ OD 6. AUGUSTA 2012 (aktualizované v apríli 2020)


1. POUŽITIE

1.1 Tieto podmienky sa vzťahujú na Zásielky z a medzi vybranými krajinami v Európe, Blízkom Východe, na Indickom subkontinente a Afrike („EMEA“) a z a medzi konkrétnymi miestami vo vybraných krajinách v EMEA, využitím nasledujúcich služieb alebo možností služieb spoločnosti FedEx (ak a tam, kde sú k dispozícii): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight a FedEx Standard Overnight. Spoločnosť FedEx môže tieto služby priebežne modifikovať. Zákazníci môžu byť na základe žiadosti informovaní o oblastiach pôsobenia spoločnosti FedEx. Tieto Podmienky za nevzťahujú na vnútrozemie Spojeného Kráľovstva a Indie; na tieto územia sa vzťahujú osobitné prepravné podmienky. Prepravné podmienky vzťahujúce sa na domáce zásielky doručované v rámci Spojeného Kráľovstva nájdete tu: fedex.com/ukservices/services/terms.html a prepravné podmienky vzťahujúce sa na domáce zásielky doručované v rámci Indie tu: fedex.com/in/domestic/services/terms/. (Poznámka: URL odkazy stránok fedex.com môžu podliehať zmenám). Zásielky pochádzajúce z krajín mimo EMEA a smerujúce do krajín EMEA alebo iných medzinárodných destinácií podliehajú miestnym tarifám a obchodným podmienkam dcérskej spoločnosti, pobočke alebo nezávislému zmluvnému partnerovi FedEx, ktoré zásielku prijali. Zásielky, ktoré boli vrátené použitím služby FedEx Global Returns, sa riadia obchodnými podmienkami platnými v krajine, z ktorej bola zásielka vrátená. Tieto obchodné podmienky služieb sa môžu líšiť v závislosti od krajiny. Pre získanie podrobných informácií navštívte fedex.com/globalreturns alebo kontaktujte Zákaznícky servis.

1.2 Vzdušná preprava Zásielky môže podliehať Varšavskému dohovoru z 12. októbra 1929 v znení Haagskeho dohovoru z 28. septembra 1955 a všetkým ďalším príslušným medzinárodným zmluvám alebo Montrealskému dohovoru z 28. mája 1999 a všetkým ďalším príslušným medzinárodným zmluvám ako aj Guadalajarskému dohovoru z 18. septembra 1961. Zásielky, ktoré sú na základe explicitnej dohody alebo z iných dôvodov prepravované čiastočne alebo výlučne pozemnou prepravou v rámci krajiny, do alebo z krajiny, ktorá je zmluvnou stranou Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave tovaru, podliehajú obchodným podmienkam uvedeným v dohovore. Zásielky prepravované z a medzi konkrétnymi miestami v rámci jednej krajiny podliehajú záväzným pravidlám stanoveným zákonmi danej krajiny.

1.3 Tieto Podmienky nahrádzajú všetky predchádzajúce zverejnené obchodné podmienky služieb spoločnosti FedEx, na ktoré sa tieto Podmienky vzťahujú. Spoločnosť FedEx si vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu, opravu, zmenu alebo doplnenie týchto Podmienok bez oznámenia. Tieto Podmienky sú dostupné v tlačenej podobe a elektronicky na fedex.com. Elektronická verzia na fedex.com je nadradená tlačenej verzii. Tieto Podmienky dopĺňajú a bližšie popisujú všeobecné obchodné podmienky uvedené na zadnej strane nákladného (prepravného) listu (Air)Waybill (ďalej len „prepravný list“). V prípade rozporu medzi týmito Podmienkami a obchodnými podmienkami na akomkoľvek prepravnom liste, manifeste, prepravnej etikete alebo inej prepravnej dokumentácii spoločnosti FedEx sú tieto Podmienky určujúce v rozsahu, ktorý nie je v rozpore s povinnými predpismi vzťahujúcimi sa na zodpovednosť za medzinárodnú prepravu uvedenými vo Varšavskom alebo Montrealskom dohovore a ich následných dohovoroch, ďalších príslušných dohovoroch a s akýmikoľvek platnými tarifami; alebo, pri Zásielkach prepravovaných z a medzi konkrétnymi miestami v rámci jednej krajiny, s povinnými pravidlami upravujúcimi zodpovednosť za prepravu uvedenými v právnom poriadku danej krajiny.

1.4 Tieto Podmienky (tento termín zahŕňa tie dohody a dohovory výslovne tu uvedené) predstavujú úplnú dohodu medzi stranami a, podľa článku 1.3, majú prevahu, vylučujú a nahrádzajú akékoľvek iné obchodné podmienky, ústne alebo písomné, kdekoľvek uvedené alebo vydané a najmä akékoľvek obchodné podmienky, ktoré Odosielateľ požaduje dohodnúť alebo akékoľvek iné písomné alebo ústne vyjadrenia týkajúce sa týchto Podmienok. Odosielateľ potvrdzuje, že sa nebude spoliehať na akékoľvek iné podmienky, záruky alebo vyhlásenia vzťahujúce sa na používanie služieb podľa tejto Dohody, ani sa ich nebude domáhať.

1.5 Tieto Podmienky nebudú mať prevahu alebo sa meniť alebo dopĺňať, ak sa na tom výslovne písomne nedohodnú Odosielateľ a zástupca spoločnosti FedEx, ktorý má na takéto úkony výslovné písomné oprávnenie.

1.6 Odosielateľ bude viazaný podpisom ktoréhokoľvek zo svojich zamestnancov, pomocnej sily a zástupcov na prepravnom liste.


2. DEFINÍCIE

„B2C Zásielky“ označujú Zásielky podliehajúce obchodnej transakcii medzi firmou - Odosielateľom (konajúcim na obchodné účely) a jednotlivým spotrebiteľom - Príjemcom (konajúcim na iné ako obchodné účely), ako aj Zásielky, pre ktoré neboli v poli „Obchodný názov“ (leteckého) Prepravného listu vyplnené žiadne údaje.

„Firemné doručenie“ označuje doručenie do komerčných alebo firemných priestorov s výnimkou domov, súkromných obydlí a B2C Zásielok.

„Podmienky“ označujú tieto Prepravné podmienky, pričom tento pojem taktiež zahŕňa také dohody, zákony a dohovory, ktoré sú tu výslovne uvedené a spoločnosťou FedEx priebežne aktualizované.

„FedEx“ označuje spoločnosť Federal Express Corporation, jej dcérske spoločnosti a pobočky, ich príslušných zamestnancov a zástupcov a nezávislých zmluvných partnerov. Prepravná zmluva označuje zmluvu s dcérskou spoločnosťou, pobočkou alebo nezávislým partnerom spoločnosti FedEx, ktorá prijíma Zásielku od Odosielateľa.

Zásielky „FedEx 1Day Freight", „FedEx Priority Overnight" a „FedEx Standard Overnight" označujú Zásielky doručované v rámci krajiny vo vybraných krajinách EMEA, kde sa Odosielateľ a Príjemca nachádzajú v rovnakej krajine.

„Odosielateľ“ označuje osobu (fyzickú alebo právnickú), ktorej meno je uvedené na (leteckom) Prepravnom liste ako odosielateľ.

„Príjemca“ alebo „Adresát“ označuje osobu, ktorej meno je uvedené na (leteckom) Prepravnom liste ako príjemca.

„Balík“ označuje akýkoľvek jednotlivý balík alebo vec, ktorú spoločnosť FedEx prevezme, vrátane akýkoľvek takých položiek, ktoré Odosielateľ odovzdá na prepravu využitím automatizovaných systémov, počítadiel, manifestov alebo (leteckých) Prepravných listov.

„Zásielka“ označuje jeden alebo viacero kusov, či už Balíkov alebo nákladu, prepravovaných na základe jedného (leteckého) Prepravného listu.

„(Letecký) Prepravný list“ označuje akýkoľvek prepravný dokument, manifest, etiketu, pečiatku, elektronický zápis alebo podobnú položku používanú v prepravnom systéme FedEx.

„Rezidenčné doručenie“ označuje doručenie domov alebo do súkromného obydlia, vrátane doručení do firiem prevádzkovaných z domu, ako aj doručenie, kde Odosielateľ označí adresu doručenia ako rezidenčnú.

„Prepravné poplatky“ označujú poplatky, tarify a sumy stanovené alebo uložené za presun Zásielky spoločnosťou FedEx v súlade s týmito Podmienkami alebo akýmikoľvek podmienkami alebo poplatkami uloženými dodatočne, ale nezahŕňajú ďalšie poplatky alebo sadzby, ktoré môžu byť stanovené, ako sú (bez obmedzenia) poplatky z deklarovanej hodnoty, osobitné manipulačné poplatky, clá, dane a príplatky.

„Pracovný deň“ označuje akýkoľvek deň, počas ktorého obchodné spoločnosti v krajine alebo regióne odoslania zásielky alebo v cieľovej krajine alebo regióne prevádzkujú svoju činnosť. Pracovné dni a sviatky môžu byť v každej cieľovej krajine alebo regióne odlišné. Zákazníci by mali v súvislosti s dátumom doručenia, ktorý môže byť týmto ovplyvnený, kontaktovať spoločnosť FedEx.

„Poplatky“ označujú Prepravné poplatky a akékoľvek iné poplatky alebo príplatky stanovené alebo uložené vo vzťahu k preprave Zásielky podľa týchto Podmienok vrátane, bez obmedzenia, dodatočných poplatkov, poplatkov z deklarovanej hodnoty, osobitných manipulačných poplatkov a iných príplatkov podrobne uvedených v týchto Podmienkach alebo akýchkoľvek aktualizovaných Podmienkach a, v príslušných prípadoch, clá a dane a ďalšie odôvodnené náklady, ktoré spoločnosti FedEx vznikli vo vzťahu k preprave Zásielky.

„Deklarovaná hodnota prepravy“ označuje hodnotu uvedenú Odosielateľom na prepravnom liste, ktorá stanovuje maximálnu cenu zodpovednosti spoločnosti FedEx vo vzťahu k Poslaniu Balíka.

„Deklarovaná colná hodnota“ označuje predajnú cenu alebo náklady na náhradu obsahu Zásielky potrebnú na účely colného odbavenia.

„Garantovaný čas doručenia“ označuje uvedený garantovaný dátum doručenia služby FedEx alebo garantovaný dátum doručenia stanovený Oddelením služieb zákazníkom pre túto konkrétnu Zásielku, ktorý berie do úvahy zasielaný druh tovaru, dátum zaslania, destináciu, hmotnosť Zásielky a hodnotu Zásielky.

„Zákaznícke číslo FedEx“ alebo „Účet FedEx“ označuje číslo pridelené spoločnosťou FedEx zákazníkovi, ktoré zabezpečí, že aktivita na účte je vo FedEx systéme náležite zhrnutá a platcovi je vystavená príslušná faktúra.

„Vnútroeurópske zásielky“ označujú Zásielky medzi vybranými krajinami v rámci Európy, ktoré sú priebežne uvádzané spoločnosťou FedEx na fedex.com.

„Zakázané položky“ označujú položky a typy zásielok uvedené v časti 8 (Zakázané položky) týchto Podmienok.


3. SADZBY

Na zásielky sa vzťahujú ceny uvedené v štandardných cenníkoch FedEx na lokalite fedex.com alebo výslovne dohodnuté inak v príslušnej FedEx zmluve o poskytovaní prepravných služieb. FedEx ceny nezahŕňajú clá, dane, Poplatky za preclenie ani iné dovozné alebo vývozné Poplatky, ktoré sa môžu vzťahovať na Zásielku. Sadzby a cenové kalkulácie zamestnancov a zástupcov spoločnosti FedEx sa budú zakladať na informáciách poskytnutých Odosielateľom, no konečné ceny a služba sa môžu líšiť v závislosti na skutočne predloženej Zásielke a uplatnení týchto Podmienok. Spoločnosť FedEx nezodpovedá za nesúlad v ponúknutej sadzbe alebo službe, ktoré sa uskutočnili pred odovzdaním Zásielky a sadzbami a ďalšími Poplatkami účtovanými zákazníkovi a neposkytne vyrovnanie, náhradu alebo dobropis akéhokoľvek druhu. Spoločnosť FedEx poskytne len odhad colných poplatkov a daní prostredníctvom funkcie Odhadu ciel a daní v programe FedEx Global Trade Manager na fedex.com, no konečné clá a dane sa môžu líšiť.

Uplatnené sadzby sú tie sadzby, ktoré sú použiteľné a platné v čase uzavretia zmluvy o preprave. Spoločnosť FedEx si vyhradzuje právo príležitostne a bez upozornenia upravovať poplatky uvedené v štandardných cenníkoch FedEx alebo na inom mieste na lokalite fedex.com.


4. FAKTURÁCIA

4.1 Aj napriek tomu, že si spoločnosť FedEx vyhradzuje právo požadovať úhradu akýchkoľvek Poplatkov vopred v súlade s Podmienkami, Faktúry za akékoľvek neuhradené Poplatky sú splatné bez zľavy do 15 dní odo dňa vystavenia faktúry. Faktúry za clá a dane sú splatné dňom ich doručenia. Spoločnosť FedEx si vyhradzuje právo navýšiť akúkoľvek sumu neuhradenú do dňa splatnosti podľa práva a bez predchádzajúceho upozornenia o 15 % (alebo o sumu, ktorú používa FedEx podľa miestnych platných platobných obchodných podmienok) ako peňažnú škodu za administratívne náklady a ročný úrok 6 % nad úrokovou sadzbou Európskej centrálnej banky (alebo sadzbou používanou spoločnosťou FedEx podľa miestnych platných platobných obchodných podmienok), ktorá bude vypočítaná za každý začatý mesiac alebo maximálnu dovolenú úrokovú mieru podľa platnej legislatívy, ak je takáto sadzba nižšia.

4.2 Označenie „Bill Sender“ alebo „Bill Shipper“ znamená, že Poplatky budú fakturované Odosielateľovi.

4.3 Označenie „Bill Recipient“ alebo „Bill Consignee“ znamená, že Poplatky budú fakturované Príjemcovi. Na to, aby boli poplatky účtované Príjemcovi, musí mať Príjemca platné Zákaznícke číslo FedEx a toto číslo musí byť uvedené v príslušnej časti prepravného listu. Zásielky označené ako „Bill Recipient“ sa prijímajú na prepravu len do stanovených miest. Ak Príjemca odmietne zaplatiť Poplatky, budú tieto automaticky účtované Odosielateľovi.

4.4 Označenie „Bill Third Party“ znamená, že poplatky budú fakturované inej osobe ako je Odosielateľ alebo Príjemca. Platné Zákaznícke číslo FedEx tretej osoby sa musí uviesť do príslušnej časti (leteckého) Prepravného listu. Ak číslo nie je uvedené alebo ak tretia strana neuhradí platbu, Prepravné poplatky budú automaticky fakturované Odosielateľovi a v prípade ciel a daní budú tieto fakturované Príjemcovi.

4.5 Pri transakciách s označením „Bill Sender“, „Bill Recipient“ alebo „Bill Third Party“ (pozri nižšie) Balíky nebudú prijaté bez uvedenia platného Zákazníckeho čísla FedEx na Prepravnom liste. Zákaznícke čísla FedEx sú neprenosné. Zneužitie vrátane neoprávneného zlúčenia Zásielok vo vlastníctve rôznych strán, môže mať za následok stratu všetkých zliav alebo odmietnutie poskytnutia služby. Zákazník, ktorému bol založený FedEx účet, je zodpovedný za všetky Poplatky spojené s účtom vrátane tých, ktoré sú následkom neoprávneného použitia. Majiteľ účtu je zodpovedný za bezpečné uchovanie čísla účtu. Zákaznícke číslo FedEx by malo byť poskytnuté iba osobám oprávneným zasielať cez tento účet. Pokiaľ nebude účet aktualizovaný, môže dôjsť k tomu, že mu bude udelený status „cash only“ („len hotovosť“). Udelenie statusu „cash only“ môže mať za následok oneskorenie, odmietnutie alebo vrátenie Balíkov, kým nedôjde k úhrade.

4.6 V príslušných prípadoch sa na obsah Zásielok môže vzťahovať clo a daň. Spoločnosť FedEx nie je povinná uhrádzať clá a dane vopred a môže žiadať ich úhradu od Odosielateľa, Príjemcu alebo zodpovednej tretej strany pred tým, než spoločnosti FedEx vznikne povinnosť uhradiť clá a dane. Takéto clá a dane budú účtované Príjemcovi, pokiaľ na Prepravnom liste nie je zaškrtnuté políčko „Bill Sender Duties and Taxes“ („Clá a dane na účet Odosielateľa“) alebo „Bill Third Party Duties and Taxes“ („Clá a dane na účet Tretej strany“) a pokiaľ tam nie je uvedené platné Zákaznícke číslo FedEx. Tieto možnosti sú k dispozícii iba pre stanovené oblasti. Ďalšie informácie týkajúce sa oblastí sú k dispozícii na požiadanie.

4.7 BEZ OHĽADU NA PLATOBNÉ POKYNY ALEBO USTANOVENIA, KTORÉ BY BOLI S TÝMTO V ROZPORE, ZA ÚHRADU POPLATKOV VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK PRÍPADNÝCH CIEL A DANÍ BUDE VŽDY ZODPOVEDNÝ ODOSIELATEĽ.

4.8 Poplatky, ktoré si vyžadujú prepočet z meny inej ako je mena, v ktorej je vystavená faktúra Platcovi, budú prepočítané denne použitím stredovej kótovanej ceny získanej na OANDA, internetovej službe poskytujúcej informácie o výmennom kurze. Stredová kótovaná cena je priemerná cena, ktorú kupujúci ponúkajú predávajúcim za ponúkané meny počas určitého časového obdobia. Tieto kurzy na prepočet meny sú k dispozícii na oanda.com. Meny krajín patriacich do Európskej únie sa budú riadiť zákonným kurzom pre prepočet na EURO. Pri prepočte z akejkoľvek meny inej ako americký dolár na americký dolár sa uplatňuje dodatočný devízový poplatok vo výške 1,75 %, pri prepočte amerického dolára na akúkoľvek inú menu 2,3 % a pri prepočte medzi všetkými menami okrem amerického doláru 2,0 %. Medzi menami vo vzťahu k EURO sa neuplatňuje žiaden devízový poplatok. Poplatky v menách iných ako je americký dolár, ktoré nie sú voľne zameniteľné, sa zamenia na americký dolár a fakturujú sa Platcovi, buď pri výmennom kurze voľného trhu alebo pri oficiálnom výmennom kurze, pri ktorom spoločnosť FedEx mohla nakúpiť americký dolár za danú menu, podľa nášho výhradného uváženia. Na prepočet mien nepostihnutých hyperinfláciou sa použije kurz platný k dňu odoslania. Pre krajiny, v ktorých je mena nestála, si však vyhradzujeme právo použiť výmenný kurz platný k dňu fakturácie a nie k dňu odoslania.

Pri Zásielkach s funkciou „Create Import Shipment“ (Vytvor dovoznú zásielku) v aplikácii FedEx Ship Manager™ na fedex.com, bez ohľadu na iné platobné pokyny, ktoré sú dané spoločnosti FedEx, je strana, ktorá inicializuje túto dovoznú transakciu so spoločnosťou FedEx, zodpovedná za, bude jej vystavená faktúra a súhlasí s úhradou všetkých sadzieb a poplatkov vrátane všetkých manipulačných poplatkov a všetkých ciel a daní za takéto Zásielky.

4.9 Zásielky objednané prostredníctvom funkcie Create Import Shipment (Vytvor dovoznú zásielku) na fedex.com sa riadia obchodnými podmienkami platnými v krajine, z ktorej sa Zásielka odosiela. Tieto obchodné podmienky služieb sa môžu líšiť v závislosti od krajiny. Bližšie informácie sú k dispozícii v miestnej pobočke v krajine, z ktorej sa Zásielka odosiela.

4.10 Ak to umožňuje zákon a platca výslovne nepožiada o iný spôsob, spoločnosť FedEx štandardne predloží elektronickú faktúru.


5. ÚPRAVY FAKTÚRY / OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ

5.1 Spoločnosť FedEx môže kontrolovať každý prepravný list na overenie vybranej služby a hmotnosti Balíka/Zásielky. Ak je vybraná služba alebo hmotnosť nesprávna, FedEx môže kedykoľvek vykonať na prepravnom liste a na faktúre príslušné opravy a bude oprávnená účtovať osobitný manipulačný poplatok súvisiaci s vykonaním týchto opráv a zmien.

5.2 Ak Odosielateľ vypĺňa prepravný list prostredníctvom akéhokoľvek automatizovaného zasielacieho zariadenia, akékoľvek vynechanie alebo nesprávny údaj na tomto prepravnom liste týkajúci sa hmotnosti alebo počtu Balíkov bude mať za následok fakturáciu založenú na odhade počtu prepravených Balíkov a Prepravných podmienkach spoločnosti FedEx, buď objemovej hmotnosti v čase fakturácie alebo štandardnej predurčenej hmotnosti jedného Balíka, podľa stanovenia spoločnosti FedEx a ktorá bude k dispozícii na požiadanie.

5.3 Poplatky sa môžu stanoviť na základe objemovej hmotnosti. Objemová hmotnosť sa určí vynásobením dĺžky x výšky x šírky Balíka (všetky miery v centimetroch) a vydelením výsledku 5000 alebo iným číslom podľa toho, ako to priebežne uvádza spoločnosť FedEx na fedex.com. Ak výsledok prekročí skutočnú hmotnosť, dodatočné poplatky sa stanovia na základe objemovej hmotnosti. Sadzby týchto dodatočných poplatkov sú k dispozícii na požiadanie a môžu byť spoločnosťou FedEx bez predchádzajúceho oznámenia zmenené.


6. NEPRIJATIE ALEBO ODMIETNUTIE ZÁSIELOK

FedEx si vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť, podržať, zrušiť, presunúť alebo vrátiť akúkoľvek Zásielku, ak by takáto Zásielka mohla podľa spoločnosti FedEx spôsobiť škodu alebo oneskorenie iných Zásielok, tovaru alebo osôb alebo ak by jej preprava bola zakázaná zákonom alebo ak porušuje akékoľvek z týchto Podmienok alebo FedEx účet tejto osoby alebo subjektu zodpovedného za úhradu nemá dobré úverové postavenie. Skutočnosť, že spoločnosť akceptuje Zásielku, neznamená, že takáto Zásielka je v súlade s platnými zákonmi a predpismi alebo aktuálnymi podmienkami.


7. OBMEDZENIA

7.1 Obmedzenia týkajúce sa veľkosti balíka a hmotnosti sa líšia v závislosti od krajiny alebo služieb spoločnosti FedEx. Podrobné informácie sú k dispozícii na požiadanie.

7.2 Na celkovú hmotnosť Zásielky pozostávajúcej z viacerých kusov neexistuje žiaden limit za predpokladu, že každý jednotlivý balík v rámci Zásielky neprekročí hmotnostné obmedzenie jedného Balíka stanovené pre cieľovú krajinu. Zásielky presahujúce 225 kilogramov si vyžadujú predchádzajúcu dohodu so spoločnosťou FedEx. Podrobné informácie sú k dispozícii na požiadanie.

7.3 Extra veľké Balíky sú kusy s hmotnosťou nižšou ako 68 kg (alebo obmedzenie cieľovej krajiny), ktoré presahujú 330 cm (alebo obmedzenie cieľovej krajiny) pri kombinácii dĺžky a obvodu. Tieto kusy môžu byť odmietnuté alebo, na základe výhradného uváženia spoločnosti FedEx a po jej akceptovaní, sa môžu považovať za FedEx International Priority Freight alebo FedEx International Economy Freight a bez ohľadu na skutočnú hmotnosť sa naň môže vzťahovať minimálna spoplatnená hmotnosť 68 kg.

7.4 Zásielky FedEx Envelope a FedEx Pak musia byť odovzdané v príslušných obaloch FedEx.

7.5 Na jednom prepravnom liste môže byť uvedený iba jeden druh služby a iba jedna Zásielka s označením FedEx Envelope, FedEx 10 kg Box alebo FedEx 25 kg Box.

7.6 Odosielateľ môže na jednom prepravnom liste poslať do 10 rôznych druhov tovaru.

7.7 Odosielateľ môže na jednom prepravnom liste poslať do 9 998 Balíkov.


8. ZAKÁZANÉ POLOŽKY

8.1 Spoločnosť FedEx zakazuje zahrnutie nasledujúcich položiek do Zásielky do akejkoľvek cieľovej krajiny a Platca súhlasí s neposielaním týchto položiek, ak nie je so spoločnosťou FedEx výslovne dohodnuté inak (v závislosti od cieľovej krajiny sa môžu uplatňovať ďalšie obmedzenia):

a. strelné zbrane, výzbroj, munícia a ich súčasti,

b. 3D tlačiarenské stroje navrhnuté alebo výslovne určené na výrobu strelných zbraní,

c. výbušniny (posielanie výbušnín triedy 1.4 môže byť prijateľné do a z niektorých lokalít, ďalšie informácie budú poskytnuté na požiadanie), ohňostroje a iné položky zápalnej alebo horľavej povahy,

d. položky pripomínajúce bombu, ručný granát alebo iné výbušné zariadenie. To okrem iného zahŕňa inertné produkty, ako sú repliky, inovácie, školiace pomôcky a umelecké diela,

e. vojenské položky z akejkoľvek krajiny, v ktorej je potrebná licencia na kontrolu vývozu,

f. mŕtvoly ľudí, ľudské orgány, časti ľudských tiel, ľudské alebo zvieracie embryá, ľudské pozostatky po kremácii či exhumované pozostatky,

g. živé zvieratá vrátane hmyzu a domácich zvierat,

h. zvieracie pozostatky, mŕtve zvieratá alebo zvieratá, ktoré boli vypchaté,

i. rastliny a rastlinný materiál vrátane rezaných kvetov (posielanie rezaných kvetov je z a do niektorých krajín vrátane z Holandska do USA a celej Latinskej Ameriky prijateľné, ďalšie informácie budú poskytnuté na požiadanie),

j. rýchlo sa kaziace potraviny a potraviny a nápoje vyžadujúce chladenie alebo inú reguláciu teploty,

k. pornografické a/alebo obscénne materiály,

l. peniaze, okrem iného vrátane hotovosti alebo ekvivalentov hotovosti (napr. obchodovateľné nástroje, zaručené cenné papiere, dlhopisy a peňažné listy), zberateľské mince a známky,

m. nebezpečný odpad, okrem iného vrátane použitých hypodermických ihiel a/alebo injekčných striekačiek alebo iného zdravotníckeho, organického alebo priemyselného odpadu,

n. mokrý ľad (zmrazená voda),

o. napodobeniny značkových tovarov, okrem iného vrátane tovarov s ochrannou známkou, ktoré sú identické alebo podstatne neodlíšiteľné od tých s registrovanou ochrannou známkou bez schválenia alebo dohľadu vlastníka registrovanej ochrannej známky (bežne označkované ako „falošné výrobky“ alebo „falzifikáty“),

p. marihuana, vrátane marihuany určenej na rekreačné alebo lekárske použitie a kanabidiolu získaného z marihuany (CBD), akýchkoľvek výrobkov s koncentráciou delta-9-tetrahydrocannabinolu (THC) vyššou ako 0,3 percenta v suchom hmotnostnom základe a syntetických kanabinoidov,

q. surové alebo neopracované konopné rastliny alebo ich súčasti (okrem iného vrátane konopných stoniek, konopných listov, konopných kvetov a konopných semien),

r. tabak a tabakové výrobky, okrem iného vrátane cigariet, cigár, voľného tabaku, bezdymového tabaku, vodnej fajky a

s. elektronické cigarety.

8.2 Spoločnosť FedEx zakazuje zahrnutie nasledujúcich typov Zásielok do akýchkoľvek cieľových krajín a Platca súhlasí s ich neposielaním (v závislosti od cieľovej krajiny sa môžu uplatňovať ďalšie obmedzenia):

a. zásielky alebo tovar, ktorých preprava, dovoz alebo vývoz je zakázaná akýmkoľvek zákonom, predpisom alebo nariadením,

b. zásielky, ktoré od spoločnosti FedEx vyžadujú získanie akejkoľvek špeciálnej licencie alebo povolenia na prepravu, dovoz alebo vývoz,

c. nepreclené, spotrebnej dani podliehajúce zásielky alebo tovar, ktoré vyžadujú regulačné povolenie alebo preclenie,

d. zásielky s deklarovanou colnou hodnotou prevyšujúcou povolené limity pre konkrétnu cieľovú krajinu,

e. nebezpečný tovar s výnimkou toho, ktorý je povolený v časti Nebezpečný tovar týchto prepravných podmienok a

f. balíky, ktoré sú mokré, uniká z nich kvapalina alebo z nich vychádza akýkoľvek zápach.

FedEx vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za Zakázané položky, ktoré boli prijaté na prepravu akýmkoľvek spôsobom (vrátane prijatia omylom alebo vedome).

8.3 FedEx si na základe týchto obmedzení alebo z dôvodu bezpečnosti a zabezpečenia vyhradzuje právo Balíky odmietnuť. FedEx je oprávnený účtovať administratívny poplatok za odmietnuté Balíky a v príslušných prípadoch za náklady na vrátenie tovaru Odosielateľovi. Ďalšie informácie sú k dispozícii na požiadanie.

8.4 Záruka vrátenia peňazí (viď článok 18) sa nevzťahuje na Zakázané položky.


9. KONTROLY VÝVOZU

9.1 Spoločnosť FedEx neprepravuje Zásielky, ktoré porušujú zákony o kontrole vývozu. Odosielateľ je zodpovedný za a zaručuje dodržiavanie všetkých platných zákonov, predpisov a nariadení, okrem iného vrátane vývozných administratívnych nariadení USA, nariadení o medzinárodnom obchodovaní so zbraňami USA, nariadení o zahraničnom obchode USA a platných dovozných zákonov a nariadení štátnej správy akejkoľvek krajiny súvisiacej s prepravou Zásielky. Odosielateľ súhlasí a zaručuje, že bude dodržiavať všetky platné sankcie štátnej správy USA zakazujúce vývoz alebo opakovaný vývoz tovaru, služieb a technológií do krajín a regiónov uvedených štátnou správou USA jednostranne alebo v spolupráci so sankciami ostatných krajín. Spoločnosť FedEx okrem toho neprepravuje a Odosielateľ súhlasí nevydávať Zásielku s tovarom, obchodovanie s ktorým je obmedzené alebo zakázané podľa práva o ekonomických sankciách a embargách. Aktuálny zoznam krajín a teritórií, v rámci ktorých spoločnosť FedEx neposkytuje služby, nájdete na lokalite fedex.com.

9.2 Spoločnosť FedEx okrem toho neprepravuje a Odosielateľ zaručuje, že spoločnosti FedEx nevydá žiadnu Zásielku, ak sa Odosielateľ alebo akákoľvek strana zapojená do Zásielky nachádza v Zozname zakázaných osôb spravovanom Ministerstvom obchodu USA alebo akomkoľvek zozname pre kontrolu vývozu alebo sankcií vydanom a spravovanom Ministerstvom financií USA, Úradom na kontrolu zahraničných aktív, Ministerstvom obchodu USA, Úradom pre priemysel a bezpečnosť USA, Ministerstvom zahraničných vecí USA, Riaditeľstvom pre obranné obchodné kontroly, Výborom pre sankcie Organizácie spojených národov, Radou Európskej únie a akýmkoľvek iným príslušným orgánom. Odosielateľ tiež súhlasí a zaručuje, že sa nepokúsi poslať Zásielku žiadnemu subjektu vo vlastníctve akejkoľvek strany v spoločnom vlastníctve určenom príslušným orgánom zodpovedným za kótovanie, a to s ohľadom na ekonomické sankcie.

9.3 Odosielateľ identifikuje Zásielky, ktoré vyžadujú akékoľvek licencie alebo povolenia na kontrolu vývozu alebo na ktoré sa vzťahujú iné regulačné kontroly pred vývozom a spoločnosti FedEx poskytne informácie a celú nevyhnutnú dokumentáciu na splnenie platných zákonov a nariadení. Odosielateľ nesie zodpovednosť na vlastné náklady za určenie požiadaviek na vývozné licencie a povolenia pre Zásielku, získanie všetkých potrebných licencií a povolení a zaistenie toho, že Príjemca má oprávnenie podľa zákonov a nariadení krajiny pôvodu, cieľovej krajiny a každej krajiny uplatňujúcej jurisdikciu nad tovarom. Odosielateľ ďalej zodpovedá za zaistenie, že koncové použitie alebo koncový používateľ prepravených položiek Zásielok neporuší žiadne konkrétne kontrolné predpisy, ktoré obmedzujú určitý typ vývozu, opakovaného vývozu a prenosu konkrétne vymenovaných položiek podliehajúcich vývozným administratívnym nariadeniam USA.

9.4 Spoločnosť FedEx neprijíma žiadnu zodpovednosť voči Odosielateľovi ani inej osobe za akúkoľvek stratu alebo výdavky, okrem iného vrátane pokút a peňažných trestov, ak Odosielateľ poruší akékoľvek vývozné zákony, predpisy alebo nariadenia, alebo vyplývajúce z konania spoločnosti FedEx s cieľom dodržiavať platné zákony a nariadenia. Odosielateľ tiež súhlasí, že odškodní spoločnosť FedEx za akúkoľvek stratu alebo výdavok, okrem iného vrátane pokút alebo peňažných trestov, ak Odosielateľ nedodrží akékoľvek vývozné zákony, predpisy alebo nariadenia, alebo vyplývajúce z konania spoločnosti FedEx s cieľom dodržiavať platné zákony a nariadenia.


10. NEBEZPEČNÝ TOVAR

10.1 Nie všetky pobočky FedEx akceptujú nebezpečný tovar, niektoré pobočky FedEx neakceptujú konkrétne triedy nebezpečného tovaru a nebezpečný tovar nie je prijímaný na prepravu všetkými službami FedEx. Zásielky spadajúce pod Európsky dohovor týkajúci sa Medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečného tovaru vyžadujú osobitné prepravné dohody a Odosielateľ je povinný pred odoslaním kontaktovať FedEx kvôli potvrdeniu/opatreniam týkajúcim sa prepravy. FedEx si vyhradzuje právo odmietnuť nebezpečný tovar v akomkoľvek mieste, kde je podľa platného práva neprijateľný.

10.2 Všetky Balíky obsahujúce nebezpečný tovar musia byť v súlade s Technickými pokynmi na bezpečnú leteckú prepravu nebezpečného tovaru Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), Predpismi o nebezpečnom tovare Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA), všetkými alternatívami FedEx Express podmienok uvedenými v aktuálnom vydaní tarify IATA alebo inými platnými predpismi. Odosielateľ nesie výhradnú zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú nedodržaním platných predpisov IATA alebo iných predpisov. Odosielateľ musí zabezpečiť a nesie zodpovednosť za úplne bezpečné zabalenie všetkých položiek nebezpečného tovaru, v súlade so všetkými požiadavkami s ohľadom na klasifikáciu, balenie, označenie, etiketovanie, dokumentáciu a s akýmikoľvek ďalšími platnými zákonmi, nariadeniami alebo predpismi. Odosielateľ je tiež zodpovedný za zabezpečenie toho, že Príjemca dodrží všetky platné zákony, nariadenia a predpisy. Nebezpečný tovar môže byť medzinárodne prepravovaný použitím prepravného listu služby FedEx Expanded Service International (Rozšírená medzinárodná služba) pri použití papierového prepravného listu (viď tiež článok 15.5: DOPRAVA A DORUČENIE).

10.3 Odosielateľ musí dodržať všetky platné zákony, predpisy a pravidlá vymedzujúce balenie, označovanie a etiketovanie Zásielok s krvou a krvnými produktmi, bez ohľadu na to, či sú infekčné.

10.4 Obaly FedEx sa nemôžu používať na zasielanie nebezpečného tovaru (okrem Biologických látok kategórie B [UN 3373], ktoré sa môžu posielať v obale FedEx UN 3373 Pak) (viď tiež články 11.3 a 11.4: BALENIE A OZNAČOVANIE).

10.5 Pri preprave lítiových batérií (UN 3090), ktoré sa nedajú znovu dobíjať, sa vyžaduje predchádzajúce schválenie prepravy. Pre viac informácií navštívte fedex.com a zadajte kľúčové slovo „lítiové batérie“.

10.6 Na vyžiadanie musí každú Zásielku sprevádzať formulár Vyhlásenia odosielateľa o nebezpečnom tovare IATA.

10.7 Poznámka: Spoločnosť FedEx môže byť zo zákona povinná nahlásiť nesprávne ohlásené alebo neohlásené Zásielky s nebezpečným tovarom príslušnému miestnemu orgánu. Odosielateľ môže podľa platného práva podliehať zaplateniu pokuty alebo peňažného trestu. Nariadenia týkajúce sa nebezpečného tovaru požadujú, aby každý Odosielateľ pred predložením Zásielky obsahujúcej nebezpečný tovar spoločnosti FedEx alebo inému leteckému prepravcovi absolvoval výcvik týkajúci sa konkrétneho nebezpečného tovaru. Keď Zásielku obsahujúcu nebezpečný tovar predkladajú jednotlivci, musí byť riadne klasifikovaná, zabalená, označená, etiketovaná a identifikovaná ako nebezpečný tovar a zahŕňať správnu dokumentáciu vzťahujúcu sa na nebezpečný tovar.

10.8 Spoločnosť FedEx je povinná zachovať riadne oddelenie nekompatibilného nebezpečného tovaru na všetkých vozidlách a v lietadle. Táto požiadavka môže viesť k tomu, že Zásielka sa musí presunúť na ďalšiu dostupnú prepravnú trasu alebo let, kde môže byť toto oddelenie dodržané.

10.9 Na Zásielky s nebezpečným tovarom sa nevzťahuje záruka vrátenia peňazí (viď článok 18).


11. BALENIE A OZNAČOVANIE

11.1 Všetky Balíky musia byť Odosielateľom pripravené a zabalené tak, aby sa zabezpečila ich bezpečná preprava letecky a cestne, za predpokladu bežného zaobchádzania pri manipulácii v prostredí expresnej prepravy a v súlade so všetkými platnými zákonmi, nariadeniami a predpismi vrátane tých, ktoré upravujú balenie, označovanie a etiketovanie. Odosielateľ je zodpovedný za riadne vyplnenie prepravného listu. Každá Zásielka musí byť čitateľne a trvalo označená menom, adresou - ulicou, mestom a krajinou vrátane poštového smerovacieho čísla Odosielateľa a Príjemcu. Pri medzinárodných Zásielkach musí adresa Odosielateľa obsahovať krajinu, v ktorej odovzdáva Zásielku spoločnosti FedEx.

11.2 Akékoľvek položky náchylné na poškodenie vplyvom určitých podmienok, ktoré môžu nastať pri leteckej preprave, akými sú zmeny teploty alebo atmosférického tlaku, musia byť Odosielateľom primerane chránené vhodným balením. Spoločnosť FedEx nie je zodpovedná za žiadnu škodu spôsobenú zmenami teploty alebo tlaku.

11.3 Spoločnosť FedEx nezabezpečuje prepravu s reguláciou teploty. Spoločnosť FedEx nie je za žiadnych okolností povinná pridať do Zásielok suchý ľad alebo zabezpečiť službu opätovného zmrazenia, bez ohľadu na všetky ústne alebo písomné stanoviská zo strany zákazníka alebo, naopak, spoločnosti FedEx. Spoločnosť FedEx neodporúča používanie mokrého ľadu (zmrazenej vody) ako chladiacej látky.

11.4 Ak Príjemca Balík odmietne alebo ak Balík presakuje, je poškodený alebo zapácha (ďalej spolu ako „Presakovanie“), bude v prípade, ak je to možné, vrátený Odosielateľovi. Ak Odosielateľ Balík odmietne alebo nemôže byť kvôli Presakovaniu vrátený, bude Odosielateľ zodpovedný za a súhlasí s náhradou a iným odškodnením spoločnosti FedEx za všetky náklady, poplatky a výdavky vzniknuté v spojení s čistením a/alebo likvidáciou Balíka. Spoločnosť FedEx si vyhradzuje právo, bez zodpovednosti, odmietnuť alebo zlikvidovať Balík vykazujúci známky Presakovania.


12. KONTROLA ZÁSIELOK

12.1 Spoločnosť FedEx podľa svojho výhradného uváženia alebo na základe žiadosti príslušných orgánov môže kedykoľvek bez toho, aby jej z toho vyplývala zodpovednosť akéhokoľvek druhu, bez upozornenia otvoriť a skontrolovať akúkoľvek Zásielku.

12.2 Podľa platných predpisov je spoločnosť FedEx povinná vykonať (náhodný) röntgenový skríning. Spoločnosť FedEx môže takýto skríning vykonať a Odosielateľ a Príjemca sa týmto vzdávajú všetkých nárokov na odškodenie za škodu alebo oneskorenie (najmä v súvislosti so Zárukou vrátenia peňazí) vzniknutých v dôsledku skríningu.


13. COLNÉ ODBAVENIE

13.1 Zásielky prekračujúce národné hranice môžu prejsť colným konaním. Odosielateľ nesie zodpovednosť a zaručuje, že sa tovar posiela v súlade so všetkými colnými regulačnými požiadavkami, za poskytnutie celej dokumentácie a všetkých informácií potrebných na preclenie a za vyhlásenie a zaručenie, že všetky vyhlásenia a informácie, ktoré predkladá v súvislosti s tovarom a preclením Zásielky, sú a budú pravdivé, správne a úplné vrátane príslušného harmonizovaného systémového kódu. Zásielky vyžadujúce ďalšiu dokumentáciu okrem Prepravného listu (napr. komerčná faktúra) môžu vyžadovať predĺženie prepravného času. VYHRADZUJEME SI PRÁVO PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA NAÚČTOVAŤ VÁM AKÉKOĽVEK PEŇAŽNÉ TRESTY, POKUTY, ŠKODY ALEBO INÉ NÁKLADY ALEBO VÝDAVKY, OKREM INÉHO VRÁTANE POPLATKOV ZA USKLADNENIE VYPLÝVAJÚCICH Z DONUCOVACIEHO ÚKONU USKUTOČNENÉHO KTORÝMKOĽVEK PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM ŠTÁTNEJ SPRÁVY ALEBO Z VÁŠHO NEDODRŽANIA POVINNOSTÍ STANOVENÝCH V TOMTO DOKUMENTE.

13.2 Odosielateľ nesie zodpovednosť na vlastné náklady za zaručenie, že je medzinárodne posielaný tovar prijateľný na vstup do cieľovej krajiny podľa platného práva a v prípade potreby spĺňa všetky požiadavky na licenciu alebo povolenie.

13.3 Odosielateľ môže mať tiež povinnosť predložiť dodatočné informácie na preclenie inými regulačnými orgánmi v cieľovej krajine ešte pred doručením Príjemcovi. Zásielky, ktoré obsahujú tovar alebo výrobky regulované viacerými úradmi štátnej správy v iných cieľových krajinách (napríklad štátne úrady zodpovedné za potravinovú bezpečnosť, ochranu verejného zdravia, farmaceutické a zdravotnícke výrobky, výrobky z rastlín, zvierat alebo voľne žijúcich druhov, telekomunikačné normy a iné normy týkajúce sa elektronických zariadení a podobné úrady) môžu vyžadovať dodatočný čas na preclenie. Všetky poplatky spojené s prepravou a vrátením z krajín, kde vstup tovaru nie je povolený, budú naúčtované Odosielateľovi.

13.4 Keď sú Zásielky zadržané colnou správou alebo inými úradmi kvôli nesprávnej alebo chýbajúcej dokumentácii, môže sa spoločnosť FedEx pokúsiť informovať Príjemcu. Ak miestne právo požaduje, aby Príjemca predložil správne informácie alebo dokumentáciu a Príjemca tak v primeranom čase podľa určenia spoločnosti FedEx neurobí, Zásielka sa môže považovať za nedoručiteľnú podľa platného práva (pozri si článok 17: Nedoručiteľné zásielky). Ak Príjemca nedodá požadované informácie alebo dokumentáciu a miestne právo umožňuje, aby tieto informácie poskytol Odosielateľ, spoločnosť FedEx sa môže pokúsiť informovať Odosielateľa. Ak ani Odosielateľ neposkytne informácie alebo dokumentáciu v primeranom čase podľa určenia spoločnosťou FedEx, Zásielka sa bude považovať za nedoručiteľnú podľa platného práva. Spoločnosť FedEx nepreberá žiadnu zodpovednosť za nemožnosť dokončiť doručenie kvôli nesprávnej alebo chýbajúcej dokumentácii bez ohľadu na to, či sa pokúsi informovať Príjemcu alebo Odosielateľa.

13.5 Ak je to povolené miestnym právom alebo nie je určené inak (napr. prostredníctvom služby „FedEx International Broker Select“ (výberu medzinárodného sprostredkovateľa FedEx), ktorá sa opisuje nižšie), spoločnosť FedEx zabezpečí preclenie medzinárodných Zásielok. Spoločnosť FedEx predloží informácie o Zásielke colným a iným regulačným úradom na preclenie. Spoločnosť FedEx môže v prípade potreby účtovať dodatočné poplatky za preclenie na medzinárodné Zásielky určené na proces preclievania, za služby vyžiadané Odosielateľom, Príjemcom alebo treťou stranou alebo za získanie nákladov pripísaných spoločnosti FedEx regulačným úradom na regulačné spracovanie. Typy a výšky poplatkov sa v závislosti od krajiny líšia. (Pozrite si lokalitu fedex.com/ancillary/go/service, kde nájdete zoznam dodatočných poplatkov za preclenie vo vašej cieľovej krajine.)

13.6 Spoločnosť FedEx bude vystupovať v úlohe sprostredkovateľa pre Odosielateľa alebo Príjemcu (podľa vhodnosti) výhradne s cieľom preclenia a odovzdania Zásielky colnému oddeleniu. V príslušných a vhodných prípadoch môže Odosielateľ poveriť spoločnosť FedEx alebo sprostredkovateľov určených spoločnosťou FedEx na vyplnenie a podanie vyhlásení o preclení a všetkých súvisiacich krokov ako priameho zástupcu konajúceho v mene, na účet a na riziko Odosielateľa alebo Príjemcu. Odosielateľ zaručí, že Príjemca v prípade potreby poverí spoločnosť FedEx v súlade s týmto ustanovením.

13.7 Spoločnosť FedEx nebude požadovať preddavky ani účtovať žiadne clá a dane, ak bola v čase objednávania Zásielky zvolená možnosť výberu sprostredkovateľa. Prijateľnosť a obmedzenia tovaru pri používaní služby výberu medzinárodného sprostredkovateľa FedEx sa môžu v závislosti od krajiny líšiť.

13.8 Spoločnosť FedEx môže v určitých prípadoch na základe svojho uváženia akceptovať pokyny využiť služby iného colného sprostredkovateľa ako spoločnosť FedEx (alebo sprostredkovateľa vybraného spoločnosťou FedEx) alebo sprostredkovateľa vybraného Odosielateľom. Spoločnosť FedEx (alebo sprostredkovateľ vybraný spoločnosťou FedEx) si kedykoľvek vyhradzuje právo precliť Zásielku, ak sprostredkovateľ nemôže byť určený alebo nevykoná preclenie alebo ak úplné informácie o sprostredkovateľovi nie sú spoločnosti FedEx poskytnuté (vrátane mena, adresy, telefónneho čísla a poštového smerovacieho čísla).

13.9 V prípade Zásielok, ktoré musí cez colné úrady precliť Príjemca, spoločnosť FedEx Príjemcovi doručí colnú dokumentáciu, pričom bude doručenie dokumentácie predstavovať včasné doručenie.


14. CLÁ A DANE

14.1 Na vykonanie preclenia niektorých položiek cez colné orgány spoločnosť FedEx môže poskytnúť preddavok na clá a dane vo výške stanovenej colnými úradníkmi v mene platcu a účtovať za to príplatky. Pri všetkých Zásielkach môže spoločnosť FedEx kontaktovať platcu a požadovať potvrdenie dohody o úhrade ako podmienky na dokončenie colného konania a doručenia, a podľa vlastného uváženia môže spoločnosť FedEx požadovať úhradu ciel a daní pred vydaním Zásielky Príjemcovi. Ďalšie informácie získate od Oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti FedEx.

14.2 Spoločnosť FedEx poskytuje len odhad colných poplatkov a daní prostredníctvom funkcie Odhadu ciel a daní v programe FedEx Global Trade Manager na lokalite fedex.com. Konečné clá a dane sa môžu líšiť.

14.3 Ak je presnosť alebo vhodnosť ciel a daní stanovená pre Zásielku predmetom sporu, spoločnosť FedEx alebo jej menovaný sprostredkovateľ môžu skontrolovať prepravnú dokumentáciu predloženú spolu so Zásielkou. Ak spoločnosť FedEx určí, že boli clá a dane stanovené správne, Odosielateľ súhlasí s úhradou ciel a daní, prípadne sa Odosielateľ zaväzuje, že tieto uhradí Príjemca.

14.4 V prípade, že spoločnosť FedEx vopred uhradí clá, dane a ďalšie poplatky v mene platcu, platcovi naúčtuje dodatočný poplatok za službu preclenia založený na paušálnej sadzbe alebo percentuálnom podiele celkovej výšky preddavku. Tento dodatočný poplatok za službu preclenia sa bude líšiť v závislosti od cieľovej krajiny. Ďalšie informácie o účtovaných dodatočných poplatkoch za službu preclenia nájdete na https://www.fedex.com/en-sk/ancillary-clearance-service.html

14.5 Ak Odosielateľ neurčí platcu na Prepravnom liste, clá a dane budú automaticky účtované Príjemcovi, ak je to možné. Možnosti „Bill Sender Duties and Taxes“ („Clá a dane na účet Odosielateľa“) alebo „Bill Third Party Duties and Taxes“ („Clá a dane na účet Tretej strany“) sú k dispozícii len v prípade doručenia do konkrétnych lokalít. Ďalšie informácie vám poskytne Oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti FedEx.

14.6 BEZ OHĽADU NA PLATOBNÉ POKYNY, KTORÉ BY BOLI S TÝMTO V ROZPORE, ZA ÚHRADU CIEL A DANÍ, AKO AJ VŠETKÝCH POPLATKOV A PRÍPLATKOV TÝKAJÚCICH SA NÁŠHO PREDDAVKU NA CLÁ A DANE BUDE V PRÍPADE NEPRIJATIA PLATBY V KONEČOM DÔSLEDKU VŽDY ZODPOVEDNÝ ODOSIELATEĽ. Ak Príjemca alebo tretia strana, od ktorej sa považuje potvrdenie úhrady, odmietne na požiadanie zaplatiť clá a dane, môžeme v tejto súvislosti kontaktovať Odosielateľa. Ak Odosielateľ odmietne vykonať uspokojivé opatrenia na úhradu spoločnosti FedEx, Zásielka sa môže vrátiť Odosielateľovi (pričom bude Odosielateľ zodpovedný za pôvodné poplatky a za poplatky na vrátanie) alebo bude umiestnená v úradnom verejnom sklade alebo v sklade colného úradu alebo sa bude považovať za nedoručiteľnú. Ak sa prepravné poplatky za Zásielku účtujú na kreditnú kartu, spoločnosť FedEx si vyhradzuje právo urovnať neuhradené poplatky ciel a daní spojené s touto Zásielkou na účet tejto kreditnej karty.

14.7 S ohľadom na možnosti dostupné na konkrétnych miestach, ak spoločnosť FedEx nemôže získať uspokojivé potvrdenie o dohodnutej úhrade uhradených preddavkov na clá a dane, môže to viesť k oneskoreniu Zásielky. Takéto oneskorenia alebo iné nesplnenie týchto Podmienok sú vylúčené zo zodpovednosti a nepovažujú sa za Zlyhanie služby. Na základe toho nie sú kryté Zárukou vrátenia peňazí. (Viď časť 18. Záruka vrátenia peňazí a časť 20. Vylúčenie zodpovednosti.)

14.8 Úhrada ciel a daní sa vykoná jedným z nasledujúcich spôsobov podľa výhradného uváženia spoločnosti FedEx: hotovosť, šek (osobný alebo obchodný, za predpokladu predloženia platnej identifikácie), kreditná karta, peňažná poukážka, cestovný šek alebo debetný či odkladový účet. Spoločnosť FedEx neprijíma platby ciel a daní v čase prepravy vopred.

14.9 Spoločnosť FedEx nepreberá žiadnu zodpovednosť za Zásielky ponechané na Colnom úrade a takéto Zásielky sa môžu považovať za nedoručiteľné.


15. DOPRAVA A DORUČENIE

15.1 Spoločnosť FedEx si vyhradzuje právo určiť spôsob a trasu dopravy Zásielky akýmkoľvek spôsobom, ktorý považuje za vhodný. Pri preberaní Zásielky k preprave nie je možné na ceste dohodnúť akékoľvek zastávky. Niektoré Zásielky môžu byť spoločnosťou FedEx konsolidované alebo preposlané na prepravu vozidlom tretej osoby, lietadlom tretej osoby alebo prostredníctvom chartrového alebo vnútroštátneho letu stanoveného podľa výhradného uváženia spoločnosti FedEx. Spoločnosť FedEx nie je v žiadnom prípade povinná presmerovať prepravu akejkoľvek Zásielky do tretej krajiny alebo previezť Zásielku akýmkoľvek stanoveným lietadlom alebo iným vozidlom alebo cez akúkoľvek stanovenú trasu alebo využiť spojenie v akomkoľvek bode podľa akéhokoľvek poriadku. Spoločnosť FedEx môže bez oznámenia využiť alternatívny prepravný prostriedok, lietadlo alebo vozidlo, odkloniť sa z trasy alebo trás alebo Zásielku prepraviť motorovým vozidlom. Odosielateľ súhlasí s právom spoločnosti FedEx presmerovať akúkoľvek Zásielku (vrátane využitia ďalších prepravných prostriedkov) na účely zaistenia jej doručenia.

15.2 Spoločnosť FedEx môže doručiť Zásielku Príjemcovi na adresu uvedenú na prepravnom liste alebo inej osobe alebo entite, ktorá nie je uvedená na prepravnom liste, pričom tá má zjavné oprávnenie na prevzatie Zásielky v mene a na základe splnomocnenia od Príjemcu. Adresy doručenia by mali vždy zahŕňať úplnú adresu Príjemcu a jeho telefónne číslo alebo číslo faxu. Odosielateľ si je vedomý a bezvýhradne súhlasí, že v niektorých krajinách sa môže doručenie vykonať na adresu tretej strany, do poštovej schránky alebo na akékoľvek iné miesto, na ktoré má príjemca prístup. (Pri určitých medzinárodných lokalitách sa môžu uvádzať aj P.O. Box adresy, no na Prepravnom liste musí byť uvedené platné telefónne, faxové alebo telexové číslo. Spoločnosť FedEx nemôže doručovať Zásielky na P. O. Box adresy armády USA, ako sú APO a FPO).

15.3 Spoločnosť FedEx nenesie za žiadnych okolností zodpovednosť za akýkoľvek nárok, ktorý súvisí s tým, že tovar bol zhabaný alebo zadržaný počas prepravy Colným úradom alebo inými vládnymi orgánmi.

15.4 Zásielky do hotelov, nemocníc, vládnych kancelárií alebo zariadení, univerzitných areálov alebo iných zariadení, ktoré disponujú poštovou podateľňou alebo centrálnym areálom pre príjem Zásielok, môžu byť doručené do poštovej podateľne alebo centrálneho areálu pre príjem Zásielok, pokiaľ to spoločnosť FedEx pred odoslaním nepovolila a neschválila inak.

15.5 Nebezpečný tovar nemôže byť presmerovaný na inú adresu, ako je pôvodná uvedená adresa Príjemcu poskytnutá Odosielateľom. (Poznámka: Zásielky môžu byť k dispozícii ako odložené na vyzdvihnutie alebo vrátené Odosielateľovi.)

15.6 Akákoľvek požiadavka na zmenu adresy, ktorá nie je presmerovaním alebo opravou adresy, je novou Zásielkou, na ktorú sa vzťahujú nové Prepravné poplatky.

15.7 Doručenie v sobotu, ak je k dispozícii, bude podliehať osobitnému manipulačnému poplatku v tých krajinách, kde sobota nie je bežným pracovným dňom.

15.8 Možnosť doručenia skoro ráno prostredníctvom služby FedEx Europe First, ak je k dispozícii, podlieha dodatočnému doručovateľskému poplatku (poplatok „FedEx Europe First Delivery“).

15.9 S cieľom zachovania bezpečnosti svojich zamestnancov a v tých prípadoch, keď sa spoločnosť FedEx domnieva, že sú jej služby využité v rozpore s akýmikoľvek platnými zákonmi, nariadeniami alebo predpismi, môže spoločnosť FedEx na základe svojho výhradného uváženia odmietnuť vyzdvihnutie alebo doručenie Zásielky alebo použiť alternatívne opatrenia na vyzdvihnutie alebo doručenie Zásielky.

15.10A Pokyny pre doručenie od Odosielateľa
Spoločnosť FedEx ponúka jednu alebo viac Možností podpisu pri doručení, ktoré si môže Odosielateľ vybrať v čase vypĺňania prepravného listu. Možnosti podpísania zásielky nie sú k dispozícii pre všetky Zásielky a podliehajú zemepisným a iným obmedzeniam a môžu byť spoločnosťou FedEx priebežne doplnené bez predchádzajúceho upozornenia. Dostupnosť Možnosti podpísania zásielky a podmienky tejto služby nájdete na lokalite fedex.com.

Odosielateľ a Príjemca berú na vedomie, že Možnosti podpísania zásielky zvolené Odosielateľom môžu súvisieť najmä s: (i) vydaním Zásielky na doručenie bez podpisu, (ii) doručením k susedovi alebo vrátnikovi/správcovi budovy a pod., (iii) uvoľnením B2C Zásielky iba právoplatne dospelému na adrese doručenia alebo (iv) akoukoľvek kombináciou vyššie uvedených pokynov. Voľba Možnosti podpisu pri doručení Odosielateľom má prednosť pred akýmikoľvek dodatočnými pokynmi súvisiacimi s doručením získanými od Príjemcu. Odosielateľa a Príjemcu upozorňujeme na článok 20.4e týchto Prepravných podmienok.

V súvislosti so službou Možnosť podpísania zásielky sa môžu ukladať dodatočné príplatky. Odosielateľa a Príjemcu upozorňujeme na článok 23 týchto Prepravných podmienok.

V prípade, že Možnosť podpísania zásielky nie je zvolená, spoločnosť FedEx bude postupovať podľa svojich štandardných doručovacích postupov.

15.10B Pokyny pre doručenie od Príjemcu
Vo vybraných lokalitách sa B2C Zásielky môžu doručovať podľa dodatočných pokynov od Príjemcu. Odosielateľ výslovne berie na vedomie a súhlasí, že TAKÉTO POKYNY MÔŽU POZMENIŤ PÔVODNE DOHODNUTÉ POKYNY PRE DORUČENIE A/ALEBO GARANTOVANÝ ČAS DORUČENIA. Odosielateľ a Príjemca berú na vedomie a súhlasia, že pokyny od Príjemcu môžu súvisieť najmä s: (i) odložením času doručenia, (ii) doručením k susedovi, (iii) doručením na inú adresu a/alebo na adresu inej osoby, ak je takáto adresa v tej istej krajine, ako je uvedená na prepravnom liste, (iv) poskytnutím informácie o mieste zanechania B2C Zásielky bez obdržania podpisu pri doručení, (v) zanechaním B2C Zásielky na mieste vyzdvihnutia (napr. v miestnom obchode) alebo (vi) alebo akoukoľvek kombináciou vyššie uvedených pokynov. Strany súhlasia, že dočasné zadržanie B2C Zásielky spoločnosťou FedEx podľa pokynov Príjemcu, napr. odloženie doručenia, sa bude považovať za súčasť zmluvy o preprave.

Možnosti doručenia pre B2C Zásielky, ktoré sú k dispozícii, podliehajú časovým, zemepisným a iným obmedzeniam a môžu byť spoločnosťou FedEx priebežne zmenené bez upozornenia. Dostupnosť možností doručenia a podmienky tejto služby nájdete na lokalite fedex.com. Záruka vrátenia peňazí (pozrite si článok 17) sa nevzťahuje na B2C Zásielky, pri ktorých Príjemca uviedol dodatočné pokyny pre doručenie zásielky podľa tohto ustanovenia.

FedEx akceptuje dodatočné pokyny pre doručenie len v prípade B2C Zásielok. AVŠAK, AK PRÍJEMCA UVEDIE DODATOČNÉ POKYNY PRE DORUČENIE PRI INÝCH ZÁSIELKACH, AKO SÚ B2C ZÁSIELKY, POTOM ODOSIELATEĽ A PRÍJEMCA BERÚ NA VEDOMIE A SÚHLASIA S TÝM, ŽE BUDÚ TÝMITO USTANOVENIAMI VIAZANÍ.


16. SLUŽBA OPAKOVANÉHO DORUČENIA

16.1 Firemné doručenia. Spoločnosť FedEx sa pokúsi o opakované doručenie Zásielky buď automaticky, alebo na požiadanie, ak: (1) nie je na adrese príjemcu alebo susednej adrese k dispozícii nikto, kto by podpísal prevzatie balíka a podpis uvoľnenia nie je zaznamenaný, (2) odosielateľ vybral možnosť podpísania zásielky FedEx (FedEx Delivery Signature Option) a nie je k dispozícii žiadny vhodný príjemca, ktorý by podpísal prevzatie balíka, alebo (3) spoločnosť FedEx, podľa vlastného uváženia, rozhodne, že balík nie je možné uvoľniť. Ak sa Firemné doručenie nepodarí vykonať ani po troch (3) pokusoch o doručenie alebo po zadržaní po dobu piatich (5) pracovných dní od dátumu prvého pokusu o doručenie a, v príslušných prípadoch, od dátumu colného odbavenia v cieľovej krajine, bude sa považovať za nedoručiteľné (pozrite si časť 17. Nedoručiteľné zásielky).

16.2 Rezidenčné doručenia a B2C Zásielky. Ak nie je možné vykonať Rezidenčné doručenie alebo doručiť B2C Zásielku na prvý pokus, spoločnosť FedEx môže podľa vlastného uváženia buď opakovať pokus o doručenie, zadržať zásielku do prijatia ďalšieho pokynu na doručenie od Adresáta alebo doručiť na miesto, ktoré určí spoločnosť FedEx. Ak nie je možné vykonať Rezidenčné doručenie alebo doručiť B2C Zásielku ani po opakovaných pokusoch, ak Adresát neposkytne žiadne ďalšie pokyny na doručenie alebo ak spoločnosť FedEx nedokáže zásielku doručiť na iné miesto, ktoré určuje spoločnosť FedEx, zásielka sa bude považovať za nedoručiteľnú (pozrite si časť 17. Nedoručiteľné zásielky).


17. NEDORUČITEĽNÉ ZÁSIELKY

17.1 Nedoručiteľná Zásielka je taká, ktorá nemôže byť doručená z dôvodov, ktoré zahŕňajú najmä niektoré z nasledujúcich: (i) adresa Príjemcu je neúplná, nečitateľná, nesprávna alebo sa nedá lokalizovať, (ii) Zásielka bola adresovaná do oblasti, v ktorej spoločnosť FedEx neposkytuje služby, (iii) miesto podnikania Príjemcu je zatvorené (iv) doručenie je nemožné kvôli nedostupnosti alebo odmietnutiu náležitej osoby zásielku prijať alebo podpísať dodanie Zásielky pri prvotnom pokuse o doručenie alebo opakovaných pokusoch, (v) Zásielku nie je možné colne odbaviť, (vi) Zásielka by pravdepodobne spôsobila poškodenie alebo oneskorenie iných Zásielok alebo majetku alebo ujmu osobám, (vii) Zásielka obsahuje zakázané položky, (viii) Príjemca nemôže alebo odmietne zaplatiť Zásielku označenú ako „Bill Recipient“, (ix) Zásielka nebola riadne zabalená alebo (x) obsah Zásielky alebo balenie je poškodené v rozsahu, v ktorom opätovné zabalenie nie je možné.

17.2 Ak je Zásielka z akéhokoľvek dôvodu nedoručiteľná, spoločnosť FedEx sa môže pokúsiť informovať Odosielateľa a dohodnúť s ním vrátenie Zásielky bez toho, aby boli dotknuté miestne regulačné obmedzenia. Ak sa s Odosielateľom nepodarí skontaktovať do piatich (5) pracovných dní alebo ak Odosielateľ nedodá pokyny v primeranom období podľa určenia spoločnosti FedEx, spoločnosť FedEx môže podľa vlastného uváženia vrátiť Zásielku Odosielateľovi, uložiť Zásielku v úradnom verejnom sklade alebo colnom sklade alebo Zásielku zlikvidovať. Ak Zásielku nie je možné doručiť, colne odbaviť alebo vrátiť, Zásielka môže byť premiestnená alebo zlikvidovaná spoločnosťou FedEx podľa jej vlastného uváženia. Odosielateľ bude zodpovedný za akékoľvek a všetky náklady a Poplatky, ktoré vznikli v priebehu vrátenia, uskladnenia alebo likvidácie nedoručiteľnej Zásielky, pokiaľ Zásielka nebola nedoručiteľná pochybením na strane spoločnosti FedEx.

17.3 Zásielky, ktoré nemôžu byť vrátené kvôli miestnym regulačným obmedzeniam, budú buď umiestnené v úradnom verejnom sklade, alebo v colnom sklade alebo zlikvidované podľa vlastného výhradného uváženia spoločnosti FedEx a na akejkoľvek pobočke. Odosielateľ súhlasí so zaplatením akýchkoľvek nákladov spôsobených spoločnosti FedEx pri takomto umiestnení alebo likvidácii.

17.4 Poplatky súvisiace s vrátením budú Odosielateľovi stanovené spolu s pôvodnými Poplatkami, pokiaľ Zásielka nebola nedoručiteľná pochybením na strane spoločnosti FedEx. Zahrnuté budú aj akékoľvek ďalšie poplatky spôsobené spoločnosti FedEx, najmä clá, dane a v príslušných prípadoch poplatky za skladovanie. Pri vrátených Zásielkach obsahujúcich nebezpečný tovar musí Odosielateľ dodať vyplnený spiatočný prepravný list a všetky ďalšie požadované dokumenty.


18. POLITIKA ZÁRUKY VRÁTENIA PEŇAZÍ

18.1 Spoločnosť FedEx ponúka Záruku vrátenia peňazí pre nasledujúce služby a možnosti služieb (ak a tam, kde sú k dispozícii): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (okrem európskych zásielok), FedEx International Economy Freight (okrem európskych zásielok), FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. Pre vylúčenie pochybnosti, Záruka vrátenia peňazí neplatí pri európskych zásielkach s využitím služby FedEx International Economy. Spoločnosť FedEx na požiadanie buď vráti, alebo podľa možnosti (ktorú FedEx využije podľa vlastného výhradného uváženia) vystaví dobropis k príslušnej faktúre na Prepravné poplatky vzniknuté Odosielateľovi, ak k prvému pokusu o doručenie Zásielky dôjde 60 alebo viac sekúnd po príslušnom Garantovanom čase doručenia („Service Failure“ - „Zlyhanie služby“). Politika vrátenia peňazí sa však uplatní, len ak bol záväzok doručenia prijatý spoločnosťou FedEx po vyzdvihnutí Zásielky.

Ak je táto záruka vrátenia peňazí k dispozícii (zákazníci by si mali podrobnosti overiť u spoločnosti FedEx), môže byť pozastavená, pozmenená alebo zrušená spoločnosťou FedEx na základe jej výhradného uváženia bez upozornenia Odosielateľa alebo Príjemcu.

Na získanie nároku na vrátenie alebo vystavenie dobropisu sa vzťahujú nasledovné obmedzenia:

a. Keď dôjde k oneskoreniu colného odbavenia alebo ďalších regulačných previerok kvôli kontrole alebo požiadavkám na vzorkovanie alebo kvôli chybám a omylom v dokumentácii spôsobenými na strane Odosielateľa alebo spracovanie Balíka mešká kvôli dodržiavaniu leteckých alebo iných bezpečnostných požiadaviek spoločnosťou FedEx, Garantovaný čas doručenia sa zmení pridaním jedného pracovného dňa za každý deň (alebo jeho časť) takéhoto oneskorenia;

b. Pri fakturovaných Zásielkach a pri Zásielkach odoslaných využitím automatizovaného prepravného zariadenia, musí spoločnosť FedEx obdržať písomné oznámenie o Zlyhaní služby do 15 dní odo dňa fakturácie. Odosielateľ musí pri platení faktúry vždy uvádzať číslo faktúry, ktorej sa platba týka. Ak faktúra nie je plne uhradená, dôvod každého neuhradeného poplatku musí byť uvedený vo vzťahu k číslu zásielky alebo prepravnému listu.

c. Pri zásielkach nefakturovaných spoločnosťou FedEx (či už platených v hotovosti, šekom, poštovou poukážkou, kreditnou kartou alebo inak), musí Odosielateľ zaslať spoločnosti FedEx písomné oznámenie o Zlyhaní služby do 15 dní po dátume Odoslania.

d. Oznámenie musí obsahovať Zákaznícke číslo FedEx, číslo zásielky alebo číslo prepravného listu, dátum odoslania a úplné a presné informácie o Príjemcovi.

e. Zlyhanie služby nebude uznané, ak do 30 dní od oznámenia spoločnosti FedEx poskytne dôkaz buď o včasnom doručení, ktoré obsahuje dátum a čas doručenia a meno osoby, ktorá podpísala Zásielku alebo o tom, že Zásielka nebola doručená včas z dôvodov výnimiek uvedených v článku 20: VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI alebo preto, že z nižšie uvedených dôvodov došlo k predĺženiu času doručenia.

f. Na jeden Balík je povolené iba jedno vrátenie peňazí alebo vystavenie dobropisu. Ak k Zlyhaniu služby dôjde pri doručení akéhokoľvek Balíka v rámci Zásielky viacerých balíkov, vrátenie peňazí alebo vystavenie dobropisu bude uznané iba pre časť Prepravných nákladov vzťahujúcich sa k danému Balíku.

g. Vrátenie peňazí alebo vystavenie dobropisu bude uznané, len ak boli v čase odoslania poskytnuté úplné a presné informácie o Príjemcovi. Úplné informácie o Príjemcovi musia byť poskytnuté buď na prepravnom liste, alebo prostredníctvom automatizovaného prepravného zariadenia.

h. Vrátenie peňazí alebo vystavenie dobropisu nebude priznané pri Zásielkach oneskorených kvôli nesprávnym alebo neúplným adresám alebo nedostupnosti alebo odmietnutiu osoby prijať doručenú zásielku, bez ohľadu na to, či je Balík vrátený Odosielateľovi, alebo podpísať Balík alebo z dôvodu akejkoľvek zmluvnej podmienky umožňujúcej predĺženie lehoty na doručenie alebo dôvodov opísaných v článku 20: VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI.

i. Táto Záruka vrátenia peňazí sa vzťahuje iba na Prepravné poplatky a nie na clá, dane alebo poplatky z deklarovanej hodnoty alebo akékoľvek iné Poplatky a/alebo stratu alebo škodu spôsobenú Odosielateľovi alebo Príjemcovi.

j. Vrátenie peňazí alebo vystavenie dobropisu nebude priznané zákazníkom používajúcim automatizované prepravné zariadenia v prípade, že sa na predmetný Balík alebo Zásielku použijú nesprávne čísla zásielky.

k. K Zlyhaniu služby nedôjde, ak sa v čase odoslania Zásielky s označením „bill to“ použilo Zákaznícke číslo FedEx, ktoré nebolo v dostatočnom stave a Balík bol zadržaný, kým nedošlo k zabezpečeniu alternatívnych platobných podmienok. Na účely tohto ustanovenia, „dostatočná platobná schopnosť“ znamená, že (1) platby na účte FedEx prebiehajú bežným spôsobom, (2) účtu FedEx nie je pridelený status „cash only“ a (3) zostatok na obchodných alebo podnikateľských účtoch FedEx neprekračuje úverový rámec stanovený spoločnosťou FedEx.

l. Táto Záruka vrátenia peňazí sa nevzťahuje na nedoručiteľné alebo vrátené Zásielky alebo akúkoľvek Zásielku obsahujúcu nebezpečný tovar alebo suchý ľad.

m. Táto Záruka vrátenia peňazí sa nevzťahuje na oneskorenie v doručení spôsobené dodržaním politiky spoločnosti FedEx týkajúcej sa úhrady ciel a daní pred colným odbavením alebo pri doručení.

n. Splatné záväzky za Prepravné poplatky budú pripísané iba na účet platcu a refundácie budú splatné iba platcovi.

o. Dobropis alebo vrátenie peňazí podľa tejto Záruky vrátenia peňazí sa uplatní iba voči Prepravným poplatkom za Zásielku, ktorá spôsobila vznik kreditnej položky.

p. Presný Garantovaný čas doručenia je možné získať iba kontaktovaním Zákazníckeho servisu a poskytnutím nasledovných informácií:

1. tovar, ktorý sa bude prepravovať,

2. dátum odoslania,

3. presná adresa,

4. hmotnosť Zásielky,

5. hodnota Zásielky.

Akýkoľvek prepravný čas uvedený v Sprievodcovi službami FedEx alebo na inom mieste alebo uvedený Oddelením služieb zákazníkom bez piatich požadovaných skutočností uvedených vyššie, je iba odhadom a nie je stanoveným Garantovaným časom doručenia. Záznamy spoločnosti FedEx týkajúce sa uvedených časov doručenia budú predstavovať rozhodujúci dôkaz o čase doručenia.

q. Táto Záruka vrátenia peňazí pre Zásielky určené do oblastí s rozšírenými službami sa vzťahuje iba na časť prepravy poskytovanú priamo spoločnosťou FedEx.

r. Prepravné časy spoločnosti FedEx ovplyvňujú štátne sviatky v mieste vyzdvihnutia a/alebo v mieste určenia. Doručenia bežne naplánované na deň štátneho sviatku budú preložené nasledujúci pracovný deň. Garantovaný čas doručenia sa predĺži o obdobie rovnajúce sa trvaniu štátneho sviatku.

s. Pri službe FedEx International Next Flight sa stanovený Garantovaný čas doručenia môže zmeniť z mnohých dôvodov vrátane, bez obmedzenia, nasledovných: meškanie alebo zrušenie letov systémom riadenia leteckej dopravy, kvôli nepriaznivému počasiu alebo technickým problémom. Ak dôjde k zmene Garantovaného času doručenia, Záruka vrátenia peňazí sa bude vzťahovať iba na posledný odhadovaný Garantovaný čas doručenia.

t. Táto Záruka vrátenia peňazí sa nevzťahuje na všetky Zásielky, konkrétne na B2C Zásielky, pri ktorých Príjemca dal spoločnosti FedEx špecifické pokyny doručenia podľa článku 15.10.

18.2 Pri službe FedEx Europe First, spoločnosť FedEx na požiadanie buď vráti, alebo podľa možnosti (ktorú FedEx využije na základe vlastného výhradného uváženia) vystaví dobropis k príslušnej faktúre na i) poplatok za doručenie FedEx Europe First, ktorý vznikol Odosielateľovi, ale nie na Prepravné poplatky, ak k prvému pokusu o doručenie Zásielky dôjde 60 alebo viac sekúnd po príslušnom Garantovanom čase doručenia pri službe FedEx Europe First a ii) Prepravné poplatky vzniknuté Odosielateľovi (okrem poplatku za doručenie prostredníctvom služby FedEx Europe First), ak k prvému pokusu o doručenie Zásielky dôjde 60 alebo viac sekúnd po príslušnom Garantovanom čase doručenia pri službe FedEx International Priority bez varianty služby FedEx Europe First. Všetky obmedzenia uvedené v článku 18.1 sa rovnako vzťahujú na variantu služby FedEx Europe First.

18.3 Ak sa Odosielateľ rozhodne nechať Zásielku buď vo FedEx Authorised Ship Centre (Autorizovanom prepravnom stredisku FedEx), alebo vo FedEx Drop Box (FedEx box pre zanechanie zásielok), Garantovaný čas doručenia začne plynúť, keď je Zásielka vyzdvihnutá spoločnosťou FedEx z FedEx Authorised Ship Centre alebo FedEx Drop Box, podľa miesta uloženia. Podrobnosti o príslušných časoch prerušenia priebežne v platnosti sú k dispozícii v Authorised Ship Centre alebo FedEx Drop Box.


19. DEKLAROVANÁ HODNOTA A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

19.1 Pokiaľ Odosielateľ neuvedie na prepravnom liste vyššiu Deklarovanú hodnotu Prepravy a nezaplatí požadovaný poplatok, zodpovednosť spoločnosti FedEx je obmedzená na vyššiu z nasledovných čiastok: a) čiastka stanovená platnou medzinárodnou zmluvou alebo miestnym právom, b) 22 EUR za kilogram alebo c) 100 USD za Zásielku. Pre Zásielky FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight a FedEx Standard Overnight v rámci Rakúska, Belgicka, Dánska, Luxemburska, Holandska, Švajčiarska a Spojených arabských emirátov je zodpovednosť spoločnosti FedEx obmedzená na vyššiu z nasledovných čiastok: a) čiastka stanovená príslušným miestnym právom, b) 10 EUR za kilogram alebo c) 100 USD za Zásielku, pokiaľ Odosielateľ neuvedie na prepravnom liste vyššiu Deklarovanú hodnotu Prepravy a nezaplatí požadovaný poplatok. Pre Zásielky FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight a FedEx Standard Overnight v rámci Nemecka je zodpovednosť spoločnosti FedEx obmedzená na vyššiu z nasledovných čiastok: a) 4 EUR na kilogram podľa Nemeckého obchodného zákonníka (HGB) alebo b) 100 USD za Zásielku, pokiaľ Odosielateľ neuvedie na prepravnom liste vyššiu Deklarovanú hodnotu Prepravy a nezaplatí požadovaný poplatok.

19.2 Spoločnosť FedEx neposkytuje zodpovednosť za prepravu nákladu ani celkové poistenie rizika, ale Odosielateľ môže zaplatiť dodatočný poplatok za Deklarovanú hodnotu Prepravy, ktorá je vyššia, ako sú limity uvedené v článku 19.1. Odosielateľ by sa mal obrátiť na zoznam platných taríf spoločnosti FedEx v čase odosielania alebo zavolať spoločnosti FedEx kvôli vysvetleniu dodatočného poplatku. Deklarovaná hodnota prepravy akéhokoľvek Balíka predstavuje maximálnu zodpovednosť spoločnosti FedEx v súvislosti so zaslaním tohto Balíka okrem iného vrátane za akúkoľvek stratu, poškodenie, oneskorenie, chybné dodanie, akékoľvek neposkytnutie informácií alebo chybné poskytnutie informácií vzťahujúce sa k Zásielke. Zodpovednosť za všetky riziká, ktoré presahujú výšku Deklarovanej hodnoty Prepravy, preberá Odosielateľ. Zákazníkom odporúčame, aby ohľadne poistného krytia kontaktovali svojho poisťovacieho agenta alebo makléra. AJ KEĎ JE DEKLAROVANÁ VYŠŠIA HODNOTA PREPRAVY, ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI FEDEX ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE OBSAHU ZÁSIELKY NEBUDE VYŠŠIA AKO JE SKUTOČNÁ HODNOTA OBSAHU ZÁSIELKY A SPOLOČNOSŤ FEDEX BUDE OPRÁVNENÁ POŽADOVAŤ NEZÁVISLÝ DÔKAZ O HODNOTE OBSAHU ZÁSIELKY, NA KTORÚ SA VZŤAHUJE NÁROK.

19.3 Maximálna Deklarovaná colná hodnota a Deklarovaná hodnota prepravy je obmedzená a môže sa v rôznych oblastiach líšiť. Pokiaľ je to vhodné, Deklarovaná hodnota prepravy nesmie prekročiť Deklarovanú colnú hodnotu. Maximálna Deklarovaná colná hodnota a Deklarovaná hodnota prepravy pre obsah Zásielok FedEx Envelope alebo FedEx Pak, bez ohľadu na cieľovú krajinu, je 100 USD za Zásielku alebo 9.07 USD za hmotnostnú libru, ktorýkoľvek údaj je vyšší. Tovar s hodnotou (skutočnou alebo deklarovanou) presahujúcou tieto sumy by NEMAL byť zasielaný ako FedEx Envelope alebo FedEx Pak. Pokiaľ spoločnosť FedEx neuvádza inak, maximálna Deklarovaná hodnota prepravy je 50 000 USD na Zásielku, okrem služieb FedEx International Priority Freight a FedEx International Economy Freight, ktorých maximálna stanovená Deklarovaná hodnota prepravy je obmedzená na 100 000 USD na Zásielku do väčšiny destinácií. Odosielateľ by sa mal obrátiť na zoznam platných taríf spoločnosti FedEx v čase odosielania alebo zavolať spoločnosti FedEx kvôli vysvetleniu obmedzení deklarovanej hodnoty.

19.4 Zásielky obsahujúce nasledovné položky výnimočnej hodnoty sú obmedzené na maximálnu Deklarovanú hodnotu prepravy vo výške 1 000 USD na Zásielku alebo 9.07 USD za libru, ktorýkoľvek údaj je vyšší. Dovoz akejkoľvek z týchto položiek môže byť jednotlivými krajinami zakázaný a nižšia Deklarovaná hodnota prepravy obmedzená na krajinu bude predmetom kontroly stanoveného obmedzenia pre takéto položky:

a. umelecké diela vrátane všetkých diel vytvorených alebo vyvinutých použitím zručnosti, zmyslu alebo kreatívneho talentu určených na predaj, výstavu alebo zbierku. To okrem iného zahŕňa položky (a ich časti), ako sú maľby, kresby, vázy, gobelíny, výtlačky limitovanej edície, výtvarné umenie, sochy, plastiky, zberateľské predmety, hudobné nástroje alebo podobné predmety vyrobené na objednávku alebo personalizované,

b. starožitnosti alebo zberateľské predmety alebo akýkoľvek tovar, ktorý vykazuje štýl alebo módu minulého obdobia a ktorých história, vek alebo vzácnosť prispievajú k jeho hodnote. Tieto položky zahŕňajú najmä nábytok, kuchynské náčinie, porcelán, keramiku a sklenený riad. Zberateľské predmety môžu byť súčasné alebo sa vzťahovať na minulé obdobie,

c. film, fotografie (vrátane negatívov), fotografických chrómovaných filmov a diapozitívov,

d. výrobky, ktoré sú vo svojej podstate obzvlášť náchylné na poškodenie alebo ktorých trhová hodnota je obzvlášť premenlivá alebo ťažko stanoviteľná,

e. sklenené výrobky vrátane, bez obmedzenia, tabuliek, zrkadiel, keramiky, porcelánu, krištáľového skla, zarámovaného skla a akéhokoľvek iného tovaru s podobne krehkými vlastnosťami,

f. plazmové obrazovky,

g. klenoty vrátane, bez obmedzenia, kostýmových šperkov, hodiniek a ich častí, zasadených drahokamov alebo kameňov (drahokamy alebo polodrahokamy, brúsené alebo nebrúsené), priemyselné diamanty a šperky vyrobené z cenného kovu,

h. cenné kovy vrátane, bez obmedzenia, zlata a striebra, strieborných tehál alebo prachu, precipitáty alebo platina (okrem prípadov, ak je integrálnou časťou elektronických zariadení),

i. kožušiny vrátane, bez obmedzenia, kožušinového oblečenia, oblečenia zo strihanej kože a kože s kožušinou,

j. cenné papiere, dlhopisy, hotovostné listy alebo ekvivalenty hotovosti vrátane, bez obmedzenia, potravinových poukážok, poštových známok (nie zberateľských), cestovných šekov, stieracích žrebov, poštových poukážok, darčekových kariet a darčekových poukazov, predplatených telefónnych kariet (s výnimkou tých, ktoré vyžadujú kód na aktiváciu), kupónových obligácií a dlhopisov na doručiteľa,

k. zberateľské položky, ako sú športové karty, suveníry a memorabílie. (Zberateľské mince a známky nemôžu byť prepravované. Viď článok Zakázané položky),

l. gitary a iné hudobné nástroje, ktoré sú staršie ako 20 rokov a hudobné nástroje vyrobené na objednávku alebo personalizované,

m. Odosielateľ je zodpovedný za presné vyplnenie prepravného listu alebo iných prepravných dokumentov vrátane vyplnenia časti týkajúcej sa deklarovanej hodnoty. Spoločnosť FedEx nemôže akceptovať žiadosti o zmenu informácie o deklarovanej hodnote na prepravnom liste po odovzdaní spoločnosti FedEx.

19.5 Ak Odosielateľ neuviedol Deklarovanú hodnotu prepravy pri každom Balíku uvedenom na prepravnom liste, ale určil celkovú Deklarovanú hodnotu všetkých Balíkov, deklarovaná hodnota každého balíka bude určená vydelením celkovej deklarovanej hodnoty počtom Balíkov na prepravnom liste. Deklarovaná hodnota akéhokoľvek Balíka v Zásielke nemôže v žiadnom prípade prekročiť deklarovanú hodnotu Zásielky.

19.6 Spoločnosť FedEx nie je zodpovedná za akúkoľvek stratu, poškodenie, oneskorenie, chybné doručenie alebo nedoručenie neprijateľných Zásielok vrátane, bez obmedzenia, hotovosti alebo meny (viď článok 8. Zakázané položky).

19.7 Akékoľvek vyhlásenie o hodnote presahujúce maximá povolené spoločnosťou FedEx je neplatné. Akceptovanie prepravy akejkoľvek Zásielky, ktorá má deklarovanú hodnotu presahujúcu povolené maximá, spoločnosťou FedEx (či už neúmyselné, úmyselné alebo iné), nepredstavuje vo vzťahu k takejto Zásielke vzdanie sa akéhokoľvek ustanovenia alebo limitov uvedených v týchto Podmienkach.

19.8 Ak Deklarovaná hodnota prepravy presahuje autorizované limity (pozrite si články 19.3 a 19.4), bude takáto hodnota automaticky znížená na stanovené limity platné pre takúto Zásielku.

19.9 Bez ohľadu na Deklarovanú hodnotu prepravy Balíka, zodpovednosť spoločnosti FedEx za stratu, poškodenie, omeškanie, chybné doručenie, nedoručenie, chybné informácie, akékoľvek neposkytnutie informácií alebo chybné poskytnutie informácií, neprekročí náklady na opravu Zásielky, jej zostatkovú hodnotu alebo náklady na jej náhradu, ktorákoľvek z čiastok je nižšia.


20. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

20.1 SPOLOČNOSŤ FEDEX NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY, ČI UŽ PRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO NÁSLEDNÉ PRESAHUJÚCE DEKLAROVANÚ HODNOTU (PODĽA VYMEDZENIA ČLÁNKU 19) ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI UVEDENÉ V PRÍSLUŠNOM MEDZINÁRODNOM DOHOVORE V PLATNOM ZNENÍ ALEBO, PRI ZÁSIELKACH Z A MEDZI URČENÝMI MIESTAMI V RÁMCI JEDNEJ KRAJINY, PRÍSLUŠNÝCH MIESTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOCH, KTORÉKOĽVEK MÁ VÄČŠIU VÁHU, BEZ OHĽADU NA TO, ČI SPOLOČNOSŤ FEDEX VEDELA ALEBO MALA VEDIEŤ O TOM, ŽE MÔŽE DÔJSŤ K VZNIKU TAKEJTO ŠKODY VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, STRATY PRÍJMU ALEBO ZISKU.

20.2 SPOLOČNOSŤ FEDEX NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA VÝNIMOČNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME STRATY ALEBO ŠKODY VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, STRATY PRÍJMU ALEBO ZISKU.

20.3 Spoločnosť FedEx nebude zodpovedať za straty alebo oneskorenie za určitých okolností uvedených v článku 20.4. Všetky riziká takejto straty alebo oneskorenia preberá Odosielateľ a Odosielateľ by mal v prípade potreby poistného krytia kontaktovať poisťovacieho agenta alebo makléra. SPOLOČNOSŤ FEDEX NEPOSKYTUJE POISTNÉ KRYTIE.

20.4 Spoločnosť FedEx nebude zodpovedná, ani nezrealizuje žiadne vyrovnanie, refundáciu ani dobropis v dôsledku akejkoľvek straty, poškodenia, oneskorenia, chybného doručenia alebo nedoručenia alebo chybných informácií alebo neposkytnutia informácií vrátane, bez obmedzenia, informácie o strate, poškodení, oneskorení, chybnom doručení, nedoručení, chybných informáciách alebo neposkytnutí informácií, ktoré boli spôsobené alebo vyplývajú z:

a. Úkonu, neplnenia alebo opomenutia na strane Odosielateľa, Príjemcu alebo akejkoľvek inej strany, ktorá má záujem o Zásielku;

b. povahy Zásielky alebo akejkoľvek jej vady, vlastnosti alebo vnútornej skrytej vady,

c. porušenia ktorejkoľvek z obchodných podmienok uvedených na prepravnom liste alebo týchto Podmienok, taríf alebo iných podmienok vzťahujúcich sa na Zásielku vrátane, bez obmedzenia, nesprávneho deklarovania nákladu, nesprávneho alebo nedostatočného balenia, zabezpečenia, označenia alebo adresovania Zásielok,

d. akýchkoľvek udalostí mimo kontroly spoločnosti FedEx vrátane, bez obmedzenia, vzdušného nebezpečenstva, verejných nepriateľov, verejných orgánov konajúcich na základe zdanlivej alebo skutočnej právomoci, úkonov alebo opomenutí Colných úradov, verejných nepokojov, štrajkov alebo iných miestnych sporov, občianskych nepokojov, nebezpečných udalostí v dôsledku vojnového stavu alebo poveternostných podmienok alebo národných, medzinárodných alebo miestnych narušení v sieťach leteckej alebo pozemnej dopravy, trestných činov akejkoľvek osoby (osôb) alebo subjektov vrátane teroristických činov, štrajkov alebo očakávaných štrajkov (akéhokoľvek subjektu vrátane, napríklad, iných prepravcov, predajcov alebo dodávateľov), prírodných katastrof, narušenia alebo zlyhania komunikačných a informačných systémov (vrátane, bez obmedzenia, systémov spoločnosti FedEx), mechanických oneskorení alebo podmienok, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zamestnancov spoločnosti FedEx,

e. úkonov alebo omylov akejkoľvek osoby mimo spoločnosti FedEx, dodržiavania verbálnych alebo písomných pokynov zo strany Odosielateľa, Príjemcu alebo osôb, ktoré vyhlasujú, že zastupujú Odosielateľa alebo Príjemcu,

f. straty alebo poškodenia predmetov zabalených a zalepených Odosielateľom v Balíkoch, za predpokladu, že je tesnenie v čase doručenia nepoškodené a Balík si zachoval svoju základnú integritu,

g. akéhokoľvek oneskorenia v doručení alebo neschopnosti spoločnosti Fedex alebo neukončenia doručenia kvôli úkonom alebo omylom na strane Colnej správy alebo iných regulačných orgánov,

h. oneskorení v doručení spôsobených dodržiavaním politiky spoločnosti FedEx týkajúcej sa úhrady ciel a daní,

i. neschopnosti spoločnosti FedEx poskytnúť kópiu dokladu o doručení alebo kópie podpisu získaného pri doručení,

j. vymazania údajov z alebo straty alebo nemožnosti nápravy údajov uložených na magnetických páskach, súboroch alebo iných úložných médiách alebo zo zničenia alebo poškodenia fotografických záberov alebo zvukových stôp z otvoreného filmu,

k. poškodenia žiariviek, neónových svetiel, neónových nápisov, röntgeniek, laserových výbojok a žiaroviek, kremenných kryštálov, kremenných lámp (horské slnko), sklenených trubíc ako napríklad takých, ktoré sa používajú na vzorky a sklenených nádob, ktoré sa používajú v laboratórnych prostrediach a iných položiek, ktoré sú vo svojej podstate krehké, ku ktorému došlo počas prepravy alebo manipulácie,

l. nerešpektovania grafiky „orientácie balíka“ (napr. šípky ukazujúce smerom „HORE“, označenia „TÝMTO KONCOM NAHOR“) spoločnosťou FedEx,

m. neodoslania tovaru Odosielateľom v balení schválenom spoločnosťou FedEx pred odoslaním v prípadoch, kde sa takého schválenie vopred odporúča alebo požaduje,

n. neinformovania Odosielateľa spoločnosťou FedEx o akomkoľvek oneskorení, strate alebo poškodení alebo akejkoľvek nepresnosti v takejto informácii,

o. zásielok vydaných bez získania podpisu, ak je v zložke poverenie vydať zásielku pri doručení po podpise Príjemcom,

p. zlyhania alebo neschopnosti spoločnosti FedEx vykonať pokus o kontaktovanie Odosielateľa alebo Príjemcu ohľadom neúplnej alebo nepresnej adresy, nesprávnej alebo neúplnej dokumentácie, nezaplatenia ciel a daní potrebných na vydanie Zásielky alebo neúplnej alebo nesprávnej adresy colného sprostredkovateľa,

q. straty alebo poškodenia akéhokoľvek Balíka, pri ktorom nemá FedEx žiadne potvrdenie prijatia,

r. zásielok zmenšených modelov (vrátane, bez omedzenia, architektonických modelov, domčekov pre bábiky atď.),

s. poškodenia kufríkov, batožiny, tašiek na odevy, hliníkových obalov, plastových obalov alebo iných položiek, ktorých vonkajší povrch sa môže poškodiť lepiacou páskou, špinou alebo označením, pokiaľ nie sú umiestnené v ochrannom obale určenom na zasielanie,

t. poškodenia, oneskorenia alebo straty akejkoľvek Zásielky obsahujúcej zakázanú položku,

u. poškodenia vzniknutého v dôsledku nezabalenia zasielaného materiálu Odosielateľom spôsobom, ktorý je vhodný na jeho ochranu pred poškodením, pričom vhodnosť sa posudzuje primeraným určením spoločnosti FedEx s ohľadom na bežné zaobchádzanie, ktoré sa očakáva od prepravcu, akým je spoločnosť FedEx,

v. straty akejkoľvek osobnej alebo finančnej informácie vrátane, bez obmedzenia, čísiel sociálneho poistenia, dátumov narodenia, čísiel vodičských preukazov, čísiel kreditných alebo debetných kariet a informácií o peňažných účtoch,

w. zlyhania na strane Odosielateľa, keď nevymaže všetky Zásielky zadané do samoobslužného systému fakturácie FedEx, internetového zasielacieho zariadenia alebo akéhokoľvek iného elektronického zasielacieho systému na odoslanie Balíka, keď sa Zásielka neodovzdá spoločnosti FedEx,

x. uvedenia neúplného, nepresného alebo neplatného Zákazníckeho čísla FedEx alebo neuvedenia platného Zákazníckeho čísla FedEx s dobrou platobnou schopnosťou vo fakturačných pokynoch na dokumentácii týkajúcej sa Zásielky,

y. zasielania rýchlo sa kaziacich potravín alebo výrobkov, ktoré môžu byť poškodené vystavením teplu alebo chladu vrátane, bez obmedzenia, zasielania akýchkoľvek alkoholických nápojov, rastlín a rastlinných materiálov, tabakových výrobkov, pštrosích vajec, vajec emu alebo živej akvakultúry,

z. poškodenia počítačov alebo akýchkoľvek ich súčastí alebo akéhokoľvek elektronického zariadenia pri preprave v akomkoľvek obale inom ako je:

a. Originálny obal výrobcu, ktorý je nepoškodený a zachoval si dobrý a pevný stav;

b. Obal, ktorý je v súlade s pokynmi týkajúcimi sa obalov spoločnosti FedEx uvedenými na fedex.com;

c. FedEx obal na notebooky pri posielaní prenosných počítačov;

d. FedEx obal na malé elektronické zariadenia pri posielaní mobilných telefónov, ručných počítačov, prehrávačov MP3 a podobných položiek;

e. poskytnutie obalov, odporúčanie, pomoc alebo usmernenie ohľadom vhodného obalu Zásielok spoločnosťou FedEx nepredstavuje prijatie zodpovednosti spoločnosti FedEx, pokiaľ toto odporúčanie, pomoc alebo usmernenie nebolo písomne odsúhlasené oddelením Návrhu a vývoja obalov spoločnosti FedEx a pokiaľ tento písomný dokument vyslovene nevyjadruje prijatie zodpovednosti v prípade poškodenej Zásielky,

f. poškodenia, ktoré sú ukázané nástrojmi na meranie šoku, naklonenia alebo teploty,

g. nesplnenia Garantovaného času doručenia pri akýchkoľvek Zásielkach s neúplnou alebo nesprávnou adresou. (Viď článok o nedoručiteľných zásielkach),

h. straty alebo poškodenia Zásielok alkoholu, pokiaľ sa nepoužil schválený typ obalu alebo pokiaľ oddelenie Návrhu a vývoja obalov spoločnosti FedEx neschválilo takýto obal pred odoslaním Zásielky,

i. zásielok s nebezpečným tovarom, ktoré Odosielateľ riadne neprehlásil, vrátane riadnej dokumentácie, označení, etikiet a obalu. Spoločnosť FedEx neuhradí nárok týkajúci sa neprehlásených alebo ukrytých nebezpečných tovarov a Záruka vrátenia peňazí spoločnosťou FedEx sa v takomto prípade neuplatňuje,

j. spoločnosť FedEx nebude zodpovedať za neposkytnutie akýchkoľvek služieb alebo možností služieb, pri ktorých záznamy FedEx nenaznačujú, že tieto služby alebo možnosti služieb boli vybrané Odosielateľom.

20.5 Okrem prípadov zámernej činnosti na strane spoločnosti FedEx bude Odosielateľ zodpovedný za akúkoľvek škodu spôsobenú Zásielkou spoločnosti FedEx alebo tretej osobe. Odosielateľ ručí a odškodní spoločnosť FedEx za akýkoľvek nárok zo strany tretej osoby, predovšetkým Príjemcu, za akékoľvek záväzky presahujúce záväzky prevzaté podľa týchto Podmienok.

20.6 Akákoľvek platba uskutočnená spoločnosťou FedEx na základe nároku zo strany Odosielateľa alebo tretej strany sa nebude považovať za prijatie zodpovednosti.


21. ŽIADNE ZÁRUKY

Pokiaľ to nie je výslovne uvedené v tomto dokumente, spoločnosť FedEx neposkytuje žiadne záruky, výslovné ani implicitné.


22. NÁROKY

22.1 Nároky pri poškodení, oneskorení alebo dodaní menšieho množstva tovaru
Všetky nároky vyplývajúce z poškodenia (zjavné alebo skryté), oneskorenia (vrátane nárokov z pokazených výrobkov) alebo dodania menšieho množstva tovaru musia byť spoločnosti FedEx oznámené písomne do 21 kalendárnych dní po dodaní Zásielky, v opačnom prípade nie je možné sa voči spoločnosti FedEx domáhať nárokov na náhradu škody žalobou (pozri aj článok 18. ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ na obdobia na podanie žiadosti o vrátenie peňazí alebo vystavenie dobropisu na Prepravné poplatky kvôli Zlyhaniu služby). Prijatie Zásielky Príjemcom bez písomného záznamu o poškodení na potvrdení o prijatí predstavuje evidentný dôkaz toho, že Zásielka bola doručená v dobrom stave. Podmienkou pre zváženie akéhokoľvek nároku na náhradu škody spoločnosťou FedEx je sprístupnenie obsahu, originálneho prepravného kartónu a obalu Príjemcom na to, aby spoločnosť FedEx mohla vykonať kontrolu.

FedEx si vyhradzuje právo skontrolovať poškodené Zásielky v priestoroch Zákazníka ako aj právo prevziať poškodený Obal na kontrolu do priestorov spoločnosti FedEx.

Všetky pôvodné prepravné kartóny, obaly a obsah musia byť k dispozícii na kontrolu spoločnosťou FedEx a uchované až do uzavretia reklamácie.

22.2 Ďalšie nároky (strata, nedoručenie, chybné doručenie...)
Všetky ostatné nároky vrátane, bez obmedzenia, nárokov vyplývajúcich zo straty, nedoručenia alebo chybného doručenia, musia byť odovzdané spoločnosti FedEx do deviatich mesiacov po odovzdaní Balíka spoločnosti FedEx.

22.3 Uplatnenie nároku a časové obmedzenie
Do deviatich mesiacov potom, čo bol Balík odovzdaný spoločnosti FedEx, musia byť dokumenty so všetkými relevantnými informáciami o balíku poslané spoločnosti FedEx. Spoločnosť FedEx nie je povinná konať v prípade reklamácie, pokiaľ nie sú uhradené všetky poplatky; výška uplatneného nároku nesmie byť od týchto Poplatkov odrátaná. Nárok na náhradu škody voči spoločnosti FedEx zaniká, pokiaľ nie je žaloba podaná do dvoch (2) rokov odo dňa doručenia (v prípade poškodenia) alebo dňa, keď mala byť Zásielka doručená (v prípade straty, nedoručenia, chybného doručenia alebo oneskorenia doručenia).

Dohodnutým dňom doručenia pre účely vypočítania uvedenej lehoty bude deň nasledujúci po dni zaslania. Zákon o premlčaní ustanovujúci kratšie zákonné alebo zmluvne dohodnuté ustanovenia bude mať prednosť pred týmto ustanovením.

V súvislosti s jednou Zásielkou sa môže uplatniť iba jedna reklamácia. Prijatím náhrady plnenia za uplatnený nárok zaniká právo na uplatnenie akýchkoľvek ďalších nárokov alebo iných náhrad v súvislosti s touto Zásielkou.


23. PRÍPLATKY

Spoločnosť FedEx si vyhradzuje právo bez oznámenia stanoviť za prepravu Zásielok príplatky za pohonné hmoty a iné príplatky. Výška príplatkov a obdobie budú stanovené v závislosti na uvážení spoločnosti FedEx. Odovzdaním svojej Zásielky spoločnosti FedEx Odosielateľ súhlasí s úhradou príplatkov, ktoré sú stanovené s účinnosťou k neskoršiemu z nasledovných: deň objednávky alebo deň vyzdvihnutia Zásielky, pričom tieto Poplatky budú stanovené spoločnosťou FedEx na základe jej uváženia. Podrobnosti ohľadne aktuálnych príplatkov sú k dispozícii na fedex.com.


24. NEVZDANIE SA NÁROKU

Ak spoločnosť FedEx nekoná, prípadne opomenie konať tak, aby (i) uplatnila svoje právo stanovené týmito Podmienkami alebo (ii) aby takéto svoje právo vymáhala, neznamená to, že sa svojho práva vzdáva či akokoľvek inak svoje právo vymáhať daný nárok oslabuje.


25. ZÁVÄZNÉ PRÁVNE NORMY

25.1 Tieto Podmienky nevylučujú žiadnu zodpovednosť, kedy je vylúčenie zodpovednosti zakázané zákonom.

25.2 Pokiaľ bude niektoré z ustanovení, ktoré je uvedené alebo na ktoré sa odkazuje v týchto Podmienkach, v rozpore s akoukoľvek platnou medzinárodnou zmluvou, miestnym zákonom, nariadeniami vlády, príkazmi alebo požiadavkami, toto ustanovenie bude obmedzené v maximálnom dovolenom rozsahu a v tomto rozsahu bude účinné ako súčasť dohody medzi spoločnosťou FedEx a Odosielateľom. Neplatnosť alebo nevymáhateľnosť akéhokoľvek ustanovenia nemá vplyv na ostatné ustanovenia týchto Podmienok.


26. MEDIÁCIA

Belgické právo umožňuje užívateľom poštových služieb požiadať o zásah verejného ochrancu práv pre poštové odvetvie (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)) za predpokladu, že tento užívateľ predložil predtým svoju sťažnosť spoločnosti FedEx. Takýto zásah nemá vplyv na ustanovenia týchto Podmienok.


27. OCHRANA ÚDAJOV

27.1 Pojmy ako „prevádzkovateľ“, „osobné údaje“, „dotknutá osoba“ a „spracúvanie“ majú význam, ktorý im pripisuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 („GDPR“) a akékoľvek platné (miestne) zákony a nariadenia o ochrane údajov (ďalej spolu ako „Zákon o ochrane údajov“).

27.2 Spoločnosť FedEx a Odosielateľ potvrdzujú, že sú obaja plnohodnotnými prevádzkovateľmi v súvislosti so spracúvaním akýchkoľvek osobných údajov („Osobné údaje“) jednotlivými stranami alebo medzi nimi podľa týchto Podmienok.

27.3 V súvislosti so spracúvaním akýchkoľvek Osobných údajov podľa týchto Podmienok Odosielateľ vyhlasuje, že konal v súlade so Zákonom o ochrane údajov okrem iného vrátane získania právneho základu podľa článku 6 GDPR a poskytnutia informácií dotknutým osobám podľa článkov 12 až 14 GDPR vrátane informácií obsiahnutých vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti FedEx na lokalite fedex.com

27.4 Odosielateľ nahradí spoločnosti FedEx všetky náklady, nároky, škody a výdavky vzniknuté spoločnosti FedEx ako následok toho, že Odosielateľ nedodržal podmienky uvedené v tomto článku 27.

27.5 Akýkoľvek prenos Osobných údajov od Odosielateľa spoločnosti FedEx a naopak z Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej ako „EHP“) alebo Švajčiarska do krajiny mimo EHP alebo Švajčiarska sa riadi štandardnými zmluvnými doložkami od prevádzkovateľa k prevádzkovateľovi (Rozhodnutie 2004/915/ES, ďalej ako „SCC-SCC“), ako sa uvádza v článku 46, odseku 2, písmena c) GDPR, ktorý je k dispozícii tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Na tento účel sú doložky SCC-CCs plne začlenené do týchto Podmienok. Prijatím týchto Podmienok (a) sa predpokladá, že strany podpísali doložky SCC-CCs, (b) strany súhlasili s celým obsahom doložiek SCC-CCs a (c) strany dodržiavajú stanovené podmienky. Podľa doložiek SCC-CCs bude spoločnosť FedEx ako prevádzkovateľ exportérom údajov aj v mene svojich pobočiek a Odosielateľ ako prevádzkovateľ importérom údajov alebo podľa vhodnosti aj naopak. Vyššie uvedené neobmedzuje právo spoločnosti FedEx výhradne rozhodnúť o použití iných primeraných prenosných mechanizmov v súlade so Zákonom o ochrane údajov. Prenášané Osobné údaje môžu obsahovať kontaktné informácie odosielateľa alebo príjemcu, napríklad mená a adresy, ktoré sú nevyhnutné na umožnenie efektívneho poskytovania služieb FedEx, ako sú doručovanie balíkov a povolenie funkcií sledovania, ako sa ďalej alebo inak uvádza v Zmluve a v súlade s Prílohou B doložiek SCC-CCs.

27.6 Ak Súdny dvor Európskej únie, miestny dozorný orgán alebo podobný orgán štátnej správy rozhodne, že tieto Podmienky a/alebo doložky SCC-CCs viac nepredstavujú alebo nebudú predstavovať zákonný spôsob uskutočnenia prenosu Osobných údajov mimo EHP alebo Švajčiarska, strany sa v dobrej viere dohodnú na alternatívnom spôsobe uskutočnenia takýchto prenosov v súlade s právom.